Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Biologi

hauboundervisning.dk

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Biologi

Beskrivelse af udviklingen i

undervisningen

På 9. klassetrin

De levende organismer og

deres omgivende natur

Der lægges vægt på, at eleverne

bruger deres viden om de levende

organismer og samspillet med

omgivelserne til at sætte sig ind i

forhold om natur, miljø, sundhed

og praktisk anvendelse af biologi.

Undervisningen tager fortsat

udgangspunkt i elevernes undersøgelser

og eksperimenter.

Formidlingsaspektet vægtes i

stigende grad.

Gennem enkle laboratorieøvelser

og fysiologiske øvelser med brug af

fx laboratorieudstyr, mikroskoper

m.m. får eleverne kendskab til forskellige

celletyper og deres funktion.

Ud fra disse undersøgelser

arbejdes der videre mod en forståelse

af sammenhængen mellem

celleopbygning og funktion. Dette

gøres gennem læsning og samtale

– samt nye undersøgelser.

Fortsættes side 16!

Trinmål

Biologi

Efter 9. klassetrin

De levende organismer og

deres omgivende natur Ideer til evalueringsopgaver

anvende viden om udvalgte organismer

og deres livsytringer i nye sammenhænge

kende til forskellige celletyper og

deres funktion, herunder nerve- og

muskelceller

forklare forskellen mellem dyre- og

planteceller

forklare sammenhængen mellem

forskellige arters tilpasning i bygning,

funktion og adfærd i forhold

til forskellige typer af levesteder og

livsbetingelser

forklare begrebet økosystem og

kende til energistrømme samt

udvalgte stofkredsløb i forskellige

økosystemer

Eleverne skal undersøge og vurdere, hvordan udvalgte organismer vil kunne klare

sig udenfor egen biotop. Habitatskrav, tilpasningsevne og evt. indvirkning på det

nye miljø skal indgå i elevernes vurdering.

Fokuspunkter:

Fauna og fl oraforurening (nationalt – globalt)

Eleverne skal ud fra en udvalgt celletype tegne og forklare dens specifi kke kendetegn,

funktion samt redegøre for forskellen mellem dyre- og planteceller.

Fokuspunkter: Celledifferentiering, kompleksitet, regenereringsevne.

Se ovenfor

Eleverne skal sammenligne fl ere arter med samme habitatskrav i forhold til bygning,

funktion og adfærd.

Fokuspunkter:

Arternes særpræg og fælles træk i forhold til deres omgivelser.

Med udgangspunkt i en udvalgt biotop skal eleverne ved hjælp af illustrative forsøg

og skematiske oversigter vise energi og stoffers mulige vej gennem biotopen.

Fokuspunkter:

Energistrømme, stofkredsløb, bioakkumulation.

15

More magazines by this user
Similar magazines