Seniorernes Blad 4 - 2010 - Pensionisternes Samvirke

pensionisternessamvirke.dk

Seniorernes Blad 4 - 2010 - Pensionisternes Samvirke

SENIORERNES BLAD

Nr. 4

august

2010

45. årgang

Tag med Rejsehjørnet til Grønland

Måske bliver det dit livs rejse, oplev den storslåede natur, den grønlandske kultur og et

imødekommende folk. Side 21

Et godt liv som pensionist

Mød tidligere borgmester i Esbjerg Flemming Bay-Jensen i et interview om det aktive

arbejdsliv og pensionisttilværelsens muligheder. Side 8

Twit, chat – dit og dat

Vi har set på herlighederne i den elektroniske verden af sociale kontaktmuligheder. Side 4


2 For 1

flerstyrkebriller

fra

1595,-

Få to par briller betal For et

par. gælder også briller med

Flerstyrkeglas!

Selvom vi leverer briller til lovligt lave priser, må kvaliteten gerne være i top. Hos Louis Nielsen sætter vi en ære i, at kvaliteten af både

stel og glas er blandt markedets bedste – vel at mærke samtidig med, at prisen er i bund. Prøv f.eks. vores 2for1 tilbud, hvor du får 2 par

briller til 1 pars pris. Det gælder ved køb af briller fra prisgruppe kr. 795,- og op. Pentax enkeltstyrkeglas er med i prisen – i begge par.

Skal du have flerstyrkeglas koster de fra kr. 800,- ekstra. Men kun for det første par. Det andet par koster ikke noget. Tilbuddet kan ikke

kombineres med andre former for rabat. Kig ind i din Louis Nielsen butik og få mere at vide om vores 2for1 tilbud.

Landsdækkende kundeservice · telefon 7013 0111

Se mere på www.louisnielsen.dk


Seniorernes blad udgives

af landsorganisationen

Pensionisternes

Samvirke

Hovedkontor og redaktion:

Griffenfeldsgade 58

2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

Fax: 35 35 28 80

www.PensionisternesSamvirke.dk

e-mail: Samvirket@

PensionisternesSamvirke.dk

Eksp. åben: 9.30 – 14.

Kontor: 10 – 15.

Ansvarshavende redaktør:

Landsformand Jørgen Fischer

Næste blad udkommer 5.10. 2010

Indlæg skal være redaktionen i hænde

senest 10. 9. 2010

Seniorernes blad påtager sig intet ansvar

for manuskripter eller billeder, der

indsendes uopfordret.

Stof fra Seniorernes blad må kun citeres

med tydelig kildeangivelse.

For Samvirkets arrangementer tages

forbehold for trykfejl og prisændringer.

Annonceekspedition

Rathsacksvej 1, 1. th.

1862 Frederiksberg C

Tlf. 33 21 42 52

Fax: 33 21 42 42

Sats: Grafi sk Trykcenter A/S, www.gte.dk

Tryk: Virage

Oplag: 42.000

ISSN: 0903-0-778

ISSN: 1903-9255 – online version

Forsidefoto:

Sejltur på Grønlandsk fjord. Det er 12.

sommer, Samvirket arrangerer rejser til

Grønland. Læs mere side 22.

Indhold

Twit, chat – dit og dat ............................. 4

Ligestilling, ligeret,

ligeværd, ligebehandling ........................ 5

De ældre bliver sorteper ......................... 6

Et godt liv – også som pensionist ............ 8

Min barndoms gamle ............................ 10

Synspunkt: De fede tider er forbi .......... 12

Pas godt på dig selv

– også når du er indlagt ........................ 13

Projekt Bedste Ven ................................ 14

Leder

Snyd og bedrag!

Sommerens varme emner har været snyd og bedrag, og det kan ofte være ganske

underholdende, når det præsenteres i tv. Sådan er det desværre ikke i denne omgang,

vi er nemlig blevet præsenteret for snyd af den rigtig slemme slags.

Nogle hjemmehjælpere har snydt med registreringen af deres tid hos klienterne, og

det er ikke underholdende, det er groft og hjerteløst. For hjemmehjælpen tildeles jo

ikke i så rigelige mængder, at en halv time fra og til er uden betydning. Og springes

et besøg over, kan det, som skildret i pressen, få fatale følger. Desuden forekommer

det os ekstra usselt at snyde mennesker, der for fl ertallets vedkommende

er så svage, at de er ude af stand til at varetage deres egne interesser.

Hjemmehjælpssagen har udviklet sig fra dag til dag. TV2 afslørede først med al

tydelighed, at der var brådne kar ét sted i den københavnske hjemmehjælp. Det

mente alle måtte være et isoleret tilfælde. Men da samme kanal dagen efter kom

med nye, og ligeså veldokumenterede eksempler fra et andet sted, rullede lavinen.

Der kom fra mange dele af landet meldinger om, at man også lokalt kendte til snyderi.

Omfanget af snyderiet er ikke klarlagt og kan vel næppe nogensinde blive det.

Overborgmesteren i København var prisværdig hurtig til at kræve sagen undersøgt

og bragt i orden, og alle, fra hjemmehjælpernes egen organisation FOA og til kommunerne

og deres direkte ansvarlige, har taget klart afstand fra snyderiet.

Men hvordan vil man stoppe det utiltalende snyderi? Mange gode kræfter på

ældreområdet har taget skarpt afstand fra det skete, og enkelte giver deres bud på,

hvad vej man skal gå for at komme uvæsenet til livs. F.eks siger Kirsten Feld, der

er formand for ældrerådenes paraplyorganisation Danske Ældreråd, at mere kontrol

og faste tider ikke er vejen frem, men at dialog mellem ledelse, medarbejdere

og borgere må og skal være centrum i hjemmeplejen.

Det er vi ganske enige i, og vi kan supplere med en enkelt sandhed:

Gode medarbejdere koster penge. Det er svært at rekruttere gode folk til hjemmeplejen,

og på det som på andre områder følges løn og prestige temmelig nøje ad.

At gøre som i København, hvor man har fyldt de tomme normeringer op med folk

i jobtræning har mildt sagt ikke vist sig som en god løsning. Det tjener kun til at

styrke den gamle traver: Kan man ikke blive andet, kan man blive hjemmehjælper.

Den ulykkelige situation, hvor et mindretals snyderier falder tilbage på en hel faggruppe

skyldes i bund og grund, at vi er tilbøjelige til at glemme, at vores demokratiske

samfund bygger på respekten for det enkelte menneskes værd. Det er fi nt

nok at rose dygtighed og at se op til dem der specielt udmærker sig. Det gælder

såmænd også på ældreområdet. Vi har dygtige frivillige, der gør en stor indsats for

andre. De er kittet i samfundet, siger vi, og vi mener det af et ærligt hjerte. Men

ældre er ikke kun noget værd, når de kan bruges til noget. Vi skal værne om medmenneskeligheden

- for fællesskabets skyld, men så sandelig også for vores egen.

PENSIONISTERNES SAMVIRKE.

Hvem sidder i ældrerådene

nu om dage .......................................... 15

Fotokonkurrence ................................... 18

Formidlingen ........................................ 19

Efter blodprop! Godt at bo i Århus .......20

Rejsehjørnet .......................................... 21

Ældre og IT – igen ................................23

Kryds og tværs .....................................24

Bliv medlem ..........................................25

Læserbrev ............................................. 27

Travl men tryg

– tilmeld dig Tryghedsnettet .................28

Hvor skal vi nu klage? ...........................28

Hørt og set ...........................................29

Nyhed minimerer tabu ..........................29

Fester ...................................................30

Flextrafi k –kørsel til aktiviteter .............. 31

Ergovitser .............................................32


Elektroniske sociale netværk vinder mere og mere ind i danskernes hverdag, vi twitter og

chatter og skaber kontakt, danner nye venskaber, vedligeholde kontakter og følger med

i hinandens liv. Det elektroniske felt er blevet en dille - også i Danmark. Alle kender til

Facebook, de fleste har hørt om Twitter, færre om Myspace og Age Force. Vi har set lidt

på herlighederne og håber, at det kan være med til afklare noget for nogen.

Facebook

Sidste år ved

denne tid gav vi

her i Seniorernes

Blad en lille ”guidet”

tur rundt om

Facebook. Forhåbentlig

gav det

afklaring på nogle

af de altid omdiskuterede ting ved

Facebook, men forhåbentlig også en

skærpet nysgerrighed for dem, der har

lyst til at udvide kontaktfladen via det

elektroniske netværk. Facebook er det

typiske forum for kontakt med familie

og venner, hvor hverdagens små hilsener

og kommentarer opretholder en

tættere kontakt end man måske ellers

ville have haft. Det er også et forum

for meningsudveksling og tilkendegivelser

på et mere overordnet plan, hvis

man ønsker det. Der kan fx køres en

kampagne til fordel for ældres vilkår,

man kunne gå i dialog med Yngre

Sagen og række hånden frem til samarbejde,

det er faktisk kun etik og moral,

der sætter grænser. Husk man bestemmer

selv, hvem man er ven med, hvad

man svarer på og selv skriver, og hvad

man lægger ud af billeder. Reklamerne

på Facebook har det med at finde den

rette målgruppe, så det ser ud som om,

de taler direkte til dig, men ignorer

dem, hvis du ikke er interesseret. Så

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 4

kommer der ikke yderligere fokus på

dig og din profil. Find ind på: www.

facebook.dk

Lidt ny statistik

Der er for nylig lavet en undersøgelse

af de 50 største danske byer på

Facebook, den viser bl.a., at 87 % af

indbyggerne i København og 78 % i

Hillerød har en profil på Facebook.

Dragør og Varde ligger til sammenligning

i bunden med hhv. 1 og 2 %. Der

er i alt 2.241.520 borgere i Danmark,

der bruger Facebook, heraf er 9 % over

55 år, lidt flere mænd end kvinder. I

Frederikssund er gennemsnitsalderen

størst, der er fx 16 % over 55 år, hvorimod

Haslev kun har 2 % over 55 år.

Kilde: Komfo, IT- og Rådgivningsvirksomhed,

Åboulevard 40, 2200

Kbh. N.

af Lise Høst Twit, chat – dit og dat

Er du skeptikere - og det kan jo

være et godt udgangspunkt - så

kan du hente viden om sikkerhed

ved brug af de elektroniske netværkssider

på www.itst.dk

IT- og Telestyrelsen har nedsat

en it-sikkerhedskomite 2010-

2013

Komiteens formål er at styrke informationssikkerheden

i Danmark

og arbejde for, at danskerne føler

sig sikre og trygge ved at anvende

den elektroniske infrastruktur.

Fakta om Twitter i Danmark

De seneste tal, vi kan finde, der fortæller

om Twitters udbredelse i Danmark

er 20.000. Set i forhold til Facebooks

over 2 millioner, handler det nok om,

at Twitter har et koncept, som fx ikke

tilgodeser den samme form for social

kontakt og netværksdannelse, som

Facebook gør. På Twitter er det mere

interesser, sager og begivenheder, der

er i fokus. Personrelationerne kan være

vildtfremmede, du kan fx vælge at

følge en politiker uden at blive accepteret,

men vedkommende behøver

ikke at følge dig og omvendt. Twitter

er også et forum for virksomheder og

organisationer, som har budskaber, de

ønsker at orientere om eller skabe debat

om i det elektroniske medie. Desværre

er Twitter endnu ikke kommet i

en dansksproget udgave, men det siges

at være på vej. Dog foregår tweetsene

(som udsagnene bliver kaldt) på dansk,

når du går ind på: www.twitterblog.dk

Myspace

Det siges, at Myspace er mere udbredt

i USA end Facebook er, og at Facebook

er procentvis mere udbredt i Danmark

end i USA, interessant! Når jeg kikker

ind på Myspace, er det mit indtryk, at

den side mest henvender sig til musikelskende

unge mellem 15 og 30. Det

har ikke været muligt at hente statistik

om Myspace i Danmark. Er du nysgerrig,

så kik ind på: www.myspace.com

AgeForce – hvad er så det?

AgeForce er et netværk for alle over 50,

der gerne vil mødes på nettet og i virkeligheden.

Ideen er at samle de mange

stærke kræfter blandt voksne mennesker

og skabe et forum, hvor interesser

og aktive fællesskaber står i centrum.

AgeForce er startet som et projekt af

Roskilde Bibliotekerne, men er udviklet

til et landsdækkende interesseforum for

voksne mennesker. Alderens styrke er

omdrejningspunktet i dette fællesskab.

Der er ingen børn og børnene at kommunikere

med, der er ingen forstyrrende

reklamer, og alt hvad du lægger

ind på siden, er og forbliver dit eget.

AgeForce er et forum uden så meget

pjat, der udveksles gode idéer til arrangementer,

der anmeldes bøger og

foreslås opskrifter, der deles viden på

små og store ting i livet og der inviteres

til gruppesammenkomst lokalt eller på

tværs af landet. Prøv at kikke derind:

www.ageforce.dk

Alle de nævnte sider er gratis at blive

medlem af. Også brugen af dem er

gratis. Så prøv det, udforsk det, du kan

jo altid lukke ned igen. God fornøjelse,

vi mødes måske på en af dem! n


Ligestilling, ligeret,

ligeværd, ligebehandling

Når man taler om ligestilling, ligeret,

ligeværd og ligebehandling

må man for at komme fra de abstrakte

begreber til det konkret stille nogle

spørgsmål: Ligestilling med hvem og

om hvad og hvornår - Ligeret til hvad

- Ligebehandling hvornår og hvordan

– Ligeværd for hvem?

Ligestilling

Ligestilling er nok et af de ord, som

langt de fleste danskere har stiftet

bekendtskab med i hverdagen. Mest

almindelig er det at sammenligne

mænd og kvinder.

For nylig kom der en rapport fra et

udvalg, som havde undersøgt situationen

på arbejdsmarkedet – lige løn

for lige arbejde. Konklusionen var, at

denne form for ligeløn var indført i

Danmark. Så vidt så godt. Men realiteten

er også, at det er mændene, der

har det bedst lønnede arbejde, så lavtløns

området er præget af kvinderne.

Man kunne så spørge om, hvordan

det ser ud i det øvrige Europa. Det er

næsten ligeså forskelligt, som der er

lande til.

Ligestilling går også på forholdet

mellem generationerne. Alderskriteriet

spiller i almindelighed ikke ind på ansættelser,

men ofte tilgodeses erfaring

ikke tilstrækkeligt. Selvfølgelig kan

der være tale om fysiske udfoldelser

f. eks. brandmænd. I svære tider vil

midaldrende dog kunne fortælle om

besværlighederne med at komme ind

på arbejdsmarkedet.

Hvis man ønsker, at ældre skal blive

længst muligt på arbejdsmarkedet, og

de ældre selv ønsker det, skal der satses

mere på deltid og særlige seniorordninger

Måske vil muligheden for at supplere

sociale ydelser med arbejdsløn

også være en af mulighederne.

Ligestilling og

ligebehandling

Ligestilling og Ligebehandling dækker

for en stor dels vedkommende over

de samme problemstillinger.

På boligområdet er langt de fleste

Løse proteser og manglende tænder hører fortiden til.

Tandimplantater er løsningen til øget livskvalitet.

