Treklang - Trige-Ølsted fællesråd

trige.dk

Treklang - Trige-Ølsted fællesråd

Trige

Ølsted

Spørring

Treklang

Nr. 64 · december 2012 · 11. årgang

Brindusa elsker

udfordringer

side 8

Hvor er alle børnene?

side 14

treklang · December 2012, nummer 64 1


2 treklang · December 2012, nummer 64

eT FaNTaSTISk

FØrSTe år Som

redakTØr

Kamal Ahmane, redaktør

Jul og nytår nærmer sig, og Treklang runder med dette

nummer endnu en årgang. I denne udgave kan du læse et

portræt af Brindusa, som er aktiv i Trigeparken og skribent for

henholdsvis borgerportalen og Treklang.

Du kan også læse et indlæg om REMA 1000 i Trige,

som er kåret som årets butik i Østjylland, en artikel om

idrætdagplejere i både Trige og Spørring og en reportage af

Vivi Salling Olsen, som har talt med pædagogisk leder Jette

Bugge for vuggestuen Lindegården.

Derudover bringer vi en artikel om Rådmand for kultur

og borgerservice Marc Perera Christensen som besøgte

Trige Kombi bilbliotek, og s ognepræstens indlæg om

pilgrimsvandring gennem Trige skov over Pannerup til

Todbjerg Tårnet.

Fra Trigeparken har vi fået to gode historier. Den ene

handler om stemmer fra Trige, der sang på Lokalcenter

Bjørnshøj og den anden om juleudflugten til Rømø og Sild.

Fra ST70 er der et indlæg om deltagelsen i Costa Brava

Cup i Spanien.

Henning har denne gang gravet lidt op fra arkivet og fandt

et gammelt julekort fra 1933.

Mit første år som redaktør har været fantastisk. Tak for al

opbakning. Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi

ses i 2013!

Treklang er talerør for foreninger

og institutioner i trige, Ølsted og

Spørring. Her kan I berette om aktiviteter,

om nye idéer og initiativer

gratis. redaktionen forbeholder sig

dog ret til at afvise indlæg.

Treklang udgives af trige-Ølsted

Fællesråd 6 gange om året og

omdeles til samtlige husstande i

8380-området.

Dette nummer omDeleS

5. December 2012.

Web: www.trige.dk.

redaktion

kamal ahmane (ansvarshavende),

Helle lykke Jørgensen, brindusa b.

teodoridis, Henny Hansen

og Peter koberg.

Tekst til Treklang, kontakt

kamal ahmane, tlf.: 41 81 82 27,

e-mail: treklang@yahoo.dk.

aktivitetskalender, kontakt

Henny Hansen, tlf.: 86 23 12 99,

e-mail: heh@privat.tele.dk.

annoncer, kontakt

Peter koberg, tlf.: 42 50 17 04,

e-mail: epost@peterkoberg.dk

tryk: Svendborg tryk.

oplag: 2.200

Næste nummer af treklang

udkommer 3. februar 2013.

dead-line for tekst og

annoncer 4. januar 2013.

INdhold

Nyt fra Trige-Ølsted

Fællesråd

4 Formandens beretning

5 Generalforsamling i

Trige Søndergård

5 Lokalhistorisk arkiv

5 Det er gratis

5 Trafiktælling

Boldklubben ST70

16 Adresseliste

17 Badminton

18 Fodbold

Trigeparken

20 Adresseliste

21 Juleudflugt til Rømø og

Sild

23 Nyt fra afdeling 20

25 God start på

billardsæsonen

25 Turneringsresultater

Treklang produ ceres i

henhold til Svanemærkets

miljøkrav.

Forsidefoto:

Inge Lynggaard

Hansen

Konfirmander på

pilgrimsvandring til

Todbjerg Tårnet.

Se side 32

26 Helhedsplanen for

Trigeparken

28 Café Spisestuen

31 Stemmer fra Trige

Set og sket, løst

og fast

3 Redaktøren skriver

7 Rådmanden på

biblioteket

7 Nyttige oplysninger

8 Brindusa elsker

udfordringer

10 REMA 1000 valgt som

årets butik

13 Landets første idrætsdagplejere

14 Hvor er alle børnene?

32 8380 Spotlight

35 Nostalgi

37 Lokalcenter Bjørnshøj

38 Plakatsøjlen

treklang · December 2012, nummer 64 3


Nyt fra

TrigeØlsted

Fællesråd

www.trige.dk

Formand

Henny Hansen

bjørnshøjvej 18

trige

tlf.: 86 23 12 99

Næstformand

Steen edeling

bærmosevej 1

trige

tlf.:86 23 26 26

Udvalgsmedlem

thorsten ericson

trige centervej 50

trige

tlf.: 86 23 20 23

Udvalgsmedlem

Peer F. Pedersen

Hjulby Hegn 96

Spørring

tlf.: 86 98 90 74

4 treklang · December 2012, nummer 64

Formandens beretning

Når dette nr. af Treklang

kommer på gaden har Fællesrådet

afholdt repræsentantskabsmøde.

Vi bringer

her formandens beretning,

da den henvender sig til alle

borgere i Trige. Hvis her skal

blive ved med at vore et godt

sted at bo, skal vi hjælpe

hinanden, men det er ikke

så let at få til at fungere, som

der lyder til, derfor denne refleksion

over ”dagens Trige”.

Det har været et meget

stille år for arbejdet i Fællesrådets

forretningsudvalg. Vi

har selvfølgelig deltaget i de

møder og arrangementer, som

har interesse for os, men dem

har det også været småt med.

Teknik og Miljø har

holdt det årlige møde for

Fællesråd, hvor der orienteres

om nye tiltag og projekter

der ligger indenfor deres

område.

Trafik og Veje indkalder

ligeledes til et årligt møde,

hvor vi kan komme med ris

og ros samt de ting vi ønsker

af forbedringer eller nye tiltag

i vores lokalområde. Også

her lægges ud med en orientering

om, hvad der rører sig

i Trafik og Vejes regi.

Fælles for disse møder

er, at rigtig meget af det der

orienteres om, er ting der

foregår inde i det centrale

Aarhus. Man får nemt det

indtryk, at de yderste lokalområder

er nærmest ikke

eksisterende i deres planer.

Hvor problemer i midtbyen

nærmest løser sig løbende,

så må vi i yderområderne

arbejde for at få noget gennemført.

Aarhus er en stor kommune

og vi kan ikke forvente,

at medarbejderne i

administrationen kender

alle de mindre lokalområder,

men jeg mener godt, vi kan

forvente, at interessen for

vore problemer er lige så

stor, som de problemer der til

stadighed opstår i midtbyen,

for os kan problemerne være

store nok.

Økonomien spiller en

stor rolle i den sammenhæng.

Det årlige budget

rækker ikke til alle ønsker

og derfor må der sorteres. Vi

bliver bedt om at prioritere

vore ønsker og indsende det

på skrift, disse ønskesedler

bliver vedlagt Trafik og Vejes

budgetindstilling til byrådet.

Hvorfor vi år efter år skal

indsende disse ønskesedler/

prioriteringer ved jeg ikke.

Mon Byrådsrepræsentanterne

overhovedet læser alle

disse bilag og kan vi overhovedet

forvente, at de vil

betvivle embedsmændenes

allerede udarbejdede prioriteringer

ved f.eks. at trække

lille Triges ønske om en sti

langs Lergravvej frem og sige,

den her skal med i år. Men

så er det jo, at vi må stå fast

med vores argumenter for at

få projekter gennemført.

I år har vi været heldige,

flere af vore veje har fået ny

belægning, så vi skal nok

ikke klage.

Ellers er det ikke de store

ting der sker i Trige, og så er

der vel ingen grund til bekymring.

Eller er der?

Jeg er bekymret og mine

bekymringer går på den

manglende interesse for at

holde gang i foreningslivet og

dermed tage del i det frivillige

arbejde.

I dagens Danmark er det

blevet mere en regel end en

undtagelse, at for at få det

hele til at hænge lidt bedre

sammen, så skal borgerne

hjælpe til, hvor der er behov.

Der kan skrives tykke bøger

om, hvorfor det i et så rigt

land er blevet nødvendigt at

frivillige skal træde til, hvor

det før har været det offentlige

der har varetaget f.eks.

de svage ældres behov for

lidt aktivitet og kultur.

Når det så er sagt, så

giver frivilligt arbejde glæde

både til dem der giver og dem

der får. Den samhørighed og

interesse for hinandens ve og

vel vil mange ældre borgere

huske fra deres barndom som

noget positivt, samhørigheden

og hjælpsomheden var

en naturlig del af de små

lokalsamfunds styrke. Det

skal vi have frem igen.

Vi er blevet stadig mere

fortravlede, vi trækker os ind i vore

”huler” og regner med at ”nogen” nok

tager det ansvar vi ikke selv orker/gider/

har lyst til.

Men vi berøver os samtidig glæden

ved at glæde andre, ved at være sammen

om opgaver som løses og som mange har

glæde af. Det gamle ord om, at ”det bærer

lønnen i sig selv” er rigtigt, men man

skal opleve det, før man tror på det.

Her i Trige er mange af de aktive

Tordenskjolds soldater, men også soldater

brænder ud, der kæmpes dog stadig

fordi man nægter at lade tingene gå i

stå.

Vi vil ikke se det der er opnået indtil

nu, gå til grunde. Vi ved af erfaring, at

det er rigtig svært at starte forfra.

Men måske skal det hele falde fra

hinanden, før nye vågner op og ser

manglerne.

Så kom og vær med gi’ det en

Generalforsamling i

Trige Søndergård

Referat af generalforsamling i Den selvejende

institution Trige Søndergård.

Fremmødte: Bestyrelsen, revisoren, 4

repræsentanter for lejere.

Formandens beretning

Der er ingen formand for bestyrelsen,

derfor er det referenten der har udarbejdet

beretningen.

Efter sidste generalforsamling konstituerede

bestyrelsen sig med Thomas

Stubbe Teglbjærg som formand, men 5.

april meddelte Thomas, at han ønskede

at forlade bestyrelsen, det blev taget til

efterretning og vi bestemte, at bestyrelsen

skulle fortsætte med 5 medlemmer

indtil denne generalforsamling.

