12.07.2015 Views

INPUT TIL HØRINGSSVAR - Banedanmark

INPUT TIL HØRINGSSVAR - Banedanmark

INPUT TIL HØRINGSSVAR - Banedanmark

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BANEDANMARKTEKNISK VURDERING AFFORSLAG FRAHØRINGSPERIODENADRESSE COWI A/SVisionsvej 539000 AalborgDanmarkTLF +45 56 40 00 00FAX +45 56 40 99 99WWW cowi.dkINDHOLD1 Baggrund 22 Skørping erstatningsanlæg 22.1 Omklassificering af Mosskovvej 22.2 Høringssvar nr. 21 32.3 Høringssvar nr. 22 72.4 Areal til forsinkelse af regnafstrømning 92.5 Trappe fra Hyldalsvej/Sdr Banevej tilerstatningsvej 93 Skørping - station 113.1 Perrontunnel og/eller gangbro 113.2 Høringssvar nr. 9 133.3 Høringssvar nr. 21 144 Ellidshøj - erstatningsanlæg 154.1 Opgradering af underføring ved Doktorparken 154.2 Støjberegninger for Doktorparken 36G og 36H 174.3 Vendepladser ifm. nedlæggelse af overkørsel 175 Svenstrup - erstatningsanlæg 185.1 Flytning af erstatningsvej til Mosevangen 185.2 Høringssvar vedr. tunnelløsning/løsningsforslag1 235.3 Høringssvar nr. 6 285.4 Høringssvar nr. 7 385.5 Høringssvar nr. 16 (3 alternative forslag) 40PROJEKTNR. A009873DOKUMENTNR. 3_03_06_Teknisk vurdering af forslag fra høringsperiodenVERSION 1.0UDGIVELSESDATO 14.08.2012UDARBEJDET JEKR/MAKR/MNLU/MLS/GRHKONTROLLERET SSHGODKENDT SSHG:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


2/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR5.6 Høringssvar 16 (Brug af bro ved Runesvinget) 435.7 Vendeplads ifm. nedlæggelse af overkørsel 445.8 Gangbro ifm. nedlæggelse af overkørsel 44BILAGBilag A Støjniveauer for Doktorparken 471 BaggrundI forlængelse af afholdte borgermøder i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup samt indkomnehøringssvar, har COWI foretaget en teknisk og mijømæssig vurdering af deindkomne forslag.2 Skørping erstatningsanlægFølgende afsnit omfatter høringssvar for erstatningsanlægget i Skørping.2.1 Omklassificering af MosskovvejI nærværende afsnit undersøges det, hvorvidt det er muligt, at omklassificere Mosskovvejfra privat fællesvej til offentlig vej, og om det er nødvendigt at asfaltereMosskovvej i forbindelse med en eventuel omklassificering. Moskovvej, SønderBanevej og Hyldalsvej er i dag klassificeret som vist på Figur 2-1.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR3/49Figur 2-1Nuværende klassificering af private fællesveje (grønne) og offentlige veje (røde)i Skørping omkring nyt erstatningsanlægVed anlæggelsen af erstatningsvejen mellem rundkørslen Himmerlandsvej/Buderupholmvej/Mosskovvejog Møldrupvej gennemskæres Hyldalsvej/SønderBanevej. Dette medfører, at beboere på Sønder Banevej syd for erstatningsvejenskal benytte Sønder Banevej og Mosskovvej som adgangsvej, hvorimod Hyldalsvejnord for erstatningsvejen forlænges mod nord og tilsluttes Himmerlandsvej. Beboerepå Hyldalsvej har således adgang fra Himmerlandsvej.Figur 2-2Anbefalet klassificering af Mosskovvej, Sønder Banevej og HyldalsvejRebild Kommune har en forventning om, at vejene syd for erstatningsvejen omklassificeressom vist på Figur 2-2. Den formelle del vedr. en opklassificering foreståsaf kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune. Det forventes, at <strong>Banedanmark</strong>opgraderer de berørte veje iht. vejreglerne som led i anlæggelsen af erstatningsanlægget.Dette omfatter bl.a. opbrydning, ny belægning, fortov i én side, kantsten,afvanding samt belysning i henhold til vejreglerne og vil sammen med de fornødnearealerhvervelser ifm. tilslutningen af Mosskovvej til indkørslen til Hallens parkeringsplads,betyde et anlægsoverslag i størrelsesordenen 3 mio. kr., hvor der tagesforbehold for jordbundsforhold, terrænregulering udenfor vejarealet samt ledningsomlægningermv.Det fremgår ikke, at der er lavet matrikulær berigtigelse ifm. forlægningen af Mosskovvejved anlæggelsen af rundkørslen på Himmerlandsvej, hvorfor arealerhvervelseer medtaget som sikkerhed i anlægsoverslaget. Det udlagte vejareal på Mosskovvejog Sønder Banevej udvides ikke som følge af omklassificeringen. Arealerhvervelsenberører således kun den nordlige del af Mosskovvej.2.2 Høringssvar nr. 21I høringssvar nr. 21 foreslås krydsningen med banen lagt nord for stationsbygningenog syd for lægehuset, se Figur 2-3. Af hensyn til topografien foreslås erstatningsvejenudformet som en bro. På Sverriggårdsvej foreslås erstatningsvejen af-G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


4/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARsluttet med en rundkørsel anlagt på et ubebygget areal, hvorimod tilslutningen tilBuderupholmvej foreslås anlagt som et vigepligtsreguleret kryds.Figur 2-3Linjeføring foreslået i Høringssvar 21(rød) sammenlignet med linjeføring forscreeningsrapportens løsningsforslag 4(hvid).På Sverriggårdsvej ved Gl. Skørping Vej ligger vejen ca. 5 m højere end banen.Det samme er tilfældet for terrænet på den vestlige side af banen. Topografisk vildet som tidligere nævnt være naturligt at føre erstatningsvejen over banen, hvilketblot vil kræve, at vejen hæves yderligere ca. 2 m over banen.Fra banen og mod vest til Buderupholmvej er der ca. 400 m. Erstatningsvejen kræveren strækning på min. 200 m for at komme ned i eksisterende terrænniveau.Dvs. at vejen skal ligge på en dæmning på ca. halvdelen af strækningen mellembanen og Buderupholmvej.Inden der ses nærmere på de trafikale, areal-, plan- og naturmæssige forhold belysesøkonomien for anlæggelsen af ovenstående løsning, se Tabel 2-1.AnlægsoverslagMio. kr.Erstatningsvej 8,3Broanlæg 1 18,0Nedlæggelse af overkørsel 0,8Areal- og rettighedserhvervelse 3,5Konsulent (projektering/udbud/tilsyn) 12 % 3,850 % korrektionstillæg 17,7Indeksregulering til prisniveau 2012 7,01 Bro over Egholmsvej, banen, sidespor, servicevej, parkeringsareal ved lægehus og cykelstiG:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR5/49I alt 60,0Tabel 2-1 Anlægsoverslag for løsningsforslag frahøringssvar 21Til sammenligning er det fremlagte erstatningsanlæg i miljøredegørelsen, hvor erstatningsvejenføres under banen og tilsluttes Møldrupvej øst for banen og den nyerundkørsel ved Buderupholmvej vest for banen prissat til 54 mio. kr. (prisniveau2012). Der vil således være tale om en fordyrelse af erstatningsvejen i forhold tilden tidligere fremlagte løsning.2.2.1 Trafikale forholdErstatningsvejen er foreslået placeret i den nordlige ende af Skørping, hvilket harbetydning for særligt beboerne i den sydlige del af byen. Vejen fra Skørping Centrumtil Skørping Skole forlænges ca. 1 km og vejen forlænges yderligere for dem,der har ærinde på hver side af overkørslen.Med forslaget om erstatningsvej i den nordlige ende af Skørping vil det være nødvendigtmed en bynær løsning for cykeltrafikken, for at sikre en hensigtsmæssigløsning for såvel skoletrafik og de cyklende på strækningen. Det skyldes, at omvejenvia erstatningsvejen nord om byen vil være for stor til at udgøre et reelt alternativ.En passage for cykeltrafikken er et tilvalg og er derfor ikke medtaget i anlægsoverslaget.2Der er dårlige oversigtsforhold ved erstatningsvejens tilslutning til Sverriggårdsvej.Derfor bør der af trafiksikkerhedsmæssige årsager etableres enten en rundkørseleller en signalregulering i krydset.Broen over banen forudsættes forlænget henover Egholmsvej og tilsvarende påøstsiden af banen, hen over servicevejen for banen, samt cykelstien og parkeringspladsen,se Figur 2-4. Anlægsprisen for broen er beregnet på baggrund af ønsket ihøringssvaret om, at broen skulle opføres på piller, sådan at flest mulige parkeringspladserkan bevares og at adgangsvejen til lægehuset bibeholdes.2.2.2 ArealforholdLøsningsforslaget vil berøre ca. 10 ejendomme ud over banearealet.Vest for banen vil erstatningsanlægget gennemskære et fredsskovsareal, som i daghenligger som græsareal (matr.nr. 12a Teglgård, Skørping) samt flere ubebyggedelandbrugslodder (hvorpå der i dag er skov, mose og vandhuller). Endvidere bliverdet nødvendigt at totalekspropriere 2 ejendomme på Egholmsvej afhængigt af erstatningsanlæggetsplacering.2 I den videre bearbejdning af hovedløsningen er medtaget en prissat gangtunnel i den nuværendeoverkørsels tracé, hvor det vil være muligt at trække cykler ad slisker på trapper tilHimmerlandsvej og Jyllandsgade. En sådan løsning vurderes at koste ca. 14 mio. kr. (indeksregulerettil prisniveau 2012).G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


