2012 - Pensionisternes Samvirke

pensionisternessamvirke.dk

2012 - Pensionisternes Samvirke

SENIORERNES BLAD

Nr. 3

juni

2012

47. årgang

Længst muligt i eget liv

Jo mere man kan klare sig selv, des længere er man herre i sit

eget liv, siger Benny Lauridsen fra Frederdicia Side 4

Pas på smarte datatyve

Ældremobiliseringen giver gode råd Side 8

Fusion – det siger medlemmerne

Selvfølgelig skal vi slå os sammen, siger Bent Erik Hansen – Hvad siger andre? Side 12


Giv dyr et Godt liv

Med en gave til Dyrenes Beskyttelse i dit testamente

sikrer du omsorg til dyr, som ingen andre tager sig af

Testamentariske gaver sætter os i stand til at hjælpe alle dyr, der er kommet i nød. Uanset om

det skyldes menneskers misrøgt, manglende viden om dyrs behov eller påkørsler i trafikken.

Alle gaver uanset størrelse gør en forskel.

Det er gratis at oprette testamente til fordel for Dyrenes Beskyttelse.

Ring uforpligtende på tlf. 33 28 70 09 – her sidder testamenterådgiver

Marit Ytterdal klar til at svare på spørgsmål.

Alhambravej 15 | 1826 Frederiksberg C | tlf. 33 28 70 00 | www.dyrenesbeskyttelse.dk


Seniorernes blad udgives

af landsorganisationen

Pensionisternes

Samvirke

Hovedkontor og redaktion:

Griffenfeldsgade 58

2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

Fax: 35 35 28 80

www.PensionisternesSamvirke.dk

e-mail: Samvirket@

PensionisternesSamvirke.dk

Eksp. åben: 9.30 – 14.00

Kontor: 10.00 – 15.00

Ansvarshavende redaktør:

Landsformand Jørgen Fischer

Næste blad udkommer 28.7.2012

Indlæg skal være redaktionen i hænde

senest den 18.6.2012

Seniorernes blad påtager sig intet

ansvar for manuskripter eller billeder,

der indsendes uopfordret.

Stof fra Seniorernes blad må kun citeres

med tydelig kildeangivelse.

For Samvirkets arrangementer tages

forbehold for trykfejl og prisændringer.

Annonceekspedition

Gl. Jernbanevej 48

2500 Valby

Tlf. 33 21 20 00

Fax: 33 21 42 42

Sats: Grafisk Trykcenter A/S, www.gte.dk

Tryk: Grafisk Trykcenter A/S

Oplag: 42.000

ISSN: 0903-0-778

ISSN: 1903-9255 – online version

Forsidefoto:

I Fredericia startede Seniorrådet i 2008

nytænkningen i ældreplejen. Se på side

4 hvilke tanker, der lå bag, og hvad man

har nået.

Indhold

Leder

Længst muligt i eget liv........................... 4

Ældremobiliseringens nye hjemmeside .... 7

Pas på smarte datatyve .......................... 8

Hvad skal vi hedde - hvis? ....................... 9

Urafstemning

i Samvirkets klubber og foreninger ........ 10

Fusion – Det mener medlemmerne ....... 12

1, 2, 3… Knib! ...................................... 14

Det er fedt at være gammel! ................. 15

Vi vil helst kunne klare os selv

Resultatet af den seneste undersøgelse af danskernes tilfredshed med den offentlige

service er ikke opløftende. De adspurgte har oplevet, at serviceniveauet er

faldet mærkbart de seneste ti år, selv om der i samme periode er postet milliarder

af ekstra kroner i sundhedssektoren. Fagfolk vurderer, at frustrationerne opstår,

fordi vi kan behandle for mere og mere uden at vi er blevet bedre til at prioritere,

hvor pengene skal bruges.

Når der skal vælges i sundhedssektoren, står stærke patientgrupper, der kan

synliggøre deres behov og stille deres krav, bedre i konkurrencen om kronerne

end f.eks. ældre, langtidsmedicinske patienter, der ikke selv kan gøre opmærksom

på deres behov.

De ældre har også oplevet et fald i servicen i hjemmet. Vi kan allerede nu sige

til hinanden: Kan du huske den gang, kommunen sørgede for, der blev gjort

ordentligt rent hos os, når vi ikke selv kunne.

Hvordan skal vi tackle problemet: Servicen bliver dyrere men opleves som

dårligere?

I artiklen ”Længst muligt i eget liv” inde i bladet berettes om en måde at

angribe problemet på, der har været så succesfuld, at et meget stort antal kommuner

har taget ideen op.

I Fredericia kommune ændrede man i 2008 radikalt grundlaget for ældreplejen.

Hvor man før tildelte hjælp, hvor tid og ydelser var nøje fastlagt, giver man

nu nye brugere en massiv støtte i starten, med det formål at gøre borgeren helt

eller delvis selvhjulpen. Det lykkes i forbavsende høj grad.

Projektet ”Længst muligt i eget liv” som det blev døbt, blev af skeptikerne

kaldt endnu et spare projekt. Det er det på en måde også, man har sparet 15.

mio. kr. i Fredericia. Men pengene beholdes efter aftale med byens seniorråd på

ældreområdet. Personalet er blevet gladere, og hvad der er vigtigst: De ældre,

der modtager hjælpen, er blevet mere tilfredse. Der er almindelig enighed om, at

der selvfølgelig skal være ordentlig hjælp til rådighed, hvis man har brug for det,

men det bedste er trods alt at blive i stand til igen at kunne klare sig selv, så man

kan leve, som man hidtil har gjort.

Den gode ide fostredes i Fredericia Seniorråd i 2008. Det er også Seniorrådet,

og ældrerådene i de andre kommuner, der har taget ideen op, og de er de nærmeste

til at holde øje med, at de penge, der eventuelt spares ved omlægningen,

bruges på ældreområdet og ikke forsvinder i huller i vejene.

De friske og raske ældre bliver mere fremtrædende aktører, når der er tale om

samvær og menneskelig kontakt.

Der skal være et godt og tillidsfuldt forhold mellem borgeren og de medarbejdere,

der har til opgave at hjælpe i hjemmet. Men ingen forventer, at der

nogensinde igen bliver tid til den kaffedrikning og hyggesnak, der engang var.

Det er her, mange ”stærke” ældre både kan og vil træde til. Med mangeartede

foreningstilbud, Ældre hjælper Ældre støtte, telefonstjerner, følge-ud grupper,

besøgsvenner osv., osv. Det hele eksisterer allerede, og vi ved, at mange flere har

mod på at yde en frivillig indsats.

Men vi har et stort problem. Alt for mange kommuner er for kortsynede til at

erkende, at de skal støtte dette vigtige arbejde, selvom det faktisk er forbavsende

lidt, der skal til, for at holde den frivillige indsats i gang.

Jørgen Fischer, Landsformand, Pensionisternes Samvirke

Rejsehjørnet .......................................... 16

Anmeldelser:

Bøger om ældre,

af ældre eller til ældre ........................... 19

Få det fulde ud af livet……

og internettet .......................................22

Formidlingen ........................................22

Medlemstilbud

Pensionist eller efterlønsmodtager ........23

Kryds & tværs .......................................24

Bliv medlem ..........................................25

De skaber venskab mellem

seniorer og børn ...................................26

Sommerfester på Bakken ......................28

Ergovitser .............................................28

To store høstfester ................................29

Medlemstilbud

Guld-Festival i Cirkus Arena ..................30

Pensionist og Hjertefest ........................ 31


Længst muligt i eget liv

Mange kommuner har gennem projektet ”Længst muligt i eget liv” fået en ny tilgang til

ældrearbejdet. Ideen blev i Danmark lanceret af Seniorrådet i Fredericia og har på få år

bredt sig over det meste af landet.

Enighed er godt, men uenighed

er nu heller ikke altid så tosset,

siger Benny Lauridsen, formand for

foreningen Pensionisternes Samvirke

i Fredericia og tidligere formand for

Seniorrådet i Fredericia, det man i de

fleste kommuner kalder ældrerådet.

I Seniorrådet var vi 2008 enige

om, at vi havde brug for at arbejde

bedre sammen, vi var for uenige om

mange ting. Derfor besluttede vi, at

holde et seminar, hvor vi blandt andet

stillede os selv spørgsmålet: ” Hvad

vil vi med de ældre i fremtiden, og

hvordan kan vi sikre, at så mange som

muligt kan blive ved med at fungere

godt så længe som muligt?” Skulle

vi opnå det, mente vi, at man blev

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2012 SIDE 4

nødt til at se på ældreplejen med helt

nye øjne. Vi skitserede et projekt,

hvor udgangspunktet var, hvad den

enkelte ældre kan, i stedet for hvad vi

ikke kan. Det betyder ikke, at vi ville

skære i hjælpen til dem, der havde

brug for det. Den grundlæggende ide

var, at jo mere man kan klare sig selv,

des længere er man herre i sit eget

liv. Derfor døbte vi projektet: Længst

muligt i eget liv.

Der skulle ikke spares

Seniorrådet var jo ikke valgt for at

varetage kommunens økonomi, vi

var valgt for at varetage de ældres

interesser, og det mente vi, vi gjorde

ved det projekt. Da vi forelagde det for

Vi foreslog at se på ældreplejen med helt nye øjne, siger Benny Lauridsen

vores daværende seniorchef og byens

politikere, vandt det genklang med det

samme. Politikerne tog på studietur

til Sverige, hvor man arbejdede med

lignende tanker, og da de kom hjem

med store planer, lavede vi en aftale

med dem om, at de penge, der måske

kunne blive sparet ved en omlægning,

skulle blive på ældreområdet. Sagt på

en anden måde, det stod helt klart

fra starten, at ”Længst muligt i eget

liv” ikke var noget spareprojekt. Det

var et spørgsmål om at gøre de ældre

mere selvhjulpne, og hvis det så gav

en økonomisk gevinst, så var det jo

ikke værst, men den måtte jo så blive

liggende i ældrearbejdet.

Vi kom godt fra start allerede første

år. Kolding, Frederikshavn og Esbjerg

tog hurtigt idéen op, og mange er

fulgt efter. Forsøgsprojektet er kommet

på finansloven, og Danmark er

blevet internationalt kendt på det,

slutter Benny Lauridsen.

Trænende hjemmehjælp

Det er en stor udfordring at finde veje

til at fastholde det serviceniveau, vi

har, når vi ved, at der kommer mange

flere ældre til, fortæller plejechef Marianne

Hansen. Vi har her i Fredericia

som i andre kommuner været gennem

mange sparerunder, så det er nærliggende

at tænke: ”Kan vi gøre tingene

anderledes, så vi undgår at bruge

salami-metoden ?” Den udfordring

har vi taget op i projekt ”Længst

muligt i eget liv”.

Selve projektet er delt ind i flere

delprojekter. Det første er ”trænende

hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering”.

Der startede vi op 2008. Vi

ville gerne have, at alle nye borgere,

der blev visiteret til hjemmehjælp,

skulle have et ”ydelseschok”. Når

vi kunne se, at borgeren havde et

potentiale, satte vi massivt meget

hjælp ind med støtte fra terapeuter,

sygeplejersker og hjemmetrænere. Her

fastlægger vi ikke tid og indhold for

hjælpen, men tager udgangspunkt i

det, borgeren selv vil. Vi laver en plan

og giver intensiv hjælp i en periode

med det formål, at vi skal trække

os igen, når borgeren enten er helt


selvhjulpen eller har brug for mindre

hjælp, end det ville have været tilfældet

i den traditionelle pleje.

En succes fra starten

Det har virkeligt vist sig at være en

succes, fortsætter Marianne Hansen.

Længst muligt i eget liv omfatter bl.a følgende andre delprojekter:

- Der arbejdes med trænende hjemmehjælp for de borgere, der allerede modtog

hjemmehjælp, da projektet startede. Her er målet ikke at gøre borgeren

selvhjulpen, men udelukkende at give et bedre livsindhold.

- Projektet er også bredt ud til plejehjemmene, hvor man taler om ”Ved egen

kraft” og ”Den gode dag”. Foreløbig er der forsøg i gang på 1/3 af kommunens

enheder. Der inddrages både terapeuter og køkkenpersonale, og

formålet er også her at forbedre livskvaliteten.

- Der arbejdes med ny arbejdskraftbesparende teknologi. I den forbindelse

diskuterer både Seniorråd og politikerne, hvad der er kommunale opgaver.

Er det f.eks. en medarbejder eller en frivillig, der skal komme og drikke en

kop kaffe. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om den del af projektet i alle

tilfælde kan siges at tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, men

det fastholdes, at formålet ikke er at afskedige medarbejdere, men at ruste sig

til en kommende arbejdskraftmangel.

- Der er igangsat opfølgende hjemmebesøg af en hjemmesygeplejerske og

egen læge hos borgere, som bliver udskrevet fra sygehuset. Under besøget

lægges en plan med sigte på at forebygge genindlæggelse.

- Der arbejdes med tidlig opsporing og forebyggelse af akutsygdomme.

Medarbejderne i hjemmet dygtiggøres i at observere tegn på, at der er noget,

der er ved at gå den forkerte vej.

Tenerife - øen med det evige forår

Tenerife ligger som en perle i Atlanterhavet

udfor Afrikas kyst og byder med sit behagelige

klima på en dejlig pause fra det danske

efterår.

Vi bor på den nordlige del af Tenerife ved

Puerto de la Cruz, som er øens ældste og mest

charmerende badeby. Opholdet er på det

4-stjernede Hotel Diamantes Suites og er med

2 udflugter med dansk rejseleder.

KATALOG 2012

100 sider med flotte temarejser, krydstogter, sol

og storby. Bestil det nu på www.besttravel.dk

Inkluderet i prisen:

• Fly København-Tenerife t/r

• 7 overnatninger i juniorsuite på

hotel Diamantes Suites

• Helpension inkl. vin til frokost og aftensmad

• Lufthavnstransfers t/r

• 2 udflugter ekskl. evt. entreer og svævebane

• Dansk rejseleder

Best Travel

www.besttravel.dk

Tlf. 70 20 98 99

Vi har fulgt hver enkelt borger, der

har været med, og vores målsætning

var, at de borgere, der igen blev

selvhjulpne, skulle vi holde ude af

plejen i fi re år, hvis vi skulle kalde

det en succes. Nu er der så snart gået

de første fi re år, og det har vist sig, at

målsætningen godt kan holde. Vi har

haft 789 borgere igennem projektet,

og ud af dem er de 47% selvhjulpne,

og 38 % er blevet bedre. Det skal

siges, at tallene ikke omfatter de

borgere, hvor man på forhånd har

vurderet, at de ikke ville kunne få

glæde af den hverdagsrehabilitering, vi

kunne tilbyde.

