Landsgildeting Landsgildeting - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

sct.georg.dk

Landsgildeting Landsgildeting - Sct. Georgs Gilderne i Danmark

NUMMER

MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

Landsgildeting

Hillerød 2001

Sct. Georg

AUGUST

2001

68. ÅRGANG

5


Sct. Georg

LANDSGILDELEDELSEN

Landsgildemester Karin Boldsen

Havnevej 28, Jegindø, 7790 Thyholm.

Tlf./fax: 97 87 92 70. Mobil: 23 39 78 33.

E-mail: lgm@sct-georgs-gilderne.dk

Landsgildekansler Egon Havgaard

Rahbeks Have 22, 4300 Holbæk.

Tlf./fax: 59 43 27 35. Mobil: 40 41 18 56.

E-mail: lgk@sct-georgs-gilderne.dk

Landsgildeskatmester

Jørgen Jakobsen

Ranunkelvej 67 A, 9500 Hobro.

Tlf.: 98 52 25 45. Mobil: 40 44 35 45.

E-mail: lgs@sct-georgs-gilderne.dk

International Sekretær

Rigmor Lauridsen

Solskrænten 6, 8400 Ebeltoft.

Tlf./fax: 86 34 58 89.

E-mail: lgis@sct-georgs-gilderne.dk

Uddannelses Sekretær

Margrethe Gybel

Stenhusvej 43 A, 4300 Holbæk.

Tlf.: 59 43 13 03.

E-mail: lgus@sct-georgs-gilderne.dk

PR Sekretær Erik S. Messmann

Græsvangen 20, 9800 Hjørring.

Tlf./fax: 96 23 52 52. Mobil: 22 41 18 40.

E-mail: lgpr@sct-georgs-gilderne.dk

RODBJERGGAARD:

Hartvig Kjeldgaard,

Ørvigvej 100, 6040 Egtved.

Tlf.: 75 55 08 40. Mobil: 40 89 53 99.

Rodbjerggaards adresse:

Vorkvej 73, 6040 Egtved.

SCT. GEORGS FONDEN:

Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærde.

Tlf. 49 17 67 00.

SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR:

Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K.

Telefon 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51.

Telefax: 33 32 29 91

Internet: www.sct-georgs-gilderne.dk

E-mail: kontoret@sct-georgs-gilderne.dk

Kontortid: man-tors. 10-14

Generalsekretær: Kirsten Christensen.

REDAKTØR AF SCT. GEORG:

Suzanne Poulsen

Rostedvej 14, Rosted, 4200 Slagelse

Tlf./fax: 58 54 52 65.

E-mail: redaktionen@sct-georgs-gilderne.dk

Bladet udsendes 8 gange:

12/1, 10/2, 11/4, 10/5,

10/8, 10/9, 11/10 og 10/11.

Deadline: Den 15. i måneden forud.

Oplag: 7.000 exemplarer.

Produktion:

O’mega Kommunikation A/S,

2 4200 Slagelse.

ISSN: 0900-9280

Internationalt Udvalg (IU)

Rigmor Lauridsen, formand for IU.

Adresse m.v. under Landsgildeledelsen.

Birthe Laurentzius

Uglevej 14, 2970 Hørsholm. Tlf. 45 76 25 76.

Vagn Dalsgaard, Lumsås Strandvej 4,

Lumsås, 4500 Nykøbing S. Tlf. 59 32 14 33.

Kursus Udvalget (KU)

Margrethe Gybel, formand for KU.

Adresse m. v. under Landsgildeledelsen

Steen C. Andersen, Gl. Sellingvej 12,

8370 Hadsten. Tlf. 86 98 17 65.

E-mail: sca@mail.dk

Sten Frost, Baldursgade 65, 6700 Esbjerg.

Tlf. 75 12 66 77. E-mail: sf@esbkomm.dk

Bodil Kjeldgaard, Kildemarksvej 54 A,

4700 Næstved. Tlf. 55 73 47 17.

E-mail: bodil.kjeldgaard@mail.dk

PR Udvalget (PR)

Erik S. Messmann, formand for PR.

Adresse m. v. under Landsgildeledelsen.

Jens M. Blauenfeldt, Postbox 432,

Lyngvej 3, 9100 Aalborg.

Tlf. 98 12 78 55. Fax 98 12 75 55.

Ib Jørgensen, Næsbygårdsvej 36 F,

5270 Odense N. Tlf. 66 18 15 33.

Webmaster Kjeld Krabsen,

Brørupvej 21, 8660 Skanderborg.

Tlf. 86 53 81 88. Fax 87 94 36 01.

E-mail: kjeld@krabsen.dk

Lauget - for kampen mod

narkotikamisbrug

Formand Verner Larsen, Rebæk Søpark 15, 1. th.,

2650 Hvidovre. Tlf. 36 75 10 11.

Gambia Projekt

Formand Hanne Monberg, Ibsensvej 47,

2630 Taastrup. Tlf. 43 99 68 41.

Sct. Georgs Fonden

Formand for bestyrelsen Ib Ladefoged Pedersen,

Stationsstræde 2, 8370 Hadsten.

Tlf. 86 98 14 89.

Læs om …

Beretning 4

Ændringsforslag 9

Forslag til LGL 10

Regnskab 13

Opslagstavlen 29

Nye medlemmer 31

Forsidefotoet er af Frederiksborg

Drabantgarde i Gågaden i Hillerød

Kæmp ikke for at

blive accepteret.

Gå derhen, hvor du

er velkommen i

stedet.

Arrangementer

på landsplan:

15.-16. september 2001

Landsgildeting 2001 i Hillerød.

December 2001:

Fredslyset fra Betlehem kører

igennem Danmark

21.-22. september 2002:

Gildemesterstævne i Øer Maritime

Ferieby, Ebeltoft

Internationale

arrangementer:

26.-28. oktober 2001

Seminar for de nordiske landsgildeledelser

på Rodbjerggaard

19.-26. januar 2002:

34. Europæiske Gilde Forum,

Grossarl, Østrig

9.-15. juni 2002:

23. International Scout and Guide

Fellowship (ISGF): Verdenskonference

i Vancouver, Canada

17.-18. august 2002:

Landsgildets Internationale Stævne

(LIS) afholdes på Sjælland

September 2002:

Balttreff afholdes i Litauen

24.-29. juni 2003:

Nordisk gildetræf i Akureyri, Island

Hvis du vil vide mere om de

forskellige arrangementer - så

kontakt gildekontoret.

Adresseændring

skal altid meddeles din kansler

– aldrig til redaktøren!

Evt. kan det meddeles Landsgildekontoret,

tlf. 33 32 27 33.

Ligeledes skal oplysninger om

jubilæer også meddeles Landsgildekontoret.


Synspunkter ved et Landsgildeting

Gildebrødre, lad os stedse holde os vore mål for øje.

Lad dem altid præge vore tanker, vore ord og vore

handlinger.

