Februar - Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

abg.dk

Februar - Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Februar 2008

20. ÅRGANG

Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14

Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15

Vask med god samvittighed. Læs side 16


TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Stilhed om dansk boligpolitik

Bedre end frygtet,skriver bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i beretningen om de rammer,som

politikerne har lagt for den almene boligsektor frem til 2012.Der bliver flere penge til renovering samt

social og forebyggende indsats i boligområderne..

På det boligpolitiske område har der siden

de store debatter, der fulgte i forbindelse

med Finanslovsforhandlingerne for 2007,

været relativt stille, skriver bestyrelsen

for Arbejdernes Boligselskab i sin beretning

til Repræsentantskabets møde torsdag

6. marts 2008. De væsentligste hovedlinjer

i Finanslovsforliget for 2007 betød

følgende:

Landsbyggefondens investeringsramme

blev for perioden 2007 – 2012 hævet til 2,4

milliarder kroner pr. år. Rammerne skal

først og fremmest gå til støtte af renoverings-

og forbedringsarbejder. Hertil kom,

at der for perioden 2007 – 2010 blev afsat

en årlig ramme på 400 millioner koner til en

social og forebyggende indsats i boligområder

med problemer.

Færre penge til lokal

Dispositionsfond

Diskussionen om Dispositionsfondens

fremtidige rammer og muligheder blev afsluttet.

Fordelingen af de midler der kommer

fra de lån, som er betalt tilbage, men

efter lovgivningen fortsat skal betales,

blev fra 1. januar 2008 ændret således, at

to tredjedele indbetales til Landsbyggefonden

og en tredjedel forbliver i boligselskabets

egen Dispositionsfond. Tidligere

var fordelingen 50 procent til Landsbyggefonden

og 50 procent til boligselskabets

Dispositionsfond.

Samtidig blev muligheden for dispositionsfondsmidlernes

anvendelse ændret.

Fremover kan Dispositionsfonden støtte

betaling af ydelserne til realkreditlån, der

optages til finansiering af en afdelings udgifter

til opretning, udbedring, vedligeholdelse,

forbedring, ombygning, lejlighedssammenlægning

samt miljøforbedring.

2

Bedre end frygtet

Umiddelbart lyder det lovende, men i praksis

betyder det, at en væsentlig del af de

projekter, der tidligere fik støtte fra Landsbyggefonden,

fremover kan henvises til

støtte fra boligselskabets egen Dispositionsfond.

1. I realiteten er afgrænsningen mellem

Landsbyggefondens og boligselselskabets

fordeling på henholdsvis to tredjedele

og en tredjedel for så vidt angår afdelingens

udamortiserede prioriteter

nok væsentligt større end den tredjedel,

der fremgår af selve lovteksten.

2. Resultatet af politikernes beslutninger i

Folketinget blev bedre, end hvad vi frygtede,

konstaterer bestyrelsen i beretningen.

Hovedrammerne frem til 2012 er nu

i et vist omfang kendte. Det fjerner en

del af den usikkerhed, der har hersket de

senere år. Det giver nu mulighed for

planlægning. Det er bestyrelsen tilfreds

med.

3. For at skabe det bedste overblik

i forbindelse med leje af almene boliger,

indeholder Finansloven regler om obligatorisk

indberetning af data til en

landsdækkende almen boligportal. Boligselskabets

administration er i gang

med arbejdet.

4. Politikerne har også besluttet, at der

skal ske en forenkling af det almene regelsæt.

Forud for Finanslovsdebatten

havde et embedsmandsudvalg – der var

nedsat i forbindelse med tidligere finanslovsforhandlinger

arbejdet med en

lang række af de problemstillinger som

vedrørte den almene sektor. Blandt andet

ønsket om forenkling af de mange

regler, der vedrører den almene boligsektor.

Adskillige af de tiltag kom blev en del af

Finansloven for 2007 udsprang af embedsmandsudvalgets

forslag, selv om udvalgsarbejdet

ikke bragte forslag til konkrete

forenklinger.

I forbindelse embedsmandsudvalgets

arbejde med forenklingen af reglerne, har

repræsentantskabet i Boligselskabers

Landsforening arbejdet parallelt med udvalget.

Repræsentantskabet har fremsat

en række forslag til forenklinger. Blandt

andet på disse områder:

• om beboerdemokrati og beboerinddragelse

• drift

• udlejningsregler

• nybyggeri og renoveringer

• kapitalforhold

• kommunalt tilsyn

• revision

Forslagene er nu sendt til embedsmandsudvalget.

Det er bestyrelsens opfattelse, at

embedsmandsudvalget har taget positivt

mod tankerne. Bestyrelsen følger arbejdet

med forenklingen af reglerne tæt. •


Repræsentantskabet mødes torsdag 6.marts 2008

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe holder torsdag 7. marts 2008 kl. 19.00 møde i Repræsentantskabet, som består af tæt ved

170 repræsentanter fra boligselskabets forskellige afdelinger.

På Repræsentantskabets møde godkendes boligselskabets regnskab samt beretning. Samtidig orienteres der om det forestående

års budget.

Der finder også valg sted til boligselskabets bestyrelse. Mødet finder i år sted i Aktivitetscenteret, Tobaksvej 6 i Søborg.

3


TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Boliger forbedret for

80,8 millioner kroner

Det er prisen for renovering af facaderne i Vadgårdsparken samt nye

tage i Pileparken 6 – 8.Men i kulissen venter en renovering af facaderne

i Skoleparken,som vil koste mellem 50 og 55 millioner kroner.

Renoveringssagerne i Arbejdernes Boligselskab

tæller to store opgaver, som bestyrelsen

karakteriserer som værende i gang,

selv om at de fysiske arbejder endnu ikke er

begyndt.

De to renoveringssager, omfatter Vadgårdsparkens

facader samt facaderenoveringen

i Pileparken 6-8. De for afdelinger

har fået tilsagn om økonomisk støtte, der i

større eller mindre grad er finansieret med

støttede realkreditlån. De resterende udgifter

finansieres med dels ustøttede realkreditlån,

dels med egne midler i form af

henlæggelser m.v.

Men i kulissen venter endnu en renoveringsopgave

af de store, idet Skoleparken

har problemer med facaderne. Her vil en renovering

koste mellem 50 og 55 millioner

kroner, skriver bestyrelsen i sin beretning.

Vadgårdsparken

Renoveringsarbejderne i Vadgårdsparken

afgrænser sig efter de afsluttede undersøgelser

til tagterrasserne, skalmurene

samt lette facader og gavle.

De samlede omkostninger til projektet

blev i forbindelse med licitationen i 2006

opgjort til 32,4 millioner kroner. Dermed

lykkedes det, at indfri kravene til huslejens

størrelse, som var 827 kr. pr. m 2 efter renovering

beregnet på støttetidspunktet.

Men i forbindelse med ansøgningen om

godkendelse af det endelige projektet – baseret

på endelige priser i det såkaldte skema

A – opstod der problemer med udformningen

af facaden.

Oprindeligt er facaderne i Vadgårdspar-

4

ken udført med vandret bræddebeklædning,

men i forbindelse med renoveringen

var der af hensyn til økonomien valgt lodret

beklædning. Skulle det ændres til i

vandrette fibercementplader lagt i klink og

i dimensioner, der svarer til den eksisterende

træbeklædning så bebyggelsens oprindelige

formsprog blev bevaret, vil give en

fordyrelse på fem millioner kroner. Fra 32,4

millioner kroner til 37,4 millioner kroner.