Det er også en succes, fordi borgerne

er tilfredse, medarbejderne er

tilfredse. Sygefraværet er faldet fra 6,7

til 4,7 %. Medarbejderne synes, det er

langt sjovere at arbejde på den måde.

Og politikerne er selvfølgelig også

begejstrede. Succesen kan desuden ses

på regnskabets bundlinje. Vi sparer 15

mio. kr., og det frigør nogle ressourcer

til andet.

Når det vurderes, om en borger vil

kunne få glæde af vores tilbud, tages

der i øvrigt ikke hensyn til alderen.

F.eks, havde en 95-årig gammel dame,

der har været så uheldig at brække lårbenet,

som sit største ønske at kunne

4 hotel

helpension med vin

2 udflugter

dansk rejseleder

Oplys annoncekode

SENIOR ved bestilling

Ekspeditionsgebyr pr. bestilling

ved fremsendelse af billet pr.

e-mail kr. 65,-/post kr. 95,-.

Medlem af Rejsegarantifonden

nr. 2190.

5.395

Pris pr. person i db. værelse

Pris pr. person i db. værelse

Tillæg for eneværelse kr. 1.000

Afrejsedatoer fra KBH

4., 11., 18. & 25. november

samt 2. december 2012

SENIORERNES BLAD NR. 3 2012 SIDE 5


Nogle ville sige, at det ikke kan betale sig at

bruge mange ressourcer på at optræne en 95årig.

Vi gør det nu alligevel, siger plejechef

Marianne Hansen.

klare alle de dagligdags ting selv. –

Nogle ville sige, at det ikke kan betale

sig at putte alle de her ressourcer i en

95-årig. Det siger vi ikke. Hun fik

hjælp, og kan nu klare sig selv.

Kontakten til de ældre

Det er lovpligtigt at kommunerne

tilbyder hjemmebesøg, når en borger

fylder 75 år. Vi har i Fredericia sat det

ned til 65 år. Af hensyn til forebyggelse

vil vi meget meget gerne have fat

i seniorerne før. En undersøgelse har

nemlig vist, at overraskende mange

65-årige har risiko for at tabe funktioner.

Derfor siger vi, så lad os da få fat

i dem!

Tilbud om seniorkurser er en anden

måde at kontakte på. På seniorkurserne

oplyser vi om, hvad der er af

muligheder og tilbud. Det er temakurser,

hvor vi f.eks oplyser om demens,

parforhold og sex, diabetes, eller

mænds bækkenbund. Alle over 65 kan

deltage, og det er selvfølgeligt ligesom

hjemmebesøgene frivilligt, folk kan

sige nej tak. Kurserne er velbesøgte,

der er omkring 75 deltagere til hvert

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2012 SIDE 6

foredrag, og de holdes rundt om i

de frivillige foreninger, der ønsker at

lægge lokaler til.

Projektet fortsætter

Vi har løbende overvejelser om,

hvordan det her skulle fortsætte. Vi

startede med en lille enhed med 12

ansatte, som dækkede hele kommunen

m.h.t. nye borgere, der fik

behov for hjememhjælp. Den enhed

har vi fastholdt, for de er blevet rigtigt

dygtige, og de har oparbejdet en god

afslutterkultur, slutter Marianne

Hansen.

Projektet har på få år bredt sig, og

man laver jævnligt kurser for andre

kommuner. Mange har erkendt, at

der her er tale om en grundlæggende

forbedring af det offentliges hjælp

til borgeren. Man har fået meget

anerkendelse, bl.a. udtrykt ved Kommunernes

Landsforenings innovationspris.

Mox

Bent Jerreld Hansen har boet og arbejdet i Fredericia hele sit liv. Han

cyklede over den første Lillebæltsbro den dag, den blev indviet. Den gang

var han 6 år - om et par måneder er han 83. Bent er gammel roer og har

vundet tre danmarksmesterskaber i kajak.

- Jeg stoppede med kaproningen i 1954, fordi dameroklubben lå lige

ved siden af kajakklubben. Jeg løb ind i en pige dér, og så gik det galt med

træningen, fortæller han.

Bent mistede sin kone for 3½ år siden og har haft forskellige helbredsmæssige

problemer. Derfor kom han med fra starten i ”Længst muligt i eget

liv”. Det har været med til at holde ham i gang, siger han. - Jeg er rimelig

god til at lave mad og den slags ting. Jeg har også købt den her berømte lille

støvsuger, og den er jeg glad for. Jeg går til de foredrag, kommunen laver

for seniorer, og som regel lærer jeg noget, jeg kan bruge, f.eks. om balance

og faldteknik. - Alt i alt har jeg det udmærket, konkluderer Bent, der stadig

er medlem af kajakklubben. – Men jeg ror nu kun, når det er godt vejr, siger

han.


Ældremobiliseringens

nye hjemmeside

Efter mange år med en uændret

hjemmeside, har vi her i foråret

fundet, at det nu er tiden, hvor vores

præsentation af Ældremobiliseringen

på nettet skal friskes op, fortæller

sekretariatschef Gitte E. Olsen.

Vi har valgt at gå grundigt til værks

og åbne en helt ny hjemmeside. Den

har et helt nyt design og flere væsentlige

forbedringer.

Med fornyelsen opfylder vi bl.a. et

meget stort ønske. På den nye hjemmeside

kan man i modsætning til

tidligere finde adresserne på Ældremobiliseringens

mange datastuer. Vi

har nu 170 datastuer spredt over hele

landet, og det er meget vigtigt, at den

enkelte kan finde sin lokale datastue,

hvor man vil lære at bruge en computer

eller at gå på nettet, ikke mindst

nu, hvor digitaliseringsbølgen ruller

frem.

Men den nye hjemmeside handler

også om, at vi på en bedre måde

synliggør alle de andre aktiviteter,

Ældremobiliseringen står for.

Vores interne nyhedsbrev ”Sidste

nyt”, der hidtil kun har været for

aktive i vores eget netværk, bliver nu

tilgængeligt for alle, der har lyst til at

læse det. Fremover kan det bestilles på

hjemmesiden, så man får det elektronisk,

hver gang det udkommer.

Det bliver også nemmere at slå

op og se, hvad Ældremobiliseringen

Sekretariatschef Gitte E. Olsen viser forsiden af den nye hjemmeside på sekretariatets

storskærm.

mener om vigtige ting på ældreområdet.

Vores ældrepolitiske udmeldinger

bliver nemmere at finde. De høringssvar,

vi giver bl.a. i forbindelse med

lovgivning, vil som hidtil selvfølgelig

fortsat kunne ses på hjemmesiden.

Kort sagt, vi har fået en nemmere

tilgængelig og tiltalende hjemmeside

med helt nye muligheder for at finde

vores datastuer. Desuden vil vores

mange andre lokale Ældre hjælper

Ældre projekter efterhånden også

komme med på hjemmesiden, lover

Gitte E. Olsen.

Er du på nettet, så se selv den nye

hjemmeside, adressen er uændret

www.aeldremobiliseringen.dk.

n

SENIORERNES BLAD NR. 3 2012 SIDE 7


Pas på smarte datatyve

Det allerførste du skal gøre, hvis du bliver klar over, at nogen forsøger at skaffe sig

adgang til din computer, er at slukke den.

Ældremobiliseringen er vi blevet I kontaktet af et af vores medlemmer,

der er blevet udsat for et særdeles

udspekuleret svindelnummer.

Forleden dag blev denne ældre herre

ringet op af en sød og venlig kvinde,

der på engelsk fortalte ham, at hun

ringede fra Windows Europe. Hun

kunne fortælle ham, at de inde på

Windows kunne se, at hans computer

fungerede dårligt, og at de fik mange

fejlmeldinger fra den pågældende

computer.

Kvinden spurgte den ældre

computerbruger, om han selv havde

oplevet, at der kom fejlmeldinger, og

hun bad ham om at gå ind og checke

en liste over ”Fejl og advarsler”, som

ganske rigtigt lå på hans computer.

Der kunne han så konstatere, at der,

som kvinden havde fortalt, var en del

problemer med hans computer, og han

syntes da også, at der tit havde været

bøvl med den.

Den flinke kvinde fortalte ham

så, at de fra Windows’s side gerne

ville hjælpe ham med at få styr på

den fejl-ramte maskine, men at det

krævede, at han gav dem fjernadgang

til computeren. Vores ven anede ikke

uråd og gav derfor kvinden i telefonen

en 9-cifret kode og derefter en 4-cifret

adgangskode til hans computer,

hvorefter han kunne se, at de kunne

dirigere rundt på hans maskine.

Giv mig lige dine

kreditkiort-oplysninger!

Herefter blev der spurgt ind til

computerens garanti, og vores ven

blev stillet videre til en teknikker, der

konstaterede, at garantien var udløbet,

og fortalte at han blev nødt til at forny

denne, hvis Windows skulle ordne

hans computer. Teknikeren fortalte, at

dette kostede 800 kr. og bad derefter

om kreditkort-oplysninger.

Her begyndte advarselslamperne at

blinke. Den ældre herre var udmærket

godt klar over, at man aldrig må

udlevere sine bankoplysninger til folk,

der henvender sig i telefonen eller på

mail, og han afbrød straks telefonforbindelsen.

Efter hændelsen har han forsøgt at

tænde sin computer en enkelt gang, og

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2012 SIDE 8

han kan se, at der er nogle, der roder

rundt derinde. Computeren skal nu

renses, og han er nervøs for, om der i

den forbindelse kan gå værdifulde data

som billeder og breve tabt.

Da han ikke har udleveret sit

kortnummer, kan datatyvene heldigvis

ikke gå ind og stjæle penge fra hans

konto, men det er meget ubehageligt

at tænke på, hvad den her type

datatyve kan bruge en ”fjernstyret”

computer til. Det er jo ikke til at vide,

om tyvene ”bare” ville stjæle penge,

eller om de ville stjæle hans identitet,

downloade/ uploade ulovligt materiale

eller benytte computeren til anden

kriminalitet eller terror.

Så pas på derude! Det er helt i orden

at være mistroisk, når nogen ringer for at

”hjælpe” en.

Hvis du skulle blive kontaktet af

en datatyv pr. telefon eller mail, og

du kommer til at udlevere følsomme

oplysninger, må du ikke føle dig dum

eller naiv. Den herre, hvis computer

blev overtaget af folk, der udgav sig for

at være fra Windows, har i sit arbejdsliv

bestredet en ledende stilling og har

arbejdet med IT gennem mange år.

-Så det her kan ske for selv den bedste.

Vores ven fortæller, at det var en

utrolig tillidsvækkende stemme, der

kontaktede ham, og at han kunne

høre lyden af en Help desk i baggrunden.

De her datatyve er utrolig

udspekulerede og organiserede, så

man skal virkelig være på vagt.

Det allerførste du skal gøre, hvis du

bliver klar over, at nogen forsøger at

skaffe sig adgang til din computer, er at

slukke den.

Hvis du skulle blive udsat for

datatyveri, skal du anmelde det på din

lokale politistation.

Hvis det drejer sig om ”Hacking”,

altså at nogen trænger ulovligt ind i

din computer, kan du anmelde det på

politiets hjemmeside:

www.politi.dk/da/hjaelppolitiet/

itkriminalitet

Følg politiets råd

Ældremobiliseringen har i forbindelse

med sagen talt med Rigspolitiet, der

giver følgende råd:

1 Anmeld altid datatyveri til politiet.

2 Ændr din kode ALLE steder, hvor

du bruger den samme kode som

den, du er kommet til at oplyse.

3 Sørg altid for at din computer er

opdateret. Det gælder både styresystem

og særligt de programmer, du

bruger på nettet.

4 Geninstaller din computer, hvis du

bliver offer for datatyveri. Det er

besværligt, men Rigspolitiet siger,

at det er det allervigtigste råd, hvis

din computer ikke skal misbruges

af kriminelle. n


Hvad skal vi hedde - hvis?

Læserne indbydes til at deltage i en navnekonkurrence

Mens diskussionen er i gang om

Sammenslutningen af Pensionistforeninger

i Danmark, Danske Pensionister

og Pensionisternes Samvirke skal

slå sig sammen i én organisation for at

blive stærkere, ser en arbejdsgruppe på

de mange opgaver, der skal løses, hvis

svaret bliver et ja.

Der er nok at tage fat på - bl.a. skal

der stilles forslag til et navn til den nye

organisation, og her appellerer arbejdsgruppen

til læsernes fantasi, kreativitet

og lyst til at deltage i en uforpligtende

navnekonkurrence.

Gruppen opfordrer enhver, der har

lyst, til at deltage i den fælles konkurrence,

der nu udskrives i de tre organisationers

medlemsblade, om et navn til

en eventuel sammenlagt organisation.

Reglerne

Alle, der læser et af de tre organisationers

medlemsblade - ”Pensionisten”,

”Pensionist Tidende” og ”Seniorernes

blad” - kan deltage.

Man behøver ikke at være medlem

af en af de tre organisationer, og det er

heller ikke et krav, at du har en bestemt

alder, for det er ikke alderen, men

fantasien, der skal råde!

Der stilles ingen krav til forslagene

på forhånd, men det skal da nævnes,

at et kort og genkendeligt navn, der

på en positiv måde signalerer, hvad

organisationen skal stå for, vil være at

foretrække.

Der er ikke begrænsninger på, hvor

mange navne, man kan foreslå, - uanset

om forslagsstillerens navn går igen fl ere

gange, så vil alle indsendte forslag blive

taget i betragtning

Arbejdsgruppen samler forslagene

fra alle tre medlemsblade og indstiller

tre - men overlader samtlige forslag - til

de tre organisationers formænd. Det

skal understreges, at der dog ingen

garanti er for, at vindernavnet vil blive

brugt.

Vind æren

– og en lille præmie

Ud over æren ved måske at blive ophavsmanden

til en eventuel ny organisations

navn, er der også præmier på spil.

