27.07.2013 Views

Seniorernes Blad 4 - 2010 - Pensionisternes Samvirke

Seniorernes Blad 4 - 2010 - Pensionisternes Samvirke

Seniorernes Blad 4 - 2010 - Pensionisternes Samvirke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SENIORERNES BLAD<br />

Nr. 4<br />

august<br />

<strong>2010</strong><br />

45. årgang<br />

Tag med Rejsehjørnet til Grønland<br />

Måske bliver det dit livs rejse, oplev den storslåede natur, den grønlandske kultur og et<br />

imødekommende folk. Side 21<br />

Et godt liv som pensionist<br />

Mød tidligere borgmester i Esbjerg Flemming Bay-Jensen i et interview om det aktive<br />

arbejdsliv og pensionisttilværelsens muligheder. Side 8<br />

Twit, chat – dit og dat<br />

Vi har set på herlighederne i den elektroniske verden af sociale kontaktmuligheder. Side 4


2 For 1<br />

flerstyrkebriller<br />

fra<br />

1595,-<br />

Få to par briller betal For et<br />

par. gælder også briller med<br />

Flerstyrkeglas!<br />

Selvom vi leverer briller til lovligt lave priser, må kvaliteten gerne være i top. Hos Louis Nielsen sætter vi en ære i, at kvaliteten af både<br />

stel og glas er blandt markedets bedste – vel at mærke samtidig med, at prisen er i bund. Prøv f.eks. vores 2for1 tilbud, hvor du får 2 par<br />

briller til 1 pars pris. Det gælder ved køb af briller fra prisgruppe kr. 795,- og op. Pentax enkeltstyrkeglas er med i prisen – i begge par.<br />

Skal du have flerstyrkeglas koster de fra kr. 800,- ekstra. Men kun for det første par. Det andet par koster ikke noget. Tilbuddet kan ikke<br />

kombineres med andre former for rabat. Kig ind i din Louis Nielsen butik og få mere at vide om vores 2for1 tilbud.<br />

Landsdækkende kundeservice · telefon 7013 0111<br />

Se mere på www.louisnielsen.dk


<strong>Seniorernes</strong> blad udgives<br />

af landsorganisationen<br />

<strong>Pensionisternes</strong><br />

<strong>Samvirke</strong><br />

Hovedkontor og redaktion:<br />

Griffenfeldsgade 58<br />

2200 København N<br />

Tlf. 35 37 24 22<br />

Fax: 35 35 28 80<br />

www.<strong>Pensionisternes</strong><strong>Samvirke</strong>.dk<br />

e-mail: <strong>Samvirke</strong>t@<br />

<strong>Pensionisternes</strong><strong>Samvirke</strong>.dk<br />

Eksp. åben: 9.30 – 14.<br />

Kontor: 10 – 15.<br />

Ansvarshavende redaktør:<br />

Landsformand Jørgen Fischer<br />

Næste blad udkommer 5.10. <strong>2010</strong><br />

Indlæg skal være redaktionen i hænde<br />

senest 10. 9. <strong>2010</strong><br />

<strong>Seniorernes</strong> blad påtager sig intet ansvar<br />

for manuskripter eller billeder, der<br />

indsendes uopfordret.<br />

Stof fra <strong>Seniorernes</strong> blad må kun citeres<br />

med tydelig kildeangivelse.<br />

For <strong>Samvirke</strong>ts arrangementer tages<br />

forbehold for trykfejl og prisændringer.<br />

Annonceekspedition<br />

Rathsacksvej 1, 1. th.<br />

1862 Frederiksberg C<br />

Tlf. 33 21 42 52<br />

Fax: 33 21 42 42<br />

Sats: Grafi sk Trykcenter A/S, www.gte.dk<br />

Tryk: Virage<br />

Oplag: 42.000<br />

ISSN: 0903-0-778<br />

ISSN: 1903-9255 – online version<br />

Forsidefoto:<br />

Sejltur på Grønlandsk fjord. Det er 12.<br />

sommer, <strong>Samvirke</strong>t arrangerer rejser til<br />

Grønland. Læs mere side 22.<br />

Indhold<br />

Twit, chat – dit og dat ............................. 4<br />

Ligestilling, ligeret,<br />

ligeværd, ligebehandling ........................ 5<br />

De ældre bliver sorteper ......................... 6<br />

Et godt liv – også som pensionist ............ 8<br />

Min barndoms gamle ............................ 10<br />

Synspunkt: De fede tider er forbi .......... 12<br />

Pas godt på dig selv<br />

– også når du er indlagt ........................ 13<br />

Projekt Bedste Ven ................................ 14<br />

Leder<br />

Snyd og bedrag!<br />

Sommerens varme emner har været snyd og bedrag, og det kan ofte være ganske<br />

underholdende, når det præsenteres i tv. Sådan er det desværre ikke i denne omgang,<br />

vi er nemlig blevet præsenteret for snyd af den rigtig slemme slags.<br />

Nogle hjemmehjælpere har snydt med registreringen af deres tid hos klienterne, og<br />

det er ikke underholdende, det er groft og hjerteløst. For hjemmehjælpen tildeles jo<br />

ikke i så rigelige mængder, at en halv time fra og til er uden betydning. Og springes<br />

et besøg over, kan det, som skildret i pressen, få fatale følger. Desuden forekommer<br />

det os ekstra usselt at snyde mennesker, der for fl ertallets vedkommende<br />

er så svage, at de er ude af stand til at varetage deres egne interesser.<br />

Hjemmehjælpssagen har udviklet sig fra dag til dag. TV2 afslørede først med al<br />

tydelighed, at der var brådne kar ét sted i den københavnske hjemmehjælp. Det<br />

mente alle måtte være et isoleret tilfælde. Men da samme kanal dagen efter kom<br />

med nye, og ligeså veldokumenterede eksempler fra et andet sted, rullede lavinen.<br />

Der kom fra mange dele af landet meldinger om, at man også lokalt kendte til snyderi.<br />

Omfanget af snyderiet er ikke klarlagt og kan vel næppe nogensinde blive det.<br />

Overborgmesteren i København var prisværdig hurtig til at kræve sagen undersøgt<br />

og bragt i orden, og alle, fra hjemmehjælpernes egen organisation FOA og til kommunerne<br />

og deres direkte ansvarlige, har taget klart afstand fra snyderiet.<br />

Men hvordan vil man stoppe det utiltalende snyderi? Mange gode kræfter på<br />

ældreområdet har taget skarpt afstand fra det skete, og enkelte giver deres bud på,<br />

hvad vej man skal gå for at komme uvæsenet til livs. F.eks siger Kirsten Feld, der<br />

er formand for ældrerådenes paraplyorganisation Danske Ældreråd, at mere kontrol<br />

og faste tider ikke er vejen frem, men at dialog mellem ledelse, medarbejdere<br />

og borgere må og skal være centrum i hjemmeplejen.<br />

Det er vi ganske enige i, og vi kan supplere med en enkelt sandhed:<br />

Gode medarbejdere koster penge. Det er svært at rekruttere gode folk til hjemmeplejen,<br />

og på det som på andre områder følges løn og prestige temmelig nøje ad.<br />

At gøre som i København, hvor man har fyldt de tomme normeringer op med folk<br />

i jobtræning har mildt sagt ikke vist sig som en god løsning. Det tjener kun til at<br />

styrke den gamle traver: Kan man ikke blive andet, kan man blive hjemmehjælper.<br />

Den ulykkelige situation, hvor et mindretals snyderier falder tilbage på en hel faggruppe<br />

skyldes i bund og grund, at vi er tilbøjelige til at glemme, at vores demokratiske<br />

samfund bygger på respekten for det enkelte menneskes værd. Det er fi nt<br />

nok at rose dygtighed og at se op til dem der specielt udmærker sig. Det gælder<br />

såmænd også på ældreområdet. Vi har dygtige frivillige, der gør en stor indsats for<br />

andre. De er kittet i samfundet, siger vi, og vi mener det af et ærligt hjerte. Men<br />

ældre er ikke kun noget værd, når de kan bruges til noget. Vi skal værne om medmenneskeligheden<br />

- for fællesskabets skyld, men så sandelig også for vores egen.<br />

PENSIONISTERNES SAMVIRKE.<br />

Hvem sidder i ældrerådene<br />

nu om dage .......................................... 15<br />

Fotokonkurrence ................................... 18<br />

Formidlingen ........................................ 19<br />

Efter blodprop! Godt at bo i Århus .......20<br />

Rejsehjørnet .......................................... 21<br />

Ældre og IT – igen ................................23<br />

Kryds og tværs .....................................24<br />

Bliv medlem ..........................................25<br />

Læserbrev ............................................. 27<br />

Travl men tryg<br />

– tilmeld dig Tryghedsnettet .................28<br />

Hvor skal vi nu klage? ...........................28<br />

Hørt og set ...........................................29<br />

Nyhed minimerer tabu ..........................29<br />

Fester ...................................................30<br />

Flextrafi k –kørsel til aktiviteter .............. 31<br />

Ergovitser .............................................32


Elektroniske sociale netværk vinder mere og mere ind i danskernes hverdag, vi twitter og<br />

chatter og skaber kontakt, danner nye venskaber, vedligeholde kontakter og følger med<br />

i hinandens liv. Det elektroniske felt er blevet en dille - også i Danmark. Alle kender til<br />

Facebook, de fleste har hørt om Twitter, færre om Myspace og Age Force. Vi har set lidt<br />

på herlighederne og håber, at det kan være med til afklare noget for nogen.<br />

Facebook<br />

Sidste år ved<br />

denne tid gav vi<br />

her i <strong>Seniorernes</strong><br />

<strong>Blad</strong> en lille ”guidet”<br />

tur rundt om<br />

Facebook. Forhåbentlig<br />

gav det<br />

afklaring på nogle<br />

af de altid omdiskuterede ting ved<br />

Facebook, men forhåbentlig også en<br />

skærpet nysgerrighed for dem, der har<br />

lyst til at udvide kontaktfladen via det<br />

elektroniske netværk. Facebook er det<br />

typiske forum for kontakt med familie<br />

og venner, hvor hverdagens små hilsener<br />

og kommentarer opretholder en<br />

tættere kontakt end man måske ellers<br />

ville have haft. Det er også et forum<br />

for meningsudveksling og tilkendegivelser<br />

på et mere overordnet plan, hvis<br />

man ønsker det. Der kan fx køres en<br />

kampagne til fordel for ældres vilkår,<br />

man kunne gå i dialog med Yngre<br />

Sagen og række hånden frem til samarbejde,<br />

det er faktisk kun etik og moral,<br />

der sætter grænser. Husk man bestemmer<br />

selv, hvem man er ven med, hvad<br />

man svarer på og selv skriver, og hvad<br />

man lægger ud af billeder. Reklamerne<br />

på Facebook har det med at finde den<br />

rette målgruppe, så det ser ud som om,<br />

de taler direkte til dig, men ignorer<br />

dem, hvis du ikke er interesseret. Så<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 4<br />

kommer der ikke yderligere fokus på<br />

dig og din profil. Find ind på: www.<br />

facebook.dk<br />

Lidt ny statistik<br />

Der er for nylig lavet en undersøgelse<br />

af de 50 største danske byer på<br />

Facebook, den viser bl.a., at 87 % af<br />

indbyggerne i København og 78 % i<br />

Hillerød har en profil på Facebook.<br />

Dragør og Varde ligger til sammenligning<br />

i bunden med hhv. 1 og 2 %. Der<br />

er i alt 2.241.520 borgere i Danmark,<br />

der bruger Facebook, heraf er 9 % over<br />

55 år, lidt flere mænd end kvinder. I<br />

Frederikssund er gennemsnitsalderen<br />

størst, der er fx 16 % over 55 år, hvorimod<br />

Haslev kun har 2 % over 55 år.<br />

Kilde: Komfo, IT- og Rådgivningsvirksomhed,<br />

Åboulevard 40, 2200<br />

Kbh. N.<br />

af Lise Høst Twit, chat – dit og dat<br />

Er du skeptikere - og det kan jo<br />

være et godt udgangspunkt - så<br />

kan du hente viden om sikkerhed<br />

ved brug af de elektroniske netværkssider<br />

på www.itst.dk<br />

IT- og Telestyrelsen har nedsat<br />

en it-sikkerhedskomite <strong>2010</strong>-<br />

2013<br />

Komiteens formål er at styrke informationssikkerheden<br />

i Danmark<br />

og arbejde for, at danskerne føler<br />

sig sikre og trygge ved at anvende<br />

den elektroniske infrastruktur.<br />

Fakta om Twitter i Danmark<br />

De seneste tal, vi kan finde, der fortæller<br />

om Twitters udbredelse i Danmark<br />

er 20.000. Set i forhold til Facebooks<br />

over 2 millioner, handler det nok om,<br />

at Twitter har et koncept, som fx ikke<br />

tilgodeser den samme form for social<br />

kontakt og netværksdannelse, som<br />

Facebook gør. På Twitter er det mere<br />

interesser, sager og begivenheder, der<br />

er i fokus. Personrelationerne kan være<br />

vildtfremmede, du kan fx vælge at<br />

følge en politiker uden at blive accepteret,<br />

men vedkommende behøver<br />

ikke at følge dig og omvendt. Twitter<br />

er også et forum for virksomheder og<br />

organisationer, som har budskaber, de<br />

ønsker at orientere om eller skabe debat<br />

om i det elektroniske medie. Desværre<br />

er Twitter endnu ikke kommet i<br />

en dansksproget udgave, men det siges<br />

at være på vej. Dog foregår tweetsene<br />

(som udsagnene bliver kaldt) på dansk,<br />

når du går ind på: www.twitterblog.dk<br />

Myspace<br />

Det siges, at Myspace er mere udbredt<br />

i USA end Facebook er, og at Facebook<br />

er procentvis mere udbredt i Danmark<br />

end i USA, interessant! Når jeg kikker<br />

ind på Myspace, er det mit indtryk, at<br />

den side mest henvender sig til musikelskende<br />

unge mellem 15 og 30. Det<br />

har ikke været muligt at hente statistik<br />

om Myspace i Danmark. Er du nysgerrig,<br />

så kik ind på: www.myspace.com<br />

AgeForce – hvad er så det?<br />

AgeForce er et netværk for alle over 50,<br />

der gerne vil mødes på nettet og i virkeligheden.<br />

Ideen er at samle de mange<br />

stærke kræfter blandt voksne mennesker<br />

og skabe et forum, hvor interesser<br />

og aktive fællesskaber står i centrum.<br />

AgeForce er startet som et projekt af<br />

Roskilde Bibliotekerne, men er udviklet<br />

til et landsdækkende interesseforum for<br />

voksne mennesker. Alderens styrke er<br />

omdrejningspunktet i dette fællesskab.<br />

Der er ingen børn og børnene at kommunikere<br />

med, der er ingen forstyrrende<br />

reklamer, og alt hvad du lægger<br />

ind på siden, er og forbliver dit eget.<br />

AgeForce er et forum uden så meget<br />

pjat, der udveksles gode idéer til arrangementer,<br />

der anmeldes bøger og<br />

foreslås opskrifter, der deles viden på<br />

små og store ting i livet og der inviteres<br />

til gruppesammenkomst lokalt eller på<br />

tværs af landet. Prøv at kikke derind:<br />

www.ageforce.dk<br />

Alle de nævnte sider er gratis at blive<br />

medlem af. Også brugen af dem er<br />

gratis. Så prøv det, udforsk det, du kan<br />

jo altid lukke ned igen. God fornøjelse,<br />

vi mødes måske på en af dem! n


Ligestilling, ligeret,<br />

ligeværd, ligebehandling<br />

Når man taler om ligestilling, ligeret,<br />

ligeværd og ligebehandling<br />

må man for at komme fra de abstrakte<br />

begreber til det konkret stille nogle<br />

spørgsmål: Ligestilling med hvem og<br />

om hvad og hvornår - Ligeret til hvad<br />

- Ligebehandling hvornår og hvordan<br />

– Ligeværd for hvem?<br />

Ligestilling<br />

Ligestilling er nok et af de ord, som<br />

langt de fleste danskere har stiftet<br />

bekendtskab med i hverdagen. Mest<br />

almindelig er det at sammenligne<br />

mænd og kvinder.<br />

For nylig kom der en rapport fra et<br />

udvalg, som havde undersøgt situationen<br />

på arbejdsmarkedet – lige løn<br />

for lige arbejde. Konklusionen var, at<br />

denne form for ligeløn var indført i<br />

Danmark. Så vidt så godt. Men realiteten<br />

er også, at det er mændene, der<br />

har det bedst lønnede arbejde, så lavtløns<br />

området er præget af kvinderne.<br />

Man kunne så spørge om, hvordan<br />

det ser ud i det øvrige Europa. Det er<br />

næsten ligeså forskelligt, som der er<br />

lande til.<br />

Ligestilling går også på forholdet<br />

mellem generationerne. Alderskriteriet<br />

spiller i almindelighed ikke ind på ansættelser,<br />

men ofte tilgodeses erfaring<br />

ikke tilstrækkeligt. Selvfølgelig kan<br />

der være tale om fysiske udfoldelser<br />

f. eks. brandmænd. I svære tider vil<br />

midaldrende dog kunne fortælle om<br />

besværlighederne med at komme ind<br />

på arbejdsmarkedet.<br />

Hvis man ønsker, at ældre skal blive<br />

længst muligt på arbejdsmarkedet, og<br />

de ældre selv ønsker det, skal der satses<br />

mere på deltid og særlige seniorordninger<br />

Måske vil muligheden for at supplere<br />

sociale ydelser med arbejdsløn<br />

også være en af mulighederne.<br />

Ligestilling og<br />

ligebehandling<br />

Ligestilling og Ligebehandling dækker<br />

for en stor dels vedkommende over<br />

de samme problemstillinger.<br />

På boligområdet er langt de fleste<br />

Løse proteser og manglende tænder hører fortiden til.<br />

Tandimplantater er løsningen til øget livskvalitet.<br />

Tandlægerne<br />

Tove Thrane & Peter Gade<br />

H.C. Ørsteds Vej 50 C 1879 Frederiksberg C<br />

Telefon 38 34 42 22 mail@forumtand.dk<br />

www.forumtand.dk<br />

Er ligestilling, ligeret, ligeværd, ligebehandling<br />

andet end floskler, spørger <strong>Pensionisternes</strong><br />

<strong>Samvirke</strong>s næstformand, Tove Lindbo<br />

Larsen, og antyder selv nogle af svarene.<br />

Centralt i København har vi indrettet en funklende ny klinik<br />

specielt indrettet til implantat behandlinger.<br />

Vi har begge over 15 års erfaring med denne meget sikre behandlingsmetode.<br />

Kontakt os for en gratis forundersøgelse<br />

med henblik på implantat behandling.<br />

Fri parkering i gården. METRO og busserne 2A, 3A, 67, 68,<br />

80N, 82N kører lige til døren.<br />

Invitation til gratis informationsmøde om tandimplantater.<br />

Tirsdage kl. 19-21 på disse dage: d. 7/9 og d. 12/10.<br />

Ring eller se på www.forumtand.dk<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 5


indstillet på at bo i de almindelige<br />

boligtyper indtil behovet for plejehjem<br />

eventuelt opstår.<br />

Derfor skal man i større omfang<br />

tage hensyn til ældres behov ved indretning<br />

af de enkelte boliger.<br />

Og så er en elevator en stor hjælp<br />

for mange. Samme hensyn gælder<br />

naturligvis også for handicappede.<br />

Længst muligt i egen bolig ser jeg<br />

gerne omskrevet til længst muligt i<br />

egnet bolig.<br />

I Sundhedsområdet mangler der<br />

stadig både Ligestilling og Ligebehandling.<br />

Der tales meget om langtidsmedicinske<br />

patienters behandling. Gemt<br />

eller glemt kan man vurdere det alt<br />

efter temperament.<br />

Jeg kan også blive bekymret set i<br />

forhold til den nye struktur på sygehusområdet.<br />

Kommer disse patienter<br />

i klemme i forholdet mellem de små<br />

sygehuse og giganterne i fremtiden.<br />

Computer eller ej –<br />

ligestilling ja/nej.<br />

I stadig stigende omfang henvender<br />

både erhvervslivet og det offentlige sig<br />

via ”nettet”.<br />

Flere og flere indkøb foretages via<br />

nettet. Selvfølgelig kan enhver handle<br />

som sædvanlig i detailhandelen. Alligevel<br />

ser man mange annoncer om<br />

varer, der kun udbydes elektronisk.<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 6<br />

