23.01.2024 Views

El drac Pascual descobreix... Europa

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hola, soc el <strong>drac</strong> Pasqual!<br />

Fa uns dies,<br />

quan jugava a cremar pilotes,<br />

vaig tenir un bon ensurt...<br />

Tenia agafada la pilota<br />

amb totes les meves forces,<br />

però la Xipu, que és molt bona jugant,<br />

va fer una flamarada tan i tan gran,<br />

que la pilota es va rebentar<br />

i va sortir...<br />

volaaaant!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!