Årsrapport 2008 (pdf) - Region Sjælland

regionsjaelland.dk

Årsrapport 2008 (pdf) - Region Sjælland

Årsrapport 2008

Samarbejde om højt specialiseret behandling

udenregionalt

a


Indholdsfortegnelse

Forord.........................................................................................................................................2

1 Beskrivelse af området .......................................................................................................3

2 Beskrivelse af opgaverne i Kvalitet og Udvikling ...............................................................3

2.1 Organisering ...............................................................................................................3

2.2 Områdevisitatorer ......................................................................................................4

2.3 Sagsgang fra visitation til udenregional behandling..................................................5

2.4 Samarbejde med Økonomi.........................................................................................6

Arbejdsfordelingen mellem Økonomi og Kvalitet og Udvikling ........................................6

Visistationsteamet .............................................................................................................. 7

3 Statistik............................................................................................................................... 7

Opgørelse for områder med områdevisitatorer (minus mammakirurgi og rygkirurgi)..... 7

Opgørelse for områder uden områdevisitatorer.................................................................9

Det medicinske område.................................................................................................... 10

Kirurgiske specialer...........................................................................................................11

Øvrige kliniske afdelinger................................................................................................. 12

4 Resultater af samarbejde med områdevisitatorer............................................................ 14

5 Konklusion........................................................................................................................ 15

6 Fokuspunkter i 2009........................................................................................................ 15


Forord

I 2008 overtog Kvalitet og Udvikling alle de administrative opgaver vedrørende behandling

af patienter udenregionalt på højt specialiseret niveau. Det har betydet arbejde med at harmonisere

hele området, men har også givet mulighed for at få et samlet overblik over det

udenregionale forbrug på det højt specialiserede område.

Samling af området har desuden gjort det muligt at få et samlet overblik over området. Årsrapporten

skal anvendes til at synliggøre området samt være et værktøj til at pege på områder,

hvor det vil være muligt at lave hjemtagningsprojekter.

I samarbejde med de udpegede områdevisitatorer inden for de forskellige specialer skal der

laves aftaler med de udenregionale højt specialiserede afdelinger om visitation af patienter,

kompetenceudvikling og hjemtagning af behandlingen af visse patienter.

Med årsrapporten ønsker Kvalitet og Udvikling også at sætte fokus på, at opgaven med registrering

af patienterne er en vigtig opgave, der skal bruges som oven for nævnt, men registreringerne

danner også basis for, at bl.a. Kørselskontoret og Økonomi kan udføre deres arbejde

tilfredsstillende.

Visitationsteamet,

Kvalitet og Udvikling.

2


1 Beskrivelse af området

Region Sjælland har som overordnet mål for sygehusvæsenet vedtaget, at 95 procent af regionens

patienter på sigt skal behandles i eget sygehusvæsen. I 2005 dækkede regionens sygehuse

85 procent af sygehusbehandlingen målt i sygehusudskrivninger og ambulante besøg.

Enhver læge kan henvise patienter til behandling og undersøgelse på offentlige sygehuse i

regionen og uden for regionen. Henvisning til specialiseret behandling på højt specialiserede

afdelinger forudsætter, at patientens sygdom eller undersøgelse er klassificeret som en specialfunktion,

der kun kan varetages på højt specialiserede afdelinger i henhold til Sundhedsstyrelsens

vejledning. Behandling på højt specialiserede afdelinger kaldes i Sundhedsstyrelsens

vejledning for behandling på Landslandsdelsniveau (LLD-niveau), og det er kun bestemte

afdelinger på bestemte sygehuse, der er klassificeret som sådan.

I 2007 udarbejdede en arbejdsgruppe 1 ”Retningslinjer for visitation og betaling af udenregional

somatisk og psykiatrisk sygehusbehandling”. Denne blev vedtaget i Ledelsesforum

for Sygehusvæsen. I retningslinjen blev det anbefalet, at der blev udnævnt områdevisitatorer

inden for alle specialer. Inden for det første halvår af 2008 blev der udpeget områdevisitatorer

inden for de specialer, hvor der var en regionsfunktion i regionen, eller hvor det var naturligt,

at der kun skulle udpeges én områdevisitator for hele regionen. Det drejede sig om

områdevisitatorer inden for følgende specialer: Kardiologi, dermatologi, mammakirurgi, karkirurgi,

infektionsmedicin, plastikkirurgi, rygkirurgi, børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri.