Det udelukker folk uden EDB<br />

adgang.<br />

Værre er det naturligvis, hvis det<br />

drejer sig om henvendelser fra det<br />

offentlige. Det skal retfærdigvis siges,<br />

at man altid kan få tingene sendt på<br />

papir, men som oftest skal man bede<br />

direkte om det.<br />

Det er naturligvis mest ældre personer,<br />

der ikke har anskaffet sig en computer<br />

eller har lært at bruge en sådan.<br />

Det kan anbefales at gå på kursus for<br />

at lære det. Ældre kan godt lære det,<br />

men måske tager det lidt længere tid<br />

end for unge/yngre.<br />

Ligeret<br />

Skal man diskutere Ligeret kommer<br />

man ikke udenom lovgivningen. Det<br />

er et ømfindtligt område. Hvad er<br />

egnet for lovgivning, og hvad er et<br />

privatanliggende.<br />

Hvad angår lovgivning, er en princip<br />

lovgivning allerede indført i Danmark,<br />

men skal denne udvides, ser det<br />

ud til, at vi skal have EU til hjælp.<br />

Hvad angår de fælles forpligtelser i<br />

hjemmene, må man efter min opfattelse<br />

selv løse dem. De yngre generationer<br />

klarer det betydelig bedre end de ældre.<br />

Skulle man få den tanke at indføre<br />

yderligere betaling for behandling i<br />

Sundhedssystemet, vil det altid ramme<br />

de ældre mest. Se bare på tilskudsordningerne<br />

på medicin. Egenbetalingen<br />

De ældre bliver sorteper<br />

af næstformand i pensionisternes <strong>Samvirke</strong> Tove Lindbo Larsen<br />

Regeringen og Kommunernes<br />

Landsforening har indgået aftale<br />

om, at håndteringen af eksempelvis<br />

folkepension og boligstøtte flyttes fra<br />

landets 98 rådhuse til 3 – 5 centrale<br />

centre.<br />

I <strong>Pensionisternes</strong> <strong>Samvirke</strong> har vi<br />

flere gange advaret mod dette. Vi er<br />

alvorligt bange for, at det vil forringe<br />

servicen og retssikkerheden for en stor<br />

gruppe ældre. Der bliver lang vej til<br />

den personlige kontakt.<br />

Den helhedsorienterede sagsbehandling<br />

omkring den ældre forsvinder.<br />

Når en borger i dag kommer<br />

i borgerservice med et enkelt og<br />

afgrænset spørgsmål, ændring eller<br />

ansøgning, er medarbejderen forpligtiget<br />

til at undersøge, om det får<br />

betydning for fx andre ydelser hos den<br />

ældre. Den service og retssikkerhed ser<br />

vi forsvinde.<br />

Konsekvensen kan blive at den<br />

ældre går glip af ydelser, som vedkommende<br />

ellers vil være berettiget til.<br />

Der vil ofte være mindst 100 km<br />

til et center. Den lange transport er et<br />

problem for ældre borgere.<br />

Man forudsætter, at man så kan<br />

benytte sig af digital selvbetjening.<br />

Ganske vist er der efterhånden mange<br />

ældre, der er i stand til dette. Blandt<br />

andet takket være Ældremobiliseringens<br />

mange Datastuer. Men der er immervæk<br />

stadig ca. 50 % af alle ældre<br />

over 60, der ikke kan benytte digital<br />

selvbetjening.<br />

Der vil i øvrigt under alle omstæn-<br />

på apoteket er hårdest ved de ældre.<br />

Hyppigheden af konsultationer hos<br />

den praktiserende læge er større blandt<br />

ældre, hvis nogen skulle få den tanke<br />

at indføre betaling her. Det vil også<br />

gælde for afgift på recepter – det vil<br />

også ramme de ældre mest.<br />

Ligeværd<br />

Sluttelig et par ord om Ligeværd.<br />

Et drømmeland ville vel være et<br />

land, hvor man værdsatte mennesker<br />

for det, de er - mennesker.<br />

Det stiller store krav både til den<br />

enkelte person og til samfundet.<br />

Samfundets forpligtelse må være at<br />

sikre lige vilkår for, at den enkelte kan<br />

forvalte disse ved en personlig indsats.<br />

Selvfølgelig ved vi, at alle ikke<br />

bliver udstyret med de samme evner.<br />

Her minder jeg om det meget omtalte<br />

”rettidig omsorg”. Det gælder både i<br />

barndom, ungdom og alderdom. Man<br />

kunne fristes til at bore lidt i, hvilken<br />

indflydelse arv og miljø har på den<br />

personlige udvikling. Det bliver måske<br />

en anden gang.<br />

Som samfunds betragtning er<br />

Ligeværd også en erkendelse af, at alt<br />

arbejde både på arbejdsmarkedet og<br />

udenfor arbejdsmarkedet skal betragtes<br />

som Ligeværd.<br />

Du er noget værd.<br />

Tove Lindbo Larsen<br />

digheder i mange tilfælde være behov<br />

for personlig rådgivning. For mange er<br />

en ansøgning om folkepension ganske<br />

vist bare er en ansøgning, en hurtig<br />

vurdering og et ja eller nej.<br />

Men for en stor gruppe ældre skal<br />

der også tages stilling til en række<br />

andre forhold – for eksempel varmetillæg,<br />

boligydelse, særlige behov til<br />

hjælp osv. Situationer, hvor man har<br />

behov for at sidde ansigt til ansigt med<br />

en sagsbehandler.<br />

De 300 millioner som kommunerne<br />

sparer på området går ud over<br />

pensionisternes tryghed.<br />

I <strong>Pensionisternes</strong> <strong>Samvirke</strong> er vi<br />

oprigtigt harme over den indgåede<br />

aftale!<br />

n


Familietele har mobilen<br />

I samarbejde med<br />

Se det store udvalg på www.familietele.dk<br />

Doro<br />

HandleEasy 326i<br />

• 4 hurtigsvalgstaster<br />

• Nem brugsanvisning på dansk<br />

• Høj ringetone samt vibrator<br />

• Læsevenligt display<br />

Spar 100,-<br />

99,-<br />

Doro 326i 99,-<br />

Min.forbrug pr. måned 119,-<br />

Alle 119,- kan bruges til at tale for<br />

Mindstepris over 6 mdr. 813,-<br />

SMS<br />

Telefonbog<br />

Nummerviser<br />

Abonnementet er bindende i 6 mdr. Derudover kan du tale med alle andre Familietelekunder<br />

for 0 øre, dog højst én time pr. opkald. Den øvrige minutpris er 59 øre. Oprettelse er 0 kr. og<br />

opkaldsafgift er 0 øre. Faktureringsgebyr er 29 kr., hvis du ikke er tilmeldt BetalingsService.<br />

Bestil nu på 4366 9109 alle hverdage 9-16 eller på www.familietele.dk<br />

...........................................................................................................................................................


Et godt liv – også som pensionist<br />

- Flemming Bay-Jensen har fortsat sit engagerede og aktive liv efter pensioneringen.<br />

Vi har mange personlige medlemmer<br />

i <strong>Pensionisternes</strong> <strong>Samvirke</strong>.<br />

Her er én af dem: Flemming Bay<br />

Jensen, som på mødet for personlige<br />

medlemmer i Jylland/Fyn blev valgt<br />

som delegeret til kongressen den 6.<br />

oktober. Derudover er han også en af<br />

<strong>Samvirke</strong>ts repræsentanter i Ældremobiliseringens<br />

regionsudvalg Syd.<br />

Altid haft fart på<br />

”Født og opvokset i Helsingør. Nu<br />

bosiddende i Esbjerg. Er du Jyde eller<br />

Sjællænder?”<br />

”Begge dele. Nu er jeg Esbjergenser.<br />

Jeg har aldrig haft svært ved at falde<br />

til”<br />

Flemming har, med et moderne<br />

udtryk, altid været omstillingsparat.<br />

Både hvad angår arbejde, bopæl og<br />

tillidshverv.<br />

Flemming Bay-Jensens aktive deltagelse<br />

i det demokratiske organisatoriske<br />

arbejde har spændt vidt.<br />

”Hvor har du fået energien fra til<br />

Frihed til oplevelser<br />

- også i regnvejr<br />

Sportster A/S har Danmarks største udvalg af<br />

kvalitetsscootere med mere end 20 modeller.<br />

Vi servicerer fra dag til dag hos kunder over<br />

hele landet og har gjort dette i snart 25 år.<br />

Køb eller lej en af vore el-scooter i morgen.<br />

Ring og bestil brochure eller gratis afprøvning.<br />

SPORTSTER A/S<br />

Tlf.: 97 11 68 46<br />

www.sportster.dk - info@sportster.dk<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 8<br />

Der skal være nogen til at gøre noget for de svageste, siger Esbjergs forhenværende borgmester<br />

Flemming Bay-Jensen.<br />

alle de tillidsposter,<br />

du har<br />

bestridt?”<br />

”Jeg tror, når<br />

man interesserer<br />

sig for samfundsforhold<br />

– så kan<br />

man slet ikke<br />

lade være. Der er<br />

også noget med,<br />

at når man er<br />

aktiv så fører den<br />

ene tillidspost<br />

den anden med<br />

sig”.<br />

Og tillidsposter har der været mange<br />

af: Forbundsformand for politiet,<br />

Landsformand for Spastikerforeningen,<br />

borgmester i Esbjerg fra 1990 til<br />

1994, medlem af byrådet i Esbjerg fra<br />

1990 til 2004, mm.<br />

”Nu er du så, blandt andre ting,<br />

også blevet aktiv i <strong>Pensionisternes</strong><br />

<strong>Samvirke</strong>. Hvad er dine bevæggrunde<br />

for det?”<br />

”Som sagt, så har samfundsforholdene<br />

altid interesseret mig og jeg<br />

synes, der skal være nogen til at gøre<br />

noget for de svageste. Det er jo slet<br />

ikke sådan, at alle pensionister er<br />

Flemming Bay-Jensen.<br />

Udlært som maskinarbejder på Helsingør værft. I<br />

1961 da han var færdig som marinesoldat kom han til<br />

politiet.<br />

Han var ansat på Fælledvejens politistation på Nørrebro<br />

i København indtil han i 1965 bosatte sig og<br />

arbejdede i Århus.<br />

1977 blev han forbundsformand og fl yttede tilbage til<br />

København. 1986 politiinspektør i Esbjerg.<br />

1990 til 1994 borgmester i Esbjerg.<br />

Fra 1994 og frem til pensioneringen var Flemming<br />

Formand for Dansk Energi, Formand for Spastikerforeningen<br />

og var deltidsbeskæftiget hos Rigspolitiet.


svage, men jeg synes <strong>Samvirke</strong>t er på<br />

forkant med, at der skal tages hånd<br />

om de svage og så er man i <strong>Samvirke</strong>t<br />

også god på det folkelige, fornøjelige<br />

og kulturelle plan. Det skal da også<br />

lige nævnes, at det var en god anledning<br />

til at komme til at arbejde sammen<br />

med Jørgen Fischer igen”, Jørgen<br />

var sekretariatsleder i Politiforbundet,<br />

da Flemming var formand.<br />

<strong>Pensionisternes</strong> <strong>Samvirke</strong><br />

indtager Musikhuset<br />

”Det har været på tale længe, at<br />

<strong>Samvirke</strong>t i lighed med de store fester<br />

i hovedstadsområdet skulle lave en fest<br />

i det vestjyske. Det blev Musikhuset i<br />

Esbjerg. Hvorfor lige der?”<br />

Fest i Musikhuset<br />

28. september<br />

Flemming og Eva Bay-Jensen har<br />

taget initiativet til at <strong>Pensionisternes</strong><br />

<strong>Samvirke</strong> og Hjerteforeningen<br />

Esbjerg/Fanø den 28. september<br />

kan slå dørene op for en stor fest i<br />

det smukke og imponerende Utzon-tegnede<br />

Musikhus i Esbjerg.<br />

Se omtalen af festen andetsteds i<br />

bladet.<br />

4 Høreapparater fra kr. 0,-<br />

med offentligt tilskud på kr. 6.230,- pr.<br />

apparat<br />

4 Professionel rådgivning<br />

4 Gratis prøveperiode<br />

Hør forskellen<br />

Flemming og Eva Bay-Jensen. 5 børn, 8 børnebørn, aktive og engagerede, og idefolkene bag<br />

<strong>Samvirke</strong>ts store fest i Musikhuset i Esbjerg 28. september..<br />

”Det var min kone Eva der foreslog<br />

det og jeg tænkte – ja, hvorfor ikke?<br />

4 Høreapparater fra de<br />

førende leverandører<br />

4 4 års garanti & service<br />

Pantone CMYK version<br />

Brown/Grey: c 3/ m 19/ y 30/ k 70<br />

Musikhuset er bredt favnende – der<br />

foregår alt lige fra biludstillinger til<br />

Har du også svært ved at<br />

høre hvad de siger på TV?<br />

- Bestil tid til GRATIS høretest<br />

Bestil tid til<br />

GRATIS høretest nu!<br />

Esbjerg · 76 100 045 Herning · 39 450 030 Lyngby · 45 281 016 Skanderborg · 87 500 092<br />

Frederiksberg · 33 259 366 Hillerød · 48 247 177 Næstved · 55 775 062 Slagelse · 58 535 596<br />

Glostrup · 43 431 848 Horsens · 75 601 810 Odder · 87 500 092 Vejle · 75 721 518<br />

Gråsten · 74 650 047 Klampenborg · 70 255 855 Ringsted · 57 671 025 Viby · 86 147 510<br />

Haderslev · 73 525 230 Køge · 39 450 060 Roskilde · 46 369 948<br />

www.audionova.dk<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 9


Opera. Hvert år er der også et arrangement<br />

for ældre i foyeren. Jeg synes,<br />

vi skulle gå skridtet videre og indtage<br />

den store sal. Det har kunnet lade sig<br />

gøre i kraft af et godt samarbejde med<br />

Hjerteforeningen og så skal der også<br />

lige sendes en venlig hilsen til Esbjerg<br />

kommune, som har stillet salen til<br />

rådighed for det gode formål”<br />

Man skal heller ikke glemme, at<br />

Flemming har et helt specielt forhold<br />

til Musikhuset. Det kostede vælgernes<br />

gunst, så han kun sad i borgmesterstolen<br />

i 4 år.<br />

”I Sydney gik hele regeringen af<br />

efter et Utzon-projekt, her var det kun<br />

borgmesteren” siger han grinende.<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 10<br />