På TS har året der er gået været

stille og roligt, heldigvis ingen uro og

hærværk, det er vores opfattelse, at det

er gældende for hele Trige området.

I august 2011 ophørte Seniorklubben

med at eksistere. Efterfølgende stod

vi med de tomme lokaler, som først blev

udlejet igen i august 2012,det er Trige

Seniorklub for unge der nu råder over

lokalerne

chance, det kan ikke passe, at der blandt

så mange beboere ikke er én eller flere

der gerne vil yde lidt ekstra, det er ikke

meget der kræves. F.eks. holder Fællesrådet

5-6 møder/år,

Bladet Treklang 6 møder/år og Trige

Søndergårds bestyrelse 4-6 møder/år.

Man behøver ikke være medlem af en

bestyrelse for at give en hånd med, man

kan stille sig til rådighed for enkelte opgaver

på de områder man har lyst/tid og

viden om. Prøv at være med er det ikke

noget der fænger, så meld fra igen.

Det skulle glæde mig rigtig meget, hvis

det viser sig, at der slet ikke er grund til

mine bekymringer, at der på de kommende

generalforsamlinger møder nye

ansigter op som vil have indflydelse på

hvordan Trige skal udvikle sig og stadig

være et godt sted at bo for både voksne

og børn.

Henny Hansen

Vi har fået nye vinduer i stuehuset,

dermed har bygningen fået det oprindelige

udseende, det ser godt ud og når det

så samtidig kan spare på varmeregningen,

så må det siges at være en win win

situation.

Der er foretaget 5 års gennemgang af

ombygningen og i den forbindelse er der

udført mindre reparationsarbejder som

er anbefalet i den udarbejdede rapport.

Heldigvis var der ikke de store ting at

bemærke.

Anlægsgartner Kold har stået for

snerydning og glatførebekæmpelse i

vinteren 2011-12 og det har vi været

så tilfredse med, at han fortsætter den

kommen vinter.

Dagplejen har fået bygget lidt om, de

fandt ud af, at garderoben var for upraktisk

og derfor er der fjernet en dør og

en skillevæg, så nu fungere det. Det er

betalt af dagplejen, så det belaster ikke

vores regnskab.

M.h.t. økonomien, så udviser regnskabet

en rimelig økonomi. I bestyrelsen

bestræber vi os på at planlægge forbedringer

og reparationer på ejendommen i

takt med, at økonomien tillader det.

Beretningen godkendt.

Revisor fremlagde det reviderede

regnskab. Det må anses at være tilfredsstillende,

ingen røde tal, og der var ros

fra revisor til bestyrelsen, som takkede.

Regnskab godkendt.

Under valg til bestyrelsen var der

genvalg til Ole Andersen og nyvalgt til

bestyrelsen blev Marianne Sørensen og

Dorrit Rasmussen.

Ingen indkomne forslag.

Herefter kammeratligt samvær over

et stykke mad.

Ref. Henny Hansen

Lokalhistorisk arkiv

Smid ikke gamle billeder og dokumenter

ud, men betænk arkivet med materiale,

der har interesse for nuværende og fremtidige

borgere i Trige.

Besøg arkivgruppen i åbningstiden 1.

torsdag i måneden fra 15.00 – 16.30.

det er gratis

Skal I gøre opmærksom på et arrangement,

hvor der er offentlig adgang, så

lån A-skilte hos Treklang. Tavlerne, 50

x 70 cm, kan opstilles ved indfaldsveje/

gader og kan låses fast, vi råder over 3

stk.

Fællesrådets lokale på Trige Søndergård

stilles til rådighed for vore medlemmer.

Det er ikke gratis at låne Trige Borgerforenings

flag og flagstænger, men

næsten. Det koster beskedne 5 kr. pr.

flagstang med flag.

Ring 86231299 eller mail

heh@privat.tele.dk

Trafiktælling

Flere af beboerne i området ved Vestermøllevej

har påpeget, at der er en kraftig

stigning i antallet af trafikanter. Som det

fremgår af nedenstående trafiktælling

kan vi se, at det ikke er tilfældet. Der

har været en stigning på små 100 køretøjer

fra 2009 til 2012 hvilket må anses

for at være et udslag af, at der er kommet

flere beboere i området.

treklang · December 2012, nummer 64 5


Mic’s Bar

Pool · Dart

Butikscentret

Smedebroen 17

8380 Trige · Tlf.: 86 23 05 53

6 treklang · December 2012, nummer 64

Er din bil vinterklar?

Book eT vinTerTjek i dag!

Vi afprøver batteri, tjekker viskere og kontrollerer kølervæskeniveau

og frostsikring samt dæk for tryk og evt. skader.

kan din bil klare en katastrofeopbremsning? Vi kontrollerer bremser og bremsevæske.

Skal du have monteret vinterdæk klarer vi selvfølgelig også det.

Giv os et ring, eller send en sms for tidsbestilling

Tjek + hjulskift

kun 450 kr. i december

Ny hjemmeside?

Amja Webdesign v/René Halskov

Pannerupvej 30 - 8520 Lystrup

Michael Vendelbo

Parallelvej 60, 8380 Trige

Telefon: 40 45 65 85

Mail: info@qbikauto.dk

www.amja.dk

Mobil: 20 68 87 17

rådmanden bød til møde

på biblioteket

Rådmand for kultur og borgerservice Marc Perera Christensen

havde indbudt til møde om kommunale tilbud i 8380-området.

„Hvordan fungerer de kommunale tilbud på

kulturområdet, på sports- og fritidsområdet

og mht. borgerservice og biblioteker? Og

hvilke muligheder ser I for den fremtidige

udvikling i Trige-området. Disse spørgsmål

og mange flere kan du få svar på til debataftenen

Trige Kombi-bibliotek.“

Sådan lød oplægget til mødet på biblioteket

5. november.

Marc Perera bød velkommen og fortalte,

at han nu havde rundet 20 møder

som dette rundt i kommunen i et forsøg

på at lodde stemningen og få input med

sig hjem. Denne gang var det så Trige og

omegn, der fik mulighed for at melde ud.

Rådmanden fortalte indledningsvis,

at et led i de mange besparelser i

kommunen var nedskæringer indenfor

biblioteksvæsnet og borgerservice på 1

mia. kroner, noget vi lokalt bl.a. mærker

på den meget kortere betjente åbningstid

på biblioteket.

En anden oplysning var at byrådet

for nylig har vedtaget et forlig om sport

og fritid som skulle betyde mere støtte

til eksisterende sportsforeninger, men

det er endnu for tidligt at være konkret.

Det fik flere repræsentanter for ST70

til at sige, at klubben finder idrætsfaciliteterne

meget utilfredsstillende, bl.a.

betyder det nok at klubben opsiger kontrakten

med Trige Søndergård, når den

udløber næste år. Rådmanden svarede,

at gennemarbejdede oplæg vil blive

behandlet seriøst hos forvaltningen, han

påpegede dog samtidig at ikke kun riget,

men også kommunekassen fattes penge,

så det ikke var en lovning på ad libitum

støtte. Projekter som er lavet på tværs

af foreninger og institutioner, der måske

også har fundet delvis financiering fra

f.eks sponsorer sikkert vil have større

mulighed for at få kommunal støtte.

Dette fik Helle Lykke Jørgensen,

projektleder i Trigeparken, til at

opfordre til et formaliseret samarbejde

mellem skole, ST70, Ringgården og evt.

alarm 112

Politi 114

Lægevagt

region midt 70 11 31 31

elforsyning

nrgI, døgnvagt 87 39 04 04

Varmeforsyning

ÅkV, døgnvagt 89 40 15 00

Vandforsyning

ÅkV, døgnvagt 89 40 18 00

andre for at specificere ønsker og behov

i nærområdet, således at bæredygtige,

gennemarbejdede forslag kan sendes til

kommunen. PKO

Posthus

i Dagli’brugsen

mandag – Fredag 14.00 – 17.00

lørdag lukket

Søndag lukket

Trige kombi-Bibliotek

Smedebroen 21, tlf. 87 13 63 13

mandag 13 – 16 og torsdag 15 – 18.

Selvbetjeningsåbent:

Søndag – torsdag 07.00 – 22.00

Fredag og lørdag 07.00 – 17.00

treklang · December 2012, nummer 64 7


Brindusa elsker udfordinger

Tekst og foto af Kamal Ahmane


Hej og velkommen!” sagde den storsmilende

39-årige rumænske kvinde,

da hun åbnede døren ind til kontoret i

Beboerhuset Oasen på Trige Centervej,

hvor hun i en begrænset periode var ansat

som projektsmedarbejder i Helhedsplanen

for Trigeparken. Da vi mødte

hende var hun, med stort engagement

og god energi, i færd med at give Borgerportalen

www.8380.dk et ansigtsløft.

Vi talte med en kvinde, som stråler

af vitalitet og kender følelsen af at være

frivillig og det at gøre en forskel. Brindusa

er aktiv i Trigeparken, og udover

at være borgerjournalist og skribent for

henholdsvis borgerportalen og lokalbladet

Treklang, er hun med i DUI-Leg og

Virke, i Trigeparkens Kvindeklub, og har

en have i Haveforeningen.

drømmen om et bedre liv

Brindusa er født og opvokset i Bukarest

i Rumænien. Hun har haft en god og

tryk barndom med masser af lykkelige

erindringer. ”Jeg boede i en høj bygning,

og selv om vi ikke havde rummelige

legepladser, hvor vi skulle boltre os i, var

vi glade. Mobning fandtes næsten ikke

dengang,” fortæller hun.

Brindusa er gift med Gabriel, og de

har kendt hinanden siden barnsben. De

gik i samme børnehave, samme skole

og på samme universitet. De var gode

klassekammerater og sad endda sammen

i klassen. ”Vi mødtes tit og hilste på

hinanden. Men en dag besluttede vi os

for at tale lidt mere, og vi fandt ud af, at

vi rent faktisk har mange ting til fælles.