ROLLAtOR-gARAge

Lyngsøe lancerer en aflåselig minigarage, der kan beskytte en

rollator mod såvel tyveri og hærværk som vind og vejr

Det kan være besværligt for ældre mennesker at slæbe en

rollator helt ind i boligen, og brandmyndighederne tillader ikke,

at de står parkeret i trappeopgangen. Hvad gør man så, hvis

rollatoren ikke skal udsættes for hærværk eller tyveri?

Og heller ikke skal stå og ruste ude i regnvejret?

Løsningen er, at så anskaffer man sig en aflåselig rollator-garage,

der kan placeres i nærheden af hovedindgangen. Det er lige

præcis denne længe ventede nyhed, som Lyngsøe nu har udviklet

og designet til glæde for de mange tusinde gangbesværede

pensionister i hele landet.

Lyngsøes rollator-garage rummer en række praktiske detaljer.

Den passer i størrelse perfekt til en rollator, og den aflåselige

dør er udført som en dobbeltlåge, så det er nemmere og hurtigere

at få rollatoren ind og ud. Der er sørget for ventilation, så

rollatoren ikke ruster, og garagen er udstyret med justerbare

fødder, så den er let at få til at stå lige. Og så er den naturligvis

med indbyggede beslag, så den kan fastgøres til underlaget.

Rollator-garagen er i et fikst og elegant design, og den er fremstillet

af galvaniseret stål, der kan tåle det barske udendørs

klima i mange år uden at ruste. Det er også muligt at få den

leveret i en valgfri RAL-farve, der kan passe optimalt til det

eksisterende byggeri. Den tilbydes både som en enkeltgarage

og som en hel rækkegarage.

tLF. 70 206 141

Lyngsøe A/S, Omega 10, Søften, 8382 Hinnerup, Fax. 86 914 479, info@lyngsoe.dk, www.lyngsoe.dk

Arbejdsgruppen har følgende

medlemmer:

Else Marie Simonsen og Annette

Schiøler, Danske Pensionister.

Jørgen H. Petersen og Mette

Holst, Sammenslutningen af

Pensionistforeninger i Danmark.

Gerda Klemensen og gruppens

formand, Tove Lindbo Larsen,

Pensionisternes Samvirke.

Førstepræmien: Cruise for to, sponseret

af DFDS til Norge eller England,

incl. mad og udvendig kahyt.

Andenpræmien: Et gavekort på 1.000

kr. til 65-ferie . (Præmien er sponseret af

65- ferie)

Tredjepræmien: To billetter til en

seniorfest i Esbjerg eller København

eller et gavekort på 500 kr. til Aalborg

Kongres & Kultur Center.

Sådan gør du

Arbejdsgruppen håber at få mange forslag

til navnekonkurrencen.. Bidrag til

navnekonkurrencen skal være arbejdsgruppen

i hænde senest 6. august. De

kan sendes til Pensionisternes Samvirke,

se vores post og e-mail adresse på side 3.

n

SENIORERNES BLAD NR. 3 2012 SIDE 9


Urafstemning

i Samvirkets klubber og foreninger

Pensionisternes Samvirke er i

disse måneder inde i en meget

spændende udvikling. Som det vil

være læserne bekendt har vi nu i godt

et år ført forhandlinger med Danske

Pensionister og Sammenslutningen af

Pensionistforeninger i Danmark om

sammenlægning.

Ideen om sammenlægning bunder

i et ønske om bedre ressourceforbrug,

bedre udnyttelse af den fælles styrke

og ønsket om driftsbesparelser.

Vi har løbende refereret debatter og

bragt indlæg om fusionen.

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2012 SIDE 10

Det siger Samvirkets vedtægter..

§13. Samvirkets opløsning: Samvirket kan ophæves på en ordinær kongres,

såfremt 2/3 af de tilsluttede klubber/foreninger med mindst 2/3

flertal beslutter sig herfor.

Formand, næstformænd samt Samvirkets revisor og advokat skal, hvis

beslutning om ophævelse træffes, foretage det fornødne for afvikling af

Samvirkets funktioner.

Hvis der, når afvikling er tilendebragt, er nogen formue tilstede, skal

nævnte afviklingsudvalg foranledige, at denne formue på passende måde

bliver overdraget til én eller flere institutioner til anvendelse udelukkende

til omsorgsarbejde.

Repræsentanter fra hver af de 3

organisationer er i øjeblikket ved at

lægge sidste hånd på en rapport som

skal danne grundlag for den endelige

stillingtagen: Skal vi lægges sammen?

Vil vi gerne være en del af en større

organisation på ca 140.000 medlemmer?

Tror vi på, at det kan give større

gennemslagskraft?

Det er på de 3 organisationers

respektive kongresser her i september

oktober, der skal stemmes om eventuel

sammenlægning.

Foreningerne

bliver spurgt

Forudsætningen for en sammenlægning

er selvsagt, at den nuværende

organisation opløses.

I Pensionisternes Samvirkes love

fremgår det, at opløsning af Samvirket

kræver, at 2/3 af de tilsluttede klubber/foreninger

med mindst 2/3 flertal

beslutter sig herfor.

Det betyder, at vi i løbet af sommeren

sender spørgsmålet om eventuel

opløsning ud til urafstemning i

klubberne/foreningerne. Det er et stort

spørgsmål at tage stilling til, så det er

vigtigt at alle deltager.

Sammen med materialet om

afstemningen vil vi sende den afsluttende

rapport, så alle får mulighed for

at sætte sig ind i perspektiverne ved

en opløsning og efterfølgende sammenlægning

med Danske Pensionister

og Sammenslutningen af Pensionistforeninger.

Resultatet af urafstemningen vil

ligge klar inden kongressen den 2.

oktober. n


OPHTA-02/2009-02

Normalt syn

Forvrængninger

Sent stadie af AMD

Over 60?

AMD kan tage dit syn fra dig på kun 1 år.

Lad det ikke ske for dig.

Tænk hvis der skete noget med dit syn?

Aldersrelateret makuladegeneration – AMD – og særligt den hurtigt udviklende

og ødelæggende form ’våd’ AMD er den mest almindelige årsag til alvorligt synstab

i den vestlige verden. Desværre er der mange, der ikke kender sygdommen.

Hvis du er over 60 og synes, at dit syn er blevet dårligere over kort tid

(uger eller måneder), så skal du ikke uden videre tilskrive det alderen.

Det kan være tegn på AMD. Kontakt din øjenlæge, hvis du har haft et

eller flere af følgende symptomer:

• Forvrængninger

• Pludseligt synstab (over uger eller måneder)

• En sløret plet midt i synsfeltet

Novartis Healthcare A/S, Ophthalmics, Lyngbyvej 172, 2100 København Ø,

Tlf 39 16 84 00, Fax 39 16 84 01, www.novartis.dk

Læs mere på

www.øjet.dk


Fusion – Det mener medlemmerne

eniorernes blad” og ”Pensioni-

”Ssten”, der er medlemsblade for

hhv. Pensionisternes Samvirke (PS) og

Sammenslutningen af Pensionistforeninger

i Danmark (SPD) har spurgt

seks medlemmer om deres holdning til

en fusion mellem de to organisationer

og organisationen Danske Pensionister.

Der er tale om seks aktive

foreningsfolk, hvis holdninger ikke var

os forud bekendt.

Her er svarene:

Én stemme – og

ingen ulemper!

Sådan lyder det fra Anker Sørensen,

formand for Funder Pensionistforening

(SPD). Det værste der

kan ske ved fusionen er, hvis nogen

bliver sure eller føler sig kørt over.

Selvfølgelig kan alle holdninger ikke

blive tilgodeset. Og fordele: Vi vil

blive hørt med én stemme og mere

synlige. Formentlig vil der også ligge

nogle rationaliseringsgevinster – for

hvor hovedkontoret ligger er jo fuldstændig

ligegyldigt i vor tid. Bare der

sidder nogle fornuftige mennesker.

Ulemper: Dem kan jeg overhovedet

ikke se. Der kan selvfølgelig blive

noget med, hvor konsulenterne kører

ud fra, men det løser man vel hen ad

vejen – det gør man jo i andre organisationer.

Ligeledes har jeg svært ved at pege

på områder, hvor den nye organisation

særlig skal sætte ind. Men det skyldes

måske, at jeg har været tilfreds med

det, vi har fået fra Sammenslutningen

indtil nu

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2012 SIDE 12

Jo flere vi står sammen ..

Kirsten Jensen, formand for Pensionistforeningen

i Sonnesgården,

Århus (PS):

Jeg synes det er en god ide, at de tre

organisationer slår sig sammen. Først

og fremmest fordi jo flere vi er til at

stå sammen, des mere indflydelse kan

vi få, og det vil der vist desværre blive

brug for de kommende år.

Det er udmærket, at vi får hovedkontor

i København. Men det skal

ikke blive til ”Københavneri”, så jeg

synes, vi skal arbejde meget for, at vi

så hurtigt som muligt får flere lokale

kontorer, så vi kan blive meget synlige

rundt om i landet.

Vi skal være meget opmærksomme

på at bevare og støtte det lokale

foreningsliv, for det er det alle tre

organisationer bygger på. Vi skal også

være meget opmærksomme på, at et er

tre forskellige organisationskulturer,

der bringes sammen. F.eks. har man i

de nuværende organisationer forskellige

traditioner for, hvilke opgaver

man løser centralt og decentralt. For

ikke at komme ud i misstemning er

det vigtigt, at man allerede fra starten

finder frem til brugbare løsninger.

Skulle jeg give et godt råd til ledelsen

i den kommende organisation, så

er det: Pas på økonomien. Det er ikke

en nem balancegang både at skabe

fornyelse og holde udgifterne i ave.

Vi skal værne om

foreningslivet

Leif Petersen, formand for Tisvilde

Højskoles Venner (PS):

Det er det rigtige at vi slår os sammen.

Med omring 140.000 medlemmer får

vi meget større indflydelse, end vi har

nu. Vi vil blive tage meget mere seriøst

i medierne, og en større organisation

vil vi blive bedre kunne værne om

foreningslivet og udvikle det.

Som formand for foreningen

”Tisvilde Højskoles Venner”, der nu er

oppe på 730 medlemmer, vil jeg også

hilse en fusion velkommen. Jeg glæder

mig til, at vi får kontakt til en masse

nye mennesker, som vi kan fortælle

om de gode sociale og kulturelle tilbud,

vores højskole har.

Jeg tror også, at vi, i en ny organisation

- hvis vi selv vil - kan udvikle

den frivillighed, vi f.eks. allerede har

så stor glæde af på Tisvilde Højskole.

Vi ældre har en masse kunnen, og

den skal vi udnytte endnu bedre end

nu.

Egentlig ser jeg ikke, at der er ulemper

ved en fusion. I en sådan situation

kan der nemt opstå uoverensstemmelser

mellem dem, der står ved roret nu.

Det hverken tror eller håber jeg vil ske.

Under alle omstændigheder bør det

være medlemmerne ganske uvedkommende.

Hvis fusionen skal lykkes så

godt som muligt, er det information,

der er brug for. Det er super vigtigt,

at alle medlemmerne forstår, hvad det

handler om.

Det er tidens løsen!

Iris Bøje fra Helsinge (SPD) er meget

kontant i spørgsmålet om sammenslutning:

Det er tidens løsen – der er ikke

noget at gøre ved det. Og jeg er ikke

modvillig – lad os se hvad ledelsen

finder frem til. Pengene er under alle

omstændigheder små alle steder.


Vi får større slagkraft – ellers kan

det være svært at få politikerne i

tale. Der kan være en fare for at der

forsvinder nogle medlemmer, som i

dag er medlemmer flere steder, måske

pga. Samvirkets rejsetilbud. Der er

stor rejselyst hos medlemmerne, blot

det ikke er for langt væk. Rejsetilbud

og artikler om sundhed er oplagte

emner at skrive om.

Jeg har ingen frygt i forhold til

fusionen – jeg føler mig helt sikker på,

at dem der forbereder fusionen nok

skal gøre det bedst muligt.

Fokus på sundhed,

transport og diskrimination

Sonja Bergholt, formand i Hårslev

(SPD) på Fyn er lige så klar i mælet:

Vi skal have mere gennemslagskraft,

og det tror jeg vi får med en

stærk formand der bakkes op af mere

end 100.000 pensionister. Kun skal vi

passe på, at der ikke bliver en oplevelse

August-tilbud!

Se alle vores hoteller og bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

af, at en organisation får mere at skulle

have sagt end en anden, fordi den

kommer med flere medlemmer.

Fokus i den nye sammenslutning

skal være stærkt på sundhed. Der skal

ikke diskrimineres mellem unge og

gamle. Et andet fokus skal være på

transportsystemet i det man kalder

UdkantsDanmark. Vi kan nu ikke

komme til nærmeste købstad Bogense

uden skift mellem flere busser.

Det lokale må ikke drukne

Bent Erik Hansen, Formand for DR

seniorklub (PS):

Selvfølgelig skal vi slå os sammen.

Størrelsen giver power. Hvis en fusion

ikke giver vores meninger større

tyngde, er det vores egen skyld. Jeg

tror også, at vi hen ad vejen vil få mere

ud af pengene, f.eks. til flere medlemstilbud.

Stort er ikke altid smukt. Vi skal

passe på, at beslutningerne ikke

Der er mange penge at spare, hvis du venter med at holde

sommerferie til august. Her er bare et par eksempler:

Mallorca

Ponent Mar, kat. 4. Rejs 18/8, 1 uge 4.799,-

Madeira

Alto Lido, kat. 3+. Rejs 20/8, 1 uge 3.599,-

Spar

1.100,-

Spar

1.075,-

SPIES SENIORKLUB

kommer til at tage for lang tid, og at

der ikke bliver for langt mellem medlemmerne

og beslutningstagerne. Det

lokale må ikke drukne, derfor skal der

fares med lempe, og vi skal være sikre

på, hvad vi kaster os ud i, når vi slår os

sammen.

En fusion kommer ikke direkte til

at betyde noget for min egen forening.

DR Seniorklub (Danmarks Radios Seniorklub,

red.) har ca. 900 medlemmer.

Hovedparten bor i hovedstadsområdet,

og folkene i Århus har deres egen klub.

Men ca. 10 % af vores medlemmer er

spredt over landet. De fleste af dem har

været tilknyttet regionalradioerne, og

dem kan vi måske bedre holde kontakten

med i en ny organisation med

et tættere netværk, muligheden skal i

hvert fald undersøges.

