VVM Rapport - Billund Kommune

billund.dk

VVM Rapport - Billund Kommune

smeltevand fra en gletscher har skåret sig ned isine tidligere aflejringer og derved har skabt enbred, fladbundet dal med - i dette tilfælde - flereslyngede floder. Nord for bakkeøen løber GreneÅ, Nørreå og Grindsted Å, mod øst løber Vesterbæk,og mod syd løber Holme Å.Mølleområdet ligger tæt på overgangslandskabetmellem Hejnsvig Bakkeø og Grindsted Hedeslette.Indenfor selve mølleområdet er terrænetmeget fladt og ensartet, mens landskabsformenlangs bakkeøens nordlige skrænter ogomkring ådalene nord og øst for mølleområdeter mere varieret.3.2. KulturlandskabetAnvendelse og landskabelige interesserMølleanlægget skal etableres i et område, somer udpeget som jordbrugsområde i kommuneplanen,og det anvendes udelukkende landbrugsmæssigti form af planteavl.Lige nord og øst for mølleområdet ligger områder,som i kommuneplanen er udpeget som naturområderog værdifuldt landskab. En del afnaturområdet udgøres desuden af ’særlig værdifuldnatur’, som også er beskyttet i forhold tilnaturbeskyttelsesloven. Forholdet til naturområdernebeskrives nærmere i afsnit 5.4. Naturom-Figur 3.2. Naturområder.Figur 3.3. Værdifulde landskaber og uforstyrrede landskaber.23

More magazines by this user
Similar magazines