Langt størstedelen af den udenregionale behandling varetages af Region Hovedstaden. Omkring

årsskiftet 2007 og 2008 blev der indgået en politisk aftale med Region Hovedstaden

om, at hospitalerne i Region Hovedstaden og herunder så vidt muligt Rigshospitalet skal være

Region Sjællands samarbejdssygehus. Aftalen indebærer bl.a., at man skal styrke det østdanske

samarbejde, samt at Region Hovedstaden skal være med at til øge kompetencerne i

Region Sjælland med henblik på, at Region Sjælland skal kunne varetage endnu flere opgaver.

Der har i løbet af 2008 været arbejdet på at få omsat den politiske aftale til en administrativ

aftale, dog uden at dette lykkedes i løbet af 2008.

2 Beskrivelse af opgaverne i Kvalitet og Udvikling

2.1 Organisering

I Kvalitet og Udvikling beskæftiger fire sekretærer og to lægefaglige konsulenter sig med området.

De fleste beskæftiger sig også med andre opgaver, og det samlede ressourceforbrug er

1 Arbejdsgruppen var sammensat af repræsentanter fra både Kvalitet og Udvikling samt Økonomi.

3


på 2,5 fuldtidssekretær og ca. en fuldtidsstilling for en lægefaglig konsulent. I de lægefaglige

konsulenters arbejde med området indgår også møder med de udenregionale hospitaler, møder

med områdevisitatorer i Region Sjælland og udarbejdelse af faglige retningslinjer m.m.

Derudover afholdes der møder med Økonomi og egne sygehuse. Både sekretærer og lægefaglige

konsulenter deltager i disse møder.

Kvalitet og Udvikling varetager kun opgaver, der omhandler vurdering af behandlingsniveauet,

mens alle opgaver, der vedrører forhold omkring økonomi varetages af Økonomi.

Kvalitet og Udvikling sørger for, at alle patienter, som Kvalitet og Udvikling får meddelelsesbreve

på, bliver registreret i OPUS Visitation og Betaling (kaldet OPUS VIBE). Registreringen

anvendes af Økonomi, når de skal vurdere, om regninger fra udenregionale sygehuse er

korrekte, ligesom registreringen anvendes af Kørselskontoret, når de skal vurdere, om patienterne

er berettiget til kørsel efter Sundhedsloven.

2.2 Områdevisitatorer

Som nævnt tidligere blev der i foråret 2008 udnævnt områdevisitatorer inden for følgende

specialer: Kardiologi, dermatologi, mammakirurgi, karkirurgi, infektionsmedicin, plastikkirurgi,

rygkirurgi, børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri. Før områdevisitatorerne begyndte

deres arbejde blev der afholdt et møde, hvor deres opgave blev præsenteret, og de havde mulighed

for at stille spørgsmål. Forinden havde de fået tilsendt ”Retningslinjer for visitation og

betaling af udenregional somatisk og psykiatrisk sygehusbehandling”.

Områdevisitatorernes opgave er at vurdere behandlingsniveauet samt være med til at skabe

overblik over, hvilke behandlingstilbud regionen selv kan varetage og være med til, at alle

sygehuse i regionen henviser til egne sygehuse, hvis det er muligt i stedet for at henvise til

sygehuse uden for regionen.

Områdevisitator modtager kopi af henvisninger til højt specialiserede afdelinger fra afdelinger

i regionen samt meddelelsesbreve fra udenregionale afdelinger, som Kvalitet og Udvikling

sender til dem. Efter at have vurderet behandlingsniveauet sender områdevisitatorerne meddelelsesbreve/henvisninger

med påtegnelse af behandlingsniveauet retur til Kvalitet og Udvikling,

hvorefter en lægefaglige konsulent i Kvalitet og Udvikling gennemser alle meddelelsesbreve/henvisninger

for at kontrollere, om Sundhedsstyrelsens retningslinjer er overholdt.

