20.09.2013 Views

lige muligheder for alle – altid - Fleksicurity

lige muligheder for alle – altid - Fleksicurity

lige muligheder for alle – altid - Fleksicurity

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Magasin om det rumme<strong>lige</strong> arbejdsmarked<br />

<strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> <strong>for</strong> <strong>alle</strong> <strong>–</strong> <strong>altid</strong><br />

Bijob til skæve eksistenser<br />

Lavere løn til fleksjobbere<br />

Flere fleksjob <strong>–</strong> hvordan ?<br />

Nr. 16 juni 2011 5. årgang


Indhold<br />

Leder ............................................side 3<br />

Partier enige om fleksjobre<strong>for</strong>m ......................side 4<br />

Socialøkonomisk strategi på vej i Aarhus. . . . . . . . . . . . . . . side 6<br />

Med FN­kasketten på... ............................side 8<br />

Nej tak til førtidspension ............................side 10<br />

Tema: Projekt Bybi<br />

Det summer på Sundholm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 14<br />

Biavler in spe .....................................side 18<br />

Maxwells opskrift på socialøkonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 20<br />

Tema: Flere fleksjob <strong>–</strong> men hvordan?<br />

Brug <strong>for</strong> flere socialøkonomiske virksomheder ..........side 23<br />

Jobcentrene skal være mere kreative . . . . . . . . . . . . . . . . . side 24<br />

Jobcentrene skal besøge arbejdspladserne ............side 25<br />

Der skal ikke skabes flere fleksjob ....................side 27<br />

B<strong>alle</strong>rup stiller sociale krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 28<br />

Kampagne skal få flere personer med handicap i job ....side 30<br />

Job<strong>for</strong>midling via Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 31<br />

Vi vil gerne have job! ...............................side 32<br />

Hurtig sygesamtale skal hjælpe Tulip­medarbejdere .....side 33<br />

Fleksjob på fabrikken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 34<br />

Siden sidst .......................................side 36<br />

Jeanett Dian Amonsen<br />

Redaktionschef<br />

Kjeld Søndergaard<br />

Ansvarshavende redaktør<br />

2 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011<br />

Mikael Hasle<br />

Journalist<br />

Anne-Dorte Boa Kock<br />

Journalist/fotograf<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16, juni 2011<br />

<strong>–</strong> magasin om det rumme<strong>lige</strong><br />

arbejdsmarked<br />

Uafhængigt af myndigheder, interesseorganisationer<br />

og politiske holdninger vil<br />

magasinet medvirke til at være debat­ og<br />

jobskabende inden <strong>for</strong> rammerne af det<br />

rumme<strong>lige</strong> arbejdsmarked.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> udkommer fire gange om året.<br />

Ansv. i <strong>for</strong>hold til presselovgivningen:<br />

Kjeld Søndergaard<br />

Redaktionschef: Jeanett Dian Amonsen<br />

I redaktionen:<br />

Mikael Hasle,<br />

Anne­Dorte Boa Kock<br />

Sekretariat:<br />

Eva Maria Sloth<br />

Grafisk produktion:<br />

Huset Venture<br />

Tlf. 8628 3555<br />

Oplag: 7.000<br />

Kontakt:<br />

<strong>Fleksicurity</strong>, Huset Venture<br />

Stavtrupvej 34, 8260 Viby J<br />

Telefon: redaktion 8738 2074<br />

e­mail: redaktion@fleksicurity.dk<br />

Web: www.fleksicurity.dk<br />

Eva Maria Sloth<br />

Sekretær<br />

Eva Krukow<br />

Grafiker<br />

F •<br />

Af Kjeld Søndergaard,<br />

Ansvarshavende redaktør<br />

leksjoblovgivningen skal ændres. En rigtig<br />

god fleksjoblov giver mennesker med handicap<br />

en mulighed <strong>for</strong> at bidrage til samfundskassen<br />

med den arbejdsindsats, den<br />

enkelte nu engang besidder <strong>–</strong> til gavn <strong>for</strong><br />

dansk økonomi og <strong>for</strong> den enkelte. Er det<br />

nu klogt at spare netop her?<br />

Igennem mere end 10 år har vi i Huset Venture<br />

beskæftiget fleksjobbere. Vi om nogen<br />

ved, at denne gruppe ansatte typisk har<br />

mange års erfaring på det ordinære arbejdsmarked<br />

og ofte er fagligt meget dygtige. Men<br />

pludselig har ulykken ramt <strong>–</strong> f.eks. i trafikken<br />

eller på arbejdet <strong>–</strong> eller det kan være<br />

en kronisk sygdom, der pludselig sætter en<br />

stopper <strong>for</strong> et <strong>for</strong>tsat arbejde med de krav,<br />

som et ordinært arbejde stiller. Mange fleksjobbere<br />

er gået ned med alvorlig stress og<br />

er psykisk meget sårbare og skrøbe<strong>lige</strong>. Alle<br />

fleksjobbere har masser at give, men der skal<br />

tages hensyn til dem <strong>–</strong> ellers knækker de.<br />

Der er grund til bekymring i <strong>for</strong>hold til fremtidens<br />

fleksjobbere. En re<strong>for</strong>m af området skal<br />

ikke <strong>–</strong> som den der nu ligger <strong>–</strong> skabe færre<br />

fleksjob og mere usikkerhed <strong>for</strong> den enkelte.<br />

Usikkerheden i sig selv vil sende mange af<br />

de ramte på førtidspension, og mange vil<br />

få øget brug <strong>for</strong> lægehjælp og behandling.<br />

Her er der nogle erfaringsbaserede overvejelser,<br />

som bør tænkes med ved de ende<strong>lige</strong><br />

<strong>for</strong>handlinger efter et folketingsvalg:<br />

Hvad er en<br />

god fleksjoblov?<br />

Med værdighed. Når man rammes af ulykke<br />

eller sygdom bliver man sat uden <strong>for</strong><br />

et ordinært liv med arbejde, og dermed<br />

er man i manges øjne stemplet og marginaliseret.<br />

En lavere løn til den enkelte<br />

fleksjobber skal ikke bidrage negativt til<br />

denne marginalisering, ved at fleksjob<br />

bliver lig med lavindkomst.<br />

• Det skal kunne betale sig. Minut til minutaflønning<br />

af fleksjobbere holder ikke i virkelighedens<br />

verden. Så <strong>for</strong>svinder alt <strong>for</strong><br />

mange fleksjob <strong>–</strong> <strong>for</strong> arbejdsgiverne mister<br />

det økonomiske incitament til at oprette<br />

fleksstillinger. Og selvom virksomheder<br />

tager et socialt ansvar, så er det altså<br />

pengepungen der tæller.<br />

• Væk med bøvlet. Arbejdsgiveren skal friholdes<br />

<strong>for</strong> ansvaret og arbejdet med at udarbejde<br />

jobplaner og administrativt besvær<br />

med såkaldte sociale kapitler. En re<strong>for</strong>m<br />

bør sikre, at både ansættelse og løbende<br />

aflønning er så let som overhovedet mulig.<br />

• Større rummelighed. I Danmark bryster<br />

vi os af vores rumme<strong>lige</strong> arbejdsmarked.<br />

Fjerner man arbejdsgivernes økonomiske<br />

interesse i at ansætte fleksjobbere, fjerner<br />

man samtidig massevis af fleksjob.<br />

Og så svinder det rumme<strong>lige</strong> arbejdsmarked<br />

hurtigt og sikkert ind. Vi skal den stik<br />

Er det nu klogt<br />

at spare?<br />

modsatte vej, <strong>for</strong> om få år mangler vi af<br />

demografiske årsager arbejdskraft i Danmark<br />

og så er det vigtigt at også denne<br />

arbejdskraftreserve er uddannet og klar.<br />

• Udvikler arbejdsevnen sig? Det er vigtigt<br />

at holde øje med, hvorledes den arbejdsmæssige<br />

arbejdsbegrænsning eller handicappet<br />

udvikler sig. Et fleksjob tilkendes<br />

på baggrund af en varig lidelse, som ikke<br />

nødvendigvis er konstant. De fleste fleksjobbere<br />

oplever en <strong>for</strong>værring over tid, så<br />

det er vigtigt ved genoptagelse af berettigelsen<br />

at vurdere yder<strong>lige</strong>re svækkelse. Er<br />

myndighederne kun på vagt over<strong>for</strong> eventuelle<br />

<strong>for</strong>bedringer i arbejdsevnen antydes<br />

det, at der nok er snyd med i spillet ­ en<br />

yder<strong>lige</strong>re stigmatisering.<br />

Allervigtigst er det at fastholde, at fleksjobordningen<br />

er en arbejdsmarkeds<strong>for</strong>anstaltning,<br />

der medvirker til at udvikle og fastholde<br />

en attraktiv arbejdskraft. Det er hverken<br />

kontanthjælp eller starthjælp.<br />

Optakten til og vurderingen af berettigelsen<br />

til fleksjob er en socialfaglig opgave, men er<br />

man først tilkendt fleksjob, så hører man til<br />

på arbejdsmarkedet. Så er man enten i arbejde<br />

eller arbejdsløs.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011 3


Partier enige om<br />

fleksjobre<strong>for</strong>m<br />

D dem<br />

4 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011<br />

Tekst:<br />

Jeanett Dian Amonsen<br />

er er sandsynligvis helt nye tider på<br />

vej <strong>for</strong> fremtidens fleksjobbere og dermed<br />

hele det rumme<strong>lige</strong> arbejdsmarked i Danmark.<br />

Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia<br />

Christmas­Møller blev i midten af maj enige<br />

om besparelser <strong>for</strong> 1,4 mia. kr. i fleksjobordningen<br />

<strong>–</strong> som et led i 2020­planen. Re<strong>for</strong>men<br />

gennemføres, hvis partierne får et<br />

flertal efter et folketingsvalg.<br />

Det er decideret<br />

usympatisk at<br />

skære i en svag<br />

gruppes livsgrundlag<br />

på den måde.<br />

Re<strong>for</strong>men vil betyde lavere løn <strong>for</strong> fremtidens fleksjobbere,<br />

og fleksjobbere under 40 år kan kun få et midlertidigt fleksjob.<br />

Den nuværende fleksjobordning er <strong>–</strong> ud<br />

over de ovenstående partier <strong>–</strong> vedtaget af<br />

SF, De Radikale og Socialdemokraterne.<br />

Efter dansk politisk skik og tradition skal<br />

samt<strong>lige</strong> oprinde<strong>lige</strong> <strong>for</strong>ligspartier være<br />

enige om en <strong>for</strong>nyet re<strong>for</strong>m, men V, K, O<br />

<strong>–</strong> og altså løsgængeren Pia Christmas­<br />

Møller <strong>–</strong> er blevet enige om en re<strong>for</strong>m uden<br />

de øvrige partier <strong>–</strong> re<strong>for</strong>men kan dog først<br />

vedtages efter et valg, hvis partierne <strong>for</strong>tsat<br />

har flertal.<br />

Dår<strong>lige</strong>re løn<br />

Alle fleksjob oprettet efter re<strong>for</strong>men vil blive<br />

anderledes end i dag, hvor fleksjobbere får<br />

almindelig fuldtidsløn <strong>–</strong> typisk den laveste,<br />

overenstkomstmæssige løn på arbejdsfeltet.<br />

Den nye re<strong>for</strong>m vil betyde en indtægtsnedgang<br />

<strong>for</strong> fleksjobbere. Fremover vil en<br />

fleksansat få almindelig løn <strong>for</strong> de timer,<br />

vedkommende kan arbejde, og løn på dagpengeniveau<br />

<strong>for</strong> de timer vedkommende<br />

ikke kan arbejde. Derved sparer staten udgifter<br />

i en tid, hvor de offent<strong>lige</strong> finanser er<br />

hårdt pressede.<br />

<strong>–</strong> Det er decideret usympatisk at skære i<br />

en svag gruppes livsgrundlag på den måde,<br />

siger FOA’s næst<strong>for</strong>mand, Mona Striib.<br />

Ikke permanent<br />

Samtidig vil personer under 40 år ikke kunne<br />

få et permanent fleksjob i fremtiden. Tanken<br />

bag er ønsket om, at fleksjobberens helbred<br />

eventuelt kan blive bedre og dermed betyde,<br />

at personen kan komme væk fra et støttet<br />

job over i et ordinært.<br />

<strong>–</strong> Men det er jo hul i hovedet. Man kan kun<br />

få fleksjob, hvis man har varigt nedsat arbejdsevne.<br />

Det er som om partierne bag<br />

aftalen ikke ved, hvad varig betyder, siger<br />

Mona Striib.<br />

<strong>–</strong> Arbejdsgivere vil i mange tilfælde undlade<br />

at ansatte en medarbejder på en midlertidig<br />

ansættelseskontrakt. Og <strong>for</strong> den enkelte<br />

er en midlertidig tilkendelse af et fleksjob<br />

et usikkert grundlag <strong>for</strong> fremtiden. Vores<br />

erfaring er, at folk får det bedre, når deres<br />

situation er afklaret, og ikke når der til stadighed<br />

hænger en trussel over hovedet på<br />

Ansættelse på ens<br />

hidtidige arbejdsplads<br />

vil blive stærkt<br />

besværliggjort.<br />

om, at deres arbejdsliv skal tages op til<br />

revision hvert femte år. Det er en ren illusion,<br />

at den enkelte ansattes helbred pludselig<br />

skal bedre sig. Blandt andet HK’s spørgeskemaundersøgelse<br />

blandt fleksjobansatte<br />

viser, at udviklingen i helbred og arbejdsevne<br />

kun går en vej med tiden, nemlig mod en<br />

ringere arbejdsevne, siger Hans Dankert,<br />

<strong>for</strong>mand <strong>for</strong> Lands<strong>for</strong>eningen af Fleks­ og<br />