Tandlægerne

Tove Thrane & Peter Gade

H.C. Ørsteds Vej 50 C 1879 Frederiksberg C

Telefon 38 34 42 22 mail@forumtand.dk

www.forumtand.dk

Er ligestilling, ligeret, ligeværd, ligebehandling

andet end floskler, spørger Pensionisternes

Samvirkes næstformand, Tove Lindbo

Larsen, og antyder selv nogle af svarene.

Centralt i København har vi indrettet en funklende ny klinik

specielt indrettet til implantat behandlinger.

Vi har begge over 15 års erfaring med denne meget sikre behandlingsmetode.

Kontakt os for en gratis forundersøgelse

med henblik på implantat behandling.

Fri parkering i gården. METRO og busserne 2A, 3A, 67, 68,

80N, 82N kører lige til døren.

Invitation til gratis informationsmøde om tandimplantater.

Tirsdage kl. 19-21 på disse dage: d. 7/9 og d. 12/10.

Ring eller se på www.forumtand.dk

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 5


indstillet på at bo i de almindelige

boligtyper indtil behovet for plejehjem

eventuelt opstår.

Derfor skal man i større omfang

tage hensyn til ældres behov ved indretning

af de enkelte boliger.

Og så er en elevator en stor hjælp

for mange. Samme hensyn gælder

naturligvis også for handicappede.

Længst muligt i egen bolig ser jeg

gerne omskrevet til længst muligt i

egnet bolig.

I Sundhedsområdet mangler der

stadig både Ligestilling og Ligebehandling.

Der tales meget om langtidsmedicinske

patienters behandling. Gemt

eller glemt kan man vurdere det alt

efter temperament.

Jeg kan også blive bekymret set i

forhold til den nye struktur på sygehusområdet.

Kommer disse patienter

i klemme i forholdet mellem de små

sygehuse og giganterne i fremtiden.

Computer eller ej –

ligestilling ja/nej.

I stadig stigende omfang henvender

både erhvervslivet og det offentlige sig

via ”nettet”.

Flere og flere indkøb foretages via

nettet. Selvfølgelig kan enhver handle

som sædvanlig i detailhandelen. Alligevel

ser man mange annoncer om

varer, der kun udbydes elektronisk.

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 6

Det udelukker folk uden EDB

adgang.

Værre er det naturligvis, hvis det

drejer sig om henvendelser fra det

offentlige. Det skal retfærdigvis siges,

at man altid kan få tingene sendt på

papir, men som oftest skal man bede

direkte om det.

Det er naturligvis mest ældre personer,

der ikke har anskaffet sig en computer

eller har lært at bruge en sådan.

Det kan anbefales at gå på kursus for

at lære det. Ældre kan godt lære det,

men måske tager det lidt længere tid

end for unge/yngre.

Ligeret

Skal man diskutere Ligeret kommer

man ikke udenom lovgivningen. Det

er et ømfindtligt område. Hvad er

egnet for lovgivning, og hvad er et

privatanliggende.

Hvad angår lovgivning, er en princip

lovgivning allerede indført i Danmark,

men skal denne udvides, ser det

ud til, at vi skal have EU til hjælp.

Hvad angår de fælles forpligtelser i

hjemmene, må man efter min opfattelse

selv løse dem. De yngre generationer

klarer det betydelig bedre end de ældre.

Skulle man få den tanke at indføre

yderligere betaling for behandling i

Sundhedssystemet, vil det altid ramme

de ældre mest. Se bare på tilskudsordningerne

på medicin. Egenbetalingen

De ældre bliver sorteper

af næstformand i pensionisternes Samvirke Tove Lindbo Larsen

Regeringen og Kommunernes

Landsforening har indgået aftale

om, at håndteringen af eksempelvis

folkepension og boligstøtte flyttes fra

landets 98 rådhuse til 3 – 5 centrale

centre.

I Pensionisternes Samvirke har vi

flere gange advaret mod dette. Vi er

alvorligt bange for, at det vil forringe

servicen og retssikkerheden for en stor

gruppe ældre. Der bliver lang vej til

den personlige kontakt.

Den helhedsorienterede sagsbehandling

omkring den ældre forsvinder.

Når en borger i dag kommer

i borgerservice med et enkelt og

afgrænset spørgsmål, ændring eller

ansøgning, er medarbejderen forpligtiget

til at undersøge, om det får

betydning for fx andre ydelser hos den

ældre. Den service og retssikkerhed ser

vi forsvinde.

Konsekvensen kan blive at den

ældre går glip af ydelser, som vedkommende

ellers vil være berettiget til.

Der vil ofte være mindst 100 km

til et center. Den lange transport er et

problem for ældre borgere.

Man forudsætter, at man så kan

benytte sig af digital selvbetjening.

Ganske vist er der efterhånden mange

ældre, der er i stand til dette. Blandt

andet takket være Ældremobiliseringens

mange Datastuer. Men der er immervæk

stadig ca. 50 % af alle ældre

over 60, der ikke kan benytte digital

selvbetjening.

Der vil i øvrigt under alle omstæn-

på apoteket er hårdest ved de ældre.

Hyppigheden af konsultationer hos

den praktiserende læge er større blandt

ældre, hvis nogen skulle få den tanke

at indføre betaling her. Det vil også

gælde for afgift på recepter – det vil

også ramme de ældre mest.

Ligeværd

Sluttelig et par ord om Ligeværd.

Et drømmeland ville vel være et

land, hvor man værdsatte mennesker

for det, de er - mennesker.

Det stiller store krav både til den

enkelte person og til samfundet.

Samfundets forpligtelse må være at

sikre lige vilkår for, at den enkelte kan

forvalte disse ved en personlig indsats.

Selvfølgelig ved vi, at alle ikke

bliver udstyret med de samme evner.

Her minder jeg om det meget omtalte

”rettidig omsorg”. Det gælder både i

barndom, ungdom og alderdom. Man

kunne fristes til at bore lidt i, hvilken

indflydelse arv og miljø har på den

personlige udvikling. Det bliver måske

en anden gang.

Som samfunds betragtning er

Ligeværd også en erkendelse af, at alt

arbejde både på arbejdsmarkedet og

udenfor arbejdsmarkedet skal betragtes

som Ligeværd.

Du er noget værd.

Tove Lindbo Larsen

digheder i mange tilfælde være behov

for personlig rådgivning. For mange er

en ansøgning om folkepension ganske

vist bare er en ansøgning, en hurtig

vurdering og et ja eller nej.

Men for en stor gruppe ældre skal

der også tages stilling til en række

andre forhold – for eksempel varmetillæg,

boligydelse, særlige behov til

hjælp osv. Situationer, hvor man har

behov for at sidde ansigt til ansigt med

en sagsbehandler.

De 300 millioner som kommunerne

sparer på området går ud over

pensionisternes tryghed.

I Pensionisternes Samvirke er vi

oprigtigt harme over den indgåede

aftale!

n


Familietele har mobilen

I samarbejde med

Se det store udvalg på www.familietele.dk

Doro

HandleEasy 326i

• 4 hurtigsvalgstaster

• Nem brugsanvisning på dansk

• Høj ringetone samt vibrator

• Læsevenligt display

Spar 100,-

99,-

Doro 326i 99,-

Min.forbrug pr. måned 119,-

Alle 119,- kan bruges til at tale for

Mindstepris over 6 mdr. 813,-

SMS

Telefonbog

Nummerviser

Abonnementet er bindende i 6 mdr. Derudover kan du tale med alle andre Familietelekunder

for 0 øre, dog højst én time pr. opkald. Den øvrige minutpris er 59 øre. Oprettelse er 0 kr. og

opkaldsafgift er 0 øre. Faktureringsgebyr er 29 kr., hvis du ikke er tilmeldt BetalingsService.

Bestil nu på 4366 9109 alle hverdage 9-16 eller på www.familietele.dk

...........................................................................................................................................................


Et godt liv – også som pensionist

- Flemming Bay-Jensen har fortsat sit engagerede og aktive liv efter pensioneringen.

Vi har mange personlige medlemmer

i Pensionisternes Samvirke.

Her er én af dem: Flemming Bay

Jensen, som på mødet for personlige

medlemmer i Jylland/Fyn blev valgt

som delegeret til kongressen den 6.

oktober. Derudover er han også en af

Samvirkets repræsentanter i Ældremobiliseringens

regionsudvalg Syd.

Altid haft fart på

”Født og opvokset i Helsingør. Nu

bosiddende i Esbjerg. Er du Jyde eller

Sjællænder?”

”Begge dele. Nu er jeg Esbjergenser.

Jeg har aldrig haft svært ved at falde

til”

Flemming har, med et moderne

udtryk, altid været omstillingsparat.

Både hvad angår arbejde, bopæl og

tillidshverv.

Flemming Bay-Jensens aktive deltagelse

i det demokratiske organisatoriske

arbejde har spændt vidt.

”Hvor har du fået energien fra til

Frihed til oplevelser

- også i regnvejr

Sportster A/S har Danmarks største udvalg af

kvalitetsscootere med mere end 20 modeller.

Vi servicerer fra dag til dag hos kunder over

hele landet og har gjort dette i snart 25 år.

Køb eller lej en af vore el-scooter i morgen.

Ring og bestil brochure eller gratis afprøvning.

SPORTSTER A/S

Tlf.: 97 11 68 46

www.sportster.dk - info@sportster.dk

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 8

Der skal være nogen til at gøre noget for de svageste, siger Esbjergs forhenværende borgmester

Flemming Bay-Jensen.

alle de tillidsposter,

du har

bestridt?”

”Jeg tror, når

man interesserer

sig for samfundsforhold

– så kan

man slet ikke

lade være. Der er

også noget med,

at når man er

aktiv så fører den

ene tillidspost

den anden med

sig”.

Og tillidsposter har der været mange

af: Forbundsformand for politiet,

Landsformand for Spastikerforeningen,

borgmester i Esbjerg fra 1990 til

1994, medlem af byrådet i Esbjerg fra

1990 til 2004, mm.

”Nu er du så, blandt andre ting,

også blevet aktiv i Pensionisternes

Samvirke. Hvad er dine bevæggrunde

for det?”

”Som sagt, så har samfundsforholdene

altid interesseret mig og jeg

synes, der skal være nogen til at gøre

noget for de svageste. Det er jo slet

ikke sådan, at alle pensionister er

Flemming Bay-Jensen.

Udlært som maskinarbejder på Helsingør værft. I

1961 da han var færdig som marinesoldat kom han til

politiet.

Han var ansat på Fælledvejens politistation på Nørrebro

i København indtil han i 1965 bosatte sig og

arbejdede i Århus.

1977 blev han forbundsformand og fl yttede tilbage til

København. 1986 politiinspektør i Esbjerg.

1990 til 1994 borgmester i Esbjerg.

Fra 1994 og frem til pensioneringen var Flemming

Formand for Dansk Energi, Formand for Spastikerforeningen

og var deltidsbeskæftiget hos Rigspolitiet.


svage, men jeg synes Samvirket er på

forkant med, at der skal tages hånd

om de svage og så er man i Samvirket

også god på det folkelige, fornøjelige

og kulturelle plan. Det skal da også

lige nævnes, at det var en god anledning

til at komme til at arbejde sammen

med Jørgen Fischer igen”, Jørgen

var sekretariatsleder i Politiforbundet,

da Flemming var formand.

Pensionisternes Samvirke

indtager Musikhuset

”Det har været på tale længe, at

Samvirket i lighed med de store fester

i hovedstadsområdet skulle lave en fest

i det vestjyske. Det blev Musikhuset i

Esbjerg. Hvorfor lige der?”

Fest i Musikhuset

28. september

Flemming og Eva Bay-Jensen har

taget initiativet til at Pensionisternes

Samvirke og Hjerteforeningen

Esbjerg/Fanø den 28. september

kan slå dørene op for en stor fest i

det smukke og imponerende Utzon-tegnede

Musikhus i Esbjerg.

Se omtalen af festen andetsteds i

bladet.

4 Høreapparater fra kr. 0,-

med offentligt tilskud på kr. 6.230,- pr.

apparat

4 Professionel rådgivning

4 Gratis prøveperiode

Hør forskellen

Flemming og Eva Bay-Jensen. 5 børn, 8 børnebørn, aktive og engagerede, og idefolkene bag

Samvirkets store fest i Musikhuset i Esbjerg 28. september..

”Det var min kone Eva der foreslog

det og jeg tænkte – ja, hvorfor ikke?

4 Høreapparater fra de

førende leverandører

4 4 års garanti & service

Pantone CMYK version

Brown/Grey: c 3/ m 19/ y 30/ k 70

Musikhuset er bredt favnende – der

foregår alt lige fra biludstillinger til

Har du også svært ved at

høre hvad de siger på TV?

- Bestil tid til GRATIS høretest

Bestil tid til

GRATIS høretest nu!

Esbjerg · 76 100 045 Herning · 39 450 030 Lyngby · 45 281 016 Skanderborg · 87 500 092

Frederiksberg · 33 259 366 Hillerød · 48 247 177 Næstved · 55 775 062 Slagelse · 58 535 596

Glostrup · 43 431 848 Horsens · 75 601 810 Odder · 87 500 092 Vejle · 75 721 518

Gråsten · 74 650 047 Klampenborg · 70 255 855 Ringsted · 57 671 025 Viby · 86 147 510

Haderslev · 73 525 230 Køge · 39 450 060 Roskilde · 46 369 948

www.audionova.dk

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 9


Opera. Hvert år er der også et arrangement

for ældre i foyeren. Jeg synes,

vi skulle gå skridtet videre og indtage

den store sal. Det har kunnet lade sig

gøre i kraft af et godt samarbejde med

Hjerteforeningen og så skal der også

lige sendes en venlig hilsen til Esbjerg

kommune, som har stillet salen til

rådighed for det gode formål”

Man skal heller ikke glemme, at

Flemming har et helt specielt forhold

til Musikhuset. Det kostede vælgernes

gunst, så han kun sad i borgmesterstolen

i 4 år.

”I Sydney gik hele regeringen af

efter et Utzon-projekt, her var det kun

borgmesteren” siger han grinende.

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 10

Har det fint med

pensionisttilværelsen

”Hvordan er det at være pensionist

efter så mange aktive år?”

”Fint!! Jeg har fået lov at stoppe

med mine gøremål i min egen takt og

jeg har aldrig været sur eller bitter over

at forlade noget”.

Det kan godt være svært for Flemming

og hustruen Eva, at nå det de

vil ”men det er også fordi nogle ting

foregår i et lavere tempo. Vi sover

længere, spiser morgenmad længere

tid, end da vi var på arbejdsmarkedet

o.s.v.” – forklarer Flemming.

Udover de tidligere nævnte tillidsposter

er han også aktiv i Politiforbundets

seniorgruppe og i boligforeningen.

Min barndoms gamle

Når jeg ser tilbage på min barndoms

ældre, er der virkelig sket

en masse ting i forhold til de ældre i

dag.

De ældre mennesker, som jeg

husker allerbedst, er mine bedsteforældre,

som boede på en mindre gård, der

lå ned til Limfjorden. Her holdt jeg

mine sommerferier i mange år.

Min bedstemor var

en undselig kvinde

Hun gik altid i en sort eller mørkeblå

lang kjole med sorte uldne strømper

under. Skulle hun ud efter vand ved

pumpen, stak hun i sine sorte træsko

med halmvisker i.

Over kjolen bar hun et ternet bomuldsforklæde,

og om hovedet havde

hun altid et trekantet hovedtørklæde.

