04.09.2023 Views

Sposób na fizykę. Podręcznik. Klasa 7 new

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NA<br />

FIZYKE<br />

2023<br />

SPOSÓBNOWOŚĆ<br />

7


dr Marty Koplejewskiejdr i aliy<br />

awikiejdypro dr a dreja ysaka.<br />

<br />

<br />

<br />

er ewideyjy w wykaie <br />

<br />

<br />

.........<br />

..<br />

.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ieska raowska<br />

Marta aaa dwiak<br />

<br />

dr aara okoowska<br />

esp i<br />

aia oo<br />

aryka yorai<br />

aryka yorai<br />

tea rewiewski wa awiska<br />

ay kadowski<br />

iotr syski<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

wwwwsippl<br />

.<br />

..<br />

.<br />

..<br />

.<br />

..


................................................................................................... <br />

<br />

. ................................................................................................................................... <br />

. .................................................................................................................... <br />

. ................................................................................................... <br />

. ............................................................................................................................... <br />

. ..................................................................................................................... <br />

. ........................................................................................................... <br />

.............................................................................................................. <br />

<br />

Magnesy neodymowe.............................................................................. <br />

<br />

. .................................................................................................................................. <br />

. ............................................................................................................................ <br />

. .................................................................................................................. <br />

. ................................................................................................................... <br />

. ...................................................................................................... <br />

. ............................................................................................................ <br />

. ............................................................................................................ <br />

...................................................................................................... <br />

Paradoks hydrostatyczny......................................................................<br />

<br />

. ................................................................................................................................<br />

. .....................................................................................................................<br />

. ...................................................................................................<br />

. .............................................................................................................<br />

. ..........................................................................<br />

. ......................................................................................................<br />

.............................................................................................................................<br />

Przewrt koernkask .........................................................................


. ...................................................................................................................<br />

. .........................................................................................................................<br />

. ..........................................................................................................................<br />

. .............................................................................................................<br />

. .................................................................................<br />

. ................................................................................................................<br />

....................................................................................................................<br />

Cess<strong>na</strong> 172 – samolot jednosilnikowy ..................................................<br />

<br />

. .......................................................................................<br />

. ...............................................................................<br />

...............................................................................................................................................<br />

. ......................................................................................................................<br />

............................................................................................................<br />

wiczenia <strong>na</strong> siowni .............................................................................<br />

<br />

. .......................................................................................................<br />

. .........................................................................................<br />

. ..................................................................................................................<br />

. ..........................................................................................................................<br />

. ................................................................................................<br />

. .................................................................................<br />

. .........................................................................................................................<br />

. ...................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

Centralne ogrzewanie ...........................................................................<br />

.................................................................................................<br />

.................................................................................................................................................<br />

................................................................................................................................


III<br />

RUCH<br />

Jeszcze nie wiesz,


14. <br />

o o <strong>na</strong> o za<br />

z o a z oa<br />

O czasie mówimy<br />

codziennie. Używamy<br />

określeń „rok temu”,<br />

„teraz”, „jutro”.<br />

No tak.<br />

Chciałabym<br />

podróżować<br />

w czasie…<br />

Przecież podróżujesz.<br />

Cały czas. Od wczoraj<br />

do dziś, od teraz<br />

do jutra i dalej.<br />

No fakt!<br />

.<br />

.....<br />

.<br />

za<br />

.t<br />

. time . .<br />

t <br />

<br />

t <br />

<br />

t = t 2<br />

– t <br />

. . t oz<strong>na</strong>-<br />

za zan za zza za.<br />

a za a a zaza o ozn . z t <br />

oza o ozn .<br />

t 2<br />

aa n zza za t.<br />

za aa noa a a <strong>na</strong> oz<strong>na</strong> z o.<br />

= n<br />

n = <br />

= = <br />

oa = 2 = 2 n = 2 = <br />

= n = <br />

<br />

o oa za a za oa z zaa z za z zn<br />

o zn.<br />

104<br />

III. RUCH


Ryc. 14.1. oa n oan za oa z<br />

<br />

1. a a n. z o n.<br />

n = = 2 <br />

2. za zon zo o ozn. z aa o z o.<br />

= 2 o = <br />

o = 2 o<br />

<br />

licaie cas podry<br />

a a zaono an oza az<br />

n aao n ozz. aa z-<br />

z <strong>na</strong> zan oo o oz. .. z<br />

o <strong>na</strong> o za <strong>na</strong> zan -<br />

z on <strong>na</strong> zan oz . aaa-<br />

aa a zon z oza az.<br />

Rowiaie<br />

az oaz aa z zan oo<br />

zzan <strong>na</strong> .2 z n o z<br />

aaa <strong>na</strong> n zan. aa oza-<br />

z n. z<strong>na</strong>za o <strong>na</strong> zan<br />

oz aa z o 2 <strong>na</strong><br />

o za <strong>na</strong> zan oo.<br />

rystaek<br />

osko<br />

as podry<br />

KIERUNEK: WILCZAK oo<br />

Andersa / Giery<strong>na</strong><br />

Godzi<strong>na</strong> iny ieodeoi<br />

2 Andersa / o<strong>na</strong><br />

22 aa<br />

22 Andersa / eeera<br />

22 9 Aadeia / rzysoa<br />

22 Aadeia / aisieo<br />

9 222 rzyesie <br />

222 2 Aadeia / oanosieo<br />

222 Aadeia / eesieo<br />

2 222 orze sd<br />

222<br />

14. Czas i droga 105


Zegary dawniej<br />

i di<br />

zas ierzyy z yorzysanie zear<br />

o rne onsri.<br />

ear soecy<br />

dierza zas od i do zierz i dziaa yo<br />

sonezne dni. ie <strong>na</strong> arzy zeara zienia soe<br />

ooenie zaenoi od ory dnia. saza zeara<br />

es saio<strong>na</strong> do ozio od e ry odoiada<br />

szerooi eoraizne iesa saienia zeara.<br />

Zegary wodne oraz ogniowe<br />

ear odny o <strong>na</strong>zynie z odzia<br />

<strong>na</strong> iane i z oore dnie rzez ry<br />

yya oda. ear onioy o iea<br />

z odzia. yyaa oda i saaa<br />

si iea oaz y zas o doone<br />

orze dnia noy.<br />

Zegar waadowy<br />

zearze eo y do odierzania<br />

zas yorzyse si aado<br />

re orsza si yiznie.<br />

Zegar pulsarowy<br />

en zear ierzy zas rzez zizanie is radioy<br />

ysyany ardzo rearny odsa zas<br />

rzez sary o rodza iazd. rzedsaione <strong>na</strong> zdi<br />

odiornii is radioy zyi aneny zeara z<strong>na</strong>d<br />

si <strong>na</strong> oiee . aarzyny Gdas. eary eo y<br />

<strong>na</strong>e do <strong>na</strong>doadnieszy <strong>na</strong> ieie.<br />

