12.07.2015 Views

Anlægsbeskrivelse - Banedanmark

Anlægsbeskrivelse - Banedanmark

Anlægsbeskrivelse - Banedanmark

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Anlægsbeskrivelse-Fagnotat, Orehoved - HolebyFemern Bælt – danske jernbanelandanlæg


Femern Bælt – danskejernbanelandanlægFebruar 2011ISBN 978-87-90682-55-2<strong>Banedanmark</strong>AnlægsudviklingAmerika Plads 152100 København Øwww.banedanmark.dkUndersøgelse af Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg er samfinansieret af EUvia Det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Forfatteren har det fulde ansvar fordenne publikation. Den Europæiske Union fralægger sig ethvert ansvar for brugen afoplysningerne i publikationen.


3 Anlægsbeskrivelse ForordForordDette fagnotat omhandler anlægsbeskrivelse for projekt Femern Bælt – danskejernbanelandanlæg for strækningen Orehoved – Holeby. Det er udarbejdet i sommerenog efteråret 2010 af rådgivningsfirmaet NIRAS A/S som en del af <strong>Banedanmark</strong>sprojekt.Fagnotatet omfatter de fagspecifikke forhold, som projektet hidtil har arbejdet med.Det udgør sammen med en række øvrige fagnotater det samlede, tekniske grundlagfor projektet, og det er samtidig udgangspunkt for indholdet i projektetsmiljøredegørelse.Iben Marcus-Møller,Projektleder


4 Anlægsbeskrivelse Forord


5 Anlægsbeskrivelse IndholdIndholdIndledning 7Ikke-teknisk resumé 9Grundløsning 2 10Alternativer 10Tilvalg 10Anlægsbeskrivelse for km til km 11Grundløsning 2 13Alternativer 14Tilvalg 14Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v. 15Grundløsning 1 15Grundløsning 2 24Alternativer 25Stationer 27Nørre Alslev 27Eskilstrup 27Nykøbing F. 27Lolland Syd 27Tilvalg 28Vejomlægninger 31Veje 31Stier 32Alternativer 32Baneanlæg 33Grundløsning 1 33Grundløsning 2 39Tilvalg 41Ledninger og kabler 43Anlægsmetoder 45Grundløsning 1Grundløsning 24548Myndighedsbehandling 490-alternativet 51Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne 53Referencer 54Bilag 1 57


6 Anlægsbeskrivelse Indhold


7 Anlægsbeskrivelse IndledningIndledningDette fagnotat giver en anlægsteknisk beskrivelse af bygværker, broer og tunneler,faunapassager, stationer, vej- og ledningsomlægninger, baneteknik og afvanding iforbindelse med elektrificering og udbygning af de danske jernbanelandanlæg forstrækningen mellem Orehoved og Holeby til den faste forbindelse over Femern Bælt.Overordnet omfatter jernbaneprojektet i henhold til projekteringsloven elektrificeringfra Ringsted til Holeby og anlæg af et ekstra spor fra Vordingborg til Storstrømmen ogfra Orehoved til Holeby. Strækningen fra Ringsted til Orehoved er beskrevet i etsærskilt notat.Der skal undersøges løsninger for 2 maximale hastigheder for persontog. Disseløsninger betegnes i fagnotatet som grundløsninger. Desuden undersøges 5alternativer og 3 tilvalg hvoraf nogle ikke er aktuelle på den strækning som dettefagnotat omhandler.Løsningsrummet for den samlede strækning består af:Grundløsning 1 Banen elektrificeres og anlægges til en maksimal hastighed forpersontog på 160 km/t. Fra Vordingborg til Storstrømmen og fra Orehoved til Holebyetableres et ekstra spor samt nye klapbroer over Masnedsund og Guldborgsund tildette spor. Overkørslen i Eskilstrup nedlægges.Grundløsning 2 Banen elektrificeres og anlægges til en maksimal hastighed forpersontog på 200 km/t. Fra Vordingborg til Storstrømmen og fra Orehoved til Holebyetableres et ekstra spor samt nye klapbroer over Masnedsund og Guldborgsund tildette spor. Overkørslen i Eskilstrup nedlægges.Alternativ 1, Fast bro over Masnedsund Ved krydsningen af Masnedsund anlæggesdobbeltspor på en ny, fast bro vest for den eksisterende bro. Alternativet er ikkeaktuelt for dette fagnotat.Alternativ 2, Linjeføring nord om Nykøbing F. Der undersøges konsekvenser ogomkostninger på overordnet niveau for 3 mulige linjeføringer nord om Nykøbing F.Resultaterne af de indledende undersøgelser fremgår af særskilt notat.Konsekvenserne ved dette alternativ er på denne baggrund ikke belyst yderligere.Alternativ 3, Erstatningsanlæg B i Eskilstrup Der etableres en niveaufri skæringsyd for den eksisterende overkørsel.Alternativ 4, Aspekter ved hastighed over 200 km/t Gevinsterne ved anlæg af enbane til mere end 200 km/t vurderes. Resultaterne af de indledende undersøgelserfremgår af særskilt notat. Konsekvenserne ved dette alternativ er på denne baggrundikke belyst yderligere.Alternativ 5, Overhalingsspor nord for Vordingborg Der anlægges etoverhalingsspor nord for Vordingborg i stedet for overhalingsspor på Masnedø.Alternativet er ikke aktuelt for dette fagnotat.Tilvalg 1, Overhalingsspor til 1.000 m lange godstog Overhalingsspor til 1.000 mlange godstog, hvor det i grundløsningerne er til 750 m lange godstog.Tilvalg 2, 22,5 t akseltryk Besparelse ved at udføre den nye del af banen til etakseltryk på 22,5 t, hvor det i grundløsningerne er 25 t.Tilvalg 3, Station på Lolland Anlæg af en ny passagerstation nordøst for RødbyHavn.


8 Anlægsbeskrivelse Indledning0-Alternativet Situationen i 2025 uden udbygning af banen men med en delvissporfornyelse og udrulning af ERTMS, samt trafikale effekter som følge af etablering afny bane København – Køge – Ringsted.Fagnotatet er disponeret i forhold til ovenstående løsningsrum.I behandlingen af de anlægstekniske forhold beskrives Grundløsning 1. Ændringer iforhold til denne beskrives i særlige afsnit om hhv. Grundløsning 2, alternativer ogtilvalg.Af praktiske grunde stedfæstes en række af beskrivelserne via banens stationering også vidt muligt med en stedbetegnelse. Fagnotatet dækker strækningen fra Orehovedved st. 125.6 (Storstrømsbroens landfæste på Orehoved) til Holeby ved st. 178.5 (sydfor Ladhavevej).I bilag 1 fremgår på oversigtskort stationeringen ved de enkelte lokaliteter.


9 Anlægsbeskrivelse Ikke-teknisk resuméIkke-teknisk resuméGrundløsning 1Sydbanen mellem Orehoved og Holeby udbygges med et ekstra spor. Banenmoderniseres til en hastighed på 160 km/t, hvilket medfører, at det eksisterende spormå justeres enkelte steder, og der etableres køreledningsanlæg for begge spor. Dogvil der blive en hastighedsnedsættelse gennem Nykøbing Falster og over Kong FrederikIX’s Bro til 120 km/t.På strækningen fra Orehoved til umiddelbart syd for Nørre Alslev anlægges det nyespor på vestsiden af det eksisterende spor, mens det på den resterende del afstrækningen anlægges på østsiden henholdsvis sydsiden af det eksisterende spor.Ved Orehoved etableres et vigespor for overhaling af godstog. Vigesporet etableres påøstsiden af den nuværende bane til 750 m lange godstog. Ved Ladhavevej etableres tovigespor – et på hver side af hovedsporene – til 1.000 m lange godstog - samt enperron for omstigning til busser i tilfælde af lukning af kyst til kyst forbindelsen ellerandre særlige situationer.På Lolland må skinner for det eksisterende spor fornyes.Ved udbygning og elektrificering af Sydbanen skal 12 sporbærende broer over vejeudvides, 8 sporbærende broer over vandløb skal nedrives og 6 erstattes med nyebroer for faunapassager og 3 nye broer for faunapassager skal etableres. Brodækketfor 10 vejbærende broer skal hæves og 7 vejbærende broer skal nedrives og de 6erstattes med nye rammebroer og broen for Østerbrogade erstattes med en ny flerfagsbro. Der etableres 12 mindre faunapassager og Kirkenorsløbet forlægges på endelstrækning til nord for Sydbanen. Enkelte steder opføres en støttemur langs banenaf hensyn til bevarelse af ejendomme eller veje og gennem moseområde ca. 200 m førÅmarksvej etableres et pæledæk.Der opføres en ny klapbro for 2. sporet syd for den vej- og sporbærende bro KongFrederik IX´s Bro over GuldborgsundDer etableres eventuelt støjskærme på begge sider af Sydbanen ved passagengennem Nørre Alslev, Eskilstrup og gennem Nykøbing F. samt støjskærm på vestsidenaf Sydbanen gennem Bangsebro.På Nørre Alslev Station flyttes den vestlige perron mod syd og begge perronerforlænges og hæves. Der etableres en gangbro over sporene med trapper ogelevatorer. Der suppleres med nye glasventerum og cykelparkering i forbindelse medgangbroen.På Eskilstrup Station forlænges og hæves perronerne. På den vestlige perronnedlægges trappeadgangen til perrontunnelen, mens ”barnevognsrampen” fra Kirkevejbibeholdes, så det stadig er let at krydse banen med cykler og lignende. Umiddelbartnord for perrontunnelen etableres en gangbro over sporene med trapper og elevatorer.Der suppleres med ny cykelparkering ved gangbroen på østsiden.Jernbaneoverskæringen for Vestergade i Eskilstrup nedlægges og vejen lukkespermanent for al trafik på tværs af Sydbanen. Der etableres ny vej langs banensøstside fra Tårngade til Eskilstrup Jernbanegade. Der etableres en mindre vendepladsfor enden af Eskilstrup Vestergade på vestsiden og på østsiden forlængesbeplantningstemaet langs Eskilstrup Jernbanegade frem til Jernbanevej. Biler og størrekøretøjer, der skal krydse banen, skal fremover køre ad den nye vej og Tårngade, hvorbroen over banen udskiftes.For 11 markveje og mindre veje samt tre stier planlægges krydsningen med Sydbanenlukket og broerne nedrevet. Som erstatning herfor etableres en grusvej mellemGåbensevej (markvej) og Sommersang, en ny grusvej langs Sydbanens nordside ved


10 Anlægsbeskrivelse Ikke-teknisk resuméKarlebygård, som forbinder markvejen med Karlebyvej og en ny grusvej fra Mosevej tilarealerne nord for Sydbanen.Øst for Toreby etableres en fordelingsstation og ved Nystedvej opsættes tobanetransformere. Der nedgraves 132 kV kabel frem til Radsted Koblingsstation.Pga. arealbehov, vibrationer eller eldriftservitut som følge af elektrificering af banen,eksproprieres 38 beboelsesejendomme på Falster og Lolland. En ejendom i NørreAlslev nedrives pga. arealbehov til nyt spor. De øvrige ejendomme vil eventuelt kunneanvendes til andet end beboelse. Den fremtidige anvendelse afklares efterekspropriation.Grundløsning 2Sydbanen moderniseres til en hastighed på 200 km/t. Udover ændringer af tracé som iGrundløsning 1 skal kurverne i sydenden af stationen i Eskilstrup rettes ud.På Falster må sveller og skinner for det eksisterende spor fornyes.Ved udbygning og elektrificering af Sydbanen til 200 km/t skal to sporbærende broerover veje udvides, på 8 broer skal monteres gangbroer og rækværker, og 10 broerskal både udvides og have monteret gangbroer og rækværker. 9 sporbærende broerover vandløb skal nedrives og 7 erstattes med nye broer for faunapassager og 5 nyesporbærende broer for faunapassager etableres. 17 vejbærende broer skal nedrives ogde 16 erstattes med nye udvidede rammebroer og broen for Østerbrogade erstattesmed en ny fler-fags bro. Der etableres 12 mindre faunapassager.Banedæmningen for eksisterende spor gøres generelt lidt bredere og baneskråninggøres en anelse fladere for at mindske risikoen for dæmningsskred. Langs ydersiden afsporet anlægges grøft og hegnsbanket.Pga. vibrationer eller eldriftservitut som følge af elektrificering af banen, eksproprieresyderligere 12 beboelsesejendomme.AlternativerAlternativ 3 - Erstatningsanlæg B i EskilstrupDer etableres en ny vejbærende bro over Sydbanen syd for den eksisterendeoverkørsel og der etableres en ny vej på det reserverede areal fra EskilstrupVestergade/Kløvermarksgade til Søndergade/Eskilstrup Nygade. To ejendommeforventes at skulle nedrives.TilvalgTilvalg 1 – Overhalingsspor til 1.000 m lange godstogVed Orehoved etableres overhalingsstationen med sidelagt spor til 1.000 m langegodstog, hvorved den sporbærende bro over Gåbensevej skal udvides for tre spor.Tilvalg 3 – Station på LollandVed Ladhavevej etableres perroner hhv. nord og syd for vigesporene. Der etableresvejadgang fra Ladhavevej til stationsforplads og parkeringsareal placeret mod syd. Deretableres en cykel- og gangsti fra Mosevej til den nordlige perron. Adgang tilperronerne sker via en gangbro over sporene med trapper og elevatorer ned tilperronerne.


