IND|TRYK Oktober 06 NR 20 - Københavns Tekniske Skole

kts.dk

IND|TRYK Oktober 06 NR 20 - Københavns Tekniske Skole

IND|TRYK Oktober 06

NR 20

UDVEKSLING AF ERFARINGER OM AMU

Seks tekniske skoler udvekslede gode historier og

vellykkede aktiviteter på AMU-området

TRE UDDANNELSER SAMLET TIL EN

Så er det slut med uddannelserne til trykker, bogbinder

og serigraf. Ny uddannelse tager over

NYE STUDIEREKTORER PRÆSENTERER SIG

Skolens to nye studierektorer fortæller om

udfordringer og ambitioner


IND|TRYK

er Københavns Tekniske Skoles medarbejderblad

Det trykkes i 1050 eksemplarer

Trykkeri: Rosenberg Bogtryk Ballerup

REDAKTION

Ansvarshavende redaktør

Direktør Mogens Nielsen

Direkte: 3586 3535

Mobil: 4038 0651

KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN

Michael Schmidt

Direkte: 3586 3591

Mobil: 3052 9111

Marousca Helqvist

Direkte: 3586 3572

Mobil: 2170 8120

Deadline for indlevering af

materiale til næste nummer

er tirsdag den 24. oktober.

Udkommer tirsdag den 7. november

Send materialet til

kommunikation@kts.dk

Indtryk bliver fordelt til alle ansatte på Københavns

Tekniske Skole. Desuden bliver det sendt til skolens

samarbejdspartnere, udvalgte dag- og ugeaviser og

relevante fagblade. Man kan også finde en pdf-udgave

af personalebladet på skolens hjemmeside på

adressen: www.kts.dk/omkts/personaleblad

INDHOLD 4 - 5 Netværk, partnerskab og tæt

virksomhedskontakt

6 Tre uddannelser bliver til en

7 Den sidste dinosaur fik sin medalje

Elektroniske informationstavler på alle

skoleafdelinger

8 - 9 Goddag til to nye studierektorer

10 Medaljer og ros til flotte svendeprøver

11 Engelskkursus i Carlisle ved Cumbria Instiute of

the Arts

12-13 Studerende i fremtidens københavnske skyline

Julehygge og børneteater

14 - 15 Målrettede studenter klar til at indtage verden

16 Hvilken sammenhæng har et førstehjælpskursus

og almen dannelse

17 Lidt statistik om KTS-nettet

18 - 19 Sportslege 2006 på CEUS

20 - 21 Stafetten - var vi bare heldige

Alle guderne og Eva var med os

Turen til Lalandia

22 Vi sejlede op af åen

23 Italiensk sol, vin og varme

Familiedag i World Cup hallen

24 Pensionsbidraget for AC’ere forhøjet

Efteruddannelse for den uerfarne og den erfarne

pc-bruger

25 Karriereskift på KTS

26 - 27 Nye medarbejdere

Fratrådte

E-mail-adresser til seniorer


Hen til kommoden og tilbavs’ igen…

KTS, TEC og Hotel- og Restaurantskolen

har alle deres base i København.

Langt den overvejende del af

de uddannelsessøgende, der frekventerer

vores skoler, har forladt en københavnsk

folkeskole.

Den samlede population af københavnske

skolebørn andrager pt. cirka

30.000 (officiel tælling i 2005),

hvoraf cirka en tredjedel eller 10.000

er unge med anden etnisk baggrund.

I 2015 vil antallet af to-sprogede

være vokset til over 50 % af en årgang

københavnske skolebørn.

Man kan samtidig desværre konstatere,

at cirka 25 % eller 7.500 skolebørn

har problemer med at læse og

skrive dansk, når de forlader folkeskolen.

Uligheden imellem de tosprogede

elever og de danske elever,

hvad angår læse- og skrivefærdigheder,

er voksende og vil flytte med

over i problemkategorien: Ingen uddannelse

- ingen integration.

Ud af de 7.500 skolebørn i 2005 som

ikke har de nødvendige læse- og skrivefærdigheder,

var de ca. 5.000 unge

med anden etnisk baggrund. Et problem

der må betragtes som katastrofalt.

Uden at dramatisere situationen tror

jeg, at alle må erkende, at omfanget

af denne udfordring alene i København

har nået højder, som ingen for

bare fem år siden havde den fjerneste

anelse om - i hvert fald ikke officielt.

Det gode spørgsmål, som KTS har

tænkt sig at stille regeringspartierne,

er, hvorfor denne megaopgave ikke

optræder eksplicit i finanslovforslaget.

Skal der virkelig tages fat på

denne uddannelsesopgave, kræver det

meget vejledning og lærerstøtte til

den enkelte elev, hvis han eller hun

skal have en rimelig chance for at

gennemføre et uddannelsesforløb

med succes.

Overordnet set afspejler finanslovforslaget

i store træk en nulløsning. En

samlet reduktion af taxametersatserne

bliver modsvaret af diverse puljeordninger

som for eksempel færdiggørelsestaxameter,

kvalitetsudviklingstilskud og en

præmieringsordning ved indgåelse af

praktikpladsaftaler.

Denne udvikling har været undervejs

i nogle år under begreberne mål og

rammestyring og er udtryk for en ren

samfundsmæssig prioritering af ressourceanvendelsen.

Forskellen mellem

decentralisering som udtryk for

den liberalistiske tankegang versus

den centralistiske styringsmodel,

som forudsætter forudsigelighed i en

uforudsigelig verden, er hårfin og i

praksis vanskelig at fastlægge.

Puljeordningerne er i sig selv voldsomt

adfærdsregulerende for erhvervsskolernes

hverdag.

Nærlæser man finanslovforslaget optræder

der et beløb på 150 millioner

kroner, hvor der endnu ikke er sat

mærkesedler på. Et fromt ønske fra

KTS’ side til en kommende disponering

af disse frie midler kunne være:

Brug pengene til en begyndende afhjælpning

af de åbenbare læse- og

skriveproblemer hos de tusindvis af

unge, der i disse år forlader folkeskolen

med en ringe mulighed for at

kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Hvis ikke der allokeres midler til

denne uddannelsesopgave, så vil det

nærmest være en umulighed at få

løst integrationsopgaven. Dette er

ikke længere kun et københavnerproblem,

om end intensiteten i problemkomplekset

her i byen er stærkt

stigende.

På vegne af direktionen

Mogens Nielsen

Direktør

3


Netværk, partnerskab og tæt

virksomhedskontakt

Den 31. august havde Københavns Tekniske Skole inviteret til

netværkskonference med temaet udveksling af gode historier og vellykkede

aktiviteter i arbejdsmarkedsuddannelserne i København. Gæsterne var TEC, Niels

Brock, Selandia CEU, Roskilde Handelsskole og Erhvervsskolen Hamlet

Af Marousca Helqvist

Tøger Kyvsgaard bød velkommen

med opfordringen om at ”suge den

gode historie til sig” og at bruge den

i et netværkssamarbejde, hvor det

gælder om at sætte fokus på det vellykkede

fremadrettede arbejde med

arbejdsmarkedsuddannelser. På skift

var de inviterede skoler på talerstolen

for at fortælle om deres erfaringer.

Man skal kæle for kunden

Uddannelseschef Per Buron fra TEC

lagde ud med en historie fra transportområdet,

som tidligere har fyldt

meget på efteruddannelsesområdet

med afsmittende effekt på erhvervsuddannelserne.

- I et samarbejde mellem den italienske

virksomhed Bombardier, Dansk

Metal og TEC blev der gennemført

en kompetenceafklaring af et antal

medarbejdere i virksomheden. En lærer

fra TEC´s elektronikfagteknikeruddannelse

har været i ’hospitanttjeneste’

i virksomheden for

derigennem at opleve det daglige arbejde

med elektronik, måleudstyr,

testopstillinger etc. og har samtidig

fået indblik i brugen af den kommende

ny teknologi. I tæt kontakt

har TEC og Bombardier sammensat

et AMU-uddannelsesforløb, som i

første omgang skal opkvalificere,

både de ’autodidakte’ ufaglærte samt

de ’gamle’ elektronikmekanikere i

den nye teknik. Uddannelsesforløbet

tænkes gennemført over en længere

periode på et halvt til et år og med

moduler af en til to uger ad gangen.

En god AMU-historie, hvor målet er,

at medarbejderne bliver i virksomheden

og fremover vil være i stand til

at arbejde med den nye teknologi,

som skal bruges ved signaleringen på

skinnenettet. Vi er kendte og har et

godt ry i de faglige organisationer.

Per Buron sluttede af med at understrege,

at hvis man ”kæler” for en

kunde, giver det flere kunder.

Per Buron kunne oplyse, at de involverede

lærere har den type opgave

som en del af deres aftaler.

Individuel kompetenceafklaring

På Niels Brock lægger vi særlig vægt

på at udbyde hele paletten af kurser

og efteruddannelser i AMU-regi til

både store og små kunder, kunne

kursuschef Jette Elkjær fortælle, og

roste samarbejdet med KTS og TEC,

inden hun gav ordet videre til konsulent

Lisbeth Jensen. Lisbeth Jensens

gode historie var henvendelsen fra en

ikke navngiven virksomhed, som

havde behov for at afdække de ansattes

kompetencer, ikke kun for bedre

at kunne motivere de ansatte, men

især for at afdække det specifikke

kursusbehov.

- Det centrale for virksomheden var,

at de ansatte blev efteruddannet inden

for de områder, de selv vurderede,

at de havde mest behov for, og

ikke i det ledelsen troede, de ansatte

havde behov for. Det blev derfor besluttet,

at en kompetenceafdækning

ville være et interessant redskab for

den fremtidige planlægning af personaleuddannelse.

Så der blev sat fokus

på netop de kompetencer, der er i

spil i personalets travle hverdag.

4

Der lyttes til oplæg og studeres og noteres

Samarbejdet med virksomheden har

ført til et gensidigt udviklende partnerskab,

der forbereder medarbejderne

til de udfordringer, de møder

på et arbejdsmarked, der er i stadig

forandring.

Et vigtigt element i fremtidig efteruddannelse

er efter Lisbeth Jensens

opfattelse e-elarning.

- E-learning er til gavn for både

medarbejdere og virksomhed med

opmærksomhed på, hvad lærte jeg,


økonomien og hvordan er efteruddannelse

et gode for virksomhedens

human ressource – også på ledelsesniveau.

Vand til talende og lyttende sjæle

Virksomhedernes behov

Fra Selandia CEU præsenterede kursuschef

Kim Kantsø den gode historie

i betydningen at spejle en virksomheds

behov i forhold til de

muligheder, der er i AMU-systemet.

Det mundede ud i et lederudviklingsprojekt,

der var lagt tilrette som

splitkurser, og enkelte dage var konverteret

til e-learningsdage, fortalte

Kim Kantsø.

- Ideen med ledelsesprojektet var, at

erfaringerne skulle brede sig som kaskader

ned gennem organisationen på

de strategiske niveauer, de taktiske

niveauer og de operationelle niveauer.

Det vil sige fra topledelse til

den enkelte medarbejders bæredygtighed.

Partnerskab og daglig kontakt

Hvad kan vi gøre i fællesskab, når

der er tilbagegang i AMU? spurgte

inspektør Vibeke Wiingaard, Københavns

Tekniske Skole. Hendes svar

var udvikling – i netværk. På KTS i

Glostrup er midlet blandt andet et

aktivt uddannelsesudvalg og en daglig

kontakt med virksomhederne

samt en massiv opbakning fra organisationerne.

Succesen er baseret på

netværk, fortalte Vibeke Wiingaard,

som samtidig er overbevist om betydningen

af praksisnær kompetenceudvikling

som midlet til at skabe

et stabilt kundeunderlag.

- Skolen har gennem mange år opnået

at etablere et netværk inden for

stilladsbranchen. Netværket består af

organisationerne fagforeningen 3F,

Dansk Byggeri, Byggeriets uddannelse

og medarbejdere på KTS Glostrup.

Dansk Byggeri og Stilladsklubben er

meget uddannelsesorienterede og er i

stand til at påvirke mestre og stilladsarbejderne

i Storkøbenhavn, desuden

er de klar over betydningen af

uddannelse inden for branchen, fortæller

Vibeke Wiingaard.

- Parterne har forståelse for skolens

drift, og at det er vigtigt, at holdene

er fyldt op. Dansk Byggeri planlægger

i samråd med arbejdsgiverne et

antal kurser i forhold til det faktiske

behov. Samtidig er parterne enige om

”ansvaret” for rekruttering af nye

medarbejdere til branchen til den toårige

stilladsmontøruddannelse.

Skolen er af den overbevisning, at

netværk er vejen frem for AMU, som

vi forsøger at overføre til andre brancher,

sluttede Vibeke Wiingaard.

Kunden i centrum

På Roskilde Handelsskole er de ikke

i tvivl om, at alle uddannelsesforløb

skal være konkrete, fortalte kursuschef

Johannes H. Jensen.

- Forløbene skal tage udgangspunkt i

den aktuelle virksomheds behov og

de muligheder, der er i AMU-systemet,

og der skal være klarhed

over, hvem der er på hvilke hold, og

hvad indholdet på kurserne er. Kurserne

skal dække virksomhedens behov

og ikke omvendt. Kurserne skal

være relevante, så de kan bruges i

hverdagen, og når kursisten er tilbage

i virksomheden, skal effekten

evalueres i relation til det virksomheden

blev tilbudt og resultatet af kurset.