Skånejobbere, LAFS.<br />

Flere udgifter<br />

Den nye re<strong>for</strong>m betyder også, at kommunernes<br />

udgifter til det enkelte fleksjob vil stige.<br />

Fremover får kommunen kun 50 % i refusion<br />

fra staten mod i dag 65 %. Efter fem år falder<br />

refusionen til 30 procent. Denne refusion<br />

vil få stor betydning <strong>for</strong> kommunernes lyst<br />

til at visitere en borger til fleksjob, vurderer<br />

arbejdsmarkeds<strong>for</strong>sker Henning Jørgensen<br />

fra Aalborg Universitet:<br />

<strong>–</strong> Der vil komme færre på ordningen, <strong>for</strong>di<br />

det økonomiske incitament <strong>for</strong> den enkelte<br />

kommune til at oprette fleksjob vil være<br />

Mona Striib, næst<strong>for</strong>mand i FOA Beskæftigelsesminister Inger Støjberg<br />

står bag re<strong>for</strong>men.<br />

mindre. Det bliver dyrere <strong>for</strong> kommunerne<br />

at sende folk på fleksjob. Over tid bliver det<br />

endda endnu dyrere, siger han<br />

<strong>–</strong> Kommunerne vil være langt mere <strong>for</strong>sigtige<br />

med at visitere personer til fleksjob <strong>–</strong> meget<br />

få kommuner vil fremover visitere borgere,<br />

mener Hans Dankert fra LAFS.<br />

Færre fleksjob<br />

Re<strong>for</strong>men betyder også, at det bliver sværere<br />

<strong>for</strong> den enkelte ansatte at blive på den<br />

arbejdsplads, vedkommende er på, når ulykke<br />

eller sygdom indtræder, og arbejdsevnen<br />

<strong>for</strong>ringes.<br />

<strong>–</strong> Ansættelse på ens hidtidige arbejdsplads<br />

vil blive stærkt besværliggjort med den nye<br />

re<strong>for</strong>m. Der stilles krav om, at der <strong>for</strong>ud<br />

<strong>for</strong> ansættelse i fleksjob på den hidtidige<br />

arbejdsplads skal være en karantæne på<br />

minimum 12 måneder, hvor man skal have<br />

været beskæftiget på virksomheden efter<br />

overenskomstens sociale kapitler. At dette<br />

vil ske, er en reel illusion. Ingen arbejdsgiver<br />

vil have en medarbejder ansat i 12 måneder<br />

med stærkt nedsat arbejdsevne, før man<br />

når frem til at kunne få tilskud til lønnen. I<br />

stedet vælger virksomheden sandsynligvis<br />

at afskedige medarbejderen, mener LAFS.<br />

Urummeligt arbejdsmarked<br />

Både Henning Jørgensen og LAFS er ikke i<br />

tvivl om, at arbejdsmarkedet bliver mindre<br />

rummeligt i fremtiden.<br />

<strong>–</strong> Det kommer ikke til at blive som hidtil;<br />

arbejdsmarkedet bliver mindre rummeligt.<br />

Aftalen vil betyde, at færre kommer på ordningen,<br />

og det kan ikke undgå at skade det<br />

rumme<strong>lige</strong> arbejdsmarked, siger Henning<br />

Jørgensen.<br />

<strong>–</strong> Der tegner sig et billede af en re<strong>for</strong>m, som<br />

vil bidrage til, at fleksjobordningen på længere<br />

sigt vil blive alvorligt <strong>for</strong>ringet, siger<br />

Hans Dankert.<br />

Den nye re<strong>for</strong>m vil få virkning fra 1. januar,<br />

2012.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011 5


Socialøkonomisk<br />

strategi på<br />

vej i Aarhus<br />

S og SF <strong>for</strong>eslår ny udviklingsstrategi <strong>for</strong> Danmarks næststørste by.<br />

F<br />

6 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011<br />

Tekst:<br />

Jeanett Dian Amonsen<br />

or under et år siden vedtog politikerne i<br />

København en strategi <strong>for</strong>, hvordan socialøkonomiske<br />

virksomheder kan udvikle sig.<br />

København var dermed den første kommune<br />

herhjemme, der fik en decideret opskrift på,<br />

hvordan den socialøkonomiske branche kan<br />

udvikle sig bedst muligt. Socialøkonomiske<br />

virksomheder ansætter traditionelt mange<br />

fleks­ og skånejobbere og er virksomheder,<br />

som har et socialt <strong>for</strong>mål. Nu er en sådan<br />

strategi også på vej i Århus Kommune.<br />

Det er SF’s byrådsmedlem Claus Thomasbjerg<br />

og Socialdemokraternes Tatiana<br />

Sørensen, der netop har sendt et beslutnings<strong>for</strong>slag<br />

om emnet til byrådet.<br />

<strong>–</strong> Strategien er vigtig, <strong>for</strong>di den skal være<br />

med til at skabe flere arbejdspladser <strong>for</strong><br />

mennesker på fleks­ og skånejob gennem<br />

øget socialøkonomisk vækst. Og en socialøkonomisk<br />

strategi er især vigtig nu, <strong>for</strong>di<br />

det rumme<strong>lige</strong> arbejdsmarked i disse år er<br />

blevet voldsomt presset som følge af lav<br />

økonomisk vækst, siger Claus Thomasbjerg,<br />

der er <strong>for</strong>mand <strong>for</strong> socialudvalget i Aarhus<br />

Kommune.<br />

Tæt partnerskab<br />

Forslaget handler blandt andet om, at Aarhus<br />

Kommune skal <strong>for</strong>pligte sig til et tæt partnerskab<br />

med de socialøkonomiske virksomheder.<br />

Dette skal blandt andet ske, når kommunen<br />

køber ind <strong>–</strong> kommunen skal <strong>for</strong>pligte<br />

sig til, at et større kommunalt køb af varer<br />

og tjenester skal ske hos socialøkonomiske<br />

virksomheder. Og derudover skal socialøkonomiske<br />

virksomheders indgang til Aarhus<br />

Kommune lettes, så de får en øget vejledning<br />

og in<strong>for</strong>mation om deres <strong>muligheder</strong>, når det<br />

<strong>for</strong> eksempel gælder kommunale udbud.<br />

Ingen konkurrence<strong>for</strong>vridning<br />

<strong>–</strong> Det er vigtigt at sige, at vi med <strong>for</strong>slaget<br />

ikke ønsker at skabe et konkurrence<strong>for</strong>vridende<br />

tiltag over <strong>for</strong> de alminde<strong>lige</strong> virk­<br />

somheder. Indsatsen er et vigtigt supplement<br />

til de alminde<strong>lige</strong> private virksomheder, der<br />

samtidigt selv kan skabe flere markeder med<br />

en styrket socialøkonomisk vækst. Målet<br />

er overordnet at styrke social­ og beskæftigelsesindsatsen<br />

og skabe større fokus på<br />

socialøkonomiske virksomheders betydning<br />

<strong>for</strong> velfærdssamfundet, siger Claus<br />

Thomasbjerg.<br />

Starten af det nye år<br />

Når byrådet har behandlet sagen den 8. juni,<br />

bliver sagen sendt i magistraten, hvorefter<br />

Magistratsafdelingen <strong>for</strong> Sociale Forhold<br />

og Beskæftigelse udarbejder en strategi­<br />

og handlingsplan. Strategien lander sandsynligvis<br />

på byrådets bord i starten af det<br />

nye år, hvorefter Aarhus Kommune <strong>–</strong> hvis<br />

<strong>for</strong>slaget vedtages <strong>–</strong> går i gang med at realisere<br />

planen.<br />

Aarhus Kommune skal<br />

<strong>for</strong>pligte sig til et tæt<br />

partnerskab med de<br />

socialøkonomiske<br />

virksomheder.<br />

Claus Thomasbjerg, byrådsmedlem, SF<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011 7


Med FN­kasketten på…<br />

Stig Langvad, <strong>for</strong>mand <strong>for</strong> Danske Handicaporganisationer, har opnået en plads i FN’s<br />

handicapkomite. Det er den højeste position, en dansker med handicap nogensinde<br />

har opnået. Og han har store ambitioner med sin nye post.<br />

54<br />

Tekst:<br />

Jeanett Dian Amonsen<br />

­årige Stig Langvad sidder i maj<br />

kørestol efter en kn<strong>alle</strong>rtulykke i 1973. Han<br />

er lam fra brystet og ned, og hans arme fungerer<br />

dårligt, så han har en handicaphjælper,<br />

der hjælper ham med alt døgnet rundt. Men<br />

hans hoved fungerer godt <strong>–</strong> rigtig godt. Han<br />

har masser af ambitioner, visioner og planer<br />

<strong>for</strong> arbejdet med at <strong>for</strong>bedre vilkårene <strong>for</strong><br />

mennesker med handicap. Og nu har han<br />

fået en vigtig, international post, der giver<br />

ham endnu en position at virke fra. I <strong>for</strong>vejen<br />

er han <strong>for</strong>mand <strong>for</strong> Danske Handicaporganisationer,<br />

der repræsenterer mere end<br />

320.000 mennesker.<br />

18 anerkendte handicapeksperter<br />

FN’s internationale handicapkonvention blev<br />

vedtaget i FN den 13. december 2006, og i<br />

8 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011<br />

2009 underskrev Danmark konventionen,<br />

der fastlægger, at handicappede skal have<br />

<strong>lige</strong> <strong>muligheder</strong> og rettigheder målt i <strong>for</strong>hold<br />

til raske borgere. For at overvåge at de lande,<br />

der har underskrevet handicapkonventionen,<br />

nu også lever op til vilkårene, har FN nedsat<br />

en komite, der består af 18 internationalt anerkendte<br />

og uafhængige handicapeksperter<br />

<strong>–</strong> og heriblandt altså Stig Langvad.<br />

100 års erfaring<br />

<strong>–</strong> Som dansk medlem af handicapkomiteen<br />

kommer jeg med Danmarks 100­årige erfaring<br />

med udvikling og <strong>for</strong>bedring af handicappolitik.<br />

Jeg vil særligt kunne bidrage<br />

med en bred viden om <strong>alle</strong> <strong>for</strong>mer <strong>for</strong> handicap<br />

og deres ud<strong>for</strong>dringer, internationalt<br />

samarbejde, udviklingsbistand og styrkelse<br />

af repræsentationen af personer med handicap<br />

<strong>for</strong>skel<strong>lige</strong> steder i samfundet, siger<br />

Stig Langvad.<br />

Forpligtende rapport<br />

De 100 lande, der har ratificeret FN’s handicapkonvention,<br />

<strong>for</strong>pligter sig til regelmæssigt<br />

at sende rapporter til handicapkomiteen.<br />

Her skal regeringerne redegøre <strong>for</strong>, hvor<br />

langt man er kommet med at etablere <strong>lige</strong><br />

<strong>muligheder</strong> <strong>for</strong> handicappede. Første rapport<br />

skal afleveres to år efter, at landet har<br />

vedtaget konventionen, og herefter hvert<br />

fjerde år. Danmark skal aflevere sin første<br />

rapport den 23. august i år.<br />

Komiteens medlemmer gennemgår herefter<br />

landenes rapporter og indhenter eventuelt<br />

yder<strong>lige</strong>re oplysninger fra landet selv og an­<br />

Stig Langvad er skandinaviens nye medlem<br />

af FN’s handicapkomite.<br />

dre kilder end regeringen i det pågældende<br />

land. Stig Langvad, der er indtrådt i komiteen<br />

1. januar i år, bliver en del af dette arbejde.<br />

Han kan dog ikke deltage i arbejdet<br />

med den danske rapport, da rapporten fra<br />

medlemmernes egne lande gennemgås af<br />

komitemedlemmer fra andre nationer.<br />

Dansk afsmitning<br />

Som medlem af komiteen skal Stig Langvad<br />

læse landenes rapporter og komme med <strong>for</strong>slag<br />

og generelle kommentarer til at styrke<br />

konventionens gennemførelse i de enkelte<br />

lande, og kommentarerne vil også ofte kunne<br />

anvendes i andre lande.<br />

<strong>–</strong> Det er klart, at netop jeg har helt sær<strong>lige</strong><br />

<strong>for</strong>udsætninger <strong>for</strong> at kunne udføre dette<br />

arbejde. Og arbejdet med <strong>for</strong>holdene <strong>for</strong><br />

Komiteen arbejder <strong>for</strong> at <strong>for</strong>bedre <strong>for</strong>holdene <strong>for</strong> handicappede i hele verden.<br />

mennesker med handicap rundt i verden vil<br />

jo også få en dansk afsmitning <strong>–</strong> også <strong>for</strong>di<br />

mit medlemskab af komiteen i sig selv giver<br />

fokus og vægt, siger Stig Langvad.<br />

Undersøgelser og klager<br />

Komiteen kan også sætte undersøgelser i<br />

gang, hvis dens medlemmer får mistanke<br />

om alvor<strong>lige</strong> brud på rettigheder <strong>for</strong> personer<br />

med handicap. Og desuden tager komiteen<br />

sig af klager fra borgere i de lande, der har<br />

underskrevet den såkaldte tillægsprotokol,<br />

der åbner mulighed <strong>for</strong>, at borgerne kan anvende<br />

handicapkomiteen som klageinstans,<br />

såfremt <strong>alle</strong> nationale klage<strong>muligheder</strong> er<br />

udtømt. Danmark har dog endnu ikke tiltrådt<br />

denne tillægsprotokol.<br />

Komiteen mødes to gange årligt i Geneve.<br />

Jeg kommer med<br />

Danmarks 100­årige<br />

erfaring med udvikling<br />

og <strong>for</strong>bedring af<br />

handicappolitik.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011 9


10 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011<br />

Nej tak til<br />

førtidspension<br />

Stress og udbrændthed ender med en langtidssygemelding <strong>for</strong> Dorthe Nielsen.<br />

Selvom læge og socialrådgiver råder hende til at tage imod en førtidspension<br />

siger hun nej tak. Den 56­årige kvinde insisterer på at være en del af<br />

arbejdsmarkedet og bidrage med sin faglighed, til hun fylder 60.<br />

H<br />

Tekst og foto:<br />

Anne-Dorte Boa Kock<br />

Nyt job<br />

vis jeg var jeg endt som førtidspensionist,<br />

var jeg aldrig blevet rask, siger Dorthe<br />

Nielsen ­ en vital og sprudlende kvinde, som netop<br />

er fyldt 60 år. På trappen uden<strong>for</strong> <strong>for</strong> det røde Pippi<br />

