Din browser understøtter ikke frames. - Dagtilbud-Aarhus

aarhus.inst.dk

Din browser understøtter ikke frames. - Dagtilbud-Aarhus

BØRNEHUSET

SNOGEBÆKSVEJ

MEDARBEJDERPJECE

1


De positive huskeregler:

At det er de små skridt der tæller.

At tænke et hus – et dagtilbud.

At positiv forventning udløser positiv energi.

At forberede børnene på hvad de skal.

At fortælle børnene hvad du gerne vil have dem til at gøre eller

hvad de må i stedet for.

At tale med rette vedkommende om emnet.

At spørge hvis der er noget du er i tvivl om.

At se på barnets/familien/kollegaens ressourcer.

At tænke i muligheder.

At holde små pauser – husk din inaktivitet er og bliver en

forudsætning for din aktivitet.

Du skal selv være den forandring du ønsker at se i verden.

2


5 Velkommen til Børnehuset Snogebæksvej

5 Arbejdsplan

5 Møder

6 Indkøb og attestationsbemyndigelse

6 Biblioteks lån

6 Brand

6 Hændelser med børnene eller forældrene

6 Børn der kommer til skade

7 Førstehjælp

7 For sent afhentet barn

7 Seksuelle overgreb – vold

7 Krisehjælp

7 Tavshedspligt

7 Videregivelse af oplysninger her i huset

8 Medarbejdersamtaler

8 Tillidshverv

8 Andre udvalg

9 Første arbejdsdag

9 Hvilke forventninger har vi til den nye medarbejder den første dag/uge

9 Mere information

10 Sikkerhedsregler for Børnehuset Snogebæksvej

15 Oversigt over pædagogisk forløb i afdelingen

16 Daglige praktiske rutiner

18 Legepladsens sikkerhed

19 Procedure ved børneulykker

19 Procedure ved uafhentet barn

20 Evakueringsinstruks

21 Udvidede evakueringsplan

23 Stillingsbeskrivelse for pædagoger

24 Stillingsbeskrivelse for pædagogmedhjælper

25 Praktiske adresser

3


Velkommen til Børnehuset Snogebæksvej.

Børnehuset Snogebæksvej er en afdeling ud af syv i Dagtilbud Hasle, som er et kommunalt

dagtilbud under Børn og unges 1.magistrat i Århus kommune.

Afdelingen består af 3. grupper. Vuggestuen - grøn stue er i øjeblikket normeret til 13 børn i alderen

0 – 2,11 år.

Børnehavegrupperne rød og blå stue er i øjeblikket normeret til 20 børn i alderen 2,11 – 6/7 år.

En stor del af vores børn og familier kommer fra nærområdet, og har en anden etnisk baggrund end

dansk.

Børnegruppen rummer en del børn med særlige behov!

Faste medarbejdere får udleveret nøgler, koderne til alarmen, mødeplan, anvist et skab samt en

skuffe i personalestuen.

Du er altid velkommen til at bruge os alle når du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Arbejdsplan

Din arbejdstid fremgår af mødeplanen. Der sker jævnligt ændringer i forbindelse med kurser, ferie

eller sygdom.

Din pædagogiske leder laver arbejdsplanen. Ændringer, ferie, afspadsering, med videre aftales med

din pædagogiske leder efter de aftalte regler og retningslinjer.

Ønsker du ændring i din mødetid om fredagen skal du selv finde en at bytte med!

I forbindelse med skolernes ferier er der fællespasning i dagtilbuddet. I den forbindelse er der lavet

en arbejdsturnus for de ansatte. Spørg din kollega eller din pæd. leder.

Så vidt det er muligt står det på mødeplanen hvilke aktiviteter der foregår. Det kan være

eksempelvis sprogarbejde, møder med videre.

Møder

I løbet af året er der en række møder og arrangementer, hvilke du har mødepligt til.

Mødedatoer er oftest afsat, og udleveret for et halvt år af gangen.

Er der en dato der ikke passer dig kan du i god tid forsøge at finde en ny dato hvor alle kan komme.

Ellers må du komme på den fastlagte dato.

Vi afholder som regel 4 - 6 afdelingsmøder om året ca. fra kl. 17.00 – 20.30.

Vi afholder som regel 4 pædagog møder om året ca. fra kl. 17.00 – 20.00.

Vuggestuen afholder i øjeblikket 3 – 4 stuemøder i løbet af forår og efterår.

5


Børnehavegrupperne afholder i øjeblikket fælles stuemøder et par gange i løbet af forår og efterår.

Derudover afholdes et par korte stuemøder for den enkelte stue.

I dagtilbuds regi afholdes der ca. 2 personalemøder, hvert andet år en pædagogisk lørdag eller 1 p.

weekend.

Indkøb og attestationsbemyndigelse

Århus kommune har en stram indkøbspolitik. Spørg hvor du må handle!

Ved kontant betaling aftal ned din pædagogiske leder. VIGTIGT husk altid bon eller kvittering på

det du køber.

