Seniorernes Blad. - Pensionisternes Samvirke

pensionisternessamvirke.dk

Seniorernes Blad. - Pensionisternes Samvirke

SENIORERNES BLAD

Nr. 1

februar

2011

46. årgang

Med risiko for venskab

Læs stort interview om Ældre hjælper Ældre med Gitte E. Olsen side 5

Store øjeblikke på Tisvilde Højskole

- tag med på litteraturkursus side 26

Kend dine rettigheder

Nyttig håndbog er klar - og gratis for medlemmer Side 4


Læs mere,

vind gavekort

og køb billet på

ferieforalle.dk

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 2

25. - 27. februar 2011

Skandinaviens største feriemesse

Inspiration, tilbud, konkurrencer og spændende

aktiviteter for hele familien i MCH Messecenter Herning Entré

• Flere udstillere end nogensinde i Udlandshallen:

Charter, specialrejser, kør-selv m.m.

• Oplevelser og tilbud fra hele dejlige Danmark

• Se alle nyheder på Danmarks største campingudstilling

• Køb udstyr og afprøv aktiviteter med fokus på udeliv og aktiv ferie

• Dansk Golfshow med årets nyheder, konkurrencer og gode tilbud

• Kæmpe USA område - Årets Partnerland

uDLaND DaNMarK uDeLIv DaNSK goLfSHow CaMpINg

fra 45 kr.

Store familierabatter

alle dage

Senior 60+: 50% rabat fredag

Mød os på

facebook.com/Ferieforalle

Nye åbningstider:

Fredag 10-18

Lørdag 10-18

Søndag 10-17

185x132_FerieForAlle_seniorenesBlad_Ann_TLR.indd 1 07/01/11 14.07

FÅ 2 BRILLER - BETAL FOR 1

BRILLE MED

USYNLIG/GLIDENDE

OVERGANG

PRIS

GARANTI

Vores briller med glidende overgang findes i 3 kategorier:

Standard 1.599,- Guld 1.999,- til 2.499,- Platin 3.199,-.

Kan ikke kombineres med andre tilbud. Såfremt du ønsker tillægsydelser,

som f.eks. antirefleksbehandling, skal du betale tillæg for begge par

OPTIK

Danmarks bedste priser på kvalitet

Lyngby, Lyngby Hovedgade 19c, tlf.: 4587 1078

Frederiksberg, Falkoner Allé 47, tlf.: 3810 1468

Hillerød, Slangerupgade 2, tlf.: 4828 7899

Roskilde, Hersegade 1A, tlf.: 4632 4800

KÆMPE

steludvalg

www.optikhuset.dk

ww wwww

1599,- 15

Danmarks bedste priser

Odense, Fisketorvet 5, tlf.: 6613 7135

Randers, Rådhustorvet 6, tlf.: 4466 6008

Århus, Klostertorvet 6, tlf.: 8613 6008

Silkeborg, Vestergade 35, Tlf.: 8681 0102


Seniorernes blad udgives

af landsorganisationen

Pensionisternes

Samvirke

Hovedkontor og redaktion:

Griffenfeldsgade 58

2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

Fax: 35 35 28 80

www.PensionisternesSamvirke.dk

e-mail: Samvirket@

PensionisternesSamvirke.dk

Eksp. åben: 9.30 – 14.00

Kontor: 10.00 – 15.00

Ansvarshavende redaktør:

Landsformand Jørgen Fischer

Næste blad udkommer 5. april 2011

Indlæg skal være redaktionen i hænde

senest den 2. marts 2011

Seniorernes blad påtager sig intet ansvar

for manuskripter eller billeder, der

indsendes uopfordret.

Stof fra Seniorernes blad må kun citeres

med tydelig kildeangivelse.

For Samvirkets arrangementer tages

forbehold for trykfejl og prisændringer.

Annonceekspedition

Rathsacksvej 1, 1. th.

1862 Frederiksberg C

Tlf. 33 21 42 52

Fax: 33 21 42 42

Sats: Grafisk Trykcenter A/S, www.gte.dk

Tryk: Virage

Oplag: 42.000

ISSN: 0903-0-778

ISSN: 1903-9255 – online version

Forsidefoto:

Frivillige fra Ældre hjælper Ældre på

sofacykel på Mændenes Dag 2010 på

Amager.

Læs mere om Ældre hjælper Ældre på

side 5.

Indhold

Leder

Pensionist eller efterlønsmodtager ........ 4

Trafikken er farligere for ældre .............. 4

Det sker med risiko for venskab! ........... 5

Uligheden i sundhed vokser .................. 9

Tilnærmelse mellem

ældreorganisationerne ........................ 10

Flygtninges pensionsret forreinge ........ 10

Fremtidens seniorer ............................ 10

Jo, vist interesserer vi

os da for fremtiden ............................. 12

Signalpolitik og

reelle problemer

Ugerne omkring årsskiftet stod i efterlønnens tegn. Mange ytrede sig, og enkelte

sagde noget fornuftigt. Det gjaldt ikke mindst de økonomer, som påpegede, at i

en tid, hvor arbejdspladserne fosser ud af landet og flere generationer unge ikke

får fodfæste på arbejdsmarkedet, er det næppe en hurtig efterlønsreform, der skal

sikre vores fælles fremtid.

Det er vi ganske enige i, ligesom vi er enige i, at det trods al mistænkeliggørelse

af efterlønsmodtagerne fortsat i overvejende grad er de kortuddannede

og de nedslidte, der modtager efterløn. Og det var netop dét man ønskede, da

efterlønsordningen i sin tid blev vedtaget.

Den aktuelle efterlønsdebat er spækket med signalpolitik, ligesom der på

andre områder i disse år udsendes politiske signaler, uden at de følges op af

fornuftige beslutninger. Sidste år var et af de officielle signaler, at nu skulle fattigdommen

sættes øverst på dagsordenen. Derfor blev 2010 udnævnt til fattigdomsår,

ikke kun i Danmark men i hele EU. I år har vi fået et nyt signal, 2011

er udnævnt til frivillighedsår.

Hvad det forgangne fattigdomsår angår er der desværre intet, der tyder på, at

det er kommet de fattigste medborgere til gode.

Blandt andet fordi et politisk flertal ikke kan finde ud af, at når vi taler om

fattigdom, så taler vi først og fremmest om økonomi og ikke om alt muligt andet.

Det gælder for eksempel den voksende gruppe af pensionister, som ikke må

få fuld folkepension, fordi de ikke har boet længe nok i landet.

Socialordfører Mette Frederiksen (S) har givet denne besynderlighed følgende

ord med på vejen: ”At tale fattigdom uden at tale om økonomi, er som at se ”X

Faktor” uden lyd på.”

Vores organisation, Pensionisternes Samvirke, bygger på frivillighed. Den brede

vifte af tilbud som vi har til medlemmerne, både centralt og i foreningerne, er

i meget vid udstrækning tilrettelagt og udført af frivillige pensionister. Ældremobiliseringens

store Ældre hjælper Ældre projekt som omtales på side 5 er helt

på frivillig basis, og Ældremobiliseringens mange datastuer er det også. Frivilligheden

blomstrer hos os, og den gør det heldigvis også mange andre steder. Det

store arbejde mange tusinde frivillige udfører, sker af lyst og glæde, og det ville

ikke blevet udført, hvis de ikke gjorde det. Sådan skal det blive ved med at være.

Vi skal have en fri frivillighed, der er forankret i de frivillige organisationer.

Vi er naturligvis glade for, at der i år vil blive sat ekstra fokus på vores arbejde

og den store betydning det frivillige arbejde har for velfærdssamfundet. Men den

”opmærksomhed” vi i 2010 og ikke mindst de første uger af 2011 har oplevet,

har været ubetinget negativ: Samtidig med at man roser det frivillige arbejde

og sætter mål for hvor mange flere frivillige, der nu skal skaffes, skæres der så

drastisk ned på tilskuddene, at flere foreninger rundt om i landet nu er så nødlidende,

at nogle står i fare for at lukke.

Pensionisternes Samvirke

Kommunalt teater i 6 akter ................. 14

Nyt håb for diabetespatienter ............. 14

Endelig er ensomhed

blandt ældre faldende ........................ 15

Bisidderordning .................................. 18

Rejsehjørnet ........................................ 19

Dårlige lunger er en kivndesygdom ..... 20

Seniorbrevkassen ................................ 22

Kryds og tværs ................................... 24

Bliv medlem ........................................ 25

Store øjeblikke på

Tisvilde Højskole i april ........................ 26

Pensionisternes Samvirkes

medlemskort 2011 .............................. 27

Teknologiske hjælpemidler

i ældreplejen ....................................... 28

Tilbage til 50’erne ............................... 30

Fire store fester! .................................. 30

Formidlingen ...................................... 32

Ergovitser ........................................... 32


MEDLEMSTILBUD:

Så er vores populære håndbog på gaden igen!

Pensionist eller efterlønsmodtager

- nogle vigtige oplysninger

Pensionist

eller

2011

Efterlønsmodtager

&

Pensionisternes Samvirke

Så er vi klar med 12. udgave af den

populære håndbog ”Pensionist eller

efterlønsmodtager”. Bogen kan give

pensionister og efterlønsmodtagere

et redskab til at fi nde rundt i lovgivningsjunglen.

Den er et glimrende

alternativ og supplement til de oplysninger,

man kan få ad digital vej.

Mange har den opfattelse, at indtægt

udover pensionen ikke kan svare sig.

Ved at læse håndbogen kan man danne

sig et overblik og se, at det næsten

altid kan svare sig at have indtægter

ved siden af den sociale pension.

HØRT OG SET

Nogle

vigtige

oplysninger

12. udgave LO Faglige Seniorer

Trafi kken er farligere for ældre

Havarikommissionen for Vejtrafi kulykker er ved at forberede en større kulegravning af bilister over 70 år. Baggrunden

er, at ældres andel af dræbte ved personskadeuheld er 2-3 gange større end for aldersgruppen under

70 år. Ældre bilister har næsten lige så stor risiko for at miste livet i trafi kken som unge mænd på 18-24 år. En af hovedårsagerne

til, at uheldene oftere koster de ældre livet er, at de er mere skrøbelige; det skyldes ikke manglende trafi

kkundskaber. ”Det høje antal dræbte ældre handler ikke om, at de ældre ikke kan fi nde ud af at færdes i trafi kken,

men derimod om, at de er ekstremt skrøbelige” siger dokumentationschef Jesper Sølund, Rådet for Sikker Trafi k.

Kilde: Jyllands-Posten 21.11. 2010

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 4

Ydermere udmærker håndbogen sig

blandt andet ved at give konkrete

eksempler, som fremmer forståelsen.

Derved kan den enkelte læser selv

regne ud, hvad man er berettiget til.

Overskuelig forklaring

på indviklede regler.

Håndbogen gennemgår i hovedtræk

følgende:

- Grundbeløb, pensionstillæg og

anden indtægts betydning for

disse.

- Personlige tillæg.

- Varmehjælp.

- Boligydelse.

- Helbredstillæg

- Supplerende pensionsydelse

(ældrechecken)

- Opsat pension

- Efterløn

Derudover er der også orientering

om ældreråd og klageråd i

kommunerne.

Håndbogen ”Pensionist eller Efterlønsmodtager”

er på 52 sider. Redaktion:

Gerda Klemensen. Forfattere:

Gerda Klemensen og Lisbet Graff

Larsen.

Pris: 40 kr.

For medlemmer af Pensionisternes

Samvirke er håndbogen gratis.

Hvordan får

man håndbogen?

Medlemmer af Pensionisternes

Samvirke:

Håndbogen kan afhentes gratis hos

”Pensionist eller efterlønsmodtager” er

redigeret af Gerda Klemensen, der er daglig

leder i Pensionisternes Samvirke.

Pensionisternes Samvirke. Eller den

kan rekvireres mod indsendelse af

frankeret svarkuvert (A5 format).

Frankering: 12,50 kr. (Fra den 1. april

er portoen 16 kr. )

Andre:

Håndbogen kan bestilles på tlf. 35 37

24 22 eller via vores e-mail: Samvirket@PensionisternesSamvirke.dk.

Det

er nu også muligt at rekvirere den via

vores webshop på hjemmesiden: www.

PensionisternesSamvirke.dk

Den kan også købes ved personlig

henvendelse hos Pensionisternes Samvirke.

Samtlige klubber og foreninger i Pensionisternes

Samvirke får tilsendt et

eksemplar. Yderligere eksemplarer til

klubbens medlemmer kan rekvireres

gratis mod betaling af porto. n


Det sker med risiko for venskab!

Ældre hjælper Ældre. I 1996 kendte ingen begrebet. Nu i 2011 er det kendt af alle, der

bare har en smule kendskab til frivilligt arbejde. For i de godt 14 år, der er gået, er Ældre

hjælper Ældre vokset fra at være en god ide til at blive et landsdækkende projekt, hvor

ca. 3.000 ældre hjælper omkring 13.000 andre ældre. Sekretariatschef Gitte E. Olsen

fortæller om projektet og lægger et varmt ord ind for, at de ældres foreninger tager

Ældre hjælper Ældre til sig.

Inspirationen til Ældre hjælper Ældre

kom i sin tid fra en pensioneret

lærer, der flere gange havde oplevet, at

ældre, hun kendte, ved møder med det

offentlige enten ikke havde forstået informationerne

eller var blevet direkte

misinformeret. Som det resolutte menneske

hun var, stillede hun sig selv til

rådighed som bisidder – og det hjalp.

Hun benyttede også enhver lejlighed

til at opfordre ældreorganisationerne

til at gøre noget ved sagen. Det hjalp

også!

Jeg tror, der er mange ildsjæle i ældreforeningerne,

der godt vil lave noget Ældre

hjælper Ældre arbejde, siger sekretariatschef

i Ældremobiliseringen, Gitte E. Olsen.

Ældremobiliseringen gik i gang med

at søge midler. Man fik en flot bevilling

fra Socialministeriet, og projekt

Ældre hjælper Ældre så dagens lys.

I starten tog man naturligt udgangspunkt

i det at uddanne frivillige

bisiddere. Men man havde været så

fornuftige at lægge projektet så bredt

an, at der var plads til mange andre

aktiviteter. Der blev f.eks. meget tidligt

oprettet telefonstjerner og tilbud

om besøgsvenner.

Risiko for venskab

- Vi er nu oppe på 75 forskellige aktiviteter

eller servicetilbud, som vi også

kan kalde det, fortæller sekretariatschef

i Ældremobiliseringen, Gitte E.

Olsen, der har været med i alle årene.

Løse proteser og manglende tænder hører fortiden til.

Tandimplantater er løsningen til øget livskvalitet.

Tandlægerne

Tove Thrane & Peter Gade

Centralt i København har vi indrettet en funklende ny klinik

specielt indrettet til implantat behandlinger.

Vi har begge over 15 års erfaring med denne meget sikre behandlingsmetode.

Kontakt os for en gratis forundersøgelse

med henblik på implantat behandling.

Fri parkering i gården. METRO og busserne 2A, 3A, 67, 68,

80N, 82N kører lige til døren.

Invitation til gratis informationsmøde om tandimplantater.

Tirsdage kl. 19-21 på disse dage: d. 8/2 og 22/3.

Ring eller se på www.forumtand.dk

H.C. Ørsteds Vej 50 C 1879 Frederiksberg C

Telefon 38 34 42 22 mail@forumtand.dk

www.forumtand.dk

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 5


Besøgsvennerne var et af Ældre hjælper Ældres servicetilbud, og der er stadig brug for flere!