Jeg ser hende stå i den påklædning

ude mod vest, hvor hun tog imod os,

når vi havde meldt vores ankomst.

Hun stod der igen og vinkede, når vi

gik hen ad grusvejen for at komme

med rutebil til Aalborg, og videre

derfra med tog til Randers.

En bil var der ikke så mange, der

havde, og det havde mine bedsteforældre

heller ikke. Her brugte man sin

cykel eller en hestevogn som transportmiddel.

Min bedstemor havde

ingen tænder i munden, så hvordan

hun kunne spise et æble uden tænder,

undrede jeg mig tit over - men det

kunne hun.

Hun holdt stuehuset rent, sørgede

for alle måltider - middagsmaden

bestod altid af 2 retter mad hver dag -

Af Ingrid Nielsen, kronikør med en flot 3.

plads i Seniorernes blads kronikkonkurrence.

mindst tre gange om ugen blev der sat

stegt flæsk og opbagt sovs på bordet -

ikke lige den mad, vi spiser i dag.

I høsttiden gik min bedstemor hver

eftermiddag op i marken med hjemmebagt

”julekage” og kaffe på sodavandsflasker.

En gang om måneden var der storvask

og det var en langvarig affære.

Først blev tøjet sat i blød natten over,

så blev det kogt i gruekedlen, der blev

fyret op under fra morgenstunden -

skyllet en gang, før det blev ren kogt.

Derefter blev det vasket på et vaskebræt

og skyllet i det iskolde vand, der

blev hentet fra pumpen. Så skulle det

køres gennem vridemaskinen og til

Dertil kommer bridge, Capstankoret

og madlavningskursus. Til det sidste

bemærker Eva, at madlavningskurset

dog ikke har betydet, at Flemming har

en fast maddag derhjemme. ”Det er nu

også fordi, han er så grundig – det tager

det meste af dagen for ham af snitte

grøntsager” fortæller Eva med et smil.

Der skal selvfølgelig også være plads

og tid til de 5 børn og 8 børnebørn i

alderen 2½ - 18 år.

Alt i alt har Flemming og hustruen

Eva stadig rigeligt at se til og det næste

projekt er altså, at være med til, at det

bliver et brag af en fest for pensionister

i Musikhuset i Esbjerg den 28.

september.

Gerda Klemensen

slut blev tøjet lagt ud på den tjørnehæk,

der løb omkring haven.

Når det var tørt blev det båret op på

loftet, hvor der stod en gammeldags

stenrulle, og her blev de store ting

rullet - resten blev strøget. Før alt var

lagt på plads gik der næsten en uge.

Det var hårde tider for en husmor. Jeg

tænker på min vaskemaskine i dag -

en lettelse uden lige. Når havens bær

var modne tog min bedstemor fat på

syltningen. Saft - gele og marmelade

blev lavet, så der var nok til vinteren.

Blommerne blev henkogt og pærerne

syltet. Jeg husker hvor træls det

var at plukke bærrene, men her var

hun også med, min bedstemor.

Hun kunne så lige nå at trække vejret,

inden grisen skulle slagtes til jul.

Så forfra igen lige fra bunden. Stege

blev sat hen i fedt. Det store saltkar

blev fyldt med flæsk og meterlange

medisterpølser.

Der blev lavet blodpølse - og

leverpostej - kødet blev hakket til fars

til frikadeller på kødhakkemaskinen,

hårdt arbejde for hænder og arme.

Dog, man hørte aldrig beklagelser.

Sådan var livet bare.

Masser af småkager blev bagt til jul.

Der blev aldrig købt sigtebrød eller

kager. Det bagte min bedstemor selv.

Hun var en utrolig flittig kvinde. Man

kan slet ikke være bekendt at klage

i dagens Danmark, hvor man har så

mange hjælpemidler.

Der var ikke noget elkomfur. Der

var et stort sort komfur, hvor der blev

tændt op hver morgen og ilden blev


Ane og Laurits Nielsen min bedstemor og bedstefar, et tidstypisk billede.

vedligeholdt hele dagen - indtil den

sidste kedel vand til aftenkaffen var

kogt. I kakkelovnen af grøn keramik,

der stod i stuen blev der ligeledes

tændt op om morgnen, og i kolde

vintre blev der fyret over, dvs. der blev

lagt koks eller tørv i kakkelovnen om

aftnen før man gik i seng, så kunne

den brænde til om morgnen, og så var

det dejligt varmt, at komme op. Ellers

ufrivillig natlig sengevædning sengevædning og

natlig vandladning vandladning kan forstyrre

søvnen hos både voksne og børn!

Der findes god hjælp

at hente hos din læge.

Der findes god hjælp

at hente hos din læge.

var der kun lunt i køkkenet, hvor der

duftede dejligt af gran og tørv. Køkkenet

var malet køkkenblåt.

Her var ikke lagt vand ind, det blev

hentet i 10 liters spande. Ved siden af

komfuret stod en høkasse, hvor grøden

blev sat ned når den kogte op på

komfuret, og så var den klar til at blive

spist nogle timer efter. I spisestuen stod

der et bord med 6 stole om - et skrivebord

og en buffet - et møbel der var

meget brugt dengang, og langs væggen

stod der en chaiselong. Herinde var

det linoleum på gulvet - I den pæne

stue, som næsten aldrig blev brugt, var

møbler alle betrukket med rødt plys.

Her stod også et gammelt chatol og en

divan med et rødt tæppe på, og her var

der ferniseret gulv. Oppe på loftet var

der et lille værelse, hvor feriebørnene

sov med dyner, der føltes som om,

der var cement i dem. De var utroligt

tunge for et barn på 6 år.

Min bedstefar var

en trivelig mand

- ikke særlig høj og med et godt humør.

Han gik altid i sort vadmels tøj

med blå forvasket skjorte og løs flip.

Lommeuret bar han i en kæde hen

over maven. En gammel, slidt hat med

skyggen trukket ned hele vejen rundt,

Tisser Tisser du om du naTTen? om naTTen?

Ofte skyldes tilstandene natlig polyuri.

Natlig polyuri betyder, Ofte at kroppen skyldes tilstandene produce- natlig pol

rer unormalt meget pen urin producerer om natten, unormalt og det meget urin

er en af de hyppigste te årsager til, at voksne skal op at lade

skal op at lade vandet natten. eller Der at børn findes tisser god i hjælp at hent

sengen om natten. Der findes god hjælp

at hente hos din læge.

Få mere at vide på

www.np.dk

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S, tlf: 88 16 88 17, fax: 88 16 88 19

Få mere a

www.

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 11

090701_Minirin_185x132.indd 1 09-07-01 11.54.44

feb 2009


Bedsteforældrene med en søn og børnebørn

så var han klar til at gå i stalden, hvor

der også var nok at se til. Køerne blev

fodret inden malkningen startede meget

tidligt om morgnen, for at mælken

kunne nå at komme med mælkebilen

SYNSPUNKT

De fede tider er forbi. Den konstante

økonomiske fremgang, som

vi var vidner til den første halve snes år

i det nye århundrede, er afløst af krise

og mismod. Skattelettelser og uhæmmet

forbrug – finansieret af euforiske

bankdirektører, er skiftet ud med

tvangsauktioner, røde tal på bundlinjen

og politiske genopretningsaftaler.

”Festen er forbi”, får vi at vide. ”Nu

skal regningen for de fede tider betales”.

Fair nok. Men hvorfor er det nu lige,

at det fortrinsvis er dem, som ikke var

inviteret med til festen, der skal betale?

Eksempelvis den store gruppe af ældre,

som kun har deres folkepension at gøre

godt med. Hvorfor er det lige dem, der

nu kan se frem til at skulle betale mere

for den kommunale mad eller for at få

gjort rent? Eller for den glæde det er at

komme 14 dage på højskole?

Ifølge regeringens og Dansk Folkepartis

såkaldte genopretningsaftale

skal der spares 165 millioner kroner på

efterskole- og højskoleområdet over de

kommende tre år. Men forligsparterne

nøjes ikke med at diktere beløbet. De

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 12

til mejeriet. Der var roer, der skulle

raspes - grise, der skulle passes, og fra

forår til næste vinter, skulle han også

i marken. Her var der altid en karl

til hjælp. Min bedstefar sov altid til

De fede tider er forbi

Jeg nægter at tro, at hensigten med genopretningsplanen

har været, at vores ældre

medborgere skal fratages muligheden for at

komme på højskole, siger forstander Hans

Jørgen Møller, Højskolen Marielyst

middag inde i sin seng. Over ham og

ned fra loftet hang et stykke tov med

et træhåndtag forneden. Det kunne

han så hæve sig op at sidde med, før

han stod ud af sengen. Han var en lille

tyk mand.

Det var et husmandssted de havde

og pengene var ikke store. Jeg husker,

at der mens jeg var på ferie et år, døde

der først en ko og i samme uge en so.

Det var noget, man snakkede om i

familien. Den slags var der ikke råd til

at miste.

Nabogården ved siden af var en

større gård, hvor der var børn på alder

med mig. Jeg blev inviteret til fødselsdag

derovre, og da jeg skulle gå, stak

min bedstefar mig 25 øre, som jeg fik

med som gave. Jeg var lidt flov, da jeg

afleverede gaven, for i Randers gav vi

altid 50 øre til fødselsdag.

Noget af det, jeg husker særligt var,

når vi efter aftensmaden gik tur i marken

- det gjorde vi næsten hver aften

om sommeren. Jeg lærte de forskellige

markblomster at kende, og det har jeg

stadig glæde af. n

dikterer samtidig, hvor besparelserne

skal ramme. Pengene skal først og fremmest

tages fra de korte kurser på under

fem ugers varighed.

Nu forholder det sig bare sådan, at

der tilbage i begyndelsen af 1970erne

blev oprettet fire seniorhøjskoler, hvis

formål det er, at tilbyde den ældre del

af befolkningen højskoleophold. Og

i erkendelse af, at ældre mennesker

ikke kan være hjemmefra i fem uger

eller mere, fik de fire seniorhøjskoler

dispensation til udelukkende at tilbyde

14-dages og en-uges-kuser. Når man nu

delvist vil fjerne det statslige tilskud til

disse kurser, er det ensbetydende med

en væsentlig forhøjelse af egenbetalingen.

Typisk på 50 procent, hvilket for

manges vedkommende er ensbetydende

med, at de må droppe det årlige højskoleophold.

Og at de fire seniorhøjskoler

får umådeligt svært ved at overleve.

Jeg nægter at tro, at hensigten med

genopretningsplanen har været, at vores

ældre medborgere skal fratages muligheden

for at komme på højskole. At de

skal snydes for undervisning, oplevelser


og det sammenhold, som betyder så

meget, når man er blevet enlig – og

mange gange også ensom – i sin hverdag.

Eller mulighederne for at blive

opdateret til aktive medspillere i det

moderne samfund. Men det bliver konsekvensen

for størsteparten af de cirka

5.000, som årligt frekventerer seniorhøjskolerne,

hvis genopretningsplanen skal

udmøntes som den er besluttet.

Jeg får dagligt henvendelser fra bekymrede

ældre, som er fortvivlede over

udsigterne til ikke længere at kunne

komme på højskole. Hør blot hvad en af

dem, Jørgen Korff fra Hvidovre, siger:

”Jeg tror, det vil give flere hospitalsindlæggelser.

Jeg kom her (Højskolen Marielyst)

første gang, fordi jeg havde en

depression efter at min hustru gik bort.

Da jeg kom hjem til min læge, sagde

jeg til ham, at jeg var parat til at droppe

Pas godt på dig selv –

også når du er indlagt

Kender du patientens bog – en guide til et sikkert

patientforløb? Bogen er et redskab til at:

• få de nødvendige informationer om din behandling

• føre din egen helbredsjournal

• få gode medicinvaner

• spørge til egen behandling

Sundhedspersonalet har ansvaret for patienternes sikkerhed

under en indlæggelse. Derfor har alle sygehuse

systemer og procedurer, der skal forebygge fejl. Som

patient kan du selv være med til at gøre sådanne sikkerhedssystemer

endnu stærkere. Fx ved at holde dig

orienteret, bevare overblikket og råbe vagt i gevær, hvis

noget er ved at gå galt.

Patientbogen henvender sig især til patienter, men

også pårørende kan have glæde af den. Patientens Bog

er udarbejdet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed,

finansieret af Trygfonden, og derfor gratis for alle

interesserede.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har uddannet

frivillige patientambassadører, som tager ud og fortæller

om bogen og dens muligheder. Ambassadørerne

kommer også ind på lovgivning og forholdene om de

utilsigtede hændelser på sygehusene. Derudover sætter

de fokus på selskabets indsats i øvrigt, fx med hvad den

enkelte selv kan forberede sig på ved en eventuel eller

aktuel patientrolle.

Pensionisternes Samvirke har kontakt til patientambassadør

og WHO-ambassadør Eva Simonsen, som

gerne kommer ud i klubber og foreninger for at orientere

og skabe debat om dette emne. Eva har også skrevet

en bog om sin egen historie, den hedder Patientsikkerhedens

blinde vej. Ring eller skriv til Eva for en aftale:

tlf. 39406304/21496304, mail: evasimonsen@it.dk n

pillerne. Jeg har slet ikke brug for dem

mere, efter at jeg har været på højskole”.

Her rører Jørgen Korff ved noget

fundamentalt. Glade og tilfredse mennesker

bliver ikke syge i samme omfang

som ensomme og andre, der oplever

at leve isoleret fra det øvrige samfund.

Derfor tror jeg heller ikke, at samfundet

som helhed sparer penge ved at færre

ældre tager på højskole. Tværtimod. Jeg

har tidligere foreslået, at læger burde

kunne udskrive et højskoleophold til

ældre på recept. Det er fortsat min

opfattelse.

Jeg har adskillige gange holdt foredrag

for udenlandske delegationer, som

kommer her til landet for at studere

vores højskolesystem. ”Hvor er I dog

civiliserede” og ”Sikke dog en værdig

måde at behandle sine ældre medborgere

på”, er blot nogle af de udsagn jeg

Mageløse Madeira

Naturen på Madeira byder på en skønhed, som bare skal

opleves – blomster i alle farver, betagende udsigtspunkter,

hyggelige bjergbyer og en dejlig, afslappet stemning.

Men øen lokker også med oplevelser, som du ikke finder

andre steder, nemlig fantastiske levadavandringer, hvor du

kommer helt tæt på naturen. På vores levadavandring får

du mulighed for at følge fem af de smukkeste ruter.

FourViews Monumental Lido, kat. 3+

Afrejse 6/12, 1 uge 2.949,-

Levadavandring med dansk guide

Afrejse 10/1, 1 uge 6.999,-

Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

møder i den forbindelse. Lad os dog

for Guds – og ikke mindst de ældres

– skyld bibeholde den værdighed i praksis,

og ikke kun i skåltaler ved festlige

lejligheder.

Selvfølgelig skal de ældre selv være

med til at betale for deres højskoleophold.

Det skulle da bare mangle. Det

gør de faktisk også. Men hvis egenbetalingen

stiger med op til 50 procent,

afskæres en stor gruppe fra at være med.

Og det er måske lige netop dem, som

har allermest brug for det.

Ældre med lukrative pensionsordninger

kommer også på højskole. Og de

skal være så velkomne. Netop forskelligheden

hos kursisterne er en af de gode

ting ved højskolemodellen. Derfor har

vi som samfund også pligt til, at alle får

chancen for at deltage.