Vi har også samme musiksmag. Vi gik

til koncerter sammen, og vi knyttede os

efterhånden mere til hinanden,” siger

hun med et smil. I 1994 slog gnisten ned

i dem begge og de blev kærester. To år

8 treklang · December 2012, nummer 64

senere blev parret gift.

Brindusa har en bachelor i marketing

fra hjemlandet, hvor hun i en

årrække arbejdede i en bank og et Edb

firma ”Jeg havde et anstændigt job, men

jeg ville lære andre mennesker og kulturer

at kende,” fortæller hun.

Mangel på ytringsfrihed, korruption,

bureaukrati og mange andre socialfænomener

hærgede Rumænien under

kommunismen. Men efter at Rumænien

kom i EU, havde Brindusa mulighed for

at prøve noget nyt og rejse frit.

Med drømmen om et bedre liv rejste

Brindusa, hendes mand og deres to børn

til Danmark i 2007. Hun gik på Sprogskolen

i Århus for at lære dansk, og efter

tre år bestod hun Studieprøven i Dansk

Uddannelse 3 DU3 og samtidig blev

hun optaget på Aarhus Tech, hvor hun

gennemførte uddannelsen som multimediedesigner.

Fra Skjoldhøjkollegiet til

Trigeparken

De første seks måneder boede familien i

et lille hus ude på landet i nærheden af

Skejby. Ifølge Brindusa var det en svær

oplevelse. ”Jeg følte mig isoleret. Der var

mangel på busforbindelser, og det værste

var at man var nødt til at bruge brænde

for at overleve den sibiriske danske vinter,”

fortæller hun og tilføjer, at det positive

var, at naturen var smuk. Udsigten

var idyllisk og der var rådyr lige udenfor

vinduet.

Der gik ikke lang tid før familien

flyttede til Skjoldhøjkollegiet i Brabrand.

Brindusa syntes, at det var et

godt sted, fordi det ligger tæt på indkøbs

muligheder, børneinstitutioner og

har flotte grønne områder, som man kan

nyde og slappe af i. ”Vi faldt godt til, og

der er ingen tvivl om, at jeg lærte meget

af at bo på kollegiet. Vi boede i en lille

lejlighed, og der var mange andre børnefamilier

med studieaktive forældre, der

boede ved siden af os. Det var en rigtig

god oplevelse, børnene legede sammen,

og gennem arrangementer for børn såsom

fastelavn og nytårsaften, lærte vi

andre familier at kende,” siger hun.

Faldt for det lokale kulturliv

Det var Trigeparken der blev rammen

om Brindusas fremtidige liv. Hun flyttede

hertil midt i Børnekulturfestivalen i

2010. Brindusas første indtryk var, at der

rent faktisk sker noget her i Trige.

”Sjovt nok, fandt jeg frem til byens

borgerportal www.8380.dk, der i mine

øjne var en meget informativ hjemmeside,

som udover at fortælle om området,

bugner med spændende historier og

portrætter,” fortæller hun.

Det var en drøm, der gik i opfyldelse,

da i maj 2010 fik Brindusa sin egen lejlighed

med mere plads end det, familien

boede i på kollegiet. Men hun følte

trang til at dyrke køkkenhave. Hun har

derfor lejet et stykke jord hos haveforeningen

efter at have været til deres 25

års jubilæum, og hun har købt alt det

man har brug for i en have.

Ser ikke Trigeparken som

en ghetto

”Jeg kan se mulighederne, der kommer

efter at Trigeparken nu er blevet et af de

udsatte områder,” siger Brindusa. Hun

mener, at denne nye betegnelse tiltrækker

opmærksomhed. ”At Trigeparken

er med på listen over udsatte områder,

betyder, at der kommer finansieringer,

nye aktiviteter og initiativer. Folk kan

deltage i mange arrangementer, især de

hjemmegående, dem som er uden for

arbejdsmarkedet eller pensionister,” mener

hun. Ifølge Brindusa er Trigeparken

fuld af liv, og alene det at tage del i en

aktivitet, møde og snakke med andre

mennesker gør at man føler sig glad.

Familien trives i Trige, og børnene

er velintegrerede i samfundet. „Jeg er

glad for, at mine børn, Cristian på 11 og

Alexandra på 9 år, passer deres skole og

har fået mange venner. Min søn spiller

fodbold i ST70, mens min datter går til

svømning sammen med mig i Gellerupbadet.

Jeg synes, at det er meget vigtigt

at lære sproget og kulturen for at være

en del af samfundet,“ siger hun.

elsker udfordringer

Det lå ikke i kortene at Brindusa skulle

deltage i et kursusforløb for at blive

borgerjournalist, før hun ved en tilfældighed

traf den århusianske journalist

Birger Agergaard i Kulturhuset Herredsvang,

hvor hun var involveret i et

projekt vedrørende brugen af sociale

medier. Gennem kontakten til Birger

og Helhedsplanen for Trigeparken kom

Brindusa på et kursus i borgerjournalistik.

Hun lærte en masse om hvordan

man skriver artikler, interviews, portrætter

og reportager.

”Jeg elsker udfordringer. Derfor

sprang jeg ud i det,” siger hun og tilføjer,

at hun godt kan lide at skrive,

og hun ved godt, at hun er god til det.

Men samtidig var kurset en kærkommen

lejlighed for hende til at forbedre

sit danske sprog, samtidig med at hun

kunne møde og lære andre mennesker

at kende, opsøge gode historier og dermed

give Trige et bedre image.

Flittig og produktiv

Borgerjournalist

Brindusa har siden februar 2011 skrevet

mange historier til borgerportalen

som tager afsæt i lokale begivenheder,

i børnehaven, skolen og forskellige

foreninger. Hun har også bidraget med

nogle spændende portrætter af lokale

personer. Hun er glad for alle sine artikler,

men hvis hun skulle vælge en favorit

så er ”Suverænt morsomt og lærerigt

stand-up show” først på listen.

”Jeg har som vanligt bestræbt mig

efter at sætte så meget som muligt

af stemningen ind i enhver historie.

Henrik Bruhn’s stand-up comedy var

så god. Han tabte 100 kilo under tvprogrammet

Comedy Kuren. Det er en

livsbekræftende succeshistorie,” fortæller

hun, og tilføjer at det var en kæmpe

fornøjelse for hende at se showet.

Gennem arbejdet og frivillige aktiviteter

har Brindusa fået mulighed for

at udfordre sig selv, udvide sin horisont

og møde andre mennesker. ”Jeg får rigtig

mange oplevelser, og synes, at det er en

god ting at have vilje og overskud for at

finde tiden til at gøre en forskel,” siger

hun.

treklang · December 2012, nummer 64 9


ema 1000 valgt som

årets butik

30. oktober 2012 er det fire år siden, at

REMA 1000 første gang kunne slå dørene

op for de handlende i Trige. Siden da

er det gået over stok og sten for butikken,

der med købmand Allan Villadsen

ved roret har markeret sig som en meget

populær butik med et højt serviceniveau

og gode kundeoplevelser. Samtidig er de

økonomiske nøgletal også fulgt med, og

det er nogle af årsagerne til, at butikken

fornyligt blev kåret som den bedste

butik i region Østjylland blandt mere

end 30 butikker i REMA-kæden.

Frihed til at træffe beslutninger

Allan har fået købmandsskab ind med

modermælken. Hans far var brugsuddeler

i en lille brugs på Holstebrokanten,

og Allan kom også i lære i Brugsen,

dog ikke hos sin far. Den nu 49-årige

købmand har tidligere været butikschef

i større supermarkeder i Midt- og Vestjylland

og har prøvet lidt og hvert. Men

der er stor forskel på at være butikschef

og så at være købmand i REMA 1000.

Allan forklarer:

„Som REMA købmand har du en

stor grad af frihed, som du ikke finder

andre steder. Det gælder i forhold til

kunder og medarbejdere og i det hele

taget de beslutninger, som du hele tiden

skal træffe. Og det er helt afgørende, at

jeg kan træffe de rigtige beslutninger

lokalt“, forklarer Allan, der tilskriver

sine 33 dygtige medarbejdere en stor del

af æren for den flotte kåring.

„Det er jo ikke mig alene. Selvom

det var mig, der modtog prisen, er både

10 treklang · December 2012, nummer 64

medarbejderne og familien en kæmpe

stor del af det her. Vi har nogle utroligt

dygtige og kompetente medarbejdere,

som ved, hvor vigtigt det er, at kunderne

får en god oplevelse, når de handler hos

os“, siger Allan. Han fortæller også at

både konen og to døtre har arbejdet i

butikken, og den effektive dame, der

rydder op efter vores formiddagskaffe er

Allans svigermor, så det er i sandhed et

familieforetagende!

Butikken har et meget højt niveau

og kunderne får altid en god oplevelse

– så succesen i Trige er bestemt ikke en

tilfældighed.

1000 varenumre

Det oprindelige koncept med 1.000

varenumre holder ikke længere, i dag er

der ca. 2.800 forskellige varer i sortimentet,

plus de forskellige tilbudsvarer.

„Det er vigtigt for os, at vore kunder

kan finde alt, eller næsten alt, til den

daglige husholdning, så derfor er der

flere forskellige varer i butikken end for

nogle år siden. Vi har nu også udvidet

med et mindre sortiment af varer til

kunder med udenlandsk baggrund,“

fortæller Allan Villadsen.

Treklang ønsker tillykke med kåringen

og god vind fremover. PKO

treklang · December 2012, nummer 64 11


V/ Minna og Per Rasmussen

Tåstrupvej 60

Grundfør

8382 Hinnerup

Tlf.: 86 91 18 08

stort udvalg af

hjemmedyrkede

grøntsager

www.gaardbiksen.dk

12 treklang · December 2012, nummer 64

ENTREPRENØRFIRMAET

Eberhard & Jørgensen A/S

Aut. kloakmester

Pannerupvej 21 · 8520 Lystrup

Tlf.: 86 23 12 46 · 40 29 40 41 · 40 29 40 42

Fax: 86 23 12 53

Alt i jord- og anlægsarbejder udføres

Landets

første

idrætsdagplejere

Fredag den 9. november blev

Trige og Spørring beriget med

en stor gruppe af idrætspædagoger

og idrætsdagplejere.