Såfremt områdevisitator har behov for yderligere oplysninger, rekvirerer Kvalitet og Udvikling

disse, ligesom øvrig korrespondance f.eks. i tilfælde af uenighed om behandlingsniveauet

med den højt specialiserede afdeling, varetages af Kvalitet og Udvikling.

I samarbejde med Kvalitet og Udvikling har områdevisitator også til opgave at lave konkrete

aftaler med højt specialiserede afdelinger med henblik på at sikre, at det er de rette patienter,

der henvises til de højt specialiserede afdelinger til gavn for begge parter og ikke mindst patienterne,

idet det er med til at mindske ventelisterne.

4


2.3 Sagsgang fra visitation til udenregional behandling

Sekretærerne i Kvalitet og Udvikling varetager den daglige administration – herunder registrering

i OPUS - vedrørende henvisning og meddelelse om undersøgelse og behandling af

patienter bosat i Region Sjælland, der henvises til specialfunktion på højt specialiserede afdelinger.

Via registrering kan man følge forbruget.

I tiden efter regionsdannelsen fortsatte arbejdsgangen et stykke ind i 2008 med at være organiseret,

som den havde været i de tidligere amter, hvilket gav en vis uensartethed. Eksempelvis

havde man alene i det tidligere Roskilde Amt udpeget områdevisitatorer. Efter regionsdannelsen

fortsatte de med at vurdere meddelelsesbreve for borgere bosiddende i det

gamle Roskilde Amt. Pr. januar 2008 overtog Kvalitet og Udvikling håndteringen af meddelelsesbrevene

fra det tidligere Storstrøms Amt, der indtil da havde været varetaget i Nykøbing

Falster. I løbet af foråret 2008 samordnede man den daglige arbejdsgang med fælles tolkning

af statuskoder, brug af områdevisitatorer, fælles dokumentskabeloner ved udgående breve

mv.

Udover den daglige drift blev der i 2008 brugt mange personaleressourcer på at samordne og

effektivisere arbejdsgangene og på at forbedre kommunikationen med de behandlende sygehuse.

Efter overtagelsen af opgaver fra Nykøbing F. viste det sig, at der var behov for en oprydning

og registrering af meddelelsesbreve fra det tidligere Storstrøms Amt. Det viste sig

desuden, at der var en mængde patienter, der ikke var registreret i OPUS VIBE, hvorfor Økonomi

sendte udskrift af regningslinjer for patienter behandlet på LLD-niveau til Kvalitet og

Udvikling på patienter, der ikke var registreret i systemet.

Hver dag modtager Kvalitet og Udvikling meddelelsesbreve om henvisning til højt specialiseret

behandling fra regionens egne sygehuse og fra højt specialiserede afdelinger på sygehuse

uden for Region Sjælland. I 2008 var der stadig ikke udarbejdet et standardiseret meddelelsesbrev

gældende for hele regionen, hvilket betød, at meddelelse om henvisning af patienter

til behandling på LLD-niveau i nogle tilfælde bestod af meddelsesbreve anvendt i de tidligere

amter og i andre tilfælde af en kopi af henvisningen til det udenregionale sygehus. Ofte var

der på disse ikke anført en specifik diagnose eller diagnosekode.

Procedurer i forhold til meddelelsesbreve modtaget i Kvalitet og Udvikling

Meddelelsesbreve modtaget fra sygehuse i Region Sjælland

Meddelelsesbreve eller kopi af henvisninger fra regionens egne sygehuse, hvor områdevisitator

(for de specialer, hvor der var udpeget områdevisitatorer) og den lægefaglige konsulent i

Kvalitet og Udvikling havde godkendt, at det drejede sig om kontrol eller behandling på højt

specialiserede afdelinger. Efter kontrol af, om patienten allerede var registreret i OPUS, blev

henvisningerne færdigregistreret i OPUS med status ”Endelig godkendt”.

