S-tog til Roskilde

bane.dk

S-tog til Roskilde

TO-SYSTEM S-TOGDer er i dag ledig plads på S-togssporene mellem Københavnog Høje Taastrup og på fjernbanesporene mellem Høje Taastrupog Roskilde. Der kan således køre flere tog mellem Københavnog Roskilde, hvis de samme tog kan køre på både S-togs- ogfjernbanespor. Dette er ikke teknisk muligt med de nuværendetog: På fjernbanen kører togene med vekselstrøm og på S-banenmed jævnstrøm. Også togkontrolsystemer, som automatisk forhindrertog i at kollidere, er forskellige. Desuden er radiosystemerog perronhøjder forskellige.I 1. etape af projekt S-tog til Roskilde forventes det, at DSB S-tog vil indkøbe nye to-system S-tog, der både kan køre på S-banen og fjernbanen København-Roskilde.Herved bliver det muligt at øge antallet af tog med et beskedentindgreb på de eksisterende anlæg.Høje TaastrupHvidovremod HolbækLejreRoskildemod Københavnmod Kastrupmod Ringstedmod KøgeFjernbane med fri kapacitet i myldretidenFjernbane uden fri kapacitet i myldretidenS-tog med fri kapacitet i myldretidenTogtrafik på sporene idagHvis projektets 2. etape gennemføres, skal der øst for Hvidovrestation etableres forbindelse mellem S-banen og Øresundsbanenmod Kastrup.Uanset om projekt S-tog til Roskilde gennemføres, kan derregnes med forbedringer i togtrafikken. Der er nemlig bevilgetmidler til at udskifte de nuværende vogne og lokomotiver, somi dag anvendes i den sjællandske regionaltrafik. Derfor vil densjællandske togtrafik – også uden to-system S-tog til Roskilde –blive intensiveret, og rejsetiden vil blive reduceret visse steder.3


NYE PERSPEKTIVER FOR TOGTRAFIKProjekt S-tog til Roskilde er mere end S-tog mellem Københavnog Roskilde. To-system teknikken åbner nemlig nye perspektiverfor jernbanen i hele Danmark. Når forskellige togtyper ogtekniske systemer kan kombineres, eksisterer der gode mulighederfor at udnytte eksisterende plads på sporene, så jernbanedriftenkan udbygges uden store indgreb i eksisterende anlæg.Den nye teknik med to-system tog er grundigt gennemprøvet iforskellige europæiske lande, f.eks. Frankrig og Tyskland, påsåvel højhastighedsbaner som bybaner, og anvendes også påØresundsforbindelsen.DELTAG I DEBATTENDenne pjece er oplæg til debat om, hvordan S-togsforbindelsemellem København og Roskilde og eventuelt mellem Roskildeog Kastrup skal udformes.En mere detaljeret rapport, "S-tog til Roskilde, Miljøredegørelse– Høringsudgave", kan fås gratis hos Banestyrelsen. Ihøringsudgaven er der bl.a. mere detaljerede oplysninger omprojektet og dets konsekvenser for miljø og arealer.Fra den 22. oktober til 17. december 2001 fremlægges projektettil offentlig høring, hvor kommuner og andre myndigheder,organisationer, foreninger og privatpersoner kan kommentereprojektet. Den offentlige høring er en del af VVM-proceduren(Vurdering af Virkninger på Miljøet), som gennemføres ved allestore anlægsarbejder.Banestyrelsen afholder borgermøder i høringsperioden i Hvidovre-området,Høje Taastrup og Roskilde. På møderne vil Banestyrelsenorientere om projektet og svare på spørgsmål fra borgerne.Høringen giver borgerne mulighed for at få indflydelsepå projektet, inden Folketinget behandler anlægslov for projektet.Hvis du har kommentarer eller forslag, som skal indgå i detvidere arbejde, kan du skrive til Banestyrelsen.I begyndelsen af 2002 udgiver Banestyrelsen et høringsnotat ogen endelig Miljøredegørelse. Her vil det fremgå, i hvilketomfang Banestyrelsen kan imødekomne indkomne forslag. Folketingetforventes at behandle en anlægslov for projektet iførste halvdel af 2002.4


