12.07.2015 Views

S-tog til Roskilde

S-tog til Roskilde

S-tog til Roskilde

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TO-SYSTEM S-TOGDer er i dag ledig plads på S-<strong>tog</strong>ssporene mellem Københavnog Høje Taastrup og på fjernbanesporene mellem Høje Taastrupog <strong>Roskilde</strong>. Der kan således køre flere <strong>tog</strong> mellem Københavnog <strong>Roskilde</strong>, hvis de samme <strong>tog</strong> kan køre på både S-<strong>tog</strong>s- ogfjernbanespor. Dette er ikke teknisk muligt med de nuværende<strong>tog</strong>: På fjernbanen kører <strong>tog</strong>ene med vekselstrøm og på S-banenmed jævnstrøm. Også <strong>tog</strong>kontrolsystemer, som automatisk forhindrer<strong>tog</strong> i at kollidere, er forskellige. Desuden er radiosystemerog perronhøjder forskellige.I 1. etape af projekt S-<strong>tog</strong> <strong>til</strong> <strong>Roskilde</strong> forventes det, at DSB S-<strong>tog</strong> vil indkøbe nye to-system S-<strong>tog</strong>, der både kan køre på S-banen og fjernbanen København-<strong>Roskilde</strong>.Herved bliver det muligt at øge antallet af <strong>tog</strong> med et beskedentindgreb på de eksisterende anlæg.Høje TaastrupHvidovremod HolbækLejre<strong>Roskilde</strong>mod Københavnmod Kastrupmod Ringstedmod KøgeFjernbane med fri kapacitet i myldretidenFjernbane uden fri kapacitet i myldretidenS-<strong>tog</strong> med fri kapacitet i myldretidenTogtrafik på sporene idagHvis projektets 2. etape gennemføres, skal der øst for Hvidovrestation etableres forbindelse mellem S-banen og Øresundsbanenmod Kastrup.Uanset om projekt S-<strong>tog</strong> <strong>til</strong> <strong>Roskilde</strong> gennemføres, kan derregnes med forbedringer i <strong>tog</strong>trafikken. Der er nemlig bevilgetmidler <strong>til</strong> at udskifte de nuværende vogne og lokomotiver, somi dag anvendes i den sjællandske regionaltrafik. Derfor vil densjællandske <strong>tog</strong>trafik – også uden to-system S-<strong>tog</strong> <strong>til</strong> <strong>Roskilde</strong> –blive intensiveret, og rejsetiden vil blive reduceret visse steder.3


NYE PERSPEKTIVER FOR TOGTRAFIKProjekt S-<strong>tog</strong> <strong>til</strong> <strong>Roskilde</strong> er mere end S-<strong>tog</strong> mellem Københavnog <strong>Roskilde</strong>. To-system teknikken åbner nemlig nye perspektiverfor jernbanen i hele Danmark. Når forskellige <strong>tog</strong>typer ogtekniske systemer kan kombineres, eksisterer der gode mulighederfor at udnytte eksisterende plads på sporene, så jernbanedriftenkan udbygges uden store indgreb i eksisterende anlæg.Den nye teknik med to-system <strong>tog</strong> er grundigt gennemprøvet iforskellige europæiske lande, f.eks. Frankrig og Tyskland, påsåvel højhastighedsbaner som bybaner, og anvendes også påØresundsforbindelsen.DELTAG I DEBATTENDenne pjece er oplæg <strong>til</strong> debat om, hvordan S-<strong>tog</strong>sforbindelsemellem København og <strong>Roskilde</strong> og eventuelt mellem <strong>Roskilde</strong>og Kastrup skal udformes.En mere detaljeret rapport, "S-<strong>tog</strong> <strong>til</strong> <strong>Roskilde</strong>, Miljøredegørelse– Høringsudgave", kan fås gratis hos Banestyrelsen. Ihøringsudgaven er der bl.a. mere detaljerede oplysninger omprojektet og dets konsekvenser for miljø og arealer.Fra den 22. oktober <strong>til</strong> 17. december 2001 fremlægges projektet<strong>til</strong> offentlig høring, hvor kommuner og andre myndigheder,organisationer, foreninger og privatpersoner kan kommentereprojektet. Den offentlige høring er en del af VVM-proceduren(Vurdering af Virkninger på Miljøet), som gennemføres ved allestore anlægsarbejder.Banestyrelsen afholder borgermøder i høringsperioden i Hvidovre-området,Høje Taastrup og <strong>Roskilde</strong>. På møderne vil Banestyrelsenorientere om projektet og svare på spørgsmål fra borgerne.Høringen giver borgerne mulighed for at få indflydelsepå projektet, inden Folketinget behandler anlægslov for projektet.Hvis du har kommentarer eller forslag, som skal indgå i detvidere arbejde, kan du skrive <strong>til</strong> Banestyrelsen.I begyndelsen af 2002 udgiver Banestyrelsen et høringsnotat ogen endelig Miljøredegørelse. Her vil det fremgå, i hvilketomfang Banestyrelsen kan imødekomne indkomne forslag. Folketingetforventes at behandle en anlægslov for projektet iførste halvdel af 2002.4