Langstrømpe­hus står flere hold Nike­løbesko parkeret.<br />

<strong>–</strong> Jeg har <strong>lige</strong> været til „I Form“s kvindeløb og min<br />

tid (10 km på 1 time og 8 minutter) var okay, siger<br />

Dorthe Nielsen med bred københavnsk accent.<br />

Hendes smil når helt op i de sm<strong>alle</strong> grå­blå øjne.<br />

Duften af nymalede kaffebønner breder sig i træhuset,<br />

og snart bliver hjemmebagte boller hentet<br />

ud af ovnen. Et hoppende egern i trækronen uden<br />

<strong>for</strong> vinduet tager et øjeblik hendes opmærksomhed.<br />

Stress og udbrændthed lurer<br />

Dorthe Nielsen var som helt ung ansat i HK i København<br />

<strong>–</strong> uddannet som engelsk­tysk korrespondent.<br />

Igennem sit arbejdsliv har hun ikke <strong>altid</strong> været<br />

opmærksom på at passe på sig selv og sit stress<strong>–</strong><br />

følsomme sind. To små børn, bestyrelsesarbejde<br />

og et ægteskab med en psykisk skrøbelig mand<br />

sætter sine spor. Da Dorthe Nielsens daværende<br />

mand dør af leverkræft, oplever hun <strong>for</strong> første<br />

gang i sit liv at blive slået voldsomt ud af kurs. En<br />

skattegæld vælter hende omkuld midt i sorgen og<br />

hendes nye arbejdsplads (AOF) er præget af massefyringer<br />

og nedskæringer. Dorthe Nielsen var på<br />

det tidspunkt 51 år.<br />

<strong>–</strong> Jeg var superglad <strong>for</strong> mit nye arbejde med at<br />

hjælpe arbejdsløse på rette køl hos AOF. Jeg brugte<br />

helt nye sider af mig selv og følte, at det var meget<br />

meningsfuldt <strong>for</strong> mig at støtte og udvikle selvværd<br />

hos mennesker, som har det svært. Der<strong>for</strong> var det<br />

en voldsom stressfaktor <strong>for</strong> mig at vide, at det hele<br />

kunne slutte hver gang vi nærmede os den første<br />

i måneden.<br />

Voldeligt overfald<br />

En oplevelse med en voldelig og psykisk syg kursist<br />

får voldsomme konsekvenser <strong>for</strong> Dorthe Nielsen.<br />

<strong>–</strong> Jeg blev truet på livet. Han kom farende imod mig<br />

med en brødkniv i hånden og skreg: „Du skal dø,<br />

din <strong>for</strong>bandede kælling <strong>–</strong> du skal ikke bestemme<br />

over mig mere!“. En af min kvinde<strong>lige</strong> kursister var<br />

hurtig til at ringe til politiet <strong>–</strong> og indtil betjentene<br />

ankom var jeg i en eller anden <strong>for</strong>m <strong>for</strong> choktilstand,<br />

hvor jeg <strong>for</strong>søgte at redde mit eget liv ved<br />

at tale ham til ro.<br />

Langtidssygemelding<br />

Dorthe Nielsen var ramt af stress i <strong>for</strong>vejen <strong>–</strong> så<br />

oplevelsen med den psykisk syge mand slog hende<br />

i gulvet. Det var dråben, der fik bægeret til at flyde<br />

over. I tre år var hun sygemeldt, og både læge og<br />

sagsbehandler op<strong>for</strong>drede hende til at tage imod<br />

en førtidspension.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011 11


12 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011<br />

Kamp mod førtidspension<br />

<strong>–</strong> Det vil være bedst <strong>for</strong> dig, sagde de omsorgsfuldt<br />

<strong>–</strong> men tanken om at synke dybere og dybere ned<br />

i angst og lediggang fik mig til at sige nej tak. Jeg<br />

var jo glad <strong>for</strong> at undervise, og jeg fik megen fin respons<br />

fra mine kursister, <strong>for</strong>tæller Dorthe Nielsen.<br />

<strong>–</strong> Hvor<strong>for</strong> skulle jeg så gå hjemme og være på overførselsindkomst?<br />

Som 56­årig ville jeg gerne yde<br />

noget mere til samfundet, og efter en vis vedholdenhed<br />

og argumentation, fik jeg i 2006 bevilget et<br />

fleksjob. Jeg ringede til virksomheden Huset Venture<br />

ved Århus og blev inviteret til en samtale. Da<br />

jeg gik hjem, var det med et stort smil og udsigt til<br />

et interessant job som underviser af ledige fleksjobbere.<br />

Det var det bedste, der kunne ske <strong>for</strong> mig.<br />

Hvor<strong>for</strong> skulle jeg så<br />

gå hjemme og være på<br />

overførselsindkomst?<br />

Mere modgang<br />

En <strong>for</strong>årsmorgen i 2007 opdager Dorthe Nielsen,<br />

at et modermærke på maven har ændret <strong>for</strong>m og<br />

farve. Den øgede fokus på modermærkekræft i medierne<br />

gør hende bekymret, og hun får hurtigt aftalt<br />

en konsultation hos en hudspecialist i Randers.<br />

<strong>–</strong> Der er ikke noget i vejen <strong>–</strong> det ser helt normalt<br />

ud, siger lægen, der kigger overbevisende på modermærket<br />

gennem sin lup. Så Dorthe tager hjem<br />

igen med sindsro og tro på, at alt er godt.<br />

Noget er rivende galt<br />

Den kommende tid holder hun øje med det sår, der<br />

nærmest er dannet i huden, og pludseligt en dag<br />

begynder modermærket at bløde.<br />

<strong>–</strong> Jeg blev <strong>for</strong>skrækket og insisterede på at få en<br />

„second opinion“ hos en ny, velrenommeret hudlæge<br />

i byen. Hun sagde med det samme: „Det er<br />

kræft <strong>–</strong> det er jeg sikker på. Du skal på hospitalet<br />

med det samme!“<br />

På Århus Universitetshospital får Dorthe Nielsen<br />

taget en vævsprøve og besked på at gå hjem og<br />

afvente svar inden <strong>for</strong> tre uger.<br />

<strong>–</strong> Det kunne jeg simpelthen ikke vente på. Jeg var<br />

rystende bange og insisterede på at blive opereret<br />

med det samme.<br />

Nyd resten af dit liv<br />

Under operationen fjerner kirurgen en stor luns kød,<br />

som omkranser det syge væv, og Dorthe Nielsen<br />

bliver tilbudt en efterfølgende samtale, som skal<br />

kortlægge hendes fremtidige behandling.<br />

<strong>–</strong> Lægen var meget <strong>for</strong>mel. Han sagde: „Du har<br />

den <strong>alle</strong>rfarligste <strong>for</strong>m <strong>for</strong> kræft, og du kan godt<br />

regne med, at den har bredt sig. Gå hjem og få det<br />

bedste ud af dit liv“ <strong>–</strong> altså under<strong>for</strong>stået: det du<br />

har tilbage! Og så sagde han: „Gør det du <strong>altid</strong> har<br />

drømt om NU!“ Min mand og jeg var dybt rystede. Alt<br />

stod stille. Det var fuldstændig uvirkeligt. Vi havde<br />

jo masser af fremtidsplaner sammen, og nu skulle<br />

hele vores liv tages op til revision.<br />

Åndelig vejledning<br />

Dorthe Nielsen er ude af sig. Hun er plaget af angst<br />

og uro. I huset i Langå går hun grædende og rådvild<br />

rundt om sig selv, når hendes mand er på arbejde.<br />

En sygemelding er uundgåelig. Dorthe er ude af<br />

stand til at varetage sit arbejde som underviser.<br />

Gennem en psykolog får hun kontakt til en meditationsgruppe<br />

i Risskov ved Århus.<br />

<strong>–</strong> Min mand og jeg er spirituelt interesserede, er<br />

vegetarer, dyrker yoga og meditation, og i Risskov<br />

blev jeg introduceret til Amma, en åndelig mester,<br />

som bor i sin Ashram (afsidesliggende bolig, refugium,<br />

red.) i Indien. Tusindvis af mennesker fra hele<br />

verden tager hvert år kontakt til denne kvinde <strong>for</strong><br />

at søge råd og helbredelse. Det samme gjorde jeg<br />

<strong>–</strong> og det har absolut været et vendepunkt i mit liv.<br />

Helbredelse og selvindsigt<br />

Dorthe Nielsen og hendes mand rejser først til<br />

Schweiz <strong>for</strong> at møde deres ånde<strong>lige</strong> vejleder, Amma.<br />

<strong>–</strong> Jeg fik et råd af hende om at gå i naturmedicinsk<br />

behandling i Indien. Så vi pakkede rygsækken og<br />

gik gennem et meget krævende 6­ugers udrenselsesprogram<br />

med flere timers massage hver dag<br />

med varm olie og med kostændring og <strong>for</strong>skel<strong>lige</strong><br />

<strong>for</strong>mer <strong>for</strong> terapi. Det har vi gjort hvert år nu i tre<br />

år, og jeg er nu erklæret rask, siger Dorthe med et<br />

alvorligt blik.<br />

Jeg er glad <strong>for</strong>, at jeg holdt fast<br />

i mig selv og nægtede at få<br />

førtidspension.<br />

<strong>–</strong> Jeg går selvfølgelig stadig til kontrol <strong>–</strong> men jeg<br />

har fået noget visdom, som bringer balance i mit liv.<br />

De dag<strong>lige</strong> løbeture, meditationen og vores prioritering<br />

af økologiske fødevarer er alt sammen med<br />

til at jeg nu, som 60­årig, kan trække mig tilbage<br />

fra arbejdsmarkedet og nyde mit otium.<br />

Taknemlig <strong>for</strong> fleksjob<br />

Dorte Nielsen er lykkelig over, at hun fik fem ekstra<br />

år på arbejdsmarkedet.<br />

<strong>–</strong> Jeg er glad <strong>for</strong>, at jeg holdt fast i mig selv og nægtede<br />

at få førtidspension. Det har været en gave at<br />

kunne give noget til andre mennesker og bruge mig<br />

selv på en god måde. Det har haft stor betydning <strong>for</strong><br />

min helbredelse, tror jeg. Og nu får jeg tid til at passe<br />

<strong>alle</strong> mine blomster og grøntsager <strong>–</strong> og mine dej<strong>lige</strong><br />

børnebørn i København. Det føles godt og rigtigt.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011 13


Tema: Projekt Bybi<br />

14 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011<br />

Det summer på<br />

Sundholm<br />

En god ide, en socialøkonomisk tankegang og et ukueligt ”drive” har givet<br />

Projekt Bybi en flyvende og en <strong>for</strong>rygende start i København. Nu summer honningbierne<br />

fem <strong>for</strong>skel<strong>lige</strong> steder i byen, og ledige får helt nye <strong>muligheder</strong> <strong>for</strong><br />

meningsfyldt arbejde.<br />

Tekst: Mikael Hasle,<br />

Foto: Anne-Dorte Boa Kock<br />

onningbien er en truet art i hele<br />

Europa <strong>–</strong> primært på grund af pesticider, sygdomme<br />

og klima<strong>for</strong>andringer. Der<strong>for</strong> er det sikrere <strong>for</strong> bierne<br />

at være i storbyen, <strong>for</strong> her er der ingen bønder, der<br />

sprøjter med giftige og miljøfar<strong>lige</strong> sprøjtemidler,<br />

samtidig med at der er masser af blomster i parker,<br />

haver og altankasser.<br />

Bæredygtig biavl<br />

Den ægte danske bihonning af ren nektar er ved at<br />

blive udkonkurreret af bil<strong>lige</strong> honningtyper fra Kina<br />

og Mexico <strong>–</strong> og det er ærgerligt, mener fagfolk og<br />

ægte honningelskere.<br />

Englænderen Oliver Maxwell er 33 år, antropolog og<br />

ophavsmand til Projekt Bybi, der nu er i fuld gang med<br />

at introducere 3.000.000 nye indbyggere i storbyen.<br />

Projektet har til <strong>for</strong>mål at udnytte de miljømæssige,<br />

sociale og økonomiske <strong>for</strong>dele ved bæredygtig biavl<br />

og honningproduktion i København. Det skal ske<br />

ved at skaffe flere bier til byen og oplyse borgerne<br />

om, hvordan de kan passe bedre på miljøet ved at<br />

passe på bierne.<br />

Ingen offentlig støtte<br />

Bybi er organiseret som en socialøkonomisk virksomhed,<br />

som skal stå <strong>for</strong> opstilling af bistader og <strong>for</strong> indsamling,<br />

slyngning og salg af honning. I modsætning<br />

til mange andre socialøkonomiske virksomheder er<br />

Bybis drift uafhængigt af offentlig støtte <strong>–</strong> projektet<br />

finansieres via partnerskaber og af sponsorer.<br />

<strong>–</strong> Vi har blandt andet fået støtte af <strong>for</strong>skel<strong>lige</strong> lokale<br />

fonde, som har finansieret vores udstyr, og af Aktivitetscenter<br />

Sundholm, som stiller lokalerne gratis<br />

til rådighed <strong>for</strong> os, <strong>for</strong>tæller Oliver Maxwell.<br />

<strong>–</strong> Til gengæld tilbyder vi arbejde til brugere eller<br />

beboere fra Sundholm. Vi oplærer dem som biavlerassistenter,<br />

så de senere kan skabe sig et udkomme<br />

som selvstændige biavlere. På den måde<br />

kan de være med til at videreføre den danske honningproduktion.<br />

Oliver Maxwell er manden bag<br />

Projekt Bybi i København.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011 15