Johannes H. Jensen lagde vægt på, at

når kunden er tilfreds, så tjenes der

penge. Det kræver en stærk administration,

de rigtige lærere og det

fulde sortiment. Det vil sige, både

AMU, enkeltfag og længere forløb.

- Kunden skal i centrum, gerne i en

partneraftale, om hvad et kursus skal

indeholde. Vi skal samtidig være

fleksible. Det indebærer e-learning,

hvor kunden har mulighed for at

lære efter behov og tidsplan. For at

fastholde gode ideer, arbejder vi på

en pixibog for gode ideer, værdier og

måder at skabe netværk – også fra

kunde til kunde.

Med vægt på vejledning

Vi er et kompetencecenter, hvor alle

medarbejdere har kundeforståelse, sådan

præsenterede centerforstander

Helle Bøtcher, Erhvervsakademiet

Nordsjælland og Erhvervsakademiet

Hamlet.

- Hos os er vores uddannelser og kurser

præget af det merkantile område.

Vores vækstområde er at kunne servicere

medicoindustrien med vægt på

vejledning. Alle medarbejdere skal

kunne vejlede, på den måde bliver vi

kompetencepartnere for virksomhederne.

Eksemplet på den gode historie er

hentet fra det tidligere Stålvalseværket

i Frederikssund, hvor 2000 fik

fyresedlen for tre til fire år siden. Alle

medarbejdere på Erhvervsakademiet

Nordsjælland og Erhvervsakademiet

Hamlet stillede op og var med til at

afdække behovet for efteruddannelse

for på den måde at kunne blive i arbejde,

fortalte konsulent Ellen Ellehammer.

- I samarbejde med VUC udarbejdede

vi et uddannelsesforløb og et afklaringsforløb.

Vi kontaktede

forskellige institutioner, hvor nogle

af de fyringstruede medarbejdere

kunne indgå i et kursusforløb, der

var en kombination af et kvalitetsog

bevidsthedskursus. Der var 70

deltagere på kurset, der resulterede i,

at for eksempel en af kursisterne, der

tidligere udelukkende kendte til stålindustrien,

nu er en glad buschauffør.

5


Tre uddannelser bliver til én

Den 1. oktober 2006 er det slut med uddannelserne til trykker, bogbinder og

serigraf. De bliver nu samlet til én ny uddannelse, der indeholder elementer fra

de tre uddannelser - plus en hel masse nyt. Navnet på uddannelsen er: grafisk

tekniker

6

Af Claus Bojsen Pedersen,Faglærer og

FUL-konsulent,Julius Thomsens Gade

Den 1. oktober bliver en historisk

dag for de grafiske uddannelser. Det

er dagen, hvor de hæderkronede uddannelser

til grafisk trykker, serigraf

og bogbinder stopper for indtag af

nye elever, og hvor den nye uddannelse

til grafisk tekniker starter. I

cirka tre år frem vil Københavns

Tekniske Skole stadig have lærlinge

på de tre ’gamle’ uddannelser, men

altså kun dem, som har tegnet uddannelsesaftaler

før den 1. oktober

2006.

Baggrunden

Indtaget på de tre ’gamle’ uddannelser

har over en årrække været lavt, og

på grafisk trykkeruddannelsen endog

markant faldende de sidste par år.

Det er baggrunden for, at Grafisk

Uddannelsesudvalg for cirka to år siden

søgte penge til et FOU-projekt,

som skulle afdække

behovet

for ændringer af

uddannelserne

på det teknisk

grafiske område

og eventuelt beskrive

en ny uddannelse.

Grafisk Uddannelsesudvalg

nedsatte en arbejdsgruppe,

som bestod af en

lærer fra uddannelsen

til grafisk trykker på CEU

Kolding, en uddannelsesleder fra

Teknologi og kommunikation

grundforløb på Aalborg tekniske

Skole, Heidi Jørgensen fra serigrafuddannelsen

på KTS, Lars Bom fra

bogbinderuddannelsen på KTS samt

undertegnede, som underviser på

grafisk trykkeruddannelsen på KTS.

Herudover deltog Ulla Gorm Pedersen,

som er uddannelseskonsulent i

det faglige udvalg. Grunden til, at

KTS er så talrigt repræsenteret i arbejdsgruppen,

er, at vi er landsskole

for bogbindere og serigrafer.

Stolte fagfolk på kompromis

Fra starten har intentionen med ar-

bejdet i gruppen været at lave en helt

ny og tidssvarende uddannelse, som

ikke ’blot’ skulle være en revision af

de nuværende uddannelser. Det har

også hele tiden været tanken, at vi

med den nye uddannelse skal dække

hele uddannelsesområdet for digitalt

tryk og print, som i dag ikke er skrevet

ind i en erhvervsuddannelse.

Samtidig har det været meningen at

fastholde de gamle fags ’umistelige’

dyder. Det har ikke været en helt let

proces. Stolte fagfolk har en tendens

til at mene, at netop deres fag ikke

overgås i vigtighed, og dér har arbejdsgruppen

været nødt til at søge

kompromiserne og ikke at ride egne

kæpheste. Samtidig har vi forsøgt at

gøre uddannelsen fremtidssikret,

hvilket har medført, at der introduceres

en række helt nye fagligheder.

Indholdet og KTS

Uddannelsen bliver på 3½ år med 45

ugers skoleuddannelse. Der bliver et

grundforløb på 25 uger, som ligger i

indgangen Teknologi og kommunikation.

De første13 uger er fag fælles

med den kreative mediefamilie. Efter

de 13 uger med grundfag og familierettede

områdefag afsluttes grundforløbet

med 12 ugers uddannelsesrettede

områdefag. I modsætning til for

eksempel uddannelsen til mediegrafiker

er der ikke adgangsbegrænsning

til de uddannelsesrettede områdefag.

En stor del af skoleundervisningen på

hovedforløbet bliver i form af valgfri

specialefag, hvilket indebærer, at

næppe to elever kommer til at gå

igennem det samme skoleforløb.

Netop det har givet arbejdsgruppen

hovedbrud i forhold til at afholde

svendeprøve. Hvordan afprøver man

elevernes kunnen, når de ikke har

haft den samme skolegang og ikke

nødvendigvis har været i sammenlignelige

praktikforløb? Bekendtgørelse

og vejledning fastlægger, at svendeprøven

kommer til at tage udgangspunkt

i en elevs samlede skolegang i

form af: 1) en elevmappe, som oparbejdes

i praktikken og igennem den

samlede skolegang, 2) i en opgave fra

praktikken og 3) i en projektopgave,

som tager udgangspunkt i en konkret

faglig problemstilling fra elevens

praktikvirksomhed. Bedømmelsen

kommer til at hvile på en

gennemgang af elevmappen, samt i

en mundtlig eksamen, hvor eleven

fremlægger sit projekt og hvor en

samtale om elevmappen giver anledning

til spørgsmål om elevens faglige

og teoretiske kunnen.

Meget af skoleundervisningen vil

blive koncentreret om IT i den grafiske

verden, afprøvning af teknikker

og metoder, test af stoffer og materialer

og teoretisk indsigt i grafisk produktion.

Produktionsrutine og de

mere erfaringsbaserede kompetencer

skal eleven tilegne sig i praktikvirksomheden.

Når eleven er udlært, vil

han eller hun have fået en bred uddannelse

inden for grafisk produktion

og samtidig have tilegnet sig specialistviden

inden for en eller flere specialer.

I løbet af efteråret vil målene

fra de valgfri specialefag blive skrevet

ind i et efteruddannelseskatalog, således

at de specialefag, man ikke ’nåede’

i løbet af uddannelsen, kan tages

efterfølgende i form af efteruddannelseskurser.

Siden det, i foråret, stod klart, at uddannelsen

ville blive endeligt godkendt

til ikrafttræden i efteråret

2006, har Teknologi og kommunikation

i Julius Thomsens Gade haft

travlt med at blive klar. De mange

nye fag i bekendtgørelsen skal omsættes

til konkret undervisning, og

vi arbejder for tiden ihærdigt med at

beskrive grundforløb og uddannelsesrettede

områdefag. Samtidig stod

det os klart, at vi ikke havde de optimale

rammer og udstyr til den nye

uddannelse. Det har ført til, vi har

solgt en del ’uddateret’ udstyr,

blandt andet skolens gamle 4-farve

maskine. Det skaffer plads og mulighed

for investeringer i nyt digitalt

grej. Skolens ledelse har været meget

velvillig i forhold til investeringsplanen,

så resultatet er blevet, at Julius

Thomsens Gade ved udgangen af

oktober måned, når de sidste installationer

er på plads, vil være den

mest avancerede grafiske skole i landet

– ja, vi tør godt sige i Europa.


Den sidste dinosaur fik sin medalje

Dronningens fortjenstmedalje bliver

tildelt en medarbejder efter 40

år tro tjeneste. Mandag den 4. september

blev medaljen overrakt.

Modtageren var Gunnar Jensen,

der i dagens anledning var trukket

i det ”pæne” tøj. Begivenheden

fandt sted på direktør Mogens

Nielsens kontor på Lygten.

Der blev skålet i portvin, og Mogens

Nielsen ønskede tillykke,

blandt andet med ordene:

- Du er den sidste dinosaur, man

kan vel sige, at du er af den gamle

skole, dengang tilværelsen på

KTS var en hel del enklere, end

den er i dag. Du valgte at blive og

har fulgt med udviklingen. Du

har sat dine spor ved at forme dig

og dit arbejdsliv på en arbejdsplads

med en uforudsigelig arbejdsdag.

Din energi var med, da

der var noget der hed TEK 10,

med starten på Dansk Teknisk

Lærerforbunds afdeling på KTS

og ikke mindst har dit virke som

medarbejderrepræsentant i skolens

bestyrelse været godt.

Manden med posen

I efteråret 2005 blev Gunnar Jensens

mange år som medarbejder

på KTS fejret ved en reception

med skål, taler og sang. Fællestillidsrepræsentant

for DTL Arne

Christensen husker kælenavnet

for Gunnar som ”manden med

muleposen”.

- Posen var en del af ham, den

havde han med, når der skulle

forhandles løn og arbejdsvilkår.

Han er en institution, en god kollega,

en man kan stole på.

Marousca Helqvist

Elektroniske informationstavler på alle

skoleafdelinger

Bedre information til elever og besøgende på vej

Af Michael Schmidt

Vi har kts.dk, KTS-net og mobilportal.

Det næste skud på stammen af

digitale informationsløsninger for

skolen bliver elektroniske informationstavler

- såkaldte info-boards, som

skal hænge i foyererne på alle skolens

adresser.

Info-boards er store fladskærme opsat

blandt andet i foyerer, receptioner,

kantiner, på konferencer eller udstillinger,

hvor de fungerer som elektroniske

opslagstavler med for eksempel

meddelelser om programtider eller

programændringer for møder og arrangementer.

I KTS-sammenhæng er det meningen,

at de skal sættes op ved indgangspartierne

på alle skolens adresser

og her give en kortfattet og

aktuel information om dagens undervisning,

møder eller arrangementer.

Man kan annoncere skema- eller lokaleændringer,

reklamere for vejlednings-café,

udstillinger, foredrag eller

fester. Samtidig kan man her have

for eksempel

en digital

udstilling

af

elev-projekter

kørende

eller give et hurtig overblik

over afdelingens uddannelsesmuligheder

for besøgende på skolen.

»Grafisk og teknisk vil løsningen bygge på

de enkle principper, der allerede er introduceret

og kendt fra KTS-nettet.«

Idéen er, at opdateringen af infoskærmene

sker i lokaladministrationen.

Medarbejderne her er dem, der

bedst ved besked om aktuelle forhold

og i forvejen koordinerer informationsstrømmene

på afdelingen. Grafisk

og teknisk vil løsningen bygge på de

enkle principper, der allerede er introduceret

og kendt fra KTS-nettet.

Det vil være meget hurtigt og simpelt

at opdatere informationer på

fladskærmene, og det vil ikke kræve

særlige it-forudsætninger eller særlig

oplæring.

Det er planen, at de nye elektroniske

informationstavler bliver introduceret

senere på året.

7


8

Goddag til to nye studierektorer

Københavns Tekniske Skole har fået to nye studierektorer til at varetage

den overordnede ledelse af skolens to erhvervsakademi-afdelinger. På

Lygten har Ulla Skram overtaget roret fra Louise Harder Fischer, og på

afdelingen i Stevnsgade er Bente Øhrstrøm ansat som Mads Feldings

efterfølger

Studierektor

Ulla Skram,

Københavns

Erhvervsakademi


Lygten

Af Michael Schmidt

To af skolens afdelinger har fået en

ny person i chefstolen. Erhvervsakademiet

på Lygten, hvor multimediedesigner-uddannelsen

har til huse,

har fået ny studierektor. Og der

kommet ny studierektor på erhvervsakademiet

i Stevnsgade, hvor de uddanner

til byggetekniker, bygningskonstruktør,

kort- og landmåler og

produktionsteknolog.

De to nye studierektorer får masser af

udfordringerne i deres nye job. De

korte og mellemlange videregående

uddannelser er meget i vælten for tiden.

Undervisningsministeriet arbejder

på at samle uddannelsessteder

med KVU og MVU i seks til otte

højskoler. I første omgang drejer det

sig om de skoler, der uddanner til det

offentlige arbejdsmarked. Men senere

kommer turen til dem, hvis uddannelser

retter sig mod det private arbejdsmarked.

Det bliver spændende at se, hvad

fremtiden bliver for de korte og mellemlange

videregående uddannelser

og ikke mindst for Københavns Tekniske

Skoles to erhvervsakademier. Vi

har bedt de to nye studierektorer, der

skal stå i spidsen for udviklingen af

KVU- og MVU-området her på

KTS, om at præsentere sig selv ved

at besvare de samme syv spørgsmål.

