37.342 - HovedCirklen - Hjerneskadeforeningen

hjsf.dk

37.342 - HovedCirklen - Hjerneskadeforeningen

årgang 16 • nummer 1 • marts 2003


REDAKTION

HovedCirklen

Brøndby Møllevej 8 · 2605 Brøndby

ISSN 1396-7924

Tlf. 4343 2433 . Fax 4342 2430

info@hjerneskadeforeningen.dk

Ansvarshavende:

Bestyrelsens forretningsudvalg

Red.:

Marianne Schirrmacher

Layout og tryk:

npc tryk a/s

Deadline 2003:

Nr. 2 - 23. maj 2003

Næste nummer af

HovedCirklen

udkommer juni 2003.

Abonnement:

Abonnement og medlemskab

koster kr. 200,- og tegnes ved

henvendelse til Hjerneskadeforeningens

kontor.

Redaktionen modtager gerne

artikler til bladet. Helst på

diskette eller e-mail.

Send billeder med.

Artikler i bladet dækker ikke

nødvendigvis Hjerneskadeforeningenssynspunkt

med

undtagelse af lederen.

Gengivelse af artikler fra bladet

er tilladt med kildeangivelse.

2 Hoved Cirklen 1-03

SKAL OGSÅ LEVES

· LIV DER REDDES ·

Landsforeningens kontor

Brøndby Møllevej 8

2605 Brøndby

Girobank 195-0096

Tlf. 4343 2433

Fax 4342 2430

info@hjerneskadeforeningen.dk

Mandag-torsdag kl. 9-15

Fredag kl. 9-13

Direktør

Svend-Erik Andreasen

Hovedbestyrelsen

Landsformand

Niels-Anton Svendsen

Niels-Anton@tdcadsl.dk

Næstformand

Elmer S. Gade

Bestyrrelsesmedlemmer

Ingemann Jensen

Lisbeth Holmgaard

Hanne Frandsen

Ingeborg Kristensen

Niels Henry Andersen

Amtskredse

Kbh. og Roskilde

Formand

Kristian Siversleth

Mynstersvej 12, 3.th.

1827 Frederiksbeg

Tlf. 3324 3465

k.siversleth@get2net.dk

Frederiksborg Amt

Lisbeth Holmgaard

Muldager 11

3600 Frederikssund

Tlf. 2044 6578

holmgard@post9.tele.dk

Vestsjællands Amt

Leif Møller

Søtoften 3

4180 Sorø

Tlf. 5783 1010

leif-bente@mail1.stofanet.dk

Storstrøms Amt

Arne Høegh

Engvej 4, Bregninge

4892 Kettinge

Tlf. 5486 4300

Mellem kl. 12.00-13.00

eller efter kl. 18.00

agh@nysted.dk

Mødested: Labyrinten

Poul Martin Møllersvej 20

4800 Nykøbing F.

Her finder du

Hjerneskadeforeningen

Fyns Amt

Formand

Ingemann Jensen

Voldtoftevej 10

5620 Glamsbjerg

Tlf./Fax 6473 1167

inje@post3.tele.dk

Amtskredsens kontoradresse:

Birgit Jacobsen

Hjerneskadeforeningen

Rugårdsvej 393

5210 Odense NV

Telefontid:

Amtskredsens telefon

6591 9994 er åben

tirsdage kl. 18.00-21.00

Vejle Amt

Niels Henry Andersen

Kolding Landevej 78,

Taulov, 7000 Fredericia

Tlf. 7556 4474

nha@post12.tele.dk

Sønderjyllands Amt

Se Vejle Amt

Ringkøbing Amt

Elmer S. Gade

Griegsvej 12, Lind

7400 Herning

Tlf. (arb.) 9712 5788

Privat 9712 5461

sg@hernhs.dk

Ribe Amt

Se Ringkøbing Amt

Viborg Amt

Niels - Jacop Vestergaard

Gl. Aalborgvej 51, 2. tv.

8000 Viborg

Tlf. 8660 31 35

nielsv@vip.cybercity.dk

Århus Amt

Jette Sloth

Jegstrupvænget 143

8310 Tranbjerg J

Tlf. 8672 0835

jettesloth@tdcadsl.dk

Værestedet

MarselisborgCentret

Bygning 3

P.P. Ørumsgade 11

8000 Århus C

Tlf. 8949 1717

Nordjyllands Amt

Hanne Frandsen

Løvstikkevej 79

9000 Aalborg

Tlf. 9879 0348

hanne-bent@stofanet.dk

Hjerneskadeforeningen

er en brugerorganisation for

mennesker med erhvervet

hjerneskade.

I Danmark lever op mod

50.000 mennesker med

følgerne af en alvorlig

senhjerneskade.

De hyppigste årsager er:

Kranietraume (slag mod

hovedet som følge af ulykker

eller vold). Trafikulykkerne

står for 75% af tilfældene.

Apopleksi (slagtilfælde som

følge af blodprop eller

blødning i hjernen).

Andre udløsende årsager kan

være infektionssygdomme

som hjernebetændelse, tumorer,

iltmangel ved hjertestop samt

organiske opløsningsmidler.

Internetadresser

Hjerneskadeforeningens

hjemmeside:

www.hjerneskadeforeningen.dk

E-mail adresser:

Hjerneskadeforeningen:

info@hjerneskadeforeningen.dk

Hovedtropperne:

hovedtropperne-

@hjerneskadeforeningen.dk

BladetHovedcirklen:marianne

@hjerneskadeforeningen.dk

Rådgivning:

Socialrådgiver

V/Frida Holm Petersen

Økonomisk og juridisk

rådgivning Telefon 8949 1717

Mandag (med åben rådgivning)

kl. 10.00 - 14.30

Tirsdag-Torsdag

(telefonrådgivning)

kl. 10.00 - 14.30

Redaktion

af dette blad

sluttede den 28.2.2003


INDHOLD

Leder......................................................3

Det sociale hjørne..................................4

Min brors digt........................................5

Brainstorm er klar endnu engang! ........6

Landstræf for Sen-hjerneskaderamte

familier ..................................................7

Samværdsuge 1 - Jylland ......................8

Samværdsuge 2 - Sjælland ....................9

Hold sammen kursus ..........................10

Hovedtropperne:

Leder....................................................12

Cafe Rampelyset..................................13

Ban vejen fr din fremtid ......................14

Handicappede på

Roskilde Festival 2003r ......................15

Nyt fra kunst-fronten ..........................16

Præsentation af foreningens nye direktør

Svend-Erik Andreasen ........................17

Boganmeldelse: Udfordring - at leve

med en hjerneskadet i familien ..........18

Pårørende søges ..................................19

Savner du også en at tilbringe tiden

sammen med........................................19

Hjerneskade og hverdagsliv ................20

Nyt fra amtskredsene ..........................20

Siden sidst!

Af landsformand Niels-Anton Svendsen

Siden sidst er der sket ganske meget.

Svend-Erik Andreasen, vores nye direktør

tiltrådte den 1. februar, og selv

om det var en lørdag, blev Svend-Erik’s

start i foreningen ikke en fridag,

men en arbejdsdag, idet vi holdt hovedbestyrelsesmøde

i Århus. Et stort

velkommen til Svend-Erik. Du kan

læse en nærmere præsentation af

Svend-Erik inde i bladet.

Den 5. februar 2003 blev Det Europæiske

Handicapår 2003 officielt

åbnet ved et arrangement i København.

Her var taler af nuværende og

forhenværende ministre krydret med

indslag af mere underholdende karakter.

Et hovedtema handlede om regeringens

handicappolitiske vision og

regeringen havde valgt samme dag at

offentliggøre deres ”Handlingsplan for

handicapområdet”. Hvis du har lyst til

at læse den, er der et link på Hjerneskadeforeningens

hjemmeside.

Men handlingsplanen blev taget

”under kærlig behandling” af formanden

for DSI, Stig Langvad, der beskrev

planen med et billedsprog, der

nok vil blive hvisket om på gangene i

ministerierne i en rum tid.

”Handlingsplanen er blevet præsenteret,

og præsenterer sig selv,

som en 12 cylindret Jaguar. Vi havde

heller ikke forventet andet i handicapåret.

Men når man åbner

motorhjælmen og studerer planen

nærmere, så er den desværre kun

udstyret med en Trabant-motor.

Den er godt nok skinnende og tunet,

men jeg mener ikke, den giver

tilstrækkelig sikkerhed for, at vi

kan nå frem til vores bestemmelsessted.”

LEDER

En handlingsplan uden klare mål,

uden tidsrammer for hvornår målene

skal være nået og uden de fornødne

økonomiske ressourcer gør det vanskeligt

at tro på konkrete resultater af

handlingsplanen inden for de nærmeste

år.

Så går man straks helt anderledes til

værks i flere af vore amter. Eksempelvis

i Viborg Amt, som jeg havde fornøjelsen

af at besøge i forbindelse

med præsentation af et projekt, der nu

var afsluttet. Her havde amtet spurgt

flere mennesker med en erhvervet

hjerneskade om, hvad de gerne ville

med deres liv – oprindeligt med henblik

på deltagelse i kultur- og fritidslivet,

men man fandt hurtigt ud af, at

det i realiteten måtte dreje sig om

hverdagslivet. Det er der kommet en

meget spændende rapport ud af, som

forventes udgivet i bogform senere på

året.

Nu kunne man jo frygte, at en sådan

rapport bliver sat på hylden, hvor den

så kan stå og samle støv! – MEN sådan

arbejder man ikke i Viborg Amt.

Man var allerede i gang med et nyt

projekt, der - med udgangspunkt i rapporten

- skulle forsøge at nedbryde de

barriere de interviewede mennesker

havde peget på. Rapporter og flotte

ord har vi nok af – men i Viborg Amt

vil man handling!

– Held og

lykke med jeres

projekt.

Niels-Anton

Hoved Cirklen 1-03 3


I det første nummer af Hovedcirklen år

2003 har jeg valgt at der i Det Sociale

Hjørne skal skrives om nye lovgivninger.

Nogle af vores medlemmer har sikkert

hørt om de nye love og lovændringer

gennem diskussionerne i dagspressen,

men her vil jeg gennemgå lovgivning

mere konkret. Hvornår er de nye love

trådt i kraft, hvilke krav stilles til borgeren,

for at lovgivningen bevilges og hvad

kan læserne bruge???

Da lovene er meget nye, har jeg ingen

personlige erfaringer med, om de har

hjulpet nogen i en vanskelig periode.

Jeg tænker her specielt på den nye orlovs

mulighed.

Den nye pensionslov, som har intention

om, at så mange som muligt, skal bevare

tilknytningen til arbejdsmarkedet, f.eks.

via fleksjob, er endnu så ny, at jeg ikke

har nogen fornemmelse af om den

nye lov er bedre end den gamle. Det er

interessant at følge udviklingen, om samfundet

har mulighed for at give de forbyggende

tilbud, som kræves, for at

undgå at samfundet får borgere uden

nogen form for forsørgelse.

Hvis læserne har eksempler, som

kan være fyldestgørende, vil det være

dejligt at få kendskab til disse.

Med ændringen af Servicelovens regler

den 1. oktober 2002 er der mulighed

for at søge om orlov til at passe

nærtstående i deres hjem.

Den nærtstående skal have betydeligt

og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

eller indgribende kronisk eller

langvarig lidelse.

Hvad står der i loven, hvilke krav

stilles og hvordan.

SERVICELOVENS § 103A

Med Servicelovens § 103a, som trådte i

kraft 1. oktober 2002 er der mulighed for

at søge orlov, når du ønsker at passe en

nærtstående med handicap eller alvorlig

sygdom.

Der står følgende i Lov om Social Service

§ 103A: ”En person med tilknytning

4 Hoved Cirklen 1-03

DET SOCIALE HJØRNE

til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe

nærtstående med betydeligt og varigt

nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau

eller indgribende kronisk eller langvarig

lidelse i hjemmet, ansættes af kommunen,

hvis følgende betingelser er er opfyldt”:

1) AT ALTERNATIVET TIL PASNIN-

GEN I HJEMMET ER DØGNOP-

HOLD UDEN FOR HJEMMET,

ELLER PLEJEBEHOVET SVARER

TIL FULDTIDSARBEJDE,

2) AT DER ER ENIGHED MELLEM

PARTERNE OM ETABLERING AF

PASNINGSFORHOLDET, OG

3) AT KOMMUNEN VURDERER, AT

DER IKKE ER AFGØRENDE HEN-

SYN, DER TALER IMOD, AT DET

ER DEN PÅGÆLDENDE PERSON,

DER PASSER DEN NÆRTSTÅEN-

DE.