SignaturerHovedbaneRegionalbaneS-baneLokalbaneRestbaneRingbane ( under anlæg )Amters og privates baner med passagertrafikAmters og privates baner iøvrigtMetro ( under anlæg og planlægning )Øresundsforbindelsen ( svensk del )GillelejeTisvildelejeHelsingørKagerupSnekkerstenNykøbing Sj.HundestedHillerødKystbanenFrederikssundFarumNærumHolteKalundborgGørlevHolbækTølløseNordvestbanenRoskildeVestbanenLille SydJægersborgBallerupFlintholmHvidovreHøje Taastrup DanshøjKlampenborgHellerupØsterportNørreportKøbenhavn HKastrupØrestadØresundsbanenHøngKøgeRingstedVestbanenSlagelseKorsørSydbanenHårlevDalmoseSkælskørNæstvedRødvigFakse LadepladsVordingborgHVAD KALDESTOGSTRÆKNINGERNEPÅ SJÆLLAND?Vestbanen:Hovedstrækningen København - Korsør -Fyn - JyllandNakskovBandholmMariboNykøbing FalsterNordvestbanen:Roskilde - Holbæk - KalundborgSydbanen:Ringsted - Næstved-Nykøbing Fl.- RødbyFærgeLille Syd:Roskilde-Køge-NæstvedRødby FærgeGedserØresundsbanen:Hvidovre - Kastrup og København - Kastrup,og videre mod SverigeKystbanen:København - Helsingør


Glostrup Brøndbyøster RødovreHøje Tåstrup Tåstrup AlbertslundBRoskilde Syd Roskilde Trekroner HedehuseneB+DReGlostrup Brøndbyøster RødovreHøje Tåstrup Tåstrup AlbertslundBRoskilde Syd Roskilde Trekroner HedehuseneB+DL1. ETAPE: S-TOG TIL ROSKILDEI S-togsprojektets 1. etape bliver det muligt at videreføre tosystemS-tog fra Høje Taastrup til Roskilde. De vil være et supplementtil de eksisterende regional- og fjerntog, der fortsat skalstandse i Roskilde og Høje Taastrup.Der kan evt. etableres en ny station, Roskilde Syd, ca. to km sydfor den eksisterende Roskilde Station. Denne station er der dogikke afsat penge til i projektet.De nye to-system S-tog til Roskilde forventes at få et standsningsmønsternogenlunde som på den nuværende linie Bx (HøjeTaastrup-Østerport). Mellem Høje Taastrup og Roskilde vil destandse i Hedehusene og Trekroner. Togene skal køre hele dageni begge retninger med 20-minuttersdrift.En S-togslinie - svarende til den nuværende linie B – forventesafkortet til Glostrup.1. etape vil bl.a. betyde flere direkte togafgange (dvs. uden togskift)og kortere rejsetider for mange rejsende – både set iforhold til dagens situation og set i forhold til de forbedringer,der vil ske, hvis projekt S-tog til Roskilde ikke gennemføres.Rejsetidsbesparelserne vil typisk være fra 0 til 2 minutter og optil ca. 5 minutter.6På et mindre antal forbindelser vil rejsetiden blive forøget mednogle minutter, hvilket opvejes af hyppigere forbindelser. F.eks.opnår Hedehusene og Trekroner 20 minutters drift mod halvtimesdrift i dag. Til gengæld bliver rejsetiden til det centrale