Tema: Projekt Bybi<br />

Michael Pedersen,<br />

professionel biavler<br />

16 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011<br />

Mød naturen i storbyen<br />

<strong>–</strong> En af vores ideer er at få bymennesket til at møde<br />

naturen gennem bierne, og der er noget tiltalende<br />

ved tanken om, at de ’vilde’ mennesker passer den<br />

vilde natur. Vi vil gerne dele vores fascination af bierne<br />

med Københavns befolkning. Vores bigård her<br />

på Sundholm har <strong>alle</strong>rede haft besøg af skoleklasser,<br />

og vi kan mærke, at den massive mediedækning<br />

af Bybi­projektet har skabt stor interesse. Det<br />

er ret overvældende, siger Oliver Maxwell og smiler.<br />

Hvis vi skaber job til tre<br />

tid<strong>lige</strong>re hjemløse, er<br />

jeg godt tilfreds.<br />

Garanti <strong>for</strong> ren honning<br />

Michael Pedersen er professionel biavler, og det er<br />

ham, der har avlet de mange nye københavnere på<br />

Lolland. Han er tilknyttet Bybi som projektleder, og<br />

vil gerne aflive den frygt og bekymring, som mange<br />

har <strong>for</strong> honning produceret i en storby.<br />

<strong>–</strong> Mange tror, at <strong>for</strong>ureningen i en storby vil få effekt<br />

på honningen, men det interessante er at bierne fil­<br />

trerer affaldsstoffer og <strong>for</strong>urening fra i deres krop.<br />

Honningen skal bruges til at fodre den nye generation<br />

af bier, så nektaren og produktet er helt rent,<br />

<strong>for</strong>tæller Michael Pedersen.<br />

Social indsats er ikke primær<br />

Mange socialøkonomiske virksomheder har til hoved<strong>for</strong>mål<br />

at skabe arbejde til mennesker på kanten<br />

af samfundet. Sådan er det ikke hos Bybi, <strong>for</strong>tæller<br />

Oliver Maxwell.<br />

<strong>–</strong> Vores primære <strong>for</strong>mål er at skabe en bæredygtig<br />

biavl og honningproduktion i København, og det at<br />

vi beskæftiger brugere fra Sundholm er et middel<br />

til at nå det mål.<br />

<strong>–</strong> Vi melder klart ud: vi kan ikke løse <strong>alle</strong> sociale<br />

problemer. Vi kan ikke redde det danske samfund,<br />

men vi kan sætte nogle ringe i vandet. Vi gør alt<br />

vi kan <strong>for</strong> at skabe gode sociale og miljømæssige<br />

effekter, ikke bare i vores egen virksomhed, men<br />

også hos dem vi samarbejde med. Vi håber bare,<br />

at vores lille projekt med tre til fem tid<strong>lige</strong>re hjemløse<br />

medarbejdere vil inspirere andre til at tænke<br />

anderles.<br />

Bistaderne i København er placeret på: Kongens<br />

Nytorv, Bella Center, Lundbeck, Carlsberg og Sundholm.<br />

fakta<br />

Sundholm<br />

• Sundholm blev oprettet af Københavns Kommune i 1908 som<br />

tvangsarbejdsanstalt. Der var tilknyttet hospital og værksteder<br />

og plads til lidt over 1.000 husvilde og fattige beboere<br />

• Først i 1960 blev betegnelsen ændret til <strong>for</strong>sorgshjem, men<br />

arbejdstvangen holdt først op i 1976. Sundholm blev målrettet<br />

hjemløse med misbrugsproblemer<br />

• I 2000 blev Sundholm ændret fra totalinstitution med madordning,<br />

sygeafdeling og herberg til herbergscenter, der rummer<br />

korterevarende botilbud til ca.100 beboere, en sygeplejeklinik<br />

og et plejekollektiv <strong>for</strong> alkoholdemente med plads til 48<br />

• Københavns Kommune driver <strong>for</strong>skel<strong>lige</strong> aktiverings- og<br />

beskæftigelsestilbud <strong>for</strong> hjemløse og andre socialt udsatte<br />

på Sundholm<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011 17


Tema: Projekt Bybi<br />

18 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011<br />

Biavler in spe<br />

Bjørn Ambjørn er 54 og har i mange år været uden <strong>for</strong> arbejdsmarkedet. I dag er han<br />

biavlerassistent i Projekt Bybi og oplever en ny glæde ved at være en del af samfundet.<br />

Tekst af: Mikael Hasle<br />

Foto: Anne-Dorte Boa Kock<br />

jørn Ambjørn drikker kaffe og spiser<br />

leverpostejmadder sammen med kollegerne fra<br />

Projekt Bybi på Sundholm. Miljøet er nyt og kulturen<br />

en anden end den kendte, men Bjørn trives <strong>–</strong> han<br />

er afslappet og smilende og vil gerne <strong>for</strong>tælle om<br />

sit nye liv som biavlerassistent.<br />

Nedtur og arbejdsløshed<br />

Bjørn Ambjørn er uddannet edb­assistent. Da opgaverne<br />

<strong>for</strong> edb­assistenter blev overtaget af andre<br />

faggrupper, måtte Bjørn tage til takke med job<br />

som sygehjælper og rengøringsassistent. Til sidst<br />

blev han sygemeldt, langtidsledig og havde svært<br />

ved at finde tilbage til arbejdsmarkedet igen. Bjørn<br />

endte på bistandshjælp.<br />

Beskæftigelsesprojektet lukkede<br />

Kommunen anviste Bjørn til beskæftigelsesprojektet<br />

’Grundlæggerne’, som udførte maleropgaver i<br />

offent<strong>lige</strong> bygninger <strong>–</strong> et job Bjørn godt kunne li’:<br />

<strong>–</strong> Vi kunne se, der var en mening med det ,vi lavede,<br />

og det var dejligt at ha’ noget at stå op til hver<br />

morgen, <strong>for</strong>tæller han.<br />

Men beskæftigelsesprojektet lukkede.<br />

<strong>–</strong> Der gik rod i det hele. Nogen ville udvide det til<br />

at omfatte mere end 30 mand, og nogen syntes,<br />

projektet var dårligt, så det blev lukket.<br />

Assistent <strong>–</strong> ikke praktikant<br />

Da Bjørn blev tilbudt en plads som praktikant i byhonningprojektet,<br />

var han umiddelbart tiltrukket af<br />

ideen. Men ikke af titlen!<br />

<strong>–</strong> Som bistandsklient er man <strong>altid</strong> praktikant eller<br />

sådan noget midlertidigt noget, siger han og griner,<br />

<strong>–</strong> mine kolleger og jeg ville gerne have et rigtigt job<br />

og en rigtig titel.<br />

Jobbet i Projekt Bybi blev straks omdefineret til<br />

’biavlerassistent’ <strong>–</strong> en uddannelse i praktisk biavl.<br />

Senere kan assistenterne arbejde selvstændigt som<br />

biavlere. Og under den professionelle biavler Michael<br />

Petersens vinger lærer de alt om bier og biavl<br />

<strong>–</strong> en helt ny verden <strong>for</strong> de tid<strong>lige</strong>re bistandsklienter.<br />

<strong>–</strong> Jeg får min bistandshjælp som sædvanligt, <strong>for</strong>tæller<br />

Bjørn Ambjørn, og derudover tjener jeg 251<br />

kroner om ugen, som man må som bistandsklient.<br />

Det er ikke meget, men jeg får så meget andet godt<br />

i det her job!<br />

Jeg får så meget andet<br />

godt i det her job.<br />

Synlighed og identitet<br />

På vej til bigården på Sundholm får en flok skolebørn<br />

øje på Bjørn klædt i fuld beskyttelsesdragt. „Hej,<br />

Bjørn“ råber de enstemmigt gennem gitterhegnet<br />

til Sundholm.<br />

<strong>–</strong> Det er da sjovt, at børnene kan genkende mig,<br />

siger Bjørn og smiler bredt og hilser glad tilbage.<br />

<strong>–</strong> Skolerne er ret interesserede i vores biprojekt og<br />

denne her klasse var på besøg <strong>for</strong>leden.<br />

<strong>–</strong> Det giver da stolthed og værdighed at kunne et<br />

„håndværk“ som biavl jo er <strong>–</strong> en værdighed, som<br />

er svær at holde fast i som bistandsklient, der laver<br />

ingenting.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011 19


Tema: Projekt Bybi<br />

Maxwells opskrift<br />

på socialøkonomi<br />

20 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011<br />

Med sine mange års erfaring inden <strong>for</strong> socialøkonomi har Oliver Maxwell<br />

nogle meget klare holdninger til virksomheds<strong>for</strong>men.<br />

Han har sammenfattet dem i seks karakteristika.<br />

Tekst af: Mikael Hasle<br />

Foto: Anne-Dorte Boa Kock<br />

rojektet Bybi er bygget på de erfaringer,<br />

Oliver Maxwell har gjort sig i mere end ti år.<br />

De erfaringer har han sammenfattet til en<br />

tjekliste, som også andre sociale entreprenører<br />

kan lade inspirere af:<br />

1. Et klart, socialt eller miljømæssigt <strong>for</strong>mål:<br />

<strong>–</strong> Man skal have en god ide, et godt <strong>for</strong>mål,<br />

siger Oliver. Det kan være socialt, miljømæssigt<br />

eller sundhedsrelevant <strong>–</strong> og det skal<br />

være til at <strong>for</strong>stå <strong>for</strong> andre. Vores <strong>for</strong>mål er<br />

at få flere bier i København.<br />

2. Et produkt man sælge til en<br />

bestemt kunde.<br />

<strong>–</strong> Produktet skal hænge sammen med <strong>for</strong>målet.<br />

Vores produkt er københavnsk byhonning,<br />

men selvfølgelig skal man bruge flere<br />

bier <strong>for</strong> at lave mere honning.<br />

3. Gennemsigtighed.<br />

<strong>–</strong> Hvis man kigger på en socialøkonomisk<br />

virksomhed udefra, skal man kunne se, hvordan<br />

den økonomisk hænger sammen. Det<br />

skal være tydeligt, at der ikke er en ejer, der<br />

skraber pengene til sig.<br />

<strong>–</strong> Det skal simpelthen være gennemsigtigt,<br />

hvordan man tjener sine penge til lønninger<br />

og de andre udgifter. Hos os er konstruktionen<br />

et kooperativ, <strong>for</strong> den virksomheds<strong>for</strong>m<br />

er demokratisk og gennemsigtig.<br />

Det skal være<br />

tydeligt, at der<br />

ikke er en ejer,<br />

der skraber<br />

pengene til sig.<br />

4. Partnerskaber.<br />

<strong>–</strong> Socialøkonomiske virksomheder skal skabe<br />

partnerskaber i alt hvad de gør <strong>–</strong> og man<br />

skal hele tiden være opmærksom på, at partnerne<br />

også føler, at de får noget ud af det.<br />

<strong>–</strong> Her hos os har vi fået støtte og gratis hjælp<br />

fra mange <strong>for</strong>skel<strong>lige</strong> virksomheder <strong>–</strong> fra<br />

grafisk arbejde til juridisk bistand <strong>–</strong> og til<br />

gengæld har partnerne fået den gode historie<br />

og et nyt netværk.<br />

<strong>–</strong> For eksempel fik vi lov til at sætte en bigård<br />

op på taget af Bella Center. Det giver<br />

dem en rigtig god historie at <strong>for</strong>tælle <strong>–</strong> og vi<br />

kan så sælge honningen til deres ansatte.<br />

Alle får noget ud af det.<br />

5. Innovative principper.<br />

<strong>–</strong> Som socialøkonomisk iværksætter skal<br />

man spørge sig selv, hvad der gør ens projekt<br />

anderledes, og hvordan det gør projektet<br />

stærkere. Bybi har <strong>for</strong> eksempel den sociale<br />

dimension med at beskæftige brugere fra<br />

Sundholm. Vores <strong>for</strong>mål er stadigvæk at<br />

skaffe flere bier til byen <strong>–</strong> men måden vi<br />

gør det på er jobskabelse til marginaliserede<br />

grupper.<br />

<strong>–</strong> Man kan også sige, at vores demokratiske<br />

struktur og vores måde at oprette og ved<strong>lige</strong>holde<br />

netværk på er innovative.<br />

6. Lokal <strong>for</strong>ankring.<br />

<strong>–</strong> Den lokale <strong>for</strong>ankring i en by, et lokalsamfund<br />

eller i en målgruppe holder hele projektet<br />

sammen, rent fysisk. Sådan en lokal<br />

<strong>for</strong>ankring giver en klarhed om, hvem målgruppen<br />

er <strong>–</strong> og den gør det også nemmere<br />

at måle projektets udvikling. En anden <strong>for</strong>del<br />

ved den lokale <strong>for</strong>ankring er, at den gør det<br />

nemmere at finde samarbejdspartnere og<br />

finde ud af deres behov.<br />

fakta<br />

Oliver Maxwell <strong>–</strong> en socialøkonomisk ildsjæl<br />

• 33-årige Oliver Maxwell er uddannet antropolog (med udmærkelse) fra<br />

University of Durham i 2001 og har beskæftiget sig med socialøkonomi<br />

siden studietiden.<br />

• Udviklingsantropolog i 2002 <strong>–</strong> og har siden beskæftiget sig med<br />

socialt udviklingsarbejde<br />

• Som rådgivende antropolog med base i Vietnam har Oliver Maxwell<br />

arbejdet med blandt andre Verdensbanken, Fauna and Flora<br />

International <strong>–</strong> og han hjalp Brighton Kommune med at udarbejde<br />

en strategi <strong>for</strong> sociale entreprenører.<br />

• Oliver har også uddannet sociale entreprenører i at opbygge partnerskaber<br />

med private virksomheder, og da han kom til Danmark, blev han ansat<br />

som konsulent i Center <strong>for</strong> Socialøkonomi.<br />

I dag arbejder Oliver Maxwell på fuld tid som direktør <strong>for</strong> Bybi-projektet,<br />

hvor han har visioner om at introducere biavl <strong>for</strong> handicappede i 2012.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011 21