- Der er nu over 300 forskellige

Ældre hjælper Ældre grupper fordelt

over hele landet, og de tilbyder lige fra

cykelture til stolemotion. Der er rigtig

mange succeser, som garanteret ikke

ville være kommet, hvis vi ikke havde

haft Ældre hjælper Ældre, siger Gitte

E. Olsen.

- Jeg kan ikke lade være at fortælle

om en af de små, men meget karak-

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 6

teristiske succeser i Ældre Hjælper

Ældre.

- Jeg blev en sommer ringet op af en

kvinde, der havde brug for en til at gå

tur med hendes mand, som lige havde

sluttet genoptræning. Den lokale Ældre

hjælper Ældre gruppe havde sommerferie,

og hun syntes, det var lidt kedeligt,

han først kom ud, når bladene faldt

af træerne. Jeg kendte Arne, gruppens

telefonpasser, så jeg spurgte, om han

havde lyst til at gå tur, nu hvor han

ikke havde telefonen at tænke på. Det

blev han glad for, for han havde selv

lige været til læge og fået at vide, at han

faktisk helst skulle gå en tur hver dag.

- Det kom så i gang. De to mænd

gik tur hver dag, og konen lavede kaffe

til de kom hjem. Desværre, så dør

manden, der fik hjælp. Ved begravelsen

sagde sønnen til Arne: Det er synd

for min mor, hun har ingen at snakke

med. Så Arne fortsatte med at være

besøgsven for hende.

- Jeg synes, den historie bekræfter,

at det ikke er helt løgn, når vi påstår, at

vores frivillige arbejde sker med risiko

for venskab. Det er lige præcis det, der

sker rigtig mange gange!

- For nogle år siden lavede vi en

undersøgelse blandt både brugere og

frivillige. Brugerne sagde, at de havde

fået et bedre helbred af at have været

med. Objektivt set kan dét sikkert

diskuteres. Men de føler, de har fået

et bedre helbred, og så har man det jo

bedre! Så for dem der får hjælp, er det

en succes, men det er jo også en succes

for de frivillige. De sagde selv, at de fik

meget igen, det gav dem glæde, og det

overlever man faktisk rigtig godt på.

Det der var specielt spændende var, at

Nordens største blomsterpark åbner 7. maj

Gratis togtur togtur

BlomsterfigurerGratis

Seniorcamping

Blomsterpark: En million sommerblomster, roser,

orkidéer og stauderbede med arter, du måske ikke har set før.

I kan også tage børnebørnene med i Blomsterparken...

Alle forlystelser er gratis, f.eks. Piratland og indendørs Jungleland.

(Jungleland = Tarzansti, 4D-biograf, Zoo og det nye »Jungledyret Hugoland«).

Camping og feriecenter: Vandland, fi skesø,

egen golfbane, bowling, minigolf og meget mere.

Billig seniorcamping

Kombiferie i egen campingvogn for 2 pers.

inkl. fri entré park og vandland.

Opholdet gælder mandag-fredag.

2 personer, fra kun kr. 499,-

Entré til Blomsterparken

inkl. kaffe og kringle

Pr. person kun kr. 99,-

Frokostbuffet inkl. én øl eller vand.

Tillægspris pr. person: kr. 100,-

Tilbudet gælder for min. 15 personer,

alle hverdage i ugerne 19-25 samt 32-38.

Tlf: 9670 1400


mange sagde, at det, at de var begyndt

i Ældre hjælper Ældre, havde givet dem

mod til at gå ud og være frivillige andre

steder. Så vi kan med en fin vending

sige, vi er med til at uddanne civilsamfundet.

Der er grænser!

- I praksis stiller vi nogle rammer til

rådighed, f.eks. konsulentbistand, og

siger til de frivillige: Vi vil hjælpe jer,

men det er jer selv, der beslutter, hvad

I vil i gang med, og det er jer selv, der

skal udføre arbejdet.

- Vi har lige fra begyndelsen holdt

fast i, at vi på ingen måde vil tage

arbejdet fra lønnede. Men man kan jo

sige, at grænserne mellem det frivillige

og det professionelle ændrer sig lidt

med tiden.

- Der var f.eks allerede et af

de første år nogle HK seniorer

i Næstved, som gik i gang med

at hjælpe ældre med indkøb. De

sagde, at selvom det var en kommunal

forpligtelse at købe ind til

de ældre, så var der et udækket

behov, som de ville gøre noget

ved. Man kan også tage caféordninger

på plejehjem, hvor man

kan diskutere, om det bør være

et lønnet arbejde. Men hvis ikke

Ældre hjælper Ældre gruppen

laver kaffe om søndagen, blev det

så gjort?

Det vi skal holde fast i er, at

vi ikke vil jages rundt i manegen

af hverken en socialminister eller

af kommunerne. Det er vigtigt,

at man siger til sig selv, at den

hjælp, man er med til at give, er

en slags vennetjeneste. Hvis jeg

tager hjem til en af mine venner,

der er syg, skal jeg såmænd nok

tage opvasken, men det er ikke

noget, kommunen må forvente,

jeg gør!

Mere samarbejde i

den kommende tid

En projektperiode i Ældre

hjælper Ældre er netop sluttet.

Ved afslutningskonferencen sidst

i 2010 blev det slået fast, at man

havde nået de mål, man havde

sat sig. Dog med én undtagelse.

Ældre hjælper Ældre har ikke

fået fodfæste i alle landets kommuner.

Der mangler 6, Samsø,

Læsø, Fanø, Dragør og Hedensted,

men mon ikke de kommer,

siger Gitte E. Olsen.

I den komme periode bliver

projektet lidt anderledes.

Der smøres spegepølsemadder. Her fra en

tur til Zoo i København.

Læger uden Grænser er altid der, hvor nøden

er størst. Midt i katastrofen arbejder

vores læger og sygeplejersker i døgndrift

for at redde liv. Men vi kan kun hjælpe,

hvis vi har penge til medicin og udstyr.

Med en testamentarisk gave til Læger

uden Grænser er du med til at sikre et

håb og en fremtid for nødlidende børn og

voksne.

Arv udgør en vigtig del af de samlede

bidrag til Læger uden Grænser.

- Vores idégrundlag, som ligger i

navnet ”Ældre hjælper Ældre”, bliver der

ikke rørt ved. Men vi vil arbejde for, at

de enkelte Ældre Hjælper Ældre grupper

får et stærkere samarbejde, hvor de

kan støtte hinanden og bytte erfaringer

med hinanden. Vi er ved at opbygge

nogle frivillige koordinatornetværk, der

skal støtte denne udvikling.

- Vi bevarer selvfølgelig konsulentstøtten.

Nye grupper skal fortsat

have den hjælp, de har brug for for at

komme i gang. De gamle grupper ved

godt, hvad de skal lave, så de har knap

så meget brug for konsulentstøtte,

men der er stadig hjælp at hente, hvis

en gruppe f,eks. har problemer ved et

generationsskifte, eller hvis der skal

bilægges uenigheder, hvad der jo kan

forekomme i selv de bedste familier.

MED EN TESTAMENTARISK GAVE

KAN VI REDDE LIV

Foto © Gilles Saussier

Når vi modtager en testamentarisk gave,

tager vi det som et udtryk for stor tillid

og moralsk støtte til vores humanitære

arbejde. Pengene går bl.a. til:

■ Medicinsk nødhjælp ved naturkatastrofer

og i fl ygtningelejre

■ Bekæmpelse af livstruende sygdomme

som malaria, tuberkulose og hiv/

aids

■ Mad og behandling til stærkt underernærede

børn

Læger uden Grænser er fritaget for arveafgift. Hvis du beslutter dig for at inkludere

Læger uden Grænser i dit testamente, kan du få gratis bistand til at udfærdige dit testamente

hos advokatfi rmaet DANDERS & MORE, der på denne måde støtter Læger uden Grænser.

Læger uden Grænser · Kristianiagade 8 · 2100 København Ø · Tlf. 39 77 56 00 · www.msf.dk

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 7

Foto © Mikkel Dalum /MSF


Keld Heick ✩ Jesper Asholt

Jesper Lohmann ✩ Stig Rossen

✩ Tivolis Big Band ✩

Nyt Show

Glassalen

30. maj - 3. juli

Tivolis Billetcenter: 33 15 10 12

tivoli.dk · billetlugen.dk

Billetprisen er inkl. entré til Tivoli

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 8

Formændene om Ældre hjælper Ældre

Ældre hjælper Ældre har styrket

vores gode tradition for at hjælpe

hinanden, have tillid til hinanden

og være forpligtet overfor hinanden,

siger Pensionisternes Samvirkes

formand, Jørgen Fischer. I de år projektet

har eksisteret, har tusindvis

af mennesker fået hjælp. Mange har

også fået nye venner og bekendte,

og det er godt, ikke mindst hvis man har nået en alder,

hvor mange af de jævnaldrende falder fra.

Jeg glæder mig over Ældre hjælper Ældres succes, og

som foreningsmand tror jeg, at vi kan sikre den fortsatte

succes gennem et nærmere samarbejde mellem de

ældres mange foreninger og Ældre hjælper Ældre. Et

lokalt Ældre hjælper Ældre projekt, som er knyttet til

en forening, får et godt og solidt ståsted, og foreningen

får inspiration til fornyelse. Derfor vil jeg opfordre alle

interesserede foreninger til at gå i gang. Jeg ved, at folkene

i Ældremobiliseringen står parat med rådgivning

og støtte.

Knud Kingo Christensen, formand

for Ældremobiliseringen, siger:

Det er en hjørnesten i vores arbejde

at komme ensomheden til livs.

Vi mennesker har ikke godt af at

gå alene rundt på det samme lille

frimærke dag ud og dag ind. Det er

vores opgave i Ældre hjælper Ældre

at sikre, at så mange som muligt får

en god og aktiv pensionisttilværelse. Det betyder både,

at de, der har brug for hjælp, får det, og at de, der har

lyst og kræfter til at hjælpe, også får mulighed for dét.

Jeg tror, der er mange passive, som kunne gøres

aktive. Det vil være til gavn for andre og også til stor

glæde for dem selv. Der går mange rundt med spiren til

en ildsjæl i sig, og jeg tror, at vi har en stor uopdyrket

reserve i vores foreninger. Det ville i det hele taget være

rigtigt dejligt, hvis fl ere foreninger i højere grad end det

er tilfældet nu, vil tage Ældre hjælper Ældre til sig. Jeg

tror såmænd også, at det vil gavne foreningerne selv.

For i en tid, hvor der desværre skæres mere og mere ned

på tilskuddene til det frivillige arbejde, er jeg overbevist

om, at de foreninger, der åbner sig mest op mod omverdenen,

står bedst rustede i fremtiden.

Konkurrence eller supplement

til foreningslivet?

Da de ældres egne organisationer i sin tid tog initiativet til

Ældre Hjælper Ældre, var det netop fordi man ville nå de ældre,

som ikke havde et godt netværk i en forening. Men der

var også dem, der advarede mod, at det nye projekt ville blive

en konkurrent til foreningslivet. Gitte E. Olsen vurderer, at

sådan kom det heldigvis ikke til at gå.

- På nogle områder kunne man måske godt sige, der er

en overlapning, men vi går ikke hinanden i bedene. Der er

altid en Ældre hjælper Ældre vinkel på vores aktiviteter. Vi

skal være endnu bedre til at rumme nogen, der har brug for

hjælp til at være med. Vi skal måske hen og hente folk og

følges med dem hen til en aktivitet, og måske også hjælpe

med rollatoren. Dermed ikke sagt, at man ikke gør det i

mange pensionistforeninger, men i Ældre hjælper Ældre er


det en naturlighed, at der skal være plads til dem, der skal

have hjælp.

- Desuden har vi i Ældre hjælper Ældre igangsat flere

tilbud, der stort set ikke i forvejen lå ude i organisationernes

klubber og foreninger. Det gælder bl.a. besøgsvennerne og

bisidderne.

Ønske: Tæt samarbejde

med foreningerne

- Nogle foreninger har taget Ældre hjælper Ældre til sig,

men der kunne være flere. ”Ingen forening uden et ældre

hjælper projekt”, er der nogle af vores folk, som siger. Jeg

vil ikke sige, at sådan burde det være, men sådan kunne

det være – og til glæde for alle. For der er rigtig mange

folk i ældreforeningerne, der godt vil lave noget af det her

arbejde, og det er vigtigt, at vi melder ud til bestyrelserne,

at det ikke er dem selv, der skal påtage sig et ekstra arbejde.

HØRT OG SET

Uligheden i

sundhed vokser

”Det danske sundhedsvæsen er skabt af socialgruppe

1 til socialgruppe 1. Det er dyrt for os alle sammen.

Der er meget stor forskel i levealder og gode levekår.

For at behandle folk lige skal man behandle dem forskelligt,

så vi sikrer, at de følger behandlingen. Det

lægger systemet ikke op til”, siger viceadministrende

direktør på Hvidovre Hospital, Torben Mogensen,

der er en af bidragyderne til en rapport udarbejdet af

Sundhedsmedierne for fagforbundet FOA.

For uligheden i danskernes sundhed er steget markant

og er forsat stigende. Kortuddannede danskere

har de laveste chancer for at overleve i Norden. De

bliver mere syge, langsommere raske og dør tidligere.

Det er typisk den bedrestillede del af befolkningen,

der høster gevinsten ved forlænget levetid. I forvejen

har højtuddannede mænd fem gode leveår mere end

lavtuddannede. For kvinder er forskellen tre år. Kortuddannede

kvinder har samtidig haft den mindste

forlængelse af levealderen de seneste 10 år.

Derfor kræves i rapporten en hidtil uset satsning på

forebyggelse, der målrettes samfundets svageste grupper,

hvor den har størst effekt. For ud af samfundets

sundhedsindsats på 150 mia. kr. årligt bruges højest

fem pct. på forebyggelse.

Så mens behandlingen for hjerte-kar-sygdomme og

kræft fremmes for den bedre stillede del af befolkningen,

behandles folkesygdomme, der især rammer de

svageste, som KOL og diabetes først, når de er akutte

og for sent.

”Vi kalder det et sundhedsvæsen, men burde kalde

det sygevæsen. Vi tager os først af mennesker, når de

er blevet syge”, siger Claus Hyldahl, speciallæge og

medicinsk direktør i Lægernes Testcenter.

Rapporten anbefaler ud over forebyggelse bl.a. et

helbredstjek til alle over 40 år.

Kilde: Kristeligt Dagblad 15.11.2010.

- Vi vil gerne sikre den viden og det supergode stykke

arbejde, der laves i Ældre hjælper Ældre, også i fremtiden.

Og det kan ske i de foreninger, der vil være med. Der hvor

det er sket, har man rigtig gode erfaringer for, at et Ældre

hjælper Ældre projekt også er til gavn og inspiration for

foreningen, slutter Gitte E. Olsen. n

Vil du vide mere om Ældre hjælper Ældre

Kontakt Ældremobiliseringens sekretariat

Suomisvej 3

1927 Frederiksberg C

Tlf. 35 35 26 99

Mail: go@aeldremobiliseringen.dk

Ældremobiliseringen er en Paraplyorganisation for

landsorganisationerne Pensionisternes Samvirke, Sammenslutningen

af Pensionistforeninger i Danmark, LO

Faglige Seniorer og Danske Pensionister.