Til sidst et godt råd: Find et navn,

der appellerer til de kommende

pensionister. De nuværende navne er

for støvede. n

Meld Meld dig dig ind ind i i Spies Spies Seniorklub Seniorklub og og modtag modtag unikke unikke

rejsetilbud pr. e-mail ca. 6 gange om året. Du skal

være fyldt 60 år for at blive medlem, og medlemskabet

koster 100,- om året.

Lyder det som noget for dig? Så kig forbi en af vores

butikker, ring på 70 10 42 00 eller send en e-mail

til seniorklub@spies.dk

SENIORERNES BLAD NR. 3 2012 SIDE 13


Af Henrik Sivgaard

1, 2, 3… Knib!

At livet er fuld

af overraskelser

erfarer de fleste

mennesker i løbet

af deres liv - nogle

mere end andre.

Og nogle vil i

løbet af deres liv

på et givent tidspunkt tænke ”hvordan

er jeg lige havnet i denne her situation?”.

Sådan et moment havde jeg,

da jeg en vintereftermiddag sad på et

undervisningshold for bækkenbundstræning

for mænd, og sagde ordene ”1,

2, 3 og… Knib!”.

Hvor sidder bækkenbunden

og er det ikke kun noget

som kvinder har?

Et ikke særlig velkendt tabu er mænd

og bækkenbunden. Mange ved, at

det er noget som kvinder bør træne

op efter fødslen, men ikke mange ved

rigtig hvad bækkenbunden er eller

hvor den sidder. På det gamle nonnehospital

Sankt Joseph på Nørrebro i

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2012 SIDE 14

København, har et af Pensionisternes

Samvirkes selvejende institutioner

hjemme, nemlig Aktivitetscentret Skt.

Joseph. Her kan mange af de kvindelige

medlemmer berette om hvordan de

selv lå på Skt. Joseph hospitalet efter

at have født og fik besked på af læger

og nonner, at de ikke måtte komme

hjem førend de kunne knibe om en

blyant! Indtil for et år siden havde jeg

selv den holdning, at knibeøvelser var

et kvindeanliggende og ikke har noget

med mænd at gøre. Men det har det,

også i den grad. Hvis man betragter

bækkenbunden som fundamentet

for alle sine organer, tager man ikke

helt fejl. Hvis man forestiller sig

overkroppen som en sæk, f.eks. en

sæk kartofler, så er bækkenbunden

selve bunden af sækken. Og så er det

ikke svært at forestille sig hvad der

sker, hvis bunden ikke er stærk. Om

end kroppens ’kartofler’ ikke bare

rasler ud ved en svag bund, læs en

slap bækkenbund, så er der mange

følgevirkninger ved kroppens aldring

kombineret med en utrænet bækkenbund

- for begge køn. For mænd

er problemerne især forbundet med

for hyppig vandladning, efterdryp ved

vandladningen, besværet vandladning,

dårlig eller ingen rejsning. Dertil kommer

fordøjelsesproblemer, forøgelse

af prostatabesvær og ’nattetisseri’;

Knibeøvelser er ikke et vidundermiddel.

Der er ikke noget hokuspokus ved

bækkenbundstræning. Det handler

om sund fornuft og en sund krop, og

ikke mindst træning.

Forebyggelse

kender ingen alder

Aktivitetscentret fik et tilbud om at

være med til at bryde den kvindelige

dominans på bækkenbundtræning

ved at stable et hold af frivillige

mandlige bækkenbundsinstruktører

på benene og uddanne et lille hold

frivillige mandlige knibeinstruktører.

Disse ville efter kursusforløbet på

10 lektioner kunne uddanne nye

instruktører, som igen kunne uddanne

et nyt hold instruktører osv.. Holdet

med tre deltagere, repræsenteret ved

en god aldersspredning fra 39 til 78 år,

bestod af to medlemmer af Skt. Joseph

Aktivitetscenter, henholdsvis Knud,

formand for centrets brugerråd, og

Bent Erik, formand for Danmarks Radios

Seniorklub, og så undertegnede.

Ingen af os havde endnu oplevet de

skavanker som en svag bækkenbund

kan medføre, men hvem ønsker ikke

at bevare evnen til at kunne ’holde

tæt’ og få rejsning hele livet igennem.

Så med en god portion gå-på-mod og

med sætningen ”forebyggelse kender

ingen alder” i bagagen, kastede vi os

ud i ukendt farvand. Først blev vi

bekendtgjort med alle de følgevirkninger

en slap bækkenbund kan have, og

dernæst hvor bækkenbunden i det hele

taget sidder på mænd. Den praktiske

del var at kunne aktivere bækkenbunden

via knib, og som fysioterapeut

og underviser Signe Harpelunde

Knud Nielsen, formand for centrets brugerråd,

er med sine 78 år alderspræsidenten i

det første hold instruktører.


forklarede er ét godt knib bedre end

ti dårlige. Ved udgangen af 2011 var

vi klar til at tage imod et hold modne

elever til at bære faklen videre. Og

titusinde-kroner-spørgsmålet; Virkede

det så? Vores kursister oplevede en

markant forbedring. Især var det

omkring de natlige besøg på toilettet

kunne man se en umiddelbar effekt,

da nattetisseriet for to af de over

80årige ’elever’, blev reduceret fra 3-4

gange til blot én enkelt gang pr. nat.

Dette betød en bedre søvn og dermed

en forbedret livskvalitet.

Sundhed kan være

sjovt og spændende

Når det offentlige taler om forebyggelse

og sundhed, kan man hurtigt få en

mistanke om, at nu er noget som man

har kært stemplet som usundt eller

sågar blevet forbudt. Man kan derfor

også nemt komme til at forbinde

sundhed med afsavn – om det er fedt,

sukker, cigaretter, eller alkohol det

drejer sig om, har mange sukket ”hvad

er det nu, som jeg ikke må længere?”.

Men som man jo også ved, kan sundhed

være sjovt og spændende når man

f.eks. taler om sociale aktiviteter, ny

og inspirerende mad, spadsereture, sex

I næste nummer:

Det er fedt

at være

gammel!

Vi har fået mange fine bidrag til Seniorernes

blads kronik konkurrence !”Det er fedt at være

gammel”.

Bedømmelsesudvalget, der har til opgave at

finde de tre kronikker, som skal præmieres, er

i fuld gang med at læse alle bidrag, og i næste

nummer af Seniorernes blad får du mulighed

for at læse den kronik, udvalget tildeler

førstepræmien.

n

Henrik Sivgaard er tilknyttet Aktivitetscentret Skt. Joseph både som frivillig

og som professionel konsulent, og er ansat i Pensionisternes Samvirke.

TV2 Nyhederne har bragt et indslag med det frivillige knibehold tirsdag

den 14. februar 2012. For oplysning om bækkenbundstræning mv. kan

henvendelse ske til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40,

2200 København N. Tlf: 33 66 33 66. Eller til Aktivitetscentrets leder John

Lagoni, Griffenfeldsgade 44, 1., 2200 København N. Tlf: 33 31 24 33.

og motion. Og bækkenbundstræning,

eller knibeøvelser, som det populært

hedder, hører bestemt til den sidste

kategori.

Et bækkenbundsknib er ikke bare

ét knib – der er korte knib og lange

knib med hver deres specifikke funktion.

Fælles for knibene er, at pausen

mellem hvert knib skal være lige så

lang som selve knibet. Det fantastiske

ved knibeøvelser er, at de kan foretages

næsten hvor som helst og når som

helst. Kunsten er at få fat i et godt

knib og så selvdisciplin, da bækkenbundstræning

som al anden form

for træning kræver vedholdenhed og

gentagelser. De korte knib er godt for

træningen med at reducere nattetisseri,

som hjælper til en god søvn og et

bedre helbred. Det lange knib er godt

for at udsætte at skulle lade vandet,

også kaldet tissetrangen. F.eks. bor

man på 5. sal og har skyndt sig hjem

med en fyldt blære, vil det lange knib

hjælpe en til at komme op og indenfor

tids nok inden man må kapitulere.

Knibeøvelser burde påbegyndes i

ungdommen, da vedligeholdelse er

nemmere end at skulle begynde fra

nul. Alderdommen har mange glæder,

og livskvalitet livet ud kan betyde

mange ting – men de fleste vil være

enige om, at et godt sexliv og evnen

til selv at kunne bestemme hvornår og

hvor ofte man lader vandet står højt

på den liste. Og uanset hvor længe

man har forsømt sin bækkenbund, er

det aldrig for sent at gøre noget ved

det. Så om du er mand eller kvinde, så

find et knibehold nær dig, køb en bog

eller DVD og knib for alt hvad du har

kært! n

SENIORERNES BLAD NR. 3 2012 SIDE 15


REJSEHJØRNET

Vi arrangerer rejser i ind- og

udland. Pensionisternes

Samvirke er medlem af Rejsegarantifonden.

Vi formidler

rejser til både personlige

medlemmer og foreninger.

Kom eller ring, vi har gode

tilbud i alle prislag. Alle

priser er pr. person i delt

dobbeltværelse. Rejsehjørnet

har åbent man. - fre. kl.

9.30 – 14.00. Tlf. 35 37 24 22.

Programmer kan rekvireres i

Pensionisternes Samvirke.

Minicruise – Polen-Gdansk

11.-12.6., 2 dage med bus kl. 15 fra

København til Karlskrona på Sveriges

østkyst, hvor vi spiser om bord på

færgen, som sejler os til Gdynia i

Polen, efter ankomst næste morgen

køres der til Gdansk, hvor der bliver

en byrundtur til fods med guide i den

gamle bydel. Program kan rekvireres

i Pensionisternes Samvirke. Pris: 1765

kr. Medlemspris: 1595 kr.

Viborg

8.-10.8. Vi kører kl. 7.00 fra Valby st.

kl. 12.30 ser vi Randers Regnskov/Elvis

Presley museet. Der spiser vi vores

medbragte madpakke eller køber mad

v. Elvis Presley museet, derefter kører

vi over Tjele og Vammen mod Viborg,

hvor der er middag på hotellet. Dagen

efter vi har spist morgenmad kører vi

mod Dollerup Bakker, vi skal besøge

E. Bindstou, og der vil være en guidet

tur med fortælling om St. Steensen

Blicher, videre til Kongenshus Mindepark,

hvor der er mulighed for en

spadseretur, bussen kører igennem det

fredede areal, derefter til Daugbjerg

Kalkgruber, hvor vi spiser frokost.

Efter middagen skal vi opleve Viborg

fra søsiden, med det gode skib ”Margrethe

1”. På 3. dagen efter morgenmaden

kører vi til Viborg Domkirke

og videre til Himmelbjerget. Forventet

hjemkomst kl. ca. 17. Pris: 3045 kr.

Medlemspris: 2895 kr.

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2012 SIDE 16

Grønland

Grønland

19.-28./6 eller 21.-30./8 Højskoleferie

i Qaqortoq, Julianehåb. Vi skal opleve

den grønlandske kultur bl.a. kaffemik,

grønlandsk sang, musik, dans og mad.

Der er udflugter til indlandsisen, de

varme kilder, til gamle nordbopladser,

mulighed for at se hvaler og sæler. Vi

oplever det nye Grønland ved besøg

på bl.a. garveriet Great Greenland,

Landbo forsøgsstation, Fåreavlerskolen,

og for jer som godt kan vandre,

vil der være en tur rundt om Storsøen

samt en tur i byen for at se projekt

”Sten og Menneske” Vi skal også

besøge en fåreholderfamilie og se

hvordan de lever og spise aftensmaden

sammen med familien. Grønlands

nationaldag den 21. juni hvor hele

byen fester og mange har taget deres

nationaldragt på. Underholdning på

torvet hvor hele byen samles til fest

og om aftenen i deres store hal, hvor

der bliver sunget spillet og danset,

festen afsluttes med fyrværkeri og

sang. Turen er en højskoleferie med

både natur og kultur. Pris pr. person i

dobbeltværelse og enkeltværelse med

bad 18.795 kr. Medlemspris: 17.795

kr. Med enkeltværelse 18.295 kr.

Viborg

Æbelø og Nordfyn

20.-22./8., 3 dage med bus fra Valby

st. kl. 8.00. Vi starter med at besøge

H.C. Andersens hus i Odense, derefter

til Bogense, hvor vi spiser en frokost på

havnens fiskecafe. Guidet tur i Danmarks

ældste købstad, kaffe på Lunds

hotel, som ligger smukt ved havnen og

måske en badetur.Vi bor på Bogense

Sort Sol

Kro, hvor vi får aftens- og morgenmad.

Næste dag går turen til Æbelø, tag en

lille termokande med hjemmefra til

kaffen fra kroen, vi får frokostpakken

med fra kroen. Vi skal opleve en

enestående natur, hvor man nærmest

føler sig som Robinson Crusoe. Der

bor kun 2 personer på øen. Turen ud

til øen er på 4 km, men vi går langsomt

og har hele dagen for os. Nogle af

de første fredninger i Danmark var

bevaring af gamle egetræer på Æbelø.

På 3. dagen går turen hjemad, men

først skal vi besøge Herritslev Slot, som

har Danmarks største riddersal, derefter

en guidet hestevogns køretur i Europas

største Bison farm, til frokosten serveres

en Bison bøf. Vi slutter i Kongsdals

åbne smukke have, hvor eftermiddagskaffen

bliver drukket. Pris: 3195 kr.

Medlemspris: 2.795 kr. inkl. ophold

på Bogense kro og helpension.

Sort Sol over marsken

Bustur med 1 overnatning. 27.-28.9.

eller 4.-5.10. Første stop er Geografisk

Have i Kolding med planter fra alle

jordens egne. Nyd jeres medbragte

Fortsættes på side 18.


TOURGUIDE

annonce_seniorposten.pdf 1 10/05

Vingård

Vinbutik

Danske medaljevine

fra egne druer

Vi arrangerer smagning,

rundvisning og foredrag

Butiksåbent:

fredag 15 – 18; lørdag 11 – 14

eller efter aftale tlf.: 4828 5804

Vi bor smukt på Margueritteruten

nær Arresø:

Præstevej 89, Annisse

3200 Helsinge

www.annisse-vingaard.dk

Har du lyst til en anderledes

udflugt med spændende

historier, grubeost og et

glas rødvin dybt

under jordens

overflade..?