Sportowy zegarek kwarcowy<br />

ai zear yorzyse si zaiso dra rysza ar ry<br />

z<strong>na</strong>de si enrz. yaa on zasiania z aerii. zso ierzy ae<br />

no soie <strong>na</strong>enienia ri oraz orea oaiza za oo G.<br />

106<br />

III. RUCH


iere z oazay <strong>na</strong>s ia z ye<br />

zas zienia iese ry si z<strong>na</strong>d<br />

n. zia si do <strong>na</strong>s si od <strong>na</strong>s oddaa.<br />

iy e iaa e zienia soe ooenie.<br />

edny ze soso oserai a zienia si<br />

ooenie iaa zasie es ioanie eo<br />

r a <strong>na</strong>snie a<strong>na</strong>izoanie i. i o<br />

seria zd roiony edno o dri rny<br />

saony odsa zas ry. .2..<br />

rzyad ia re orsza si dosaeznie<br />

ono oie es reesroanie i oo-<br />

enia ae za oo aara ooraizneo.<br />

Gdy <strong>na</strong>oyy <strong>na</strong> sieie zdia siya yonyane<br />

o odzin zaayy e zienia on<br />

soe ooenie <strong>na</strong> nieie ry. ... zii<br />

e z aoi zoazyy o aie inii orsza<br />

si siy. a ini <strong>na</strong>zyay ore.<br />

Ryc. 14.2. yieone ednozenie oene ai<br />

i rzedsaiae orsza si i<br />

Ksiyc<br />

Ryc. 14.3. ooraie siya yonyane o odzin i <strong>na</strong>oone <strong>na</strong> sieie<br />

or o inia zarea<strong>na</strong> rzez doony n iaa re si orsza.<br />

reo ore es inia rosa <strong>na</strong>zyay y re rosoinioy ry. ..a. reo<br />

ore nie es inia rosa ez rzya <strong>na</strong>zyay y re rzyoinioy ry. ...<br />

a) b)<br />

Ryc. 14.4. or r odzi ooroe rosoinioy a i rzyoinioy <br />

14. Czas i droga 107


Tory ruchu<br />

cia<br />

aaie es zaoseroa or r iaa<br />

edy dy zosaia ono idozny ad. sza<br />

or ozaa orei rodza r.<br />

ad <strong>na</strong> o ozosaiony rzez saze<br />

e ini orsza si re rosoinioy.<br />

or r soza <strong>na</strong>riarsieo <strong>na</strong> z<strong>na</strong>zne zi<br />

rozie es ini ros – <strong>na</strong>riarz orsza si<br />

zas re rosoinioy.<br />

ooroe si zosaiane rzez<br />

saooy oaz o ai ora<br />

si one orszay. o rzyad r<br />

rzyoinioeo.<br />

ad <strong>na</strong> nie saze e<br />

<strong>na</strong>riarz orsza si re<br />

rzyoinioy.<br />

108<br />

III. RUCH


o or o ai orsza si iao<br />

<strong>na</strong>zyay dro. ro oz<strong>na</strong>zay ier s<br />

a yraay ednosa doi<br />

zyi <strong>na</strong> rzyad era ioera<br />

enyera. ro ierz rzyadoo<br />

iznii roera i saooda. izni<br />

ai reesre iz oro oa oazd<br />

odzas r. a odone zasadzie dzia-<br />

a rzdzenia do oiar droi aoania<br />

ry. ... zii e e od oa<br />

rzyrzd es z<strong>na</strong>ny o<strong>na</strong> zierzy d-<br />

o ad aeo saood.<br />

Ryc. 14.5. oiar droi aoania oazd<br />

zesnizeo oizi<br />

owied i wicej<br />

Tor ruchu rnych punktw ciaa<br />

zaenoi od eo ai n iaa yierzey do a<strong>na</strong>izy r oey orzya rne<br />

szay or. azyza yieray n ry ozaa <strong>na</strong> a <strong>na</strong>rosszy ois r iaa.<br />

rzyad roerzysy orszaeo si o ozioe drodze inny es <strong>na</strong> rzyad or r<br />

osi yneo oa a inny enya eo oa. ore r osi oa es inia rosa <strong>na</strong>oias eny<br />

orsza si o orze rzyoinioy. ory e rzedsaiono <strong>na</strong> israi.<br />

o ois r roer <strong>na</strong>yodnie rzy e eo ore es inia rosa odonie a rzy-<br />

ad osi oa.<br />

or r<br />

osi yneo<br />

oa<br />

or enya<br />

yneo oa<br />

14. Czas i droga 10


oduujy<br />

Czas t es ieoi izyzn ra orea oeno zdarze oraz odsy idzy<br />

zdarzeniai.<br />

Tor o inia zarea<strong>na</strong> rzez yrany n orszaeo si iaa.<br />

zaenoi od sza or yrniay ruchy prostoliniowe i krzywoliniowe.<br />

Droga s o do or. e ednos oe y <strong>na</strong> rzyad er ioer.<br />

rawd i<br />

1. e radzio oniszy zda. yierz P ei zdanie es radzie ao F ei es<br />

aszye.<br />

1. zeara yorzyse si zaisa re oarza si yiznie. P F<br />

2. ore r saood orszaeo si o rondzie es inia rosa. P F<br />

3.<br />

Ay yz<strong>na</strong>zy dro rzey rzez iao siy zierzy do or<br />

zareoneo rzez o iao.<br />

P<br />

F<br />

4. ednos droi oe y deyer. P F<br />

2. aei rzedsaiono raen rozad azdy zyie oei iesie rieie. idzy<br />

ryi ssiadyi ze so saai zas rzeazd es <strong>na</strong>rszy a idzy ryi<br />

<strong>na</strong>dszy<br />

Stacja<br />

Czas<br />

odjazdu<br />

dlego k<br />

GA A .2 <br />

Gdas aia<strong>na</strong>-Ai . <br />

oo yii . 2<br />

. <br />

oo aienny oo . <br />

Gdynia roo . <br />

Gdynia edoo . <br />

Gdynia zrze . asyiia<strong>na</strong> .9 <br />

GA GA . <br />

110 III. RUCH


3. oda o da inne ni rei rozdzia rzyady r rosoinioeo i rzyoinioeo<br />

oseroane <strong>na</strong> o dzie.<br />

4. Aos yrszy z rzysan ozoeo o odzinie .. odr raa iny.<br />

re odzinie aos doar do rzysan ooeo<br />

5. ny saroe zaodni zesnizy ie <strong>na</strong> dysansie 2 i zaoda<br />

<strong>na</strong> ieni nie s rozieszzone <strong>na</strong> edne rose rosoade do radzi ieni.<br />

yani dazeo.<br />

ny<br />

saroe<br />

14. Czas i droga<br />

111


15. <br />

zy es ad odniesienia<br />

o o z<strong>na</strong>zy e r es zdny<br />

Bert, ty się poruszasz!<br />

A TERAZ WIDZĘ,<br />

ŻE SIĘ NIE PORUSZASZ!<br />

WŁAŚNIE TAK. BO RUCH<br />

JEST WZGLĘDNY.<br />

iao rzeieszza si edy dy zienia soe<br />

ooenie zasie. ed<strong>na</strong> o sao iao oe<br />

orsza si zde edneo oseraora<br />

a zde drieo – nie. Gdy edziey aoniie<br />

oei ar rozryi <strong>na</strong>sz sasaer<br />

nie zienia soeo ooenia zyi zde<br />

<strong>na</strong>s sozya. ed<strong>na</strong> osoa soa oo<br />

or oei idzi e <strong>na</strong>sz sasaer orsza<br />

si raz z aoniie. aeo do ois r<br />

orzene es sazanie zde zeo oisey<br />

en r. ai oie iese <strong>na</strong>zy-<br />

ay ade odniesienia. rzyada dy<br />

nie es odany ad odniesienia rzyey<br />

e es ni ieia.<br />

iaa o zia<strong>na</strong> eo ooenia zasie<br />

odyaa si zde rzyeo rzez <strong>na</strong>s<br />

ad odniesienia. iy e edno iao orsza<br />

si zde drieo e es zde<br />

nieo sozyn.<br />

es wzgldny o oz<strong>na</strong>za<br />

e eo ois zaey od yraneo<br />

ad odniesienia.<br />

Ryc. 15.1. aoni oei raz z asaerai<br />

idziany rzez oso so oo or<br />

112<br />

III. RUCH


zea<strong>na</strong>izy sya rzedsaion <strong>na</strong> israi .2. ie osoy z<strong>na</strong>de si ady<br />

