SOGNE BLAD - Trige-Ølsted fællesråd

trige.dk

SOGNE BLAD - Trige-Ølsted fællesråd

Maj – Juni – Juli – August

2010

30. årgang nr. 3

SOGNE

BLAD

TRIGE – ØLSTED – SPØRRING

Afskedsgudstjenste

Trige Kirke

den 5. september 2010 kl. 10.00


I bladet fi nder du:

Lovsang

over våren ............. Walther Nielsen-Refs

Hvor går lyset hen,

når det går ud .............. Steffen Lindfors

Interwiev med en afdød II C.P. Honoré

Kirkelige handlinger

Hvad sker der i Trige,

Spørring og Ølsted

Aktiviteter i sognene

Kontaktadresser

Sogne- og kirkevejviser

Bladet

Gudstjensteliste

2


Lovsang over våren

Efter denne lange, lange vinter med sne og is

og bidende kulde i månedsvis er foråret endelig

kommet i al sin pragt. Med sol, fuglesang

og blomster og buske i alle kulører. Vi

turde næsten ikke tro på, at det ville ske.

Vi får meget givet, som vi skulle skønne

på. Vi skulle lovsynge Gud og takke for livet,

meget mere end vi gør. For der ligger

en stor befrielse i selve dette at give sin glæde

frit løb.

Der er nok, som vil ødelægge. Der er nok

at bekymre sig om. Vi kan selv have store

problemer for dagen og vejen. Og oveni dét

bombarderer dagspresse og TV os dagligt

med krig og mord og elendighed. Jo, ondskab

og synd er bestemt ikke abstrakte størrelser

hos os.

Hvis vi ikke får vore bekymringer ud, får luft

til dem, så går man dér eller ligger man dér

og spekulerer, og det bliver bare værre. Når

vi endelig får dem ud og begynder at tale om

dem, så klager vi os, og vi kan sagtens blive

enige om, at der er noget helt forkert ved

den fortravlede og bundne måde, vi indret-

3

ter vores tilværelse på; vi kan også sagtens

blive enige om verdens forfærdelig skæve

gang. Men så kommer vi som regel heller

ikke længere. For vi har ikke rigtigt noget at

sætte i stedet. Vi sidder fast i dét, vi er i, og

i vores klagen.

Forårets vidunderlige grønhed. Guds store

gaver til os. At give sin glæde frit løb. Hvor

er det alt sammen henne? Det er der jo også!

Men ofte skjult i tågen, livet selv! – Dét, som

vi kan blive enige om i vores klagen, er ikke

det hele. Vi lever faktisk vores tilværelse på

alt det andet, som også er der. Men vi har let

ved at glemme det, fordi vore bekymringers

krat breder sig så vidt.

Evangeliet vil altid føre os tilbage til dét,

som vi har så let ved at glemme, al skabelsens

grund, altid ungt og nyt, så ubegribeligt

som et nyfødt spædbarn; så vi husker, så vi

genkender, så vi takker. Vi får meget givet,

som vi skulle skønne på. Bag bekymringernes

krat ligger livets rige kilder.

Walther Nielsen-Refs


Afsked

Tiden kan gå hurtigt eller langsomt, og det kender vi alle velsagtens til,

men en ting er sikkert, vi bliver alle indhentet af den på et eller andet

tidspunkt. Vi må på beklagelig vis se i øjnene, at vor præst gennem snart

26 år, Walther Nielsen-Refs, har søgt sin afsked pr. 30. september 2010.

Vi har oplevet en periode med en præst, der har taget mange gode initiativer

til aktiviteter for en bred del af sognets beboere. Jeg tænker her på sogneaftener,

litteraturkreds og fi lmklub, sommerfest i præstens have,

syng julen ind og mange andre ting.

Walther holder sin afskedsprædiken i Trige kirke den 5. september

og efterfølgende vil der blive afholdt en reception i sognegården,

hvor alle er velkomne til at tage afsked med Walther.

Steffen Lindfors

4


Hvor går lyset hen, når det går ud?

En gang sidst i det 19. århundrede skrev

Henrik Ibsen et skuespil, der hedder ”Et

dukkehjem”. Det handler om Nora og hendes

ægteskab med Thorvald Helmer. Hun

fremstilles som den lille lærkefugl i ægteskabet

med hang til makroner. Efterhånden som

handlingen skrider frem får vi mere og mere

at vide om betingelserne for det ”lykkelige”

ægteskab. Nora har på et vist tidspunkt begået

dokumentfalsk i den bedste mening for

at redde hele situationen for forholdet, men

nu er det kommet dertil, at Helmer står for

at blive udnævnt til bankdirektør og så kommer

der én, der kan afsløre falskneriet. Nora

tror, at manden kan forstå og bære over med

det hele, da hun jo har gjort det af gode medmenneskelige

hensyn, men det kan han ganske

afgjort ikke tilgive hende. Nora tager så

den beslutning, at hun må bryde ud af forholdet

og ægteskabet.

Det, Ibsen har villet med dette stykke, er

at stille den datidige borgerlige verdensopfattelse

til diskussion. Vi får afsløret den borgerlige

facade, og Nora kommer til det punkt,

hvor hun må bryde gennem denne facade.

Hun forlader ægtemanden, og han sidder så

tilbage med børnene og Gud ved hvad.

Det, der dengang og for så vidt også nu,

kunne vække til diskussion, er spørgsmålet

om, hvad er facade, og hvad er reelt liv. Facader

kender vi jo alle til dengang som nu.

Men hvad er der på den anden side?

Dengang som nu kan vi spørge, hvor gik

Nora hen, da hun gik ud?

Efter Ibsen har spørgsmålet været taget op.

Der er skrevet nogle værker, der forsøger at

give et svar på det, men dem vil jeg nu ikke

komme nærmere ind på.