Hvidovre Danshøj Valby Enghave Dybbølsbro København HVesterport Nørreport ØsterportDNy EllebjergReØrestad Tårnby KastrupS-tog hvert 20. minut - hele dagenS-tog hvert 20. minut - kun dagtimerRegionaltog hver time - hele dagen1. etape. Standsningsmønster for de lokale linier København - Roskilde og Kastrup - RoskildeHvidovre Danshøj Valby Enghave Dybbølsbro København HVesterport Nørreport ØsterportDNy EllebjergLØrestad Tårnby KastrupS-tog hvert 20. minut - hele dagenS-tog hvert 20. minut - kun dagtimer2. etape. Standsningsmønster for de lokale linier København - Roskilde og Kastrup - RoskildeKøbenhavn og Amager 2-4 minutter længere med to system S-tog end med regionaltog.Med S-tog til Roskilde standser regionaltogene ikke ved Trekronerog Hedehusene. Men regionaltogene vil stadig være etnaturligt valg for rejsende fra Roskilde, som f.eks. skal til Valby,Hovedbanegården, Nørreport eller Østerport.2. ETAPE: S-TOG ROSKILDE - KASTRUPI stedet for de nuværende regionaltog mellem Roskilde ogKastrup, der kører en gang i timen, etableres en S-togslinie med20 minutters drift med stop ved alle stationer. RegionaltogetRoskilde-Kastrup bortfalder hermed på fjernbanesporene mellemHvidovre og Høje Taastrup, der kapacitetsmæssigt er fuldtbelastet. Den frigjorte kapacitet kan så bruges til f.eks. at intensivereden øvrige regionaltogstrafik.Hvis 2. etape gennemføres, kommer der 20-minutters drift istedet for timedrift fra Roskilde, Trekroner, Hedehusene, HøjeTaastrup og Glostrup til den nye Ringbanestation Ny Ellebjergog til Ørestad, Tårnby og Kastrup. Rejsetiden med S-tog vil bliveop til 4 minutter længere med S-tog end med regionaltog.Der kommer direkte to-system S-tog i 10-minutters drift fra Roskilde,Hedehusene og Trekroner til Taastrup, Albertslund og Glostrup.Desuden bliver der direkte forbindelse fra Taastrup, Albertslund,Brøndbyøster, Rødovre og Hvidovre til Ny Ellebjerg, Ørestad,Tårnby og Kastrup. Og der bliver direkte forbindelse fra Roskilde,Trekroner og Hedehusene til Brøndbyøster, Rødovre og Hvidovre.7


ROSKILDEI Roskilde bliver der anlagt vende- og depotspor i projektets 1.etape. Desuden skal der evt. bygges en ny station ved Roskilde:Roskilde Syd.Nye anlægDer vil ikke ske ændringer på selve Roskilde Station.De nye to-system S-tog fra København skal ankomme i spor 1på Roskilde Station og vendes, så de kan afgå fra spor 6: Efterankomst til Roskilde fortsætter to-system S-togene på nye sporpå banens nordside. Når togene har passeret Søndre Ringvej,skal de fortsætte ca. 300 til 500 meter. Her skal de via en tunneleller bro passere eksisterende spor og køre til trekantsarealet,der er afgrænset af Lille Sydbanen, Vestbanen og Holbækmotorvejen.På trekantsarealet etableres vende- og depotspor. Herfrakan to-system S-togene køre tilbage til Roskilde Station til spor 6.I tilslutning til vende- og depotsporene kan der etableres en nystation, Roskilde Syd, på trekantsarealet. Stationen kan udformessom:- Station med stiadgang- Station med både sti- og vejadgang- Station med stiadgang, god vejadgang og et stort antalparkeringspladser.Kørestrøm til eksisterende sporKørestrøm til nyt sporSøndre RingvejNy bro over Søndre RingvejFra trekantsarealet skal to-system S-tog køre til Roskilde Station på et spor, somkrydser Søndre Ringvej8


En af flere mulige løsninger i Roskilde Syd er at anlægge den nye station med envejforbindelse fra Ringstedvej via en ny vejbro over Vestbanen i det sydvestligehjørne af trekantsarealet.Hvis der skal etableres ny station, er det nødvendigt at findefinansiering af stationen. Omkostningerne hertil er ikke indregneti projektet.Behov for arealerDer er behov for at inddrage nogle få arealer til de nye spor iRoskilde. På banens areal skal nogle af Banestyrelsens bygningerfjernes, men det bliver også nødvendigt at totaleksproprierenogle af de huse, der ligger nord for banen. I alt 12private bygninger (heraf syv boliger) på Søndre Ringvej, SkovbovængetsSideallé, Skovbovængets Allé og Store Møllevængevil kunne blive omfattet af ekspropriation.9


