31.08.2023 Views

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 4 / 2023

Четете в броя: * Роланд Трейдинг ООД представя комбинирани багер-товарачи на Mecalac Construction Equipment. * Запознайте се с гамата Teletruk - телескопичните мотокари на JCB. * Модерни професионални машини за ремонт на пътища представя полската компания TICAB. * АТЕСТ ЕКСПО 2023 впечатли посетители и клиенти. * Bobcat представи нова телематика. * Строителните машини на БАТА АГРО 2023. и още...

Четете в броя:
* Роланд Трейдинг ООД представя комбинирани багер-товарачи на Mecalac Construction Equipment.
* Запознайте се с гамата Teletruk - телескопичните мотокари на JCB.
* Модерни професионални машини за ремонт на пътища представя полската компания TICAB.
* АТЕСТ ЕКСПО 2023 впечатли посетители и клиенти.
* Bobcat представи нова телематика.
* Строителните машини на БАТА АГРО 2023.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!