6/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARØst for banen berøres primært to arealer af erstatningsanlægget. Arealerne tilhørerifølge OIS hhv. Rebild kommune og Lægehuset i Skørping. Det vil blive nødvendigtat ekspropriere dele af ejendommen hvorpå Lægehuset er beliggende, til brugfor placeringen af de søjler, som skal bære broen.Figur 2-4Placering af lægehus og parkeringspladser nord for stationen, øst for banenNår erstatningsanlægget placeres således, at lægehuset bevares, vil det betyde, at 2-3 ejendomme vest for banen (Engholmsvej 25 og 27 samt evt. 31) skal totaleksproprieres.2.2.3 Plan- og naturmæssige forholdLøsningsforslaget krydser ingen kortlagte naturområder. Områdets naturværdier erderfor ukendte. For at kunne vurdere denne løsning er der behov for supplerendeundersøgelser.Løsningsforslaget går nord om et overdrev på en bakke. Arealet er ikke udpegetsom § 3 område af kommunen, men opfylder sandsynligvis betingelserne for atvære omfattet af § 3. Det er skønnet at være af moderat naturværdi.Skoven, der krydses af løsningsforslaget, er i forbindelse med naturregistreringenkun kortlagt syd for løsningsforslaget. Den kortlagte sydlige del af skoven bestårmest af krat med kun få karakteristiske skovplanter og mod nord af nåle- og birkeskovpå fattig bund med rester af gamle tørvegrave. Hele skovarealet har moderatnaturværdi. I den sydlige del af skoven er der to vandhuller af moderat naturværdi,samt et regnvandsbassin som har dårlig naturværdi. Tilstanden for de to søer, derligger længere mod nord og særligt den nordligste, som berøres af løsningsforslaget,er ikke vurderet, heller ikke om de er levested for padder.De to vandhuller, i den sydlige del af skoven, med stor vandsalamander og spidssnudetfrø, som er bilag IV arter, bliver isoleret fra øvrige naturområder mod nord.For at opveje barriereeffekten af erstatningsanlægget, bør der anlægges et eller tosupplerende ynglevandhuller i området. Alternativt kan der etableres paddepassagepå tværs af vejen, så der sikres en mulig udveksling mellem vandhullerne og deomkringliggende levesteder uden for yngletiden (økonomien for dette er ikke medtageti projektet).Der er brug for en mere detaljeret plan for løsningsforslaget for at kunne vurderekonsekvenserne for rastende flagermus.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR7/49Indenfor løsningsforslaget ligger der 1-2 søer, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens§ 3, og disses tilstand vil blive påvirket. Tilstandspåvirkning kræver dispensation,men dette håndteres i anlægsloven.Løsningen krydser et værdifuldt kulturmiljø jf. kommuneplanen. Vejanlægget skalindpasses, så de værdifulde kultur-elementer i kulturmiljøet ikke forstyrres.Kommuneplanrammer, der krydses, er C54-KPT8 (Område til butiksformål og offentligeformål, herunder et lægehus og en parkeringsplads, forslag til kommuneplantillæg),T50-KPT8 (tekniske anlæg) og B50-KPT8 (boligområde). Løsningsforslageter især i konflikt med planerne i C54, og i mindre grad med de øvrige,hvor det antages, at formålet med planerne ikke bliver væsentlig påvirket.Løsningsforslaget krydser tre lokalplanlagte områder (ikke vist på kort). 247 somer udlagt til Centerområde, 238 som overfører banearealet fra landzone til byzoneog P.B.6 som udlægger området til boligområde - åben lav. Hvis ingen huse påvirkes,vurderes formålet med planen ikke at blive påvirket.2.2.4 Vurdering af løsningsforslagLøsningsforslagets trafikale-, areal-, plan- og naturmæssige forhold samt teknik oganlægsøkonomi er gennemgået for at vurdere forslagets fordele og ulemper i forholdtil hovedforslaget, se Tabel 2-2.FordeleErstatningsvejen udnyttertopografienUlemperStor omvej ift. eksisterende forhold for område sydfor overkørslen og den bynære kørselAnlæg udløser behov for erstatningsskov i forholdet1:2Afskæring og isolering af vandhuller med f. eksvandsalamander og spidssnudet frø1-3 ejendomme skal totaleksproprieresCa. 6,0 mio. kr. dyrere end hovedforslagetTabel 2-2Fordele og ulemper for løsningsforslaget fremsat i høringssvar 21set i forholdtil hovedforslaget.Der er væsentlige ulemper forbundet med løsningsforslaget fremsat i høringssvarnr. 21 sammenlignet med hovedforslaget.2.3 Høringssvar nr. 22I høringssvar nr. 22 foreslår Skolebestyrelsen for Skørping skole, at der etableresen dobbeltrettet cykelsti i den sydlige siden af erstatningsvejen, frem for enkeltrettedecykelstier i begge sider af vejen.Såfremt den dobbeltrettede cykelsti i sydsiden af erstatningsvejen sammenkoblesmed den eksisterende dobbeltrettede cykelsti på Himmerlandsvej reduceres krydsningspunkternei rundkørslen for de skolebørn der cykler til skole, se Figur 2-5.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


8/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARFigur 2-5Høringssvar 22 med forslag om dobbeltrettet cykelsti i den sydlige side af erstatningsvejensammenkoblet med den eksisterende dobbeltrettede sti på Himmerlandsvej.Etableres der en dobbeltrettet cykelsti i den sydlige side af erstatningsvejen, børden eksisterende dobbeltrettede sti i den sydlige side af Himmerlandsvej forlæggestil syd for hallens asfaltbelagte parkeringsplads og kobles sammen med den dobbeltrettedecykelsti i den sydlige side af erstatningsvejen.Ved Møldrupvej fastholdes cykelstien i begge sider og der kan etableres en sikkerkrydsning for stitrafikanter, der skal mod nord.Hvis cykelstierne etableres som ovenfor, vurderes det, at den dobbeltettede cykelstigiver større sikkerhed for børn, der cykler i skole, end enkeltrettede stier, da de ikkeskal køre igennem rundkørslen, og ikke skal krydse indkørslen til hallens parkeringsplads.Anlægsmæssigt vurderes den dobbeltrettede cykelsti mellem Himmerlandsvej ogMosskovvej, på den sydlige side af erstatningsvejen at være omkostningsneutral ift.etablering af enkeltrettede cykelstier i hhv. nord- og sydsiden af erstatningsvejen.Det som broen bliver billigere ved at reducere bredden fra to enkeltrettede cykelstiertil en dobbeltrettet (ca. 1,4 m), vil svare til prisen for at forlænge den dobbeltrettedecykelsti.Den dobbeltrettede cykelsti har været forelagt byrådet i Rebild Kommune og det erbesluttet at fastholde løsningen med enkeltrettede cykelstier på erstatningsvejensom oprindeligt planlagt.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR9/492.4 Areal til forsinkelse af regnafstrømningRebild Forsyning ønsker at etablere et nyt regnvandsbassin i en lavning syd for denkommende erstatningsvej. Bassinet ønskes placeret som skitseret på Figur 2-6, derer modtaget fra Rebild Forsyning.Figur 2-6Rebild Forsynings løsningsforslag til forsinkelsesbassin af regnafstrømning.Det vurderes umiddelbart at bassinet kan indpasses i <strong>Banedanmark</strong>s projekt. Endviderevurderes den eneste umiddelbare gene eller risiko for vejen at være, at vejog/eller tunnel oversvømmes med regnvand under store nedbørshændelser. Detvurderes på den baggrund, at der skal stilles følgende krav til Rebild Forsyning, iforhold til at sikre hhv. vejen og tunnelen:› Rebild Forsyning skal garantere (og dokumentere), at vejen statistisk set oversvømmessjældnere end hvert 10. år, herunder skal der tages hensyn til de forventedefremtidige øgede nedbørsmængder.› Rebild Forsyning skal garantere (og dokumentere), at tunnelen under banenoversvømmes sjældnere end hvert 100. år, hvilket inkluderer et hensyn til deforventede fremtidige øgede nedbørsmængder.Såfremt Rebild Forsyning kan stille ovenstående garanti og fremvise den nødvendigedokumentation, vurderes det acceptabelt i forhold til vej og tunnel, at accepteredet ønskede bassin på den ønskede lokalitet.2.5 Trappe fra Hyldalsvej/Sdr Banevej til erstatningsvejFlere beboere på hhv. Hyldalsvej og Sønder Banevej har ytret ønske om, at deretableres en stiadgang fra vendepladserne på Hyldalsvej og Sdr. Banevej, hhv. nordog syd for erstatningsvejen, til erstatningsvejen, for at kunne opretholde en nemG:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


