13.07.2015 Views

Rychlostní silnice R4 Lety–Čimelice - Ředitelství silnic a dálnic

Rychlostní silnice R4 Lety–Čimelice - Ředitelství silnic a dálnic

Rychlostní silnice R4 Lety–Čimelice - Ředitelství silnic a dálnic

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>R4</strong>Rychlostní <strong><strong>silnic</strong>e</strong>Lety – Čimeliceinformační leták, stav k 05/2014Rychlostní <strong><strong>silnic</strong>e</strong> <strong>R4</strong>stavbaLety – Èimeliceinfografika <strong>R4</strong>-Lety-Cimelice-100706Prahastavba Milín – Letydoprovodná komunikacePlzeòLety63 LetyHorosedlyC11doprovodná komunikaceNerestcestavba Èimelice – MiroticeStrakonice


Lety – ČimeliceRychlostní <strong><strong>silnic</strong>e</strong> <strong>R4</strong>Dopravní význam stavbyUmístění a popis stavbyVýstavbou rychlostní komunikace z Prahy minimálně dokřižovatky se <strong>silnic</strong>í I/20 Nová Hospoda bude zajištěnokvalitní dopravního spojení mezi Prahou a významnýmijihočeskými městy (Strakonice, po I/20 Písek a České Budějovice).Umožní se tím také oddělení dálkové a místníobslužné dopravy.Stávající <strong><strong>silnic</strong>e</strong> I/4, která je v úseku Praha–Skalka vybudovánajako čtyřpruhová rychlostní komunikace <strong>R4</strong>, spojuje hlavní městoPrahu s hraničním přechodem Strážný (státní hranice se SRN)přes kraj Středočeský a Jihočeský. Stávající <strong><strong>silnic</strong>e</strong> I/4 je v úsekuSkalka–Strakonice dvoupruhová, směrově i výškově nevyhovující,prochází řadou dopravně závadných míst a v mnohých případechje vedená zastavěným územím. Na trase dochází k častýmdopravním nehodám, mimo jiné i v důsledku stávajícího nevyhovujícíhoúrovňového křížení s ostatními pozemními komunikacemiv nepřehledných úsecích, respektive také vlastní nevhodnoustavební úpravou těchto křížení.Výstavbou rychlostní komunikace nedojde k odstranění závadnýchmíst ze stávající <strong><strong>silnic</strong>e</strong> I/4, ale převedení výrazné části silničníhoprovozu na novou rychlostní komunikaci umožní změnukategorie komunikace naPøíbramII/604.Převedením dálkového silničníhoprovozu na rychlostníkomunikaci dojde ke sníženízatížení stávající <strong><strong>silnic</strong>e</strong>, v důsledkučehož dojde ke zmenšenírizika vzniku kolizníchsituací.BlatnáPísekMilevskoStavba na začátku úpravy navazuje napředcházející stavbu rychlostní komunikace<strong>R4</strong> v úseku Milín–Lety. Navržená rychlostníkomunikace je vedena v trase stávající <strong><strong>silnic</strong>e</strong>I/4 (na začátku úpravy) a na konci úpravyje v souběhu vpravo se stávající <strong>silnic</strong>íI/4. Na konci úpravy je niveleta rychlostníkomunikace <strong>R4</strong> a stávající niveleta <strong><strong>silnic</strong>e</strong>I/4 přibližně na stejné výškové úrovni,s ohledem na možnost zajištění provizorníhoukončení stavby a provizorního napojenína stávající <strong>silnic</strong>i.Realizace stavby úseku Lety–Čimeliceby se měla časově překrývat se stavboupředcházejícího úseku Milín–Lety, zejménas ohledem na řešení odvodnění v úseku <strong>R4</strong>Lety–Čimelice.Trasa je vedena volným, nezastavěnýmúzemím jednak na zemědělsky obhospodařovanýchpozemcích a dále na ostatnípůdě. Samotné umístění trasy rychlostníkomunikace nevyžaduje demolice žádnýchobjektů. Změna zařazení <strong><strong>silnic</strong>e</strong> I/4 do kategorierychlostních <strong>silnic</strong> (přeznačení na <strong>R4</strong>)po dokončení stavby vyžaduje, aby v celédélce úpravy byla zřízena doprovodná obslužnákomunikace, která umožní přímoudopravní obsluhu a připojení sousedníchsídelních celků a napojení místních komunikací,jelikož není možné realizovat přímépřipojení stávajících komunikací na plánovanourychlostní komunikaci. Pro tentoúčel bude zčásti využita stávající <strong><strong>silnic</strong>e</strong> I/4,která bude po dokončení stavby přeřazenado kategorie <strong>silnic</strong> II. třídy, jako <strong><strong>silnic</strong>e</strong> č.II/604, a systém místních a účelových komunikací.Propojení doprovodné komunikace (II/604)a ostatních komunikací s novou rychlostníkomunikací bude zajištěno pomocí mimoúrovňovékřižovatky (MÚK) v návaznosti nakřížení se stávající <strong>silnic</strong>í I/19.Délka připravovaného úseku rychlostní komunikace<strong>R4</strong> Lety–Čimelice činí 2590 metrů.Na trase je navrženo jedno mimoúrovňovékřížení se <strong>silnic</strong>í I/19, pomocí mostníhoobjektu o třech polích. V návaznosti na totomimoúrovňové křížení bude zřízena mimoúrovňovákřižovatka propojující <strong>silnic</strong>i I/19s navrhovanou rychlostní komunikací <strong>R4</strong>.Součástí stavby jsou rovněž přeložky (výstavba)dvou místních komunikací, kteréjsou navrženy jako náhrada za zrušenéstávající připojení na <strong>silnic</strong>i I/4. Tyto místníkomunikace zajistí obsluhu čerpací stanicea areálu Jatka Lety. Vystavěna budetaké účelová komunikace k rozvodně Letya přeložka jedné polní cesty v souběhu popravé straně s hlavní trasou.