5


Meddelelsesbreve fra udenregionale sygehuse på områder med områdevisitator

Meddelelsesbreve og evt. kopi af henvisninger, der kom direkte fra udenregionale sygehuse

efter henvisning fra praktiserende speciallæger, egen læge eller andre udenregionale sygehuse/afdelinger,

påførtes specialekode og sendtes til områdevisitatorerne til vurdering inden for

de specialer, hvor der var udpeget områdevisitatorer. i OPUS med status ”Til Udtalelse”.

Hvis der ikke var sufficiente oplysninger på meddelelsesbreve, blev behandlende sygehus

anmodet om at sende yderligere oplysninger før endelig vurdering.

Meddelelsesbreve retur fra udtalelse områdevisitator og vurdering af lægefaglig konsulent i

Kvalitet og Udvikling

Efter at meddelelsesbrevene var kommet retur fra områdevisitator og/eller lægefaglige konsulent

i Kvalitet og Udvikling, var der flere muligheder for det videre forløb. Såfremt behandlingsforløbet

godkendtes som behandling/undersøgelse på LLD-niveau færdigregistreredes

sagen i OPUS med status: ”Endelig godkendt”. Såfremt vurderingen var, at det drejede sig om

behandling/undersøgelse på basisniveau færdigregistreredes sagen i OPUS med status: ”Endelig

afslået”. Der sendtes brev til den højt specialiserede afdeling om, at Region Sjælland

havde vurderet, at undersøgelsen/behandlingen drejede sig om behandling/undersøgelse på

basisniveau med besked om, at behandling kan varetages af Sygehus i Region Sjælland.

I de tilfælde, hvor der ikke forelå tilstrækkelige oplysninger til, at områdevisitator og/eller den

lægefaglige konsulent kunne vurdere, om Sundhedsstyrelsens retningslinjer for behandling og

undersøgelse på højt specialiseret niveau var opfyldt, rekvirerede man yderligere kliniske oplysninger.

Henvisning/meddelelsesbrev registreredes med ”supplerende oplysninger”, og der

sentes brev med anmodning om, at afdelingen skulle fremsende de relevante oplysninger.

Sekretærerne rykker behandlende sygehus en gang om måneden for supplerende oplysninger.

2.4 Samarbejde med Økonomi

Arbejdsfordelingen mellem Økonomi og Kvalitet og Udvikling

Økonomi er ansvarlig for kontrol og betaling af undersøgelser/behandlinger på højt specialiseret

niveau, samarbejdssygehuse og afdelinger på basisniveau, mens Kvalitet og Udvikling

varetager administrative opgaver omkring vurdering af undersøgelse og behandling på LLDniveau

samt registrering af patienter, der modtager behandling på samarbejdssygehuse, som

er specialiseret behandling på basisniveau på områder, som Region Sjælland ikke selv kan

varetage.

6


Visitationsteamet

Visitationsteamet i Kvalitet og Udvikling sørger for at vurdere behandlingsniveauet (på nogle

områder i samarbejde med områdevisitatorer) og registrere følgende oplysninger i OPUS:

− Sygehus og afdelingskode, hvortil patienten er henvist

− Diagnosekode

− Henvisende afdeling/sygehus (henvisende læge)

− Vurderende læge – områdevisitator eller lægefagligkonsulent i Kvalitet og Udvikling

− Status

− Gyldighedsperiode – normalt 1 år

Forudsætningen for at registre ovenstående er, at Kvalitet og Udvikling har modtaget et

meddelelsesbrev.

I 2008 modtog Økonomi flere tusind regninger, hvor Kvalitet og Udvikling ikke havde modtaget

meddelelsesbrev om. Kvalitet og Udvikling modtog derfor fra Økonomi et skærmprint

af regningslinjen på hver enkel patient. Det betød, at Kvalitet og Udvikling ofte skulle indhente

yderligere oplysninger, hvis der på regningslinjen ikke var anført en diagnose og/eller tilstrækkelige

oplysninger til at vurdere behandlingsniveauet.