Landsbyggefonden havde i sit første tilsagn

om støtte forudsat, at en del af ydelsen

af hensyn til huslejeniveauet i afdelin-

Vadgårdsparkens nuværende facade

gen skulle finansieres ved udnyttelsen af

de muligheder, der opstod som følge af, at

en del af afdelingens oprindelige lån var

færdigbetalt.

I den forbindelse havde tiden arbejdet

med afdelingen, da det ved en anden fordeling

af ydelserne var muligt at holde de oprindelige

forudsætninger for huslejeniveauet

– dog med tillæg af de almindelige

prisreguleringer og omkostningsstigninger

i øvrigt.

Bestyrelsen forventer. at den endelige

behandling af skema B ansøgningen kan

ske i løbet af januar/februar 2008 så byggestarten

kan ske i løbet af foråret 2008.

Pileparken 6-8

Også renoveringen i Pileparkerne 6 og 8,

der efter gennemførelsen sammenlægges


til en afdeling, er en af de sager der arbejdes

intensivt med.

I foråret 2007 godkendte beboerne det

samlede projekt som omfatter facadeinddækning,

vinduesudskiftning, tagudskiftning

samt glasinddækning af altaner.

Der er tale om en kombineret byggeskade

samt renoverings- og forbedringssag.

Derfor er der tale om en kombination af

støttet og ustøttet sag. Det er igen ensbetydende

med finansiering med dels støttede

lån og dels ustøttede i form af almindelige

realkreditlån i kombination med brug

af henlæggelser og andre finansierings- eller

tilskudsformer.

Priserne viste i forbindelse med støtteansøgningen

(skema A) en samlet renoveringsudgift

på ca. 43,4 millioner kroner,

hvoraf selve den støttede del – byggeskadesagen

– udgjorde ca. 32,5 millioner kroner.

Der var en forudsætning for tilsagn om

økonomisk støtte, at en række byggetekniske

forhold blev afklaret, så en byggetilladelse

kunne gives.

Problemer med altaninddækning

Inddækningen af altanerne med glas volder

en del problemer. Flere forskellige

løsninger er blevet drøfter med byggemyndighederne.

Men det er endnu ikke lykkes

Pileparken 6–8 skal have nye facader m.v.

boligselskabet at blive enige med brandmyndighederne

om udformningen af glasinddækningen

ved de boliger, hvor der ikke

er direkte adgang til de værelser, som

støder op til de inddækkede altaner. Det er

kravene i forbindelse med en eventuel redning

i forbindelse med brand, uenigheden

drejer sig om.

Tilbage er kun to muligheder: Enten må

de rum, der ikke har direkte adgang til en

inddækket altan forsynes med de fornødne

adgangsmuligheder, som er etablering af

en dør fra værelset til altaner. Den anden

mulighed er at opgive glasinddækningen

af altanerne.

Opgives glasinddækningen af alterne,

betyder det ikke besparelser i projektet,

idet der i stedet for vil være behov for udførelse

af ekstra renoverings- og isoleringsarbejder.

At opsætte dørene vurderes til en merudgift

på ca. to millioner kroner. Landsbyggefonden

har givet tilsagn om, at denne

udgift kan finansieres med støttede lån.

Det er nu op til beboerne i Pileparken 6

– 8 på et afdelingsmøde i foråret 2008 at

træffe en beslutning. Denne skal efterfølges

af en videre støttebehandling i Gladsaxe

Kommune.

Bestyrelsen vil ikke blande sig i beboer-

demokratiet, men når vi betragter sagen ud

fra det kvalitetsløft som en glasinddækning

vil give, har vi svært ved ikke at

udtrykke et beskedent håb om, at gennemførelsen

af glasinddækningen vedtages

uanset den beskedne merudgift.

Afgørelsen er beboernes, og den vil bestyrelsen

respektere.

Skoleparken

I Skoleparken har der gennem årene været

arbejdet med renoveringen af facaderne

med udvendig efterisolering, uden at det

har givet løsninger, som på længere sigt er

holdbare.

Derfor er der fortsat problemer med isoleringen,

og der opstår revnedannelser i facaderne,

hvilket igen giver indtrængning

af fugt med dannelse af skimmelsvamp.

Problemet har været indgående drøftet

med arkitekter og teknikere. Deres forslag

om renovering af facaderne vil koste mellem

50 og 55 millioner kroner.

Det er en stor udgift set i forhold til afdelingens

økonomi og huslejeniveau. Derfor

er det klart for bestyrelsen, at der må arbejdes

videre med både projekt og økonomi.

Bestyrelsen finder det nødvendigt, at

der findes en løsning, som på lang sigt er

både teknisk og økonomisk holdbar. •

5


TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Bemærkelsesværdig dom

Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse vil – trods dommen i Højesteret om salg af almene boliger – fortsat

tale imod salg af de almene boliger.Bestyrelsen finder ikke,at dommen tager stilling til ejerskabet

af boligerne i de almene boligafdelinger.

6


I beretningen for 2005/06 blev salg af almene

boliger omtalt. Det samme var tilfælde

med den dom, som Østre Landsret havde

afsagt om, at lejerne i en almen boligafdeling

kunne få lov til at købe deres bolig,

hvis afdelingens beboere og kommunen

havde vedtaget det. Dette på trods af, at

boligorganisationen – i dette tilfælde Arbejdernes

Andels Boligforening – havde

sagt nej til et salg.

At sagen opstod skyldes, at en forsøgslovgivning

fra 1. januar 2005 gjorde det

muligt for beboere i almene boliger at købe

deres bolig, konstaterer Arbejdernes Boligselskabs

bestyrelse i beretningen til Repræsentantskabets

møde torsdag 6. marts

2008

Besluttet af beboerne

Det var beboerne i AAB-afdeling Fuglsang

Park i Farum, der på et afdelingsmøde vedtog

at beboere skulle kunne købe deres bolig.

Samtidig søgte beboerne om Farum

Kommunes tilladelse til salget. Farum

Kommune sagde ja, og det samme gjorde

ministeriet, hvorimod boligorganisationen

AAB ikke ville tillade salget.

AAB og Boligselskabernes Landsforening

(BL) indbragte sagen for Østre Landsret.

AAB og BL fandt, at et salg ville være

ekspropriation og derfor i strid med grundloven.

AAB og BL mente samtidig, at boligerne

var ejet af AAB, og forsøgsloven om

salg af almene boliger indebar en ulovlig

ekspropriation. Østre Landsret fandt, at der

ikke var tale om ekspropriation.

Endte i Højesteret

AAB (og BL) var uenige i dommen, og ankede

denne til Højesteret, som i en kendelse

7. november 2007 stadsfæstede Østre

Landsrets afgørelse. Og dermed er forsøgsloven

om salg af almene boliger ikke i strid

med grundlovens bestemmelse om ekspropriation.

Men der er god grund til at studere

dommens præmisser, påpeger bestyrelsen

i sin beretning.

Der er ikke tale om en enstemmig dom.

På grund af sagens principielle karakter,

herunder spørgsmål om grundlovsstridig

ekspropriation, var antallet af dommere

udvidet til ni højesteretsdommere, der afgjorde

sagen med 5 stemmer for og 4 imod.