Kontokort spørg din kollega. VIGTIGT husk at lægge følgesedlen med din underskrift under fuglen

på skabet på kontoret!

Biblioteks lån

Hver stue har egent kort. Du kan låne på alle kommunale biblioteker her i Århus for 2. måneder.

Brand

Læs og sæt dig ind i vores beredskabsplan. Du får den udleveret, men den hænger desuden på døren

i personalestuen.

VIGTIG: at ingen personer kommer til skade.

Brandslukningsudstyr. Slangen med vand hænger i skabet mellem Winnie’s run og kælderen. (sæt

dig ind i hvordan den virker)

Ved køkkenet hænger brandtæppet. Overfor hænger skumslukkeren.

Hændelser med børnene eller forældrene

Hvis uheldet er ude. Vær opmærksom på at nogle forældre ønsker besked umiddelbart efter uheldet

er sket. Men husk det er vigtigt at drage omsorg for barnet! Så få en anden til at kontakte

forældrene.

Hvis et barn er kommet til skade eksempelvis slået knæet, faldet eller blevet kradset, er det vigtigt

at fortælle den der henter barnet hvad der er sket. Husk derfor at give beskeden videre til en anden

hvis du går hjem før barnet er hentet.

Er det en voldsom hændelse en tand der er slået ud, et barn der skal syes, har fået hjernerystelse

eller forældre der bliver vrede over det skete, skal du altid skrive ned hvad der er sket. Husk at give

beskeden videre til din pædagogiske leder!

Skriv ordret ned hvad du mener der er blevet sagt. Skriv præcist ned hvad der skete med barnet. Har

andre set / overværet det skete, skal du bede dem skrive deres version ned.

Hvis forældrene giver udtryk for noget de er utilfredse med, skriv et referat og giv det videre til din

pædagogiske leder.

Inddrag altid din pædagogiske leder i uenighed med videre!

Børn der kommer til skade

Stands ulykken! Vurder skadens omfang. Handel derefter. Eks. klemt finger under koldt vand. Hvis

det kræver yderligere behandling af læge, aftal med dine kollegaer hvem bliver ved barnet, hvem

kontakter forældrene, barnets egen læge. Husk stamkortet.

6


Bliver barnet henvist til skadestuen, og forældrene har brug for at du bliver på skadestuen, så gør du

det ellers tager du hjem når du har overleveret til forældrene.

Følg proceduren vedr. børneulykker. Se andet sted i pjecen.

Førstehjælp

Alle fastansatte skal tage kursus i førstehjælp. Opfølgning hver 3. år.

For sent afhentet barn

Følg proceduren. Se andet sted i pjecen..

Seksuelt overgreb – vold

Er der en forældre der mener at et barn har været udsat for vold, seksuelt overgreb eller på anden vis

har været udsat for krænkelser her i institutionen, skal du straks inddrage din pædagogiske leder der

herefter tager over!

Husk du må ikke snakke med andre end din pædagogiske leder om sagen.

Det samme gælder hvis du får kendskab til forhold der foregår uden for institutions regi.

Læs mere i politikmappen vedr. vold – krænkelse – m.m.

Læs også i mappen omkring sundt samvær

Krisehjælp

Ved dødsfald, vold, trusler eller alvorligt tilskadekomst i institutionen kan den pædagogiske leder

anmode sikkerhedsafdelingen i B & U afdelingen om psykologisk krisehjælp.

Tavshedspligt

Husk du har skrevet under på at du har tavspligt!

Tavshedspligten gælder alt vedrørende institutionens børn, forældre, nye som gamle!

Tavshedspligten ophører ikke fordi du stopper med at arbejde i institutionen!

Hvis nogen ringer og beder om oplysninger vedr. et barn eller dets forældre, få et telefon nr. og ring

selv tilbage!

Husk det er kun pædagogerne samt pædagogisk leder der giver oplysninger videre til tværfaglige

samarbejdspartnere.

Giv aldrig nogen form for oplysninger videre til andre forældre, heller ikke telefon nr., uden du har

indhentet tilladelse fra den forældre det drejer sig om.

Husk at kun den der har forældremyndigheden kan give dig tilladelse til at give almindelig

oplysninger videre!

Videregivelse af oplysninger her i huset

Husk at give relevante oplysninger videre til de rette personer!

Får du en besked vedrørende et barn alle skal vide er det dit ansvar at sørge for det, er du i tvivl tal

med din pæd. leder.

Husk altid at give besked til din pædagogiske leder om: voldsomme episoder, ulykker,

forældreutilfredshed, personer der mistrives det kan være børn, forældre eller personaler.

Oplever du at der foregår noget der ikke er ok, så få det sagt til den person det drejer sig om.

Oplever du en kollega der ikke får sagt ting videre til rette person, så vær behjælpelig, stil dig til

rådighed og inddrag din pædagogiske leder. Undgå sladder!

Bevar overblikket, vær faglig og reel uanset hvem du snakker med.