Institutionerne Troldebo,

Blæksprutten og Spørring

Børnehus tilbyder fra november

2012 idrætsdagtilbud

sammen med alle de lokale

dagplejere.

Børn lærer med kroppen

Fredag den 9. november blev Trige og

Spørring beriget med en stor gruppe

idrætspædagoger og idrætsdagplejere.

Institutionerne Troldebo, blæksprutten

og Spørring børnehus tilbyder i fremtiden

idrætstilbud sammen med alle de

lokale dagplejere.

„Børn lærer med kroppen og ikke

gennem hvad vi siger“ indledte Lea

Olsen, dagtilbudsleder i Trige og Spørring,

sin tale, da institutioner, dagplejere

og pædagoger blev certificeret til Idrætsdagtilbud

- Trige/Spørring ved en happening,

hvor der, ud over at være reception

også var fokus på børn og bevægelse.

I Trige hallen var der opstillet masser af

spændende bevægelsesbaner, som alle

de fremmødte børn kunne boltre sig i,

mens der blev holdt taler og overrakt

diplomer for de voksne. „Børnene vil i

deres hverdag fremover opleve masser af

bevægelse, der vil være med til at præge

deres udvikling og indlæring“ fortsatte

Lea, som sluttelig roste personalet i

institutionerne og alle dagplejerne for

deres engagement og nysgerrighed i

forbindelse med uddannelsen.

rådmanden fik børnene til at

klappe

Rådmand Christian Wurtz startede sit

indlæg med at få børnene til at klappe

af alle de voksne. Herefter fortsatte han

med at ønske Trige og Spørring tillykke

med det nye idrætsdagtilbud. I har med

det nye tilbud skabt mulighed for bevægelse

for alle børn i området og jeg håber

at andre områder i Århus kan lære noget

fra Trige, sagde rådmanden.

Tillykke, Tillykke, Tillykke

Søren Gødche fra DIF, der har været

med til at uddanne personalet fra Trige

og Spørring, Spurgte børnene, om de

kan lide at bevæge sig og selvfølgelig

blev der råbt et højt „JAAAA“ tilbage.

Han spurgte også om børnene kan stå

på et ben, og fluks rejste alle børnene

sig op og stod på et ben. Søren ønskede

tillykke til Århus kommune med landets

første idrætsdagplejere, tillykke til alle

lokale forældre der giver deres børn

denne gave at være i et idrætsdagtilbud,

tillykke til børnene fordi de nu skal til

at bevæge sig mere og tillykke til alle

voksne fra institutionerne og dagplejen

med deres nye titler. Herefter overrakte

Søren diplomer til alle institutioner som

bevis for, at de nu er en idrætsinstitution.

Alle dagplejere og pædagoger fik

også et bevis til stor hujen og jubel fra

børnene. HLJ

treklang · December 2012, nummer 64 13


Hvor er alle børnene?

Af Vivi Salling Olsen

Jeg har pakket kuglepen og blok for

at tage en snak med pædagogisk

leder for vuggestuen Lindegården,

Jette Bugge om institutionen og de kommende

ledige pladser i vuggestuen.

Vuggestuen og børnehaven udgør

tilsammen den selvejende, integrerede

institution D.I.I. Lindegården. Institutionen

har til huse i Trige Gl. Skole

på Pannerupvej. Skolebygningen og

inspektørboligen blev omdannet til

institution i 1993. Vuggestuen har plads

til 22 børn i 0-3 års alderen.

Jeg bliver mødt af fysiske rammer,

der langt fra signalerer institution. Vuggestuen

er hyggelig og ligner hjemlige

omgivelser. Der er plads nok til forskel-

14 treklang · December 2012, nummer 64

lige stille/vilde lege og rummene er

fornuftigt indrettede. Børnene leger og

hygger sig omkring os på gulvet og det

er forbavsende let at føre en samtale

uden at skulle hæve stemmen. Der er

minimalt med støj, hvilket er til gavn

for både personale og børn. I det hele

taget trives personalet og der er et lavt

sygefravær både på børne- og personalesiden

fordi vuggestuen gør meget ud

af at håndhæve en god håndhygiejne.

Vuggestuen prioriterer også at uddanne

personalet inden for årets pågældende

fokusområde således at personalet er

godt rustet med den bedste viden på

området.

Uden for mødes jeg af en lækker

legeplads, der er målrettet de 0-3 årige

med relevante udfordringer. Om somme-

ren danner havens store træer skygge,

børnene kan rutsje, gynge, lege i legehus

eller sandkasse. Der er bakker og dale og

forhindringer, der kan klatres på. Ligeledes

er der rig mulighed for scooterløb

på fliserne.

Vuggestuen benytter også gymnastiksalen

og børnehavens mange muligheder

for dyrepasning, kakao/brød

over bål, værkstederne og legepladsens

alsidige muligheder for leg.

Vi snakker lidt om hverdagen i vuggestuen

og Jette fortæller, at dagsprogrammet

ser således ud:

6.30-7.15/7.30: Morgenmad for vuggestuens

og børnehavens børn, herefter

går børnehavebørnene over til sig selv.

Der serveres morgenmadsprodukter, de

mindste børn tilbydes grød og mos.

7.30-9.00: De fleste børn ankommer

til institutionen, personalet modtager

børnene og snakker med forældrene.

Kommunikation er fokusområde

for institutionen dette år. Det er meget

vigtigt for personalet, at forældresamarbejdet

fungerer via en god dialog. I kvalitetsrapporten,

der netop er udkommet,

scorer D.I.I. Lindegården ikke højt nok

på kommunikationen i dagligdagen og

derfor er netop kommunikation blevet

valgt til fokusområde. Der fokuseres på

kommunikationen hele vejen rundt og

ikke udelukkende på forældresamarbejdet.

Specielt med de helt små børn er

det vigtigt, at forældrene er trygge ved

at aflevere barnet i vuggestuen. Derfor

snakker personalet meget med de nye

forældre for at forklare, at det kan være

en hård start for et lille barn at starte i

institution, når det er vant til at hygge

hjemme med mor. Nogle børn bliver

kede af at blive afleveret, men de bliver

altid glade igen. Har det været en

specielt hård morgen, kan forældrene

ringe og høre til barnet senere på dagen.

Nogle børn sover mere end ellers eller

vågner om natten og er kede af det.

Personalet har stor erfaring med at modtage

børn og skabe tryghed omkring det.

Trygheden opnås ved at der i begyndelsen

kun er to voksne tilknyttet det nye

barn. Disse voksne hjælper barnet med

at håndtere og forholde sig til kredsen af

voksne og børn, aktiviteterne og lyden

af børnenes leg. Når barnet er faldet til

og er blevet mere tryg ved de voksne,

børnene og lokalerne, udvides barnets

kontakt med de øvrige voksne.

Ved ferie og sygdom tilkaldes faste

vikarer, i øjeblikket drejer det sig om to

modne kvinder, i det disse er bedre rustet

til at give børnene den tryghed, de

har behov for. Børnene kommer hurtigt

til at lære vikarerne at kende.

9.00: Børnene får lidt at spise inden

turen går ud på legepladsen eller til

planlagte aktiviteter.

Der er faste aktiviteter hver dag

mandag-torsdag og hver anden fredag.

Ikke alle børn deltager i dagens aktiviteter.

Personalet udvælger en gruppe børn

til dagens aktivitet. Gymnastiksalen

benyttes en dag om ugen til indendørs

motoriklege. Fra uge 43 og frem til foråret

fokuseres der på indeliv og mange

aktiviteter foregår derfor inde. I sommerhalvåret

dyrkes udelivet i stor stil i

tilgift til mere spontane aktiviteter.

Børnene kommer endvidere ud af

huset på forskellige ture. De store børn

er med til at hente juletræ og i foråret/

sommeren kommer alle vuggestuens

børn på bondegårdstur sponseret af Støtteforeningen.

Børnene får på denne tur

lov til at røre gårdens dyr (kaniner og

katte), køre tur i traktorens vogn rundt

og se markerne. Der er mulighed for

en ”ridetur” på hest. Frokosten spises i

haven.

10.30: Frokost. Mandag og fredag

står menuen på varme retter, resten af

ugen serveres der rugbrødsmadder fra

madkassen-risskov.dk. De mindste tilbydes

grød og mos. Børnene spiser i tre

grupper, der består af ca. syv børn, en

uddannet pædagog og en medhjælper.

Forældre opfordres til at give børnene

noget andet end rugbrød med de

dage, hvor vuggestuen får kold mad via

kostordningen.

Herefter sover de fleste børn middagslur,

personalet holder møder, afvikler

pauser m.v. Børnene sover ude hele

året. Om vinteren/i dårligt vejr sker det

under halvtag. Børnene er klædt efter

vejret.

14.00: Børnene kommer op fra middagsluren

og spiser medbragte madpak-

ker. Efter maden kommer børnene ud,

deltager i aktiviteter eller leger frit inde

eller ude.

16.15: Går børn og personale over i

børnehaven.

17.00 (fredag 16.30): Vuggestuen

lukker sammen med børnehaven.

Der lukkes sammen for at spare personale

i ydertimerne. Dette sker fordi institutionen

prioriterer at have mest muligt

personale på arbejde midt på dagen,

hvor der er flest børn til stede. Samtidig

giver der mulighed for at de små børn

kan se børnehavens voksne an, udforske

legepladsen og vænne sig til de mange

børn under trygge forhold, fordi der altid

er en kendt voksen fra vuggestuen til

stede sammen med børnene.

Vuggestuens store børn får automatisk

en plads i børnehaven, når de bliver

2 år og 11 mdr. Et halvt år før børnehavestart

går personalet meget over i

børnehaven med de store vuggestuebørn

og deltager i børnehavens aktiviteter,

leger på legepladsen, eller børnehavebørn

kommer over til vuggestuen. Alt

sammen er det aktiviteter, der styrker

barnets evne til at klare overgangen

bedst muligt.

