29.09.2013 Views

Medlemsblad for DYREVÆRNET - Foreningen til Værn for ...

Medlemsblad for DYREVÆRNET - Foreningen til Værn for ...

Medlemsblad for DYREVÆRNET - Foreningen til Værn for ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DYRETS VÆRN<br />

<strong>Medlemsblad</strong> <strong>for</strong> <strong>DYREVÆRNET</strong> - <strong>Foreningen</strong> <strong>til</strong> <strong>Værn</strong> <strong>for</strong> Værgeløse Dyr<br />

ISSN 0901-0912 · Februar 2010 · Nr. 565 · 80. årgang


Storslået og anmelderrost<br />

delfinfilm<br />

Premiere d. 25. februar 2010<br />

Se delfinfilmen COve med rabatkupon fra Dyreværnet<br />

Ric O’Barry blev kendt verden over som træner <strong>for</strong> delfinerne, der optrådte i<br />

1960’ernes populære TV-serie om Flipper. Siden da har Ric brugt sit liv på at<br />

redde delfiner fra bl.a. fangenskab, hvilket ofte er en uhyggelig og spændende<br />

opgave. I filmen COVE samarbejder Ric med National Geographic-fotografen<br />

Louis Psihoyos og et solidt hold af marine eksperter på <strong>for</strong>skellige felter. Formålet<br />

er at afsløre, hvad der <strong>for</strong>egår i og omkring en smuk bugt ved byen Taija i Japan.<br />

Se filmen og find sammen med filmholdet ud af, hvad bugten gemmer på.<br />

Dyreværnets medlemmer <strong>til</strong>bydes rabat.<br />

Aflever rabatkuponen når du køber billet. Rabatkuponen gælder i perioden 25.<br />

februar <strong>til</strong> og med 10. marts. Filmen har premiere den 25. februar i følgende<br />

biografer: Vester Vov Vov, København, Cafe Biografen, Odense, Øst <strong>for</strong> Paradis,<br />

Aarhus, Biffen, Aalborg og Tisvilde Bio, Tisvildeleje.<br />

Dyrets <strong>Værn</strong> udgives af<br />

Dyreværnet<br />

<strong>Foreningen</strong> <strong>til</strong><br />

<strong>Værn</strong> <strong>for</strong> Værgeløse Dyr<br />

✁<br />

rABAtKUPOn <strong>til</strong> delfinfilmen COve<br />

Ved køb af billetter <strong>til</strong> filmen COVE ydes en rabat på 20 kr. <strong>for</strong><br />

hver billet. Kuponen gælder en person med ledsager.<br />

Læs mere om filmen på www.miraclefilm.dk<br />

Kun gyldig i perioden 25. februar <strong>til</strong> 10. marts 2010<br />

✃<br />

redaktion: Anne Marie Tiedemann (Ansvarsh.)<br />

amt@dyrevaernet.dk<br />

Layout og tryk: Fjerritslev Tryk A/S<br />

Hjemmeside: www.dyrevaernet.dk<br />

e-mail: info@dyrevaernet.dk eller<br />

internatet@dyrevaernet.dk<br />

Adresse: Dyreværnet, Islevdalvej 85, 2610 Rødovre<br />

telefon: Internatet: Tlf. 44 94 66 95<br />

Fax. 44 91 74 78<br />

Akutte dyreværnssager: Tlf. 20 33 27 74<br />

The Cove<br />

Specialarrangement<br />

– onsdag d. 24. februar 2010 kl. 16.15,<br />

Vesterbrogade 1B, 1620 København V<br />

Kom <strong>til</strong> debat og filmvisning sammen med<br />

Dyreværnet og mød Ric O´Barry der er i<br />

København <strong>til</strong> premieren.<br />

Onsdag d. 24. februar kl. 16.15 afholdes<br />

paneldiskussion med tidligere delfintræner<br />

Ric O´Barry, Birgith Sloth fra Selskab <strong>til</strong><br />

Bevarelse af Havpattedyr, Miljøpolitisk<br />

ordfører <strong>for</strong> SF Steen Gade og Japans<br />

ambassadør Mr. Seiichi Kondo.<br />

Efterfølgende filmvisning af den anmelderroste<br />

dokumentarfilm The Cove.<br />

Pris kr. 80. Billetter bes<strong>til</strong>les på 70 13 12 11<br />

eller www.kino.dk<br />

Bestyrelse: Sanne Rosbøg (<strong>for</strong>mand), Bente Lysholm<br />

(kasserer), Carsten Mortensen, Heidi Boel, Merete<br />

Hørding, Anders Berthelsen (næst<strong>for</strong>mand) og Johnny<br />

Johnsen (medarbejderrepræsentant)<br />

Daglig ledelse: Direktør Anne Marie Tiedemann<br />

Dyreværnet er medlem af WSPA<br />

(World Society <strong>for</strong> the Protection of Animals)<br />

Protektor: Grethe Sønck<br />

Forside: Thor og Aya boltrer sig i sneen. Klik ind på<br />

www.dyrevaernet.dk og se om de har fundet et nyt<br />

hjem.


På Dyreværnet gør vi alt, hvad vi kan <strong>for</strong><br />

at hjælpe herreløse dyr fra mishandling og<br />

aflivning, som det siden <strong>for</strong>eningens start i<br />

1898 har været <strong>for</strong>målet.<br />

Langt de fleste dyr, der i en periode bor<br />

på internatet, finder vi gode hjem <strong>til</strong>. Men<br />

få af vores dyr er så medtagede, enten fysisk<br />

eller mentalt, at vi ikke ser anden udvej<br />

end at aflive – enten <strong>for</strong>di det dyreværnsmæssigt<br />

skønnes u<strong>for</strong>svarligt at <strong>for</strong>midle<br />

dem eller på grund af mennesker eller<br />

and re dyrs sikkerhed. Oftest gør begge<br />

dele sig gældende i de <strong>til</strong>fælde, hvor vi<br />

ikke ser anden udvej end aflivning. Men<br />

heldigvis er det sjældent, at vi ikke kan<br />

finde gode familier og <strong>til</strong>byde dyrene et<br />

godt liv.<br />

Der<strong>for</strong> er det med stor beklagelse, at<br />

vi har erfaret, at der går ondsindede rygter<br />

om, at der fra Dyreværnet <strong>for</strong>midles<br />

hunde ud, som bider eller har bidt. Vi ved,<br />

at der florerer mails, hvori det påstås, at<br />

flere hunde, som er <strong>for</strong>midlet fra internatet,<br />

’har bidt gentagne gange’ og derved<br />

er <strong>til</strong> fare <strong>for</strong> deres omgivelser. Dette er direkte<br />

usandt.<br />

Vi har på Dyreværnet to uddannede adfærdsbehandlere<br />

ansat, netop <strong>for</strong> at sikre<br />

at vi ikke sender farlige hunde ud i samfundet.<br />

En stor del af de hunde, der indleveres på<br />

internatet, er unge hunde med ’teenageproblemer’<br />

og mange er hunde, der aldrig<br />

har fået sat grænser i hverdagen. Disse<br />

hunde kan være store og voldsomme i deres<br />

leg og kontakt med mennesker. Den<br />

adfærd er i flere <strong>til</strong>fælde blevet mistolket<br />

som aggressivitet, men har i virkeligheden<br />

intet med aggressivitet at gøre. Det er noget,<br />

der kan – og skal - trænes væk ved<br />

at lære hundene deres grænser og ved at<br />

være konsekvent.<br />

Der har ikke været alvorlige bidskader<br />

på hverken personale eller kunder i den<br />

tid, jeg har haft kendskab <strong>til</strong> Dyreværnets<br />

hunde<strong>for</strong>midling. Og da Arbejds<strong>til</strong>synet<br />

holder godt øje med os, bliver alle ulykker<br />

Formanden har ordet<br />

og nærved-ulykker registreret – og der er<br />

ingen hundebid imellem.<br />

Alle kamp- og muskelhunde, blandinger<br />

heraf og alle andre hunde med den mindste<br />

afvigende adfærd bliver adfærdstestet.<br />

Består de ikke testen, bliver de ikke <strong>for</strong>midlet.<br />

Det vurderes, på hvilken del af testen<br />

hunden er dumpet, og hvis testerne mener,<br />

det kan trænes væk, bliver de sendt i professionel<br />

træningspleje - aldrig ud <strong>til</strong> almindelige<br />

familier, men altid ud <strong>til</strong> uddannede<br />

hundetrænere eller meget erfarne plejefamilier.<br />

Under træningen bliver hundene<br />

løbende vurderet. Viser de ikke <strong>for</strong>bedring,<br />

ser vi os nødsaget <strong>til</strong> at aflive. Kan problem<br />

et trænes væk, er det bare godt. Så<br />

testes hundene igen efter endt træning, og<br />

kun hvis de består denne test, <strong>for</strong>midles de<br />

- <strong>til</strong> erfarne hundeejere med medfølgende<br />

træningsplan og supervision.<br />

Hvis hundene viser tegn på, at de kan<br />

finde på at bide umotiveret, bliver der ikke<br />

taget chancer. Så bliver de aflivet. Heldigvis<br />

er der langt imellem de <strong>til</strong>fælde, men<br />

det sker desværre - ofte <strong>for</strong>di hundene<br />

har været mishandlet og der<strong>for</strong> angriber<br />

som <strong>for</strong>svar ved <strong>for</strong>kerte eller <strong>for</strong> hurtige<br />

bevægelser.<br />

Alle kamp- og muskelhunde neutraliseres,<br />

før de <strong>for</strong>midles, og vi giver råd og vejledning<br />

med <strong>til</strong> alle nye hundeejere. Så vi<br />

gør, hvad vi kan <strong>for</strong> hundene – men aldrig<br />

uden ansvarlig vurdering.<br />

Som en sidste ting skal det nævnes, at<br />

ingen kan love, at det aldrig vil ske, at en<br />

hund fra Dyreværnet vil bide - ligesom vi<br />

ikke kan love, at ingen af vores katte vil<br />

rive. Det er levende dyr, og vi kan ikke<br />

<strong>for</strong>udse, hvad der vil ske, hvis de bliver<br />

behandlet <strong>for</strong>kert. Men som jeg håber,<br />

denne leder viser, så gør vi alt, hvad vi kan,<br />

<strong>for</strong> at undgå at det sker.<br />

<strong>DYREVÆRNET</strong><br />

<strong>DYREVÆRNET</strong> – <strong>Foreningen</strong> <strong>til</strong> <strong>Værn</strong><br />