raa oz<strong>na</strong>zono ierai A i <strong>na</strong>oias oso so <strong>na</strong> odni – ier .<br />

adzie odniesienia zizany z raae osoy A i ozosa sozyn<br />

<strong>na</strong>oias osoa y adzie si orsza.<br />

adzie odniesienia zizany z oso zarno raa a i osoy A i re si<br />

ni z<strong>na</strong>d s r.<br />

Ryc. 15.2. asaeroie<br />

raa s r ao<br />

sozyn zaenoi<br />

od rzyeo ad<br />

odniesienia.<br />

A<br />

B<br />

C<br />

o reyzyneo oisania ooenia oie orszaeo si re rosoinioy yorzysey<br />

o izo. azyza oz<strong>na</strong>zay syoe x. rysey a ay oie orsza<br />

si zd nie ry. ... oze osi ieszzay nie zde reo ey<br />

a<strong>na</strong>izoa r. a orzy y ednoyiaroy ad odniesienia. o zaz<strong>na</strong>zeni oz osi<br />

i e ednosi ooeni oie y adzie odoiada srzd<strong>na</strong> odzya<strong>na</strong> <strong>na</strong> osi.<br />

10 m 0<br />

x<br />

Ryc. 15.3. oi orszay si zd rose<br />

15. zgdo r 113


yady<br />

wgdnoci ruchu<br />

oisey zde yraneo ad<br />

odniesienia. o sao iao oe y nieroe<br />

zde edneo ad odniesienia<br />

i ednozenie orsza si zde inneo.<br />

ieaz <strong>na</strong> ieni adzie odniesienia zizany<br />

z odo nie rzeieszza si <strong>na</strong>oias zde<br />

rzesae si ay ieni es r.<br />

ziei <strong>na</strong> re si arzei s sozyn<br />

zde sieie <strong>na</strong>zae ae orsza si<br />

adzie odniesienia zizany z iei.<br />

ozoie sadoronoi s r<br />

zde iei ae zde sieie<br />

si nie orsza.<br />

zde asro<strong>na</strong>y<br />

z<strong>na</strong>deo si<br />

<strong>na</strong> siy ieia<br />

si orsza a siy<br />

ozosae sozyn.<br />

ed oseraora<br />

<strong>na</strong> iei o siy si<br />

orsza a ieia es<br />

nieroa.<br />

siy<br />

ieia<br />

zaa nie orsza si<br />

zde yneo<br />

roodya ae orsza si<br />

zde ody.<br />

114<br />

III. RUCH


Zoac ja o roi<br />

pisujey pooenie iedronki<br />

iedroni si<strong>na</strong> si o da ray a dy dor do <strong>na</strong>yszeo n sar do o.<br />

iszy ooenie aie iedroni.<br />

1. aier rysey o izo zd or r iedroni zyi zd da ray.<br />

oze osi o n i zde nieo dziey orea ooenie iedroni. ro osi<br />

saze r sron orsza si iedro<strong>na</strong>.<br />

2. a osi zaz<strong>na</strong>zay odzia zyi rosoade do osi resi rny odeoia od sieie<br />

n. o .<br />

3. isey o oz<strong>na</strong>zay ao x o dzie o<strong>na</strong> rzedsaia ooenie x eny-<br />

era. rzy odziae saiay odoiednie izy.<br />

4. yrany adzie odniesienia ry sanoi <strong>na</strong>sza o iedro<strong>na</strong> z<strong>na</strong>de si oo-<br />

eni x = .<br />

<br />

<br />

2<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

x <br />

o oisania ooenia saood ry<br />

orsza si o arin inne asie<br />

<strong>na</strong>ierzni zyi aszzynie nie ysarzy<br />

yo ed<strong>na</strong> o izoa. orze-<br />

ey do eo d osi re s do sie-<br />

ie rosoade i a sny oze.<br />

sie e d <strong>na</strong>szy dyiaroy<br />

ade odniesienia.<br />

o ysaoani<br />

i oisani ade osi ooenie saood<br />

y adzie odniesienia d oisya<br />

die srzdne – edn odzy-<br />

ey <strong>na</strong> osi x a dr – <strong>na</strong> osi y ry. ...<br />

y <br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

Ryc. 15.4. ooenie saood<br />

z<strong>na</strong>deo si <strong>na</strong> arin o<strong>na</strong> oisa<br />

za oo srzdny x = i y = .<br />

0<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

x <br />

15. zgdo r 115


z <br />

<br />

<br />

2<br />

yey ieie ryiaroy<br />

i niere iaa n. ai ryy<br />

orsza si e szysi oi-<br />

y ier<strong>na</strong>. o reyzyneo<br />

oisania i ooenia orze-<br />

ey zas rze osi<br />

izoy rosoady do sie-<br />

ie i o sny oz. ai<br />

ryiaroy adzie odniesienia<br />

ooenie iaa d oisya<br />

rzy srzdne edn odzy-<br />

ey <strong>na</strong> osi x dr – <strong>na</strong> osi y<br />

a rzei – <strong>na</strong> osi z ry. ...<br />

y <br />

<br />

<br />

<br />

2<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2<br />

<br />

x <br />

Ryc. 15.5. yy a oio<br />

orszania si e szysi<br />

ier<strong>na</strong>. srzdne<br />

zaz<strong>na</strong>zone <strong>na</strong> zdi ryy o<br />

x = y = i z = .<br />

oduujy<br />

kad odniesienia o oie iese zde reo oisey r.<br />

Ruch jest wzgldny dy o sao iao zde edneo ad odniesienia oe y<br />

sozyn a zde inneo – r.<br />

rawd i<br />

1. e radzio oniszy zda. yierz P ei zdanie es radzie ao F ei es<br />

aszye.<br />

1. odzas azdy <strong>na</strong> roerze sao<strong>na</strong>rny nie rzeieszzay si zde odoi. P F<br />

2.<br />

zoie idy orszay si ono oi oe y sozyn<br />

zde eron.<br />

P<br />

F<br />

3.<br />

ooenie dei<strong>na</strong> yaeo orz o<strong>na</strong> oisa za oo ad rze<br />