11 Anlægsbeskrivelse Anlægsbeskrivelse for km til kmAnlægsbeskrivelse for km til kmGrundløsning 1Sydbanen mellem Orehoved st. 125.65 og Holeby st. 176.15 udbygges med etekstra spor. Banen moderniseres til en hastighed på 160 km/t, hvilket medfører, atdet eksisterende spor må justeres enkelte steder, og der etablereskøreledningsanlæg for begge spor. Dog vil der blive en hastighedsnedsættelsegennem Nykøbing Falster og over Kong Frederik IX’s Bro til 120 km/t. VedOrehoved og ved Ladhavevej etableres overhalingsspor.På strækningen fra Orehoved til umiddelbart syd for Nørre Alslev anlægges det nyespor på vestsiden af det eksisterende spor, mens det på den resterende del afstrækningen anlægges på østsiden henholdsvis sydsiden af det eksisterende spor.Syd for Storstrømsbroen ilægges en togvejsforgrening, hvorefter der anlægges etekstra spor vest for det eksisterende spor frem til Nørre Alslev. Dæmningen forStorstrømsbroen udvides mod øst med ca. 10 m. Vest for nyt spor etableres fra st.125.70 – 126.00 en støttemur langs med Storstrømsvej. I st. 126.11 og 126.20krydser et 132 kV el-kabel under Sydbanen. I bilag 1 er indsat et kort overeksisterende ledninger og konstruktioner.I st. 126.80 ilægges en sporforbindelse til et vigespor, der etableres øst foreksisterende spor frem til st. 127.90, hvor der ilægges en sporforbindelse ind påeksisterende spor. Denne overhalingsstation etableres for 750 m lange godstog.Den sporbærende bro over Gåbense Strandvej st. 127.18 udvides. Af hensyn til enejendom tæt på vigesporet etableres en støttemur fra st. 127.77 – 127.83 øst fordette. Brodækket for den vejbærende bro for markvejen Gåbensevej st. 127.98hæves, og af hensyn til flere ejendomme beliggende tæt på 2. sporet etableres enstøttemur fra st. 128.18 – 128.26 vest for dette.Den vejbærende bro for Sommersang, lokal grusvej st. 128.59, nedrives og vejenlukkes. Der etableres permanent vejadgang til arealet øst for banen ved etableringaf en grusvej langs banen fra Gåbensevej.Fra st. 130.95 forlægges adgangsvejen til Skjoldmosevej nr. 16 mod vest. Ved st.131.35 og 131.40 ombygges eksisterende spor for justering af overgangskurver.Den vejbærende bro for lokalvejen Skjoldmosevej st. 131.41 nedrives og vejenlukkes.Ved Stubbekøbingvej st. 132.00 etableres en støttemur vest for sporene frem til st.132.07. Efter Stubbekøbingvej st. 132.10 forbi Nørre Alslev Station etablereseventuelt en støjskærm vest for sporene frem til st. 132.35 og en støjskærm øst forsporene frem til st. 132.40 Den østlige perron forhøjes, mens der etableres en nyvestlig perron syd for den eksisterende stationsbygning frem til st. 132.53. Derudføres en ny gangbro med trapper og elevatorer mellem de to perroner oversporene.Den sporbærende bro over Smedevej st. 133.45 udvides, mens de vejbærendebroer for Ravnstrupvej st. 134.57 og Nygårdsvej/Tårngade st. 136.20 nedrives ogerstattes af nye broer. En beboelsesejendom i st. 134.54 (matrikel nr. 8, RavnstrupBy, Nr. Kirkeby) eksproprieres og nedrives. Øst for Sydbanen langs Tårngade st.136.20 etableres en støttemur ud for en ejendom nord for Tårngade og enstøttemur ud for en ejendom syd for Tårngade.Øst for Sydbanen etableres en ny adgangsvej fra Tårngade til EskilstrupJernbanegade ved Eskilstrup Station. Vejen anlægges mellem banen ogbebyggelsen.


12 Anlægsbeskrivelse Anlægsbeskrivelse for km til kmGennem Eskilstrup st. 136.30 – 137.13 etableres eventuelt en støjskærm vest forsporene. Øst for sporene etableres en støjskærm fra st. 136.40 – 136.75 og fra st.136.78 – 137.13. På Eskilstrup Station hæves begge perroner, og perronen påvestsiden forlænges (st. 136.68 – 136.92). Perrontrapperne på den østlige perronfjernes og der etableres en ny gangbro mellem de to perroner over sporene.Overskæringen for Eskilstrup Vestergade st. 137.97 nedlægges. Der etableres enmindre vendeplads for enden af Eskilstrup Vestergade på vestsiden og på østsidenforlænges beplantningstemaet langs Eskilstrup Jernbanegade frem til Jernbanevej.Den sporbærende bro over Sørup Å st. 137.45 nedrives og erstattes af ny bro forfaunapassage. Et 400kV el-kabel krydser under Sydbanen i st. 139.40. Ved St.139.80 placeres en teknikhytte vest for sporene. Ved st. 139.88, 139.99, 140.04 og140.15 ombygges eksisterende spor for justering af overgangskurver. I BruntofteSkov etableres i st. 140.2 en ny bro for faunapassage. Før Stubberupvej st. 141.01etableres en kort støttemur i forbindelse med, at den vejbærende bro overSydbanen hæves. Nordensvej langs banens østlige side forlægges mod øst på endel af strækningen fra st. 141.50 – 142.12.Fra Trættevej st. 142.7 gennem Bangsebro etableres eventuelt en støjskærm vestfor sporene frem til st. 144.10. Stien i st. 143.81, der forbinder Bangsebrovej medSmalbyvej, lukkes og broen nedrives. Den sporbærende bro over Tingsted Å st.144.16 udvides. Et 50 kV el-kabel krydser under Sydbanen i st. 145.40.Ved Nykøbing F. Station etableres eventuelt støjskærme øst for banearealet fra st.146.60 – 147.30 og vest for banearealet fra st. 146.56 – 146.80 og st. 146.98 –147.65. Den vejbærende bro for Østerbrogade st. 147.23 nedrives og erstattes afen ny bro.Den sporbærende konstruktion i st. 147.51, der giver mulighed for adgang forpersonale samt rørføringer til Sukkerfabrikken, og den sporbærende bro overPrinsholmvej st. 147.81 udvides.Der etableres en ny sporbærende klapbro syd for og parallelt med Kong FrederikIX’s Bro over Guldborgsund. Dæmningen udvides mod syd med knap 10 m fra st.148.22 – 148.68. Gennem Engmosen st. 148.7 – 149.4 etableres dobbeltspuns.Den vejbærende bro for Hulemosevej st. 149.96 hæves og der placeres enteknikhytte nord for Sydbanen. Den vejbærende bro for Nystedvej st. 150.69hæves. I st. 150.6 etableres to banetransformere. Af hensyn til ejendomme tæt på2. sporet etableres støttemur syd for sporene fra st. 150.55 – 150.57 og st. 151.43– 151.47. Den sporbærende bro over markvej i st. 151.56 nedrives og vejadgangenunder Sydbanen lukkes permanent. Gennem moseområde fra st. 151.54 til 151.60anlægges det nye spor på et pæledæk. I st. 151.60 etableres en fordelingsstation.Der nedgraves 132 kV kabel herfra og frem til Radsted Koblingsstation.Den sporbærende bro for Åmarksvej st. 152.84 udvides og den sporbærende broover Flintinge Å st. 153.27 nedrives og erstattes med ny bro for faunapassage. Densporbærende bro over sti i st. 153.64 nedrives og passagen under Sydbanen lukkespermanent. Der etableres en ny sti langs Sydbanens nordside frem til Møllevej.De sporbærende broer for Flintingevej/Møllevej st. 153.76 og vandløb st. 153.84udvides, og den sporbærende bro over markvej i st. 154.33 nedrives ogvejadgangen under Sydbanen lukkes permanent.De vejbærende broer for Ved Teglskoven, lokal landevej st. 155.69, og Birketvej,lokal landevej st. 156.94, nedrives og erstattes af nye broer. Mellem Birketvej ogadgangsvej til nr. 2 etableres en 31 m lang støttemur.Den vejbærende bro for Bregningevej, lokal landevej, st. 159.04 nedrives ogerstattes af ny bro. Den sporbærende bro over Gjeddeløbet st. 159.54 nedrives ogerstattes af ny bro for faunapassage. Gennem Døllefjelde Mose st. 159.2 – 159.4etableres dobbeltspuns. Et 132 kV el-kabel krydser under Sydbanen i st. 159.70.


13 Anlægsbeskrivelse Anlægsbeskrivelse for km til kmDen lokale landevej Karlslundevej st. 160.03 lukkes og den vejbærende bronedrives.Den vejbærende bro for Sakskøbingvej st. 161.23 hæves og der placeres enteknikhytte syd for sporene. Den lokale landevej Bramsløkkevej st. 161.80 lukkesog den vejbærende bro nedrives. Den vejbærende bro for Lille Mussevej st. 162.26nedrives og en ny bro etableres. De sporbærende broer over Musse Moseløb st.163.12 og Blæksbroløbet st. 163.97 nedrives og erstattes af nye broer forfaunapassager. Ved Musse Moseløb og Blæksbroløbet etableres dobbeltsporgennem moseområder.Markvejen Karlebygård st. 164.30 lukkes og den sporbærende bro nedrives. Deretableres en ny grusvej langs Sydbanens nordside, som forbinder markvejen medKarlebyvej. Gennem Karleby Mose st. 164.5 – 164.8 etableres dobbeltspuns.Stien Tunnelen st. 166.51 lukkes, og tunnelen under Sydbanen nedrives. Densporbærende bro for landevejen Viadukten st. 167.34 udvides og der placeres enteknikhytte syd for sporene. Den sporbærende bro for Nystedvej st. 168.53udvides.Adgangen under Sydbanen ved markvej st. 168.61 og Henriksminde st. 169.00lukkes, og de sporbærende broer nedrives. Den sporbærende bro for Flårupvej st.169.68 udvides. Den sporbærende bro for vandløb st. 170.26 nedrives og erstattesaf ny bro for faunapassage. Den sporbærende bro for Kærstrupvej st. 171.18udvides.Markvejen Kærstrup roebanest171.26 lukkes og den sporbærende bro nedrives.Nye broer for faunapassage etableres over vandløbene Tilløb til AVL 42 –Muldemose st. 171.60 og Tilløb til AVL 42 st. 172.49. De sporbærende broer overTorslundevej/Errindlevvej st. 173.56 og Sognevejen st. 174.71 hæves. VedKirkenorsløbet st. 175.6 – 175.7 etableres dobbeltspuns gennem moseområde.Brodækket for den vejbærende bro for Højbygårdvej st. 176.05 hæves og deretableres en støttemur fra st. 176.05 – 176.12 af hensyn til ejendom nord forsporene. Kirkenorsløbet forlægges til nord for Sydbanen på en ca. 680 m langstrækning fra st. 176.35 – 176.96. Den sporbærende bro for Kirkenorsløbet st.176.35 nedrives og erstattes af en tør faunapassage, og den sporbærende bro forKirkenorsløbet i st. 176.96 nedrives og erstattes af et rør til afvanding af arealersyd for banen. Markvej for Tågeruplund i st. 177.34 lukkes, og den sporbærendebro nedrives. Der etableres adgangsvej fra Mosevej til arealerne nord for Sydbanen.I st. 176.45 ilægges sporforbindelser til to vigespor, der etableres hhv. nord og sydfor de to hovedspor frem til st. 177.95. Denne overhalingsstation etableres for1.000 m lange godstog. Syd for sporene anlægges en 400 m lang nødperron ogvejadgang samt holdepladser for busser.Brodækket for den vejbærende bro for Ladhavevej st. 178.02 hæves.Pga. vibrationer eller eldriftservitut som følge af elektrificering af banen,eksproprieres 37 beboelsesejendomme på Falster og Lolland. Disse vil eventueltkunne anvendes til andet end beboelse. Den fremtidige anvendelse afklares efterekspropriation.Grundløsning 2Sydbanen moderniseres til en hastighed på 200 km/t.Den sporbærende bro over Gåbense Strandvej st. 127.18 forsynes med gangbroerog nye rækværker. Den vejbærende bro over markvejen Gåbensevej st. 127.98nedrives og erstattes af ny bro syd for den eksisterende. De sporbærende broerover Alslev Skov st. 129.44, Stubbekøbingvej st. 132.00, Sydmotorvejen st. 134.99og stien Stubberupvej st. 140.46 forsynes med gangbroer og nye rækværker.