SignaturerHovedbaneRegionalbaneS-baneLokalbaneRestbaneRingbane ( under anlæg )Amters og privates baner med passagertrafikAmters og privates baner iøvrigtMetro ( under anlæg og planlægning )Øresundsforbindelsen ( svensk del )GillelejeTisvildelejeHelsingørKagerupSnekkerstenNykøbing Sj.HundestedHillerødKystbanenFrederikssundFarumNærumHolteKalundborgGørlevHolbækTølløseNordvestbanen<strong>Roskilde</strong>VestbanenLille SydJægersborgBallerupFlintholmHvidovreHøje Taastrup DanshøjKlampenborgHellerupØsterportNørreportKøbenhavn HKastrupØrestadØresundsbanenHøngKøgeRingstedVestbanenSlagelseKorsørSydbanenHårlevDalmoseSkælskørNæstvedRødvigFakse LadepladsVordingborgHVAD KALDESTOGSTRÆKNINGERNEPÅ SJÆLLAND?Vestbanen:Hovedstrækningen København - Korsør -Fyn - JyllandNakskovBandholmMariboNykøbing FalsterNordvestbanen:<strong>Roskilde</strong> - Holbæk - KalundborgSydbanen:Ringsted - Næstved-Nykøbing Fl.- RødbyFærgeLille Syd:<strong>Roskilde</strong>-Køge-NæstvedRødby FærgeGedserØresundsbanen:Hvidovre - Kastrup og København - Kastrup,og videre mod SverigeKystbanen:København - Helsingør


Glostrup Brøndbyøster RødovreHøje Tåstrup Tåstrup AlbertslundB<strong>Roskilde</strong> Syd <strong>Roskilde</strong> Trekroner HedehuseneB+DReGlostrup Brøndbyøster RødovreHøje Tåstrup Tåstrup AlbertslundB<strong>Roskilde</strong> Syd <strong>Roskilde</strong> Trekroner HedehuseneB+DL1. ETAPE: S-TOG TIL ROSKILDEI S-<strong>tog</strong>sprojektets 1. etape bliver det muligt at videreføre tosystemS-<strong>tog</strong> fra Høje Taastrup <strong>til</strong> <strong>Roskilde</strong>. De vil være et supplement<strong>til</strong> de eksisterende regional- og fjern<strong>tog</strong>, der fortsat skalstandse i <strong>Roskilde</strong> og Høje Taastrup.Der kan evt. etableres en ny station, <strong>Roskilde</strong> Syd, ca. to km sydfor den eksisterende <strong>Roskilde</strong> Station. Denne station er der dogikke afsat penge <strong>til</strong> i projektet.De nye to-system S-<strong>tog</strong> <strong>til</strong> <strong>Roskilde</strong> forventes at få et standsningsmønsternogenlunde som på den nuværende linie Bx (HøjeTaastrup-Østerport). Mellem Høje Taastrup og <strong>Roskilde</strong> vil destandse i Hedehusene og Trekroner. Togene skal køre hele dageni begge retninger med 20-minuttersdrift.En S-<strong>tog</strong>slinie - svarende <strong>til</strong> den nuværende linie B – forventesafkortet <strong>til</strong> Glostrup.1. etape vil bl.a. betyde flere direkte <strong>tog</strong>afgange (dvs. uden <strong>tog</strong>skift)og kortere rejsetider for mange rejsende – både set iforhold <strong>til</strong> dagens situation og set i forhold <strong>til</strong> de forbedringer,der vil ske, hvis projekt S-<strong>tog</strong> <strong>til</strong> <strong>Roskilde</strong> ikke gennemføres.Rejsetidsbesparelserne vil typisk være fra 0 <strong>til</strong> 2 minutter og op<strong>til</strong> ca. 5 minutter.6På et mindre antal forbindelser vil rejsetiden blive forøget mednogle minutter, hvilket opvejes af hyppigere forbindelser. F.eks.opnår Hedehusene og Trekroner 20 minutters drift mod halvtimesdrift i dag. Til gengæld bliver rejsetiden <strong>til</strong> det centrale