Storbyoplevelser for

enhver feriesmag!

Hos Spies har vi et stort udvalg af spændende storbyer og

centralt beliggende hoteller, så du kan bo med alle oplevelserne

inden for behagelig rækkevidde. Du fortæller os bare hvor,

hvornår og hvor længe, så klarer vi resten.

Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

Klassiske tesaloner og musicals i London

London lokker med alt fra musicals i verdensklasse,

spændende museer, smukke slotte til

klassiske tesaloner og en engelsk ølkultur, der

også er værd at smage på.

Rejs f.eks. 28. maj. Fly og 2 nætter på

hotel Queensway inkl. morgenmad

fra 1.745,-

Colloseum og blomstrende piazzaer i Rom

Overalt mærkes historiens vingesus – uanset

om du besøger Vatikanet, Colleseum eller

den Spanske Trappe. Husk også at nyde en

italiensk is på Roms blomstrende piazzaer.

Rejs f.eks. 24. maj. Fly og 2 nætter på

hotel Ascot inkl. morgenmad

fra 2.295,-

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 9


Tilnærmelse mellem

ældreorganisationerne

Der var glade miner, da formænd

og næstformænd i Pensionisternes

Samvirke, Sammenslutningen af

Pensionistforeninger i Danmark og

Danske Pensionister den 5. januar

besluttede at se på mulighederne for

en sammenlægning af de tre organisationer.

Det skete efter, at man hen

over sommeren og efteråret har haft

indledende samtaler om ideen.

I første omgang nedsætter man en

fælles arbejdsgruppe, som skal udforme

et forslag, organisationerne kan

tage stilling til. Det blev på mødet

besluttet, at der i forslaget skal tages

udgangspunkt i følgende:

Er vi klædt på til at tage imod dem

eller løber de fra os? Det spørgsmål

stillede vi os selv i Pensionisternes

Samvirke og satte i november fokus på

det fremtidige arbejde i klubberne.

Ca. 25 tillidsfolk fra hele landet var

samlet på Århus kommunes fristed i

Skæring. Her udvekslede man erfaringer,

gav hinanden gode ideer og

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 10

Det gode lokale arbejde, som sker i

de nuværende organisationer, skal bevares

og udvikles, og der skal arbejdes for,

at hverdagen forbedres for især de svageste

ældre. Det ligger også i kortene, at

kommunikationen til både medlemmer

og det øvrige samfund skal styrkes,

og forventningen er, at man i en ny

organisation både vil kunne styrke og

udvikle medlemskredsen.

Endelig understregedes det, at

organisationssamarbejdet i Ældremobiliseringen

ikke må svækkes. De

tre organisationer ønsker alle, at der

fortsat skal ske en styrkelse af Ældremobiliseringens

arbejde. n

Fra venstre: Formand Arne Rolighed, Danske Pensionister, Jørgen H. Petersen, 1. næstformand

i Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark, Jørgen Fischer, landsformand

i Pensionisternes Samvirke, Benny Lauridsen, næstformand i Pensionisternes

Samvirke, Else Marie Simonsen, 2. næstformand i Danske Pensionister, Jørgen Andreasen,

formand for Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Tove Lindbo Larsen,

næstformand i Pensionisternes Samvirke

Fremtidens seniorer

lyttede til inspirerende oplæg fra flere

medlemsinstanser. Landsformand

Jørgen Fischer tegnede et billede af ældreområdet

der både havde opløftende

takter, men også viste, at der i høj grad

er brug for Pensionisternes Samvirke i

fremtidens ældrepolitik.

Højskolelærer Niels Ole Frederiksen

var blevet bedt om at give sit bud på,

Flygtninges

pensionsret

forringes

Der gøres nu op med reglen om, at

flygtninge ikke skal have boet 40 år

her i landet for at få fuld folkepension.

Formanden for Dansk Socialrådgiverforening,

Bettina Post, mener

ikke der er tale om et integrationstiltag,

men at aftalen har til formål at

skræmme folk væk. Disse familier får

et liv i fattigdom, siger hun.

Ole Pass, der er formand for

Socialchefforeningen, mener, at de

nye stramninger signalerer en ny kurs

over for flygtninge:

”Når man gør forsørgelsen lavere

for flygtninge, skærer man ned på en

integreret del af deres budget. Det

får konsekvenser for dem. Det er et

meget andet princip, end vi normalt

har brugt, så hvis vi skal leve op til

den måde, vi betragter vores samfund

på, synes jeg, det her giver os et

forklaringsproblem”.

Ikke blot betyder aftalen, at

flygtninge som pensionister skal leve

af halvdelen af, hvad andre folkepensionister

får – de bliver såkaldt

’brøkpensionister’ – og ikke har ret

til supplerende ydelser, men professor,

dr. jur. Jens Vedsted Hansen

mener, at aftalen er i strid med Den

Europæiske Menneskerettighedskonvention,

og at Danmark kan dømmes

ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Flygtninge er ikke de eneste, der

rammes af brøkpensionen. Således

lever 27,4 pct. af ældre indvandrere

fra ikke-vestlige lande i fattigdom

mod 1,1 pct. af de etnisk danske

pensionister, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens

Erhvervsråd.

Kilder: Information 10.11, DR P1

Orientering 16.11. og Politiken 22.11.

hvordan den ideelle pensionisttilværelse

vil se ud for ham.

Individet i fællesskabet

Niels Ole Frederiksen tog udgangspunkt

i de forskellige mennesketyper

og de roller, vi spiller. Han konkluderede,

at ingen af os er én bestemt

type.


- Vi er nok nærmere et mix af alle,

og en ting er sikkert: Vi har de senere

år oplevet, at individet har sat sig selv

i centrum. Individualismen kommer

før det fælles. Vi kan se det tydeligst

ved fitnessbølgen, hvor det før var det

normale, at man dyrkede den fælles

gymnastik, som så var tilsluttet paraplyorganisationen

DGI .

- Vi er den generation, der som

nogle af de første skulle lære at tage

ansvar for egen læring. Vi fik en masse

valgmuligheder i forbindelse med vort

uddannelsesvalg og ikke mindst jobvalg.

Vi fik besked på at være kritiske

og forholde os til den verden vi er en

del af. Det har vi så gjort, og mærkværdigt

er det vel ikke, at vi er blevet

individualister – jeg vil være ked af at

udnævne mig selv og min egen generation

som egoister. Vi kan se det for

eksempel i vores valg af organisationer.

Jeg tænker her på fagforeninger, gul

kontra rød , LO mod den ”frie fagforening”

hvor lokkemidlet har været,

at man sparer penge, som man så kan

anvende på sig selv.

- Selvfølgelig skal vi lade folk gøre,

hvad de selv vil. Det er et valg, man

har foretaget sig. Men det vigtige i

denne sammenhæng er, at interessen

og nysgerrigheden hos den enkelte er

Fantastisk skibsrejse i Nordatlanten, busrundrejse på Island

med vandfald, gletcher, gejser og varme kilder, 3 dage på

Færøerne med udfl ugter, færøsk aften m.m., 14 dage i alt.

Rejs 06.08-20.08 2011 med guide.

PRIS PR. PERSON FRA KR. 14.999 *,-

*v/2 personer. Afrejse fra Hirtshals.

Ring og hør nærmere!

til stede til at foretage sig et eller andet.

- Og den nysgerrighed den er til stede.

Udfordringen må være, at vi i det

eksisterende foreningsliv med de tradi-

TLF. 96 550 360

WWW.SMYRILLINE.DK

Det er aldrig for sent at få et

lykkeligt og indholdsrigt liv!

Væksthøjskolens kurser har forskellige emner indenfor

selvudvikling, sundhed, menneskeforståelse og du får redskaberne

til at skabe dit liv, som du ønsker det.

Kurserne er fra en uge til et års varighed,

og du kan møde andre mennesker,

der også er interesserede i at

udvikle sig og skabe et bedre liv.

Læs mere på www.vaeksthojskolen.dk

Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000

Niels Ole Frederiksen mener, at udfordringen

må være, at vi i det eksisterende

foreningsliv med de traditioner og den stolte

historie og erfaring man nu er bærer af, må

gøre plads for de kommende pensionister.

Giver dem muligheder og rum til at udfolde

det individualistiske og selv lade dem vælge

fællesskabet

tioner og den stolte historie og erfaring

man nu er bærer af, må gøre plads

for de kommende pensionister. Giver

dem muligheder og rum til at udfolde

det individualistiske og selv lade dem

vælge fællesskabet, selvom det kan

lyde som en umulighed, at sætte to

modsatte begreber som individualitet

og fællesskab sammen.

Tvillingegården som

mønstereksempel

Niels Ole Frederiksen illustrerede sine

tanker med et eksempel:

- Hvis vi vender blikket mod vores

egen kreds og ser hvad der foregår på

Tvillingegården i Båring, så er der her

et godt eksempel på, at det individuelle

smelter sammen i det fælles.

- Det karakteristiske ved Tvillingegården

er, at der er mange aktive

mænd. Det i sig selv, gør stedet til

noget særligt. Her kan mange mænd i

værkstederne gå og snedkerere og svejse

i jern. De dyrker det individuelle – i

værkstederne – træ, snedker, haveanlæg,

smede og svejsning. Ud af det

kommer der et fællesskab. Man byder

nemlig alle dem, som er på gården –

ind til et fællesskab som ingen siger

nej til: nemlig formiddagskaffen! Her

kan man ikke undgå at komme til at

STYRK KNOGLERNE

MED OPTIMAL AFLEJRING AF KALK

Naturlig Natto Vitamin K2

er udvundet af et traditionelt

japansk sojaprodukt og

indeholder menaquinon-7,

den mest biotilgænge lige

form for vitamin K2. Vitamin

K2 aktiverer to proteiner i

kroppen, osteocalcin, som

sørger for, at kalk fra kosten

eller kosttilskud bliver aflejret

i knoglerne, så man derved

opbygger en sund knoglestruktur,

og MGP, som samtidig

sørger for, at calcium

ikke aflejres på blodårernes

vægge.

Naturlig Natto Vitamin K2 er

et 100% vegetabilsk produkt.

Daglig dosis er 2 kapsler. Fås i

helsekostbutikker, hos Matas og

på udvalgte apoteker. Vejl. udsalgspris er

kr. 229,00 – nok til en måneds forbrug.

Se mere på www.dkpharma.dk

NYHED

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 11


Af næstformand i

Pensionisternes Samvirke,

Tove Lindbo Larsen

Tvillingegården ved Båring Vig på Nordfyn

er et fristed for pensionister. Stedet med

bygninger blev testamenteret af 2 tvillingebrødre

til ældre i området, og drives af en

fondsbestyrelse med blandt andet 2 udpegede

medlemmer fra Pensionisternes Samvirke.

Det daglige arbejde i og omkring gården

varetages af frivillige og af Tvillingegårdens

Venner. Du kan læse mere om Tvillingegården

på www. Tvillingegaarden.dk. Her kan

du blandt andet læse denne opfordring:

Det er uhyre vigtigt, at så mange som

muligt af de kommende årgange medinddrages

både i udformning af de fysiske rammer, men

også i indholdet. Det må være et overordnet

mål, at denne ide, undfanget af brødrene på

Båring Mark, realiseres af de ældre og ikke blot

for de ældre. Vi kan godt selv!

samtale og berette til hinanden, hvad

man går og laver. Og vupti, inden man

får set sig om, begynder man at føle,

at man har et medejerskab til noget, vi

Selv om man

ikke er ung

mere, er det vigtigt

at følge med

i det udviklende

samfund.

Vores hverdag

er i høj grad

afhængig af, at

der til stadighed forskes og udvikles i

Danmark.

Det kommer os alle til gode, ung

som gammel.

Oplysning skal der til

Selvfølgelig er der forskellige grader og

typer på forskning og forskel på hvor

dette udføres.

I almindelighed tænker vi ikke så

meget over det, men for eksempel er vi

da levende interesseret i at få at vide,

hvad der er sundt. Forskerne finder

frem til det, og erhvervslivet udvikler

det til anvendelige produkter.

Man kan skelne mellem grundforskning

og anvendt forskning. Kyndige

folk er meget optaget af at sikre

den frie grundforskning, da det viser sig

at være der fremskridtene fremkommer.

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 12

er fælles om. Det er faktisk det, som er

sket på Tvillingegården, og det er der

kommet flere gode fællesskaber ud af.

- Budskabet er derfor kort: Man

Jo, vist interesserer vi

os da for fremtiden

Da jeg for mange år siden lærte om

D-vitaminet, måtte man ikke få for

meget D-vitamin.

Nu skal vi endelig sørge for at få

nok. Det tilsættes nu i eksisterende

kalktabletter, der købes i håndkøb.

Tænk også på diskussionen om

GMO produkterne. GMO står for

Gen Modifiserede Organismer.

Kan vi tåle dem, og vil vi spise dem,

og hvad får vi det i det hele taget at

vide.

Det bliver vist for meget at komme

ind på hvorledes reglerne er.

Oplysning må for mig at se være et

krav fra forbrugerne.

Vores erfaring med hensyn til

ernæring og spisevaner fortæller jo, at

der er foregået betydelige ændringer

gennem årene.

Forskning er nødvendig

Et andet meget stort område er miljøet.

Det kommer i høj grad os ved,

både de resultater man har opnået,

og hvad der løbende fremkommer.

Miljøet er selvfølgelig et globalt anliggende.

Det viser diskussionen om den

globale opvarmning og CO2 udslippet

verden over. Den ene store konference

tiltrækker nye pensionister ved at

lokke med noget, de selv får noget ud

af. Fællesskabet er en biting, men det

er en overordentlig vigtig biting. n

efter den anden arbejder på sagen,

senest i Danmark og i Mexico.

Personlig kan vi næppe gøre meget

ved det, men derfor kan man jo godt

være orienteret om det, selv om man

er over 60+.

Udviklingen i byggeriet berører

os alle. Byggeforskningsinstituttet

arbejder kontinuerligt på at forbedre

standarderne. Tænk på forløbet af boligbyggeriet

i vor tid. Lad mig nævne

nogle eksempler som murermesterhusene

og betonelementerne, sidstnævnte

er undergået betydelige forbedringer

for ikke at forbigå præfabrikationen,

der forkorter byggetiden.

Indenfor medicinalindustrien er

behovet for forskning stort. Stadig

nye præparater dukker op i handelen,

oftest efter årelang forskning og disse

sælges som oftest på recept.

Set i sin helhed uden den nærmere

fordybelse er vores hverdag præget af

de resultater forskerne frembringer og

skal vort samfund videreudvikles nationalt

og globalt, skal forskning ikke

være et spareobjekt. n


Krampe og uro i benene?

Gå dobbelt så langt - uden smerter

Padma 28 kan også hjælpe dig, hvis du kan

svare JA til et eller flere af disse spørgsmål:

Oplever du at have uro i benene?

Har du ofte kolde fødder ?

Døjer du med smerter og spændinger i benene?

Skal du holde pause, når du går længere strækninger?

Hvad er Padma 28?

Padma 28 er et naturlægemiddel sammensat af 19 forskellige tibetanske

lægeurter. Det anvendes bl.a. ved gangudløste smerter i benene

som følge af dårlig blodforsyning, hvilket er dokumeneteret i

flere studier. Resultatet af et dansk studie er illustreret herunder.