Skrivelse om orientering om lov

om ændring af lov om social service

(6/9 2002)

Formålet med loven om ansættelse til

pasning af nærtstående er: at give familier

bedre muligheder for i en begrænset periode

at varetage pasnings- og omsorgsopgaver

overfor hinanden, samtidig med

at tilknytningen til arbejdsmarkedet bevares.

Det kan f.eks. være i en overgangsperiode,

hvor der er behov for at varetage

pasnings- og omsorgsopgaver, der ikke

kan kombineres med et erhvervsarbejde.

Målet er at give familier bedre mulighed

for ro og fred til at klare evt.

praktiske opgaver og til at bearbejde

følelsesmæssige belastninger i en kortere

periode.

Loven giver kommunen pligt til at ansætte

en person med løn i op til 6 måneder,

hvis personen ønsker at passe en

nærtstående handicappet eller alvorlig

syg. 6 måneders perioden kan deles i 2

perioder på hver op til 3 måneder, hvis

personen ønsker det. Den samlede ansæt-

telsesperiode kan højst være 6 måneder i

alt for den pågældende nærtstående.

Kommunen skal som udgangspunkt

godkende pasningsforholdet, hvis personen

og den handicappede eller syge er

enige om det.

Personen, der ønsker at passe en nærstående

efter denne ordning, har ret til

løn. Personen ansættes af den kommune,

hvor den nærtstående bor. Der skal udarbejdes

en ansættelsesaftale for pasningsforholdet.

Lønnen udgør pr. 1. oktober 2002

kr.14.875,00 om måneden. Lønnen reguleres

første gang 1. januar 2003. Hertil

kommer feriepenge, pension m.v. Desuden

optjenes ret til dagpenge m.v. under

ansættelsesforholdet.

Som nærtstående betragtes ægtefælle,

samlever, børn, forældre og andre med en

så tæt tilknytning, at det er nærliggende,

at pasningen kan varetages af den pågældende

person.

De personer, der er omfattet af denne

pasningsordning, kan være både børn og

voksne med betydelig og varigt nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne eller

indgribende eller langvarig lidelse. Dvs.

at personkredsen er den samme, som efter

Servicelovens § 29 kan udløse ret til

dækning af tabt arbejdsfortjeneste (børn)

eller kan få et beløb til at ansætte et familiemedlem

til pasning efter § 76, stk. 2

(voksne).

Den person, der ønsker at blive passet,

skal bo i egen bolig. Det vil sige, at personer,

der bor i døgntilbud, plejebolig

eller lignede, ikke er omfattet loven.

Skulle man have

spørgsmål til

ovenstående kan

jeg kontaktes i

min telefontid

mandag – torsdag

fra kl. 10.00 –

kl.14.30 på telefon

8949 1717.

V/ socialrådgiver

Frida Holm Petersen


Min brors digt.

Af René Bøgeskov

Hvor ved vi egentligt lidt om vores nærmeste,

vi tror vi kender dem godt men når

det kommer til stykket, hvad ved vi så

egentligt.

Min ældste bror Benny, som boede i

Göteborg i næsten 40 år og var svensk

statsborger, døde den 5. oktober 2002

efter en tids sygdom, i hans sidste tid fik

han en blodprop i hjernen og kunne ikke

tale men ved håndtryk gøre os klar over,

at han kunne kende os og forstod hvad vi

sagde til ham.

Benny blev begravet fra ”Den Danske

Sømandskirke” i Göteborg, hvor han havde

haft sin gang i mange år.

Ved højtideligheden fortalte præsten, at

præstefruen for nogle år siden var kommet

hjem med et digt hun havde fundet,

som hun fandt meget smukt og da hun

læste det op for Benny havde han sagt,

jamen det er jo mit digt, det har jeg skrevet

for flere år siden.

Præsten læste derefter digtet op og vi

syntes alle det var meget smukt og gav

stof til eftertanke.

Vi, min lillesøster, min svoger og jeg,

var forbavsede, vi anede ikke at vores

bror blandt meget andet også havde skrevet

et digt.

Da vi var kommet hjem til Danmark

igen havde min lillesøster gået og tænkt

over Bennys digt og hun havde søgt i

vores afdøde forældres efterladte papirer,

og der fandt hun et avisudklip, desværre

uden årstal og dato, det var vores far som

havde sat Bennys digt i Helsingør Dagblad.

Jeg har herunder gengivet hvad der stod

i avisudklippet. Benny Bøgeskov, syg og

erhvervsskadet, har skrevet dette digt til

alle mennesker, som vil give sig tid og

opmærksomhed til at læse det grundigt.

Det er et resultat af en selvransagelse

under en dyb depression. Alle mennesker

kæmper jo for at vise det ansigt, de tror,

deres medmennesker vil se.

Måske kan digtet hjælpe andre, først og

fremmest de syge og ensomme.

”Forsøg at høre, hvad jeg ikke siger”

Lad dig ikke narre af det ansigt, jeg viser,

fordi jeg har tusind masker, og ingen af dem er mig.

Bliv ikke narret, for Guds skyld bliv ikke narret.

Jeg får dig til at tro, jeg er sikker

og at selvtilliden er mit navn,

at jeg kan optræde iskoldt

og at jeg ikke behøver nogen.

Men tro mig ikke - tro mig ikke.

Inderst inde skjules mit virkelige jeg

i forvirring, i frygt og i ensomhed.

Derfor skaber jeg en maske at gemme mig bagved,

gemme mig fra de blikke, som ved.

Men lige netop et sådant blik er min redning,

det betyder, at om den følges af forståelse

følges den af kærlighed, som er det eneste,

der kan befri mig fra de fængselsmure,

jeg har bygget om mig selv.

Inderst inde er jeg bange for ikke at være noget,

at jeg ikke er noget at have, at du skal opdage det

og at du skal støde mig væk.

Så begynder rækken af maskeringer,

jeg sludrer, jeg snakker og fortæller

dig alt som ikke betyder noget.

- Hvad som råber indeni mig:

»Vær god at lytte nøje og forsøg at høre, hvad jeg ikke siger«.

Jeg vil være ægte, spontan og mig selv,

men du må hjælpe til og række ud din hånd,

hver gang du er rar, venlig og opmuntrende,

hver gang du forsøger at forstå,

fordi du bryder dig om mig, så får mit hjerte vinger.

Med din følsomhed og sympati

og din evne til at forstå,

er det bare dig, som kan befri mig

fra min skyggeverden af usikkerhed,

fra ensomheden i mit fængsel.

Det vil ikke blive let for dig,

jo nærmere du kommer mig,

desto blidere slår jeg måske tilbage.

Men jeg har hørt,

at kærlighed er stærkere end tykke mure,

og i det ligger mit håb - mit eneste håb.

Jeg beder dig, forsøg at rive murene ned

med faste og nænsomme hænder,

for et barn er meget følsomt.

Måske spørger du: Hvem er jeg?

Jeg er nogen du kender godt.

Jeg er hver mand du møder.

Jeg er hver kvinde du møder,

og jeg er også dig selv.

Benny Bøgeskov

Hoved Cirklen 1-03 5


Brainstorm er klar endnu engang!

På femte år gennemfører Hjerneskadeforeningen

sejlprojektet Brainstorm. Det

har været en stor succes de tidligere år

og mange har deltaget. Vi skal selvfølgelig

også afsted igen i år.

Vi har planlagt at sejle i ugerne 32 og

33 i 2003

1. uge søndag den 3. august til fredag

den 8. august

2. uge søndag den 10. august til fredag

den 15. august

Det er muligt, at deltage i én uge og evt.

med en hjælper, hvis det er påkrævet. Vi

har planlagt, at sejle fra Nyborg via

Samsø og ned langs den jydske østkyst

og gennem det sydfynske tilbage til

Nyborg.

Hjerneskadeforeningens sejlture

bliver du inddraget i det praktiske liv

ombord på en moderne sejlbåd. Du

hjælper med madlavning, indkøb, praktisk

sømandskab m.m., i det omfang du

har mulighed for. Du behøver ikke at

kunne sejle, men du skal være åben for

at møde andre mennesker og indgå i et

fællesskab ombord med dine medgaster.

At sejle kræver samarbejde, og gensidig

tillid. Båden kan kun sejle, hvis alle

bidrager til den fælles udfordring. At

leve en uge på en moderne sejlbåd,

betyder også at man lever tæt sammen

med andre mennesker, da vi vil være ca.

6 ombord på hver båd.

Sikkerheden skal være i top. Derfor er

der en ansvarlig skipper og en sejlkyndig

gast på hver båd, som sørger for, at

der ikke bliver gået på kompromis med

sikkerheden. Skipper har altid det sidste

ord på en sejlbåd!

Har du lyst til at prøve kræfter med

det maritime liv, så ring til Hjerneskadeforeningens

kontor på tlf. 4343 2433.

Her får du tilsendt en tilmeldningsblanket,

som du udfylder og sender tilbage

til kontoret – deadline er senest den 1.

maj 2003. Herefter vil du få svar med

6 Hoved Cirklen 1-03

yderligere oplysninger om turen, praktiske

forhold etc.

Prisen for 1. uges sejlads inkl. kost er

sat til mellem kr. 2000 – 3000, afhængig

af deltagerantal og evt. sponsorstøtte.

Prisen er eksklusiv rejseudgifter til og

fra hjemhavn. Vi du gerne vide mere om

Brainstorm så kan du ringe til følgende,

som deltog sidste år. De kan måske

hjælpe dig såfremt du er i tvivl om det

er noget for dig.

Søren Kirketerp (Skipper og deltager)

Tlf: 3967 9935

Kjeld Mølbak (Hjælper og pårørende)

Tlf: 4636 0567

Thomas Højland (Skipper og pårørende)

Tlf: 3391 2059

Hjerneskadeforeningens motto ”Liv der

reddes, skal også leves” passer fint med

et maritimt ordsprog der siger – ”At sejle

er at leve”. Så kom og vær med til at

skabe endnu en god sejleroplevelse –

mød andre mennesker og få noget frisk

søluft.

Vel mødt på Brainstorm 2003!


Landstræf for

Sen-hjerneskaderamte familier

Hvor: Rønbjerg Feriecenter, Løgstør

Hvornår: Mandag d. 11.august kl. 13.30 – fredag d. 15.august 2003 kl. 12.00

Pris: kr. 1050,00 pr. deltager. Børn under 12 år kr. 800,00

Prisen dækker ophold og aftensmad ekskl. drikkevarer alle dage.

Morgenmad, frokost betaler og laver man selv i huset.

MAX 24 familier.

Krav: familien skal være selvhjulpen.

Dette ophold er tænkt som et tilbud til familier med en senhjerneskadet mand/kone, far/mor, søn/ datter, og hvor det er

meningen, man skal få nogle uforglemmelige oplevelser sammen med ligestillede familier. Her vil der være mulighed for

at overskride nogle grænser.

Indkvarteringen er i feriehuse på 46m 2 til 4 - 6 personer hvor der er to soverum.

Indhold

Overskriften for disse dage vil være, lær andre ligestillede familier at kende – aktiviteter – oplevelser – socialt samvær.

Der vil være planlagte aktiviteter, men også tid til at foretage sig noget på egen hånd.

Tilmeldingen er bindende: senest d. 15.4.2003 til undertegnede.

Yderligere information fås ved henvendelse til:

Jette Sloth, tlf. 8672 0835 – 2046 0835

Eller pr. e-mail: js@hjerneskadeforeningen.dk

Hoved Cirklen 1-03 7


Samværdsuge 1 – i Jylland

med indhold – oplevelser – aktiviteter - fællesskab

- for voksne sen-hjerneskadede, som er selvhjulpne

Hvor: Comvell, Rebild

Hvornår: Mandag d. 19.maj kl. 11.00 – Fredag d. 23.maj 2003 kl. ca. 13.00

Pris: kr. 1.050. Prisen dækker ophold, aktiviteter, ture og fuld forplejning ekskl. drikkevarer.

MAX 14 Deltagere

Der er mange der igennem de sidste 4 år har sagt:

Jeg kan – Jeg vil – Jeg tør – Jeg gør, og derfor har meldt

sig til dette kursus, men vi ved også, at der sidder mange

rundt omkring i landet, som endnu ikke har været med,

og til Jer vil vi gerne sige:

Snyd ikke dig selv for denne oplevelse.

For femte år tilbyder vi en Samværdsuge sammen med

ligestillede. Her får du mulighed for at tilbringe nogle

inspirerende og indholdsrige dage sammen med ligestillede.

Alle deltagere har en erhvervet hjerneskade, og der deltager

ikke pårørende eller behandlere.

Kursuslederne er selv hjerneskadede, men ville ikke affinde

sig med en social indsnævret hverdag, og startede i 1994 en

samværdsgruppe for voksne sen-hjerneskadede og har kørt

lignende kurser siden 1999.