?<br />

Tema: Flere fleksjob <strong>–</strong> men hvordan?<br />

Flere fleksjob<br />

<strong>–</strong> men hvordan?<br />

22 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011<br />

Af Jeanett Dian Amonsen<br />

I seneste nummer af <strong>Fleksicurity</strong> <strong>for</strong>talte<br />

vi, at ant<strong>alle</strong>t af arbejdsløse fleksjobbere<br />

er det højeste nogensinde, og<br />

at ant<strong>alle</strong>t stiger hastigt. Nu sætter vi<br />

fokus på om det er muligt <strong>–</strong> midt i en<br />

krise <strong>–</strong> at skabe flere fleksjob på det<br />

danske arbejdsmarked. <strong>Fleksicurity</strong><br />

har spurgt en lang række handicap<strong>for</strong>eninger<br />

og organisationer <strong>–</strong> du kan se<br />

nogle af deres svar på de næste sider.<br />

Knapt 15.500 fuldtidspersoner var i januar<br />

2011 på ledighedsydelse (arbejdsløshedsunderstøttelse<br />

<strong>for</strong> fleksjobbere, red.). Det<br />

er 1.200 mere end året før, og siden november<br />

2008 er ant<strong>alle</strong>t af personer på<br />

ledighedsydelse steget knapt 30 procent.<br />

Der er 52.655 ansatte fleksjobbere i januar<br />

2011 <strong>–</strong> det er en lille stigning i ant<strong>alle</strong>t af<br />

stillinger, men da flere og flere godkendes<br />

til fleksjob, stiger ant<strong>alle</strong>t af arbejdsløse.<br />

Dansk Handicap Forbund:<br />

Brug <strong>for</strong> projekter og flere<br />

socialøkonomiske virksomheder<br />

1. Er det muligt at skabe flere fleksog<br />

skånejob i Danmark <strong>lige</strong> nu?<br />

Selvfølgelig kan mennesker med handicap<br />

komme i arbejde, selvom der tales krise.<br />

Loven i dag kompenserer <strong>for</strong> den enkeltes<br />

nedsatte funktionsevne. Der<strong>for</strong> er der ikke<br />

tale om, at en medarbejder med handicap<br />

skulle være mere dyr eller ’besværlig’ end<br />

andre medarbejdere.<br />

2. Hvordan kan flere komme i arbejde<br />

inden <strong>for</strong> det rumme<strong>lige</strong> arbejds<br />

marked?<br />

Først og fremmest er det vigtigt, at man fra<br />

politisk hold beslutter ikke at <strong>for</strong>ringe de gode<br />

kompensationsordninger, som eksisterer i<br />

dag. Den nuværende fleksjobordning er en<br />

unik ordning, som sikrer, at borgerne kompenseres<br />

<strong>for</strong> deres nedsatte arbejdsevne, så<br />

virksomhederne ikke har en ’ekstraudgift’ ved<br />

at ansætte mennesker med handicap. God<br />

og tilstrækkelig kompensation er <strong>for</strong>udsætningen<br />

<strong>for</strong> at få mennesker med handicap<br />

’med om bord’.<br />

Dernæst skal arbejdsgivere blive opmærksomme<br />

på, at også de har et socialt ansvar.<br />

Alle virksomheder har en interesse i, at der<br />

<strong>for</strong>tsat er et udbud af dygtige medarbejdere.<br />

Om få år bliver der af demografiske årsager<br />

færre hænder og dermed et stigende pres<br />

på dem, der kan bidrage. Der<strong>for</strong> er det også<br />

i virksomhedernes interesse at behandle<br />

medarbejdere godt og inkludere <strong>alle</strong> <strong>–</strong> ellers<br />

vil systemet få svært ved at hænge sammen.<br />

Susanne Olsen<br />

<strong>–</strong> Lands<strong>for</strong>mand <strong>for</strong> Dansk Handicap<strong>for</strong>bund<br />

<strong>–</strong> mener, at der er brug <strong>for</strong> flere<br />

socialøkonomiske<br />

virksomheder, der kan<br />

ansætte fleksjobbere.<br />

I Dansk Handicap Forbund ved vi, at man<br />

bedst kan få handicappede mennesker ud<br />

på arbejdsmarkedet med den person<strong>lige</strong> og<br />

’håndholdte’ indsats, hvor man opbygger det<br />

enkelte menneske og hjælper med at skabe<br />

kontakten til virksomhederne. Dette er svært<br />

<strong>for</strong> et kommunalt jobcenter, som har tidspres<br />

og økonomiske begrænsninger. Både <strong>for</strong> ledige<br />

fleksjobbere og førtidspensionister, som<br />

ønsker at komme i arbejde, er der behov <strong>for</strong><br />

særskilte projekter, som er adskilt fra det offent<strong>lige</strong><br />

system, og som først og fremmest<br />

tager det enkelte menneske alvorligt.<br />

De socialøkonomiske virksomheder og andre<br />

civilsamfundsprojekter synes at have held<br />

til at få bygget borgerne op. Det skyldes til<br />

dels, at de sætter ’sagen’ i første række (da<br />

profitmaksimering ikke er det primære mål).<br />

Dermed tager de det enkelte menneske alvorligt,<br />

mens de opererer på markedsvilkår,<br />

hvilket skaber realistiske arbejds<strong>for</strong>hold, som<br />

medvirker til at opbygge borgerne.<br />

Dette er ekstremt vigtigt, og det er det, som<br />

adskiller denne virksomhedstype fra meningsløse<br />

projekter, hvor indholdet har karakter<br />

af ’beskæftigelsesterapi’.<br />

Vi har set flere eksempler på, at borgere med<br />

handicap har begyndt deres arbejdsliv med<br />

en periode i en socialøkonomisk virksomhed,<br />

og at de herefter er rykket ud i andre private<br />

virksomheder.<br />

3. Har I ideer til, hvordan dette<br />

kan gøres ?<br />

At bevare de helt afgørende kompensationsordninger,<br />

som vi kender i dag.<br />

At etablere civilsamfundsprojekter/socialøkonomiske<br />

virksomheder i hele landet, som kan<br />

varetage den afklaring og opbygning af den<br />

enkelte borger, som de kommunale jobcentre<br />

i dag har svært ved at løse.<br />

At få virksomhederne til at <strong>for</strong>stå, at de har<br />

et medansvar, og at de har en interesse i at<br />

finde kvalificeret arbejdskraft <strong>–</strong> mens den<br />

endnu er tilgængelig.<br />

At få opbygget selvtillid hos mennesker med<br />

handicap, så de i højere grad bliver opsøgende,<br />

og får mod på at kaste sig ud i netværksskabende<br />

aktiviteter. Der<strong>for</strong> er det<br />

også glædeligt, at Danske Handicaporganisationer<br />

nu medvirker i en kampagne om<br />

motivation, som netop fokuserer på dette.<br />

4. Har erhvervslivet i en krisetid et<br />

socialt ansvar <strong>for</strong> mennesker med<br />

begrænset arbejdsevne?<br />

Ja, virksomhederne har et ansvar, da de er<br />

afhængige af <strong>–</strong> og lever af <strong>–</strong> arbejdskraft,<br />

og tager man kompensationsordningerne<br />

i betragtning, så er det udgiftsneutralt <strong>for</strong><br />

virksomhederne at ansætte mennesker med<br />

begrænset arbejdsevne.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011 23


?<br />

HjerneSagen:<br />

Tema: Flere fleksjob <strong>–</strong> men hvordan?<br />

Jobcentrene skal<br />

være mere kreative<br />

1. Er det muligt at skabe flere fleks- og<br />

skånejob i Danmark <strong>lige</strong> nu?<br />

Ja, netop på grund af besparelserne i virksomhederne<br />

er der nu åbnet <strong>for</strong> områder,<br />

hvor der ikke længere er ordinære fuldtidsjob,<br />

men hvor virksomheden har brug <strong>for</strong><br />

ansatte på halv tid <strong>–</strong> eksempelvis førtidspensionister<br />

eller fleksjobbere.<br />

Et eksempel er en tid<strong>lige</strong>re højt placeret sekretær<br />

på en arbejdsplads, som efter en hjerneskade<br />

blev ansat i fleksjob i en idrætshal.<br />

En række administrative opgaver blev ikke<br />

løst, og der var ikke råd til en fuldtidssekretær.<br />

H<strong>alle</strong>deren så muligheden <strong>for</strong> at få en<br />

kvalificeret arbejdskraft ind til at varetage<br />

opgaverne 15 timer om ugen.<br />

Eller en tid<strong>lige</strong>re regnskabsassistent, som<br />

efter en ulykke og følgeskader i hjernen fik<br />

ansættelse i et fleksjob hos en privat håndværker,<br />

som tid<strong>lige</strong>re havde haft en fuldtidsmedarbejder<br />

og efterfølgende havde<br />

<strong>for</strong>søgt at klare det administrative arbejde<br />

selv. I stedet ansatte han den tid<strong>lige</strong>re regnskabsassistent<br />

i et fleksjob, og hun har tilrettelagt<br />

sit arbejde sådan, at hun har 2 timers<br />

arbejde, 1­1½ times hvile og yder<strong>lige</strong>re 2<br />

timers arbejde på sit job <strong>alle</strong> hverdage og<br />

til <strong>alle</strong>s tilfredshed.<br />

2. Hvordan kan flere komme i arbejde inden<br />

<strong>for</strong> det rumme<strong>lige</strong> arbejdsmarked?<br />

HjerneSagen mener, at det stiller krav til<br />

jobcentrenes kreativitet og viden om de enkelte<br />

brancher i lokalområdet. Endvidere er<br />

der behov <strong>for</strong> en afbureaukratisering af området,<br />

så det bliver simpelt og nemt at ansætte<br />

24 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011<br />

Direktør i HjerneSagen,<br />

Lise Beha Erichsen, mener at en<br />

del virksomheder opgiver at ansætte<br />

folk i fleksjob på grund af bureaukrati.<br />

en person i fleksjob eller job med løntilskud<br />

til førtidspensionister, og der er behov <strong>for</strong>, at<br />

kommunerne er mere servicemindede over<br />

<strong>for</strong> borgere og virksomheder. For eksempel<br />

er sagsbehandlerne i jobcentrene ofte ikke<br />

fagligt kvalificerede til at give de rigtige råd<br />

og den rigtige vejledning i <strong>for</strong>bindelse med<br />

etableringen af og fastholdelse i fleksjob,<br />

og der<strong>for</strong> bliver bureaukratiet og ventetiden<br />

ofte tungt og langsommeligt.<br />

Dette skaber en mangel på den fleksibilitet,<br />

det danske arbejdsmarked ellers er kendt<br />

<strong>for</strong>, og der<strong>for</strong> bliver det en barriere i ansættelsen<br />

af personer i fleksjob eller job med<br />

løntilskud <strong>for</strong> førtidspensionister.<br />

Når sagsbehandlingen bliver langsommelig<br />

og tung, frygter HjerneSagen, at en del virksomheder<br />

vil opgive at ansætte folk med<br />

handicap i fleksjob eller job med løntilskud<br />

til førtidspensionister, da det bliver <strong>for</strong> besværligt.<br />

HjerneSagen anbefaler der<strong>for</strong>, at der ses på<br />

muligheden <strong>for</strong> at opkvalificere sagsbehandlerne<br />

i jobcentrene, gøre papirarbejdet elektronisk<br />

og lave nogle tyde<strong>lige</strong> vejled ninger<br />

til virksomhederne i stil med <strong>for</strong> eksempel<br />

socialtengagement.dk. Det væsent<strong>lige</strong> er,<br />

at det ikke er virksomhederne selv, der skal<br />

være opsøgende <strong>–</strong> de skal have oplysningerne<br />

serveret.<br />

3. Har I ideer til, hvordan dette kan gøres?<br />

Skab et <strong>for</strong>um hvor borger og virksomheder<br />

kan mødes. Det kan jobcenteret eventuelt<br />

være initiativtager til.<br />

• Jobcenteret kan med <strong>for</strong>del invitere de<br />

<strong>for</strong>skel<strong>lige</strong> brancher i lokalområdet til en<br />

drøftelse af deres arbejdskraftsituation<br />

og herunder også in<strong>for</strong>mere dem om muligheden<br />

<strong>for</strong> ansættelser af personer i<br />

fleksjob og job med løntilskud <strong>for</strong> førtidspensionister.<br />

• Jobcenteret skal sikre, at der er en eller to<br />

navngivne personer, virksomhederne og<br />

borgerne kan henvende sig til <strong>–</strong> offentliggør<br />

det i lokalavisen.<br />

• Jobcenteret kan invitere til jobmesse, hvor<br />

borgere og virksomheder kan møde hinanden.<br />

• De større vikarbureauer kan også være<br />

en mulighed <strong>for</strong> at sikre et match mellem<br />

virksomheder og borger. Jobcenteret kan<br />

her være med til at klæde vikarbureauerne<br />

bedre på og trække på deres netværk.<br />

4. Har erhvervslivet i en krisetid overhovedet<br />

et socialt ansvar <strong>for</strong> mennesker<br />

med begrænset arbejdsevne?<br />

Naturligvis. Handicappedes rettigheder er<br />

ikke afhængige af, om erhvervslivet/samfundet<br />

befinder sig i en krise <strong>–</strong> jvf. også<br />

handicapkonventionens artikel 3, hvor det<br />

fremgår, at samfundet ikke må være diskriminerende<br />

og skal sikre fuld og effektiv<br />

deltagelse og inklusion i samfundslivet <strong>for</strong><br />

handicappede. Dette følges desuden op af<br />

handicapkonventionens artikel 5.<br />

5. Har I kendskab til initiativer i <strong>for</strong>hold til<br />

fleksjobbere, som I synes <strong>for</strong>tjener<br />

særlig opmærksomhed? Nej.<br />

Gigt<strong>for</strong>eningen:<br />

Jobcentrene skal besøge<br />

arbejdspladserne<br />

1. Er det muligt at skabe flere fleks- og<br />

skånejob i Danmark <strong>lige</strong> nu?<br />

Det er usikkert. Vi mener, at med de nye<br />

stramninger på fleksjobområdet risikerer<br />

vi at udtømme ordningen <strong>for</strong> dens egent<strong>lige</strong><br />

indhold <strong>–</strong> blandt andet ved at fastsætte et<br />

loft <strong>for</strong> tilskuddet (som er et brud på kompensationsprincippet)<br />

og ved at tidsbegrænse<br />

bevillingen af fleksjob.<br />

Loftet og tidsbegrænsningen vil gøre fleksjobberens<br />

<strong>for</strong>sørgelsesgrundlag usikkert.<br />

Men en tidsbegrænsning er også til gene<br />

<strong>for</strong> arbejdsgiveren, som jo ikke kan vide,<br />

hvorvidt medarbejderen er på arbejdspladsen<br />

om fem år eller ej.<br />

2. Hvordan kan flere komme i arbejde inden<br />

<strong>for</strong> det rumme<strong>lige</strong> arbejdsmarked?<br />

Det afhænger meget af fremtiden <strong>for</strong> fleksjobordningen.<br />

Det er helt afgørende at bevare<br />

Lene Witte <strong>–</strong> direktør i Gigt<strong>for</strong>eningen<br />

<strong>–</strong> ser gerne, at flere kommuner benytter<br />

sociale klausuler, der kan hjælpe<br />

fleksjobbere ind på arbejdsmarkedet.<br />

udgangspunktet og grundlaget <strong>for</strong> ordningen,<br />

som er kompensationsprincippet. Det<br />

er det, der gør denne ordning enestående.<br />

Den <strong>lige</strong>stiller mennesker med nedsat arbejdsevne<br />

med mennesker med almindelig<br />

arbejdsevne på arbejdsmarkedet. Det<br />

betyder, at vi <strong>alle</strong> stilles <strong>lige</strong>, hvad angår<br />