Tlf. 97 54 83 33

www.daugbjerg-kalkgruber.dk

DIREKTE

FRA HIRTSHALS

BUSRUNDREJSE

FÆRØERNE OG ISLAND

MuseuMsCenter

HanstHolm

Besøg nordeuropas

største befæstningsanlæg

fra

2. Verdenskrig.

www.museumscenterhanstholm.dk

Molevej 19 · Tlf. 97 96 17 36

Det er aldrig for sent at få et

lykkeligt og indholdsrigt liv!

Væksthøjskolens kurser har forskellige emner indenfor

selvudvikling, sundhed, menneskeforståelse og du får redskaberne

til at skabe dit liv, som du ønsker det.

Kurserne er fra en uge til et års varighed,

og du kan møde andre mennesker, der

også er interesserede i at udvikle sig

og skabe et bedre liv.

Historie og sjove oplevelser

med gas, energi

og det gode liv...

Gasværksvej 2 - Hobro

Læs mere på www.vaeksthojskolen.dk

Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000

Vi ses i Esbjerg!

tlf. 7612 2000

www.fimus.dk

BORNHOLM

• Gode tilbud i uge 27 for

bedsteforældre og børnebørn

• Øens største udvalg i

overnatning og pakkerejser

• Pensionistrabat (max. 2 pers.)

BORNHOLMTOURS · tlf. 56 49 32 00

www.bornholmtours.com

Besøg

dejlige Ærø

– mere info:

tlf. 6252 1300

www.arre.dk

Verdens Smukkeste Sørejse

2013 rejser med op til 25 % rabat

Vi har solgt Hurtigruten i over 100 år.

Ring allerede nu for et godt tilbud.

sælannonce2.indd 1 13-03-2006 13:53:40

WWW.SMYRILLINE.DK

Fantastisk skibsrejse i Nordatlanten, busrundrejse i Island med

vandfald, gletcher, gejser og varme kilder, 3 dage på Færøerne med

udfl ugter, færøsk aften m.m. Rejs 11.-25.08 2012 med guide.

PRIS PR. PERSON KR. 17.995 * ,-

*Gælder v/2 pers. inkl. opsamlingsbus.

For detaljeret program, venligst kontakt vores rejsekonsulenter:

Smyril Line Danmark · Tlf 96 55 85 00 · office@smyril-line.dk

Følg os på facebook www.facebook.com/smyrilline.dk

Tlf.: 33 12 45 65

www.NorskRejsebureau.dk

Frihed til oplevelser

- også i regnvejr

Danmarks største udvalg af kvalitets-scootere.

Hastighed fra 6,5 – 25 km/t. Rækkevidde fra

10-90 km. Vælg mellem mere end 20 modeller

af høj kvalitet.

Sportster A/S servicerer fra dag til dag hos

kunder over hele landet og har gjort dette i

snart 25 år.

Køb eller lej en af vore el-scooter i morgen.

Ring og bestil brochure eller gratis afprøvning.

SPORTSTER A/S

Tlf.: 97 11 68 46

25 %

RABAT

www.sportster.dk - info@sportster.dk

SENIORERNES BLAD NR. 3 2012 SIDE 17


Bornholm

Fortsat fra side 16.

madpakke eller køb frokost på vejen.

I Ribe besøger vi den gamle bydel og

domkirken, inden turen går til Hotel

Ballumhus i Bredebro. Der er næsten

garanti for at se de mange hundredetusinder

af stære - men naturen kan

være lunefuld. På 2. dagen kører vi

til Møgeltønder, Schackenborg og

til Tyskland for at handle. Vi spiser

frokost i Flensborg og ser lidt af byen.

Husk pas. Prisen med bus, guide i

Kolding, Ribe, Møgeltønder og

Marsken samt delt dobbeltværelse

Pris:1598 kr. Medlemspris: 1498 kr.

Fest i Musikhuset i Esbjerg

7.-8. okt. Fra Valby st. kl. 9.00 med

opsamling i Odense og Fredericia.

Igen i år har vi sammensat en to

dages tur til Esbjerg. Underholdende

fest i det smukke Utzon-tegnede

musikhus med underholdning af bl.a.

det pompøse mandskor Capstan,

Anne Mette (fra slaget 12), James

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2012 SIDE 18

Rasmussen med Four Jacks sange og

korelever fra Musikkonservatoriet. På

den 1. dag spiser vi smørrebrød på den

smukt beliggende Tvillingegård ved

Båring Vig. Indkvartering i Esbjerg på

det centralt beliggende hotel Cabinn.

Eftermiddagstur til Blåvandshug, der

ser vi bl.a. De hvide Mænd og Hjerting

kirke, om aftenen lækker buffet

på Dronning Louises hotel. 2. dag:

efter morgenmad skal vi til Koncert

i musikhuset, derefter frokost med

1 øl/vand eller et glas vin, ligeledes i

musikhuset, inden turen går hjemad.

Alle måltider, transport, underholdning

og ophold er inkluderet i prisen.

Lise og Bjørn er med som guider fra

Pensionisternes Samvirke. Pris: 2095

kr. Medlemspris: 1.795 kr.

Nytårsophold med

Klaus & Servants

31./12-1/1. 2 dage med bus fra Valby

st. kl 12.30. Traditionen tro byder

vi igen på nytårsophold, denne gang

på det smukke

Nørrevang på

Marielyst Falster.

Vi byder på kaffe

ved ankomsten.

Nytårsaften med

det landskendte

showorkester

Klaus & Servants,

der spiller

op til en festlig

og stemningsfuld

nytårsaften.

Vi serverer en

delikat middag,

skønne vine og

alt hvad der hører til en uforglemmelig

nytårsaften: Velkomstdrinks, en udsøgt

4 retters festmiddag, gode vine,

musik og dans med Klaus & Servants,

festligt fyrværkeri, fri bar (øl, vand og

vin) champagne, kransekage, natmadsbuffet,

overnatning og nytårsopholdet

afsluttes med en lækker morgenbuffet

1. nytårsdag. Vi vil være hjemme igen

1.1. kl ca. 14.00. Der vil være guide

med fra Pensionisternes Samvirke under

hele opholdet. Alt inkluderet Pris

2.995 kr. Medlemspris 2.695 kr.

Lissabon 4 dage med

fly, 8. – 11. oktober

Oplev Lissabons specielle atmosfære

med gammeldags sporvogne, caféer

og kakkelsmykkede huse. Siden

opdagelsestiden, da Portugal stod

i spidsen for verdenshandlen, har

Lissabon været en vigtig havneby. De

store monumenter i Belém står her

stadig og vidner om byens maritime

fortid. Indtægterne fra kolonierne var

det økonomiske fundament for den

utrolige ekstravagance, som man i dag

kan se utallige eksempler på. Vi skal

bo på det nyrenoveret centralt beliggende

hotel tæt på indkøbscentret ”El

Corte Ingles”, med bar og restaurant.

Alle værelser med bad, aircondition,

minibar, tv, radio, telefon og sikkerhedsboks.

Få minutters gang til

metrostationen Sao Sebastiao. Alle

dage vil byde på spændende oplevelser:

Det højtliggende maleriske kvarter

Bairro Alto, middag på populær lokal

restaurant, sejltur på Tejofloden, Casa

dos Bicos, Jeronimos klostret, togtur

til Sintra, eventyrslottet Palacio da

Pena og meget andet. Medlemspris:

7.785 kr. Udførligt dagsprogram kan

rekvireres i Pensionisternes Samvirke.

Bornholm – Gudhjem

Busrejse 5, 6, 10 eller 11 dage fra Juni

til september

Den klassiske ferieø byder på charme,

smuk natur og skønne sild. Om

man foretrækker forsæsonen med de

lange lyse aftener eller eftersæsonen,

hvor solen har varmet klipperne op,

er en smagssag. Gudhjem er skønnest

med hotel Gudhjem som det charmerende

midtpunkt. Med turistbus om

morgenen fra Sjælland over Øresundsbroen

til Ystad. Vi går ombord på

færgen til Rønne, hvor en ny bus kører

os direkte til hotellet. Medlemspris:

fra 2.575 kr. – 5.650 kr. alt efter

periode. Udførligt dagsprogram kan

rekvireres i Pensionisternes Samvirke.

n


ANMELDELSER

Bøger om ældre, af

ældre eller til ældre

De seneste måneder har der været en hel del udgivelser, som enten henvender sig til

ældre - eller handler om det at være, eller blive ældre.

Så afskaf dog alderdommen!

Det er en klog bog, som journalist Lone

Kühlmann og læge Henning Kirk har

skrevet om alderdom, ældrebegreber,

ældres fordele og ulemper, om ældres

sygdomme og andre vanskeligheder – med

gode forslag til, hvordan tilværelsen for

ældre borgere også kan være. De foreslår

– som bogens titel antyder – at afskaffe

alderdommen, men kommer dog også

med et forslag om blot at titulere ældre

som ”voksne ældre”. For det er jo det vi er

– vi der for længst har passeret de 50 år.

Bogen kan opfattes som en morsom

beskrivelse af ældre borgeres elendigheder,

fordele og ulemper, om omgivelsernes

syn på borgere oppe i årene

og om, hvordan et samfund som det

danske ikke kan fi nde ud af at ændre

på vilkårene for en gruppe borgere,

hvis personlige vilkår ændres næsten

fra år til år. Morsomheden består mest

i herlige beskrivelser af oplevelser, som

ældre borgere lever med hver dag. Kan

ikke huske, vil selv, kan ikke selv, må

ikke selv, svagelig og dog stærk, god

økonomisk situation med adskillige

favorable tilbud om rabatter, bare

fordi man har passeret en bestemt hvordan disse borgere, som de hellere

alder osv. osv.

vil kalde ”ældre voksne” end ældre,

Godt fl ettet ind i morsomhederne, selv kan gøre deres til, at tiden efter

men men dog alligevel med dyb alvor bag, arbejdsmarkedets slidsomme periode

fortæller forfatterne også grundigt

og sobert om, hvilke særlige forhold,

kan blive god og bedre.

som ældre kan opleve i forbindelse

Bogens pointe om, at alderdommen

med at blive ældre. Det handler om

skal afskaffes er klar. I dag begynder

demens, om lykkepiller, om mang-

seniortilværelsen allerede i 50-60-årslende

hukommelse, om søvnbesvær,

alderen og altså mens borgene endnu

om nattens drømmerier og om

er aktive på arbejdsmarkedet. I manges

kroppens og hjernens almindelige

øjne (politikere, kommuner, samfun-

forfald. Noget som mange oplever.

det, organisationer, idrætsforeninger,

Men det skyldes ikke nødvendigvis

ungdomsrepræsentanter – fi nd selv

alderen. Sådan opfattes det imid-

fl ere eksempler) begynder de ældres liv

lertid af omgivelserne, som er (alt)

den dag, de fylder 60 år. Ja vist – og

for hurtige til at sætte etiketter på:

så varer ældreperioden vel til et sted

”Jamen du er jo også oppe i årene,

omkring de 103 år? Altså i alt op til 43

så det må da komme!!”. ”Tag nu

år. Tænk lige, hvis vi brugte sammen

ikke så hårdt fat – husk du er ikke defi nition på ungdomstiden – sådan

ung mere!” Det er udsagn, som de

fl este ældre

kommer ud

for.

De to forfattere

supplerer

fra 14 år og frem til ca. 57 år!

hinanden godt.

Morskaben og

Højskolen ved Flensborg Fjord

sagligheden trives

godt i hinandens

selskab. Med

barske udfald

mod samfundets

måde at tilgodese

ældre borgere på

og ved at lefl e for

en gruppe borgeres

pengepung

Korte kurser 2012

10.06 -23.06 14-dages midsommerhøjskole - med Sønderborg

Revyen og udflugt til det mystiske Helgoland

10.06 -16.06 Traditionsrig Sønderjysk Højskole for aktive ældre

- med udflugt til det mystiske Helgoland

17.06 -23.06 Midsommer højskole - Sønderjyske kulturskatte

08.07-14.07 Sønderjylland for feinschmeckere – portræt af en

landsdel

08.07-14.07 Historiske cykelture

(og stemmer ved

valgene) fortæller

15.07-21.07 og 22.07 – 28.07 Familiehøjskole – Leg, samvær og

kultur for 3 generationer

politikerne os

29.07-11.08 14-dages traditionsrig højskole – Foredrag, fordy-

og hinanden, at

belse og tur til Østersøens perle Kappel

det at være ældre

10.09-14.09 Rønshoved mødet. Debat og fordybelse

også er at være

23.09-29.09 Slotte og herresæder – Aktive ældre på opdagelse

svag – både fysisk

i den sønderjyske kulturarv

og økonomisk.

13.10-19.10 Familiehøjskole

Eksemplerne på

det er i bogen

mangfoldige og

vittige. Samtidig

giver forfatterne

mange gode

oplysninger om,

12.11-17.11 Madeira- malerisk og mangfoldig 5 dage på højskole,

10 dage rejse

02.12-08.12 Advent – kunst, musik og hvid sol

14-dages Jul og Nytårs kursus, men også 1 uges

jul/nytår – ring NU

www.ronshoved.dk • info@ronshoved.dk • Tlf. 7460 8318

SENIORERNES BLAD NR. 3 2012 SIDE 19


De to forfattere har klart fat i et

emne, som vi bør diskutere meget

mere i alle kredse og alle aldersgrupper.

Hvordan har vi det? Er vi glade

og lykkelige? Kan vi gøre det bedre

selv og for hinanden? Hvordan skal

vores velfærdssamfund se ud i fremtiden?

Måske bliver alderdommen

afskaffet – men hvad sætter vi så i

stedet?

Erik Stubtoft

Afskaf alderdommen af Lone Kühlmann

og Henning Kirk. Gyldendal. 266 sider.

Kan lånes på biblioteket.

Ældre har også rettigheder

Der er fl ere og fl ere, som stavrer mod

den tredje alder, og det bekymrer

EU-politikerne så meget, at de har

gjort 2012 til et kampagneår for aktiv

aldring og solidaritet og solidaritet

mellem generationerne. Her i Danmark

er vi tilsyneladende godt rustede

- for en undersøgelse viser, at vi er

blandt Europas sundeste. Alligevel

lever vi kortere end de fattige og knap

så sunde sydeuropæere.

Sådan indleder Klaus Slavensky bogen

Værdig alderdom som under hans

redaktion har samlet et dusin debatlystne

forfattere.

Klaus Slavensky slår også i sin

indledning fast, at kun tre til seks

procent ældre i Danmark, Sverige og

Holland bor sammen med deres egen

familie; mens det i Italien er 22% - i

Spanien 37%. Her i Danmark spredes

familierne over hele landet.