<strong>for</strong> Værgeløse Dyr blev stiftet den 11.<br />

marts 1898 med det <strong>for</strong>mål at redde<br />

herreløse og hjemløse hunde fra mishandling<br />

og aflivning. Siden 1910 har<br />

<strong>for</strong>eningen drevet internat <strong>for</strong>skellige<br />

steder i København / Frederiksberg.<br />

Internatet i Rødovre blev indviet i<br />

1954. I dag kan internatet huse familiedyr<br />

af næsten enhver art.<br />

<strong>DYREVÆRNET</strong> samarbejder med Politi<br />

og Falck, som kan indlevere herreløse<br />

dyr <strong>til</strong> vores akutafdeling hele døgnet,<br />

og den løsning bliver brugt mere end<br />

600 gange årligt. Desuden modtager<br />

vi et stort antal dyr fra private, som<br />

af en eller anden grund ikke længere<br />

kan passe det pågældende dyr. Hvert<br />

år modtager vi således mere end<br />

1.000 dyr.<br />

<strong>DYREVÆRNET</strong> hjælper hvert år flere<br />

hundrede <strong>for</strong>svundne dyr <strong>til</strong>bage <strong>til</strong><br />

deres ejere og <strong>for</strong>midler omkring 800<br />

dyr videre <strong>til</strong> nye omsorgsfulde hjem.<br />

<strong>DYREVÆRNET</strong> tager i et vist omfang<br />

imod dyr fra private mod en symbolsk<br />

betaling. Hunde og katte skal være<br />

vaccineret og hunde, der er ældre<br />

end 4 måneder, skal desuden være<br />

chipmærket eller tatoveret. I modsat<br />

fald kan der påregnes et dyrlægehonorar<br />

ved indleveringen.<br />

<strong>DYREVÆRNET</strong> overdrager først et dyr<br />

<strong>til</strong> en ny ejer, når <strong>for</strong>eningen har sikret<br />