En velfungerende blodcirkulation er meget vigtig fordi blodet transporterer

ilt og næringsstoffer rundt i kroppen og fjerner affaldsprodukterne.

For yderligere information eller ønsker du en brochure tilsendt,

så ring til Medica Clinical Nord på tlf. 4611 6669.

Padma 28 forhandles på apoteket, hos Matas og helsekostbutikker.

300 m.

250 m.

200 m.

150 m.

100 m.

50 m.

0 m.

Gennemsnitlig gå afstand i meter efter indtag af Padma 28 i 16 uger

Padmagruppe

Forbedring: 96%

Placebogruppe

Forbedring: 15%

Uden padma Start m/Padma Efter 4 uger Efter 8 uger Efter 12 uger Efter 16 uger

Smertefri og

stadig aktiv

Det er længe siden, at 74 årige, Else Walther

fra Tåstrup, døjede med følelsesløshed og kulde

i benene. For siden hun startede med Padma

28, er symptomerne forsvundet, og hun er nu i

fuld vigør og smertefri. Ugentlige cykelture og

gymnastik er igen en del af Elses hverdag.

Padma: Anvendelse: Naturlægemiddel til lindring af gangudløste smerter i benene som følge af dårlig blodforsyning (Claudicatio Intermittens). Dosering: Voksne og børn over 12 år: 2 tabletter 2 gange daglig. Bør ikke anvendes til

børn under 12 år uden lægens anvisning. Graviditet og amning: Kan ikke anbefales. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Overfølsomhed over for de aktive bestanddele, herunder over for planter af kurvblomstfamilien (f.eks.

morgenfrue, krysantemum, bynke) eller et eller flere af hjælpestofferne. I præparatet indgår sida cordifolia, der indeholder spor af efedrin. Det vides ikke om nedsat lever- eller nyrefunktion eller andre særlige sygdomme indebærer, at

forsigtighed bør udvises. Tabletterne indeholder sorbitol og bør ikke anvendes af personer med arvelig fruktoseintolerans. Bivirkninger: Alvorlige: I sjældne tilfælde er der set luftvejsgener, løbende næse og astma efter brug af præparater

indeholdende kurvblomst. I meget sjældne tilfælde er set påvirkning af leverfunktion f.eks. gulsot. Ikke alvorlige: I sjældne tilfælde ses hjertebanken. Derudover kan der forekomme søvnforstyrrelser, træthed, indre uro, mavesmerter,

mavekramper, kvalme, opkastning, forstoppelse, diaré, luft i maven, hududslet, kløe og hævelse. Læs altid indlægssedlen i pakningen grundigt.

Priser: 120 tabl. kr. 279,00 - 200 tabl. kr. 429,- 400 tabl. kr. 749,- MTR nr. Distribution i Danmark: Medica Clinical Nord A/S. MTnr. 6123093 - www.medicanord.dk


- af Erik Stubto

ft, redaktør

SYNSPUNKT:

Kommunalt teater i 6 akter

1. akt: Øverst

oppe på byens

rådhus sidder

borgmesteren og

samtaler fortroligt

med sin nærmeste

embedsmand -

kommunaldirektøren.

Borgmesteren

er en handlingens mand og har prøvet

det hårde slid på en af landets hårdeste

arbejdspladser. Men nu er han havnet

her på Rådhuset - og så skal det jo gå

roligt og besindigt til. Han er normalt

af mange ord, men har svært ved virkelig

at gå foran, når det gælder.

Kommunaldirektøren derimod er en

meget belæst mand, der ikke på noget

tidspunkt har været ude i et almindeligt,

slidsomt arbejde på en dansk

arbejdsplads, men altid har opholdt sig

i kontorlukkede miljøer blandt andre

belæste mennesker. Han skal rådgive

borgmesteren og kommer sjældent med

egne forslag til løsninger.

De to ypperste personer i kommunen

taler dybsindigt om, hvilke besparelser

de dog kan finde på, når kommunens

økonomi ikke er til nye initiativer, men

derimod mest til besparelser.

2. akt: Efter en gennemgang af mulige

besparelser, som tilsyneladende ikke

førte til nye forslag siger borgmesteren

ud i luften, mens han kigger med

bedrøvelige øjne på kommunaldirektøren:

”Man kunne jo også lade de gamle

nøjes med et varmt bad én gang om

måneden”. Ordene bliver hængende i

luften. Kommunaldirektøren sidder

stille, lyttende, men foretager sig intet.

Borgmesteren gentager det ikke, for det

var jo bare en løs tanke!! ”Man kunne

HØRT OG SET

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 14

jo også…..” - mere blev der ikke sagt i

den sag!

Borgmesterens ”klare” signal var blevet

afsendt og opfattet. Et varmt bad til

de ældre blot én gang om måneden - ja

hvorfor ikke, tænker kommunaldirektøren

- og tænker videre: Omsat i kroner

og ører vil det formentlig betyde, at

kommunens underskud i år næsten vil

forsvinde. Og det var vel, hvad borgmesteren

mente med sin bemærkning, tænker

den kommunale direktør (som selv

bader i varmt vand hver morgen inden

han tager på arbejde på byens rådhus!).

3. akt: Kommunaldirektøren indkalder

chefen for alle kommunens servicetilbud

til byens ældre borgere, ældrechefen,

til et møde (han er ikke ældre, men

faktisk meget yngre!). Kommunaldirektøren

siger lavmælt: ”Borgmesteren

mener, at vi skal lade de ældre nøjes

med ét varmt bad om måneden. Det

har de bedst af, og der er ingen grund

til at bruge så mange penge ved at lade

dem bade flere gange.” Ældrechefen

lytter og forstår signalet. Kommunaldirektøren

kigger ud af vinduet og lader

signalet stå et øjeblik. Han gentager det

ikke. Det er sikkert ikke nødvendigt.

Hvad han selv mener om sagen er jo

underordnet. Man er vel loyal som

kommunaldirektør!

4. akt: Chefen for de ældre borgeres

servicetilbud, ældrechefen, går ned til

næste etage (længere nede i rådhusbygningen

forstås!) og indkalder sine mange

afdelingschefer til møde. Han siger

til dem, at borgmesteren har bestemt,

at for fremtiden skal de ældre ikke have

varmt bad hver 14. dag mere, men kun

én gang hver måned. Han gentager det

Nyt håb for diabetespatienter

Et omfattende forskningsprojekt om diabetes er skudt i gang på Aarhus

Sygehus. Med tiden skal forskningen resultere i, at lægerne hurtigere

kan behandle type 2-diabetespatienter optimalt. Diabetikere lever i

gennemsnit 12 år kortere end ikke-diabetikere, og med den nye viden vil

diabetespatienter være sikret et liv med mindre medicin, færre komplikationer

og større livskvalitet.

Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten 11.11.2010.

ikke, for det er sikkert ikke nødvendigt.

Hvad han selv mener er jo underordnet.

Man er vel loyal som ældrechef!

5. akt: Ved møde efter møde blandt

sosu´erne og andre medarbejdere i plejesektoren

og ved de efterfølgende mange

gruppemøder i ældresektoren gentager

de mange afdelingschefer borgmesterens

ord, som de er viderefortalt af kommunaldirektøren

til ældrechefen og videre

til afdelingscheferne. Nu er det ikke

mere blot borgmesterens løse - og måske

lidt impulsive - tanke eller kommunaldirektørens

opfattelse af borgmesterens

løse tanke, nej nu er det en ordre fra

oven om, at sådan skal det være. De

mange medarbejdere er jo bare ansatte

i kommunen, så de har bare at gøre det,

som de får besked på - selv om de synes,

det er helt galt.

6. akt: Sådan gik det til, at da borgmesteren

endelig fik en ”løs tanke” og

lod den sive ud gennem sidebenene.

og kommunaldirektøren opfattede det

afsendte signal og omformede det efter

sin egen økonomiske tankegang, og

ældrechefen blev tvunget til at lade sine

mange afdelingschefer forstå, at hvis

ikke de følger borgmesterens ordre, så

vil kommunens økonomi lide ubodelig

skade. Resultatet er naturligvis, at sosuassistenterne

og hjemmehjælperne og

hvad de ellers kaldes ved, at de kun kan

tilbyde de ældre borgere varmt bad én

gang om måneden.

Ethvert teaterstykke

har sin egen morale.

I dette tilfælde endda 7:

1. Borgmestre skal være forsigtige med

at få løse tanker og tænke dem højt.

2. Kommunaldirektører skal være

forsigtige med at fortolke og slet ikke

mene noget.

3. Ældrechefer skal være forsigtige med

at tro at alt, hvad de hører, er lov.

4. Afdelingschefer kommer let i

klemme mellem politikere og medarbejdere.

5. Medarbejderne på alle niveau skal

bare makke ret og skal på ingen

måde regne med, at de bliver hørt.

6. Alle ved jo, at borgmesteren har sagt

klart og tydeligt, hvad han mener! Så

det kører bare derudaf.

7. De ældre - ja de må så klare sig selv

indtil næste badedag! n


Endelig er ensomhed

blandt ældre faldende

I de sidste 25 år er der sat mange skibe i søen for at forebygge og bekæmpe ensomhed

hos ældre. Det lader til, at virkningen er ved at indfinde sig. Aktivitetstilbud, mere

orientering om sund levevis, bedre økonomi og et forhenværende arbejdsliv, der var

mindre hårdt fysisk end tidligere, er nogle af faktorerne, der giver den positive udvikling.

Ensomhed ikke

kvantitativt stort problem

Samtidig med at vi glæder os over det

faldende ensomhedsproblem, skal vi huske,

at det stadig gør rigtig ondt på dem,

der rammes af ensomhed på grund

alder. Svækkes man fysisk, psykisk eller

socialt er risikoen for at blive isoleret og

sat udenfor spillet stor. Og det vil give

de fleste en følelse af ensomhed.

Indsatsområder

igennem de sidste årtier

Netværksgrupper

I slutningen af 80’erne tog det fart med

netværksdannelse blandt ældre. Her

blev skabt en ny form at være sammen

på, som betød, at man selv skulle

bidrage til fællesskabet. Netværkene tiltrak

typisk folk med en fælles interesse,

det kunne være bøger, sang, mad, teater,

ture eller andet i den dur. Der blev også

dannet netværk om sorg, sygdom og andre

problemer, men frem for alt skabtes

der kontakter, venskaber og grobund for

at være noget for hinanden.

Yd og nyd og netværksformidling

Øget fokus på de ældres ressourcer gav

en ny indfaldsvinkel til at sætte dem

stævne. Er der noget, du vil hjælpe

andre med, så kan du selv forvente at få

hjælp til, det du ikke så godt kan selv.

Det var nogenlunde konceptet for en

”bank” med en liste over, hvad hvem

kunne yde og hvad hvem gerne ville

nyde.

Andre ordninger udmærkede sig ved

at formidle hjælp til dem, der havde

brug for det uden, at man nødvendigvis

skulle give noget igen. Disse ordninger

fik navne som Netværkskontor, Frinergi,

Frivillighedsformidlingen o.lign.

Besøgsvenner, ledsagertjeneste, tryghedsopkald

mmm.

Det blev mere og mere populært at

gøre noget for andre, hvis man var en

af dem, der havde overskud. Mange

projekter har sat gang i ordninger,

der tilbyder tryghedsaktiviteter af den

ene eller den anden art. Ældre hjælper

Ældre blev søsat i Ældremobiliseringen

i midten af 90’erne, forud for det

havde elleve kommuner deltaget i et

socialministerieprojekt, der skulle belyse

ensomhedsproblematikken og finde

veje til løsning af problemet. Mange af

de aktiviteter, der kom i gang på den

bekostning lever stadigvæk og har medvirket

til, at hverdagen er mere aktiv og

spændende for mange ældre.

Foreninger og klubber – målrettet pensionister

Der findes rigtig mange fællesskaber,

som har en organisation som bagland.

Typisk finder man her rammerne for

en holdningsmæssig tilgang til sit

fritidsliv. Det kan være politisk, fagligt

eller religiøst. Det kan også bare være,

at tilbuddene tiltrækker og så kommer

fællesskabet ud af det.

Fremtiden

og midler

til fortsat

indsats

Alle ovennævnte

– og der er/var

mange flere – er/

var tiltag, der bliver/blev

støttet af

offentlige midler

enten som projektmidler

eller

som driftstilskud.

Der er også fortsat

mange penge i

puljerne, men

desværre sker der

en del ændringer i

administrationen

af dem, der laves

nye kriterier og

prioriteter i disse år og det gælder både

de statslige og de kommunale midler til

aktiviteter og frivilligt arbejde.

Pensionisternes Samvirke frygter, at

alle de gode initiativer og hensigter, der

er i organisationerne såvel som i andre

tilbud, bliver udsultet. Der er ingen

idé i at blive ved med at sætte projekter

i gang, hvis de ikke kan forankres.

Lad dog stå, hvad ellers ikke kan falde

og lad falde, hvad ikke kan stå. Som

mange frivilliggrupper siger, vi skal

finde på noget nyt hele tiden for at få

penge, men vi kan ikke få penge til det,

vi har sat i værk, og som alle ønsker skal

fortsætte!

Lise Høst

Læs mere om den faldende ensomhed

i sociolog Merete Platz’ interviewundersøgelse

af 2000 mænd

og 2000 kvinder. Undersøgelsen

spandt over 10 år, de udvalgte

var født i 1920, 1925, 1930, 1935

og 1940, de var mellem 67 og 87

år mens undersøgelsen var aktiv.

www.aeldreviden.dk

BORNHOLMS

SOMMERHØJSKOLE

2011

Ta' på højskole på Bornholm!

Kom nemt

til Bornholm

– vi henter

og bringer i

bus.

Almindingsvej 35 • 3720 Åkirkeby

www.bhhs.dk • 56 97 40 77

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 15


TOURGUIDE

Skagensferie...

Nyd roen på Skagen Strand, og se det

dejlige Skagensområde. Tag 3 dage

og betal for 2. Pris for op til 5 pers. fra

Kr. 1.535 tlf. 7612 2000

www.fimus.dk

skagen strand butter

væk fra det hele, tæt på det meste

tel.: 9848 7222 skagenstrand.dk

Nyhed Nyhed Nyhed

fra skagen strand adobe

unsalted

caslon pro

væk fra det hele, tæt på det meste

sælannonce2.indd 1 13-03-2006 13:53:40

Vi kommer til din/jeres klub/

forening med en solstråleoplevelse

hvor vi holder foredrag om

gode danske vine af egen avl (har

opnået guld og sølv ved Danske

Vinskue). Selvfølgelig skal vi

også smage. Alt i alt en god oplevelse

for øre, øjne og gane.

Ring og aftal tid på 4828 5804

Dorte og Niels Frees

www.annisse-vingaard.dk

MuseuMsCenter

HanstHolm

Besøg nordeuropas

største befæstningsanlæg

fra

2. Verdenskrig.

www.museumscenterhanstholm.dk

Molevej 19 · Tlf. 97 96 17 36

En unik

rejseoplevelse!

Oplev Norges fascinerende kystlinje.

Ring eller kom ind, få rejseforslag,

pristilbud og gode råd.

Tlf. 33 21 18 64

hr@hyttespecialisten.dk

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 16

Vi ses i Esbjerg!

KRYDSTOGTER

& TEMAREJSER

70 20 98 99

WWW.BESTTRAVEL.DK

NYT KATALOG

104 sider med

spændende rejsemål!