Sådan lyder det til os hver gang, en gildehal bliver afsluttet.

Vi kan så stille spørgsmålet, hvad er egentlig vore mål? Er

målet, at vi skal være så mange som muligt, eller er det målet,

at vi skal modernisere gildebevægelsen til ukendelighed. Jeg

tror, at målet for den enkelte er noget helt personligt og er

individuelt for hver gildebror, og jeg er også overbevist om,

at dette mål betyder noget for den enkelte.

For mig er gildeloven og gildeløftet de vigtigste elementer.

Heri ligger et stadig incitament for mig til at forsøge at

opføre mig ordentligt overfor mine medmennesker og i det

samfund, som omgiver mig.

Der tales i dag inderligt og længe om visioner for gildebevægelsen,

og det er godt, for det er kun ved samtalen, at vi får

forståelsen af hinanden og hinandens synspunkter om, hvad det er, vi vil med Gildebevægelsen,

men jeg vil vove den påstand, at alle visioner om gildebevægelsens

fremtid er indeholdt i vor gildelov og gildeløfte. Dansk Røde Kors lancerede for

nogle år siden et slogan ’Gør holdning til handling’. Hvad om vi annekterede dette

slogan, og hvis vi nu forestiller os, at vi alle gjorde vore højt besungne holdninger,

som vel for de fleste har udgangspunkt i gildeloven, til kraftige handlinger, så er

jeg sikker på, at gildebevægelsen vil blomstre endnu mere.

Det synes jeg nu allerede, den gør, jeg kan ikke deltage i det hylekor, som påstår,

at vi sejler på en synkefærdig skude, og at vi ingen fremtid har.

Der sker så meget rundt omkring i landet, der er rigtig mange gode aktiviteter

både lokalt og på landsplan, der er ’Gildehuset’ og nu senest Gildernes Højskole,

som var en helt formidabel oplevelse. Hvilken anden organisation i Danmark kan

samle over 180 medlemmer, der frivilligt diskuterer livsholdninger med hinanden i

tre dage?

Nuvel, vi har et generationsskifteproblem, men det problem er ikke større end, at

det kan løses. Det er klart, at med en høj gennemsnitsalder vil der være mange af

vore ældre gildebrødre, der falder fra efterhånden, det er trist, men sådan er det – vi

bliver alle et år ældre for hvert år, vi får lov til at leve. Øvelsen består blot i, ud over

den almindelige tilgang som vi alle arbejder for, at skaffe to nye gildebrødre for

hver en, der forsvinder.

Jeg vil runde disse synspunkter af med at sig tak for 6 dejlige år i landsgildeledelsen,

vi har haft et godt team, og det har været en meget berigende oplevelse for mig

at få lov til at være så tæt på udviklingen.

Tak til jer alle - med venlig gildehilsen

Egon Havgaard

Landsgildekansler

3


Beretning 1999-2001

4

Så nærmer vi os igen afslutningen på en

2-årig arbejdsperiode i gildebevægelsen, og

vi skal gøre status – såvel vedr. økonomi

som aktiviteter.

Vi har i denne periode mistet det ene af

vore æresmedlemmer, Hendes Majestæt

Dronning Ingrid. Fra Sct. Georgs Gilderne i

Danmark blev der sendt en krans til begravelsen,

ligesom landsgildets fane var en del

af faneborgen ved kistens kørsel gennem

København.

Landsgildeledelsen har i den forløbne

periode holdt 15 landsgildeledelsesmøder –

heraf 5 i forbindelse med andre møder. Følgende

faste udvalg har fungeret: Internationalt

udvalg (IU), Kursusudvalget (KU) og

PR-udvalget (PR), og derudover har der

været nedsat en række ad hoc arbejdsgrupper

til planlægning af arrangementer, som

f.eks. TRÆF-udvalget.

Landsgildeledelsens medlemmer har

udover det ’faste’ arbejde i landsgildeledelsen

og dens udvalg deltaget i en række eksterne

møder, som f.eks. i Nordisk Under

Region og Danske Spejderes Fællesråd, og

derudover har en række gildebrødre landet

over påtaget sig repræsentationsopgaver i

bl.a. UNICEF Danmark, Friluftsrådet og

Bloddonorerne i Danmark.

LGM og IS har desuden i juni i år deltaget

i Europakonferencen i Budapest.

LGL-medlemmerne deltager derudover i

videst mulig omfang i de gilde- og

distriktsarrangementer, vi bliver bedt om –

det være sig på kursus- og inspirationsdage,

på debatmøder samt til jubilæumsarrangementer.

Det er altid inspirerende for

os at træffe gildebrødre fra hele landet, og

vi synes, det er med til at mindske ’afstanden’

mellem gilderne og landsgildeledelsen.

Jeg vil derfor gerne her ved afslutningen

af min embedstid takke for mange gode og

hyggelige gildeaftner over hele landet.

De sidste års arbejde i distrikterne, og den

samarbejdsform, der gennem møderne i

Distriktsforum er opstået distriktsgildemestrene

og landsgildeledelsen imellem, har

styrket strukturen, så der nu generelt er tilfredshed

med den nuværende opbygning.

Udvalg og projekter

Internationalt udvalg (IU)

Internationalt udvalg har i denne periode

bestået af formanden, landsgildeledelsesmedlem

IS Rigmor Lauridsen samt Birthe

Laurentzius og Vagn Dalsgaard.

Efter succes med en gildetrop på KFUKspejdernes

landslejr i 1997 og på DDS

korpslejr i 1999 er der nu etableret en

laugsledelse for et gildetroplaug, der skal

bestå af gildebrødre, spejdere og ægtefæller,

som har lyst til at give en hånd med i

forbindelse med de store lejre. Den næste er

allerede på vej, idet KFUK-spejderne

afholder landslejr i 2002.

Landsgildets Internationale Stævne (LIS)

havde det overordnede tema: To-kulturelle

danskere, og 75 gildebrødre oplevede herlige

stunder sammen med 5 Kosovoalbanere,

hvor der især blev debatteret

kultur, og derudover sat fokus på idéer til

videreudvikling af det internationale gildearbejde

i Danmark.

På nordisk plan har IU medvirket ved

fremstilling af en fælles (tekst, billedvalg

og lay-out) brochure om ISGF, der dog

trykkes på hvert nordisk lands sprog.


IU har i perioden prioriteret informationen

til DIS’erne meget højt. Dels afholdes

et DIS-møde hvert år med erfaringsudveksling,

inspiration og information på programmet,

dels udsendes der 4 gange årligt

en DIS-AVIS med korte referater fra IUmøder,

idéer til aktiviteter og oversigter

over kommende internationale arrangementer

mv.

Kursus Udvalget (KU)

Udover formanden, landsgildeledelsesmedlem,

Uddannelses Sekretær Margrethe

Gybel, har udvalget i denne periode bestået

af Steen C. Andersen, Sten Frost og Bodil

Kjeldgaard, og periodens store opgave har

været planlægningen og gennemførelsen af

Gildernes Højskole.