Hans Jørgen Møller

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 13


Projekt Bedste Ven

Aldrig tidligere har så stor en andel af personer over 60 år været så aktive og haft så

meget overskud i hverdagen, som det er tilfældet i dag! Et nyt landsdækkende projekt

ved navn Projekt Bedste Ven vil drage fordel af de ressourcestærke voksne over 60 til at

støtte sårbare eller ensomme børn og unge.

Projekt Bedste Ven er i Jylland og

på Fyn en del af Landsforeningen

Børns Voksenvenner, som siden

1990 har formidlet kontakt mellem

ressourcestærke voksne og ensomme

eller sårbare børn. Gennem Projekt

Bedste Ven ønsker Børns Voksenvenner

at fokuserer særligt på hvervning

af voksenvenner over 60 år, som har

overskuddet og lysten til at få kontakt

med et barn eller en ung.

”Bedste Vennerne er typisk ressourcestærke

og aktive mennesker,

som har lyst til at blive en stabil og

nærværende voksen for et barn eller

en ung” fortæller projektchef Jette

Skylvad, som samtidig understreger,

at det ikke kræver nogle specielle

kvalifikationer at være Bedste Ven:

”At have overskud til både at lytte og

snakke og have lyst til at dele store

og små oplevelser, er en kvalifikation

i sig selv.”

Men selvom fokus er rettet mod

den hjælp og den opmærksomhed

Bedste Vennen kan give barnet eller

den unge, så bliver ganske mange

Bedste Venner overrasket over, hvor

meget positivt de selv får ud af venskabet.

”De frivillige voksenvenner

fortæller, at det at blive inviteret ind i

barnets univers, være tæt på et barns

hverdag, med de glæder og bekymringer

det indebærer, er en kæmpe

berigelse, og de oplever stolthed

og glæde over barnets fremskridt”

fortæller Jette Skylvad.

De børn og unge, som deltager i

projektet, er helt almindelige børn og

unge med helt almindelige problemer.

De har blot brug for en ekstra voksen,

som de kan tale med og lave ting

sammen med. ”Mange børn og unge

vokser i dag op i en splittet familie,

hvor manglende kontakt til den ene

af forældrene eller en alt for travl og

problemfyldt hverdag efterlader bør-

”At have overskud til både at lytte og snakke

og have lyst til at dele store og små oplevelser,

er en kvalifikation i sig selv” – siger

projektleder Jytte Skylvad

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 14

nene i en sårbar situation. Specielt i

de splittede familier har barnet ofte

kun én voksen i sit liv. Ved at barnet

eller den unge får en Bedste Ven,

får han eller hun ligeledes en anden

voksen at støtte sig til og snakke

med.” fortæller Jette Skylvad. ”Som

Bedste Ven bliver man således ikke

en erstatning for hverken mor eller

far, men derimod en ekstra voksen

i barnets liv, som netop har tid og

interesse for barnet - og som har lyst

til at være sammen med barnet et par

gange i måneden.”

For at blive Bedste Ven skal man

først igennem et introduktionsforløb

bestående af et introduktions-kursus,

samtaler og hjemmebesøg. Gennem

dette forløb lærer den kommende Bedste

Ven, hvad rollen indebærer, samt

hvordan samarbejdet med forældrene

fungerer. Samtidig bruges samtalerne

og hjemmebesøget til at sikre, at der

dannes de rigtige venskaber baseret på


interesser, tid og overskud. Derudover

bliver der indhentet børne- og straffeattester,

for at sikre at både børn, forældre

og Bedste Venner kan være trygge.

Hvis du har lyst til at blive Bedste

Ven for et barn eller en ung så kontakt

projektchef Jette Skylvad på tlf. 21 21

65 55 eller mail jskylvad@bedsteven.

com. Du kan desuden læse mere om

projektet, og hvad det vil sige at være

Bedste Ven på hjemmesiden www.

bedsteven.com. Her kan du også finde

information til både børn og unge

samt forældre. n

90x132 mm Calcium Forte:Layout 1 18/06/10 10.03 Side 1

35% bedre optagelighed

Calcium Ultra Forte + Vitamin D har ca.

35% bedre optagelighed end produkter

baseret på Calcium-carbonat.

Vælg derfor

Calcium

Ultra Forte

+ Vitamin D

200 tabletter.

Vejl. udsalgspris 178,- kr.

Ring og forhør om

nærmeste forhandler.

Producent: Camette A/S

Lillebæltsvej 47, 6715 Esbjerg N

www.camette.dk

Calcium Ultra Forte + Vitamin D:

• Giver en bedre optagelighed

• Optages uafhængig af mavesyre og fødeemner

• Giver ikke forstoppelse

• Ingen kendte bivirkninger

• Nedbryder ikke jern fra fødekæden

• Projekt Bedste Ven er et landsdækkende projekt finansieret af Servicestyrelsen.

• Projektet er i Jylland og på Fyn en del af Børns Voksenvenner, som siden

1990 har etableret venskaber mellem børn / unge og frivillige voksenvenner.

På Sjælland er det derimod ASF Dansk Folkehjælp, som står for

projektet, mens det på Lolland og Falster er Den Boligsociale Fond.

• For at blive en del af Bedste Ven-ordningen skal man være fyldt 60 år.

Alternativt kan man kontakte Børns Voksenvenner.

• Der findes mere information for både interesserede Bedste Venner samt

børn / unge og deres forældre på www.bedsteven.com.

• Har du spørgsmål til projektet eller hvad det vil sige at være Bedste Ven, er

du meget velkommen til at kontakte projektchef Jette Skylvad på tlf. 21 21

65 55 eller jskylvad@bedsteven.com

Hvem sidder i ældrerådene nu om dage

Det er interessant at følge, hvordan ældrerådene med årene får en bredere og bredere repræsentation af typer, køn, og

alder. Der er faktisk lige mange mænd og kvinder, over halvdelen er mellem 60 og 69 år og lige under halvdelen er

mellem 70 og 79, kun 3 % er over 80 år. Antallet af erhvervsaktive er stigende og som noget nyt ved sidste valg tiltrækker

pladsen i ældrerådet i højere grad tidligere byrådspolitikere og folk, der selv har arbejdet på ældreområdet.

Denne viden er hentet fra en undersøgelse som Danske Ældreråd foretog sidste år lige efter, at der havde været ældrerådsvalg

i de fleste kommuner.

Undersøgelsen siger ikke noget om, hvordan ældrerådenes indflydelse på de ældrepolitiske beslutninger, opleves. Men

vi har hørt, at ældrerådene mange steder faktisk bliver taget meget alvorlig, får den rette information og bliver hørt.

Danske Ældreråd holder i øvrigt kurser for ældrerådsmedlemmerne, så de kan føle sig klædt på til arbejdet. Det er

naturligvis også med til at øge den position, ældrerådene skal have i den kommunale forvaltning.

Hvis du er interesseret i at vide noget mere om ældreråd, kan du hente en masse viden på Danske Ældreråds hjemmeside

www.aeldreraad.dk n

90 x 132 mm Vitamin D:Layout 1 18/06/10 09.56 Side 1

Lad

solen stråle

indefra

Tag et ekstra tilskud af

Camette’s Vitamin D med

30 mcg pr. tablet, til stor

gavn for optagelsen af

vigtige mineraler i kroppen.

Anbefalet daglig tilskud:

Kun 1 tablet om dagen.

Dåse med 90 stk. tabletter.

Vejl. udsalgspris 49,95 kr.

Dåse med 180 stk. tabletter.

Vejl. udsalgspris 69,95 kr.

Fås hos førende Apoteker,

helsekostforretninger,

mate rialis ter samt

supermarkeder.

Producent

Camette A/S

Lillebæltsvej 47, 6715 Esbjerg N

www.camette.dk

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 15


TOURGUIDE

Festdanse 22. -28. august

Motion og kultur

12. – 18. september

Hold hjernen frisk

med motion og

godt humør

Idrætshøjskolen i Sønderborg

Frihedsallé 42

6400 Sønderborg

Læs mere www.ihs.dk

Vi ses i Esbjerg!

tlf. 7612 2000

www.fimus.dk

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 16

G i s s e l f e l d K l o s t e r

slotspark i herregårdslandskab

Kom og lad

stemningen

fortrylle dig i en

eventrylig verden!

Tag en

spadseretur

i slotsparken,

se Paradehuset

- en eksotisk

sanseoplevelse -

og nyd en dejlig

frokost i Gisselfeld

Klostercafé

DIREKTE TIL

FJORD NORGE

• Bil

• Campingvogn

• Cruise

+45 97 96 30 00

Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Fjord Norway

BORNHOLM

1 uge i lejlighed med havudsigt,

fi skebuffet på røgeri,

annonce2.indd 1 entré til Kunstmuseet, guide-

GASMUSEET HAR HISTORIEN... 13-03-2006 13:53:40

bog, færge, Øresundsbron

- Gassen og danskerne igennem 150 år og forsikring.

Pris m. 65 billet:

- Hverdagens brugsting fra 1950-1980

kr. 1.799,- pr. pers. v/2 pers.

- Energi i det 21. århundrede...

Gælder: 27/3-26/6 & 22/8-23/10.

Besøg det gamle gasværk -

på Hobros smukke havnefront

| www.gasmuseet.dk |

Gisselfeldvej 3, 4690 Haslev

Tlf 56 32 60 32 www.gisselfeld-kloster.dk

BORNHOLMTOURS på tlf. 56 49 32 00

www.bornholmtours.com

Hos Senior Rejser får du seniorrabat på din ferie

Apollo Rejser, Danland og Dancenter.

Læs mere på www.senior-rejser.dk

Senior Rejser · 33 93 88 00 · Sølvgade 15-17 · 1307 København K

DitoBus Excursions A/S

K.P. Danøsvej 2

4300 Holbæk

Telefon 5944 0200

Telefax 5944 0766

ODSHERREDS

KULTURHISTORISKE

MUSEUM

SOLVOGN

SØSLAG

SOMMERLIV

ANNEBJERG STRÆDE 1

4500 NYKØBING SJÆLLAND

www.annebjerggaard.dk

R I N G S T E D M U S E U M O G A R K I V

Historiens Hus, Ringsted Museum

Køgevej 41, tlf. 57 62 69 00

Egnshistorie og særudstillinger

Ringsted Vindmølle

Museumscafé og butik

tirsdag, onsdag, torsdag

og søndag 11-16

Januar lukket

E-mail: ringstedmuseum@ringsted.dk

http://www.historienshus.ringsted.dk

Seniorrejse til Island

- 6 dage

Et specielt sammensat program for pensionister

GRUPPEREJSER

www.tigerrejser.dk

• Rundrejser

• Badeferie

• Miniferie

• Busrejser

• Flyrejser

• Temature

• Storbyferie

7.998,-

Pris

per person i dobbeltværelse med halvpension,

y, 3 heldags udugter, aftenunderholdning,

rejseleder og skandinavisk talende guide.

Afrejse fra København

25. september og 16. oktober

Flytillæg kan forekomme

Islandseksperten

heklatravel.dk | 33 22 66 99

Få skræddersyet jeres rejse

MuseuMsCenter

HanstHolm

Besøg nordeuropas

største befæstningsanlæg

fra

2. Verdenskrig.

www.museumscenterhanstholm.dk

Molevej 19 · Tlf. 97 96 17 36

Guldaldermuseum

Rahbeks Allé 23

www.bakkehusmuseet.dk

Tirsdag - søndag kl. 11 - 16.


Velkommen til 14 aktive dage på

DANMARKS SMUKKESTE HØJSKOLE

Prøv f.eks. ’Musik, medier eller EDB’

Fra 25. oktober til 7. november

2 uger med fuld pension

Udfl ugter og undervisning

for kun 4.200 kr.

Se vores katalog på

www.hojskolenmarielyst.dk

eller bestil på 5413 6361

dronning Margrethe

og arkæologien

Indtil 29. august 2010

udstillingsarkitektur:

Ingvar Cronhammar

M o e s g å r d M u s e u M

www.moesmus.dk

Oplev fantastiske Island samt 2 stop på Færøerne. Nyd

de mange mulig heder for akti vi teter og afslapning og tag

med på spæn dende udfl ugter. 1 uge i alt.

PRIS PR. PERSON FRA KR. 3.399 *,-

*eks. obligatorisk bookinggebyr på kr. 150,- pr. pers. Gælder v/2 pers. i kahyt

i perioden 28.08-10.09. Ring ang. andre kahytstyper. Medbring evt. bil kr. 1.299,-

SMYRIL LINE DANMARK · DK-7730 HANSTHOLM · OFFICE@SMYRIL-LINE.DK

DIREKTE

FRA ESBJERG

TLF 96 550 360

WWW.SMYRILLINE.DK

Risskov Bilferie

Europa til lavpris

Læsertilbud oplys/tast bestillingskoden: SENIOR

Egen strand og

skøn natur

Gravhøje og vikingespil 849,-

I naturskønne omgivelser i Nordsjælland ligger

Hotel Bautahøj*** mellem Roskilde Fjord og

Isefjorden. Fra hotellets egen park og den private

sandstrand er der en fantastisk udsigt ud over

Isefjorden. Se vikingernes Frederikssund. Udflugt

til København, der ligger kun 1 time væk. Slap af

i Nyhavn eller Kongens Have, shopping på Strøget,

besøg et af de mange spændende museer.

Kort sagt sug det bedste af Danmarks hovedstad

til jer. Besøg Tivoli inden dagen slutter.

Spar kr. 100,-

Opholdet inkluderer:

• 2 overnatninger

• 2 x morgenbuffet

• 2 x 2 retters menu

• Egen sandstrand

• Swimmingpool

Fri ankomst i

skolernes ferier

3 nætter kr. 1.249,- / 5 nætter kr. 1.949,- Ankomst: Fredag & lørdag

Rolig

beliggenhed

Hansestaden Bremen 5 9 9 ,-

Bremen er en storby i den bedste forstand, hvor

I kan finde noget for enhver smag. Den 1200 år

gamle hansestad er yderst populær og kombinerer

det bedste af historie, tradition og kultur.

Under 15 km fra centrum finder I det hyggelige

Hotel zur Riede***, hvorfra I nemt kommer ind

til de mange oplevelser. Udover de mange gode

shoppingmuligheder og restauranter bør I se

nærmere på byens smukke rådhus, den historiske

markedsplads og Schnoor-kvarteret.

Spar kr. 100,-

Opholdet inkluderer:

• 2 overnatninger

• 2 x morgenbuffet

• 2 x aftenbuffet

• 1 x velkomstdrink

• Lige ved Bremen

Gratis

parkering

Børn 0 - 6 år gratis i forældres seng. Ankomst: Alle dage

Ferie i Naturpark Harz 599,-

Inde blandt skovens træer i Naturpark Harz ligger

Apartmenthaus Jörn 430 km fra den danske

grænse. De hyggelige familielejligheder i Wieda

indbyder til hygge, samvær og udendørs aktiviteter.

Harzen er et skønt feriemål. Bad Lauterberg,

17 km fra hotellet er over 800 år gammel med en

smuk bymidte og romantiske gader. Harzen er

kendt for de smukke træklædte bjerge. Her kan I

komme med bjergbaner eller svævebane til toppen

på heksebjerget Bocksberg.