Fem dommere mente ikke, at forsøgsloven

var i strid med grundloven, mens fire

dommere fandt, forsøgsloven var i strid

med grundloven. Da afgørelsen træffes efter

stemmeflertal faldt afgørelsen således

ud til ministeriets fordel. Det var mod Socialministeriet

sagen var anlagt. På det

tidspunkt hørte almene boliger under dette

ministerium.

Spinkelt flertal

Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskaber

finder imidlertid, at det er betænkeligt, at

et så væsentligt spørgsmål afgøres med så

spinkelt et flertal som fem – fire. En flertalsafgørelse

med syv – to eller otte – en

havde været langt mere acceptabel.

Højesterets dom forholder sig kun til det

rejste søgsmål, nemlig forholdet til forsøgsloven

og forholder sig ikke til en eventuel

permanent salgslov. Fire højesteretsdommere

tilkendegav, at der var tale om

ekspropriation i grundlovens forstand.

Samtidig tilkendegav de fire dommere, at

det er boligorganisationerne, som er den

reelle ejer af ejendommene, mens de fem

dommere reelt i henhold til dommens

præmisser ikke tog stilling hertil.

Dommen giver altså ikke noget entydigt

svar på et så væsentligt spørgsmål om afdelingernes

ejerforhold. Bestyrelsen finder

Højesterets dom svag – betænkelig svag –

men vi vil naturligvis respektere dommen,

fastslår bestyrelsen i beretningen.

Forsøgslovgivning

Når beboerne i en boligafdeling har besluttet

at tillade køb af deres almene boliger, og

hjemstedskommunen samt ministeriet tillige

har tilladt det, kan en boligorganisation

ikke modsætte sig det – vel at mærke når

der er tale om køb/salg efter forsøgslovgivningen,

der udløber den 1. januar 2008.

Hvordan en lovgivning om salg af almene

boliger udmøntes, vil tiden vise, skriver

bestyrelsen som samtidig peger på, at

højesteretsdommen har givet anledning til

refleksion i ministeriet, idet ministeren dagen

efter at dommen blev afsagt, udtalte,

at det i forbindelse med en eventuel permanent

salgslovgivning, vil blive ændret

således, at også boligorganisationen skal

spørges før der sker et eventuelt salg.

Ministerens udtalelse kan efter bestyrelsens

opfattelse kun tolkes således, at alle

skal være enige om salg.

Udlugning i lovgivningen

Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse bifalder

ministerens synspunkt og håber samtidig,

at der luges ud i forsøgslovgivningen,

hvis den skal blive permanent blandt andet

rabatten på 30 procent ved første gangs

salg samt en sikring af, at eventuelle indtægter

ved salg bliver i boligorganisationen.

Højesterets dom har på ingen måde rokket

ved bestyrelsens holdning. ”Vi tager

fortsat afstand fra salg af almene boliger.

Det vil altid være de bedste boliger, der er

størst interesse for at købe. Et salg kan derfor

let føre til en social opsplitning samt

opsplitning af boligmarkedet. Det finder

bestyrelsen yderst uhensigtsmæssig, da

det vil mindske de ressourcestærke beboeres

antal til ugunst for udviklingen i boligafdelingerne

og boligmassen”, skriver bestyrelsen,

som fortsat vil tale imod et salg

af boligerne i Arbejdernes Boligsselskabs

afdelinger. •

7


TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Afdelingerne vedligeholdt for 21

Og pengene er i perioden 2006 -2007 gået til renovering af kloaker over nye badeværelser og køkkener

til kvistvinduer og elektriske installationer.

Aktiviteterne i forbindelse med renoverings-,

istandsættelses- og forbedringsarbejder

er fortsat høj i Arbejdernes Boligselskabs

afdelinger. Hvilket bestyrelsen for

Arbejdernes Boligselskab udtrykker tilfredshed

med i beretningen.

Målt i kroner er der udført og afsluttet

arbejder for ca. 7,3 millioner kroner. Oven i

dette kommer igangværende arbejder for

ca. 13,7 millioner kroner ved beretningens

afslutning pr. 30. september 2007.

Alt i alt svarer det til større istandsæt-

Lyngparken 1 har fået nye køkkener og kviste

8

telsesarbejder på en samlet værdi på ca. 21

millioner kr. Af de afsluttede arbejder er ca.

2,1 millioner kroner finansieret med tilskud

fra Landsbyggefonden ved udnyttelse

af egen trækningsret. Af resterende finansiering

er ca. 2,8 millioner kroner sket ved

optagelse af realkreditbelåning, og 2,4

millioner kroner sket ved brug af henlagte

midler og anden opsparing.

Individuelle forbedringer

De er i 14 afdelinger udført modernisering

af henholdsvis køkkener og badeværelser. I

to af afdelingerne er der tilmed tale om

begge dele. Kun i en af afdelingerne er disse

forbedringsarbejder udført som en kollektiv

forbedring i alle lejemål.

De øvrige moderniseringer er udført som

individuelle forbedringer, hvor den enkelte

beboere har ønsket at modernisere og efterfølgende

betaler dette over huslejen.

Moderniseringen er finansieret med realkreditlån

optaget i afdelingen.

Bestyrelsen hilser tiltag med individuel-


millioner kr.

le forbedringer velkomne. Det er efter bestyrelsens

opfattelse en god måde, at have

indflydelse på sin egen bolig. Samtidig forbedres

muligheden de almene boligers

konkurrenceevne over for andre boligformer.

Det er også med til at højne standarden

i boligerne.

Tidskrævende

Alligevel påpeger bestyrelsen, at administrationen

af de individuelle forbedringer

tidsmæssigt er mere omfattende end forudset.

Det gælder både for inspektørfunktionen

og økonomifunktionen. Inspektørerne

skal forestå de tekniske godkendelser,

hvilket ikke altid sker problemfrit, samt

styre betydelige dele af byggeproceduren.

Økonomifunktionen skal forestå de individuelle

låneoptagelser samt styre regnskabet

med følgevirkninger for huslejen

Den administrative belastning har konsekvenser

for andre forhold. Blandt andet

ved at der sket ændringer i tidsplanerne for

andre opgaver, så anvendelsen af ressourcerne

ikke er sket på den mest rationelle

måde.

Bestyrelsen er godt klar over, at det i

startperioder for en sådan proces, ikke kan

undgås, at der opstår vanskeligheder, indtil

der er tilstrækkeligt med erfaringer til at

vurdere situationen.

Følger udviklingen

Derfor vil bestyrelsen i den kommende periode

nøje følge processen med henblik på

eventuelle justeringer i proceduren. Det er

bestyrelsens opfattelse, at ressourcemæssige

ændringer ikke er hensigtsmæssige ud

fra en vurdering dels af den samlede økonomiske

situation, dels det uhensigtsmæssige

i at skulle tilpasse anvendelsen af ressourcer

af denne art ud fra måske stærkt varierende

behov.

Udover de afsluttede arbejder, og de arbejder

der er i gang i afdelingerne, fremgår

det af den enkelte afdelings tilstandsvurdering,

at der stadig forestår en række

større opgaver.

De fleste indgår allerede i afdelingernes

langtidsplaner. Lovgivningen fastslår, at

der løbende skal foretages henlæggelser til

vedligeholdelse og fornyelse af bygninger

samt installationer m.v.

I gang med kortlægning

Imidlertid er der eksempler på, at nedslidning

og udvikling sker på en mere uforudseelig

måde, og at der i den anledning opstår

behov for genopretning, der nødvendiggør

en særlig indsats, således at afdelingernes

økonomi kan fastholdes på et ac-

Her er der gang i arbejdet

ceptabelt niveau. Derfor har boligselskabets

administration taget initiativ til at

kortlægge behovet for disse større renoveringsopgaver.