sig, at ejer og dyr passer sammen. Det<br />

sker på basis af et interview med en<br />

dyrepasser. Ved overdragelsen betales<br />

et <strong>for</strong>midlingsgebyr, som oplyses på<br />

www.dyrevaernet.dk, tlf. 44 94 66 95<br />

eller på e-mail internatet@dyrevaernet.dk.<br />

<strong>DYREVÆRNET</strong> er en velgørende <strong>for</strong>ening<br />

og godkendt af SKAT efter ligningslovens<br />

§ 8A <strong>til</strong> at modtage fradragsberettigede<br />

bidrag og afgiftsfri<br />

testamentariske gaver. <strong>Foreningen</strong>s<br />

økonomi er baseret på bidrag fra<br />

private, virksomheder, fonde, legater<br />

samt medlemskontingenter. Enhver<br />

støtte vi modtager, går ubeskåret <strong>til</strong><br />

dyreværnsarbejdet.<br />

MEDLEMSKONTIGENTER 2010<br />

Enkeltmedlemmer .......... kr. 125,00<br />

Par ................................. kr. 175,00<br />

Forstædernes Bank 5470-2059170


4<br />

Når lykken er en<br />

Af Christina V. Jensen<br />

I disse dage bugner internatet af kaniner.<br />

De er her i alle størrelser, fra<br />

belgiske kæmper <strong>til</strong> de små fine hermeliner<br />

med korte opretstående ører.<br />

Nogle har kort pels, andre har busket<br />

pels som løvehovedblandingerne.<br />

Nogle er voksne og rolige, andre er<br />

små livlige unger. Fælles <strong>for</strong> dem er,<br />

at de alle kan blive menneskets bedste<br />

ven.<br />

Det er ikke uden grund, at kaniner<br />

er meget populære. De er søde og<br />

bløde, og bruger man den nødvendige<br />

tid på dem og holder dem under<br />

de rigtige <strong>for</strong>hold, kan de blive endog<br />

meget kælne. Mange kaniner løber<br />

faktisk i hælene af deres familie, hvis<br />

de får lov. De er intelligente, legesyge<br />

og kan let trænes <strong>til</strong> at bruge en kattebakke,<br />

når de løber rundt uden <strong>for</strong><br />

buret.<br />

Vidste du, at<br />

- kaniner kan lære at bruge en tissebakke,<br />

når de er ude og løbe frit.<br />

- hvis ikke bunden af løbegården er<br />

sikret mod, at kaninen kan grave sig<br />

ud, skal man altid holde løbegården<br />

under opsyn, når kaninen er der.<br />

- det ikke er nogen god idé at holde<br />

kaniner sammen med andre gnavere,<br />

heller ikke marsvin. Marsvin i flok kan<br />

gøre en kanin <strong>for</strong>træd, og en kanin<br />

kan meget let mase et marsvin ihjel.<br />

De ernæringsmæssige behov er <strong>for</strong>skellige,<br />

de kan ikke ”tale” sammen,<br />

og aggressioner kan der<strong>for</strong> hurtigt<br />

opstå.<br />

Husning af kaninen<br />

Kaniner kan holdes både indendørs<br />

og udendørs. Vigtigst er dog, at man<br />

sørger <strong>for</strong>, at kaninen ikke kommer<br />

<strong>til</strong> at sidde alene i sit bur 23 timer i<br />

døgnet uden mulighed <strong>for</strong> selskab,<br />

aktivering eller motion. Kaninen<br />

vil hurtigt blive deprimeret og bare<br />

sidde i hjørnet af buret. Og så er<br />

der hurtigt tale om en ond cirkel -<br />

<strong>for</strong> hvem vil underholde et dyr, der<br />

bare sidder og kigger lige ud? Når du<br />

anskaffer dig en kanin, er det der<strong>for</strong><br />

vigtigt, at du allerede fra start gør dig<br />

nogle tanker om, hvor kaninen skal<br />

være, så I kan få størst mulig glæde<br />

af hinanden.<br />

Skal kaninen være ude, kan det<br />

anbefales, allerede fra start at investere<br />

i et godt og isoleret udebur<br />

i den rigtige størrelse. Kaninen kan<br />

nemlig i modsætning <strong>til</strong> andre gnavere,<br />

sagtens være ude om vinteren.<br />

Det kræver blot, at den er vænnet <strong>til</strong><br />

det, mens det stadig er mildt uden<strong>for</strong>.<br />

Kaninen udvikler nemlig en vinterpels,<br />

og selv dens fødder er godt<br />

isolerede mod kulden. Det er bare<br />

vigtigt, at der er sørget <strong>for</strong> ekstra<br />

isolation i buret i <strong>for</strong>m af godt med<br />

halm, som varmer, og et aflukke,<br />

som er skærmet <strong>for</strong> vind og vejr, så<br />

kaninen kan søge ly her. Et godt udebur<br />

kombineret med en løbegård i<br />

nærheden af, hvor familien ophold er<br />

sig, er helt ideel.<br />

Skal kaninen være inde, skal man<br />

blot huske på, at den ikke så let tåler<br />

meget høje temperaturer, så om<br />

sommeren skal man være ekstra<br />

opmærksom på, at den ikke får det<br />

<strong>for</strong> varmt. Mange kaniner vælger at<br />

bruge ét hjørne af buret som toilet,<br />

så hvis man skifter strøelsen i dette<br />

hjørne dagligt, eller sætter et kanintoilet<br />

op, kan man <strong>for</strong>hindre mange<br />

lugtgener. Og det er som nævnt let at<br />

lære kaninen at bruge bakke, når den<br />

er uden <strong>for</strong> buret, så I kan få masser<br />

af glæde af hinanden.<br />

Da kaninen er et ret stort dyr og har<br />

brug <strong>for</strong> at kunne bevæge sig meget,<br />

skal buret helst være minimum 100 x<br />

50 cm. – det gælder både ude som<br />

inde – men jo større jo bedre. Og<br />

burstørrelsen skal passe <strong>til</strong> kaninens<br />

størrelse.<br />

Kaninen er et kolonidyr, som<br />

gerne vil have menneskekontakt<br />

Kaniner er kolonidyr og ikke flokdyr,<br />

som ellers er en ret udbredt tanke.<br />

Det betyder, at en kanin har brug <strong>for</strong><br />

sit eget private område, sit eget territorium,<br />

og der<strong>for</strong> ikke er ubeting et<br />

begejstret <strong>for</strong> at dele bur med en<br />

anden kanin. Den bedste mulighed,<br />

hvis man vil have to kaniner sammen,<br />

er at have en kastreret han og en<br />

hun. Man skal være opmærksom på,<br />

at de kræver temmelig meget mere<br />

plads end en enkelt kanin, og gerne<br />

skal have muligheden <strong>for</strong> at gå ind i<br />

hver deres hus. En anden god måde<br />

at sørge <strong>for</strong> social kontakt <strong>til</strong> kaniner,<br />

er at holde to kaniner ved siden af<br />

hinanden i hver deres bur, så de har<br />

snusekontakt.<br />

et meget aktivt dyr<br />

Kaniner har kraftige, stærke ben og<br />

elsker at komme ud at røre sig og


kanin<br />

undersøge verden med deres næser.<br />

Det er der<strong>for</strong> en god idé at give dem<br />

mulighed <strong>for</strong> at komme ud og løbe<br />

dagligt. Indendørskaninen kan selvfølgelig<br />

komme ud på stuegulvet –<br />

bare pas på, at den ikke kan komme<br />

<strong>til</strong> ledninger og andre farlige ting.<br />

Udendørskaninen kan man bygge en<br />

løbegård <strong>til</strong>, enten som permanent<br />

<strong>for</strong>længelse af dens bur, eller man<br />

kan bygge en løbegård, der kan flyttes<br />

rundt i haven.<br />

Intelligent og lærenem<br />

Kaniner er meget lærenemme, og<br />

man kan træne kaninen i at gå i<br />

sele. Så kan den gå på opdagelse i<br />

verden uden<strong>for</strong> med mennesket på<br />

slæb. Man kan også træne kaninen<br />

i at springe over små spring, kaldet<br />

kaninhop, og der findes klubber, hvor<br />

man kan gå <strong>til</strong> kaninhopstævner. Så<br />

får man aktiveret kaninen og har<br />

nog et sjovt at lave med sin kanin.<br />

Sådanne kaninhopstævner er også et<br />

godt sted at lære andre kanininteresserede<br />

at kende.<br />

Der er der<strong>for</strong> mange gode grunde<br />

<strong>til</strong> at anskaffe sig en kanin, og den<br />

vil hurtig være <strong>til</strong> stor glæde <strong>for</strong> hele<br />

familien. Om det er en killing eller en<br />

voksen kanin, man anskaffer sig, er<br />

lige meget. En voksen kanin kan sagtens<br />

knytte sig i lige så høj grad <strong>til</strong> sin<br />

familie. Her på internatet har vi både<br />

voksne kaniner, og ofte har vi også<br />

killinger – så kom og kik – og husk<br />

at <strong>for</strong>tælle <strong>til</strong> alle, du kender, der skal<br />

anskaffe sig en kanin, at internatet er<br />

et godt sted at kigge.<br />

Pelle<br />

mistede<br />

sin hale<br />

– men beholdt livet!<br />

Af Sanne Rosbøg<br />

Det var en noget slap og afkræftet<br />

lille, rød hankat, vi fik bragt ind på<br />

internatet en søndag i januar. Katten<br />

havde et rigtig væmmeligt sår på halen<br />

og lå nærmest apatisk i sin kasse.<br />

Nogen havde <strong>for</strong>søgt at hjælpe ham<br />

ved at sætte tape omkring halen lige<br />

ved såret, men det gjorde det meget<br />

værre, og nu lugtede det råddent og<br />

var åbent og væskende. Vi drønede<br />

der<strong>for</strong> med det samme af sted <strong>til</strong><br />

dyrehospitalet med ham.<br />

Dyrlægen, der så på ham, var nog et<br />

bekymret, <strong>for</strong> kattens hale var så betændt<br />

og ramt af koldbrand, at infektion<br />

nu var gået i kroppen, og han var<br />

i livsfare. Dyrlægen skyndte sig der<strong>for</strong><br />

at indlægge ham og give ham smertes<strong>til</strong>lende<br />

og antibiotika og et væskedrop<br />

<strong>for</strong> at stabilisere ham.<br />

Dagen efter var han i bedring, så han<br />

blev lagt i narkose og opereret. Halvdelen<br />

af halen var helt sort og bogstavelig<br />

talt død, og dyrlægen vurderede<br />

der<strong>for</strong>, at der ingen anden udvej var<br />

end at amputere halen. Vi var noget<br />

bekymrede <strong>for</strong> ham og <strong>for</strong>, hvordan<br />

hans liv og velfærd skulle blive. Men<br />

dyrlægen <strong>for</strong>sikrede, at han kunne få<br />

et fint liv uden sin hale.<br />

Allerede tirsdag midt på dagen<br />

kunne vi få lov at hente Pelle, som<br />

han i sit fravær var blevet døbt. For<br />

hvad ellers kan man kalde en kat uden<br />

hale? Og det var en skøn oplevelse at<br />

hente den lille fyr, vi to dage <strong>for</strong>inden<br />

havde afleveret som en syg og svag<br />

kat, der nærmest havde opgivet livet.<br />

For nu stod Pelle klar med spinden<br />

og gniden med hovedet og en halestump,<br />

der stod lige op i vejret.<br />

Det var allerede lykkedes at finde<br />

en plejefamilie <strong>til</strong> ham, så Pelle kunne<br />

køres hjem i en varm sofa, hvor han<br />

nu kan få ro og komme <strong>til</strong> hægterne.<br />

Nu har han det allerede meget bedre<br />

og kan springe rundt og lege. Så der<br />

går ikke længe, før han er klar <strong>til</strong> at<br />

få sin helt egen familie, der vil passe<br />

godt på ham og elske ham – selv<br />

uden hale.<br />

Vil du give Pelle eller en af hans søskende<br />

et godt hjem? Så kig på vores<br />

hjemmeside eller kig ud på internatet<br />

og mød vores dejlige katte. De venter<br />

alle på et trygt hjem.<br />

5


en dag er det<br />

måske én du<br />

elsker, der har<br />

brug <strong>for</strong> hjælp!<br />

Der<strong>for</strong> er der noget, vi gerne<br />

vil have, at du skal vide:<br />

Dyreværnet har Danmarks største<br />

internat <strong>for</strong> hittedyr, og vi hjælper ca.<br />

1.600 dyr om året med at finde et nyt<br />

hjem.<br />

Vores portal www.dyrefinder.dk<br />

hjælp er hvert år tusinder af dyr med<br />

at finde hjem igen, når de er blevet<br />

væk.<br />

Vi tager dyremishandling meget alvorligt,<br />

og indberetter du episoder <strong>til</strong> os,<br />

er du sikker på, at vi følger op.<br />

Dyreværnet mener, at alle dyr <strong>for</strong>tjen<br />

er en ny chance. Når dyrene<br />

havner her på internatet, er de i sikre<br />

hænder, <strong>for</strong> vi afliver ikke sunde og<br />

raske dyr – vi hjælper!<br />

Vores medarbejdere hjælper med<br />

hjertet. Fx går vores fuldtids-hundeluftere<br />

mellem 35-50.000 skridt om<br />

dagen – det svarer <strong>til</strong> over en maraton!<br />

Men vi vil gerne hjælpe endnu mere<br />

og redde endnu flere dyr!<br />

Vi skal selv skaffe vores indtægter<br />

gennem medlemskaber og bidrag, og<br />

der<strong>for</strong> gør det en stor <strong>for</strong>skel, når du<br />

støtter os.<br />

Der<strong>for</strong> - hjælp os så vi kan hjælpe!<br />

Betænk dyrene med en månedlig<br />

gave. For kr. 125 om måneden er<br />

du med <strong>til</strong> at redde et dyrs liv.<br />

ring 44 94 66 95 og<br />

tryk 4 <strong>for</strong> administration.<br />

Aktivering så<br />

Af hundetræner og adfærdstester Nina Amdi Carlsen<br />

Mange adfærdsproblemer hos hunde<br />

skyldes understimulering eller <strong>for</strong>kert<br />

stimulering. Hunde, der er velstimulerede<br />

både mentalt og fysisk, er glade<br />

hunde, og de har færre adfærdsproblemer.<br />

Mange hundeejere glemmer vigtigheden<br />

af den mentale hundetræning.<br />

Det er en mis<strong>for</strong>ståelse at tro, at et par<br />

korte lufteture er nok stimulering <strong>for</strong><br />

din hund. Det er det ikke! Lange lufteture<br />

<strong>for</strong> at styrke konditionen og mentaltræning<br />

i <strong>for</strong>m af hjernegymnastik<br />

bør være en hel naturlig del af samværet<br />

med din hund. Tænk bare på,<br />

hvordan du selv har det, når du skal<br />

lære noget nyt – der kommer en helt<br />

naturlig træthed. At lave hverdagsaktivering<br />

er også med <strong>til</strong>, at hunden ser<br />

dig som en god og kompetent leder,<br />

netop <strong>for</strong>di du tager initiativ.<br />

Og det behøver ikke være svært, selv<br />

små opgaver <strong>til</strong> din hund sammen med<br />

dens daglige motion vil hurtig kunne<br />

betyde en stor <strong>for</strong>skel <strong>for</strong> dens velbefindende.<br />