rosoady do sieie osi izoy.<br />

P<br />

F<br />

4. ady ad odniesienia si y zizany z iei. P F<br />

116<br />

III. RUCH


2. ze edzie do szoy aose. yie da oiey re s nieroe zde<br />

znia oraz da re zde nieo si orsza.<br />

3. enr andoy z<strong>na</strong>d si<br />

roe odnii oiiae rze-<br />

ieszzanie si idzy irai. odni<br />

o rae sronie a <strong>na</strong> ooraii s-<br />

y do r r a odni o ee<br />

do r d.<br />

ai sos <strong>na</strong>ey orsza si o odni<br />

z<strong>na</strong>dy si o ee sronie ay<br />

y sozyn zde dyn<br />

4. zoie odzas rsie yiezi<br />

odzi <strong>na</strong> szzy. sya rzedsa-<br />

iono <strong>na</strong> ooraii oo.<br />

aa es inia<strong>na</strong> iza osi izoy<br />

niezdny do reyzyneo ois<br />

r rysy zd roseo zoza<br />

– edne d zy rze zasadni<br />

odoied.<br />

5. arzei sieie o szosie ad saod oraz ini z rzyze. o szosy ronie drzeo.<br />

aisz zeszyie zde reo z ia<br />

a. ini es nieroy<br />

b. saod si orsza<br />

c. drzeo es nieroe.<br />

odoiedzi zdni<br />

oiey aie a szosa drzeo<br />

rzyzea ini saod.<br />

15. zgdo r<br />

117


POWTÓRZENIE<br />

Ruch<br />

Czas i tor ruchu<br />

or o inia zarea<strong>na</strong><br />

rzez orszae si iao.<br />

roa s o do or.<br />

rc<br />

rosoinioy ore<br />

es inia rosa.<br />

rc<br />

rzyoinioy ore<br />

es inia rzya.<br />

zas o ieo izycz<strong>na</strong> ra<br />

orea oeno zdarze oraz<br />

odsy idzy zdarzeniai.<br />

<br />

ad odniesienia o oie<br />

iese zde<br />

reo oisey r.<br />

<br />

es zdny dy<br />

zde edneo ad<br />

odniesienia iao oe y<br />

sozyn a zde<br />

inneo – r.<br />

zoie orsza si<br />

zde drzea<br />

ae soczya<br />

zde<br />

sera.<br />

Prdo<br />

rdo inore <strong>na</strong>s a dro<br />

rzeya iao ednose zas.<br />

<br />

droa<br />

ednos rdoi es<br />

<strong>na</strong> rzyad s . v = — s t<br />

czas<br />

142


o rc kry rdko jes saa.<br />

<br />

o rc ry rdo si zienia.<br />

raa adcy idzy<br />

rzysa<strong>na</strong>i ze sa rdoci<br />

socze rozdzacy si<br />

<strong>na</strong> skoczni <strong>na</strong>rciarskiej<br />

<br />

yrese zaenoci droi od czas rc<br />

ednosany es rosa <strong>na</strong>cyo<strong>na</strong><br />

od eny e do osi czas.<br />

s (m)<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

yrese zaenoci rdoci od czas<br />

rc ednosany es ozioa<br />

rosa rnoea do osi czas.<br />

( )<br />

m<br />

v s<br />

10<br />

5<br />

0<br />

1 2 3 4<br />

t (s)<br />

0<br />

1 2 3 4<br />

t (s)<br />

Pierwsza zasada dy<strong>na</strong>miki<br />

eei <strong>na</strong> ciao dziaa siy<br />

re si rnoa o<br />

spoczynek<br />

ciao re soczyao<br />

<strong>na</strong>da ozosanie<br />

soczyn<br />

F n<br />

F <br />

F <br />

= g<br />

ciao re yo rc<br />

dzie si orszao<br />

rce ednosany<br />

rosoinioy.<br />

Fo<br />

F <strong>na</strong>p<br />

F <br />

= <br />

rc<br />

jednosajny<br />

143


awd si<br />

1. poci porszajcy si z prdkoci k/ zde peron przeieszcza si sron<br />

osanieo aon pasaer z pecakie. rdko pasaera zde aon ynosi k/.<br />

ska szyskie zdania pradzie.<br />

A. asaer nie porsza si zde poci.<br />

B. ecak porsza si zde poci.<br />

C. oci porsza si zde peron.<br />

D. asaer nie porsza si zde peron.<br />

E. ecak nie porsza si zde pasaera.<br />

F. oci porsza si zde pecaka.<br />

2. a isracjac przedsaiono dyscypiny sporoe o rnyc orac rc sporoc.<br />

kryc dyscypi<strong>na</strong>c sporocy porszaj si rce prosoinioy a kryc rce<br />

krzyoinioy<br />

a) ie <strong>na</strong> er b) koarso oroe<br />

c) ioarso skok zy<br />

144 III. RUCH


3. rysa yrszy <strong>na</strong> piesz drk o odzinie . i doar do ce o odzinie 2..<br />

icz ie czas zaja podr. ynik podaj sekndac i<strong>na</strong>c oraz odzi<strong>na</strong>c.<br />

4. aocd porsza si rce jednosajny prosoinioy. odczas rc dziaaj <strong>na</strong> nieo<br />

siy opor rc oraz sia <strong>na</strong>pdzajca krej rde jes sinik.<br />

yierz acie dokoczenie zdania spord arian A–C oraz jeo poprane zasadnienie<br />

spord arian 1–3.<br />

aocd pokonje rnyc odspac czas<br />

A. coraz krsze odcinki droi<br />

poniea sia o<br />

1. ak sa jak siy opor rc.<br />

B. akie sae odcinki droi <strong>na</strong>pdzajca a 2. iksz od si opor rc.<br />

aro<br />

C. coraz dsze odcinki droi 3. niejsz od si opor rc.<br />

5. a isracjac przedsaiono ciaa pozosajce spoczynk jako i doniczka. rzerysj<br />

je do zeszy dorysj siy dziaajce <strong>na</strong> e ciaa i podaj ic <strong>na</strong>zy.<br />

a) b)<br />

<br />

6. 2 rzenia 222 rok enijczyk id ipcoe sanoi podczas araon erinie<br />

rekord iaa przeie dysans 2 k 9 czasie 2 in 9 s. icz prdko redni<br />

eo zaodnika. ynik yra k/ i zapisz z dokadnoci do rzec cyr z<strong>na</strong>czcyc.<br />

7. oer ica podczas przedsezonoyc es ory 2 rok <strong>na</strong> orze irci<br />

de arceo<strong>na</strong>-aanya iszpanii zyska prdko 22 k/. icz jaki czasie<br />

porszajcy si z ak prdkoci oid poko<strong>na</strong>y odeo idzy oi doe a szko.<br />

ynik podaj sekndac.<br />

R<br />

145


8. esa oadser za krej kieronic siedzi<br />

aran anekin rany skaander kos-<br />

iczny po ysrzeeni rakie acon ea-<br />

y kry oecnie ok oca z prdkoci<br />

2 k/s. icz ie czas raay podr<br />

z iei <strong>na</strong> siyc z ak prdkoci<br />

jeei droa do poko<strong>na</strong>nia o k.<br />

ynik zapisz sekndac z dokadnoci<br />

do dc cyr z<strong>na</strong>czcyc.<br />

9. aocd porsza si z prdkoci 2 k/. penej cii <strong>na</strong> jezdni iea o. rzyjij<br />

e czas reakcji kierocy ynosi s. icz ie er przejedzie saocd zani kieroca<br />

zdy <strong>na</strong>cisn aec.<br />

10. inik eekryczny ajnoi jes rde siy o aroci 9 a ajnoa porsza si rce<br />

jednosajny prosoinioy. icz aro si opor rc y przypadk.<br />

11. Aosrad A jad saocd z prdkoci k/ oraz oocyk z prdkoci<br />

k/. deo poidzy zai socin i icz jes r<strong>na</strong> k. icz o ie<br />

in dej dzie odeo pokonya oocyk ni saocd.<br />

12. cznioie ierzyi odcinki droi przeyanej rnyc odspac czas przez pcerzyk<br />

poierza porszajcy si rrce z od. yniki poiar zapisai aei.<br />

a podsaie aei sporzd ykres zaenoci droi przeyej przez pcerzyk od czas.<br />

t s 2 <br />

s c 2 <br />

13. a ykresie przedsaiono<br />

zaeno droi przeyej<br />

przez roerzys od czas.<br />

a podsaie ykres oicz<br />

prdko redni roerzysy<br />

czasie odziny.<br />

s (km)<br />

40<br />

20<br />

0<br />

1 2 3 t (h)<br />

146 III. RUCH


Przewrt kopernikaski<br />

isoryczny i wspóczesny oraz kad<br />

oneczneo <strong>na</strong> o rysnkac nie<br />

zacowano skai odeoci i wiekoci.<br />

pooie iek ydano dzieo ikoaja opernika zayoane O obrotach sfer niebieskich.<br />

Asrono podaa ni czesny pod e ieia z<strong>na</strong>jdje si cenr szeciaa<br />

i jes niercoa. aproponoa e eiocenryczny ode kad oneczneo kry<br />

ieia i inne paney kr ok cenranie poooneo oca. erkry i ens o paney<br />

pooone iej oca ni ieia <strong>na</strong>oias ars oisz arn ran i epn porszaj si<br />