Udover regningslinjer modtog Kvalitet og Udvikling i løbet af 2008 også andre former for

materiale fra Økonomi, der gav meget ekstra arbejde, da materialet var uoverskueligt, ofte

uden diagnose eller andre oplysninger om patienten end navn og cpr. nummer.

3 Statistik

I 2008 blev der vurderet i alt 30.105 sager. I 788 af disse sager, svarende til 2,6 procent blev

behandlingsniveauet ændret fra behandling på LLD-niveau til behandling på basisniveau. I

det følgende vil opgørelsen adskilles i to, nemlig for områder, hvor der i løbet af 2008 blev

udpeget områdevisitatorer og i områder, hvor der endnu ikke var udpeget områdevisitatorer.

På to områder, nemlig mammakirurgi og rygkirurgi er det ikke muligt at lave en særskilt statistik,

idet mammakirurgi og rygkirurgi i statistikken ikke findes som særskilte specialer.

Opgørelse for områder med områdevisitatorer (minus mammakirurgi og rygkirurgi)

Inden for de syv specialer behandlede Kvalitet og Udvikling i alt 5.332 sager i 2008, svarende

til 17,7 procent af alle sagerne. Sagerne fordeler sig som vist i figur 1.

7


antal

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Infektionsmedicin

Kardiologi

Antal meddelsesbreve

Dermatologi

Serie1 655 2591 708 452 807 101 18

8

Karkirugi

speciale

Plastikkirurgi

Psykiatri

Børnepsykiatri

Figur 1 Antal sager inden for specialer, hvor der i løbet af 2008 blev udpeget områdevisitatorer.

Som det fremgår af figuren, er antallet af sager meget forskelligt inden for de forskellige specialer.

procent

45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Infektionsmedicin

Endeligt afslået i procent

Kardiologi Dermatologi

Karkirugi

Afslået 1,1 0,3 34,5 4,6 5,0 40,6 0,0

speciale

Plastikkirurgi

Psykiatri

Børnepsykiatri

Figur 2 Procentvis fordeling af sager, hvor det lykkes at ændre behandlingsniveauet fra LLD til basis.

Som det fremgår af figur 2, er der meget forskel på inden for hvilke specialer, hvor stor en

andel af sagerne, det behandlingsniveauet ændres fra LLD til basis. De tilfælde, hvor det lykkes

at ændre behandlingsniveauet, betyder det, at det behandlende sygehus har accepteret, at

behandlingsniveauet ændres. Inden for psykiatri og dermatologi sker dette i rigtig mange

tilfælde, nemlig i henholdsvis 40,6 procent og 34,5 procent af tilfældene.


Opgørelse for områder uden områdevisitatorer

For overskuelighedens skyld vil specialer deles op i medicinske, kirurgiske, øvrige kliniske

afdelinger og diagnostiske afdelinger m.m., som det fremgår af nedenstående skema:

Medicin Kirurgi Øvrige kl. afd. Diagn. afd. mm.

Intern medicin Kirurgi Medicin og kirurgi Klinisk kemi

Geriatri Kirurgisk gastroenterologi

9

Oftalmologi Klinisk fysiologi og

nuklearmedicin

Hepatologi Thoraxkirurgi Oto-rhino-laryngologi Klinisk mikrobiologi

Hæmatologi Urologi Hospitals-odontologi Klinisk neurofysiologi

Medicinsk allergologi Gynækologi og obstetrik

Klinisk genetik Diagnostisk radiologi

Medicinsk endokrinologi

Neurokirurgi Pædiatri Klinisk farmakologi

Medicinsk gastroenterologi

Ortopædkirurgi Fysio- og ergoterapi

Medicinske lungesygdomme

Nefrologi

Reumatologi

Neuromedicin

Onkologi

Uspecialiserede afd.

De fire områder har haft en ændring i behandlingsniveauet på 2,2 procent for de medicinske

områder, 1,6 procent på de kirurgiske områder, 1,4 procent for øvrige kliniske afdelinger og

0,4 procent for diagnostiske afdelinger m.m..

procent

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Fordeling på områder

Medicinske Kirurgiske Øv. Kliniske Diagnostisk

procent 38,5 29,6 28,8 3,1

område

Figur 3 Fordeling af henviste inden for de fire områder.


