23.01.2024 Views

El drac Pascual descobreix... Europa

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

—M’havien dit que a Barcelona<br />

hi viuen les autoritats, que no sé què són,<br />

però es veu que si les trobo i em fan cas,<br />

potser podran evitar que s’inundi<br />

casa nostra —va dir en Flamingo.<br />

—Però aquí ningú em fa cas...<br />

Bé, excepte aquestes persones<br />

que em persegueixen allà a on vagi.<br />

Que em podries ajudar, si us plau?<br />

—Ajudar-te? Oh, i tant que sí,<br />

sempre s’ha d’ajudar a qui ho necessita, oi?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!