ok oca po oriac dszyc ni oria iei isracje poyej.<br />

aproponoany przez opernika ode eiocenryczny ai .in. yjanienie orów rc<br />

pane kóre widziy <strong>na</strong> zieski nieie. ed<strong>na</strong>k dopiero dwa wieki póniej eiocenryz zosa<br />

powszecnie z<strong>na</strong>ny przez wia <strong>na</strong>ki. en wieoeni proces powierdzania ezy posawionej<br />

w pracy <strong>na</strong>kowej w oparci o oserwacje zyska iano przewro kopernikaskieo.<br />

rzewró zapoczkowany przez ikoaja opernika y oiwy dziki odwadze yenia i przeciwsawiania<br />

si powszecnie oowizjcy podo. waa si e opernik jes jedny<br />

z ojców nowoynej <strong>na</strong>ki w kórej nie a iejsca <strong>na</strong> niepodwaane swierdzenia – doay.<br />

spóczenie swierdzenia <strong>na</strong>kowo warociowe weryikje si za pooc eody <strong>na</strong>kowej.<br />

ecnie wiey e prdko rc iei wokó oca o ok. k/s. ieia oraca si ake<br />

wokó wasnej osi a pnk z<strong>na</strong>jdjcy si <strong>na</strong> równik porsza si wokó osi oro z prdkoci<br />

ok. k/.<br />

Tekst popularno<strong>na</strong>ukowy 147


awd si<br />

1. ce prawdziwo poniszyc zda. yierz P jei zdanie jes prawdziwe ao F jei jes<br />

aszywe.<br />

1. oce jes niercoe wzde iei. P F<br />

2. eiocenryczny ode kad oneczneo oce kry wokó iei. P F<br />

3. rzewró kopernikaski ia iejsce w poowie wiek. P F<br />

4. or rc pane widoczny z iei zieni si po przewrocie kopernikaski. P F<br />

5. orowanie ezy jes eeene eody <strong>na</strong>kowej. P F<br />

2. aki dysans w przesrzeni kosicznej pokonje ieia w czasie jedneo oie wokó oca<br />

3. ak dro wokó osi oro pokonje w czasie jednej doy oiek z<strong>na</strong>jdjcy si <strong>na</strong> równik<br />

4. óra z prdkoci jes wiksza rc iei wokó oca czy rc pnk <strong>na</strong> równik wokó<br />

osi oro skazówka <strong>na</strong>jpierw wyra oie prdkoci w yc sayc jednoskac.<br />

5. dszkaj w dospnyc ródac i zapisz w zeszycie przykad swierdzenia kóre yo doae.<br />

148<br />

III. RUCH


da ilustracji i otograii<br />

kadka dziecko <strong>na</strong> desce snowoardowej aser/ersock. co<br />

Tekst gwny s. diara – opady deszcz wykres eperary apa oski s. ao<br />

az ciecz s. ciao sae s. ora s. sioierze s. <strong>na</strong>picie powierzcniowe<br />

s. eko ckier ka s. wykres soci s. sp powierza s. scea<br />

rzdzenia s. przekrój czajnika przekrój ywaki przekrój sedes s. oki s. <br />

<strong>na</strong>czynie z rrk s. 9 scea dowiadczenia s. 9 zakrapacz w ece s. 9 <strong>na</strong>czynie<br />

z wod s. dzanki cyindry iarowe s. <strong>na</strong>czynia z wod s. cinicie arnka<br />

s. 2 szkic zadania s. sanki s. 2 ke s. 2 aeria erosaycz<strong>na</strong> s. 29 wykres<br />

s. 2 pronoza poody s. 2 eeeny eroer s. 22 porów<strong>na</strong>nie ska eperar<br />

s. 2 pronoza poody s. 2 pronoza poody s. 2 rc powierza s. 2 scea<br />

zian san skpienia s. 2 wykres s. 22 czseczki s. 2 wykres s. 2 wykres s. 2<br />

przepyw ciepa s. 22 eros s. 2 przepyw ciepa s. 2 ode piki s. 2 sany<br />

skpienia s. 2 aoy e s. 2 arówka s. 2 czseczki s. 2 dynek s. 2<br />

<strong>na</strong>czynie s. 2 cenrane orzewanie s. 2 oie powierza<br />

Autor ean rewiczewski<br />

s. waa kcen<strong>na</strong> asiaes/ersock. co s. 9 wscód soca aryia /ersock. co<br />

s. ksika rin/ersock. co drewno ei/ersock. co aeria raika i s. 2<br />

dopis i<strong>new</strong>ind/ersock. co inijka raika i s. roa ecz<strong>na</strong> AA/ -<br />

aec kad oneczny ren iewe/ersock. co ieia peassa2/ersock. co<br />

czowiek Azan//Gey aes czerwone krwinki ciero/ersock. co ao<br />

esi<strong>na</strong>/ersock. co jdro aoowe cornd/ersock. co s. ko eep /<br />

ersock. co aonik iry oano/ersock. co szkanka is oinero/<br />

ersock. co s. rka dcapio/ersock. co waa szakowa orriss/<br />

iockpoo/Gey aes s. iejska waa ook and earn/ridean aes waa akowa<br />

aee ser/ersock. co waa azienkowa an orne/ersock. co waa<br />

aoraoryj<strong>na</strong> kwancai.c/ersock. co waa kcen<strong>na</strong> isiasdio/ersock. co s. <br />

waa a<strong>na</strong>oowa ew Arica/ersock. co waa eekronicz<strong>na</strong> anp/ersock. co<br />

s. 2 czowiek <strong>na</strong> wadze Andrey opo/ersock. co ieria <strong>na</strong> wadze Arica dio/<br />

ersock. co s. 2 odpyw adio iizia/ersock. co przypyw ekos/<br />

ersock. co s. 22 rka i aerac Andrey opo/ersock. co spadajcy kek Aer -<br />

eo/ersock. co <strong>na</strong>eekryzowane wosy aid . razier/ anesy <strong>na</strong> odówce ew<br />

Arica/ersock. co s. 2 opaska saozaciskowa ay ay/ersock. co sacja<br />

oscosos/AA drkarka orriss./ersock. co noe i noyczki oos/<br />

ersock. co s. 2 kawaek drew<strong>na</strong> priopiano/ersock. co s. 2 aon pkac/<br />

ersock. co s. 2 jako <strong>na</strong> drzewie <strong>na</strong> iesen/ersock. co spadajce jako<br />

Akareesin/ersock. co sioierz ojciec ójowicz/i s. 2 ieia a daocco/<br />

ersock. co czowiek przode AA A/ersock. co czowiek ye<br />

aeneskiy onsanin/ersock. co s. 2 sioierz aryka oocy akowyc p. z o.o<br />

ysa ors risoper ood/ersock. co saocód ony2/ersock. co s. 29<br />

doniczka pacia rerkkaiwan/ersock. co s. waa kcen<strong>na</strong> ojciec ójowicz/<br />

i saocód ca/ersock. co czowiek <strong>na</strong> skerze ro rock/ersock. co<br />

idcy czowiek iore ia/ersock. co aarnia adezda ooi<strong>na</strong>/ersock. co<br />

s. pika ed insan/cience orce/ s. 2 czyni nr/ersock. co wózek<br />

z zakpai jpco okoski/ersock. co s. wózek z zakpai jpco okoski/<br />

ersock. co dzie iied dios/ersock. co s. wózek z zakpai jpco<br />

okoski/ersock. co psy ric sseee/ersock. co s. kki ojciec ójowicz/<br />

299


300<br />

i s. czowiek A A/ersock. co s. ondynka aeneskiy onsanin/<br />

ersock. co rneka Gearsd/ersock. co skrzynia aakan/iockpoo/Gey<br />

aes saocód ca/ersock. co ipcjanie raika i s. dziewczyny <strong>na</strong> koac<br />