Har det fint med<br />

pensionisttilværelsen<br />

”Hvordan er det at være pensionist<br />

efter så mange aktive år?”<br />

”Fint!! Jeg har fået lov at stoppe<br />

med mine gøremål i min egen takt og<br />

jeg har aldrig været sur eller bitter over<br />

at forlade noget”.<br />

Det kan godt være svært for Flemming<br />

og hustruen Eva, at nå det de<br />

vil ”men det er også fordi nogle ting<br />

foregår i et lavere tempo. Vi sover<br />

længere, spiser morgenmad længere<br />

tid, end da vi var på arbejdsmarkedet<br />

o.s.v.” – forklarer Flemming.<br />

Udover de tidligere nævnte tillidsposter<br />

er han også aktiv i Politiforbundets<br />

seniorgruppe og i boligforeningen.<br />

Min barndoms gamle<br />

Når jeg ser tilbage på min barndoms<br />

ældre, er der virkelig sket<br />

en masse ting i forhold til de ældre i<br />

dag.<br />

De ældre mennesker, som jeg<br />

husker allerbedst, er mine bedsteforældre,<br />

som boede på en mindre gård, der<br />

lå ned til Limfjorden. Her holdt jeg<br />

mine sommerferier i mange år.<br />

Min bedstemor var<br />

en undselig kvinde<br />

Hun gik altid i en sort eller mørkeblå<br />

lang kjole med sorte uldne strømper<br />

under. Skulle hun ud efter vand ved<br />

pumpen, stak hun i sine sorte træsko<br />

med halmvisker i.<br />

Over kjolen bar hun et ternet bomuldsforklæde,<br />

og om hovedet havde<br />

hun altid et trekantet hovedtørklæde.<br />

Jeg ser hende stå i den påklædning<br />

ude mod vest, hvor hun tog imod os,<br />

når vi havde meldt vores ankomst.<br />

Hun stod der igen og vinkede, når vi<br />

gik hen ad grusvejen for at komme<br />

med rutebil til Aalborg, og videre<br />

derfra med tog til Randers.<br />

En bil var der ikke så mange, der<br />

havde, og det havde mine bedsteforældre<br />

heller ikke. Her brugte man sin<br />

cykel eller en hestevogn som transportmiddel.<br />

Min bedstemor havde<br />

ingen tænder i munden, så hvordan<br />

hun kunne spise et æble uden tænder,<br />

undrede jeg mig tit over - men det<br />

kunne hun.<br />

Hun holdt stuehuset rent, sørgede<br />

for alle måltider - middagsmaden<br />

bestod altid af 2 retter mad hver dag -<br />

Af Ingrid Nielsen, kronikør med en flot 3.<br />

plads i <strong>Seniorernes</strong> blads kronikkonkurrence.<br />

mindst tre gange om ugen blev der sat<br />

stegt flæsk og opbagt sovs på bordet -<br />

ikke lige den mad, vi spiser i dag.<br />

I høsttiden gik min bedstemor hver<br />

eftermiddag op i marken med hjemmebagt<br />

”julekage” og kaffe på sodavandsflasker.<br />

En gang om måneden var der storvask<br />

og det var en langvarig affære.<br />

Først blev tøjet sat i blød natten over,<br />

så blev det kogt i gruekedlen, der blev<br />

fyret op under fra morgenstunden -<br />

skyllet en gang, før det blev ren kogt.<br />

Derefter blev det vasket på et vaskebræt<br />

og skyllet i det iskolde vand, der<br />

blev hentet fra pumpen. Så skulle det<br />

køres gennem vridemaskinen og til<br />

Dertil kommer bridge, Capstankoret<br />

og madlavningskursus. Til det sidste<br />

bemærker Eva, at madlavningskurset<br />

dog ikke har betydet, at Flemming har<br />

en fast maddag derhjemme. ”Det er nu<br />

også fordi, han er så grundig – det tager<br />

det meste af dagen for ham af snitte<br />

grøntsager” fortæller Eva med et smil.<br />

Der skal selvfølgelig også være plads<br />

og tid til de 5 børn og 8 børnebørn i<br />

alderen 2½ - 18 år.<br />

Alt i alt har Flemming og hustruen<br />

Eva stadig rigeligt at se til og det næste<br />

projekt er altså, at være med til, at det<br />

bliver et brag af en fest for pensionister<br />

i Musikhuset i Esbjerg den 28.<br />

september.<br />

Gerda Klemensen<br />

slut blev tøjet lagt ud på den tjørnehæk,<br />

der løb omkring haven.<br />

Når det var tørt blev det båret op på<br />

loftet, hvor der stod en gammeldags<br />

stenrulle, og her blev de store ting<br />

rullet - resten blev strøget. Før alt var<br />

lagt på plads gik der næsten en uge.<br />

Det var hårde tider for en husmor. Jeg<br />

tænker på min vaskemaskine i dag -<br />

en lettelse uden lige. Når havens bær<br />

var modne tog min bedstemor fat på<br />

syltningen. Saft - gele og marmelade<br />

blev lavet, så der var nok til vinteren.<br />

Blommerne blev henkogt og pærerne<br />

syltet. Jeg husker hvor træls det<br />

var at plukke bærrene, men her var<br />

hun også med, min bedstemor.<br />

Hun kunne så lige nå at trække vejret,<br />

inden grisen skulle slagtes til jul.<br />

Så forfra igen lige fra bunden. Stege<br />

blev sat hen i fedt. Det store saltkar<br />

blev fyldt med flæsk og meterlange<br />

medisterpølser.<br />

Der blev lavet blodpølse - og<br />

leverpostej - kødet blev hakket til fars<br />

til frikadeller på kødhakkemaskinen,<br />

hårdt arbejde for hænder og arme.<br />

Dog, man hørte aldrig beklagelser.<br />

Sådan var livet bare.<br />

Masser af småkager blev bagt til jul.<br />

Der blev aldrig købt sigtebrød eller<br />

kager. Det bagte min bedstemor selv.<br />

Hun var en utrolig flittig kvinde. Man<br />

kan slet ikke være bekendt at klage<br />

i dagens Danmark, hvor man har så<br />

mange hjælpemidler.<br />

Der var ikke noget elkomfur. Der<br />

var et stort sort komfur, hvor der blev<br />

tændt op hver morgen og ilden blev


Ane og Laurits Nielsen min bedstemor og bedstefar, et tidstypisk billede.<br />

vedligeholdt hele dagen - indtil den<br />

sidste kedel vand til aftenkaffen var<br />

kogt. I kakkelovnen af grøn keramik,<br />

der stod i stuen blev der ligeledes<br />

tændt op om morgnen, og i kolde<br />

vintre blev der fyret over, dvs. der blev<br />

lagt koks eller tørv i kakkelovnen om<br />

aftnen før man gik i seng, så kunne<br />

den brænde til om morgnen, og så var<br />

det dejligt varmt, at komme op. Ellers<br />

ufrivillig natlig sengevædning sengevædning og<br />

natlig vandladning vandladning kan forstyrre<br />

søvnen hos både voksne og børn!<br />

Der findes god hjælp<br />

at hente hos din læge.<br />

Der findes god hjælp<br />

at hente hos din læge.<br />

var der kun lunt i køkkenet, hvor der<br />

duftede dejligt af gran og tørv. Køkkenet<br />

var malet køkkenblåt.<br />

Her var ikke lagt vand ind, det blev<br />

hentet i 10 liters spande. Ved siden af<br />

komfuret stod en høkasse, hvor grøden<br />

blev sat ned når den kogte op på<br />

komfuret, og så var den klar til at blive<br />

spist nogle timer efter. I spisestuen stod<br />

der et bord med 6 stole om - et skrivebord<br />

og en buffet - et møbel der var<br />

meget brugt dengang, og langs væggen<br />

stod der en chaiselong. Herinde var<br />

det linoleum på gulvet - I den pæne<br />

stue, som næsten aldrig blev brugt, var<br />

møbler alle betrukket med rødt plys.<br />

Her stod også et gammelt chatol og en<br />

divan med et rødt tæppe på, og her var<br />

der ferniseret gulv. Oppe på loftet var<br />

der et lille værelse, hvor feriebørnene<br />

sov med dyner, der føltes som om,<br />

der var cement i dem. De var utroligt<br />

tunge for et barn på 6 år.<br />

Min bedstefar var<br />

en trivelig mand<br />

- ikke særlig høj og med et godt humør.<br />

Han gik altid i sort vadmels tøj<br />

med blå forvasket skjorte og løs flip.<br />

Lommeuret bar han i en kæde hen<br />

over maven. En gammel, slidt hat med<br />

skyggen trukket ned hele vejen rundt,<br />

Tisser Tisser du om du naTTen? om naTTen?<br />

Ofte skyldes tilstandene natlig polyuri.<br />

Natlig polyuri betyder, Ofte at kroppen skyldes tilstandene produce- natlig pol<br />

rer unormalt meget pen urin producerer om natten, unormalt og det meget urin<br />

er en af de hyppigste te årsager til, at voksne skal op at lade<br />

skal op at lade vandet natten. eller Der at børn findes tisser god i hjælp at hent<br />

sengen om natten. Der findes god hjælp<br />

at hente hos din læge.<br />

Få mere at vide på<br />

www.np.dk<br />

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300<br />

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S, tlf: 88 16 88 17, fax: 88 16 88 19<br />

Få mere a<br />

www.<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 11<br />

090701_Minirin_185x132.indd 1 09-07-01 11.54.44<br />

feb 2009


Bedsteforældrene med en søn og børnebørn<br />

så var han klar til at gå i stalden, hvor<br />

der også var nok at se til. Køerne blev<br />

fodret inden malkningen startede meget<br />

tidligt om morgnen, for at mælken<br />

kunne nå at komme med mælkebilen<br />

SYNSPUNKT<br />

De fede tider er forbi. Den konstante<br />

økonomiske fremgang, som<br />

vi var vidner til den første halve snes år<br />

i det nye århundrede, er afløst af krise<br />

og mismod. Skattelettelser og uhæmmet<br />

forbrug – finansieret af euforiske<br />

bankdirektører, er skiftet ud med<br />

tvangsauktioner, røde tal på bundlinjen<br />

og politiske genopretningsaftaler.<br />

”Festen er forbi”, får vi at vide. ”Nu<br />

skal regningen for de fede tider betales”.<br />

Fair nok. Men hvorfor er det nu lige,<br />

at det fortrinsvis er dem, som ikke var<br />

inviteret med til festen, der skal betale?<br />

Eksempelvis den store gruppe af ældre,<br />

som kun har deres folkepension at gøre<br />

godt med. Hvorfor er det lige dem, der<br />

nu kan se frem til at skulle betale mere<br />

for den kommunale mad eller for at få<br />

gjort rent? Eller for den glæde det er at<br />

komme 14 dage på højskole?<br />

Ifølge regeringens og Dansk Folkepartis<br />

såkaldte genopretningsaftale<br />

skal der spares 165 millioner kroner på<br />

efterskole- og højskoleområdet over de<br />

kommende tre år. Men forligsparterne<br />

nøjes ikke med at diktere beløbet. De<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 12<br />

til mejeriet. Der var roer, der skulle<br />

raspes - grise, der skulle passes, og fra<br />

forår til næste vinter, skulle han også<br />

i marken. Her var der altid en karl<br />

til hjælp. Min bedstefar sov altid til<br />

De fede tider er forbi<br />

Jeg nægter at tro, at hensigten med genopretningsplanen<br />

har været, at vores ældre<br />

medborgere skal fratages muligheden for at<br />

komme på højskole, siger forstander Hans<br />

Jørgen Møller, Højskolen Marielyst<br />

middag inde i sin seng. Over ham og<br />

ned fra loftet hang et stykke tov med<br />

et træhåndtag forneden. Det kunne<br />

han så hæve sig op at sidde med, før<br />

han stod ud af sengen. Han var en lille<br />

tyk mand.<br />

Det var et husmandssted de havde<br />

og pengene var ikke store. Jeg husker,<br />

at der mens jeg var på ferie et år, døde<br />

der først en ko og i samme uge en so.<br />

Det var noget, man snakkede om i<br />

familien. Den slags var der ikke råd til<br />

at miste.<br />

Nabogården ved siden af var en<br />

større gård, hvor der var børn på alder<br />

med mig. Jeg blev inviteret til fødselsdag<br />

derovre, og da jeg skulle gå, stak<br />

min bedstefar mig 25 øre, som jeg fik<br />

med som gave. Jeg var lidt flov, da jeg<br />

afleverede gaven, for i Randers gav vi<br />

altid 50 øre til fødselsdag.<br />

Noget af det, jeg husker særligt var,<br />

når vi efter aftensmaden gik tur i marken<br />

- det gjorde vi næsten hver aften<br />

om sommeren. Jeg lærte de forskellige<br />

markblomster at kende, og det har jeg<br />

stadig glæde af. n<br />

dikterer samtidig, hvor besparelserne<br />

skal ramme. Pengene skal først og fremmest<br />

tages fra de korte kurser på under<br />

fem ugers varighed.<br />

Nu forholder det sig bare sådan, at<br />

der tilbage i begyndelsen af 1970erne<br />

blev oprettet fire seniorhøjskoler, hvis<br />

formål det er, at tilbyde den ældre del<br />

af befolkningen højskoleophold. Og<br />

i erkendelse af, at ældre mennesker<br />

ikke kan være hjemmefra i fem uger<br />

eller mere, fik de fire seniorhøjskoler<br />

dispensation til udelukkende at tilbyde<br />

14-dages og en-uges-kuser. Når man nu<br />

delvist vil fjerne det statslige tilskud til<br />

disse kurser, er det ensbetydende med<br />

en væsentlig forhøjelse af egenbetalingen.<br />

Typisk på 50 procent, hvilket for<br />

manges vedkommende er ensbetydende<br />

med, at de må droppe det årlige højskoleophold.<br />

Og at de fire seniorhøjskoler<br />

får umådeligt svært ved at overleve.<br />

Jeg nægter at tro, at hensigten med<br />

genopretningsplanen har været, at vores<br />

ældre medborgere skal fratages muligheden<br />

for at komme på højskole. At de<br />

skal snydes for undervisning, oplevelser


og det sammenhold, som betyder så<br />

meget, når man er blevet enlig – og<br />

mange gange også ensom – i sin hverdag.<br />

Eller mulighederne for at blive<br />

opdateret til aktive medspillere i det<br />

moderne samfund. Men det bliver konsekvensen<br />

for størsteparten af de cirka<br />

5.000, som årligt frekventerer seniorhøjskolerne,<br />

hvis genopretningsplanen skal<br />

udmøntes som den er besluttet.<br />

Jeg får dagligt henvendelser fra bekymrede<br />

ældre, som er fortvivlede over<br />

udsigterne til ikke længere at kunne<br />

komme på højskole. Hør blot hvad en af<br />

dem, Jørgen Korff fra Hvidovre, siger:<br />

”Jeg tror, det vil give flere hospitalsindlæggelser.<br />

Jeg kom her (Højskolen Marielyst)<br />

første gang, fordi jeg havde en<br />

depression efter at min hustru gik bort.<br />

Da jeg kom hjem til min læge, sagde<br />

jeg til ham, at jeg var parat til at droppe<br />

Pas godt på dig selv –<br />

også når du er indlagt<br />

Kender du patientens bog – en guide til et sikkert<br />

patientforløb? Bogen er et redskab til at:<br />

• få de nødvendige informationer om din behandling<br />

• føre din egen helbredsjournal<br />

• få gode medicinvaner<br />

• spørge til egen behandling<br />

Sundhedspersonalet har ansvaret for patienternes sikkerhed<br />

under en indlæggelse. Derfor har alle sygehuse<br />

systemer og procedurer, der skal forebygge fejl. Som<br />

patient kan du selv være med til at gøre sådanne sikkerhedssystemer<br />

endnu stærkere. Fx ved at holde dig<br />

orienteret, bevare overblikket og råbe vagt i gevær, hvis<br />

noget er ved at gå galt.<br />

Patientbogen henvender sig især til patienter, men<br />

også pårørende kan have glæde af den. Patientens Bog<br />

er udarbejdet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed,<br />

finansieret af Trygfonden, og derfor gratis for alle<br />

interesserede.<br />

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har uddannet<br />

frivillige patientambassadører, som tager ud og fortæller<br />

om bogen og dens muligheder. Ambassadørerne<br />

kommer også ind på lovgivning og forholdene om de<br />

utilsigtede hændelser på sygehusene. Derudover sætter<br />

de fokus på selskabets indsats i øvrigt, fx med hvad den<br />

enkelte selv kan forberede sig på ved en eventuel eller<br />

aktuel patientrolle.<br />

<strong>Pensionisternes</strong> <strong>Samvirke</strong> har kontakt til patientambassadør<br />

og WHO-ambassadør Eva Simonsen, som<br />

gerne kommer ud i klubber og foreninger for at orientere<br />

og skabe debat om dette emne. Eva har også skrevet<br />

en bog om sin egen historie, den hedder Patientsikkerhedens<br />

blinde vej. Ring eller skriv til Eva for en aftale:<br />

tlf. 39406304/21496304, mail: evasimonsen@it.dk n<br />

pillerne. Jeg har slet ikke brug for dem<br />

mere, efter at jeg har været på højskole”.<br />

Her rører Jørgen Korff ved noget<br />

fundamentalt. Glade og tilfredse mennesker<br />

bliver ikke syge i samme omfang<br />

som ensomme og andre, der oplever<br />

at leve isoleret fra det øvrige samfund.<br />

Derfor tror jeg heller ikke, at samfundet<br />

som helhed sparer penge ved at færre<br />

ældre tager på højskole. Tværtimod. Jeg<br />

har tidligere foreslået, at læger burde<br />

kunne udskrive et højskoleophold til<br />

ældre på recept. Det er fortsat min<br />

opfattelse.<br />

Jeg har adskillige gange holdt foredrag<br />

for udenlandske delegationer, som<br />

kommer her til landet for at studere<br />

vores højskolesystem. ”Hvor er I dog<br />

civiliserede” og ”Sikke dog en værdig<br />

måde at behandle sine ældre medborgere<br />

på”, er blot nogle af de udsagn jeg<br />

Mageløse Madeira<br />

Naturen på Madeira byder på en skønhed, som bare skal<br />

opleves – blomster i alle farver, betagende udsigtspunkter,<br />

hyggelige bjergbyer og en dejlig, afslappet stemning.<br />

Men øen lokker også med oplevelser, som du ikke finder<br />

andre steder, nemlig fantastiske levadavandringer, hvor du<br />

kommer helt tæt på naturen. På vores levadavandring får<br />

du mulighed for at følge fem af de smukkeste ruter.<br />

FourViews Monumental Lido, kat. 3+<br />

Afrejse 6/12, 1 uge 2.949,-<br />

Levadavandring med dansk guide<br />

Afrejse 10/1, 1 uge 6.999,-<br />

Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00<br />

møder i den forbindelse. Lad os dog<br />

for Guds – og ikke mindst de ældres<br />

– skyld bibeholde den værdighed i praksis,<br />

og ikke kun i skåltaler ved festlige<br />

lejligheder.<br />

Selvfølgelig skal de ældre selv være<br />

med til at betale for deres højskoleophold.<br />

Det skulle da bare mangle. Det<br />

gør de faktisk også. Men hvis egenbetalingen<br />

stiger med op til 50 procent,<br />

afskæres en stor gruppe fra at være med.<br />

Og det er måske lige netop dem, som<br />

har allermest brug for det.<br />

Ældre med lukrative pensionsordninger<br />

kommer også på højskole. Og de<br />

skal være så velkomne. Netop forskelligheden<br />

hos kursisterne er en af de gode<br />

ting ved højskolemodellen. Derfor har<br />

vi som samfund også pligt til, at alle får<br />

chancen for at deltage.<br />

Hans Jørgen Møller<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 13


Projekt Bedste Ven<br />

Aldrig tidligere har så stor en andel af personer over 60 år været så aktive og haft så<br />