<strong>muligheder</strong> <strong>for</strong> at oppe bære et <strong>for</strong>sørgelsesgrundlag<br />

på <strong>lige</strong> fod.<br />

De arbejdsret<strong>lige</strong> regler overføres til ordningen<br />

ved at man <strong>–</strong> som ordningen er i dag<br />

<strong>–</strong> tager udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige<br />

løn ved fastsættelse af<br />

tilskud mv. Mulighederne <strong>for</strong> fleksjob skal<br />

ikke afhænge af den enkeltes indkomst eller<br />

alder, men af den enkeltes sygdoms<strong>for</strong>løb.<br />

Og fleksjob skal sikre, at mennesker med<br />

sygdom og handicap bevarer tilknytningen<br />

til arbejdsmarkedet.<br />

3. Har I ideer til hvordan dette kan gøres?<br />

Vi vil <strong>for</strong>eslå, at man giver ansatte på jobcentrene<br />

mulighed <strong>for</strong> at tage med de enkelte<br />

ud på arbejdspladserne <strong>for</strong> at ud<strong>for</strong>me konkrete<br />

jobbeskrivelser i samarbejde med den<br />

enkelte og arbejdsstedet. Det vil øge fokus<br />

på de jobfunktioner, som den enkelte kan<br />

varetage.<br />

4. Har erhvervslivet i en krisetid overhovedet<br />

et socialt ansvar <strong>for</strong> mennesker<br />

med begrænset arbejdsevne?<br />

Erhvervslivet har naturligvis et ansvar, hvad<br />

enten det er krisetid eller ej, selvom det kan<br />

være vanske<strong>lige</strong>re at mobilisere dette ansvar<br />

i krisetider. Et <strong>for</strong>slag kan være, at man generelt<br />

indfører sociale klausuler både i det<br />

private og i det offent<strong>lige</strong> erhvervsliv.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011 25


?<br />

Tema: Flere fleksjob <strong>–</strong> men hvordan?<br />

26 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011<br />

Dansk Arbejdsgiver<strong>for</strong>ening:<br />

Der skal ikke<br />

skabes fleksjob<br />

Erik Simonsen fra Dansk Arbejdsgiver<strong>for</strong>ening<br />

mener det er tvivlsomt om det<br />

kan betale sig at skabe fleksjob.<br />

1. Er det muligt at skabe flere fleks- og<br />

skånejob i Danmark <strong>lige</strong> nu?<br />

Det afgørende er, om vi igen evner at skabe<br />

flere job generelt i Danmark. Private virksomheder,<br />

der har attraktive vilkår <strong>for</strong> at<br />

udvikle sig i Danmark, vil også kunne skabe<br />

job til personer, der har et helbredsproblem.<br />

Klarer den private sektor sig ikke godt, så<br />

vil rummet <strong>for</strong> at skabe job i den offent<strong>lige</strong><br />

sektor også være begrænset. I øjeblikket er<br />

det ikke tilstrækkeligt attraktivt <strong>for</strong> private<br />

virksomheder at producere og skabe job i<br />

Danmark. Det vil også påvirke ant<strong>alle</strong>t af<br />

job <strong>for</strong> personer med helbredsproblemer.<br />

Prioritet nummer et er altså at skabe bedre<br />

rammevilkår <strong>for</strong> private virksomheder.<br />

2. Hvordan kan flere komme i arbejde<br />

inden <strong>for</strong> det rumme<strong>lige</strong> arbejdsmarked?<br />

Det er ikke interessant at fokusere på at<br />

skabe flere fleksjob. Fleksjob dækker over<br />

en massiv offentlig støtte til job, som sandsynligvis<br />

vil blive oprettet al<strong>lige</strong>vel. Det der er<br />

brug <strong>for</strong>, er job til mennesker med helbredsproblemer.<br />

Det håndterer vi ganske godt i<br />

Danmark. Næsten 400.000 medarbejdere<br />

vurderes at være handicappede eller have et<br />

længerevarende helbredsproblem. Godt 80<br />

% af dem er ansat på ordinære vilkår. Det er<br />

den <strong>for</strong>m <strong>for</strong> beskæftigelse, vi skal øge i Danmark.<br />

Herved undgår vi A­ og B­hold blandt<br />

medarbejderne. Mange medarbejdere ved<br />

sandsynligvis ikke, at de har en kollega, der<br />

er handicappet eller har et længerevarende<br />

helbredsproblem.<br />

Fleksjobordningen har betydet, at en stigende<br />

andel af personer med handicap<br />

eller længerevarende helbredsproblemer<br />

modtager offent<strong>lige</strong> tilskud, men der er ikke<br />

samlet set blevet flere job til personer med<br />

handicap eller et længerevarende helbredsproblem<br />

(se evt. DA, Arbejdsmarkedsrapport<br />

2010, side 75).<br />

3. Har du ideer til hvordan dette kan gøres ?<br />

Det har stor betydning, at jobcentrene har en<br />

tæt og kundefokuseret kontakt til virksomhederne.<br />

Jobcentre der evner at servicere<br />

virksomhederne godt, vil typisk også opleve<br />

virksomheder, der er åbne over <strong>for</strong> at ansætte<br />

medarbejdere med helbredsproblemer.<br />

4. Har erhvervslivet i en krisetid overhovedet<br />

et socialt ansvar <strong>for</strong> mennesker<br />

med begrænset arbejdsevne ?<br />

Fleksjobordningen koster samfundet 10<br />

mia. kr. årligt, men det er tvivlsomt, om der<br />

er kommet meget socialt engagement ud af<br />

de mange penge. Der<strong>for</strong> er det også positivt,<br />

at mange partier i Folketinget har talt<br />

<strong>for</strong> en re<strong>for</strong>m af fleksjob, som gør ordningen<br />

mindre attraktiv <strong>for</strong> den enkelte og <strong>for</strong><br />

virksomhederne.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011 27


?<br />

Tema: Flere fleksjob <strong>–</strong> men hvordan?<br />

B<strong>alle</strong>rup stiller<br />

sociale krav<br />

N<br />

28 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011<br />

Sociale klausuler kan være med til at skabe flere fleksjobstillinger. De danske<br />

kommuner har de seneste ti år i stigende grad benyttet muligheden <strong>for</strong> at stille<br />

sociale krav til deres leverandører. B<strong>alle</strong>rup Kommune nordvest <strong>for</strong> København<br />

har det seneste år arbejdet meget bevidst med at bruge sociale klausuler.<br />

Tekst:<br />

Jeanett Dian Amonsen<br />

år der bliver gjort rent i B<strong>alle</strong>rup<br />

Kommunes bygninger, så er personalet i<br />

rengøringsfirmaet socialt ansvarligt sammensat.<br />

For hvis personalet ikke er det <strong>–</strong> ja,<br />

så havde firmaet aldrig fået lov at gøre rent<br />

i bygningerne. B<strong>alle</strong>rup Kommune er en af<br />

de danske kommuner, der stiller krav om<br />

eksempelvis ansættelse af marginaliserede<br />

unge eller fleks­/skåneansættelser hos<br />

en leverandør. Kommunen driver dermed<br />

en socialt ansvarligt beskæftigelsespolitik,<br />

når der købes ind, <strong>for</strong>talte viceborgmester<br />

Jesper Würtzen på Huset Venture Østs erhvervskonference<br />

den 8. april.<br />

Det er vigtigt, at<br />

arbejdsmarkedet<br />

er rummeligt.<br />

Rummeligt arbejdsmarked<br />

<strong>–</strong> Vi bruger sociale klausuler, <strong>for</strong>di vi eksempelvis<br />

ønsker at så mange unge som muligt<br />

får en uddannelse og et job. Hvis ikke virksomhederne<br />

opretter pladserne af sig selv,<br />

må vi hjælpe dem. Det er vigtigt, at arbejdsmarkedet<br />

er rummeligt og tager hensyn til<br />

såvel ledige som personer med begrænsninger<br />

i arbejdsevnen. Ved at stille krav til<br />

leverandører får vi også den private sektor<br />

til at påtage sig et socialt ansvar og bidrage<br />

til at unge får en uddannelse, og til at der<br />

også bliver plads til de lidt svagere borgere,<br />

siger borgmester Ove E. Dals gaard, Soc.dem.<br />

To udbud det seneste år<br />

<strong>–</strong> I B<strong>alle</strong>rup Kommune har vi det seneste<br />

år sat fokus på brugen af sociale klausuler,<br />

siger Søren Krøigaard, direktør i B<strong>alle</strong>rup<br />

Kommune.<br />

B<strong>alle</strong>rup Kommune har brugt sin ret til at<br />

bruge sociale klausuler ved to af kommunens<br />

store udbud på det seneste <strong>–</strong> nemlig<br />

rengøringsudbuddet og udbuddet vedrørende<br />

ved<strong>lige</strong>holdelse af kommunens mange<br />

grønne arealer.<br />

Lokal model<br />

Når en kommune vil bruge sociale klausuler<br />

kan den få råd og vejledning <strong>–</strong> blandt andet<br />

hos Konkurrence­ og Erhvervsstyrelsen. B<strong>alle</strong>rup<br />

Kommune har valgt at indarbejde egne,<br />

lokalt <strong>for</strong>ankrede <strong>for</strong>muleringer i styrelsens<br />

<strong>for</strong>slag til <strong>for</strong>mulering, så kommunen i dag<br />

har et sæt sociale klausuler, der fungerer<br />

bedst muligt i netop B<strong>alle</strong>rup Kommune.<br />

Kommunen stiller i sin egen version blandt<br />

andet krav om, at en mulig leverandør samarbejder<br />

med jobcenteret og ansætter en vist<br />

antal unge. Kommunen <strong>for</strong>venter også, at<br />

leverandøren har et passende antal fleks­<br />

og skånejobbere.<br />

Er flere fleks- og skånejobbere<br />

kommet i arbejde efter jeres brug<br />

af sociale klausuler?<br />

<strong>–</strong> Det er endnu <strong>for</strong> tidligt at gøre op. Udbuddet<br />

af vores rengøringsenhed trådte i<br />

kraft 1. januar, men medarbejdernes gamle<br />

overenskomster løber først ud nu. Så det er<br />

først nu, de sociale klausuler træder i kraft.<br />

Den nye leverandør på vej­ og parkområdet<br />

starter først i juli, så vi må vente lidt endnu<br />

med at se de konkrete resultater <strong>–</strong> men jeg<br />

er sikker på, at de kommer, siger borgmester<br />

Ove E. Dalsgaard.<br />

B<strong>alle</strong>rup Kommune planlæger at bruge de<br />

sociale klausuler på de store udbud fremover<br />

<strong>–</strong> eksempelvis anlægs­ og driftsentrepriser,<br />

men også på andre serviceudbud som <strong>for</strong><br />

eksempel kørsel.<br />

fakta<br />

Hvad er en social klausul?<br />

En social klausul vil typisk være et krav,<br />

der indsættes i kontrakten på <strong>lige</strong> fod<br />

med fag<strong>lige</strong> og indholdsmæssige krav til<br />

opgaven. Klausulen indebærer en nærmere<br />

angivet social <strong>for</strong>pligtelse <strong>for</strong> den,<br />

der vinder opgaven. En social klausul<br />

kan også være et krav i en intern kontrakt,<br />

altså kontraktstyring.<br />

En social klausul kan <strong>for</strong> eksempel<br />

sigte mod at ansætte et bestemt antal<br />

medarbejdere på sær<strong>lige</strong> vilkår eller at<br />

<strong>for</strong>mulere en etnisk <strong>lige</strong>stillingspolitik.<br />

Formålet med sociale klausuler er at<br />

gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt.<br />

Hårde og bløde klausuler<br />

Ved hårde klausuler kan der stilles<br />

meget konkrete krav til leverandøren om<br />

Borgmester i B<strong>alle</strong>rup, Ove E. Dalsgaard styrer en<br />

kommune, der bevidst bruger sociale klausuler.<br />

at sikre, at den sociale <strong>for</strong>pligtelse<br />

bliver overholdt. Det kan <strong>for</strong> eksempel<br />

være et krav om, at der til<br />

udførelse af opgaven skal ansættes<br />

et vist antal personer på sær<strong>lige</strong><br />

vilkår, eller at leverandøren skal<br />

have praktikanter.<br />

Kommunen kan også vælge en<br />

blødere klausul, hvor leverandøren<br />

blot skal tilstræbe at overholde<br />

den sociale klausul. Det gør det<br />

sværere <strong>for</strong> kommunen at vide, om<br />

leverandøren gør sit bedste <strong>for</strong> at<br />

nå målet.<br />

Til gengæld kan den blødere <strong>for</strong>mulering<br />

være et godt grundlag <strong>for</strong><br />

et tillidsfuldt samarbejde mellem<br />

virksomheden og kommunen.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011 29