Det kan være, at du stopper<br />

op ved grønne områder, og finder på<br />

sjove opgaver <strong>til</strong> din hund. Det er kun<br />

fantasien, der sætter grænser <strong>for</strong>, hvad<br />

du kan give din hund af opgaver.<br />

Det er fælles <strong>for</strong> alle hunde, at de elsker<br />

at blive sat på en opgave, de skal<br />

løse. Men er det alle hunde, der har<br />

brug <strong>for</strong> den samme aktivering? Nej,<br />

det er det ikke. Der er <strong>for</strong>skel på, hvad<br />

der skal <strong>til</strong> <strong>for</strong>, at en hund er velstimuleret,<br />

afhængigt af racen. Det er der<strong>for</strong><br />

vigtigt at tænke på, hvilken aktivering<br />

der er bedst <strong>for</strong> din hund. Har du en<br />

hund der er avlet <strong>til</strong> jagt, vil den udover<br />

hverdagsaktiveringen, skulle have noget<br />

arbejde, der minder om det, den<br />

er avlet <strong>til</strong>. Det kan fx være spor- og<br />

søgeøvelser.


alle kan være med<br />

Aktivering <strong>for</strong> alle hunde uanset race<br />

Problemløsning<br />

Problemløsning er opgaver, som du og din<br />

hund i fællesskab skal løse.<br />

Her er eksempler på øvelser:<br />

• Finde godbid under en tallerken/bøtte/<br />

klud<br />

• Åbne bøtter med godbidder i, og få<br />

godbidden fra bøtten<br />

• Lægge godbidder i 1 ½ liters flasker<br />

uden prop og lade hunden få dem ud<br />

• Skille bøtter/kopper ad <strong>for</strong> at få fat i<br />

godbidden<br />

• Løfte et krus i hanken <strong>for</strong> at få fat i godbid<br />

nedenunder<br />

• Finde godbidder i barken på træer, og<br />

finde ud af at få dem ud.<br />

Spor- og søgeøvelser<br />

Ved spor- og søgeøvelser får din hund<br />

virkelig brugt sin fantastiske næse. Alle<br />

hunde kan lide øvelser, hvor de skal bruge<br />

deres næse. Og det er noget, der virkelig<br />

gør din hund træt.<br />

Eksempler på øvelser:<br />

• Lægge spor, enten godbidspor eller slæbespor<br />

• Søge højt/lavt (sæt pølsestykker fast på<br />

en gren, i et hegn eller hæng dem i en<br />

snor fra en gren etc.)<br />

• Finde ejer i skov eller lign.<br />

• Finde nedgravet/gemt bøtte med godbidder,<br />

evt. markere på den.<br />

• Lad din hund udvælge bøtte med god-<br />

bidder mellem 3-5 bøtter<br />

”For sjov”- øvelser<br />

Det er sjovt både <strong>for</strong> dig og din hund.<br />

For sjov-øvelser er rigtig gode <strong>til</strong> at få et<br />

godt samarbejde med din hund. Ligeledes<br />

er det nogle gode øvelser <strong>til</strong> at træne din<br />

timing af godbidder, så timingen bliver<br />

bedre og mere præcis.<br />

Eksempler på ”<strong>for</strong> sjov”- øvelser<br />

• Trille bold med snuden<br />

• Se <strong>til</strong> højre/venstre<br />

• Kravle<br />

• ”Kysse”<br />

• ”Hviske”<br />

• Vinke<br />

• Sidde bamse<br />

Hvordan lærer du f.eks. din hund at vinke:<br />

1. Vælg hvilken pote din hund skal vinke med<br />

2. Stå med hunden siddende <strong>for</strong>an dig.<br />

3. Hav en godbid i hånden.<br />

4. Vent - hunden vil, som regel, løfte poten lidt<br />

som ved ”tiggeadfærd”. Idet den bare løfter<br />

sin pote lidt fra jorden, roser du den og giver<br />

straks godbidden. Gentag dette flere gange.<br />

5. Øg langsomt kravet således at din hund løfter<br />

poten højere og højere op.<br />

6. Når hunden har fundet systemet, løfter<br />

du selv din hånd, vinker og siger signalet<br />

”vinke”.<br />

7. Kan udvides således at din hund, når du vinker<br />

med højre hånd, løfter sin venstre pote<br />

og omvendt.<br />

Husk altid at slutte øvelserne af, når det<br />

går allerbedst!.<br />

7


Vinter på internatet<br />

Hvem finder dog på at klippe ørerne af en<br />

kat? Garfield blev indleveret <strong>til</strong> os fra en<br />

kolonihave, hvor han havde søgt <strong>til</strong>flugt<br />

hos en familie. Desværre kunne familiens<br />

kat ikke enes med Garfiled, og familien<br />

valgte der<strong>for</strong> at aflevere ham på internatet.<br />

Garfiled var en meget nervøs kat, og det er<br />

svært at <strong>for</strong>es<strong>til</strong>le sig, hvad han har været<br />

igennem i sit korte liv. Det er i hvert fald tydeligt,<br />

at hans oplevelser med mennesker<br />

Pludselig stod vi med Ferdinan, som viste<br />

sig at have fremskreden grå stær på begge<br />

øjne. Øjensygdomme er faktisk ikke unormalt<br />

hos katte, det er bare sjældent, de bliver<br />

opdaget, før katten er blind på begge<br />

øjne. Ferdinan var kun en stor killling, og<br />

Røde hankatte er altså bare noget helt specielt,<br />

og Jerry var ingen undtagelse. Mild<br />

og sød og godheden selv. Jerry kom på internatet<br />

som helt lille killing sammen med<br />

sin bror. Der gik ikke lang tid, inden vores<br />

dyrlæge kunne konstatere, at ikke alt var,<br />

som det skulle være med hans hofter og<br />

ben. Han kunne ikke springe op på en stol<br />

– benene gav simpelthen efter under ham.<br />

Røntgenundersøgelser viste, at det kun var<br />

knæene, den var galt med. Jerry fik hjælp,<br />

han fik en knæoperation på begge bagben.<br />

Det krævede 8 uger med ”bur-ro” og<br />

ingen spring, men nu kan han leve et langt<br />

og godt katteliv uden mén og med mas-<br />

Dyreværnssag<br />

ikke har været rare. Men alle dyr <strong>for</strong>tjener<br />

en ny chance. Og vi ved, at der findes mennesker<br />

<strong>for</strong> selv de mest krævende dyr. Garfield<br />

bor i dag hos en dejlig familie, som<br />

elsker ham over alt på jorden. Det tog lidt<br />

tid, men i dag har familien Garfields fulde<br />

<strong>til</strong>lid, og han vender sig glad om på ryggen<br />

<strong>for</strong> at blive kløet på maven, så snart han<br />

får chancen.<br />

Grå stær – hvad gør vi?<br />

Jerry<br />

der<strong>for</strong> var han også et af de dyr, der skulle<br />

have en ny chance. Et telefonopkald <strong>til</strong> en<br />

kendt øjenlæge <strong>for</strong> dyr – to nye linser blev<br />

bes<strong>til</strong>t – og i dag kan Bastian se på begge<br />

øjne. For os er det en rigtig solstrålehistorie.<br />

ser af hop og spring. Og vi kan vist roligt<br />

sige, at Jerry i dag lever fantastisk i et rigtig<br />

katteparadis sammen med to gode kammerater.<br />

Han har sin helt egen kattehems<br />

og en ”mor” der nusser og pusser hele<br />

dag en lang. Han <strong>for</strong>tjener det, og det har<br />

vi mange andre dyr, der også gør. Vi havde<br />

mulighed <strong>for</strong> at operere Jerry takket være<br />

din donation <strong>til</strong> Dyreværnet, og <strong>for</strong>di vi har<br />

rigtig gode samarbejdspartnere blandt dyrelægespecialister,<br />

som gerne hjælper internatet.<br />

Tak <strong>til</strong> Centrum Dyrehospital som<br />

var med <strong>til</strong> at sørge <strong>for</strong>,at Jerry kunne få en<br />

ny chance.<br />

”Snylterne”<br />

Sikke en historie. En søndag i oktober stod<br />

vi pludselig med 3 små killinger – kun få<br />

dage gamle – og gode råd var dyre. Det<br />

lykkedes os at finde en rigtig ”kattemor”,<br />

og her i januar kom de dejlige - nu 12<br />

uger gamle killinger <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> internatet.<br />