meget overskud i hverdagen, som det er tilfældet i dag! Et nyt landsdækkende projekt<br />

ved navn Projekt Bedste Ven vil drage fordel af de ressourcestærke voksne over 60 til at<br />

støtte sårbare eller ensomme børn og unge.<br />

Projekt Bedste Ven er i Jylland og<br />

på Fyn en del af Landsforeningen<br />

Børns Voksenvenner, som siden<br />

1990 har formidlet kontakt mellem<br />

ressourcestærke voksne og ensomme<br />

eller sårbare børn. Gennem Projekt<br />

Bedste Ven ønsker Børns Voksenvenner<br />

at fokuserer særligt på hvervning<br />

af voksenvenner over 60 år, som har<br />

overskuddet og lysten til at få kontakt<br />

med et barn eller en ung.<br />

”Bedste Vennerne er typisk ressourcestærke<br />

og aktive mennesker,<br />

som har lyst til at blive en stabil og<br />

nærværende voksen for et barn eller<br />

en ung” fortæller projektchef Jette<br />

Skylvad, som samtidig understreger,<br />

at det ikke kræver nogle specielle<br />

kvalifikationer at være Bedste Ven:<br />

”At have overskud til både at lytte og<br />

snakke og have lyst til at dele store<br />

og små oplevelser, er en kvalifikation<br />

i sig selv.”<br />

Men selvom fokus er rettet mod<br />

den hjælp og den opmærksomhed<br />

Bedste Vennen kan give barnet eller<br />

den unge, så bliver ganske mange<br />

Bedste Venner overrasket over, hvor<br />

meget positivt de selv får ud af venskabet.<br />

”De frivillige voksenvenner<br />

fortæller, at det at blive inviteret ind i<br />

barnets univers, være tæt på et barns<br />

hverdag, med de glæder og bekymringer<br />

det indebærer, er en kæmpe<br />

berigelse, og de oplever stolthed<br />

og glæde over barnets fremskridt”<br />

fortæller Jette Skylvad.<br />

De børn og unge, som deltager i<br />

projektet, er helt almindelige børn og<br />

unge med helt almindelige problemer.<br />

De har blot brug for en ekstra voksen,<br />

som de kan tale med og lave ting<br />

sammen med. ”Mange børn og unge<br />

vokser i dag op i en splittet familie,<br />

hvor manglende kontakt til den ene<br />

af forældrene eller en alt for travl og<br />

problemfyldt hverdag efterlader bør-<br />

”At have overskud til både at lytte og snakke<br />

og have lyst til at dele store og små oplevelser,<br />

er en kvalifikation i sig selv” – siger<br />

projektleder Jytte Skylvad<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 14<br />

nene i en sårbar situation. Specielt i<br />

de splittede familier har barnet ofte<br />

kun én voksen i sit liv. Ved at barnet<br />

eller den unge får en Bedste Ven,<br />

får han eller hun ligeledes en anden<br />

voksen at støtte sig til og snakke<br />

med.” fortæller Jette Skylvad. ”Som<br />

Bedste Ven bliver man således ikke<br />

en erstatning for hverken mor eller<br />

far, men derimod en ekstra voksen<br />

i barnets liv, som netop har tid og<br />

interesse for barnet - og som har lyst<br />

til at være sammen med barnet et par<br />

gange i måneden.”<br />

For at blive Bedste Ven skal man<br />

først igennem et introduktionsforløb<br />

bestående af et introduktions-kursus,<br />

samtaler og hjemmebesøg. Gennem<br />

dette forløb lærer den kommende Bedste<br />

Ven, hvad rollen indebærer, samt<br />

hvordan samarbejdet med forældrene<br />

fungerer. Samtidig bruges samtalerne<br />

og hjemmebesøget til at sikre, at der<br />

dannes de rigtige venskaber baseret på


interesser, tid og overskud. Derudover<br />

bliver der indhentet børne- og straffeattester,<br />

for at sikre at både børn, forældre<br />

og Bedste Venner kan være trygge.<br />

Hvis du har lyst til at blive Bedste<br />

Ven for et barn eller en ung så kontakt<br />

projektchef Jette Skylvad på tlf. 21 21<br />

65 55 eller mail jskylvad@bedsteven.<br />

com. Du kan desuden læse mere om<br />

projektet, og hvad det vil sige at være<br />

Bedste Ven på hjemmesiden www.<br />

bedsteven.com. Her kan du også finde<br />

information til både børn og unge<br />

samt forældre. n<br />

90x132 mm Calcium Forte:Layout 1 18/06/10 10.03 Side 1<br />

35% bedre optagelighed<br />

Calcium Ultra Forte + Vitamin D har ca.<br />

35% bedre optagelighed end produkter<br />

baseret på Calcium-carbonat.<br />

Vælg derfor<br />

Calcium<br />

Ultra Forte<br />

+ Vitamin D<br />

200 tabletter.<br />

Vejl. udsalgspris 178,- kr.<br />

Ring og forhør om<br />

nærmeste forhandler.<br />

Producent: Camette A/S<br />

Lillebæltsvej 47, 6715 Esbjerg N<br />

www.camette.dk<br />

Calcium Ultra Forte + Vitamin D:<br />

• Giver en bedre optagelighed<br />

• Optages uafhængig af mavesyre og fødeemner<br />

• Giver ikke forstoppelse<br />

• Ingen kendte bivirkninger<br />

• Nedbryder ikke jern fra fødekæden<br />

• Projekt Bedste Ven er et landsdækkende projekt finansieret af Servicestyrelsen.<br />

• Projektet er i Jylland og på Fyn en del af Børns Voksenvenner, som siden<br />

1990 har etableret venskaber mellem børn / unge og frivillige voksenvenner.<br />

På Sjælland er det derimod ASF Dansk Folkehjælp, som står for<br />

projektet, mens det på Lolland og Falster er Den Boligsociale Fond.<br />

• For at blive en del af Bedste Ven-ordningen skal man være fyldt 60 år.<br />

Alternativt kan man kontakte Børns Voksenvenner.<br />

• Der findes mere information for både interesserede Bedste Venner samt<br />

børn / unge og deres forældre på www.bedsteven.com.<br />

• Har du spørgsmål til projektet eller hvad det vil sige at være Bedste Ven, er<br />

du meget velkommen til at kontakte projektchef Jette Skylvad på tlf. 21 21<br />

65 55 eller jskylvad@bedsteven.com<br />

Hvem sidder i ældrerådene nu om dage<br />

Det er interessant at følge, hvordan ældrerådene med årene får en bredere og bredere repræsentation af typer, køn, og<br />

alder. Der er faktisk lige mange mænd og kvinder, over halvdelen er mellem 60 og 69 år og lige under halvdelen er<br />

mellem 70 og 79, kun 3 % er over 80 år. Antallet af erhvervsaktive er stigende og som noget nyt ved sidste valg tiltrækker<br />

pladsen i ældrerådet i højere grad tidligere byrådspolitikere og folk, der selv har arbejdet på ældreområdet.<br />

Denne viden er hentet fra en undersøgelse som Danske Ældreråd foretog sidste år lige efter, at der havde været ældrerådsvalg<br />

i de fleste kommuner.<br />

Undersøgelsen siger ikke noget om, hvordan ældrerådenes indflydelse på de ældrepolitiske beslutninger, opleves. Men<br />

vi har hørt, at ældrerådene mange steder faktisk bliver taget meget alvorlig, får den rette information og bliver hørt.<br />

Danske Ældreråd holder i øvrigt kurser for ældrerådsmedlemmerne, så de kan føle sig klædt på til arbejdet. Det er<br />

naturligvis også med til at øge den position, ældrerådene skal have i den kommunale forvaltning.<br />

Hvis du er interesseret i at vide noget mere om ældreråd, kan du hente en masse viden på Danske Ældreråds hjemmeside<br />

www.aeldreraad.dk n<br />

90 x 132 mm Vitamin D:Layout 1 18/06/10 09.56 Side 1<br />

Lad<br />

solen stråle<br />

indefra<br />

Tag et ekstra tilskud af<br />

Camette’s Vitamin D med<br />

30 mcg pr. tablet, til stor<br />

gavn for optagelsen af<br />

vigtige mineraler i kroppen.<br />

Anbefalet daglig tilskud:<br />

Kun 1 tablet om dagen.<br />

Dåse med 90 stk. tabletter.<br />

Vejl. udsalgspris 49,95 kr.<br />

Dåse med 180 stk. tabletter.<br />

Vejl. udsalgspris 69,95 kr.<br />

Fås hos førende Apoteker,<br />

helsekostforretninger,<br />

mate rialis ter samt<br />

supermarkeder.<br />

Producent<br />

Camette A/S<br />

Lillebæltsvej 47, 6715 Esbjerg N<br />

www.camette.dk<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 15


TOURGUIDE<br />

Festdanse 22. -28. august<br />

Motion og kultur<br />

12. – 18. september<br />

Hold hjernen frisk<br />

med motion og<br />

godt humør<br />

Idrætshøjskolen i Sønderborg<br />

Frihedsallé 42<br />

6400 Sønderborg<br />

Læs mere www.ihs.dk<br />

Vi ses i Esbjerg!<br />

tlf. 7612 2000<br />

www.fimus.dk<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 16<br />

G i s s e l f e l d K l o s t e r<br />

slotspark i herregårdslandskab<br />

Kom og lad<br />

stemningen<br />

fortrylle dig i en<br />

eventrylig verden!<br />

Tag en<br />

spadseretur<br />

i slotsparken,<br />

se Paradehuset<br />

- en eksotisk<br />

sanseoplevelse -<br />

og nyd en dejlig<br />

frokost i Gisselfeld<br />

Klostercafé<br />

DIREKTE TIL<br />

FJORD NORGE<br />

• Bil<br />

• Campingvogn<br />

• Cruise<br />

+45 97 96 30 00<br />

Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Fjord Norway<br />

BORNHOLM<br />

1 uge i lejlighed med havudsigt,<br />

fi skebuffet på røgeri,<br />

annonce2.indd 1 entré til Kunstmuseet, guide-<br />

GASMUSEET HAR HISTORIEN... 13-03-2006 13:53:40<br />

bog, færge, Øresundsbron<br />

- Gassen og danskerne igennem 150 år og forsikring.<br />

Pris m. 65 billet:<br />

- Hverdagens brugsting fra 1950-1980<br />

kr. 1.799,- pr. pers. v/2 pers.<br />

- Energi i det 21. århundrede...<br />

Gælder: 27/3-26/6 & 22/8-23/10.<br />

Besøg det gamle gasværk -<br />

på Hobros smukke havnefront<br />

| www.gasmuseet.dk |<br />

Gisselfeldvej 3, 4690 Haslev<br />

Tlf 56 32 60 32 www.gisselfeld-kloster.dk<br />

BORNHOLMTOURS på tlf. 56 49 32 00<br />

www.bornholmtours.com<br />

Hos Senior Rejser får du seniorrabat på din ferie<br />

Apollo Rejser, Danland og Dancenter.<br />

Læs mere på www.senior-rejser.dk<br />

Senior Rejser · 33 93 88 00 · Sølvgade 15-17 · 1307 København K<br />

DitoBus Excursions A/S<br />

K.P. Danøsvej 2<br />

4300 Holbæk<br />

Telefon 5944 0200<br />

Telefax 5944 0766<br />

ODSHERREDS<br />

KULTURHISTORISKE<br />

MUSEUM<br />

SOLVOGN<br />

SØSLAG<br />

SOMMERLIV<br />

ANNEBJERG STRÆDE 1<br />

4500 NYKØBING SJÆLLAND<br />

www.annebjerggaard.dk<br />

R I N G S T E D M U S E U M O G A R K I V<br />

Historiens Hus, Ringsted Museum<br />

Køgevej 41, tlf. 57 62 69 00<br />

Egnshistorie og særudstillinger<br />

Ringsted Vindmølle<br />

Museumscafé og butik<br />

tirsdag, onsdag, torsdag<br />

og søndag 11-16<br />

Januar lukket<br />

E-mail: ringstedmuseum@ringsted.dk<br />

http://www.historienshus.ringsted.dk<br />

Seniorrejse til Island<br />

- 6 dage<br />

Et specielt sammensat program for pensionister<br />

GRUPPEREJSER<br />

www.tigerrejser.dk<br />

• Rundrejser<br />

• Badeferie<br />

• Miniferie<br />

• Busrejser<br />

• Flyrejser<br />

• Temature<br />

• Storbyferie<br />

7.998,-<br />

Pris<br />

per person i dobbeltværelse med halvpension,<br />

y, 3 heldags udugter, aftenunderholdning,<br />

rejseleder og skandinavisk talende guide.<br />

Afrejse fra København<br />

25. september og 16. oktober<br />

Flytillæg kan forekomme<br />

Islandseksperten<br />

heklatravel.dk | 33 22 66 99<br />

Få skræddersyet jeres rejse<br />

MuseuMsCenter<br />

HanstHolm<br />

Besøg nordeuropas<br />

største befæstningsanlæg<br />

fra<br />

2. Verdenskrig.<br />

www.museumscenterhanstholm.dk<br />

Molevej 19 · Tlf. 97 96 17 36<br />

Guldaldermuseum<br />

Rahbeks Allé 23<br />

www.bakkehusmuseet.dk<br />

Tirsdag - søndag kl. 11 - 16.


Velkommen til 14 aktive dage på<br />

DANMARKS SMUKKESTE HØJSKOLE<br />

Prøv f.eks. ’Musik, medier eller EDB’<br />

Fra 25. oktober til 7. november<br />

2 uger med fuld pension<br />

Udfl ugter og undervisning<br />

for kun 4.200 kr.<br />

Se vores katalog på<br />

www.hojskolenmarielyst.dk<br />

eller bestil på 5413 6361<br />

dronning Margrethe<br />

og arkæologien<br />

Indtil 29. august <strong>2010</strong><br />

udstillingsarkitektur:<br />

Ingvar Cronhammar<br />

M o e s g å r d M u s e u M<br />

www.moesmus.dk<br />

Oplev fantastiske Island samt 2 stop på Færøerne. Nyd<br />

de mange mulig heder for akti vi teter og afslapning og tag<br />

med på spæn dende udfl ugter. 1 uge i alt.<br />

PRIS PR. PERSON FRA KR. 3.399 *,-<br />

*eks. obligatorisk bookinggebyr på kr. 150,- pr. pers. Gælder v/2 pers. i kahyt<br />

i perioden 28.08-10.09. Ring ang. andre kahytstyper. Medbring evt. bil kr. 1.299,-<br />

SMYRIL LINE DANMARK · DK-7730 HANSTHOLM · OFFICE@SMYRIL-LINE.DK<br />

DIREKTE<br />

FRA ESBJERG<br />

TLF 96 550 360<br />

WWW.SMYRILLINE.DK<br />

Risskov Bilferie<br />

Europa til lavpris<br />

Læsertilbud oplys/tast bestillingskoden: SENIOR<br />

Egen strand og<br />

skøn natur<br />

Gravhøje og vikingespil 849,-<br />

I naturskønne omgivelser i Nordsjælland ligger<br />

Hotel Bautahøj*** mellem Roskilde Fjord og<br />

Isefjorden. Fra hotellets egen park og den private<br />

sandstrand er der en fantastisk udsigt ud over<br />

Isefjorden. Se vikingernes Frederikssund. Udflugt<br />

til København, der ligger kun 1 time væk. Slap af<br />

i Nyhavn eller Kongens Have, shopping på Strøget,<br />

besøg et af de mange spændende museer.<br />

Kort sagt sug det bedste af Danmarks hovedstad<br />

til jer. Besøg Tivoli inden dagen slutter.<br />

Spar kr. 100,-<br />

Opholdet inkluderer:<br />

• 2 overnatninger<br />

• 2 x morgenbuffet<br />

• 2 x 2 retters menu<br />

• Egen sandstrand<br />

• Swimmingpool<br />

Fri ankomst i<br />

skolernes ferier<br />

3 nætter kr. 1.249,- / 5 nætter kr. 1.949,- Ankomst: Fredag & lørdag<br />

Rolig<br />

beliggenhed<br />

Hansestaden Bremen 5 9 9 ,-<br />

Bremen er en storby i den bedste forstand, hvor<br />

I kan finde noget for enhver smag. Den 1200 år<br />

gamle hansestad er yderst populær og kombinerer<br />

det bedste af historie, tradition og kultur.<br />

Under 15 km fra centrum finder I det hyggelige<br />

Hotel zur Riede***, hvorfra I nemt kommer ind<br />

til de mange oplevelser. Udover de mange gode<br />

shoppingmuligheder og restauranter bør I se<br />

nærmere på byens smukke rådhus, den historiske<br />

markedsplads og Schnoor-kvarteret.<br />

Spar kr. 100,-<br />

Opholdet inkluderer:<br />

• 2 overnatninger<br />

• 2 x morgenbuffet<br />

• 2 x aftenbuffet<br />

• 1 x velkomstdrink<br />

• Lige ved Bremen<br />

Gratis<br />

parkering<br />

Børn 0 - 6 år gratis i forældres seng. Ankomst: Alle dage<br />

Ferie i Naturpark Harz 599,-<br />

Inde blandt skovens træer i Naturpark Harz ligger<br />

Apartmenthaus Jörn 430 km fra den danske<br />

grænse. De hyggelige familielejligheder i Wieda<br />

indbyder til hygge, samvær og udendørs aktiviteter.<br />

Harzen er et skønt feriemål. Bad Lauterberg,<br />

17 km fra hotellet er over 800 år gammel med en<br />

smuk bymidte og romantiske gader. Harzen er<br />

kendt for de smukke træklædte bjerge. Her kan I<br />

komme med bjergbaner eller svævebane til toppen<br />

på heksebjerget Bocksberg.<br />

Spar kr. 184,-<br />

Opholdet inkluderer:<br />

• 3 overnatninger<br />

• Vand, strøm, varme<br />

• Sengelinned<br />

• Slutrengøring<br />

• Kurskat<br />

Vild pris på<br />

lejligheder<br />

Stop op: 4 nætter 799,- / 5 nætter kr. 999,- Ankomst: Alle dage.<br />

• Prisen er pr. person i dob.vær.<br />

• Gode børnerabatter<br />

• Mulighed for flere dage<br />

• Minimum inkl. slutrengøring<br />

• Ekspeditionsgebyr kr. 49,-<br />

• Spar i fht. hotellets egen pris<br />

• Forbehold for udsolgte datoer<br />

• Dansk rejsebureau i 17 år<br />

• Ring og hør nærmere<br />

• Åbent 9-17, søndag 10-15<br />

Tlf. 70 22 66 00<br />

www.Risskov-Bilferie.dk<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 17


FOTOKONKURRENCE<br />

Hvordan ser livsglæden ud?<br />

Deltag i <strong>Seniorernes</strong> <strong>Blad</strong>s fotokonkurrence og vind en pæn præmie!<br />