?<br />

Tema: Flere fleksjob <strong>–</strong> men hvordan?<br />

Kampagne skal få<br />

flere personer med<br />

handicap i job<br />

Tekst: Jakob Rom Johansen,<br />

kommunikationsmedarbejder,<br />

CABI <strong>–</strong> Center <strong>for</strong> Aktiv<br />

BeskæftigelsesIndsats.<br />

an man arbejde på en maskinstation,<br />

når man mangler en hånd? Og kan man<br />

fungere på en arbejdsplads, hvis man har<br />

en psykisk lidelse? Det kan man godt, men<br />

det kræver et opgør med vanetænkning,<br />

og at både virksomheder og personer med<br />

handicap ser på <strong>muligheder</strong> frem <strong>for</strong> begrænsninger<br />

Det er et af budskaberne i en stor kampagne<br />

med navnet Søg job <strong>–</strong> evner i fokus, der i<br />

maj blev sat i gang af Beskæftigelsesministeriet,<br />

Danske Handicaporganisationer og<br />

Virksomheds<strong>for</strong>um <strong>for</strong> Socialt Ansvar (VFSA)<br />

SFI <strong>–</strong> Det Nationale Forskningscenter <strong>for</strong><br />

Velfærd udgav i marts i år en rapport, der<br />

viser, at beskæftigelsen blandt voksne personer<br />

med handicap i 2010 lå på 47 procent,<br />

mens t<strong>alle</strong>t var 77 procent <strong>for</strong> personer uden<br />

handicap.<br />

Særlig ud<strong>for</strong>dring <strong>for</strong> personer med<br />

psykiske lidelser<br />

Og selvom danskerne generelt er blevet mere<br />

positive over <strong>for</strong> at have en kollega med et<br />

handicap, så er der stadig barrierer ­ især<br />

<strong>for</strong> personer med en psykisk lidelse. Rapporten<br />

fra SFI viser, at 56 procent ville have<br />

betænkeligheder ved at have en kollega<br />

med en psykisk lidelse. Det skal kampagnen<br />

gøre op med.<br />

30 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011<br />

Under halvdelen af <strong>alle</strong> voksne med handicap er i<br />

beskæftigelse. Det skal en ny, stor kampagne lave om på,<br />

og gennem blandt andet karrieredage, arrangementer <strong>for</strong><br />

virksomheder og en inspirationsbank skal flere personer<br />

med handicap hjælpes i job.<br />

K A<br />

­ Kampagnen skal rykke ved holdningerne<br />

hos både personer med handicap, virksomheder<br />

og jobcentre. Alle skal fokusere på<br />

ressourcerne hos personer med handicap<br />

frem <strong>for</strong> på de barrierer, som eventuelt gør<br />

det svært. For <strong>alle</strong> har ressourcer, og selvom<br />

man har ADHD kan man godt have en HAeller<br />

HD­uddannelse, siger beskæftigelsesminister<br />

Inger Støjberg (V).<br />

I virksomhedernes egen interesse<br />

Formand <strong>for</strong> VFSA og administrerende direktør<br />

<strong>for</strong> servicegiganten ISS Facility Services<br />

A/S, Maarten van Engeland, mener, at det er<br />

i virksomhedernes egen interesse at åbne<br />

dørene <strong>for</strong> personer med handicap. De har<br />

slet ikke råd til at lade være.<br />

­ Virksomhederne står snart igen i en situation,<br />

hvor vi har brug <strong>for</strong> <strong>alle</strong> hænder og hoveder.<br />

Vi har hverken økonomisk eller menneskeligt<br />

set råd til ikke at give <strong>alle</strong> en fair<br />

chance på arbejdsmarkedet, siger Maarten<br />

van Engeland.<br />

Ud over at påvirke virksomhedernes holdning<br />

til at ansætte personer med handicap, så<br />

handler kampagnen om at få personer med<br />

handicap til at være mere aktivt jobsøgende.<br />

Og endelig skal jobcentrene motiveres til at<br />

hjælpe personer med handicap så effektivt<br />

som muligt med at finde job.<br />

Der er afsat 10 millioner kroner fra handicappuljen<br />

til kampagnen, og blandt initiativerne<br />

er følgende:<br />

• Karrieredage hos virksomheder <strong>for</strong> personer<br />

med handicap<br />

• Møder om jobsøgning <strong>for</strong> personer med<br />

handicap<br />

• Arrangementer hvor virksomheder kan<br />

blive klædt på til at ansætte personer<br />

med handicap<br />

• En hotline til spørgsmål om handicap og job<br />

• Hjemmesiden www.joboghandicap.dk der<br />

skal tjene som inspirationsbank <strong>for</strong> virksomheder<br />

og personer med handicap<br />

Kampagnens hjemmeside, www.evnerifokus.<br />

dk, vil løbende blive opdateret om, hvor og<br />

hvornår de <strong>for</strong>skel<strong>lige</strong> arrangementer finder<br />

sted. Her kan du også finde linksamlinger til<br />

mere viden, og siden bliver opdateret med<br />

kampagnens synlighed i medierne.<br />

Hotline til spørgsmål om handicap og job<br />

<strong>–</strong> hvad enten du er jobsøgende eller kommer<br />

fra en virksomhed <strong>–</strong> finder du på www.<br />

vidensnetvaerket.dk/evnerifokus.<br />

Job<strong>for</strong>midling via<br />

Facebook<br />

Som led i kampagnen Søg job <strong>–</strong> evner i fokus har<br />

CABI åbnet hjemmeside, der skal inspirere virksomheder<br />

og jobsøgende med handicap til at finde<br />

sammen. Samtidig eksperimenteres der med en<br />

alternativ <strong>for</strong>m <strong>for</strong> jobsøgning: job<strong>for</strong>midling via<br />

netværkssiden Facebook.<br />

Tekst: Jakob Rom Johansen,<br />

kommunikationsmedarbejder,<br />

CABI <strong>–</strong> Center <strong>for</strong> Aktiv<br />

BeskæftigelsesIndsats.<br />

nne Vedsted Hansen har læst engelsk<br />

og billedkunst på universitet og er i<br />

dag ansat som fuldmægtig i den centrale<br />

studieadministration ved Aarhus Universitet<br />

<strong>–</strong> og så er hun ordblind. Men selvom hun<br />

dagligt er nødt til at læse og skrive som en<br />

del af sit arbejde, så klarer hun det med et<br />

par små kneb.<br />

Som hjælpemidler har hun en såkaldt itrygsæk,<br />

der indeholder et syntetisk taleprogram,<br />

der kan læse tekst op, og et medstavningsprogram,<br />

som de fleste kender fra<br />

mobiltelefonens ordbog. Og med de hjælpemidler<br />

får hun hverdagen på arbejdspladsen<br />

til at fungere.<br />

Fokus på kvalifikationerne<br />

Anne og hendes arbejdsgiver er to af de personer,<br />

du kan møde i video<strong>for</strong>tællinger på<br />

hjemmesiden www.joboghandicap.dk. Det er<br />

en inspirationsbank, som er henvendt til virksomheder<br />

og til jobsøgende med handicap.<br />

CABI <strong>–</strong> Center <strong>for</strong> Aktiv BeskæftigelsesIndsats<br />

og Arbejdsmarkedsstyrelsen står bag<br />

hjemmesiden, der er en del af kampagnen<br />

Søg job <strong>–</strong> evner i fokus. Et af målene med<br />

hjemmesiden er at få flere virksomheder til<br />

at se, at det faktisk godt kan lade sig gøre<br />

at ansætte personer med handicap, uden<br />

at det behøver at være et stort problem.<br />

<strong>–</strong> Det bør være ansøgerens kvalifikationer,<br />

og ikke et eventuelt handicap, der er det afgørende,<br />

når der skal ansættes. Der<strong>for</strong> har vi<br />

samlet en hel stribe eksempler på virksomheder,<br />

der viser, at hverdagen sagtens kan<br />

hænge sammen, selvom en medarbejder<br />

har et handicap, siger Bente Nissen, CABI’s<br />

temaleder <strong>for</strong> viden om handicap.<br />

Handicap skal ikke stå i vejen<br />

Samtidig er det også et mål med hjemmesiden<br />

at give flere personer med handicap<br />

inspiration, redskaber og mod på at være<br />

mere aktivt jobsøgende.<br />

<strong>–</strong> Nogle personer med handicap kan godt<br />

komme til at lade deres handicap stå i vejen<br />

<strong>for</strong> deres jobsøgning. Med video<strong>for</strong>tællingerne<br />

vil vi gerne vise, at det godt kan lade sig gøre<br />

at få et job og samtidig vise virksomhederne,<br />

at det slet ikke er så svært at have en medarbejder<br />

med handicap, siger Bente Nissen.<br />

Anne Vedsted Hansen havde i <strong>for</strong>vejen selv<br />

fundet ud af, hvilke it­værktøjer hun skulle<br />

have <strong>for</strong> at få dagligdagen til at køre, og hendes<br />

chef, områdeleder Jette Loll Pedersen, er<br />

også fuldt tilfreds med at have Anne ansat.<br />

<strong>–</strong> Jeg går ikke rundt og tænker på, at Anne er<br />

handicappet, og at hun skal have specielle<br />

hensyn. Tværtimod tænker jeg på Anne, som<br />

jeg tænker på <strong>alle</strong> mine andre kollegaer, si­<br />

ger Jette Loll Pedersen i videoen på www.<br />

joboghandicap.dk<br />

I job med Facebook<br />

Inspirationsbanken har også sin egen side<br />

på netværkssiden Facebook. Den hedder<br />

Det halter med job og handicap, og her kan<br />

Facebook­brugere hjælpe tre konkrete personer<br />

med handicap til at finde et job.<br />

På Facebook­siden stiller tre jobsøgende<br />

deres CV til rådighed, og i en præsentationsvideo<br />

<strong>for</strong>tæller de om sig selv, hvad<br />

deres handicap har af betydning <strong>for</strong> deres<br />

arbejdssituation, og hvilke specielle hensyn<br />

der eventuelt skal tages.<br />

<strong>–</strong> Tanken bag Facebook­siden er at <strong>for</strong>søge<br />

at hjælpe nogle mennesker i job via netværk.<br />

Her kan vi samle en masse <strong>for</strong>skel<strong>lige</strong>, som<br />

kan sprede ordet videre ud i deres eget netværk,<br />

og på den måde håber vi at matche<br />

en jobsøgende med en arbejdsgiver, siger<br />

Bente Nissen.<br />

Hvis du er nysgerrig efter at se, hvordan<br />

Facebook­siden fungerer, så gå ind på www.<br />

facebook.com/dethaltermedjoboghandicap<br />

og tryk „Synes godt om“. Du kan også invitere<br />

dit netværk til siden. Selvom du måske ikke<br />

selv skal ansætte, er der måske en i dit netværk,<br />

der står og mangler en medarbejder.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011 31


?<br />

Tema: Flere fleksjob <strong>–</strong> men hvordan?<br />

Vi vil gerne have job!<br />

På Facebook­siden Det halter med job og handicap stiller tre personer med handicap deres CV til rådighed.<br />

Til gengæld vil de gerne have et job. De tre jobsøgende med handicap skiftes jævnligt ud. Her kan du møde tre af dem:<br />

Lars Rozek<br />

Lars har 26 års erfaring inden <strong>for</strong> håndværksbranchen,<br />

hvor han har arbejdet som møbelsnedker<br />

og bygningsarbejder.<br />

Derudover har han en stor interesse <strong>for</strong> computere<br />

og elektronik, og er god til at finde fejl<br />

på maskiner og reparere dem.<br />

Lars er stærkt hørehæmmet, men kommunikerer<br />

fint på tomandshånd ved hjælp af mimik,<br />

mundaflæsning eller med pen og papir.<br />

I praksis har det ingen betydning <strong>for</strong> arbejdet.<br />

Uddannelse<br />

1982/08­1985/03: Håndværkerskolen,<br />

København. Møbelsnedker, bygningssnedker<br />

og aluminiumsfacader.<br />

Erhvervserfaring<br />

2003/04­2011/01: Trapgraad A/S<br />

Aluminiumsarbejde. Samlede vinduesrammer<br />

og dørkarme i aluminium.<br />

1990/02­2003/04: Erik Boisen A/S<br />

Møbelfabrik. Samlede skabe, pudsede<br />

og samlede skuffer.<br />

1987/04­1989/10: Vadum Møbelfabrik A/S<br />

Stolefabrik. Pudsede stole, lænestole og sofaer.<br />

1986/04­1986/08: Nielsen & Sønner A/S<br />

Bygningssnedker. Arbejdede med vindueskarme<br />

og samlede vinduesrammer.<br />

1985/08­1986/04: JNS Finans A/S<br />

Bygningssnedker.<br />

Samlede vindues­ og dørkarme.<br />

32 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011<br />

Stinna Brinch Christensen<br />

Stinna er uddannet cand.mag i engelsk fra<br />

Syddansk Universitet og har 10 års erfaring<br />

fra <strong>for</strong>eningsverdenen. Hun har bestredet<br />

poster som <strong>for</strong>mand, bestyrelsesmedlem og<br />

kasserer, og hun har arbejdet som redaktør.<br />

Hun har erhvervserfaring fra servicevirksomheden<br />

ISS Facility Services.<br />

Stinna er stærkt svagtseende og kan kun se<br />

10 procent med venstre øje. Hun er berettiget<br />

til hjælpemidler, som hun kan søge gennem<br />

jobcenteret. Det koster hverken tid eller penge<br />

<strong>for</strong> en arbejdsgiver.<br />

Uddannelse<br />

2004/08­2011/02: Cand.mag. i engelsk,<br />

Syddansk Universitet<br />

2002­2003: Folkesundhedsvidenskab<br />

<strong>–</strong> uafsluttet<br />

1999­2000: Ergoterapeutuddannelsen<br />

<strong>–</strong> uafsluttet<br />

1998: Student, VUC Esbjerg<br />

Erhvervserfaring<br />

1999: ISS ­ Køjereder og rengøring af tog<br />

1996­1998: ISS ­ Køjereder på Englandsfærgen<br />

Begge job har givet mig god erfaring med arbejdsmarkedet.<br />

Jeg var rigtig glad <strong>for</strong> dem, og<br />

jeg havde mange gode kolleger. Herfra har jeg<br />

lært at samarbejde med<br />

mange typer af mennesker.<br />

Lorenz Herbst<br />

Lorenz har gennem 35 år været specialarbejdsmand,<br />

og han har primært arbejdet som<br />

sølvsliber og ­polerer.<br />

Lorenz er døv, men han kan sagtens begå sig<br />

på en arbejdsplads via mimik, mundaflæsning<br />

og ved at skrive på en blok.<br />

Erhvervserfaring<br />

1990/10­2010/06: Fredericia Sølv<br />

Sølv­ og pletsliber. Hjemsendt da firmaet gik<br />

konkurs i juni 2010.<br />

1977/11­1990/10: Brdr. Hejls Sølv­ og<br />

Pletvarefabrik A/S<br />

Sølv­ og pletsliber og polerer.<br />

1976/01­1976/12: Fredericia Motorkompagni<br />

A/S (Lada)<br />

Autolakerer.<br />

1973/06­1975/06: Cohr Sølvvarefabrik<br />

Sølvsliber.<br />

Hurtig sygesamtale<br />

skal hjælpe<br />

Tulip­medarbejdere<br />

M<br />

Souschef Jesper Lorenzen hjælper de sygemeldte på Tulips fabrik i Faaborg med at<br />