Bestil det på

www.besttravel.dk

DIREKTE TIL

FJORD NORGE

• Bil

• Campingvogn

• Cruise

+45 97 96 30 00

Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Fjord Norway

KAREN

BLIXEN

Gæsteoptræden med

SÆRUDSTILLING

Den Danske MUSEET Skueplads

Åbningstider

På din maske

Selma Lagerlöfs frem til maj

skal Ons-fre: jeg kende 12-16 dig

“Legenden om Juleroserne”

Sidste Lør-søn: 11-16 dag

16. nov. kl. 16.

Nyd Billetter en 120 den frokost kr. + gebyr 15/11 gennem i caféen. Billetnet

Rungsted Strandvej 111

Tlf. Rungsted Tlf.

45

4557

57 Strandvej 10

1057

57111

Tlf. www.karen-blixen.dk

4557 1057

www.karen-blixen.dk

www.karen-blixen.dk

Verdens Smukkeste Sørejse

12 dages grupperejse op over Polarcirklen

til Nordkap i maj og august.

Inkl. 1/1 pension, fl y København-

Bergen og transfer med sightseeing

i Bergen. Rejseledsager med på hele

turen.

Fra 16.360 kr.

www.norskrejsebureau.dk

Tlf.: 33 12 45 65

R I N G S T E D M U S E U M O G A R K I V

Historiens Hus, Ringsted Museum

Køgevej 41, tlf. 57 62 69 00

Egnshistorie og særudstillinger

Ringsted Vindmølle

Museumscafé og butik

tirsdag, onsdag, torsdag

og søndag 11-16

Januar lukket

E-mail: ringstedmuseum@ringsted.dk

http://www.historienshus.ringsted.dk

BORNHOLM

Nygade 7, Sandvig, 3770 Allinge

Tlf. 56481010 Fax. 5648 1889

www.grethaspension.dk

Samarbejder med Samvirket

UDSTILLINGER

2011

CORNER 2011

15.jan.- 27. feb.

LARS DAN

”OIL PAINTINGS”

(ekspressivt

”romantisk” maleri,

hvor en kraftig, pastos

kolorit understreger

voldsomme

psykologiske

stemninger)


Forårets kurser

på Danmarks smukkest beliggende højskole

Vi har sammensat en række kurser, hvor livsglæden er i centrum.

Vore kurser er klassisk højskole, hvor vi kommer

paletten rundt, foredrag, værksteder, musik og sang, motion og

hyggeligt samvær. Traditionelt dansk køkken med grønt snit.

Nu leger tidlig forårssol 23. feb. – 8. mar...... Kr. 4.160,-

Forår og livsglæde 9. – 22. mar. .................... Kr. 4.250,-

Velkommen lærkelil 23. mar. – 5. apr. ....... Kr. 4.850,-

Jeg vælger mig april 6. – 19. apr. ............... Kr. 4.850,-

Påske på Rude Strand 20. apr. – 3. maj ...... Kr. 4.850,-

Den grønne søde vår 4. – 17. maj .............. Kr. 4.850,-

Østjyske landskaber 18. – 24. maj .............. Kr. 4.700,-

Nu lyser løv i lunde 25. maj – 7. jun. ........... Kr. 4.850,-

Pinse på Rude Strand 8. – 21. jun .............. Kr. 5.050,-

Rejsekursus til Irland 22. jun - 4. jul ........ Kr. 14.900,-

Kulturrejse til Provence 22. jun.-5. jul. .... Kr. 15.000,-

Du danske skærsommer 29. jun. – 12. jul. Kr. 5.250,-

Sommer og livsglæde 13. jul – 26. jul ......... Kr. 5.400,-

Materiale om kurserne samt tilmelding på 86 55 89 44

Læs mere på www.rudestrand.dk

E-mail: rudestrand@mail.tele.dk

Kystvejen 114 · 8300 Odder

Frihed til oplevelser

- også i regnvejr

Danmarks største udvalg af kvalitets-scootere.

Hastighed fra 6,5 – 25 km/t. Rækkevidde fra

10-90 km. Vælg mellem mere end 20 modeller

af høj kvalitet.

Sportster A/S servicerer fra dag til dag hos

kunder over hele landet og har gjort dette i

snart 25 år.

Køb eller lej en af vore el-scooter i morgen.

Ring og bestil brochure eller gratis afprøvning.

SPORTSTER A/S

Tlf.: 97 11 68 46

www.sportster.dk - info@sportster.dk

Risskov Bilferie

Europa til lavpris

Læsertilbud oplys/tast bestillingskoden: SENIOR

Skønne oplevelser

hele året

Asger Jorns Silkeborg 499,-

Dejlige Hotel Impala*** byder velkommen til

Silkeborg. Tæt ved centrum og med en flot udsigt

over Silkeborg Langsø. Dejlige værelser med bad

og toilet. Silkeborg har alt, hvad der skal til for at

I får en hyggelig miniferie. Sejl til Himmelbjerget

med den gamle Hjuldamper Hjejlen, besøg Silkeborg

Museum med Tollundmanden eller Silkeborg

Kunst Museum med en kæmpe kunstsamling af

Asger Jorn. Efter en tur i butikkerne, kan I nyde

et glas vin på en café ved Gudenåen.

Spar kr. 461,-

Opholdet inkluderer:

• 2 overnatninger

• 2 x morgenbuffet

• Flot beliggenhed

• Naturskønne omgivelser

• Kunstbyen Silkeborg

Fantastisk

pris!

Mulighed for tilkøb af værelse med terrasse. Ankomst: Alle dage

Centralt i den

gamle bydel

Østersøen og Wismar 849,-

Midt i den historiske gamle bydel i Wismar, som

ligger direkte ned til Østersøen, ligger det hyggelige

Hotel Alter Speicher Wismar****. Det

historiske familieejede hotel er bygget sammen af

flere gamle renoverede bygninger og her findes

bl.a. galleri, restaurant, bistro, pejs og lounge.

Hotellet ligger i centrum af byen og derfor kun få

minutters gang fra flere af Wismars store seværdigheder,

som f.eks. Markedspladsen, den gamle

havn og Nikolaikirken.

Spar kr. 157,-

Opholdet inkluderer:

• 2 overnatninger

• 2 x morgenbuffet

• 2 x dinnerbuffet

• 15 % rabat på

Wellnesstempel

• Happy Hour kl.16-18

3 nætter

1.299,-

Ophold i minidobbeltværelser. Ankomst: Indtil 30.4

Hyggelig

stemning

Marcipanbyen Lübeck 9 4 9,-

Hansestaden Lübeck er en af de tyske hansestæder

beliggende ud til Østersøen cirka 60

kilometer nordøst for Hamburg. Byens gamle

bydel med borgerhusene og murstenskirkerne

er på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Gå

en tur blandt de spændende bygninger og nyd

en smule af Lübecks verdensberømte marcipan.

Lige udenfor den charmerende by ligger Nordic

Hotel Lübecker Hof****, hvorfra I nemt kommer

ind til Lübeck centrum.

Spar kr. 152,-

Opholdet inkluderer:

• 2 overnatninger

• 2 x morgenbuffet

• 2 x 3 retters menu

• 1 x velkomstdrink

• Tæt ved Lübeck Altstadt

Flotte

værelser

Obs. Restauranten er lukket om søndagen.

Børn 0 - 6 år gratis i forældres seng. Ankomst: Alle dage

• Rejsearrangør: Risskov Autoferien AG

• Prisen er pr. person i dob.vær.

• Gode børnerabatter

• Mulighed for flere dage

• Minimum inkl. slutrengøring

• Ekspeditionsgebyr fra kr. 59,-

• Spar i fht. hotellets egen pris

• Forbehold for udsolgte datoer

• Ring og hør nærmere

• Åbent 9-17, søndag 10-15

Tlf. 70 22 77 17

www.Risskov-Bilferie.dk

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 17


Bisidderordning

Mange mennesker kan føle afmagt ved at skulle gå den tunge vej til at søge om hjælp,

andre er måske usikre, og nogle kan være dybt skeptiske overfor, om deres juridiske

rettigheder nu også tilgodeses.

Alle har ret til en bisidder, det er et

af argumenterne for, at 14 seniorer

i Nordsjælland har taget uddannel-

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 18

sen som bisidder. De kan blandt andet

hjælpe med at skabe klarhed over situationen,

og være med til at forberede

En frivillig bisidder er sædvanligvis knyttet til en organisation og er dermed

underlagt etiske og praktiske retningslinjer for sit arbejde.

I lovgivningen er der flere steder nævnt, at en borger kan medbringe en

bisidder, som deltager i møder med forvaltningen eller i sundhedsvæsenet.

Vejledningen til lovgivningen fastsætter rettigheder og begrænsninger for

bisiddernes virkefelt, men en egentlig definition af, hvordan bisidder udfører

sin opgave eksisterer ikke.

Imidlertid slås det fast, at bisidder ikke er rådgiver og bisidder kan derfor

ikke indgå i vurderingen af den juridiske retssikkerhed.

Til gengæld ved bisidderen, hvilke rettigheder en person har i forhold til

sagsbehandling, anke, klage, tidsfrister.

Det vil sige, at succeskriteriet for en frivillig bisidder ikke er resultatet af

den juridiske del, men spørgsmålet om hvordan personen oplever støtten.

Frivilligt arbejde som bisidder er en ulønnet aktivitet, der skal være til

gavn for andre end en selv, og skal have en vis grad af formel karakter.

Det gælder f. eks. tavshedspligt, fortrolighed og ikke at modtage erkendtligheder

eller betaling for det frivillige arbejde.

ufrivillig natlig sengevædning sengevædning og

natlig vandladning vandladning kan forstyrre

søvnen hos både voksne og børn!

Der findes god hjælp

at hente hos din læge.

Der findes god hjælp

at hente hos din læge.

personen på mødet med det offentlige

eller hvad det nu er, der skal ske. Det

kan være i forbindelse med skilsmisse,

overgreb, vold, mistet job, sygdom eller

økonomiske vanskeligheder.

Gruppen træffes i Frivilligcenter

Hillerød, Fredens Vej 12 C i Hillerød

eller på telefon 50 83 08 78, man kan

også skrive til dem på mail: kontakt@

bisiddergruppen-nordsjaelland.dk.

Tisser Tisser du om du naTTen? om naTTen?

Ofte skyldes tilstandene natlig polyuri.

Natlig polyuri betyder, Ofte at kroppen skyldes tilstandene produce- natlig

rer unormalt meget pen urin producerer om natten, unormalt og det meget u

er en af de hyppigste te årsager til, at voksne skal op at l

skal op at lade vandet natten. eller Der at børn findes tisser god i hjælp at h

sengen om natten. Der findes god hjælp

at hente hos din læge.

Få mere at vide på

www.np.dk

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11,

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S, tlf: 88 16 88 17, fax: 88 16 88 19

Få mere

www

090701_Minirin_185x132.indd 1 09-07-01 11.54.44

feb 2009


Lignende ordninger

andre steder i landet

Der er mulighed for samme hjælp andre

steder i landet, kontakten til dem

får man via Ældremobiliseringens

konsulenter, som dækker hele landet.

Ring eller skriv til:

Konsulent Elin Bak, Nordjylland og

Nordvestjylland, tlf. 20914802, mail:

eb@aeldremobiliseringen.dk

Konsulent John Jørgensen, Ribe, Sønderjylland,

Vejle, Fyn, tlf. 20914801,

REJSEHJØRNET

Vi arrangerer rejser i ind- og

udland. Pensionisternes Samvirke

er medlem af Rejsegarantifonden.

Vi formidler

rejser til både personlige

medlemmer og foreninger.

Kom eller ring, vi har gode

tilbud i alle prislag. Alle priser

er pr. person i delt dobbeltværelse.

Rejsehjørnet har

åbent man. - fre. kl. 9.30 –

14.00. Tlf. 35 37 24 22.

I Zarens kølvand

Fra Skt. Petersborg til

Moskva ad Zarens vandveje

27.aug – 6. sept. 2011 Klassisk krydstogtrejse

ad de russiske floder fra Skt.

Petersborg – Mandrogi – Kizji – Goritzy

– Jaroslavl – Uglitj – Moskva.

Pris 14.300 kr. Medlemspris 13.990

kr. inkl. i prisen: dansk rejseleder,

fly København – Skt. Petersborg og

Moskva – København med SAS – udflugter

og entreer jf. program. 11-dages

krydstogtrejse på M/S Shashkov i delt

dobbeltkahyt – helpension på skibet –

visum til Rusland – skatter og afgifter.

Ring og få tilsendt udførligt program.

Tranedans ved

Hornborgasøen

28.-29. marts kl.8.00 med afgang fra

Valby Station. Hvert forår finder et

enestående naturfænomen sted ved

Nye bisiddere?

Sidder du med ubrugte ressourcer, har du en baggrund, der gør, at du kan

hjælpe andre, der hvor der brug for et par ekstra ører, og har du lyst og gå

på mod? Så kunne det måske være dig, der blev den nye initiativtager til en

gruppe af bisiddere i et område, der ikke er dækket ind.

Ring eller skriv til den konsulent, der er tilknyttet det område, du bor i.

eller til Ældremobiliseringen, tlf.35 35 26 99.

mail: jj@aeldremobiliseringen.dk

Konsulent Jytte Vestesen, Nordsjælland,

København, Bornholm, tlf.

Hornborgasøen i Sverige. Søen ligger

250 km nordøst for Helsingborg

mellem Vänern og Vättern. Vi kører i

luksusbus, spiser frokost undervejs for

egen regning. Ser Varnhjem Klosterkirke

og er fremme mandag eftermiddag.

Om aftenen tager vi ud, ser og

hører tranernes godnatsang inden der

er middag på Skara Stadshotel. Næste

dag er der tranedans med svensk

naturvejleder. Pris 2.195 kr. Medlemspris

1.995 kr.

Holland

2.-6. maj kl. 6.30 med afgang fra Valby

Station. Vi når frem til vores hotel

”Tulip” i Callantsoog, sen aftensmad.

Overnatning i 4 dage. Her møder vi

den blomsterpragt, som Holland er så

berømt for. Vores ophold i Holland

slutter selvfølgelig med rundtur i Amsterdam,

hvor vi ser de mest berømte

steder. Pris 4.595 kr. Medlemspris

4.295 kr.

Bornholm

20.-24. juni kl.13 fra Valby Station.

Efter opsamlingen i Jylland og på Fyn

ankommer vi til Sandvig, hvor værtsparret

Rikke og hendes mand tager

imod på det hyggelige Hotel Grethas

Pension. De næste 3 dage skal vi se

næsten alt det, Bornholm er berømt

for. Pris 3.865 kr. Medlemspris 3.695

kr.

Tranedans

20914804, mail: jv@aeldremobiliseringen.dk

n

Azorerne

Azorerne/Ponto Delgard

6.-13. september. Tag med Pensionisternes

Samvirke til denne dejlige ø på

Azorerne. Vi skal bo på byens fineste

hotel, det 4**** Marina Atlantico.

Foruden halvpension fra første dag

bliver der 3 udflugter. Byrundtur ex.

frokost, heldagstur til De eventyrlige

Tvillingesøer og til de varme kilder ved

Furnas-Säo Miguels, begge dage med

frokost inkl. Pris 6.450 kr. Medlemspris

6.250 kr.

Møllecruise fra Esbjerg

23.-24. maj 2011. Bus fra Valby st. til

Esbjerg, hvor vi skal med Englandsbåden

M.S. Dana Sirena på et 4 timers

mølle-cruise til Horns Rev, vi skal se

verdens største vindmøllepark, måske

ser vi også sæler!!