<strong>Seniorernes</strong> blad har gennem årene haft en del fotokonkurrencer,<br />

og det er vores indtryk, at det både<br />

har været til glæde for læserne og indsenderne, for vi har<br />

altid fået mange bidrag.<br />

Denne sommers fotokonkurrence har temaet livsglæde,<br />

slet og ret!<br />

Et billede til konkurrencen skal opfylde følgende krav:<br />

Det skal være taget i denne sommer, og det skal signalere<br />

livsglæde og livslyst. Alle kan deltage. Du må f.eks.<br />

godt indsende et billede, dit barnebarn har taget.<br />

Der er flotte præmier:<br />

1. præmie er 1.000 kr.<br />

2. præmie er 500 kr.<br />

3. præmie er 200 kr.<br />

Sådan gør du<br />

Vil du deltage i fotokonkurrencen, kan du sende ét billede,<br />

og du vælger selv, om det skal være sort/hvid eller<br />

i farver. Du kan enten sende dit bidrag elektronisk eller<br />

pr. post. Gør du det sidste, så læg billedet i en kuvert<br />

tlf. 70 201 208 • www.toptours.dk<br />

TV2 Tekst TV side 531<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 18<br />

mærket “fotokonkurrence” og læg en seddel med navn,<br />

adresse og telefonnummer i kuverten. Vi vil også gerne<br />

have, at du skriver lidt om billedet, fx hvem der har<br />

taget det, hvor det er taget, hvorfor det er taget.<br />

Mærk konvolutten: FOTOKONKURRENCE, og send<br />

dit bidrag til:<br />

<strong>Seniorernes</strong> <strong>Blad</strong><br />

Griffenfeldsgade 58<br />

2200 København N<br />

Sender du et elektronisk billede, så brug mailadressen:<br />

<strong>Samvirke</strong>t@<strong>Pensionisternes</strong><strong>Samvirke</strong>.dk.<br />

Redaktionen skal have billederne i hænde senest<br />

den 3. september <strong>2010</strong>.<br />

De tre vinderbilleder offentliggøres i oktobernummeret<br />

af <strong>Seniorernes</strong> blad, og vi forbeholder os ret til også at<br />

offentliggøre billeder, der ikke præmieres. Samtlige billeder<br />

returneres senest 1. november.<br />

Vi ønsker alle deltagere god fornøjelse og håber at få<br />

mange bidrag til konkurrencen!<br />

Med venlig hilsen<br />

Redaktionen<br />

28 nætter på Phuket<br />

- fra kr. 8.998<br />

Flyv med Thai Airways via Bangkok til Phuket og bo 28 nætter på godt<br />

3-stjernet hotel beliggende med udsigt over Kata. Afrejse senest 30/9.<br />

Inklusiv: Transport fra lufthavn til hotel t/r • 28 nætters ophold på<br />

valgte hotel • morgenmad hver dag • 2 x middag • 2 x massage<br />

rundrejser Bali & borneo<br />

Fantastiske Bali Tag med<br />

på en enestående rundrejse<br />

hvor I oplever det bedste af Bali,<br />

unikke naturoplevelser, skønne<br />

strande, kultur, historie – alt i alt<br />

en oplevelse for livet på Gudernes<br />

Ø. I oplever bla. Sanur, Kintamani,<br />

Ubud, Tunjuk, Lovina, Sanda mm.<br />

6/1, 27/1, 10/2, 3/3, 24/3, 14/4<br />

kr. 15.998<br />

5/5, 26/5, 9/6 - kr. 14.998<br />

- med dansk rejseleder<br />

Sarawaks Perler En rejse ud<br />

til nogle af Borneos allerstørste<br />

attraktioner. Oplev charmerende<br />

Kuching, fantastiske grotter og<br />

legesyge orangutanger. I junglen<br />

bor vi hos Ibanfolket og får et indblik<br />

i livet i langhuset. Rejsen<br />

slutter med badeferie på Damai<br />

Beach med flere ture inkluderet.<br />

26/2 2011 - kr. 15.998<br />

16/4, 28/5 2011 - kr. 14.998


FORMIDLINGEN<br />

FORMIDLINGEN er kontaktstedet<br />

for alle medlemmer af <strong>Pensionisternes</strong><br />

<strong>Samvirke</strong>. Du kan få en<br />

gratis annonce i ”Formidlingen”,<br />

hvis du vil bytte noget - efterlyse<br />

en ny bekendtskabskreds, eller<br />

hvis du har en interesse, du vil<br />

dele med andre. Formidlingen<br />

optager ikke salgsannoncer.<br />

Skriv en annonce og send den til<br />

os. Du er naturligvis sikret fuld<br />

diskretion. Husk at oplyse navn,<br />

adresse, telefonnummer. Vil du<br />

svare på en billetannonce, så<br />

send dit svar i en lukket kuvert<br />

påført billetmærket, så ekspederer<br />

vi svaret videre. Redaktionen<br />

forbeholder sig ret til at forkorte<br />

i indlæg over 30 ord.<br />

Med venlig hilsen<br />

Formidlingen<br />

PENSIONISTERNES SAMVIRKE<br />

Griffenfeldsgade 58<br />

2200 København. N<br />

København. Høj, velholdt, ædruelig<br />

alenemand i den 3. alder med<br />

mange kulturelle interesser, søger<br />

bekendtskab med slank, præsentabel<br />

og veluddannet kvinde helst i København.<br />

Alle fotobreve besvares Bill.<br />

Mrk. 3018.<br />

Køge /omegn. Jeg er en Kvinde på<br />

68 år, der søger veninder jeg kan tage<br />

på ferie ture med, eller middage, hvad<br />

vi ellers kan fi nde på. Mænd er også<br />

velkomne til at skrive til mig. Bill.<br />

Mrk. 3019.<br />

Hvidovre/ omegn. God ven,<br />

måske ensom, røgfri, soigneret, med<br />

positivt livssyn. Har du lyst til let<br />

havearbejde et par timer en gang imellem,<br />

giver jeg middag. Jeg er 74 år,<br />

holder af naturen., rejser, bøger og en<br />

god snak. Bill. Mrk. 3020.<br />

Søborg/omegn. Jeg er en dame fra<br />

årgang 38 /166, lidt buttet, søger en<br />

god ven, gerne trofast og kærlig med<br />

godt humør. Mine interesser er: Ud i<br />

naturen, hjemlig hygge, rejser og dans.<br />

Bill. Mrk. 3021.<br />

København /omegn. Er du<br />

ensom og mangler selskab har jeg, 70<br />

årig kvinde, nogle timer tilovers en<br />

gang imellem. Så er du mand/ kvinde,<br />

ung / ældre, som har lyst til en hyggesnak.<br />

Det behøver ikke være en fast<br />

dag hver uge. Bill.mrk. 3022<br />

Greve / Køgebugt og omegn.<br />

Dame søger veninder omkring 75-80,<br />

til hyggesnak og nyde naturen ved<br />

Jagten<br />

på lyset<br />

12 dages klassisk rundrejse<br />

fra Danmark til Nordkap<br />

fra kr. 9.990<br />

Rejs fra København med fly til Bergen t/r, sightseeing, udvendig<br />

kahyt Bergen-Kirkenes-Bergen ombord på Hurtigruten, helpension<br />

og rejseleder. Udvalgte rejser fra september til december.<br />

Rejser du alene - rejser du uden tillæg<br />

Læs mere på www.dsbrejsebureau.dk/nordkap<br />

Pris pr. pers inkl. seniorrabat + 60 år, kat. L<br />

billigste afgang / specielle regler / begrænset plads<br />

70 13 14 18 dsbrejsebureau.dk<br />

min bopæl og sommerhus. Jeg er åben<br />

for en rejse om vinteren. Bill. mrk.<br />

3023.<br />

Brøndby Strand/omegn. Kvinde<br />

først i 70 erne, søger ikke rygende veninder,<br />

at tage ud med. Holder meget af<br />

naturen og har mange gode interesser.<br />

Måske kan vi også besøge hinanden<br />

en gang imellem. Bill. mrk. 3024.<br />

Roskilde. Kvinde i den tredje alder<br />

ønsker at fi nde en god ven, helst med<br />

bil. Jeg er ikke ryger men hvis du ryger<br />

gør det ikke noget. Det vigtigste er, at<br />

vi trives sammen. Bill. mrk. 3025.<br />

Kbh. / omegn. Alene kvinde på<br />

64 år, savner en god veninde til hyggesnak<br />

og komsammen, cafebesøg,<br />

biografture, byture og andet. Bill.<br />

mrk.3026.<br />

Frederiksberg. Ungdommelig<br />

enke søger gode veninder og venner<br />

til hyggeligt samvær og godt venskab.<br />

Fortrolig snak, hyggefrokoster, kaffe<br />

og måske kortspil eller lignende. Bill.<br />

mrk. 3027.<br />

Storkøbenhavn / omegn. Aktiv,<br />

ungdommelig kvinde 65/163/67<br />

ønsker aktiv, høj, stabil ikke ryger<br />

mands bekendtskab til fælles glæde,<br />

oplevelser, udfl ugter, rejser, uden dørs<br />

liv, teater og bio. Bill. Mrk..3028.<br />

København / omegn. Kvinde i<br />

70’erne, lille og efter sigende ungdommelig<br />

søger sjæleven, der sætter nærhed<br />

og tillid højt. Interesser: klassisk<br />

musik og alt kulturelt. En god middag<br />

med levende lys og et glas rødvin. Er<br />

ryger. Bill. mrk. 3029.<br />

Vestegnen. Ven / kæreste søges af<br />

frisk pige i 60’erne til fælles hygge, en<br />

lækker middag og en rejse nu og da.<br />

Send et billede og tlf.nr. til mig. Så<br />

hører du fra mig. Bill. mrk. 3030 n<br />

El-scootere fra BEK - Driftsikkerhed, service og seriøsitet<br />

Bek Hjælpemidler A/S har i 30 år forhandlet markedets mest<br />

driftsikre modeller og ydet den bedste service. Vi er medlem<br />

af Dansk Rehabgruppe—din garanti for seriøsitet.<br />

Ring for flere oplysninger, eller bestil en uforpligtende fremvisning<br />

hjemme hos dig. Tlf.: 80 30 73 73<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 19


Efter blodprop! Godt at bo i Århus!<br />

Afhængig af din bopæl kan du sejle din egen sø eller få hjælp med det samme til at<br />

genvinde de tabte færdigheder både fysisk, psykisk og socialt fx efter en blodprop<br />

i hjernen. Det er ikke alle kommuner, der har særlige opfølgningsprogrammer til<br />

borgere ramt af den lidelse. Hjerneskadeforeningen appellerer til en lovsikret ret til<br />

fuld rehabilitering og oppositionen har fremsat lovforslag om retten til en omfattende<br />

rehabilitering.<br />

Lovforslaget indebærer, at sygehusene skal tilbyde at udarbejde en rehabiliteringsplan,<br />

der tager højde for patientens samlede sundhedsmæssige situation og behov for<br />

sundhedsmæssig efterbehandling efter udskrivning fra sygehus, frem for kun at tage<br />

højde for patientens behov for fysisk genoptræning. Kommunerne skal med forslaget<br />

tilbyde vederlagsfri rehabilitering til personer, der efter udskrivning fra sygehus har<br />

et begrundet behov for rehabilitering. Dermed udvides bestemmelsen, som efter de<br />

gældende regler omfatter fysisk genoptræning, til at omfatte en samlet sundhedsmæssig<br />

