31.08.2023 Views

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 4 / 2023

Четете в броя: * Роланд Трейдинг ООД представя комбинирани багер-товарачи на Mecalac Construction Equipment. * Запознайте се с гамата Teletruk - телескопичните мотокари на JCB. * Модерни професионални машини за ремонт на пътища представя полската компания TICAB. * АТЕСТ ЕКСПО 2023 впечатли посетители и клиенти. * Bobcat представи нова телематика. * Строителните машини на БАТА АГРО 2023. и още...

Четете в броя:
* Роланд Трейдинг ООД представя комбинирани багер-товарачи на Mecalac Construction Equipment.
* Запознайте се с гамата Teletruk - телескопичните мотокари на JCB.
* Модерни професионални машини за ремонт на пътища представя полската компания TICAB.
* АТЕСТ ЕКСПО 2023 впечатли посетители и клиенти.
* Bobcat представи нова телематика.
* Строителните машини на БАТА АГРО 2023.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!