Spar kr. 184,-

Opholdet inkluderer:

• 3 overnatninger

• Vand, strøm, varme

• Sengelinned

• Slutrengøring

• Kurskat

Vild pris på

lejligheder

Stop op: 4 nætter 799,- / 5 nætter kr. 999,- Ankomst: Alle dage.

• Prisen er pr. person i dob.vær.

• Gode børnerabatter

• Mulighed for flere dage

• Minimum inkl. slutrengøring

• Ekspeditionsgebyr kr. 49,-

• Spar i fht. hotellets egen pris

• Forbehold for udsolgte datoer

• Dansk rejsebureau i 17 år

• Ring og hør nærmere

• Åbent 9-17, søndag 10-15

Tlf. 70 22 66 00

www.Risskov-Bilferie.dk

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 17


FOTOKONKURRENCE

Hvordan ser livsglæden ud?

Deltag i Seniorernes Blads fotokonkurrence og vind en pæn præmie!

Seniorernes blad har gennem årene haft en del fotokonkurrencer,

og det er vores indtryk, at det både

har været til glæde for læserne og indsenderne, for vi har

altid fået mange bidrag.

Denne sommers fotokonkurrence har temaet livsglæde,

slet og ret!

Et billede til konkurrencen skal opfylde følgende krav:

Det skal være taget i denne sommer, og det skal signalere

livsglæde og livslyst. Alle kan deltage. Du må f.eks.

godt indsende et billede, dit barnebarn har taget.

Der er flotte præmier:

1. præmie er 1.000 kr.

2. præmie er 500 kr.

3. præmie er 200 kr.

Sådan gør du

Vil du deltage i fotokonkurrencen, kan du sende ét billede,

og du vælger selv, om det skal være sort/hvid eller

i farver. Du kan enten sende dit bidrag elektronisk eller

pr. post. Gør du det sidste, så læg billedet i en kuvert

tlf. 70 201 208 • www.toptours.dk

TV2 Tekst TV side 531

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 18

mærket “fotokonkurrence” og læg en seddel med navn,

adresse og telefonnummer i kuverten. Vi vil også gerne

have, at du skriver lidt om billedet, fx hvem der har

taget det, hvor det er taget, hvorfor det er taget.

Mærk konvolutten: FOTOKONKURRENCE, og send

dit bidrag til:

Seniorernes Blad

Griffenfeldsgade 58

2200 København N

Sender du et elektronisk billede, så brug mailadressen:

Samvirket@PensionisternesSamvirke.dk.

Redaktionen skal have billederne i hænde senest

den 3. september 2010.

De tre vinderbilleder offentliggøres i oktobernummeret

af Seniorernes blad, og vi forbeholder os ret til også at

offentliggøre billeder, der ikke præmieres. Samtlige billeder

returneres senest 1. november.

Vi ønsker alle deltagere god fornøjelse og håber at få

mange bidrag til konkurrencen!

Med venlig hilsen

Redaktionen

28 nætter på Phuket

- fra kr. 8.998

Flyv med Thai Airways via Bangkok til Phuket og bo 28 nætter på godt

3-stjernet hotel beliggende med udsigt over Kata. Afrejse senest 30/9.

Inklusiv: Transport fra lufthavn til hotel t/r • 28 nætters ophold på

valgte hotel • morgenmad hver dag • 2 x middag • 2 x massage

rundrejser Bali & borneo

Fantastiske Bali Tag med

på en enestående rundrejse

hvor I oplever det bedste af Bali,

unikke naturoplevelser, skønne

strande, kultur, historie – alt i alt

en oplevelse for livet på Gudernes

Ø. I oplever bla. Sanur, Kintamani,

Ubud, Tunjuk, Lovina, Sanda mm.

6/1, 27/1, 10/2, 3/3, 24/3, 14/4

kr. 15.998

5/5, 26/5, 9/6 - kr. 14.998

- med dansk rejseleder

Sarawaks Perler En rejse ud

til nogle af Borneos allerstørste

attraktioner. Oplev charmerende

Kuching, fantastiske grotter og

legesyge orangutanger. I junglen

bor vi hos Ibanfolket og får et indblik

i livet i langhuset. Rejsen

slutter med badeferie på Damai

Beach med flere ture inkluderet.

26/2 2011 - kr. 15.998

16/4, 28/5 2011 - kr. 14.998


FORMIDLINGEN

FORMIDLINGEN er kontaktstedet

for alle medlemmer af Pensionisternes

Samvirke. Du kan få en

gratis annonce i ”Formidlingen”,

hvis du vil bytte noget - efterlyse

en ny bekendtskabskreds, eller

hvis du har en interesse, du vil

dele med andre. Formidlingen

optager ikke salgsannoncer.

Skriv en annonce og send den til

os. Du er naturligvis sikret fuld

diskretion. Husk at oplyse navn,

adresse, telefonnummer. Vil du

svare på en billetannonce, så

send dit svar i en lukket kuvert

påført billetmærket, så ekspederer

vi svaret videre. Redaktionen

forbeholder sig ret til at forkorte

i indlæg over 30 ord.

Med venlig hilsen

Formidlingen

PENSIONISTERNES SAMVIRKE

Griffenfeldsgade 58

2200 København. N

København. Høj, velholdt, ædruelig

alenemand i den 3. alder med

mange kulturelle interesser, søger

bekendtskab med slank, præsentabel

og veluddannet kvinde helst i København.

Alle fotobreve besvares Bill.

Mrk. 3018.

Køge /omegn. Jeg er en Kvinde på

68 år, der søger veninder jeg kan tage

på ferie ture med, eller middage, hvad

vi ellers kan fi nde på. Mænd er også

velkomne til at skrive til mig. Bill.

Mrk. 3019.

Hvidovre/ omegn. God ven,

måske ensom, røgfri, soigneret, med

positivt livssyn. Har du lyst til let

havearbejde et par timer en gang imellem,

giver jeg middag. Jeg er 74 år,

holder af naturen., rejser, bøger og en

god snak. Bill. Mrk. 3020.

Søborg/omegn. Jeg er en dame fra

årgang 38 /166, lidt buttet, søger en

god ven, gerne trofast og kærlig med

godt humør. Mine interesser er: Ud i

naturen, hjemlig hygge, rejser og dans.

Bill. Mrk. 3021.

København /omegn. Er du

ensom og mangler selskab har jeg, 70

årig kvinde, nogle timer tilovers en

gang imellem. Så er du mand/ kvinde,

ung / ældre, som har lyst til en hyggesnak.

Det behøver ikke være en fast

dag hver uge. Bill.mrk. 3022

Greve / Køgebugt og omegn.

Dame søger veninder omkring 75-80,

til hyggesnak og nyde naturen ved

Jagten

på lyset

12 dages klassisk rundrejse

fra Danmark til Nordkap

fra kr. 9.990

Rejs fra København med fly til Bergen t/r, sightseeing, udvendig

kahyt Bergen-Kirkenes-Bergen ombord på Hurtigruten, helpension

og rejseleder. Udvalgte rejser fra september til december.

Rejser du alene - rejser du uden tillæg

Læs mere på www.dsbrejsebureau.dk/nordkap

Pris pr. pers inkl. seniorrabat + 60 år, kat. L

billigste afgang / specielle regler / begrænset plads

70 13 14 18 dsbrejsebureau.dk

min bopæl og sommerhus. Jeg er åben

for en rejse om vinteren. Bill. mrk.

3023.

Brøndby Strand/omegn. Kvinde

først i 70 erne, søger ikke rygende veninder,

at tage ud med. Holder meget af

naturen og har mange gode interesser.

Måske kan vi også besøge hinanden

en gang imellem. Bill. mrk. 3024.

Roskilde. Kvinde i den tredje alder

ønsker at fi nde en god ven, helst med

bil. Jeg er ikke ryger men hvis du ryger

gør det ikke noget. Det vigtigste er, at

vi trives sammen. Bill. mrk. 3025.

Kbh. / omegn. Alene kvinde på

64 år, savner en god veninde til hyggesnak

og komsammen, cafebesøg,

biografture, byture og andet. Bill.

mrk.3026.

Frederiksberg. Ungdommelig

enke søger gode veninder og venner

til hyggeligt samvær og godt venskab.

Fortrolig snak, hyggefrokoster, kaffe

og måske kortspil eller lignende. Bill.

mrk. 3027.

Storkøbenhavn / omegn. Aktiv,

ungdommelig kvinde 65/163/67

ønsker aktiv, høj, stabil ikke ryger

mands bekendtskab til fælles glæde,

oplevelser, udfl ugter, rejser, uden dørs

liv, teater og bio. Bill. Mrk..3028.

København / omegn. Kvinde i

70’erne, lille og efter sigende ungdommelig

søger sjæleven, der sætter nærhed

og tillid højt. Interesser: klassisk

musik og alt kulturelt. En god middag

med levende lys og et glas rødvin. Er

ryger. Bill. mrk. 3029.

Vestegnen. Ven / kæreste søges af

frisk pige i 60’erne til fælles hygge, en

lækker middag og en rejse nu og da.

Send et billede og tlf.nr. til mig. Så

hører du fra mig. Bill. mrk. 3030 n

El-scootere fra BEK - Driftsikkerhed, service og seriøsitet

Bek Hjælpemidler A/S har i 30 år forhandlet markedets mest

driftsikre modeller og ydet den bedste service. Vi er medlem

af Dansk Rehabgruppe—din garanti for seriøsitet.

Ring for flere oplysninger, eller bestil en uforpligtende fremvisning

hjemme hos dig. Tlf.: 80 30 73 73

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 19


Efter blodprop! Godt at bo i Århus!

Afhængig af din bopæl kan du sejle din egen sø eller få hjælp med det samme til at

genvinde de tabte færdigheder både fysisk, psykisk og socialt fx efter en blodprop

i hjernen. Det er ikke alle kommuner, der har særlige opfølgningsprogrammer til

borgere ramt af den lidelse. Hjerneskadeforeningen appellerer til en lovsikret ret til

fuld rehabilitering og oppositionen har fremsat lovforslag om retten til en omfattende

rehabilitering.

Lovforslaget indebærer, at sygehusene skal tilbyde at udarbejde en rehabiliteringsplan,

der tager højde for patientens samlede sundhedsmæssige situation og behov for

sundhedsmæssig efterbehandling efter udskrivning fra sygehus, frem for kun at tage

højde for patientens behov for fysisk genoptræning. Kommunerne skal med forslaget

tilbyde vederlagsfri rehabilitering til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

et begrundet behov for rehabilitering. Dermed udvides bestemmelsen, som efter de

gældende regler omfatter fysisk genoptræning, til at omfatte en samlet sundhedsmæssig

rehabiliteringsindsats.

Hvad handler det om?

Rehabilitering handler om, at hjælpe

mennesker til at leve videre efter at

være blevet behandlet for en livstruende

sygdom. For mange har døden

været så tæt på, at de har svært ved at

få fat i livet igen. Endnu er viden om

god rehabilitering begrænset; men

patienter, pårørende og plejepersonale

oplever, at behovet for rehabilitering er

stort. Rehabilitering er mere omfattende

end begrebet genoptræning.

I Århus har de

taget det alvorligt

Hvad ikke alle kommuner af egen

drift tager hånd om, har Århus fx

Lidt statistik

Ca. 12.000 mennesker rammes

hvert år af en blodprop eller

blødning i hjernen – eller sagt på

en anden måde – hver 7. dansker

rammes.

Hovedparten af dem, der rammes

er ældre personer. 85 % af de

ramte er over 60 år. Men alle kan

blive ramt.

Blodprop i hjernen og hjerneblødning

er den 3. hyppigste

dødsårsag i Danmark.

Den samlede direkte apopleksiomkostning

anslås til at udgøre

2,7 mia. kr. Det svarer til, at de direkte

udgifter til apopleksiomsorg i

Danmark udgør 4 % af sundhedsvæsenets

samlede udgifter.

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 20

Liv der reddes, skal også leves

(Hjerneskadeforeningens motto)

formået at gøre. Der er et rigtig fint

og velgennemtænkt tilbud om genoptræning

og efterfølgende vedligeholdelsestræning,

der tilgodeser både det

fysiske, det psykiske og det sociale.

Sygehuslægen udfærdiger simpelthen

en genoptræningsplan for det videre

forløb, som kommunen følger op på.

Der er samme tilbud til borgere, der

har været syg i eget hjem, hvor det så

er den kommunale visitation, der vurderer

det forløb, der skal iværksættes.

Lovgivning på vej

Vi venter spændt på udfaldet af det

ovennævnte lovforslag, som i skrivende

stund kun har været til 1. behandling.

Der er endnu ikke fastlagt en

dato for 2. behandling, men vi vender

tilbage, når der ligger en afgørelse.

Tag hånd om dit liv

Det allerbedste ville være, at der var

mindre behov for denne rehabilitering,

med en øget indsats i forebyggende

øjemed kunne antallet af danskere, der

hvert år rammes af en blodprop eller

hjerneblødning nedsættes betydeligt. Fra

flere kilder udspringer følgende anbefalinger,

som du selv kan gøre noget ved:

• få målt blodtryk regelmæssigt

• få behandlet et forhøjet blodtryk –

et normalt blodtryk skal være under

140/90 mm Hg. Hos patienter med

”Med livet som indsats” er titlen

på et brætspil, som er udgivet af

Helse, udviklet af spileksperterne

Mette Lisby og Jesper Bæhrenz i

samarbejde med Frode Munksgaard.

På en let og underholdende

måde kan man spille sig til en

større bevidsthed om sund levevis.

Spillet giver indsigt i de mest

almindelige begreber og sygdomssymptomer

i vores dagligdag og

svarene øger interessen for selv at

gøre noget for at forebygge uhensigtsmæssige

tilstande.

For flere informationer kontakt:

Frode Munksgaard, tlf. 222 333

12 eller fm@helse.dk

diabetes skal det være endnu lavere

(130/80 mm Hg).

• få målt kolesterolindholdet i blodet

og igangsat behandling, hvis det er

for højt.

• undgå rygning

• undgå overvægt

• lev sundt, det vil bl.a. sige at spise

mere frugt og flere grøntsager, samt

at reducere saltindtagelsen

• drik alkohol med måde, det anbefales,

at mænd drikker mindre end

21 genstande ugentlig og kvinder

mindre end 14 genstande ugentligt

• motioner mindst 30 minutter hver

dag.

• gå til læge, hvis du tror, der er noget

i vejen.

Lise Høst


REJSEHJØRNET

Vi arrangerer rejser i ind- og

udland og er medlem af Rejsegarantifonden.

Samvirkets

klubber er velkomne til at

indhente særlige tilbud. Alle

priser herunder er per person

i delt dobbeltværelse. Kom eller

ring, vi har gode tilbud på

hylderne i alle prislag. Rejsehjørnet,

Griffenfeldsgade 58,

2200 København N.

Åbent kl. 9.30 - 14.00.

Tlf. 35 37 24 22

3 dage til Langeland/Ærø

24. – 26. aug. Afgang fra Valby st. kl.

8.00. Vi skal bo på Rudkøbing skudehavn.

Vi ser Valdemar Slot, den lille

herregård Skovsgård med tyende museum,

Tranekær Slot, ”Den gamle

Tobakslade” og Ærø med Søbygård,

Skjoldnæs Fyr, Ærøskøbing

og Marstal. Pris i delt dobbeltv.

og 2 x frokost og aftensmad samt

eftermiddagskaffe med lagkage på

hjemturen og entreer til Valdemar

Slot og Skovsgård. 3.095 kr. Medlemspris

2.795 kr.