Kurset tilbydes i dejlige lokaler med naturskønne om givelser

og hvor man bor to på et dobbeltværelse med bad og

toilet. Der findes også fitnessrum og swimmingpool.

8 Hoved Cirklen 1-03

Indhold

Om formiddagen vil der være kursus – efter frokost er der

hvil til kl. 14 – herefter er der kursus, aktivitet eller oplevelser

til kl. ca. 16, hvor der igen er plads til hvil eller en

tur i den dejlige natur. Om aftenen vil der være socialt samværd.

Onsdag vil vi tage på udflugt lige efter frokost.

Kurset vil bl.a. indeholde – livskvalitet – hvad vil jeg med

mit ”nye” liv – venner/bekendte – foredrag – kan jeg selv

gøre noget for at blive bedre - m.v.

Af aktiviteter kan nævnes, boccia, naturen, akvarelmaling

med underviser (en af Danmarks få ikon og ex liberis tegnere

(vi har materialerne)) m.m.

Af oplevelser, bl.a. udflugt, gå turer i omgivelserne, og det

vigtigste at opleve samværdet med ligestillede.

Tilmeldingen er bindende: senest d. 1.4.2003 til

undertegnede.

Yderligere information fås ved henvendelse til:

Jette Sloth, tlf. 8672 0835 – 2046 0835

eller pr. e-mail: js@hjerneskadeforeningen.dk


Samværdsuge 2 – på Sjælland

med indhold – oplevelser – aktiviteter - fællesskab

- for voksne sen-hjerneskadede, som er selvhjulpne

Hvor: Svanegården, Korsør

Hvornår: Mandag d. 25.august kl. 14.00 – Fredag d. 29.august 2003 kl. ca. 13.00

Pris: kr. 1.050. Prisen dækker ophold, aktiviteter, ture og fuld forplejning ekskl. drikkevarer.

MAX 14 Deltagere

Der er mange der igennem de sidste 4 år har sagt:

Jeg kan – Jeg vil – Jeg tør – Jeg gør, og derfor har meldt

sig til dette kursus, men vi ved også, at der sidder mange

rundt omkring i landet, som endnu ikke har været med, og

til Jer vil vi gerne sige:

Snyd ikke dig selv for denne oplevelse.

For femte år tilbyder vi en Samværdsuge sammen med

ligestillede. Her får du mulighed for at tilbringe nogle

inspirerende og indholdsrige dage sammen med ligestillede.

Alle deltagere har en erhvervet hjerneskade, og der deltager

ikke pårørende eller behandlere.

Kursuslederne er selv hjerneskadede, men ville ikke affinde

sig med en social indsnævret hverdag, og startede i 1994 en

samværdsgruppe for voksne sen-hjerneskadede og har kørt

lignende kurser siden 1999.

Kurset tilbydes i dejlige lokaler med naturskønne omgivelser

og hvor man bor to på et dobbeltværelse med bad og

toilet.

Indhold

Om formiddagen vil der være kursus – efter frokost er der

hvil til kl. 14 – herefter er der kursus, aktivitet eller oplevelser

til kl. ca. 16, hvor der igen er plads til hvil eller en

tur i den dejlige natur. Om aftenen vil der være socialt samværd.

Onsdag vil vi tage på udflugt lige efter frokost.

Kurset vil bl.a. indeholde – livskvalitet – hvad vil jeg med

mit ”nye” liv – venner/bekendte – foredrag – kan jeg selv

gøre noget for at blive bedre - m.v.

Af aktiviteter kan nævnes, boccia, naturen, akvarelmaling

med underviser (en af Danmarks få ikon og ex liberis tegnere

og vi har materialerne) m.m.

Af oplevelser, bl.a. udflugt, gå turer i omgivelserne, og det

vigtigste at opleve samværdet med ligestillede.

Tilmeldingen er bindende: senest d. 15.4.2003 til

undertegnede.

Yderligere information fås ved henvendelse til:

Jette Sloth, tlf. 8672 0835 – 2046 0835

eller pr. e-mail: js@hjerneskadeforeningen.dk

Hoved Cirklen 1-03 9


”HOLD SAMMEN KURSUS”

- FOR ÆGTEFÆLLE/SAMBOENDE OG EVT. DEN SKADEDE

Hvor: Christiansminde, Svendborg

Hvornår: Fredag d. 2.maj kl. 11.00 – Søndag d. 4.maj 2003 kl. ca. 13.30

Pris: kr. 800,00 pr. deltager. Prisen dækker ophold og fuld forplejning ekskl. drikkevarer.

MAX 18 Deltagere

I disse skønne omgivelser kan du tilbringe nogle inspirerende

og indholdsrige dage sammen med andre ligestillede,

som har de samme problemer i hverdagen som dig.

Indkvarteringen er i dobbeltværelse, sammen med ligestillede

eller din skadede pårørende.

Indhold

Overskriften for disse dage kan/vil være ”løsning af dagligdags

knuder” så som – hvad betyder det at vi taler ”ordentlig”

til hinanden – er det mig der skal lave det hele/kan jeg

stille krav – skal jeg have dårlig samvittighed fordi jeg går

til en fast aktivitet/går i byen med venner – og meget mere,

du/i vil selv være med til at sætte dagsordenen.

10 Hoved Cirklen 1-03

Vi vil også få besøg af henholdsvis Hjerneskadeforeningens

socialrådgiver og projektleder i Aktiv Pårørende Christiane

Kristensen.

Kurset vil være tilrettelagt således, at oplæggene foregår

samlet, hvorefter vi deler os i pårørende og skadede.

Om aftenen vil der være socialt samværd.

Tilmeldingen er bindende: senest d. 1.4.2003 til

undertegnede.

Yderligere information fås ved henvendelse til:

Jette Sloth, tlf. 8672 0835 – 2046 0835

Eller pr. e-mail: js@hjerneskadeforeningen.dk


Læs b.la. om:

Læs b.la. om:

Cafe Rampelyset

Cafe Rampelyset


LEDER

LEDER

LEDER

LEDER

LEDER

LEDER

LEDER

LEDER

LEDER

LEDER

Hvor er jeg dog både glad og stolt, når

man mærker hvordan Hovedtroppernes

hårde arbejde for at være med ved bordet

når beslutninger skal træffes, har vundet

genklang. Og det oven i købet både her

og der. Her mener jeg ikke alene de åbne

arme, og positive holdning som vi oplevede

på generalforsamlingen i København/Roskilde

amtskreds i

Hjerneskadeforeningen. Som helt konkret

12 Hoved Cirklen 1-03

har skabet et meget tættere samarbejde,

ikke alene omkring ugentlige arrangementer,

men heldigvis også på de lidt

”tungere” planer omkring arbejdet med at

finde et mere permanent værested og søgning

af midler til vore aktiviteter. For

desværre må vi jo erkende at det har knebet

noget med fastholdelsen af arrangementer

grundet lokalemangel. Men jeg

skal ellers lige love for at arrangementskalenderen

der er kommet ud fra Hjerneskadeforeningen

og Hovedtropperne i

København og Roskilde amtskreds, er

spækket med arrangementer.

Den 06.12.2002 havde jeg fornøjelsen

af at være inviteret til et opstartsmøde for

Hovedtropperne, på Hellig Anders Skolen

i Slagelse. Amtskredsformad Leif Møller,

havde samlet en 12-14 stykker, og havde

rent faktisk kontakt til flere, som bare

ikke kunne komme denne dag. Men som

altid gjorde de det rigtig godt dem der var

kommet, og der var straks et par stykker

som meldte sig som drivkræfter. Jeg har

oven i købet set at de har fået et arrangement

på, med den nok så berømte Jon, ja

ham fra Popstars – tror jeg nok, eller var

det stjerne for en aften – det er i hvert

fald ham.

At blive lammet af en hjerneskade som

ung betyder nemlig tit at mødet med et

samfund og et behandlersystem, der ikke

kan rumme den unges behov for kollektiv

støtte i subkulturer blandt andre unge, gør

at den skadede afskæres fra at leve et liv

med mulighed for at indgå i ukontrollerede

sociale relationer og eksperimenter. Og

netop herfor har jeg lige haft et møde

med Idrætskonsulent Ole Ansbjerg, fra

Dansk Handicapidrætsforbund, med henblik

på at undersøge hvilke muligheder

der er for at specieldesigne nogle idrætsaktiviteter

for hjerneskadede. Alt afhængigt

af hvad du kan tænke dig.

Jeg er også overbevidst om at det er

derfor at den nye landsledelse stillede op

med et sådan engagement og positiv

gejst, til vores første bestyrelsesmøde.

Tak for det. Og jeg håber at det må

fortsætte, for vi kan jo se at vi får rykket

noget.

Med håbet om et godt og

blomstrende forår.

Bo German Thomsen.

HOVEDTROPPERNE LANDSBESTYRELSE

Landsformand:

Bo German Thomsen

Tlf.: 2024 3318

email: german@hjerneskadeforeningen.dk

Næstformand:

Jennifer Nielsen

Tlf.: 86278690

Mobil: 61161994

email: jennifer.nielsen@ofir.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Anne Mette Madsen Eskedal,

Lars Hove Sørensen

Frederik Mellentin

Suppleanter:

Jens Clausen og

Bjarne Fischer

Hjælper:

Jeanette Jelstrup

KØBENHAVNS BESTYRELSE

Formand:

Ida-Kristine Appelquist

Næstformand:

Lars Hove Sørensen

Kasserer:

Kim Glundø

Bestyrelsesmedlemmer:

Lars Klarskov Jensen

Lars Steffensen

Morten Petersen

Suppleanter:

Joan Bjerrings

Signe Egerod Hubbard

ÅRHUS BESTYRELSE

Formand:

Anne Mette Madsen Eskedal

Tlf.: 86292504

Mobil: 20671163

email: madsen.eskedal@teliamail.dk

Næstformand:

Jens Hedegaard

Bestyrelsesmedlemmer:

Anders Eskedal

Ida Kinch

Kirstine Carlsen

VESTSJÆLLANDS AMT

Kontaktperson

Mie Jensen,

Bøllingsvej 45,

4100 Ringsted.

Tlf. 57 61 39 98

HJØRRING

Formand

Lone Jensen

Tlf.: 9893 8127

Mobil: 2243 0520

NYKØBING FALSTER

Kontaktperson

Helle Jensen

Tlf.: 5482 2015

AALBORG/BROVST

Kontakt person

Lone M. Jensen, Sundhedskoordinator

Sund By Butikken

Elmevej 1 · 9460 Brovst

Tlf.: 9823 0188

e-mail: sund.by@brovst.dk


Cafe Rampelyset

Der var engang – sådan begynder de fleste

eventyr, Men hvad er et eventyr egentligt

for noget?

Er et eventyr en fortælling med et overnaturligt

eller et fantastisk indhold, der

som regel har en lykkelig slutning? Eller

er et eventyr en spændende og farefuld

oplevelse, som ligger langt fra hverdagen?

Eller er et eventyr en kort kærlighedsaffære?

Eller??

Der er mange meninger og der er masser

af gæt på, hvad et eventyr er. Et eventyr

kan også være en kombination af

omstændigheder, som medfører, at man er

et helt andet sted henne end der, hvor

man var før eller der, hvor man ville

ønske, at man havde været. En pludselig

opstået situation som indebærer at man

skal ud på en opdagelsesrejse mod et

ukendt mål.

Som hjerneskadet har man mange oplevelser

– nogle bedre end andre. Men

hvorfor søge efter de negative oplevelser

når der er masser af muligheder for positive

oplevelser og eventyr. Vi skal selv

være med til at ændre på vores egen hverdag

og vi skal selv være med til at skabe

noget spændende og fantastisk og grænseoverskridende

og dermed opleve eventyret.

Det var der også nogle Hovedtropper

som syntes, og de fik den gode ide til et

projekt, som de døbte:

”UNGE HJERNESKADES MUSI-

CALKARAVANE”.

Ved at opføre en musicalkaravane og derigennem

få mulighed for at udtrykke sig

Mie i en velfortjent pause

såvel verbalt som nonverbalt igennem

teater og musik og billedudtryk vil(le) de

vise omverdenen, at selv om man er hjerneskadet,

så er man stadig et menneske

med drømme og håb og tro og lyst til

udfordringer og eventyr. Så er det blot

ekstra svært at give udtryk for sine følelser

og samtidigt turde vise dette overfor

andre mennesker. Især hvis man er som

”Palle alene i verden”. Det er ikke helt så

svært, når man er flere, der er sammen i

et netværk af gode venner. Så kan man

støtte sig til hinanden og hjælpe og

opmuntre hinanden til at ”turde tørre”.