Hvidovre Danshøj Valby Enghave Dybbølsbro København HVesterport Nørreport ØsterportDNy EllebjergReØrestad Tårnby KastrupS-<strong>tog</strong> hvert 20. minut - hele dagenS-<strong>tog</strong> hvert 20. minut - kun dagtimerRegional<strong>tog</strong> hver time - hele dagen1. etape. Standsningsmønster for de lokale linier København - <strong>Roskilde</strong> og Kastrup - <strong>Roskilde</strong>Hvidovre Danshøj Valby Enghave Dybbølsbro København HVesterport Nørreport ØsterportDNy EllebjergLØrestad Tårnby KastrupS-<strong>tog</strong> hvert 20. minut - hele dagenS-<strong>tog</strong> hvert 20. minut - kun dagtimer2. etape. Standsningsmønster for de lokale linier København - <strong>Roskilde</strong> og Kastrup - <strong>Roskilde</strong>København og Amager 2-4 minutter længere med to system S-<strong>tog</strong> end med regional<strong>tog</strong>.Med S-<strong>tog</strong> <strong>til</strong> <strong>Roskilde</strong> standser regional<strong>tog</strong>ene ikke ved Trekronerog Hedehusene. Men regional<strong>tog</strong>ene vil stadig være etnaturligt valg for rejsende fra <strong>Roskilde</strong>, som f.eks. skal <strong>til</strong> Valby,Hovedbanegården, Nørreport eller Østerport.2. ETAPE: S-TOG ROSKILDE - KASTRUPI stedet for de nuværende regional<strong>tog</strong> mellem <strong>Roskilde</strong> ogKastrup, der kører en gang i timen, etableres en S-<strong>tog</strong>slinie med20 minutters drift med stop ved alle stationer. Regional<strong>tog</strong>et<strong>Roskilde</strong>-Kastrup bortfalder hermed på fjernbanesporene mellemHvidovre og Høje Taastrup, der kapacitetsmæssigt er fuldtbelastet. Den frigjorte kapacitet kan så bruges <strong>til</strong> f.eks. at intensivereden øvrige regional<strong>tog</strong>strafik.Hvis 2. etape gennemføres, kommer der 20-minutters drift istedet for timedrift fra <strong>Roskilde</strong>, Trekroner, Hedehusene, HøjeTaastrup og Glostrup <strong>til</strong> den nye Ringbanestation Ny Ellebjergog <strong>til</strong> Ørestad, Tårnby og Kastrup. Rejsetiden med S-<strong>tog</strong> vil bliveop <strong>til</strong> 4 minutter længere med S-<strong>tog</strong> end med regional<strong>tog</strong>.Der kommer direkte to-system S-<strong>tog</strong> i 10-minutters drift fra <strong>Roskilde</strong>,Hedehusene og Trekroner <strong>til</strong> Taastrup, Albertslund og Glostrup.Desuden bliver der direkte forbindelse fra Taastrup, Albertslund,Brøndbyøster, Rødovre og Hvidovre <strong>til</strong> Ny Ellebjerg, Ørestad,Tårnby og Kastrup. Og der bliver direkte forbindelse fra <strong>Roskilde</strong>,Trekroner og Hedehusene <strong>til</strong> Brøndbyøster, Rødovre og Hvidovre.7