Som Groucho Marx sagde det, så

kan hvem som helst blive gammel

- det eneste man behøver er, at leve

længe nok.

De 12 bidragydere giver alle deres

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2012 SIDE 20

helt personlige syn på aldringen,

og man kommer vidt omkring ved

gennemlæsningen.

Hvor ældre midt i 1900-tallet

virkelig var gamle, de gik, klædte

og talte som gamle - i dag er mange

ældre heldigvis mere aktive, raskere

og sundere. Men ældre sammenkobles

ofte med gammeldags,

hvilket kan skyldes, at man op i

alderen har behov for at fastholde

de værdier, man engang har lært,

og som man føler sig tryg ved.

Et par indlæg i bogen fører os

til en storfamilie i Pakistan og til

en kurdisk landsby. Fordelen ved

at vokse op i en storfamile var,

at selvom de unge voksne havde

travlt med forskelligt arbejde, så

var der altid ældre voksne med

god tid. Det var skønt at falde i

søvn på skødet af farmor.

Bogens kapitler går videre, og

vi læser om, at de ældre, som gennem

mange år har gjort deres pligt

på arbejdsmarkedet, nu har ret til

social sikkerhed og tryghed, ligesom

dagens plejehjem for de svageste bør

være et sted, man har lyst til at bo - og

de bør ligge, så der er god kollektiv

trafi k, så man ikke isoleres endnu

mere. Moderne plejehjem skal være et

hjem - ikke en institution, og beboerne

skal have ret til et privatliv. For

selvom man bliver afhængig af andre,

så skal man stadig respekteres.

Vi skal huske, at de ældre besidder

noget vigtigt i vor mere eller mindre

historieløse tid - de udgør kontinuitet,

stabilitet og viden om slægternes gang.

Bogen Værdig Alderdom slutter

med et muntert indlæg om at være

bedstefar og ovenikøbet være leder

af ”Gulerod Airways” en god og sjov

slutning.

Jo, man kommer vidt omkring den

værdige alderdom med søde, sentimentale,

rørende og oplysende indlæg

- og så har bogen et stort stikordsregister,

så man hurtigt kan fi nde, hvad

man søger.

De 12 forfattere har meget forskelligt

baggrund og det gør læsningen

alsidig og interessant. De 12 bidragydere

er: Hanne Reintoft, Georg

Metz, Anne Leonora Blaakilde, Rusti

Rashid Højbjerg, Adil Erdem, Mette

Hartlev, Eva Ersbøll, Knud Vilby,

Kirsten Feld, Bjarne Hastrup, Ditte

Goldschmidt og Flemming Jensen.

Erling Gothenborg.

Klaus Slavensky (red.) Værdig Alderdom.

183 sider. Vejl. pris 298 kr.

Forlaget Andedammen.

80

Bogen, der hedder ”80”, er skrevet af

tidligere folketingsmedlem, undervisningsdirektør,

præst og foredragsholder

Asger Baunsbak-Jensen, og de 80

henviser til hans alder.

Bogen består af 52 tekster, der hver

for sig er refl eksioner over forskellige

aspekter i forhold til livet og om det at

blive gammel., og i teksterne forenes

den skarpe samfundsdebattørs pen

med den ældres eftertænksomme

visdom.

Bogen er udgivet på forlaget ALFA,

den er på 126 sider, og prisen er 149

kr.

Er du på nettet, kan du få et

glimrende indblik i Asger Baunsbak-

Jensens tanker og holdninger på

www.spcf.dk, hvor du i majudgaven

af bladet Statspensionisten kan se

redaktør Povl Rasmussens glimrende

interview med fødselaren.

Mox

Kan det virkelig passe?

Kan det virkelig passe? er den seneste

i rækken af ÆldreForums glimrende

udgivelser, og den handler om kost

og sundhed. Bogen udkom allerede i

slutningen af 2011, men den fortjener

denne lidt sene omtale, for den giver et

godt overblik over, hvad der er fup eller

fakta i noget af det, der bliver sagt

om kost og sundhed. Der lægges ikke

skjul på, at hvad der er gode kostråd

nu, måske ikke er det, når forskningen

en gang giver os større viden. Men det

er vores nuværende viden, der tæller,

og den henter bogen de mest seriøse


steder, bl.a. hos fødevarestyrelsen,

Diabetesforeningen, Hjerteforeningen

og Københavns Universitet.

På kun 40 letlæste sider runder

bogen frugt, grønt og korn – mælk,

mættet fedt og æg –alkohol og

chokolade – økologi – slankekure –

salt og D-vitamin, og den slutter med

en lille liste, der fra ”antioxidanter” til

”stivelse” forklarer nogle af de vigtige

begreber, vi dagligt ser, når der skrives

om fødevarer.

Bogen er gratis og kan bestilles hos

ÆldreForum, Edisonsvej 18.1, 5000

Odense C, tlf. 72 42 39 90, E-mail:

aef@aeldreforum.dk.

Mox

Kan du lide lyrik?

Hører du til dem, som læser lyrik, kan

du have glæde af Knud Kramshøjs

”Levedage” og Peter Mouritzens ”Om

Gud vil” med undertitlen ”og fanden

ikke sætter sig imod det”.

Begge forfattere er seniorer og udtrykker

sig (med enkelte undtagelser) i

urimede strofer. Men hvor Mouritzens

Komarna Rejser

Kroatien

samling omfatter digte fra tidsrummet

1971 til 2011, og inspirationen

i væsentlig grad er hentet fra forfatterens

liv i Nordjylland, er Kramshøjs

”Levedage” på forsiden deklareret

som ”Læredigte om at blive gammel”.

I det følgende en smagsprøve fra

hver af de to samlinger, først Knud

Kramshøjs ”Hjem igen”:

hjem igen

på et vist tidspunkt skal jeg hjem,

absolut hjem

når fremmede madrasser buler de

forkerte steder

når jeg fylder for meget i små rum

når mit maveur mister tidsfornemmelsen

når jeg bliver væk i snak

og anden larm skal jeg hjem

hvor mine vaner ligger henslængt

over en stoleryg

og venter på mig

hvor jeg på kattevis afsnuser hvert

rum

et for et

hvor jeg pakker mig ud og sætter

strøm på elektronikken

vender min stol mod vest

Kroatien

og breder mig ud mod verden i

nåde.

Peter Mouritzen, hvis barndom

var i Aalborg, fortæller i digtet

”Kagemanden” om den vist nok

vendsysselske skik at skrige, når en

kagemand blev skåret for ved en

børnefødselsdag. Det kunne han

ikke rigtigt affi nde sig med og sammenligner

med de mere kultiverede

forhold i hans hjemby:


i Aalborg

kendte vi ikke til at skrige over lig

i Aalborg

forløb børnefødselsdage uden

sortekunst

i Aalborg

var Vendsyssel Odin og Torsk

i Aalborg

var der en biskop

I Aalborg var Budolfi kirke

Her

Blev jeg konfi rmeret


Mox

• Smuk og spændende natur • Lokal kultur • Afslapning, socialt samvær og oplevelser

• Smuk og spændende natur • Lokal kultur • Afslapning, socialt samvær og oplevelser

• Erfarne danske og lokalkendte rejseledere • Ingen overraskelser på prisen.

• Erfarne danske og lokalkendte rejseledere • Ingen overraskelser på prisen.

En uge fra kr. 6395 inklusive fly fra København, enkeltværelse, halvpension,

En uge fra kr. 6395 inklusive fl y fra København, transport enkeltværelse, og tre heldagsudflugter. halvpension, transport og tre heldagsudfl ugter.

Komarna Rejser • Medlem Komarna af rejsegarantifonden Rejser • Medlem af rejsegarantifonden

Tlf. 23 49 58 80 • Hjemmeside: www.komarna.dk Tlf. 23 49 58 80 • Hjemmeside: www.komarna.dk

SENIORERNES BLAD NR. 3 2012 SIDE 21


Få det fulde ud af livet……

og internettet

Sådan lyder meldingen fra Lotte

Fløe Marschall, som er stifter af

SeptemberNet, der er et gratis netunivers

for modne danskere. Pensionisternes

Samvirke har haft møde med

Lotte Fløe Marschall og er enig i at

www.septembernet.dk er en spændende

hjemmeside, hvor man har alt det,

man skal bruge lige ved hånden, f.eks.

Google søgning, nyheder, vejrudsigt

mv. SeptemberNet egner sig hermed

både for den uvante internetbruger,

og for den hyppige internetbruger, der

søger et hurtigt overblik.

Inspiration

SeptemberNet bringer hver dag flere

spændende artikler indenfor kultur,

FORMIDLINGEN

FORMIDLINGEN er kontaktstedet

for alle medlemmer af Pensionisternes

Samvirke. Du kan få en

gratis annonce i ”Formidlingen”,

hvis du vil bytte noget - efterlyse

en ny bekendtskabskreds, eller

hvis du har en interesse, du vil

dele med andre. Formidlingen

optager ikke salgsannoncer.

Skriv en annonce og send den til

os. Du er naturligvis sikret fuld

diskretion. Husk at oplyse navn,

adresse og telefonnummer. Vil

du svare på en billetannonce, så

send dit svar i en lukket kuvert

påført billetmærket, så ekspederer

vi svaret videre. Redaktionen

forbeholder sig ret til at forkorte

i indlæg over 30 ord.

Med venlig hilsen

Formidlingen

PENSIONISTERNES SAMVIRKE

Griffenfeldsgade 58

2200 København. N

København og omegn. Kvinde på

snart 70 år søger M/K gerne nogle der er

interesseret i Yatzy. Vi kunne så skiftes til at

mødes hos hinanden og måske også finde ud

af at lave andre ting sammen. Der må være

andre der føler sig alene. Bill.mrk. 3173.

Frederiksberg. M/K ønskes gerne, hvis

du har bil til småkørsel. Selvfølgelig mod

vederlag. Bill. mrk. 3174.

Frederiksberg. Lille alsidig kvinde i

den 3. alder, søger god jævnaldrende ven til

gensidig gavn, pynt og fornøjelse. Bill. mrk.

3175.

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2012 SIDE 22

rejser, sundhed, fritid, have, natur,

bolig, madopskrifter, mode og meget

andet, fortæller Lotte Fløe Marschall.

Det sker gennem en lang række samarbejdspartnere,

og ved at brugerne

selv skriver artikler og deler deres

oplevelser med hinanden. September-

Net bringer også af og til artikler fra

Seniorernes Blad.

Fordelsklub

I tillæg til de gratis services på

SeptemberNet er der tilknyttet en

landsdækkende fordelsklub, hvor

man kan få fordelagtige tilbud og

rabatter i stribevis. Det fungerer som

en indkøbsforening, og du kan f.eks.

få 20 øre rabat pr. liter benzin, 15%

Gladsaxe. Dame 77 og ikke ryger, søger

en dame til fælles oplevelser. Tage ture ud

i naturen, bio, cafe og lignende. Bill. mrk.

3176.

København/omegn. Enke 167 /70 /

79. ikke ryger. Ønsker en høj enkemand

- venskab. Lad os sammen få nogle gode

år. Jeg kan lide naturen og lave mad. Mit

helbred er ok, håber det samme for dit

vedkommende. Bill. mrk. 3177.

København / omegn. Dame 68 år.

Jeg søger ven/veninde til ture, besøg hos

hinanden og små rejser. Jeg synes selv jeg

har alsidige interesser. Jeg er ryger, men en

hensynsfuld en. Har dette interesse, vil jeg

blive glad for at blive kontaktet. Bill. mrk.

3178.

Frederiksberg. Velskabt morfar 72/186,

egen bolig og lille dyt (bil). Søger høj,

rimelig slank empatisk kvinde til dans,

rejser, koncerter og hjemlig hygge. Dit brev

besvares /returneres. Bill. mrk. 3179.

Frederiksberg /omegn. Dame 70 år,

søger positiv, ærlig og røgfri mand. Ligeledes

præsentabel og med sans for humor. Jeg

er natur/ bymenneske, velklædt, glad, men

med lidt runde hjørner. Bill. mrk. 3180.

København/vestegnen. Kvinde i

den 3. alder 164 cm. Ung af sind og ydre,

kultiveret, positiv søger bekendtskab med

ærlig, præsentabel og frisk mand, ikke

ryger. Interesser: kultur, musik, rejser. Ikke

bofællesskab. Gerne vedlagt nyt foto. Bill.

mrk. 3181.

København/omegn. Lille og rimelig

velholdt kvinde i den 3. alder, søger varmt

og åbent venskab med kultiveret og åben

mand, med interesser i klassisk musik og

andre kulturelle oplevelser. Bill. mrk. 3182.

Vestsjælland. Nye venner søges.!

rabat på billetter til de store shows og

musicals, 10% på leje af feriehuse,

gode rabatter på kroophold og meget

andet! Kort sagt rabatter, der bidrager

til, at du kan få det fulde ud af livet.

Vi har fra SeptemberNet fået et

særligt godt tilbud om adgang til

fordelene for vore medlemmer. De

første 12 måneders abonnement koster

nemlig blot et lille tilmeldingsgebyr

på kr. 28. Året efter stiger prisen dog

til kr. 120, som er normalprisen for

ordningen.

Se mere på: www.septembernet.dk/

pensionisternes-samvirke/

Læs mere på www.septembernet.dk n

Ægtepar sidst i tresserne søger nye venner

til hyggeligt samvær. Bor på Vestsjælland.

Interesser: Jazzmusik rejser evt. kortspil.

Har godt humør, er mobile og røgfri. Bill.

mrk. 3183.

Ishøj / omegn. Dame 75 år, søger

røgfri M/K til hygge, musik, rejser, teater,

weekend ture gå, cykelture, jazz, koncerter

o. m. a. Bill. mrk. 3184

København / omegn. Lille Kvinde 71.

Søger en handy mand. Du må gerne have

bil. Jeg er sund og rask. Elsker naturen og

hjemme hygge. Du må gerne være yngre

end mig. Bill. mrk. 3185

København / omegn. Jeg er en 67-årig

dame, der søger røgfri mands bekendtskab

(175 høj). Har alsidige interesser, men

savner en at dele dem med, gerne bil så vi

kan komme lidt rundt. Bill. mrk. 3186

Frederiksberg. Vi er et par på 61-65 år

som bor på Frederiksberg, der søger venner

til bl.a. at spille familiespil, brætspil, hygge

med middag og tag ud og opleve noget

sammen. Bill. mrk. 3187.