Det var og er en metode til at komme

videre på og det var og er en måde til at

få lov til at opleve eventyret på. At iværksætte

et sådant projekt ville være en

udfordring - en stor, spændende og

krævende udfordring, der også kunne

være begyndelsen på et rigtigt eventyr,

hvor igennem man får fremmet sit selvværd

og sin sociale habitus.

”Det er ganske vist”.

Hovedtropperne og Lyspunktet tog

udfordringen op i fællesskab og efter at

det overordnede organisatoriske og økonomiske

grundlag var blevet skabt, kunne

vi gå i gang med selve projektet, hvis mål

var – set i relation til titlen - at opføre en

musical som en rejsende forestilling.

For at få en dialog i gang med medlemmerne

og for at finde skuespillerne nedsatte

vi en styregrup-pe, som skulle have

det overordnede ansvar for projektet. Det

blev en lang vej - der var nogle der faldt

fra – der var nye der kom til - der blev

mange hurdler at overvinde.

I september 2002 var vi af sted på en

intensiv arbejdsweekend til Karrebæksminde.

Her fik vi evalueret og vi

blev enige om det fremtidige forløb samt

om temaet og rollerne og musikken og

premieredagen for vores collage, som vi

var kommet frem til, at det skulle være.

Vi fik øvet og terpet 2 dage i træk så det

var hårdt. Lørdag aften gav vi os dog tid

til hygge og vi fik en god oplevelse med

os hjem. Desværre var det ikke alle

Aftensmad efter en hård arbejdsdag

dehavde tid til at være med på weekendturen,

og det var vi lidt kede af.

Undervejs blev der overskredet mange

grænser. Vi kom vidt omkring og alle

ydede en fantastisk indsats for vores fælles

mål, som jo blev til Cafe Rampelyset

”Lev i nuet” en levende kabaret skabt

over de medvirkendes egne følelser og

ønsker.

Marianne – jeg har sat nogle billeder

ind her på siden – jeg ved ikke om det er

hensigtsmæssig så derfor har jeg vedhæftet

nogle billeder – se div. jpg-filer.

Ved fælles hjælp blev vi rystet sammen

i en stærk gruppe, hvor alle uden

undtagelse støttede hinanden og jeg vil

godt her have lov til at nævne de medvirkende

i forestillingerne:

Truppen bestod (består) af:

Rina Jørgensen, Louise Møller, Mie

Jensen, An Sirikhun, Lars Henkel Steffensen,

Joan Bierrings, Bo Thomsen,

Frank Tillebæk, Morten Troels Højbjerre,

Jesper Jacobsen, Benny Rasmussen som

skuespiller og projektleder, Ulla de Frey

som instruktør og musik ved Anders Møller

fra Allerød Synthesizer Workshop.

Det er godt gået – I er bare gode – sikken

en succes – der er blevet meget mere

at bygge videre på.

I øvrigt: en stor tak til alle der har bakket

op omkring projektet og især til alle

de, der har været aktive med på sidelinjen

- uden jer var det ikke lykkedes.

Desværre er det ikke alle fotos, der er

blevet til noget – så I må finde jer i de der

vises.

Hoved Cirklen 1-03 13


BAN VEJEN for din fremtid

DSI-Ungdom afholder kurset ”BAN VEJEN for din fremtid”

to gange i 2003. Det første kursus bliver afholdt i weekenden

den 7. – 9. marts, og det andet kursus bliver afholdt en endnu

ikke fastsat weekend i september.

Hvis du er:

• modtager af førtidspension med ønske om et arbejde

• arbejdsløs med et ønske om at finde et job, som du kan klare

• i arbejde og ønsker nye udfordringer eller andet arbejde

• færdiguddannet og er i tvivl om, hvordan du kommer videre

og bruger din

• uddannelse

- så er kurset lige noget for dig.

Du skal have et ønske om forandring, OG være parat til at det

sker. Det er derfor vigtigt, at du tager stilling til din egen situation

allerede NU.

14 Hoved Cirklen 1-03

Hvad har betydning i mit liv?

Hvad mangler i mit liv?

Hvad ønsker jeg at forandre i mit liv?

Svarede du at du manglede noget i dit liv og at du ønsker en

forandring? Kurset ”BAN VEJEN for din fremtid” hjælper

dig i din afklaring om, hvilke forandringer der skal til og ikke

mindst hvordan du kan få forandringerne og de nye mål ført

ud i livet.

”BAN VEJEN for din fremtid”

fra fredag 7. marts 2003 kl. 12.00 til søndag d. 9 marts kl.

14.00

Det koster kr. 500,00 at deltage, hvilket dækker overnatning

fra fredag til søndag, fuld forplejning og fælleskørsel fra

København og Århus.

Ønsker du at høre mere eller ønsker du bare at spring ud i det

og tilmelde dig, så ring til Allan Grønbæk på DSI-Ungdoms

kontor på tlf. 36 38 85 59 tirsdage og onsdage mellem kl. 9.00

– 15.30 eller via mail allan@dsiungdom.dk

Nordjyllands Amt – Aalborg

Der afholdes stiftende generalforsamling i Hovedtropperne i Aalborg

På Taleinstituttet – Borgmester Jørgensenvej 2. Aalborg torsdag den 27. marts 2003 kl. 19.00

1. Valg af dirigent

2. Oplæg fra Hjerneskadeforeningen ved formand Hanne Frandsen ”Hvad er hovedtropperne”

3. Behandling af indkomne forslag (skal være Hanne Frandsen i hænde senest den 11. marts)

4. Valg til Bestyrelsen:

Formand

Kasserer

Bestyrelsesmedlemmer

Suppleanter

5. Eventuelt

På vegne af Hovedtropperne i Aalborg, Anne Mette Madsen

Bestyrelsesmedlem Hjerneskadeforeningen, Nordjyllands Amtskreds

Indkaldelse fremsendes til vore medlemmer pr. brev og indkomne forslag kan sendes til :

Hanne Frandsen

e-mail: hanne-bent@stofanet.dk

Løvstikkevej 79

9000 Aalborg


Handicappede på

ROSKILDE FESTIVAL ‘2003

Er du til rockmusik?

Har du lyst til at deltage I ROS-

KILDE FESTIVAL?

I de sidste mange år er der sket en kraftig

udvikling af det kulturfænomen, som

går under betegnelsen musikfestival.

Arrangementerne foregår ofte udendørs,

afvikles over flere dage, indbefatter et

stort publikumsantal og de fysiske rammer

er midlertidige. Det drejer sig altså

om forhold, der ikke umiddelbart lægger

op til en rimelig servicering af bevægelseshandicappede.

ROSKILDE FESTIVAL har som flere

andre servicemindede arrangementer i

flere år været opmærksom på de behov,

handicappede bar. Tidligere har der på

festivalen kun været handicaptoiletter;

der er efterhånden bygget handicapramper

ved scenerne, der er skaffet mulighed

for opladning af kørestole og der

ydes information til blinde, når der bar

været rettet henvendelse om det. Der er

i det hele taget ydet en service, der kan

betegnes som rimelig men heller ikke

mere! Derfor startede der i 1994 et

udviklingsprojekt i samarbejde med

Dansk Handicap Forbund i Køge. Hensigten

bar været at forbedre forholdene

for bevægelseshandicappede, så serviceniveauet

kommer nærmere på noget, der

kan kaldes en ligeværdig behandling.

Målet er IKKE at skabe en hue handicapfestival

‘midt i den store festival,

men at give handicappede - med eller

uden hjælpere en mulighed for at deltage

i Roskilde Festival på tilnærmelsesvis

samme vilkår, også økonomiske,

som andre festivaldeltagere. Det er vigtigt,

at du har mod på store menneskemængder,

er selvfungerende (gerne med

egne hjælpere) og vant til at klare dig på

udebane.

Handicapordningen er nu en fast del

af Roskilde Festival. Foruden handicap-

toiletter og ramper er der mulighed for

at medtage nødvendige hjælpere. Der er

“Ryttergården” et centralt placeret sted,

hvor det er muligt at få opladet kørestole,

fa udført mindre reparationer på

hjælpemid1er, benytte handicaptoilet, fa

svar på spørgsmål af handicaprelevans,

få hvile efter mange timer i kørestol

eller få mulighed for at ligge ned i forbindelse

med vandladning.

Der er taget hensyn til de hyppigst

forekommende kritikpunkter. Således er

der større og flere handicaptoiletter og

platforme ved scenerne. Men udviklingen

er stadig i gang. Derfor vil Roskilde

Festival også i år bede brugerne komme

med kritik og forslag.

Har man som handicappet behov for

at medbringe hjælpere, skal Roskilde

Festival snarest kontaktes på telefon 46

36 66 13 med opgivelse af navn, adresse

og evt. telefonnr. Herefter modtagers et

skema med posten. Skemaet udfyldes

med vedlæggelse af dokumentation for

handicap og returneres hurtigst muligt

og senest den 1. maj til Roskilde Festival.

Senest den 20. juni modtages:

• Adgangstegn til eventuelle hjælper(e)

• Et kort over Festivalpladsen med angivelse

af handicaptoiletter, ramper m. v.

• Parkeringstilladelse til det særlige parkeringsområde

hvis der er sendt dokumentation

for handicapkøretøj.

• Informationsfolder, hvori bl. .a. kan

læses om Ryttergården

• Et spørgeskema, som udfyldes efter

festivalen og afleveres i “Ryttergården”

eller returneres til Roskilde Festival

senest den 1. august.

Personer med handicap skal selv købe

festivalbillet på almindelig vis. Det kan

geres via BilletNet på alle posthuse.

Vær opmærksom på, at der igen i år er

begrænsninger på antallet af billetter,

der er til salg, og erfaringerne viser, at

der er stor sandsynlighed for, at der bliver

udsolgt. Forsalget af 4-dages billetter

er startet og forsætter så længe, der

er billetter tilbage at sæ1ge. Vi vil gøre

opmærksom på at der er 2 slags billetter

i forsalg, der er den almindelig voksenbillet

er gyldig fra onsdag d. 26. juni kl.

08.00 og den udvidet voksenbillet er

gyldig fra søndag d. 22. juni kl. 08.00.

Ordningen med adgangstegn til eventuelle

hjælpere har et maksimum på det

totale antal adgangstegn, der kan udleveres.

Også derfor er det en god ide at

reagere hurtigt og sikre din(e) hjælper(e)

adgang til årets musikbegivenhed.

Når du som handicappet ankommer til

Roskilde Festival, og har installeret dig

på campingområdet. Så kik forbi “Ryttergården”,

hvor du kan få de seneste

nyheder.

Vi glæder os til at se dig på årets Roskilde

Festival.

De bedste hilsner

ROSKILDE FESTIVAL

Hoved Cirklen 1-03 15


Nyt fra kunst-fronten

I Hjerneskadeforeningen har vi flere

medlemmer, der arbejder med billedkunst.

I dette nummer præsenterer vi

Asger Rune Svendsen.

Asger, der har malet forside-billedet,

blev i 1992 ramt af en svær hjerneskade

som 19-årig efter hjertestop. Asger var

tidligere meget glad for at tegne og

male, en interesse som Asger nu har

genoptaget på Jonstrupvang, hvor Asger

til daglig arbejder sammen med sin støttepædagog

Astrid Lottrup.

Torsdag den 16. januar havde vores

Formand Niels-Anton Svendsens søn

en fernisering ude på Rødovre Bibliotek

over nogle billeder han havde

malet. Sønnen hedder Asger, og han

har været ude for et hjertestop i sin tid

så det, at male er noget af hans genoptræning.

Der var mange mennesker ude

til ferniseringen, og der var en snak om

hans billeder plus, at man sludrede med

andre mennesker om andre ting.

Asger´s hjælper der fik ham til at male

var også der ude, og jeg fik en god

snak med dem begge to om billederne,

og jeg sagde til dem hvilke billeder

16 Hoved Cirklen 1-03

Asger har tidligere haft udstilling

blandt andet i Spastikerforeningen og på

Jonstrupvang, men afholdt sin første

separat udstilling med 20 værker lavet i

perioden 1993 – 2002 på Rødovre Bibliotek

fra den 3. januar – 26. januar 2003.

Udstillingen blev besøgt af ganske

mange mennesker og ”midtvejs-ferniseringen”

den 17. januar blev godt besøgt.

Pressen skrev bl.a.:

Mange af motiverne til Asger Rune

jeg godt kunne lide. Det var et stykke

tid han havde lavet dem, men at han

efter den snak nu ville begynde med at

male dem på ny efter det jeg sagde til

dem. Niels-Antons kone Hanne og

Niels-Anton havde lavet nogle gode

sandwhist , og der var meget forskelligt

vi kunne få, at drikke, det var et dejligt

bord de havde lavet der. Det skal de

havde mange tak for. Jeg glæder mig

til, at se disse nye billeder, som Asger

nu vil til at lave så jeg håber, at han vil

lave en ny udstilling med disse nye billeder.