ROSKILDEI <strong>Roskilde</strong> bliver der anlagt vende- og depotspor i projektets 1.etape. Desuden skal der evt. bygges en ny station ved <strong>Roskilde</strong>:<strong>Roskilde</strong> Syd.Nye anlægDer vil ikke ske ændringer på selve <strong>Roskilde</strong> Station.De nye to-system S-<strong>tog</strong> fra København skal ankomme i spor 1på <strong>Roskilde</strong> Station og vendes, så de kan afgå fra spor 6: Efterankomst <strong>til</strong> <strong>Roskilde</strong> fortsætter to-system S-<strong>tog</strong>ene på nye sporpå banens nordside. Når <strong>tog</strong>ene har passeret Søndre Ringvej,skal de fortsætte ca. 300 <strong>til</strong> 500 meter. Her skal de via en tunneleller bro passere eksisterende spor og køre <strong>til</strong> trekantsarealet,der er afgrænset af Lille Sydbanen, Vestbanen og Holbækmotorvejen.På trekantsarealet etableres vende- og depotspor. Herfrakan to-system S-<strong>tog</strong>ene køre <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> <strong>Roskilde</strong> Station <strong>til</strong> spor 6.I <strong>til</strong>slutning <strong>til</strong> vende- og depotsporene kan der etableres en nystation, <strong>Roskilde</strong> Syd, på trekantsarealet. Stationen kan udformessom:- Station med stiadgang- Station med både sti- og vejadgang- Station med stiadgang, god vejadgang og et stort antalparkeringspladser.Kørestrøm <strong>til</strong> eksisterende sporKørestrøm <strong>til</strong> nyt sporSøndre RingvejNy bro over Søndre RingvejFra trekantsarealet skal to-system S-<strong>tog</strong> køre <strong>til</strong> <strong>Roskilde</strong> Station på et spor, somkrydser Søndre Ringvej8


En af flere mulige løsninger i <strong>Roskilde</strong> Syd er at anlægge den nye station med envejforbindelse fra Ringstedvej via en ny vejbro over Vestbanen i det sydvestligehjørne af trekantsarealet.Hvis der skal etableres ny station, er det nødvendigt at findefinansiering af stationen. Omkostningerne her<strong>til</strong> er ikke indregneti projektet.Behov for arealerDer er behov for at inddrage nogle få arealer <strong>til</strong> de nye spor i<strong>Roskilde</strong>. På banens areal skal nogle af Banestyrelsens bygningerfjernes, men det bliver også nødvendigt at totaleksproprierenogle af de huse, der ligger nord for banen. I alt 12private bygninger (heraf syv boliger) på Søndre Ringvej, SkovbovængetsSideallé, Skovbovængets Allé og Store Møllevængevil kunne blive omfattet af ekspropriation.9


Hvis der etableres en station, <strong>Roskilde</strong> Syd, vil der endviderevære behov for at ekspropriere arealer <strong>til</strong> forpladser, stier ogveje. <strong>Roskilde</strong> Kommune kan beslutte, at der skal udarbejdeslokalplan for området, hvor den nye station skal ligge.Det nye spor, der skal ligge på banens nordside, vil medføreændringer ved Wæbersvej:Et broanlæg vil være op <strong>til</strong> seks meter højere end det nuværendebaneareal ud for ejendommene på Wæbersvej. Dette medførerskygge for ejendomme i op <strong>til</strong> anden husrække. Skyggenvil være mest markant om morgenen året rundt og om vinteren,når solen står lavt. Forår, sommer og efterår vil skyggen værebegrænset – undtagen om morgenen.Et tunnelanlæg vil ligge op <strong>til</strong> to meter lavere end det nuværendebaneareal ud for ejendommene på Wæbersvej. Det vil ikkemedføre skygge, men anlægget bliver mere synligt fra ejendommeneend det eksisterende baneanlæg.Ny brorampeKørestrøm <strong>til</strong> nyt S-<strong>tog</strong> sporKørestrøm <strong>til</strong> eksisterende sporNår de nye ramper <strong>til</strong> to-system S-<strong>tog</strong> i <strong>Roskilde</strong> etableres, kan der blive behov forjordopfyldning og beplantning.10