Antallet af sager inden for de forskellige områder fordeler sig som vist i figur 3. Sagerne fordeler

sig med 38,5 procent inden for det medicinske område, 29,6 procent inden for det kirurgiske

område, 28,8 procent inden for de øvrige kliniske specialer og 3,1 procent inden for

det diagnostiske område m.m.

antal

12000

10000

8000

6000

4000

2000

Det medicinske område

0

Antal sager

Medicinske Kirurgiske Øv. Kliniske Diagnostisk

Antal 9576 7361 7164 762

10

område

Figur 4 Antallet af sager inden for de forskellige områder.

På det medicinske område udføres flest behandlinger udenregionalt på det onkologiske område,

som det fremgår af figur 5. Dette er forståeligt, da megen onkologisk behandling hører

til det højt specialiserede område.

antal

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Intern

medicin

Antal sager inden for de forskellige medicinske specialer

Geriatri Hepatologi

Hæmatologi

Allergologi

Endokrinologi

Gastroentorolo

Serie1 782 2 218 1190 194 649 455 38 170 669 1486 3723

speciale

Lungesygdom

Nefrologi

Figur 5 Antal sager inden for de forskellige medicinske specialer.

Reumatologi

Neuromedicin

Onkologi


Det næsthøjeste område er neuromedicin. Dette har en historisk årsag, da kapaciteten for

neuromedicinsk behandling i det gamle Vestsjællands Amt var begrænset på grund af mangel

på speciallæger.

procent

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Intern

medicin

Procentvis fordeling af ændret behandlingsniveau

Hepatologi

Hæmatologi

Allergologi

Endokrinologi

Serie1 3,3 0,9 0,0 8,2 5,5 3,7 2,6 0,6 2,7 4,1 0,7

11

Gastroentorolo

speciale

Lungesygdom

Nefrologi

Reumatologi

Figur 6 Procentvis fordeling af ændring i behandlingsniveau på specialer 2 .

Neuromedicin

Som det fremgår af figur 6, ligger specialerne medicinsk allergologi, medicinsk endokronologi,

neuromedicin, medicinsk gastroenterologi og intern medicin et stykke over gruppens gennemsnit

på 2,6 procent.

Kirurgiske specialer

Som det fremgår af figur 7 fordeler antallet sig af sager sig mere ligeligt end inden for de medicinske

sager. Som det fremgår af figur 8, er der dog stor forskel på, hvor ofte det er lykkedes

at få ændret behandlingsniveauet inden for de forskellige specialer. Behandlingsniveauet er

således hyppigst blevet ændret inden for specialerne ortopædkirurgi, kirurgi og gynækologi/obstetrik.

De to første specialer omfatter også ryg- og mammakirurgiske patienter, hvor

der i løbet af 2008 blev udpeget områdevisitatorer.

Onkologi

2 Geriatri er ikke medtaget, idet der kun var to sager, hvoraf den ene blev godkendt, mens den anden blev ændret

til behandling på basisniveau.


antal

procent

2500

2000

1500

1000

500

0

Kirurgiske specialer fordelt på antal

Serie1 407 1457 738 907 870 863 2119

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Kirurgi

Kirurgi

Gastroenterologi

Thoraxkirurgi

12

Urologi Gyn./Obs. Neurokirurgi

speciale

Figur 7 Antallet af sager inden for de kirurgiske specialer.

Procentvis ændring af behandlingsniveau

Gastroenterologi

Thorax-kirurgi Urologi Gyn./Obs. Neurokirurgi

speciale

Ortopædkirurgi

Ortopædkirurgi

Serie1 2,5 0,3 0,1 0,9 3,2 0,8 2,8

Øvrige kliniske afdelinger

Figur 8 Ændring i behandlingsniveau i procent fordelt på specialer.