7


Medarbejdersamtaler

Som ny medarbejder kommer du til prøvetidssamtale med den pædagogisk leder efter ca. 4. uger

og igen inden prøvetiden er overstået. Alle fastansatte har en prøvetid på 3. måneder. Der tages

referat af møderne. Dagtilbudslederen kan til enhver tid inddrages hvis det skønnes nødvendigt.

Dagtilbudslederen kan bede om kopi af referat.

Vi følger den oversigt vedr. information om arbejdsmiljøet der foreligger. (grøn ark)

Medarbejder udviklings samtaler / MUS afholdes ca. 1. gang om året med din pædagogiske leder.

Tillidshverv

MED. Udvalg Susanne som TR rep.

Bestyrelsen Eva ansat i afd. Solen samt Anita fra afd. Fjældevænget

Sikkerhed, miljø Bente

forældreråd Bente

BUPL Susanne Kock

FOA Iben fra afd. Hobitten

Andre udvalg

I dagtilbuddet er der løbende forskellige ad hoc udvalg med repræsentanter fra alle afdelinger. Det

kan være i forbindelse med Århus kommunes indsatsområder på dagtilbuds området eksempelvis §

11 hvor vi i afdelingerne har sprogpædagoger der mødes med pædagogisk leder, dagtilbudslederen,

sprogvejleder og sprogkonsulent.

Spørg hvem der her på Snogebæksvej eksempelvis er sprogpædagog!

Aftaler kun for vores afdeling træffes på pædagog og afdelingsmøder!

LÆS i øvrigt den udleverede udviklingsplan for dagtilbuddet samt den lokale

udviklingsplan (LUP) gældende for hele dagtilbuddet.

8


FØRSTE ARBEJDSDAG

Udleveres: Nøgler, skab, skuffe, koden til alarmen, tlf. liste på øvrige medarbejdere, hvor lyset

tændes, mødeplan, plan over kommende møder, tjenestetidsskema

Orienteres:

Kaffekassen, pauser, de daglige rutiner / opgaver på stuen, i huset

Legepladsen, køkkenet, ryge og mobil politikker, kontorbogen, børneintra, osv.

Sikkerhed: Brandinstruks, arbejdspladsinstrukser for eksempelvis sæbe,

Falck kassen, køkkendøren holdes lukket

Winnie’s rum holdes lukket.

Ikke skræve over lågerne!

Ikke løfte mere end nødvendigt! sætte sig ned, lad børn selv kravle op på puslebord.

Hvilke forventninger har vi til den nye medarbejder den første dag?

Den første uge?

Udviser lyst til at gå i gang med arbejdet. Suger til sig, er nysgerrig, åben overfor alt det nye,

hvilket gælder arbejdet som sådan, børn, forældre og personale.

Deltager aktivt i arbejdet med børnene og i det praktiske arbejde.

Spørger når man er i tvivl.

Den nye medarbejder kommer med / laver et opslag til forældrene med en orientering om hvem

vedkommende er, hvad man har lavet inden, evt. uddannet hvornår osv.

Rundvisning i huset. De mødte medarbejdere hilser på. Børn og forældre præsenteres i løbet af

rundvisning og dagen.

Hvis det er muligt spiser personalet rundstykker sammen for at hilse på og byde velkommen.

Mere information

Aftale hvornår næste informationsmøde er og hvem der er ansvarlig for mødet!

På dette møde præsenteres for det skriftlige informationsmateriale af enhver art!

9


Sikkerhedsregler for BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ

Ajourført august 2010

Udover de retningslinjer der er givet fra Århus Kommune skal følgende regler overholdes i

samværet med børnene.

Reglerne skal altid bruges med omtanke, og ud fra en konkret vurdering af det / de enkelte børn.

Generelle regler.

Ingen snore i jakker og trøjer, desuden ingen halstørklæder.

Ekstra opmærksomhed på småt legetøj både ude og inde.

Kort tids vikar og praktikanter må tage på tur alene med børnene, hvis pæd.leder siger god for det.

Ingen børn åbner yderdøren.

Lighter og tændstikker skal være låst inden.

Alle former for rengøringsmidler skal være uden for børnehøjde.

Alle former for vandleg skal der være en voksen tilstede.

Alle skarpe kniv skal sidde på magneten.

Spidsen ned ad i opvaskmaskinen. Store knive skal ligge ned i den øverste bakke.

Opbevaring af vand skal være i beholder der er beregnet til vand.

Inde i Huset.

Efter en nøje pædagogisk overvejelse kan der være børn der aldrig er uden for opsyn / overvågning.

Når der kun er 2 personaler til stede i huset, eksempelvis om morgenen, må børnene kun lege på rød

eller blå stue, og de skal med jævne mellemrum tilses, efter en nøje pædagogisk overvejelse af

hvilke børn det er. Døren ind til stuen skal stå åben.

Børn må ikke opholde sig alene i køkken, fællesrum, Winnies rum, personalestuen og efter de nye

retningslinjer heller ikke på legepladsen!

Børn må ikke lege alene inde i huset, når alle er ude!