Hvad med støjen?De nye, mere støjsvage <strong>tog</strong>typer betyder, at støjen omkring jernbaneni <strong>Roskilde</strong> generelt vil blive lavere end i dagens situation.Få boliger vil kunne blive udsat for lidt mere støj. Da dennestigning i støjniveauet er under 2 dB(A), vil den næppe væremærkbar.Det forventes, at de særligt lave støjgrænser, som gælder forstationsområder, depot- og vendespor mellem kl. 22 og kl. 7, vilkunne overholdes. Denne type støj kommer dermed heller ikke<strong>til</strong> at genere naboerne.HØJE TAASTRUPDer vil kun være anlægsarbejde i Høje Taastrup i projektets 1.etape.Nye anlægI Høje Taastrup skal to-system S-<strong>tog</strong> kunne skifte fra S-banespor<strong>til</strong> fjernbanespor og omvendt. Derfor skal der vest for HøjeTaastrup Station bygges en bro over de eksisterende fjernspor,og der skal foretages mindre flytninger og justeringer af eksisterendespor.S-<strong>tog</strong> på ny broEksisterende støjvoldBygadeRampeKragehavebebyggelseDe eksisterende volde vil fortsat skærme for indsigt og støj fra trafikken på de eksisterendespor, men den nye bro vil nogle steder være synlig.11


Behov for arealerÆndringerne i Høje Taastrup kan ske uden, at der skal nedrivesboliger. Der kan blive behov for at <strong>til</strong>passe vejforløbet på FrøgaardsAllé en smule, fordi volden eventuelt skal flyttes modnord. Syd for banen kan det blive nødvendigt at erhverve etmindre landbrugsareal.Hvordan påvirker de nye anlæg omgivelserne?Den planlagte bro i Høje Taastrup vil delvist være skærmet af deallerede eksisterende jordvolde på jernbanens nordside.Set fra Frøgaards Allé vil broen være skjult bag volden. Set fraudstykningen Kraghave vil broen med køreledningsmaster ogforbikørende to-system S-<strong>tog</strong> være synlige.Hvad med støjen?På grund af de nye, mere støjsvage <strong>tog</strong>typer, vil støjen faldemed ca. 2 dB(A) i forhold <strong>til</strong> dagens situation.HVIDOVREDer vil kun være anlægsarbejde ved Hvidovre, hvis projektets 2.etape med to-system S-<strong>tog</strong> mellem <strong>Roskilde</strong> og Kastrup vedtages.Nye anlægI 2. etape skal der ved Hvidovre etableres en forbindelse mellemS-banen og Øresundsbanen. Der er to forslag <strong>til</strong>, hvordan denneforbindelse kan etableres. I begge løsninger skal der bygges nyebroer over Vigerslevvej og på banestrækningen ud for Nakskovvej.Behov for arealerStørstedelen af anlægget kan etableres på Banestyrelsens egnearealer. Men for at få plads nok <strong>til</strong> forbindelsessporet bliver de<strong>tog</strong>så nødvendigt at ekspropriere en ca. 10 meter bred stribeareal på i alt ca. 1500 m 2 af Haveforeningen Brohaven langsØresundsbanen. Ca. 25 haver vil blive berørt af ekspropriationen.Det vil blive muligt at retablere en del af haverne, nåranlægget er færdigt.12


Ny bro <strong>til</strong> fjernbaneNyt S-bane sporVigerslevvejNakskovvejHvidovreStor broløsningFugleperspektiv af den store broløsning i Hvidovre, set mod vest.Eksisterende beplantningNy støjafskærmning på terrænEksisterende sporFjern<strong>tog</strong> <strong>til</strong> KastrupKamhuseneNy brorampe med støjafskærmningFjern<strong>tog</strong> <strong>til</strong> KøbenhavnHvidovreStor broløsningKamhuseneVed den store broløsning i Hvidovre, vil nye støjskærme ved Kamhusene nedbringestøjen, og beplantningen skærme dem.13