Henning Kaag

Svendsens billeder, der kan ses frem til

26. januar på Rødovre Bibliotek, er hentet

fra hans ture i skoven. Men også

medmennesker han møder og har mødt

på sin vej, er afbildet på hans farverige

malerier.

Lægerne gav ham ikke mange chancer

dengang – men han kom stærkt igen, og

genoptog sin store interesse for at male.

Værkerne er bl.a. med akryl, akvarel og

tusch. Glade festlige motiver – lige til at

blive glad af.

En skøn fernisering af maleren Asger.

Bladets forside denne gang et af Ager`s billeder.

Foto: Henning Kaag

Bladets udsendt medarbejder

var også taget

til fernisering og fik

”fanget” Asger´s møde

med pressen(Rødovre

Avis). Det var en stor

dag for Asger.

Foto: Henning Kaag


Præsentation af foreningens nye

direktør Svend-Erik Andreasen

Den 1. februar 2003 startede Svend-Erik

som Hjerneskadeforeningens nye direktør.

Han er 56 år og har en uddannelsesmæssig

baggrund som civilingeniør.

Privat: Svend-Erik bor i Farum og er

på 34’te år gift med Helle. Helle fik i

1996 en hjerneblødning, men er heldigvis

rask igen og tilbage på sit job i en

regnskabsafdeling på Novozymes. De

har 2 voksne børn, Maj-Britt på 32 år,

som er sygeplejerske på Hørsholm

Sygehus og Thomas på 29 år, som er

fuldtids professionel fodboldspiller i

Farum’s superligaklub, samt 2 børnebørn,

Marie-Louise på 5 år og Mette-

Marie på 2 år.

Arbejdsmæssig erfaring: Svend-Erik

har bred ledelseserfaring fra både den

private sektor, såvel som den offentlige

sektor.

I den private sektor har han haft

adskillige chef-job på de øverste ledelsesniveauer,

herunder direktør-ansættelser

indenfor den rådgivende

konsulentbranche i nogle af landets

største virksomheder, Carl Bro og Cowi.

I disse 2 virksomheder har han været

ansat i alt i 17 år, fra 1979 til 1996 og

her har han haft ansvar for vidt forskellige

forretningsområder, dækkende et

bredt sortiment af mange typer af opgaver

og ydelser.

De væsentligste ledelsesmæssige

udfordringer for Svend-Erik fra hans tid

i den private sektor har - udover organisations

udvikling - været at opdyrke,

udvikle, etablere, udbygge og ikke

mindst at markedsføre nye forretningsområder

indenfor den rådgivende konsulentbranche.

Svend-Erik’s ledelseserfaring fra den

offentlige sektor stammer fra 7 års

ansættelse i Arbejdsministeriet (nu

Beskæftigelsesministeriet ). Her blev

han ansat i 1996 som chef for Arbejdstilsynet

i Københavns Amt. I 2000 blev

hans ansvarsområde udvidet til også at

omfatte cheffunktionen for Arbejdstilsynets

indtægtsdækkede virksomhedsydelser

i Københavns og Frederiksberg

kommuner, Københavns Amt, Frederiksborg

Amt, Roskilde Amt og Bornholms

Amt.

De væsentligste ledelsesmæssige

udfordringer for Svend-Erik fra hans tid

i den offentlige sektor har især drejet sig

om udviklingen af Arbejdstilsynet fra en

lidt stivnet og bureaukratisk organisation

til en mere moderne offentlig organisation,

der i udstrakt grad fokuserer på ser-

vicering af borgerne, bl.a. ved rådgivning,

konsulentydelser, holdningsbearbejdelser

og dialog, samt andre former

for brugerinddragelse.

Vi tror, at den viden og kompetance,

som Svend-Erik har erhvervet sig i den

private sektor, kombineret med hans

erfaringer fra den offentlige sektor, hvor

han bl.a. også er blevet forhandlingsvant

i det politiske miljø, er en væsentlig forudsætning,

for at kunne indfri de store

forventninger vi har til vores nye direktør.

Vi siger velkommen til Hjerneskadeforeningen

og glæder os til et frugtbart

samarbejde!

Hoved Cirklen 1-03 17


Udfordring - at leve med en

hjerneskadet i familien

Af Bente Juul, socialfaglig konsulent i Hjerneskaderådgivningen Fyns Amt

En lille handy bog, der er skrevet til de

nærmeste pårørende til personer der har

været udsat for en hjerneskade.

Bogen tager udgangspunkt i voksne

hjerneskadede og deres pårørende.

Hjerneskade implicerer både den hjerneskadede

og de nærmeste og man kan

ikke behandle med håb om succes uden

at hele familien behandles.

Bogen udfordring er skrevet af neuropsykolog

Stig Hagen og beskriver på

bedste vis hvordan familien påvirkes når

et medlem pådrager sig en hjerneskade.

Forfatteren har været opmærksom på, at

anvende et alment og forståeligt sprog

uden brug af diverse fagudtryk.

Bogen er distribueret af Hjerneskadeforeningen

og udgivet med støtte fra

Sundhedsministeriet.

Bogen er inddelt i kapitler, hvor der

indledes med en introduktion af hjernen,

hjernens opbygning og følgevirkninger

efter en hjerneskade.

Herefter bevæger forfatteren sig ind

på tabuemner såsom at fortælle om de

tunge byrder der ligger for de pårørende

samt det rolleskift der ofte indtræder,

når man er nærmeste pårørende til en

hjerneskadet. Ofte er familien fokuseret

på den fysiske træning og mindre på de

kognitive følgevirkninger, men erfaringerne

viser, at den største stressfaktor

hos de pårørende opstår i situationer,

hvor den hjerneskadede har adfærdsforstyrrelser,

følelsesmæssige forandringer

og personlighedsændringer, hvilket ofte

har konsekvenser i forhold til det sociale

netværk der som regel mindskes eller

helt falder bort.

18 Hoved Cirklen 1-03

Behovet for at det etablerede behandlingssystem

udvikler systematiske metoder

for behandling, som kan virke ind

på evnen til social adfærd og følelsesmæssig

modenhed træder hermed i

fokus.

Forfatteren beskriver hvordan den

pårørende skal favne bredt, være ”hjælper”

”trøster,” hvordan man skal holde

sammen på den hjerneskadede, den

øvrige del af familien og for øvrigt sætte

sig ind i hjerneskadens konsekvenser,

dette er på meget fin vis eksemplificeret

i form af små case – historier for belysning

af kompleksiteten i følgevirkninger.

Problemstillinger sættes i det rette

perspektiv og er samtidig medvirkende

til at gøre bogen læsevenlig, forståelig

og brugbar.

Et af emnerne er de ”farlige roller”

som er nok så væsentlige at være

opmærksomme på, så relationen til den

skadede kan bevares, specielt imellem

ægtefæller/samlevende.

Der gives gode råd til de pårørende,

herunder at man lærer sig at bede om

hjælp og aflastning, idet det også er

væsentlig at få tilgodeset egne behov.

Erfaringer omkring rehabiliteringsprocessen

for den hjerneskadede behandles,

ligesom der i bogens afslutning er en

beskrivelse af behandlingssystemet i

Danmark, herunder de karakteristiske

faser i rehabiliteringsforløbet.

Bogen er en god indføring i den skadedes

og de pårørendes vilkår og

behandler problemstillinger som blandt

mange er tabuemner.

Jeg finder at bogen indeholder mange

relevante oplysninger og overvejelser, at

den kommer med brugbare anvisninger

der kan bidrage til, at få hverdagen til at

fungere i familier, hvor et medlem har

pådraget sig en hjerneskade.

Det er mit håb at denne bog kan være

medvirkende til, at mindske afmagtsfølelsen

hos den pårørende, at bogen kan

være anvisende, således at familien

lærer at stille øgede krav til behandlersystemet,

kommunerne og de amtslige

specialrådgivninger, med henblik på at

få den fornødne hjælp og vejledning, så

hverdagen kan fungere – på trods !!


Pårørende søges

Er du pårørende til en hjerneskadet eller kender du en, der

er – så se her:

Der findes ikke meget information om, hvordan det er at stå

på sidelinien som pårørende, når ens partner eller kæreste

bliver ramt af en hjerneskade.

Derfor søger jeg pårørende, der vil medvirke i en interviewbog

om at være pårørende til en hjerneskadet.

Bogen skal hjælpe andre pårørende, der kommer i den

svære situation samt skabe forståelse for den pårørendes

reaktioner og følelser blandt venner, familie og andre interesserede.

Jeg har selv savnet at læse om andres erfaringer, da mit liv

pludselig blev ændret for to år siden. Min dengang 29-årige

kæreste faldt pludselig om på fodboldbanen med et hjertestop.

Han vågnede op med en svær hjerneskade. Efter den

akutte fase på hospitalet voksede behovet for information,

men der var intet materiale om andres erfaringer.

I kraft af mit virke som journalist ønsker jeg nu, med

opbakning fra Hjerneskadeforeningen, Høskov Kollegiet i

Århus og overlæge Peter Brøgger Christensen fra Hammel

Neurocenter, at skabe denne information og viderebringe

oplysningerne i form af en bog.

Er du - eller har du været - gift eller kæreste med en, der

har fået en hjerneskade efter en ulykke, en blodprop, hjerneblødning

eller lignende, så hjælp andre i samme situation

ved at fortælle om dine erfaringer – gode som dårlige.

Vil du vide mere:

Ring eller skriv til:

Journalist Julie Lindegaard

Højgårdsvej 5

8260 Viby J

email: julie@dj-freelance.dk

Telefon 2071 7141 el. 8612 4033

Savner du også en, at tilbringe

tiden sammen med?

Savner du også en, at tilbringe tiden sammen med? For det gør jeg.

Jeg er en ung mand på 29 år, 187 cm / 75 kg.

Med store brune/grønne flotte øjne.

Jeg bor på Vestfyn i et bofællesskab og har boet der i 2 år.

I dag er jeg førtidspensionist pga. et vådeskudsulykke, som jeg fik pådraget som 17 årig.

Jeg er mobil og klarer alt det fornødne selv.

Jeg har et skånejob ude i byen, hvor jeg arbejder på en møbelfabrik.

En gang om ugen får jeg guitarundervisning og synes selv, jeg er ved at være rigtig god.

Af interesser har jeg musik, spille pool, bordtennis, at tegne, gå ture, se film og hjemlig hygge.

Hvis dette har vakt din interesse, og du er en kvinde mellem 25 og 30 år, og gerne fra trekantsområdet, så fat pennen og

skriv lidt om dig selv, gerne med billede.

Billet mrk 1-1-2003

Hoved Cirklen 1-03 19


Hjerneskade og hverdagsliv

- En brugerundersøgelse af senhjerneskadedes fritids- og kulturaktiviteter i Viborg Amt

Af Birthe Bjørslev

Når du drømmer skal du være vågen

I Viborg Amt blev de hjerneskadede

spurgt, hvad de drømmer om og det kom

der en rapport ud af: ”Hjerneskade og

hverdagsliv – en brugerundersøgelse af

senhjerneskadedes fritids- og kulturaktiviteter

i Viborg Amt.

Torsdag den 6. februar blev de medvirkende,

sammen med repræsentanter for

Hjerneskadeforeningen orienteret om rapportens

konklusioner.

Forskellige ord, forskellige verdener

I systemerne sættes økonomi, indsatsområder,

handleplaner, implementering og

ejerskab for nu blot at nævne nogle af de

mest anvendte ord på dagsordenen. Mennesker

med en hjerneskadede spørger til

venner, noget at få dagen til at gå med,

kørselsordninger, samvær, og hvad skal

jeg gøre, og hvem vil hjælpe mig, og

20 Hoved Cirklen 1-03

hvornår vil de det, og hvordan får fat i

dem ?

Hjerneskadeforeningen med alle dens

amtskredse kæmper en hård kamp for at

forbedre vilkårene for de mennesker, som

har fået en hjerneskade. I de mange amter

foregår der et stort arbejde, men at være

aktiv i foreningen og samtidig have en

hjerneskade kan for nogle opleves som en

uoverkommelig stor opgave. Rapporten

om hjerneskade og hverdagsliv må konkludere,

at det ikke for alle hjerneskadede

er en selvfølgelig sag at være medlem at

en forening, som varetager de skadedes

interesser.

Undskyldninger er der nok af:

” Det er for dyrt ”

” Møderne ligger for langt væk!

”Det er ikke lige mig”

” Så skadet er jeg da heller ikke, at jeg

ligefrem behøver en forening”

” Hvilken en af dem skal jeg vælge:

”Hjernesagen” eller ”Hjerneskadeforeningen”?