Frokostbuffet med en øl/vand

eller 1 glas vin, kaffe med kagebuffet,

overnatning i kahyt (i havnen) og

morgenbuffet. Mange oplevelser på

turen begge dage.

Pris: 1.895 kr. Medlemspris: 1.595

kr. ved delt kahyt.

Dresden

26.– 30. april. På denne fantastiske

tur oplever vi “Elbens Firenze”

Dresden, sejltur på Elben, Meissen

porcelæn, særprægede sandstensklip-

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 19


Dresden

per, et imponerende kongeslot og et

prægtigt borganlæg. Prisen inkluderer:

bustur, hotelophold, halvpension

fra aftensmad første dag til og med

frokost sidste dag, udfl ugter, entreer

til Königstein og procelænsfabrikken,

besøg i Pillnitz, sejltur, sporvognstur

og rejseleder alle dage. Pris 3.900 kr.

Medlemspris kr. 3.745

Vildgæssene i marsken

11.-12. april. Bus fra Valby Station til

Bindeballe Købmandsgård, medbragt

mad nydes hos Købmanden. Ad smalle

veje med bussen og fugletæller Ole

Post til Saltvandssøen i Margrethe Kog

Rickelskoog. Frokosten indtager vi på

kroen på den tyske side af Rudbøl i

byen Rosenkrans. Derefter går turen

til Tønder by, Tønder Museum, og

byens ”Apotek” der er fra 1600-tallet,

et utroligt hus med en permanent

juleudstilling. Husk Pas. Pris. 1.498 kr.

Medlemspris 1.375 kr.

Sort Sol over marsken

Bustur med 1 overnatning 21.-22.

sept. eller 22.-23.sept. sep. Første stop

er Geografi sk Have i Kolding med

planter fra alle jordens egne. Nyd den

medbragte madpakke her, eller der kan

købes frokost på vejen derover. I Ribe

ser vi den gamle bydel og domkirken,

inden turen går til hotel Ballumhus

i Bredebro. Der er næsten garanti

for at se de mange hundredetusinder

af stære, men naturen og stærene

kan være lunefulde. Fredag kører vi

til Møgeltønder, Schackenborg og

HØRT OG SET

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 20

til Tyskland for at handle. Vi spiser

frokost i Flensborg og ser lidt af byen.

Husk pas. Prisen med bus, guide i Kolding,

Ribe, Møgeltønder og marsken,

pension, delt dobbeltværelse: 1.498

kr. Medlemspris 1.375 kr. Tillæg for

eneværelse 200 kr.

Norge

5.-8. juni. Med DFDS til Oslo. Herfra

skal vi med bus på en smuk køretur til

Vrådal, Heddal Stavkirke, Vrangfoss

Sluser, og gennem Kongsberg. Overnatning

på Quality Strand Hotel i Vrådal.

Efter morgenmad retur til Oslo,

hvor vi skal være ved båden ca. kl. 16.

For sejltur, bustur, 3 x morgenmad – 3

x aftensmad m. 1 drikkevarer – 2 x

overnatning på båden og 1 gang på hotel.

Pris 2.750 kr. Medlemspris 2.595

kr. Tillæg for enkeltkahyt/værelse og

udvendig kahyt.

Grønland

14. - 23. juni eller 9. - 18. aug. I samarbejde

med Arbejderhøjskolen i Qaqortoq

(Julianehåb) skal vi opleve Grønlandsk

kultur, kaffemik, sang, musik,

dans, mad. Ture til indlandsisen, de

varme kilder, gamle nordbopladser. Se

det smukke Grønland fra en helikopter.

Flyrejse, bådture, helikoptertur,

indkvartering, fuld forplejning,

foredrag, udfl ugter. Pris pr. person i

dobbeltværelse: 18.385 kr. Medlemspris:

17.395 kr. Ring efter program på

35 37 24 22.

Malta i selskab

med Johnny Reimar

30. april – 7. maj, 8 dages eksotisk rejse

til Malta. Vi fl yver både fra København

og Billund til Malta, hvor vi

bliver indlogeret i det kendte Mellieha

Holiday Centre (Dansk Folkeferie) der

ligger ud til en af de få sandstrande,

klippeøen kan byde på. Her får du et

af de prisbelønnede feriehuse, der er

tegnet af arkitekten Hans Munk, og

ved stedets svømmepøl er øens smukkeste

udsigt. Alle feriehusene er på 70

m2 indrettet med spisekøkken, stort

badeværelse, stue og 2 soveværelser. Til

alle feriehusene er der privat tagterrasse

og dejlig lukket gårdhave. Alle har

panoramaudsigt og er forsynet med

satellit tv, der også viser enkelte danske

kanaler. Johnny Reimar vil holde foredrag

om Malteser-riddernes spændende

historie og selv deltage i et besøg i stormesterens

palads i Valletta. Derudover

vil den folkekære entertainer naturligvis

også underholde ved en festmiddag

i centret. Turen omfatter tillige en

festlig velkomstmiddag med musik og

underholdning samt 2 halvdagsture til

spændende steder på øen.

Afgang fra Kastrup lufthavn 30.

april kl. 16.30 – Hjemkomst i Kastrup

7. maj kl. 23.50

Afgang fra Billund 30. april kl.

7.00 - Hjemkomst i Billund 7. maj kl.

14.55. Pris 7.050 kr.

Medlemspris 6.559 kr. pr. person

v/2 personer i feriehuset med adskilte

soveværelser og fælles opholdsstue.

3 pers i samme hus: 6.469 (2 soveværelser)

4 pers i samme hus: 6.359 (2 soveværelser)

Der fi ndes enkelte dobbeltværelser

til 1 person mod et tillæg på 700 kr.

Prisen er inkl.: fl yrejse t/r, mad

ombord på fl yet, transfer, ½ pension,

foredrag, udfl ugter og festmiddage, der

er desuden guide med fra Pensionisternes

Samvirke.

Nyhed:

Filmfestival på

Tisvilde Højskole

7.- 11. marts

Tema: Italienske fi lm, italiensk mad

og vine.

Pris med fuld forplejning 1.695 kr.

Tilmelding direkte til højskolen.

Ring efter program, tlf. 48 70 76 36 n

Dårlige lunger er en kvindesygdom

Danske kvinder har rekord i KOL (rygerlunger). Både hos kvinder og mænd opdages sygdommen alt for sent. Et

af de store problemer er, at KOL kommer snigende. Derfor opdager mange ikke, at de gradvis får sværere ved

at overkomme selv små ting i hverdagen.

Hvert år indlægges ca. 25.000 KOL-patienter med akutte vejrtrækningsproblemer, og der dør årligt 5.900 af sygdommen.

Kilder: 24timer 16.11. og Lokalavisen Nordsjælland 2010.


Rundrejser

med dansk rejseleder

Vietnam - Bali - Thailand - Borneo

vietnam fra nord til syd

Rejs 05. marts fra kr 16.498

Rejsen inkluderer: Flyrejse fra København - Hanoi t/r • Morgenmad

alle dage • 6 x frokoster og 1 x middag • Byrundtur i Hanoi • 2 dage/1

nt cruise på Halong bugten • Nattog - 2 klasse fra Hanoi - Hue • Byrundtur

i Hoi An • Cham Museum i Danang • Bådtur på Parfume floden

• Cyclo tur i Hue • Besøg i mausolærer • Fly fra Danang til Ho Chi

Minh City • Heldagsbytur i Ho Chi Minh City • Heldagstur til Mekong

Deltaet • Al transport • 3 nætter i Phan Thiet • Alle entreer • Alle

kendte skatter og afgifter.

fantastiske thailand - Rejs fx 13.

maj fra kr. 10.98

Rejsen inkluderer: Fly t/r København - Bangkok t/r • to nætter i Bangkok

• daglig morgenmad • 6 frokoster og en middag • bjergstamme-besøg

• besøg i Mae Sai og den Gyldne Trekant • sejltur på Mekongfloden •

besøg i elefanttræningslejr • besøg på orkidéfarm • Doi Suthep-templet

• Chiang Mais natmarked • 1 nat i Phitsanulok • 2 nætter i Chiang

Rai • 2 nætter i Chiang Mai • indenrigsfly i Thailand • al transport •

alle entreer • dansk rejseleder på rundrejsen • alle kendte skatter

og afgifter

Tlf. 70 201 208 · www.toptours.dk

TV 2 Tekst-tv side 531

fantastiske bali - rejs fx 24. marts

fra kr, 13.998

Rejsen inkluderer: Flyrejse fra Kastrup til Bali t/r med Singapore

Airlines eller Qatar Airways • Rundrejse med program • Landsbybesøg

• Naturoplevelser • Tempelbesøg • Snorkeltur (mod tillæg

usd 70)• Riverrafting • 5 nætter på Sanur Beach Hotel • 3 nætter på

Ubud Village Hotel • 3 nætter på Puri Bagus Lovina • 1 nat på Sanda

Boutique Resort • 12 x morgenmad • 6 x frokost • Gældende danske

skatter og afgifter.

borneo - sarawaks perler - rejs 12.

april fra kr 17.998

Rejsen inkluderer: Fly • Udflugt til Orangutan Center og byrundtur

i Kuching • 3 dg/2 nt i Nanga Sumpa langhus • Udflugt til Bako • Udflugt

til Sarawak Cultural center • Al transport • 12 x morgenmad • 7

x frokost • 2 x middag • 2 nætter i Singapore • 3 nætter Kuching • 5

nætter Damai Beach Resort • Skatter og afgifter.


SENIORBREVKASSEN

Spørg advokat Jens Hoffmeyer (arv og testamente),

socialrådgiver Arne Arnsted, Tenna Westergaard

(forsikringsspørgsmål), psykolog Palle Vestberg og

tandlægerne Tove Thrane og Peter Gade.

Advokat

Jens Hoffmeyer

Psykolog

Palle Vestberg

Socialrådgiver

Arne Arnsted

Efterløn og arbejde

Kære socialrådgiver.

Min datter har lige fået sit andet barn. Det første er kun et

år, og hun har så svært ved at klare hverdagen med de to

små. Min svigersøn arbejder meget, så hun står temmelig

KRYDSTOGTER

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 22

Forsikringskonsulent

Tenna

Westergaard

TandlægernTove Thrane og Peter Gade

alene med både børn og husholdning, derfor vil jeg gerne

hjælpe hende, men det har jeg kun kræfter til, hvis jeg

går ned i tid på det kontor, hvor jeg arbejder. Jeg har fået

lov til det, men jeg ved ikke, om jeg har råd. Jeg er 63 år

og har et efterlønsbevis, så jeg kan vel få noget dækket af

efterlønnen. Men hvor meget. Og må jeg overhovedet gå på

efterløn for at passe børn?

Venlig hilsen

Åse Jensen

Kære Åse Jensen

Det lyder på alle måder som en glimrende ide, at du går lidt

ned i tid for at passe børnebørn.

Du skal indledningsvis henvende dig til din A kasse for

at søge efterløn. De skal så vejlede dig om det videre forløb.

Når du så har fået efterløn står det dig frit for at arbejde,

så meget du vil i efterlønsperioden. De timer du arbejder

bliver trukket fra i dine efterlønstimer. Det betyder, at man

for hver arbejdstime modregner en times efterløn. Da man

oftest får mere for en løntime end for en efterlønstime, kan

det altså godt betale sig at arbejde. Hvis du for eksempel

arbejder 25 timer om ugen, får du udbetalt efterløn for det

der svarer til 12 timer. Hvis du i en uge arbejder mere end

29 timer og 36 minutter, får du ikke efterløn for den uge.

Der er reelt tale om Fleksibel efterløn. Så du kan vælge

forskellige antal arbejdstimer for hver uge – naturligvis

under forudsætning af, at din arbejdsgiver godkender det.

Så god fornøjelse med planlægningen og udførelsen af

dit ”hverv” som bedstemor. For ja – du må gerne passe

børnebørn.

Med venlig hilsen

Socialrådgiveren n

Flodkrydstogter i Europa

HOLLAND & BELgiEN EN ALsAcE A tiL AmstErDAm

Forårskrydstogt med blomsteroplevelser

i Holland og Belgien

Holland om foråret er kendt for synet af millioner af

løgblomster i fuldt flor i utrolige farver i smukke haver,

skønne parker og på endeløse marker.

Oplev det charmerende hollandske landskab, med

kanaler, kønne gamle broer og vindmøller på et

veltilrettelagt krydstogt fra Amsterdam i Holland til

Antwerpen i Belgien ombord på M/S Normandie.

Afrejsedatoer: 9., 23. & 30. april 2011

8 dage • BUS

SpAR 199,-

BESTIL ONLINE

På www.besttravel.dk kan

du læse mere om rejsen

og bestille hele døgnet.

8.595,-

Pris pr. person i db. kahyt

BLOmSTERKRYDSTOGT

INKLUDERET I pRISEN

• Bustransport i moderne

langtursbus

• 7 overnatninger ombord på

M/S Normandie

• Helpension ombord på skibet

• Drikkepenge til

skibets personale

• Udflugter ifølge program

• Dansk rejseleder

Udflugter inkluderet i prisen: By- og kanalrundfart i Amsterdam • Byrundtur i

Dordrecht • Byrundtur i Antwerpen • Udflugt til Brügge • Udflugt til Bruxelles • Udflugt

til Keukenhof • Udflugt til Alkmaar

Vinmarker og historiske byer langs Rhinen

på krydstogt fra Strasbourg til Amsterdam

Med sine 1320 kilometer er Rhinen en af Europas

længste floder. Vi sejler på de øverste to tredjedele af

floden og passerer undervejs nogle af de smukkeste

steder og de kendteste byer såsom Strasbourg,

Speyer, Worms, Rüdesheim, Köln og Amsterdam.

Fly fra København til Frankfurt og retur fra

Amsterdam.

Afrejsedato: 14. maj 2011

Ekspeditionsgebyr pr. bestilling ved fremsendelse af billet pr. e-mail kr. 65,-/post kr. 95,-.

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

8 dage • FLY

9.595,-

Pris pr. person i db. kahyt

SpAR 199,-

FLY FRA KØBENHAVN

INKLUDERET I pRISEN

• Fly København-Frankfurt og

Amsterdam-København

• Bustransport

• 7 overnatninger ombord på

M/S Normandie

• Helpension ombord på skibet

• Drikkepenge til

skibets personale

• Udflugter ifølge program

• Dansk rejseleder

Udflugter inkluderet i prisen: Udflugt til Strasbourg inkl. kanalrundfart • Udflugt

til Speyer og Heidelberg • Byrundtur i Rüdesheim • Byrundtur i Köln • Kanalrundfart

i Amsterdam

www.besttravel.dk • 70 20 98 99

KRYDSTOGTER • TEMAREJSER • STORBYFERIER • SOLFERIER • SKIFERIER

SE & BESTIL NYT KATALOG PÅ WWW.BESTTRAVEL.DK

104 sider med spændende Krydstogter & Temarejser

ÅBNINGSTIDER

MAN-FRE 9-16.30

LØR 9.30-13.30

BESTIL ONLINE

HELE DØGNET


... oplevelser med dansk rejseleder

REJSER MED UDSIGT

KOMBINER KULTURELLE OPLEVELSER MED UDSIGT FRA HOTELLER BELIGGENDE I STRANDKANTEN

VIDUNDERLIGE GAETA VIDUNDERLIGE ANDALUSIEN VIDUNDERLIGE AMALFI

Den smukke kyststrækning mellem Rom og Napoli er ukendt

land for de fl este. Hos Kulturrejser Europa er vi faldet for

havnebyen Gaeta, som var en af romernes foretrukne badebyer

for 2000 år siden. I dag er havnen og den lange havnepromenade

stadig vigtige faktorer i byens liv, men ellers

præges den i høj grad af det imponerende normannerslot.