Efterårstur til Rom

15. – 19. oktober. Tag med på en

oplevelsesrig tur til Rom. Overalt

i byen fornemmes historiens vingesus.

På guidede byvandringer

vil vi blive præsenteret for nogle

af de kendte og berømte seværdigheder,

men også en række af

de mere ukendte, som Rom har

at byde på. Vi skal bo i et gammelt

kloster, ejet af Karmeliterordenen

tæt ved Peterskirken i

pæne enkelt indrettede værelser

med bad/toilet, køleskab og tv,

morgenmadsrestaurant, bar og

opholdstue, samt en skøn tagterrasse.

Guide med fra Pensionisternes

Samvirke. Medlemspris

6.995 kr. for delt dobbeltværelse.

Tillæg for enkeltværelse 950 kr.

Udførligt program i Pensionisternes

Samvirke.

Prag – Opera

13. – 17. oktober. Ankomst til

Hotel Brno i Prag ca. kl. 19. Vi

skal bl.a. opleve: Koncert i Borgerhuset

med Prags symfoniorkester,

Statsopera for at se/høre Aida af

Verdi, desuden skal vi på 4. dagen

opleve La Boheme af Puccini.

Pris: 4.700 kr. Medlemspris:

4.500 kr. Tillæg for enkeltværelse

500 kr. Findes kun i et begrænset

omfang.

Grønland - Dit livs rejse

12 dage i sensommeren. Fra den

21. aug. – 1. sep. I samarbejde med

Arbejderhøjskolen i Qaqortoq (Julianehåb)

skal vi opleve Grønlandsk

kultur, kaffemik, grønlandsk sang,

musik, dans, mad. Der er ture til

indlandsisen, de varme kilder, til

gamle nordbopladser, mulighed for at

se hvaler og sæler. Vi oplever det nye

Grønland ved besøg på bl.a. garveriet

Great Greenland, Landbo Forsøgsstation,

fåreavlerskolen og besøg hos en

fåreholderfamilie. Sensommeren giver

mulighed for at se nordlys, hvaler

og sæler. Prisen inkluderer: flyrejse,

bådture, helikoptertur, indkvartering,

fuld forplejning, foredrag, alle udflugter,

og afslutningsarrangement. Pris

pr. person i dobbeltværelse 18.385 kr.

Medlemspris 17.395 kr. Tillæg for

enkeltværelse 500 kr.

Julefest i Berlin

6.– 9. dec. fra Valby st. kl.10.30. Oplev

julen i Berlin, hvor der er smukt julepyntet.

Slentre på Kurfürstendam, be-

En sensommertur til Fanø?

Her er nogle gode priseksempler:

Fanø

Personbil med eller uden campingvogn /

trailer eller mobilehome inkl 9 personer,

indtil 6 m lang, uanset højde

Voksen

Barn 4-17 år eller pensionist

Alle priser er for tur/retur

Grønland

kr. 380,-

kr.35,kr.20,- www.nordic-ferry.com

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 21


Berlin

søge KaDeWe eller måske et museum.

Besøget afsluttes med et julearrangement

i Spandaus gamle fæstningsværk

Zitadellet. I prisen er der inkluderet

3*** hotel, 3 timers rundtur med

dansktalende guide 3 x morgenmad, 2

x aftensmad samt en festlig aften med

mad og øl og vin ad libitum. Derudover

dagskort til tog og bus. Pris:

3.200 kr. Medlemspris: 2.995 kr.

Tillæg for enkeltværelse 350 kr.

7 dage til Alsace – Frankrig

19. – 25. sept. På ud- og hjemrejsen er

der overnatning i Alsfeld, en hyggelig

by syd for Kassel. I Alsace bor vi tæt

ved Vogeserne og vinruten på Hotel

”Le Gourverneur” i Obernai. Det

er en del af den gamle bymur og en

tidligere guvernørbolig, nu indrettet

som et meget charmerende hotel lige

ud til de små hyggelige gader med

cafeer og spisesteder. Udflugter langs

vinruten til Alsaces vinhovedstad

Colmar, Haut Koeningsborg, en af

Europas ældste borge, hvorfra der er

en fantastisk udsigt over området. Tur

til Strasbourg med EU- parlamentet,

en imponerende domkirke, La petite

France – den gamle bydel.

Med bus inkl. 1/4 pension, 2 x

aftensmad og udflugter, evt. entre er

ekskl. Medlemspris 3.750 kr. tillæg

for eneværelse 750 kr.

Sort Sol over marsken

Bustur med 1 overnatning 23. sep.

eller 30. sep. Første stop er Geografisk

Have i Kolding med planter fra alle

jordens egne. Nyd den medbragte

Alsace

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 22

madpakke her, eller der kan købes

frokost på vejen derover. I Ribe ser

vi den gamle bydel og domkirken,

inden turen går til hotel Ballumhus

i Bredebro. Der er næsten garanti for

at se de mange hundredetusinder af

stære, men naturen kan være lunefuld.

Fredag kører vi til Møgeltønder,

Schackenborg og til Tyskland for at

handle. Vi spiser frokost i Flensborg

og ser lidt af byen. Husk pas. Pris med

bus, guide i Kolding, Ribe, Møgeltønder

og marsken, pension, delt dobbeltværelse

1.498 kr. Medlemspris 1.385

kr. Tillæg for enkeltværelse 200 kr.

Rhinen/Rüdesheim i 5 dage

20. - 24. sep. Rhinen er fest og stemning,

romantiske vinbyer, maleriske

vinmarker, flodbåde og krydstogtskibe.

På denne dejlige vinhøsttur i

september oplever vi det hele. Vi bor

på 3*** Rhinhotel i Rüdesheim med

indendørs swimmingpool, sauna og

dampbad. Hotellet ligger centralt 5

min. gang fra centrum og Drosselgasse.

Der bliver 3 udflugter under opholdet,

blandt andet en pragtfuld sejltur

på Rhinen med opkørsel til Loreley

klippen. Pris: 3.945 kr. Medlemspris

3.445 kr. Tillæg for enkeltværelse 750

kr.

Nyborg/Voldspil/Avernakø

10.-12. august: Vi skal bo på det hyggelige

familiehotel ”Villa Gulle” ved

havnen. Nyborg er en af Danmarks

ældste og smukkeste købstæder med

gamle huse, stræder og slottet fra

1100-tallet. Efter aftensmad kører vi

til voldspil og ser musicalen ”Oliver”.

Nyborg Voldspil har landets flotteste

friluftsscene med skønne kulisser,

pragtfulde sangere og skuespillere.

Husk lunt tøj/regntøj.

2. dag: Til Fåborg, hvor vi tager

færgen til Avernakø. Vi skal på guidet

rundtur med bussen på den idylliske

lille ø, og vi spiser en frokostbuffet bestående

af ø-produkter og hjemmebagt

brød, derefter kaffe med småkager.

3. dag: Efter morgenmaden pakker

vi bussen og kører til Ulriksholm Slot,

hvor vi på en omvisning hører om

slottets historie og ser de smukke sale

fyldt med antikviteter.

Videre til Kerteminde med ca. 3

timer på egen hånd, inden vi kører til

København.

For bus, overnatning i delt dobbeltværelse

m. bad, forplejning begyndende

med frokost 1. dag, og slutter med

morgenmad 3. dag, er prisen: 3.295

kr. Medlemspris: 2.995 kr.

Sort Sol

Djursland/Mols

7.- 9. sept. 1. dag tager vi til Århus i

Den gamle by eller Aros. Overnatning

på Kongens Ege i Randers. 2. dag:

langs Randers fjord, med færgen til

Djursland, til Gammel Estrup, frokost

på Auning Kro, derefter tur på den

nordlige del af Djursland med smukke

herregårde, dejlig natur og Danmarks

ældste præstegård. 3 dag: Mols halvø

med Agri, molboernes hovedstad,

Knebel Kirke, udsmykket af kunstneren

Bjørn Nørgaard, Mols Bjerge

til Ebeltoft hvor vi spiser en to retters

menu i Den Skæve Kro. Medlemspris:

Pris 3.195 kr. for 2 overnatninger,

fuld pension med aftensmad 1.

dag til frokost 3. dag.

Nytår i Nyborg

30. dec. – 1. jan. Afgang fra Valby

st. kl.13.00. Vi gentager succesen fra

de sidste 3 år og kører til Hotel Villa

Gulle – et hyggeligt familiehotel i

Nyborg, lige ved havnen og tæt på

centrum. Nyborg er med sine 700 år,

en af Danmarks ældste købstæder,

bygget op omkring slottet, der i over

200 år fra 1200-1413 var samlingssted

for landets rigsdag. Gulle vil sørge

for et nytårsarrangement i den rette

stemning.

For halvpension, begyndende med

eftermiddagskaffe m. kage 1. dag til

brunch inden vi kører hjem 3. dag.

Bankospil med fine præmier. Bustur

på Fyn. Pris: 2.995 kr. Medlemspris:

2.695 kr.

Program kan hentes hos Pensionisternes

Samvirke.

Kør selv Ture fx:

6 dage i sydsvenske Kalmar med halvpension

1.799 kr.

3 sommerdage på familievenligt hotel

i Brædstrup 499 kr.

6 sommerdage på flot hotel i Kibæk

med morgenmad 1.399 kr. n


Ældre og IT – igen

- ældremobiliseringen vil sikre en fornuftig udvikling.

løbet af foråret og hen over som- I meren har der været fokus på det offentliges

brug af IT i almindelighed og

det offentliges forventninger til ældres

brug af IT i særdeleshed.

Pensionisternes Samvirke har gentagne

gange påpeget det betænkelige

i, at samle sagsbehandlingen omkring

pension og boligstøtte i 5 centrale centre

med det formål at den væsentligste

kommunikation skal foregå via nettet.

Vi gør opmærksom på, at 53 % af alle

borgere over 65 år aldrig har benyttet

nettet.

Bekymringerne afspejler sig også

i dette nummer af Seniorernes blad.

Se for eksempel Tove Lindbo Larsens

debatindlæg ”De ældre bliver sorteper”

, ”Hørt og Set” og denne kommentar

af formand Knud Kingo Christensens

på Ældremobiliseringens hjemmeside:

”I ly af sommeren indføres en ny

centralisering af sagsbehandlingen

på trods af advarsel fra mange

sider

MUSIKINSTRUMENTER

KØBES

– Stand underordnet –

Vi søger violiner, bratscher, celloer, guitarer samt andre

strengeinstrumenter.

Vi køber også blæseinstrumenter, musiklitteratur, noder,

malerier og tegninger der forestiller instrumenter samt

andre musikrelaterede ting.

Torben Lind

Telefon: 3070 7338

lind@post5.tele.dk

Det er aldrig for sent at få et

lykkeligt og indholdsrigt liv!

Væksthøjskolens kurser har forskellige emner indenfor

selvudvikling, sundhed, menneskeforståelse og du får redskaberne

til at skabe dit liv, som du ønsker det.

Kurserne er fra en uge til et års varighed,

og du kan møde andre mennesker,

der også er interesserede i at

udvikle sig og skabe et bedre liv.

Læs mere på www.vaeksthojskolen.dk

Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi

i lighed med andre er betænkelige ved denne

centralisering (5 sagsbehandlingscentre til

objektiv sagsbehandling. Red) siger formand

for Ældremobiliseringen, Knud Kingo

Fredag 2. juli kl. 16.22 udsender

Pensionsstyrelsen meddelelse om, at

regeringen og Dansk Folkeparti har

besluttet at placere 5 sagsbehandlingscentre

til objektiv sagsbehandling i

Frederikshavn, Holstebro, Haderslev,

Vordingborg og Hillerød. ”Jeg finder

det højest besynderligt, at man sådan

”lusker” beslutningen ud”, siger formand

for Ældremobiliseringen Knud

Kingo Christensen, og fortsætter, ” det

skal ikke være nogen hemmelighed, at

vi i lighed med mange andre er betænkelige

ved denne centralisering, og vi

har da også haft foretræde for Folketingets

kommunaludvalg og fremført

vores synspunkter. Vi er rigtig bange

for, at de svageste bliver Sorteper.”

Det kan være uforståeligt, bl.a. med

baggrund i statsminister Lars Løkke

Rasmussens seneste udtalelser i forbindelse

med supersygehuset i Vestjylland,

at man på den måde vælger at

presse modellen igennem.”

Christensen. Fortsættes på side 26.

Det papirløse toilet

Skift kun toiletsædet

Et toilet-bidet optager

ingen ekstra plads i badeværelset.

Du udskifter blot

dit almindelige toiletsæde

med vores bidetsæde og

tilslutter strøm og vand –

hvorefter det er klar til brug.

Aspen Bidets vasker

dig med ren tempereret

vand og tørrer dig med

behagelig varm luft.

Jeg fik skiftet toiletsædet

nu, fordi jeg også i

fremtiden ønsker at klare

mine toiletbesøg helt alene.

The world most selling bidet

Aspen Bidets Bidets er blevet for alle produceret – der stiller si-

krav den til 1971 en bedre og har og en nemmere stor erfaring hygiejne på det

i europæiske forbindelse marked. med toiletbesøg. Aspen Bidets Oplev pas-

forøget ser perfekt velvære, til alle bliv toiletter skyllet i Danmark. med rent

tempereret Det gør installationen vand og spar nem samtidig og billig. på

toiletpapiret.

Bestil en brochure nu eller gå ind på

Aspen vores hjemmeside Bidets passer og desuden se hvordan til et alle

gængse toilet-bidet danske kan gøre toiletter. din hverdag Det gør både

installationen nemmere og nem renere. og billig.

Bestil en brochure eller gå ind på vores

hjemmeside.

INFORMATION

Tlf. 75 56 32 44

J. Honoré www.toilet-bidet.dk Care ApS

Karetmagervej mail@toilet-bidet.dk

7 · 7000 Fredericia

Tlf. 75 56 32 44

www.toilet-bidet.dk

Toilet-bidet.dk

mail@toilet-bidet.dk

v/J. Honoré Care ApS

Karetmagervej 7 · 7000 Fredericia

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 23


KRYDS & TVÆRS

Navn:

Adresse: Post Nr.: By:


Løsning 3/2010

Krydsord

Blandt de rigtige løsninger trækkes

lod om en præmie på 100 kr., en på

75 kr. og tre på 50 kr. Løsningen,

der sendes til Seniorernes Blad,

Griffenfeldsgade 58, 2200 Kbh. N.,

skal være os i hænde senest den 10.9.

2010. Mærk kuverten “Krydsord”.

Til lykke til de heldige vindere af

krydsen i blad 3 - 2010

100 kr. Inger og Bent Salomonsen

Høje Gladsaxe 29, 12. tv.

2860 Søborg

75 kr. Lilly Engelbrecht

Nyholms Allé 14 B

2610 Rødovre

50 kr. Anna C. Thoning

Engstedet 3, lejl. 46

3500 Værløse

Anne Marie Henriksen

Violvej 12, Lihme

7860 Spøttrup

Ellen E. Mølgaard

Skovhaven 19

5320 Agedrup

!

Klip ud og send ind

Porto betalt

BLIV MEDLEM

INDMELDELSE I PENSIONISTERNES SAMVIRKE:

(sæt venligst x)

Enkeltperson

Par

Forening/Klub:

Institution, råd, projekt m.m.