Arica dio/ersock. co s. 9 rszka ikar ayscys/ersock. co jako<br />

aiaz/ersock. co idcy czowiek iore ia/ersock. co s. copiec jpco<br />

okoski/ersock. co dziewczy<strong>na</strong> jpco okoski/ersock. co s. saoo<br />

diooroaia/ersock. co ksika rin/ersock. co drewno ei/<br />

ersock. co s. 2 przecianie iny iied dios/ersock. co s. pika irin - k/<br />

ersock. co copak nninAr/ersock. co dziadek do orzeców ned n/<br />

iockpoo/Gey aes sioierze raika i s. ao .ino arasi<strong>na</strong>/<br />

ersock. co sany skpienia aska ./ersock. co aoniki rayjay/<br />

ersock. co s. ciskanie piki raika i s. pies raika i sioierz<br />

soer<strong>na</strong>er/ersock. co ksika <strong>na</strong> soe ir aan/ersock. co saocód<br />

222/ersock. co eon ennis acosen/ersock. co czyni pcajcy<br />

ok dai/ersock. co czowiek z pse raika i s. kredka anpon ./<br />

ersock. co inijka raika i s. oczek niercoy eror/ersock. co<br />

wiadro oan eesko/ersock. co copak roessio<strong>na</strong>/ersock. co s. <br />

czowiek z erae jpco okoski/ersock. co ra arikai/ersock. co<br />

saocód iiris eonidas/ersock. co przyczepa ecora2/ersock. co<br />

anes raika i s. 9 anesy coddy/iockpoo/Gey aes s. ayska ire<br />

ijeikiene/ersock. co s. 2 popka <strong>na</strong> <strong>na</strong>oje win pszka ze sprony powierze<br />

eer ec/ersock. co s. krope wody arjazz/ersock. co owoce w wodzie<br />

aery ro/ersock. co s. pywak an acico/Gey aes s. rrka z wod<br />

arin ieds/ /as ews kisie eica/ersock. co woda krirdoor/<br />

iockpoo/Gey aes s. ykaio paenko/ersock. co kani<strong>na</strong> ykaio<br />

paenko/ersock. co i oos aeidda99/ersock. co szya - ewa<br />

pioon cia<strong>na</strong>nrak/ersock. co szya - prawa pare9/ersock. co piasek<br />

ydrooowy eacersorce.co s. koncenra poidorowy oin oen/<br />

ersock. co s. 9 sos ojciec ójowicz/i s. a z ee scanrai/iockpoo/<br />

Gey aes aony oe/ersock. co syropian arko opasen/ersock. co<br />

kaizeka rankowa ojecsora/ersock. co szaka zoa aa<strong>na</strong>/ersock. co<br />

szkiee saocod /ersock. co wiazda neronowa Arsio /ersock. co<br />

s. 2 przekrój saw raika i s. ka pics ie/ersock. co inijka raika i<br />

s. koska eaza do<strong>na</strong>as2/ersock. co koska aini do<strong>na</strong>as2/<br />

ersock. co koska rz do<strong>na</strong>as2/ersock. co waa Grzeorz . ojewoda/<br />

i wace z eai /cience oo irary/as ews s. enzrka san a<strong>na</strong> aria/<br />

ersock. co ka rii ackoskyi/ersock. co s. 9 saocód oan<br />

eoorodo/ersock. co cwyy do szy Aeksandr/ersock. co przepycacz<br />

cenyzen/iockpoo/Gey aes wek kzww/ersock. co s. koiea aked<br />

in/iockpoo/Gey aes s. warswy aosery acroecor/ersock. co ieia<br />

Anon aaz/ersock. co s. rowery <strong>na</strong> wydac erer/ersock. co zakaz<br />

szpiek odan yoiienko/ersock. co zakaz korków s. nó ooonrapy/<br />

ersock. co pinezki scankz/ersock. co wywroka A/ersock. co<br />

s. akcja rankowa arosaw rss/or rakiey niene iccoodi/ersock. co<br />

akir ea<strong>na</strong>/iockpoo/Gey aes s. cinienioierz aerapaso/iockpoo/Gey<br />

aes iernik cinienia w opo<strong>na</strong>c ezod/ersock. co s. 9 ropy osia ia As/<br />

iockpoo/Gey aes ropy jeenia ardaszada ras/ersock. co s. ayska<br />

aces ayan/ersock. co s. 2 ryki eriy Akndo/iockpoo/Gey aes s. <br />

czajnik zdjcie Anon ariko/ersock. co ywaka ersani sedes Arica dio/<br />

ersock. co s. ciskanie aon rayjay/ersock. co s. rowerowy aec<br />

raika i s. nrek Aed Gar aedar.co 2. A ris resered s.


szanisa pod wod aroiej orowski szkanka a Ani<strong>na</strong>/ersock. co zieniak<br />

aika/ersock. co soniczka aika/ersock. co s. 9 ódka iersiy dio/<br />

iockpoo/Gey aes serowiec on - s - ic/ersock. co s. 9 eka yisa/<br />

ersock. co zakrapacz easockecor/ersock. co s. 92 óra odowa<br />

Andrey zin/ersock. co s. 9 konenerowiec arineke/ersock. co ód<br />

podwod<strong>na</strong> /iockpoo/Gey aes rya ar<strong>na</strong>29/iockpoo/Gey aes<br />

aon opseer/ersock. co s. 9 pywanie cia rys aska ./ersock. co s. 9<br />

pszka aria erencoa/ersock. co waec raika i ciskanie aon onorr/<br />

ersock. co s. 9 oorówka a raoa/iock/Gey aes s nrek ean ic/<br />

iock/Gey aes s ód podwod<strong>na</strong> opecors/iock/Gey aes s is w ece<br />

Arkadisz Graek ódka ynyk/ersock. co wieory adya Ar/ersock. co wrak<br />

ind ie/ersock. co s. 9 eniski A A/ A/as<br />

ews s. czowiek z eczk erey erko/ersock. co s. ajnoa risian<br />

asase/ersock. co s. wscód soca iriya Gsc/ersock. co zacód soca<br />

rank eikkinen/ersock. co s. zear soneczny eeneseree/iockpoo/Gey<br />

aes zear wodny /G/ridean aes/ooower zear oniowy cience<br />

se/cience ociey /as ews zear waadowy y/ersock. co zear<br />

psarowy A/Ada arawa zearek kwarcowy on asawa/ersock. co s. rc<br />

piki arceeens/ersock. co rc siyca zrzy ekranowe z prora eari<br />

oorówka yas aiin/ersock. co zakrcajca oorówka Aessandro oe/<br />

ersock. co s. cinik ao/ersock. co skoczek <strong>na</strong>rciarski ecnor//Gey<br />

aes saooy saner/ersock. co <strong>na</strong>rciarz arcin ikik/iockpoo/Gey aes<br />

s. 9 poiar droi rzeysaw ieacki/as ews rowerzysa ene niscenko/<br />

ersock. co s. koej aryk osider/ersock.co s. ienia<br />

ako poorapy/ersock. co s. 2 koejka órska anie ond/ersock. co s. <br />

rawaj Andriioa/ersock. co czowiek aeneskiy onsanin/ersock. co<br />

poci aAe/ersock. co s. czowiek <strong>na</strong> ieni jpco/iockpoo/Gey aes<br />