Studierektor Ulla Skram,

Københavns Erhvervsakademi på

Lygten

Ulla Skram efterfølger Louise Harder

Fischer som efter ni år på Københavns

Tekniske Skole, de seks år som

studierektor på Lygten, valgte at

søge nye udfordringer. Louise er i

dag projektleder i Dansk Standards

kursusafdeling. Ulla Skram var inden

hun tiltrådte jobbet som studierektor

ansat som underviser og studieleder

på multimediedesigner-uddannelsen.

Hvad er du uddannet som?

- Jeg er mag.art i Film- og Medievidenskab

fra Københavns Universitet

og exam.art. i Spansk sammesteds.

Derudover har jeg en diplomuddannelse

i journalistik fra the Xavier Institute

of Communications i Bombay

Hvad har du tidligere beskæftiget

dig med?

- Jeg har været underviser på Københavns

Universitet, Institut for Film

og Medievidenskab, Webmaster på

Institut for Humanistisk Informatik,

Skribent for den Store Danske Encyklopædi

samt Filmleksikon, underviser

og studieleder på Multimediedesigner-uddannelsen,

KTS.

Hvad fristede dig ved lederstillingen?

- Udfordringen i stillingen samt muligheden

for at have en positiv indflydelse

på udviklingen af en rigtig god

uddannelse (Multimediedesigner-uddannelsen)

Hvad mener du er kendetegnende

ved en god leder?

- God til at lytte, træffe rigtige valg

samt en god portion humor.

Hvad er dine ambitioner med

uddannelsesområdet?

- Jeg har ambitioner om at KEA bliver

en førende samarbejdspartner

med erhvervslivet i regionen, et videnscenter

inden for digital interaktiv

kommunikation.

Hvad ser du som de største udfordringer?

- Fremtiden for KVU på KEA og

muligheden for at udvikle professionsbachelor-uddannelser.

Hvordan vurderer du fremtiden

for de korte videregående

uddannelser?

- Jeg vurderer, at de korte videregående

uddannelser også fremover vil

være et godt supplement til de mere

elitære, teoretisk-betonede videregående

uddannelser på eksempelvis

universiteterne, da der vil være behov

for arbejdskraft også på det niveau.

Dog tyder alt på, at fremtidens

KVU-model bliver afløst af en tre et

halvt år lang professionsbachelor-model

med mulighed for at ’stige af’ efter

to år. Det vil jeg i så fald opfatte

som en positiv udvikling, da det efter

min mening i langt højere grad

vil sikre specialiseret praktisk orienteret

arbejdskraft samt forbindelse til

videreuddannelse i indland og udland.


Studierektor Bente Øhrstrøm,

Københavns Erhvervsakademi i

Stevnsgade

Bente Øhrstrøm afløser Mads Felding,

der efter en kort periode i chefstolen

valgte at trække sig fra posten

som studierektor. Mads er vendt tilbage

til jobbet som underviser og

procesleder for den kreative linje.

Bente Øhrstrøm kommer fra en stilling

som personalechef i en it-virksomhed.

Hvad er du uddannet som?

- Oprindelig er jeg cand.psyk. med

speciale i arbejds- og organisationspsykologi.

Ret kort tid efter, at jeg

var blevet færdig, tog jeg en merkonom

i personaleadministration og i

de sidste to år har jeg læst en master

i voksenlæring og IKT.

Hvad har du tidligere beskæftiget

dig med?

- Siden jeg blev færdig som psykolog,

har jeg arbejdet med arbejds- og

organisationspsykologi på forskellige

måde. Jeg startede som organisations-

og ledelseskonsulent i FDB (nu

Coop), hvor jeg fik en rigtig god indføring

i hele området, ikke mindst i

kursustilrettelæggelse og gennemførelse.

Derfra kom jeg til Direktoratet

for Arbejdstilsynet, hvor jeg først var

med til at starte arbejdet med psykisk

arbejdsmiljø og senere var fuldmægtig

i uddannelsesafdelingen

blandt andet med ansvar for budget.

Efter et par år som ledelseskonsulent

i det, som nu er Center for Ledelse,

kom jeg i 1986 til Højgaard &

Schultz som personaleudviklingschef.

Her fik jeg min introduktion til byggebranchen.

Noget af det første, jeg

lavede, var en projektlederuddannelse

for de unge ingeniører og konstruktører.

Jeg var i Højgaard & Schultz i 10 år,

til sidst som personaledirektør med

overordnet personaleansvar for både

danske og udenlandske selskaber. I

arbejdet med personaleområdet har

det altid været vigtigt for mig også

at forstå forretningen, så i løbet af

min ansættelse lærte jeg meget om

industrialiseret byggeri generelt, anlægsarbejder

og husbygning i alle faser,

da Højgaard & Schultz jo ofte

optrådte som totalentreprenør. Som

repræsentant for et af de største entreprenørfirmaer

i Danmark var jeg

medlem af Entreprenørforeningens

Uddannelsesnævn og senere også af

evalueringsudvalget for de videregående

teknikeruddannelser, som også

omfattede konstruktøruddannelsen.

Jeg må erkende, at jeg i den periode

tabte mit hjerte til bygge- og anlægsbranchen.

Det var nok årsagen

til, at jeg sprang til, da jeg senere,

mens jeg arbejdede som selvstændig

konsulent, fik tilbud om at være timelærer

på Københavns Erhvervsakademi.

I 2004 fik jeg tilbud om at

blive personalechef hos en af mine

kunder, en it-virksomhed, hvor jeg

har været de sidste 2 år.

Hvad fristede dig ved

lederstillingen?

Jeg så stillingen som studierektor

ved KEA som en unik mulighed for

at kombinere mine erfaringer med

undervisning, personale, ledelse og

organisationsudvikling.

Hvad mener du er kendetegnende

ved en god leder?

Jeg ser lederens opgave som at skabe

de rette vilkår for medarbejdere og

studerende, så vi kan levere en undervisning

af høj kvalitet og være attraktive

samarbejdspartnere for det

omgivende samfund. Det betyder, at

vi som ledere både skal støtte og udfordre

alle medarbejdere, så de får en

god oplevelse, når de arbejder. Nogle

af de vigtigste værktøjer for mig i

den proces er information og dialog,

fordi de kan medvirke til en fælles

forståelse af, hvad vi skal yde, hvordan

og hvorfor.

Hvad er dine ambitioner med

uddannelsesområdet?

At vi får vedligeholdt og udviklet

vores uddannelser, så de passer til behovene

hos aftagerne og er spændende

for de studerende og medarbejderne.

Det kan kun ske i tæt samspil

med alle parter.

Hvad ser du som de største

udfordringer?

At gøre KEA mere synlig og åben i

forhold til omverdenen.

Hvordan vurderer du fremtiden

for de korte og mellemlange

videregående uddannelser?

Min vurdering er, at fremtiden ser

lys ud. Politisk er der megen fokus

på uddannelsesområdet og der investeres

mange penge og meget energi

i, at så mange unge som muligt skal

have en uddannelse. Jeg tror at vores

uddannelser, som kombinerer det teoretiske

og det praktiske, virker tiltrækkende

på mange unge, som ikke

har lyst til at gå i lag med en rent

akademisk uddannelse.

Studierektor

Bente Øhrstrøm.

Københavns

Erhvervsakademi

i Stevnsgade

9


Medaljer og ros til flotte svendeprøver

Svendeprøver med klassiske opgaver og en ny type af individuelle projekter på

uddannelserne til bygningssnedker og møbelsnedker har taget form gennem

fire intense uger i værksteder på Tæbyvej. I alt fik 54 nybagte svende overrakt

deres svendebreve. Udover, at de fik svendebeviset for at bestå deres prøver,

havde to opnået en sølvmedalje, tre en bronzemedalje og 20 fik ros

Håndboldspillerne Mette

Meldgård og Kamilla

Kristensen opfordrer til at

holde fest men også til at

være holdspiller på

arbejdspladsen

10

Af Marousca Helqvist

Fredag den 1. september

var gangarealer

og værksteder på

Tæbyvej fyldt til bristepunktet

med 54

svendestykker, gæster,

mestre, lærere og uddannelsesudvalg.

Alle nød synet af de flotte resultater

af godt fire ugers intenst og

fokuseret arbejde med både fornemme

klassiske skrivepulte og serviceskabe

og med individuelle

unikke projekter. Blandt andet et

kombineret spise- og arbejdsbord,

inspireret af asiatiske antikke borde,

et opbevaringsmøbel med skuffer og

glaslåge og et vitrineskab.

De var nødt til at give 2 x 13

Også Det lokale uddannelsesudvalg

var benovet over de flotte svendestykker.

Formand Per Ove Christensen

og næstformand i udvalget Jørgen

Riisager havde lutter rosende ord

i deres taler til de nye svende. Per

Ove Christensen lagde særlig vægt

på ”førstegangs”- projekterne. En

type opgaver fire møbelsnedkere og

en bygningssnedker havde arbejdet

med i deres svendeprojekt. Projekterne

var valgt ud fra evnerne og lysten

til at prøve sig selv af med nyt

design og godt håndværk.

- Med resultaterne af jeres flotte projekter

er I med til at sætte ekstra fokus

på vores fag. Det lover godt for

fremtiden. Både de klassiske svendestykker

og projekterne vidner om, at

I går en spændende og respektfuld

fremtid i møde. Samtidig er I de

”heldigste” snedkere igennem lange

tider. Der er mangel på dygtig arbejdskraft,

og I kan have arbejde allerede

fra på mandag, så bliv i faget,

der er brug for jer.

Jørgen Riisager supplerede med ”de

resultater I har præsteret er så flotte,

så udvalget var ”nødt” til at give to

13-taller. Det har jeg aldrig prøvet

før”. Et 13-tal udløser en sølvmedalje,

sådan en fik bygningssnedker

Martin Arrild Lyngfeldt for sit projekt,

som var en skydedør i elmetræ,

der passer mellem stue og køkken, en

vinduesramme til åbning af lysindfald

mellem skråvæg og eksisterende

vindue. Derudover en skuffebrik til

børnene. Valget af elmetræ passer til

Martin Arrild Lyngfeldts nyerhvervede

hus, hvor flere vægge er beklædt

med træsorten. Den anden

sølvmedalje gik til møbelsnedker

Kim Thorleif Dolva. Hans projekt

var et barneklædeskab i riopalisander.

Desuden mindede Jørgen Riisager

om, at snedkerfaget har stor betydning

for vores kultur med at

skabe og udvikle med borde, skabe

og stole. Han mindede også snedkersvendene

om, at de skulle huske at

give deres nærmeste et kram for den

tålmodighed, der skal til for at være

på sidelinen, når det er svendeprøvetid.

Den gyldne høvl

Årets gyldne høvl blev overrakt til

møbelsnedker Poul Helge Kahlert

Larsen fra SKP på Rebslagervej og til

Henrik Mikkel Fals Bahrt fra Hamlet

ApS i Helsingør. Den gyldne høvl

gives til en eller flere, der har gjort

noget særligt for den gode atmosfære

på holdet og altid har været parat til

at give en hjælpende hånd.

Værdier er vigtigere end lønnen

I dagens festtale, der blev serveret af

håndboldpigerne fra landsholdet og

Slagelse Dream Team Kamilla Kristensen

og Mette Meldgaard, var opfordringen,

at når man

står sammen, er man

stærk.

-Det har vi erfaret på

vores krop. I har sikkert

læst en masse om

os og vores træner i

pressen. Det har været

hårdt, og den eneste

måde, vi klarede det

på, var at stå sammen

og at passe på hinanden.

Det skal I også

huske at gøre, når I er

på en arbejdsplads. Vi

Poul Helge Kahlert Larsen viser sit serviceskab frem

er ikke i tvivl om, at holddannelsen

og værdierne er vigtigere end lønnen.

De to landsholdspillere ønskede god

festdag og held og lykke med fremtiden.

Uddannelsesleder Bo Jürgensen tilsluttede

sig lykønskningerne og inviterede

alle til at læske ganen og at

tage for sig lækkerierne på buffeten.

Fakta

For første gang fik de nye svende

deres karakterer efter 13-skalaen

med i deres svendebrev.

Det lokale uddannelsesudvalg,

havde vurderet således

Af 23 møbelsnedkersvende fik

• 11 antaget med et gennemsnit

på 8.3.

• 7 antaget med ros og et gennemsnit

på 9.6.

• 2 antaget med bronze og et

gennemsnit på 10.9.

• 1 antaget med sølv og et gennemsnit

på 13.0.

For de 31 bygningssnedkersvende

var karaktererne

• 17 antaget med et gennemsnit

på 8.25.

• 13 antaget med ros og et gennemsnit

på 9.62.

• 1 antaget med bronze og et

gennemsnit på 10.6.

• 1 antaget med sølv og et gennemsnit

på 13.0.


Moderne arkitektur i Newcarstle

Engelskkursus i Carlisle ved Cumbria

Institute of the Arts

En god del af medarbejderne ved Københavns Erhvervsakademi på

Lygten har i foråret 2006 været en tur omkring den ikke helt lille

nordengelske by, Carlisle, der ligger naturskønt mellem storbyen

Newcastle og den skotske grænse. Årsagen var – og er - at vi gerne vil

give vores medarbejderes engelskkundskaber et ordentligt løft

Af Ulla Skram,Studierektor, Erhvervsakademiet,

Lygten

Cumbria

Institute of

the Arts,

Frederikke

præsenterer

sit oplæg

Hvorfor Cumbria?