10/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARkontakt med hinanden på vejen (Hyldalsvej og Sdr. Banevej). På Figur 2-7 sesvendepladserne nord og syd for erstatningsvejen.Figur 2-7Vendepladser, der etableres i forbindelse med erstatningsvejenFra vendepladserne til den nye erstatningsvej er der en terrænforskel på ca. 2 m.Dette betyder en ca. 45 m lang rampe med reposer, hvis der skal tages hensyn tilbarnevogne og kørestolsbrugere. Tages der ikke højde for kravene til tilgængelighed,kan der etableres en trappe med sliske til cykler. I så fald reduceres længdentil kun 5 m.Af hensyn til de beboere, der bor syd for erstatningsvejen, kan der etableres entrappe for at give beboerne mulighed for at komme til Skørping midtby uden atskulle ad en længere omvej.Der bør ikke etableres en tilsvarende trappe fra den nordlige vendeplads. Hvor erstatningsvejengennemskærer Hyldalsvej og Sdr. Banevej er der forringede oversigtsforhold,og trafiksikkerhedsmæssigt er det en dårlig løsning at etablere enkrydsningsmulighed for bløde trafikanter her.Teknisk vil en trappe betyde, at spunsvæggen/støttemuren og bundpladen for erstatningsvejenskal udvides "bagom trappen", hvilket ikke er en optimal løsning,men dog mulig.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 11/49Udvidelsen af spunsvæggen/støttemuren og bundpladen for at etablere en trappe fravendepladsen på Sdr. banevej, syd for erstatningsvejen, vil betyde en merudgift påi størrelsesordenen kr. 200.000,- (prisniveau 2012).3 Skørping - stationEfter borgermødet i Skørping har Rebild Kommune tilbudt at finansiere merudgiftenved etablering af en gangtunnel, frem for en gangbro, ved Himmerlandsvej. Derer derfor forudsat en gangbro til perronerne umiddelbart nord for stationsbygningen,samt en tunnelløsning i den eksisterende overkørsel ved Himmerlandsvej, ivurderingen af høringssvarene.Indkomne høringssvar og indlæg på borgermødet vedr. en gangbro-løsning vedHimmerlandsvej vil ikke blive behandlet yderligere i dette notat.3.1 Perrontunnel og/eller gangbroHøringssvar nr. 10, 11, 12, 17 og 20 besvares i følgende vurdering. Vurderingenomfatter fordele og ulemper ved en perrontunnel nord for stationsbygningen, entunnelløsning i den eksisterende overgang samt hvorledes af- og påsætningsmulighedkan lade sig gøre vest for banen.Endvidere vurderes behovet for ekspropriation af ejendomme vest for sporet - herunderbl.a. en evt. bevarelse af DSB's ledvogterhus.3.1.1 PerrontunnelEn perrontunnel nord for stationen er blevet undersøgt tidligere i notatet 'OpgraderingHobro-Aalborg, Løsningsforslag til perrontunnel Skørping'. Arealmæssigt erder her bedre plads til etablering af ramper, idet ekspropriation af yderligere ejendommeikke er nødvendigt.En ny perrontunnel nord for stationen som alternativ til gangtunnellen og gangbroentil perronerne er byrådsbehandlet i Rebild Kommune i august 2012. I forlængelseheraf har kommunen meddelt <strong>Banedanmark</strong>, at løsningen med en gangtunnelved den eksisterende overkørsel og en gangbro over perronerne ønskes fastholdt.Rebild Kommune har indvilliget i at medfinansiere gangtunnellen ved den eksisterendeoverkørsel.<strong>Banedanmark</strong> arbejder derfor videre med denne løsning som en del af den nødvendigeog tilstrækkelige erstatning for overkørslen. Herved bibeholdes de eksisterendemuligheder for cyklister og gående til at krydse banen. Der bliver ikke kortereeller længere f.eks. til og fra stationen eller skolen med denne løsning.3.1.2 Gangtunnel mv.I Skørping medfører nedlæggelsen af den eksisterende overkørsel på Himmerlandsvej,at der, udover etablering af en ny erstatningsvej, skal sikres vendemulighederbåde øst og vest for den nedlagte overkørsel. I planen udarbejdet i forbindel-G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


12/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARse med høringen er der for Skørping foreslået en løsning med et ændret vejforløbfor Himmerlandsvej på den østlige side af banen, se Figur 3-1. Vest for den eksisterendeoverkørsel er der etableret af- og påsætningsmulighed, som ligeledes fungerersom vendeplads.Figur 3-1Gangtunnel for Skørping station, med afsætnings- og vendeplads vest for banenI forbindelse med omdannelsen af arealerne hhv. vest og øst for den eksisterendeoverkørsel er der undersøgt to muligheder for hvorvidt trafikstrømmen for de blødetrafikanter kan opretholdes på Himmerlandsvej:- Gangtunnel med trappenedgange- Gangtunnel med stejle ramperPå Figur 3-1er der markeret to trappenedgange til gangtunnelen, der føres underHimmerlandsvej (trapperne er vist som røde). Trapperne suppleres med cykelsliskeog elevatorer således, at både cyklister og bevægelseshæmmede kan krydse banentæt på den eksisterende overkørsel. Elevatorerne kræver, at der placeres elevatortårnei niveau med eksisterende terræn. Valget af de brede og lige trappeforløb ibegge ender af tunnelen er forelagt og godkendt af Rebild Kommune.På Figur 3-2 ses udstrækningen af de stejle ramper (vist med blå). Tidligere er entunnelløsning med stejle ramper (med stigning på 17 % mod maks. kravet på 5%)blevet undersøgt i notatet 'Opgradering Hobro-Aalborg, Løsningsforslag til perrontunnelSkørping'.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 13/49Figur 3-2Tidligere undersøgt tunnelløsning med stejle ramperFor at kunne cykle igennem tunnelen, og for at bevægelseshæmmede kan benyttetunnelen, uden at der er behov for elevatorer, indebærer det, at ramperne strækkersig ca. 100 m hhv. vest og øst for selve tunnelen. Udstrækningen og dermed detnødvendige areal, som ramperne kræver, betyder, at en rampeløsning ikke er etreelt alternativ.For at anlægget i Skørping ikke bliver for markant og for samtidig at sikre en funktionsdygtigløsning, anbefales det at anlægge en tunnelløsning med trapper, cykelsliskeog elevatorer. Endvidere medfører denne løsning som tidligere nævnt, at debløde trafikanter får mulighed for at krydse banen tæt på den nuværende overkørsel.Med den valgte løsning, se Figur 3-1, er det nødvendigt at ekspropriere 3 ejendommevest for banen, for at få den nødvendige plads til vej, vendeplads og trapper,som forslaget forudsætter. Det betyder at det ikke er muligt at bevare DSB'sledvogterhus på Himmerlandsvej 1 (matrikel nr.: Teglgård, Skørping 24d) eller deto øvrige bygninger på hhv. Himmerlandsvej 2 (matrikel nr. Teglgård, Skørping10aø) og Himmerlandsvej 3 (Matrikel nr.: Teglgård, Skørping 10ae).3.2 Høringssvar nr. 9Nærværende afsnit omfatter en vurdering af høringssvar nr. 9, hvori en borgerfremsætter en alternativ placering af perrontunnel umiddelbart nord for stationen istedet for de to gangbroer. Efter afholdelse af borgermøderne har Rebild Kommunemeddelt, at de vil medfinansiere en gangtunnel ved Himmerlandsvej, i Skørping.Dette betyder i forhold til høringssvaret, at en gangbro-løsning ved Himmerlandsvejikke længere er aktuel.En perrontunnel nord for stationen er blevet undersøgt tidligere i førnævnte notat'Opgradering Hobro-Aalborg, Løsningsforslag til perrontunnel Skørping'.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