Som det fremgår af figur 9, udgør henvisninger til pædiatri langt over halvdelen af henvisningerne

i denne kategori.


antal

5000

4000

3000

2000

1000

0

Fordeling på specialer i kategorien "øvrige kliniske afdelinger"

Medicin og

kirurgi

Oftalmo-logi

Oto-rhinolaryngologi

Serie1 103 1260 993 629 24 4155

13

speciale

Hospitalsodontologi

Figur 9 Antal sager inden for kategorien "Øvrige kliniske afdelinger".

Klinisk genetik Pædiatri

Udredning og behandling inden for specialet klinisk genetik er i princippet altid højt specialiseret

på LLD-niveau. Der er derfor heller ikke noget underligt i, at det ikke i nogen tilfælde er

lykkedes at ænder behandlingsniveauet inden for dette speciale, som det fremgår af figur 10.

Omvendt findes den højeste andel af ændring i behandlingsniveauet i kategorien medicin og

kirurgi, der indbefatter tilfælde inden for medicin og kirurgi, der ikke er blevet registreret

under de enkelte medicinske eller kirurgiske specialer.

procent

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Medicin og

kirurgi

Procentvis ændring af behandlingsniveau

Oftalmo-logi

Oto-rhinolaryngologi

Serie1 2,9 1,1 1,6 1,0 0,0 1,4

speciale

Hospitalsodontologi

Klinisk genetik Pædiatri

Figur 10 Procentvis ændring af behandlingsniveau i katerogien "Øvrige kliniske afdelinger".

Diagnostiske afdelinger m.m.

Kendetegnende for de diagnostiske afdelinger m.m. er, at det er relativt få patienter, der bliver

henvist til behandling på LLD-niveau. Det største område er inden for det anæstesiologiske

område, hvor det hyppigst drejer sig om patienter med kroniske smerter.


antal

500

400

300

200

100

0

Antal meddelelsesbreve inden for kategorien "Diagn. afd. m.m."

Klinisk

kemi

Kli. fysio. og

nuklear.

Klinisk

mikrobiolog

Klinisk

neurofysiolo

Serie1 8 83 1 190 34 4 391 4 47

14

Diagn.

radiologi

speciale

Klinisk

farmakologi

Anæstesiologi

Fysio- og

ergoterapi

Figur 11 Antal sager fordelt på de enkelte specialer inden for kategorien "diagnostisk afd. m.m."

Uspecialiserede

Henvisning til de diagnostiske afdelinger på LLD-niveau sker oftest til behandlinger, der ifølge

Sundhedsstyrelsens vejledning hører til LLD-området, eller fordi Region Sjælland ikke

selv kan varetage området. Det afspejler sig også i andelen af sager, hvor der sker en ændring

af behandlingsniveauet, som det fremgår af figur 12, idet der inden for flere specialer slet ikke

er sager, hvor der er sket en ændring i behandlingsniveauet.

procent

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Klinisk

kemi

Procentvis ændring af behandlingsniveau

Kli. fysio.

og nuklear.

Klinisk

mikrobiolo

Klinisk

neurofysiol

Diagn.

radiologi

Serie1 0 1,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0

speciale

Klinisk

farmakolog

Anæstesiologi

Fysio- og

ergoterapi

Uspecialiserede

Figur 12 Procentvis ændring af behandlingsniveauet inden for de forskellige specialer i kategorien "diagnostiske

afd. m.m"

4 Resultater af samarbejde med områdevisitatorer

Samarbejdet med områdevisitatorerne har i 2008 betydet, at der er indgået en aftale med

Onkogenetisk Afdeling på Rigshospitalet omkring genetisk udredning af mammacancer. Der

er lavet entydige kriterier for hvilke patienter, der skal henvises til onkogenetisk udredning,

og hvilke patienter der skal henvises til Mammakirurgisk Afdeling i Ringsted, således at det


kun er patienter, hvor der er en begrundet mistanke om, at de kan være i risiko for at være

genetisk disponeret for brystkræft, der bliver henvist til Onkogenetisk Afdeling. Aftalen inkl.

kriterier har været bragt i PraksisInfo.