KEA har i noget tid haft planer om

et samarbejde med Cumbria Institute

of the Arts - om udviklingen af en

bacheloruddannelse som såkaldt ’topup’

på uddannelsen til multimediedesigner

- på dansk grund. Modellen

er ikke ukendt. Niels Brock har for

eksempel flere sådanne samarbejder

med udenlandske universiteter, der

’lægger navn til’ en top-up på de

korte videregående uddannelser

(KVU). De studerende får således en

bacheloruddannelse ved halvanden

års ekstra studium og de fordele en

mere prestigefuld grad giver for ansættelser

og videre studium i ind- og

udland.

Denne top-up på dansk grund har vi

dog stadig til gode. I mellemtiden

har vi så sendt et antal multimediedesignere

til Carlisle, hvor de er blevet

bachelors inden for digitale interaktive

medier. Og vi har sendt

medarbejdere derover for at erhverve

sig bedre engelskkundskaber.

Samarbejde og udveksling

Undertegnede deltog selv i den første

tur til England, hvor programmet

dels var at se på kvaliteten af engelskkurset,

dels at drøfte samarbejde

og udveksling. Vi - studieleder

Ola Pukki og jeg - blev hentet af den

internationale koordinator i Newcastle

Lufthavn og kørt til Carlisle,

hvor vi blev indlogeret på et lille

hyggeligt hotel, der ligger i gå-afstand

fra skolen.

Her mødtes vi med de medarbejdere,

der allerede havde tilbragt tre dage i

byen. De så lidt trætte ud – ikke som

man kunne tro fordi de havde frekventeret

de mange pubber, der er i

byen, men angiveligt fordi de havde

mange hjemmeopgaver.

Udover selve kurset bød opholdet

også på en række udflugter til seværdige

steder som den fra kyst-til-kyst

udstrakte romerske mur,

(post)modernistisk arkitektur i Newcastle,

mikrobryggerier med mere.

Prisen for kursus,

udflugt, hotelophold,

morgenmad

og frokost beløber

sig til cirka 7.000

kr. per deltager.

Udbytte hvis

man vil

Medarbejdernes

vurdering af udbyttet

har været

delte. Nogle har

fundet kurset for

skoleagtigt – med

argumenter som:

’Kunne vi ikke ligeså godt have fået

sådant et kursus i danske omgivelser?’,

andre har syntes at den teambuilding,

der naturligt finder sted,

når kolleger er sammen af sted i en

uge, har været perfekt at kombinere

med engelskundervisningen.

Det er min egen vurdering, at det

faglige udbytte bliver større i denne

koncentrerede form – og ikke mindst

motivationen for at lære noget forøges,

når det ikke skal ske i forlængelse

af en almindelig arbejdsdag. Dog

har det hele tiden været min overbevisning,

at skal der virkelig rykkes

ved ordforråd og udtale, så skal man

være i landet længere tid. I fremtiden

vil vi gerne få etableret en såkaldt

’skyggelærer’ ordning med

Cumbria – hvor underviseren i Carlisle/England

følger en anden underviser

inden for sit fagområde gennem

en måneds tid – i det her tilfælde –

interaktive medier. På denne vis får

medarbejderen både formidling og

fagtermer på engelsk indarbejdet på

en langt mere operationel og permanent

basis.

20 km nord

for Cumbria

ligger Heskett

New Market,

der har sit eget

mikrobryggeri

11


Studerende med i fremtidens

københavnske skyline

Borgmester Klaus Bondam holdt åbningstalen på Input 06 og erklærede, at de

studerendes konkurrenceforslag forhåbentlig vil være at finde i fremtidens

københavnske skyline. De studerende på 5. semester fra Københavns

Erhvervsakademi (KEA) har sammen med 130 studerende fra hele landet deltaget

i en konkurrence om at tegne fremtidens huse

To studrende fra

KEA kigger

nærmere på et af

de mange bud på

fremtidens huse

Af Lone Lykke Larsen, Underviser på

Stevnsgade

Den gamle kedelsmedie på Holmen

dannede for en enkelt dag i juni rammen

om præmieoverrækkelsen på Input06.

På Input06 kunne man se eksempler

på det nytænkende og

kreative samarbejde mellem studerende

på bygningskonstruktørstudiet,

Arkitektskolen og Danmarks

Tekniske Universitet. Overalt i det

smukke gamle rum med de høje

rundbuevinduer var der placeret

fremtidsorienterede arkitektoniske

konstruktioner i form af de studerendes

projekter. Projekterne var tiltalende

præsenteret på store plakater

med fremtidsbygningernes bærende

idéer. Konkurrenceprojektet var udskrevet

af Fonden BYG-ERFA og

Input06 var planlagt og arrangeret af

de studerende på KEA ud fra ønsket

om at udbrede kendskabet til indholdet

i konkurrenceprojektet. Kedelsmedien

var lejet af de studerende,

plakaterne var hængt op på ensartede

sorte kasser fremskaffet af de studerende

via sponsorater. Og forfriskninger,

rød løber og blomster var et

udslag af de studerendes ønske om at

gøre denne dag til noget specielt. De

studerende har selv skaffet de økonomiske

midler fra diverse virksomheder

og blandt andet fået et tilskud til

projektet fra KTS.

Forslag til nytænkt arkitektur

I første omgang var samarbejdet mellem

skolerne etableret ud fra ønsket

om at få forslag til nytænkt arkitek-

at samarbejde på optimal vis. På Input06

kunne man se eksempler på

partnerskab i praksis. De studerende

fra de forskellige institutioner har

drevet samarbejdet vidt. Arkitekternes

streger forenet med konstruktørernes

opfattelse af stabilitet og bygningsingeniørernes

tekniske viden

har her ført til helhedsorienterede

bygninger bygget til de mennesker,

der skal bo i dem. Det ud fra en tankegang

om, at der skal være et behageligt

miljø også i et højhus. Ikke

bare smukt at se på, men også indeholdende

de nyeste ideer inden for

bæredygtigt byggeri.

Vinderprojektet udstrålede

kreativitet og visioner

De studerende fra København havde

valgt at projektere bæredygtigt højhusbyggeri

på Benzinøen i København.

Da dommerpanelet skulle finde

vinderen, løb de ud i store problemer

med at vælge. Vinderprisen blev

derpå delt op i flere portioner, eftersom

mange af projekterne udstrålede

så stor kreativitet og så meget realisme,

at dommerne ikke kunne nøjes

med at vælge én vinder. Et projekt

blev dog især fremhævet for sine arkitektoniske

idéer og ikke mindst sin

formidling af idéerne, idet de studerende

havde lavet en film om hele arbejdsprocessen.

12

IDA/Selskab for Bygningsfysik som

et led i at fremme samarbejdet og

forståelsen blandt arkitekter, ingeniører

og bygningskonstruktører.

tur udsprunget af tanken om byggebranchens

partnersamarbejde. Partnerskabet

går i praksis ud på at få de

forskellige aktører i en byggesag til

Samlet set udtaler idémanden for

hele projektet Jens Østergaard fra

Fonden BYG-ERFA og IDA/Selskab

for Bygningsfysik at:

- Løsningerne er meget visionære,

samtidig med at de er af høj konstruktionsmæssig

karakter og tillige

arkitektonisk gennemtænkte. Dommerkomiteen

har bestået af byggefolk

bredt fra branchen, og alle har

været meget imponerede over det

høje niveau. Projekterne illustrerer,

at samarbejde er muligt på tværs af

faglige skel, og det giver os en mulighed

for at analysere og forebygge

de kommunikationsproblemer, der er

i branchen.


Samarbejde er en del af

udfordringen

De studerende fra de forskellige

byggetekniske uddannelser blev som

indledning til projektets

igangsættelse ligeligt fordelt, så der

var repræsentanter for de varierende

studieretninger i alle grupper.

Deltagerne fra KEA har alle været

meget glade for forløbet, fordi de

mener, de har lært meget af at være

tvunget til at tænke tværfagligt hele

tiden. Studerende fra KEA Palle

Bisgaard udtaler:

- Det har været en meget positiv

oplevelse. Udfordringen bestod i at få

samarbejdet etableret, og grundlaget

for arbejdet skulle aftales fra bunden,

da der i sagens natur gælder

forskellige kriterier og arbejdsformer

på de forskellige uddannelser.

25.000 for vinderprojektet

Her ses en 3D-model af vinderprojektet,

som fik en pris på 25.000 kr.

Gruppen bestod af to danske konstruktørstuderende

fra KEA, to arkitektstuderende

hvoraf den ene var fra

Sverige samt to ingeniørstuderende

fra Frankrig, som er udvekslingsstuderende

på DTU. Kristian Kildelund

Poulsen fra KEA fortæller:

- Vi havde mange diskussioner i starten,

og det var svært at opnå enighed

på grund af vores meget forskellige

kompetencer. Vi fik dog hurtigt defineret

en fælles målsætning: vi ville

skabe et nyt vartegn for København.

Det skulle være en bygning, som kan

fungere som modpol til Turning

Torso i Malmø. Han slutter af med at

fortælle, at det har været meget lærerigt

at være en del af den kreative

proces, som ofte er forbeholdt arkitekten.

- Til gengæld kan vi som konstruktører

hjælpe arkitekterne med at

skabe en arkitektur, der holder.

Bygningskonstruktørstudiet er placeret

på KTS’ afdeling på Stevnsgade

og rummer cirka 1000 studerende,

som i løbet af 3½ år blandt andet lærer

om bærende bygningsdele, konstruktioner,

byggematerialer, planlægning

og økonomi. Kort sagt:

hvad der er nødvendigt for at opføre

en bygning og gennemføre en byggesag

i alle dens aspekter.

Julen nærmer sig, og Personaleforeningen har igen tænkt på børnene og reserveret elevkantinen på

Drejervej 16, 1.

Vi starter kl. 12:30 med gløgg, sodavand, æbleskiver og andre julelækkerier. Der mulighed for at pynte

skolens juletræ med juleklip - papir og saks vil være til rådighed. Børnene må meget gerne have nissehuer

på, så kan komme i julestemning. Og måske kigger julemanden forbi.

Kl. 15:15 drager vi af sted til Bellevue Teater, hvor vi skal se ”Folk & Røvere i Kardemommeby”. Teaterstykket henvender

sig til børn i alderen fra seks år og varer cirka to timer inklusive pause. Læs mere på www.bellevueteater.dk og

nederst på denne side.

Prisen for at deltage i dette hyggelige julekliparrangement er kr. 50,00 for voksne og kr. 30,00 for børn. Tilmelding

til juleklip er senest den 17. november 2006.

Prisen for Folk & Røvere i Kardemommeby er kr. 110,00 for voksne og kr. 30,00 for børn. Tilmelding til teater er

senest den 27. oktober 2006. Ingen jul uden Kasper, Jesper og Jonatans 25 års jubilæum på Bellevue Teatret.

Når de tre røvere og alle deres venner går på scenen på Bellevue Teatret i november måned, er det til et sølvbryllup

mellem Thorbjørn Egners elskede fortælling og Arne Jacobsens smukke teater på Strandvejen, og de er ikke blevet en

dag ældre. Langt over en halv million publikummer har nydt at hilse på de kendte figurer år efter år.

Masser af julehilsner

Personaleforeningen

-----klip-----klip-----klip-----klip-----klip-----klip-----klip-----klip-----klip-----klip-----klip-----klip

Navn_________________ tilmelder ___ voksne og ___ børn til julehygge

Børnenes navn og alder ____________________________________________________

Navn_________________ tilmelder ___ voksne og ___ børn til juleteater

Cpr.nr. __________________________ Afdeling _______________________________

Julehygge og Børneteater

Søndag den 26. november 2006

13


Glade og højtråbende studenter på vej ud på den

traditionelle besøgsrunde hos forældrene

Målrettede studenter klar til at

indtage verden

De første htx’er fra Vibenhus blev færdige i sommer. Indtryk var med ved

translokationen, hvor de nybagte studenter får udlevet deres eksamensbevis og

bliver fejret af skolen. Vi benyttede lejligheden til at spørge nogle af studenterne

om tiden som htx-elev og planerne for fremtiden samlet til medaljeoverrækkelse i

Københavns Rådhus

Marie Navntoft Jacobsen

14

Af Michael Schmidt

Selvom bygningerne til den tidlige

maskinmesterskole på Jagtvej 163 er

overtaget af Københavns Tekniske

Gymnasium, er det stadig unge med

interesse for de tekniske og naturvidenskabelige

fag, der huserer. Men

hvis man ikke længere bliver uddannet

til et liv i maskinrummet på en

supertanker, hvad bliver man så uddannet

til? Det og meget mere talte

vi med nogle af de nybagte studenter

om ved translokationen på Vibenhus

i juni måned.

Marie vil være bygningsingeniør

I mængden af glade studenter, stolte

forældre og feriesultne lærere, fanger

vi Marie Navntoft Jacobsen, en af de

forholdsvis få piger på Vibenhus’

2006-årgang. Marie er tydelig lettet

over at eksamensræset nu er et overstået

kapitel.

- Det har været hårdt, men nu hvor

det er overstået, er det heldigvis hurtigt

glemt. Nu skal jeg have et sabbatår,

jeg har brug for at få det med

skole og lektier på afstand. Det bliver

godt at komme væk fra alt undervisningshalløjet.