Med flere end 180 deltagere – en tilmelding

der langt oversteg forventningerne –

var Rødding Højskole fyldt til bristepunktet

ved den afsluttende week-end, hvor deltagerne

fik lejlighed til at se og høre de 3

oplægsholdere, ligesom man diskuterede

livligt med dem og hinanden som en fortsættelse

på vinterens egne debatter i grupperne.

De 2 årlige møder med DUS’erne er ligesom

DIS-møderne faste punkter på udvalgets

program, og disse møder er med til at

styrke samarbejdet i distrikterne og knytte

forbindelser såvel mellem distrikterne indbyrdes

som mellem udvalget og distrikterne.

Kursusudvalget har arbejdet ihærdigt på

at etablere et samarbejde med korpsenes

kursus afdelinger, og fra dette efterår er der

åbnet mulighed for at interesserede gildebrødre

kan deltage i kurser i korpsregi.

PR-udvalg (PU)

Med landsgildeledelsesmedlem, PRsekretær

Erik Messmann som formand, har

udvalget des uden bestået af Ib Jørgensen,

Odense og Jens Blauenfeldt, Aalborg, der i

oktober 2000 afløste Louis Ludvigsen, Horsens,

som efter eget ønske udtrådte af

udvalget i september 2000.

Børge Juul Jensen sluttede mange års tro

tjeneste som redaktør af bladet Sct. Georg

ved årsskiftet 1999/2000. Som ny redaktør

tiltrådte Suzanne Poulsen, Slagelse, som

samtidig påtog sig arbejdet med selve

skrivningen og opsætningen af bladet på

det nyindkøbte Mac Intosh edb-udstyr.

Projekt Udenlandske Småpenge sluttede

ved udgangen af 1999 og indbragte i alt kr.

228.963,26 som blev overrakt UNICEF

Danmark ved et arrangement i København.

Ud over det pæne beløb, opnåede Sct.

Georgs Gilderne stor presseom tale i lokalblade

og aviser over det meste af landet.

Synd at mange gilder kom i gang for sent

og endnu flere gilder ikke magtede at deltage.

Kjeld Krabsen blev valgt som ny webmaster

i marts 2000, og vore internetsider blev

revideret, så de i dag er fin reklame og pr

for Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Kjeld

har siden holdt foredrag og seminarer om

opbygning af internetsider for de gilder,

som kunne tænke sig at få deres egne sider.

Her på det sidste er også vort

blad, Sct. Georg, kommet

på siderne, men det vil

føre for vidt her at fortælle

om de mange

links vi har, - så se

selv!

PR-udvalget har

fremstillet en designmanual

som udsendes til indsættelse

i Håndbog for Gildeledelser,

som desuden er opdateret

med nye afsnit og nye skilleblade. M.h.t.

design manualen opfordres der hermed til

at man følger manualens anvisninger, så

Sct. Georgs Gilderne i Danmark fremover

får et fælles ensartet og let genkendeligt

design og layout, ved henvendelser til

omverdenen.

Spejderkontakt

Det er vores opfattelse, at der rundt

omkring i landet er rigtig god kontakt til

spejderne – man er altid meget velkommen

til at hjælpe med løb o.lign. Men det kniber

stadig med at få udbredt opfattelsen af, at

Sct. Georgs Gilderne er en naturlig fortsættelse

af spejdertiden.

Landsgildeledelsen har på baggrund af 5


6

samarbejdsaftalerne på verdensplan mellem

ISGF og hhv. drengespejdernes og

pigespejdernes verdensorganisationer,

WOSM og WAGGGS, og tilsvarende aftaler

i Norge, forsøgt at få tilsvarende samarbejdsaftaler

i stand med spejderkorp sene i

Danmark, men såvel DDS som KFUM-

Spejderne og KFUK-spejderne mente, at

der ikke var brug for sådanne aftaler, idet

de henviste til de gode lokale kontakter som

det væsentligste, og yderligere mente, at

det organisatoriske samarbejde, som foregår

via Danske Spejderes Fællesråd måtte

være tilstrækkeligt. (Samarbejdsaftalerne

på såvel verdensplan som i Norge indebærer

repræsentanter fra spejderbevægelsen

som deltagere i ledelsens møder og forpligter

korpsene til at gøre opmærksom på gilderne

som en mulighed for den voksnes

fortsættelse af spejdertiden).

Gambia-Projektet

Efter at der i flere år ikke har været

aflagt besøg i Gambia fra projektbestyrelsen

gav LGL i år 2000

tilskud, så det var muligt for

såvel den tidligere som den

nuværende formand, hhv.

Hanne Vibe og Hanne

Monberg, at besøge alle vore

projekter i Gambia. Især var det

vigtigt for den nye formand at se tingene

med egne øjne samt at få hilst på alle

involverede personer – det gør tingene

noget nemmere, når kontakten ellers

foregår pr. brev eller fax.

Under besøget fik Hanne Monberg, som

er bestyrelsesmedlem i UNICEF Danmark,

desuden god kontakt til UNICEF Gambia,

som gav tilsagn om hjælp og støtte omkring

pristilbud o.lign.

Som noget helt enestående har vi i den

forløbne periode fået bevilget et meget stort

beløb fra DANIDA til fremstilling af en

oplysningsfilm og -hefte om det hidtidige

arbejde i Gambia. Filmholdet var i Gambia

i slutningen af oktober 2000 og filmen og

heftet er færdigpro duceret ligesom der er

fremstillet en brochure, som fortæller specielt

om 2 af projekterne og opfordrer til at

tegne scholarships for eleverne i hhv. en

børnehave/forskole samt en værkstedsskole.

Projektbestyrelsen vil meget gerne deltage

i præsentationsarrangementer på

distriktsbasis, hvor der så vil blive udleveret

én film pr. gilde samt brochurer til alle

gildebrødre.

Som noget nyt er der via filmholdet, der

var meget begejstrede for vore projekter,

etableret kontakt til Spejderhjælpen, der

efterfølgende har bevilget hhv. 61.000 kr.

til værksteds skolen i Soma til udbedring af

storm- og termitskade samt kr. 25.000 til en

ny bygning på ’Hanne Vibe Nursery’,

børnehaven/forskolen der er blevet opkaldt

efter den tidligere formand for projektbestyrelsen.

UNICEF Danmark

Der har i den forløbne periode været mange

store naturkatastrofer, men da UNICEF i

alle tilfælde har været på stedet i forvejen

har det været muligt straks at gå ind med

akut hjælp til især indkvartering og fremskaffelse

af rent vand.

Komiteen har været meget glad for samarbejdet

omkring projektet med de udenlandske

småpenge, som følgende indsamlingens

slogan, ’Små penge til små børn’ er

gået til børnenes skoleuddannelse i Kosovo.