Men én ting vil jeg dog fortælle. Da Nora

gik ud, gik hun dog ud i en verden, vi kan

fortælle om, fordi vi jo nok kan genkende

5

den på en eller anden måde. Det vidner de

omtalte forsøg jo også om.

Med andre ord, når Nora går, så sætter det

fantasien i gang, og vi forestiller os en masse

ting, som hun nu kunne gå i gang med.

Vender vi nu tilbage til overskriftens spørgmål:

”Hvor går lyset hen, når det går ud?” så

tror jeg ikke, der er mange gode forslag. Når

det går ud, er der vel ikke mange, der kan

se, hvor det går hen. I det hele taget er der

nok ikke mange, der kan se noget uden lys.

Men som hos Ibsen er der nok en og anden

fantasi, der går i gang. Mon ikke det også er

det, der sker, når vi på et tidspunkt får slukket

lyset endegyldigt.

Hvor går vi hen, når vi dør?

Fantasien går i gang. Det kan jo ikke passe,

at vi bare helt forsvinder, for vi lever jo videre

i de efterladtes bevidsthed og erindring.

Historisk set kan vi pege på mange forskellige

steder, hvor vi kan opholde os.

Dødsriget har mange forskellige udformninger.

Det mest almindelige er en slags skyggerige,

hvor de døde kan opholde sig. Man

bliver ikke straffet ej heller opvartet og belønnet,

man er der bare. Det gælder for jødernes

dødsrige, Sjeol, og for de gamle grækeres

dødsrige, Hades. Vi her i Norden har

måske haft det lidt anderledes. Nogle kom til

Hel, andre kom til Valhal. Den skelnen, der

var her, havde ikke noget at gøre med livsførelsen.

Døde man strådøden hjemme på madrassen

var det Hel, døde man i heltemodig

kamp var det Valhal.

Men når alt kommer til alt, så er det jo

fantasien, der spiller ind. Fantasien kan kun

bygge videre på det, vi kender til i forvejen.

Er der nogen, der har talt med en, der notorisk

har været afgået ved døden og virkelig

har været død?

Der er ganske vist nogle, der har rapporte-


et om nærdødsoplevelser, men de har jo netop

ikke været døde, da de er kommet tilbage.

Vi kristne har jo en opfattelse af, at der er

noget, der hedder Himmel og Helvede og er

de to steder, vi kan havne, når vi dør.

Spørgsmålet kan så være: ”Ved vi kristne

mere om det, der sker, når lyset går ud end

alle andre?” Mit umiddelbare svar er, at selvfølgelig

gør vi ikke det. Vi bruger også vor

fantasi til forestille os en masse ting.

Vi har et begreb om retfærdighed, og vi

har en klar fornemmelse af, at mange omgås

retfærdigheden temmelig lemfældigt, og

at næsten ligeså mange aldrig bliver afsløret.

Kort sagt vi kender mange, der burde ende

i Helvede. Selv har vi jo nok fortjent bedre,

men det siger man ikke højt.

Er der nogen, der har fundet ud af, hvor

lyset går hen, når det ud?

Hvis ja, vil jeg gerne have det at vide. Indtil

da vil jeg hævde, at al tale om tilværelsen

efter døden er ren fantasi, og det gælder selvfølgelig

både Himmel og Helvede.

Som en fi losof engang har sagt: ”Det hvorom

man ikke kan tale, om det bør man tie”.

Det er klog snak.

Nogle vil så måske sige, at Jesus selv har

sagt noget om dette spørgsmål, og det er da

rigtigt nok. Han sagde blandt andet følgende:

Verdensdommen (Matt. 25)

Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed

og alle englene med ham, da skal han

tage sæde på sin herligheds trone. Og alle

folkeslagene skal samles foran ham, og han

skal skille dem, som en hyrde skiller fårene

fra bukkene; fårene skal han stille ved sin

højre side og bukkene ved sin venstre. Da

skal kongen sige til dem ved sin højre side:

Kom, I som er min faders velsignede, og tag

det rige i arv, som er bestemt for jer, siden

verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og

6

I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I

gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og

I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig

tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var

i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige

sige: Herre, hvornår så vi dig sulten

og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav

dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som

en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen

og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller

i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil

svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I

har gjort mod en af disse mine mindste brødre,

det har I gjort mod mig. Da skal han også

sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra

mig, I forbandede, til den evige ild, som er

bestemt for Djævelen og hans engle. For jeg

var sulten, og I gav mig ikke noget at spise,

jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at

drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod

mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg

var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da

skal også de sige til ham: Herre, hvornår så

vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller

nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi

hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig

siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod

en af disse mindste, det har I heller ikke gjort

mod mig! Og de skal gå bort til evig straf,

men de retfærdige til evigt liv.«

Det kunne jo godt tyde på, at der fi ndes noget,

der hedder Himmel og Helvede. Det vil

jeg heller ikke benægte, men det behøver

ikke nødvendigvis at hentyde til lokaliteter

for de døde.

Jesus sagde jo også, at han var sandheden

vejen og livet, og lad os så holde os til livet.

Hvis denne tale skal handle om livet, så

bliver der jo sagt noget ganske andet, end

hvad der skal ske efter livet. Der tales ganske

vist om får og bukke, der skal skilles og


nogle skal gå ind til det rige, som er bestemt

for jer, siden verden blev grundlagt og andre

til evig straf.

Man kan så sige, at det rige, som er bestemt

for os siden verdens skabelse, er det

som Gud i sin tid kunne betragte og sige at,

alt var såre godt, men det er jo ikke den verden,

vi lever i for tiden. Ingen vil vel hævde,

at alt er såre godt.

Når Jesus siger, som han gør, så kunne det

jo være at han havde blik for det levede liv.

Hvis vi nu alle så Jesus i vort medmenneske

og behandlede ham derefter, så kunne

vi måske få en verden, som den Gud havde

tænkt fra begyndelsen, hvor alt var såre godt,

altså en himmelsk verden. Ser vi ikke Jesus

i hvert menneske, så kan vi skabe et helvede

for os selv i denne verden.