Hvordan påvirker de nye anlæg omgivelserne?Over Vigerslevvej ved Hvidovre Station er der i dag tre jernbanebroer,og de fylder meget i bybilledet. De nye broer, der skalbygges, hvis 2. etape gennemføres, placeres op ad de eksisterendebroer og i samme højde. Derfor ændres det samledeindtryk af jernbanen ikke væsentligt.Beboerne i Kamhusene vil opleve en visuel ændring, fordi derops<strong>til</strong>les støjskærme langs sporet, der ligger op <strong>til</strong> bebyggelsen.For beboerne på Nakskovvej udgør jernbanen i dag et markantnaboskab. Da en ny bro vil blive placeret op <strong>til</strong> den eksisterendeog i samme højde, vil de nye anlæg ikke ændre så megetvisuelt.Anlæggene vil ikke medføre mærkbart mere skygge, bortset fraunder broerne på Vigerslevvej. Broerne vil blive udformet, såder i videst muligt omfang kan trænge dagslys ned på denunderliggende Vigerslevvej.Hvad med støjen?Støjpåvirkningen i Hvidovre-området ændres kun ganske lidt,bl.a. fordi der nogle steder vil blive opsat støjskærme. På grundaf de nye, mere støjsvage <strong>tog</strong>typer, vil støjen de fleste stederfalde med ca. 2 dB(A) i forhold <strong>til</strong> dagens situation.Hvis en bolig udsættes for mere støj fra <strong>tog</strong>trafikken i forhold<strong>til</strong> dagens situation på grund af de nye anlæg, kan der ydes<strong>til</strong>skud <strong>til</strong> facadeisolering efter særlige regler. Dog skal stigningeni støjniveauet være mere end 2 dB(A) i forhold <strong>til</strong> dagenssituation, og støjen skal være over 60 dB(A), hvis der skal ydes<strong>til</strong>skud.14


TIDSPLAN- Offentlig høring i perioden 22. oktober <strong>til</strong> 17. december2001.- Borgermøde: Høje Taastrup, 8. november kl. 19Rådhuset, Byrådssalen, Bygaden 2, 2630 Taastrup- Borgermøde: <strong>Roskilde</strong>, 12. november kl. 19Scandic Hotel <strong>Roskilde</strong>, Søndre Ringvej 33, 4000 <strong>Roskilde</strong>- Borgermøde: Hvidovre-området, 27. november kl. 19Lykkebo Skole, Vigerslevvej 141, 2500 Valby- Høringsnotat og endelig miljøredegørelse forventes udgivetfebruar/marts 2002.- Trafikministeren forventes at fremsætte forslag <strong>til</strong> anlægslovfor Folketinget marts/april 2002.- Anlægslov forventes vedtaget maj/juni 2002.- Besigtigelse af ejendomme som oplæg <strong>til</strong> ekspropriationerforventes foretaget 2002.- Ekspropriationer forventes foretaget 2002/2003.- Anlægsarbejde forventes i gang 2004.- Det færdige anlæg (1. etape) forventes taget i brug 2005.HVIS DU VIL VIDE MERESkriv eller ringDu kan få yderligere oplysninger eller bes<strong>til</strong>le høringsudgavenaf Miljøredegørelsen hos:BanestyrelsenPakhusvej 10, 2100 København Ø.Telefon 8234 4888E-mail: S-<strong>tog</strong><strong>til</strong><strong>Roskilde</strong>@bane.dk.Hjemmeside: www.banestyrelsen.dkKom <strong>til</strong> borgermødeDu er også velkommen <strong>til</strong> de borgermøder, Banestyrelsen holderi <strong>Roskilde</strong>, Høje Taastrup og Hvidovre-området.


BanestyrelsenPakhusvej 102100 København ØTelefon: 8234 0000www.banestyrelsen.dkFotos: Réné Strandbygaard, Morten BjarnhofTegninger: Søren AmsnæsLayout: punktum designTrykkeri: K. Larsen & SønOktober 2001

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!