Lauget – for kampen

mod narko-misbrug

Lauget har nu på niende år udbygget sit

arbejde og position i lokalsamfundene. Det

forebyg gende arbejde er stærkt koncentreret

omkring spejderne, skoler, ungdomsklubber

og andre organisationer, hvor ungdommen

samles.

Kontakt og støtte til væresteder er udbygget,

og familiestøttegrupper er oprettet flere

steder på Fyn og Sjælland, i København og

i Midtjylland, og flere er under etablering

ved laugets hjælp.

Som nye skud på stammen er der flere

steder rundt i landet oprettet grupper af


gilde brødre, som arbejder sammen med

lauget i de enkelte lokalområder.

Perioden siden sidste landsgildeting har

været en meget aktiv periode med gode

resultater og med en stærk udbygning af

arbejdet på alle fronter.

GOOD-TURN mærket

Siden sidste landsgildeting har GOOD-

TURN mærket haft overskud til at uddele

rundt regnet 140.000 kr. til spejderne, hvilket

er rådighedsbeløbet fra mærkerne årgang

99/00 og 00/01 – heraf udgør 20.000

kr. præmier for flest solgte mærker. Hertil

kommer, at spejderne ved at sælge mærker

tjente ca. 100.000 kr., så alt i alt vil det sige

en støtte til spejderarbejdet på i alt 240.000

kr.

Bestyrelsen beretter i øvrigt, at det stadig

er noget under 50% af gildebrødrene, der

vil ofre de 20 kr. én gang om året for et ark,

så hermed skal der lyde en opfordring til at

støtte laugets arbejde, som jo er til stor

glæde for mange spejdere.

Formanden for GOOD-TURN mærkets

bestyrelse gennem mere end 20 år, Holger

Rudbeck, har ønsket at fratræde, og ved

bestyrelsesmødet i 2001 blev han afløst af

Jørgen Olsen, Silkeborg.

Frimærkebanken

Frimærkebanken har i den forløbne 2-års

periode haft en svagt vigende aktivitet på

grund af færre indsamlede frimærker fra

landets gilder. På trods heraf ser det ud til,

at det økonomiske resultat ikke er

væsentligt ringere, således at

vi formentlig vil kunne

bidrage uændret til de

nationale og

internationale

hjælpefonde. Med

hensyn til

fremtiden omgås

v i med planer om at skabe

ø get opmærksomhed omkring

Frimærkebankens virke ved bl.a. at prøve

at være mere synlige ude i ”gilde-samfundet”.

Friluftsrådet

Friluftsrådet er en paraplyorganisation for

friluftslivet i Danmark, et vigtigt

forum for mange

organisationer, hvor meninger

brydes – og hvor muligheden

for indflydelse over for stat,

amter og kommuner kan gøre

sig gældende. En indflydelse

som den enkelte organisation

al-drig vil kunne opnå alene.

Sct. Georgs Gilderne har en amtsrepræsentant

i hver af Friluftsrådets amtsrepræsentationer,

og de mødes én gang årligt for

at inspirere og informere hinanden.

Bloddonorerne

i Danmark

Lørdag den 4. november blev der holdt

landskomitemøde i Ringkøbing. Ved den

lejlighed blev der uddelt legater fra sikrings-

og forskningsfonden.

Bloddonorernes Road Show kan fremover

ses f.eks. ved festivals, byfester,

messer m.v.

Sundhedsstyrelsen har atter bevilget

penge for det kommende halvår til trykning

af AIDS pjecer.

I dagene 16.- 20. august 2001 skal der

afholdes international ungdomskonference

på Stevninghus spejdercenter, hvor Else

Sudergaard, der er medlem af internationalt

udvalg vil deltage. Der forventes ca. 100

deltagere fra hele verden.

Jeg vil gerne slutte beretningen med en stor

tak til alle, som også i den forløbne periode

har ydet en stor og god indsats for Sct.

Georgs Gilderne i Danmark – alle medlemmer

i udvalg og arbejdsgrupper, alle de gildebrødre,

der varetager gildernes interesser

i andre organisationer, redaktør, revisor og

sidst, men ikke mindst en stor tak til Kirsten

og landsgildeledelsens øvrige medlemmer

for loyalt og godt samarbejde og

sammenhold.

Karin Boldsen

Landsgildemester

7


8

Beretning for

Gildecenterfonden

I arbejdet for at få Rodbjerggaard til virkelig

at blive en slags gildernes højborg

melder flere og flere gildebrødre sig ’under

fanerne’ som man siger.

2 arbejdsgrupper har ihærdigt arbejdet

med de idéer, der kom frem, da der i sommeren

2000 blev afholdt ’fremtidsværksted’

på Rodbjerggaard. Ideerne her var

mange, og i landsgildeledelsen ved vi også

godt, at en del af de ihærdigt arbejdende

synes vi ’nøler’, men vi kan jo nu engang

ikke sætte ombygninger i gang, før der på

fornuftig vis er rejst midler hertil.

Desværre kniber det stadig med at få driften

til at hænge sammen – specielt fordi der

jo virkelig gøres meget for at gøre stedet

stadig mere indbydende at besøge, og selv

om en stor del udføres af frivillige, koster

materialer etc. jo en hel del.

Week-end udlejningen har heldigvis vist

en stigende tendens, men der er stadig

rigtig mange ledige hverdage og en del vinter-week-ends.

Der er i perioden ved hjælp af frivillig

arbejdskraft samt midler fra Friluftsrådet

bygget en dejlig shelter, så vi nu er kommet

med i en brochure over primitive overnatningssteder.

I den forbindelse er der indrettet

et nyt toilet/bad med adgang fra lejrpladsen,

hvilket betyder at den længe

ønskede gilde-campingplads nu også er en

realitet.

Under det netop afviklede

TRÆF blev der

oprettet en ny støtteforening

”Rodbjerggaards

Venner”, som fik

rigtig mange medlemmer

blandt de fremmødte

TRÆF-deltagere.

Perioden har ellers

været præget af renovering

og oprydning efter

den store december-storm

i 1999, som var hård ved

såvel staldtaget som

skoven.

Mogens og Ellen, som i

mange år har varetaget

pedeljobbet, er blevet

afløst af Ruth og Hartvig,

som hermed varetager

både inspektør- og pedelarbejdet.

Også denne beretning

vil jeg gerne slutte med en

meget stor tak til Hartvig

og Ruth samt alle de gildebrødre

og ægtefæller,

der har brugt mange kræfter

og megen tid på Rodbjerggaard,

og jeg kan ikke kraftig nok

anbefale gildebrødre, der endnu ikke har

besøgt stedet, til at tage en tur – alene eller

med gildet – omkring denne dejlige plet i

den smukke natur ved Vejle Å-dal.

Karin Boldsen

Landsgildemester


Ændringsforslag til Sct. Georgs Gildernes

Love til Landsgildeting 2001

(Forslagene er bragt i deres fulde ordlyd i Sct. Georg nr. 4)

Fremsat af Landsgildeledelsen:

§7b, Distriktsgilder.