Jeg vil vove at påstå, at det vigtigste i religion

er synet på den verden, vi faktisk lever

i og ikke så meget bekymringen for den verden,

vi måske havner i, når vi dør.

Kernen i kristendommen er livet her og

nu og forholdet til næsten, hvad der måtte

komme bagefter, kan vi ikke sige noget om,

men udelukkende tro det bedste om, nemlig

opstandelsen og gudsriget.

Himmel og Helvede er her og nu. Hvad der

måtte komme efter livet, derom må vi tie.

At fortsætte tankegangen fra det praktiske

liv, at når far kommer hjem, så skal du nok få

en endefuld, kan ikke bruges til noget.

De synder, vi begår i det daglige liv, skal vi

nok blive straffet for her og nu, det vidner de

overfyldte fængsler om.

Hvad der sker efter døden, er der ingen,

der ved noget om og heller ingen får noget

at vide om det, som de kan give videre til

nulevende.

Så lev dit liv her og nu og se Jesus i ethvert

medmenneske.

Steffen Lindfors

7


Højskolen i sommer

Højskoleformiddagene går fi nt. Vi er næsten

altid mere end tres, som mødes til foredrag,

sang og kaffebord. Indtil sommerferien er vi

på Bjørnshøjcentret. Efter ferien vender vi

så tilbage til vores dejlige, større sognegård.

Programmet for de næste måneder ser således

ud:

Onsdag, 19. maj, Trige Sognegård kl. 10

Hulde engel. Du, min barndoms ven.

Lektor, menighedsrådsformand

Steffen Lindfors, Trige.

Om Steen Steensens Blichers liv og levned,

men hovedsagelig centrale temaer i hans

digtning,

Onsdag, 16. juni, Trige Sognegård kl. 10

Om barndom og ungdom

i skyggen af et kors.

Dorthe Stück, Trige, menighedsrådsmedlem,

produktspecialist fertilitet.

Onsdag, 18. august

Studietur. Selve turen bekendtgøres senere.

8

Chr. P. Honoré fortalte på en højskoleformiddag

engageret og levende om sin

barndom og ungdom. Han krydrede det

med både fælles- og solosange. Her synger

Jørgen Gjørup for den taltige forsamling.

Onsdag, 15. september,

Trige Sognegård kl. 10

Kingo som barokdigter.

Seniorlektor Hellmut Toftdal, Ølsted.

Kingo skrev ikke blot dystre salmer. Han

skrev også yndefulde kærlighedssange og

hyldede vin, kvinder og sang i den barokstil,

der altid har døden og forgængeligheden

som klangbund.

Anna-Marie Thygesen og Lone Hindø

Også i år havde spejderne deres årlige parade.

Denne gang i Trige Kirke.


“En yndig

og frydefuld

sommertid”

Duo Fresco, som består af Jette Rosendal,

sopran og violin og Anders Brunsholt

Frederiksen, guitar, giver koncert i

Trige Kirke søndag den 13. juni kl 16.

De spiller og synger et dejligt varieret

program af både verdslig og kirkelig

musik lige fra renæssancen til i dag. Der

kan f. eks. nævnes musik af Carl Nielsen,

som har skrevet melodi til mange

danske sange.

Kombinationen af sang og klassisk

guitar er en intim koncertform, som er

helt glimrende i kirkerummets særlige

stemning og akustik.

Musikerne fortæller levende om musikken

undervejs.

En spændende kirkekoncert, og der er

fri adgang.

9

Babysalmesang

Der indbydes til et nyt forsommerhold

i babysang i Trige Kirke. Det begynder

tirsdag den 20. april kl 11. Det bliver

denne gang kun et forløb på 8 gange,

og det kommer til at koste 150 kr.

Forløbet bliver 20/4, 27/4, 4/5, 18/5,

25/5, 8/6 som bliver en børnegudstjeneste

sammen med Lone Hindø

og dagplejerne, 15/6 og 22/6.

Babysalmesang er for børn i alderen ca.

3-8 måneder sammen med deres forældre

eller bedsteforældre. Sangen ledes

af musikpædagog Ingrid Oberborbeck,

som har stor erfaring i rytmiskmusikalsk

opdragelse og har ledet

babysang fl ere steder med stor succes.

Tilmelding til kirkekontoret

tlf. 8713 5836 eller organist

Anna-Marie Thygesen tlf. 8626 3672.

Landsindsamling

Folkekirkens Nødhjælp

Den 7. Marts 2010.

Trige, Ølsted og Spørring Sogne

Indsamlingen i alt gav 2973 kroner.

Juma Kruse, indsamlingsleder

Folkekirkens Nødhjælp


Børnekor i Trige

Er du en sangglad pige eller dreng,

er kor lige noget for dig.

Vi øver på skolen i musiklokalet hver tirsdag

kl. 14.30, og hvis fl ere har lyst, er de velkomne.

Koret er for børn fra anden klasse og opefter.

Man kan høre nærmere hos organisten tlf. 8626 3672

Tirsdag den 4. maj kl. 19.30

Tænder vi stearinlys sammen med Trigekoret

i Bjørnshøjcentret.

Vi har fået Honorè og Gjørup til at fortælle lidt om,

hvad de kan huske fra de mørke fem år.

Trigekoret vil synge sange, som har noget med frihed

at gøre, og ellers synger vi alle sammen om,

hvad man kan ønske sig. 4. maj 1945 er længe siden,

men det vil altid være et symbol på frihed.

10


Pensionistudfl ugt den 11. maj

Igen i år inviteres der til udfl ugt for pensionisterne

i Trige, Ølsted og Spørring.

Der er afgang fra Spørring og Ølsted kl. 8.30

og fra Trige kl. 8.45.

Turen går i år til Skanderup kirke i Skanderborg.