14/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARFigur 3-3Cykeltunnel nord for stationenEn ny perrontunnel nord for stationen som alternativ til gangtunnellen og gangbroentil perronerne er byrådsbehandlet i Rebild Kommune i august 2012. I forlængelseheraf har kommunen meddelt <strong>Banedanmark</strong>, at løsningen med en gangtunnelved den eksisterende overkørsel og en gangbro over perronerne ønskes fastholdt.Rebild Kommune har indvilliget i at medfinansiere gangtunnellen ved den eksisterendeoverkørsel.<strong>Banedanmark</strong> arbejder derfor videre med denne løsning som en del af den nødvendigeog tilstrækkelige erstatning for overkørslen. Herved bibeholdes de eksisterendemuligheder for cyklister og gående til at krydse banen. Der bliver ikke kortereeller længere f.eks. til og fra stationen eller skolen med denne løsning.3.3 Høringssvar nr. 21Vurdering af høringssvar nr. 21, hvori en borger beskriver en alternativ adgang fraden nye vejbro (se 2.2 Høringssvar nr. 21) til en ny, mere vestlig perron for spor 3,samt sammenrykning af spor 2 og 3, sådan at den fælles perron kan nedlægges, forat øge sikkerheden. Adgang til perron for spor 3 vil så kunne foregå fra Egholmsvej.Som det fremgår af afsnit 2.2, anbefales løsningsforslaget for en erstatningsvejnord for stationen, men syd for lægehuset, ikke. På baggrund af ovenstående anbefaling,bortfalder muligheden for adgang fra vejbroen til en af perronerne.Hvis perronerne skal ombygges, skal der tages højde for, om de er klar til en eventuelbeslutning om at sætte hastigheden yderligere op gennem Skørping. Hvis hastighedenskal sættes op, er det nødvendigt at ombygge sporene, således at der vilvære et spor i midten til 100 km/t og to spor yderst til 200 km/t. Flytningen af sporenebegrænses af den fredede stationsbygning mod øst og af bygningerne vest forstationen. Det er derfor ikke muligt at gøre perronerne bredere, end at der på enfælles perron for spor 2 og 3 lige netop kan stå to læskure af 1 meters bredde.Skal perronerne ikke umiddelbart ombygges, for at kunne øge hastigheden til 200km/t, vil perronen for spor 2 og 3 blive forkortet, forsynet med afstribning af sikkerhedszoneog der vil blive sat hegn op langs perronernes bagkant, for at hindreG:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 15/49krydsning af sporene i niveau. Krydsning af sporene vil fremover foregå via engangbro, der forbinder de tre perroner.Med udgangspunkt i det areal der er til rådighed mellem stationsbygning og husenevest for banen, samt krav til sikkerhed og minimumsbredder for perroner, er detikke et reelt alternativ at skulle bygge om til tre perroner.4 Ellidshøj - erstatningsanlægI det følgende gennemgås høringssvarerne fra Ellidshøj.4.1 Opgradering af underføring ved DoktorparkenPå borgermødet i Ellidshøj kom der spørgsmål vedr. planen for de eksisterendekrydsninger af banen, f. eks kreaturtunnelen ved Doktorparken. Det skal vurdereshvorvidt underføringen ved Doktorparken kan opgraderes til passagemulighed forfodgængere (og cyklister) i den nordlige ende af byen.Den eksisterende underføring/kreaturpassage ved Doktorparken ses på Figur 4-1 ogFigur 4-2. Ellidshøj Gangtunnel ejes af <strong>Banedanmark</strong> og har en fribredde på 3 m,samt en frihøjde på 2 m. For at overholde kravet i vejreglerne for cykel- og gangpassage,vil være nødvendigt at skulle øge frihøjde af underføringen til 2,5 m.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


16/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARFigur 4-1Placering af eksisterende underføring/kreaturpassage ved Doktorparken.Af Figur 4-2 ses, at den eksisterende vejunderføring er grusbelagt. Grusvejenstrækker sig mod vest til Ellidshøjvej og mod øst til Holmgårdsvej, se Figur 4-1.Det vurderes, at frihøjden kan øges ved at frigrave igennem tunnelen og etablere enbetonbundplade mellem endevæggene i sektioner. Ved broens ender skal de eksisterendestøttemure i granitsten udskiftes og forhøjes med støttemure eksempelvisudført i in-situ støbt beton. Derudover skal der etableres asfaltbelægning på stien.Sikring mod stående vand i tunnelens dybdepunkt vil kunne håndteres med enpumpebrønd, der skal kobles på det eksisterende kloaksystem. Der bør etableresbelysning i tunnellen, da den vil ligge indenfor byzonen.Figur 4-2Ellidshøj Gangtunnel set fra øst, Holmgårdsvej.Projektet vurderes at kunne gennemføres for et anlægsoverslag på i størrelsesordenen1,5 mio. kr. såfremt der ikke er højtliggende grundvand i området og der ikkeer væsentlige omkostninger til evt. ekspropriation.Skal tunnelen "kun" opgraderes i forhold til belysning, vurderes det at kunne gennemføresfor et anlægsoverslag på i størrelsesordenen kr. 70.000,- (prisniveau2012). Heri er medtaget 6 armaturer, 3 stk. i hver side, kabler, vejbelysningsskab,forsyningskabel og montering. Vejbelysningsskabet er medtaget som sikkerhed, dade eksisterende forhold på stedet i forhold til elforsyning ikke kendes.Det fremsatte forslag anses for at være et kommunalt tilvalg og er ikke indeholdt i<strong>Banedanmark</strong>s anlægsbudget.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 17/494.2 Støjberegninger for Doktorparken 36G og 36HVed borgermødet i Ellidshøj bemærkede Aksel Frederiksen og Jan Timer (beboerei Doktorparken), at de ikke var opført på <strong>Banedanmark</strong>s lister i forhold til hhv. støjogvibrationsberegninger for området, hvorfor de ønske en afklaring på dette, da debegge bor meget tæt på banen.Resultatet af de gennemførte støjberegninger for hhv. Aksel Frederiksen i Doktorparkennr. 36G og Jan Thimer i Doktorparken 36H viser at begge boliger, ved facaden,har lydtrykniveauer, som er under kriterieværdien L den 64 dB. Se nedenståendeTabel 4-1 samt Bilag A for yderligere detaljer.BBR data Støjprojektet 0-alternativ Etape 1 (gods 120km/t)Vej Nr. Sal Kode Note Lden[dB]Doktorparken 36E St. 0 Er ikke tilbudtLmax[dB]Lden[dB]Lmax[dB]56,8 77,0 62,3 79,4lydisoleringDoktorparken 36F St. 0 Er ikke tilbudtlydisoleringDoktorparken 36G St. 0 Er ikke tilbudtlydisoleringDoktorparken 36H St. 0 Er ikke tilbudtlydisoleringDoktorparken 36I St. 2 Bolig tilbudt tilskudtil facadeisolering57,0 77,7 62,5 79,857,2 78,4 62,7 80,358,4 80,3 63,9 82,258,6 80,5 64,1 82,1Tabel 4-1Støj- og vibrationskortlægning for Doktorparken 36, for yderligere detaljer seBilag ADoktorparken nr. 36G er 1,3 dB under kriterieværdien og Doktorparken nr. 36H er0,1 dB under kriterieværdien og er derfor ikke udpeget som tilskudsberettiget.Doktorparken 36I har som den eneste af boligerne i Doktorparken 36 et lydtrykniveauved facaden, som overskrider kriterieværdien på L den på 64 dB og som harfået tilbudt tilskud til forbedret facadeisolering.4.3 Vendepladser ifm. nedlæggelse af overkørselI Ellidshøj medfører nedlæggelsen af den eksisterende overkørsel på Mjels Brovej,at der udover etablering af en ny erstatningsvej skal sikres vendemuligheder bådeøst og vest ved den nedlagte overkørsel. Den seneste plan for Ellidshøj viser etableringaf én vendeplads, se Figur 4-3.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