Aftalen betyder i praksis, at Onkogenetisk Afdeling sender henvisninger tilbage til henviser,

hvis de ikke opfylder kriterierne for henvisning til Onkogenetisk Afdeling.

Fra områdevisitatorerne side er der et ønske om, at Kvalitet og Udvikling kan yde en større

service over for dem i form at dataudtræk flere gange årligt. I 2008 blev det derfor vedtaget,

at hele Visitationsteamet skal have installeret statistik-/analyseprogrammet Targit og deltage

i kursus heri, så det i løbet af 2009 vil blive muligt at yde en større service over for områdevisitatorerne.

Anvendelse af Targit vil desuden også gøre det nemmere at forberede hjemtagningsprojekter.

5 Konklusion

Kvalitet og Udvikling har behandlet 30.195 sager i løbet af 2008, og der er i 788 tilfældet ændret

behandlingsniveauet fra LLD-niveau til basisniveau. Midt i 2008 blev der indført områdevisitatorer

inden for nogle specialer, og det er tydeligt, at indførelse af områdevisitatorer

har haft en betydning, idet andelen af ændring i behandlingsniveau samlet set er større inden

for de specialer end inden for det samlede gennemsnit og inden for de specialer, der i 2008

endnu ikke havde fået udpeget områdevisitatorer.

Inden for de områder, hvor der blev udpeget en områdevisitator, blev behandlingsniveauet

således ændret i 6,8 procent af tilfældene mod 1,6 procent af tilfældene uden områdevisitator.

Dette skyldes formentlig, at områdevisitatorerne med deres specifikke faglige viden bedre

kan gennemskue, om man kan gøre indsigelse mod det behandlingsniveau, som den modtagende

afdeling melder ud. Noget af forskellen kan imidlertid også skyldes, at der er specialer,

hvor der kun foregår undersøgelser og behandlinger på LLD-niveau, da de ifølge Sundhedsstyrelsens

vejledning kun forekommer som højt specialiserede afdelinger. Antallet af

henvisninger til disse afdelinger er dog forholdsvist beskedent, og samlet kan man konkludere,

at det har en effekt, når der ansættes områdevisitatorer.

6 Fokuspunkter i 2009

I 2009 skal der udpeges områdevisitatorer inden for alle specialer, og der vil i samarbejde

med områdevisitatorerne blive sat fokus på specifikke områder/diagnoser, hvor man vil forsøge

af indgå aftaler med den eller de udenregionale afdelinger.

15


Det er planlagt, at der vil blive sat fokus på følgende områder med henblik på, at det er de

rigtige patienter, der bliver henvist, men også i forhold til når patienterne skal overgå til behandling

på basisniveau. Det drejer sig om følgende områder:

− Behandling af diabetespatienter på Steno Diabetescenter, der varetager behandling af

mange patienter på basisniveau, som regionen burde kunne behandle, hvis kapaciteten

i regionen var tilstrækkelig stor.

− Patienter henvist til Touretteklinikken på Glostrup Hospital. En stor del af patienterne

henvises direkte fra egen læge med simpel Tourettes Syndrom. Ventetiden er her

lang, og Region Sjælland kan selv varetage behandlingen af disse patienter.

− Henvisning af patienter til Sexologisk Klinik på Rigshospitalet. Det er kun få af disse

patienter, som har behov for en højt specialiseret behandling. Behandlingen af fleste

patienter med sexologisk lidelser kan varetages i Region Sjælland.

− Patienter henvist til eller i behandling på Hovedpineklinikken på Glostrup Hospital.

Det drejer sig om at få klare retningslinjer for, hvilke patienter der skal henvises til

deres højt specialiserede behandling, men også aftaler om, at patienter, der ikke længere

har behov for en højt specialiseret behandling, afsluttet fra Hovedpineklinikken

til behandling hos egen læge eller på en afdeling, der foretager behandling på basisniveau

i Region Sjælland.

I 2009 vil der desuden være fokus på at få indgået en administrativ aftale med Region Hovedstaden

som opfølgning på den politiske aftale, der tidligere er indgået med Region Hovedstaden.

16

More magazines by this user
Similar magazines