Børn der leger ”inde ved siden af” skal være under opsyn (ikke overvågning) dvs. de skal kigges til

jævnligt, og der skal altid være en voksen inde på stuen.

Er der mere end 5. børn til stede på stuen må den ikke forlades! eksempelvis for at du går på

toilettet. Skal du hjælpe et barn på toilettet, skal du lade døren stå åben, så du har et ”øre” derinde.

Det er også muligt at de 5 børn absolut ikke må være alene. Skal du selv på toilettet, må du ringe

efter hjælp fra en anden stue.

Børn må ikke opholde sig i køkkenet hvis der bliver lavet mad.

Køkkendøren skal altid være lukket når der ikke er en voksen derude.

Når vi til jul serverer risengrød må ingen børn køre rullebordet. (Risengrøden er kogende og

brænder fast hvis det vælter ned over barnet)

10


Børn må ikke skrælle gulerødder, bage boller med videre uden der er en voksen tilstede hele tiden.

Er der mere end 4. børn på toilettet i børnehavegrupperne, skal der være en voksen tilstede.

Vuggestuegruppen.

Du må ikke gå fra et barn der ligger på puslebordet.

Det skal hænge en saks ude i krybberummet i tilfælde af brand. (selerne klippes op)

Flugtveje.

Der må ikke hænge gardiner, være møbler eller andet foran flugtveje / nødudgange.

Legepladsen.

Retningslinjerne fra BogU skal overholdes.

Vuggestuebørnene må ikke være på legepladsen ud personalet fra stuen går med ud, med mindre de

aftaler det med det personale der er på legepladsen i forvejen.

Kl. 12.00 – 12.30 skal der være 2. voksne på legepladsen. De personer der er inde, hjælper de børn

der måtte komme ind ( toilet m.v.)

Kl. 12.30 – 13.00 skal der være 3 personer på legepladsen ( når alle stuer er i huset) Er der en stue

væk, kan det muligvis være nok med 2. voksne, dette ud fra en konkret vurdering hver gang.

Kl. 13.00 og til børnene skal ind og spise frugt skal der ligeledes være 3. voksne på legepladsen.

De 3. voksne skal fordele sig på de 3 aftalte områder. (sandkasse området, cykel området og oppe

ved den store rutsjebane)

Ingen børn på legepladsen alene.

Ingen børn hænger i hegnet.

Alle skure på legepladsen skal være låst.

I skuret skal tingene stå så ingen kommer til skade.

Der må ikke leges i faldunderlaget.

Børnene må ikke hjælpes op i højderne af voksne! Kan børnene selv kravle op, kan de i princippet

klare det de er i gang med!

Børnene må aldrig kravle op på taget af legehuset ved siden af sandkassen. (ingen faldunderlag)

Går du på legepladsen for at spille bold eller lege fange leg, kan du kun have ansvaret og opsyn med

de børn der leges med!

Andre må ikke forvente at du passer deres børn. Da må der gå en voksen mere ud.

Skal du til en telefon må du få en anden voksen til at blive ude i mens.

Der skal som tommelfinger regel være 2. faste personaler på legepladsen ud af de 3., når alle børn

er på legepladsen.

11


I forbindelse med stor fra fald af personale, kan der dog minimum være 1. fastansat personale på

legepladsen.

Brandslangen tages altid ud når bålstedet er ude.

En voksen sikre at der ingen børn kommer til ilden.

Ved slukning skal der så meget vand på, at der ikke er noget man kan brænde sig på.

Leg med snore og sjippetov kun under skærpet opsyn af en voksen.

Er jorden frossen, skal du være opmærksom på at faldunderlaget er hårdt som beton. Børnene skal

ikke gynge eller rutsche.

Hvis det er muligt at have kælkene ude, skal der være en voksen tilstede ved kælkestedet.

Der må ikke være snor i kælkene. Børnenes egne kælke skal ikke med på legepladsen!

Går du på kælkebakken eksempelvis i Rydevænget skal der være voksne nok med til at passe i top

og bund af kælkebakken.

Soppebassinet må ikke stå med vand i flere timer. Der skal skiftes vand efter hver gang vandpjask.

Der skal være en voksen tilstede hele tiden ved bassinet. Tag kun vand ud og leg kun med vand når

der er nok voksne ude til at hjælpe og til at have overblik over den øvrige legeplads.

Ture ud af huset.

Hvilket antal børn de fastansatte medhjælpere, PA-elever med videre må gå på tur med, må altid

komme an på en konkret vurdering. Det højeste er dog 5. børnehavebørn, afhængig af hvilke 5. børn

det måtte være. Det er de fastansatte pædagoger på stuen der afgør dette. Er de ikke tilstede er det

den pædagogiske leder Hanne eller Lars som stedfortræder der afgør det.

Det er pædagogerne på stuen der ud fra de grundlæggende principper og aftaler, vurderer hvornår

en nyansat, eller vikar må gå på tur alene med et efter pædagogen mening ansvarligt antal børn.