Rychlostní <strong><strong>silnic</strong>e</strong> <strong>R4</strong>stavbaLety – Èimeliceinfografika <strong>R4</strong>-Lety-Cimelice-100706Prahastavba Milín – LetyPøíbramBlatnáMilevskodoprovodná komunikacePísekPlzeòLety63 LetyHorosedlyøešená stavbadoprovodná komunikacejiné stavbyTáborNerestce0 0,5 1 kmGeografická data poskytl VGHMÚø Dobruška, © MO ÈR, 2008stavba Èimelice – MiroticeStrakonice


Lety – ČimeliceRychlostní <strong><strong>silnic</strong>e</strong> <strong>R4</strong>stav PŘÍPRAVYNa stavbu bylo vydáno právoplatné stavební povolení. Proběhlo vyvlastňovací řízenís třemi vlastníky a nabylo právní moci. Výkupy pozemků jsou kompletně provedeny.Zadávací dokumentace stavby byla dokončena včetně propočtu podle směrných cenv 12/2011. Dokončena je také PDPS.Připravuje se vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby.EIA01/2000IZ10/2002URSPVýznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • IZ: Schválení investičního záměru • UR: Vydáníúzemního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrovéhořízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozuVZZS03/2007 08/2012 2014 03/2015UP12/2016data o stavběHlavní trasa:délka: 2591 mkategorie: R 25,5/100plocha vozovek: 30 500 m 2počet stavebních objektů: 51Mostní objekty:počet celkem: 3z toho na rychlostní <strong>silnic</strong>i: 2nad rychlostní <strong>silnic</strong>í: 1celková délka mostů: 179 mMimoúrovňové křižovatky:počet: 1 (MÚK Lety)délka větví: 850 mPřeložky a úpravy dalšíchkomunikací:celková délka přeložek: 5359 m– <strong><strong>silnic</strong>e</strong> I/19: 700 m– <strong><strong>silnic</strong>e</strong> II/604: 2112 m– místní a účelové kom.: 1528 m– polní cesty: 1019 mPřeložky inženýrských sítí:vodohospodářské objekty: 9objekty elektro: 14přeložka plynovodu: 1Celkový objem zemních prací:výkopy: 227 173,25 m 3násypy: 253 949,31 m 3Název stavby:<strong>R4</strong> Lety–ČimeliceMísto stavby:Jihočeský krajKatastrální území:Lety, Horosedly, Dolní NerestceDruh stavby:novostavba, liniováObjednatel:Ředitelství <strong>silnic</strong> a dálnic ČR,správa České Budějovice, Lidická49/110, České BudějoviceProjektant DSP:Valbek, spol. s r.o., střediskoPlzeň, Radyňská 21, 326 00Plzeň 26Předpokládaná cena stavby:562 996 000 Kč (bez DPH)Pozn.: Tento leták byl aktualizován v květnu 2014. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!