download pdf: 2,1mb - Nordisk Konservatorforbund Danmark

nkf.dk.dk

download pdf: 2,1mb - Nordisk Konservatorforbund Danmark

Foreningen NkF-dk

vedtægter for Nordisk konservator-

forbund - Danmark

senest ændret på generalforsamlingen maj 2010

§ 1 Foreningens navn

stk. 1. Foreningens navn er Nordisk Konservatorforbund

Danmark (forkortet NKF-dk).

På engelsk hedder foreningen Nordic Association

of Conservators – Denmark.

Dens formål er at fremme konservatorprofessionens

interesser fagligt og politisk.

Kendskabet til professionen fremmes gennem

samarbejde med relevante interesseorganisationer

og ved afholdelse og formidling

af faglige sammenkomster, seminarer

o.lign. samt fælles nordiske møder. NKF-dk

er en del Nordisk Konservatorforbund.

§ 2 Medlemmer

Foreningen udgøres af følgende medlemskategorier:

stk. 1. Ordinære medlemmer. Som ordinære

medlemmer optages konserverings- og restaureringsuddannet

personale ved danske

museer, arkiver, biblioteker eller lignende

værksteder, der som minimum har en 3-årig

uddannelse fra Konservatorskolen ved Det

Kgl. Danske Kunstakademi eller tilsvarende

anerkendt uddannelsesinstitution (jf.

E.C.C.O. Guidelines (III): Basic Requirements

for Education in Conservation/Restoration).

Dertil fordres mindst et års konserveringsrelevant

erhvervserfaring ved et eller flere

anerkendte konserveringsværksteder.

Personer med yderligere 2 års konserverings

uddannelse (kandidater) kan optages som

ordinær-plus-medlemmer. Alle foreningens

ordinære medlemmer pr. 1. januar 2011

overgår til ordinær-plus medlemskab.

Personer med en ikke-konserveringsfaglig

uddannelse, som har en udpræget faglig

relation til konservator-faget kan på baggrund

af en vurdering af vedkommendes

indsats og erfaring ekstraordinært optages

som ordinært medlem.

Skriftlig ansøgning om ordinært medlemskab

stiles til bestyrelsen 3 måneder inden

generalforsamlingen. Ansøgningen skal

indeholde oplysninger om ansøgerens

uddannelse og erhvervserfaring. Bestyrelsen

nedsætter et bredt sammensat fagligt

udvalg, der træffer afgørelse om, hvorvidt

ansøgeren opfylder optagelseskriterierne

samt hvilke konserveringsværksteder og uddannelsesinstitutioner,

der kan anerkendes.

Generalforsamlingen godkender optagelsen

på baggrund af optagelsesudvalgets indstilling.

stk. 2. Associerede medlemmer. Som associerede

medlemmer optages konservatorer

under uddannelse, medhjælpere, museumsfolk

og andre interesserede i konserveringsspørgsmål,

såvel enkeltpersoner som

institutioner.

Associeret medlemskab giver ret til deltagelse

i NKF’s arrangementer og til deltagelse

i generalforsamlingen med taleret, men

ikke med stemmeret.

stk. 3. Æresmedlemmer. Til æresmedlemmer

kan generalforsamlingen udpege personer,

der på fortjenstfuld måde har bidraget til

fremme af konserveringen i Danmark.

Æresmedlemmer er kontingentfrie og har

status som ordinære medlemmer.

stk. 4. Det tillades kun ordinære medlemmer

at titulere sig som medlem af NKF-dk.

Misbrug kan medføre eksklusion.

stk. 5. Et studentermedlemskab er et

associeret medlemskab med reduceret

kontingent. Dette gælder også for ordinære

medlemmer, der ønsker at ændre status

til studerende. Studerende med tidligere

ordinært medlemskab vender automatisk

tilbage til dette efter studenterstatus ophør.

Ansøgning om studentermedlemskab samt

dettes varighed behandles og besluttes af

bestyrelsen.

§ 3 Kontingent

stk. 1. Medlemmerne betaler til de med

Nordisk Konservatorforbunds virksomhed

forbundne udgifter et kontingent, som fastsættes

af generalforsamlingen. Kontingentet

betales forud for ét år ad gangen.

Medlemmer, der pga. alder er uden for aktiv

tjeneste, samt studerende betaler kontingent

svarende til halvdelen af ordinært

medlemskontingent.

Den Danske Afdelings midler indsættes på

bank-, sparekasse- eller giro-konto, hvorover

der kan disponeres af kassen ifølge

bestyrelsens beslutninger, dog mindst i forening

med formanden eller næstformanden.

§ 4 Bestyrelsen

stk. 1. NKF-dk ledes af en af generalforsamlingen

valgt bestyrelse, bestående af en

formand og fire bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges for ét år ad gangen,

genvalg dog tilladt. Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer

afgår hvert år to efter tur efter

anciennitet, genvalg dog tilladt.

Bestyrelsen kan kun vælges blandt ordinære

og ordinær-plus medlemmer. Bestyrelsen

fastsætter selv sin forretningsorden, samt

konstituerer sig med næstformand, kasserer

og sekretær. Bestyrelsesmøde indkaldes af

formanden, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer

ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre bestyrelsesmedlemmer

deraf den ene formanden

eller næstformanden, er mødt. Bestyrelsens

beslutninger træffes med almindelig

stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er

formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens møder fører sekretæren et

referat, der godkendes af de deltagende bestyrelsesmedlemmer

på det næstkommende

bestyrelsesmøde.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden,

indtræder i stedet en suppleant valgt af

generalforsamlingen.

§ 5 Regnskabet

stk. 1. Regnskabsåret er 1. januar - 31.

december. Regnskabet, der føres af kassereren,

skal vare færdigt fra dennes hånd den

efterfølgende 15. januar, og inden afholdelse

af ordinær generalforsamling være

revideret af revisorerne, både talmæssigt og

kritisk.

12 BULLETIN

More magazines by this user
Similar magazines