Der er et hyggeligt historisk bycentrum med et stort udvalg

af butikker og restauranter, og så er der en rigtig god strand

i bydelen Serapo, hvor vi bor på hotellet af samme navn.

HOTEL SERAPO ligger godt placeret med panoramaudsigt

over havet og samtidig i gåafstand fra Gaeta bycentrum.

Udover den private strand, har hotellet udnyttet beliggenheden

ved havet og anlagt terrasser med panoramaudsigt,

således man som gæst kan kaste blikket mod havet både fra

værelset og fællesområderne.

KULTURREJSER

... oplevelser med

EUROPA dansk rejseleder

Kulturrejse til Andalusien hvor nogle af regionens største og

mest interessante seværdigheder opleves. F.eks. det storslåede

Alhambra, moskéen i Córdoba (tilkøbes) og mulighed

for at gå på opdagelse i Málaga på egen hånd. Derudover

skal vi på oplevelse i den betagende natur, op i bjergene og

indsnuse atmosfæren i Andalusiens hyggelige, hvide landsbyer

og nyde en dejlig frokost frembragt af lokale husmødre.

Som en nyhed i 2011 tilbydes nu også direkte afgange fra Billund

og Aalborg – læs mere i kataloget side 46.

HOTEL PERLA MARINA er et fi restjernet hotel, beliggende

ved stranden i centrum af Nerja by. Alle værelser har balkon

og havudsigt. I lokalområdet er der et velassorteret by- og

handelsliv. Fra hotellet er der en hyggelig promenade langs

vandet som delvist kan benyttes, når man går til Balcón de

Europa for at nyde udsigten.

En rejse til Amalfi kysten er et sandt overfl ødighedshorn af

imponerende smuk natur, hyggelige og pittoreske småbyer,

grotter og vulkaner samt verdensberømte græske og romerske

ruinbyer. Der er oplevelser nok til mange rejser, og er

man først faldet for al denne skønhed, er det helt sikkert,

at man vender tilbage igen og igen. Denne rejse til Amalfi -

kysten kombinerer spændende udfl ugter med god tid på

egen hånd til at nyde havudsigten fra hotellet eller til egne

oplevelser langs Amalfi kysten.

HOTEL SOLE SPLENDID ligger som det eneste hotel i Maiori

direkte på stranden, hvilket betyder, at man har direkte havudsigt

fra alle værelser, som naturligvis også har balkon. En

af de store fordele ved at bo direkte på stranden er, at man

kan tage en morgensvømmetur på den private strand, lige

som man falder i søvn til lyden af bølgernes skvulpen.

PRIS fra kr. 6.695 PRIS fra kr. 6.695 PRIS fra kr. 6.995

KØBENHAVN ÅRHUS

Lavendelstræde 8

1462 København K

Søren Frichs Vej 42 M

TLF 88 33 62 46

8230 Åbyhøj SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 23

WWW.KULTURREJSER-EUROPA.DK


KRYDS & TVÆRS

Navn: Tlf.:

Adresse: Post Nr.: By:


Løsning 6/2010

Krydsord

Blandt de rigtige løsninger trækkes

lod om en præmie på 100 kr., en på

75 kr. og tre på 50 kr. Løsningen,

der sendes til Seniorernes Blad, Griffenfeldsgade

58, 2200 Kbh. N., skal

være os i hænde senest den 2.3. 2011.

Mærk kuverten “Krydsord”.

Tillykke til de heldige vindere af

krydsen i blad 6 - 2010

100 kr. Birgit Radmer

Kastaniealle 13

6000 Kolding

75 kr. Povl M. Nielsen

Friggsvang 1

6500 Vojens

50 kr. Marie Gade

Skrænten 7

7700 Thisted

Martin Nielsen

Skelbakken 15

2690 Karlslunde

Poul Rasmussen

Påskestien 3

!

2670 Greve

Klip ud og send ind

Porto betalt

BLIV MEDLEM

INDMELDELSE I PENSIONISTERNES SAMVIRKE:

Indmeldelse af enlige og par:

Navn Født den:

Navn Født den:

Adresse

Postnr. og by

Tlf. Mail:

Indmeldelse af forening/klub: Institution: Anden gruppe:

Skriv navnet her under og benyt adressefelterne ovenfor.

Navn

Mange enkeltpersoner, foreninger og

klubber melder sig ind i Pensionisternes

Samvirke for at nyde godt af Samvirkets

bistand, kurser og de servicetilbud

og rabatter, medlemmerne får. De

gør det også for at støtte og præge det

ældrepolitiske arbejde.

Foreninger

Pensionisternes Samvirke har i sin

kreds en bred vifte af klubber, foreninger,

projekter, brugerhuse og

centre. Årskontingentet for klubber og

foreninger er 12 kr. for de første 100

medlemmer og 7 kr. for hvert af de

efterfølgende medlemmer.

Enkeltmedlemmer

Desuden har vi mange enkeltmedlemmer.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere

er velkomne i Pensionisternes

Samvirke. Som medlem får du

Seniorernes blad tilsendt 6 gange om

året. Du får forskellige rabatter, og du

kan til speciel lav medlemspris deltage

i vore kurser og andre arrangementer.

Du får også indflydelse. Før hver

kongres inviteres du til et møde, hvor

der vælges delegerede. Kontingentet

er kun 100 kr. om året og 130 kr. for

par.

Andre kan være med

Ældreråd, centre, projekter og institutioner,

der ikke har en egentlig

foreningsstruktur, er velkomne som

medlemmer i Pensionisternes Samvirke.

Årskontingentet er 1.000 kr.

Vil du være med i vores fællesskab,

så meld dig ind på nedenstående

kupon, portoen er betalt. Du kan også

melde dig ind via forsiden på vores

hjemmeside:

www.pensionisternessamvirke.dk

Indmeldelse kan også foregå via Webshoppen

på vores hjemmeside, hvor der

kan betales med det samme.

Abonner gratis på

Samvirkets Nyhedsbrev

Hver måned sender vi et Nyhedsbrev

direkte hjem i din

mailboks, hvis du tilmelder dig

via hjemmesiden.

Køb ind i Webshoppen

Lige nu kan du købe bøger, pjecer,

medlemskab mm.

Senere åbner vi for salg af rejser

og arrangementer.


Af Else Berenth,

redaktør og forfatter,

kursets idémager og

omdrejningspunkt.

Store øjeblikke på

Tisvilde Højskole i april

Ofte er det jazzen, der trækker folk af huse med kurs mod den stemningsfulde højskole i

Tisvilde, men nu er det blevet en ligeså populær tradition hvert år at sætte litteraturen på

dagsordenen.

Tisvilde

Højskoles

kursus

om

erindringslitteratur

I skønne omgivelser

på en

lille, hyggelig

pensionisthøjskole, hvor der hvert år er

mange kurser på programmet, er der i

de sidste tre år, som noget nyt, også litteraturkurser.

De tager udgangspunkt i

aktuelle bøger med erindringer, skrevet

af danske forfattere. Før et kursus

begyndelse, får de tilmeldte kursister

tilsendt et eksemplar af den illustrerede

bog. Bogens forfattere kommer og

fortæller på skift om deres kapitel i bogen

og om, hvad de arbejder med lige

nu. Herunder fortæller jeg, hvordan

ideen med at samle erindringsbøger

er opstået og lidt om de fire bøger, det

foreløbig er blevet til.

Ester Møller som

inspirationskilde

Den gamle læge Esther Møller, hvis

erindringer jeg skrev, sagde engang til

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 26

Tisvilde Højskole er altid rammen om hyggeligt, sjovt og berigende samvær. Og den smukke

natur omkring højskolen kan selvfølgelig bruges i al slags vejr.

mig: ”Alle mennesker har en historie

om deres liv at fortælle. Du skal bare

huske at spørge dem.” Det er, hvad jeg

besluttede at gøre, og indtil nu er

det blevet til fire erindringsbøger. For

det er vigtigt at huske og vigtigt at

fortælle for eftertiden. Et gammelt ord

Pensionisternes Samvirke

+ + + 11976 + + +

0893 Sjælland USF B

siger: ”Hvis du lukker øjnene for fortiden,

bliver du blind for nutiden”. Det

tror jeg er sandt. Børn og måske især

vores børnebørn lytter ivrigt til, hvad

vi kan fortælle dem om, hvad der har

gjort indtryk på os i vores barndom og

ungdom.


Store øjeblikke

- titlen på den nyeste og sidste bog

i rækken af erindringsbøger udkom

den 15. november 2010. I den skriver

21 forfattere hver et kapitel om et

møde eller en begivenhed, som har

gjort et særligt indtryk og som fi k stor

betydning for tiden, der kom. Det er

erindret liv, ikke fi ktion, der fortælles

om. Det kan dreje sig om musik, en

rejse, en afsked med en elsket person,

en fødsel, en krigsoplevelse, en særlig

skolelærer, en digter. Oplevelserne er

mangfoldige, men alle store.

Blandt bogens forfattere er lægen

Henning Kirk. Han siger, at de sanser,

han kalder ”de gamle sanser” som syn

hørelse og smag, er dem, vi beholder

længst. Vi kender alle det at komme

ind i et fremmed hus og mærke en

duft, der minder os om noget helt

særligt, om barndomshjemmet:

”Jamen det er jo mor, der bager

boller!” tænker vi, og er tilbage i

”barndomshjemmet i stuen i midten”,

som forfatteren Bo Green Jensen

engang så rigtigt beskrev sit barndomshjem.

Litteraturkurset 2011

Lige efter påske den 26. - 30. april

afholdes kurset: ”Store øjeblikke”. Vi

starter hver dag efter morgenmaden

med morgensang, som det jo er højskoleskik,

og så kommer forfatterne efter

tur og fortæller.

Den første dag, tirsdag den 26.april,

begynder med Henning Kirk og slutter

med Nina Bjørneboes kapitel.

De tre tidligere litteraturkurser på Tisvilde Højskole

Som medlem af Dansk Forfatterforening har Else Berenth sammen med sin

medredaktør

Ivar. G. Jonsson, redigeret og selv skrevet et kapitel i bøgerne:

”En dag i mit liv” 20 danske forfattere fortæller om en dag, vi særlig husker,

da vi var mellem 17 og 25 år. Bogen udkom i 2007.

Året efter kom ”Spor i tiden”, 14 danske forfatteres barndom og nutid.

Her fortæller syv mandlige og syv kvindelige forfattere, som aldersmæssig

er spredt over en 60-årig periode. Den bog blev den første, som højskolen

afholdt et litteraturkursus om.

I foråret 2010 udkom bogen ”Natten jeg aldrig glemmer”, hvori 25 danske

forfattere – fra A til Z – fra Benny Andersen til Karen Zimsen hver skriver et

kapitel om en nat, der har gjort et særligt indtryk.

Onsdag den 27. begynder Hanne

Bistrup, og Monica Krog-Meyer er kl.

19.30 den sidste forfatter før aftenkaffen.

Torsdag den 28. kommer Benny

Lautrup som dagens første forfatter,

fulgt af Ole ”Bogart” Michelsen, Jens

Blendstrup og med Lene Andersen

som dagens sidste forfatter.

Fredag den 29. begynder Elisabeth

Lyneborg, og efter de næste fi re

forfattere har fortalt, slutter dagen med

festmiddag.

Lørdag den 30. er der - som hver

dag - morgensang efter morgenmaden,

og så viser Christian Andersen, der

har fotograferet under hele opholdet, i

foredragssalen en billedkavalkade fra

kurset.

Når den varme og kolde buffet er

spist, går alle før hjemrejsen ud på

højskolens trappe til fotografering af

det samlede hold.

Skynd dig

Jeg er sikker på, at kurset om: ”Store

øjeblikke” hurtigt bliver fuldtegnet, og

vi glæder os til at sende bogen af sted

til kursisterne i god tid før kursusstart.

Og vi glæder os til mødet om litteratur

i dejlige omgivelser.

Du kan læse mere om kurset og

tilmelde dig på www.tisvildehoejskole.

dk n

Pensionisternes Samvirkes medlemskort 2011

Klip ud og gem!

Lene

Andersen

Her er medlemskortet for 2011.

Klip det ud, skriv dit navn og medlemsnummer – og gem

kortet.

Det er en nyhed, at Samvirkets medlemmer får kortet på

denne måde.

Vi er fulgt med udviklingen, vi sparer på denne måde

porto og vi sparer på CO2 udslippet.

Hvis du er personligt medlem, skal du bare skrive personligt

medlem på den linje, hvor der står klub.

Med venlig hilsen

Pensionisternes Samvirke

Hanne

Bistrup

Jens

Blendstrup

Nina

Bjørneboe

Ellen

Heiberg

Ivar G.

Jonsson

Benedikt

Kristjánsson

Benny

Lautrup

21 forfatteres erindring om et stort øjeblik, der gjorde

særligt indtryk: Mødet med en person, der fik betydning

for den, der fortæller, eller mødet med et kendt menneske,

der fik betydning for samfundet. Et gensyn med en geografisk

lokalitet, en udfordring som at bestå en adgangsprøve

til et ønsket studium. Det lykkelige møde med livets

begyndelse eller det modsatte – at skulle tage afsked med

en elsket person ved livets afslutning.

Det handler kapitlerne i bogen bl.a. om.

Elisabeth

Lyneborg

Vibeke

Marx

Ole

Michelsen

Finn

Slumstrup

Vagn

Steen

Else

Berenth

Anne Marie

Bjerg

Niels

Brunse

Ib

Glindemann

Jesper

Hoffmeyer

Henning

Kirk

Monica

Krog-Meyer

Karen

Zimsen

Medlems-nr.: Din underskrift:

”Store øjeblikke”, hedder bogen som kursisterne

samles om på det aktuelle litteraturkursus.

Bogen udkom i efteråret 2010 og handler om

21 forskellige forfatteres bud på oplevelser i

deres liv, som af en eller anden grund blev

stående tydeligt i erindringen. Niels Brunse,

Anne Marie Bjerg, Karen Zimsen, Monica

Krogh-Meyer, Vagn Steen og Ole Michelsen

er blot et lille udpluk af bogens bidragydere.

2011

Klub

Pensionisternes Samvirke

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

Tlf. 3537 2422

e-mail: Samvirket@PensionisternesSamvirke.dk

www.PensionisternesSamvirke.dk

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 27


Anmeldelse af ny publikation fra Ældre Forum

Teknologiske hjælpemidler

i ældreplejen

Der er skabt et overblik over de nye muligheder, der er for at afhjælpe forskellige situationer i

ældres hverdag. Ældre Forum er barslet med en publikation, der har samlet de teknologiske

fremskridt og beskrevet dem på en vejledende og let tilgængelig måde, samtidig med at der

bliver sat kritiske spørgsmålstegn ved de løsninger, som er lige lovlig fremmedgørende.