Når man er mere end 1. voksen på tur med børnene, skal de voksne aftale indbyrdes hvilke børn de

er hoved ansvarlige for på turen. dette aftales inden de forlader børnehuset Snogebæksvej. Det

betyder ikke man er frataget ansvaret for opsyn med de øvrige børn!

Vi løber ikke efter bussen, heller tage den næste.

Vi løber ikke over en vej. Hvis der er en fodgængerovergang tager vi den. Ingen børn går alene over

vejen.

Bus:

Når vi venter ved et busstoppested skal den voksne have fronten ind mod børnene og ryggen mod

vejen.

Ved af og påstigning:

Ved flere voksne går der en ind først og en til sidst

Ved en voksen går den voksne sidst ind og sidst ud.

Stranden:

12


Vi bader ikke ved standen og går ikke i svømmehal, se bilag vedrørende badning ved strand og

svømmehal.

Havnen:

Husk altid redningsveste.

Vandhuller:

Ingen tur med fiskenet uden at kende forholdene på stedet. Tag evt. redningsveste med.

Alle fastansatte er forpligtiget til at informere nye ansatte, vikarer med videre i børnehuset om

Snogebæksvejs regler.

Er der tvivls spørgsmål, er det til en hver tid pædagogisk leder og i

dennes fravær stedfortræder der afgør sagen.

13


Retningslinjer for lukning af institutionen, brug af afkrydsningslisten og fordeling

af børn på ture.

Ved lukketid: Ingen ansatte forlader institutionen før lukketid. Hvis en ansat ønsker at

afspadsere før lukketid, skal det altid være aftalt med den pædagogiske

leder. Det kan aldrig bevilges at begge lukkere afspadserer samme dag.

Den sidste på stuen har ansvar for at stuen bliver lukket af. Inden man

går hjem afleveres de resterende børn på den stue lukkervagterne har

valgt at lukke på, dette kan gøres ca. 15 minutter før man har fri.

Derefter lukkes stuen af og døren låses.

Inden man forlader institutionen skal afkrydsningslisten tjekkes en sidste

gang.

Alle rum tjekkes.

Afkrydsningslisten: Alle børn skal løbende ved ankomsten afkrydses ved at sætte et X. Når

børnene afhentes skal der sætte en ring om krydset.

Hvis der opstår tvivl om et barn er hentet eller ikke, ring eventuelt til den

kollega der er gået tidligt. Hvis ingen ved noget skal forældrene

kontaktes, så vi er sikre på at de er gået.

Kontroller listen ved samlings tid og igen til frugt. Det er den

medhjælper som har senest fri som tjekker ved frugttid.

På ture: Alle børn skal fordeles blandt de ansatte på alle ture, hvor der er mere

end en ansat med. Børnene skal være navngivne. Den ansatte skal på

hele turen have overblik over de navngivene børn.

Dette gælder på alle ture – stor som små. korte som lange.

14


Oversigt over pædagogiske forløb i afdelingen

6.30:

Huset åbnes og gøres indbydende – det vil sige at tænde for lyset, eventuelt stearinlys. Der

spises morgenmad i fællesrummet.

Alle børnene er i fællesrummet eller på en af stuerne.

De daglige praktiske rutiner laves (se næste side)

8.00:

Den som møder kl. 8.00 går i køkkenet og ordner frugt sammen med et par børn.

9.00:

Børnene fordeles ud på stuerne.

9.30:

Dagens aktiviteter /grupper går i gang.

Mandag, onsdag og torsdag er der grupper.

Fredag er der fællessang for de fleste, det starte senest kl. 10

10.30:

Vuggestuen holder samling inden spisning

11.15:

Børnrhavegrupperne holder samling inden spisning (de dage der ikke er grupper).

12.00:

Alle børn går på legepladsen. De mindste sover til middag.

13.40:

En af lukkerne laver rullebordene færdig med frugt, brød, glas/kopper mælk og vand

14.00:

Alle børn kommer ind fra legepladsen. Der spises frugt.

15.00:

De første børn bliver hentet. Der leges frileg og hygges på stuerne.

16.15:

Den der har fri 16.30 gør klar til at lukke stuen. Det er vigtigt at sørge for at vinduerne og

dørene til legepladsen er lukket og låst. Stuen tjekkes en ekstra gang hvorefter døren til

stuen låses.

17.00:

De sidste personaler tjekker afkrydsningslisten og huset. Sætter alarmen til og låser døren.

15


Daglige praktiske rutiner:

Morgen:

Stol ned på stuerne og i garderoberne.

Sikringsrullegardinerne på kontoret og i Winnies rum køres op.

Vasketøj sættes over.

Legepladsen efterses, kvitter på sedlen som hænger i fællesrummet.

Lav morgenbordet klar. Kaffe/te, mælk, brød, ost, syltetøj, cornflakes, havregryn, evt. frugt,

service m.m.

Sæt dig ned med de børn der skal spise. Morgenmaden spises ved bordet i fællesrummet.