rehabiliteringsindsats.<br />

Hvad handler det om?<br />

Rehabilitering handler om, at hjælpe<br />

mennesker til at leve videre efter at<br />

være blevet behandlet for en livstruende<br />

sygdom. For mange har døden<br />

været så tæt på, at de har svært ved at<br />

få fat i livet igen. Endnu er viden om<br />

god rehabilitering begrænset; men<br />

patienter, pårørende og plejepersonale<br />

oplever, at behovet for rehabilitering er<br />

stort. Rehabilitering er mere omfattende<br />

end begrebet genoptræning.<br />

I Århus har de<br />

taget det alvorligt<br />

Hvad ikke alle kommuner af egen<br />

drift tager hånd om, har Århus fx<br />

Lidt statistik<br />

Ca. 12.000 mennesker rammes<br />

hvert år af en blodprop eller<br />

blødning i hjernen – eller sagt på<br />

en anden måde – hver 7. dansker<br />

rammes.<br />

Hovedparten af dem, der rammes<br />

er ældre personer. 85 % af de<br />

ramte er over 60 år. Men alle kan<br />

blive ramt.<br />

Blodprop i hjernen og hjerneblødning<br />

er den 3. hyppigste<br />

dødsårsag i Danmark.<br />

Den samlede direkte apopleksiomkostning<br />

anslås til at udgøre<br />

2,7 mia. kr. Det svarer til, at de direkte<br />

udgifter til apopleksiomsorg i<br />

Danmark udgør 4 % af sundhedsvæsenets<br />

samlede udgifter.<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 20<br />

Liv der reddes, skal også leves<br />

(Hjerneskadeforeningens motto)<br />

formået at gøre. Der er et rigtig fint<br />

og velgennemtænkt tilbud om genoptræning<br />

og efterfølgende vedligeholdelsestræning,<br />

der tilgodeser både det<br />

fysiske, det psykiske og det sociale.<br />

Sygehuslægen udfærdiger simpelthen<br />

en genoptræningsplan for det videre<br />

forløb, som kommunen følger op på.<br />

Der er samme tilbud til borgere, der<br />

har været syg i eget hjem, hvor det så<br />

er den kommunale visitation, der vurderer<br />

det forløb, der skal iværksættes.<br />

Lovgivning på vej<br />

Vi venter spændt på udfaldet af det<br />

ovennævnte lovforslag, som i skrivende<br />

stund kun har været til 1. behandling.<br />

Der er endnu ikke fastlagt en<br />

dato for 2. behandling, men vi vender<br />

tilbage, når der ligger en afgørelse.<br />

Tag hånd om dit liv<br />

Det allerbedste ville være, at der var<br />

mindre behov for denne rehabilitering,<br />

med en øget indsats i forebyggende<br />

øjemed kunne antallet af danskere, der<br />

hvert år rammes af en blodprop eller<br />

hjerneblødning nedsættes betydeligt. Fra<br />

flere kilder udspringer følgende anbefalinger,<br />

som du selv kan gøre noget ved:<br />

• få målt blodtryk regelmæssigt<br />

• få behandlet et forhøjet blodtryk –<br />

et normalt blodtryk skal være under<br />

140/90 mm Hg. Hos patienter med<br />

”Med livet som indsats” er titlen<br />

på et brætspil, som er udgivet af<br />

Helse, udviklet af spileksperterne<br />

Mette Lisby og Jesper Bæhrenz i<br />

samarbejde med Frode Munksgaard.<br />

På en let og underholdende<br />

måde kan man spille sig til en<br />

større bevidsthed om sund levevis.<br />

Spillet giver indsigt i de mest<br />

almindelige begreber og sygdomssymptomer<br />

i vores dagligdag og<br />

svarene øger interessen for selv at<br />

gøre noget for at forebygge uhensigtsmæssige<br />

tilstande.<br />

For flere informationer kontakt:<br />

Frode Munksgaard, tlf. 222 333<br />

12 eller fm@helse.dk<br />

diabetes skal det være endnu lavere<br />

(130/80 mm Hg).<br />

• få målt kolesterolindholdet i blodet<br />

og igangsat behandling, hvis det er<br />

for højt.<br />

• undgå rygning<br />

• undgå overvægt<br />

• lev sundt, det vil bl.a. sige at spise<br />

mere frugt og flere grøntsager, samt<br />

at reducere saltindtagelsen<br />

• drik alkohol med måde, det anbefales,<br />

at mænd drikker mindre end<br />

21 genstande ugentlig og kvinder<br />

mindre end 14 genstande ugentligt<br />

• motioner mindst 30 minutter hver<br />

dag.<br />

• gå til læge, hvis du tror, der er noget<br />

i vejen.<br />

Lise Høst


REJSEHJØRNET<br />

Vi arrangerer rejser i ind- og<br />

udland og er medlem af Rejsegarantifonden.<br />

<strong>Samvirke</strong>ts<br />

klubber er velkomne til at<br />

indhente særlige tilbud. Alle<br />

priser herunder er per person<br />

i delt dobbeltværelse. Kom eller<br />

ring, vi har gode tilbud på<br />

hylderne i alle prislag. Rejsehjørnet,<br />

Griffenfeldsgade 58,<br />

2200 København N.<br />

Åbent kl. 9.30 - 14.00.<br />

Tlf. 35 37 24 22<br />

3 dage til Langeland/Ærø<br />

24. – 26. aug. Afgang fra Valby st. kl.<br />

8.00. Vi skal bo på Rudkøbing skudehavn.<br />

Vi ser Valdemar Slot, den lille<br />

herregård Skovsgård med tyende museum,<br />

Tranekær Slot, ”Den gamle<br />

Tobakslade” og Ærø med Søbygård,<br />

Skjoldnæs Fyr, Ærøskøbing<br />

og Marstal. Pris i delt dobbeltv.<br />

og 2 x frokost og aftensmad samt<br />

eftermiddagskaffe med lagkage på<br />

hjemturen og entreer til Valdemar<br />

Slot og Skovsgård. 3.095 kr. Medlemspris<br />

2.795 kr.<br />

Efterårstur til Rom<br />

15. – 19. oktober. Tag med på en<br />

oplevelsesrig tur til Rom. Overalt<br />

i byen fornemmes historiens vingesus.<br />

På guidede byvandringer<br />

vil vi blive præsenteret for nogle<br />

af de kendte og berømte seværdigheder,<br />

men også en række af<br />

de mere ukendte, som Rom har<br />

at byde på. Vi skal bo i et gammelt<br />

kloster, ejet af Karmeliterordenen<br />

tæt ved Peterskirken i<br />

pæne enkelt indrettede værelser<br />

med bad/toilet, køleskab og tv,<br />

morgenmadsrestaurant, bar og<br />

opholdstue, samt en skøn tagterrasse.<br />

Guide med fra <strong>Pensionisternes</strong><br />

<strong>Samvirke</strong>. Medlemspris<br />

6.995 kr. for delt dobbeltværelse.<br />

Tillæg for enkeltværelse 950 kr.<br />

Udførligt program i <strong>Pensionisternes</strong><br />

<strong>Samvirke</strong>.<br />

Prag – Opera<br />

13. – 17. oktober. Ankomst til<br />

Hotel Brno i Prag ca. kl. 19. Vi<br />

skal bl.a. opleve: Koncert i Borgerhuset<br />

med Prags symfoniorkester,<br />

Statsopera for at se/høre Aida af<br />

Verdi, desuden skal vi på 4. dagen<br />

opleve La Boheme af Puccini.<br />

Pris: 4.700 kr. Medlemspris:<br />

4.500 kr. Tillæg for enkeltværelse<br />

500 kr. Findes kun i et begrænset<br />

omfang.<br />

Grønland - Dit livs rejse<br />

12 dage i sensommeren. Fra den<br />

21. aug. – 1. sep. I samarbejde med<br />

Arbejderhøjskolen i Qaqortoq (Julianehåb)<br />

skal vi opleve Grønlandsk<br />

kultur, kaffemik, grønlandsk sang,<br />

musik, dans, mad. Der er ture til<br />

indlandsisen, de varme kilder, til<br />

gamle nordbopladser, mulighed for at<br />

se hvaler og sæler. Vi oplever det nye<br />

Grønland ved besøg på bl.a. garveriet<br />

Great Greenland, Landbo Forsøgsstation,<br />

fåreavlerskolen og besøg hos en<br />

fåreholderfamilie. Sensommeren giver<br />

mulighed for at se nordlys, hvaler<br />

og sæler. Prisen inkluderer: flyrejse,<br />

bådture, helikoptertur, indkvartering,<br />

fuld forplejning, foredrag, alle udflugter,<br />

og afslutningsarrangement. Pris<br />

pr. person i dobbeltværelse 18.385 kr.<br />

Medlemspris 17.395 kr. Tillæg for<br />

enkeltværelse 500 kr.<br />

Julefest i Berlin<br />

6.– 9. dec. fra Valby st. kl.10.30. Oplev<br />

julen i Berlin, hvor der er smukt julepyntet.<br />

Slentre på Kurfürstendam, be-<br />

En sensommertur til Fanø?<br />

Her er nogle gode priseksempler:<br />

Fanø<br />

Personbil med eller uden campingvogn /<br />

trailer eller mobilehome inkl 9 personer,<br />

indtil 6 m lang, uanset højde<br />

Voksen<br />

Barn 4-17 år eller pensionist<br />

Alle priser er for tur/retur<br />

Grønland<br />

kr. 380,-<br />

kr.35,kr.20,- www.nordic-ferry.com<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 21


Berlin<br />

søge KaDeWe eller måske et museum.<br />

Besøget afsluttes med et julearrangement<br />

i Spandaus gamle fæstningsværk<br />

Zitadellet. I prisen er der inkluderet<br />

3*** hotel, 3 timers rundtur med<br />

dansktalende guide 3 x morgenmad, 2<br />

x aftensmad samt en festlig aften med<br />

mad og øl og vin ad libitum. Derudover<br />

dagskort til tog og bus. Pris:<br />

3.200 kr. Medlemspris: 2.995 kr.<br />

Tillæg for enkeltværelse 350 kr.<br />

7 dage til Alsace – Frankrig<br />

19. – 25. sept. På ud- og hjemrejsen er<br />

der overnatning i Alsfeld, en hyggelig<br />

by syd for Kassel. I Alsace bor vi tæt<br />

ved Vogeserne og vinruten på Hotel<br />

”Le Gourverneur” i Obernai. Det<br />

er en del af den gamle bymur og en<br />

tidligere guvernørbolig, nu indrettet<br />

som et meget charmerende hotel lige<br />

ud til de små hyggelige gader med<br />

cafeer og spisesteder. Udflugter langs<br />

vinruten til Alsaces vinhovedstad<br />

Colmar, Haut Koeningsborg, en af<br />

Europas ældste borge, hvorfra der er<br />

en fantastisk udsigt over området. Tur<br />

til Strasbourg med EU- parlamentet,<br />

en imponerende domkirke, La petite<br />

France – den gamle bydel.<br />

Med bus inkl. 1/4 pension, 2 x<br />

aftensmad og udflugter, evt. entre er<br />

ekskl. Medlemspris 3.750 kr. tillæg<br />

for eneværelse 750 kr.<br />

Sort Sol over marsken<br />

Bustur med 1 overnatning 23. sep.<br />

eller 30. sep. Første stop er Geografisk<br />

Have i Kolding med planter fra alle<br />

jordens egne. Nyd den medbragte<br />

Alsace<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 22<br />

madpakke her, eller der kan købes<br />

frokost på vejen derover. I Ribe ser<br />

vi den gamle bydel og domkirken,<br />

inden turen går til hotel Ballumhus<br />

i Bredebro. Der er næsten garanti for<br />

at se de mange hundredetusinder af<br />

stære, men naturen kan være lunefuld.<br />

Fredag kører vi til Møgeltønder,<br />

Schackenborg og til Tyskland for at<br />

handle. Vi spiser frokost i Flensborg<br />

og ser lidt af byen. Husk pas. Pris med<br />

bus, guide i Kolding, Ribe, Møgeltønder<br />

og marsken, pension, delt dobbeltværelse<br />

1.498 kr. Medlemspris 1.385<br />

kr. Tillæg for enkeltværelse 200 kr.<br />

Rhinen/Rüdesheim i 5 dage<br />

20. - 24. sep. Rhinen er fest og stemning,<br />

romantiske vinbyer, maleriske<br />

vinmarker, flodbåde og krydstogtskibe.<br />

På denne dejlige vinhøsttur i<br />

september oplever vi det hele. Vi bor<br />

på 3*** Rhinhotel i Rüdesheim med<br />

indendørs swimmingpool, sauna og<br />

dampbad. Hotellet ligger centralt 5<br />

min. gang fra centrum og Drosselgasse.<br />

Der bliver 3 udflugter under opholdet,<br />

blandt andet en pragtfuld sejltur<br />

på Rhinen med opkørsel til Loreley<br />

klippen. Pris: 3.945 kr. Medlemspris<br />

3.445 kr. Tillæg for enkeltværelse 750<br />

kr.<br />

Nyborg/Voldspil/Avernakø<br />

10.-12. august: Vi skal bo på det hyggelige<br />

familiehotel ”Villa Gulle” ved<br />

havnen. Nyborg er en af Danmarks<br />

ældste og smukkeste købstæder med<br />

gamle huse, stræder og slottet fra<br />

1100-tallet. Efter aftensmad kører vi<br />

til voldspil og ser musicalen ”Oliver”.<br />

Nyborg Voldspil har landets flotteste<br />

friluftsscene med skønne kulisser,<br />

pragtfulde sangere og skuespillere.<br />

Husk lunt tøj/regntøj.<br />

2. dag: Til Fåborg, hvor vi tager<br />

færgen til Avernakø. Vi skal på guidet<br />

rundtur med bussen på den idylliske<br />

lille ø, og vi spiser en frokostbuffet bestående<br />

af ø-produkter og hjemmebagt<br />

brød, derefter kaffe med småkager.<br />

3. dag: Efter morgenmaden pakker<br />

vi bussen og kører til Ulriksholm Slot,<br />

hvor vi på en omvisning hører om<br />

slottets historie og ser de smukke sale<br />

fyldt med antikviteter.<br />

Videre til Kerteminde med ca. 3<br />

timer på egen hånd, inden vi kører til<br />

København.<br />

For bus, overnatning i delt dobbeltværelse<br />

m. bad, forplejning begyndende<br />

med frokost 1. dag, og slutter med<br />

morgenmad 3. dag, er prisen: 3.295<br />

kr. Medlemspris: 2.995 kr.<br />

Sort Sol<br />

Djursland/Mols<br />

7.- 9. sept. 1. dag tager vi til Århus i<br />

Den gamle by eller Aros. Overnatning<br />

på Kongens Ege i Randers. 2. dag:<br />

langs Randers fjord, med færgen til<br />

Djursland, til Gammel Estrup, frokost<br />

på Auning Kro, derefter tur på den<br />

nordlige del af Djursland med smukke<br />

herregårde, dejlig natur og Danmarks<br />

ældste præstegård. 3 dag: Mols halvø<br />

med Agri, molboernes hovedstad,<br />

Knebel Kirke, udsmykket af kunstneren<br />

Bjørn Nørgaard, Mols Bjerge<br />

til Ebeltoft hvor vi spiser en to retters<br />

menu i Den Skæve Kro. Medlemspris:<br />

Pris 3.195 kr. for 2 overnatninger,<br />

fuld pension med aftensmad 1.<br />

dag til frokost 3. dag.<br />

Nytår i Nyborg<br />

30. dec. – 1. jan. Afgang fra Valby<br />

st. kl.13.00. Vi gentager succesen fra<br />

de sidste 3 år og kører til Hotel Villa<br />

Gulle – et hyggeligt familiehotel i<br />

Nyborg, lige ved havnen og tæt på<br />

centrum. Nyborg er med sine 700 år,<br />

en af Danmarks ældste købstæder,<br />

bygget op omkring slottet, der i over<br />

200 år fra 1200-1413 var samlingssted<br />

for landets rigsdag. Gulle vil sørge<br />

for et nytårsarrangement i den rette<br />

stemning.<br />

For halvpension, begyndende med<br />

eftermiddagskaffe m. kage 1. dag til<br />

brunch inden vi kører hjem 3. dag.<br />

Bankospil med fine præmier. Bustur<br />

på Fyn. Pris: 2.995 kr. Medlemspris:<br />

2.695 kr.<br />

Program kan hentes hos <strong>Pensionisternes</strong><br />

<strong>Samvirke</strong>.<br />

Kør selv Ture fx:<br />

6 dage i sydsvenske Kalmar med halvpension<br />

1.799 kr.<br />

3 sommerdage på familievenligt hotel<br />

i Brædstrup 499 kr.<br />

6 sommerdage på flot hotel i Kibæk<br />

med morgenmad 1.399 kr. n


Ældre og IT – igen<br />

- ældremobiliseringen vil sikre en fornuftig udvikling.<br />

løbet af foråret og hen over som- I meren har der været fokus på det offentliges<br />

brug af IT i almindelighed og<br />

det offentliges forventninger til ældres<br />

brug af IT i særdeleshed.<br />

<strong>Pensionisternes</strong> <strong>Samvirke</strong> har gentagne<br />

gange påpeget det betænkelige<br />

i, at samle sagsbehandlingen omkring<br />

pension og boligstøtte i 5 centrale centre<br />

med det formål at den væsentligste<br />

kommunikation skal foregå via nettet.<br />

Vi gør opmærksom på, at 53 % af alle<br />

borgere over 65 år aldrig har benyttet<br />

nettet.<br />

Bekymringerne afspejler sig også<br />

i dette nummer af <strong>Seniorernes</strong> blad.<br />

Se for eksempel Tove Lindbo Larsens<br />

debatindlæg ”De ældre bliver sorteper”<br />

, ”Hørt og Set” og denne kommentar<br />

af formand Knud Kingo Christensens<br />

på Ældremobiliseringens hjemmeside:<br />

”I ly af sommeren indføres en ny<br />

centralisering af sagsbehandlingen<br />

på trods af advarsel fra mange<br />

sider<br />

MUSIKINSTRUMENTER<br />

KØBES<br />

– Stand underordnet –<br />

Vi søger violiner, bratscher, celloer, guitarer samt andre<br />

strengeinstrumenter.<br />

Vi køber også blæseinstrumenter, musiklitteratur, noder,<br />

malerier og tegninger der forestiller instrumenter samt<br />

andre musikrelaterede ting.<br />

Torben Lind<br />

Telefon: 3070 7338<br />

lind@post5.tele.dk<br />

Det er aldrig for sent at få et<br />

lykkeligt og indholdsrigt liv!<br />

Væksthøjskolens kurser har forskellige emner indenfor<br />

selvudvikling, sundhed, menneskeforståelse og du får redskaberne<br />

til at skabe dit liv, som du ønsker det.<br />

Kurserne er fra en uge til et års varighed,<br />

og du kan møde andre mennesker,<br />

der også er interesserede i at<br />

udvikle sig og skabe et bedre liv.<br />

Læs mere på www.vaeksthojskolen.dk<br />

Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000<br />

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi<br />

i lighed med andre er betænkelige ved denne<br />

centralisering (5 sagsbehandlingscentre til<br />

objektiv sagsbehandling. Red) siger formand<br />

for Ældremobiliseringen, Knud Kingo<br />

Fredag 2. juli kl. 16.22 udsender<br />

Pensionsstyrelsen meddelelse om, at<br />

regeringen og Dansk Folkeparti har<br />

besluttet at placere 5 sagsbehandlingscentre<br />

til objektiv sagsbehandling i<br />

Frederikshavn, Holstebro, Haderslev,<br />

Vordingborg og Hillerød. ”Jeg finder<br />

det højest besynderligt, at man sådan<br />

”lusker” beslutningen ud”, siger formand<br />

for Ældremobiliseringen Knud<br />

Kingo Christensen, og fortsætter, ” det<br />

skal ikke være nogen hemmelighed, at<br />

vi i lighed med mange andre er betænkelige<br />

ved denne centralisering, og vi<br />

har da også haft foretræde for Folketingets<br />

kommunaludvalg og fremført<br />

vores synspunkter. Vi er rigtig bange<br />

for, at de svageste bliver Sorteper.”<br />

Det kan være uforståeligt, bl.a. med<br />

baggrund i statsminister Lars Løkke<br />

Rasmussens seneste udtalelser i forbindelse<br />

med supersygehuset i Vestjylland,<br />

at man på den måde vælger at<br />

presse modellen igennem.”<br />

Christensen. Fortsættes på side 26.<br />

Det papirløse toilet<br />

Skift kun toiletsædet<br />

Et toilet-bidet optager<br />

ingen ekstra plads i badeværelset.<br />

Du udskifter blot<br />

dit almindelige toiletsæde<br />

med vores bidetsæde og<br />

tilslutter strøm og vand –<br />

hvorefter det er klar til brug.<br />

Aspen Bidets vasker<br />

dig med ren tempereret<br />

vand og tørrer dig med<br />

behagelig varm luft.<br />

Jeg fik skiftet toiletsædet<br />

nu, fordi jeg også i<br />

fremtiden ønsker at klare<br />

mine toiletbesøg helt alene.<br />

The world most selling bidet<br />

Aspen Bidets Bidets er blevet for alle produceret – der stiller si-<br />

krav den til 1971 en bedre og har og en nemmere stor erfaring hygiejne på det<br />

i europæiske forbindelse marked. med toiletbesøg. Aspen Bidets Oplev pas-<br />

forøget ser perfekt velvære, til alle bliv toiletter skyllet i Danmark. med rent<br />

tempereret Det gør installationen vand og spar nem samtidig og billig. på<br />

toiletpapiret.<br />

Bestil en brochure nu eller gå ind på<br />

Aspen vores hjemmeside Bidets passer og desuden se hvordan til et alle<br />

gængse toilet-bidet danske kan gøre toiletter. din hverdag Det gør både<br />

installationen nemmere og nem renere. og billig.<br />

Bestil en brochure eller gå ind på vores<br />

hjemmeside.<br />

INFORMATION<br />

Tlf. 75 56 32 44<br />

J. Honoré www.toilet-bidet.dk Care ApS<br />

Karetmagervej mail@toilet-bidet.dk<br />

7 · 7000 Fredericia<br />

Tlf. 75 56 32 44<br />

www.toilet-bidet.dk<br />

Toilet-bidet.dk<br />

mail@toilet-bidet.dk<br />

v/J. Honoré Care ApS<br />

Karetmagervej 7 · 7000 Fredericia<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 23


KRYDS & TVÆRS<br />

Navn:<br />

Adresse: Post Nr.: By:


Løsning 3/<strong>2010</strong><br />

Krydsord<br />

Blandt de rigtige løsninger trækkes<br />

lod om en præmie på 100 kr., en på<br />

75 kr. og tre på 50 kr. Løsningen,<br />

der sendes til <strong>Seniorernes</strong> <strong>Blad</strong>,<br />

Griffenfeldsgade 58, 2200 Kbh. N.,<br />

skal være os i hænde senest den 10.9.<br />

<strong>2010</strong>. Mærk kuverten “Krydsord”.<br />

Til lykke til de heldige vindere af<br />

krydsen i blad 3 - <strong>2010</strong><br />

100 kr. Inger og Bent Salomonsen<br />

Høje Gladsaxe 29, 12. tv.<br />

2860 Søborg<br />

75 kr. Lilly Engelbrecht<br />

Nyholms Allé 14 B<br />

2610 Rødovre<br />

50 kr. Anna C. Thoning<br />

Engstedet 3, lejl. 46<br />

3500 Værløse<br />

Anne Marie Henriksen<br />

Violvej 12, Lihme<br />

7860 Spøttrup<br />

Ellen E. Mølgaard<br />

Skovhaven 19<br />

5320 Agedrup<br />

!<br />

Klip ud og send ind<br />

Porto betalt<br />

BLIV MEDLEM<br />

INDMELDELSE I PENSIONISTERNES SAMVIRKE:<br />

(sæt venligst x)<br />

Enkeltperson<br />

Par<br />

Forening/Klub:<br />

Institution, råd, projekt m.m.<br />

Jeg ønsker Information om <strong>Samvirke</strong>t<br />

Navn: Tlf.<br />

Adresse:<br />

Post nr. og by<br />

Mange enkeltpersoner, foreninger og<br />

klubber melder sig ind i <strong>Pensionisternes</strong><br />

<strong>Samvirke</strong> for at nyde godt af <strong>Samvirke</strong>ts<br />

bistand, kurser og de servicetilbud<br />

og rabatter, medlemmerne får. De<br />

gør det også for at støtte og præge det<br />

ældrepolitiske arbejde.<br />

Foreninger<br />

<strong>Pensionisternes</strong> <strong>Samvirke</strong> har i sin<br />

kreds en bred vifte af klubber, foreninger,<br />

projekter, brugerhuse og<br />

centre. Årskontingentet for klubber og<br />

foreninger er 12 kr. for de første 100<br />

medlemmer og 7 kr. for hvert af de<br />

efterfølgende medlemmer.<br />

Enkeltmedlemmer<br />

Desuden har vi mange enkeltmedlemmer.<br />

Alle pensionister og efterlønsmodtagere<br />

er velkomne i <strong>Pensionisternes</strong><br />

<strong>Samvirke</strong>. Som medlem får du<br />

<strong>Seniorernes</strong> blad tilsendt 6 gange om<br />

året. Du får forskellige rabatter, og du<br />

kan til speciel lav medlemspris deltage<br />

i vore kurser og andre arrangementer.<br />

Du får også indflydelse. Før hver<br />

kongres inviteres du til et møde, hvor<br />

der vælges delegerede. Kontingentet<br />

er kun 100 kr. om året og 130 kr. for<br />

par.<br />

Andre kan være med<br />

Ældreråd, centre, projekter og institutioner,<br />

der ikke har en egentlig<br />

foreningsstruktur, er velkomne som<br />

medlemmer i <strong>Pensionisternes</strong> <strong>Samvirke</strong>.<br />

Årskontingentet er 1.000 kr.<br />

Vil du være med i vores fællesskab, så<br />

meld dig ind på nedenstående kupon,<br />

portoen er betalt. Du kan også melde<br />

dig ind via forsiden på vores hjemmeside:<br />

www.pensionisternessamvirke.dk<br />

Indmeldelse kan også foregå via Webshoppen<br />

på vores hjemmeside, hvor der<br />

kan betales med det samme.<br />

Abonner på<br />

<strong>Samvirke</strong>ts Nyhedsbrev<br />

Hver måned sender vi et Nyhedsbrev<br />

direkte hjem i din<br />

mailboks, hvis du tilmelder dig<br />

via hjemmesiden.<br />

Køb ind i Webshoppen<br />

Lige nu kan du købe bøger,<br />

pjecer, medlemskab mm.<br />

Senere åbner vi for salg af rejser<br />

og arrangementer.


Fortsat fra side 23.<br />

Tid, tålmodighed<br />

og undervisning<br />

Vi er ikke bagstræveriske ej heller IT<br />

forskrækkede – tværtimod, men det<br />

kræver tid, tålmodighed og undervisning<br />

inden alle kan være med.<br />

Ældremobiliseringen er et glimrende<br />

eksempel og forbillede når det gælder<br />

indsatser for få gruppen af 65+ årige<br />

med helt fremme når det gælder IT.<br />

Alene de mange datastuer vidner herom<br />

og i ældremobiliseringens Nyhedsbrev<br />

for juli måned kunne man læse:<br />

”Fra IT og Telestyrelsen har vi<br />

modtaget følgende:<br />

NemID er den nye digitale signatur<br />

Med NemID kan du logge dig på fx<br />

skat.dk, borger.dk eller din netbank.<br />

Og så er NemID din personlige underskrift<br />

på nettet. NemID er ét fælles<br />

log-in til både offentlige hjemmesider,<br />

net-banken og en masse private selvbetjeningsløsninger.<br />

Et fælles log-in<br />

NemID er det samme log-in næsten<br />

alle steder. Du bruger det samme<br />

bruger-id og den samme adgangskode,<br />

uanset om du vil bruge din netbank<br />

eller din kommunes online selvbetjening;<br />

og uanset om du skal hente<br />

din årsopgørelse fra SKAT eller åbne<br />

din e-Boks. Hver gang bruger du<br />

det samme bruger-id og den samme<br />

adgangskode. Du skal af sikkerhedsmæssige<br />

grunde også bruge en<br />

engangskode fra et nøglekort, som du<br />

får tilsendt, når du bestiller NemID.<br />

Måden du logger ind på, vil altså være<br />

fuldstændig den samme.<br />

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 26<br />

Ældremobiliseringen er et glimrende eksempel og forbillede når det gælder indsatser for få<br />

gruppen af 65+ årige med helt fremme når det gælder IT.<br />

Til at tage med<br />

Du kan også tage NemID med dig<br />

og bruge det på andre computere. Du<br />

skal bare huske dit bruger-id og din<br />

adgangskode – og så dit nøglekort.<br />

Så kan du bruge NemID fra de fleste<br />

<strong>Pensionisternes</strong> <strong>Samvirke</strong><br />

+ + + 11976 + + +<br />

0893 Sjælland USF B<br />

computere med internetforbindelse.<br />

Også fra udlandet, hvis du er ude at<br />

rejse.<br />

En sikker løsning<br />

Sikkerheden omkring NemID er i højsædet,<br />

og derfor er løsningen bygget


op omkring noget, du ved: dit brugerid<br />

og din adgangskode; og noget du<br />

har: dit nøglekort. Dermed er NemID<br />

godt beskyttet mod it-kriminelle og<br />

hackere.<br />

Nøglekortet<br />

Nøglekortet er en liste med engangskoder<br />

til log-in med NemID.<br />

Engangskoderne kaldes for nøgler;<br />

deraf navnet nøglekort. Kortet er<br />

et lille papkort på størrelse med et<br />

kreditkort, hvor nøglerne er påtrykt.<br />

Det er personligt og passer kun til dit<br />

NemID. Hvis du ser dårligt, kan du<br />

bestille NemID til svagtseende. Så får<br />

du et stort nøglekort på størrelse med<br />

et A4-ark, hvor nøglerne er påtrykt.<br />

Sådan får du NemID<br />

Hvis du har netbank, så får du Ne-<br />

mID helt automatisk i perioden 1.<br />

juli – 31. december. Alle netbankerne<br />

skifter nemlig til NemID, og de sender<br />

NemID ud til alle netbankbrugere<br />

i løbet af 2. halvår <strong>2010</strong>. Hvis du ikke<br />

har netbank – eller hvis du er meget<br />

utålmodig, så kan du bestille NemID<br />

på www.nemid.nu eller ved personlig<br />

henvendelse i et borgerservicecenter<br />

eller skattecenter efter 1. juli.<br />

NemID – Ældremobiliseringen er<br />

blandt de første<br />

Kom ikke her og sig de ældre ikke er<br />

med på den nye teknologi, det beviser<br />

datastuernes undervisere gang på<br />

gang. I slutningen af juni tilbød IT og<br />

Telestyrelsen, at Ældremobiliseringen<br />

kunne være med til at afprøve den nye<br />

NemID.<br />

Læserbrev<br />

Forskel på dårlig omsætning<br />

6 underviserne på datastuerne på<br />

Sct. Josef og Frederiksberg fik derfor<br />

lejlighed til at stifte bekendtskab med<br />

den nye digitale signatur, og som<br />

nogle af de første i landet bestille og<br />

afprøve den.<br />

NemId kommer til at afløse den<br />

nuværende digitale signatur og den<br />

bankkode, du kender til din netbank ”<br />

Der er ingen tvivl om, at IT er løsningen<br />

på mange kommunikative<br />

opgaver, men vi skal hele tiden være<br />

opmærksomme, råbe vagt i gevær for<br />

at ikke alt kan løses ad den vej. Den<br />

menneskelige kontakt, rådgivning og<br />

omsorg er stadig nødvendig i masser<br />

af tilfælde.<br />

klemme<br />

Det er i grunden sært at tænke over, hvor forskelligt det private erhvervsliv og det offentlige erhvervsliv tænker og<br />

handler.<br />

Hvis et privat firma ikke rigtigt vil gå som ejeren ønsker, hvad gør han så? Han sætter priserne ned, lokker med<br />

forskellige rabatter til kunderne - køb tre, betal for to - og ofte lykkes det ejeren at ride stormen af.<br />

Når det gælder det offentlige eller halvoffentlige virksomheder, gælder der helt andre regler.<br />

Tag nu fx Postvæsenet - det engang så Kongelige Privilegerede. Vi har netop fået at vide, at vi danskere skriver for<br />

få breve. Hvad gør Posten så? Jo man hæver prisen fra 5.50 kr. til 8.00 kr. Det skal jo nok få os til at skrive meget<br />

mere - sende flere breve.<br />

Og hvad med den offentlige transport? Også her hører vi, at færre tager bussen - så må man da hæve prisen, sørge<br />

for færre afgange, og selvfølgelig nedlægge en lang række ruter.<br />

Ja, der er sandelig forskel på løsningen af en dårlig omsætning. Måske skulle det offentlige lære lidt af det private<br />

erhvervsliv.<br />

Rekonvalescenthjemmet<br />

LYSGLIMT i Gilleleje<br />

Pragtfuld beliggenhed direkte til havet.<br />

Storslået udsigt.<br />

Naturskønne spadsereture.<br />

Et køkken, som tilbyder inspirerende varieret kost.<br />

Godkendt af<br />

Sygeforsikringen Danmark.<br />

Ring efter brochure på<br />

4830 0247<br />

www.lysglimt-gilleleje.dk<br />

Danmarks smukkeste<br />

feriested for ældre.<br />

Tirsdag Tirsdag til fredag på<br />

2 2 timers timers sejlads frokostfrokosti Københavns<br />

sejlads i<br />

Havn<br />

Københavns Havn<br />

inkl. frokost<br />

Havn<br />

og<br />

Frokosttallerken<br />

drikkevarer<br />

kr. 285,00 295,00<br />

N. H. O.<br />

Skanderborg<br />

SENIOR CRUISE CRUISE I I KØBENHAVNS<br />

KØBENHAVNS<br />

HAVN ELLER PÅ ROSKILDE FJORD<br />

Tirsdag Tirsdag til fredag på<br />

(sejlads (sejlads fra fra 3/4 1/4 - - 26/10) 31/10)<br />

2 2 timers timers sejlads frokostfrokostpå Roskilde sejlads Fjord på<br />

inkl. Roskilde frokost Fjord og<br />

drikkevarer Frokost<br />

kr. 265,00 275,00<br />

Priserne Sejladsen på begge på skibe begge er skibe incl. 1 er glas til seniorer øl, vin eller 60+. vand og<br />

kaffe samt Minimum sejlads 10 (min. personer. 10 couverter)<br />

For reservation til begge skibe ring på telefon 46 4675 75 64 6460 60<br />

www.sagaqueen.dk www.sagaqueen.dk www.sagafjord.dk<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 27


Af Gitte E. Olsen,<br />

sekretariatschef i<br />

Ældremobiliseringen<br />

Travl men tryg<br />

– tilmeld dig Tryghedsnettet<br />

Tryghedsopkald om morgenen er et gammelt kendt tilbud, som findes både hos Røde Kors,<br />

Menighedsplejerne, i Ældre hjælper Ældre og mange andre steder. Disse morgenopkald<br />

giver de svageste ældre tryghed, en personlig kontakt og en god start på dagen. Men hvad<br />

med de mange friske, travle ældre, der bor alene, men som ikke har tid til at vente på et<br />

dagligt opkald, og heller ikke føler sig som en del af målgruppen for ”tryghedsopkaldet”?<br />

Vi ved, at rigtig<br />

mange ældre,<br />

der bor alene, tænker<br />

over, hvad der<br />

kan ske, hvis de<br />

faldt om en dag.<br />

Hvem reagerer<br />

og hvor hurtigt?<br />

Vi har alle læst<br />

de triste historier, hvor man finder<br />

en person død ofte lang tid efter. Så<br />

galt behøver det ikke at gå, men at<br />

ligge med en brækket hofte ol. i et par<br />

dage, er bestemt ikke behageligt. Det<br />

ville Ældremobiliseringen gerne være<br />

med til at forhindre, og qua arbejdet i<br />

datastuerne ved vi, at mange ældre har<br />

en computer hjemme og bruger såvel<br />

den som sms-funktionen på mobiltelefonen.<br />

Vi søgte derfor Trygfonden<br />

om midler til at udvikle en model, der<br />

tilgodeser friske travle ældre, der blot<br />

gerne vil have den sikkerhed, at nogen<br />

reagerer, hvis de ikke dagligt ”melder<br />

sig på banen”.<br />

Er du en af disse ældre, så tilmeld<br />

dig Tryghedsnettet via www.aeldremobiliseringen.dk.<br />

Det er næsten<br />

gratis, dog skal der betales for de eventuelle<br />

sms’er, der sendes (max. 2 kr.<br />

+ alm. sms-takst). Beløbet dækker de<br />

udgifter, Ældremobiliseringen har hos<br />

den operatør, der udsender sms’erne.<br />

For at have glæde af Tryghedsnettet<br />

skal du bruge følgende:<br />

• En computer med internetadgang<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 28<br />

• En mobiltelefon, der kan sende og<br />

modtage sms’er<br />

• 1 eller 2 kontaktpersoner (familie,<br />

naboer, etc.), der har en mobiltelefon,<br />

der kan sende og modtage<br />

sms’er<br />

• Har du ikke selv en kontaktperson,<br />

kan ”Ældre hjælper Ældre” måske<br />

hjælpe<br />

Hvor skal vi nu klage?<br />

Helge, der er en travl og aktiv mand, som stadig har tilknytning til arbejdsmarkedet, synes,<br />

at Tryghedsnettet er alle tiders ide.<br />

Tryghedsnettet sikrer, at en af dine<br />

2 kontaktpersoner bliver gjort opmærksom<br />

på det, hvis du er i problemer.<br />

Hvad der så skal ske, skal du selv<br />

have aftalt med dem på forhånd.<br />

Se mere om Tryghedsnettet på<br />

www.aeldremobiliseringen.dk (klik på<br />

ikonet i nederste højre hjørne). n<br />

K lageråd på hjemmehjælpsområdet er nedlagt pr. 30. juni i år. Så hvis man fremover er utilfreds med kommunens<br />

afgørelse om den tildelte hjemmehjælp, skal man klage til Det Sociale Nævn. Det foregår således, at<br />

klagen sendes til kommunen, som så sender klagen videre til Det Sociale Nævn. Men hvis kommunen vælger at<br />

omgøre afgørelsen, og dermed delvist eller helt imødekommer borgerens krav, kan klagen enten sendes videre til Det<br />

Sociale Nævn med oplysning om omgørelsen eller sagen helt bortfalde.<br />

Se mere på www.danskeaeldreraad.dk - www.statsforvaltningen.dk eller på din kommunes hjemmeside. n