Derefter ind til den jyske højderyg,

hvor vi får en middag ved den smukke Rørbæk

sø. Turen går derefter videre til brunkulslejerne

ved Søby, hvor vi også kan nyde

en kop kaffe med kage. Så er det tid at begive

sig hjemover, og vi forventes at være tilbage

ved 18.00 tiden.

Prisen er kr. 100,00 pr. person.

Tilmelding

Kan ske på liste i Bjørnshøjcentret eller til

Linda Bolet tlf. 8698 9634

Steffen Lindfors tlf. 8623 0564

Niels Hjortshøj tlf. 8623 0320

11

Skanderup Kirke

Rørbæk Sø

Brunkulslejr Søby


Dato Trige Kirke Ølsted Kirke Spørring Kirke

Ingen

Lone Hindø 10.30*

Familiegudstj. m. Guldlok

dukketeater

Lone Hindø

9.30

Søn. d. 9. maj

5. s. e. Påske

Ingen Ingen Ingen

Torsdag d. 13. maj

Kr. Himmelfartsdag

Nielsen-Refs og

Ingen Nielsen-Refs og

Thorkild Q. Frandsen 11.00

Thorkild Q. Frandsen 9.30

Ingen Lone Hindø

Lone Hindø

11.00

9.30

Ingen Ingen Ingen

Søn. d. 16. maj

6. s. e. Påske

Søn. d. 23. maj

PINSEDAG

Mand. d. 24. maj

2. Pinsedag

Hans Boas

Ingen Ingen

14.00

Ingen Ingen Hans Boas

9.30

Søn. d. 30. maj

Trinitatis søndag

Søn. d. 6. juni

12

1.s. e. Trin.

Ingen Ingen

Tirsdag d. 8. juni Lone Hindø

10.30 Børnegudstj. for

dagpleje, babysalmesangere

m. m.

Søn. d. 13. juni

Lone Hindø

10.00 m. våbenhuskaffe

2. s. e. Trin.

Ingen Ingen Nielsen-Refs*

10.30

Byfestgudstjeneste

Søn. d. 20. juni

3. s. e. Trin.

Ingen Ingen Nielsen-Refs

10.00

Nielsen-Refs

Nielsen-Refs

Ingen

11.00

9.30

Søn. d. 27. juni

4. s. e. Trin.

Søn. d. 4. juli

5. s. e. Trin.


Ingen Ingen Lone Hindø

10.00

Ingen Nielsen-Refs

Ingen

10.00

Nielsen-Refs

Ingen Ingen

10.00

Ingen Ingen Nielsen-Refs

14.00

Ingen Nielsen-Refs

Ingen

10.00

Biskop Kjeld Holm Se Trige Se Trige

10.00*

Festgudstjeneste i forbindelse

med indvielsen af den

nye sognegård

Søn. d. 11. juli

6. s. e. Trin.

Søn. d. 18. juli

7. s. e. Trin.

Søn. d. 25. juli

8. s. e. Trin.

Søn. d. 1. august

9. s. e. Trin.

Søn. d. 8. august

10. s. e. Trin.

Søn. d. 15. august

11. s. e. Trin.

Lørdag d. 21. august Lone Hindø

10.15*

Teltgudstjeneste

med dukketeater

Søn. d. 22. august

Ingen Ingen Lone Hindø

12. s. e. Trin.

10.00

Søn. d. 29. august

Nielsen-Refs

Ingen Nielsen-Refs

13. s. e. Trin.

11.00

9.30

Søn. d. 5. september

Nielsen-Refs

Se Trige Se Trige

14. s. e. Trin.

10.00

Afskedsgudstjeneste

13

* Læs mere om det i Sognebladet

BjørnshøjCentret Tirsdag d. 4. maj kl. 14.00 Nielsen-Refs

Tirsdag d. 1. juni kl. 14.00 Lone Hindø

Tirsdag d. 3. august kl. 14.00 Nielsen-Refs


Ølsted Sognehus

Husets historie

Opført i 1902 på andelsbasis med brugsforening

i den ene ende og forsamlingshus i den

anden ende samt bolig for brugsuddeler parret

i husets midte samt 1. salen. Forsamlingshuset

har været benyttet til mange formål i

årenes løb, bl.a. som gymnatiksal for skolen

indtil skolen lukkede i 1962.

Brugsforeningen lukker i 1970 og andelshaverne

sælger huset til den lokale elektriker

Karl Georg Clausen, hvor salen i en periode

bliver benyttet til møbellager. Hellmut

Toftdahl køber huset i 1976 og lejer det ud

i 4 år til et kollektiv. Efter en periode på 10

år, hvor huset ikke har været tilgængeligt for

borgerne i Ølsted, fl ytter Bente og Hellmut

14

selv ind i huset i 1980. De udlejer sal samt

køkken og toiletter i kælderen til menighedsrådet,

så salen igen kan bruges til lokale arrangementer.

Menighedsrådets mangeårige formand Chr.

Honore været forgangs mand for køb af forsamlingshuset

i mange år og endelig i 2002

lykkes det Ølsted Menighedsråd at købe huset.

Den vestlige ende af huset samt 1. sal lejes

samtidig ud til Bente og Hellmutt.

Menighedsrådet har arbejdet hårdt for at få

huset gjort mere tidsvarende og brugervenligt,

da det blev økonomisk muligt startede

den store ombygning og idag står vi så med

det færdige resultat.


Indvielse af Sognehus

Lørdag den 13. marts blev der holdt offi ciel indvielse af det ombyggede sognehus.

Det skete ved et åben hus arrangement, hvor der bl.a var en lille lokal historisk udstilling

vedrørende husets historie og ombygning.

Arrangementet var godt besøgt, der var i løbet af eftermiddagen knap 100 gæster.

15


Interview

med en afdød! II

Fortsat fra sidste nummer.

(Interviewet er med for længst afdøde

Peder Jensen fødet 1.4.1900 på

Kalmusgården i Ølsted)

Lillejuleaften kaldte vi for kattens juleaften.