Bestyrelsen vil efter en kortlægning – i

samråd med de berørte afdelingsbestyrelser

– foretage en nøjere og objektiv vurdering

af de fremtidige muligheder, herunder

prioritering af opgaverne, finansieringsforhold

m.v. •

Af større udførte og igangværende arbejder kan nævnes:

Mølleparken 1: Køkkener, radiatorer og el-ledninger

Stengårdsparken: El-arbejder, dræn m.v.

Borreparken: Køkkener og badeværelser

Lyngparken 1: Køkkener og kvistvinduer

Tinghøjparken: Køkkener

Pileparken 4: Altaner

Stationsparken 1: Facade, kloakker, afløbsanlæg og køkkener

Lykkeparken: Køkkener

Kongshvileparken: Udhuse, kloakarbejder, murværk og køkkener

Skoleparken 1: Legepladser og facader

Kildeparken 1: Kloakarbejder, køkkener og badeværelser

Mølleparken 2: Kloakarbejder og affaldsøer

Torveparken: Køkkener

Lyngparken 2: Køkkener, badeværelser og boilerrum

Egeparken 1: Køkkener

Kildeparken 3: Køkkener

Kildeparken 4: Køkkener

Moseparken: Køkkener

9


TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Arbejdernes Boligselskab og

grundvurderingerne

Vurderingerne har været nogenlunde ensartede for afdelingerne.Det er tilfældet for både etageejendomme

og rækkehuse.Men både bestyrelsen og Vurderingsudvalget følger udviklingen nøje.

Det handler om huslejekroner,skriver bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i beretningen.

Kongshvileparken

10


Siden den store gennemgang af grundværdiansættelserne

for afdelingerne i Arbejdernes

Boligselskab har der været relativt

stille omkring de årlige ændringer i grundværdiansættelserne,

fremhæver bestyrelsen

for Arbejdernes Boligselskab i sin beretning.

Gennemgangen førte til nedsættelse

af grundværdiansættelser som igen

førte til nedsættelse af de grundskatter,

som afdelingerne skulle betale. Dette havde

igen indflydelse på huslejen.

De vurderingsprincipper, der har været

resultatet af gennemgangen, har været

fulgt af vurderingsmyndighederne. Gennemgangen

af de årlige vurderinger for afdelingerne

i Arbejdernes Boligselskab har

vist, at udviklingen i vurderingerne har

været nogenlunde ensartet afdelingerne

imellem. Det er tilfældet for både etageejendomme

og rækkehusbebyggelser. Men

boligselskabets vurderingsudvalg følger

fortsat udviklingen nøje.

Moderate stigninger

Det er vurderingsudvalgets opfattelse, at

der med få undtagelser ikke har været belæg

for at klage over vurderingerne. Hertil

kommer, at grundlaget for beregning af

ejendomsskatter blev ændret i forbindelse

med skattestoppet. Der blev samtidig indført

et begreb – grundskatteloftsværdien –

der indgår i skattemyndighedernes grundlag

for beregning af afdelingernes ejendomsskat.

Ejendomsskatten beregnes ud fra den

mindste værdi af enten grundværdiansættelsen

pr. 1. oktober det foregående år

eller grundværdiansættelsen pr. 1. oktober

2003 tillagt en regulering på 3 – 5,5 procent

pr. år.

Ukompliceret udvikling

Reelt har det betydet for afdelingerne i

Kongshvileparken

Arbejdernes Boligselskab, at de store værdistigninger

de senere år ikke forholdsmæssig

har haft tilsvarende indflydelse på

udviklingen i ejendomsskatterne og dermed

igen på huslejen.

Som følge af den relativt ukomplicerede

udvikling valgte vurderingsudvalget ikke

at udsende de mange vurderingsmeddelelser

til afdelingerne i 2007. Udvalget

har besluttet, at alle afdelinger skal orienteres

om udviklingen i vurderingen i

2007/08. •

5.000 kroner på højkant

Antallet af afdelinger, som kommer til Repræsentantskabets møde i Arbejdernes

Boligselskab, svinger en del. Men for at lokke alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne

af huse til mødet torsdag 6. marts 2008 sætter boligselskabets bestyrelse

5.000 kr på højkant, som der trækkes lod om blandt afdelingerne. Pengene skal

gå til fremme af kultur- og eller beboeraktiviteter i afdelingen.

Den eneste betingelse for at komme i betragtning ved lodtrækningen er, at

afdelingen er repræsenteret på Repræsentantskabets møde, når lodtrækningen

finder sted som en del af dagsordenens punkt 13. I 2007 gik prisen til Høje Gladsaxe.

11


TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Når boligselskabet ikke er

bygherre tårner problemerne

sig op

Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab ser gerne,at loven ændres,så almene boligselskaber igen kan

være bygherre.Som det er nu koster det lejerne penge,fordi boligselskabet ikke får betaling for det ekstra

arbejde,som må udføres for at følge op på byggeriet.

Gennem de senere år har Arbejdernes Boligselskab

kun beskæftiget sig med få byggesager,

og det er Søborgparken, tidligere

benævnt som Søborg Hovedgade/Erik

Bøghs Allé og Stengården, hvis arbejdstitel

var Stengården station samt ombygningsprojektet

for 9. sal i Punkthuset Høje

Gladsaxe. Og som et nyere projekt har boligselskabet

arbejdet med muligheden for

ombygning af det tidligere beboerhotel i

Skoleparken til ældreboliger.

Søborgparken

Med indflytningen af Søborgparkens 2. afsnit

1. december 2006 forventede boligselskabet,

at de problemer, som vi gennem en

lang årrække havde haft med den pågældende

byggesag, efterhånden var slut.

Beklageligvis må bestyrelsen notere sig,

at den havde gjort regning uden vært. Selv

om opførelsen af bygningerne var afsluttet,

var der ved afleveringen en længere

række fejl og mangler både indvendig og

udvendig, som skulle udbedres. At der ved

nybyggeri – og byggeri i almindelighed –

sker en udbedring af fejl og mangler er

ikke usædvanligt. Det er snarere en vanlig

ting.

Tog for lang tid

Men i tilfældet med Søborgparken finder

bestyrelsen det usædvanligt, at udbed-

12

ringen af fejl og mangler, skulle tage så

lang tid, som tilfældet er i denne sag. Her

et år efter afleveringen og beboernes indflytning

er en væsentlig del af forholdene

ikke afsluttede.

Ikke i alle tilfælde kan vi bebrejde bygherren

KPC BYG A/S, fordi det er vanskeligt

at få adgang til lejemålene. Men hovedårsagen

er, at der har været store problemer

med at få underentreprenørens håndværkere

til at møde frem. Der er to årsager til

dette; den generelle ophedning af byggesektoren,

samt også at bygherren havde

entreret med underentreprenøren fra provinsen.

For at få løst de væsentligste problemer

fandt bestyrelsen det nødvendigt at indgå

en aftale med KPC BYG A/S om, at vore

lokale håndværkere – for KPC BYG A/S’s

regning – udførte de indvendige restarbejder.

Ingen afslutning i sigte

Hvad angår udbedringen af de resterende

udvendige arbejder har bestyrelsen, trods

det at den ikke selv er bygherre, måtte anvende

meget tid for at følge op på sagen,

uden hidtil at kunne melde om en afslutning.

Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab

finder det stærkt utilfredsstillende.

Det gælder både udbedringen af de indvendige

mangler og de udvendige.

Bestyrelsen finder det stadig problematisk,

at boligselskabet ikke selv kan stå som

bygherre

Motivet til indførelse af ordningen, hvor

også bygherrerollen skal i licitation, har

angiveligt været øget konkurrence og dermed

besparelser i byggefasen.

Bestyrelsens erfaringer peger på det direkte

modsatte. Den tætte tilgang til entreprenørforholdene

unddrages den kommende

driftsherre som følge af lovgivningens

krav til udbud af bygherrerollen, og

distancerer driftsherren i forhold til byggesagens

gennemførelse og afslutning.

Måske holder prisen

Formentlig kan anskaffelsessummen holdes

inden for de godkendte rammer, men

når der tages højde for de mange arbejdstimer,

som driftsherren – Arbejdernes Boligselskab

– har brugt for at være nogenlunde

rimelig sikker på byggeriets kvalitet,

hænger økonomien ikke rigtig sammen.

Bygherrens udgifter afholdes over byggesagen,

mens driftsherrens timeforbrug ikke

honoreres.

Bestyrelsen finder situationen ganske

utilfredsstillende og foretrækker at lovgivningen

ændredes til tidligere praksis, hvor

boligselskabet også havde rollen som bygherre

og dermed direkte tilgang til de virksomheder,

der er entreret med.


Stengården

Billedet fra Søborgparken omkring bygherrerollen

gentager sig i det store hele for boligselskabets

andet nybyggeri Stengården,

hvis arbejdstitel oprindeligt var Stengården

Station.

Retfærdigvis erkender bestyrelsen dog,

at vejret i denne sag spillede en væsentlig

rolle, fordi det regnfulde vejr under opførelsen

betød, at boligselskabet måtte acceptere

en forlængelse af byggeperiode

med 14 dage. Det var for at imødegå risikoen

for, at byggefugt i konstruktionerne

på sigt ville give mulighed for svamp og

råd.

Byggesagen blev afsluttet i juni 2007,

således at indflytningen i de 26 ungdomsboliger

kunne ske umiddelbart efter. Undervejs

opstod der tvivl om, at boligselskabet

kunne udleje alle 26 ungdomsboliger.

Men tvivlen blev gjort til skamme, da der

var stor interesse for at leje boligerne, og

ved den første indflytningsdag 1. juli 2007

var alle boliger udlejet.

Også i Stengården var der behov for afhjælpning

af fejl og mangler. Erfaringerne

fra Stengården, svarer til dem vi har fra

Søborgparken. I Stengården har vi stadig

problemer med at få arbejder afsluttet.

Dette skyldes til dels vanskeligheder med

at få håndværkerne frem og udføre de fornødne

arbejder, men samtidig betyder det,

13


TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

at boligselskabet ikke selv er bygherre,

hvilket ikke gør sagen bedre.

Kommunikationen skal gennem for

mange led og mulighederne for sanktioner

over for entreprenørerne svækkes samtidig,

hvilket er uheldigt for det samlede forløb.

Da boligselskabet som driftsherre skal

følge op på beboernes problemer, kommer

vi til at bruge uforholdsmæssig mange arbejdstimer

herpå. Det er ikke tilfredsstillende.

På trods af problemerne har de 26 ungdomsboliger

i Stengården tilført området

en betydelig arkitektonisk værdi, ligesom

det samlede bomiljø efter bestyrelsens opfattelse

giver gode muligheder for udvikling

af et attraktivt boligmiljø for unge

under uddannelse eller for unge med et

særligt behov.

9. sal i Punkthuset Høje Gladsaxe

Ombygningen af 9. sal i Punkthuset i Høje

Gladsaxe har tidligere været omtalt i besty-

Stengården rummer 26 ungdomsboliger

14

relsens beretninger, både skriftlige og

mundtlige. Alligevel føler bestyrelsen anledning

til at udtrykke sin glæde og tilfredshed

over at projektets gennemførelse

og afslutning blev mulig, ikke mindst takket

været en smidig og hurtig afsluttende

sagsbehandling hos Gladsaxe Kommune.

På en god og pragmatisk måde lykkedes

det at foretage støttemæssige ændringer,

der muliggjorde, at projektet blev ændret fra

et seniorboligfællesskab med fem boliger

samt et fællesrum til et projekt med seks familieboliger.

Det var ændringer, om blev

nødvendige, fordi interessen for seniorboligfællesskab

ikke var til stede. Efter ændringen

blev alle boliger kort efter udlejet.

Triumfvej 47 –

Skoleparkens Beboerhotel

Også denne sag, der omhandlede planer

om ombygning af Skoleparkens beboerhotel

til ældreboliger, har tidligere været omtalt

i bestyrelsens beretninger.

Oprindelig var Gladsaxe Kommune interesseret

i projektet. Men i forbindelse med

præsentation af et konkret projektforslag

var kommunen ikke længere interesseret.

Baggrunden var, at kommunens erfaringer

med udviklingen i økonomien for ældreboliger

i forbindelse med ombygninger ikke

var positive.

Derfor bliver der nu arbejdet videre med

undersøgelsen af mulighederne for, at der i

beboerhotellet indrettes almene familieboliger.

Men da rammebeløbet for familieboliger

er lavere end for ældreboliger, vanskeliggør

det processen, fordi der er nødvendigt

at gennemføre besparelser, svarende

til forskellen i rammebeløbet mellem

de to boligtyper.

Bestyrelsen arbejder videre med mulighederne

i overensstemmelse med beboerne

ønsker og beslutning om, hvad det tidligere

beboerhotel fremover skal anvendes

til. •


Nu kan du få et Boliggarantibevis i

Arbejdernes Boligselskab

Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab

har vedtaget at det skal være muligt, at

købe Boliggarantibevis, som sikrer dig

mulighed for at vende tilbage til en bolig,

hvis du flytter.

Et boliggarantibevis er en aftale, som du

indgår med Arbejdernes Boligselskab. Det

giver dig sikkerhed for, at du kan få tilbudt

en anden bolig i boligselskabet, hvis du ønsker

det inden for en 3-årig periode. Boliggarantibeviset

koster 900 kr.

Du får en garanti for, at du inden for den

3-årige periode, kan få en ny bolig i boligselskabet,

hvis du fortryder flytningen fra

din nuværende bolig, hvis din opsigelse

skyldes, at du flytter sammen med din

kæreste, at du flytter i sommerhus hele året

eller du flytter til udlandet. Ordningen gælder

kun beboere i almene familieboliger

(og ikke hverken ungdoms- eller ældreboliger).

AB-kalender

Torsdag 6. marts 2008

Repræsentantskabsmøde, der holdes

på Aktivcenteret,Telefonvej 8.

Torsdag 27. marts 2008

Møde i boligselskabets bestyrelse.

Lørdag 29. marts 2008

AB-festen på Høje Gladsaxe Skole.

Hvordan

Hvis du skal bruge garantien, kommer du

først på ventelisten i den boligafdeling, du

flyttede fra. Undtaget er dog boliger der er

særligt egnede for ældre eller handicappede,

samt boliger der skal stilles til rådighed

for Gladsaxe Kommune.