dzieci <strong>na</strong> karzei ice air/ersock. co skoczkowie spadocronowi ky Anonio/<br />

ersock. co czapa <strong>na</strong> krokody ania eion/ersock. co widok iei<br />

z siyca AA s. iedronka onikaseps/ersock. co saocody ens ia/<br />

ersock. co s. akwari Arica dio/ersock. co rya any rniawan/<br />

ersock. co s. rcoe codniki eadck/iockpoo/Gey aes czowiek<br />

w órac eers/ersock. co drzewo eror/ersock. co cinik konr - id/<br />

ersock. co saocód iiris eonidas/ersock. co s. aosrada adysa<br />

oroseyc/ersock. co s. 9 czowiek <strong>na</strong> ajnodze jpco okoski/<br />

ersock. co kaszan aias ose<strong>na</strong>/ersock. co s. 2 nie Aeksey Gorno/<br />

ersock. co koej ondoowa ne/iockpoo/Gey aes aos ary rane/<br />

ersock. co rowerzysa eser aajadia/ersock. co s. 22 o iderzee se<br />

nkizen o rysnek raika i s. 2 z<strong>na</strong>k raika i s. 2 prdkocioierz ipser/<br />

ersock. co z<strong>na</strong>k droowy ojciec rozyk/ s. 2 eksperyen<br />

z pcerzykie raika i s. 2 z<strong>na</strong>k droowy raika i s. 29 ieacz arida/<br />

ersock.co s. ksiki e oire/iockpoo/Gey aes krope deszcz arco<br />

arins/ersock. co s. saocód Andrs iprian/ersock. co saek peay/<br />

iockpoo/Gey aes s. 2 cinik i saocód a ardy/Gey aes saek eri<br />

reeze/ersock. co skoczek spadocronowy ani an<strong>na</strong>kon/ersock. co<br />

anesy akor/i s. ne aerody<strong>na</strong>iczny / s. dziewczy<strong>na</strong> aeneskiy<br />

onsanin/ersock. co szaa i iaz/ersock. co piórko ikandpoo/<br />

ersock. co s. okooywy senko eksandr/ersock. co s. wykres 9.2<br />

raika i wykres 9. raika i s. wykres 9. raika i wykres 9. raika<br />

i s. wykres raika i s. 9 wykres raika i wykres 2 s. wykres raika<br />

i s. wykres raika i wykres raika i s. 2 copiec z pik ecorine/<br />

301


302<br />

ersock. co rz pik rayjay/ersock. co park aria/ersock. co copak<br />

<strong>na</strong> skerze ciraysars/ersock. co s. rawaj ecors an/ersock. co<br />

skoczek <strong>na</strong>rciarski coo<strong>na</strong>2/ersock. co ora ae iak/iock/Gey aes s<br />

saek joss<strong>na</strong>/iock/Gey aes ss s. ie on ieer/pors sraed/Gey<br />

aes koarswo eso po/ersock. co wioarswo ris yan/ aes /Gey<br />

aes skok wzwy enis ae/ersock. co s. jako <strong>na</strong> azi ans.seers/<br />

ersock. co roi<strong>na</strong> an<strong>na</strong> karwowska/ersock. co s. esa oadser pace//<br />

Aay ock oo/ s. kad oneczny isorycznie ic oain kad oneczny<br />

wspóczenie ian or/ersock. co s. 9 oid jpareer/ersock. co s. <br />

saocód a acean/ersock. co saocód ar ooraper/ersock. co<br />

s. 2 iay saocód ri cid/ersock. co s. saoo oja<strong>na</strong> ersawa/<br />

ersock. co owcy erey zneco/ersock. co ad AA//ikipedia<br />

ic oain sonda ei/ersock. co s. <strong>na</strong>rciarz a<strong>na</strong>oiy e/ersock. co<br />

s. saocód ean odan/ersock. co s. 9 saoo pasaerski yan ecer/<br />

ersock. co sinik iaerin/ersock. co oniskowiec ockrek aes/ockrek<br />

aes/Gey aes saoo ze spadocrone yan ecer/ersock. co s. droa<br />

aowania awoir krykiewicz s. pcanie skrzyni seecoeiaes//Gey aes<br />

s. arnek a opoa/ersock. co sioierz soer<strong>na</strong>er/ersock. co<br />

ieaczka A/Grzeorz oo s. piasek <strong>na</strong> codnik e<strong>na</strong> oinoa/ersock. co<br />

podeszwy oresie/ersock. co kocki acowe woskowanie <strong>na</strong>r on aan/<br />

ersock. co dzieci <strong>na</strong> izawce onkey siness aes/ersock. co s. crin<br />

eo<strong>na</strong>rd kosky/ersock. co s. karon anko/ersock. co czyz<strong>na</strong><br />

z sza nr/ersock. co s. ady aowania aen /ersock. co dziecko<br />

<strong>na</strong> <strong>na</strong>rac raeari.p/ersock. co s. 9 czerwony rakor Gordan/ersock. co<br />

óy rakor konr - id/ersock. co s. oorówka poo/ersock. co<br />

saron coa/ersock. co ciarówka anorer//Gey aes s. 2 zderzenie<br />

ez pasów erinedia/Gey aes pasy zapie erinedia/Gey aes pasaerka<br />

aos ra reaie /Aay ock oo/ s. ajnoa eriy zin/<br />

ersock. co saocód randon oysnis/ersock. co owiec erey zneco/<br />

ersock. co saoo arks ainka/ersock. co okeisa sionkr//Gey<br />

aes s. wykresy 2. - 2. awoir krykiewicz s. wykres awoir krykiewicz<br />

s. 9 wykres awoir krykiewicz s. wykresy awoir krykiewicz s. skoczek<br />

spadocronowy ani an<strong>na</strong>kon/ersock. co s. 2 peeon ad azan/<br />

ersock. co s. szczy Grze oo<strong>na</strong>r G/Aay ock oo/ s. saocód<br />

<strong>na</strong> wsi aa/ersock. co s. spriner skaczcy dzie wykresy rzyszo acki<br />

s. 9 waon z we rzyszo acki siacz z saocode eri99/iiaision ecors/<br />

Gey aes s. 9 zakpy ooac/ersock. co s. 92 pienik dardo zopoo/<br />

ersock. co s. 9 saoo ess<strong>na</strong> 2 riekepoos/ersock. co s. 9 saoo<br />

ess<strong>na</strong> 2 riekepoos/ersock. co s. 9 dwi AG GA/ersock. co<br />

s. 9 dziewczy<strong>na</strong> aeneskiy onsanin/ersock. co paczka aria/ersock. co<br />

s. 9 dziewczy<strong>na</strong> ze szan eopeaes/iockpoo/Gey aes oscosos/AA<br />

aówka k9//Gey aes dziecko <strong>na</strong> sankac iko i<strong>na</strong>ryk/iockpoo/Gey<br />

aes s. 9 sioierz soer<strong>na</strong>er/ersock. co ksika rin/ersock. co<br />

s. 99 kaar anya o/ersock. co zearek eenecky/iockpoo/Gey aes s. 2<br />

dy zear ioker/iockpoo/Gey aes orka - ar arek rzesniowski/Aay ock<br />

oo/ o pneayczny aios/iockpoo/Gey aes s. 22 wykres awoir<br />

krykiewicz s. 2 sanki z psai riska/iockpoo/Gey aes s. 2 dziewczy<strong>na</strong> <strong>na</strong><br />