Fra kælesæler til spulende wc’er,

robotstøvsugere og en talende

giraf i stuen, fantasien kender

ingen grænser i forsøget på at

afhjælpe ældre menneskers tab af

forskellige funktioner. Hjælpemidlerne

er også udviklet for at

bistå den hårdtprøvede hjemmehjælp

eller ligefrem med henblik

på at erstatte de manglende

hjælpende hænder i fremtiden.

Flere kommuner har i nogle år

været og er fortsat forsøgskaniner

i afprøvning af den nye

teknologi. I publikationen er der

udtalelser fra både medarbejdere

og brugere, som har konkluderet

på effekten af nogle af de nye

remedier. Hvis man har brug

for mere viden om status på de

enkelte effekter, er der i publikationen

oplyst, hvem man kan

henvende sig til vedrørende de nye hjælpemidler.

Og der er desuden beskrevet en lang række andre spændende

hjælpemidler: GPS, tryghedssensorer, automatisk

badekabine, forfl ytningsredskaber etc.

Lise Høst

ÆldreForums publikation: ”Velfærdsteknologi – nye

hjælpemidler i ældreplejen” er gratis og kan bestilles

på tlf. 72423990, mail: aef@aeldreforum.dk eller på

www.aeldreforum.dk hvor den også kan downloades

i Pdf.

Pensionisternes

Samvirke

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

ed

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 28

Der er lavet forsøg med sociale robotter, der

ligner levende væsener mest muligt, men først

med robotsælen Paro er det lykkedes, at opnå

den ønskede effekt. Paro er interaktiv, idet den

med forskellige lyde kan lære at reagere positivt

på bestemte stemmer. Den kan udstøde lyde,

som typisk vil opleves som tegn på velvære. Den

appellerer til omsorg, den kan ikke løbe væk

og der kan slukkes for den Disse tre egenskaber

har blandt andet haft betydning for anvendelsen

af den i behandlingen af demente.

Douche-toilet med løst betjeningspanel er

nok et hjælpemiddel mange vil sætte pris på

at kunne gå på toilettet uden andres hjælp, er

vel den funktion man allernødigst vil miste

håndteringen af. Til sommer 2011 kan 3 kommuner

svare på, om det lykkes at gøre borgerne

selvhjulpne ved nedre toilette og dermed også

gøre plejepersonale overfl ødigt i den forbindelse.

Toilettet har en indbygget vaskefunktion,

der både skyller og tørrer brugeren, der kan i

øvrigt suppleres med højdeindstilling og vip af

sædet.

Den selvkørende robot, som kaldes Giraffen, kan gå rundt i din stue

og lede efter ting, der er blevet væk for dig. Der er en skærm øverst på

kalorius, så man kan komme i kontakt med en person. Spørg fx hvor du

har lagt dine briller, så kikker kalorius sig omkring og hjælper dig med

at fi nde dem. Det store spørgsmål i etikken omkring denne genstand er

følelsen af overvågning. Men brugeren kan naturligvis selv slukke og

tænde for den.


Rejs med Seniorernes Blad

Bevar

naturen

og tjen lidt ekstra

Vi er en flok seniorer, der sammen har en masse

positive oplevelser. Samtidigt tjener vi lidt ekstra

ved at sælge medlemskaber. Vi arbejder hjemmefra

og telefonen er vores værktøj. Vi har travlt og har

derfor brug for dig.

Bliv medlemstegner hos danmarks

naturfredningsforening

Kontakt: Lene Smith mellem kl. 9-16 på

tlf.: 31 19 32 08 eller send en mail til ls@dn.dk

læs mere på www.dn.dk/job

Romerriget med Rom og Lazio

En rejse gennem historien - med dansk rejseleder, 6 dage

Vi har slået os ned uden for Rom

i byen Grottaferrata nær Frascati.

Med en pragtfuld, stille beliggenhed,

en dejlig have og en hyggelig

atmosfære indkvarteres vi på

Hotel Villa Ferrata, som skal være

udgangspunkt for vores oplevelser

de næste dage.

Vi får masser af tid til at opleve

mange af Roms historiske og kulturelle

herligheder, programmet

giver også lidt tid i storbyen på egen

hånd til at kigge på butikker og

måske nyde en lille espresso på en

af byens mange kaffebarer. Der er

halvpension på rejsen.

Rejs med hjerte, hjerne og holdning

Dagsprogram

Dag 1 Afrejse fra København til Rom og det antikke Ostia Antica.

Dag 2 Heldagstur til Rom.

Dag 3 Heldagstur i Castelli Romani.

Dag 4 Tivoli og aftentur til Rom med middag.

Dag 5 Peterskirken, Vatikanmuseet og fritid.

Dag 6 Fri formiddag. EUR-byen. Afrejse fra Rom til København.

Afrejse 4. maj 2011 kr. 6.990,-

Læs mere på www.albatros-travel.dk/seb

Prisen inkluderer

Fly København – Rom med Norwegian t/r, alle flyskatter og -afgifter,

dansk rejseleder og lokalguider hvor det kræves i Rom, transporter og

udflugter jf. program, indkvartering i delt dobbeltværelse (tillæg for

enkeltværelse), morgenmad og middag hver dag.

ROM Lazio

Information og bestilling

grupper@albatros-travel.dk

tlf. 36 98 98 98

Oplys venligst rejsekode LR-SEB

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 29


Tilbage til 50’erne

anledning af, at historiker Ove Dahl

I har udgivet sin bog om 50’erne

(som stadig kan fås til medlemspris,

se nedenfor) udskrev vi i sidste blad i

2010 en konkurrence om 1950’erne.

Vi stillede fi re spørgsmål og udlovede

bogen som førstepræmie og Ove

Dahls tidligere bog om 1980’erne som

andenpræmie.

De heldige vindere er:

Jacobine & Flemming Schandorff

Irishaven 198

Smørumnedre

2765 Smørum

Erna Blom

Louisenhøj 38

3700 Rønne

Fire store fester!

I år tilbyder Pensionisternes Samvirke to forårsfester i Koncertsalen i Tivoli og to sommerfester i Cirkusteltet på

Dyrehavsbakken. Alle med kendte kunstnere. Billetter til festerne sælges kun til medlemmer af Pensionisternes

Samvirke. Billetpriserne i Tivoli er 120 og 130 kr. og Bakken 130 kr.

Billetten til Koncertsalen gælder som adgang til Tivoli. Vi har fået gode frokosttilbud på udvalgte restauranter i

Tivoli og og på Bakken. Oplev den fl otte koncertsal og foyeren med det store 30 meter lange

saltvandsakvarium med bl.a. hajer. Konferencier: Georg Poulsen, og Kurt Rostgaard.

Forårsfest i Tivolis Koncertsal

3. maj kl. 10.30 – 12.30

Forårsfest i Tivolis Koncertsal

12. maj kl. 10.30 – 12.30

Sommerfest i Cirkusteltet på Bakken

20. juni kl. 10.30 – 12.30

Sommerfest i Cirkusteltet på Bakken

21. juni kl. 10.30 – 12.30

Med underholdning af bl. a.

Susanne Breuning, Jesper Lohmann, Jesper Lundgaard,

Københavns Politiorkester, Lene Siel, Stig Rossen,

Christoffer Brodersen, Poul og Fritz, snopperne fra

Rytteriet, Erik Grip, Pernille Schrøder og 6 andre kunstnere,

der endnu ikke er navne på. Læs mere om disse

kunstnere i Kom Med nr. 1.

Sådan får du billet:

Vi åbner for telefonsalg, tlf. 35 37 24 22, den 17. og 18. marts, begge dage kl. 13-15. Disse to dage skal der trykkes

”1” (hovedkontor) på telefonen for at bestille billetter. Du kan afhente de bestilte billetter fra 21. marts, eller du kan

få dem sendt mod indsendelse af en check og frankeret svarkuvert eller ved betaling via Netbank.

Løssalg af billetter fra 22. marts kl. 9.30

hos Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, København.

SENIORERNES BLAD NR. 1. 2011 SIDE 30

Og de korrekte svar på de fi re spørgsmål

er:

A. Den skoleinspektør, der i 50’erne

sendte tusindvis af københavnske

skolebørn ud til gårde på landet

hed Østrup.

B. Den lille tyske pindsvinedukke

som i 50’erne hyggede i mange

hjem, hed Mecki.

C. Den folkekære skuespiller, der i en

periode kastede sig over cirkuslivet,

var Buster Larsen.

D. Det var i 50’erne højeste mode at

bære en bestemt slags frakke, og

den hed en duffelcoat.

Medlemstilbud:

Samvirkets medlemmer kan få ”Tilbage

til 50’erne” på særlig favorable

vilkår.

Afhentningspris for medlemmer

af Pensionisternes Samvirke: 249 kr.

(Vejledende udsalgspris: 299 kr.) Ved

forsendelse tillægges et beløb på 25

kr.”Tilbage til 50’erne” er udgivet af

Gyldendal, 208 sider. n


Malaria-fri safari

i sydafrika

Matswani Safari lodge *****, afrejse f.eks. 1/3, 29/3,

21/6, 5/7 eller 12/7 2011 fra Kastrup og Billund,

10 dage/8 nætter

Et ophold på Matswani Safari Lodge i Sydafrika er en oplevelse i sig selv.

Store Verden har sammensat en særlig pakke indeholdende følgende:

l Fly fra Kastrup og Billund til Johannesburg t/r

l 7 nætter på det eksklusive Matswani Safari lodge i luksuriøse

bungalows med eget bad og toilet, samt aircondition

l 1 nat på Holiday Inn i Pretoria

l Fuldpension med madoplevelser i særklasse

l 4 dage med guidet fotosafari i åben safaribil i Matswani reservatet

l Champagne og solnedgang over Sunset Rock

l Rundvisning på reservatets avlsprojekter for næsehorn,

nyala og sabelantilope

l Traditionel afrikansk Champagne-brunch ved Leopard Rock

l Guidet vandretur med fokus på den lokale flora og fauna

l Cocktail og wildlife briefing

l Dansk- og engelsktalende guide på stedet

l Guidet rundtur i Pretoria med bl.a. Voortrekker monumentet, Union Building og i

Johannesburg, med besøg i Soweto og Apartheid Museum

17.490,-

Pris kun kr.

pr. person ved to pers.

Rekvirer specialbrochure og komplet rejsebeskrivelse.

Besøg os også på Ferie for alle

i Herning d. 25-27. februar.

Som altid vil vi på messen have

nogen store besparelser på vores

luksus safari til Sydafrika

Se ligeledes vores spændende

rundrejser i Sydamerika,

alle med danske eller

engelske rejseledere på

www.storeverden.dk

Store Verden A/S. Telefon 70 10 03 02. www.storeverden.dk


FORMIDLINGEN

FORMIDLINGEN er kontaktstedet

for alle medlemmer af Pensionisternes

Samvirke. Du kan få en gratis

annonce i ”Formidlingen”, hvis du

vil bytte noget - efterlyse en ny bekendtskabskreds,

eller hvis du har

en interesse, du vil dele med andre.

Formidlingen optager ikke salgsannoncer.

Skriv en annonce og send den til os.

Du er naturligvis sikret fuld diskretion.

Husk at oplyse navn, adresse

og telefonnummer. Vil du svare på

en billetannonce, så send dit svar i

en lukket kuvert påført billetmærket,

så ekspederer vi svaret videre.

Redaktionen forbeholder sig ret til

at forkorte i indlæg over 30 ord.

Med venlig hilsen

Formidlingen

PENSIONISTERNES SAMVIRKE

Griffenfeldsgade 58

2200 København. N

København. Kvinde på 64 år som er frisk

og har mod på livet, ryger ikke og drikker

kun til festlige lejligheder. Ønsker en

veninde til hyggeligt samvær, Cafe- tur, bio,

strøgtur og mere. Bill.mrk. 3072.

København og omegn. Findes der

mon en sød, sjov, kærlig, velsoigneret,

ikke ryger og ærlig mand, max. 70 år , der

kunne tænke sig et venskab med enke sidst

i 60’erne. Interesser: Naturen, teater, bøger.

Bill. mrk. 3073.

Vestegnen. Sød pige i 60’ erne søger en

sød kæreste til at, holde i hånden, nyde kunst

og koncerter, jazz, rejser, en lækker middag,

ERGOVITSER

JYDERNE ER

jo ikke sådan

at jage rundt

med. De tager

tingene roligt.

Det anfægtede

da heller

ikke Anders

synderligt, da

en sekt bekendtgjorde, at Jorden ville

gå under på en bestemt dag - endda

tidligt om morgenen. Hans kone,

Gertrud, var imidlertid temmelig

optaget af sagen.

Da de vågnede den pågældende

dag, ruskede hun i Anders og sagde: -

Anders, det æ i daw, æ juer goer under

- å deer æ kuns ti minutter te´.

Anders drejer hovedet en gang, så

vendte han sig til puden igen, idet

han mumlede: - Æ klok go’er ålti for

stærkt.

sol i min have m. m. og alt hvad der er rart.

Bill. mrk. 3074

København og omegn. Dame

73/56/161 søger en prober og trofast mand,

uden skæg og ikke ryger i passende alder.

Med orden i sit liv. Til hygge hjemme og

ude. Bill. mrk. 3075.

København og omegn. Dame 72 år

søger bekendtskab med en reel mand. Jeg er

166, lidt buttet og er velsoigneret. Mine interesser

er musik og hjemlig hygge og naturen,

samt rejser. Bill. mrk. 3076.

Frederiksberg/København. Kvinde

64 år søger venner M/K. Mine interesser er

naturen, kultur ,museer, middage og hjemlig

hygge eller hvad vi kan finde på. Bill. mrk.

3077.

Kystbanestrækningen. Pæn dame

66/165/72. Søger en god ungdommelig ven

i passende alder og ikke ryger, at dele natur,

teaterture, tivoli, bio og rejser med. Du må

gerne have bil. Bill. mrk. 3078.

København/Nord. Mand sidst i 60’erne

søger dames bekendtskab, alder 65-74 år.

Mine interesser er bl.a. rejser og naturen. Du

skal være præsentabel, velsoigneret, åben,

ærlig og ikke ryger. Bill. mrk. 3079.

Whist ­ København og omegn. Vi

mangler en ny 4. mand 60-70 år til Whist.

Vi er to kvinder og en mand i Vangede og

Sundby. Vi har det hyggeligt og afslappet.

Bill. mrk. 3080.

København. Gentleman på 68 år, 170 høj

og slank, ønsker bekendtskab med en k/ærlig

kvinde. Mine interesser: mangfoldige rejser,

hjemlig hygge samt en god middag. Håber

dette vækker din interesse. Bill.Mrk. 3081. n

VED VORES BESØG hos vores

datter hørte vi, at hun havde opfordret

sin mand til at tage sin del af

husarbejdet. Det var derfor, han stod

i vaskerummet, da vi kom. Pludselig

råbte han: - Hvilket program skal jeg

bruge?

- Det kommer lidt an på, svarede

vor datter, hvad står der på T-shirten?

- Liverpool, lød svaret fra vaskerummet.

MANGE ÆLDRE spiller golf. Det er

fascinerende at gå gennem en 18 huls

bane. Men det er også en svær sport

- i hvert fald i begyndelsen. Det kan

få mange til at sande Churchills ord

om golf:

Golf er et spil, hvor det gælder om

at få en alt for stor bold ned i et alt

for lille hul, med redskaber, som er

aldeles uegnede til formålet. n

Afsender: Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

UMM

ID nr. 42405

More magazines by this user
Similar magazines