Hvilken rolle spiller netværk? - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk

Hvilken rolle spiller netværk? - Aalborg Kommune

Hvilken rolle spiller netværk?

-nye vilkår, kulturer og tillidsrelationer

Carsten Jahn Hansen

Institut for Planlægning

Aalborg Universitet


Billeddelen med relations-id rId3 blev ikke fundet i filen.


Mulighedsskabende planlægning

Marked for byudvikling

Forme og illustrere forventninger


Gensidig afhængighed

Bruge hinandens ressourcer –

både i form af idéer, viden,

økonomi og handlekraft

Flere ”kunder” til den ønskede

udvikling


“Samarbejde om byudvikling bør ske på tværs af de traditionelle organisatoriske

skel og brugergrupper, hvis videnbyen skal have gode vilkår for at vokse og

blomstre. En god samarbejdsmodel rummer netværkspleje og dialog. Det giver

alle en finger på pulsen og bygger på motivation frem for regler.”


Kommunens rolle som facilitator for offentlig-private samarbejder, bliver

stadig vigtigere for byens udvikling. Det er Forstadens Tænketank i

Aalborg et godt eksempel på.

Med kommunen som initiativtager har syv store offentlige og private

aktører fundet sammen i et forpligtigende netværk, der skal maksimere

udbyttet af investeringer for knap 10 mia. kr. OG skærpe netværkets

medansvar for en bydels udvikling.

Sammen har aktørerne formuleret og underskrevet et charter, som

beskriver en vision for bydelens udvikling og fire indsatsområder, som

alle forpligtiger sig til at arbejde for.”

(Brian Høj, Projektleder i Aalborg kommune. Fra STRAKKS

projektets debatavis om den samarbejdende by)


(Se også ”Plankultur i en brydningstid”, 2010)


Kulturbaseret tilgang til udvikling og planlægning – en ABC

A) Få skabt et overblik over eksisterende visioner, strategier og planlægning. Både

deres organisering, procedurer og processer, men også produkternes struktur,

instrumenter og eventuelle opdeling i diverse delprodukter. Det handler især om at

få kortlagt, hvem der gør hvad i planlægningen – både formelt og uformelt

samt internt og eksternt.

B) ”Plankultur”: Få undersøgt hvad planlæggerne, politikerne, developerne og

andre nøgleaktører i planlægningen tager for givet i forhold til udviklingen.

Hvilke basale antagelser, værdier og forståelsesmæssige rammer deles, og hvilke

er forskellige mellem eksempelvis afdelinger eller mellem niveauer i forvaltningen?

Det drejer sig om at kortlægge forskellige normer og opfattelser af, hvad

planlægningen skal medvirke til, og hvordan den skal gøre det. Dermed tegnes et

billede af de specifikke planlægningstraditioner og -idéer, der præger

planlægningens praksis og videre udvikling.

C) ”Lokal kultur”: Få skabt et bedre indblik i de mere generelle kulturelle

regler, normer, traditioner og værdier, der præger lokalsamfundet og dets

borgere. Disse påvirker indirekte planlægningen gennem eksempelvis borgenes

fokus og måde at agere på i konkrete inddragelsesprocesser. Det handler ofte om

borgenes opfattelse af ”det gode liv” og af fællesskaber og lokal identitet

(Se også ”Plankultur i en brydningstid”, 2010)


Tillid !

– fordi det er nødvendigt ”cement” i netværksbaseret arbejde

Rationelberegnende

tillid

(gensidigt

udbytte)

Tillid til

ekspertsystemer

Tillid til værdier

og normer

Interpersonlig

tillid


Udvikling af en kultur for opbygning af tillid?

Den ”autoriserede netværker”?

“Agere med

åbenhed,

gennemsigtig

hed og med

ordentlighed”

“Vis og

demonstrér

oprigtig

interesse i

andres

realiteter og

værdier”

Kultur for

“tillidsbygning”

“Kom ud og

væk fra

skrivebordet”

“Vær lidt

ydmyg eller

beskeden og

hold dit ord

og dine

aftaler”


“Lad os ikke begynde med at fastlægge rammer! Lad os begynde

med det som skal indrammes! Lad rammen elastisk følge

udviklingen i denne tilværelses manifestationer, så livet kan

præge rammen, i stedet for at rammen tvinger og former livet.”

Asger Jorn, Arkitekturkongres i Silkeborg, 1947

More magazines by this user
Similar magazines