Det kan være for forvirrende

Derfor var det også opløftende, at mellem

60 og 70 personer tog mod invitationen

fra Viborg Amt om et møde i Skivehallerne

en tidlig aften først i februar for at

høre om rapporten.

”Vi tog ud i de skadedes eget hjem og

spurgte dem, hvad de gik og drømte om”

udtaler forskningsassistent Dorthe Kildedal

fra Ålborg Universitet og forfatter til

rapporten. ”Og så fik vi os en snak om,

hvorfor det ikke kunne lade sig gøre”.

Initiativtager til projektet er amtsskolepsykolog

Finn Christensen fra undervisnings-

& kulturforvaltningen i Viborg

Amt. Han har ofte undret sig over, at så få

hjerneskadede deltager i de forskellige til-


ud inden for fritids- og kulturområderne

eller sagt med andre ord, hvorfor de hjerneskadede

ikke i højere grad er med der

hvor der sker noget i det sociale liv i foreninger

og i lokalmiljøer. Hvad er det for

barrierer, der forhindrer den enkelte i at

være aktiv i sin fritid ? Projektet er finansieret

af Socialministeriets satspuljemidler

og er udviklet som et samarbejde mellem

Viborg Amt, Ålborg Universitet og

Videnscentret for Hjerneskade.

I begyndelsen

Det begyndte med en interviewundersøgelse

af 30 hjerneskadede personer

udvalgt fra forskellige lokaliteter i hele

Viborg Amt. De fleste havde meldt sig

frivilligt, og der deltog unge og gamle,

mænd og kvinder, meget og lidt skadede

og folk fra både by og land. Kort sagt et

repræsentativt udsnit af alle de mennesker,

som i Viborg Amt har en hjerneskade,

der er over 2 år gammel.

Samtidig satte Viborg Amt en medarbejder

til rådighed, som den person, der

skulle hjælpe de interviewede med at få

deres ønsker opfyldt. Dette udfra devisen

om, at man ikke kan være bekendt at gå

ud og spørger mennesker, hvad de drømmer

om, og når de så lukker op for posen,

så siger man: ”Nej, altså, hvor spændende

”! Og så i øvrigt farvel og tak. Samtidig

er arbejdet med at realisere ønskerne en

vigtig pointe i rapporten, da de barrierer,

der afgør deltagelsen i fritids- og kulturlivet

bliver tydelige.

Først måtte vi konstatere, at forestillingen

om et fritids- og kulturliv ikke holdt

en meter. Når et menneske ikke har et

arbejde, så er der heller ikke noget, der

hedder en fritid. Det er arbejdslivet, der

giver fritidsaspektet mening. Interviewene

kommer derfor til at handle om hele tilværelsen

eller hverdagslivet, som titlen

blev ændret til. Men det gør også rapporten

til spændende læsning for andre end

de hjerneskadede, fordi den også kommer

til at sige noget alment om vore allesammens

liv. Hvad der skal til for, at livet

hænger sammen og føles meningsfuldt,

og om hvordan systemerne reagerer eller

ikke gør det på den sarthed og skrøbelighed,

som alle mennesker jo også har.

Og rapporten dokumenterer de forhin-

dringer som er i den enkelte hjerneskadede

og i systemerne, som bevirker at

drømmene ikke bliver opfyldt. De mest

markante barrierer er:

• følgevirkninger af hjerneskaden, såsom

sprog, initiativ, overblik og struktur og

fysiske problemer.

• psykologiske faktorer, såsom mangel på

erkendelse og identitet

• relationerne til omgivelserne: venner,

familie og det omgivende samfund. Ses

især ved ”det skjulte handicap”.

• ’i hjælpesystemet, som opleves uigennemsigtigt

og uoverskueligt. Man skal

kæmpe for sine rettigheder.

• praktiske og økonomiske barrierer.

Tilsammen er det nogle tunge faktorer,

som medvirker til at skabe den sociale

isolation og den passivitet, som kendetegner

mange hjerneskadedes liv.

Hvis man skulle oversætte de skadedes

ønsker til noget mere overordnet, måtte

det blive:

• identitetsopbygning – at finde en ny

eller reparere på den gamle

• uafhængighed

• accept/værdsættelse i de nære relationer

• nærhed/kærlighed: tilhørsforhold til

andre mennesker

• tryghed og stabilitet: en forudsigelig

hverdag

Men hvert eneste menneske med en hjerneskadede

skal behandles unikt og have

hjælp og støtte udfra en forståelse af den

enkeltes særlige individualitet og livsvilkår.

Dette står i skarp kontrast til systemets

udbygning af standardløsninger.

Hjerneskadede er på ingen måde en

homogen gruppe, men skal snarere ses

som” en tilfældig samling mennesker,

som tilfældigvis her det til fælles at have

en hjerneskade”.

At yde og at nyde

I forbindelse med undersøgelsen har mange

professionelle spurgt, hvorfor de hjerneskadede

skal have al den

opmærksomhed. ”Vi har jo mange andre

handicappede at arbejde med ”. Til det

har vi svaret, at det skal de, fordi de hjerneskadede

er en særlig gruppe, hvoraf

mange ofte er dobbeltskadede forstået på

den måde, at det organ, hvormed hverdagen,

følelserne og bevidstheden skal bearbejdes,

er skadet. Det problem er der ikke

så mange andre handicapgrupper der har.

Et særligt vanskelighed har de mennesker,

der ikke har en erkendelse af deres

egen skade. Men også mennesker, hvor

skaden ikke umiddelbart lader sig opdage,

kommer i klemme. Sagsbehandlerne ser

alt for ofte disse mennesker, som personer

med usympatiske personlighedstræk i

stedet for at se følgeproblemer af en hjerneskade.

”De gider jo ikke arbejde”. ”De

kan jo tage bussen” osv.

Noget af det, der slog os i besvarelsen

af drømmene var, at så mange mennesker

med en hjerneskade havde et ønske om at

kunne give noget til andre mennesker.

Ikke i enhver henseende være en person,

som blot skal nyde. I opfattelsen af et rigt

liv med en stor livskvalitet ligger for de

fleste mennesker et behov for både at

give og tage.

Her ser jeg Hjerneskadeforeningen som

et meget central sted, der kan hjælpe

mennesker med at få dette behov opfyldt.

Viborg Amt har fået endnu en satspuljeperiode

og vil bl.a. arbejde på at opfylde

nogle af de drømme og ønsker, som kom

frem i rapporten. Det drejer sig om overskuelighed:

hvad er der af hjælp, og hvordan

finder jeg den og om kontinuitet og

sammenhæng i hjælpen, så ingen efterlades

i et ingenmandsland. Det nye projekt

hedder KIT, og det betyder kit, og der

skal arbejdes på at få de forskellige faser i

en genoptræningsperiode kittes sammen,

så ingen skadet falder igennem og efterlades

i et tomrum.

Men uanset hvor godt det organiseres,

så er hjælp og støtte et vedholdende og

vedvarende behov, som ikke kun kan

opfyldes gennem pjecer og spredte usammenhængende

tilbud.

Hvis hverdagslivet skal kvalificeres, så

er det hver dag, der skal ydes støtte af en

eller anden slags.

Hoved Cirklen 1-03 21


“Giv tid! og livets træ bli´r grønt,

må frosten det end kue;

giv tid! og hvad du drømte skønt,

du skal i sandhed skue.”

- lyder det i en af vores vintersange.

Og det rammer ret godt, synes jeg, hvad vi lige nu oplever i

vores del af denne forening: - Efter den altid temmelig mørke

januar, hvor næsten al aktivitet er sat i “dvaletilstand”, er alt nu

ved at spire frem igen for at udnytte vore fantastiske faciliteter

bedst muligt, og på amtskredsbestyrelsens vegne vil jeg her

byde alle vore medlemmer velkommen til endnu et lyst og godt

år i vores forening.

Dette års generalforsamling

- har vi afholdt lørdag der 25/1 kl.10.30 - 14.00

Det blev også i år en god dag med et rimeligt godt fremmøde,

selvom vi selvfølgelig altid gerne så flere!

På valg var for 2 år vores formand, Jette Sloth, som modtog

genvalg og da også blev genvalgt uden modkandidater.

Ligeledes gik det med det bestyrelsesmedlem for 2 år, som var

på valg: Willy Sørensen modtog genvalg og blev valgt.

Suppleanterne, der vælges for 1 år blev: Inger Johansen, Hanne

Knage og Ole G. Andreassen, Tillykke til alle med valget!

På amtskredsbestyrelsens første møde herefter har vi konstitueret

os, så bestyrelsen ser ud som følger der næste år:

Formand: Jette Sloth

Næstformand: Karen Yde

Kasserer: Ingeborg Kristensen

Sekretær: Vive Nødvig

Bestyrelsesmedlemmer: Henning Jensen,

Willy Sørensen

og som repræsentant for Klub Silkeborg:

Elinor Simonsen,

for Klub Randers:

Inger Serup,

for Samvær(d)sgruppen

PrebenPedersen

samt for Hovedtropperne:

Anne Mette Madsen Eskedal

Suppleanter: Inger Johansen,

Hanne Knage og

Ole G.Andreassen

samt for Klub Silkeborg: Rolf Birdal

og for Klub Randers: Jytte Leth

Åbent Kontor: MarselisborgCentret byg.3, 2.sal

P.P.Ørumsgade 11, 8000 Århus C.

Tlf.:8949 1717

22 Hoved Cirklen 1-03

NYT FRA AMTSKREDSENE

Århus Amtskreds

Af Anne Mette Madsen Eskedal

Hver mandag kl.8.00-16.00 kan man her komme forbi for at få

råd, vejledning, hjælp til at få noget læst eller skrevet, for at

tale med nogen om sin situation, eller blot nyde samværet med

andre ligestillede over en kop kaffe. Dette tilbud gælder hele

familien!

Herudover træffes vi for personlig rådgivning efter nærmere

aftale.

Telefonisk træffes Jette mandag kl.8.00-16.00 og tirsdag-torsdag

kl.8.00-12.00

- Og vores socialrådgiver træffes mandag mellem kl. 10.00 og

14.30; - hvis du vil undgå ventetid, så bestil tid i forvejen!

Herudover træffes hun kun efter nærmere aftale.

Den daglige telefontid er mandag-torsdag kl.10-14.00

Økonomisk- og Juridisk Rådgivning

Har du brug for rådgivning i sager af økonomisk eller juridisk

karakter, kan du blive sat i forbindelse med en af vore rådgivere

ved at kontakte Jette på tlf.:8949 1717.

Skolen for Senhjerneskadede

Også forårets undervisning er nu kommet i gang. Desværre

var der denne gang kun tilmeldinger nok til at oprette to “fag”:

Madlavning, hvor holdet er fyldt op, og edb, hvor der er 4 hold,

som er delt op på 1 for begyndere, 1 for viderekomne og 2 med

fokus på brugen af Internettet. Der er endnu få ledige pladser

på holdet for begyndere og på det for viderekomne.

Ungdomsgruppen Hovedtropperne

Her kan man fortsat regne med at kunne mødes med andre

unge i samme situation på onsdage i de ulige uger fra kl.18.00-

21.00

Nærmere oplysninger på tlf.nr.: 8949 1717 eller 4343 2433. På

mødeaftener kan de endvidere træffes på 8949 1214

Samværdsgruppen

Hver mandag fra kl.13.30-16.00 er der mulighed for at deltage i

forskellige former for socialt samværd. Nærmere oplysninger

hos Jette eller Knud Aage på Tlf.nr.: 8672 0835 eller 8949 1717

De Glemte Børn

Nærmere oplysning ved henvendelse til kontoret på tlf.nr.:

8949 1717 eller til Hanne på

tlf.nr.: 86209876

De træffes også 1.onsdag i måneden på Tlf: 8949 1214

Klub Randers

Nærmere oplysning ved henvendelse til Jytte Leth på

Tlf.nr.: 8643 2285

Klub Silkeborg

Nærmere oplysning ved henvendelse til Elinor Simonsen på

Tlf.nr.: 8685 3526


Siden sidst:

Julemødet den 9. december var godt besøgt og vi havde en

hyggelig aften med både god mad, julesange og bankospil.

Det var dejligt at se flere yngre deltagere denne aften - vi

håber I har haft et så rart, at I også har lyst til at være med

når vi kalder i 2003.

Generalforsamlingen den 14. januar forløb efter planen men

var tilsyneladende ikke så interessant for vore medlemmer -

kun bestyrelsen mødte op.

I forbindelse med valg til bestyrelsen måtte vi sige farvel til

vort mangeårige medlem Tove Hornhaver, som ikke ønskede

genvalg. Vi takker Tove for det gode samarbejde i de forløbne

11 år, hvor vi har haft det dejligt i hinandens selskab.