Normalt var vores aftensmad smørrebrød

og the, men lillejuleaften bagte mor vafl er –

nogle få blev lidt brændte og dem fi k vi lov

til at gå ud og give kattene. I det hele taget fi k

alle dyrene ekstra foder den aften.

Hvordan med nytårsaften. Lavede drengene

ikke ballade der og var du med?

Ja uha, det kan du tro. Byens bønder låsede

deres porte så godt de kunne den aften,

for de vidste at vi drenge løb med alle de arbejdsvogne,

vi kunne få fat i. Mikkel Schaldemose

havde en længe ud til gaden med en

gennemgangsport, hvor der normalt stod en

vogn. En nytårsaften fi k vi porten lirket op

16

og trak af med vognen op mod skolegården,

hvor vi stillede alle de vogne vi kunne fi nde.

Der var også havelåger og andre løsdele vi

kunne slæbe af med.

Hvorfor i skolegården.

Var det for at drille læreren?

Det var det jo nok.

For resten fi k vi tag i slagterens fjervogn og

kørte den ud midt på den tilfrosne smededam

på sportspladsen. Slagteren blev knusendes

gal og ville have at drengene skulle

hente vognen, men han kunne jo ikke fi nde

ud af hvem han skulle få til det, så vognen

blev stående til isen var smeltet og den stod

på bunden af dammen. Endelig forbarmede

et par gårdmænd sig og hjalp ham vognen op

på det tørre.

Hvordan gik det med Mikkels vogn?

Jo – vi trak af med den, jeg havde fat i stjerten

og syntes nok at den blev tungere og tungere

at trække, så jeg råbte til de andre om

at trække noget mere, men så lagde Mikkel

pludselig sin hånd på min skulder og sagde

lige så roligt: ”Skal vi så se at få vognen kørt

tilbage igen.

Hvordan til fastelavn.

Skete der noget særligt der?

Ja –. drengene klædte sig ud som soldater

med sabler og fane og gik rundt og samlede

penge ind til et bal om aftenen og karlene

lavede ringridning og en ringridningskonge

blev fundet og han skulle åbne ballet om aftenen

med en dronning han valgte blandt pigerne.

Det hele foregik i det nybyggede forsamlings-hus.

Det blev bygget i 1902 og der

var brugsforening i den ene ende af bygningen

og sal i den anden ende.

Hvad med Sankt Hansaften, var der da bål?

Nej – det var der Valborgaften. Karlene og

pigerne lånte arbejds-vognene og lagde skrav

på dem og så trak de dem til Storemosen ved


Søften. Der var der lyng. De havde leer og

forke med og høstede en masse lyng som de

læssede på vognene og trak af med.

Hjemme på den grønne vej – det er der hvor

bussen i dag kører forbi Ølsted – blev der

rejst et stort bål. Der blev også brændt mindre

bål rundt på gårdene.

Pinselørdag kørte de unge på cykel til Niels

Ebbesens eg og dansede til en medbragt harmonika.

Det foregik pænt og ordentligt. Vi

havde ikke spiritus med. Det kendte vi ikke

til baller dengang.

Honoré

Guldlok

og de tre bjørne

Familiegudstjeneste i Ølsted kirke

søndag, 9. maj kl. 10.30

Efter en kort gudstjeneste i kirken går vi over

i det dejlige nyrestaurerede sognehus, hvor

vi vil være sammen med Guldlok Dukketeater

og de tre bjørne:

Dette er eventyret om den nysgerrige pige

Guldlok, der en dag løber helt alene ud i skoven.

Hun fi nder et hus, hvor der bor 3 bjørne.

Da der ser ud til, at huset er tomt, går hun

forsigtig der ind ...

Bjørnene, der bor i huset er ude at gå en

tur! Guldlok er ganske fornøjet. Hun begynder

at spise af deres mad, hoppe i deres stole

og hvad hun ellers lige kan fi nde på! Til sidst

falder hun søvn i den mindste bjørns seng.

Pludselig kommer bjørnene hjem!

Passer godt til aldersgruppen 2-5 år. Men

bestemt også forældre, bedste- og oldeforældre.

Anna-Marie Thygesen og Lone Hindø

17

Familiegudstjeneste

i telt

i Ølsted

Grønningen midt i byen

med ”Bamses bedste dag”

Lørdag, 21. august kl. 10.15

Først er der en kort gudstjeneste i børnehøjde

og derefter opføres ”Bamses

bedste dag”:

Trude er ved at rydde op. I en gammel

fl yttekasse fi nder hun Buller, hendes

yndlingsbamse fra dengang hun

var lille. Buller overtaler Trude til at se,

hvad der er i de andre fl yttekasser. De er

fyldt med legesager. Trude glemmer alt

om oprydning og leger i stedet alle de

gode gamle lege med Buller.

Bamses bedste dag er en levende

forestilling krydret med en stor portion

komik. Forestillingen spilles af Mariane

Siem, der inddrager børn fra publikum i

nogle af forestillingens sekvenser.

Forestillingen passer godt til børn 2-5 år

samt forældre, bedste- og oldeforældre.

Efter gudstjeneste og børneteater inviterer

menighedsrådet alle på et lille spisetraktement

i teltet.

Anna Marie Thygesen og Lone Hindø


En kirke

på standby

En smuk gammel kirke. Den har stået der

længe – midt i byen. Alle ved hvor den er – i

hjertet af byen, dens tårn glimter op fra lavningen

når man kommer kørende nordfra.

Derfor kunne det være at i de mørke tider,

man gerne vil have lys på bygningen.

Fordi det er smukt, fordi man vil gøre opmærksom

på den, fordi man har set det andre

steder.

Det er ikke et sted vi i menighedsrådet vil

bruge vore kræfter. Vi synes at børnearbejde,

gode arbejdsforhold for vore ansatte, planlægning

af særlige arrangementer og koncerter

er vigtigere end lys på en bygning.