Jeg ønsker Information om Samvirket

Navn: Tlf.

Adresse:

Post nr. og by

Mange enkeltpersoner, foreninger og

klubber melder sig ind i Pensionisternes

Samvirke for at nyde godt af Samvirkets

bistand, kurser og de servicetilbud

og rabatter, medlemmerne får. De

gør det også for at støtte og præge det

ældrepolitiske arbejde.

Foreninger

Pensionisternes Samvirke har i sin

kreds en bred vifte af klubber, foreninger,

projekter, brugerhuse og

centre. Årskontingentet for klubber og

foreninger er 12 kr. for de første 100

medlemmer og 7 kr. for hvert af de

efterfølgende medlemmer.

Enkeltmedlemmer

Desuden har vi mange enkeltmedlemmer.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere

er velkomne i Pensionisternes

Samvirke. Som medlem får du

Seniorernes blad tilsendt 6 gange om

året. Du får forskellige rabatter, og du

kan til speciel lav medlemspris deltage

i vore kurser og andre arrangementer.

Du får også indflydelse. Før hver

kongres inviteres du til et møde, hvor

der vælges delegerede. Kontingentet

er kun 100 kr. om året og 130 kr. for

par.

Andre kan være med

Ældreråd, centre, projekter og institutioner,

der ikke har en egentlig

foreningsstruktur, er velkomne som

medlemmer i Pensionisternes Samvirke.

Årskontingentet er 1.000 kr.

Vil du være med i vores fællesskab, så

meld dig ind på nedenstående kupon,

portoen er betalt. Du kan også melde

dig ind via forsiden på vores hjemmeside:

www.pensionisternessamvirke.dk

Indmeldelse kan også foregå via Webshoppen

på vores hjemmeside, hvor der

kan betales med det samme.

Abonner på

Samvirkets Nyhedsbrev

Hver måned sender vi et Nyhedsbrev

direkte hjem i din

mailboks, hvis du tilmelder dig

via hjemmesiden.

Køb ind i Webshoppen

Lige nu kan du købe bøger,

pjecer, medlemskab mm.

Senere åbner vi for salg af rejser

og arrangementer.


Fortsat fra side 23.

Tid, tålmodighed

og undervisning

Vi er ikke bagstræveriske ej heller IT

forskrækkede – tværtimod, men det

kræver tid, tålmodighed og undervisning

inden alle kan være med.

Ældremobiliseringen er et glimrende

eksempel og forbillede når det gælder

indsatser for få gruppen af 65+ årige

med helt fremme når det gælder IT.

Alene de mange datastuer vidner herom

og i ældremobiliseringens Nyhedsbrev

for juli måned kunne man læse:

”Fra IT og Telestyrelsen har vi

modtaget følgende:

NemID er den nye digitale signatur

Med NemID kan du logge dig på fx

skat.dk, borger.dk eller din netbank.

Og så er NemID din personlige underskrift

på nettet. NemID er ét fælles

log-in til både offentlige hjemmesider,

net-banken og en masse private selvbetjeningsløsninger.

Et fælles log-in

NemID er det samme log-in næsten

alle steder. Du bruger det samme

bruger-id og den samme adgangskode,

uanset om du vil bruge din netbank

eller din kommunes online selvbetjening;

og uanset om du skal hente

din årsopgørelse fra SKAT eller åbne

din e-Boks. Hver gang bruger du

det samme bruger-id og den samme

adgangskode. Du skal af sikkerhedsmæssige

grunde også bruge en

engangskode fra et nøglekort, som du

får tilsendt, når du bestiller NemID.

Måden du logger ind på, vil altså være

fuldstændig den samme.

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 26

Ældremobiliseringen er et glimrende eksempel og forbillede når det gælder indsatser for få

gruppen af 65+ årige med helt fremme når det gælder IT.

Til at tage med

Du kan også tage NemID med dig

og bruge det på andre computere. Du

skal bare huske dit bruger-id og din

adgangskode – og så dit nøglekort.

Så kan du bruge NemID fra de fleste

Pensionisternes Samvirke

+ + + 11976 + + +

0893 Sjælland USF B

computere med internetforbindelse.

Også fra udlandet, hvis du er ude at

rejse.

En sikker løsning

Sikkerheden omkring NemID er i højsædet,

og derfor er løsningen bygget


op omkring noget, du ved: dit brugerid

og din adgangskode; og noget du

har: dit nøglekort. Dermed er NemID

godt beskyttet mod it-kriminelle og

hackere.

Nøglekortet

Nøglekortet er en liste med engangskoder

til log-in med NemID.

Engangskoderne kaldes for nøgler;

deraf navnet nøglekort. Kortet er

et lille papkort på størrelse med et

kreditkort, hvor nøglerne er påtrykt.

Det er personligt og passer kun til dit

NemID. Hvis du ser dårligt, kan du

bestille NemID til svagtseende. Så får

du et stort nøglekort på størrelse med

et A4-ark, hvor nøglerne er påtrykt.

Sådan får du NemID

Hvis du har netbank, så får du Ne-

mID helt automatisk i perioden 1.

juli – 31. december. Alle netbankerne

skifter nemlig til NemID, og de sender

NemID ud til alle netbankbrugere

i løbet af 2. halvår 2010. Hvis du ikke

har netbank – eller hvis du er meget

utålmodig, så kan du bestille NemID

på www.nemid.nu eller ved personlig

henvendelse i et borgerservicecenter

eller skattecenter efter 1. juli.

NemID – Ældremobiliseringen er

blandt de første

Kom ikke her og sig de ældre ikke er

med på den nye teknologi, det beviser

datastuernes undervisere gang på

gang. I slutningen af juni tilbød IT og

Telestyrelsen, at Ældremobiliseringen

kunne være med til at afprøve den nye

NemID.

Læserbrev

Forskel på dårlig omsætning

6 underviserne på datastuerne på

Sct. Josef og Frederiksberg fik derfor

lejlighed til at stifte bekendtskab med

den nye digitale signatur, og som

nogle af de første i landet bestille og

afprøve den.

NemId kommer til at afløse den

nuværende digitale signatur og den

bankkode, du kender til din netbank ”

Der er ingen tvivl om, at IT er løsningen

på mange kommunikative

opgaver, men vi skal hele tiden være

opmærksomme, råbe vagt i gevær for

at ikke alt kan løses ad den vej. Den

menneskelige kontakt, rådgivning og

omsorg er stadig nødvendig i masser

af tilfælde.

klemme

Det er i grunden sært at tænke over, hvor forskelligt det private erhvervsliv og det offentlige erhvervsliv tænker og

handler.

Hvis et privat firma ikke rigtigt vil gå som ejeren ønsker, hvad gør han så? Han sætter priserne ned, lokker med

forskellige rabatter til kunderne - køb tre, betal for to - og ofte lykkes det ejeren at ride stormen af.

Når det gælder det offentlige eller halvoffentlige virksomheder, gælder der helt andre regler.

Tag nu fx Postvæsenet - det engang så Kongelige Privilegerede. Vi har netop fået at vide, at vi danskere skriver for

få breve. Hvad gør Posten så? Jo man hæver prisen fra 5.50 kr. til 8.00 kr. Det skal jo nok få os til at skrive meget

mere - sende flere breve.

Og hvad med den offentlige transport? Også her hører vi, at færre tager bussen - så må man da hæve prisen, sørge

for færre afgange, og selvfølgelig nedlægge en lang række ruter.

Ja, der er sandelig forskel på løsningen af en dårlig omsætning. Måske skulle det offentlige lære lidt af det private

erhvervsliv.

Rekonvalescenthjemmet

LYSGLIMT i Gilleleje

Pragtfuld beliggenhed direkte til havet.

Storslået udsigt.

Naturskønne spadsereture.

Et køkken, som tilbyder inspirerende varieret kost.

Godkendt af

Sygeforsikringen Danmark.

Ring efter brochure på

4830 0247

www.lysglimt-gilleleje.dk

Danmarks smukkeste

feriested for ældre.

Tirsdag Tirsdag til fredag på

2 2 timers timers sejlads frokostfrokosti Københavns

sejlads i

Havn

Københavns Havn

inkl. frokost

Havn

og

Frokosttallerken

drikkevarer

kr. 285,00 295,00

N. H. O.

Skanderborg

SENIOR CRUISE CRUISE I I KØBENHAVNS

KØBENHAVNS

HAVN ELLER PÅ ROSKILDE FJORD

Tirsdag Tirsdag til fredag på

(sejlads (sejlads fra fra 3/4 1/4 - - 26/10) 31/10)

2 2 timers timers sejlads frokostfrokostpå Roskilde sejlads Fjord på

inkl. Roskilde frokost Fjord og

drikkevarer Frokost

kr. 265,00 275,00

Priserne Sejladsen på begge på skibe begge er skibe incl. 1 er glas til seniorer øl, vin eller 60+. vand og

kaffe samt Minimum sejlads 10 (min. personer. 10 couverter)

For reservation til begge skibe ring på telefon 46 4675 75 64 6460 60

www.sagaqueen.dk www.sagaqueen.dk www.sagafjord.dk

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 27


Af Gitte E. Olsen,

sekretariatschef i

Ældremobiliseringen

Travl men tryg

– tilmeld dig Tryghedsnettet

Tryghedsopkald om morgenen er et gammelt kendt tilbud, som findes både hos Røde Kors,

Menighedsplejerne, i Ældre hjælper Ældre og mange andre steder. Disse morgenopkald

giver de svageste ældre tryghed, en personlig kontakt og en god start på dagen. Men hvad

med de mange friske, travle ældre, der bor alene, men som ikke har tid til at vente på et

dagligt opkald, og heller ikke føler sig som en del af målgruppen for ”tryghedsopkaldet”?

Vi ved, at rigtig

mange ældre,

der bor alene, tænker

over, hvad der

kan ske, hvis de

faldt om en dag.

Hvem reagerer

og hvor hurtigt?

Vi har alle læst

de triste historier, hvor man finder

en person død ofte lang tid efter. Så

galt behøver det ikke at gå, men at

ligge med en brækket hofte ol. i et par

dage, er bestemt ikke behageligt. Det

ville Ældremobiliseringen gerne være

med til at forhindre, og qua arbejdet i

datastuerne ved vi, at mange ældre har

en computer hjemme og bruger såvel

den som sms-funktionen på mobiltelefonen.

Vi søgte derfor Trygfonden

om midler til at udvikle en model, der

tilgodeser friske travle ældre, der blot

gerne vil have den sikkerhed, at nogen

reagerer, hvis de ikke dagligt ”melder

sig på banen”.

Er du en af disse ældre, så tilmeld

dig Tryghedsnettet via www.aeldremobiliseringen.dk.

Det er næsten

gratis, dog skal der betales for de eventuelle

sms’er, der sendes (max. 2 kr.

+ alm. sms-takst). Beløbet dækker de

udgifter, Ældremobiliseringen har hos

den operatør, der udsender sms’erne.

For at have glæde af Tryghedsnettet

skal du bruge følgende:

• En computer med internetadgang

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 28

• En mobiltelefon, der kan sende og

modtage sms’er

• 1 eller 2 kontaktpersoner (familie,

naboer, etc.), der har en mobiltelefon,

der kan sende og modtage

sms’er

• Har du ikke selv en kontaktperson,

kan ”Ældre hjælper Ældre” måske

hjælpe

Hvor skal vi nu klage?

Helge, der er en travl og aktiv mand, som stadig har tilknytning til arbejdsmarkedet, synes,

at Tryghedsnettet er alle tiders ide.

Tryghedsnettet sikrer, at en af dine

2 kontaktpersoner bliver gjort opmærksom

på det, hvis du er i problemer.

Hvad der så skal ske, skal du selv

have aftalt med dem på forhånd.

Se mere om Tryghedsnettet på

www.aeldremobiliseringen.dk (klik på

ikonet i nederste højre hjørne). n

K lageråd på hjemmehjælpsområdet er nedlagt pr. 30. juni i år. Så hvis man fremover er utilfreds med kommunens

afgørelse om den tildelte hjemmehjælp, skal man klage til Det Sociale Nævn. Det foregår således, at

klagen sendes til kommunen, som så sender klagen videre til Det Sociale Nævn. Men hvis kommunen vælger at

omgøre afgørelsen, og dermed delvist eller helt imødekommer borgerens krav, kan klagen enten sendes videre til Det

Sociale Nævn med oplysning om omgørelsen eller sagen helt bortfalde.

Se mere på www.danskeaeldreraad.dk - www.statsforvaltningen.dk eller på din kommunes hjemmeside. n


HØRT OG SET

Pensioner centraliseres

Som følge af regeringens aftale med

KL skal det meste af håndteringen af

forskellige ydelser – herunder folkepension

– flyttes fra kommunerne til trefem

centrale, statslige centre, hvor man

kun vil benytte sig af brev, telefon eller

e-mail. Samtidig flyttes 1.000, svarende

til halvdelen, af de kommunale sagsbehandlere

med, andre 500 bliver på

rådhuset, mens 500 rationaliseres væk.

Den årlige besparelse på 300 mio. kr.,

får kommunerne lov til at beholde.

Det vurderes, at 110.000 borgere

hvert år henvender sig til kommunen

om folke- og førtidspension, boligstøtte,

barselsdagpenge og børnebidrag.

Det skal de i fremtiden kun, hvis det

er vanskelige sager, som fremover skal

foregå på et almindeligt borgerservicekontor.

“Det er ikke rimeligt, at mennesker,

der har det dårligt, skal stå i en skranke

og udlevere personlige oplysninger

ved siden af en borger, der kommer for

at få skraldeposer til haveaffald”, siger

fællestillidsmanden for socialrådgiverne

i Frederiksberg Kommune, Klaus

Andreasen.

Men sådan bliver det. Og det vil

især gå ud over de svageste og de ældre,

hvor mange ventes at holde sig væk.

Ældre Sagen er dog positiv over for de

nye centre.

Andre følger af den kommunale

økonomiaftale med regeringen er bl.a.,

at der må bygges for 15 mia. kr. i 2011

(behovet anslås at ligge på 21 mia. kr.),

hvoraf 7 mia. skal bruges til daginstitutioner,

folkeskole- og ældreområdet.

Hvis kommunerne ikke lever op til

aftalen, skal der trækkes op til 3 mia.

kr. fra deres samlede bloktilskud, og

hvert halvår skal kommunen aflevere

regnskaber til regeringen.

Kilde: Politiken 11., 14. og 15.6.2010.

Ældre og it

Fire ud af fem ældre over 65 år bruger

primært internettet til at sende og

modtage e-mails. Tre ud af ti søger

information om varer eller tjenester

eller på offentlige myndigheders

hjemmesider. Lidt over hver femte

indsender blanketter mv. til offentlige

myndigheder. Samtidig bruger tre ud

af ti netbank, men kun marginalt færre

læser nyheder online. Det viser nye tal

fra undersøgelsen ‘Befolkningens brug

af internet’, der i år er udvidet med

aldersgruppen 75-89 år.

Det fremgår endvidere, at hver

anden pensionist har computer og

internet i hjemmet, og hver tredje over

65 år anvender internettet dagligt.

Lidt flere, nemlig fire ud af ti over 65

år, bruger nettet mindst en gang om

ugen. 53 pct. har aldrig prøvet at være

på nettet. Andelen af de, som aldrig

anvender internet, er højest i aldersgruppen

80-89 år, nemlig 80 pct.

