12.06.2018 Views

STOB – ELEKTRONICKÝ ČASOPIS

2015 – 2018

2015 – 2018

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

POCHUTNEJ SI<br />

SE <strong>STOB</strong>EM 8<br />

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA VÝŽIVY<br />

Není světlo jako světlo<br />

Ing. Mgr. Eva Fárková<br />

Oddělení spánkové medicíny Národního ústavu duševního zdraví<br />

Jistě jste si v posledních číslech našeho časopisu všimli velmi zajímavého tématu, a to spánku<br />

a spánkové hygieny. Mohli jste se dočíst o tom, jak souvisí obezita se spánkem a spánek<br />

s obezitou, jak vypadá typické ranní ptáče, jak se liší od noční sovy a jaký to má vliv na vaši váhu.<br />

ZDROJ: FOTOLIA.COM<br />

Věnovali jsme se taktéž účinku modrého<br />

světla, které vyzařují zejména tablety,<br />

chytré telefony, počítače, ale i LED žárovky<br />

a jiná elektronika. Z hlediska vnějších podmínek<br />

se nejvíce na rozladění biologických hodin<br />

podílí právě vystavení se umělému světlu, dále<br />

práce ve směnném provozu či cestování napříč<br />

zeměpisnými pásmy. Stanou-li se zmínění činitelé<br />

pravidelnou součástí našeho života, vedou<br />

k pomalým změnám v organismu, které<br />

se mohou zpočátku zdát jako neškodné, avšak<br />

v závislosti na senzitivitě biologických procesů<br />

mohou nastartovat nezvratné změny.<br />

Za nejdůležitější vnější synchronizátory<br />

cirkadiánního systému považujeme střídání<br />

světla a tmy. V řízení cirkadiánních rytmů<br />

se uplatňuje mnoho hormonů, a především<br />

melatonin. Nejvyšší hodnoty melatoninu se<br />

v ideálních podmínkách dosahuje okolo druhé<br />

hodiny ranní, k ránu jeho hladina klesá,<br />

během dne zvolna stoupá a k večeru je hlavním<br />

indikátorem pro pocity potřeby spánku<br />

a únavy. Amplitudu noční hladiny hormonu<br />

melatoninu, tvořeného v epifýze, určují vnější<br />

světelné podmínky, speciálně délka světelné<br />

části dne (fotoperioda). Percepce světla přes retinu<br />

v oku tvorbu melatoninu potlačuje, takže<br />

dokud oko zachycuje světlo (i když je umělé),<br />

tak si mozek myslí, že je den, potlačuje proto<br />

tvorbu melatoninu a člověku se nechce spát.<br />

To v dnešní době elektronických médií a LED<br />

žárovek vyzařujících i po západu slunce modré<br />

světlo představuje zásadní riziko pro zkrácení<br />

spánku a zhoršení jeho kvality. Modré světlo<br />

způsobuje zpomalení, někdy až úplné potlačení<br />

tvorby melatoninu a tím posouvá dobu usnutí,<br />

což v konečném důsledku vede u většiny lidí<br />

právě ke zmíněnému zkrácení délky spánku.<br />

à

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!