<strong>for</strong>tsætte arbejdslivet. Efter en dags fravær tager han en sygesamtale med den ansatte.<br />

Hans funktion var en stor hjælp <strong>for</strong> Helle Marvig Hansen.<br />

Tekst: Anne-Mette Gyldenløv,<br />

freelancejournalist,<br />

Foto: Per Gudmann<br />

estersvend og souschef, Jesper<br />

Lorenzen, har som en del af sit job en vigtig<br />

funktion på sin virksomhed. Det er nemlig<br />

ham, der har en personlig samtale med <strong>alle</strong><br />

medarbejdere, der har haft en sygedag.<br />

<strong>–</strong> De kommer op på mit kontor, hvor vi snakker<br />

om, hvad de har fejlet. Så spørger jeg<br />

<strong>altid</strong>, om deres sygdom skyldes <strong>for</strong>hold på<br />

arbejdspladsen, og om der er noget, vi kan<br />

gøre anderledes, siger Jesper Lorenzen.<br />

Kollegial hjælp<br />

Han ser ikke sit job som en kontrolfunktion,<br />

men som en hjælp til kollegerne og en måde<br />

at være opmærksom på, om de måske har<br />

private problemer, som påvirker dem.<br />

<strong>–</strong> Det er en god måde at finde ud af, om der<br />

er noget, vi skal være opmærksomme på.<br />

Det kan være en skilsmisse eller dødsfald<br />

i den nærmeste familie. Så ved jeg, at her<br />

er en kollega, der skal gøres lidt ekstra <strong>for</strong>,<br />

siger Jesper Lorenzen.<br />

Han har været på flere kurser om sikkerhed,<br />

sygefravær og stress. Han har også en<br />

mentor­uddannelse, der sammen med et<br />

stort netværk gør ham i stand til at hjælpe<br />

medarbejderne bedst muligt.<br />

Hensyn til helbred<br />

En del af hans funktion er også at hjælpe<br />

medarbejderne med at komme igennem det<br />

kommunale system. Senest har han hjulpet<br />

Helle Marvig Hansen med at få et fleksjob,<br />

der tilgodeser hendes helbred.<br />

Det var min første<br />

opgave at hjælpe<br />

Helle.<br />

<strong>–</strong> Det var min første store opgave at hjælpe<br />

Helle. Hun har ikke skulle tænke på det med<br />

kommunen, <strong>for</strong> det har jeg taget mig af. Vi<br />

har holdt samtaler hver uge, og sagsbehandlingen<br />

gik hurtigt, siger Jesper Lorenzen.<br />

<strong>–</strong> Hendes sygdom blev min første store opgave,<br />

og det er gået rigtig godt. Hun er mit<br />

svendestykke, siger han.<br />

Jesper Lorenzen glæder sig over at kunne hjælpe<br />

sygemeldte kolleger, så de kan fastholde deres<br />

arbejde.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011 33


Fleksjob på fabrikken<br />

I<br />

Leddegigt kunne have sat en stopper <strong>for</strong> Helle Marvig Hansens 30 år på<br />

Tulips fabrik i Faaborg. Men arbejdspladsen tog selv et ansvar, da hun<br />

blev syg, og har sammen med kommunen sikret Helle et fleksjob.<br />

En sygesamtale med ledelsen var starten på at kunne blive på Tulip.<br />

Tekst: Anne-Mette Gyldenløv,<br />

freelancejournalist,<br />

Foto: Per Gudmann<br />

et rum fyldt af ruller med etiketter sidder<br />

52­årige Helle Marvig Hansen ved computeren<br />

og taster tal ind. En rulle bliver sat på<br />

maskinen, og 200 etiketter er klar til brug.<br />

<strong>–</strong> Hvis du <strong>for</strong> 10 år siden havde sagt, jeg i<br />

dag ville sidde ved en computer, så havde jeg<br />

sagt, du var tosset, siger Helle Marvig Hansen.<br />

Hun har leddegigt i hele kroppen, men det<br />

<strong>for</strong>hindrer hende ikke i at komme på arbejde<br />

hver dag.<br />

<strong>–</strong> Selvom jeg har ondt, kan jeg næsten ikke<br />

lade være med at komme på job, <strong>for</strong> mit arbejde<br />

passer til mig. Og så <strong>for</strong> at være sammen<br />

med kollegaerne, smiler hun.<br />

Jeg regnede ikke<br />

med, jeg kom<br />

her mere.<br />

Ondt i leddene<br />

I over 30 år har hun arbejdet på Tulip i Faaborg.<br />

Men så begyndte smerterne.<br />

34 <strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011<br />

<strong>–</strong> Jeg hævede op og fik meget ondt. Jeg faldt<br />

om af træthed, når jeg kom hjem. Når det var<br />

værst, var det i både hænder, fødder, knæ,<br />

håndled og skuldre <strong>–</strong> på en gang, <strong>for</strong>klarer<br />

Helle Marvig Hansen.<br />

En sygemelding var uundgåelig. <strong>–</strong> Jeg regnede<br />

ikke med at komme her mere, <strong>for</strong> jeg<br />

kunne ikke holde til arbejdet.<br />

Ingen slåskamp<br />

Allerede efter en sygedag kom hun til samtale<br />

med mestersvend Jesper Lorenzen. Han<br />

taler med de sygemeldte på fabrikken om,<br />

hvor<strong>for</strong> de er syge, og hvad han og virksomheden<br />

kan gøre <strong>for</strong> at hjælpe dem videre.<br />

<strong>–</strong> Helle kom op på mit kontor til en samtale<br />

<strong>lige</strong>som <strong>alle</strong> andre, og så snakkede vi om<br />

hendes problemer. Det stod hurtigt klart,<br />

at vi måtte finde en løsning, der var mere<br />

skånsom, siger Jesper Lorenzen.<br />

Med sygdommen begyndte også en kamp<br />

med kommunen om Helle Marvig Hansens<br />

fremtidige arbejdsliv. Her trådte Jesper<br />

Lorenzen til og blev bindeleddet mellem<br />

hende og kommunen, så Helle kun skulle<br />

fokusere på sin sygdom.<br />

<strong>–</strong> Det føltes rigtigt godt at kunne hjælpe<br />

Helle. Det var en sag, jeg gik meget op i, <strong>for</strong><br />

jeg ville gerne hjælpe hende så meget som<br />

muligt gennem hele <strong>for</strong>løbet, siger Jesper<br />

Lorenzen.<br />

Sammenstykket fleksjob<br />

Han, tillidsmanden og Tulip testede, hvor<br />

mange arbejdstimer Helle Marvig Hansen<br />

kunne holde til og fik oprettet et 20­timers<br />

fleksjob til hende. Jobbet er sammenstykket<br />

af opgaver, der tid<strong>lige</strong>re har ligget på <strong>for</strong>skel<strong>lige</strong><br />

medarbejdere. Blandt andet etiketopsætningen,<br />

som en mestersvend før tog sig af.<br />

Alle steder burde<br />

have sådan en<br />

som Jesper.<br />

<strong>–</strong> Min skræk var at skulle et andet sted hen<br />

i arbejdsprøvning, så jeg er lykkelig <strong>for</strong> at<br />

kunne blive. Jesper har været en stor hjælp,<br />

<strong>for</strong>tæller Helle Marvig Hansen.<br />

<strong>–</strong> Alle arbejdspladser burde have en som Jesper.<br />

Uden ham ved jeg ikke, hvor jeg havde<br />

været i dag. Jeg er ikke færdig med at gå på<br />

arbejde endnu.<br />

I sit lille etiketteringsrum arbejder Helle Marvig Hansen 20 timer<br />

om ugen. Sammen med mestersvend Jesper Lorenzen har hun<br />

fundet frem til, hvad hun kan holde til.<br />

Leddegigten i Helle Marvig<br />

Hansens hænder truede med at<br />

sende hende ud af arbejdsmarkedet,<br />

men Tulip skruede<br />

et fleksjob sammen til hende.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 16 2011 35


Siden sidst...<br />

Handicaphus opføres<br />

Hjælp til at finde skånejob<br />

Opførelsen af handicaporganisationernes nye<br />

domicil ved Høje­Taastrup i Storkøbenhavn<br />

er i gang.<br />

Den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania og<br />

Villum Fonden har gjort det økonomisk muligt<br />

at skabe verdens mest tilgænge<strong>lige</strong> kontor­ og<br />

konferencehus. Når huset står færdigt, vil det<br />

være det første kontorbyggeri, der stræber efter<br />

100 procent tilgængelighed <strong>for</strong> <strong>alle</strong>. Danske<br />

Handicaporganisationer er en paraplyorganisation<br />

<strong>for</strong> 32 selvstændige handicaporganisationer<br />

med i alt 320.000 medlemmer. I det nye<br />

domicil i Taastrup samles 17 organisationer<br />

med omkring 265 ansatte. Godt en femtedel<br />

af de ansatte har et handicap.<br />

Afslag var ok<br />

Vestre Landsret har afgjort, at Herning Kommune<br />

var i sin fulde ret til ikke at ansætte en<br />

spastisk lammet socialrådgiver. Socialrådgiveren<br />

følte, at afslag på et job var udtryk <strong>for</strong> urimelig<br />

<strong>for</strong>skelsbehandling på grund af hans fysiske<br />

handicap. Han krævede sammen med blandt<br />

andet Dansk Socialrådgiver<strong>for</strong>ening en erstatning<br />

på 200.000 kroner. Men Vestre Landsret<br />

vurderede, at Jobcenter Herning havde ret til<br />

ikke at ansætte manden <strong>–</strong> dels på grund af en<br />

bedre kvalificeret ansøger og dels at manden<br />

var helt nyuddannet.<br />

Hvis man kan og vil, må man gerne arbejde lidt,<br />

selvom man er på førtidspension. I et nyt projekt<br />

vil det lokale beskæftigelsesråd i Furesø Kommune<br />

hjælpe førtidspensionister med at finde<br />

et løntilskudsjob <strong>–</strong> det der før hed et skånejob.<br />

Tilbuddet fra Furesø Kommune går ud på at<br />

hjælpe den enkelte borger med at finde et job<br />

og etablere den rette ordning med arbejdsgiveren.<br />

Løntilskudsordningen er fleksibel i <strong>for</strong>hold<br />

til jobtyper, arbejdstider og helbredsmæssige<br />

hensyn. Vilkårene i det enkelte job aftales med<br />

arbejdsgiveren<br />

En af Europas bedste<br />

Autisme Center Vestsjælland (ACV) er igen i<br />

år blevet kåret som en af Europas bedste arbejdspladser.<br />

Begrundelsen er blandt andet<br />

tillid til medarbejdernes evner og lyst til at løse<br />

opgaver. Great Place to Work Institutes liste<br />

over Europas bedste arbejdspladser 2011 er<br />

netop offentliggjort. Mange hundrede arbejdspladser<br />

fra en lang række europæiske lande<br />

deltager i konkurrencen, hvor ACV kommer ind<br />

som nummer 14 i kategorien <strong>for</strong> de bedste,<br />

små og mellemstore arbejdspladser (50­500<br />

ansatte). På den nationale liste over Danmarks<br />

bedste arbejdspladser ligger ACV på en 7. plads.<br />

Siden sidst...<br />

Hvem læser <strong>Fleksicurity</strong>?<br />

Redaktionen oplever <strong>for</strong> tiden et boom i ant<strong>alle</strong>t af abonnenter <strong>–</strong> en udvikling, vi naturligvis hilser<br />

velkommen. I runde tal <strong>for</strong>deler de nu 6.000 abonnenter sig i følgende kategorier:<br />

Kommunale jobcentre/beskæftigelsesafdelinger ..........................200<br />

Byrådsmedlemmer ..................................................2.450<br />

Regionsrådsmedlemmer ...............................................200<br />

Virksomheder i de regionale netværk ...................................2.000<br />

Andre virksomheder .................................................. 375<br />

3F­afdelinger ......................................................... 80<br />

Private abonnenter ................................................... 275<br />

Biblioteker .......................................................... 140<br />

Anden aktør­virksomheder ............................................. 250<br />

<strong>–</strong> plus diverse andre abonnenter, så vi når de 6.000.<br />

Du kan tegne abonnement på fleksicurity.dk<br />

og få bladet leveret fire gange om året <strong>–</strong> gratis.<br />

Udgiveradresseret<br />

maskinel magasinpost<br />

id-nr. 42600

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!