Der er morgenmad indtil 7.30, derefter ryddes det væk. De børn som ikke er færdig skal

blive siddende, når de rejser sig er de færdig. Hvis et barn evt. kommer for sent , tilbydes det

et måltid (enhver kan sove ovre), hvis det gentager sig flere gange skal stuens pædagog/

pæd. leder Hanne tage en snak med forældrene.

Når du har tømt rullebordet, skal køkkenskabene, tørres af. I det hele taget tørre af hvor det

trænger.

Den der møder kl. 8 ordner frugt sammen med nogle børn.

Gå en runde på legepladsen for at kontrollere at alt er i orden. Skriv dit navn på tjeklisten,

efter du har tjekket. Listen hænger ude i fællesrummet.

Vasketøjet tørres og der sættes eventuelt en ny maskine vask over.

Vasketøj lægges sammen, sammen med børn.

Middag:

Rullevognen gøres klar til borddækning sammen med 1 -2 børn. Børnene hjælper til med at

dække bordene.

Når vi har spist stiller børnene deres eget service på rullebordet, de skal ligeledes selv lægge

deres affald i skraldespanden.

Går på badeværelset. Tisser og vasker hænder.

Går i garderoben og tager tøj på der passer til vejret.

Tjek at alle børn er klædt hensigtsmæssigt på, f.eks. insisterer på regntøj og gummistøvler

når det regner.

Alle børnehavebørn skal ud.

16


Eftermiddagsopgaver:

Efter kl.16.30 er kun fællesrummet og en stue i brug.

Når stuen lukkes af skal gulvet være fri for legetøj, sækkestole, madrasser, der stole op m.m.

Vinduer, yderdøre og stuedør skal være lukket og låst.

Bænkene i garderoben stilles op ad væggen.

Stuen og garderoben skal være fejet. Ingen sko på gulvet.

Tøm affaldsspanden, husk også den der er på badeværelset.

Fredag skal garderoben være hel tømt.

På badeværelset:

Sørg for at der er rykket ud i toiletterne. Gulvet og vasken skal være ryddet.

I køkkenet:

Opvaskmaskinen, kaffemaskinen og termokanderne skal være tømte.

Bordene skal være ryddede og rengjorte samt vaskene.

Alle klude smides til vask.

Skraldespanden tømmes.

De to sidste personaler rydder op på den stue der er åben samt fællesrummet. Der skal

stoles op i fællesrummet.

Oprydning på personalestuen:

Bordet vaskes af og sættes op i sofaen.

Hvis flaget er hejst skal det tages ned.

Lås rengøring, depot og Winnies rum af.

Alle maskiner skal være slukket når vi forlader huset.

Alle vinduer (husk ovenlysvinduet i fællesrummet) og døre skal være låst

Sluk alt lys undtagen lyset i vindfanget.

Slå alarmen til.

Stuerne skal gøre klar til ekstra rengøring:

Når der skal gøre ekstra rengøring, skal alt rykkes væk fra væggene eks. sofaen rykkes ud,

stolene skal blive på gulvet, vindueskarmen tømmes, evt. pude i sofaen tages væk,

gulvpotteplanter flyttes

Se de opsatte mærkater fra rengøringsselskabet, hvor du kan se hvilket rum der skal gøres

klar. Spørg din kollega.

Mandag: Blå stue?

Tirsdag: Rød stue?

Onsdag: Vuggestuen?

Torsdag: Personalestue?

Fredag: Børnegarderober?

17


Procedure ved børneulykke:

Akut hjælp – ring 112

Tag det roligt, så du får fortalt hvor du ringer fra og hvad det drejer som om.

Børn der er kommet til skade, men som ikke skal køres i ambulance:

Ring til taxa 89.48.48.48, sig det drejer sig om en sygetransport. Husk taxa-kortet. Det

ligger ved de andre kontokort.

Ring til barnets egen læge og fortæl præcist hvad der er sket, og hvorfor du ringer.

Ring til forældrene og fortæl dem hvad der er sket. Aftal med forældrene om de skal komme

i institutionen eller direkte på skadestuen.

Aftal med en kollega om hvem der tager sig af barnet og hvem der ringer.

I alvorlige tilfælde kontakt Hanne, se adresselisten på kontoret.

Procedure ved uafhentet barn:

Er modul tiden ikke overholdt, ring efter forældrene

Er forældrene ikke dukket op inden lukketid ringes der i første omgang til forældrene. Hvis

det er umuligt at få kontakt skal der ringes til relevante kontaktpersoner i forhold i forhold til

stamkortet.

Hvis barnet ikke er hentet inden for en ½ time kontakt Hanne, se adresselisten på kontoret.

Efter ca. 45 minutter ring til Børn og Ungevagten tlf. 89.40.20.00

Ved kontakt med Børn og Ungevagten er det dem der tager over.

Muligheder der kan aftales med Børn og Ungevagten:

o Tage barnet med hjem.

o Børn og Ungevagten afhenter barnet, en personale tager med og aflevere.

Skriv en besked på yderdøren med tlf. nr. på Børn og Ungevagten.

