VVM Rapport - Billund Kommune

billund.dk

VVM Rapport - Billund Kommune

Der er i alt udpeget 12 vindmølleområder, herunderområde nr. 8.6.10 ved Trøllundvej øst forHejnsvig, hvor der kan opstilles 3 til 5 møller. Iområdet øst for Hejnsvig er der udpeget yderligere2 mølleområder ved henholdsvis Mejerivej(område 8.6.8), hvor der står 4 eksisterendestørre møller, som kan udskiftes med 3 eller 4nye, store møller, og Gilbjergvej (område 8.6.9),hvor der kan opstilles 3 til 5 møller. Det er ikommuneplantillægget vurderet, at de tre områderer klart afgrænsede i forhold til hinanden,og at områderne er forholdsvis ensartede medhensyn til størrelse og orientering. Møllerne i alletre områder vil således blive orienteret i ligerækker fra vest eller nordvest mod syd ellersydøst. De tre områder skal derfor ikke betragtessom alternativer, men ved konkret vurdering(VVM) og visualiseringer i forbindelse med lokalplanlægninginden for hvert område skal detpåvises, at samspillet mellem møllegruppernefremtræder harmonisk i landskabet, og at detsamtidig opfattes som adskilte anlæg.ProjektforslagBygherrens forslag omfatter 3 Vestas-møller,som hver især har en installeret effekt på 2,0MW. Møllerne har en navhøjde på 78 meter, enrotordiameter på 80 meter og en totalhøjde på118 meter til vingespids i topstilling. Møllerneopstilles på en ret linje med en indbyrdes afstandpå 246 meter.På grund af indbyrdes afstandskrav mellemmøllerne og afstandskrav til nabobeboelser, erdet ikke muligt at opstille flere eller større møller.Det er derfor valgt udelukkende at undersøgedet ansøgte projektforslag med 3 møllermed en totalhøjde på 118 meter samt et 0-alternativ.0-alternativKonsekvenserne af at projektet ikke gennemføres,beskrives som et 0-alternativ. De nye møllerrejses ikke, og der sker ingen yderligere påvirkningaf området ved Trøllundvej. Der skeringen yderligere fortrængning af bl.a. CO 2 .1.3. HovedproblemerMiljørapporten identificerer og undersøger deproblemstillinger, der må forventes forbundetved et projekt, der omfatter opstilling af vindmøller,og den ventede påvirkning af det omgivendemiljø.For det første beskrives genevirkninger for deomkringboende. Selv om mølleprojektet overholdergældende love, påvirker møllerne naboernei et vist omfang. Det gælder især støj- ogskyggekastgener. Desuden beskrives påvirkningenaf områdets natur.For det andet redegøres for mølleprojektets visuellekonsekvenser - både i nærområdet ogpå større afstand, samt mølleprojektets samspilmed de nærmeste eksisterende og planlagtemølleområder samt øvrige tekniske anlæg,samt de mest markante kirker.For det tredje beskrives mølleprojektets positivesider. Produktion af vindmøllestrøm fortrængerstrøm produceret på kraftværker, hvilket medførermiljømæssige fordele lokalt og globalt.1.4. Rapportens opbygningRapporten indledes med et ikke-teknisk resuméog indeholder herudover i alt otte kapitler: EnVVM-redegørelse (kapitel 1-6) samt et kapitelvedrørende emner, som skal indgå i miljøvurderingen,og som ikke er inkluderet i VVM-redegørelsen(kapitel 7). Hertil kommer en oversigtover referencer (kapitel 8).Kapitel 1 beskriver kort mølleprojektet, lovgivningog planlægning på området, samt rapportenshovedkonklusioner.Kapitel 2 giver en detaljeret beskrivelse af projektet.Desuden redegøres for aktiviteter i bådeanlægs- og driftsfasen, ligesom det beskrives,hvordan området retableres efter møllerne erudtjente og tages ned.Kapitel 3 omhandler arkæologiske, kulturhistoriskeog landskabelige forhold, herunder den visuellepåvirkning af omgivelserne, som opstillingaf vindmøllerne vil medføre. Der gengivesen række visualiseringer af vindmøllerne set franærmere udvalgte punkter i det omkringliggendelandskab.Kapitel 4 beskriver konkrete forhold ved naboer.Der redegøres for støj- og skyggekastpåvirkninger,og påvirkningen af de nærmeste naboersboliger og udendørs opholdsarealer vurderes.Kapitel 5 beskriver mølleprojektets påvirkningaf natur- og miljøforhold i øvrigt, herunder luft,vand, jord og biologi. Nogle påvirkninger erudelukkende positive, mens andre vil opfattessom negative.Kapitel 6 omhandler projektets forhold til andreemner. Der beskrives forhold til bl.a. lufttrafik10

More magazines by this user
Similar magazines