Hvis der etableres en station, Roskilde Syd, vil der endviderevære behov for at ekspropriere arealer til forpladser, stier ogveje. Roskilde Kommune kan beslutte, at der skal udarbejdeslokalplan for området, hvor den nye station skal ligge.Det nye spor, der skal ligge på banens nordside, vil medføreændringer ved Wæbersvej:Et broanlæg vil være op til seks meter højere end det nuværendebaneareal ud for ejendommene på Wæbersvej. Dette medførerskygge for ejendomme i op til anden husrække. Skyggenvil være mest markant om morgenen året rundt og om vinteren,når solen står lavt. Forår, sommer og efterår vil skyggen værebegrænset – undtagen om morgenen.Et tunnelanlæg vil ligge op til to meter lavere end det nuværendebaneareal ud for ejendommene på Wæbersvej. Det vil ikkemedføre skygge, men anlægget bliver mere synligt fra ejendommeneend det eksisterende baneanlæg.Ny brorampeKørestrøm til nyt S-tog sporKørestrøm til eksisterende sporNår de nye ramper til to-system S-tog i Roskilde etableres, kan der blive behov forjordopfyldning og beplantning.10


Hvad med støjen?De nye, mere støjsvage togtyper betyder, at støjen omkring jernbaneni Roskilde generelt vil blive lavere end i dagens situation.Få boliger vil kunne blive udsat for lidt mere støj. Da dennestigning i støjniveauet er under 2 dB(A), vil den næppe væremærkbar.Det forventes, at de særligt lave støjgrænser, som gælder forstationsområder, depot- og vendespor mellem kl. 22 og kl. 7, vilkunne overholdes. Denne type støj kommer dermed heller ikketil at genere naboerne.HØJE TAASTRUPDer vil kun være anlægsarbejde i Høje Taastrup i projektets 1.etape.Nye anlægI Høje Taastrup skal to-system S-tog kunne skifte fra S-banesportil fjernbanespor og omvendt. Derfor skal der vest for HøjeTaastrup Station bygges en bro over de eksisterende fjernspor,og der skal foretages mindre flytninger og justeringer af eksisterendespor.S-tog på ny broEksisterende støjvoldBygadeRampeKragehavebebyggelseDe eksisterende volde vil fortsat skærme for indsigt og støj fra trafikken på de eksisterendespor, men den nye bro vil nogle steder være synlig.11


Behov for arealerÆndringerne i Høje Taastrup kan ske uden, at der skal nedrivesboliger. Der kan blive behov for at tilpasse vejforløbet på FrøgaardsAllé en smule, fordi volden eventuelt skal flyttes modnord. Syd for banen kan det blive nødvendigt at erhverve etmindre landbrugsareal.Hvordan påvirker de nye anlæg omgivelserne?Den planlagte bro i Høje Taastrup vil delvist være skærmet af deallerede eksisterende jordvolde på jernbanens nordside.Set fra Frøgaards Allé vil broen være skjult bag volden. Set fraudstykningen Kraghave vil broen med køreledningsmaster ogforbikørende to-system S-tog være synlige.Hvad med støjen?På grund af de nye, mere støjsvage togtyper, vil støjen faldemed ca. 2 dB(A) i forhold til dagens situation.HVIDOVREDer vil kun være anlægsarbejde ved Hvidovre, hvis projektets 2.etape med to-system S-tog mellem Roskilde og Kastrup vedtages.Nye anlægI 2. etape skal der ved Hvidovre etableres en forbindelse mellemS-banen og Øresundsbanen. Der er to forslag til, hvordan denneforbindelse kan etableres. I begge løsninger skal der bygges nyebroer over Vigerslevvej og på banestrækningen ud for Nakskovvej.Behov for arealerStørstedelen af anlægget kan etableres på Banestyrelsens egnearealer. Men for at få plads nok til forbindelsessporet bliver detogså nødvendigt at ekspropriere en ca. 10 meter bred stribeareal på i alt ca. 1500 m 2 af Haveforeningen Brohaven langsØresundsbanen. Ca. 25 haver vil blive berørt af ekspropriationen.Det vil blive muligt at retablere en del af haverne, nåranlægget er færdigt.12