Hvis boligselskabet ikke inden for en rimelig

tid – et halvt år – har mulighed for at

tilbyde dig en bolig i den afdeling, du flyttede

fra, vil du kunne få tilbudt en tilsvarende

bolig. Med en ”tilsvarende” bolig

menes en bolig i en anden afdeling i forhold

til størrelse, pris og område.

Hvor mange tilbud vil jeg modtage

Du vil kun modtage ét boligtilbud til den

afdeling, du flyttede fra. Hvis du afslår

tilbudet – eller undlader at besvare tilbudet

– bortfalder garantien. Hvis du får tilbudet

i en anden afdeling, kan du af-

Torsdag 3. april 2008 kl. 16.30

Mulighed for at mødes med repræsentanter

for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen.

Torsdag 24. april 2008

Møde i boligselskabets bestyrelse.

Torsdag 8. maj 2008 kl. 16.30

Mulighed for at mødes med repræsentanter

for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen.

slå det første tilbud før garantien bortfalder.

Gør du ikke brug af dit bevis inden tre år,

vil garantien bortfalde, men hvis du ønsker

at være opnoteret på almindelige vilkår,

kan opskrivning fortsætte på den almindelige

venteliste ved betaling af ajourføringsgebyr

herefter.

Er der andre krav

En aftale om boliggarantibevis skal indgås

inden du flytter fra din bolig. Efter en fraflytning

er det for sent.

Hvad skal du gøre

Er du interesseret i at indgå en aftale om

boliggarantibevis, kan du rette henvendelse

til selskabets udlejningsafdeling, der

kan hjælpe dig med mere information –

eller besøg boligselskabets hjemmeside

www.abg.dk •

Torsdag 22. maj 2008

Møde i boligselskabets bestyrelse.

Onsdag 21. maj 2008

Sidste frist for indlæg til Boligbladet.

Tirsdag 17. juni 2008

Boligbladet udkommer.

15


Vask med god samvittighed

Nyt vaskeri i Skoleparken 1 til 1,6 millioner kroner tjent hjem i løbet af fire til fem år.

Alene på energibesparelser.Og det har ikke kostet en eneste kroner i huslejestigning,

fortæller Thomas Dreyer,der er formand for Skoleparken 1.

Der var ikke tale om en lille klatvask, da beboerne

i Skoleparken 1’s 276 boliger i maj

2007 besluttede sig for, at deres fælles

vaskeri i afdelingen skulle renoveres. Det

blev til en omfattende storvask.

Ud røg de 15 år gamle vaskemaskiner og

ind kom nye moderne og energibesparende

maskiner. Tørretumblere og tørreskabe

blev udskiftet. Også vaskeribygningen fra

1954 blev renoveret. Nye el-installationer,

nye vandrør og nye kloaker o.s.v. Og så blev

det hele malet. Samlet pris 1,6 millioner

kroner.

16

”Og vi kunne gennemføre istandsættelse

af vores vaskeri uden at sætte huslejen

op med så meget som en eneste krone. De

1,6 millioner kroner tog vi fra vores henlæggelser.

Tværtimod betyder renoveringen

med de nye maskiner, at vi i løbet af fire

til fem år har tjent vores investering i det

nye vaskeri ind i vand- og energibesparelser”,

fortæller Thomas Dreyer, der er formand

for afdelingsbestyrelsen i Skoleparken

1.

Selv om en undersøgelse viste, at omkring

34 procent af beboerne i de 276 boli-

ger selv havde vaskemaskine, så var der ingen,

som var imod, at der blev investeret i

et nyt vaskeri.

En rigtig engergisluger

Det gamle vaskeri var en rigtig energisluger,

og de nye maskiner fra Electrolux bruger

mindre elektricitet, mindre vand og

mindre vaskepulver. Thomas Dreyer fortæller,

at de nye maskiner, som kan tage op til

13 kilogram tøj, vejer selv mængden af tøj,

der skal vaskes, og doserer derefter vand og

vaskepulver i rette mængder. Dermed spares

der både vand, vaskepulver og elektricitet.

”Og det er på den måde, at vi sparer

energi. En vask koster stadig otte kroner,

men den reelle omkostning var tidligere

langt større. Med de nye maskiner er omkostningen

reduceret til, at hver vask koster

os fire kroner oven i de otte kroner, som

beboeren skal betale. Flere har spurgt til

vaskepulveret, og vi har valgt et neutralt,

uparfumeret vaskepulver, som er Svanemærket”,

oplyser Thomas Dreyer.

Transportabelt vaskeri

Ombygningen af vaskeriet tog ni uger, og i

den tid kunne beboerne gratis bruge et

midlertidigt vaskeri, som leverandøren

stillede op i bebyggelsen.

Vaskeriet blev indviet i november 2007,

og siden har både beboere og besøgende

valfartet til vaskeriet. Beboerne for at bruge

vaskeriet, og besøgende for at se hvordan

et moderne vaskeri kan indrettes. En

anden og ny fordel ved vaskeriet er, at indgangspartiet

er flyttet, så nu kan beboerne

benytte vaskeriet døgnet rundt uden at de

generer andre.


Pengeløst

”Vaskeriet er ganske pengeløst, idet alle

boliger har fået kort, som skal benyttes ved

brug af vaskeriet. Betalingen sker over huslejen,”,

fortæller Thomas Dreyer, som også

kan berette om, at da vaskeriet den 14.

november 2007 slog dørene op for beboerne

var interessen så stor, at der måtte tre

fremvisninger til.

Måske var det også lokkemaden, der

var skyld i den store interesse: En rød pølse

med brød samt en øl eller vand.

17


I otte byer har BRFkredit sammen med Experimentarium

stået for konkurrencen

”Byg din drømmeby”. Beboerne skal altid

inddrages i den boligsociale proces, men

det har især været vigtigt for os i forbindelse

med PÅ TVÆRS GENNEM LANDET både

at se og høre børnene. Derfor har vi i aktiviteten

”Byg din drømmeby” bedt børnene

i de besøgte byer og områder om at bygge

deres drømmeby.

18

Byg din drømmeby:

Høje Gladsaxe fik en 2.præmie

I efteråret 2007 drog PÅ TVÆRS-teamet fra Støttet Byggeri PÅ TVÆRS

GENNEM DANMARK til almene boligområder i Aalborg,Århus,Helsingør,

Horsens,Hjørring,Kolding,Randers og Høje Gladsaxe.

Af Sigrid Estrup og Lene Hjorth, BRFkredit

Vi ville gerne have deres drømme og visioner

om deres drømmeby. Det har været

sjovt at iagttage de færdige resultater, der

har spændt fra meget realistiske til utopiske

byrum. Alle steder har der været stor

deltagelse og aktiviteten har været præget

af stor kreativitet.

Vinderne blev…..

Børnenes bidrag til ”Byg din drømmeby”

blev bedømt af en dommerkomité bestående

af arkitekt Mette Skjold, Henning Larsens

Architects, direktør Asger Høeg og

driftsleder Karsten Madsen, Experimentarium

og Inge-Marie Gotil, BRFkredit. 1.

præmien gik til Randers og 2. præmien til

Høje Gladsaxe.

Nordbyen i Randers blev nr. 1, fordi

dommerne fandt, at den var den mest

spektakulære by. Desuden var den visionær

og præget af drømmebyggerier, da husene

var bygget i spinkle og meget innovative

konstruktioner.