Til sidst har det

været lidt frustrerende, at man ikke

bare kunne komme hjem og lave,

hvad man havde lyst til. Jeg vil også

gerne tjene nogle penge, så jeg kan få

råd til at flytte hjemmefra og opleve

verden. Jeg vil gerne til Cuba og

Portugal og… ja nærmest hele verden,

fortæller Marie.

Planen er at holde et års sabbat og så

søge ind på Danmarks Tekniske Universitet

(DTU) som bygningsingeniør.

Marie synes selv, at hun har forberedt

sit studievalg godt. Hun har

blandt andet deltaget i et åbent husarrangement

på DTU, hvor hun fik

snakket med studerende på studiet.

Hun har hele tiden vist, hvad hun

ville, og da hun opfylder adgangskravene

til ingeniørstudiet, er hun

ret sikker på at komme ind til næste

år. Om gymnasietiden på Vibenhus

fortæller Marie:

- Jeg valgte htx fordi fagene her er

mere interessante end på det almene

gymnasium for eksempel faget teknologihistorie

og teknikretningen:

byggeri og energi. Så kunne jeg også

slippe for nogle af fremmedsprogene.

Det var dejligt, jeg er nemlig ikke så

god til sprog. Jeg havde Københavns

Tekniske Gymnasium som min førsteprioritet

på grund af valgfagene.

Det har været nogle gode år på skolen.

Det er selvfølgelig lidt specielt

at være så få piger, men det har nu

ikke generet mig. Da jeg gik på efterskole,

var vi heller ikke så mange

piger, så jeg var vant til det.

Bjarke drømmer om at arbejde

med faget fysik

Ved festbuffeten i kantinen møder vi

18-årige Bjarke Søderman Hansen.

Han var under festlighederne i

aulaen tidligere på dagen blevet rost

for at gå forrest, når der skulle tages

initiativer til sociale arrangementer.

Men engagementet i det sociale liv

på skolen har tilsyneladende ikke

gået ud over lektiearbejdet. Bjarke

fik et karaktergennemsnit på 9,7.

- Jeg har synes ikke, det har været så

hårdt til eksamen, nok fordi jeg har

fulgt godt med året igennem, så har

jeg ikke skulle læse så meget op i eksamensperioden.

Jeg har ikke ligget

fuldstændig underdrejet i læseferien,

der er da også blevet tid til at se en

masse VM i fodbold, fortæller

Bjarke.

I starten af gymnasieuddannelsen var

Bjarke ellers ved at hoppe fra og

skifte til det almene gymnasium.

Bjarke Søderman Hansen

Men en snak med skolens studievejleder

ændrede på den beslutning, og

i dag er han super glad for, at han

gennemførte sin htx.

- I 1. og 2.g synes jeg ikke det fungerede

specielt godt. Klassen dødede

ligesom ud, fordi folk var meget forskellige,

og der var ikke meget socialt

liv med klassekammeraterne.

Men i 3.g har det været kanon godt.

Blandt andet fordi vi blev mixed

med den anden 3.g-klasse i fag som

fysik og matematik, det satte mere

gang i det sociale, fortæller Bjarke.

Efter sommerferien har Bjarke planlagt

at tage et højskoleophold på et


halvt år, og her skal det handle om

drama, musik og friluftsliv for at

komme lidt væk fra alt det tekniske

og naturvidenskabelige. Bagefter vil

han aftjene sin værnepligt, og dernæst

er målet klart.

- Min store vision er at komme til at

arbejde med faget fysik på en eller

anden måde, og det må meget gerne

være noget praktisk. Så jeg søger nok

ind på ingeniørstudiet inden for design

og innovation på Danmarks

Tekniske Universitet. Jeg har været

til åbent hus-arrangement, og det var

rigtig godt. DTU er en kanon skole,

fordi den er så stor, og fordi der er så

mange muligheder. Mit alternative

studieønske er fysikstudiet på Københavns

Universitet, men det er

nok for tørt. Jeg vil helst udvikle eller

lave noget konkret, siger Bjarke.

Ditte er fristet af biologi-studiet

Det lykkes os at indfange endnu en

af de fåtallige piger på htx. Ditte

Svendsen Jonesco indvilgede i at fortælle

lidt om sin netop afsluttede

skoletid på Vibenhus, og om hvad

fremtidsplanerne går ud på.

- Jeg havde Københavns Tekniske

Gymnasium som min 1. prioritet.

Jeg overvejede også Sankt Annæ

Gymnasium, fordi jeg er glad for at

synge, men jeg var mere interesseret

i studieretningen teknologi og design

på htx. Og så kunne jeg godt

lide, at der også var noget praktisk

med i uddannelsen. Jeg havde også

hørt, at videregående uddannelsesinstitutioner

er glade for htx-elever,

fordi de har noget mere praktisk viden

i stedet for bare teori.

Ditte er ikke helt afklaret med hensyn

til, hvad hun skal studere.

- Først tænkte jeg, at jeg skulle være

biokemiker, nu hælder jeg mere til

biolog, men måske vælger jeg at

blive skuespiller, som jo er noget helt

andet. Skulle jeg vælge at blive skuespiller,

synes jeg ikke, at jeg har

spildt tiden på htx. Jeg er blevet meget

klogere de sidste tre år - også på

mig selv. Nu ved jeg, hvad jeg kan

klare, og hvor jeg ligger niveaumæssigt.

Jeg synes, jeg har lært meget

menneskeligt, og at tage ansvar, fortæller

Ditte.

Nu holder hun et tiltrængt sabbatår

for at arbejde på en tankstation og

senere rejse med en veninde nogle

uger til Miami Beach.

- Når jeg høre ordene undervisning

og bøger, så krummer jeg tæer, det er

derfor, at jeg vælger at holde en

pause. Jeg vil gerne sikre mig, at jeg

Ditte Svendsen Jonesco

ikke bare uddanner mig til skuespiller,

blot fordi jeg lige nu og her ikke

orker at studere videre. Jeg har læst

rigtig meget her på det sidste. Det

har været hårdt at skulle afsætte hele

dage, og gå og dandere den og ikke

rigtigt komme i gang. Og så tænke

på at nu kunne man have brugt tid

på vennerne og andre sjove ting.

I 2.g var jeg meget skoletræt. Så

sagde min far: ”jeg vil ikke kikke

skævt til dig, hvis du vælger at

droppe ud, bare du bliver på uddannelsen,

indtil du har et bedre alternativ”.

Men jeg fandt ikke noget godt

alternativ, så jeg fortsatte, og det er

jeg glad for i dag.

Det har været nogle gode år på skolen.

Vi har ganske vist ikke været så

mange piger, og det resulterede i, at

drengene ikke gad deltage i festerne.

Men det har da været dejligt at være

omgivet af så mange søde fyre. Så

undgår man også alt det der pigefnidderfnadder,

griner Ditte.

Nicklas hælder mest til biokemi

Inden der går for meget fest og ballade

i den, når vi at få en snak med

Nicklas Falkenberg Pasztor. Hans

planer for det næste år er også at tage

et sabbatår.

- Først skal jeg holde lidt sommerferie,

så skal jeg ud at tjene nogle

penge, og så af sted på en 7 måneders

tur til Australien. Ved at arbejde og

rejse får jeg også samlet lidt point til

optagelse i kvote 2, hvis det skulle

blive nødvendigt, fortæller Nicklas

Da Nicklas begyndte på htx, var det

elektronikingeniør, han ville være. På

et tidspunkt kam han i praktik som

ingeniør, og blev enig med sig selv

om, at det skulle det alligevel ikke

være. Senere overvejede han at blive

laborant, fordi han synes at laboratoriearbejde

er spændende. Da han fik

faget proces tænkte han, at farmaceutstudiet

også kunne være en mulighed,

og i forbindelse med sit eksamensprojekt

blev han særlig interesseret

i faget biokemi.

- Hvad jeg vælger afhænger af, hvor

langt mine karakterer rækker. Men

det ligger fast, at det bliver enten laborant,

farmaceut eller biokemiker.

Lige nu hælder jeg mest til biokemi,

fortæller Nicklas.

At han for tre år siden valgte en htxuddannelse,

forklarer han sådan her:

- Vi var tre klassekammerater fra folkeskolen,

der valgte gymnasieuddannelse

sammen. Vi vidste, at det

skulle være htx. Vi var to, der var interesseret

i elektronik, den sidste var

interesseret i arkitektur. Vi ville

gerne gå sammen. for så vidste vi, at

vi havde nogen at støtte os til. Vi

tjekkede hvilke skoler, der havde alle

de muligheder vi søgte, og så faldt

valget på Københavns Tekniske

Gymnasium.

Jeg har altid følt en vis tryghed her

på skolen, fordi jeg havde mine venner

fra folkeskolen, samtidig har studiemiljøet

været fint. Det har godt

nok været lidt hektisk med flytningen

fra Tuborgvej til her på Østerbro.

Nicklas Falkenberg Pasztor

Vi blev lovet en masse, som ikke blev

holdt, og skolen skiftede inspektør

midt i det hele. Men overordnet set

synes jeg, det har været rigtig, rigtig

fedt. Ganske vist lidt anderledes end

jeg havde regnet med, men det har

ikke været så hårdt, som jeg forventede.

Kun i perioder hvor lærerne

ikke fik koordineret vores

hjemmeopgaver, så de kom på samme

tid, siger Nicklas.

15


Hvilken sammenhæng har et

førstehjælpskursus og almen dannelse?

Almen dannelsesbegrebet har mange betydninger, formuleringer og ikke mindst

fortolkninger. Min holdning til begrebet kort: - Almen dannelse har som formål at

bidrage til sammenhængskraft i et samfund. For det enkelte menneske er formålet

at fremme modning og refleksion over deres eget forhold til medmennesker og

omverden

16

Af Benedicte Stokkeby Koch,

Rebslagervej

Og så tilbage til virkeligheden og

den realistiske verden. For cirka et år

siden faldt en kollega pludselig om

på jorden. Jeg sad ved mit skrivebord

og ordnede papirer. Jeg blev forstyrret

i min alvorlige fordeling af papirerne

ved at høre en uro på gangen.

En vejleder kom ind på mit kontor

med et forskrækket og forvirret udtryk

og sagde: ”Øhhhh…han ligger

derude, må jeg låne en af dine puder

til hans hoved”? Jeg glemte alt om

fordelingen og løb efter hende med

en pude fra den bløde stol, som desværre

kun står til pynt.

Hvis vejlederens udtryk var forskrækket

og forvirret, så var mine følelser

som hendes, men bestemt også

med en afmagtsfølelse. Hvad dælen

skulle vi nu gøre? Hvem havde gjort

hvad? Og stakkels kollega som lå bevidstløs

på den lidt kolde jord? Der

opstod et kort øjeblik forvirring, da

vi alle ville gøre det bedste og

hjælpe. Havde nogen ringet 112? - lå

han nu o.k? - var puden under hovedet

en god ide? Og mange andre

hurtige spørgsmål dukkede op. Jeg

løb ind for at ringe 112, og en anden

mere almen dannet kollega lagde

ham i aflåst sideleje. I den mellemliggende

tid, inden ambulancen

kom, var vi stadig forvirrede om rigtigheden

af vores gøren. Kunne vi

bare stå der og vente. Ambulancen

kom og min kollega har det fortrinligt

i dag.

Gjorde vi det rigtige?

Alle på Rebslagervej fik i foråret tilbudt

et førstehjælpskursus. Jeg

meldte mig, mest med tanken i baghovedet:

”Bør man egentlig ik’ tage

et sådant”. Da første undervisningsdag

kom, var jeg bagud med fordelingen

af alle mine papirer og havde

egentlig mere lyst til at ordne papirer

end skulle sidde i et undervisningslokale

og lære noget nyt! En

kommende medkursist sagde: ”Kommer

du med”? – Og så kunne jeg

ikke pjække.

Vores førstehjælpslærer havde en

storslået evne til at fange vores opmærksomhed

fra første øjeblik og

gøre indlæringen til en nær virkelighedsforståelse.

Jo mere undervisning

jeg fik, jo mere dårlig samvittighed

fik jeg over min første tanke om at

pjække, og hvorfor jeg ikke havde

krævet et sådan kursus noget før. Jeg

begyndte at reflektere over situationer,

jeg havde oplevet. Det var der

tid til på kurset. Kunne vi have

handlet anderledes. Med den ovennævnte

historie, som bare én af mine

mange refleksioner, var der rigtig

meget, der kunne have foregået anderledes

og meget bedre. Uhh….

ha… en dårlig samvittighed man

kan få. Tænk, hvis scenariet havde

været meget værre - nej. Ved den refleksion

modnes jeg ikke meget, så

den glemmer jeg. Jeg vil hellere

tænke på alt det, jeg lærte, og hvor

meget ro det har givet mig i min

hverdag både på arbejde og privat.

Som for eksempel i sommer, hvor

min 6-årige datter i ’fritten’ legede

på en våd træstamme, hun faldt ned,

desværre med ansigtet først i en træstub.

Jeg overtog hende blodig ved

ankomsten til skadestuen, fyldt med

moderlige forvirrede følelser, men jeg

reflekterede og tænkte, hun er i chok

(- nok også mig lidt, men det er en

anden historie). Hvad var det, jeg

lærte om andre i chok? Jeg reflekterede

og følte mig i den grad moden.

Der var professionelle til at yde den

hjælp, som jeg ikke kunne, men jeg

kunne yde DEN FØRSTE HJÆLP.

Bagefter vidste jeg, at jeg havde

gjort det, som jeg vidste, var det rigtige

og ikke det, jeg troede var det

rigtigste.