14 Anlægsbeskrivelse Anlægsbeskrivelse for km til kmKurverne i sydenden af Eskilstrup rettes ud, hvilket vil sige, at eksisterende sporjusteres og rykkes op til 3 m mod øst fra st. 136.45 – 138.00. Den sporbærendebro over Sørup Å st. 137.45 nedrives og erstattes af ny bro for faunapassage.Den sporbærende bro over Stubberupvej st. 141.01 nedrives og erstattes af ny bro.De sporbærende broer over Trættevej st. 142.73, Stubbekøbingvej st. 145.38 ogstien Engmosevej st. 149.45 forsynes med gangbroer og nye rækværker. Densporbærende bro over Tingsted Å st. 144.16 nedrives og erstattes med ny bro forfaunapassage. I Engmosen st. 149.35 etableres en ny sporbærende bro forfaunapassage. De vejbærende broer for Hulemosevej st. 149.96 og Nystedvej st.150.69 nedrives og erstattes af nye broer.Den sporbærende bro over Skovstræde st. 155.03 forsynes med gangbroer og nyerækværker og den sporbærende bro over Sakskøbing Å (kommunevandløb 4K) st.156.12 udvides og forsynes med gangbroer og nye rækværker. De vejbærendebroer for Sakskøbingvej st. 161.25, Karlebyvej st. 164.96 ogTorslundedej/Errindlevvej st. 173.56 nedrives og erstattes af nye broer. ICharlottenlund Skov st. 168.25 etableres en ny sporbærende bro for enfaunapassage.De vejbærende broer over Højbygårdvej st. 176.05 og Ladhavevej st. 178.02nedrives og erstattes af nye broer.Pga. vibrationer eller eldriftservitut som følge af elektrificering af banen,eksproprieres yderligere 12 beboelsesejendomme. Disse vil eventuelt kunneanvendes til andet end beboelse. Den fremtidige anvendelse afklares efterekspropriation.AlternativerAlternativ3 - Erstatningsanlæg B i EskilstrupDer etableres en ny vejbærende bro over Sydbanen syd for den eksisterendeoverkørsel og der etableres en ny vej på det reserverede areal fra EskilstrupVestergade/Kløvermarksgade til Søndergade/Eskilstrup Nygade.Ejendommene Boderupvej nr. 2 og 8 nedrives. Der etableres støttemur modejendommene Boderupvej 3 og Søndergade 22 samt mod den nordlige del afgartneriet, Søndergade 12Der etableres ny adgangsvej til gartneriet fra Rolighedsvej, ny adgangsvej tilBoderupvej nr. 10 fra Eskilstrup Vestergade og ny adgangsvej til Søndergade nr. 22fra privatvej til gartneriet..TilvalgTilvalg 3 – Station på LollandVed Ladhavevej etableres perroner hhv. nord og syd for vigesporene fra st. 177.3 –177.7. Der etableres vejadgang fra Ladhavevej til stationsforplads ogparkeringsareal placeret mod syd. Der etableres en cykel- og gangsti fra Mosevej tilden nordlige perron.


15 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v.Bygværker, støttemure, broer,faunapassager m.v.Grundløsning 1BroerHovedparten af broerne på Sydbanen er udført som et-fags rammebroer forunderføring eller overføring af vej og underføring af sti og vandløb. I Figur 1 er vistet eksempel på en et-fags rammebro.Figur 1.Et-fags rammebroEt-fags rammebro for underføring af Viadukten st. 167.38.I Tabel 1 er givet en oversigt over de øvrige typer af broer.Tabel 1.BrotyperEt-fags buebro, To-fags bro, Åben fler-fags broUnderføring afvej -sporbærendeStubbekøbingvejst.132.00Sydmotorvejenst. 134.99Stubbekøbingvej st. 145.38Vesterskovvej st. 146.80Underføring afvej - vej- ogsporbærendePrinsholmvej st. 147.81Kong Frederik IX's Bro st. 147.93Underføring afvandløb -sporbærendeFlintinge Å st. 153.27Vandløb st. 153.83Gjeddeløbet st.159.54Musse Moseløb st.163.12Blæksbroløbet st.163.97Tilløb til Amtsvandløb43 L st. 170.26Overføring afvej -vejbærendeSkjoldmosevej st.131.41Ravnstrupvej st.Gåbensevej (markvej) st. 127.98Sommersang st. 128.59Stubberupvej st. 141.01


16 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v.Et-fags buebro, To-fags bro, Åben fler-fags bro134.57Nygårdsvej/Tårngadest. 136.20Østerbrogade (5 fag) st. 147.23Hulemosevej st. 149.96Nystedvej st. 150.69Sakskøbingvej st. 161.25Karlebyvej st. 164.96Torslundevej/Errindlevvej st. 173.56Sognevejen st. 174.71Højbygårdvej st. 176.05Ladhavevej st. 178.02Type af de broer på Sydbanen, der ikke er opført som en et-fags rammebro.I Figur 1 er vist eksempler på en buebro og en åben fler-fags bro.Figur 2.Buebro og åben fler-fags broTv: Buebro for overføring af Skjoldmosevej st. 131.41.Th: Åben trefags bro for underføring af Stubbekøbingvej st. 145.38.Nogle af broerne på Falster og enkelte på Lolland er forberedt for et 2. spor, og kanderfor bevares uden ændringer. De øvrige broer skal ændres eller rives ned og nybro opføres.I Tabel 2 er givet en oversigt over de ændringer af broer, som skal foretages vedudbygning og elektrificering af Sydbanen til en hastighed på 160 km/t.Tabel 2.Ændring af broerSporbærende (UF)Bro udvides Brodæk hæves Ny broGåbense Strandvej st. 127.18Smedevej st. 133.45Tingsted Å st. 144.16Prinsholmvej (sti) st. 147.51Prinsholmvej st. 147.81Åmarksvej st. 152.84Flintingevej/Møllevej st. 153.76Vandløb st. 153.84Viadukten st. 167.34Nystedvej st. 168.53Flårupvej st. 169.68Kærstrupvej st. 171.12Kong Frederik IX’s Bro (vedsiden af eksisterende) st.147.93 – 148.23Sørup Å st. 137.45**Bruntofte Skov st. 140.2**Flintinge Å st. 153.27**Gjeddeløbet st. 159.54**Musse Moseløb st. 163.12**Blæksbroløbet st. 163.97**Tilløb til Amtsvandløb 43L st.170.26**Tilløb til AVL 42 – Muldemosest. 171.60**Tilløb til AVL 42 st. 172.49**Vejbærende (OF)


17 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v.Bro udvides Brodæk hæves Ny bro(rammekonstruktion)Gåbensevej (markvej) st.127.98Stubberupvej st. 141.01Hulemosevej st. 149.96Nystedvej st. 150.69Sakskøbingvej st. 161,23Karlebyvej st. 164.96Torslundevej/Errindlevvej st.173.56Sognevejen st. 174.71Højbygårdvej st. 176.05Ladhavevej st. 178.02Ravnstrupvej st. 134.57Nygårdsvej/Tårngade st.136.20Østerbrogade st. 147.23*Ved Teglskoven st. 155.69Birketvej st. 156.94Bregningevej st. 159.04Lille Mussevej st. 162.26*Udføres som specialbro.**Etableres som faunapassage.Ændringer af broer ved udbygning og elektrificering af Sydbanen til 160 km/t.Nye broer udføres som rammebroer med skrå sider bortset fra Østerbrogade iNykøbing F. og Kong Frederik IX’s Bro over Guldborgsund, der udføres somspecialkonstruktioner.Principtegning for rammekonstruktion med skrå sider er vist i Figur 3.Figur 3.Rammekonstruktion med skrå siderPrincipskitse af ny rammekonstruktion for vejbærende bro.Eksempel på udvidelse af eksisterende rammekonstruktion er vist i Figur 4.


18 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v.Figur 4.Udvidelse af eksisterende rammekonstruktionUdvidet rammebro for Flårupvej st. 169.7.SpecialkonstruktionerSom i dag føres fem spor under Østerbrogade i Nykøbing F. st. 147.23. Broen er fra1928 og pga. elektrificering og broens tilstand må den rives ned og ny fler-fags broopføres.Der opføres en ny 14-fags klapbro for 2. sporet ca. 12,3 m (mellem centerliniespor) syd for den vej- og sporbærende bro Kong Frederik IX´s Bro overGuldborgsund st. 147.93 – 148.23.Figur 5.Kong Frederik IX’s BroBroen etableres med en bredde på 8 m mellem rækværker, men ellers ioverensstemmelse med den eksisterende bro. Dvs. at broen etableres med sammefrihøjde, samme bredde af brofag og brosøjler svarende til den eksisterende bro.Dog forlænges de to hoved- og anslagspiller, der bærer klapfaget, således at dissekan bære den nye klap samt et nyt elektrisk mekanisk system til operation af dennye klap. Klapbroerne for vej, eksisterende spor og nyt spor vil åbne og lukkesynkront.Rørlagte vandløbMindre vandløb er ført under Sydbanen via en stenkiste eller et betonrør med endiameter på 0,5 til 1,5 m.


19 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v.Under 2. sporet føres vandløbet i et betonrør. Dimensionen fastlægges ud fraforventet vandføring tillagt en klimafaktor (jf. afsnit ”Afvanding”) for at tage højdefor fremtidig øget nedbørsintensitet som følge af klimaændringer.FaunapassagerDer etableres faunapassager for smådyr, padder, hjortevildt og flagermus ud fra enkonkret vurdering af forekomster langs Sydbanen og for at modvirke den øgedebarriereeffekt ved udbygning af Sydbanen.Tørre smådyrspassager etableres på strækninger, hvor banen ligger over terræn,og placeres så vidt muligt i forlængelse af eksisterende levende hegn eller andreledelinjer i landskabet. De steder, hvor de tørre smådyrspassager også skal fungeresom paddepassager, vil der blive opsat paddehegn.Eksempel på tør smådyrspassage er vist i Figur 6.Figur 6. Tør smådyrspassage /1/Flere steder kan underføringer for åer anvendes som faunapassager. Eksempel medunderføring for å anvendt som faunapassage er vist i Figur 7.Figur 7. Underføring af å anvendt som faunapassage /1/


20 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v.Der etableres de i Tabel 3 angivne faunapassager. Faunapassager opdeles iforskellige niveauer efter størrelse og bredde af banketter iht. vejledning omfaunapassager /1/.Tabel 3.FaunapassagerOmråde St. Type Dimensioner DyregrupperEksisterende rør 129,97 B-tør 1,5 m høj og 2 m bred Små pattedyrSkjoldemose 130.60 B-tør 0,6 m høj og 1 m bred PadderNørre Kirkeby Skov –Trættefang134.17 B-tør 0,6 m høj og 1 m bred PadderTilløb til Sørup Å 135.37 B-våd 1,5 m høj og 2 m bred Små pattedyrSørup Å 137.44 A-våd 3 m høj og 10 m bred Rådyr m.fl.Padder,flagermusBruntofte Skov 140.20 A-tør 2 m høj og 6 m bred Rådyr m.fl.padderEngmosen 148.80 B-tør 0,6 m høj og 1 m bred PadderEngmosen 149.15149.35B-tørB-tør0,6 m høj og 1 m bred0,6 m høj og 1 m bredPadderFlintinge Å 153.26 A-våd 5-6 m høj og 10 m bred Rådyr m.fl.Padder,flagermusTeglskov - Østerskov 156.40 B-tør 0,6 m høj og 1 m bred PadderGjeddeløbet 159.54 B-våd 4 m høj og 6 m bred Små pattedyr,flagermusMusse Mose 162.92 B-tør 0,6 m høj og 1 m bred PadderMusse Moseløb 163.13 A-våd 5 m høj og 10 m bred Rådyr m.fl. ogpadder, flagermusMusse Mose 163.25 B-tør 0,6 m høj og 1 m bred PadderBlæksbroløbet 163.95 A-våd 4 m høj og 10 m bred Rådyr m.fl.Padder, flagermusCharlottenlund Skov 168.25 B-tør 0,6 m høj og 1 m bred PadderTilløb til Amtsvandløb 43L 170.25 B-våd 2 m høj og 4 m bred Små pattedyrTilløb til AVL 42 -Muldemose171.60 A-våd 3 m høj og 10 m bred Dådyr m.fl.Padder, flagermusTilløb til AVL 42 172.49 B-våd 2 m høj og 4 m bred Små pattedyr ogpadderKirkenorsløbet 176.35 B-tør 0,6 m høj og 1 m bred Padderog små pattedyrPlacering og dimensioner for faunapassagerFor Kirkenorsløbet forlægges en ca. 680 m lang strækning af vandløbet fra st.176.35 – 176.95 til nord for Sydbanen. De to sporbærende broer overKirkenorsløbet i st 176.35 og 176.96 ned rives, og den første erstattes med en tørfaunapassage, mens den anden erstattes af et rør for afvanding af arealerne syd forbanen.