Klar <strong>til</strong> at finde deres nye, blivende familie.<br />

Snylterne fik deres navn med at kærligt<br />

glimt i øjet fra plejemor, da de absolut ikke<br />

lignede deres fine nye plejemor, som var<br />

en rigtig racekat. Er de ikke dejlige?<br />

www.dyrevaernet.dk


Af Anne Marie Tiedemann<br />

Hundeaktivering<br />

Vidste du, at alle vores hunde på internatet<br />

luftes minimum 3 gange om dagen? Vi har<br />

et aktiveringsteam, som leder og <strong>for</strong>deler<br />

arbejdet med hundene. I gennemsnit har<br />

vi ca. 35 hunde på internatet ad gangen,<br />

så det er et ret stort arbejde at sørge <strong>for</strong><br />

den rette motion og aktivering. Faktisk har<br />

vi flere hundeluftere, der går mellem 35-50<br />

km HVER dag de er på arbejde. Aktiveringsteamet<br />

er bare nogle af de fantastiske medarbejdere,<br />

vi har på internatet, og som hver<br />

dag gør et enestående arbejde <strong>for</strong> vores dyr.<br />

DE gør virkelig en <strong>for</strong>skel…<br />

Murphy, Queen, Clara og Bastian<br />

Kuldsøskende afleveret på internatet af politiet<br />

med begrundet mistanke om, at de ikke blev<br />

passet ordentligt. De var underernærede, usikre<br />

og meget kontaktsøgende. Og så var de blevet<br />

passet af deres far! Specielt, men han havde taget<br />

sig godt af dem. Det tog os ikke lang tid at<br />

få rettet op på deres sundheds<strong>til</strong>stand, kløerne<br />

blev fine igen, og der kom sul på kroppen. Alle<br />

fire har de dag et dejligt hjem, hvor der er al den<br />

kærlighed, som de <strong>for</strong>tjener.<br />

Marsvinet Søren<br />

Søren er et blindt marsvin, som vi fik ind<br />

på internatet i efteråret. Med hans triste<br />

pels og øjne hvide af stær, troede vi, at han<br />

var en gammel dreng, der blot savnede et<br />

kærligt hjem at nyde sit otium i, og med<br />

andre marsvin som naboer. Det blev hos<br />

Isa, men det skulle hurtigt vise sig, at Søren<br />

langt fra var i sit livs efterår. Hos Isa er han<br />

blomstret så meget op og blevet en livlig<br />

og nysgerrig fyr med appetit på livet – faktisk<br />

så livlig, at han nu skal kastreres og<br />

have en ven at dele <strong>til</strong>værelsen med.<br />

Vores helt egen<br />

lille ”hest”<br />

Det er ikke hver dag, man lige støder på<br />

en ordentlig Grand Danois. Det gjorde vi<br />

i januar. Ramzes er nok noget af det kærligste,<br />

du kan tænke dig. Selv om han er<br />

en stor vagthund, er der ingen tvivl om, at<br />

han selv bestemt mener, at han er lille nok<br />

<strong>til</strong> at sidde på skødet<br />

Betænk dyrene med<br />

en månedlig gave.<br />

For kr. 125 om måneden er du<br />

med <strong>til</strong> at redde et dyrs liv.<br />

ring 44 94 66 95 og tryk 4.<br />

I 2010 går din støtte <strong>til</strong>:<br />

- At finde nye hjem <strong>til</strong> de mange kattemødre<br />

og moderløse killinger vi får<br />

ind i sommerhalvåret.<br />

- At passe og pleje de <strong>for</strong>sømte og <strong>for</strong>frosne<br />

hunde, internatet bugner med<br />

her i vinterhalvåret.<br />

- At bygge nye og større kaninbure her<br />

på internatet med masser af huler,<br />

hvor kaninerne kan boltre sig ind<strong>til</strong> de<br />

skal have nyt hjem..<br />

- At skaffe smådyrene et karantænerum<br />

<strong>til</strong> nyankomne beboere, så de<br />

ikke smitter vores egne sunde og raske<br />

dyr”.<br />

- At anskaffe bedre udstyr <strong>til</strong> vores dyrlæge,<br />

så vi kan lave bedre og flere undersøgelser<br />

og højne sundheds<strong>til</strong>standen<br />

hos de mange dyr.


10<br />

Hermed indkaldes <strong>til</strong><br />

ordinær<br />

general<strong>for</strong>samling<br />

i Dyreværnet<br />

– <strong>Foreningen</strong> <strong>til</strong> <strong>Værn</strong> <strong>for</strong><br />

Værgeløse Dyr<br />

tirsdag d. 6. april 2010 kl. 19.00<br />

På Rødovregård<br />

Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre<br />

Dagsorden<br />

1. Valg af dirigent<br />

2. Bestyrelsen aflægger beretning<br />

3. Fremlæggelse af revideret regnskab <strong>til</strong><br />

godkendelse<br />

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer<br />

(<strong>for</strong> en periode af 3 år)<br />

5. Valg af suppleanter (<strong>for</strong> 1 år)<br />

6. Valg af statsautoriseret eller registreret<br />

revisor<br />

7. Valg af kritisk revisor samt suppleant<br />

<strong>for</strong> denne<br />

8. Indkomne <strong>for</strong>slag<br />

9. Eventuelt<br />

Adgang <strong>til</strong> general<strong>for</strong>samlingen har ethvert<br />

registreret, godkendt medlem, som har betalt<br />

kontingent <strong>for</strong> indeværende kalenderår<br />

senest 7 dage før general<strong>for</strong>samlingen.<br />

Stemmeret og valgbarhed på general<strong>for</strong>samlingen<br />

har ethvert registreret, godkendt<br />

medlem med tre måneders anciennitet,<br />

som har betalt kontingent <strong>for</strong> indeværende<br />

kalenderår senest 14 dage før general<strong>for</strong>samlingen.<br />

Tilmelding <strong>til</strong> general<strong>for</strong>samlingen samt evt.<br />

<strong>for</strong>slag fra medlemmer skal være kontoret<br />

i hænde senest 8 dage før general<strong>for</strong>samling<br />

en. Tilmelding kan ske pr. brev, telefonisk<br />

eller på e-mail: info@dyrevaernet.dk<br />

Indkomne <strong>for</strong>slag vil blive udsendt <strong>til</strong> de <strong>til</strong>meldte<br />

deltagere umiddelbart efter fristens<br />

udløb.<br />

Årsberetning 2009<br />

2009 blev et begivenhedsrigt år hos<br />

Dyreværnet. Der er sket mange ting i<br />

det seneste år, og vi vil her blot nævne<br />

de største.<br />

Indleverede dyr<br />

I alt blev 1460 dyr indleveret <strong>til</strong> Dyreværnets<br />

internat i 2009. Og det er en<br />

stigning på lidt over 10% <strong>for</strong> hunde<br />

og katte i <strong>for</strong>hold <strong>til</strong> 2008. Til gengæld<br />

har vi haft færre smådyr igennem<br />

internatet, hvilket skyldes at vi i<br />

en længere periode var plaget af sygdom<br />

blandt vores smådyr og der<strong>for</strong><br />

måtte lukke <strong>for</strong> modtagelse.<br />

Hunde<br />

I 2009 blev der indleveret 507 hunde<br />

<strong>til</strong> Dyreværnet. Vi har målrettet måden,<br />

vi arbejder med hundene på, fra<br />

de ankommer på internatet, <strong>til</strong> de <strong>for</strong>midles<br />

ud <strong>til</strong> nye hjem – med stor succes.<br />

Hundene bliver straks vurderet,<br />

når de kommer <strong>til</strong> internatet, de bliver<br />

luftet af frivillige og fastansatte flere<br />

gange hver dag, og der bliver taget<br />

hensyn <strong>til</strong> den enkelte hunds behov.<br />

Vi har fået et decideret aktivitetsteam,<br />

som sørger <strong>for</strong> den helt rigtige aktivering<br />

og træning blandt andet via træning<br />

med frivillige på hold, så mange<br />

hunde kan trænes på samme tid. Vi<br />

har fået en stab af plejefamilier, der<br />

tager imod, når en hund ikke trives på<br />

internatet. Så kan hunden komme ud<br />

i et hjem og have det godt og trygt,<br />

ind<strong>til</strong> den finder sin blivende familie.<br />

Vi har der<strong>for</strong> store <strong>for</strong>håbninger<br />

<strong>til</strong> 2010, hvor vi <strong>for</strong>venter at kunne<br />

hjælpe endnu flere hunde.<br />

Katte<br />

Hele året har internatet bugnet med<br />

kattemødre med killinger og moderløse<br />

kuld eller enlige killinger. Vi har<br />

en <strong>for</strong>modning om, at flere katte i<br />

dag når tre hold killinger, hvor de før<br />

kun havde to. Det giver et stort boom<br />

af katte, og vi op<strong>for</strong>drer i høj grad <strong>til</strong><br />

sterilisation. Selvfølgelig steriliserer og<br />

kastrerer vi alle katte, vi <strong>for</strong>midler. Flere<br />

kattemødre tog et ordentligt slæb<br />

med at opfostre flere killinger, end<br />

hvad der var deres egne. Og også her<br />

trådte plejefamilier <strong>til</strong> og lagde hjem<br />

<strong>til</strong> kattekillinger med eller uden mor.<br />

Heldigvis blev flere af plejefamilierne<br />

så glade <strong>for</strong> deres nye familiemedlemmer,<br />

at de beholdt en eller flere. Og<br />

det er ikke kun de unge katte, vi har<br />

<strong>for</strong>mået at hjælpe. I 2009 fandt vi nye<br />

hjem <strong>til</strong> flere katte på 10 år og derover.<br />

Det varmer vores hjerter, når vi<br />

fx får et postkort fra Magnificat på 10<br />

år, der opfører sig som en killing i sit<br />

nye hjem – han har nok aldrig haft det<br />

så godt som nu. Vi endte 2009 med<br />

at have fundet nye hjem <strong>til</strong> 421 katte.<br />

Det er 87 flere end i 2008.<br />

Kaniner<br />

Vi modtager rigtig mange kaniner,<br />

især herreløse, der er fundet løbende<br />

frit omkring. Vi sørger altid <strong>for</strong> et<br />

grundigt sundhedstjek af de små dyr,<br />

der ankommer <strong>til</strong> internatet, da de<br />

kan være meget udsatte, og vi ikke<br />

kender deres <strong>for</strong>tid. Vi har ofte fyldt<br />

op af smådyr. Vi gør et stort arbejde<br />

<strong>for</strong> at finde nye hjem og <strong>for</strong> at gøre<br />

kaninvenner opmærksomme på, at vi<br />

også har små dyr, som bor på internatet,<br />

og som mangler gode, blivende<br />

hjem. I 2009 har vi så småt startet<br />

vores <strong>til</strong>tag <strong>for</strong> at <strong>for</strong>bedre <strong>for</strong>holdene<br />