Jeg benytter lejligheden til at spørge

til de kommende ledige pladser. Jeg ved,

at det allerede her i efteråret har været

svært at få børn nok. Der er simpelthen

ikke børn nok på venteliste til en plads

i D.I.I. Lindegårdens vuggestue. I mange

år har rygtet gået, at D.I.I. Lindegården

er en rigtig god institution men, at det

er meget svært at få plads i D.I.I. Lindegården

og det er nok en del af grunden

til, at vuggestuen kan se frem til at have

9 ledige pladser pr. 1. marts. Ligeledes

har der været meget fokus på udnævnelsen

af Blæksprutten til idrætsbørnehave

de seneste måneder og det kan da

bestemt også have en betydning i denne

sammenhæng. D.I.I. Lindegården forstår

ikke helt hvorfor valget netop er faldet

sådan, da børnene i D.I.I. Lindegården

tidligt lærer at være ude i alt slags vejr

og sætte pris på og forstå årstidernes

skiften. Kun de helt små børn holdes

inde i meget dårligt/koldt vejr.

Vores tid sammen er ved at være slut

og jeg spørger Jette om hvilke ting hun

vil fremhæve ved D.I.I. Lindegården og

vuggestuen. Hendes svar lyder: ”Det må

helt klart være vores gode bygninger,

de to legepladser med masser af plads til

udeleg, og i det hele taget 0-6 år med

samme pædagogik og børnesyn med et

rigt udeliv med bål, værksteder, dyr og

ikke mindst gymnastiksalen”.

”Som forælder er det dejligt at opleve,

at personalet tager hensyn til mit

barn og dets behov og vores ønsker som

forældre. Personalet er yderst kompetent

og vi er helt trygge ved at overlade vores

lille søn i personalets trygge hænder”,

siger Marianne, mor til Elliot.

Med disse ord forlader jeg vuggestuens

hyggelige omgivelser.

Alle interesserede forældre er velkomne

til at kontakte vuggestuen og

aftale et besøg.

D.I.I. Lindegården,

Pannerupvej 7-9, 8380 Trige

Tlf.: 29 61 78 83

www.lindegaarden-trige.dk

treklang · December 2012, nummer 64 15


Bestyrelsesmedlemmer i ST70

Hovedbestyrelsen

Henrik nielsen, formand 23 74 07 67 trige møllevej 40, 8380 trige formand@st70.dk

bjarne Pedersen, kasserer 86 23 24 42 erbækvej 2, 8380 trige bjp@ats.dk

lykke Hansen, sekretær 20 26 55 64 lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten lykkeh@gmail.com

Søren kopp Vester, medlem 40 87 11 22 lergravvænget 19, 8380 trige sorenkopp@hotmail.com

Fodbold

Peter larsen, Formand 42 77 00 22 gartnerparken, 8380 trige peterwestergaardlarsen@privat.dk

morten larsen, kasserer 29 86 11 79 Peter Vilkensvej 7, 8380 trige petervilkensvej@dlgtele.dk

Pia Jensen, trænerkontakt 51 95 45 66 pia@splus.dk

Per Hansen, materialer 30 57 15 43 trige møllevej 216, 8380 trige ph216@privat.dk

keld Østergård 22 25 41 15 Højgårdsparken 32, 8380 trige info@sporringgruppen.dk

ole carstensen, sekretær 21 41 32 77 bærmosehøjen 4, 8380 trige olecarstensen71@gmail.com

Håndbold

tinna lauritsen, formand 86 23 15 01 trige møllevej 52, 8380 trige tinnakim@mail.dk

caspar elkjær, kasserer 60 18 15 46 trige møllevej 20, 8380 trige cep@post11.tele.dk

Dorte Prang olesen, turn.leder 31 66 72 43 lergravvænget 36, 8380 trige dorte-olesen@hotmail.com

Helle Ibh, medlem 40 76 70 41 tværvej 1, 8382 Hinnerup helleibh@live.dk

Jette mejer, kiosk 22 39 60 44 trige centervej 54, st., 8380 trige jette.mejer@gmail.com

lars bunch, materialer 25 31 83 80 Vestermøllevej 278, 8380 trige lars@4esser.dk

Badminton

klaus Jensen, formand 26 16 09 40 Vestermøllevej 266, 8380 trige

Inge Pedersen 86 98 91 89 Sognevejen 5, 8380 trige

christian Skonning, senior 32 12 17 81 gl. landevej 67, 8380 trige

Hans andersen, ungdom 86 23 13 15 trige møllevej 24, 8380 trige

Gymnastik

olga Palm, formand 61 71 89 36 bærmosehøjen 18, 8380 trige olga@palm.dk

ane Juul Svendsen 30 29 54 30 trige centervej 62, 2. th. 8380 trige anejs@ofir.dk

max bonde Johnsen 21 16 40 20 lystruplund 80, 8520 lystrup maxbjohnsen@live.dk

Bankospil

bjarne Sørensen 86 23 15 84 gartnerparken 8, 8380 trige

Bakkegårdsskolen

bjørnshøjvej 1 87 13 63 00 Skolens pedel: lars 87 13 63 11

bak@mbu.aarhus.dk træffes på skolen mandag – fredag

16 treklang · December 2012, nummer 64

BaNkoSPIL

i Trige Forsamlingshus

hver onsdag kl. 19

Badminton

Generalforsamling i ST70

badminton

tirsdag den 19. februar 2013

kl. 20.15 i klublokalet v/hallen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. afdeling bestyrelsens beretning til godkendelse v/

formanden

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/kassereren

4. Valg: a) Inge Pedersen

b) christian Skonning

c) Valg af suppleanter.

5. Indkomne forslag

6. eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være

formanden i hænde senest 2. uger før generalforsamlingen.

med sportslig hilsen bestyrelsen

treklang · December 2012, nummer 64 17


Fodbold

ST70 deltog i

Costa Brava Cup i Spanien

Lørdag d.13. oktober tog 72 unge og

voksne af sted på en tur med fodbold,

hygge og sol. Vi havde alle høje forventninger

til turen til Spanien, og ikke

mindst til, hvordan det ville komme

til at gå i Costa Brava Cup. Det eneste

der stod imellem os og Spanien var 30

timers bustur med tyske motorveje og

franske Pyrenæer. Turen blev brugt på

at spille kort, sove, læse og på at lægge

taktik til kampene i Costa Brava Cup.

Vi ankom alle 72, udkørte og trætte,

sikkert til byen Malgrat del Mar, hvor

vi skulle tilbringe de næste mange nætter

i. Søndag blev dog også mest brugt

på hygge og til at få sovet ud, da alle tre

hold fra ST 70 skulle ud og spille deres

først kamp mandag,

18 treklang · December 2012, nummer 64

Der var en rigtig god opbakning til

99’ drengene, da de skulle spille deres

første kamp.

Drengene lagde rigtig godt ud, men

måtte i sidste ende se sig slået af et bedre

hold. Bedre gik det dog u15 pigerne og

u15 drengene som begge vandt deres

første kamp.

Aftenerne blev brugt på lange ture

langs stranden og køb af diverse souvenirs

og lignende. Enkelte aftener blev

brugt under de kulørte lamper, hvor ungerne

og enkelte voksne fik danset.

Den sidste dag i stævnet, torsdag,

tog alle drengene ind til Barcelona, da

begge hold desværre ikke havde vundet

tilstrækkelige kampe til at kunne spille

om medaljer. Pigerne, som lige netop

havde kæmpet sig ind i medaljekampen,

skulle spille semifinale mod Sabro,

som havde strøget lige igennem puljekampene.

Der var igen en utrolig god

opbakning til holdet. De havde styr på

pigerne fra Sabro i første halvlej, men i

anden halvlej gik det ned af bakke, og

de tabte kampen 4 - 0. Pigerne kom i en

velfortjent bronzekamp. På trods af at

ST 70 pigerne kom foran 1 – 0, tabte de

dog efter intens fight, kampen.

Ugen gik strålende. Det var ikke

så meget vores resultater i Costa Brava

Cup, men mere den gejst og stemning

der var omkring stævnet, der gjorde hele

turen værd.

Charlie McPhillips

der spilles

indefodbold

i ST70 denne

vinter

Der er mange hold, der viser interesse

for indefodbold i år. Det

er selvfølgelig dejligt, men vi har

kun haltider fredag eftermiddag

og frem. Så de ældre børn har vi

været nødsaget til at skubbe en

smule i tid.

tiderne bliver som nedenstående:

FredaGe

kl. 16 - 18, Årgang 03-04 med

kjeld Ø og 05-07 med Pia J.

kl. 18 - 19, Årgang 00-01

Drenge med martin, hjulpet af

nikolaj S/thomas Skl.

19 - 20, Årgang 97 - 99

Piger med Helgi og lovisa.

kl. 20 - 22, årgang 98 - 99

med Shiwan, mathias og kruse.

(der løbes ude fra kl. 19.15 før

trænning.)

LØrdaGe

kl. 13 - 14, Årgang 02 med

nuller i Håruphallen. (Forventer

at falde på plads.)

Det er den eneste måde det kan

gå op på, så vi håber alle finder

løsningen ok.

mange hilsner

bestyrelsen.