18/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARFigur 4-3Vendeplads ved eksisterende overkørsel i Ellidshøj der nedlæggesVendepladsen etableres som et hammerhoved på den vestlige side af banen således,at der sikres adgang for distributionsbiler mv. På den østlige side af banen vurderesdet ikke nødvendigt med etablering af vendepladser. Løsningen er bl.a. afstemtmed Aalborg Forsyning Renovationsvæsen.Vendepladsen vest for banen vil umiddelbart betyde at der skal eksproprieres etmindre areal fra en ejendom beliggende Mjels Brovej 1 (matr.nr. 10a Ellidshøj By,Ellidshøj). Hvorvidt det er muligt at begrænse indgrebet på ejendommen, ved atvendepladsen placeres tættere på banen, bør undersøges nærmere i detailfasen.Alternativt kan den viste vendeplads muligvis placeres tættere på banen og dermeddelvist på baneareal, hvorved arealet, der skal eksproprieres er begrænset.5 Svenstrup - erstatningsanlægI de følgende afsnit gennemgås høringssvarene for Svenstrup.5.1 Flytning af erstatningsvej til MosevangenDer er i den offentlige høring fremlagt et forslag om at flytte erstatningsvejenskrydsning af banen til den eksisterende krydsning ved Mosevangen syd for virksomhedenGjøl. Det forudsættes i behandlingen af forslaget, at erstatningsvejenG:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 19/49skal føres fra Dall Møllevej ad det eksisterende tracé for Dall Møllevej og Mosevangenmed tilslutning til Hobrovej ved Marathonvej, se Figur 5-1.Figur 5-1Forudsat linjeføring for erstatningsanlæg ved anvendelse af den eksisterendeunderføring ved Mosevangen.Den eksisterende underføring ved Mosevangen ses på Figur 5-2. Broen har enfribredde på 4 m og en frihøjde på 3,05 m. Broen er nedskiltet til 2,50 m i frihøjden.For at opnå en tilstrækkelig frihøjde er det således nødvendigt at udskifte broen,såfremt underføringen skal blive en del af erstatningsvejen for den eksisterendeoverkørsel ved Dall Møllevej.Mosevangen er en smal asfaltbelagt vej fra Hobrovej til krydsningen med banen.Fra banen til Dall Møllevej er det en grusvej. Udover udskiftning af broen er detderfor tilsvarende nødvendigt med en væsentlig udvidelse af Mosevangen for aterstatningsvejen får den nødvendige tværsnitsbredde på 11,4 m (kørebaner og fællessti).For at opnå en tilstrækkelig frihøjde skal denne øges med ca. 2 m, dvs. at erstatningsvejenskal sænkes tilsvarende ca. 2 m i forhold til det eksisterende vejforløb.Den nye vej forventes ikke at kunne sænkes under niveauet for den eksisterendevej, uden at den kommer under grundvandsspejlet i området. Sænkningen vil betydeat vejadgangen til virksomheden Gjøl nord for Mosevangen og til en rækkevirksomheder syd for Mosevangen ad tilslutningsvejene netop vest for broen vilskulle ændres. Det vil være en mulighed at lukke adgangsvejen fra virksomhedenGjøl til Mosevangen, da man vil kunne få vejadgang til østsiden af irksomheden frarundkørslen og parkeringsplads nord for virksomheden. Det må dog forventes atvirksomheden vil kræve kompensation for lukning af adgangsvejen (dette er ikkemedtaget i anlægsoverslaget).Når den nye vej skal sænkes, vil det medføre at adgangsvejen vest for banen tilvirksomhederne langs Hobrovej ligeledes skal sænkes. Det vil betyde, at der påG:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


20/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARsamme måde som ovenfor beskrevet, skal etableres tætte konstruktioner til at modstågrundvandet og til at tage niveauforskelle. De nødvendige konstruktioner ogniveauforskellene vil betyde at oversigtsforholdene i krydset vest for banen vil væredårlige. Udgiften til at tilvejebringe gode oversigtsforhold vil være store (vurderettil ca. 5 mio. kr.), da man vil skulle øge spændet på broen væsentligt. Dette erdog ikke medtaget i anlægsoverslaget.Figur 5-2Facade af bro (nr. 21164), Underføring af MosevangenEndvidere er det eksisterende vejforløb fra Mosevangen vest for banen, under banenog videre ad Mosevangen øst for banen et trafikteknisk dårligt vejforløb pga.de forringende oversigtsforhold.Da erstatningsvejen har en væsentligt længere omvej end broløsningen, er der medregneten cykel- og stitunnel i Dall Møllevej, som estimeres til ca. 5 mio. kr. da derformentlig skal tages højde for et højt grundvandsspejl.Det skal desuden bemærkes, at afstanden fra Hobrovej til krydsningen med banener på grænsen til at det lader sig gøre med en ret linjeføring fra den eksisterendebro til tilslutningen med Hobrovej ved Marathonvej, men det forventes at det ergennemførligt indenfor Vejreglernes anbefalinger.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 21/495.1.1 AnlægsoverslagDer er herunder angivet et anlægsoverslag for forslaget, se Tabel 5-1. Det skal bemærkes,at det er valgt at anvende et korrektionstillæg på 50 %.AnlægsoverslagMio. kr.Anlægsoverslag vej 14,5Anlægsoverslag bro over vandløb 2,7Anlægsoverslag tunnel under banen 12,0Anlægsoverslag elevator 1,9Nedlæggelse af overkørsel 0,8Cykel- og gangtunnel 5,0Areal- og rettighedserhvervelse 1,0Konsulent (projektering/udbud/tilsyn)4,512 %50 % korrektionstillæg 21,2Indeksregulering til prisniveau 2012 4,4I alt 68,0Tabel 5-1Anlægsoverslag for erstatningsanlæg ved anvendelse af eksisterende underføringved MosevangenDertil kommer omkostninger til omlægning af adgangsveje til virksomhederne iområdet.Til sammenligning er det fremlagte erstatningsanlæg i miljøredegørelsen, hvor erstatningsvejenføres over banen og tilsluttes Dall Møllevej og Hobrovej vest forbanen prissat til 54 mio. kr.(prisniveau 2012). Der vil således være tale om en fordyrelsei forhold til den fremlagte løsning.5.1.2 Trafikale forholdErstatningsvejen er foreslået placeret i den nordlige del af Svenstrup, hvilket harbetydning for beboerne særligt i den sydlige del af byen. Omvejen bliver ca. 2 kmfra Svenstrup Station til øst for banen. Omvejen er derfor for stor til at udgøre etreelt alternativ.Med dette forslag vil det således være nødvendigt med en bynær løsning for cykeltrafikken,for at sikre en hensigtsmæssig løsning, da omvejen via erstatningsvejennord om byen vil være for stor til at udgøre et reelt alternativ. Denne løsning er doget tilvalg og er derfor ikke medtaget i anlægsoverslaget.Umiddelbart vurderes det ikke at være nødvendigt med et signalreguleret kryds.Trafiksikkerhedsmæssigt kan krydset evt. ombygges således, at Hobrovej kanaliseresmed kantstenbegrænsede heller.Af hensyn til Aalborg Kommunes driftsafdeling anbefales det, at omklassificereMosevangen, som i dag er privat fællesvej, til offentlig vej. Den formelle del vedr.en omklassificering forestås af kommunalbestyrelsen i Aalborg Kommune.5.1.3 ArealforholdDall Møllevej (sidevejen)/Mosevangen skal udvides, hvilket vil betyde, at der skaleksproprieres en strimmel jord af landbrugs-/eng-/ og fredsskovarealer langs deneksisterende grusvej. Jorden fremstår i dag som hhv. mark i omdrift, udyrket en-G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


22/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARgområde og forholdsvis nyplantet fredsskov. Fredskovsarealet (del af matr.nr. 4bNr. Svenstrup By, Svenstrup) er beliggende på den nordlige del af strækningenmellem banen og den foreslåede erstatningsvej.Erstatningsvejen vil umiddelbart ikke berøre nogen bygninger.Vejforløbet er i dag registeret som privat fællesvej, men vil skulle opgraderes ogomklassificeres til offentlig vej.5.1.4 Plan- og naturmæssige forholdDall Møllevej (sidevejen) skal udvides for at kunne anvendes som erstatningsvejog vil dermed berøre 5 kortlagte naturområder beliggende langs vejen, samt Guldbækken.Alle naturtyperne er eng. To af områderne er værdisat som moderat påbaggrund af forekomst af arter, primært planter og områdernes struktur, mens detre øvrige områder er værdisat som ringe. Der er ikke registreret biotoptypiske arter,orkideer, sjældne planter eller bilag IV padder eller krybdyr i området omkringdet tidligere løsningsforslag 1i screeningsrapporten. Området nord for dette vilskulle undersøges yderligere, hvis der arbejdes videre med ovenstående alternativeløsningsforslag.De udyrkede arealer bør påvirkes mindst muligt, især arealer med moderat ellerbedre naturværdi.Over alle græsmarker og enge i området er der registreret stor aktivitet af både sydogskimmelflagermus. Herudover benyttes Guldbækken som transportvej for vandflagermus,og enkelte jager også over den. Broen over Guldbækken udskiftes ogder skal derfor tages hensyn til, at vandflagermus kan passerer under den, hvilketbetyder en afstand på min. 2 m fra den gennemsnitlige vandspejlshøjde til undersidenaf broen. Det frie areal under broen, både bredde og højde bør være størst muligt.Der findes et områder på begge sider af Dall Møllevej (sidevej) med vejledenderegistreret § 3 eng, som vil blive berørt af løsningsforslaget. Herudover krydsesGuldbækken, der ligeledes er beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven.I henhold til naturbeskyttelseslovens (LBK nr. 933 af 24/09/2009) § 3 må der ikkeforetages ændringer i tilstanden af udpegede vandløb og ferske enge, når disse enkeltviseller tilsammen er større end 2.500 m 2 .Omkring Guldbækken findes en åbeskyttelseslinje, som krydses og som vejen erbeliggende indenfor. I henhold til naturbeskyttelseslovens § 16, må der ikke placeresbebyggelse og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænetindenfor en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha eller devandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje.Langs Dall Møllevej (sidevej) og Mosevangen findes et areal med fredsskov somkan blive påvirket af udvidelsen af vejen. I henhold til skovlovens (LBK nr. 945 af24/09/2009) § 8 skal fredsskovpligtige arealer holdes bevokset med træer, der danner,eller som indenfor et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammedetræer.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 23/49Der findes et fredet sten- og jorddige langs Mosevangen, som kan blive påvirket,hvis vejen udvides. I henhold til Museumslovens § 29a må der ikke ske tilstandsændringeraf beskyttede sten- og jorddiger.5.1.5 Vurdering af løsningsforslagLøsningsforslagets trafikal-, areal-, plan- og naturmæssige forhold er gennemgåetog for at vurdere forslaget ses fordele og ulemper i Tabel 5-2.FordeleUdbygning af eksisterende vej og dermedmindre påvirkning af den omkringliggendenatur end ved anlæggelse afhelt nyt vejtraceIngen boliger berøres, hverken mht.indbliksgener og ekspropriation.Billigste løsningVelfungerende tilslutning til HobrovejUlemperErstatningsvejen er en omvej på ca. 2km.Trafikteknisk dårligt vejforløb pga. forringedeoversigtsforholdForventet tilstandsændring af beskyttetsten- og jordgærdePåvirkning af adgangsforhold fra Mosevangenfor virksomheder vest for banen.Tabel 5-2Fordele og ulemper for erstatningsanlæg ved anvendelse af eksisterende underføringved Mosevangen.5.2 Høringssvar vedr. tunnelløsning/løsningsforslag 1Som svar i forbindelse med den offentlige høring vedrørende erstatningsanlægget iSvenstrup, har en borger forslået en broløsning i stedet for den tidligere fremlagteog fravalgte tunnelløsning: "Løsningsforslag 1, Svenstrup" fra miljøredegørelsen(høringsudgaven fra januar 2012).COWI har i miljøredegørelsen (høringsudgaven fra januar 2012) undersøgt i alt firemulige linjeføringer til erstatning for den eksisterende overkørsel af banen. I løsningsforslag1 anlægges den nye vej fra Dall Møllevej og føres over Guldbækken.Herefter føres den nye vej under banen og tilsluttes Hobrovej. På grund af den korteafstand mellem banen og Hobrovej, kan vejen ikke føres langt nok ned underbanen til, at lastbiler kan benytte vejen, hvorfor løsningen blev fravalgt i førsteomgang.5.2.1 LinjeføringSom det fremgår af miljøredegørelsen er tunnelen foreslået med en linjeføring medet direkte forløb fra krydsningen med banen til tilslutningen med Hobrovej, omtrentved Kirkestien.Ved Solbakkevej ligger Hobrovej ca. 1 m højere end banen. Denne højdeforskel erbestemt af en generel opmåling ved overflyvning og er derfor behæftet med enusikkerhed. Niveauforskellen mellem Hobrovej og oversiden af broen over banenvil være ca. 6 m. På grundlag af Vejreglernes krav til den maksimalt tilladeligehældningen af vejen, kan længden af vejstrækningen mellem Hobrovej og broenbestemmes. Det er ikke muligt at gennemføre den linjeføring, som tunnelen i "Løsningsforslag1" har, hertil er afstanden mellem banen og Hobrovej for kort.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