Hvis min holdning til almendannelsen

handler om vores forhold til vores

medmennesker, så er der ikke langt

til, at du som læser kan konkludere,

at hvis du ikke har været på et sådan

førstehjælpskursus, så er det ikke for

sent at udtrykke det ønske til næste

MUS-samtale. Det handler også om

dine kollegaer, for hvis du nu selv en

dag…

PS – Min datter blev syet lidt og fik

hevet en mælketand ud. Hendes lille

ar, kan så minde mig om, hvordan

jeg tacklede den dag, og jeg føler

mig på det område mere almen dannet.


Lidt statistik om KTS-nettet

Af Michael Schmidt

En meningsmåling blandt skolens

ansatte foretaget på KTS-nettet viser

stor tilfredshed med den nye medarbejderportal.

På spørgsmålet ”Hvad synes du om

det nye KTS-net?” svarer 55 %, at de

synes, det er rigtig godt og 28 % synes,

det er o.k. 13 % svarer, at de

kun sjældent bruger det, og blot 4 %

mener, at det er spild af tid.

KTS-nettet blev lanceret i februar

måned 2006, og har nu eksisteret i

syv måneder. Pr. 18. september 2006

havde 567 medarbejdere (79 %) oprettet

sig som brugere. Se fordelingen

af de registrede brugere på afdelinger

i tabel 1 nederst på siden.

Antal brugere pr. dag,

uge og måned

I perioden 18/8-18/9 var 368 (65 %)

af de registrerede brugere på KTSnettet.

(Procenttallet er 51 %, hvis

man beregner det af potentielle brugere)

I ugen 11/9-18/9 var 211 (37 %) af

de registrerede brugere på KTS-nettet.

(Procenttallet er 29 %, hvis man

beregner det af potentielle brugere)

Den 18/9 var 108 (19 %) af de registrerede

brugere på KTS-nettet.

(Procenttallet er 15 %, hvis man beregner

det af potentielle brugere).

Hvad er mest populært?

De 10 mest benyttede funktioner på

KTS-nettet i perioden 18/8-18/9:

1. E-mail + Offentlige mapper

2. Søg via Google

3. Medarbejderoversigt

4. Nyheder (lokale)

5. Telefonbog

6. Gå til KTS.dk

7. Krambod

8. Skriv SMS

9. Nyheder (globale)

10 Dialogforum

Tjek adressen: http://www.kts.dk/

net/statistik/, hvor der er opdateret

statistik om, hvordan KTS-nettet

bliver brugt. (tallene opdateres automatisk)

Seneste lokalnyhed

Dato for seneste lokalnyhed på de enkelte

afdelinger.

Testdato: Den 20. september

Lygten, 18. september

Tæbyvej, 14. september

Brønderslev Allé, 14. september

Vibenhus, 14. september

Fællesadm, 8. september *)

Glostrup, 7. september

Rebslagervej, 31. august

Stevnsgade, 10. august

Sukkertoppen, 4. august

Tuborgvej, 26. juni

Julius Thomsens Gade, 21. juni

Virksomhedssekretariatet, ingen

*) Der har også været lokalnyheder efter denne

dato, men de var allerede afpubliceret. Det

drejer sig om meddelelser, der kun er aktuelle

en enkelt dag.

Initiativer til at gøre KTS-nettet

mere benyttet

• Internet Explorer starter automatisk,

når man tænder sin computer

• KTS-nettet er automatisk startsiden

(både på det administrative

net og undervisnings-nettet)

• KTS-nettet eneste indgang, når

man vil læse sin elektroniske post

hjemmefra (via Web-Access)

• Link til ny hjemmeside for personaleforeningen.

Mulighed for at

tilføje nyheder fra personaleforeningen

som RSS-feeds på KTSnettet

• Kobling mellem info-skærme og

KTS-net, så man i lokalnyhederne

for en skoleafdeling kan se, hvad

der står på afdelingens info-skærm

• Forslag om at allekald via e-mail

til alle skolens medarbejdere bliver

forbudt

• Forslag om et kort nyhedsbrev

hver måned fra direktionen

Tabel 1. Tabellen viser de registrerede

brugeres fordeling på afdelinger.

Afdeling

Antal

brugere

Antal

ansatte

Antal

brugere

i %

Virksomhedssekretariatet 5 5 100

Fællesadministrationen 46 47 98

Lygten 48 53 91

Sukkertoppen 82 96 85

Tæbyvej 45 53 85

Stevnsgade 66 85 78

Rebslagervej 82 106 77

Glostrup 53 70 76

Julius Thomsens Gade 59 81 73

Brønderslev Allé 27 38 71

Vibenhus 15 21 71

Tuborgvej 39 61 64

17


SportTSlege 2006 på CEUS

18

Fredag den 18. august tog vi med

bus fra Nørrebro med kurs mod Falster.

Nogle valgte at køre selv, andre

ankom lørdag morgen, og 3 seje fyre

valgte at cykle! Ja, I læste rigtig!

Som opvarmning til triatlon- og duatlonkonkurrencerne

cyklede Søren

Olesen, Morten Bruhn og Michael

Madsen til Falster – en lille tur på

128 km.

Vi ankom til CEUS, hvor vi blev

modtaget af Eva Andersen og Keld

Kurdahl m.fl., som havde sat et stort

forplejningstelt op. Lørdag morgen

startede med blå himmel, sol og

morgenmad fra kl. 7:00, varslerne fra

metrologerne lød dog på meget regn,

men det holdt heldigvis ikke stik.

Efter den officielle åbning blev de

deltagere, der skulle væk fra området,

fordelt i busser. Badmintonspillerne

skulle til hallen i centrum, og

bowling- og golfspillerne skulle til

Marielyst. Triatlon, duatlon, petanque

og fodbold foregik ved CEUS.

Bowling med en tredjeplads

KTS stillede med tre hold. KTS 1,

med Johnny Mortensen, Eva Andersen,

Keld Kurdahl og Helle Ludvig.

KTS 2 med Yvonne og Poul Primdahl,

Susanne Riisberg og Benny

Brædder. Og KTS 3, med John Sander,

Flemming Gyde, Lillian Hansen

og Mads Kvist på holdet. Alle tre

KTS-hold spillede ved siden af hinanden

i finalerunden, så det så rigtig

flot ud i de røde trøjer. KTS 1

spillede sig til en 3. plads med 1066

kegler. Aalborg blev nr. 2 med 1124,

og CEUS fik en 1. plads med 1136

kegler. Hold KTS 2 fik en 9. plads

med 903 kegler, KTS 3 en 4. plads

med 982 kegler.

Badminton

KTS stillede med det største og -

skulle det vise sig – bedste badmintonhold.

Der var flere gode par og

mange medrivende dueller i de seværdige

kampe. Dan Røien og Susanne

Andersen tabte med værdighed

finalen til et godt par fra Aalborg, og

da der i år ikke blev uddelt bronze,

gav det kun en enkelt medalje i herredouble

til KTS.

I mix-rækken, hvor KTS stillede

med tre par ud af fire, endte det med

et rent KTS-opgør i finalen, hvor

Mette Grønvaldt og Erling Schmidt

fik klø af Susanne og Dan – altså to

hjembragte medaljer til den efter sigende

omfattende samling. Sidst

men ikke mindst stillede Yvonne Pedersen

og Mette Grønvaldt op i damedouble,

hvor de gik direkte i finalen.

Endnu en guldmedalje var sikret

til KTS. Alt i alt hev KTS fire medaljer

hjem ud af seks mulige i badminton,

så der bliver noget at forsvare

til næste år.

Fodbold, petanque og golf

I fodbold gik det ikke så godt i år,

selvom der var store forventninger til

årets hold. Holdet bestod af den sikre

målmand Lars Erichsen, Jeanette

Hall, Tina Nielsen, Camilla Saebel,

Steven Wagner, Peder Knudsen og

Tina. Det blev desværre ikke til nogen

medalje, holdet nåede kun igennem

de indledende kampe. Den første

kamp blev tabt med 0-5 til

CEUS, næste kamp vandt vi dog over

TEC med 5-0. Ved tredje kamp mod

EUC Nordvestsjælland tabte vi stort

– stoppede med at tælle scoringer

ved 0-10!

I petanque stillede KTS for første

gang kun med to hold – et hold fra

Glostrup (Maj-Britt Jacobsen, Thomas

Christensen og Bo Graff) og et

blandet hold fra Tuborgvej, Stevnsgade

og Kongedybet (Karina Torstensen,

Mette Mouritzen og Karina

Ranthov). Det dejlige vejr bød hvepsene

med til petanque, dem var der

mange af!

Det tog pigeholdet sig ikke af, heller

ikke at de tabte deres 1. kamp mod

Vejle Tekniske Skole. I 2. kamp mod

Selandia kom første sejr i hus. Efter

denne sejr var holdet ikke til at

skyde igennem, vejen mod kvartfinalen

var banet, og intet kunne slå pigerne

ud – troede de! De fik klø af

drengene, der til fulde forstod at udnytte

pigerne, der ikke har så mange

kræfter til at kaste grisen langt ud på

banen. Så 2. nederlag blev 1-7. Sidste

kamp var imod CEUS – et hold med

3 piger, der også bare skulle have det

sjovt, og det var det. Det viste sig, at

de faktisk var ret gode og hurtigt

kom foran med 6-3. Vores piger besluttede

sig for at tage sig sammen

og pludselig stod den 6-6, og det

endte med en sejr til ja, gæt hvem:

KTS!!! Desværre var dette ikke nok

til at komme videre til kvartfinalerne.

Så var der golf på programmet med

to KTS-deltagere Peder Sørensen og

Johnny Larsen. Efter den lidt dårlige

start gik det bedre, og dagen forgik i

en god sportslig atmosfære, hvor alle

hjalp med kigge efter andres bolde

og komme med opmuntrende ord.

Marielysts golfbane ligger i et meget

naturskønt område med masser af

vandhuller, hvor frøerne sad omkring

og hyggede sig. På et tidspunkt

skulle Hans fra Grenå putte et 2 meters

put, men sørme om der ikke sad

en lille frø og kiggede op af hullet, så

den måtte lige hjælpes op, inden der

kunne spilles videre.

Efter 5 timer på golfbanen, hvor solen

skinnede hele dagen og med masser

af harer og andre dyr, blev alle

færdige med 18. hul, og da alle scorekort

blev indleveret, viste det, at

der kun var 2 personer, der var kommet

over 28 point, nemlig de to

KTS´er!

Triatlon, duatlon og rundbold

I triatlon og duatlon var vores tre

lykkeriddere i gang. Morten og Søren

i triatlon og Michael i duatlon. Triatlon

består af 500 m svømning, 32

km cykling og 6 km løb. Duatlon

består af 32 km cykling og 6 km løb.

Morten deltog i sin første triatlon og

blev en flot nr. 7. Michael var klar

over, at skulle han vinde var det nødvendigt

at skabe et godt forspring.

Det skulle vise sig, at det var en rigtig

analyse. Hvis Michael vandt cyklingen

kunne han hive førstepladsen

hjem på løbet, og det gjorde han.

Godt gået. Søren førte med 1 min.

efter svømningen og med ca. 1½

min. efter cyklingen, så guldet var

næsten i hus. Efter løbet måtte han

se sig slået med 10 sek. af den lokale

helt.

Da alle var færdige med de forskellige

sportsgrene, startede rundboldturneringen.

KTS stillede op uden

problemer, der var næsten kamp om

at få lov til at være med! Den første

kamp blev vundet sikkert, den næste

satte vi også næsen op efter. Men ak

– selvom Dan i sin iver fik væltet


linjedommeren og hans øl for at

komme ind, så lykkedes det ikke

KTS at gå videre i rundbold.

Tid til bad og galla

Det var nu tid til velfortjente og tiltrængte

bade, og den store gallaaften

kunne starte. Middagen var en 3-retters

menu med masser af vin på bordene,

og derefter kom så præmieoverrækkelsen.

I golf viste det sig, at

Peder blev nr. 1 på grund af lavere

handicap, og Johnny blev nr. 2. Samlet

fik KTS hentet 4 guld- og 4 sølvmedaljer,

så der var liv og glade

dage. Der blev festet til kl. 04:00

næste morgen med dans og musik.

Næste års værter blev offentliggjort

– vi ses i Horsens hos Vitus Bering 3.

weekend i august 2007!

Søndag morgen var alt blevet gjort

pænt rent, og vi kunne nyde vores

morgenmad stille og roligt. Lejren

blev pakket ned – det regnede dog

lidt, men det lykkedes trods alt. Bussen

kom og hentede os kl. 10:30, og

vi satte kurs mod København –

trætte og glade ovenpå en herlig

weekend. De 3 cykelryttere cyklede

ikke hjem igen men fulgtes med os

andre i bussen!!!

Vores fodboldhold

PS: Hørt ved mållinjen ved triatlon

og duatlon:

”CEUS har formået at lægge en cykelrute,

der har modvind hele vejen

rundt”

”Den eneste årsag til, at Michael

vandt duatlon, var, at de andre deltagere

var ekstremt overvægtige og

ude af form”

”Hvornår kommer Morten”

”Er det Søren, der kommer kravlende

der”

Michael Madsen og Søren Olesen

Og til de, der ikke kender de normale

distancer ved triatlon, kan det

fortælles, at distancerne kan variere.

Og man har sågar hørt om nogle, der

gennemfører en Ironman, som jo som

bekendt består af 3,8 km svømning,

180 km cykling og 42 km løb.

Kender vi nogen, der kan finde på

det???