Hvis du efter aftale med Børn og Ungevagten tager barnet med hjem, opgiv aldrig din

adresse til forældrene. Lad Børn og Ungevagten formidle evt. overdragelse af barnet.

Du skal altid have en kollega ved din side.

19


EVAKUERINGSINSTRUKS

for børnehuset Snogebæksvej januar 2009.

_____________________________________

1. Den der opdager branden tilkalder brandvæsnet tlf. 112

2. Den der opdager branden varsler de personer der er i området hvor branden er

(brandtruedet afsnit.)

Herefter varsles de øvrige personaler husk køkkenet, Winniesrum og kælderen!

3. Evakueringen starter. Pædagogerne på stuen forestår evakueringen ud fra den i

forvejen kendte udvidet evakueringsplan

4. En fra ledelsen samt en person fra den resterende del af personalet ( ikke fra

brandområdet) forestår slukningsarbejdet.

5. Den der opdager branden modtager brandvæsnet.

oplyser følgende:

HVOR DET BRANDER

BRANDENS OMFANG

TILSKADEKOMNE PERSONER

ER DER STADIDVÆK PERSONER I HUSET HVOR!

Det er din pligt at sætte dig ind i denne evakueringsinstruks, samt vores udvidede

evakueringsplan.

Det er ligeledes hver enkelt fastansat medarbejders pligt at sætte vikarer og andre løst

ansatte tilknyttet børnehuset ind i denne instruks.

Hanne Brabrand pæd. leder

20


UDVIDET EVAKUERINSPLAN

for børnehuset Snogebæksvej 12 januar 2009.

__________________________________________________________________

1. RED MENNESKER

2. ALARMER BRANDVÆSNNET

3. BEKÆMP ILDEN; LUK DØRE; VINDUER; OSV. FOR AT

FORHINDRE ILDEN BREDER SIG.

1.

Informerer LEDER eller STEDFORTRÆDER, sådan at vi går i gang med evakueringsplan.

Rød, og blå stues personale skal vide præcist børneantal og hvor de opholder sig, sådan at alle kan

gå ud til et sted uden risiko.

Grøn stues personale skal vide præcist børnetal, hvem der sover hvor, og hvor eventuelle de store

børn er i huset! så alle kan gå ud til et sted uden risiko.

Husk børnene gemmer sig, fordi de er bange.

Personale i køkkenet informeres.

På stuen: den først ansvarlige er pædagogen, hvis pædagogen ikke er til stede påtager medhjælperen

rollen.

Er det muligt forlader alle huset via indgangsdøren.

Alle mødes ved cykel/gangstien mellem Trillegården og Finnebyen.

Grøn stue går op til den lille rutsjebane. Hvis det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt går de ud af

lågen. Er dette ikke muligt skal de gå op til den store rutsjebane og forlade området sammen med

børnehavegrupperne.

Blå og rød stue går op til den store rutsjebane. Er det ikke forsvarligt/muligt går de om til

sandkassen.

Vi skal være sikre på at alle (børn og voksne) er i sikkerhed. Brug den dør der giver mindst risiko

for skade ift. hvor ilden er opstået.

Alle samles ved cykel/gangstien mellem Trillegården og Finnebyen, og går samlet til

Fjældevængets Børnehus.

Lederen eller i dennes fravær stedfortræderen sørger for at stamkortene medtages hvis det er

forsvarligt /muligt.

Den der har ringet til brandvæsnet udpeger en person eller bliver selv tilbage

for at informere forældre og brandvæsenet.

HUSK! dørene skal være fri for møbler, planter, osv der kan forhindre flugtvejene.

21


I tilfælde af ild i køkkenet:

Personen/personerne skal forlade køkkenet igennem døren eller vinduet og advarer lederen eller i

dennes fravær stedfortræderen.

2.

Ring 112, giv præcis information om branden samt navn og adresse.

Modtag brandvæsenet når det ankommer.

UDVIDET EVAKUERINSPLAN.

BEKÆMP ilden:

Luk døre og vinduer til rummet hvor branden opstår, uden at bringe dig selv og andre i fare!

Fjern antændeligt materiale, hvis det er muligt.

Bekæmp ilden med slangevinden, pulverslukkeren og brandtæppe i det omfang det er muligt.

Ved mindre brande forsøg straks at kvæle ilden eks. Med et tæppe.

Vandfyldt slangevinge:

velegnet til slukning af brandfaste materialer som papir, træ, tøj, osv.

- gå tæt på ilden så længe det er forsvarligt og muligt.

- husk modvinden i ryggen og ned på knæ.

- ret strålen mod det brændende materiale, ikke til ilden eller flammerne.

Pulverslukker:

velegnet til brand i elinstallationer (højst 1000 volt), og mindre væskebrande, faste organiske

materialer (træ, papir, tekstiler)

Brandtæppe:

Bruges i tilfælde af ild i personer! dæk personen med tæppet og ilden bliver kvalt.

Brandfarlige væsker, spraydåser der kan eksplodere skal være i opbevaringsrummet (køkkenruller

m.v.) i kælderen.