21 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v.Eksempel på våd faunapassage er vist i Figur 8.Figur 8. Våd faunapassage /1/StøttemureVed Orehoved etableres en 300 m lang og 0,3 – 2 m høj støttemur vest for nyt sporfra st. 125.70 – 126.00 langs med Storstrømsvej.Ved Gåbense etableres en 62 m lang og 0,3 – 3 m høj støttemur øst for sporene frast. 127.77 – 127.83 og en 90 m lang og 0,3 – 2 m høj støttemur fra st. 128.18 –128.26 vest for sporene af hensyn til bevarelse af flere ejendomme.Ved Stubbekøbingvej etableres en 53 m lang og 0,5 m høj støttemur vest forsporene fra st. 132.02 – 132.07.Langs Tårngade øst for Sydbanen st. 136.20 etableres en 84 m lang og 0,3 - 4,5 mhøj støttemur ud for en ejendom nord for Tårngade og en 78 m lang og 0,30 - 3,0m høj støttemur ud for en ejendom syd for Tårngade.Af hensyn til bevarelse af tre ejendomme øst for sporene etableres en 20 m lang og1,0 m høj støttemur fra st. 140.47 – 140.49, en 20 m lang og 1,0 m høj støttemurfra st. 140.56 – 140.58 og en 67 m lang og 0,5 m høj støttemur fra st. 140.40 –140.90.Hhv. nord og syd for Stubberupvej st. 141.01 etableres vest for sporene en 42 mlang og 0,75 m høj støttemur og en 55 m lang og 1,0 m høj støttemur.Langs Bangsebrovej etableres en 467 m lang og 0,3 – 1,0 m høj støttemur vest forsporene fra st. 143,32 – 143.78. Og øst for sporene etableres en 187 m lang og 0,3– 2,0 m høj støttemur ud for en ejendom.Øst for sporene etableres en 60 m lang og 0,3 – 1,5 m høj støttemur ved enbygning på sukkerfabrikken st. 147,59 – 147.65.Ved Nystedvej etableres en 24 m lang og 0,3 – 2,5 m høj støttemur syd for sporenefra st. 150.55 – 150.57 af hensyn til bevarelse af en ejendom.Fra st.151.43 – 151.47 etableres en 40 m lang og 0,3 – 1,6 m høj støttemur sydfor sporene af hensyn til bevarelse af en ejendom.


22 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v.Mellem Birketvej st. 156.94 og adgangsvej til nr. 2 etableres en 31 m lang og 0,3 –0,8 m høj støttemur.Ved Højbygårdvej etableres en 61 m lang og 2 m høj støttemur nord for sporenefra st. 176.05 – 176.12 af hensyn til en ejendom.Pæledæmning/spunsIgennem de i Tabel 4 nævnte moseområder skal der fjernes blødbund før etableringaf nye spor. Blødbund kan udskiftes på følgende måder:−−Enkelt spuns: etablering af enkeltspuns i kronekant af eksisterendebanedæmning og udskiftning med frie sider i øvrigt.Dobbelt spuns: Etablering af to spunsvægge parallet med hinanden i enafstand af 8 m og kun udskiftning af blødbund mellem spunsvæggene.Alternativt kan krydsningen af et dybt moseområde udføres ved etablering af etpæledæk.I Tabel 4 er angivet hvilken metode der forventes anvendt i det enkeltemoseområde.Tabel 4.MoseområderStationering Lokalitet LængdeMMetode130.6 Mindre moseområde Maks. 3 m dyb Enkelt spuns139.9 Mindre moseområde Maks. 3 m dyb Enkelt spuns143.3 Mindre moseområde Maks. 3 m dyb Enkelt spuns144.5 Mindre moseområde Maks. 3 m dyb Enkelt spuns148.7 – 149.4 Engmosen 700 m bred, ca. 7 mdybDobbelt spuns151.6 Mose 60 m bred, ca. 11 mdybPæledæk153.1 – 153.3 Flintinge Å 100 m bred Enkelt spuns159.2 – 159.4 Døllefjelde Mose 150 m bred, ca. 8 mdybDobbelt spuns163.1 Musse Moseløb 100 m bred Dobbelt spuns164.0 Blæksbroløbet 100 m bred Dobbelt spuns164.2 – 164.4 Karleby 1 Mose 150 m bred, ca. 4 mdybEnkelt spuns164.5 – 164.8 Karleby 2 Mose 280 m bred, ca. 7 mdybDobbelt spuns171.2 – 172.0 Muldemose 800 m bred, ca. 7 mdybEnkelt spuns174.9 – 175.0 Kirkenorsløbet 1 130 m bred, ca. 4 mdybEnkelt spuns175.6 – 175.7 Kirkenorsløbet 2 100 m bred, ca. 8 mdybDobbelt spuns176.3 – 176.9 Kirkenorsløbet 3 700 m bred Enkelt spunsMoseområder, hvor der kan forekomme blødbund.


23 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v.KystsikringVed udbygning af Sydbanen skal landfæstet for Storstrømsbroen ved Orehoved st.125.6 – 126.1 udbygges mod øst og landfæstet for Kong Frederik IX’s Bro vest forGuldborgsund st. 148.2 – 148.7 mod syd. Begge steder etableres ny kystsikring.Havniveaustigninger som følge af klimaforandringer forventes senere at medførebehov for en bedre kystsikring af landfæsterne jf. /2/. Den nye kystsikringforberedes for en eventuel senere forstærkning af kystsikringen som følge afhavniveaustigningerne.StøjskærmePå baggrund af en beregning af støjbelastningen efter udbygning og elektrificeringaf Sydbanen /2/ er der grundlag for etablering af støjskærme på begge sider afSydbanen ved passagen gennem Nørre Alslev, Eskilstrup og gennem Nykøbing F.Støjskærme skal dog tilpasses adgangsmuligheder til stationerne mv.Ved Bangsebro er der grundlag for etablering af støjskærm på vestsiden. En del afden mulige skærmstrækning har allerede en støjvold vest for Bangsebrovej. Voldeer dog gennembrudt af adgangsveje. Det kan vise sig, at volden i tilstrækkelig gradbeskytter boligerne i denne del af området.Der er nærmere redegjort for placering af støjskærme i Tabel 5. I den videreprojektering skal der tages stilling til om og hvor det er muligt at placerestøjskærme.Tabel 5.StøjskærmeLokalitet Side af banen Stationering LængdemNørre Alslev Vest 132.10 – 132.35 250Øst 132.05 – 132.40 350Eskilstrup Vest 136.30 – 137.13 830Øst, nord forstationen136.40 – 136.75 350Øst, syd forstationen136.78 – 137.13 350Bangsebro Vest 142.70 – 144.10 1.400Nykøbing F.Vest, nord forstationen146.56 – 146.80 240Vest, øst forstationen146.98 – 147.65 670Øst 146.60 – 147.30 700Mulig placering af støjskærme. Nødvendig højde er pt. ikke afklaret /3/.Det forudsættes, at der anvendes en standard støjskærm. Det forventes atstøjskærmene skal have en beregningsmæssig højde på 2 eller 4 m fra sporoverkant. I praksis vil den fysiske højde være mere end 2 meter, henholdsvis 4meter.Støjskærmene placeres efter følgende retningslinier:−−Strækninger i niveau med det omgivende terræn eller på dæmning: Skærmenplaceres 4,4 meter fra nærmeste spormidte.Strækninger i afgravning dybere end 1,5 til 2 meter: Skærmen placeres påafgravningens top.


24 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v.Grundløsning 2I Tabel 6 er vist de ændringer af konstruktioner, som skal foretages ved udbygningog elektrificering af Sydbanen til en hastighed på 200 km/t.Tabel 6.Ændring af konstruktionerSporbærende (UF)Bro udvides Konsoller begge sider Bro udvides ogkonsoller begge siderNy broPrinsholmvej (sti)st.147.51Prinsholmsvej st. 147.81Alslev Skov st. 129.44Stubbekøbingvej st.132.00Sydmotorvejen st. 134.99Stubberupvej (sti) st.140.46Trættevej st. 142.73Stubbekøbingvej st.145.38Engmosevej (sti) st.149.45Skovstræde st. 155.03Gåbense Strandvej st.127.18Smedevej st. 133.45Åmarksvej st. 152.84Flintingevej/Møllevej st.153.76Vandløb st. 153.84Sakskøbing Å(kommunevandløb 4K)st. 156.12Viadukten st. 167.34Nystedvej st. 168.53Flårupvej st. 169.68Kærstrupvej st. 171.12Kong Frederik IX’s Bro (vedsiden af eksisterende) st.147.93 – 148.23*Sørup Å st. 137.45**Bruntofte Skov st. 140.2**Tingsted Å st. 144.16**Engmosen st. 149.35**Flintinge Å st. 153.27**Gjeddeløbet st. 159.54**Musse Moseløb st. 163.12**Blæksbroløbet st. 163.97**Charlottenlund Skov st.168.25**Vandløb st. 170.26**Tilløb til AVL 42 – Muldemosest. 171.60**Tilløb til AVL 42 st. 172.49Vejbærende (OF)Bro udvides Konsoller begge sider Bro udvides ogkonsoller begge siderNy bro(rammekonstruktion)Gåbensevej (markvej) st.127.98Ravnstrupvej st. 134.57Nygårdsvej/Tårngade st.136.20Stubberupvej st. 141.01Østerbrogade st. 147.23*Hulemosevej st. 149.96Nystedvej st. 150.69Ved Teglskoven st. 155.69Birketvej st. 156.94Bregningevej st. 159.04Sakskøbingvej st. 161.23Lille Mussevej st. 162.26Karlebyvej st. 164.96Torslundevej/Errindlevvej st.173.56Sognevejen st. 174.71Højbygårdvej st. 176.05Ladhavevej st. 178.02* Udføres som special bro** Etableres som faunapassageÆndringer af konstruktioner i Grundløsning 2.På begge sider af de fleste af de sporbærende broer skal der jf. Tabel 6 montereskonsoller, hvilket vil sige gangbroer og rækværker, der anvendes som nødfortove.Princip for konsoller er vist i Figur 9.


25 Anlægsbeskrivelse Bygværker, støttemure, broer, faunapassager m.v.Figur 9.KonsolVærn i galvaniseret stålFiberbetonelementEksisterende brobakke ibetonKonsol igalvaniseret stålPerspektivisk fremstilling af princip for montage af gangbroselement på eksisterende brobakke.For mindre vandløb ændres rørdimensionen under eksisterende spor, så det svarertil rørdimensionen under 2. sporet, og dermed tager hensyn til fremtidigklimapåvirkning.Der skal etableres to ekstra faunapassager i forhold til Grundløsning 1 og enfaunapassage skal være større jf. Tabel 7.Tabel 7.FaunapassagerOmråde St. Type Dimensioner DyregrupperTingsted Å 144.16 A-våd 2,5 m høj og 10 mbredRådyr m.fl.Padder, flagermusEngmosen (større end iGrundløsning 1)149.35 A-tør 2,5 m høj og 6 mbredRådyr m.fl.padderCharlottenlund Skov (størreend i Grundløsning 1)168.25 A-tør 3 m høj og 5 m bred Padder, flagermusRådyr m.fl.Placering og dimensioner for faunapassagerAlternativerAlternativ 3 – Erstatningsanlæg B i EskilstrupDer etableres en rammebro i st. 137.1 for at føre ny vej over Sydbanen.Der etableres en 26 m lang og op til 3 m høj støttemur syd for ny vej af hensyn tilen bygning på gartneriet øst for Sydbanen. Der etableres en 12 m lang støttemurmed højde på 0,2 – 2,2 m mod ejendommen Boderupvej nr. 3 og en 25 m langstøttemur med en højde på 0,2 – 1,8 m mod ejendommen Søndergade nr. 22.