Landsgildeledelsen støtter forslaget

Fremsat af Landsgildeledelsen

§8 afsnit 4, Forslag til Sct. Georg Landsgildeledelsen støtter forslaget

Fremsat af Sct. Georgs Gildet i Gentofte:

§7d, Funktionsperiode

Fremsat af 4. Sct. Georgs Gilde i Odense:

Konsekvensrettelse i love ved brug af ordet

Gildespejder

Et flertal af Landsgildeledelsen kan ikke

støtte forslaget

Et flertal af Landsgildeledelsen støtter

forslaget om at de to begreber ligestilles

Ændringsforslag:

Fremsat af Sct. Georgs Gildet i Rungsted:

Nedsættelse af kontingentet til landsgildet.

Landsgildeledelsen kan ikke støtte

forslaget.

Godt nyt fra Frimærkebanken

Af Nils Liljeberg, »bankdirektør«

Frimærkebanken genoptager fremstillingen

af særkonvolutter med særstempel til brug i

forbindelse med Landsgildetinget i Hillerød.

Vi har i en periode agiteret for idéen

og bedt gildebrødrene i hele landet om at

bestille et eller flere eksemplarer, og selv

om det ikke er det helt store antal, der er

bestilt, har vi besluttet at sætte produktionen

i gang.

Men udover at få særstemplet de særligt

fremstillede konvolutter med landsgildetingets

bomærke på, vil alle andre brevforsendelser

– postkort og breve – kunne stemples

med det særstempel, der er fremstillet specielt

til landsgildetinget. Vi får nemlig

opstillet en rigtig postkasse på et centralt

sted i forhallen til Frederiksborghallen,

hvor alle kan lægge deres postkort og breve

i til særstempling.

Prisen på ”HILLERØD-konvolutten”

bliver kun 20 kr. incl. porto.

Vi vil medtage

restoplaget af tidligere

års udgivelser

til salg på Landsgildetinget.

Og så til sidst:

Slutspurten i den

løbende konkurrence

om, hvilket

gilde, der siden

Landsgildetinget i

Viborg har indsamlet

flest frimærker er

indledt! Se at få de sidste frimærker samlet

sammen, få dem klippet og tag dem med til

Hillerød eller send dem til Bankens adresse

– og prøv på den måde at slå Jeres egen

rekord!

På gensyn i Hillerød.

9


Forslag til landsgildeledelse

Hermed en kort præsentation af de gildebrødre, der er på valg til Landsgildeledelsen.

Steen C. Andersen

Kandidat til Landsgildeledelsen som Landsgildemester

52 år – gift med Anne-Grethe – 2 voksne sønner – spejder 1957-67 – gildebror siden 1985

Spændende hverv som distriktsgildemester, som medlem af landsgildets kursusudvalg og som initiativtager

til Projekt Gildehus, har i en årrække engageret mig med liv og sjæl i gildebevægelsen.

Det har været lærerige og givende år med en bred kontaktflade til gildebrødre over hele landet. Jeg

vil gerne yde meget mere til gengæld, og derfor ønsker jeg i landsgildeledelsen at være med til at

styrke, udvikle og lede gildebevægelsen. Vi skal fremme samarbejdsformer, der åbner for en

endnu tættere dialog mellem landsgildeledelse, distrikter og gilder. Anspore initiativer, der kan

styrke og synliggøre gildebevægelsen i Danmark og internationalt. Kombinere nytænkning med

værdsatte traditioner, og altid lade vore værdier og spejderidealer være den bærende kraft.

Bente Christensen

Kandidat til Landsgildeledelsen som Landsgildekansler

Jeg er 51 år, gift og har 2 voksne børn. Jeg bor i Frederikssund, og arbejder i en ITkonsulentvirksomhed

dels som projektleder og dels som testkoordinator.

Jeg har i en årrække været medlem af DDP samt af DDS, men har også haft kontakt til KFUM,

hvor min søn er spejder.

Jeg kom med i gilderne i 1971, da jeg flyttede til Frederikssund, og har igennem årene haft forskellige

hverv, så som international medarbejder, kansler, gildemester for et nystartet gilde samt

distriktsgildemester.

For mig er det væsentligt, at vi som gildebrødre er med i en levende bevægelse, hvor der er plads til

at alle gildebrødre kan få en række gode oplevelser, og hvor der er plads til at tage hensyn til den

enkelte gildebrors interesser, behov og ressourcer.

Ligeledes finder jeg det væsentligt at de ændringer, der vil ske i en organisation som gilderne,

kommer til at ske med basis i vor gildelov og gildeløfte, og dermed kommer til at foregå i en god

og åben dialog, med respekt for hinandens synspunkter.

Jeg vil derfor arbejde for en levende og åben gildebevægelse

• hvor vi har en god dialog med spejderkorpsene

• hvor vi til stadighed anspores til personlig udvikling

• hvor der er plads til alle – uanset alder og de opgaver vi hver især kan påtage os

• hvor vi løser opgaverne i fællesskab

• hvor vi hver især gør vores for at leve op til gildelov og gildeløfte

for derigennem at styrke gildebevægelsen og dens grundtanke.

Jørgen Jakobsen

Kandidat til Landsgildeledelsen som Landsgildeskatmester

10

Jeg er født i november 1944. Optaget i Sct. Georgs Gilderne (i Hobro) i 1973.

Skatmester, kansler og gildemester er nogle af de poster, jeg har haft i Hobro. I 1997 blev jeg af

Landsgildetinget valgt som Landsgildeskatmester.

Det er i de enkelte gilder, gildebevægelsen skal udvides og udvikles, så en af Landsgildeledelsens

opgaver er at støtte initiativer og aktiviteter, der - sammen med vore vaner og ritualer - kan forny

bevægelsen ved forskellige tiltag overfor spejdere, spejderforældre og andre spejdervenner.

Som medlem af Landsgildeledelsen vil jeg arbejde for styrkelse af samarbejdet mellem denne og

de enkelte gildeledelser/distriktsgil de ledelser, så vore kræfter kan anvendes til styrkelse af vor

bevægelse, så vi bliver et attraktivt tilbud til fortravlede medborgere.


Rigmor Lauridsen

Kandidat til Landsgildeledelsen som International Sekretær

51 år - gift med Georg - 3 voksne børn - flyveleder - spejder siden jeg var 11 år - gildebror i 9 år.

Hvis jeg bli’r valgt som international sekretær vil jeg arbejde for

a. øget ideudveksling og samarbejde på tværs af distrikts- og landegrænser

b. at synliggøre værdierne i spejder- og gildebevægelsen

c. at Sct. Georgs Gilderne bli’r den naturlige fortsættelse for spejderledere, der stopper som leder, men

fortsat ønsker at støtte spejderbevægelsen

d. at Sct. Georgs Gilderne udvikler sig til en mere nutidig bevægelse uden at gi’ køb på værdierne.

