23.01.2024 Views

El drac Pascual descobreix... Europa

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

—Però on és això del Parlament Europeu?<br />

—va preguntar en Flamingo.<br />

—Deu ser un lloc molt important<br />

—vaig respondre.<br />

—Anar a un lloc important, dieu?<br />

No n’hi ha més que el Coliseu.<br />

Veniu amb nosaltres i el trobareu.<br />

Ja marxem, val més que<br />

us afanyeu! —van dir unes gavines.<br />

Andiamo!<br />

«SAPS CAP A QUINA CIUTAT<br />

ANAVEN?»

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!