Høje Gladsaxe blev nr. 2. Dommerkomiteen

roste byen for at rumme alle de elementer,

der skal til for at danne en by;

gode fritidsfaciliteter, stor tilgængelighed,

mange forskellige boligtyper, og det

blev særligt bemærket, at børnene havde

bygget deres egen by: en kopi af Høje

Gladsaxe, som viser, at børnene er glade for

og stolte af at bo der, hvor de bor.

2. præmien gik til SFO Svinget

i Høje Gladsaxe for dette forslag


Strøm udtørrer våde vægge

To DTU-forskere bag simpel og billig løsning til fugtplagede boliger.

Af Joan Grønning

»Vi skal brug to stykker armeringsjern, en

klump ler, en plastikpose og lidt elektrisk

strøm«.

Det lyder som en af Egon Olsens planer,

men hvor hans idéer sjældent lykkes, så ser

det bedre ud for ophavskvinderne til ovenstående

– Lektor Lisbeth M. Ottosen og

ph.d.-studerende Inge Rörig-Dalgaard fra

BYG.DTU. De har vist, at en simpel, billig og

lavteknologisk løsning er effektiv i kampen

mod fugtige vægge pga. opstigende

grundfugt, oversvømmelse i kældre eller

utætte tage.

Plus og minus driver vandet ud af

mure

Metoden går ud på at udnytte, at vand indeholder

både positive og negative ioner.

Via elektrokemiske processer har forskerne

vist, at de kan tørre en fugtplaget væg via

en smule strøm. Populært sagt så sætter de

20

strøm til mursten og »driver« vand og salte

ud af muren. Det kræver hverken maskiner

eller fysisk indgriben.

”Metoden er heller ingen strømsluger,

da vi kun bruger 20 volt til affugtningen.

Det koster mellem en sparepære og en

almindelig pære i strøm om dagen i de

1-2 måneder, det tager at udtørre en mur.

Ved mindre fugtområder, går det naturligvis

hurtigere”, siger Lisbeth M. Ottosen.

Knastørre vægge er målet

Foreløbig er forsøget gennemført på en

mur i Lisbeth M. Ottosens kælder og som et

pilotprojekt under kontrollerede forhold i

et laboratorium. Begge steder har resultaterne

talt for sig selv.

”Vi kunne tydeligt se, hvordan vandet

vandrede fra den negative elektrode til den

positive, og i laboratoriet fik vi fugtindhol-

SÅDAN GØR DE…

En strømforsyning med jævnstrøm bliver sat i en almindelig stikkontakt, og to ledninger

bliver trukket fra strømforsyningens poler til to elektroder, der består af to

stykker armeringsjern placeret i ler og sat på en fugtig mur. Når strømmen bliver

sat til, bevæger ionerne i murværkets våde porer sig, og fordi der er flest frie positive

ioner, bliver vandmolekylerne skubbet med.

SBI: SPÆNDENDE!

”Jeg er glad for at høre om fremskridtene

med at drive fugt ud af mure

med strøm”, siger seniorforsker

Morten Hjorslev Hansen, Statens

Byggeforskningsinstitut.

”For mig at se er DTU-forskningen

nu nået frem til et kritisk punkt, hvor

forskningsresultaterne skal omsættes

til praksis. I Tyskland har en række

lignende systemer været udbudt

uden overbevisende resultater –

men jeg håber, at DTU-forskerne opnår

bedre resultater.”

det ned på under én procent”, fortæller Lisbeth

M. Ottosen.

”Idéen med elektrokinetisk udtørring,

som metoden hedder, er ikke vores, men

hidtil har der været en del praktiske problemer,

som vi nu har løst”, forklarer Lisbeth

M. Ottosen.

Metoden kan ifølge Ottosen også bruges

ved tilbagevendende fugtproblemer, og

målet er, at metoden bliver så udviklet, at

apparaturet selv går i gang, når den kan

mærke fugt i muren.

ELEKTROKEMISK PROCES

Elektrokemiske processer er fx

elektroosmose og elektromigration.

•Elektroosmose udtørrer murværk

•Elektromigration driver salte ud.

Populært sagt så sætter man strøm

til mursten og kan på den måde

“trække” vand og salte ud af muren.

Afgørende test på vej

Inden for et år regner Lisbeth M. Ottosen

med at lave et 1:1 forsøg, hvor de skal udtørre

en hel bygning.

”Vi ved, metoden virker, men vi ved endnu

ikke, hvor effektiv den er i natursten og

beton, og det vil vi gerne undersøge”, forklarer

DTU-lektoren midt i arbejdet med at

søge penge til at fortsætte forskningen,

der indtil nu er støttet af RealDania og Boligfonden

Kuben.


En på

tønden

Ingen fastelavn i Høje Gladsaxe uden at

katten skal slås af tønden. Igen i år var der

et fint fremmøde af både store og små beboere,

der benyttede lejligheden til at vise

de flotte udklædninger frem. Så gik det løs

på tønderne, hvor alle mellem slagene ventede

på, at bunden skulle gå ud af tønden.

Og da det skete, væltede diverse godter ud

til stor glæde for både børn og voksne. Der

var præmier til både kattekonger og kattedronninger.

21


25-års jubilæum

Ind og ud af boligselskabets bestyrelse

Lars Christensen, Højgårdsparken, der siden 2004 har været medlem

af Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse, har ønsket at udtræde

af bestyrelsen. Som nyt medlem af bestyrelse indtræder Palle

Nielsen, Skoleparken 1, der blev valgt som 1. suppleant på Repræsentantskabsmødet

i marts 2007. Palle Nielsen fortsætter i

det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode, som udløber i

2009.

Lars Christensen, der nu er udtrådt af bestyrelsen blev valgt

som 1. suppleant til selskabets bestyrelse på Repræsentantska-

22

Der var tendens til kødannelse i selskabslokalerne i

Høje Gladsaxe mandag 7. januar 2008, da det var

muligt at hilse på og sige til lykke til udlejningschef

Anne Schiøler, der denne dag havde 25-års jubilæum

i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Anne

Schiøler har de seneste ti år været udlejningschef i

boligselskabet.

TAK

Anne Schiøler vil gerne gennem Boligbladet rette en tak til Arbejdernes Boligselskab,

beboerne og kolleger for den store opmærksomhed, de mange varme ord og hilsner,

som hun fik ved receptionen.

bet møde i marts 2004. Han indtrådte i bestyrelsen i december

2004.

Udover arbejdet i boligselskabets bestyrelse har Lars Christensen

også varetaget posten som afdelingsbestyrelsesformand i

Højgårdsparken. Herudover har Lars aktivt deltaget i selskabets

Kredsudvalg samt repræsenteret selskabet i Boligselskabernes

Landsforening og kredsbestyrelsen for 9. kreds. Fra Arbejdernes

Boligselskab rettes en varm tak til Lars for indsatsen i de forgange

år.


HVEM VIL BYTTE?

Boligbladet har denne rubrik,hvor du gratis

kan annoncere, at du er på udkig efter en

anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder

for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs

afdelinger.

Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes

igen. Annoncer under billetmærke

optages ikke. Ønsker du at få din annonce

med, skal du sende den til:

Arbejdernes Boligselskab,

Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.,

2860 Søborg

e-mail: abg@abg.dk

Haves

Et-plans rækkehus i Skoleparken i alt 80 m 2

med oprindeligt 3 værelser, men en væg

er nedtaget mellem de to stuer,så der er en

stor stue på cirka 35 m 2 . Udenfor er der en

stor flisebelagt terrasse med et hvidt

træhegn rundt om.Soveværelse ud mod en

halvlukket flisebelagt gård med cykelskur,

stort spisekøkken,badeværelse med bruseniche

(karbad nedt aget),garderoberum og

en stor entre samt vindfang. Der er en

meget stor kælder cirka 32 m 2 . I alt leje

med varme 5.546 kr. Vaskeriet ligger lige

over for boligen. Der hører fire små stykker

jord til. To foran gården og to foran terrassen.