Også en tak til Hans Hornhaver, hvis store kreativitet vi både

lokalt og i landsforeningen har haft stor glæde af. En extra

tak til Hans fordi han har lovet, at vi fortsat må trække på

hans evner.

På bestyrelsesmøde den 11. januar tog vi på behørig vis

afsked med Tove og Hans Hornhaver, som fik en lille

erkendtlighed for deres indsats.

På generalforsamlingen genvalgtes følgende: Arne Høegh -

formand, Mona Lise Wennerberg - næstformand, Jette Holst

- sekretær, Mogens Andersen og Herluf Lindevall - kasserere.

Til repræsentantskabsmødet valgtes delegerede:

Arne Høegh, Mogens Andersen og Herluf Lindevall med

Peter Christensen og Jette Holst som suppleanter.

Tove Hornhavers plads i bestyrelsen blev ikke genbesat på

generalforsamlingen, idet vi i bestyrelsen har et stort ønske

om at få et medlem fra Næstved-området ind. Omkring 1/3

af vore medlemmer bor i amtets nordlige del og det vil være

af stor betydning for vort arbejde at få et bestyrelsesmedlem

her fra, hvilket vi vil arbejde for - således at flere af vore

aktiviteter kan placeres nord for Strømmen.

Det kommende år:

Aktiviteterne for det kommende år er på plads og vores folder

vil snart blive sendt ud til medlemmerne. Der vil som

sædvanligt blive udsendt indkaldelse med tilmelding til de

forskellige arrangementer, men allerede her får I datoerne, så

I kan sætte kryds i jeres kalender.

NYT FRA AMTSKREDSENE

Nyt fra Storstrøms Amt

v/ sekretær Jette Holst

Tirsdag den 1. april:

Vi mødes kl. 19 til et besøg hos maleren Ulla Frellsen,

Nørregade 3 i Frejlev ved Nysted. Ulla Frellsen er en spændende

dame med et spændende liv, som hun vil fortælle om.

Ulla Frellsen er bl.a. kendt for sin plaket “Sundhed for alle år

2000”.

Søndag den 1. juni:

Sommerudflugt til Holmegårds Glasværk med rundvisning.

Bagefter har vi tid til socialt samvær og vil slutte med spisning

på Villa Galina. Vi regner med at mødes kl. 10 og slutte

hen på eftermiddagen.

Mandag den 22. september:

Vi mødes kl. 17 til fælles spisning og kl. 19 vil neuropsykolog

Kim Rune holde et foredrag om hjerneskade - hvordan

opleves det af den skadede og af familien/omgivelserne -

hvordan tackler man problemerne.

Det hele vil foregå på Specialskolen i Næstved.

Tirsdag den 28. oktober:

Vi mødes til bowling på Bowling-Centret i Nyk. F.

Vi bowler fra kl. 18 til 19 og spiser sammen bagefter.

Tirsdag den 9. december:

Julemøde kl. 19 på Vordingborg Sygehus.

Vi håber at tilbudene vil falde i jeres smag og vi glæder os til

at se rigtigt mange af jer. Skriv gerne datoerne ned allerede

nu men HUSK, der kommer indbydelse ud til alle arrangementer,

så I kan melde jer til.

Mange hilsner og på gensyn til gode oplevelser i 2003.

Hoved Cirklen 1-03 23


Frederiksborg amtskreds

Af Lisbeth Holmgaard, Amtskredsformand.

Først vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke de som havde

valgt at deltage i dette års generalforsamling, hvor er det dog dejligt

når flere og flere af amtskredsens medlemmer kommer og

viser deres interesse for hvad der foregår og samtidig fremsætter

ønsker til arbejdet til gavn for de hjerneskadede og deres familier

her i amtet.

Aktivitetskalender:

I skrivende stund er amtskredsbestyrelsen i færd med at udarbejde

dette års aktivitetskalender, som herefter vil blive udsendt til amtskredsens

medlemmer.

Når I modtager den, så husk straks at sætte kryds i kalenderen ved

de dage, hvor vi har medlemsarrangementer. I planlægningen har

vi i høj grad taget udgangspunkt i de forslag der fremkom på generalforsamlingen.

Selvhjælpsgrupper:

Jeg vil endnu en gang opfordre de af amtskredsens medlemmer

som har et ønske om at deltage i en psykologledet selvhjælpsgruppe

(enten for skadede medlemmer, ægtefælle til en skadet

eller som barn af en skadet) til at ringe til Lisbeth Holmgaard på

telefon 20 44 65 78. Jeg vil herefter forsøge at sammensætte grupperne,

således at gruppen kommer til at består af personer med

sammenlignende problemstillinger. Selvhjælpsgrupperne vil vi

søge at oprette når et passende antal (6-7 personer) har meldt sig.

“Lyspunktet” i Hillerød:

Efter en rigtig god skitur til Norge, efterfulgt af en velbesøgt generalforsamling

er det tid til fortsættelse af aktiviteterne i “Lyspunktet”.

Der dystes fortsat i bowling hver mandag fra kl.10.45-13.00 i Slots

Bowl, Københavnsvej 23 i Hillerød, der undervises i EDB om fredagen

i Grønnegadecentret fra kl. 13.00 til 15.00, onsdag står

“menuen” på idræt eller tilsvarende aktiviteter, i maj satser

Lyspunktet på at arrangere en tur til Kullen i Sverige, ligesom en

nattergaletur står på programmet. Syntes du dette lyder interessant

eller har du andre forslag til hvad de hjerneskadede som mødes i

Lyspunktet kan beskæftige sig med så ring til Lars Larsen på telefon

21 45 94 05 eller klik ind på amtskredsens hjemmeside

www.hjerneskadeforeningen-frb.dk og se under foreningen

Lyspunktet.

“Mødestedet” i Helsingør:

I Helsingør mødes hjerneskaderamte hver 3. onsdag i måneden i

Fyns Amtskreds

v/Ingemann Jensen

24 Hoved Cirklen 1-03

NYT FRA AMTSKREDSENE

HYP Fiolgade 17A fra kl. 14.00 - 16.00 for dels at hygge sig sammen,

eller for sammen at planlægge aktiviteter, udflugter, foredrag

eller hvad der nu er interesse for.

Der er på nuværende tidspunkt 18 medlemmer af “Mødestedet”,

men der er fortsat mulighed for flere. Du er velkommen til at komme

ned i HYP den 3. onsdag i måneden eller du kan ringe til Kirsten

Stockmarr på telefon 49 13 58 52 eller Lone Højbjerg 49 26

68 89 hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette mødested -

hvor medlemmer af Hjerneskadeforeningen hygger sig sammen.

“Onsdagsklubben” i Frederikssund:

“Onsdagsklubben” i Frederikssund er i lighed med “Mødestedet” i

Helsingør og “Lyspunktet” i Hillerød stedet hvor hjerneskaderamte

mødes med ligestillede. Onsdagsklubben har på nuværende tidspunkt

19 medlemmer, og man mødes fast hver onsdag fra kl.

12.00 til 15.00 i Kulturhuset “Elværket”, eller man tager på tur

- som f.eks. i marts måned hvor turen går til Teknisk Museum, i

april måned skal en lokal politistation besøges og i maj måned drager

de afsted til Sofiero i Sverige.

Hvis du ønsker yderligere information om “Onsdagsklubben” så

ring til Sanny Freund på telefon 48 18 40 31

Udfordring - ny pjece:

I sidste nummer af Hovedcirklen fortalte Christiane Kristensen fra

projekt “Aktiv pårørende” om Hjerneskadeforeningens nye pjece:

Udfordring - at leve med en hjerneskadet i familien. Amtskredsbestyrelsen

kan varmt anbefale den.

Hvis du vil købe et eksemplar, kan du enten ringe til Hjerneskadeforeningens

landskontor på telefon 43 43 24 33 eller du kan rekvirere

den via foreningens hjemmeside

www.hjerneskadeforeningen.dk

REHAB-messe i Bellacentret:

I dagene 21 - 23. maj afholdes REHAB-messe i Ballacentret. Hjerneskadeforeningen

vil her være repræsenteret ved Frederiksborg

og Københavns amtskredse.

Hvis der er nogle af jer som har lyst til at stå på foreningens flotte

stand et par timer så ring til Lisbeth Holmgaard 20 44 65 78.

Bestyrelsen vil være glad for en hjælpende hånd, og så er det er

rigtig god oplevelse at stå på standen og repræsentere foreningen

og dermed fortælle de besøgende om, det at have en erhvervet

hjerneskade, men ikke mindst hvordan Liv der reddes også kan

Leves

På generalforsamlingen blev der ikke ændret ved bestyrelsens sammensætning, så den består fortsat af: Ingemann Jensen fmd, Annlise Hansen

kass, Birgit Jacobsen kontor, Kirsten Grove, Birte Horsens, Henrik Horsens, Bente Juul, Kirsten Berg og Linda Nielsen.

Hjerneskadeforeningen støtter økonomisk og er medarrangør af foredragsrækken “Pårørende til en hjerneskadet” på Tarup Gl. Præstegård”, som

netop nu er godt og vel halvvejs. Det er et velbesøgt arrangement og der skal herfra lyde en tak til “Netværk for senhjerneskadede i Odense” for

et godt stykke arbejde. Bestyrelsen mødes den 4. marts og planlægger årets arangementer, se næste udsendelse.


NYT FRA AMTSKREDSENE

Viborg Amtskreds

V/ Niels-Jacob Vestergaard

I Viborg Amt er der afholdt generalforsamling, og den forløb

fuldstændig efter vedtægterne, det vil sige, at formanden aflagde

sin beretning. Der var ikke så mange til generalforsamlingen, så

derfor er den trykt her.

Beretningen lyder som følger:

Formandsberetning 2002

Min beretning ved sidste generalforsamling var positiv, det skal

denne beretning også være. Min beretning ved sidste generalforsamling

var optimistisk, det skal denne beretning også være, min

beretning ved sidste generalforsamling var visionær, det skal denne

beretning også være, men det kræver mere arbejde denne

gang. Det har været bestyrelsens mål, at der mindst skulle være

fire arrangementer hvert år, det var der ikke sidste år, der var

lavet fire arrangementer , men der blev kun afholdt to.

Det første arrangement der blev inviteret til, var sangaften. Det

blev desværre aflyst, der var for få der havde tilmeldt sig.

Det andet arrangement, der blev inviteret til, var sommerafslutning,

det blev afholdt, der var mange mennesker, tror jeg mere

end tyve, det var dejligt.

Det treide arrangement der blev inviteret til, var sommertur til

Flade. Der var ved tilmeldingsfristens udløb kun tilmeldt 5 personer,

så også det blev aflyst.

Det fjerde arrangement der blev inviteret til, var julefrokost. Der

var ikke mange tilmeldte, men det blev afholdt alligevel, det var

hyggeligt, det var meget hyggeligt, men det var alligevel ærgerligt,

at så få havde tilmeldt sig.

Nu kunne jeg godt sige, at det er for dårligt, at der ikke kommer

flere, og det har jeg måske også i mine mest pessimistiske øjeblikke

sagt, men det mener jeg faktisk ikke.

Jeg ved, at vi lige nu er 68 medlemmer i vores amt, og jeg ved, at

samtlige 68 har haft en god grund til at melde sig ind i foreningen,

så handler det bare for os om, at vi finder den grund, og at vi

indretter vore bestræbelser efter det.

Det er ikke alt i det forløbne år der er gået skævt, der er sket

mange gode ting. Vi har nu en pårørendegruppe kørende, en

gruppe hvor pårørende kan komme og dyrke det fællesskab, de,

som pårørende, ufrivilligt er havnet i. Det synes jeg, er en god

ting, og en ting vi gerne skal have udvidet, til ikke kun at handle

om det hold der sluttede sidste sommer på Viborghus, men det

skal gerne blive et tilbud til alle hold omkring de undervisningssteder,

vi har i vores amt.

Så er Hovedtropperne næsten blevet en realitet også her i vores

amt, der er så småt ved at blive dannet en afdeling, hvilket vi dog

ikke kan tage æren for, men psykolog Fritz Mikkelsen fra

Blåkærgård har været den, der fik sat tingene på skinner. Det er

så op til os, og den gruppe der er etableret til at igangsætte projektet,

at få dette til at fungere.

Vi har startet et samarbejde med to af de amter, vi deler amtsgrænse

med, nemlig Århus- og Nordjyllands amt. Det fungerer på

den måde, at der fire gange om året afholdes et fælles møde for

de respektive bestyrelser, hvor vi sammen drøfter de ting, der

sker i vore amter. Ikke kun kan vi hente hjælp til ting, der kan

være vanskelige for os, men vi kan også hente inspiration til nye

tiltag, eller der kan hentes et spark, hvis noget er gået i hårdknude.