Og at jongelere nye overenskomster, økonomiske

stramninger år efter år og sikring af

kirkebygningen selv giver os nok at arbejde

med.

Men det er ikke kun at vi ikke synes det er

særlig vigtigt. Måske er det fordi vi tager vores

arbejdsopgaver som beskrevet i menighedsrådsloven

alvorligt – at vi skal byder gode

vilkår for evangeliets forkyndelse og den

kristne menigheds liv og vækst alvorligt.

Hellere lys på trapperne, da.

Og det arbejder vi bl.a. med nu. For vi skal

også sørge for vedligeholdelse af bygningerne

og kirkegården.

Og i tråd med menighedsrådets arbejde i

sognet, så er det vigtigere for os at belyse vejen

til kirken end at belyse bygningen som et

fjernt ophøjet sted.

Ansvarligheden gør at vi også tænker på

vores forbrug – på alle områder, ikke mindst

på energi. I disse tider hvor man bliver rådet

til at slukke på kontakten, kan vi ikke lade

kirken stå på standby.

Linda Bolet

18

Gospel i kirken

igen i år

Byfesten i Spørring blev sidste år indledt

med gospelkoncert i kirken. Der var så

megen glæde og sang, at det smittede af helt

til i år.

Det bliver torsdag den 17. juni kl. 19.30.

Steve Cameron kommer sammen med sit

kor fra Århus, og det vil helt sikker blive en

god start på byfesten.

Steve Cameron bor nu i Trige, han er ældste

barn af Etta Cameron, så han har fået sangen

ind fra barn. Han har optrådt sammen med

bl. a. Lars Hug, Big Fat Snake, Hanne Boel

og selvfølgelig sin mor.

I dag leder han fem kor, så det er spredt rundt

til hele østjylland med gospelsang, der er

ingen optagelsesprøve, så længe det kommer

fra hjertet.


Pinsen – kirkens fødselsdag

Ordet pinse kommer af det græske ord ”pentekoste”,

som betyder den halvtredsindstyvende.

Pinse er efter jul og påske kirkens tredje

store højtid. Her fejres, at Helligånden kom

som ildtunger til disciplene. I Lukasevangeliet

hører vi, at Jesus, før han blev båret

op til himlen, lovede disciplene, at de også

skulle få kraften fra det høje, Helligånden.

De skulle vente i Jerusalem på, at Helligånden

kom til dem. Så ville de være parate til

at begynde deres mission. Disciplene blev

udrustet med ånden og sendt ud i hele verden

for at vidne om Jesus Kristus.

Og i Apostlenes Gerninger hører vi, hvordan

Helligånden ti dage efter Jesus’ himmelfart

kommer til apostlene, som var forsamlet

1. pinsedag, søndag, 23. maj

Spørring Kirke 9.30

Ølsted Kirke 11.00

Skt. Hans aften i Spørring

23. juni kl. 20.00

Atter i år fejrer Spørring Borgerforening Sct. Hans aften

v. Spørring Sø. Taler er i år sognepræst Lone Hindø.

Yderligere oplysninger kan fås hos borgerforeningens formand

Marinus Christensen, kristianmarinus.christensen@gmail.com

tlf. 8698 9894 eller 2035 1648.

19

for at fejre den jødiske pinsefest. De blev på

forunderlig vis i stand til at forstå og tale alle

sprog. Herefter vandrede de ud i verden for

at forkynde budskabet om Jesus Kristus

Pinsen er også den kristne kirkes begyndelse,

og vi kalder derfor pinsen for kirkens

fødselsdag. Fortællingen om pinseunderet

betyder, at Gud igen var til stede i verden.

Ligesom Gud før var til stede i sin søn, Jesus,

er Gud det nu gennem sin ånd.

Vi holder to pinsegudstjenester, og ved de to

gudstjenester vil den samme evangelietekst

blive læst på forskellige sprog.

Lone Hindø


Kirkelige handlinger

i Trige-Ølsted-Spørring kirker

4. december 2009 til 1. marts 2010

Trige Kirke

Døbte

20.12.2009 Cassin Wong

Trige Parkvej 37 , 1 tv,

17.01.2010 Zelina Bruun Christiansen

Vestermøllevej 108,

17.01.2010 Selma Walin Storm

Peter Vilkens Vej 14,

13.02.2010 Liam Lønskov Lærke

Randersvej 522,

28.02.2010 Mia Salling Olsen

Holmkærvej 135,

Bisættelser/begravelser

24.02.2010 Emma Sofi e Brandt

Gartnerparken 15B,

8380 Trige

19.01.2010 Ruth Nielsine Mejer

Smoven 4,

8200 Århus N

12.12.2009 Jørn Freund

Rundhøj Alle 46,

1 tv , 8270 Højbjerg

Ingen Vielser i Trige kirke i perioden.

Ølsted

Døbte

07.02.2010 Karla Bryggeman

Christensen,

Holmkærvej 88,

8380 Trige

20

07.02.2010 Oliver Kristian

J Hjortshøj

Hornsbjergvej 3, Ølsted

21.02.2010 Emil Krüger

Knoldevej 2, Ølsted

Bisættelser/begravelser

16.01.2010 Metha Asta Laursen

Hvidbjergvej 12,

8380 Trige

25.02.2010 Niels Nielsen Holm

Vestermøllevej 28,

8380 Trige

05.03.2010 Jette Marie Jensen

Hvidbjergvej 26,

8380 Trige

Ingen Vielser i Ølsted kirke i perioden.

Spørring kirke

Døbte

03.01.2010 Mads Maibom Folkmann

Erbækvej 14,

31.01.2010 Isabella Biegel Harpsøe

Hjulby Hegn 118,

Spørring,

28.02.2010 Maja Elisabeth Grau

Søhøjparken 21,

Ingen Vielser, bisættelser

eller begravelser i Spørring i perioden.