<strong>for</strong> kaninerne, vi skal have bygget helt<br />

nye bure med huler og siddehylder<br />

og burene skal have en god størrelse,<br />

så kaninerne har plads <strong>til</strong> både at bevæge<br />

sig rundt, at bygge huler, etc.<br />

Som internat vil vi være <strong>for</strong>egangssted<br />

<strong>for</strong> alle vores besøgende. Det betyder<br />

så meget, at vores besøgende og dyrenes<br />

nye ejere kan se, hvilke <strong>for</strong>hold


kaniner bør have <strong>for</strong> at få et <strong>til</strong>fredss<strong>til</strong>lende<br />

liv. Alt i alt var der 127 kaniner<br />

gennem internatet mod 104 i<br />

2008.<br />

Andre dyr<br />

Også marsvin, deguer, rotter, leguaner,<br />

slanger, skildpadder og fugle i<br />

alle farver, størrelser og aldre har været<br />

<strong>for</strong>bi Dyreværnet i løbet af 2009.<br />

Heldigvis har vi i løbet af året fået<br />

færdiggjort vores nye smådyrrum, så<br />

også de små dyr nu kan <strong>til</strong>bydes de<br />

bedste <strong>for</strong>hold. Vi har i dag mulighed<br />

<strong>for</strong> både at have dyrene udendørs og<br />

indendørs, alt efter hvad der passer<br />

dem, og hvad de er vant <strong>til</strong>. Vi <strong>for</strong>midlede<br />

i 2009 280 andre dyr end hunde,<br />

katte eller kaniner.<br />

Internatets drift<br />

Vi fik i <strong>for</strong>året en ny direktør på internatet.<br />

Og siden da er det gået stærkt.<br />

Vi har fået nye arbejdsstrukturer, så<br />

alle laver det, de er bedst <strong>til</strong> – og som<br />

de helst vil. Vi har medarbejdere, der<br />

udelukkende arbejder med hunde,<br />

med katte eller med smådyr, og som<br />

specialiserer sig i netop de dyr. Det giver<br />

også en tryghed og en nemmere<br />

hverdag <strong>for</strong> vores dyr, der passes på<br />

samme måde af de samme mennesker<br />

hver dag. Vi har også medarbejdere,<br />

der udelukkende arbejder med<br />

<strong>for</strong>midlingen af vores dyr, og som har<br />

specialiseret sig i at vurdere og ’matche’<br />

dyr og nye ejere. Det betyder, at vi<br />

får færre dyr retur, <strong>for</strong>di der lægges et<br />

stort arbejde i at finde det rigtige dyr<br />

<strong>til</strong> hver familie (eller omvendt) – <strong>til</strong> stor<br />