• VVS-arbejde

• Fjernvarme

• Badeværelser

• Solvarme

• Gas-installationer

• Blikkenslagerarbejde

• Døgnservice

KLOAKSERVICE

Trige Maskinstation

v. Claus Sørensen

Tlf.: 86 23 17 37

Mobil tlf.: 20 27 33 20

FLEMMING SØRENSEN A /S

Naverrvej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf.: 86 98 87 77 · Fax: 86 98 57 70

flemming@flemming-vvs.dk

treklang · December 2012, nummer 64 19


FORRETNINGSUDVALG:

FormaNd aFdeliNg 19

Ib christensen 86 23 08 01

FormaNd aFdeliNg 20

teddy Weinreich 86 23 03 69

Projektleder i trigeParkeN

Helle lykke Jørgensen 86 23 16 64

ProjektmedarBejder i trigeParkeN

Jonas Strandholdt bach 86 23 16 64

KLUBBER OG AKTIVITETER

Billard

Frank richard Hansen 29 20 93 55

dUi - leg og Virke

Jan madsen 20 97 34 87

lektieHjælPeN

Projektleder 86 23 16 64

HaVeForeNiNgeN “grøNNe FiNgre”

niels Johansen 60 19 71 04

maNdeNetVærk

Projektleder 86 23 16 64

oNsdagsklUBBeN

gitte mouritzen 86 23 07 60

trige model jerNBaNe klUB

michael Svejgaard 86 23 02 31

caFé sPisestUeN

bodil nielsen 40 85 50 79

20 treklang · December 2012, nummer 64

Trigeparken www.trigeparken.dk

BOLIGFORENINGEN RINGGÅRDEN

afdelingsbestyrelsen, afd. 19 (Trige Centervej)

Ib christensen, formand trige centervej 52 ib@trigecentervej.dk 86 23 08 01

ernst Szczurbak trige centervej 28 77 89 72 46

Ilse thelmark trige centervej 28 86 23 19 43

Ilse madsen trige centervej 22 86 23 07 02

lars madsen trige centervej 36 86 23 01 51

afdelingsbestyrelsen, afd. 20 (Trige Parkvej)

teddy Weinreich, formand trige Parkvej 27 afd20formand@trigeparken.dk 86 23 03 69

louise krarup trige Parkvej 31 krarup.louise@gmail.com 86 29 87 28

bodil nielsen trige Parkvej 5 86 23 06 05

John noer trige Parkvej 25 johnnoer@mail.dk 86 23 20 11

erling Svendsen trige Parkvej 39 20 89 86 88

Varmemestre (åbent mandag-fredag 8.30-9.30)

afd. 19: tonny nielsen trige centervej 26, gavlen 86 23 16 14

afd. 20: John Højsholt trige Parkvej 39, kld. 88 83 56 30

ARRANGEmENTSUDVALG:

aFdeliNg 19

kirsten Skou 86 23 20 16

aFdeliNg 20

bodil nielsen 86 23 06 05

Projektleder i trigeParkeN

Helle lykke Jørgensen 86 23 16 64

ProjektmedarBejder i trigeParkeN

Jonas Strandholdt bach 86 23 16 64

trige BokseklUB

kari Østerø 86 23 16 64

trigeParkeNs dartklUB

niels-ebbe Helmsby andersen 53 34 27 26

seNiordaNs

gitte mouritzen 86 23 07 60

PigeklUB

Projektleder 86 23 16 64

UNge mødre grUPPeN

Projektleder 86 23 16 64

kUltUrklUB

karunahara kadiresan 86 23 20 01

Vise/Vers

gitte mouritzen 86 23 07 60

kViNdeklUBBeN

Projektleder 86 23 16 64

sUNdHedscaFéeN

Projektleder 86 23 16 64

klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne for alle interesserede

i Trige og omegn

Juleudflugt til

rømø og Sild

Af Jonas Strandholdt Bach

Der skulle egentlig ikke have været en

juleudflugt i år, fortalte Bodil og Kirsten,

som udgør Trigeparkens arrangementsudvalg,

men så kom der et godt tilbud

fra de grå busser. Og så blev det besluttet

at der alligevel skulle være udflugt. Gitte

Mouritzen hjalp til med at arrangere

og sørge for at buspassagererne fik kaffe

og rundstykker.

Med en fyldt bus gik turen sydpå

mod Rømø og gennem de flade, sønderjyske

marsklandskaber. Over dæmningen

til Rømø, og over Rømø til Havneby

på øens sydlige ende. Undervejs

fortalte De Grå Bussers chauffør om

egnen vi kørte igennem.

Hyggelig sejltur

Godt kommet ombord på færgen, var

der frokostbuffet med sild, fiskefilet,

skinke og ost, og mulighed for at nyde

det fine vejr og den gode udsigt fra dækket.

Turen gik til List på Sild og tilbage

til Rømø igen.

Tilbage i bussen gik turen via en lille

omvej til Lakolk tilbage til fastlandet og

igen gennem det smukke marsklandskab

sydover til Süderlügum, hvor der var

mulighed for lidt at spise og indkøb.

Så blev det tid til at sætte kursen tilbage

mod Trige, hvor bussen igen holdt

på parkeringspladsen lidt efter kl. 19. En

fin og hyggelig udflugt fik sin ende.

Trige Tømrer-

og Snedkerforretning

v. Søren Peter Krei

Bærmosehøjen 32

8380 Trige

Mobil: 40 37 93 03 · Tlf.: 86 23 21 33

Fax: 86 23 21 03

• Døre og vinduer

efter mål

• Fosikringsskader

• Glasarbejde

• I øvrigt alt

inden for faget

• Fast pris

treklang · December 2012, nummer 64 21


Portugisiske perler

Eksklusivt udvalg af

fine portugisiske vine til

fornuftige priser

Fine Vine

22 treklang · December 2012, nummer 64

• Herlige vine til priser fra kr. 50,-

• Fri levering i hele 8380-området

• Gavepakninger i mange prislag

• Den ideelle firmagave til kunder og personale

• Spændende vinsmagninger i dit hjem eller kontor

• Send en mail, eller ring og hør nærmere

Velkommen hos B J Biler på Høgemosevænget

FÅ MINDRE AT BEKYMRE DIG OM

AuTOMEsTER sERVIcERER AllE BIlMæRKER – OG Du BEVARER BIlENs FABRIKsGARANTI

B J Biler tilbyder:

• 4-gasmåling

• 4-hjulsudmåling

• Airconditionservice

• Autoalarmer

• Autoglas

• Autokølere

• Autolakering

• Autoopretning

• Autotaksering

• Bremse- og koblingsservice

• Bremseprøvestand

• Centrallås

Tel.: 42 50 17 04

epost@peterkoberg.dk

• Dæk

• El-anlæg

• Elektronik

• El-ruder

• Fejlkodelæsning

• Gasjustering

• Klargøring til syn

• Klimaanlæg

• Kundebil

• Motorprøvestand

• Motorstyring

• Serviceeftersyn

• Varebiler

B J Biler • v/ Bent Jonassen

Høgemosevænget 6 A • 8380 Trige

Tlf. 86 23 18 13 • Fax 43 33 59 80 • www.bjbiler-automester.dk

ServiceSikring

Skal vi betale din

værkstedsregning?

ServiceSikring

Løsningen på eventuelle

uforudsete reparationer.

Hør mere på værkstedet

Nyt fra afdeling 20

Året 2012 går på hæld og vi her i afd. 20 kan se tilbage på et

år hvor der har været forskellige udfordringer, som er blevet

løst rimeligt godt. Der er stadig opgaver som mangler at blive

udført, men de skal også nok blive løst hen ad vejen.

En ting der blev foreslået på vort afdelingsmøde i sep tember

- og blev vedtaget - er sæbedoseringsanlæg i vaskerierne.

Forhåbentlig er det en god beslutning i forhold til det tidligere

system, hvor overdosering, og deraf følgende griseri på og i

maskinerne, har været et stort problem. Med den nye løsning

kan vore vaskemaskiner holde længere, idet der kun doseres

den mængde sæbe, som er nødvendigt.

Et andet punkt på mødet var bommene mellem de forreste

blokke. Det er brandveje der absolut ikke må parkeres på, og

da det ikke har hjulpet med afmærkninger og henstillinger til

beboerne (hvor nogle højt og flot har ignoreret reglerne), ja så

er konsekvensen blevet bomme.

I tilfælde af flytninger i nr. 21 - 39 kan der hos varmemesteren

lånes en nøgle til at åbne bommene med, ligesom

der kan lånes en trækvogn til at transportere flyttelæs til de

forskellige opgange. Så det gælder bare om at kontakte varmemesterkontoret

i arbejdstiden.

Vi har i skrivende stund endnu intet nyt fra Landsbyggefonden

vedrørende penge til renoveringen af afdelingen, men

vi ved jo også, at man i sådanne store projekter ikke rider

samme dag som man sadler, og derfor må vi væbne os med

tålmodighed. Forhåbentlig bliver 2013 året hvor vi kan øjne

et tilsagn.

Afd. 20 ønsker alle en God Jul og et Godt Nytår !

M.v.h.

Afdelingsbestyrelsen

treklang · December 2012, nummer 64 23


ANLÆGSGARTNER

ERIK KOLD JENSEN A/S

Østermøllevej 3, 8380 Trige

Tlf.: 20 48 25 07

e-mail: erik.kold@email.dk

• Pleje og vedligehold af haver og anlæg

• Nyanlæg

• Omforandring

• Flisebelægning

• Snerydning/saltning

24 treklang · December 2012, nummer 64

DØGN- OG WEEKENDVAGT

70 22 48 49

Brug fagmanden - det betaler sig

www.aarhus-glarmesteri.dk

Gæster

så er det i

Oasen

vi fester

A –S

Grundlagt 1952

Trigeparkens beboerhus med plads til 70

Yderligere oplysning om leje på tlf. 86 23 20 16

Træffes onsdag mellem 17 – 20

God start på billardsæsonen

Billard sæsonen 12/13 er startede rigtig

godt, i Boligernes Billard turnering har

vi 3 hold med og efter 4 kampe ligger B-

og C holdet helt i top.

Vi har 11 spillere tilmeldt til DDBU

turnering og i den første seniocup som

foregik i Odense havde vi 4 spillere

med, det gik fantastisk, der var 61 spillere

med fra Fyn / Jylland og her blev

Thomas nr. 3, Leif nr. 4, Frank H. nr. 12

og Kenneth nr. 38, som hold ligger Trigeparkens

Billard nr. 1.

Næste seniorcup er i Åbenrå lørdag

d.3/11 her har vi også 4 spillere med,

samme dag skal Britt og Thea til dame-

Turneringsresultater

Kampe

B-rækkeN

Hold Point

3 Statsbo 14

3 rosenhøj 2 14

3 trigeparken 14

3 gbc 1 10

2 langkærparken 10

1 Søndervangen 8

2 galten 6

2 rosenhøj 1 6

3 gbc 2 6

cup i Aars og Leif skal til Asaa for at

spille fri carambole.