Af Søren Olesen, Morten Bruhn, Michael

Madsen, Karina Torstensen, Mette Mouritzen,

Mette Grønvaldt, Jeanette Hall,

Johnny Larsen, Helle Ludvig og Susanne

Andersen


Stafetten – var vi bare heldige

Benedicte Stokkeby

Kock godt hjulpet frem af

Susanne Andersen

Regn og regn, stafet i Fælledparken

mandag, tirsdag og onsdag.

Torsdag sagde vejrudsigten tørvejr,

og glade blev både Sportsklubben

og Vinklubben, for det

var jo om torsdagen, at 30 fantastisk

dygtige KTS´ere skulle løbe i

mål båret frem af 12 entusiastiske

KTS-heppere. Løberne, der havde

løbet de 3 første dage, havde løbet

græsruten i sænk, og ruten måtte

omlægges, så den gik ad grusstier

og asfaltveje. Det generede ikke

KTS-løberne og slet ikke holdet

fra Sukkertoppen, der løb i mål

på 1 time, 56 minutter og 4 sekunder,

en gennemsnitstid på 23

minutter og 28 sekunder – godt

gået Klaus Hermansen, Troels Royster

Olsen, Erik Allerslev Rasmussen,

Claus Thøgersen og Asghar

Saeidi.

Tiderne for de øvrige hold var:

• 2 timer, 8 min. og 20 sek.

• 2 timer, 10 min. og 17 sek.

• 2 timer, 20 min. og 29 sek.

• 2 timer, 22 min. og 4 sek.

• 2 timer, 37 min. og 24 sek.

Holdet, der med Peter Lyngsø i

spidsen kom sidst i mål, har allerede

nu bebudet, at tiden til næste

år vil blive væsentligt forbedret.

Da alle var kommet i mål, hyggede

løbere og heppere sig med

en overdådig buffet med laks, flæskesteg,

oksesteg og forskellige

oste samt øl, vand og vin. Aftenen

sluttede med et flot festfyrværkeri

– og det var stadig tørvejr.

Sportsklubben og Vinklubben

glæder sig allerede nu til at arrangere

stafetten igen til næste år –

og vi håber selvfølgelig på, at rigtig

mange igen vil løbe, og vi

håber selvfølgelig også på at se en

masse glade heppere.

På vegne af

Sportsklubben og Vinklubben

Dorte Reinholdt

Alle guderne og Eva var med os

Os er 88 forventningsfulde

KTS´ere og medløbere til forestillingen

”THOR” i Ulvedalene med

italiensk buffet på restaurant

Skovly på Bakken. Guderne

havde hørt vore bønner og arrangeret

det flotteste lune sommervejr,

man kunne ønske sig. Desværre

havde Skovly glemt, at vi

kom, så der var ingen plads og ingen

italiensk buffet. Vores store

held var, at vi har Eva! Eva klarede

at rydde plads til os alle og

fremtrylle en grillbuffet og drikkevarer

i rigt mål til den fastlagte

tid, sådan!

Velforsynede og i god ro og orden

gik vi den dejlige tur i den som-

merklædte Dyrehave ud til teaterpladsen,

hvor de kongelige guder

skulle opføre dramaet om Ragnarok.

Eva havde naturligvis skaffet

os de allerbedste pladser. Der blev

drama, Thor alias Lars Bom blev

smidt af hesten på vej til mødet

med Nornerne. Han kom heldigvis

i sadlen igen, og vi oplevede et

festligt og meget spektakulært

drama med store folkemængder,

ryttere, bueskytter, jætter og guder

i flotte kostumer og en fantastisk

scenografi. Således lykkes

alt, når guderne og Eva er med os,

og vi takker for en hyggelig og

festlig aften.

Anders Christensen

20


Turen til Lalandia

Hele familien havde glædet sig i flere

måneder, små og store så alle frem til

en weekend med søde mennesker,

lækker mad, dejligt badevand og

gode sjove oplevelser.

Den længe ventede bus, som skulle

transportere os til Lalandia, var rummelig

og behagelig, og der var rigelig

plads til de cirka 50 personer, der

skulle med. Allerede fra starten af turen

blev vi forkælede, Personaleforeningen

havde sørget for vand og øl

til turen, så der var ingen grund til

at vansmægte. Resultatet var godt

humør, samt et meget velbesøgt bustoilet

(PUHA).

Lalandia er et kæmpe område med

mange hyggelige huse og grønne

områder. Alle blev vel indlogeret

med cirka to familier i hvert hus, det

er en rigtig god måde at lære hinanden

at kende på. De gode rare ting

blev ved med at ske, kort tid efter

ankomst fik alle huse udleveret mad

til weekenden, således at det eneste,

vi skulle sørge for selv, var frokost

(SKØNT).

Begge aftener sørgede Personaleforeningen

for opstilling af fælles stor

grill, diverse mad var der sørget for i

rigelige mængder, så det var bare at

gå til den (SUPER LÆKKERT).

Udover det ganske udmærkede badeland

var der masser af sjove aktiviteter

på området i form af legeland,

bowling, badminton og meget andet.

Lidt malurt i bægeret må vi have,

særlig henvendt til Don Ø: Vi fik

nogle gevaldige gåture i området, da

der var en ualmindelig dårlig skiltning

eller også kan vi bare ikke finde

vej? Det positive ved det var, at vi

absolut fik lært området at kende,

samt at vi fik forbrændt en del af den

lækre mad, som vi ivrigt nød.

Vejret var tilmed OGSÅ fantastisk,

og både børn og voksne kunne hygge

og lege, mens der blev skabt mange

nye bånd på tværs af huse og arbejdspladser.

Alt i alt var det en rigtig dejlig

weekend, og vores forventninger blev

mere end indfriede. Vi vil meget

gerne sige tak til dem, der den ene

gang efter den anden påtager sig det

store arbejde at arrangere gode oplevelser.

TAK…

Indtil videre siger vi så bare på gensyn,

indtil vi ses til den næste oplevelse.

Mange sommerlige hilsner fra hytte 9:

Trine, Ida, Kate, Michael, Daniel, Victoria,

Pia og Reza

21


Vi sejlede op ad åen

I weekenden 4.-5. august 2006 var

der samling for omkring 23 forventningsfulde

børn og voksne til den årlige

kanotur med personaleforeningen.

Vi mødtes i Frederiksdal ved

slusen kl. 8.30, hvor Keld og Eva

sendte bådene af sted mod den

smukke og dejlige Mølleå.

Starten gik godt. Alle kom i bådene

uden at falde i vandet, og vi begyndte

at padle mod Lyngby Sø. 4

padletag senere måtte alle deltagerne

gå fra borde, da vi skulle passere Frederiksdal

sluse for at komme ud mod

Lyngby Sø. Vejret var dejligt med sol

og sommer og cirka 25 grader. Her

var der elles en chance for en morgendukkert,

men alle valgte af gå på

rampen med deres kano, og vi kom

tørskoet over. Vores lille gruppe fortsatte

op ad Mølleåen mod Lyngby Sø

med pause ved Nybro for at tage

imod den sidste kano, som kom fra

Bagsværd Sø.

Efter pausen fortsatte vi turen som

planlagt ud mod Lyngby Sø. I år

havde vi fået Johnny som rejseleder,

da Keld og Eva var forhindret i at

deltage. Vi var meget spændte på,

om Jonny kunne Mølleåsturen som

andre rejseledere, men han levede

helt op til den sædvanlige standard,

for sådan en tur med Personaleforeningen.

Vi holdt en times frokost i Brede,

hvor vi spiste vore medbragte mad.

Alle var samlet, og vi fortsatte turen

i den bugtede og stille Mølleå med

sine høje siv og frodige plantevækst

på land og til vands.

Der var flere steder, hvor vi måtte

køre vores kanoer over vejen, men

ved fælles hjælp var det ikke noget

problem. Hen på eftermiddagen nåede

vi vores mål - nemlig naturcampingpladsen

ved Strandmøllen ikke

langt fra Øresund. Der skulle vi

overnatte i telte eller i shelter. Der

blev tændt op i grillen til aftensmaden,

og bålet blev gjort klar til

hygge og snobrød.

Da skumringen kom, sendte Lasse

og Tina alle børnene af sted på

skattejagt i den store uhyggelige

skov. Børnene havde fundet deres

lygter frem og var meget spændte

på, hvad de skulle. De store børn/

unge mennesker fik deres helt

egen skattejagt. Forældrene var

også spændte, for nu var der dømt

pause i en ½ times tid eller mere.

Pludselig kom der liv i lejeren, for

børnene havde fundet deres skat,

og nu skulle den deles, så alle fik

en del af skatten. Men hvor var de

unge mennesker? Lasse måtte ud

og hjælpe dem, for det var blevet

meget mørkt, og skatten var gemt

i nærheden af brændenælderne og

sumpen. Til sidst lykkes det at

finde skatten i et træ.

Så blev det hyggetid med bål, slik,

popcorn og snobrød. Børnene

ville ikke lave snobrød, men det

ville vi voksne godt, så det hyggede

vi os med. Efter en dejlig dag

gik vi til ro.

Søndag morgen skinnede solen

igen, og alle fik en god morgenstart

med morgenmad og nedpakning

af lejren. Hen ved 10-tiden

kunne vi sætte kanoerne i vandet

for at begynde at padle hjem. Efter

diverse pauser og isspisning

ankom vi til Frederiksdal igen ved

15-tiden for at sige farvel til hinanden.

Til alle deltagerne: Tak for en god

tur og en særlig tak til Johnny

som rejseleder samt til Tina og

Lasse for skattejagt samt diverse

ting. Jeg skal ikke glemme Keld

og Eva, som har indkøbt og tilrettelagt

denne kanotur. TAK!

Jan Lykkestrup (Turdeltager)

22


Italiensk sol, vin og varme

Som nyt medlem af Vinklubben var

jeg spændt på om en ”italiensk

smagning” ville blive en succes en

lørdag aften. I indbydelsen var opfordringen,

at man startede med at gå

ned i Nyhavn eller i Tivoli. Wivian

(min hustru) og jeg tog til København

og gik igennem Kongens Have,

som var fyldt godt op med mennesker,

der bare nød solen. Derefter gik

turen til Nyhavn, hvor der var endnu

flere mennesker, der nød den ”italienske”

sol og varme. Den kolde hvidvin

i Nyhavn fik tankerne til at flyve til

Italien. Fra Nyhavn gik vi langs havnefronten

til Supermarco i Fiskerigade.

Solen og varmen var stadig så

italiensk, som var vi i støvlelandet.

Vinsmagning, eller rettere sagt »italiensk

smagning«, var hvad vi skulle

opleve denne lørdag aften.

Vi blev budt velkommen af Marco,

som er ejeren af Supermarco, det er et

stort supermarked udelukkende med

italienske specialiteter. Marco fortalte

os om de ”strabadser” vi skulle igennem

i løbet af aftenen, og det lød jo

godt.

Der blev serveret en udsøgt tre-retters

menu med særlige udsøgte råvarer

fra Supermarco, og stedets kok

sørgede for, at maden var rigtig tilberedt.

Til de tre retter og små

smagsprøver ind i mellem retterne

fik vi vinene: Maccari Prosecco Frizzante

– Burlotto ”Viridis” Langhe –

”Replica” Sangiovese di Romagna –

Zardini ”Minervii” Valpoliciella

Ripasso – Le Ghiuse Rosso di Montalcino

– ”Cumaro” Rosso Conero –

Fazio Cabernet Sauvugnon og til

sidst en ”Oro Puro” Albana di Romagna

Passito. Det er jo skønt at få

lov til at smage så mange forskellige

vine og ud fra det finde de vine, vi

bedst kunne lide. Stemningen blandt

vinklubbens medlemmer var rigtig

god, før vi startede, og den var ikke

blevet dårligere efter de dejlige vine

og den gode mad.

Tak til Vinklubbens bestyrelse

Børge Askov, Uddannelsesleder på Rebslagervej

FAMILIEDAG I WORLD CUP HALLEN

Personaleforeningen inviterer igen i år dig og din familie til en rigtig familiehyggedag søndag den 5.

november 2006. Personaleforeningen har lejet hele World Cup Hallen i Rødovre Centret. Vi mødes

kl. 09:45 og bowler til kl. 13:00

Sæt kryds i og send talonen til Eva Andersen, Stevnsgade senest den 27. oktober 2006.

Jeg bowler med den 5. november 2006 og jeg har min ledsager med mine børn deltager

også, (husk at skrive børnenes alder), der vil igen i år være børneturnering. Navne bedes oplyst, da

World Cup Hallen på forhånd indtaster vores navne.

Navn_____________________ Ledsager__________________

Børn__________________________________________________________________

Vi har bestilt buffet i World Cup Hallen, pris for voksne kr. 100,- og pris for børn kr. 30,-

__ antal voksne á kr. 100,- __ antal børn á kr. 30,-

Send slippen tilbage til Eva, Stevnsgade senest 27. oktober 2006.Jeg er indforstået med, at beløbet

bliver trukket fra min løn.

___________________________ ____________ ______

Underskrift cpr.nr. Afd.

Buffet til Store Bowledag

Voksen Buffet

Indbagt laks m. spinat og

svampe

Dúrúm pandekager m. røget

hellefisk, flødeost og salat.