OBS! det er obligatorisk for det fast ansatte personale at læse og sætte sig ind i ” elementær

brandbekæmpelse” i Børnehuset Snogebæksvej.

3.

LÆS også BRANDINSTRUKSEN PÅ DØREN i PERSONALESTUEN samt i fællesrummet.

22


STILLINGSBESKRIVELSE FOR PÆDAGOGER

Leder og fordeler det daglige arbejde på stuen og i afdelingen i øvrigt

Skal inddrage den pædagogiske leder i vanskelige spørgsmål

Skal turde overskride egne grænser

Ansvarlig for tilrettelæggelse at stuens arbejde både det pædagogiske, praktiske og

diskussionsoplæg

Er med ansvarlig for egen faglig udvikling

Er interesseret og følger med i pæd. faglig udvikling/fagets udvikling.

Er medansvarlig for afholdelse af møder i afdelingen

Er inspirerende

Er motiverende

Har overblik

Vejleder og oplærer pædagogmedhjælpere

Ansvarlig for at vejlede, anvise og igangsætte vikar

Ansvarlig for samarbejdet på stuen og i hele afdelingen

Støtter og anerkender hinandens praksis og ressourcer

Arbejder loyalt for fælles beslutninger

Medansvarlig for at arbejde loyalt for Århus kommunes værdier og dagtilbuddets egne værdier

Kan rumme at være i det man er i

Har vilje til forandring

Er omstillingsparat

Ansvarlig for at videre bringe informationer om børn, forældre og stuens arbejde

Medansvarlig for pædagogisk udvikling

Ansvarlig for at der drages omsorg for det enkelte barn

Ansvarlig for at der drages omsorg for den samlede børnegruppe

Skaber trivsel blandt børnene

Skaber udvikling blandt børnene

Ansvarlig for den daglige forældrekontakt

Ansvarlig for formidling af stuens arbejde til forældrene

Forberede og afholde status og udviklingssamtaler samt forældresamtaler i øvrigt

Ansvarlig for planlægning og afholdelse af opstartssamtaler (afholdes altid sammen med den

pædagogiske leder)

Laver observationer af børn

Laver udviklingsbeskrivelser af børn

Laver udtalelser om børn

Ansvarlig for at udføre specifikke opgaver såsom § 11, TRAS, handleplaner, specialpædagogisk

indsats og læreplaner

Deltager aktivt på personalemøder og stuemøder ( ligger udenfor den normale åbningstid)

Medansvarlig for at alle lever op til deres stillingsbeskrivelse

Ansvarlig for at informationer kommer ud til alle på egen stue og til de øvrige ansatte i afdelingen

og eventuelt til forældrene

Har tavshedspligt og underretningspligt

Er ansvarlig i forhold til den pædagogiske leder og dagtilbudslederen

Medansvarlig for at alle ansatte i afdelingen får rum og tid til fordybelse

Ansvarlig for at løse interne konflikter

Deltager i det praktiske arbejde.

24


STILLINGBESKRIVELSE FOR PÆDAGOGMEDHJÆLPERE

Primær opgave er samværet med børnene

Deltage i praktiske gøremål

Skal udvise omsorg for det enkelte barn

Skal udvise omsorg for hele børnegruppen

Arbejde loyalt for fælles beslutninger

Er medansvarlig for at vejlede, anvise og igangsætte vikarer og nyansatte

Medansvarlig for at arbejde loyalt for Århus kommunes værdier, dagtilbuddets og afdelingens egne

værdier

Modtager vejledning og anvisning for det pædagogiske arbejde i praksis fra pædagoger og ledelse

Ansvarlig over for stuens pædagog i forhold til aktiviteter og udførelse af disse

Medansvarlig overfor tilrettelæggelse af stuens arbejde og i institutionen i øvrigt

Medansvarlig for samarbejdet på stuen og i hele institutionen

Udviser engagement

Kan rumme at være i det man er i

Har vilje til forandring

Er omstillingsparat

Ansvarlig for at viderebringe informationer om børn, forældre og stuens arbejde til stuens pædagog

eller den pædagogiske leder

Kan acceptere og rumme at man ikke skal vide alt!

Har daglig ”almindelig” forældrekontakt

Deltager i diverse udvalg

Deltager aktivt på personalemøder, stuemøder, forældremøder og andre aktiviteter, der ligger

udenfor den normale arbejdstid

Har tavshedspligt

26


Børnehuset Snogebæksvej

Snogebæksvej 12

8210 Århus V

Tlf.: 87 13 83 42

Hjemmeside:

http://aarhus.inst.dk/Foresides/IntraForeside.aspx?Location=IP.17E&t=area

Leder e-mail:

hbrab@aarhus.dk

Børneintra:

www.dagtilbud-aarhus.dk

log in: medarbejdernr. + personlig kode

BU intra:

www.buintra.dk

log in: medarbejdernr. + sidste fire i cpr.nr

27

More magazines by this user
Similar magazines