24/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARForslaget er derfor bearbejdet således, at tilslutningen til Hobrovej udføres med ens-kurve, der placeres nord for den foreslåede krydsning med banen, med tilslutningi krydset ved Solbakkevej.Figur 5-3På baggrund af forslag om at udskifte tunnelforslag med en broløsning, er derskitseret en ny linjeføringMed den skitserede linjeføring, se Figur 5-3, tilsluttes den nye erstatningsvej deteksisterende kryds Hobrovej/Solbakkevej. Herefter slår erstatningsvejen et skarptsving mod syd og løber parallelt med banen på en dæmning indtil der er opnået entilstrækkelig højde til at krydse banen. Vejdæmningen etableres med skråningsanlæg2 mod Hobrovej og med lodrette spunsvægge mod banen på den højeste del.Guldbækken og banen krydses på en samlet bro. Broen udformes som en in-situstøbt pladebro med en samlet længde på 65-70 m.Udover banen og Guldbækken skal Dall Møllevej (sidevejen) krydses over niveau,da den nye vej fortsat forløber på en høj vejdæmning. Se afsnit 5.2.2.Erstatningsvejen tilsluttes Dall Møllevej omtrent samme sted som det fremlagte"Løsningsforslag 1" i høring fra miljøredegørelsen.Den skitserede linjeføring medfører, at der, syd for erstatningsvejens tilslutning tildet eksisterende kryds Hobrovej/Solbakkevej, skal eksproprieres to beboelsesejendommeog en oplagsplads langs Hobrovej. Der henvises til Figur 5-3.5.2.2 Krydsning af Dall Møllevej/MosevangenMed den skitserede linjeføring kan der enten etableres en ny bro, der fører erstatningsvejenover Dall Møllevej/Mosevangen, eller Dall Møllevej (sidevejen) kanlukkes og der sikres vejadgang ad Mosevangen.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 25/49Såfremt Dall Møllevej (sidevejen) lukkes af den nye erstatningsvej vil Dall Møllevej(sidevejen) fremover blive nedlagt.Den resterende del af Dall Møllevej, nord for den nye erstatningsvej fra og med nr.15, og Mosevangen har forbindelse til Hobrovej via en underføring under banen ca.1 km nord for den eksisterende overkørsel ved Dall Møllevej. Der er dog tale omen bro med en lav frihøjde på 3,05 m (afskiltet til 2,5 m), se Figur 5-4, hvilket erfor lavt for f. eks lastbiler og redningskøretøjer. Alternativt kan broen udskiftes,sådan at den får en større frihøjde. Herved vil ejendommene på østsiden af den nyeerstatningsvej have vejadgang via broen, der fører Mosevangen under banen. Dadet er meget udgiftskrævende at udskifte broen, kan den resterende del af DallMøllevej (nord for den nye erstatningsvej) forbindes med erstatningsvejen via enrampe, der etableres i det nuværende tracé for den del af Dall Møllevej, der liggernord for erstatningsvejen. Dette vil dog indebære en ny bro over Guldbækken, dadet ikke er muligt at få rampen så hurtigt ned i niveau, at det er muligt at benytteden eksisterende bro.Figur 5-4Facade af bro (bro nr. 21164), Underføring af Mosevangen5.2.3 ArealforholdDen foreslåede linjeføring vil berøre fem ejendomme/matrikler, udover bane- ogkommunearealer. Øst for banen vil løsningen medføre delvis ekspropriation aflandbrugs-/engarealer på to ejendomme - hvor jorden i dag fremstår som hhv. dyrketog udyrket engområde. Forslaget vil vest for banen medføre ekspropriation afto beboelsesejendomme samt en oplagringsplads i byzone.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


26/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR5.2.4 Naturmæssige forholdDe naturmæssige forhold for hele området omkring Svenstrup er undersøgt i forbindelsemed vurderingen af de fire løsningsforslag i screeningsrapporten fra november2010. Disse undersøgelser vil blive anvendt til at vurdere det skitseredeløsningsforslag.Den forslåede linjeføringer krydser 4 kortlagte naturområder, der alle er eng. Områderneer værdisat som moderat til ringe på baggrund af forekomst af arter, primærtplanter og områdets struktur. Udyrkede naturarealer bør påvirkes mindst muligt.Det gælder især arealer med moderat eller bedre naturværdi (N-88, N-91 ogN92) se Figur 5-5. I henhold til naturbeskyttelseslovens (LBK nr. 933 af24/09/2009) § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af søer over 100 m 2 ,udpegede vandløb, heder, moser, og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske engeog biologiske overdrev, når disse enkeltvis eller tilsammen er større end 2.500m 2 .Figur 5-5 Naturværdi af de kortlagte naturområder omkring Svenstrup på en skala fra 1-5, hvor 1 er bedst (fra "Screening af overkørsler i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup"fra d. 16. nov. 2010).Der er ikke registreret biotoptypiske arter, orkideer, sjældne planter eller bilag IVpadder eller krybdyr i området for det nordlige løsningsforslag. I forhold til bilagIV arter, er der registreret stor aktivitet af både syd- og skimmelflagermus over allegræsmarker og enge i området. Herudover benyttes Guldbækken som transportvejfor vandflagermus, og enkelte individer jager også over den. Der blev ikke fundetkolonier af flagermus i nogen af de træer, der risikerer fældning i forbindelse medde fire første løsningsforslag, men dette vil skulle undersøges nærmere i forhold tilden nye erstatningsvej, for den del der ligger uden for det tidligere undersøgte område.Af hensyn til vandflagermus anbefales det at undgå endnu en vejføring henoverGuldbækken. Alternativt bør man benytte/udskifte den gamle bro, sådan at flagermusenefortsat kun skal passere under én bro. Bygges der en ny bro, skal afstandenmellem den gennemsnitlige vandspejlshøjde i åen og broens underside være mindstG:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 27/492 m for at sikre at færrest mulige dyr flyver over broen og dermed risikerer at bliveramt af biler.5.2.5 PlanforholdDer findes et større område med vejledende registreret § 3 eng, der krydses af/inddrages af løsningsforslaget. Herudover krydses Guldbækken, der også er beskyttetaf § 3 i naturbeskyttelsesloven. For at anlægge erstatningsvejen vil der skullesøges dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 for hhv. engarealerne og åen,samt fra vandløbsmyndighederne til at udskifte/anlægge en ny bro over Guldbækken.Omkring Guldbækken findes en å-beskyttelseslinje, som krydses. For at etablereerstatningsvejen i dette område skal der søges dispensation fra å-beskyttelseslinjen.Herudover krydser løsningsforslagene en overordnet rekreativ sti og en planlagtrekreativ sti, der skal forbinde de rekreative områder langs Guldbækken på tværs afbanen, se Figur 5-6.Figur 5-6Forslag til indsatser langs Hobrovej fra "Områdefornyelse i Svenstrup, Byfornyelsesprogram,Aalborg Kommune, Marts 2008"5.2.6 AnlægsoverslagTil sammenligning indeholder det fremlagte skitseforslag med en broløsning, hvorvejen tilsluttes ved krydset Hobrovej/Solbakkevej, to broer hhv. over bane/Guldbæk,samt rampe fra ny vej til Dall Møllevej (sidevejen) eller en bro overDall Møllevej (sidevejen), samt flere eksproprieringer.Uden at beregne den skitserede broløsning i detaljer, vil der således være tale omen fordyrelse af erstatningsvejen i forhold til den tidligere fremlagte løsning (seevt. beregnede prisoverslag for broløsninger i afsnit 5.3.10 Anlægsoverslag).5.2.7 Vurdering af fordele og ulemperI Tabel 5-3 ses konsekvenser for den skitserede broløsning, i forhold til "Løsningsforslag1".G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