Margrethe Gybel Sørensen

Kandidat til Landsgildeledelsen som Uddannelsessekretær

Jobbet som Landsgildets Uddannelsessekretær er et ønskejob for mig. De to foregårende år har vist mig,

at der i dette job er nogle gode muligheder for at give alle landets gildebrødre et skub fremad.

Gildernes Højskole var en succes, som viser, at rigtig mange gildebrødre har lyst til denne form for

gildearbejde. Hvis det nuværende Kursusudvalg (KU) får lov til at fortsætte i endnu en periode, vil vi

gentage Gildernes Højskole om to år. Rødding Højskole har allerede nu sat x ved samme weekend i år

2003.

KU’s samarbejde med DUS’erne bliver stadig forbedret og mere formaliseret. Vore DUS’er bliver

dygtigere og dygtigere, og KU vil have som mål at hjælpe og uddanne DUS - medarbejderne, så de

sammen med distriktsgildemestrene kan påtage sig ansvaret med lederuddannelser og inspirationsdage i

distrikterne.

Udvidelse af samarbejdet mellem DUS’en og en repræsentant for enkeltgilderne anser jeg for meget

væsentligt. Ansvar giver glæde – og gildernes uddannelsesansvarlige vil sammen med DUS’en være i

stand til at udgøre en vigtig arbejdsgruppe i distriktet, når de forskellige arrangementer skal finde sted.

Der eksperimenteres for tiden flere steder i landet med nye måder at afholde arbejds- og inspirationsdage

på. Jeg vil følge disse med stor interesse og sørge for at formidle erfaringerne ud ved de møder med

KU og DUS, der afholdes to gange om året.

I det øvrige gildearbejde vil jeg stille min arbejdskraft til rådighed og til stadighed arbejde loyalt til

bevægelsens allerbedste.

Henning Rose

Kandidat til Landsgildeledelsen som PR Sekretær

Efter moden overvejelse besluttede jeg mig for at sige ja til opfordringen til at stille op til landsgildeledelsen

til posten som PR sekretær.

Jeg er en årgang 1946, dvs. p.t. 54 år med ca. 25 års aktiv spejderbaggrund og indtil nu 13 års gildeliv

i Hærvejens Sct. Georgs Gilde bag mig. Som man kunne læse i den anbefaling, der for nogle måneder

stod i Sct. Georg, har jeg i en årrække været redaktør af Vestjysk Distriktsgildes blad ”Vestjyden”.

Rent professionelt har jeg med en handelshøjskolebaggrund i indtil videre mere end 30 år arbejdet

med salg, marketing og kommunikation, bl.a. i en årrække som kommunikationschef for større børsnoteret

entreprenørkoncern med ansvarsområder inden for mediekontakt, investor relations, intern information

mv. Det faglige grundlag for at kunne gøre en indsats som PR sekretær i landsgildeledelsen skulle

således være i orden.

Hvis jeg opnår valg til landsgildeledelsen, vil jeg generelt arbejde for gildebevægelsen med streg

under »bevægelse« i form af en stadig fornyelse. Vi skal dog altid have respekt for den egenart, vi besidder

med udgangspunkt i spejderbevægelsen og spejderidealerne. Det er imidlertid nødvendigt for gildebevægelsens

overlevelse på sigt, at vi udvikler os sammen med det samfund, vi er en del af og gør os til

et synligt og attraktivt fællesskab for voksne spejdere og spejdervenner.

I rollen som PR sekretær vil jeg indadtil støtte det gode arbejde, der i dag gøres i bl.a. Sct. Georg og

udadtil arbejde for en intensiveret dialog med medierne for at skabe forståelse og opmærksomhed for

gildebevægelsen. En væsentlig del af mediekontakten og kontakten til potentielle nye gildebrødre sker

gennem de enkelte gilder, og disse aktiviteter fortjener støtte i form af inspiration og brugbare værktøjer.

11


Nedtælling til Landsgildeting 2001

Af Bodil Davidsen, Styregruppen

I

skrivende stund har vi modtaget ca. 500

tilmeldinger. Der vil i løbet af august

blive udsendt deltagerbrev til alle deltagerne.

Tilmeldingsfristen var som bekendt 1.6.

Hvis du trods dette endnu ikke har fået dig

tilmeldt, må du sende din tilmelding omgående.

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt

sørge for overnatning, men der er

endnu ledige pladser til selve landsgildetinget

og til festaftenen. Se tilmeldingsblanketten,

som var i aprilnr. af Sct. Georg.

Vi gør endnu engang opmærksom på, at

alle, der ikke er stemmeberettiget skal

betale kr. 160,- for deltagelse i selve Tinget.

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at

på grund af sygdom

er der sket en ændring

i vor adresseliste.

Evt. tilmelding

og spørgsmål omkring

overnatning,

betaling m.v. skal

fremover rettes til

Viggo Kristensen,

Tennisvej 6, 3400

Hillerød, tlf. 48 26 30 52 og ikke som

tidligere til Else Curtis.

Alle andre spørgsmål kan som hidtil

rettes til Bodil Davidsen, tlf. 48 26 36 52/

48 26 36 03 eller email: msdk@get2net.dk.

KU meddeler

Nu er der gået tre måneder siden Gildernes

Højskole.

Kursusudvalget takker herigennem alle

deltagere for jeres aktive indsats både før

og under opholdet på Rødding. Det var en

stor satsning, da vi foretog de indledende

skridt til denne form for gildearbejde, men

resultaterne oversteg vore vildeste forventninger.

Tak for glæde og inspiration –

vi tager det med os i vort fremtidige arbejde

og glæder os til et gensyn med mange

aktive deltagere den sidste weekend i april

2003. Rødding har sat kryds i kalenderen.

God sommer til alle.

På Kursusudvalgets vegne

Margrethe Gybel.

12


LGL-møder

12. LGL-møde den 23.-24.3.01.

De indkomne forslag til landsgildeting

2001 i Hillerød blev gennemgået. Forslagene

bringes i Sct. Georg nr. 4.

Kampagnen vedrørende Gambia Projekt

blev gennemgået.

Næste dags program for Distriktsforum

blev gennemgået. Blandt andet Sct. Georgs

Gildernes riddertrin skulle til drøftelse

blandt distriktsgildemestrene og landsgildeledelsen.

På programmet til Distriktsforum

var tillige en situationsrapport om

»Projekt Gildehus« fra distriktsgildemester

Steen C. Andersen. Følgende punkter var til

debat og orientering: Rodbjerggaard, Friluftsrådet,

Narko-lauget, Gildernes Højskole,

LIS-stævne, ny hvervebrochure,

design-manual, landsgildeting 2001, Sct.

Georg og gildernes forsikringsforhold.

Næste møde 4.-6.5.01 i Hillerød.

13. LGL-møde den 4.-6.5.01.

Der var indkommet 24 ansøgninger til

Hjælpefonden. Alle blev afvist.

Derefter holdtes møde med Styregruppen

for Landsgildeting 2001, hvorunder lokaliteterne

for hele arrangementet blev forevist.

