24.07.2013 Views

Politiets anvendelse af skydevåben

Politiets anvendelse af skydevåben

Politiets anvendelse af skydevåben

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DATA- OG KILDEMATERIALE I ØVRIGT

I 2002 udarbejdede fem politifolk 3 et projekt ”Skyd – skyd ikke” som en del af deres

gennemførelse af Politiets Forberedende Lederuddannelse. Formålet var at undersøge

politiets anvendelse af skydevåben i perioden 1999-2001 med henblik på at identificere

faktorer og fællestræk, som kunne bidrage til at begrænse brugen af tjenestevåben under

patrulje. Undersøgelsen var baseret på en gennemgang af data fra Rigspolitiets centrale

database af i alt 447 hændelser, hvor politiet havde anvendt (inklusive truet med)

tjenestepistol. Fokus for undersøgelsen var bl.a. tid, anledning og modpartens adfærd,

farlighed og bevæbning.

I 2004 udarbejdede fem politifolk 4 et projekt ”Klar!” som en del af deres gennemførelse

af Politiets Forberedende Lederuddannelse. Formålet var at undersøge, om politiets

vedligeholdende skydeuddannelse med tjenestepistol var tilpasset virkelighedens behov

især med hensyn til afstande, lysforhold, og hvorvidt tjenestevåben anvendes udendørs

eller indendørs. Undersøgelsen var baseret på en gennemgang af data fra Rigspolitiets

centrale database om 29 hændelser i perioden 1999-2003, hvor politiet havde affyret skud

med tjenestepistol mod personer.

Derudover er de seks udvalgte lande (Holland, Tyskland, England, Finland, Sverige og

Norge) skriftligt underrettet om den igangsatte danske analyse, og de blev anmodet om at

bistå med relevant information, herunder tilgængelig statistik vedrørende politiets

anvendelse af skydevåben de seneste 11 år i det pågældende land, eventuel forskning eller

analyse, information om uddannelses- eller træningsprogrammer samt om polititaktiske

koncepter med relation til indsats i farlige situationer og mod farlige personer.

Anmodningen er fulgt op med et 1-2 dages besøg i hvert land, hvor to-tre af

arbejdsgruppens medlemmer med forskellig faglig baggrund aktivt har søgt information

på politihøjskoler, i centrale enheder i politiet, ved anklagemyndigheden eller hos

enkeltpersoner med særlig indsigt i emnet. Forud for studiebesøgene udarbejdede

arbejdsgruppen en fælles spørgeguide med 4 hovedspørgsmål: 1) Findes der en

landsdækkende overordnet strategi (politik/filosofi) for så vidt angår politiets anvendelse

af skydevåben? 2) Hvordan kommer en sådan strategi i givet fald til udtryk? 3) Hvilke

konkrete uddannelses- og træningskoncepter understøtter strategien? 4) Hvilket statistisk

materiale og hvilken forskning er til rådighed, vedrørende politiets anvendelse af

skydevåben i perioden 1996-2006? Til hvert hovedspørgsmål var der udarbejdet en række

uddybende underspørgsmål.

I andre lande findes en del kildemateriale, som beskæftiger sig med aspekter af politifolks

anvendelse af skydevåben i det pågældende land. Hovedsagelig er det nationale rapporter

eller beretninger, ikke sjældent årsberetninger fra f.eks. en national institution, som har til

opgave at beskæftige sig med (evt. vurdere eller evaluere) politiets anvendelse af

skydevåben.

Af særlig betydning for denne undersøgelse er det fællesnordiske forskningsprojekt fra

2005 ”Politiets bruk av skytevåpen i Norden” redigeret af professor Johannes Knutsson,

Forskningsafdelingen, Politihøjskolen i Oslo. Projektet omfatter dels en national

fremstilling og analyse af situationen i hvert land, dels en sammenlignende redegørelse af

3 Lars Fredensborg, Helle Holst Nielsen, Peter Grønbek Nielsen, Bonnie Ludvigsen og Poul Kjeldsen

4 Finn Wegner Petersen, Jesper Pedersen, Søren Høj Madsen, Claus Stoltenberg og Erik Rosenlund Knudsen

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!