Rødovre. Kvinde 87 år søger kvindelig

rejseledsager, biograf , teater, museums ture,

m.m. 1. uges Nil Cruise til efteråret + evt. 1

uges badeferie. Atlantisrejser ca. 5.500 kr.

for 14 dage. Lad os mødes til en kop kaffe.

Bill. mrk. 3188.

Vanløse/ omegn. Dame 75 år, ikke

ryger, søger venskab med en røgfri mand i

passende alder til gode oplevelser og hyggeligt

samvær, en gang imellem. Lyder det

ikke som en god ide. Bill. mrk. 3189

København /Vestegn. Jeg er en frisk,

slank dame i begyndelsen af firserne.

Røgfri. Søger en god røgfri ven til at dele

ferie og fritid med. Rejser i udland, højskole

samt hjemlig hygge. Bill. mrk. 3190. n


MEDLEMSTILBUD

Så er vores populære håndbog på gaden igen i en udvidet udgave!

Pensionist eller efterlønsmodtager

- nogle vigtige oplysninger

Så er vi klar med 13. udgave af den

populære håndbog ”Pensionist eller

efterlønsmodtager”. Bogen kan give

pensionister og efterlønsmodtagere

et redskab til at fi nde rundt i lovgivningsjunglen.

Den er et glimrende

alternativ og supplement til de oplysninger,

man kan få ad digital vej.

Mange har den opfattelse, at indtægt

udover pensionen ikke kan svare sig.

Ved at læse håndbogen kan man danne

sig et overblik og se, at det næsten altid

kan svare sig at have indtægter ved

siden af den sociale pension.

Ydermere udmærker håndbogen

sig blandt andet ved at give konkrete

eksempler, som fremmer forståelsen.

Derved kan den enkelte læser selv

regne ud, hvad man er berettiget til.

”Pensionist eller efterlønsmodtager” er

redigeret af Gerda Klemensen, der er daglig

leder i Pensionisternes Samvirke.

HOTEL »ÆRØHUS«

• I gå-afstand fra havn og strand

• P-plads på begge sider af hotellet.

• Alle værelser med bad/toilet, ligesom der er

værelser i hotelhaven uden trapper.

• Køkkenchefen tilbereder udsøgte menuer

af de bedste råvarer med sommerservering

i haven.

Vi modtager gerne

grupper og

busselskaber,

og giver

individuelt tilbud.

Overskuelig

forklaring på

indviklede regler.

Håndbogen gennemgår i

hovedtræk følgende:

- Grundbeløb, pensionstillæg

og anden indtægts

betydning for disse.

- Personlige tillæg.

- Varmehjælp.

- Boligydelse.

- Helbredstillæg

- Supplerende pensionsydelse

(ældrechecken)

- Opsat pension

- Efterløn

Nyt: 2012 udgaven er

udvidet med afsnit om

brøkpension, begravelse og

fornyelse af kørekortet.

Håndbogen ”Pensionist

eller Efterlønsmodtager”

er på 56 sider. Redaktion:

Gerda Klemensen. Forfattere:

Gerda Klemensen, Carsten Elert og

Lisbet Graff Larsen.

Pris: 40 kr.

For medlemmer af Pensionisternes

Samvirke er håndbogen gratis.

Hvordan får man

håndbogen?

Medlemmer af Pensionisternes

Samvirke:

Håndbogen kan afhentes gratis hos

Pensionisternes Samvirke. Eller den

kan rekvireres mod indsendelse af

frankeret svarkuvert (A5 format).

Frankering: 21,00 kr. )

Beliggende midt i

EVENTYRBYEN ÆRØSKØBING

Sommertilbud med færgerabat*

2 overnatninger, morgenbuffet og 2 retters aftenmenu.

Pr. person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.480,-

*Gælder juni, august og september. (Færgerabat v. ophold på hverdage).

Fra sensommeren kan vi tilbyde ophold som ovenstående

inkl. færgebillet alle ugens dage (også bil). Pr. person . . kr. 1.050,-

Pensionist

eller

Efterlønsmodtager

Pensionisternes Samvirke

&

2012

Nogle

vigtige

oplysninger

13. udgave LO Faglige Seniorer

Andre:

Håndbogen kan bestilles på tlf. 35 37

24 22 eller via vores e-mail: Samvirket@PensionisternesSamvirke.dk.

Det

er nu også muligt at rekvirere den via

vores webshop på hjemmesiden: www.

PensionisternesSamvirke.dk

Den kan også købes ved personlig

henvendelse hos Pensionisternes

Samvirke.

Samtlige klubber og foreninger i

Pensionisternes Samvirke får tilsendt

et eksemplar. Yderligere eksemplarer

til klubbens medlemmer kan rekvireres

gratis mod betaling af porto. n

Vestergade 38 · 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 10 03

mail@aeroehus.dk · www.aeroehus.dk

SENIORERNES BLAD NR. 3 2012 SIDE 23


KRYDS & TVÆRS

Navn: Tlf.:

Adresse: Post Nr.: By:


Løsning

2/2012

Krydsord

Blandt de rigtige løsninger trækkes

lod om en præmie på 100 kr., en på

75 kr. og tre på 50 kr. Løsningen, der

sendes til Seniorernes Blad, Griffenfeldsgade

58, 2200 Kbh. N., skal

være os i hænde senest den 18. juni

2012. Mærk konvolutten “Krydsord”.

Tillykke til de heldige vindere af

krydsen i blad 2 - 2012

100 kr. Ingrid J. Søgaard

Ulkær 38, 2 .th

2610 Rødovre

75 kr. Aase Sørensen

Paghs Alle 53

7400 Herning

50 kr. Inge Olesen

Kælkbrænderivej 8

7100 Vejle

50 kr. Kirsten Ludvigsen

Sorrentovej 35

2300 København S

50 kr. Lis Mødekjær

Lyshøj Alle 1

2500 Valby

Ovenstående vindere bedes

henvende sig til Pensionisternes

!

Samvirke på tlf.nr. 35 37 24 22.

Klip ud og send ind

Porto betalt

BLIV MEDLEM

INDMELDELSE I PENSIONISTERNES SAMVIRKE:

Indmeldelse af enlige og par:

Navn Født den:

Navn Født den:

Adresse

Postnr. og by

Tlf. Mail:

Indmeldelse af forening/klub: Institution: Anden gruppe:

Skriv navnet her under og benyt adressefelterne ovenfor.

Navn

Mange enkeltpersoner, foreninger

og klubber melder sig ind i Pensionisternes

Samvirke for at nyde godt

af Samvirkets bistand, kurser og de

servicetilbud og rabatter, medlemmerne

får. De gør det også for at støtte

og præge det ældrepolitiske arbejde.

Foreninger

Pensionisternes Samvirke har i

sin kreds en bred vifte af klubber,

foreninger, projekter, brugerhuse og

centre. Årskontingentet for klubber og

foreninger er 12 kr. for de første 100

medlemmer og 10 kr. for hvert af de

efterfølgende medlemmer.

Enkeltmedlemmer

Desuden har vi mange enkeltmedlemmer.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere

er velkomne i Pensionisternes

Samvirke. Som medlem får du

Seniorernes blad tilsendt 6 gange om

året. Du får forskellige rabatter, og du

kan til speciel lav medlemspris deltage

i vore kurser og andre arrangementer.

Du får også indflydelse. Før hver

kongres inviteres du til et møde, hvor

der vælges delegerede. Kontingentet er

kun 110 kr. om året og 145 kr. for par.

Andre kan være med

Ældreråd, centre, projekter og institutioner,

der ikke har en egentlig

foreningsstruktur, er velkomne som

medlemmer i Pensionisternes Samvirke.

Årskontingentet er 1.000 kr.

Vil du være med i vores fællesskab,

så meld dig ind på nedenstående

kupon, portoen er betalt. Du kan også

melde dig ind via forsiden på vores

hjemmeside:

www.pensionisternessamvirke.dk

Indmeldelse kan også foregå via Webshoppen

på vores hjemmeside, hvor der

kan betales med det samme.

Abonner gratis på

Samvirkets Nyhedsbrev

Hver måned sender vi et Nyhedsbrev

direkte hjem i din

mailboks, hvis du tilmelder dig

via hjemmesiden.

Køb ind i Webshoppen

Lige nu kan du købe bøger,

pjecer, medlemskab mm.

Senere åbner vi for salg af rejser

og arrangementer.


De skaber venskab mellem

seniorer og børn

Dansk Folkehjælp står bag projekt Bedste Ven – en venskabsordning, hvor seniorer

skaber tryghed og gode oplevelser for børn og unge gennem frivilligt socialt arbejde.

Af Maj-Britt Sunne Jørgensen, Dansk Folkehjælp

2012 er europæisk år for aktiv

aldring og solidaritet mellem

generationerne. Året handler blandt

andet om at have fokus på gevinsten

ved at dyrke relationer mellem forskellige

generationer. Projekt Bedste Ven

er et godt bevis på at både børn og

seniorer kan have glæde af relationer

mellem generationer. Bedste Ven er et

tilbud for børn og unge mellem 8 og 18

år. Seniorerne som udgør de frivillige

Bedste Venner er indstillet på, at engagere

sig i lokalmiljøet sammen med

børn og unge eller tilbyde hygge og

trygge omgivelser i deres hjem. Seniorerne

forpligtiger sig på at møde barnet

to gange om måneden. I 2010 og 2011

har en del børn og unge fået en Bedste

Ven gennem Dansk Folkehjælp, men

lige nu går flere børn på Sjælland og

venter på, at det også bliver deres tur.

Mange børn oplever, at der ikke altid

er nogen at komme hjem til. Mange

forældre er pressede af job, uddannelse,

sygdom og andet i deres hverdag. Børnene

oplever at måtte undvære samvær

udenfor hjemmet med deres forældre,

da forældrene ikke altid har ressourcerne

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2012 SIDE 26

De bedste venner hygger sig sammen. Og når det gælder computeren, kan den ældste af vennerne

tit lære noget af den yngste.

hertil. Efter endt skoledag ville det

derfor være rart for barnet ind imellem

at kunne nyde fritiden i selskab med den

ældre generation. Det er der mulighed

for gennem projekt Bedste Ven.

En god kammerat

Seniorerne melder sig på frivillig

basis, og man behøver hverken være

Pensionisternes Samvirke

+ + + 11976 + + +

0893 Sjælland USF B

psykolog eller pædagog for at komme

i betragtning som Bedste Ven til et

barn. Det drejer sig om at være en

god kammerat for barnet, en stabil

voksenperson. Der er på ingen måde

tale om en behandlingsopgave.

F.eks. venter en 10-årig pige i Sorø,

på en Bedste Ven. Hun kunne godt

tænke sig en at gå tur, spille spil,


Dansk Folkehjælp er en landsdækkende humanitær

organisation, som yder hjælp til udsatte mennesker i

både Danmark og udlandet.

Bedste Ven er en venskabsordning mellem ressourcestærke

seniorer og sårbare børn og unge. Venskabet

sikrer barnet/den unge en stabil voksenkontakt.

Dansk Folkehjælp og LO Faglige Seniorer samarbejder

om at udbrede kendskabet til ordningen samt om

rekruttering af frivillige seniorer www.losenior.dk

Bedste Ven er en del af programmet ’Lige muligheder’,

der støttes økonomisk af Socialstyrelsen

www.servicestyrelsen.dk/bedsteven

tegne, male og sy med. Hun har behov for relation til en

person i bedsteforælder generationen, da hun ikke har det i

sin familie.

I Kalundborg kan en 9-årig dreng godt bruge en Bedste

Ven. Drengen har behov for en rolig og aktiv, mandlig

Bedste Ven. Drengen er selv meget fysisk aktiv og glad for

fodbold og håndbold, men kan også lide at fordybe sig i

ting, som han syntes er spændende. Han søger en Bedste

Ven, som vil tage ham med ud at fiske og måske spille skak

med ham. Drengen bor alene med sin mor og mangler en

mand at identificere sig med.

Det er vigtigt at slå fast, at Bedste Ven ikke er en

pasningsordning, der giver forældrene fri, men et tilbud om

et netværk – en reservebedsteforælder, der kan være med til

at forebygge den ensomhed og sociale isolation, som flere og

flere børn i Danmark er truet af.

Børnene og de unge har brug for et helt almindeligt

samvær – eller som en dreng udtrykker det: ”Det var godt

at få en voksen man kunne gå hjem til efter skole, når ens

mor arbejder i forretning til sent hver dag. Min Bedste Ven

har været med til aktiviteter i byen – han er 73 og før jul tog

han med mig på graffitikursus og nu arbejder vi videre med

de teknikker vi lærte – altså lovligt! Det synes jeg er vildt sejt”.

Barnet forestillede sig ikke på forhånd, at man kunne være

så frisk og cool at være sammen med, når man er over 60.

En mor siger: ”Jeg vil så gerne kunne alting selv – men

der er perioder, hvor mine hænder ikke rækker, uanset mit

hjerte og min vilje – derfor vil jeg rigtig gerne benytte mig af

tilbuddet om en Bedste Ven. Det kan godt være et svært skridt

som forældre at ’indrømme’, at man har brug for hjælp udefra,

men omvendt kunne jeg slet ikke lade være, da jeg første gang

læste om Bedste Ven og fik mulighed for at give mit barn den

gave”.

Seniorerne mødes en gang i kvartalet for at udveksle

erfaringer, støtte og inspirere hinanden til aktiviteter i

venskaberne og drøfte uforudsete udfordringer.

Vær med i Bedste Ven

Der er bud efter seniorfolk, som har lyst til frivilligt socialt

arbejde, der omhandler børn og unge mennesker. Seniorerne

godkendes gennem interviews, hjemmebesøg samt

indhentelse af straffe- og børneattest.

Information og kontakt

Læs mere om Bedste Ven på: www.folkehjaelp.dk – hvor

det er muligt at tilmelde sig.

For en personlig snak med Bedste Ven-koordinatoren kan

du ringe til Dansk Folkehjælp mellem 8.00-15.00 på telefon

70 220 230 eller sende en mail til post@folkehjaelp.dk n

rundrejser

i østen

autentiske vietnam

med dansktalende rejseleder

rejs fx 02. nov. fra kr. 13.998

13 dages rundrejse med Anton Le som rejseleder.

Anton Lee er tidligere bådflygtning fra Vietnam,

og har en lang, spændende historie bag sig.