Ny bro til fjernbaneNyt S-bane sporVigerslevvejNakskovvejHvidovreStor broløsningFugleperspektiv af den store broløsning i Hvidovre, set mod vest.Eksisterende beplantningNy støjafskærmning på terrænEksisterende sporFjerntog til KastrupKamhuseneNy brorampe med støjafskærmningFjerntog til KøbenhavnHvidovreStor broløsningKamhuseneVed den store broløsning i Hvidovre, vil nye støjskærme ved Kamhusene nedbringestøjen, og beplantningen skærme dem.13


Hvordan påvirker de nye anlæg omgivelserne?Over Vigerslevvej ved Hvidovre Station er der i dag tre jernbanebroer,og de fylder meget i bybilledet. De nye broer, der skalbygges, hvis 2. etape gennemføres, placeres op ad de eksisterendebroer og i samme højde. Derfor ændres det samledeindtryk af jernbanen ikke væsentligt.Beboerne i Kamhusene vil opleve en visuel ændring, fordi deropstilles støjskærme langs sporet, der ligger op til bebyggelsen.For beboerne på Nakskovvej udgør jernbanen i dag et markantnaboskab. Da en ny bro vil blive placeret op til den eksisterendeog i samme højde, vil de nye anlæg ikke ændre så megetvisuelt.Anlæggene vil ikke medføre mærkbart mere skygge, bortset fraunder broerne på Vigerslevvej. Broerne vil blive udformet, såder i videst muligt omfang kan trænge dagslys ned på denunderliggende Vigerslevvej.Hvad med støjen?Støjpåvirkningen i Hvidovre-området ændres kun ganske lidt,bl.a. fordi der nogle steder vil blive opsat støjskærme. På grundaf de nye, mere støjsvage togtyper, vil støjen de fleste stederfalde med ca. 2 dB(A) i forhold til dagens situation.Hvis en bolig udsættes for mere støj fra togtrafikken i forholdtil dagens situation på grund af de nye anlæg, kan der ydestilskud til facadeisolering efter særlige regler. Dog skal stigningeni støjniveauet være mere end 2 dB(A) i forhold til dagenssituation, og støjen skal være over 60 dB(A), hvis der skal ydestilskud.14


TIDSPLAN- Offentlig høring i perioden 22. oktober til 17. december2001.- Borgermøde: Høje Taastrup, 8. november kl. 19Rådhuset, Byrådssalen, Bygaden 2, 2630 Taastrup- Borgermøde: Roskilde, 12. november kl. 19Scandic Hotel Roskilde, Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde- Borgermøde: Hvidovre-området, 27. november kl. 19Lykkebo Skole, Vigerslevvej 141, 2500 Valby- Høringsnotat og endelig miljøredegørelse forventes udgivetfebruar/marts 2002.- Trafikministeren forventes at fremsætte forslag til anlægslovfor Folketinget marts/april 2002.- Anlægslov forventes vedtaget maj/juni 2002.- Besigtigelse af ejendomme som oplæg til ekspropriationerforventes foretaget 2002.- Ekspropriationer forventes foretaget 2002/2003.- Anlægsarbejde forventes i gang 2004.- Det færdige anlæg (1. etape) forventes taget i brug 2005.HVIS DU VIL VIDE MERESkriv eller ringDu kan få yderligere oplysninger eller bestille høringsudgavenaf Miljøredegørelsen hos:BanestyrelsenPakhusvej 10, 2100 København Ø.Telefon 8234 4888E-mail: S-togtilRoskilde@bane.dk.Hjemmeside: www.banestyrelsen.dkKom til borgermødeDu er også velkommen til de borgermøder, Banestyrelsen holderi Roskilde, Høje Taastrup og Hvidovre-området.


BanestyrelsenPakhusvej 102100 København ØTelefon: 8234 0000www.banestyrelsen.dkFotos: Réné Strandbygaard, Morten BjarnhofTegninger: Søren AmsnæsLayout: punktum designTrykkeri: K. Larsen & SønOktober 2001

More magazines by this user
Similar magazines