27 Anlægsbeskrivelse StationerStationerNørre AlslevSporforløbet gennem Nørre Alslev genanvendes i så stort omfang som muligt. Denvestlige perron flyttes ca. 90 m mod syd og forlænges til 240 m (st. 132.19 – 132.53).Den nordlige del af den eksisterende perron forsynes med rækværk mod sporene ogkan fungere som passage for fodgængere fra perrontunnelen. Den østlige perronforlænges til 240 m. Perronerne hæves til standardhøjden 55 cm og sikres en fribredde på min. 3,35 m til faste genstande på perronen.Der etableres en gangbro over sporene med trapper og elevatorer. Niveaufri adgang tilperronerne etableres med handicapvenlige ramper og overgange i belægningen.De eksisterende parkeringspladser og busholdepladser på stationspladsen bevares,men suppleres med nye glasventerum og cykelparkering i forbindelse med gangbroen.EskilstrupSporforløbet gennem stationen genanvendes i så stort omfang som muligt.Jernbaneoverskæringen i niveau nedlægges og perronerne forlænges til 240 m (st.136.68 – 136.92), og hæves til standardhøjden 55 cm. Perronerne sikres en fri breddepå min. 3,35 m til faste genstande på perronen.Der etableres en mindre vendeplads for enden af Eskilstrup Vestergade på vestsidenog på østsiden forlænges beplantningstemaet langs Eskilstrup Jernbanegade frem tilJernbanevej.På den vestlige perron nedlægges trappeadgangen til perrontunnelen, mens”barnevognsrampen” fra Kirkevej bibeholdes, så det stadig er let at krydse banen medcykler og lignende. Umiddelbart nord for perrontunnelen etableres en gangbro oversporene med trapper og elevatorer. Niveaufri adgang til perronerne etableres medterrænregulering, handicapvenlige ramper og overgange i belægningen.De eksisterende parkeringspladser og cykelparkeringen på østsiden bevares ogsuppleres med ny cykelparkering ved gangbroen på østsiden.Nykøbing F.Perronen mellem spor 2 og 3 på stationen er 320 m lang og har højden 55 cm. Detforventes, at perronen kan genanvendes.Lolland SydVed overhalingssporene øst for Ladhavevej anlægges en 400 m lang og 55 cm højnødperron syd for sporene (st. 177.80 – 177.30). Der etableres vejadgang fraLadhavevej til vendeplads og busholdepladser syd for nødperron jf. Figur 10.


28 Anlægsbeskrivelse StationerFigur 10. Lolland SydNødperron og adgangsforhold øst for Ladhavevej.TilvalgTilvalg 3 – Station på LollandDer anlægges en ny station øst for Ladhavevej – Lolland Syd. På ydersiden afoverhalingssporene (perronsporene) anlægges 400 m lange og 55 cm højesideperroner (st. 177.80 – 177.30). Perronerne etableres med en fri bredde på min.3,35 m til faste genstande på perronen. Adgang til perronerne sker via en gangbroover sporene med trapper og elevatorer ned til perronerne.Der etableres vejadgang fra Ladhavevej til stationsforplads og parkeringsareal placeretmod syd. Der etableres en cykel- og gangsti fra Mosevej til den nordlige perron., seFigur 11.


29 Anlægsbeskrivelse StationerFigur 11. Lolland Syd StationSituationsplan for station Lolland Syd ved Ladhavevej.Forpladsen etableres med ca. 150 parkeringspladser, busholdepladser, kiss&ride,cykelparkering og billetautomat.Busser og biler kører til anlægget ad en adgangsvej, der fører direkte ned modgangbroen og følger parkeringsarealet rundt. Parallelt med banen etableres et bredtfodgængerareal med adgang til gangbroen, busstoppesteder, cykelparkering ogafsætningsplads for kiss&ride. Der vil således være let og overskuelig omstigningmellem forskellige transportformer med korte gangafstande, hvor fodgængere ikkebehøver krydse øvrig trafik.


31 Anlægsbeskrivelse VejomlægningerVejomlægningerJernbaneoverskæringen for Vestergade i Eskilstrup nedlægges og vejen lukkespermanent for al trafik på tværs af Sydbanen. Der etableres ny vej langsSydbanens østside fra Tårngade, hvor vejen anlægges med en s-kurve hen modbanen og herfra placeres den mellem banen og bebyggelsen, indtil den nårEskilstrup Jernbanegade ved stationen. Nørregades tilslutning til Tårngade sløjfes,og vejen tilsluttes i stedet den ny vej umiddelbart nord for den eksisterendebebyggelse.Der planlæges nedlagt 11 krydsninger med Sydbanen for veje og tre krydsningerfor stier jf. Tabel 8.Tabel 8.Krydsninger der nedlæggesVejeStierSommersangSkjoldmosevejMarkvejMarkvejKarlslundevejBramsløkkevejKarlebygårdMarkvejHenriksmindeKærstrup roebaneTågeruplundst. 128.59st. 131.41st. 151,56st. 154.33st. 160.03st. 161.80st. 164.30st. 168.61st. 169.00st. 171.26st. 177.34Bangsebrovej/SmalbyvejNedgang tilperrontunnel påEskilstrup StationStiTunnelenst. 143.81st. 136.80st. 153.64st. 166.51Veje- og stikrydsninger med Sydbanen, der planlægges nedlagt.VejeSommersang er en lokal grusvej, som krydser over Sydbanen og giver adgang tilarealet øst for banen. Vejen er en privatvej. Sommersang lukkes, og der etablerespermanent vejadgang til arealet øst for Sydbanen ved etablering af en grusvejlangs banen fra Gåbensevej (markvej).Skjoldmosevej er en tosporet lokalvej, som krydser over Sydbanen og forbinderGåbensevej med industriområde ved Herthadalvej. Vejen er en kommunevej.Skjoldmosevej lukkes. Skjoldmosevej langs Sydbanen frem til Skjoldmosevej nr. 16forlægges mod vest.Nordensvej er en kommunal sti, som forbinder Tingsted og Nykøbing F. Stien skalpå en del af strækningen st. 141.50 - 142.12 langs Sydbanen flyttes mod øst.Underføringerne for tre markveje, som ikke er i brug, lukkes.Karlslundevej er en mindre trafikeret, tosporet lokal landevej, som krydser overSydbanen. Vejen er en kommunevej. Karlslundevej lukkes.Bramsløkkevej er en mindre trafikeret, tosporet lokal landevej, som krydser overSydbanen. Vejen er en kommunevej. Bramsløkkevej lukkes.Ved Karlebygård lukkes underføringen for en markvej, som ikke er i brug. Deretableres en ny grusvej langs Sydbanens nordside, som forbinder markvejen medKarlebyvej.


32 Anlægsbeskrivelse VejomlægningerVed markvej (st. 168.6) lukkes underføringen, som ikke er i brug. Der etableresadgang til marker på sydsiden af banen ad Nystedvej.Henriksminde er en markvej, der lukkes.Kærstrup roebane er en markvej, som krydser under Sydbanen. Vejen er enprivatvej. Vejen benyttes i begrænset omfang, idet højde og bredde af underføringer begrænset. Der er etableret adgang til marker nord for Sydbanen direkte fraKærstrupvej. Kærstrup roebane lukkes.Tågeruplund er en markvej, som krydser under Sydbanen. Vejen er en privatvej.Der etableres adgang til marker nord for Sydbanen ved etablering af en grusvejlangs Sydbanen fra Mosevej.StierDen kommunalt ejede sti st. 143.81, som forbinder Bangsebrovej med Smalbyvej,lukkes.Underføringen for den kommunalt ejede skolesti st. 153.64, som forbinder Møllevejmed Toreby, lukkes. Stien er en del af den nationale cykelrute nr. 8 (Rudbøl-Møn).Der etableres en ny sti langs Sydbanens nordside fra den eksisterende sti tilMøllevej. Den eksisterende del af stien, der ligger syd for banen, nedlægges.Stiunderføringen ved den private vej Tunnelen st. 166.51 lukkes.AlternativerAlternativ 3 – Erstatningsanlæg B i EskilstrupDer etableres en ny vejbærende bro over Sydbanen syd for den eksisterendeoverkørsel og der etableres en ny vej på det reserverede areal fra EskilstrupVestergade/Kløvermarksgade til Søndergade/Eskilstrup Nygade.Der etableres ny adgangsvej til gartneriet fra Rolighedsvej, ny adgangsvej tilBoderupvej nr. 10 fra Eskilstrup Vestergade og ny adgangsvej til Søndergade nr. 22fra privatvej til gartneriet..


33 Anlægsbeskrivelse BaneanlægBaneanlægGrundløsning 1Sporanlæg og skråningerDet nye spor etableres på et areal i niveau og parallelt med det nuværendesporanlæg. På strækningen fra Orehoved til umiddelbart syd for Nørre Alslevanlægges det nye spor på vestsiden af det eksisterende spor, mens det på denresterende del af strækningen anlægges på østsiden henholdsvis sydsiden af deteksisterende spor.Med modificering af overgangskurvelængder og overhøjde for det eksisterende sporpå seks lokaliteter og en mindre justering af sporet ved Stubberupvej syd forBruntofte Skov kan begge spor udlægges for en maksimal hastighed på 160 km/t,dog med en hastighedsnedsættelse gennem Nykøbing F. og over Kong Frederik IX’sBro til 120 km/t.Gennem Nykøbing F. Station st. 146.25 – 147.30 anvendes eksisterende spor for 2.sporet uden modifikationer.Det forventes, at det nye spor mest hensigtsmæssigt kan etableres som traditioneltspor med skinner UIC60 på betonsveller i skærveballast.På de lokaliteter på Falster og Lolland, hvor eksisterende spor modificeres,forventes komponenterne berørt eller genbrugt, som anført i Tabel 9.Tabel 9.Komponenthåndtering ved modificering af eksisterende sporKomponent Falster LollandSkinner Genbrug FornysSveller Genbrug Genbrug*Ballast Renses Røres ikke*Underballast Røres ikke Røres ikkeRåjordsplanum Røres ikke Røres ikke* Forudsættes fornyet i 0-alternativet. Sporfornyelse jf. 0-alternativet kan evt. udføres samtidig medudbygning og elektrificering af banen.Det eksisterende spor modificeres ikke med hensyn til dæmnings-, skrånings- ogafvandingsanlæg.Ved Orehoved etableres en overhalingsstation med et sidelagt overhalingsspor østfor eksisterende spor fra st. 126.82 til 127.82 for 750 m lange godstog.Ved Ladhavevej etableres en overhalingsstation med to sidelagte overhalingssporhhv. nord for eksisterende spor og syd for 2. sporet for 1.000 m lange godstog.Banen anlægges vekslende i påfyldning og i afgravning afhængig af terrænetsvariation og krydsende veje, stier og vandløb.


34 Anlægsbeskrivelse BaneanlægFigur 12. Bane på dæmningTværprofil af bane på dæmning ved sporafstand 4,5 m og midtlagt dræn (Skråningens bredde vil variere afhængig afdæmningens højde).Figur 13. Bane i afgravningTværprofil af bane i afgravning ved sporafstand 4,5 m og veldrænende grus.Banedæmningen for 2. sporet etableres med et råjordsplanum, der hælder modgrøften/afvandingssystemet. Derpå etableres et underballastlag af stabilt grus ellerveldrænende grus med et ballastlag af skærver. Herpå lægges sveller og skærver.Baneskråning for 2. sporet etableres med et anlæg på mindst a=2.Langs ydersiden af 2. sporet anlægges grøft samt grøft og hegnsbanket. Mellemsporene drænes enten ved at etablere underballastlaget under 2. sporet afveldrænende grus, se Figur 13, eller ved at lægge et langsgående drænrør ogdrænrør på tværs af 2. sporet ud til grøft for hver ca. 50 m, se Figur 12. Fra grøftenledes drænvandet til vandløb.