Kilde: Videnscenter på Ældreområdet

og Nyt fra Danmarks Statistik,

nr. 267, 16.6.2010.

Se også vor hjemmeside http://

www.aeldreviden.dk/fagomraader/it/

index.html

- og så hørte vi skuespilleren Flemming

Jensen ytre sig i den igangværende

debat om hjemmeplejen.

Tillid er godt – men kontrol

er bedre – Nej omvendt!!!

”…..- I løbet af de sidste 15 år har

vi skabt et system, der langsomt har

fjernet værdigheden fra det enkelte

menneske. Topstyring, new management

- kald det, hvad I vil. Når man

professionaliserede en arbejdsplads,

betød det, at man satte amatører til

at styre den - og anbragte den fagligt

professionelle indsigt og viden nederst

i hierarkiet.

I effektivitetens navn har man satset

benhårdt på begrebet inkompetent

ledelse. Det er meget vigtigt! En leder

må ikke vide noget om det, han leder -

det har man folk til, det er laverestående

funktioner. Ledelse er en disciplin

i sig selv - så det er underordnet, om

man er med til at lede en cykelpumpefabrik,

Rigshospitalet, Danmarks Radio

eller en hundekiksefabrik i Struer.

Sideløbende har man givet hele ledelseslaget

gær ud fra et synspunkt om,

at beslutningsprocessen er vigtigere

end produktet. Flere høvdinge - færre

indianere, tak.

Når der så kommer en historie som

den med hjemmehjælpere, der ikke

er engagerede i deres job, så starter

man ikke med at spørge, hvorfor disse

mennesker ikke er engagerede. I følge

Megafon mener 61 % af befolkningen,

at der simpelthen er for lidt kontrol.

Jeg er lodret uenig med 61% af befolkningen.

Den almindelige holdning er: Tillid

er godt - men kontrol er bedre.

Sludder! Det er omvendt!

Hvad er bedst? Hvis man tropper op

på sin nye arbejdsplads og bli’r mødt

med: ”Hvor var det godt, at det blev

dig! Vi er meget spændte på, hvad du

kan finde på! Sig, hvis vi kan hjælpe,

men det her er selvfølgelig dit ansvar.”

Eller - ”Ja, så er du ansat på prøve i tre

måneder, makker - og husk at stemple

ind , når du kommer, og ud, når du

går - og så har vi et skema, hvor du

krydser af for hver lille ting, du foreta’r

dig, så vi kan være sikre på, at du ikke

fiser den af, for vi kender godt din

type!”

Kan I mærke det? Det første skaber

energi - jaaa! Det andet skaber trods -

hallo!

Det, jeg siger her, er ikke naivt! Det

er realisme. For jeg har set det gang

på gang - det har vi alle sammen. Det

er forbløffende, i hvor høj grad det

gælder, at:

Vi bli’r, hvad andre forventer af os!

Så ville det da være tosset ikke at

forvente noget godt.

Man skal turde! Kræfter skal slippes

løs - ikke stækkes………”

Kanten 14. juli 2010 kl. 07:40 på P1

n

Nyhed minimerer tabu

Nu er der endelig en stor nyhed indenfor et af de sidste tabuer. På en

let tilgængelig og anonym måde kan man hente råd og vejledning til

afhjælpning af problemer med afføringen.

Den 15. juni 2010 gik en netbrevkasse for forstoppelse, diare og ufrivillig

afføring i luften. Det er Gerd Johnsen, specialsygeplejerske SD, der er

redaktør. Prøv at gå ind på www.dagenssundhed.dk og se, hvor nemt det

er. Alle såvel lægfolk som fagfolk kan skrive ind og Gerd vil svare inden

for 5 hverdage.

Bag Dagens Sundhed, som lægger rammer til brevkassen, står Prescriba

Aps. Prescriba er Nordens førende specialist i formidling af ny viden om

sundhed, forebyggelse og behandling. Deres metier er at koordinere,

systematisere, og udgive opdaterede informationer fra et omfattende netværk

af internationalt anerkendte speciallæger og eksperter. n

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 29


Fester

Øst for Storebælt

Høstfest i

Tivolis Koncertsal

16.8 kl. 10.30 – 12.30 med:

Fede Finn og Funny Boyz

Bakkens Syngepiger:

Dot Westmann, Tina Grundwald og Ann Farholt

Bjørn Tidmann

Gentofte Big Band

Konferencier Georg Poulsen - Medlemspris 115 kr. 125 kr.

Københavner tilbud:

Billetten til koncertsalen gælder også som indgang til Tivoli. Vi har fået

gode frokosttilbud på udvalgte restauranter i Tivoli.

Høstfest i

Herfølgehallen

10.9. kl. 13 - 19.30 med bl.a.:

Lune Carlsen (Kim Larsen kopi)

Birkums Danseorkester underholder og spiller op til dans

Konferencier Mark Jensen

Festtaler: Valgmenighedspræst og feltpræst Kristian Massey Møller

Køge tilbud:

Bus fra Griffenfeldsgade 58, kl. 10. I Køge tager en guide os med gennem den ældste del

af byen.. Der vil også være mulighed for at se på byens forretninger og nyde Køge Torvs

aktive liv.. Så kører vi til Herfølgehallen, hvor kalvestegen og desserten bliver serveret, og

sidst på eftermiddagen er der kaffe og boller med pålæg. Hjemkomst ca. kl. 20.30. Pris for

Herfølge Høstfest 245 kr. og 345 kr. for fest og tilbud. Billetter til festerne købes forud hos

Pensionisternes Samvirke.

Vest for Storebælt

Musikhuset, Esbjerg

28. september kl. 10.30–12.30

Capstan koret

Mats Rudklint, Pernille Tommerup og Martin Guldborg

Lune Carlsen

Jette Torp

Konferencier: Martin Guldborg.

Pris: 120 kr.

Efter festen

Nyd en lækker frokost, enten i:

Kunstmuseets restaurant

Rugmelsstegt sildefi let let i sur-sød lage, serveres med rødløg og husets hjemmelavede

karrysalat, Hjemmepaneret fi skefi let med husets hjemmerørte remoulade og citron,

Stor frisk stegt frikadelle med kold kartoffelsalat og surt, Smørstegt svinemørbrad

med bløde løg, Brie med frugter, Husets hjemmelavede Sarah Bernard.

OBS: Der skal bestilles forud på tlf. 75 12 64 95. Pris: 100 kr.

Eller i:

Musikhusets foyer

Tallerkenanretningen leveres af Kogepunktet.

Koldrøget lakseroulade med fennikelsalat, Krondyr og svampe i spidskål med med rødrød- løgskompot, Serranoskinke med pastasalat, Perlehønebryst med kartoffelterrin og

jordskokker, Chokoladetærte med vanillecreme, hjemmebagt brød med smør.

OBS: Der skal bestilles forud på tlf. 76 10 90 15. Pris: 135 kr.

Billetter: Pensionisternes Samvirke 35 37 24 22,

Lokal Cafeen 75 12 59 07 eller din lokale klub.

Arr: Pensionisternes Samvirke og Hjerteforeningen Esbjerg/Fanø

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 30


Flextrafik – kørsel til aktiviteter

En historie fra hverdagen: En

onsdag ved middagstid kom en

dame ind ad døren med sin rollator

og forcerede med trænet styring af gåredskabet

dørtrinnet. ”Jeg er ny her,

jeg skal begynde til bridge, det starter

kl. 13.00”, sagde damen til den, der

stod nærmest. Øhhhh, ”bridgen er aflyst

i dag, har du ikke fået besked om

det?” Og nej, den besked var smuttet

til det nye medlem.

Nu var gode råd dyre

Damen var blevet kørt til aktiviteten

af sin kørselsordning, og ordningen

holdt stadig lige udenfor, så først

styrtede vi ud for at høre om, hun

dog ikke kunne blive kørt hjem igen.

(vi havde nemlig ikke rigtig noget at

tilbyde hende, da bridgen var aflyst på

grund af et møde, der skulle være i det

pågældende lokale, og vi har i øvrigt

ikke noget med bridgen at gøre osv.)

Udviklingschef Niels Agerbo fra Movia, som Flextrafik er en afdeling af,

henviser til en ret ny brugertilfredshedsundersøgelse, hvoraf det fremgår, at

de faktisk gør det så godt, som de kan. Kun 3 % af de adspurgte i undersøgelsen

har givet udtryk for utilfredshed. Og det er klart, at vi ser på, om det

er noget, vi kan gøre noget ved. Der er desværre ikke spurgt direkte til bestillingsformen

med de 7 valgmuligheder, men der er spurgt til prioritering

af det vigtigste ved benyttelse af ordningen, og der har langt over halvdelen

prioriteret, at det skal være nemt og fleksibelt at bestille sin kørsel.

ak ja! Og ak nej! Chaufføren kunne

ikke lave sin rute om, så vi skulle ringe

til Flextrafik og bestille en ny hjemtransport.

Vi ringede til Flextrafik for damen,

som fandt nummeret frem: 70 26 27

27, goddag det er Flextrafik, du har

nu 7 valgmuligheder. Hvis man ikke

har prøvet det før, er det sørme ikke

nemt at vide, hvornår man skal vælge

at trykke. Var det nu det, de sagde ved

tryk 2, der var mit ærinde eller skal

jeg lige vente og

høre de andre

5 muligheder.

Jeg ringede op

igen og valgte

at trykke 1, det

er driftsvagten,

de må da kunne

hjælpe, men nej

det skulle have

været 2, jeg

skulle trykke, så

jeg blev bedt om

at ringe op igen

og trykke 2. Nu

fik jeg: ”Bestille

– bestille/annullere ture alle dage fra

8-16”.

Endelig et menneske

at tale med

Godt så kunne vi komme til at tale

med et menneske og ikke en automat.

Jeg forklarede situationen, (og husk, jeg

kendte jo ikke reglerne) ”den pågældendes

cpr.nr.?” Blev der spurgt! Nåh ja

selvfølgelig, det kunne jeg have sagt mig

selv. Det fik de så. Njah - det er ikke

sådan at få en ny tid med så kort varsel,

men de ville gøre, hvad de kunne og det

kunne måske lade sig gøre indenfor den

næste 1½ time. Og hvis det ikke var tilfredsstillende

måtte damen jo selv sørge

for at komme hjem fx med en taxa.

Men hun skulle jo lige huske at afbestille

den hjemtransport, der allerede var

booket. Og – det var åbenbart en ekstra

service – så ville den tur ikke komme til

at tælle i regnskabet. Ja ja, den afbestilte

vi så med det samme, og sagde ja tak

til afhentning indenfor den næste 1½

time. Hold da op! Men imponerende

som damen tog det!

Lise Høst

Damen med rollator siger, at hun er godt tilfreds med sin kørselsordning,

og at de faktisk prøver at være fleksible. Når man kører med

ordningen flere gange om ugen, får man jo indblik i, hvordan de

hele tiden skal planlægge og tage hensyn. Det er jo ikke en taxa, og

den koster jo heller ikke som en taxa.

TESTAMENTE

AFTALT ADVOKATSALÆR

FØRSTE MØDE ER GRATIS

FOR SAMVIRKETS MEDLEMMER

A D V O K AT F I R M A E T

Jens Hoffmeyer

3318 8300 • 2331 5525

RÅDHUSPLADSEN 16 • 1550 KØBENHAVN V

SENIORERNES BLAD NR. 4. 2010 SIDE 31


ERGOVITSER

LILLE

RENE var

på besøg

hos os for

nylig, og

mens vi to

mandfolk

sad i haven

og ventede

på, at det

skulle blive

middagsmadspisetid, fortalte den

lille purk om mange forskellige ting.

Blandt andet fortalte han om faster

Aase. - Hun sover altid for længe

om morgenen. Hun si´r selv, at hun

må løbe til bussen – og hun løber

så stærkt, at hjertet hopper i livet på

hende, si´r hun. Men i morges, fortsatte

Rene, så jeg hende selv komme

løbende, og da må hun have været ekstra

sent på den, for hun løb så stærkt,

at begge hendes hjerter hoppede i livet

på hende…

ORGLET BRUSEDE da de nygifte

gik ned af kirkegulvet, og den unge

bruds mor hulkede til den store guldmedalje.

-Så, så, trøstede hendes mand hende.

Husk på, at nok har vi mistet en datter

– men til gengæld har vi igen fået

telefon og badeværelse.

NEDE HOS VOR gode doktormand,

hørte vi følgende replik, som vi ikke

vil undlade, at indvie Dem i;

- De skal have masser af hvile og sund

kost.

- Jamen jeg er hverken træt eller sulten,

doktor. Jeg er syg!

THOMAS VAR ikke stor, men han

var altid klar til at løbe i byen for folk,

og samtidig var han godt skåret for

tungebåndet. En dag blev han sendt

hen til sadelmageren for at hente en

grime til en af hestene. Da han fik den

udleveret, sagde han:

- Den ska´ skrywwes.

- Javist, er én te din far?

- Næjda, den æ te det gamle øg.

FOLK DER TROR, AT DE VED

ALT, er hamrende irriterende for os,

der gør det.

VED DU, hvad lighed der er mellem

mænd og servietter?

- Næh, der kan jeg ikke være med.

- Jo, de dukker op, når der er mad

på bordet.

TO GAMLINGE sad på bænken

udenfor stationen i Randers, og idet

jeg passerede dem, hørte jeg med mit

allerlængste øre følgende:

- Jeg har sejlet på varmen i 40 år.

- Sku´ det være noget særligt, jeg har

boet på heden i 30 år…

DU MÅ DA næsten have hørt den

om englænderen, der blev indlagt på

Rigshospitalet, og om morgenen blev

vækket af sygeplejersken med ordene.

- Godmorgen. Vil nogen have Bækken?

- Yes please, thank you, and two eggs,

svarede englænderen.

Nå, kendte du den ikke, så var det da

godt, du fik den her.

DET VAR DOG EN UTROLIG lang

tunnel toget kører i gennem nu, sagde

Anni.

-Jaaaaeh, svarede Knud Aage; men nu

sidder vi jo også i den bagerste vogn…

UNDER EN AF sommerens Gudstjenester

i Høsterkøb kirke stod præsten

og talte om naturen.

- Hvert græsstrå, sagde præsten, er i

virkeligheden en Gudstjeneste.

DER VAR BAL i den lokale forening,

og under en sagte vals hørte jeg følgende

fra et forbidansende par:

Du er bedårende. Nu har vi danset

hele aftenen og hver dans forekommer

mig kortere og kortere.

Nåeh, det er nok fordi jeg er gift med

pianisten…..

EN YNGRE kollega stak hovedet ind

på sportsredaktionen:

- Sig mig, hvordan lærer jeg en ung

pige at svømme?

- Jo, ser du, du lægger armen om livet

på hende, og …

- Det er altså min søster, det drejer sig

om.

- Ja så, nå; men så stiller du hende

op på kanten af bassinet og skubber

hende i …

UD FRA kontoret lød det en tidlig

mandag morgen netop som jeg gik

forbi:

- DET PASSER ALTSÅ IKKE Lone.

Jeg har aldrig sagt, at Peter er selvoptaget.

Men jeg har sagt, at han ikke kan

lide at tage brusebad, for så dugger

spejlet.

ERGO

Afsender: Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

UMM

ID nr. 42405

More magazines by this user
Similar magazines