23.01.2024 Views

El drac Pascual descobreix... Europa

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tan forta va ser l’explosió,<br />

que vaig anar a parar<br />

ben lluny de Dracum.<br />

«QUE EM POTS AJUDAR?<br />

A ON ERA?»<br />

—Hola! Soc en Flamingo,<br />

un petit flamenc del Delta de l’Ebre.<br />

És lluny d’aquí, però he vingut per explicar<br />

a tothom el nostre problema:<br />

el mar cada vegada està pujant més de nivell<br />

i si no fem res, casa nostra quedarà sota l’aigua aviat.<br />

«A BARCELONA!»

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!