DET SKER …

i Trige, Ølsted og Spørring

Maj 2009

Tirsdag den 4 kl. 11.00-12.00

Babysalmesang

Trige Kirke

Tirsdag den 11. kl. 8.30

Pensionistudfl ugt

Tirsdag den 11. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Spørring Fælleshus

Tirsdag den 18. kl. 11.00-12.00

Babysalmesang

Trige Kirke

Tirsdag den 18. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Trige Sognegård

Onsdag den 19. kl. 10.00-11.30

Højskoleformiddag

Lokalcenter Bjørnshøj

Tirsdag den 25. kl. 11.00-12.00

Babysalmesang

Trige Kirke

Juni 2010

Tirsdag den 1. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde,

Ølsted Sognehus

Tirsdag den 8. kl. 11.00-12.00

Børnegudstjenste

Trige Kirke

Søndag den 13. kl. 16.00

Kirkekoncert

Trige Kirke

21

Tirsdag den 15. kl. 11.00-12.00

Babysalmesang

Trige Kirke

Onsdag den 16. kl. 10.00-11.30

Højskoleformiddag

Lokalcenter Bjørnshøj

Torsdag den 17. kl.19.30

Gospel

Spørring Kirke

Tirsdag den 22. kl. 11.00-12.00

Babysalmesang

Trige Kirke

Onsdag den 23. kl. 19.00

Sankt Hans aften

Spørring Sø

Juli 2010

Sommerferie

August 2010

Tirsdag den 3. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde,

Ølsted Sognehus

Torsdag den 12. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde,

Spørring Fælleshus

Søndag den15. kl. 10.00

Genindvielse

Trige Sognegård

Onsdag den 18. kl.10.00

Højskoleformiddag – studietur

Trige Sognegård


AKTIVITETER I SOGNENE

KFUM-spejderne

For drenge og piger

Mødested: Spejderlokalet, Trige Søndergaard/Vandhullet

Ulvefl okken 2.-3.kl., torsdage kl. 18.00-19.45

Spejdertroppen fra 4. kl. torsdage kl. 19.00-21.00

Spørring Børnehus

Integreret Institution 0-6 år, Gl. Landevej 29-31,

Leder Mick Salling – tlf. 87 13 83 71

Åbent man-tors. 6.30-17.00 og Fre. 6.30-16.30.

SFO gruppe 6 -10 år. Leder: Jytte Fredsholm

– tlf. 51 33 90 77. 5 – 7 kl. gruppe

Leder Holger Sandholm – tlf. 51 33 90 77

DUI – LEG og VIRKE

Børne- og ungdomsorganisation

Trige Centervej 26, kælderen, Trige

Jan Madsen, Tlf. 87 42 02 33

Onsdag kl. 16.30-18.00. Torsdag kl. 18.30-20.00

Trige kombi-bibliotek

Smedebroen 21, Trige. Tlf. 86 93 41 25

Åbningstider: Mandag kl. 10-17.

Tirsdag og torsdag kl. 13-19. Fredag kl. 10-14.

Aktivitetsklubben i Spørring

Formand Lilly Lyhne, Mosegårdsparken 6,

Spørring. Tlf. 86 14 79 19

KONTAKTADRESSER:

KFUM-spejderne: Spørring-Trige gruppe.

Gruppeleder Lykke Hansen, Lumbyesvej 9, Ødum,

8370 Hadsten, tlf. 20 26 55 64. E-mail:

lykkeh@gmail.com

Korshærsklubben: Irene Mikkelsen,

Gl.Landevej 69, Spørring, tlf. 86 98 92 37.

Spørring Ungdomsklub:

Leder Erik Rafman. 86 98 92 77

Spørring Husmoderforening:

Else Griis, Gl. Landevej 86, Spørring.

Tlf. 86 98 91 24.

Spørring Egnsarkiv: Jytte Bjerg, Spørringvej 40,

Mejlby, 8530 Hjortshøj, tlf. 86 98 94 50.

Lokalcenter Bjørnshøj: Gartnerparken 1-5,

Trige. Tlf. 87 40 87 00

22

Spørring Borgerforening: Marinus Christensen,

Hjulby Hegn 8, Spørring, tlf. 86 98 98 94

Trige Borgerforening: Henny Hansen,

Bjørnshøjvej 18, Trige , tlf. 86 23 12 99.

Ølsted Borgerforening

Bente Toftdahl, Hvidbjergvej 4, tlf. 86 23 04 19

DUI - LEG og VIRKE, Trige afd.:

Formand: Jan Madsen, Trige Centervej 32, st th,

Trige. Tlf. 87 42 02 33. Integrationsledere Anni

og Jan Madsen

Trige Forsamlingshus: Formand:Bjarne Sørensen,

Gartnerparken 8, Trige, tlf. 86 23 15 84

Udlejning: Grethe Windfeldt, tlf. 86 23 13 32.

Byudvalgsaktiviteterne i Trige Parken:

Aktivitetsmedarbejde: Helle Lykke Jørgensen

Beboerhuset Oasen, Trige Centervej 26 A, Trige.

Tlf. 86 23 16 64.

Trige-Ølsted Fællesråd: Formand: Henny Hansen,

Bjørnshøjvej 18, Trige, tlf. 86 23 12 99.

SOGNE- OG KIRKEVEJVISER

Adresseliste

Sognepræst Walther Nielsen-Refs, Lergravvej 2 A,

Trige, E-mail: wdnr@km.dk. Træffes bedst

hverdage kl.17-18 på tlf. tlf. 86 23 12 03.

Træffes ikke mandag.

Sognepræst Lone Hindø, Enghave, Tåstrupvej 100,

Tåstrup, 8462 Harlev, E-mail: LOHI@km.dk

Træffes bedst mandag-onsdag kl. 8-9 samt mandag

kl. 18-19 på tlf. 86 94 22 62. Træffes ikke torsdag

og fredag. Kirkekontor, Lisbjergvej 15A,

8200 Århus N tlf. 87 13 58 36

Kordegn: Marianne Vasard Nielsen, E-mail:

mvn@km.dk Kontortid mandag–fredag 9-13,

torsdag tillige 16-18.