35 Anlægsbeskrivelse Baneanlæg2. sporet anlægges på Falster med en afstand af 4,75 m fra spormidte afeksisterende spor, og på Lolland med en afstand af 4,5 m. Det undersøges, omafstanden på Falster kan reduceres til 4,5 m. Over Guldborgsund anlægges pga.klapfaget i Kong Frederik IX´s Bro med en sporafstand på 12,3 m. Skinneoverkant(SO) for det nye spor anlægges i samme niveau, som eksisterende spors SO.Sporanlæggets bredde ved råjordsplanum er 11,55 m på Falster og 11,30 m påLolland. Den samlede bredde af baneanlægget inkl. grøfter og grøftebanketter vilafhænge af, om banen ligger i afgravning eller på dæmning samt af højden af hhv.afgravning og dæmning.Enkelte steder, hvor 2. sporet ligger tæt på eksisterende huse, veje og vandløb,etableres en støttemur på ydersiden af banedæmningen for at begrænseskråningens udbredelse.AfvandingBanen regnes generelt afvandet til to grøfter. Banens afvandingsanlæg udføres ihenhold til Banenorm BN1-11-1 /4/ ”Afvanding af sporarealer”.På påfyldningsstrækninger lægges grøfter i eksisterende terræn med bundløbetminimum 0,5 m under dette. Grøfter anlægges med fald svarende til terrænetsfald, dog minimum 2 ‰.På afgravningsstrækninger graves ud til afvandingsgrøft, så grøftebund liggerminimum 1,71 m under spor overkant. Grøfter anlægges med fald svarende tilsporets fald, dog mindst 2 ‰.Ved vejoverføringer rørlægges grøfterne og der suppleres med dræn.Vejoverføringer vil generelt give anledning til dybdepunkter på banen, hvorfor denopsamlede vandmængde fra bane, og eventuelt bro, skal pumpes til recipient.Ved vejunderføringer vil forløbet af banegrøfterne afhænge af det omgivendeterræn. Vejunderføringer vil generelt udgøre dybdepunkter på vejen, hvorfor vej-,bro- og evt. grøfteafvanding opsamles samlet og pumpes til recipient.Brodækket på sporbærende broer afvandes via indstøbte brønde eller særskilterender, der leder vand til grøft således, at der ikke afvandes til sporets ballast.Ved indfatninger o.l. udføres et samlet, rørlagt afvandingssystem for banens ogbygværkets afvanding. Drænrør lægges min. 0,60 m under råjordsplanum og i endybde af min. 0,75 m under færdig overflade.På Nørre Alslev og Eskilstrup stationer afvandes begge spor til ny drænledning, derlægges i spormidte. Ved det eksisterende spor suppleres med dræn lagt bagperronforkantkonsollerne.Perronerne udføres med langsgående rendedræn, der afvandes til langsgåendesamleledninger i perronerne. Regnvand fra læskærme, gangbroer og trappetårnemv. ledes ligeledes til de langsgående samleledninger.På Nørre Alslev station afvandes til rørlagt vandløb, og på Eskilstrup stationafvandes til regnvandsledning og rørlagt vandløb.På Nykøbing F. Station genanvendes det eksisterende afvandingsanlæg i detomfang, det er muligt. Der suppleres med nye dræn ved nye sporskifter. Dennordlige del af stationsområdet er separatkloakeret, mens den sydlige del erfælleskloakeret /4/.På overhalingsstationen ved Orehoved og overhalingsstationen ved Ladhavevejsuppleres med et dræn beliggende mellem et hovedspor og et overhalingsspor.


36 Anlægsbeskrivelse BaneanlægPerron ved Ladhavevej udføres med langsgående rendedræn, der afvandes tillangsgående samleledning i perronen.VandafstrømningGenerelt regnes med et 2-årigt regnskyl (n = 2) med en intensitet på 100 - 125l/s/ha i 10 min /6/. Afløbskoefficienten for banearealer fastlægges i henhold til figur9.2.1-2 i Banenorm BN3-12-2 /7/. Til den således fundne vandmængde q lægges30 % for at imødegå konsekvenser af klimaforandringer, i alt en faktor på 1,3.Herudover benyttes en faktor for modelusikkerhed på mellem 1,2 og 1,3 afhængigaf, hvor sikkert oplands- og beregningsparametre er defineret. Detdimensionsgivende regnskyl vil således have en intensitet på mellem 156 og 195l/s/ha ved brug af faktor 1,2 i modelusikkerhed.Jf. Banenorm BN3-12-2 /7/ anvendes følgende afløbskoefficienter:− Sporarealer/drænende grus: 0,6− Skrånings- og grøftearealer: 0,2− Arealer med tæt befæstelse: 1,0− Oplandsarealer: 0,1 (ved lerede jorder, der skråner mod banen, benyttes enhøjere værdi).Der er foretaget en egentlig beregning (med programmet MOUSE) af grøfter, drænog tætte ledninger på 2 delstrækninger. På en strækning med moderate faldopfyldes Banenormens krav til maksimalstrømningshastighed og maksimalvandstand rigeligt. På en strækning med stejle faldforhold, op til 7,1 ‰,overholdes Banenormens krav lige netop.Grøfter er derfor projekteret svarende til minimumsmålene i BN 1-11-1 /3/, mendisse, såvel som dræn og tætte ledninger, skal detailberegnes på hele strækningen,f.eks. ved hjælp af programmet MOUSE.Ved beregningerne anvendes beregningsniveau 1 for normalt sikkerhedsniveau ogberegningsniveau 2 for kritiske lokaliteter /8/. Kritiske lokaliteter defineres somområder, hvor der er risiko for skader på bygninger, inventar eller lignende.Beregningsniveau 1 er den rationelle metode /9/ (bidragydende oplandsarealganget med den for systemet kritiske regnintensitet). Regnvarigheden for dendimensionsgivende regnhændelse skal vælges under hensyntagen tilafstrømningstiden.Beregningsniveau 2 er anvendelse af dynamisk model kombineret med syntetiskregnhændelse (CDS regn). En dynamisk beregningsmodel kan tage højde foreffekter af opstuvninger i grøfter og rør som følge af eksempelvis en flaskehals isystemet eller en betydende randbetingelse i form af et stort sidetilløb eller enrecipient med meget varierende vandspejl.I praksis viser det sig sandsynligvis mest rationelt at benytte beregningsniveau 2på hele strækningen.Langs banestrækningen er identificeret 55 åbne og rørlagte vandløb, vandhuller ogsøer, der eventuelt kan tjene som recipienter for de opsamlede vandmængder. Derskal søges om tilladelse til (øget) udledning hos den respektive kommune.Det må forventes, at vandløb og regnvandsledninger kun har en beskedenoverskudskapacitet til aftagning af tilførte vandmængder fra dette projekt. Det skalderfor påregnes, at regnvandsbassinerne, som etableres langs banen, skal virkesom forsinkelsesbassiner, dvs. de udstyres med vandbremser, der neddroslerafløbsmængden til en størrelse, som recipienten kan aftage.Den tilladelige udledning til en recipient er skønnet til 1 liter pr. sek. pr. reducerethektar (red.ha.). Bassinerne dimensioneres for overløb pr. 10 år, dvs. et


37 Anlægsbeskrivelse Baneanlægnødvendigt bassinrumfang på 420.000 liter pr. red. ha. og en bassindybde på ca. 1m.Jf. Banenorm BN 3-12-2 /6/ etableres der ikke olieudskiller på frie banestrækningerog på stationer, hvor der normalt ikke sker henstillen af materiel. Det forventesdog, at der ved udledning til vandløb med skærpet målsætning vil blive stillet kravom, at udledningen skal ske via olieudskiller.For i tilfælde af større spild at kunne forhindre udledning af forurening tilrecipienten, forsynes alle regnvandsbassiner med en ventil, så der manuelt kanlukkes for udløbet.Jf. Klimatilpasningsnotatet /2/ kan ekstremvandføringerne forventes øget medmellem 18 og 35 % afhængig af valgt klimascenarie. Det er vurderet, at broerneover alle de større vandløb enten har en frihøj eller pga. faunapassage ombyggesmed en frihøjde, der sikrer tilstrækkelig gennemstrømning selv ved ekstremevandføringer.Jf. Klimatilpasningsnotatet /2/ vil en hævning af vandstanden i havet være kritisk ide tilfælde, hvor grøfteafvandingen ledes til vandløb, som er direkte påvirket afhavniveaustigningen. Opstuvningen i vandløbet kan således påvirke vandstanden igrøfterne.Eneste vandløb, hvor denne problematik vurderes at være aktuel, er Flintinge Å.Terrænet omkring Flintinge Å stiger forholdsvis hurtigt, hvorfor der kun vil væretale om påvirkning af vandstanden i grøfterne på en meget kort strækning, hvilketikke ændrer på de anlægstekniske forhold.Havniveaustigninger kan medføre oversvømmelser af de lavtliggende områder vedOrehoved st. 126.1 – 127.0, Engmosen st. 148.7 – 149.6 og engarealerne langsFlintinge Å st. 153.0 – 153.5, såfremt områderne ikke i forbindelse medKommunernes generelle klimatilpasning sikres med diger eller lignende /2/.Gennem lavtliggende områder ved Orehoved ligger banen på en ca. 10 m højdæmning, gennem Engmosen på en 3-4 m høj dæmning og gennem Flintinge Ådalpå en 6-9 m høj dæmning, hvorfor der ikke vurderes at være risiko for vand isporet.KøreledningsanlægSydbanen opgraderes med et køreledningsanlæg, hvor der for hver ca. 60 mopsættes en ca. 7 m høj køreledningsmast på hver side af banen. For hver 3 km vilder blive monteret en sugetransformator på køreledningsmasten. Denne har tilformål at sikre, at køreledningsanlæggets elektriske strøm ikke forstyrreromgivelserne.Køreledningsanlægget skal forsynes fra tre fordelingsstationer. De første ca. 10 kmaf Falster kan forsynes fra en fordelingsstation på Masnedø (Projekt Nord). Denæste ca. 30 km af Sydbanen skal forsynes fra en fordelingsstation øst for Torebyca. st. 151.60. Denne fordelingsstation forsynes fra Radsted Koblingsstation meddublerede kabelforbindelser. Pga. afstanden til Radsted Koblingsstation placeres tobanetransformere på hhv. 18 og 23 MVA tæt på fordelingsstationen vedeksisterende transformere ved Nystedvej st. 150.6.Den sidste fordelingsstation placeres mest hensigtsmæssigt nær Rødby sammenmed den fordelingsstation, som skal forsyne kyst-kyst forbindelsen. Dennefordelingsstation forsynes fra Rødby Koblingsstation.Klapfaget i Kong Frederik IX’s Bro over Guldborgsund skal også elektrificeres. Derfindes ingen standardløsning for elektrificering af 20 m lange klapfag. Der måderfor udføres en ”skræddersyet” løsning til den enkelte bro, afhængig afklapfagslængde, omdrejningspunkt og broens øvrige geomtri- og pladsforhold.