Ønskes

2 1/2 værelses lejlighed i Arbejdernes Boligselskab

i Høje Gladsaxe fra 6.sal og opefter.

Henvendelse på 44 98 77 27 eller 51 78 18

64. E-mail famsebamse@mail.dk

Haves

3-værelses lejlighed i Høje Gladsaxe 93 m 2

med altan på 4. sal og kælderrum. Husleje

cirka 5.400 kr. inkl.Varme.

Ønskes

Lejlighed eller rækkehus. Helst 3-værelses

og med dyretilladelse.Henvendelse på telefon

61 46 58 35.

Haves

4-værelses lejlighed på 2. sal i Pileparken 3

i Mørkhøj. Stor altan, nyt køkken og bad.

Billigt vaskeri. Tæt på bus, skole og andre

gode muligheder for børn.

Ønskes

2 1/2 – 3-værelses bolig helst med have og

gerne med hundetilladelse. Henvendelse

på telefon 20 10 40 17 eller e-mail birgitte@surfmail.dk

Haves

Vi er en familie på fem,der ønsker en større

bolig,Vi har en tre-værelses lejlighed i Lyngparken,

Ønskes

Rækkehus, min. 3 værelser samt stue. Ring

på telefon 30 50 27 75 eller e-mail til mlfkirk@hotmail.com

Haves

Stor lys 3-værelses lejlighed/enderækkehus

i Vadgårdsparken. Lejligheden er på

84,2 m 2 i to plan med egen indgang. Entre,

stue og køkken er i stueplan.På første sal er

der to værelser, repos med bad og toilet.

Desuden er der en stor altan/terrasse med

mulighed for havemøbler,spil og blomsterkrukker

o.s.v. Stort redskabsskur. Lejligheden

ligger for enden af en lukket vej, så her

er meget stille. Skole, børnehave, vuggestue,

SFO ligger tre minutters gang væk.

Gåafstand til bus og S-tog. Søde og stille

naboer.

Ønskes

2-2 1/2-værelses lejlighed med lille altan.

Det er et krav, at de er rolige omgivelser

og flinke naboer. Vil meget gerne bo i

Vadbro.Husleje maks.4.000 kr.Henvendelse

på telefon 39 66 40 50 eller mobil 22 15

40 50.

Haves

3 rums lejlighed på 66,5 m 2 i Pileparken 1.

Husleje med varme og div. 4.443 kr.

Ønskes

2 rums lejlighed i Egeparken 1 og 2. Helst i

stuen.Henvendelse på telefon 44 84 77 49.

Haves

2 1/2 værelses lejlighed i Stationsparken.

Første sal som også er den øverste. Meget

stille idet den ligger et godt stykke fra trafikerede

område.Der er altan og større grønne

områder. 71 m 2 . Husleje 3.800 kr. inkl.

varme og antenne og adgang til webspeed.

Ønskes

2-værelses lejlighed i Moseparken. Henvendelse

på telefon 48 41 25 05 eller e-mail

sigrid@weebspeed.dk

Haves

3 værelses lys velholdt stuelejlighed i Tinghøjparken

i Gladsaxe. Lejligheden er på 76

m 2 med altan ud til grønt areal.Ydermere er

der et dejligt stort gratis fællesvaskeri. Der

er butikker og offentlig transport lige om

hjørnet. Huslejen er 4.894 kr. alt inkl. Det

skal nævnes, at det desværre ikke er tilladt

at holde hund eller kat.

Ønskes

Rækkehus i Gladsaxe og omegn. Kontakt

os på telefon 26 81 63 32 eller 60 77 33 13

eller e-mail sbgstump@hotmail.com

Haves

4 værelses lejlighed, 1. Sal på 90 m 2 . Ligger

tæt på Kildebakken station og er meget

centralt placeret i forhold til skole og indkøbsmuligheder.

Stor stue, 1 stort værelse,

2 mindre værelser, lang gang, rummeligt

køkken og bad. Der er altan med udsigt til

grønne arealer. Husleje inkl. Varme og antenne

4.433 kr.

Ønskes

Rækkehus minimum 4 værelser. Træffes

efter kl. 17.00 på telefon 44 92 72 20.

Haves

2 værelses lejlighed på 58,8 m 2 .To minutter

fra købmand i Mørkhøj.

Ønskes

3 – 4 værelses lejlighed.Henvendelse på telefon

28 91 00 16.

BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2., 2860 Søborg.Telefon 39 69 25 44. Fax 39 69 24 55. e-mail: abg@abg.dk. Hjemmeside: www.abg.dk

Ansvarshavende redaktør Sv.Aa. Hansen. Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke

boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet skal sendes til selskabets adresse.Anonyme indlæg optages ikke, Boligbladet udkommer i 4.800 eksemplarer og omdeles til alle lejere i februar, juni og

oktober. Næste nummer udkommer primo juni 2008. Indlæg og annoncer til februar-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest onsdag 21. maj 2008.

Forsiden:Skoleparkens nye vaskeri. Design og tryk: Schultz Grafisk,Albertslund.

23


Lørdag 29. Marts 2008 fra kl. 18.00 til 24.00 arrangerer Fritidsudvalget i Arbejdernes

Boligselskab igen AB-Hyggeaften, hvor du er velkommen til at deltage. Og du er også

velkommen til at tage din nabo med.

AB-Hyggeaften holdes i Høje Gladsaxe Skoles festsal, der har indgang fra Kirketorvet ved

Haraldskirken.

• Pris pr. person 100 kr.

• Der serveres en lækker buffet

• CU Later spiller både under middagen og til dans.

Der arrangeres afhentning i bus forskellige steder i boligselskabets afdelinger. Det sker i

tidsrummet fra kl. 16.15 til 17.00. Dørene til festsalen åbnes kl. 17.30. Og der er hjemkørsel

kl. 24.00. Adgangskort og busplan sender vi til dig i perioden 15. – 20. marts 2008.

Der afholdes amerikansk lotteri, og der afholdes lodtrækning på indgangsbilletterne om

en flot købmandskurv.

Tilmelding senest 7. marts 2008 til

Fritidsudvalget, Arbejdernes Boligselskab.

Husk ved tilmelding gælder princippet om

først til mølle. Der er 400 pladser og

mulighed for at afdelingerne kan reservere

bord.

Tilmeldingskuponen sendes – sammen

med kvittering på indbetalingen – til:

Fritidsudvalget,

Arbejdernes Boligselskab,

Høje Gladsaxe Torv 2 B 2. sal,

2860 Søborg.

Mærk kuverten AB-Hyggeaften 2008.

24

Navn:

Adresse:

Postnummer/By:

Telefon:

Afdeling:

Antal: Max. 2 personer pr. lejemål ______

Buskørsel: Ja ■ Nej ■

Fritidsudvalget

Få en hyggelig aften med din nabo!

Indbetalt på girokonto 01 128108. Husk tydelig navn på afsender.

Du er ikke registeret før indbetalingen har fundet sted.

More magazines by this user
Similar magazines