Forsvar for naturen

mim.dk

Forsvar for naturen

❙ FORSVARET OG NATUREN ❙ AF CARSTEN ENGEDAL ❙

Noget af Danmarks bedst

bevarede natur tilhører For-

svaret. Naturen har ligget

næsten uberørt hen i årtier

og udgør i dag vigtige friste-

der for en række sjældne og

truede dyrearter. Skov- og

Naturstyrelsen har i samar-

bejde med Forsvaret gen-

nem de sidste ti år skabt et

enestående koncept, der

forener uddannelse af sol-

dater med hensynet til na-

turbeskyttelse og friluftsliv.

MiljøDanmark har derfor be-

søgt Jægerspris skyde- og

øvelsesterræn for at se nær-

mere på resultatet.

Alle har adgang

Selvom det har været tilfældet i et stykke tid, er

det langt fra alle, som er klar over, at offentligheden

har fri adgang til Forsvarets og Hjemmeværnets

arealer, når de ikke anvendes til militære aktiviteter.

Og hvornår er det så?

Ja, netop det spørgsmål har de ansvarlige for hvert

enkelt område pligt til at besvare 14 dage i forvejen

ved at offentliggøre øvelsestiderne.

Det enkelte område har et ordensreglement, som

fastsætter de præcise regler, herunder om der er

mulighed for at cykle eller ride i området, hvilket

ikke er usædvanligt.

Desuden er der mulighed for at opnå en fast aftale

med den lokale kommandant om at få lov til

at benytte dele af arealerne, hvilket typisk er interessant

for hundeklubber, landrover-klubber og

spejdere.

10 MILJØDANMARK NR. 2 APRIL 2006

FOTO: POLFOTO

Forsvar


for naturen

MILJØDANMARK NR. 2 APRIL 2006

11


❙ FORSVARET OG NATUREN ❙ AF CARSTEN ENGEDAL ❙

En europæisk nyskabelse

I Jægerspris skyde- og øvelsesterræn trives sjældne dyr og planter. Det skyldes blandt andet den

målrettede naturpleje, som Forsvaret har lavet sammen med Skov- og Naturstyrelsen.

Nogle arter tilpasser sig militærets

aktiviteter: På Rømø anvendes

gamle lastbiler som målområde for

jagerfly – og som reder af mågerne.

Preben Rasmussen

ved gravhøjene.

12 MILJØDANMARK NR. 2 APRIL 2006

FOTO: ERLING KRABBE

Det er ikke hver dag, miljøjournalister

bevæger sig ind i et område, hvor der

skydes med skarpt.

Ikke desto mindre er det lige præcis

det, som sker på denne smukke og solrige

mandag, hvor MiljøDanmark er inviteret

til rundvisning i Jægerspris skydeog

øvelsesterræn.

– I dag skyder vi med relativt små kalibre.

Jeg tror, de kraftigste er 12,7 millimeter

maskingevær. Men på andre dage

skyder vi ud over havet med kanoner, så

det er vigtigt, at vi har styr på, hvem der

er hvor i området, forklarer den vagthavende

i overvågningsrummet.

I en mindre ildpause får vi således mulighed

for at se nærmere på lidt af en europæisk

nyskabelse, nemlig kombinationen

af militært terræn, naturbeskyttelse

og relativ fri adgang for offentligheden.

– Naturen i Jægerspris skyde- og øvelsesterræn

har hverken været udsat for

sprøjtemidler, pløjning, dræning eller

andre af de ting, som kendetegner et moderne

landbrug. Med andre ord har vi

her noget oprindelig dansk natur, hvilket

også betyder, at du møder dyr og planter,

som ikke overlever andre steder, siger

Preben Rasmussen, som er Skivemester

og har haft ansvaret for terrænplejen de

sidste 15 år.

For eksempel finder man den sjældne

løgfrø i området, fordi der – blandt andet

på grund af naturplejen – stadig findes

solbeskinnede vandhuller med rent vand

og uden fisk, hvilket i dag er lidt af et

særsyn uden for militærets arealer.

Filmoptagelser fra vikingetiden

– Det er klart, at vores skydeøvelser betyder

noget for dyrene. Men jeg har boet

herude i området i en årrække og har set,

hvordan rådyrene blot lægger sig ned og

venter, indtil det er ovre. Og så går de i

gang med at græsse igen. Kun en enkelt

gang har vi måttet aflive et dyr på grund

af en militær øvelse, siger Preben.

Ironisk nok giver de militære aktiviteter

også fordele for nogle arter.

– Ja, det er lidt pudsigt, men den meget

sjældne orkide Salep-Gøgeurt lader

faktisk til at trives bedst i kanten af hullerne

efter et granatnedslag, siger Preben

Rasmussen.