glæde <strong>for</strong> både familien og <strong>for</strong> dyret.<br />

Projekter<br />

– færdiggjorte og igangsatte<br />

Vores nye indendørs smådyrrum er<br />

blevet renoveret totalt. Burene er<br />

moderniserede, så de både er større<br />

og lysere <strong>for</strong> dyrene og nemmere at<br />

rengøre med dermed <strong>for</strong>mindsket<br />

risiko <strong>for</strong> smitte. Vi er stolte over nu<br />

at kunne invitere gæster og kunder<br />

med ind i smådyrrummet og fremstå<br />

som et godt eksempel på, hvordan<br />

man bør passe og pleje sine smådyr.<br />

Vi har nu fået så meget blod<br />

på tanden, at vi også er i gang med<br />

en større renovering og ombygning<br />

af vores udendørs kaninbure.<br />

På kontorerne fik vi i 2009 nye telefonsystemer.<br />

I dag kan man ringe <strong>til</strong><br />

os og blive s<strong>til</strong>let direkte igennem <strong>til</strong><br />

den medarbejder, man gerne vil tale<br />

med – og få den rigtige rådgivning fra<br />

starten. Der er længere åbnings- og<br />

telefontid, hvilket selvfølgelig giver en<br />

bedre service. Men det er ikke kun på<br />

telefonen, vi er blevet mere professionelle.<br />

Vi har også fået moderniseret<br />

vores kontorlokaler, og fået et decideret<br />

<strong>for</strong>midlingslokale, hvor man<br />

i ro og mag kan ansøge om et dyr,<br />

udfylde papirerne og blive godkendt<br />

som ny familie <strong>til</strong> et af vores dyr.<br />

Økonomi<br />

Heldigvis har 2009 også økonomisk<br />

været et godt år. Vi har fået nye medlemmer,<br />

og vi har fået mange bidrag<br />

fra private og fra fonde, som ønsker<br />

at støtte vores arbejde <strong>for</strong> herreløse<br />

dyr af alle arter. Vi har også fået nogle<br />

flotte bidrag i arv, og det er alt sammen<br />

med <strong>til</strong> at sikre, at internatet kan<br />

føres videre, og vi kan hjælpe endnu<br />

flere dyr <strong>til</strong> nye hjem.<br />

Vi kørte i slutningen af året en telemarketingkampagne.<br />

Den <strong>for</strong>løb over<br />

al <strong>for</strong>ventning, og <strong>til</strong> vores store glæde<br />

har mange af vores medlemmer lyst<br />

<strong>til</strong> at støtte dyrene med et månedligt<br />

beløb i stedet <strong>for</strong> et årligt. Det er vi<br />

naturligvis meget taknemmelige <strong>for</strong>,<br />

<strong>for</strong> det giver os en fast indtægt, så<br />

vi kan planlægge større projekter <strong>til</strong><br />

gavn <strong>for</strong> dyrene i 2010.<br />

Politisk arbejde<br />

Også igennem vores arbejde i DOSO,<br />

Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation,<br />

gør vi alt <strong>for</strong> at<br />

hjælpe dyr i nød. I DOSO arbejder<br />

vi politisk <strong>for</strong> at ændre på lovgivningen<br />

og <strong>for</strong> at skabe bedre <strong>for</strong>hold og<br />

sikkerhed <strong>for</strong> både familiedyr, landbrugsdyr,<br />

<strong>for</strong>søgsdyr og vilde dyr. Vi<br />

holder møder med politikere, sidder<br />

som dyrenes advokater i diverse grupper<br />

og udvalg og sender høringssvar,<br />

når en ny lov er på vej, så vi er dyrenes<br />

stemme der, hvor de ikke kan tale<br />

<strong>for</strong> sig selv. I 2009 har vi blandt andet<br />

talt dyrenes sag i debatten om den ny<br />

hundelov, om kattekillinger, der først<br />

må fravænnes deres mor, når de er<br />

tolv uger, og vi har – og er stadig ved<br />

– at <strong>for</strong>handle den nye lov om handel<br />

med og opdræt af katte – naturligvis<br />

<strong>til</strong> kattenes bedste. Men også de millioner<br />

af grise og køer, milliarder af<br />

kyllinger, og hundredtusindvis af <strong>for</strong>søgsdyr,<br />

der hvert år lider i Danmark<br />

arbejder vi <strong>for</strong> i samarbejde med 16<br />

andre danske dyreværns<strong>for</strong>eninger.<br />

Og vi har fået gode resultater, <strong>for</strong><br />

sammen står vi stærkt.<br />

Dyreværnssager<br />

Desværre er det stadig nødvendigt<br />

med vores dyreværnstjeneste. Vi får<br />

hver dag flere mails ind via vores hjemmeside,<br />

hvor man kan anmelde vanrøgt<br />

eller mishandling af dyr. Vi rykker<br />

naturligvis ud og gør alt, hvad vi<br />

kan, <strong>for</strong> at hjælpe de dyr, der er i nød.<br />

Heldigvis lykkes det i de fleste <strong>til</strong>fælde<br />

enten at <strong>for</strong>klare ejerne, hvordan de<br />

skal behandle deres dyr korrekt, eller<br />

at få lov at overtage dyret og finde<br />

et nyt hjem. I få <strong>til</strong>fælde er det nødvendigt<br />

at få hjælp fra politiet <strong>for</strong> at<br />

kunne komme dyrene <strong>til</strong> undsætning.<br />

Vi står også <strong>til</strong> rådighed <strong>for</strong> politi og<br />

myndigheder, når der er behov <strong>for</strong><br />

hjælp. Flere gange har vi været ude<br />

ved boliger med smådyr, hvor avlen er<br />

løbet løbsk, og hvor dyrene har bedst<br />

af at få fred <strong>for</strong> deres pinsler, eller<br />

hvor vi kan tage os af dem og finde<br />

nye hjem under ordnede <strong>for</strong>hold.<br />

tak <strong>for</strong> hjælpen<br />

Til sidst skal lyde en kæmpe tak <strong>til</strong><br />

ansatte og frivillige på internatet, <strong>for</strong><br />

uden dem kunne vi ikke hjælpe så<br />

mange dyr <strong>til</strong> et bedre liv hvert eneste<br />

år. Også tusind tak <strong>til</strong> alle vores medlemmer,<br />

der trofast støtter op om vores<br />

arbejde og gør det muligt at drive<br />

internatet på 112. år.<br />

På bestyrelsens vegne,<br />

Sanne Rosbøg,<br />

<strong>for</strong>mand<br />

11


12<br />

Marsvinet<br />

Lucky<br />

af Christina V. Jensen<br />

En kold efterårsdag i oktober faldt<br />

nogen over en kasse med marsvin efterladt<br />

i Utterslev Mose. Kassen blev<br />

bragt <strong>til</strong> internatet, og det viste sig, at<br />

den indeholdt et hunmarsvin, to nyfødte<br />

unger og en ung han. Kun den<br />

unge han og den ene nyfødte unge<br />

var i live. Heldigvis havde vi på dette<br />

tidspunkt unger på internatet, så den<br />

lille unge blev sat <strong>til</strong> en mor, der netop<br />

havde født.<br />

Da jeg mødte på arbejde på internatet<br />

dagen efter, så jeg som noget<br />

af det første den unge han, som sad i<br />

internatets modtagelse. Aldrig har jeg<br />

set så <strong>for</strong>kommen og ødelagt et marsvin.<br />

Lille, meget tynd, nærmest nøgen<br />

af hårtab og med store grimme<br />

blødende sår på ryggen. Der sad han,<br />

Få dage efter at Lucky kom hjem <strong>til</strong><br />

mig. Sårene helede hurtigt.<br />

5 uger efter var Luckys pels vokset<br />

fint ud, og han havde fået mere<br />

masse.<br />

sammenkrummet og kløende og<br />

lignede elendigheden selv. Når man<br />

rørte ved ham, skreg han af smerte.<br />

En anden havde måske tænkt, at<br />

det mest humane var at aflive ham<br />

med det samme, men skab, som han<br />

havde, kan kureres og på internatet<br />

tager vi aldrig den nemme løsning,<br />

hvis vi kan se, at vi med den rigtige<br />

pleje og pasning kan hjælpe dyrene<br />

– det gælder alle vores dyr. Men jeg<br />

var også klar over, at det var i sidste<br />

øjeblik, at vi fik fat i ham. Jeg aftalte<br />

med dyrlægen, at han skulle behandles<br />

straks – han fik både medicin mod<br />

skabmiderne og mod kløe og smerte<br />

og infektion – og så kom han ellers<br />

med mig hjem i pleje.<br />

Den lille mand viste alle tegn på meget<br />

gerne at ville leve. Han fik frisk<br />

grønt og huggede det i sig. Desværre<br />

begik jeg nok den dummeste fejl ved<br />

at være <strong>for</strong> god ved ham mht. grønt –<br />

han var jo højst sandsynligt ikke vant<br />

<strong>til</strong> den slags, så sammen med den<br />

antibiotika, han fik mod de store sår,<br />

var det nok <strong>til</strong> at slå hans mave i stykker.<br />

Oven i det slemme anfald af skab<br />

skulle vi nu også kæmpe mod en styg<br />

gang dårlig mave.<br />

Det tog sin tid før Lucky, som jeg<br />

døbte ham (han havde brug <strong>for</strong> et<br />

navn, der kunne hjælpe ham fremover),<br />

kom så meget i orden med sin<br />

mave, at han på ny kunne vænnes<br />

langsomt <strong>til</strong> grøntfoder. Anderledes<br />

hurtigt gik det med at komme af<br />

med skabmiderne og hele op og få<br />

pels igen. Allerede efter få dage så<br />

han meget pænere ud.<br />

Da jeg også har andre marsvin (selvfølgelig),<br />

holdt jeg Lucky i karantæne<br />

i en hel del uger, <strong>for</strong> at han ikke skulle<br />

smitte de andre. I den tid skulle han<br />

selvfølgelig ikke lide afsavn i <strong>for</strong>m<br />

af selskab, så jeg begyndte at sidde<br />

og snakke med ham gennem trem-<br />

Meget nysgerrig<br />

Lucky. Man kan lige<br />

skimte hans veninde<br />

bagved.<br />

merne. Han havde stadig ret ondt i<br />

huden, så jeg ville ikke røre <strong>for</strong> meget<br />

ved ham. Men snak var åbenbart<br />

også fint <strong>for</strong> Lucky, <strong>for</strong> han begyndte<br />

at hoppe rundt af glæde (det vi i marsvineverdenen<br />

kalder at ”popcorne”)<br />

og snakke (mutte) <strong>for</strong>nøjet. Da han<br />

endelig var i stand <strong>til</strong> at blive rørt ved,<br />

kunne jeg tage ham ud, og så kunne<br />

han ellers ligge og putte hos mig i<br />

timevis. Jeg tror, det var på det tidspunkt,<br />

det gik op <strong>for</strong> mig, at jeg ikke<br />

kunne give slip på ham igen. Sådan<br />

et temperament finder man ikke hver<br />

dag. Så jeg endte med at bede om<br />

at overtage ham, hvilket jeg da også<br />

fik lov <strong>til</strong>.<br />

Lucky er i dag blevet rigtig fin at se<br />

på. Pelsen er kommet <strong>til</strong>bage – kun<br />

et stort ar (3x1,5 cm) henover ryggen<br />

vidner om, hvor galt det stod <strong>til</strong>. Han<br />

har taget en del på – er gået fra 430<br />

g. i oktober <strong>til</strong> 836 g. i februar, men<br />

er stadig lille og spinkel. Måske skyldes<br />

det, at han bruger utroligt meget<br />

energi på at gøre kur <strong>til</strong> sin steriliserede<br />

veninde på 4 år, eller rende rundt<br />

i deres bur på 120x60 cm. Særlig sjovt<br />

er det, når jeg skal rense bure – så er<br />

Lucky ved at gå ud af sit gode skind,<br />

<strong>for</strong>di han ved, at han kan få lov <strong>til</strong> at<br />

komme ind i de andres bure, når de er<br />

ude at rende på gulvet. At komme ind<br />

i sådan et dejligt beskidt bur, der lugter<br />

af andre marsvin, og gå på opdagelse<br />

– det er himmel <strong>for</strong> Lucky! Ind<strong>til</strong><br />

han selv kommer i løbegård, hvilket<br />

han også er meget begejstret <strong>for</strong>.<br />

Når han engang har fået en passende<br />

størrelse og masse, skal han<br />

kastreres, så han aldrig skal mangle<br />

selskab. For Lucky er en gris, der vil<br />

have det hele – et liv med god mad,<br />

damer og oplevelser. Det er som om,<br />

han har brug <strong>for</strong> at leve dobbelt, efter<br />

alt det han har været udsat <strong>for</strong>. Og<br />

det er ham vel undt!


