02.07.2021 Views

КАМИОНИ 6 / 2021

Четете в броя: * Новият IVECO S-WAY идва с подобрена горивна ефективност, обновени двигатели и други характеристики, които намаляват общите разходи за притежаване на камиона. * През юни DAF поднесе изненада, като представи изцяло нова гама от камиони - XF, XG и XG+. * Actros F е на българския пазар от началото на юни и е достъпен за клиенти. * Кабините от серията R и S на Scania вече ще могат да бъдат специфицирани с допълнителна дължина от 270 мм. * Новият Peugeot e-Expert Hydrogen влиза в серийно производство. и още...

Четете в броя:
* Новият IVECO S-WAY идва с подобрена горивна ефективност, обновени двигатели и други характеристики, които намаляват общите разходи за притежаване на камиона.
* През юни DAF поднесе изненада, като представи изцяло нова гама от камиони - XF, XG и XG+.
* Actros F е на българския пазар от началото на юни и е достъпен за клиенти.
* Кабините от серията R и S на Scania вече ще могат да бъдат специфицирани с допълнителна дължина от 270 мм.
* Новият Peugeot e-Expert Hydrogen влиза в серийно производство.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!