Tenax cup er for 2-mandshold og her

skal Thea og Frank til Ebeltoft tirsdag

30/10 og Brian / Leif spiller hjemme

torsdag d.1/11 mod Ebeltoft og Ans.

Tenax cup er landsdækkende og meget

populært alene i Fyn/jylland er der 36

puljer.

Hvis man ønsker at se en billardkamp

på hjemmebane er man velkommen,

kik på vores hjemmeside http://

www.trigeparkensbillardklub.dk/ under

kalender.

Kampe

C-rækkeN

Hold Point

3 trigeparken 16

3 engparken 14

2 gbc 2 12

2 rosenhøj 11

3 Statsbo 10

3 Solstrålen 10

3 Søvangen 10

3 tousparken 10

3 gbc 1 10

3 bk22 9

Kampe

d1-rækkeN

Hold Point

5 rosenhøj 2 26

4 grøfthøj 21

3 bk22 17

4 rosenhøj 1 14

3 Statsbo 10

4 gbc 10

1 tousparken 8

1 trigeparken 4

3 langkærparken

treklang · December 2012, nummer 64 25


Helhedsplanen for Trigeparken

HeLLe

26 treklang · December 2012, nummer 64

Siden sidst

Der har været en del velbesøgte arrangementer i kalenderen

siden deadline for seneste treklang. blandt andet grønlandsk

kaffemik, hvor rigtig mange mødte op og fik en smagsprøve

på det grønlandske kaffebord, og Stemmer fra trige, hvor

ca. 50 mennesker mødte op og sang sammen på lokalcenter

bjørnshøj.

22. september: rundvisning på aarhus teater

26. september: grønlandsk kaffemik

11. oktober og 22. november: mandemad – netværk for

mænd i oasen

29. oktober: Stemmer fra trige

5. november: Juleudflugt

14. november: kvinde kend din krop - foredrag

25. november: Julemarked (efter redaktionens afslutning)

Sundhedscafé og Jobcafé hver onsdag

café Spisestuen hver torsdag

De kommende måneder

lige nu er der ikke fastlagte arrangementer i kalenderen

for den kommende periode, men hold øje med opslag i

opgangene og på 8380.dk. Vores faste tiltag kører dog som

sædvanlig:

madplanen for café Spisestuen de kommende uger kan du

finde andetsteds i bladet.

Sundhedscafé og Jobcafé finder du fortsat i oasen onsdag fra

13.00 – 15.30.

Der er endnu ikke fastlagt nogen datoer for mandenetværket,

så hold øje med facebook og portalen.

Planlægningen af den kommende børnekulturfestival starter

før jul.

trigeparkens mange klubber er i fuld gang, du kan finde en

oversigt over klubber her i bladet.

Hvis du har en god idé til et arrangement eller en aktivitet, så

er du altid velkommen til at kigge forbi på kontoret i oasen,

trige centervej 26a, ringe til os på 86 23 16 64, eller sende en

mail til helle@trigeparken.dk eller jonas@trigeparken.dk.

JoNaS

treklang · December 2012, nummer 64 27


Café Spisestuen ønsker alle

en god jul og et godt nytår.

Vi takker for jeres opbakning

og ser frem til at starte på

et nyt år.

Kirsten og Bodil

28 treklang · December 2012, nummer 64

treklang · December 2012, nummer 64 29


30 treklang · December 2012, nummer 64

Stemmer fra Trige var et

tilløbsstykke på

Lokalcenter Bjørnshøj

Af Jonas Strandholdt Bach

At synge og være sammen er (også)

sundt. Det fik vi bevis for mandag aften

på Lokalcenter Bjørnshøj, da der var

Stemmer fra Trige.

"Det er sundt at synge“, fortalte Helle

Dybdal, som er leder af Sundhedscaféerne

da hun bød velkommen til Stemmer

fra Trige. Og der kunne da heller ikke

være tvivl om at de mange deltagende

gik hjem i godt humør kl. 21, efter 2

timer med sang og fællesskab i Lokalcenter

Bjørnshøjs lokaler.

To kor sang for

Marianne Kjær, som står for Trige Junior

Kor og til daglig er musiklærer, stod for

opvarmning af kroppen og stemmebåndene,

og for de første sange, der blev

sunget. Blandt andre den smukke ’Mørk

er November’, muligvis den ældste

nedskrevne danske sang. Også en børnesang

fra Burundi blev der sunget, hvor

Trige Junior Kor sang med, så sangen fra

Burundi blev blandet med den danske

børneremse, ’Hvem er det der banker?’.

Efter en kaffepause var det Trige

Koret, der indtog scenen og sang blandt

andet et Beatles-nummer og en gammel

keltisk sang, inden der var fællessang

fra Højskolesangbogen. Der var mange

forslag fra salen til sange, og det blev til

så forskellige sange som ’Op al den ting

som Gud har gjort’ og ’Skuld gammel

venskab rejn forgo’.

Alt i alt en dejlig aften på Lokalcenter

Bjørnshøj med sang og fællesskab.

Arrangementet var et samarbejde

mellem Sundhedscaféen i Trige, Brugerrådet

Bjørnshøj, Trige Koret, Trige

Junior Kor og Helhedsplanen for Trigeparken.

treklang · December 2012, nummer 64 31


NyT! NyT! NyT!

borgerportalen www.8380.dk er i

skrivende stund ved at få en designmæssig

overhaling af brindusa brindusoiu

teodoridis, og inden næste udgivelse

af treklang, er den nye version

af hjemmesiden gået i luften.

Det nye design betyder, at siden

kommer til at se anderledes ud, men

fokus vil være det samme – lokale

nyheder fra trige-Spørring-Ølstedområdet.

bare med endnu mere op-

Trige ungdomsklub

trige ungdomsklub er nu været i gang

et par måneder som har været fyldt

med mange spændende aktiviteter.

Vi har bl.a. været en tur i Djurs Sommerland,

det var en stor succes. Vi

har madaften hver 14. dag, som vores

nye medarbejder anders står for,

yderligere tilbyder vi lektiehjælp til alle

medlemmer af vores uddannede lærer

kirsten.

32 treklang · December 2012, nummer 64

8380spotlight

mærksomhed på fritid og kultur i området,

så det bliver nemmere at danne

sig et overblik over arrangementer og

aktiviteter.

rent teknisk er siden blevet flyttet

fra en typo3 skabelon til wordpress.

Det betyder blandt andet, at det er

lettere og billigere at vedligeholde

hjemmesiden.

Vi håber, I vil tage godt imod

www.8380.dk’s nye design!

Desuden står det på en månedlig

biograftur, og diverse andre aktiviteter

som bowling, human football og laser

game.

Fra den 22. til 25. november tog

Heidi og Danu klubbens medlemmer

med på en tur til københavn.

Så er du mellem 14 og 18 år, så

meld dig ind i trige ungdomsklub og

deltag i alle vores fede aktiviteter.

Vi ses i trige ungdomsklub

Pilgrimsvandring

en lørdag morgen i september i et

skønt efterårs vejr drog konfirmanderne

og deres forældre på pilgrimsvandring.

efter en kort andagt i trige

kirke og en nulre- og bedekastanje

udleveret til lommen, begav de cirka

60 pilgrimme sig ud på deres pilgrimsfærd

– en gudstjeneste, hvor man beder

med fødderne. med pilgrimsstave

i hånden vandrede vi gennem trige

skov, over Pannerup og til todbjerg

tårnet, hvor vi, med udsigt ud over

todbjergs naturskønne område, sang

„op, al den ting, som gud har gjort“

og spiste et skønt pilgrimsmåltid. nu

fik pilgrimmene hver udleveret et lille

stearinlys og skulle i stilhed vandre

til todbjerg kirke, hvor stearinlysene

blev tændt og sat i korsformation

med tanke for det vigtige i tilværelsen.

efter en kort prædiken vandrende

vi mod Spørring kirke ad Hæstvej og

krydsede indover muddermarkvejen

kærhusevej, hvor pilgrimmenes sko

og fysiske og mentale tilstand blev sat

på prøve. efter altergang, salmesang

og kage i Spørring kirke vandrede de

efterhånden trætte pilgrimmene ad

randersvej tilbage til trige kirke. og

tænk, ingen af pilgrimmene havde

i seks timer tænkt på fodbold, facebook

eller rema, – for sammen havde

vi oplevet en befriende dag i hinandens

selskab, hvor vi havde foretaget

den længste vandring et menneske

kan tage – nemlig fra hovedet til hjertet.

Peter Viuff

Luciaoptog

Danmarks længste Luciaoptog

for alle i Trige og

omegn torsdag den 13.

december kl. 17.00-18.30

Der er samling i aulaen på bakkegårdsskolen,

hvorfra lucia-optoget

begynder. optoget går ad bjørnshøjvej,

Hjulgårdsvej, gartnerparken,

bjørnshøj centeret, gennem boligområdet

trige centervej, oasen, trige

Parkvej og tilbage til bakkegårdsskolens

aula. I aulaen er der arrangeret

julehygge, hvor der kan købes æbleskiver

og glögg af støtteforeningen.

overskuddet herfra går til indretning

af gode børnemiljøer i distriktet.

Ideen bag Danmarks største luciaoptog

er blevet til i et samarbejde

mellem bakkegårdsskolen, oasen,

brugerrådet ved lokalcenter bjørnshøj,

spejderne og sognepræst Peter

Viuff

Hvis der kommer mange nok, vil

der blive søgt om optagelse i børnenes

rekordbog.

kontaktperson: Sognepræst Peter

Viuff

Nyt ansigt hos

Superklip

Shoka hos Superklip har fået en assistent.

Den unge ninou er begyndt

som assistent, så nu er kapaciteten

fordoblet. ninou glæder sig til at betjene

kunderne.