rapoinie aiskaya/iockpoo/Gey aes s. 2 nery a nc. só<br />

i aore idprodcion/ersock. co s. 2 saocód ciarowy Aeaa/iockpoo/<br />

Gey aes saocód osoowy ca/ersock. co s. 2 zaawka ay2/<br />

iockpoo/Gey aes s. 29 srzeanie z k iapi/iockpoo/Gey aes srzaa


o22/iockpoo/Gey aes srzaa w arczy o22/iockpoo/Gey aes s. 2<br />

ay wózek widowy A/iockpoo/Gey aes dy wózek widowy e oire/<br />

iockpoo/Gey aes s. 22 orownica ssaiy/ersock. co wykres awoir<br />

krykiewicz s. 2 ko z pie kaikps/iockpoo/Gey aes rakor i/iockpoo/<br />

Gey aes eroer onodan/iockpoo/Gey aes ynek Ae/iockpoo/<br />

Gey aes s. 2 saocód iia or/ersock. co s. 2 wykres awoir<br />

krykiewicz s. 2 koora próniowa AA/icee rpy piórko rzyszo e/<br />

ersock. co ka raika i s. 2 skok do wody redra ckoic/ed onen<br />

oo s. 2 sope rs oo/ersock. co s. 29 kka w piask Grzeorz . ojewoda/<br />

i s. 22 skok wzwy enis ae/ersock. co s. 222 pióro ooac/ersock. co<br />

s. 22 czowiek z aze rawa9/ersock. co dwi roar/ersock. co<br />

ryczka rzyszo acki s. 22 oorówka ecors an/ersock. co czowiek z pik<br />

ecorine/ersock. co rka z pik rzyszo acki s. 22 spycacz /<br />

ersock. co s. 22 jerzyk Andrew owe/iockpoo/Gey aes sokó reyand/<br />

iockpoo/Gey aes podnoszenie ciarów A/A/A . s. 22 pkawka<br />

aaneria - drewnia<strong>na</strong>.co s. 229 eroer ekic/iockpoo/Gey aes sza<strong>na</strong><br />

iieddios/iockpoo/Gey aes y do wicze pa/iockpoo/Gey aes<br />

s. 2 podnoszenie szani sars/iockpoo/Gey aes s. 2 czajnik piaes/<br />

iockpoo/Gey aes s. 22 orodzenie zi oand/iockpoo/Gey aes kcie<br />

eaza kas oda/ersock. co s. 2 wkan <strong>na</strong> ady ara/ersock. co<br />

s. 2 <strong>na</strong>poje ee kro/ersock. co s. 2 dzie <strong>na</strong> onisk ae a nice day oo/<br />

ersock. co do Andreyopo/iockpoo/Gey aes eroer ezdoykowy<br />

adysa rae poo/ersock. co s. 2 eroer sprynowy ayai ayan/<br />

ersock. co eroer cieczowy yszard ikowski/i eroer Gaiesza<br />

o<strong>na</strong>ers/ersock. co eroer eekroniczy z sond Aeksandra dzinskaia/<br />

ersock. co s. 2 eroer eekroniczy z sond Aeksandra dzinskaia/<br />

ersock. co kek acro ideorapy/ersock. co s. 2 drewnia<strong>na</strong> deska /<br />

ersock. co koski od i /ersock. co eka randae/ersock. co<br />

s. 22 sacja a<strong>na</strong>rkycz<strong>na</strong> G. oposo/pnik/as ews woda z ode Aeksandr Grecanyk/<br />

ersock. co wrzca woda oan iae/ersock. co ierzenie eperary a<strong>na</strong><br />

Aiazoa/ersock. co s. 2 kawa asie/ersock. co s. 2 arnek <strong>na</strong>d oniskie<br />

Greens and es/ersock. co popowanie koa aria koa/iockpoo/Gey aes<br />

s. 2 eroer eekroniczny Aeksandra dzinskaia/ersock. co pasei<strong>na</strong> sera/<br />

ersock. co eeory eon /iockpoo/Gey aes s. 29 arnek z wod<br />

serG299/iockpoo/Gey aes s. 2 aiczka z<strong>na</strong>ionowa raika i s. 22<br />

rzejnik ea ecor/ersock. co eroor aaric/ersock. co piec kaowy nrid<br />

aasik/ersock. co oser ew Arica/ersock. co s. 2 kaie do pizzy ayaiz/<br />

iockpoo/Gey aes pizza Aeander ae/ersock. co s. 2 orze razy nook/<br />

ersock. co s. 2 woda z kran w szkance ri asono/ersock. co s. 2 ciao<br />

sae i ciecz peniin/ersock. co az rionenkoan/ersock. co arnek do eka<br />

raar/ersock. co s. 2 eroer - ecor/iockpoo/Gey aes czajnik<br />

ane./ersock. co s. 29 orzewane szko Aia Ap okasi/iockpoo/Gey aes<br />

popkany asa a inen/ersock. co s. 2 rosa osianyn/ersock. co a<br />

zyon arosz/ersock. co szad aria az/ersock. co szron oenko eksandr/<br />

ersock. co s. 2 czajnik oca poin/ersock. co s. 22 ciao sae eonid kan/<br />

ersock. co ciecz iiA oo/ersock. co az rionenkoan/ersock.co<br />

krzepnicie socaij/ersock. co skrapanie kais/ersock. co s. 2 nie <strong>na</strong><br />

pac iaka/ersock. co nie w doniac ew Arica/ersock. co s. 2 opniejcy<br />

ód inwa9/ersock. co s. 2 orzewacz doni donsock/iockpoo/Gey aes<br />

s. 2 cea eksandr yiskiy/ersock. co s. 29 eroer aardins poo/<br />

ersock. co yeczka kyaksn/ersock. co kek jednorazowy Arr Aie/<br />

303


ersock. co kek syropianowy Ae<strong>na</strong>dr/ersock. co spi<strong>na</strong>cz icsie/<br />

ersock. co s. 2 czyz<strong>na</strong> w krce Andreyka/ersock. co pierze<br />

iwakorn9/ersock. co pc <strong>na</strong>rany ane k/ersock. co pc syneyczny<br />

Anin<strong>na</strong>/ersock. co pak risine ad/ersock. co ioo i/ersock. co<br />

arnek oniceo/ersock. co s. 2 soik Grzeorz . ojewoda s. 22 erowizyjny<br />

oraz dynków an k/ersock. co s. 2 spiraa i wieczka awoir acnik s. 2<br />

pika Arica dio/ersock. co s. 2 ody z poew ark an/ye/Gey aes s. 2<br />

aony eopie/ersock. co s. 2 wiecca arówka eoc an/ersock. co<br />

arówka ocai o/ersock. co s. 2 popowanie piki oriz/ersock. co<br />

oowanie wody einedia/ersock. co s. 2 onisko A/<br />

as ews sany skpienia A/as ews wykres rkz/ersock. co<br />

s. 2 eazko z dsz aroond/ersock. co s. 2 cea eksandr yiskiy/<br />

ersock. co koska od i /ersock. co<br />

Koiksy anie de aor<br />

Pozostae ilustracje ior szyski<br />

ydawnicwa zkone i edaoiczne owiadczaj e podjy sarania ajce <strong>na</strong> ce doarcie do waciciei<br />

i dysponenów praw aorskic wszyskic zaieszczonyc worów. ydawnicwa zkone i edaoiczne<br />

przyaczajc w ceac dydakycznyc wory raeny pospj zodnie z ar. 2 1 sawy o prawie<br />

aorski. ednoczenie ydawnicwa zkone i edaoiczne owiadczaj e s jedyny podioe waciwy<br />

do ko<strong>na</strong>k aorów yc worów innyc podioów prawnionyc w wypadkac w kóryc<br />

wórcy przysje prawo do wy<strong>na</strong>rodzenia.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!