Orangeglaseret Skinke

Rosastegt kalveculotte

Lammekølle a la Provence

Ostegratinerede flødekartofler

Pastasalat m. pesto

Tomatsalat m. fetaost og oliven

Grøn salat m. div. dressinger

Brie og gorgonzola m. frisk

frugt

Frugttærte m. creme fraiche

Brød og smør

Børnebuffet

Kyllingelår

Lasagne

Pommes frittes

Pølser

Frugttærte med is

23


Pensionsbidraget for AC’ere forhøjet

Er du AC’er? Så har du modtaget brev fra Løn- og personaleafdelingen om forhøjelse af pensionsbidraget

I overenskomsten 2005 mellem Finansministeriet

og Akademikernes

Centralorganisation er der aftalt en

forhøjelse af pensionsbidraget fra

16,8 % til 17,1 %. Forhøjelsen på

0,3 % gælder fra den 1. oktober

2006, og den bliver automatisk indbetalt

hver måned til din pensionskasse.

Du kan også vælge at få forhøjelsen

af pensionsbidraget udbetalt som løn

i stedet for at få den indbetalt til

pensionskassen. Vælger du den løsning,

vil det ske på følgende vilkår:

• beløbet er ikke pensionsgivende

• der bliver ikke beregnet særlig

feriegodtgørelse af beløbet

• beløbet er ikke med i beregningen

af en eventuel mer- eller overarbejdsbetaling

Hvis du ønsker at få pensionsforhøjelsen

udbetalt som løn, skal du udfylde

den blanket, du har fået sendt

til din privatadresse og sende den til

Løn- og personaleafdelingen, Lygten

16, 2400 København NV.

Du kan også finde blanketten i de offentlige

mapper i Outlook under:

Alle offentlige mapper/ 800 Fællesadministrationen

/ 820 Løn- og personaleafdelingen/

Blanketter

Har du spørgsmål er du velkommen

til at kontakte Løn- og personaleafdelingen.

Efteruddannelse for den uerfarne

og den erfarne pc-bruger

På Kursuscentret, Lygten 16, har

vi et bredt udvalg af it-kurser, der

dækker alle brugerniveauer.

Således kan den uerfarne pc-bruger

starte på sit eget niveau og

lære, hvordan man arbejder med

pc, programmerne og i det hele

taget, hvordan de forskellige dele

er ”skruet” sammen.

De mere erfarne og professionelle

kan også få gavn af vores kurser.

Vores kursuskoncept med workshop

når ind til kernen, således at

alle, uanset niveau, går herfra

med fuld ballast, der kan bruges i

hverdagen og gøre arbejdet lettere.

Kurserne gør samtidig personen

mere effektiv og skaber

altså en merværdi, der ikke kun

tilgodeser kursisten, men også arbejdsgiveren,

der hurtigt kan

måle effektiviteten og merværdien

for hans virksomhed.

Skal du lære 3D visualisering,

gamedesign, billedbehandling,

web eller Officepakken, eller har

du andre ønsker, så tilmeld dig på

Kursuscentret. Pc-værkstedet har

start hver mandag, og vi aflyser aldrig

et kursus. Se mere på www.

kts.dk/kursuscentret eller du kan

ringe til Kursussekretariatet på

telefon 3586 3114.

Henning Hinge,

Uddannelseskonsulent

Kursuscentret

24


Karierreskift på KTS

Controller

Har du ind imellem tænkt på at det kunne være spændende med nye opgaver

på KTS? Har tanken strejfet dig at du gerne vil være f.eks. uddannelsesleder?

Kan du lide at arbejde med planlægning, skema og ressourcer - Ja så har vi et

spændende tilbud til dig.

Til skolens afdeling for økonomisk planlægning søger vi en medarbejder, som

er i stand til at skabe forbindelse mellem dagligdagen i skoleafdelingerne og

skolens økonomistyring

Vi forestiller os, at du i dag som en del af dit lærerjob varetager

planlægningsopgaver som f.eks. skemaplanlægning. Interesse for it vil

yderligere være en fordel i forbindelse med udvikling af de værktøjer, som

understøtter skolens økonomistyring.

Vi tilbyder en udviklingsstilling, hvor du kan anvende dine kompetencer i en ny

sammenhæng, næste trin kan være en stilling som uddannelsesleder på en af

skolens afdelinger. Ansættelseskontrakten vil blive formuleret på en sådan

måde, at du inden for det første år kan vende tilbage til lærergerningen på de

vilkår, som var gældende før skiftet til controlling.

Dine opgaver bliver blandt andet at

• yde konsulentbistand til skolens inspektører og uddannelsesledere i

forbindelse med udarbejdelse af budgetter og opfølgning på

månedsrapporter

• samle skolens budgetter

• følge op på månedlige økonomirapporter

• medvirke til udvikling af skolens økonomistyring

• medvirke til sikre at de it-værktøjer afdelinger stiller til rådighed for de

budgetansvarlige til stadighed opfylder kundernes behov

• udarbejde ad hoc analyser

Vi forventer, at du

• har en baggrund som lærer/underviser på KTS

• har en teoretisk uddannelse inden for matematik el. lign.

• har interesse for at formidle økonomi til ikke-økonomer

• har gode analytiske evner

• kan kommunikere klart i skrift og tale

• kan arbejde selvstændigt

Løn- og ansættelsesvilkår

Som udgangspunkt vil dit nuværende ansættelsesforhold og indplacering

opretholdes, suppleret med et funktionstillæg i den periode controllerfunktionen

udføres. Der vil endvidere blive tilbudt mulighed for at vende

tilbage til undervisning på individuelt aftalte vilkår.

Mere information

Hør mere om stillingen hos chefcontroller Kate Rosendahl Pedersen på tlf.

3586 3531, e-mail: krp@kts.dk. eller hos administrationschef Per Nielsen på tlf.

3586 3550, e-mail: pn@kts.dk.

Ansøgning

Send ansøgning, cv og relevant dokumentation til kts@kts.dk eller Københavns

Tekniske Skole, Løn- og personaleafdelingen, Lygten 16, 2400 København NV.

Mærk din ansøgning »KRP«.

Ansøgningsfristen er mandag den 16. oktober 2006 kl. 12.00.

www.kts.dk

25


Nye medarbejdere

Pia Gregersen Hansen er ansat som

assistent på Erhvervsakademiet Lygten

den 29. maj.

Karen Petersen er ansat som faglærer

på Sukkertoppen den 1. juni 2006.

Lars Hilden er ansat som faglærer på

Tuborgvej den 15. juni 2006.

Kirstine Ravn er ansat som faglærer

på Brønderslev Allé den 15. juni

2006.

Stephan Stavsholm er i delaftale datafagteknikerelev

på Sukkertoppen

fra den 1. juli til den 1. oktober

2006.

Niels Levinsen er ansat som faglærer

i Julius Thomsens Gade den 1. juli

2006.

Viggo Smitt er ansat som kvotetimelærer

på Kongedybet den 1. august

2006 til den 20. december 2006.

Linda Ehlers Larsen er ansat som assistent

i Stevnsgade fra den 1. august

til den 31. december 2006.

Charlotte Lie Bunch er ansat som

faglærer på Tuborgvej fra den 1.

august 2006 til den 28. februar

2007.

Laila-Maria Lykkebrønd er ansat som

kontorelev den 1. august til den 31.

juli 2008.

Iben Klarskov Sandemand er ansat

som kontorelev den 1. august til den

31. juli 2008.

Farida Ruhi er ansat som kontorelev

den 1. august til den 31. juli 2008.

Lasse Poulsen er ansat som kontorelev

den 1. august til den 31.

juli 2008.

Thomas B. Bjørkå er ansat som faglærer

i Julius Thomsens Gade den 1.

august 2006.

Millie N. Lønneke er ansat som faglærer

på Rebslagervej den 1. august

2006.

Kenneth Taarnberg er ansat som ACtimelærer

på Vibenhus den 1. august

2006.

Michael Vegge er ansat som faglærer

på Tæbyvej den 1. august 2006.

Lisbet Schlichting er ansat som faglærer

på Tæbyvej den 1. august

2006.

Kenneth Malm er ansat som faglærer

på Tæbyvej den 1. august 2006.

Charlotte Nielsen er ansat som faglærer

på Kongedybet den 1. august

2006.

Heidi Sachmann er ansat som faglærer

på Tuborgvej den 1. august 2006.

Anneline Carlsen er ansat som AClærer

på Vibenhus den 1. august

2006.

Jimmy James Hansen er ansat som

faglærer i Glostrup den 1. august

2006.

Asghar Saeidi er ansat som faglærer

på Sukkertoppen den 1. august

2006.

Marianne Niss er ansat som AC-lærer

på Sukkertoppen den 1. august

2006.

Susanne Frederiksen er ansat som

faglærer i Julius Thomsens Gade den

1. august 2006.

Jeanette Malm Jepsen er ansat som

faglærer på Sukkertoppen den 1.

august 2006.

Lisbeth Gothil Hansen er ansat som

faglærer på Kongedybet den 1.

august 2006.

Jeanette Smith Johansen er ansat som

faglærer på Sukkertoppen den 1.

august 2006.

Henrik Rasmussen er ansat som faglærer

i Julius Thomsens Gade den 1.

august 2006.

Heidi Bruun Christensen er ansat

som faglærer på Sukkertoppen den 1.

august 2006.

Robert C. Miller er ansat som AClærer

i Stevnsgade den 1. august

2006.

Jens Peter Andersen er ansat som

AC-timelærer på Lygten den 1.

august 2006.

Sussi Bæch Nielsen er ansat som assistent

på Rebslagervej fra den 14.

august til den 31. oktober 2006.

Erling Larsen er ansat som faglærer i

Glostrup den 1. september 2006.

Eva Weincke er ansat som AC-faglærer

i Stevnsgade fra den 1. september

2006.

Peter Dalsgaard er ansat som it-medarbejder

på Rebslagervej den 1. september

2006.

Michael Thorup Jensen er ansat som

kontorfunktionær i Løn- og personaleafdelingen

den 1. oktober 2006.

26


Faglærer Hans Bjerre Rasmussen,

Tæbyvej, er fratrådt den 21. juli

2006.

Konsulent for direktionen André Sejer

Winther, Lygten, er fratrådt den

30. juni 2006.

Faglærer Knud Møller Jacobsen,

Sukkertoppen, er fratrådt den 30.

juni 2006.

SKP-instruktør Britt Hansen, Rebslagervej,

er fratrådt den 30. juni

2006.

Faglærer Elisabeth Ryde, Julius

Thomsens Gade, er fratrådt den 30.

juni 2006.

Overassistent Jytte Malykke, Rebslagervej,

er fratrådt den 30. juni 2006.

Assistent Peter Lund, Fællesadminist

rationen, er fratrådt den 30. juni

2006.

Lærer Ib Welling, Stevnsgade, er fratrådt

den 30. juni 2006.

Overlærer Per Lamberth, Julius

Thomsens Gade, er fratrådt den 31.

juli 2006.

Kim Lundsgaard Poulsen, Sukkertoppen,

er fratrådt den 31. juli

2006.

Lærer Ole Christensen, Tæbyvej, er

fratrådt den 31. juli 2006.

Faglærer Ole Stolberg-Rohr, Rebslagervej,

er fratrådt den 31. juli 2006.

Overlærer Hans Henrik Koch,

Tuborgvej, er fratrådt den 31. juli

2006.

Lærer Sarah Bredgaard Stampe

Hjorth, Vibenhus, er fratrådt den 31.

juli 2006.

Lærer Mikkel Stampe Hjorth, Vibenhus,

er fratrådt den 31. juli 2006.

Faglærer Peter Nørby, Brønderslev

Allé, er fratrådt den 31. juli 2006.

Faglærer Lena Just Lund, Brønderslev

Allé, er fratrådt den 31. juli

2006.

Informationsmedarbejder Pernille

Dehn, Lygten, er fratrådt den 31. juli

2006.

Jannie B. Pedersen, assistent, Rebslagervej,

er fratrådt den 31. juli 2006.

Torben Dyrmose Jørgensen, faglærer,

Sukkertoppen, er fratrådt den 31.

juli 2006.

Medhjælper Stevo Slovnikar, Tuborgvej,

er fratrådt den 29. august 2006.

Overlærer Kurt Robert Jensen, Glostrup,

er fratrådt den 31. august

2006.

Overassistent Charlotte Poulsen,

Lygten, er fratrådt den 31. august

2006.

Ejendomshåndværker Johnny Kean

Hansen, Rebslagervej, er fratrådt den

31. august 2006.

Faglærer Marion Birkedal, Kongedybet,

er fratrådt den 31. august 2006.

Fratrådte

@

E-mail-adresser til seniorer

Det er nu muligt for pensionister

at få en postadresse på skolens

medarbejderposthus.

Vi kan desværre ikke tilbyde, at

man beholder sine gamle initialer,

da de bliver genbrugt i vores administrative

systemer. Men vi kan

tilbyde, at man får nogle nye initialer

på fem bogstaver, disse vil

ikke genere vores administrative

systemer, da de kun bruger op til

fire bogstaver.

Man kan få sine nye initialer, inden

man stopper på skolen, således

at man kan overføre de e-

mails, man ønsker at gemme, til

sin nye e-mail-adresse.

Den nye adresse får man ved at

henvende sig til it-afdelingen enten

på telefon 3586 3569 eller

helpdesk@kts.dk med oplysninger

om, hvilke initialer man ønsker.

Torben Johannesson, it-chef

27


FREDAG

DEN 8. DECEMBER 2006

KL. 18-02

STRANDGADE 100 HAL D

S K O L E N S M E D A R B E J D E R E I N V I T E R E S T I L F E S T M E D

3 RETT E R S MENU OG FRI BAR MED ØL VIN OG VA N D

SPIL DIN CHANCE - VIND DIN DANS TIL TONERNE FRA JOJO DOTS

Se invitationen med

tilmeldingsblanket i

dit dueslag

More magazines by this user
Similar magazines