I sensommeren 2009 tog fire personer<br />

fra Dyreværnet inklusiv undertegnede<br />

tre uger <strong>til</strong> Indien <strong>for</strong> at neutralisere<br />

og rabiesvaccinere gadehunde.<br />

Udover mig som dyrlæge var dyrepasser<br />

Johnny Johnsen og Pernille Rames<br />

samt Michelle Hyde Jørgensen. Turen<br />

var arrangeret af dyrlæge Mogens<br />

Hansen, Holger Danske Dyreklinik<br />

i Helsingør. I 10 år har Mogens arrangeret<br />

lignende ture <strong>til</strong> <strong>for</strong>skellige<br />

steder i Asien ved at etablere og koordinere<br />

kontakten mellem diverse interesseorganisationer,<br />

der ønsker hjælp<br />

<strong>til</strong> håndtering af deres gadehunde.<br />

I år gik hjælpen <strong>til</strong> den danskstiftede<br />

organisation Tibet Charity i Dharamsala<br />

i Nordindien. I alt var vi 23 personer<br />

fra hele Skandinavien afsted.<br />

Dyrlægerne stod <strong>for</strong> de operative indgreb<br />

og den medicinske behandling<br />

af patienter og opfølgende kontrol af<br />

operationssår dagen efter. Veterinærsygeplejerskerne<br />

stod <strong>for</strong> anæstesien<br />

(bedøvelsen), klargøring af patienterne<br />

<strong>til</strong> operationen, behandlingen med<br />

antibiotika, smertes<strong>til</strong>lende og parasitmiddel<br />

samt rabiesvaccination. Dyrepasserne<br />

og de andre frivillige hjalp<br />

med at indfange hundene direkte fra<br />

gaden og var med <strong>til</strong> at gøre opvåg-<br />

Dyrlægens side<br />

Af dyrlæge Liana Vulfson<br />

Dyreværnet i Indien<br />

ningen så rar og blid som muligt ved<br />

at pakke hundene ind i varme tæpper<br />

og sidde hos dem under hele <strong>for</strong>løbet.<br />

Derefter var det også dem som satte<br />

hundene ud de steder, hvor de var blevet<br />

fanget, så de ikke havnede i et nyt<br />

område, hvor de <strong>for</strong>fra skulle etablere<br />

og <strong>for</strong>svare deres territorium.<br />

Vores første dag i Delhi var vi på et<br />

indisk dyreinternat i lighed med Dyreværnet.<br />

Dog var der her aber. Og i<br />

Indien er der helt og aldeles ’no kill’politik.Vi<br />

så en totalt paralyseret abe<br />

i et 0,75 m 3 bur. »Natural death is<br />

better«var svaret, da vi spurgte om<br />

abens udsigt <strong>til</strong> at komme ud af buret.<br />

Ja, så må man synke det som dyrlæge<br />

fra Danmark og gå ud med tårer i øjnene<br />

og efterlade en donation.<br />

Efter få dage gik turen videre <strong>til</strong> Himalaya.<br />

Vi var med <strong>til</strong> at indvie den<br />

nye dyreklinik i Dharamsala. Derefter<br />

kunne vi selv begynde at indfange<br />

hunde og operere dem. Heldigvis<br />

havde vi en indisk hundefanger og<br />

medhjælper, som hed Vishnu. Han<br />

var meget dygtig <strong>til</strong> at fange hundene.<br />

Efterfølgende gik turen videre<br />

<strong>til</strong> landsbyen Bir, hvor der også var en<br />

masse hunde, der skulle neutraliseres<br />

og vaccineres mod rabies. Rabiesvacci-<br />

nation er uhyre vigtig, i Indien, <strong>for</strong> der<br />

dør ca. 30.000 mennesker, især børn,<br />

hvert år pga hundebid og smitte med<br />

hundegalskab. Vi behandlede og opererede<br />

også en del privatejede hunde.<br />

Mogens fjernede endda et øje, amputerede<br />

en hale, fjernede tænder og en<br />

<strong>for</strong>længet drægtighed.<br />

Alt i alt blev ca. 300 hunde neutraliseret<br />

og rabiesvaccineret på denne<br />

tur.<br />

Det var en fantastisk og indbringende<br />

tur på det faglige, følelsesmæssige<br />

og sociale plan <strong>for</strong> os alle, en<br />

kæmpe oplevelse, men også dejligt<br />

at være hjemme igen og kunne <strong>for</strong>tsætte,<br />

hvor vi slap med at hjælpe de<br />

herreløse dyr på Dyreværnet.<br />

Hvis du vil vide mere om sådanne<br />

ture,og hvordan man selv kan bidrage,<br />

er du velkommen <strong>til</strong> at kontakte undertegnede<br />

eller dyrlæge Mogens<br />

Hansen, Holger Danske Dyreklinik i<br />

Helsingør.<br />

13


Har et dyr ikke også<br />

krav på værdighed?<br />

- Hjælp os med at <strong>for</strong>byde sex med dyr<br />

Dyr skal ikke krænkes gennem seksuelle overgreb<br />

I Danmark kan enhver frit <strong>for</strong>lyste sig seksuelt med dyr. Vi har ikke herhjemme<br />

en lovgivning, som <strong>for</strong>byder menneskers seksuelle omgang med<br />

dyr, ligesom dyrebordeller og dyrepornografi også er <strong>til</strong>ladt. I mange lande<br />

er sådanne aktiviteter <strong>for</strong>budt – f.eks. i England, Frankrig og Holland <strong>for</strong><br />

blot at nævne nogle.<br />

16 dyreværns<strong>for</strong>eninger – anført af Dyrenes Venner – går nu <strong>for</strong> alvor i<br />

krig <strong>for</strong> at få indført et <strong>for</strong>bud også i Danmark. En stors<strong>til</strong>et kampagne<br />

skal overbevise justitsministeren og Folketingets politikere om, at den danske<br />

befolkning ønsker et <strong>for</strong>bud her og nu. Dyreværnsloven er ikke dækkende<br />

<strong>for</strong> disse <strong>for</strong>hold, som i høj grad også handler om etik og om at<br />

sende et signal <strong>til</strong> samfundet. Har et dyr ikke også krav på værdighed?<br />

Vi ønsker med denne underskrift,at der hurtigt tages initiativ <strong>til</strong> en lovgivning,<br />

der <strong>for</strong>byder sex med dyr. Samtidig skal der lovgives om <strong>for</strong>bud mod<br />

dyrepornografi, dyresex-shows og dyrebordeller.<br />

Navn<br />

Navn<br />

Adresse<br />

Adresse<br />

Underskrift<br />

Underskrift<br />

Navn Adresse Underskrift<br />

Send underskrevne lister <strong>til</strong> og bes<strong>til</strong> gerne flere hos:<br />

Send underskrevne lister <strong>til</strong> og bes<strong>til</strong> gerne flere hos:<br />

Rørholmsvej 5 . Høsterkøb . 2970 Hørsholm . Tlf.: +45 70 27 37 17<br />

dv@dyrenes-venner.dk . www.dyrenes-venner.dk<br />

Rørholmsvej 5 . Høsterkøb . 2970 Hørsholm . Tlf.: +45 70 27 37 17<br />

Rørholmsvej 5 . Høsterkøb dv@dyrenes-venner.dk . 2970 Hørsholm . . Tlf.: www.dyrenes-venner.dk<br />

+45 70 27 37 17<br />

dv@dyrenes-venner.dk . www.dyrenes-venner.dk<br />

Send underskrevne lister <strong>til</strong> og bes<strong>til</strong> gerne flere hos:<br />

Dyreværnet hjælper Dyrenes Venner


Firmasponsorater<br />

Er du selvstændig eller leder du en virksomhed, har du mulighed <strong>for</strong> at tegne et firmasponsorat <strong>til</strong> støtte <strong>for</strong> internatet.<br />

Sponsorer får <strong>til</strong> gengæld et skilt på et bur og et link på vores hjemmeside www.dyrevaernet.dk samt bliver nævnt ved navn i vores<br />

blad fire gange årligt. Sponsoratet er naturligvis fradragsberettiget. Kontakt Anne Marie Tiedemann på tlf. 24 22 17 69.<br />

Følgende virksomheder sponsorerer<br />

Dyreværnets Internat i Rødovre<br />

Armstrong Gulvbelægning<br />

Atega Farve<strong>for</strong>syning<br />

ATCOM IT-løsninger, Smørum<br />

Brammers Menuer, Kvistgård<br />

Brødrene Dahl a/s, Rødovre<br />

Bumberjack.dk<br />

CaféBar København Syd<br />

Café Red & Yellow, Rødovre Centrum<br />

Castellas Industrilakering, Rødovre<br />

Cocktailbaren i Bagsværd<br />

Dansk Kloak og Beton A/S<br />

DBK-Byg, Søborg<br />

Dyrlæge Uffe Mølgaard Knudsen,<br />

Vanløse<br />

FUGL FØNIX ApS<br />

Glumsø Bogtrykkeri A/S<br />

Justesen.dk<br />

Kattespecialisten.dk<br />

Malerfirmaet J. Larsen<br />

Mette Bloch<br />

MM Medier<br />

MOTO Audio Sales<br />

NHV Assistance, Ølstykke<br />

Nivisol isoleringsfirma<br />

Nononcas Aps, Silkeborg<br />

ODORICO STUDIO, Lyngby<br />

Omegnens Murer<br />

og Isolering ApS Holte<br />

P&T Consult<br />

PetBed, Jægerspris<br />

Petdating.dk<br />

Det varmer at tænke på,<br />

at vi kan hjælpe,<br />

<strong>for</strong>di du hjælper!<br />

Russify it, Århus<br />

Semidan Power<br />

Sitevision.dk<br />

SITTI, Herlev<br />

Speciallæge Peter Vesti ApS<br />

thansen.dk<br />

Town and Towers Group<br />

Tåstrup Dyrehandel og Hundesalon<br />

Vellings Frugt & Grønt,<br />

Rødovre Centrum<br />

Unik Diamantboring<br />

Vestskovens Kattepension<br />

Vestvoldens Hundesalon<br />

ZooZity Rødovre<br />

Dyr som Sophie og hendes fem hvalpe kan reddes, når du<br />

betænker os med en gave i dit testamente.<br />

Sophie ankom træt og <strong>for</strong>kommen her på internatet en<br />

fredag aften i juli. Hun var drægtig, underernæret og ingen<br />

ved, hvor længe hun havde stået bundet <strong>til</strong> en lygtepæl.<br />

Heldigvis havde vi ressourcerne <strong>til</strong> at skaffe den rigtige hjælp<br />

<strong>til</strong> Sophie og sikre, at hun kunne føde og opfostre sine hvalpe under trygge rammer.<br />

Betænk dyrene med en gave. Ved oprettelse af testamente, hvor Dyreværnet<br />

betænkes, ydes gratis juridisk bistand.<br />

Advokat Mogens Klausen<br />

Lyngby Hovedgade 54 A 1. th., 2800 Kgs Lyngby.<br />

Tlf.: 33 14 44 83<br />

Man.-tors. kl. 10-16 og fre. kl. 10-15<br />

Dyreværnet er godkendt af Told og Skattestyrelsen og er dermed fritaget <strong>for</strong> gave- og arveafgift.


Afsender: <strong>DYREVÆRNET</strong><br />

Islevdalvej 85, 2610 Rødovre<br />

Køb dit foder i Dyreværnets Butik<br />

- Og støt et godt <strong>for</strong>mål!<br />

Overskuddet går <strong>til</strong> Dyreværnets internat<br />

Her i marts har vi<br />

et rigtig godt <strong>til</strong>bud*<br />

Køb 10-12 kg. Science Plan<br />

og få kr. 150 i rabat<br />

Køb 5 kg. Science Plan<br />

og få kr. 75 i rabat<br />

Åbningstider <strong>for</strong><br />

Dyreværnets Butik<br />

Mandag Lukket<br />

Tirsdag 10-15<br />

Onsdag 10-15<br />

Torsdag 10-19<br />

Fredag 10-17<br />

Lørdag 10-15<br />

Søndag 10-15<br />

Åbningstiderne gælder kun butikken.<br />

Dyreværnets internat har åbent uden <strong>for</strong>egående aftale<br />

tirsdag-søndag mellem kl. 13-15. Mandag holder vi lukket.<br />

*Gælder kun så længe lager haves<br />

Dyreværnets Butik, Islevdalsvej 85, 2630 Rødovre<br />

tlf. 44 94 66 95 · www.dyrevaernet.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!