38 Anlægsbeskrivelse BaneanlægPå basis af svenske driftserfaringer vurderes det, at klapfaget bedst elektrificeresmed en køreskinne i stedet for køretråd. I projektets nuværende stade arbejdes dermed tre alternative løsningsmodeller for elektrificering af klapfaget. I uprioriteretrækkefølge er disse:− A Sammenklappeligt parallellogramStrømskinnen er hængslet i toppen af to køreledningsmaster på klapfaget.Masten ved spidsen af klapfaget er ved mastefoden også hængslet tilklapfaget. Masten ved klapfagets fod står på broens faste del. Dettearrangement danner et slags parallellogram, som klappes sammen (vippesop), når broen åbnes.− B Drager med rulleleje på klapfagOgså i denne løsning vippes strømskinnen op sammen med klapfaget. Menher er spidsen af klapfaget udstyret med en fast mast med glide/rullelejeoppe i masten. Når broen åbnes, glider strømskinnen på lejet.− C Variabel kørestrømsskinne på fast brodel


39 Anlægsbeskrivelse BaneanlægPå selve klapfaget bæres strømskinnen af fastmonterede master, mensnogle meter af strømskinnen på broens faste del kan trækkes tilbage ogparkeres i vandret position, inden broen klappes op.I alle tre løsninger kobles kørestrømmen ud inden broen åbnes. De tre løsningerhar hver deres fordele og ulemper. Alternativ A er anvendt en del steder i Sverige(f.eks. ved Töreboda over Göta kanalen) og Tyskland (f.eks. Ziegelgrabenbrücke,Stralsund ved Rügen), dog typisk på broer med kortere klapfag. Alternativ C erogså anvendt i udlandet (f.eks. på Amtrak High Speed Line ml. Boston og NewHaven, USA).Langs Sydbanen placeres fire nye teknikhytter à 3 m 2 til fjernstyring og kørestrøm.Teknikhytterne placeres ved st. 139.80, Hulemosevej st. 149.96, Sakskøbingvej st.161.23 og Viadukten st. 167.34. Der etableres adgangsvej (grusvej) tilteknikhytterne.SikringsanlægDet eksisterende sikringstekniske anlæg på strækningen immuniseres ikke overforkørestrøm, idet Signalprogrammet etablerer nye sikringsanlæg. Der skal dog skeimmunisering af visse sikringsanlæg på baner, som har forbindelse med denaktuelle projektstrækning, nemlig Lollandsbanen og banen til Gedser.Det er dog nødvendigt at foretage visse arbejder vedr. det eksisterendesikringstekniske anlæg, idet nogle kabler, signaler og sikringshytter skal flyttes forat give plads til det nye spor og elektrificering, ligesom der skal ske noglemidlertidige modifikationer til det eksisterende sikringstekniske anlæg, så deteksisterende spor kan benyttes indtil Signalprogrammet udskifter anlægget. Detekstra spor og elektrificeringen ibrugtages først i forbindelse med færdiggørelsen afSignalprogrammets arbejder.Grundløsning 2Udlægning af begge spor for en maksimal hastighed på 200 km/t kan ske med desamme modifikationer som i Grundløsning 1 samt ved at kurverne i sydenden afstationen i Eskilstrup rettes ud, således at en ny tracé etableres.På Falster hhv. Lolland forventes komponenterne for det eksisterende spor berørt,genbrugt eller fornyet, som anført i Tabel 10.Tabel 10. Komponenthåndtering for eksisterende sporKomponent Falster LollandSkinner Fornys FornysSveller Fornys Genbrug*Ballast Renses Røres ikke*Underballast Røres ikke Røres ikkeRåjordsplanum Røres ikke Røres ikke* Forudsættes fornyet i 0-alternativet. Sporfornyelse jf. 0-alternativet kan evt. udføres samtidig medudbygning og elektrificering af banen.Desuden skal dæmnings- og skråningsanlæg samt afvandingsanlæg modificeres ihele sporets længde. Det kan eventuelt være nødvendigt at ombygge deteksisterende spor for at øge underballastlaget til en tykkelse på 300 mm. Detteundersøges og afklares i den videre projektering.


40 Anlægsbeskrivelse BaneanlægPlanumsbanketten for eksisterende spor udbygges til 3.800 mm og baneskråningetableres med et anlæg på mindst a=2. Og langs ydersiden af sporet anlæggesgrøft samt grøft og hegnsbanket.Figur 14. Bane på dæmningTværprofil af bane på dæmning ved sporafstand 4,5 m og midtlagt dræn (Skråningens bredde vil variere afhængig afdæmningens højde).Figur 15. Bane i afgravningTværprofil af bane i afgravning ved sporafstand 4,5 m og veldrænende grus.Sporanlæggets bredde ved råjordsplanum er 12,10 m. Den samlede bredde afbaneanlægget inkl. grøfter og grøftebanketter vil afhænge af, om banen ligger iafgravning eller på dæmning samt af højden af hhv. afgravning og dæmning.Enkelte steder, hvor det eksisterende spor ligger tæt på huse, veje og vandløb,etableres en støttemur på ydersiden af banedæmningen for at begrænseskråningens udbredelse.


41 Anlægsbeskrivelse BaneanlægTilvalgTilvalg 1 – Overhalingsspor til 1.000 m lange godstogVed Orehoved etableres sidelagt overhalingsspor øst for eksisterende spor fra st.126.82 til 128.20 for 1.000 m lange godstog.Tilvalg 3 – Station på LollandStationens to perronspor afvandes udenfor perronarealer til grøfter henholdsvis tildræn placeret mellem hoved- og perronspor, hvortil også hovedsporene afvandes.Under drænene etableres evt. opsamlende, tætte ledninger.Ved perroner afvandes alle spor via to dræn og underliggende, opsamlende, tætteledninger placeret mellem hoved- og perronspor.Perronerne udføres med langsgående rendedræn, der afvandes til langsgåendesamleledninger i perronerne. Regnvand fra læskærme, gangbroer og trappetårnemv. ledes ligeledes til de langsgående samleledninger.


43 Anlægsbeskrivelse Ledninger og kablerLedninger og kablerEt 400kV, tre 132 kV og et 50 kV el-kabel (jordlagt) krydser Sydbanen i hhv. st.139.4, 126.1, 126.2, 159.7 og 145.4. Anlægsarbejderne forventes at kunne udføresunder behørigt hensyn til kablerne samt flytning af enkelte master på 50 kVanlægget.En 132 kV el-luftledning krydser Sydbanen i st. 135.4, 138.0, 172.1 og en 50 kV elluftledningkrydser Sydbanen i st. 138.3, 150.3, 164.3, 170.6. Luftledningerne skali krydsninger med Sydbanen hæves for at sikre respektafstand til køreledninger.Fra Radsted Koblingsstation til fordelingsstation øst for Toreby, en strækning på ca.8 km, lægges en dubleret kabelforbindelse på 132 kV. Kablet forventes nedgravetlangs med Sakskøbingvej i samme tracé som øvrige kabler.På stationsområder vil kabler blive flyttet og ført i kabelkanaler på den side afkøreledningsmasterne, der vender væk fra sporet. På fri strækning bliver kablernenedgravet på den side af køreledningsmasterne, der vender væk fra sporet,fortrinsvis langs det nye spor.


45 Anlægsbeskrivelse AnlægsmetoderAnlægsmetoderGrundløsning 1Langs linjeføringen vil der blive udlagt en arbejdsvej i ca. 7 meters bredde på denene side af banedæmningen for nyt spor. Gennem meget sårbare områder somf.eks. Alslev Skov (sjælden orkide), Natura 2000 område ved Guldborgsund mv.reduceres bredden af arbejdsveje til et minimum på ca. 4 m. Arbejdsvejene vilvære i brug i hele anlægsperioden.Der etableres arbejdspladsarealer til opstilling af diverse skure, P-pladser mv. ogmaterialedepot langs linjeføringen. Arbejdspladsarealer etableres hovedsageligt vedkrydsende veje, stier og vandløb, hvor der skal udføres konstruktionsarbejder.Derudover udlægges arealer til midlertidige jorddepoter. Ved placering afarbejdspladsarealer og jorddepoter tages så vidt muligt hensyn til særligt følsommeområder som beskyttet natur, fredskovsarealer mv.Arealerne udlægges efter aftale med lodsejerne eller ved midlertidig ekspropriation.Efter endt brug efterbehandles arealerne og leveres tilbage til ejeren, så de igenkan anvendes til deres oprindelige formål.Spor og banedæmningNyt spor lægges enten i afgravning eller i påfyldning. Arbejdsgangene ved anlæg afbane i afgravning og i påfyldning er næsten ens.Anlæg af nyt spor udføres i følgende arbejdsgange:− Etablering af arbejdsvej langs sporet.− Afrømning og bortkørsel af muld.− Kun for afgravning – Afgravning af råjord ned til ønsket planum samtetablering af afvandingsgrøfter. Bortkørsel af jorden.− Kun for påfyldning – Etablering af afvandingsgrøfter samt tilkørsel af råjord ogopbygning af banedæmning til ønsket planum.− Tilkørsel af stabilgrus og opbygning af underballast.− Tilkørsel af og udlægning af skærver.− Der udlægges arbejdsskinner i hver side af banedæmningen, således at ensporudlægningsmaskine kan køre ud og lægge et arbejdsspor.− De permanente skinner tilkøres med arbejdstog og lægges ud på hver side afarbejdssporet.− Med en sporlægningsmaskine samles arbejdsskinnerne op, der udlæggessveller og de permanente skinner lægges ned i beslag oven på svellerne.− Med maskine spændes beslagene fast om skinnerne.− Skinnerne svejses sammen for hver 400 m.− Der udlægges skærver mellem sveller.− Sporet justeres og skærverne pakkes.− Skrænterne tilrettes og tilsås med græs eller beplantes.− Arbejdsvej fjernes og området retableres.Ved udretning/flytning af eksisterende spor flyttes skinnerne lidt og sporet justeresog skærverne pakkes.Spor etableres successivt fra den ene ende af strækningen til den anden. Fraarbejdsvej kan der foretages afgravning og påfyldning til banedæmning. At etablerehele sporet tager lang tid, men for den enkelte lokalitet vil de enkelte aktiviteterforegå i forskellige intervaller typisk af få dages varighed afbrudt aflængerevarende pauser.


46 Anlægsbeskrivelse AnlægsmetoderEn del af de materialer, der anvendes til etablering af sporanlægget, bl.a. skinner,sveller, kabler mv., vil blive fremført til arbejdspladserne med skinnekørendemateriel direkte fra leverandør. Men en del af materialerne vil skulle omlastes ogopbevares midlertidigt, hvilket kan ske på stationsarealerne for hhv. Orehoved,Eskilstrup, Nørre Alslev og Nykøbing F. Station. På Orehoved Station kan deromlastes og opbevares skærver og grus, mens der på de øvrige stationer kanomlastes og opbevares sporrammer, skinner, sveller, master og fundamenter mv.På Nykøbing F. Station vil der tillige ske henstilling af vogntog og sporkørendearbejdsmaskiner.Skærver sejles til Rødby Havn alternativt Gedser Havn, hvorfra skærver kantilkøres til arbejdsområderne med skinnekørende materiel. Et eventueltskærverensningsanlæg vil blive placeret på en arbejdsplads med god afstand tilnaboer, da håndtering af skærver er støjende og støvende. Eventuelt placeresskærverensningsanlægget på havnearealet, således at rensningen kan foregå iforbindelse med omlastning til sporkørende materiel.KørestrømAfhængigt af jordbundsforhold og den valgte anlægstype vil fundamenter forstålmaster til køreledningsanlægget blive udført som borede eller rammede pæle.Pæleramningen forventes at ske i dagtimerne for det nye spor, mens det langseksisterende spor kan være nødvendigt at udføre ramning om natten af hensyn tilat opretholde togdriften i dagtimerne. At ramme fundament til én mast tager fåtimer afhængig af jordbundens beskaffenhed.Opstilling af master og montering af udstyr i masterne vil ske fra sporkørendearbejdskøretøjer, hvor der anvendes trykluftsværktøj. Trækningen af bæretråd ogkøreledning vil ske fra et sporgående specialtog, hvorfra anlægget monteres i enløbende proces. Der kan ideelt ophænges ca. 5 km køreledningsanlæg pr. dag.Broer og underføringerBroer og underføringer udføres generelt inden eller samtidig med at jordarbejdetfor spor opstartes.Nye rammekonstruktioner for veje og stier samt underføring for større vandløbudføres i følgende etaper:− Etablering af arbejdsplads.− Udgravning for og støbning af fundamenter.− Opstilling af forskalling for og støbning af vægge.− Opstilling af forskalling for og støbning af slapt armeret dæk (evt. udføresvægge og dæk i én operation).− Fugtisolering af dæk og vægge.− Tilbagefyldning af jord omkring konstruktion.− Justering af længdeprofil for vej eller sti.− Udlægning af belægning for vej eller sti.− Afrigning af arbejdsplads og retablering af området.Anlægsarbejdet vil have en varighed af 6–8 mdr.Hævning af brodæk udføres i følgende etaper:− Etablering af arbejdsplads− Brodæk friskæres fra bropiller og hæves.− Opstilling af forskalling for og støbning af forlængelse af bropiller og vederlag.− Brodæk sænkes til endelig position.− Justering af længdeprofil for vej.− Udlægning af belægning for vej.− Afrigning af arbejdsplads og retablering af området.Anlægsarbejdet vil have en varighed af 2–4 mdr.