Trige sogn

Menighedsrådsformand: Steffen Lindfors,

Gartnerparken 43, Trige. tlf. 86 23 05 64.

Kasserer: Anne Birthe Bruun Madsen,

Bjørnshøjvej 16, Trige, tlf. 86 23 01 04

Kirkeværge: Signe Holst, Vestermøllevej 220,

Trige tlf. 86 23 05 16.

Graver Marianne Christensen, Gammel Landevej

49E. Spørring. Tlf. 86 99 05 10, mobil 24 49 44 57


Kirkesanger: Thomas Warncke Nørgaard,

Overgårdsvænget 5, 8370 Hadsten.

Mobil 60 60 95 50, e-mail: thomas@baryton.dk

Organist: Anna-Marie Thygesen, Hougårdsvej 54,

st.th. 8220 Brabrand, tlf. 86 26 36 72.

Ølsted sogn

Menighedsrådsformand: Niels Hjortshøj,

Høgemosevej 14, Ølsted, tlf. 86 23 03 20.

Kasserer: Lilly Pedersen, Høgemosevej 9,

Ølsted. Tlf.: 86 23 13 59

Kirkeværge: Anton Birk, Jensen,

Hvidbjergvej 26, Ølsted, tlf. 86 23 16 26

Graver: Lars Nysten, Kløvervej 28D, 8382

Hinnerup, tlf. 86 98 50 03, mobil 61 66 51 25.

Spørring sogn

Menighedsrådsformand: Linda Bolet,

Doktorbakken 2, Spørring. Tlf. 86 98 96 34

Kasserer: Anne Birthe Bruun Madsen,

Kirkekontoret, Ølstedvej 15A, Lisbjerg, 8200

Århus N, tlf. 87 13 58 38. E-mail: anbm@km.dk.

Kirkeværge: Poul Erik Jensen,

Mosegårdsparken 35, Spørring tlf. 86 98 93 32

Graver: Ruth Spanner, Bymarksvej 2,

Over Fussing, 8920 Randers NV, tlf. 86 45 45 38,

mobil 22 57 77 20. Kan kontaktes på kirkegården.

Kirkesanger: Finn Bruun Ravnsbæk,

Atlasvej 7A, 8270 Højbjerg. Tlf. 86 26 15 15,

mobil 27 29 15 15.

KONFIRMATIONER I 2010

Trige A-klassen: Søndag d. 18. april kl. 10.00

Spørring: Søndag d. 25. april kl. 10.00

Trige B-klassen: St. Bededag fredag d. 30. april

kl. 10.00

Ølsted: Søndag d. 2. maj kl. 10.00

KONFIRMATIONER I 2011

Trige B-klassen: Søndag d. 8. maj kl. 10.00

Spørring: Søndag d. 15. maj kl. 10.00

Trige A-klassen: St. Bededag fredag d. 20 maj

kl. 10.00

Ølsted: Søndag d. 22. maj kl. 10.00

23

Forbrugervejledning

Fødsler: Alle fødsler skal anmeldes til kirkekontoret,

senest 14 dage efter fødslen.

Forældrenes dåbs- og evt. vielsesattest vedlægges.

Navngivelse og dåb:

Ring til kirkekontoret på tlf. 87 13 58 36.

Vielse: Datoen aftales med præsten

eller kirkekontoret.

På vielseskontoret, Århus Rådhus, afhentes en

prøvelsesattest, som sammen med dåbsattester

afl everes til præsten.

Dødsfald: Anmeldes snarest belejligt og senest efter

to dage til kirkekontoret. Ofte vil bedemanden være

behjælpelig hermed.

BLADET

Sognebladet udkommer 4 gange årligt.

Bladet fi nansieres af menighedsrådene i Trige,

Ølsted og Spørring. Bladet er åbent for stof af

lokal og almen interesse. Redaktionen er gerne

behjælpelig med nedskrivning.

Redaktion:

Sognepræst Walther Nielsen-Refs, tlf. 86 23 12 03

Sognepræst Lone Hindø, tlf. 86 94 22 62

Steffen Lindfors, tlf. 86 23 05 64

Michael Michaelsen, tlf. 86 23 12 42

Dorthe Stück. tlf. 86 23 09 41

Chr. P. Honoré, tlf. 86 23 12 93

Bente Ladegaard Toftdahl, tlf. 86 23 04 19

Linda Bolet, tlf. 86 98 96 34

Thorkild Qvist Frandsen, tlf. 86 78 50 45

Anne Merete Møller, tlf. 86 23 06 14

merete@eprivat.dk

Bladet kan også læses på:

www.trige.dk og www.8380.dk

Næste nummer af sognebladet udkommer ca.

1. september 2010. Stof og program skal være redaktionen

i hænde senest 1. juni 2010 hos Anne

Merete Møller, Parallelvej 67, 8380 Trige,

e-mail: merete@eprivat.dk

Hvis Sognebladet udebliver kontaktes

Steffen Lindfors eller eget menighedsråd.


Genindvielse

af Trige sognegård

Det er vel næppe undgået nogens opmærksomhed,

at der har været travlhed omkring sognegården i Trige.

September 2009 gik processen i gang. Undervejs er der sket fl ere

uforudsigelige ting, men vi regner med, at vi søndag den 15.

august kan slå dørene op til en noget større sognegård.

I den anledning kommer biskop Kjeld Holm til Trige,

hvor han ved gudstjenesten kl. 10 i Trige kirke vil prædike.

Efterfølgende vil der i sognegården være adgang

for alle interesserede.

Menighedsrådet vil i den anledning byde på et beskedent

traktement, og H.C. Vartenberg m. fl . sørge for underholdningen.

More magazines by this user
Similar magazines