Rundrejsen byder på et væld af oplevelser,

fra de klassiske seværdigheder i Hanoi, Halong-bugten,

Hué, Hoi An og Saigon til unikke besøg hos den lokale befolkning

i Antons fødeby Soc Trang, samt cykeltur på øen

An Binh. Afrejse 02/11 samt 25/01 og 22/02 2013

burmas højdepunkter

med dansk rejseleder

rejs 30. sep. fra kr. 13.998

Fantastisk oplevelsesrig rundrejse i Burma/Myanmar.

Oplev blandt andet Yangon, Bagan, Mandalay, Amarapura,

Ava & Sagaing, Heho og Inle Lake. Inkl: Flyrejse med

Thai t/r • 2 nætter i Yangon • 2 nætter i Bagan • 2 nætter

i Mandalay • 1 nat i Inle Lake • 7 x morgenmad • Al

transport • Hestevognstur i Bagan & Ava • Alle afgifter i

lufthavne • Sejltur på Inle Lake • Sunset cruise i Bagan •

alle entreer samt ledsagelse af dansk rejseleder. Afrejse

30. september 2012 fra kr. 13.998

Rejs 24. jan., 07. februar og 01. marts fra kr. 16.498

Tlf: 70 201 208 • www.toptours.dk

SENIORERNES BLAD NR. 3 2012 SIDE 27


Sommerfester på Bakken

Sommerfest i Cirkusteltet på Bakken

18. juni kl. 10.30 – 12.30

Københavns Politiorkester

Brødrene Olsen

Trine Pallesen

Leif Maibom

Sommerfest i Cirkusteltet på Bakken

19. juni kl. 10.30 – 12.30

Sangforeningen Ydun

Anne Mette Elten

Fede Finn og Funny Boyz

Ninna Palovski

Billetpriserne er 125 kr. og 135 kr. på Bakken.

Vi har fået gode frokosttilbud på på udvalgte restauranter på Bakken. Bakken.

Konferencier: Georg Poulsen og Kurt Rostgaard.

OBS: I år har vi nummererede pladser i Cirkusteltet!

ERGOVITSER

DENNE

GAMLE historie

randt mig i

hu, da vi nylig

læste om Mærsk

Mc-Kinney

Møllers død.

En dreng på 7-8 år skrev et brev til

Gud. Postvæsenet grublede over, hvor

de skulle sende brevet hen. De åbnede

brevet og læste, at drengen fortalte, at

hans mor var uden arbejde, og her op til

jul, bad han Gud om at sende 1.000 kr,

så de to kunne få en god jul.

Postvæsenet sendte derpå brevet til A.P.

Møller på Esplanaden. Og får dage

senere kom der svar til drengen med

ønsket om en god jul - og 500 kroner.

Efter jul ville drengen sige tak til Gud,

men skrev så, at næste gang skulle han

ikke sende svar via A.P. Møller, for han

beholdt selv halvdelen af pengene.

DET ER EN mærkelig verden vi lever

i. Musen er bange for katten. Katten er

bange for hunden. Hunden er bange for

sin herre. Herren er bange for sin kone.

Men konen er bange for musen.

DEN GAMLE direktør har fået ny

privatchauffør.

- Hvad hedder De, unge mand?

- Jeg hedder Charles.

- Jeg plejer ikke at være på fornavn med

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2012 SIDE 28

min chauffør. Hvad er Deres efternavn?

- Darling.

- Okay. bare kør, Charles...

PROBLEMET ved at bo alene er, at det

altid er din tur til at vaske op!!!

DE TO VENINDER fra det nordsjællandske

sad over et glas hvidvin på

den lokale cafe, da den ene fortæller,

at hendes søn har fået arbejde på en

margarinefabrik i England. Han får

500 pund om ugen.

- Du godeste! Hvad bruger han dog alt

det margarine til?

HER I DETTE herlige forår var vi

naturligvis ude at rode i jorden i haven.

Mens vi stod og sundede os lidt, og

få ryggen rettet ud, lænende os op ad

riveskafter, opdagede vi pludselig en

fræk hunorm, der stak hovedet op af

jorden. Kort efter kom en fl ot hanorm

frem af mulden.

- Hej med dig, sagde den frække

hunorm. Går du ikke med hjem og får

en kop kaffe?

- Næh tak. Tænk, hvis din mand kommer

hjem.

- Tænk ikke på det, sagde hunormen.

Han er ude på fi sketur...

MAN ER GAMMEL, når man ikke

længere sover sammen med sine tænder.

DET VIGTIGSTE i et forhold mellem

mand og kvinde er, at den ene skal være

god til at modtage ordrer.

HUSK I VOR alder altid på, at godt

brugt er bedre end dårligt nyt.

MIKKEL KOM sulten hjem sammen

med farfar, efter en lang travetur, og

spurtede ud i køkkenet til farmor, og

spurgte, hvad de skulle have at spise.

- Vi skal have fyldte peberfrugter.

- Uh, jeg ville meget hellere ha´ fl æskesteg

med besvær!!!

PEDERSEN VAR ærlig talt plørefuld

og blev bragt til politistationen af en

betjent. Den vagthavende udbad sig

hans navn til politirapporten.

- Børge Pe´ersen, lød svaret.

- Er det Deres fulde navn?

- Jae; men jeg hedder det også, når jeg

er ædru...

PETER gjaldede det gennem gården,

kom nu op, vi skal spise.

- Hvad skal vi have, mor?

- Det kan du få at vide, når du kommer

op.

- Åh, mor, sig det nu. Jeg skal nok

komme op alligevel.

Rigtig god sommer ønsker

ERGO. n


To store høstfester

Høstfest i Tivolis Koncertsal

21.8 kl. 10.30 – 12.30 med:

Jette Torp og Klaus Wunderhits

Arne Lundemann

Bakkens Syngepiger Tina Grundwald, Dot Wesman, Anette Oxenbøll

Københavns Politiorkester med dirigent Peder Kragerup

Konferencier Georg Poulsen - Medlemspris 125 kr. 135 kr.

Københavner tilbud:

Billetten til koncertsalen gælder også som indgang til Tivoli. Vi har fået

gode frokosttilbud på udvalgte restauranter i Tivoli.

Høstfest i Herfølgehallen

5.10 kl. 13 - 19.30 med bl.a.:

Anne Mette Elten

Birkums Danseorkester underholder og spiller op til dans

Konferencier Mark Jensen

Velkomst ved borgmester Marie Stærke

Festtaler

Køge tilbud:

Bus fra Griffenfeldsgade 58, kl. 10. I Køge tager vi en gåtur ned

gennem den ældste del af byen. Der vil også være mulighed for at se

på byens forretninger og nyde Køge Torvs aktive liv. Så kører vi til

Herfølgehallen, hvor kalvestegen og desserten bliver serveret, og sidst

på eftermiddagen er der kaffe og boller med pålæg. Hjemkomst ca. kl.

20.30. Pris for Herfølge Høstfest 270 kr. og 385 kr. for fest og tilbud.

Billetter til festerne købes forud hos Pensionisternes Samvirke.

Hendes Majestæt

Dronning Margrethe II

www.rebildfesten.dk

Dansk hovedtaler Amerikansk Dansk hovedtaler

Statsminister

Helle T. Schmidt

Skuespiller

Keith Carradine

Velkommen til 100 års

JUBILÆUMSFEST

Den 4. juli 2012

Rebildselskabet fylder 100 år, og det skal fejres. Det er en

stor ære for os, at H. M. Dronningen har sagt ja tak til at

deltage i festlighederne i Rebild Bakker. Vi byder på et

spændende og alsidigt festprogram for både børn og voksne.

Sanger

Marie Carmen Koppel

Saxofonist

Michael Lington

Optakt fra kl. 12:30 - 14:00 og jubilæumsfest fra 14:00 - 16:30 i Rebild Bakker.

Rebildselskabet - Rebildvej 29 - 9520 Skørping - Tlf. 98391440

Tivoli-Garden

fra København

SENIORERNES BLAD NR. 3 2012 SIDE 29

www.dreamcom.dk


MEDLEMSTILBUD

Guld-Festival i Cirkus Arena

Cirkus Arena har fået internationale

priser og præsenterer nyt show i

hele landet – til glæde for alle barnlige

sjæle.

Hele to gange! strøg Cirkus Arena

til tops ved årets Cirkusfestivaler i

Monte-Carlo. Først var det Cassellys

elefanter, der modtog guldklovnen -

cirkusverdenens svar på en Oscar - af

Prins Albert II af Monaco. Senere

modtog Arena hele fi re andre specialpriser,

her i blandt Publikumsprisen

2012, som for cirkusverdenen er den

vigtigste af alle priser. Det er derfor

med store forventninger cirkusdirektør

Benny Berdino, præsenterer guldvinderne

i årets forestilling.

Det skal være sjovt at gå i Cirkus

Arena – og det bli´r det når Benny

Berdino, sammen med husklovnen

Jimmy Folco præsenterer en af verdens

bedste klovne Toto Chabri. Det bliver

vanvittigt morsomt, lover cirkusdirektøren,

der også har et par overraskelser

i ærmet og nævner en kæmpe varmluftsballon,

før han kommer i tanke

om, at han er ved at afsløre sine egne

overraskelser.

For børnebørn og

barnlige sjæle

Arena havde premiere 13. marts på Bellahøj

og turnerer herefter rundt i hele

landet til 107 byer. Der bliver altså rig

lejlighed for bedsteforældrene til at tage

børn og børnebørn i cirkus. At lugte

til savsmuldet i manegen, se og lugte

dyrene i burene og mærke spændingen

inden forestillingen går i gang.

SENIORERNES BLAD NR. 3. 2012 SIDE 30

Pensionisternes Samvirke har fået et

tilbud fra Cirkus Arena til medlemmerne.

Udfyld nedenstående kupon

og medbring den, når du køber billet.

Så får du 25 kr. i medlemsrabat.

- Jeg har samlet en række af mine egne

favoritter i år siger cirkusdirektør

Benny Berdino og nævner i fl æng

springbræt truppen Catana fra Rumænien

og den spanske energibombe

Picasso Jr., der begge har vundet i

Monaco. Puyang Acrobats med 16

uovertrufne ekvilibristiske akrobater

fra Kina, den forrygende Duo

Platschkov fra Belgien og Georgio

Diabolo-mesteren fra Tjekkiet.

- Det bliver en guldfest i manegen. Vi

skal selvfølgelig opleve vindernummeret

med Rene Jr. og elefanterne,

men også de unge, Merrylu og

Patrick med forrygende akrobatik på

hesteryg. Og så har jeg hele vinteren

fulgt, hvordan min egen familie har

arbejdet med et helt nyt hestenummer

hjemme i Cirkusland i Slagelse

– det glæder jeg mig meget til at vise

frem for publikum.

Glæd jer - Cirkus Arena

kommer til byen

På www.arena.dk læs mere om landsturneen

og Årets forestilling. Billettelefon

40 30 30 40 er åben daglig mellem

kl. 11 og 18.30. n

! ! ! !

Cirkus Arena 2012 – MEDLEMSRABAT: 25 kr.! - Pensionisternes Samvirke

NAVN

FORENING/MEDLEMSNR.

FORESTILLING I BY

ANTAL BILLETTER

PRISGRUPPE

FÅ 25 KR. RABAT PR. BILLET GENNEM PENSIONISTERNES SAMVIRKE !

DER KAN KUN OPNÅS RABAT NÅR DU MEDBRINGER DEN UDFYLDTE KUPON!

Billettelefon 40 30 30 40 daglig mellem kl 11 -1830 – læs mere på www.arena.dk


Pensionist

og Hjertefest

i Musikhuset, Esbjerg

8. oktober kl. 10.30–12.30

Capstan koret

Anne Mette Elten (Fra på slaget 12)

James Rasmussen (Synger Four Jacks sange)

Peter Vest (fra Brødrene Vest)

Martin Guldberg med elever fra Musikkoncervatoriet

i Esbjerg

Konferencier: Martin Guldberg

Pris: 130 kr.

Efter festen er der mulighed for at nyde en lækker

frokostplatte til 115 kr. i Kunstmuseets restaurant

tlf. 75 12 64 95. (kun mod forudbestilling).

Eller en tallerkenanretning til 140 kr. i Musikhusets

Foyer tlf. 76 10 90 15 (kun mod forudbestilling).

Billetter: Pensionisternes Samvirke 35 37 24 22,

Lokal Cafeen 75 12 59 07, Esbjerg Ugeavis eller din

lokale klub.

Arr: Pensionisternes Samvirke og Hjerteforeningen

Esbjerg/Fanø

krydstogter

fra kr. 9.498

krydstogt gennem panamakanalen

fra kr. 15.098

På krydstogter gennem Panamakanalen oplever man bl.a.

storby i USA, ørken i Mexico og regnskov i Costa Rica inden

man passerer gennem den legendariske Panamakanal.

Inkl: Fly København - Californien eller Florida t/r

• Skatter og afgifter på fly • 1 nat inden kryd-togtet

• 14 nætters krydstogt i indvendig kahyt inkl. helpension.

Billigste pris er ved afrejse 26. september 2012

oplevelser i florida og cruise til

bahamas fra kr. 9.498

Inkl: Fly København - Orlando t/r, skatter og afgifter,

8 nætter i Orlando, 5 dage/4 nætters krydstogt inkl.

helpension og drikkepenge

new york og øst-caribien krydstogt

fra kr. 13.998

Kombinationsrejse til New York og Øst-Caribien cruise -

kombiner eventuelt med badeferie.

Inkl: Fly København - New York t/r • Alle skatter og

afgifter • 3 nætter på Manhattan • 9 nætters krydstogt

i indvendig kahyt med helpension og drikkepenge med

Explorer of the Seas fra Royal Caribbian

krydstogt fra vancouver til

hawaii fra kr. 17.998

Inkl: Fly København - Vancouver // Hawaii - København •

Alle skatter og afgifter • Transfer lufthavn - hotel - skib

i Vancouver • 1 nat i dobbeltværelse før krydstogt • 11

nætters krydstogt med Rhapsody of the Seas i indvendig

kahyt m/helpension og drikkepenge • 2 nætter efter

krydstogt på Hawaii. Afrejse 13. september 2012.

Tlf: 70 201 208 • www.toptours.dk

SENIORERNES BLAD NR. 3 2012 SIDE 31


Afsender: Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

UMM

ID nr. 42405

More magazines by this user
Similar magazines