14. LGL-møde den 15.-16.6.01.

Der var indkommet 19 ansøgninger til

Hjælpefonden. De 17 blev afvist. Der blev

bevilget kr. 5.000,- til Dansk Røde Kors

Katastrofefond. Der blev tillige bevilget kr.

10.000,- til indkøb af spejdermaterialer og

forsendelse af samme til Grønland, hvor en

gildebror i samarbejde med bl.a. Grønlands

Spejderkorps vil oprette spejdertrop i

Ittoqqortoormiit.

Den nye agitationsbrochure blev godkendt.

Der blev bevilget kr. 3.600,- á konto fra

tidligere Polenskoncerter. Beløbet er en del

af omkostninger ved fremstilling af turistbrochure

over Danmark. Brochuren skal

distribueres i Polen.

Norges gildebevægelse har indgået aftale

med norsk rejsebureau. Danske gildebrødre

kan benytte aftalen, og kan rekvirere kopi

af denne på landsgildekontoret.

Der arbejdes stadig med at få aftale for

hjemtagelsestidspunkt til Danmark af

Fredslyset fra Betlehem.

Ny designmanual blev godkendt og forventes

distribueret til ledelserne med

Nyhedsbrevet ultimo august. Designmanualen

bliver integreret i Håndbog for Gildeledelser

og indeholder retningslinier for

bl.a. layout og teksttype for papir, kuverter

og tryksager fra Sct. Georgs Gilderne.

Oplæg med spørgsmål fra Ridder udvalget

er udsendt primo juli til DGM og DUS.

Forsikring

Ved Landsgildetinget 2001 i Hillerød vil

BHM assurance ved John Kaare være til

stede i sekretariatet fra kl. 8.00 lørdag den

15.9.01. John Kaare vil svare på forsikringsspørgsmål

fra gildebrødre.

Send meget gerne eventuelle spørgsmål

til John Kaare i forvejen, enten på fax.

76410177 eller på e-mail

jkaare@get2net.dk

Indsamling til Gambia

Af Hanne Monberg, formand

Gildebrødre opfordres til at tænke over, om

de har noget, som kan bruges i Gambia –

såsom legetøj, papir, farver, sytråd, symaskiner,

skrivemaskiner, skolemøbler, kontormøbler,

stof, haveredskaber, værktøj,

spejderudstyr o. lign.. Har I noget og har

mulighed for at bringe det med til Landsgildetinget

i Hillerød, vil vi i Gambia Projektet

blive meget glade, idet vi forsøger at

få en container afsted dagen efter Landsgildetinget

med møbler, der allerede står og

venter i Hillerød.

Det er sådan, at hvis I medbringer nogle

af disse ting, skal I bare henvende jer i

sekretariatet, når I bliver registreret, så får

I anvisning på, hvor tingene skal afleveres.

Vi, og ikke mindst gambianerne, vil blive

meget taknemmelige for jeres hjælp.

Har I yderligere spørgsmål, kontakt mig

på 43 99 68 41

25


Program for 2. halvår

Søndag den 12. august (heldagstur)

Cykeltur til Pellworm

Som i august 99, da vi besøgte Føhr, tager vi denne gang til øen Pellworm på den tyske

vestkyst. Færgen bringer os til øen på 40 min. Cyklerne lejer vi på stedet og vi vil køre på

asfalterede veje, som næsten overalt følger digerne. Cykelturen er på 15-20 km.

Onsdag den 12. september

Fra Kværs gennem Søgård Mose til Bjergskov Overdrev

Onsdagsturen med frokost i fritidshytte i Kværs. Turen går efter frokosten gennem

Kværs Granskov over Søgård Mose med fuglereservatet til det naturskønne Bjergskov.

Lørdag den 29. september

Besøg på Årø og Årø Kalv

Med færge fra Årøsund til Årø. Fra Årø by går vi ad »Æ Stoevej« til vildtreservatet på

Årø Kalv, der er et internationalt beskyttelsesområde for kystfugle. Også botanisk er

området interessant med flere sjældne planter.

Søndag den 21. oktober

Hindemade og Dyrehaven

Tunneldalen mellem Haderslev og Vojens er rig på naturoplevelser. Ikke mindst efter

genopretningen af Hindemade til søområde for få år siden. Søen har i dag et rigt fugleliv.

I Dyrehaven på sydsiden af Haderslev Dam befinder sig et par hundrede dyr, så der vil

være gode muligheder for at opleve dåvildt og kronvildt på nært hold.

Søndag den 25. november

Kirkeby Plantage på Rømø

På en del af turen går vi med guide gennem klit, hede og plantage og ser bl. a.

på nystartet hedepleje. Der vil undervejs være mulighed for at indsamle materialer til

juledekorationer. Turen slutter med at besøge Tønnisgård Naturcenter med udstillinger,

kaffe og sange.

Lørdag den 26. januar 2002

Årsmøde

Vedtægter og den slags bruger vi ikke, men en vis form for demokrati hylder vi alligevel.

Det klarer vi på årsmødet. Derudover får vi den dag tid til meget andet, også til at spise

og hygge os sammen. Årsmødet finder denne gang sted på Felsted Skole.

26

Bliv programabonnent i naturlaug Sønderjylland

Du får turprogrammerne tilsendt et par uger før arrangementerne finder sted.

I turprogrammerne får du udførlig besked om mødested, turens længde, stiers beskaffenhed

osv. Abonnementet koster 90 kr. for et helt år. Send ingen penge med bestillingen.

Der følger et girokort med det første program du modtager.

Skriv til Niels Lodbjerg, Kystvej 10, 6210 Aabenraa eller ring på 74 62 38 30.

E-mail: niels.lodbjerg@get2net.dk


Naturlaug Steen Blicher

Program for 2. halvår 2001

Søndag den 2. september

Når lyngen blomstrer ved Trehøje.

Vi skal vandre på heden ved Trehøje udenfor Vildbjerg. Trehøje er det næsthøjeste

punkt i kommunen og ligger midt i et flot lyngområde.

Madpakkerne indtager vi i Vildbjerg-spejdernes hytte.

Søndag den 7. oktober

Travetur langs Gudenåen fra Klostermølle – op gennem Højlund skov til Sukkertoppen.

Undervejs skal vi bl. a. høre om træskofolkene, der opererede i skovene her. Madpakkerne

spiser vi i en åben lade ved Klostermølle.

Søndag den 4. november

Rold Skov og Rebild Bakker byder på utallige naturoplevelser.

Lyngbakker, ådale, kilder og skovområder og med en sjælden flora og fauna. På

vores vandring skal vi opleve dette unikke område og også høre noget om de tildragelser,

der her har fundet sted.

Søndag den 2. december

Traditionen tro holder naturlauget sin julevandring i området ved Vrads, hvor vi i år

skal vandre i et nyt og spændende område.