Midt i Jægerspris skyde- og øvelsesterræn

med udsigt over Isefjord ligger to karakteristiske

gravhøje. Landskabet virker

uberørt og har da også været brugt som

location for mange filmoptagelser, ikke

mindst film med afsæt i vikingetiden.

– Selvom det hele virker temmelig

uberørt, så laver vi netop forskellige tiltag

for at optimere naturplejen. For eksempel

slår vi de buske, som let kommer

til at dominere området, og gravhøjen

her er faktisk blevet beklædt med et ekstra

jordlag, sådan at en vildfaren granat

ikke gør skade på den oprindelige gravhøj,

siger Preben Rasmussen.

Stor interesse i andre lande

Hvadenten det handler om pleje af vandhuller,

beskæring af buske og træer eller

beskyttelse af særligt følsomme naturområder,

foregår planlægningen i et tæt

samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen,

som fungerer som konsulenter for

Forsvaret.

– I 1995 indgik Forsvaret og Skov- og

Naturstyrelsen en samarbejdsaftale om at

udarbejde drifts- og plejeplaner for de 16

største militærarealer på i alt 21.000

hektar land. Siden blev aftalen udvidet

til at omfatte samtlige af forsvarets arealer,

så vi nu er oppe over 33.000 hektar i

alt, siger skovfoged Lene Lie fra Skov- og

Naturstyrelsen.

I Danmark er 45 procent af de militære

områder udpeget af EU som Natura

2000-områder. Det vil sige, at området

FOTO: BERT WIKLUND


Forsvaret er med til at opfylde Danmarks internationale forpligtelse til at

udpege og bevare mere naturskov.

huser særligt truede, sårbare, sjældne eller

beskyttelseskrævende naturtyper og

arter på europæisk plan.

Til sammenligning er 7 procent af det

samlede areal i Danmark Natura 2000områder,

og det danske arbejde har også

vakt genklang i andre medlemslande i

EU.

– Under det danske EU-formandskab i

2002 havde vi besøg fra stort set samtlige

medlemslande, som var uhyre interesserede

i arbejdet. For det er jo ret hurtigt

blevet tydeligt, at der ikke er store iboende

modsætninger mellem militærets

behov og mulighederne for at yde ekstra

beskyttelse til naturen, siger Lene Lie.

Sikkerheden i første række

Efter at have nydt udsigten i den bevilgede

ildpause på 15 minutter haster vi

ud af området. For ganske som forventet

begynder det straks at knalde løs igen, da

den aftalte tid er gået.

– Offentligheden har som udgangspunkt

adgang til de fleste af vores arealer,

når de ikke anvendes til militære aktiviteter.

Men det er klart, at sikkerheden

kommer i første række, og lige præcis det

her område, hvor der skydes med ammunition

af snart sagt enhver art, er der ikke

adgang. Der kan ligge ueksploderede

ting, selvom vi gør os meget umage for at

forhindre det, blandt andet fordi området

også blev brugt flittigt af tyskerne under

krigen – faktisk har området været

anvendt til artilleriskydning siden 1882,

siger Preben Rasmussen.

Alligevel er det muligt for civile at

komme ind og se området.

– Vi holder jævnligt guidede ture. Sidste

år blev det til fire ture i alt. Og det vil

jeg tro, vi gør igen i år, siger Preben

Rasmussen.

På den side af øvelsesterrænet, hvor

der ikke skydes med skarpt, er der derimod

fri adgang, undtagen de tidspunkter

hvor der holdes øvelse.

– Det fremgår af skiltningen, som det

er meget vigtigt følge. For selvom vi ikke

skyder med skarpt i denne del af området,

så kører vi indimellem rundt med

store kampvogne i høj fart. Men når det

er sagt, så er folk virkelig meget velkomne,

og vores øvelsesområde bliver

brugt flittigt til alt fra sommerfugleture

og rollespil til jagtridninger.

Ukraines militær

laver også naturpleje

I Ukraine har militæret fulgt interesseret

med i, hvad de danske kolleger går og laver

på naturbeskyttelsesområdet.

Faktisk så interesseret, at man har valgt at

indgå i et direkte samarbejde med henblik

på at lave drifts- og plejeplaner for det

27.000 hektar store øvelsesterræn, Divychy,

som ligger 70 kilometer fra hovedstaden

Kiev.

Divychy er et vigtigt naturområde, som

samtidig er plaget af forurening, og det

skal den nye drifts- og plejeplan råde bod

på. Desuden skal offentligheden have adgang

til området, når militæret ikke laver

øvelser,

Første udkast af planen blev præsenteret

for de danske kolleger i december 2005 og

ventes færdig i 2006.

MILJØDANMARK NR. 2 APRIL 2006

13

More magazines by this user
Similar magazines