28/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARKonsekvenser Broløsning Foreslået broløsningIndbliksgener X -2 Broer over Guldbækken - XTotal ekspropriation af toboligejendomme- XLængste erstatningsvej - XKorteste erstatningsvejXBilligste erstatningsanlæg X -Dyreste erstatningsanlæg - XNy vej gennem engareal X XTabel 5-3Vurdering af konsekvenser ved den skitserede broløsningi forhold til hovedforslageti høring, broløsningen.5.2.8 KonklusionDet skitserede forslag fravælges, da det er den dyreste løsning af de to sammenlignedeløsningsforslag. Dette skyldes hovedsageligt, at løsningen vil betyde ekspropriationaf flere matrikler, to broer hvoraf den ene bliver 65-70 m lange.Det skitserede løsningsforslag fravælges desuden på grund af at løsningsforslagethar den længste erstatningsvej og omfatter en ekstra bro over Guldbækken.For skitserede broløsning gælder at den påvirker forekomster af vandflagermus vedGuldbækken. Området, hvor vejen anlægges er i kommuneplanen udlagt til rekreative-og naturmæssige formål med stiforbindelser. Desuden vil løsningsforslaget tilen vis grad afskære en økologisk forbindelse langs Guldbækken.5.3 Høringssvar nr. 6Som svar i forbindelse med offentlig høring vedrørende erstatningsanlægget iSvenstrup har Svenstrup Samråd i høringssvar nr. 6 foreslået en løsning, der omfatteren erstatningsvej, som fra Dall Møllevej forløber mod nord og tilsluttes Hobrovejved Skipper Clements vej. Erstatningsvejen føres over banen ved tilslutningentil Hobrovej. Løsningsforslaget er vist i Figur 5-7.COWI har i miljøredegørelsen (høringsudgaven fra januar 2012) undersøgt i alt firemulige linjeføringer til erstatning for den eksisterende overkørsel af banen. Den afSvenstrup Samråd foreslåede tilslutning til Hobrovej ligger nordligere end den tidligereundersøgte nordligste linjeføring (løsningsforslag nr. 1 i screeningsrapporten).<strong>Banedanmark</strong> har bedt COWI gennemføre en vurdering af fordele og ulemper afforslaget fra Svenstrup Samråd. Herunder bearbejdes og skitseres forslaget og derangives et anlægsoverslag. Desuden undersøges miljø- og naturmæssige forhold pået overordnet niveau.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 29/495.3.1 LinjeføringSom det fremgår af Figur 5-7 har Svenstrup Samråd foreslået en linjeføring med etdirekte forløb fra krydsningen med banen til tilslutningen med Hobrovej ved SkipperClements Vej.Ved Skipper Clements Vej ligger Hobrovej ca. 1,5 m højere end banen. Denne højdeforskeler bestemt af en generel opmåling ved overflyvning og er derfor behæftetmed en usikkerhed. Niveauforskellen mellem Hobrovej og oversiden af broen overbanen vil være ca. 5 m. På grundlag af Vejreglernes krav til den maksimalt tilladeligehældningen af vejen, kan længden af vejstrækningen mellem Hobrovej og broenbestemmes. Det er ikke muligt at gennemføre den linjeføring, der er foreslået afSvenstrup Samråd. Hertil er afstanden mellem banen og Hobrovej for kort.Forslaget er derfor bearbejdet således, at tilslutningen til Hobrovej udføres med ens-kurve, der placeres enten nord, eller syd for den foreslåede krydsning med banen.Der er i alt skitseret fire linjeføringer, A, B, C og D, se Figur 5-7.Figur 5-7På baggrund af Svenstrup Samråds forslag er der skitseret fire linjeføringerLøsningsforslagene baseres på de samme geometriske forudsætninger til vej- ogbroanlæg som <strong>Banedanmark</strong>s forslag til en broløsning syd for den eksisterendeoverkørsel. Dvs. at erstatningsvejen anlægges tosporet med en kombineret gang- ogG:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


30/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARcykelsti i begge sider. Dette giver en samlet vejbredde på 13,4 m. Der er desudenanvendt samme krav til frihøjde over banen.5.3.2 Linjeføring AVed linjeføring A tilsluttes den nye erstatningsvej det eksisterende signalreguleredekryds Hobrovej/Skipper Clements Vej. Herefter slår erstatningsvejen et skarptsving mod syd og løber parallelt med banen på en dæmning indtil der er opnået entilstrækkelig højde til at krydse banen. Vejdæmningen etableres med skråningsanlæg2 mod Hobrovej og med lodrette spunsvægge mod banen på den højeste del.Banen krydses i en skrå skæring. Broen udformes som en in-situ støbt pladebromed en længde på 40-50 m.Udover banen skal Dall Møllevej (sidevejen) og Guldbækken krydses over niveau,da den nye vej ved begge krydsninger fortsat forløber på en høj vejdæmning, da deteksisterende terræn falder en del fra banen og ned til Guldbækken. Begge broerforeslås udformet som præfabrikerede firkanttunneler.Erstatningsvejen tilsluttes Dall Møllevej omtrent samme sted som det fremlagtehovedforslag i høring (Efterfølgende benævnt "broløsningen").Linjeføring A medfører, at der, syd for erstatningsvejens tilslutning til det eksisterendesignalregulerede kryds Hobrovej/Skipper Clements Vej, skal eksproprieressyv beboelsesejendomme langs Hobrovej. Der henvises til Figur 5-7.5.3.3 Linjeføring BVed Linjeføring B tilsluttes den nye vej, som ved linjeføring A, i det eksisterendesignalregulerede kryds Hobrovej/Skipper Clements Vej. Herefter slår erstatningsvejenet skarpt sving mod nord og løber parallelt med banen på en dæmning, indtilder er opnået en tilstrækkelig højde til at krydse banen. Vejdæmningen etableresmed skråningsanlæg 2 mod Hobrovej og med lodrette spunsvægge mod banen påden højeste del.Erstatningsvejen krydser banen tilnærmelsesvist vinkelret på denne. Broen udformessom en in-situ støbt pladebro med en længde på ca. 40 m.Strækningen mellem krydsningen af jernbanen og Dall Møllevej(sidevejen) er tilstrækkeliglang til at erstatningsvejen kan krydse Dall Møllevej (sidevejen) i eksisteredeniveau. Af hensyn til krav til frihøjden af faunapassagen (se afsnit 3.1), erdet dog nødvendigt at krydse Guldbækken ca. 2 - 3 m over eksisterende terræn.Broen foreslås udformet som en præfabrikeret betonfirkanttunnel.Linjeføring B medfører, at der, nord for erstatningsvejens tilslutning til det eksisterendesignalregulerede kryds Hobrovej/Skipper Clements Vej, skal eksproprieresén ejendom, virksomheden Peis Maskinforretning på Hobrovej.For at friholde ejendommene syd for Skipper Clements vej føres erstatningsvejennordover i en sløjfe over banen. Erstatningsvejen tilsluttes Dall Møllevej omtrentG:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 31/49samme sted som det fremlagte hovedforslag i høring (broløsningen). Sammenlignetmed broløsningen giver det en omvej for biler og cykler, der skal krydse banen påca. 300 m.5.3.4 Linjeføring CLinjeføring C har samme tracé som linjeføring B frem til krydsningen med DallMøllevej (sidevejen), hvorefter vejen føres i samme tracé som den eksisterendeDall Møllevej (sidevejen) frem til den tværgående vej Dall Møllevej.Af hensyn til krav til frihøjde af faunapassage er det dog nødvendigt at krydseGuldbækken ca. 2 - 3 m over eksisterende terræn (se afsnit 3.1). Broen foreslåsudformet som en præfabrikeret betonfirkanttunnel.Linjeføring C medfører, at der, nord for erstatningsvejens tilslutning til det eksisterendesignalregulerede kryds Hobrovej/Skipper Clements Vej, skal eksproprieresén ejendom, virksomheden Peis Maskinforretning på Hobrovej.For at friholde ejendommene syd for Skipper Clements vej føres erstatningsvejennordover i en sløjfe over banen. Sammenlignet med broløsningen giver det en omvejfor biler og cykler, der skal krydse banen på ca. 250 m. Erstatningsvejen tilsluttesDall Møllevej omtrent samme sted som det fremlagte hovedforslag i høring(broløsningen).5.3.5 Linjeføring DI det bearbejdede forslag, linjeføring D, er broen over banen placeret umiddelbartøst for krydset mellem Hobrovej og Skipper Clements Vej. På grund af kravet tilhældningen og dermed til længden af rampen mellem Hobrovej og broen tilsluttesden nye erstatningsvej ca. 150 m nord for det signalregulerede kryds Hobrovej/SkipperClements Vej.Sammenlignet med broløsningen giver dette en omvej for biler og cykler, der skalkrydse banen på ca. 360 m.Såfremt det vælges at etablere tilslutningen af den nye erstatningsvej til Hobrovejsom et vigepligtsreguleret kryds, vil der være trafiksikkerhedsmæssige problemer iforhold til det signalregulerede kryds Hobrovej/Skipper Clements Vej. Vælges det istedet at lave det nye kryds signalreguleret, vil der være to tætliggende signalreguleredekryds, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Da Linjeføring D indeholder trafiksikkerhedsmæssigeproblemer indgår dette forslag ikke i det følgende.5.3.6 Krydsning af Dall Møllevej/MosevangenVed linjeføring A er det forudsat, at der etableres en ny bro, der fører erstatningsvejenover Dall Møllevej/Mosevangen. Det vil være muligt at opnå en betydeligbesparelse, hvis denne bro kan undlades. Broen kan kun undlades hvis Dall Møllevej(sidevejen) lukkes.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