HØRT OG SET<br />

Pensioner centraliseres<br />

Som følge af regeringens aftale med<br />

KL skal det meste af håndteringen af<br />

forskellige ydelser – herunder folkepension<br />

– flyttes fra kommunerne til trefem<br />

centrale, statslige centre, hvor man<br />

kun vil benytte sig af brev, telefon eller<br />

e-mail. Samtidig flyttes 1.000, svarende<br />

til halvdelen, af de kommunale sagsbehandlere<br />

med, andre 500 bliver på<br />

rådhuset, mens 500 rationaliseres væk.<br />

Den årlige besparelse på 300 mio. kr.,<br />

får kommunerne lov til at beholde.<br />

Det vurderes, at 110.000 borgere<br />

hvert år henvender sig til kommunen<br />

om folke- og førtidspension, boligstøtte,<br />

barselsdagpenge og børnebidrag.<br />

Det skal de i fremtiden kun, hvis det<br />

er vanskelige sager, som fremover skal<br />

foregå på et almindeligt borgerservicekontor.<br />

“Det er ikke rimeligt, at mennesker,<br />

der har det dårligt, skal stå i en skranke<br />

og udlevere personlige oplysninger<br />

ved siden af en borger, der kommer for<br />

at få skraldeposer til haveaffald”, siger<br />

fællestillidsmanden for socialrådgiverne<br />

i Frederiksberg Kommune, Klaus<br />

Andreasen.<br />

Men sådan bliver det. Og det vil<br />

især gå ud over de svageste og de ældre,<br />

hvor mange ventes at holde sig væk.<br />

Ældre Sagen er dog positiv over for de<br />

nye centre.<br />

Andre følger af den kommunale<br />

økonomiaftale med regeringen er bl.a.,<br />

at der må bygges for 15 mia. kr. i 2011<br />

(behovet anslås at ligge på 21 mia. kr.),<br />

hvoraf 7 mia. skal bruges til daginstitutioner,<br />

folkeskole- og ældreområdet.<br />

Hvis kommunerne ikke lever op til<br />

aftalen, skal der trækkes op til 3 mia.<br />

kr. fra deres samlede bloktilskud, og<br />

hvert halvår skal kommunen aflevere<br />

regnskaber til regeringen.<br />

Kilde: Politiken 11., 14. og 15.6.<strong>2010</strong>.<br />

Ældre og it<br />

Fire ud af fem ældre over 65 år bruger<br />

primært internettet til at sende og<br />

modtage e-mails. Tre ud af ti søger<br />

information om varer eller tjenester<br />

eller på offentlige myndigheders<br />

hjemmesider. Lidt over hver femte<br />

indsender blanketter mv. til offentlige<br />

myndigheder. Samtidig bruger tre ud<br />

af ti netbank, men kun marginalt færre<br />

læser nyheder online. Det viser nye tal<br />

fra undersøgelsen ‘Befolkningens brug<br />

af internet’, der i år er udvidet med<br />

aldersgruppen 75-89 år.<br />

Det fremgår endvidere, at hver<br />

anden pensionist har computer og<br />

internet i hjemmet, og hver tredje over<br />

65 år anvender internettet dagligt.<br />

Lidt flere, nemlig fire ud af ti over 65<br />

år, bruger nettet mindst en gang om<br />

ugen. 53 pct. har aldrig prøvet at være<br />

på nettet. Andelen af de, som aldrig<br />

anvender internet, er højest i aldersgruppen<br />

80-89 år, nemlig 80 pct.<br />

Kilde: Videnscenter på Ældreområdet<br />

og Nyt fra Danmarks Statistik,<br />

nr. 267, 16.6.<strong>2010</strong>.<br />

Se også vor hjemmeside http://<br />

www.aeldreviden.dk/fagomraader/it/<br />

index.html<br />

- og så hørte vi skuespilleren Flemming<br />

Jensen ytre sig i den igangværende<br />

debat om hjemmeplejen.<br />

Tillid er godt – men kontrol<br />

er bedre – Nej omvendt!!!<br />

”…..- I løbet af de sidste 15 år har<br />

vi skabt et system, der langsomt har<br />

fjernet værdigheden fra det enkelte<br />

menneske. Topstyring, new management<br />

- kald det, hvad I vil. Når man<br />

professionaliserede en arbejdsplads,<br />

betød det, at man satte amatører til<br />

at styre den - og anbragte den fagligt<br />

professionelle indsigt og viden nederst<br />

i hierarkiet.<br />

I effektivitetens navn har man satset<br />

benhårdt på begrebet inkompetent<br />

ledelse. Det er meget vigtigt! En leder<br />

må ikke vide noget om det, han leder -<br />

det har man folk til, det er laverestående<br />

funktioner. Ledelse er en disciplin<br />

i sig selv - så det er underordnet, om<br />

man er med til at lede en cykelpumpefabrik,<br />

Rigshospitalet, Danmarks Radio<br />

eller en hundekiksefabrik i Struer.<br />

Sideløbende har man givet hele ledelseslaget<br />

gær ud fra et synspunkt om,<br />

at beslutningsprocessen er vigtigere<br />

end produktet. Flere høvdinge - færre<br />

indianere, tak.<br />

Når der så kommer en historie som<br />

den med hjemmehjælpere, der ikke<br />

er engagerede i deres job, så starter<br />

man ikke med at spørge, hvorfor disse<br />

mennesker ikke er engagerede. I følge<br />

Megafon mener 61 % af befolkningen,<br />

at der simpelthen er for lidt kontrol.<br />

Jeg er lodret uenig med 61% af befolkningen.<br />

Den almindelige holdning er: Tillid<br />

er godt - men kontrol er bedre.<br />

Sludder! Det er omvendt!<br />

Hvad er bedst? Hvis man tropper op<br />

på sin nye arbejdsplads og bli’r mødt<br />

med: ”Hvor var det godt, at det blev<br />

dig! Vi er meget spændte på, hvad du<br />

kan finde på! Sig, hvis vi kan hjælpe,<br />

men det her er selvfølgelig dit ansvar.”<br />

Eller - ”Ja, så er du ansat på prøve i tre<br />

måneder, makker - og husk at stemple<br />

ind , når du kommer, og ud, når du<br />

går - og så har vi et skema, hvor du<br />

krydser af for hver lille ting, du foreta’r<br />

dig, så vi kan være sikre på, at du ikke<br />

fiser den af, for vi kender godt din<br />

type!”<br />

Kan I mærke det? Det første skaber<br />

energi - jaaa! Det andet skaber trods -<br />

hallo!<br />

Det, jeg siger her, er ikke naivt! Det<br />

er realisme. For jeg har set det gang<br />

på gang - det har vi alle sammen. Det<br />

er forbløffende, i hvor høj grad det<br />

gælder, at:<br />

Vi bli’r, hvad andre forventer af os!<br />

Så ville det da være tosset ikke at<br />

forvente noget godt.<br />

Man skal turde! Kræfter skal slippes<br />

løs - ikke stækkes………”<br />

Kanten 14. juli <strong>2010</strong> kl. 07:40 på P1<br />

n<br />

Nyhed minimerer tabu<br />

Nu er der endelig en stor nyhed indenfor et af de sidste tabuer. På en<br />

let tilgængelig og anonym måde kan man hente råd og vejledning til<br />

afhjælpning af problemer med afføringen.<br />

Den 15. juni <strong>2010</strong> gik en netbrevkasse for forstoppelse, diare og ufrivillig<br />

afføring i luften. Det er Gerd Johnsen, specialsygeplejerske SD, der er<br />

redaktør. Prøv at gå ind på www.dagenssundhed.dk og se, hvor nemt det<br />

er. Alle såvel lægfolk som fagfolk kan skrive ind og Gerd vil svare inden<br />

for 5 hverdage.<br />

Bag Dagens Sundhed, som lægger rammer til brevkassen, står Prescriba<br />

Aps. Prescriba er Nordens førende specialist i formidling af ny viden om<br />

sundhed, forebyggelse og behandling. Deres metier er at koordinere,<br />

systematisere, og udgive opdaterede informationer fra et omfattende netværk<br />

af internationalt anerkendte speciallæger og eksperter. n<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 29


Fester<br />

Øst for Storebælt<br />

Høstfest i<br />

Tivolis Koncertsal<br />

16.8 kl. 10.30 – 12.30 med:<br />

Fede Finn og Funny Boyz<br />

Bakkens Syngepiger:<br />

Dot Westmann, Tina Grundwald og Ann Farholt<br />

Bjørn Tidmann<br />

Gentofte Big Band<br />

Konferencier Georg Poulsen - Medlemspris 115 kr. 125 kr.<br />

Københavner tilbud:<br />

Billetten til koncertsalen gælder også som indgang til Tivoli. Vi har fået<br />

gode frokosttilbud på udvalgte restauranter i Tivoli.<br />

Høstfest i<br />

Herfølgehallen<br />

10.9. kl. 13 - 19.30 med bl.a.:<br />

Lune Carlsen (Kim Larsen kopi)<br />

Birkums Danseorkester underholder og spiller op til dans<br />

Konferencier Mark Jensen<br />

Festtaler: Valgmenighedspræst og feltpræst Kristian Massey Møller<br />

Køge tilbud:<br />

Bus fra Griffenfeldsgade 58, kl. 10. I Køge tager en guide os med gennem den ældste del<br />

af byen.. Der vil også være mulighed for at se på byens forretninger og nyde Køge Torvs<br />

aktive liv.. Så kører vi til Herfølgehallen, hvor kalvestegen og desserten bliver serveret, og<br />

sidst på eftermiddagen er der kaffe og boller med pålæg. Hjemkomst ca. kl. 20.30. Pris for<br />

Herfølge Høstfest 245 kr. og 345 kr. for fest og tilbud. Billetter til festerne købes forud hos<br />

<strong>Pensionisternes</strong> <strong>Samvirke</strong>.<br />

Vest for Storebælt<br />

Musikhuset, Esbjerg<br />

28. september kl. 10.30–12.30<br />

Capstan koret<br />

Mats Rudklint, Pernille Tommerup og Martin Guldborg<br />

Lune Carlsen<br />

Jette Torp<br />

Konferencier: Martin Guldborg.<br />

Pris: 120 kr.<br />

Efter festen<br />

Nyd en lækker frokost, enten i:<br />

Kunstmuseets restaurant<br />

Rugmelsstegt sildefi let let i sur-sød lage, serveres med rødløg og husets hjemmelavede<br />

karrysalat, Hjemmepaneret fi skefi let med husets hjemmerørte remoulade og citron,<br />

Stor frisk stegt frikadelle med kold kartoffelsalat og surt, Smørstegt svinemørbrad<br />

med bløde løg, Brie med frugter, Husets hjemmelavede Sarah Bernard.<br />

OBS: Der skal bestilles forud på tlf. 75 12 64 95. Pris: 100 kr.<br />

Eller i:<br />

Musikhusets foyer<br />

Tallerkenanretningen leveres af Kogepunktet.<br />

Koldrøget lakseroulade med fennikelsalat, Krondyr og svampe i spidskål med med rødrød- løgskompot, Serranoskinke med pastasalat, Perlehønebryst med kartoffelterrin og<br />

jordskokker, Chokoladetærte med vanillecreme, hjemmebagt brød med smør.<br />

OBS: Der skal bestilles forud på tlf. 76 10 90 15. Pris: 135 kr.<br />

Billetter: <strong>Pensionisternes</strong> <strong>Samvirke</strong> 35 37 24 22,<br />

Lokal Cafeen 75 12 59 07 eller din lokale klub.<br />

Arr: <strong>Pensionisternes</strong> <strong>Samvirke</strong> og Hjerteforeningen Esbjerg/Fanø<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 30


Flextrafik – kørsel til aktiviteter<br />

En historie fra hverdagen: En<br />

onsdag ved middagstid kom en<br />

dame ind ad døren med sin rollator<br />

og forcerede med trænet styring af gåredskabet<br />

dørtrinnet. ”Jeg er ny her,<br />

jeg skal begynde til bridge, det starter<br />

kl. 13.00”, sagde damen til den, der<br />

stod nærmest. Øhhhh, ”bridgen er aflyst<br />

i dag, har du ikke fået besked om<br />

det?” Og nej, den besked var smuttet<br />

til det nye medlem.<br />

Nu var gode råd dyre<br />

Damen var blevet kørt til aktiviteten<br />

af sin kørselsordning, og ordningen<br />

holdt stadig lige udenfor, så først<br />

styrtede vi ud for at høre om, hun<br />

dog ikke kunne blive kørt hjem igen.<br />

(vi havde nemlig ikke rigtig noget at<br />

tilbyde hende, da bridgen var aflyst på<br />

grund af et møde, der skulle være i det<br />

pågældende lokale, og vi har i øvrigt<br />

ikke noget med bridgen at gøre osv.)<br />

Udviklingschef Niels Agerbo fra Movia, som Flextrafik er en afdeling af,<br />

henviser til en ret ny brugertilfredshedsundersøgelse, hvoraf det fremgår, at<br />

de faktisk gør det så godt, som de kan. Kun 3 % af de adspurgte i undersøgelsen<br />

har givet udtryk for utilfredshed. Og det er klart, at vi ser på, om det<br />

er noget, vi kan gøre noget ved. Der er desværre ikke spurgt direkte til bestillingsformen<br />

med de 7 valgmuligheder, men der er spurgt til prioritering<br />

af det vigtigste ved benyttelse af ordningen, og der har langt over halvdelen<br />

prioriteret, at det skal være nemt og fleksibelt at bestille sin kørsel.<br />

ak ja! Og ak nej! Chaufføren kunne<br />

ikke lave sin rute om, så vi skulle ringe<br />

til Flextrafik og bestille en ny hjemtransport.<br />

Vi ringede til Flextrafik for damen,<br />

som fandt nummeret frem: 70 26 27<br />

27, goddag det er Flextrafik, du har<br />

nu 7 valgmuligheder. Hvis man ikke<br />

har prøvet det før, er det sørme ikke<br />

nemt at vide, hvornår man skal vælge<br />

at trykke. Var det nu det, de sagde ved<br />

tryk 2, der var mit ærinde eller skal<br />

jeg lige vente og<br />

høre de andre<br />

5 muligheder.<br />

Jeg ringede op<br />

igen og valgte<br />

at trykke 1, det<br />

er driftsvagten,<br />

de må da kunne<br />

hjælpe, men nej<br />

det skulle have<br />

været 2, jeg<br />

skulle trykke, så<br />

jeg blev bedt om<br />

at ringe op igen<br />

og trykke 2. Nu<br />

fik jeg: ”Bestille<br />

– bestille/annullere ture alle dage fra<br />

8-16”.<br />

Endelig et menneske<br />

at tale med<br />

Godt så kunne vi komme til at tale<br />

med et menneske og ikke en automat.<br />

Jeg forklarede situationen, (og husk, jeg<br />

kendte jo ikke reglerne) ”den pågældendes<br />

cpr.nr.?” Blev der spurgt! Nåh ja<br />

selvfølgelig, det kunne jeg have sagt mig<br />

selv. Det fik de så. Njah - det er ikke<br />

sådan at få en ny tid med så kort varsel,<br />

men de ville gøre, hvad de kunne og det<br />

kunne måske lade sig gøre indenfor den<br />

næste 1½ time. Og hvis det ikke var tilfredsstillende<br />

måtte damen jo selv sørge<br />

for at komme hjem fx med en taxa.<br />

Men hun skulle jo lige huske at afbestille<br />

den hjemtransport, der allerede var<br />

booket. Og – det var åbenbart en ekstra<br />

service – så ville den tur ikke komme til<br />

at tælle i regnskabet. Ja ja, den afbestilte<br />

vi så med det samme, og sagde ja tak<br />

til afhentning indenfor den næste 1½<br />

time. Hold da op! Men imponerende<br />

som damen tog det!<br />

Lise Høst<br />

Damen med rollator siger, at hun er godt tilfreds med sin kørselsordning,<br />

og at de faktisk prøver at være fleksible. Når man kører med<br />

ordningen flere gange om ugen, får man jo indblik i, hvordan de<br />

hele tiden skal planlægge og tage hensyn. Det er jo ikke en taxa, og<br />

den koster jo heller ikke som en taxa.<br />

TESTAMENTE<br />

AFTALT ADVOKATSALÆR<br />

FØRSTE MØDE ER GRATIS<br />

FOR SAMVIRKETS MEDLEMMER<br />

A D V O K AT F I R M A E T<br />

Jens Hoffmeyer<br />

3318 8300 • 2331 5525<br />

RÅDHUSPLADSEN 16 • 1550 KØBENHAVN V<br />

SENIORERNES BLAD NR. 4. <strong>2010</strong> SIDE 31


ERGOVITSER<br />

LILLE<br />

RENE var<br />

på besøg<br />

hos os for<br />

nylig, og<br />

mens vi to<br />

mandfolk<br />

sad i haven<br />

og ventede<br />

på, at det<br />

skulle blive<br />

middagsmadspisetid, fortalte den<br />

lille purk om mange forskellige ting.<br />

Blandt andet fortalte han om faster<br />

Aase. - Hun sover altid for længe<br />

om morgenen. Hun si´r selv, at hun<br />

må løbe til bussen – og hun løber<br />

så stærkt, at hjertet hopper i livet på<br />

hende, si´r hun. Men i morges, fortsatte<br />

Rene, så jeg hende selv komme<br />

løbende, og da må hun have været ekstra<br />

sent på den, for hun løb så stærkt,<br />

at begge hendes hjerter hoppede i livet<br />

på hende…<br />

ORGLET BRUSEDE da de nygifte<br />

gik ned af kirkegulvet, og den unge<br />

bruds mor hulkede til den store guldmedalje.<br />

-Så, så, trøstede hendes mand hende.<br />

Husk på, at nok har vi mistet en datter<br />

– men til gengæld har vi igen fået<br />

telefon og badeværelse.<br />

NEDE HOS VOR gode doktormand,<br />

hørte vi følgende replik, som vi ikke<br />

vil undlade, at indvie Dem i;<br />

- De skal have masser af hvile og sund<br />

kost.<br />

- Jamen jeg er hverken træt eller sulten,<br />

doktor. Jeg er syg!<br />

THOMAS VAR ikke stor, men han<br />

var altid klar til at løbe i byen for folk,<br />

og samtidig var han godt skåret for<br />

tungebåndet. En dag blev han sendt<br />

hen til sadelmageren for at hente en<br />

grime til en af hestene. Da han fik den<br />

udleveret, sagde han:<br />

- Den ska´ skrywwes.<br />

- Javist, er én te din far?<br />

- Næjda, den æ te det gamle øg.<br />

FOLK DER TROR, AT DE VED<br />

ALT, er hamrende irriterende for os,<br />

der gør det.<br />

VED DU, hvad lighed der er mellem<br />

mænd og servietter?<br />

- Næh, der kan jeg ikke være med.<br />

- Jo, de dukker op, når der er mad<br />

på bordet.<br />

TO GAMLINGE sad på bænken<br />

udenfor stationen i Randers, og idet<br />

jeg passerede dem, hørte jeg med mit<br />

allerlængste øre følgende:<br />

- Jeg har sejlet på varmen i 40 år.<br />

- Sku´ det være noget særligt, jeg har<br />

boet på heden i 30 år…<br />

DU MÅ DA næsten have hørt den<br />

om englænderen, der blev indlagt på<br />

Rigshospitalet, og om morgenen blev<br />

vækket af sygeplejersken med ordene.<br />

- Godmorgen. Vil nogen have Bækken?<br />

- Yes please, thank you, and two eggs,<br />

svarede englænderen.<br />

Nå, kendte du den ikke, så var det da<br />

godt, du fik den her.<br />

DET VAR DOG EN UTROLIG lang<br />

tunnel toget kører i gennem nu, sagde<br />

Anni.<br />

-Jaaaaeh, svarede Knud Aage; men nu<br />

sidder vi jo også i den bagerste vogn…<br />

UNDER EN AF sommerens Gudstjenester<br />

i Høsterkøb kirke stod præsten<br />

og talte om naturen.<br />

- Hvert græsstrå, sagde præsten, er i<br />

virkeligheden en Gudstjeneste.<br />

DER VAR BAL i den lokale forening,<br />

og under en sagte vals hørte jeg følgende<br />

fra et forbidansende par:<br />

Du er bedårende. Nu har vi danset<br />

hele aftenen og hver dans forekommer<br />

mig kortere og kortere.<br />

Nåeh, det er nok fordi jeg er gift med<br />

pianisten…..<br />

EN YNGRE kollega stak hovedet ind<br />

på sportsredaktionen:<br />

- Sig mig, hvordan lærer jeg en ung<br />

pige at svømme?<br />

- Jo, ser du, du lægger armen om livet<br />

på hende, og …<br />

- Det er altså min søster, det drejer sig<br />

om.<br />

- Ja så, nå; men så stiller du hende<br />

op på kanten af bassinet og skubber<br />

hende i …<br />

UD FRA kontoret lød det en tidlig<br />

mandag morgen netop som jeg gik<br />

forbi:<br />

- DET PASSER ALTSÅ IKKE Lone.<br />

Jeg har aldrig sagt, at Peter er selvoptaget.<br />

Men jeg har sagt, at han ikke kan<br />

lide at tage brusebad, for så dugger<br />

spejlet.<br />

ERGO<br />

Afsender: <strong>Pensionisternes</strong> <strong>Samvirke</strong>, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N<br />

UMM<br />

ID nr. 42405

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!