Andespil

søndag den 9. december

kl. 14.00

i Trige forsamlingshus

Vi Spiller 30 omgange

Treklangs redaktion

ønsker alle læsere og

annoncører

en rigtig glædelig jul

og et godt nytår.

På gensyn i 2013!

Trige Forsamlingshus

treklang · December 2012, nummer 64 33


86 23 11 01 · 28 70 83 46

Smedebroen 17

Trige

34 treklang · December 2012, nummer 64

v/ Shoka

decembertilbud

dameklip + striber

kort hår 499,-, langt hår 699,ekstra

langt hår 799,-

Herreklip + striber 299,-

Herreklip 149,dameklip179,børneklip

(0-8) 119,-

Ansigtsbehandling 359,-

Økologiske voksbehandlinger fra 60,kom

ind og hør nærmere

Åbningstider

Man.-tir. 9.30 - 17.30 tor.-fre. 9.30 - 17.30

Ons. Hjemmebesøg Lør. 9.30 - 14.00

besøg os også på: www.superklip-trige.dk

Nu hvor vi nærmer os julen må det

være på sin plads at komme med et

julekort. For nylig fik jeg fat i det viste

kort der er fotograferet af Peter Petersen,

Aarhus og udgivet af

forlaget der hedder J.J.N.

med numret 124230.

Kortet er skrevet i

julen 1933. Skriveren er

Anna Mikkelsen, Spørring

der skriver hjem

til sin Moder Marie

Mikkelsen, Drejet pr.

Knebel. Afstemplingen

er Aarhus 29. -12.

Motiverne er, som

I nok alle kan se og

ganske naturligt for et

julekort, Spørring kirke

og skole begge klædt

i sne.

HM

Trigeparkens

Billard

Klub

nostalgi

julehilsen fra spørring

Julemærket 1912

Christian d. X var tiltrådt som konge

14. maj 1912 det var derfor naturligt

at afbillede det nye kongepar på årets

julemærke.

Det kan i øvrigt fortælles at julemærkerne

i perioden 1904 – 1955

kostede 2 øre pr. stk.

Åbningstider

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 19.00,

torsdag kl. 18.30 (ungdom),

søndag kl.13.00

www.trigeparkensbillardklub.dk

Trige Centervej 64, kld.

treklang · December 2012, nummer 64 35


Trige Auto & Diesel

36 treklang · December 2012, nummer 64

Hos Trige Auto & Diesel arbejder vi professionelt,

og vi udfører alle former for reparationer og service på din bil.

Frit valg af værksted

- også under garantien

Ejere af fabriksnye biler kan nu selv vælge, hvilket værksted

der skal udføre serviceeftersyn og reparationer, uden at de

mister fabriksgarantien. Ifølge ny EU-lov kan bilimportørerne

ikke længere kræve, at service og reparationer under garantien

skal udføres på et mærkeværksted og med anvendelse af

originale reservedele. Bilen skal laves efter forskrifterne og

med anvendelse af reservedele i original kvalitet – det gør

AutoPartner.

Trige Auto & Diesel

Parallelvej 51, 8380 Trige

Tlf: 86 23 11 66 / 86 10 62 22

kontakt@trigeauto.dk

Fordelene

Vi kontakter dig hvis...

Du bliver altid kontaktet inden uforudsete

reparationer eller ikke aftalte reparationer, så du

ved, hvad det koster, inden vi går igang.

Uforpligtende tilbud

Du kan altid indhente et uforpligtende tilbud på

reparationer.

Hvad sker der?

Mekanikeren gennemgår reparationen med dig,

så du er fuldstændig klar over, hvad vi gør.

Original kvalitet

Vi anvender reservedele i original kvalitet, dvs.

svarende til dem bilen er produceret med.

Vi sætter os ind i alle biler

Dit valg – det er ikke bare noget, vi siger…

Lokalcenter

Bjørnshøj

arrangementer

I Dec. 2012 & Jan. 2013

deCemBer

mandag d. 3. kl. 10.00

Mandags Café med hyggeligt samvær

tirsdag d. 4. kl. 14.00

Gudstjeneste

onsdag d. 5. kl. 13.00

Brugerrådsmøde

mandag d. 10. kl. 10.00

Mandags Café med hyggeligt samvær

tirsdag d. 11. kl. 13.30

Tirsdagsgruppen: Banko i roligt

tempo

torsdag d. 13.

Lucia optog i samarbejde med

sognepræst Peter Viuff

Fredag d. 14.

Julefrokost på centret, se opslag når

vi kommer nærmere datoen

mandag d. 17. kl. 10.00

Mandags Café med hyggeligt samvær

tirsdag d. 18. kl. 13.30

Tirsdagsgruppen: Underholdning

m.m.

mandag d. 31. kl. 12.00

Brugerrådet ønsker brugerne godt

nytår

Sundhedsklinikkens åbningstider

tirsdage og fredage kl. 9.30 – 12.00

JaNUar

desuden træffes sygeplejersken hverdage

kl. 10.00 – 14.30 på tlf. 87 13 89 50

gartnerparken 1 – 5

8380 trige

tlf.: 87 13 29 00

en gang i løbet af januar et endnu

ikke fastlagt arrangement hold øje

med opslagstavlerne.

onsdag d. 2. kl. 13.00

Brugerrådsmøde

mandag d. 7. kl. 10.00

Mandags Café med hyggeligt samvær

tirsdag d. 8. kl. 14.00

Gudstjeneste

mandag d. 14. kl. 10.00

Mandags Café med hyggeligt samvær

tirsdag d. 15. kl. 13.30

Tirsdagsgruppen: Banko i roligt

tempo

mandag d. 21. kl. 10.00

Mandags Café med hyggeligt samvær

tirsdag d. 22. kl. 13.30

Tirsdagsgruppen: Underholdning

m.m.

mandag d. 28. kl. 10.00

Mandags Café med hyggeligt samvær

tirsdag d. 29. kl. 13.30

Tirsdagsgruppen: Banko i roligt

tempo

Hold i øvrigt øje med opslag i indgangspartierne

på Bjørnshøj, der kan være ændringer

BLIV FrIVILLIG

Som frivillig kan du:

• hjælpe ved arrangementer

som julemarked, banko, café

osv.

• besøgsven.

• Være vært ved fx. påskefrokost,

julefrokost osv.

• andre aktiviteter efter dine

egne ideer eller ønsker.

Som frivillig får du:

• God introduktion og løbende

vejledning.

• Mulighed for at deltage i arrangementer

og kurser for

frivillige.

• Taknemmelige borgere og

personale.

• Gode oplevelser og nye venskaber.

Hvordan bliver jeg frivillig?

Det er altid muligt at blive frivillig

tilknyttet lokalcentret.

SØNdaGSBaNko

Søndage i lige uger kl.14.00 – 16.30.

kontakt eventuelt tove eriksen

86 99 97 94

(Dørene åbnes kl. 13.00)

deN GamLe BIoGraF

Søndage i ulige uger, se opslag på

centret. kontakt evt. Preben Jensen

53 29 16 06

treklang · December 2012, nummer 64 37


Plakatsøjlen

aktiviteter i trige, Ølsted og Spørring

december 2012 og januar 2013

Dato Tidspunkt Aktivitet Sted Arrangør

2. dec. 15.00 Bag alle stjerner - en julemusical Spørring Kirke Menighedsrådet

6. dec. 19.30 Julekoncert Spørring Kirke Menighedsrådet

9. dec. 14.00 Andespil Trige Forsamlingshus Forsamlingshuset

11. dec. 19.00 De syv læsninger Trige Kirke Menighedsrådet

13. dec. 17.00 Luciaoptog Bakkegårdsskolen Sognepræsten

14. dec 12.00 Julefrokost Bjørnshøj Centret Brugerrådet

20. dec. 19.00 Julekoncert med Aarhus Gospel Choir Trige Kirke Menighedsrådet

31. dec. 12.00 „Godt nytår“ Bjørnshøj Centret Brugerrådet

9. jan. 10.30 Så syng da Bjørnshøj Bjørnshøj Centret Brugerrådet/Menighedsrådet

9. jan. 19.00 Realisme, Jakob Knudsen Trige Sognegård Menighedsrådet

16. jan. 10.00 Højskoleformiddag, H.C. Andersen Trige Sognegård Menighedsrådet

HUsk du kan få dine arrangementer i aktivitetskalenderen uden beregning.

kontakt Henny Hansen: heh@privat.tele.dk, eller redaktøren: treklang@yahoo.dk

Har du brug for en

stabil vinduespudser?

(erhverv og privat)

Halv pris første gang

– Få en fast aftale, vi skuffer dig ikke!

MaxiM Vinduespolering

Tlf. 40 57 40 94

38 treklang · December 2012, nummer 64

JTS Tømrer &

Entreprenør Aps

v/Jacob Zinck

Tømrer

Tilbygning

Renovering

Tagrenovering

Kvistfabrikation

Døre/Vinduer

Køkken/Bad

Ring for et uforpligtende tilbud

UdleJning lagerplads

10 m 2 400,- pr. md.

15 m 2 600,- pr. md.

30 m 2 1.300,- pr. md.

50 m 2 1.800,- pr. md.

75 m 2 2.500,- pr. md.

100 m 2 2.800,- pr. md.

Ring for flere størrelser

medlem af

enTreprenør

Sokkel/Betondæk

Udgravning

Belægning

Støttemure

Omfangsdræn

Alt i gravearbejde

Ring for et uforpligtende tilbud

UdleJning maTeriel

Minigraver 500,- pr. dag

Minilæsser 1.000,- pr. dag

Trailer 375,- pr. dag

Motorbør 375,- pr. dag

Pladevibrator 125,- pr. dag

Stilladser 15 meters højde

Ring for andet materiel

RAnDeRSVej 569 · SPøRRing · 8380 TRige

MOBil: 28 59 05 34 · TelefOn: 86 99 05 04 · fAx: 86 99 05 34

www.jts-tomrer.dk www.jyskopbevaring.dk

jacobzinck@mail.dk

treklang · December 2012, nummer 64 39


40 treklang · December 2012, nummer 64

More magazines by this user
Similar magazines