47 Anlægsbeskrivelse AnlægsmetoderForlængelse af broer og underføringer vil bestå af de samme etaper som etableringaf nye rammekonstruktioner. Omfanget af de enkelte etaper vil dog være mindre.Anlægsarbejdet vil have en varighed af ca. 5-7 mdr.Ændring af veje og stier i forbindelse med ombygning eller etablering af broer ogunderføringer for linjeføringen kan ske såvel før som efter, at broer ogunderføringer ændres eller udføres, afhængig af terræn- og trafikforholdene på detenkelte sted. Dette er nærmere beskrevet i fagnotat ”Trafikale gener ianlægsfasen” /6/.For mindre vandløb forlænges rørlægningen under 2. sporet. Under 2. sporet tagesved valg af rørdimension hensyn til fremtidig klimapåvirkning. For nogle afvandløbene skal der etableres midlertidig rørlægning eller vandtætte byggegruberunder anlægsperioden.SpecialkonstruktionerFler-fags bro over Østerbrogade st. 147.23 udføres i følgende etaper:− Etablering af arbejdsplads.− Udgravning for fundamenter samt evt. ramning af pæle og støbning affundamenter.− Opstilling af forskalling for og støbning af søjler og endevederlag.− Opstilling af forskalling for og støbning af dæk.− Opspænding af forspændingskabler.− Fugtisolering af dæk og vederlag.− Tilbagefyldning af jord omkring konstruktion.− Etablering af skråningsbeskyttelse.− Udlægning af belægning for vej eller sti.− Afrigning af arbejdsplads og retablering af området.Anlægsarbejdet vil have en varighed af ca. 1½ år.Bro over Guldborgsund til ekstra sporet st. 147.93 – 148.23 udføres i følgendeetaper:− For enkelte fundamenter rammes pæle for fundering.− Omkring bropillernes placering rammes/vibreres spuns for byggegrube.Etablering af spuns til byggegrube skønnes at tage 1 døgn. Det er antaget, atder udføres ét fundament ad gangen. Tidsrummet mellem etablering af hvertfundament antages at være ca. 14 dage i snit.− Sediment suges/graves op. Ved gravning vil denne foregå i en kort intensivperiode på maksimum 5 timer pr. dag med en kapacitet på 50 kubikmeter prtime. Gravearbejdet forventes udført med grab eller skovl.Der skal graves ned til gennemsnit kote – 2,5 m. Det er estimeret at der skalafgraves en samlet mængde sediment svarende til ca. 2.000 m 3 .− Eventuelt støbes et lag undervandsbeton til sikring mod bundbrud.− Byggegrube drænes for vand.− Opstilling af forskalling for og støbning af brosøjler.− Byggegrube tages ned.− Broelementer (beton) sejles til og opsættes.− Stålelement for klap føres frem over betonbroen og monteres.− Sten lægges ud omkring bropiller for beskyttelse mod erosion.Anlægsarbejdet vil have en varighed af 2–3 år, heraf vil selve anlæggelsen af broentage ca. 1 år, udvidelse af dæmning ca. ½ år og spor arbejde ca. 1 år.Pæledæk gennem mose st. 151.57 etableres ved:− Ramning af pæle. Pæle placeres tæt på hinanden.− Støbning af hoved på hver pæl.− Udlægning af jord og geotekstil over pælehoveder.


48 Anlægsbeskrivelse AnlægsmetoderAnlægsarbejdet vil have en varighed af 2-3 måneder.Nedrivning af eksisterende konstruktionerNedbrydning af eksisterende broer, underføringer og ejendomme kan ske vednedhugning med hydraulisk hammer eller saks. Alternativt kan broer ogunderføringer nedbrydes ved sprængning. Den nedbrudte beton opsamles pålastbiler og transporteres til nedknusning for genanvendelse. En del af denneaktivitet kan evt. skulle foregå i weekends og nat for ikke at forstyrre deneksisterende togtrafik væsentligt.StøttemureLave støtte mure (op til 1 m høje) etableres ved at opbygge en mur i plantesteneller lignende.Høje støttemure (over 1 m) etableres så vidt muligt ved nedvibrering af spunsjern ogefterfølgende støbning af en betonkant på toppen af spunsvæggen. Der monteres evt.rækværk på overkanten af spunsvæggen. Spunsvæggen kan eventuelt efterfølgendeforsynes med en påstøbning af beton. Støttemure kan desuden i de tilfælde, hvorbanen ligger over terræn, udføres som støttemure af beton evt. udført sompræfabrikerede elementer.Grundløsning 2Langs linjeføringen vil der blive udlagt arbejdsvej i ca. 7 meters bredde på beggesider af banedæmningen. Som i Grundløsning 1 reduceres bredden af arbejdsvejetil et minimum på ca. 4 m gennem meget sårbare områder.Montering af konsoller udføres i følgende etaper:−−Stålprofiler boltes på siden af brokonstruktionen.Gangelement og rækværk monteres.Montering af konsoller har en varighed af 1-2 uger. Hvor broer/underføringersamtidig udvides indgår montering af konsoller som en del af anlægsperioden på 4-6 mdr.Arbejdsmetoderne for de øvrige typer af ændringer vil være de samme som iGrundløsning 1.


49 Anlægsbeskrivelse MyndighedsbehandlingMyndighedsbehandlingForud for påbegyndelse af anlægsarbejdet vil der blive indhentetmyndighedsgodkendelse hos bl.a. vejmyndighed, politi og miljømyndigheder.Der skal indhentes godkendelse til midlertidige og permanente vejomlægninger ogtrafikreguleringer hos vejmyndigheder (kommuner, Vejdirektoratet) og politi.Vejprojekter kan normalt først opnå endelig godkendelse, når afmærknings- ogskilteplaner foreligger.Museumsloven foreskriver, at den relevante myndighed skal orienteres om etanlægsarbejde. Hvis faste fortidsminder kan forventes på lokaliteten, skaltidsplanen tage højde for museumsmyndighedens eventuelle udgravninger ogregistreringer /10/.Guldborgsund Kommune skal søges om dispensation for ændring i tilstandenindenfor beskyttelseszonen omkring et fredet fortidsminde /13/ samt til permanenteller midlertidig ændring af fredede jord- og stendiger langs Sydbanen /9/.Skov- og Naturstyrelsen skal orienteres om planlagt nedrivning af broer ældre end50 år, således at de forinden har haft mulighed for at tage stilling til, om broernebør fredes /11/.By- og Landskabsstyrelsen skal søges om godkendelse af etablering af anlæg indenfor Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland,Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand /12/.Der skal søges om tilladelse til berøring og nedlæggelse af naturområder beskyttet ihenhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 hos de respektive kommuner /13/.Skov- og Naturstyrelsens lokale enheder skal søges om tilladelse til etablering afanlæg på arealer med fredskov /14/.Der skal søges om tilladelse til såvel midlertidige som eventuelle permanentegrundvandssænkninger hos de respektive kommuner /15/.Midlertidige og permanente ændringer af bygværker/passager af vandløb skalaftales med den respektive kommune /16/.Kommunerne skal søges om tilladelse til udledning af vand til recipient /17/.Terrænregulering er omfattet af Planloven, og der skal forinden gennemførelsesøges om tilladelse hos de respektive kommuner /18/.Opgravning og flytning af jord, herunder forurenet jord, er reguleret af en langrække bestemmelser i Miljøbeskyttelsesloven /17/, Jordflytningsbekendtgørelsen/19/, Jordforureningsloven /20/, Bekendtgørelse om genanvendelse afrestprodukter /21/ m.m., og der er i en lang række forhold krav om, at der forudfor flytning skal ske en anmeldelse til den respektive kommune, og/eller søges omtilladelser hos den respektive kommune. Håndtering af jord, herunder forurenetjord er nærmere beskrevet i fagnotat Jord, jordforurening samt ressourceforbrug/22/.Aktiviteter i Guldborgsund som arbejde med eksisterende og ny bro, der kanmedføre øget risiko for påsejlinger, grundstødninger, kollisioner eller hindre den friesejlads, må ikke udføres før Søfartsstyrelsen har godkendt desejladssikkerhedsmæssige aspekter /23/.Kystdirektoratet skal ansøges om tilladelse til etablering af anlæg samt uddybning,og inddæmning på søterritoriet efter § 16 a i lov om kystbeskyttelse, herunder


50 Anlægsbeskrivelse Myndighedsbehandlingetablering af ny bro for 2. sporet, udvidelse af dæmning og afgravning af sedimentved placering af bropiller /24/.Opgravet sediment for placering af bropiller forventes ikke at være egnet tilindbygning i projektet og må derfor bortskaffes ved klapning. Miljøcenter Roskildeskal ansøges om tilladelse til klapning af sediment på eksisterende klapplads /25/.Byggepladser skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden anlægsarbejdet påbegyndes.Inden ibrugtagning skal banen sikkerhedsgodkendes af Trafikstyrelsen.


51 Anlægsbeskrivelse 0-alternativet0-alternativet0-alternativet er situationen i 2025 uden udbygning og elektrificering af Sydbanen,men med en delvis sporfornyelse på Lolland, omfattende rensning og supplering afballast samt udskiftning af spor, samt udrulning af ERTMS. Den trafikale situationer fremskrevet til 2025.I 0-alternativet kan der køres med 160 km/t på strækningen Ringsted-Vordingborgog 120 km/t på strækningen Vordingborg-Rødby Færge, dog medhastighedsnedsættelse til 100 km/t på Masnedø og Storstrømsbroen.


53 Anlægsbeskrivelse Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserneOversigt over eventuelle mangler vedundersøgelserneVVM-redegørelser skal ifølge direktivets bestemmelser indeholde en oversigt overeventuelle punkter, hvor datagrundlaget er usikkert, eller der mangler viden til atforetage en fuldstændig vurdering af miljøkonsekvenserne.Der er ikke umiddelbart konstateret mangler i forhold til anlægsbeskrivelse mv.Placering af støjskærme bygger på en beregning af støjbelastningen efterudbygning og elektrificering af Sydbanen. I den videre projektering skal der tagesstilling til om og hvor det er muligt at placere støjskærme samt til højde ogudformning af støjskærmene.


54 Anlægsbeskrivelse ReferencerReferencer1 Fauna- og menneskepassager, En vejledning, Vejregelforslag, Vejdirektoratet,oktober 2003.2 Femern Bælt – Danske Jernbaneanlæg – Kontrakt Syd. Klimatilpasning. Maj20103 Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg, Kontrakt SV – støj ogvibrationsundersøgelser, Afværgeforanstaltninger, Støjskærme, 28. september2010, Rambøll – Delta.4 Afvanding af sporarealer. BN1-11-1. Banenorm. <strong>Banedanmark</strong>, 2006.5 Spildevandsplan 2010-2014, Guldborgsund Kommune.6 Skrift 28 – Regional variation af ekstremregn i Danmark – ny bearbejdning(1979-2005). IDA Spildevandskomiteen 2006.7 BN 3-12-2, Vejledning, miljø og afvanding”, afsnit 9.2, Beregning afvandafstrømning.8 Skrift nr. 27, Funktionspraksis for afløbssystemer under regn, IDASpildevandskomitéen 2005.9 Afløbsteknik, Jens Jørgen Linde m.fl., Polyteknisk forlag, 2002.10 Museumsloven. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1505 af 14. december2006 af museumsloven.11 Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1125 af 17. december 1997 omorientering af Skov- og Naturstyrelsen forinden nedrivning eller salg til privateaf visse ikke fredede bygninger mv. i offentligt eje.12 Habitatbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegningog administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelseaf visse arter.13 Naturbeskyttelsesloven. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 933 af 24.september 2009 af lov om naturbeskyttelse.14 Skovloven. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 945 af 24. september 2009.15 Vandforsyningsloven. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 635 af 07. juni 2010af lov om vandforsyning m.v.16 Vandløbsloven. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009af lov om vandløb.17 Miljøbeskyttelsesloven. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni2010 af lov om miljøbeskyttelse.18 Planloven. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 aflov om planlægning.19 Jordflytningsbekendtgørelsen. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1479 af 12.december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning afjord.


55 Anlægsbeskrivelse Referencer20 Jordforureningsloven. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1427 af 4. december2009 af lov om forurenet.21 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1480 af 12. december 2007 omgenanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder.22 Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg. Fagnotat Jord, jordforurening ogressourceforbrug, udkast 16. august 2010, NIRAS.23 Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010 aflov om sikkerhed til søs.24 Kystbeskyttelsesloven. Transportministeriets bekendtgørelse nr. 267 af 11.marts 2009 af lov om kystbeskyttelse.25 Klapbekendtgørelsen. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).


Bilag 1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!