Vi slutter som sædvanlig med madpakker og julehygge i Vrads Forsamlingshus.

Lørdag den 19. januar 2001

Årsmøde med vandretur, kaffebord lysbilledforedrag om Færøerne, årsmøde,

middag, sang, musik og underholdning.

Er du aktiv gildebror og interesseret

i friluftsliv, motion, vandring i

naturen og hyggeligt samvær med

gildebrødre fra mange forskellige

gilder, så er naturlaugene noget

for dig.

Familieabonnement kr. 75 for et

kalenderår. Abonnenter modtager

specialprogram for hver tur.

Naturlaug Steen Blicher,

c/o Kai Estrup, Hyrdebakken 142,

8800 Viborg. Tlf. 86 67 17 35.

Naturlaug Steen Blicher

i Hjermind skov 4. marts.

27


Hvert minut dør mindst 3 børn

af mangel på rent vand

Af Hanne Monberg

I Danmark er vand en

selvfølge. Vi åbner blot

for hanen og ud kommer

alt det vand, vi skal

bruge til at slukke tørsten,

koge grøntsager,

vaske os i samt naturligvis

alt det andet, som

vi bruger vand til i

hverdagen.

En dansker bruger

gerne i snit 200-300

liter vand i døgnet, og

det er vel at mærke

vand, som er egnet til at

drikke. Men hvad vi betragter for givet, er

vild luksus i fattige lande med dårlige forhold.

En fjerdedel af verdens befolkning,

nemlig godt 1,6 mia. mennesker har ikke

adgang til rent vand. Ikke nok med at rent

vand er en mangelvare, beskidt og forurenet

vand er også skyld i, at mange børn

bliver syge og dør. Hvert år frarøver urent

vand inficeret med f. eks. kolera og tyfus

samt dårlig hygiejne mindst 2 millioner

børn livet. Det er mere end 3 dødsfald hvert

minut hver dag året rundt.

Det hjælper at støtte UNICEF. Kontakt

på telefon 35 27 38 00.

Indbydelse

Sct. Georgs Gilderne i Roskilde

genindvier Spejderhuset på Sct. Agnesvej 2 B

lørdag den 8. september

med åbent hus fra kl. 14 til kl. 17.

Det vil glæde os at vise det nyindrettede hus til nuværende og tidlligere

spejdere og gildebrødre med familie og venner samt til vore

»forretningsforbindelser«.

Vi byder på en forfriskning og håber på hyggeligt samvær.

(Sct. Georgs Gilderne i Roskilde har ved egen arbejdskraft

istandsatspejderhuset og vil fremover benytte

dette som base for vore mødeaktiviteter.)

Med venlig hilsen

Sct. Georgs Gilderne i Roskilde

28

PS. Indkørsel og parkering på Sct. Agnesvej ved nr. 4 (Parkforvaltningen).


Opslagstavlen

Ridderhaller

Gildetelegram

Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 9.00

Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 6.00

Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 3.00

Minna og Ib Sandahl Christensen

Damsbovej 71, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 25 32

Gildebluser

Kongeblå polobluser og sweatshirts

i marineblå eller kongeblå.

Spejderkassen Aabenraa

Kirsten Olesen, Felsted Nygade 11

6200 Aabenraa, tlf. 74 68 53 43

Our Chalet, Adelboden

er åben for gildebrødre

med familie

fra hele verden

26. maj til 9. juni

2. til 30. september

1. til 29. oktober

Our Chalet har udvidet med en

tvillinghytte, så nu er der plads til

ca. 65 ialt.

Opholdet er med fuld pension og

koster ca. 50 Schw. franc.

Skriv eller ring 41 33 673 12 26

Fax 41 33 673 20 82

direkte til Our Chalet.

Postadr.: 3715 Adelboden,

Schweiz

Evt. yderligere oplysninger:

Inge Nielsen, 39 67 93 17

indbyder til RIDDERHAL

onsdag den 29. august 2001 kl. 19.30

på Rødding Højskole

Alle riddere er naturligvis velkomne.

Da vi ved denne ridderhal befinder os

lidt syd for vores distrikt, vil riddere fra

Sønderjyllands Distriktsgilde

være særligt velkomne.

Efter ridderhallen, hvor der optages

4 væbnere, vil der være kammeratligt

samvær, hvor der vil blive

serveret en let anretning til kr. 75,00

excl. drikkevarer.

Tilmelding:

senest torsdag den 23. august 2001 til:

Bjørn Mikkelsen, 97 37 29 78 ell.

Aage Borg, 97 35 36 04

Sct. Georgs Gildet i

Ølstykke

I anledning af vort gildes

25 års jubilæum

lørdag den 29. september 2001,

indbyder vi til jubilæumsgildehal kl.

18.00 (vandrehal kl. 17.30)

i Udlejre Kirke

Ørnebjergvej 7, 3650 Ølstykke

med efterfølgende jubilæumsmiddag

i festsalen på Ølstykke bibliotek

Østersvej 1A, 3650 Ølstykke.

Kuvertpris kr. 225,00 excl. drikkevarer.

Tilmelding og indbetaling til

Lis Larsen, Petuniavej 5

3650 Ølstykke, tlf. 47 17 80 75

E-mail: b.l.larsen@get2net.dk

Indbetaling på giro 924 7319

Tilmelding senest 1. september 2001.

29


Postbesørget blad

(0900 KHC)

Internationalt Jubi-TRÆF 2001

Så sluttede endnu et TRÆF, og her blev der

hygget, arbejdet, kørt på ture og oplevet en

masse.

Det hele startede med en »arbejdsuge«,

hvor ca. 25-30 gildebrødre m/ familie

havde rigtig travlt med at gøre Rodbjerg-

siden, da vi købte gården. (Talen bliver

bragt ved en senere lejlighed). Om aftenen

var der fællesspisning og senere opvisning

af lokale folkedansere, hvor gildebrødrene

blev budt op til dans.

Endvidere blev der i løbet af ugen stiftet

en forening »Rodbjerggaards Venner«,

som vil blive omtalt ved en

senere lejlighed. Alle kan blive

medlem af foreningen ved henvendelse

til formanden Hartvig Kjeldgaard

eller sekretær Kirsten Harboe.

Det var en begivenhedsrig uge, der

kulminerede i fredagens lejrbål, hvor

børnene (og voksne) opførte et

afrikansk drama, om »den store hvide

mand«. Her var lavet en negerhytte

og dyr – giraf, flodhest, krokodille,

næsehorn m. m. af rafter og halm.

Ganske flot lavet.

– Endnu et godt TRÆF.

Suzanne Poulsen

gaard klar til at

modtage deltagerne

i TRÆF om lørdagen.

Der var gæster fra

Tyskland og Italien,

så der blev talt flere

sprog rundt i lejren.

Lørdag startede

med åbning af lejren

ved kommunalbestyrelsesmedlem

Ib

Pabst, Vork, der causerede

over det nye,

der skete for 25 år

More magazines by this user
Similar magazines