Det var lidt om det år der er gået, men mere interessant er vel

egentlig det år der kommer, og hvad det skal bringe.

Vi har sendt et spørgeskema rundt, og mange har gjort sig den

ulejlighed at besvare de spørgsmål, der var stillet. De svar, der er

kommet, er meget forskellige, og det har været min mening, at

jeg ville lave et sammenkåg af svarene, så jeg kunne fortælle lidt

om dem her. Det er dog ikke så let, for man kan ikke sige, at der

er en gennemgående rød tråd. Der er mange lange svar, hvor folk

har gjort sig megen ulejlighed med at forklare, hvad det præcis

var, de gerne ville, og der var mange spørgsmål, der blev besvaret

med et ja eller et nej. Nogen ønskede mere underholdning, og

andre ønskede ikke underholdning, og sådan er der mange muligheder

i svarene. Jeg tror godt, jeg kan garantere, nu ved jeg jo

ikke, om jeg er i den næste bestyrelse, at alle arkene vil blive

gennemgået grundigt, inden næste års program bliver færdiggjort.

Jeg ved, at flere af vore medlemmer har været med i den undersøgelse,

som Amtet har gennemført, og jeg glæder mig meget til

at høre præsentationen, og jeg glæder mig meget til at høre konklusionen.

Jeg har læst det meste af rapporten, den er faktisk temmelig

stor, men også temmelig interessant, og den afdækker

egentlig de behov, som mange, af de der har pådraget sig en hjerneskade,

sidder med. Samtidig viser den også med al tydelighed,

den frustration som mange sidder tilbage med, når de forlader

fase 3 altså undervisningsstederne o.l. Der er et kæmpe behov for

sociale relationer, når man pludselig træder ud af et hektisk

arbejdsliv, og træder ind i en tilværelse som passiv i forhold til

det samfund, hvor man har brugt sit liv, op til skaden, til at lære

at færdes i det og med det.

Det er nu og da frustrerende at måtte erfare, at man, selv om man

synes at kende til behovene for de, der har en hjerneskade, ikke

er i stand til at lave tilbud, der er attraktive og som mennesker

føler behov for. Det samarbejde der er startet med Århus og Nordjylland,

tror jeg på lidt længere sigt vil være med til at løse nogle

af de problemer, vi, som en relativ ny afdeling af

Hjerneskadeforeningen, støder ind i. Når jeg har klaget min nød,

siger de, at de har eller har haft sammen problem, og skønt det

ikke er pænt at fryde sig over andres fiasko, er det alligevel lidt

rart, at vi ikke er de eneste, der har eller har haft problemet.

På amtsplan sker der i øjeblikket noget, der er ved at blive lagt

planer for alle sygehusene i amtet, og i de planer indgår der, at

Hoved Cirklen 1-03 25


der skal laves specielle afdelinger på hvert eneste sygehus til

behandling af hjerneskader, altså en styrkelse af fase 2 funktionen,

og det er mit helt bestemte indtryk, at fase 4 har meget stor

bevågenhed, det ses bl.a. af den rapport, der nu er færdig, og som

skal præsenteres på mødet i Skive. Endelig er Birthe Bjørslev

ansat for en periode på 3 år, og hendes væsentligste funktion vil

blive fase 4 arbejde, altså at skabe fase 4 tilbud rundt i kommunerne,

og hvis vi er vakse ved havelågen, kan vi få ikke så ringe

indflydelse på disse, så det er nu, det rigtig rykker, og hvis vi vil

noget, så må vi rykke med.

Hvis vi gerne vil have et sted i Viborg, et sted hvor vi kan mødes

og snakke, et sted hvor vi kan mødes for at holde møder, et sted

hvor hovedtropperne kan mødes, et sted vi kan gøre rart, så skal

vi have fat i Birthe Bjørslev. Det samme gælder jo for de andre

byer Skive, Nykøbing og Thisted.

Jeg er også lige nu med i en gruppe, der forsøger at etablere en

slags besøgstjeneste, hvor mennesker kan ringe til og bede om

hjælp, enten til at komme en tur til fodbold, en tur i teatret, til at

nogen kommer og taler med dem eller med deres raske ægtefælle,

eller hvad der måtte være behov for. Det er planen, at der både

skal tilknyttes mennesker, der er skadede og deres raske pårørende.

Dermed vil jeg på bestyrelsens vegne, gerne takke for det år der

er gået, og samtidig vil jeg ønske, at vi må få et 2003, hvor endnu

mere vil lykkes, og endnu flere mennesker vil høste gavn af vores

forening.

Til aktiviteter i det kommende år, blev der foreslået:

• Sommergrilaften

• Tur til Flade

• Foredrag mede fagligt indhold – f.eks. Børge Madsen

• Julefrokost

Nyvalgt til bestyrelsen blev:

Martin Egelund

Karsten Pedersen

Fritz Bundgaard

Og som formand genvalgtes Jacob Vestergaard

26 Hoved Cirklen 1-03

NYT FRA AMTSKREDSENE

Vi kan godt bruge en eller to mere i bestyrelsen, så hvis nogen

har lyst til at indgå helt eller delvis, så send mig lige dit navn

og din adresse + dit telefon nr. Du må meget gerne være

pårørende og du må meget gerne være en kvinde, dette ikke

for at foretrække nogen frem for andre, blot for at skabe ligevægt

Den nye bestyrelse er gået i gang med arbejdet, og der vi inden

længe udkomme et program for 2003.

Hvis nogen har forslag , kommentarer eller blot lyst til en snak, ja

så er jeg næsten altid til tjeneste, og det vil være Ok at ringe, men

rigtig godt vil det være, hvis man anvender E-mail. E-mail vil

gøre det muligt for mig at svare fyldestgørende, men det vil også

give mig mulighed for at komme i kontakt med de medlemmer,

der har denne mulighed. En udsendelse af oplysninger på E-mail

kan ske hurtigt, den kan ske let, og den kan ske billigt. Udsendelse

af brev koster faktisk mange penge, og derfor sender vi ikke så

mange breve, de belaster økonomien væsentlig hver gang.

Hvis alle der har mulighed for at sende og modtage E-mail vil

sende mig en lille hilsen med mindst navn og adr. så har jeg en

adresse at sende tilbage til, det ville være dejligt.

Mange hilsner og med ønsket om et endnu bedre 2003

Formand for Hjerneskadeforeningen i Viborg Amt

Niels-Jacob Vestergaard

Gl. Aalborgvej 51 2.tv.

8800 Viborg

Tlf.:86603135

e-mail: nielsjv@vip.cybercity.dk


Københavns og

Roskilde Amtskreds

Referat af ordinær generalforsamling

Onsdag den 22. januar 2003 kl. 19 i Frivillighedscentret i Diakonissestiftelsen,

Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

Niels-Anton Svendsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse

Beretningen blev fremlagt af formanden, Kristian Siversleth.

• Beretningen blev énstemmigt godkendt.

• Beretningen kan rekvireres hos K. Siversleth eller ses på

foreningens hjemmeside.

3. Forelæggelse af regnskab til orientering

Regnskabet udvisende en beholdning på kr. 40.398,59

pr. 31/12 2002 blev taget til efterretning.

• Regnskabet kan rekvireres hos K. Siversleth eller ses på

foreningens hjemmeside.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der var indkommet 2 forslag begge stillet af Bjarne Fischer.

Topstyring af generalforsamlingen:

Til undgåelse af, at et bestyrelsesmedlem vælges til dirigent

på generalforsamlingen fremover, blev det pålagt bestyrelsen

fremover at indhente tilsagn fra en ”uvildig” person til at

påtage sig denne opgave.

Tiggerbreve:

Der var ikke stemning for, at man udsendte tiggerbreve til

medlemmerne f. eks. i julemåneden, som mange andre foreninger

gør.

5. Drøftelse af arbejdet i det kommende år.

Med udgangspunkt i årsberetningen blev arbejdet i det kommende

år drøftet og der fremkom herunder mange konstruktive

forslag fra generalforsamlingen, herunder forslag om

etablering af en værestedsgruppe, der skal arbejde på, at amtskredsen

får etableret et samlet værested i det kommende år.

Lonnie Malmberg, Dorthe Christiansen og Kim Glundø ville

gerne deltage heri.

Forslag om værksted i forbindelse med et værested.

Endvidere var alle enige om, at der skal arbejdes intenst på

at få etableret det første bofællesskab for herved at lære processen

til brug for etableringen af yderligere bofællesskaber.

5. Drøftelse af arbejdet i det kommende år (fortsat).

Der skal arbejdes videre med at finde et lokale i Roskilde til

brug for arrangementer her.

Forslag om særligt felt på giroindbetalingskortene til gavebeløb.

Nyhedsbrevets udformning blev drøftet. Ikke alle havde let ved

at håndtere en kalender, som den i Nyhedsbrevet. Ønske om

elektronisk kalender.

6. Fremlæggelse af budget til godkendelse

Budgettet udvisende indtægter i år 2003 for kr. 83.599 og

udgifter for kr. 70.000 blev énstemmigt vedtaget.

Budgettet kan rekvireres hos K. Siversleth eller ses på foreningens

hjemmeside.

7. Følgende valg blev gennemført

7a. Valg af formand.

Kristian Siversleth valgt for et år. På valg i år 2004

7b. Valg af kasserer

Dorthe Christiansen valgt for et år. På valg i år 2004.

7c. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer:

Willy Andersen valgt for 2 år På valg i år 2005

Henrik Ziehrer valgt for 2 år. På valg i år 2005

Carl Henrik Hansen – ikke på valg. På valg i år 2004

Lonnie Malmberg valgt for 2 år. På valg i år 2005

Kim Glundø valgt for 2 år. På valg i år 2005

Henrik Christensen valgt for 2 år. På valg i år 2005

Suppleanter:

Jens Zacharias Nielsen valgt for et år.

Tina Christensen valgt for et år.

7d. Valg af ni repræsentanter til repræsentantskabet.

Følgende blev valgt:

Kristian Siversleth

Willy Andersen

Carl Hansen

Henrik Ziehrer

Dorthe Christiansen

Lonnie Malmberg

Kim Glundø

Henrik Christensen

Jens Zacharias

Til suppleanter valgtes:

1. Ida-Kristine Appelquist

2. Conni Temdrup

3. Bjarne Fischer

4. Annette Kjeldsen Hansen

5. Anni Lindgaard

Eventuelt.

Intet at referere.

Hoved Cirklen 1-03 27


Pjecer og foldere udgivet af Hjerneskadeforeningen

Coma

Langvarig bevidstløshed efter en hjerneskade 20,-

Min far har fået en hjerneskade

Skrevet til børn og unge, der kommer ud for, at en nær pårørende får en pludselig hjerneskade 20,-

Traumatisk hjerneskade

En vejledning for pårørende 20,-

Børn med erhvervet hjerneskade

Om de ændringer og problemer der opstår som følge af erhvervede hjerneskader hos børn 20,-

Sexualitet efter en hjerneskade

-om sexuelle problemer og sexuallivet efter en hjerneskade… 30,-

Personligheden efter en hjerneskade

-om de personlighedsændringer der opstår som følge af en hjerneskade 30,-

Hvorfor mig - De glemte Børn

Skrevet af børn og søskende til en hjerneskadet 30,-

Hjerneskadet og hvad så?

Råd gennem cases 30,-

UDFORDRING-

- at leve med en hjerneskadet i familien (ny pjece) 30,-

Reddet men skadet – folder gratis

Dysfagi tygge-og synkebesvær. Pjece

Om de ændringer og problemer der opstår som følge af dysfagi-tygge og syngebesvær gratis

”De glemte børn” –folder gratis

”Hovedtropperne” – folder (ungdomsafdeling) gratis

”Genskab venskab”- folder gratis

Proceedings from

European Conference on Brain In Brain injury Rehabilitation - Children and Adults 150,-

Evighedskalender med digte af Mogens Blenker og tegninger af

Hans Hornhaver 50,-

Alle priser er eksklusiv porto og ekspeditionsgebyr.

Navn

Adresse

Postnummer/By

SKAL OGSÅ LEVES

· LIV DER REDDES ·

HOVEDCIRKLEN · Brøndby Møllevej 8 · 2605 Brøndby

ISSN 1396-7924 · Tlf. 4343 2433 . Fax 4342 2430

Pris Stk. Pris i alt

Sendes til: Hjerneskadeforeningen, Brøndby Møllevej 8, 2605 Brøndby, Tlf. 4343 2433, Fax 4342 2430 eller via www.hjerneskadeforeningen.dk

More magazines by this user
Similar magazines