32/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARSåfremt Dall Møllevej (sidevejen) lukkes af den nye erstatningsvej vil Dall Møllevej(sidevejen) fremover være en blind vej, der ender ved indkørslen til nr. 15. DallMøllevej 15 vil have vejadgang ad den nuværende Dall Møllevej mod syd.Den resterende del af Dall Møllevej, nord for den nye erstatningsvej, og Mosevangenhar forbindelse til Hobrovej via en underføring under banen ca. 1 km nord forden eksisterende overkørsel ved Dall Møllevej. Der er dog tale om en bro med enlav frihøjde på 3,05 m (afskiltet til 2,5 m), se Figur 5-8, hvilket er for lavt for f. ekslastbiler og redningskøretøjer. Alternativt kan broen udskiftes, sådan at den får enstørre frihøjde. Herved vil ejendommene på østsiden af den nye erstatningsvej havevejadgang via broen, der fører Mosevangen under banen. Da det er meget udgiftskrævendeat etablere en adgangsvej under banen, kan den resterende del af DallMøllevej (nord for den nye erstatningsvej) forbindes med erstatningsvejen via enrampe, der etableres i det nuværende trace for den del af Dall Møllevej, der liggernord for erstatningsvejen.Figur 5-8Facade af bro (bro nr. 21164), Underføring af MosevangenVed forslag B krydser erstatningsvejens tracé, den eksisterende Dall Møllevej(sidevejen) i det eksisterende niveau. Der kan etableres et vigepligtsreguleret vejkrydsog løsningen medfører ingen restriktioner for de nuværende brugere af vejen.Ved forslag C, følger erstatningsvejens tracé den eksisterende Dall Møllevej (sidevejen)over Guldbækken til indkørslen til Dall Møllevej nr. 15, hvorefter den nyevej fortsætter over marken mod banen. Dette vil medføre en opgradering af DallMøllevej (sidevejen) og en udskiftning af den eksisterende bro over Guldbækken.Denne løsning betyder at Dall Møllevej (sidevejen) og Mosevangen fortsat hængersammen og er tilsluttet Dall Møllevej.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 33/49De bearbejdede forslag, linjeføring A og B, følger den af Svenstrup Samråd foreslåedelinjeføring og krydser Dall Møllevej/Mosevangen lige efter indkørslen tilDall Møllevej 15.5.3.7 ArealforholdLinjeføringsforslag A vil berøre ni ejendomme, udover banearealer. Øst for banenvil løsningen medføre delvis ekspropriation af landbrugs-/engarealer på to ejendomme- hvor jorden i dag fremstår som hhv. dyrket og udyrket engområde. Forslagetvil vest for banen berøre syv beboelsesejendomme i byzone, som alle vilblive eksproprieret.Løsningsforslag B og C vil berøre fire ejendomme, udover banearealer. Øst forbanen vil løsningen medføre delvis ekspropriation af landbrugs-/eng-/ og fredsskovarealerpå tre ejendomme, hvor jorden i dag fremstår som hhv. mark i omdrift,udyrket engområde og forholdsvis nyplantet fredsskov. Løsningen vil vest for banenberøre én erhvervsejendom i byzone, som vil blive eksproprieret.Endvidere inddrages et mindre areal fra banen til nyt vejanlæg.I Tabel 5-4 ses anslåede udgifter til ekspropriation for hver af de tre forskellige linjeføringerA, B og C.Ejendom Linjeføring A Linjeføring B Linjeføring CHobrovej nr. 717 - Ca. 11mio. kr. 3 Ca. 11mio. kr.Hobrovej nr. 719 Ca. 1.8 mio. (+100.000 i - -flytteomk.) kr. 4Hobrovej nr. 721 Ca. 1.25 mio. (+100.000 - -i flytteomk.) kr.Hobrovej nr. 723 Ca. 1.5 mio. (+100.000 i - -flytteomk.) kr.Hobrovej nr. 725 Ca. 1.6 mio. (+100.000 i - -flytteomk.) kr.Hobrovej nr. 727 Ca. 1.65 mio. (+100.000 - -i flytteomk.) kr.Hobrovej nr. 729 Ca. 980.000 (+100.000 i - -flytteomk.) kr.Hobrovej nr. 731 Ca. 1.25 mio. (+100.000i flytteomk.) kr.- -Landbrugs-/eng-/og fredsskovarealerøst forbanenAnslået total0.30 mio. kr.Ca. 11.0 mio. kr. (inkl.flytteomkostninger)0.60mio. krCa. 11.6mio. kr.0.30mio. kr.Ca. 11.3mio. kr.3 Prisen afhænger bl.a. af, hvilken løsning det ender med for virksomheden: lukning ellerflytning, samt hvorvidt restejendommen (hvis der er en sådan) kan anvendes. Erstatningenfor PEIS er skønnet på baggrund af den offentlige vurdering og almindeligt tilgængeligeregnskabstal. Erstatningsskønnet er behæftet med en usikkerhed på +/- 50 %. Nedrivningog bortskaffelse af bygningerne på ejendommen er ikke medtaget.4 Vurderingen bygger på 2010 tal fra OIS.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


34/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARTabel 5-4 Anslåede ekspropriationsudgifter ved linjeføring A, B og C (prisniveau 2012).Den del af erstatningsoverslaget, der berører erhvervsvirksomheden på Hobrovej717, er behæftet med en relativ stor usikkerhed. Erstatninger til erhvervsvirksomhederfastsættes på baggrund af flere forhold. Virksomhedens aktuelle økonomisketilstand er afgørende for hvilket erstatningsprincip der skal anvendes, ligesom enrealistisk tidsplan for overtagelse af ejendommen skal være til stede. Det er derforikke realistisk at vurdere erstatningens størrelse mere præcist uden en dialog medvirksomheden. Den skønsmæssige erstatning er fastsat ud fra de almindeligt tilgængeligeregnskabstal og oplysninger om antal ansatte, samt gældende ejendomsvurdering.5.3.8 Naturmæssige forholdDe naturmæssige forhold for hele området omkring Svenstrup er undersøgt i forbindelsemed vurderingen af de fire løsningsforslag i screeningsrapporten fra november2010. Disse undersøgelser vil blive anvendt til at vurdere forslaget medden nordlige linjeføring.De forslåede linjeføringer krydser 2-3 kortlagte naturområder, der alle er eng. Områderneer værdisat som moderat til ringe på baggrund af forekomst af arter, primærtplanter og områdets struktur. Udyrkede naturarealer bør påvirkes mindst muligt.Det gælder især arealer med moderat eller bedre naturværdi (N-91 og N92) seFigur 5-9. I henhold til naturbeskyttelseslovens (LBK nr. 933 af 24/09/2009) § 3må der ikke foretages ændringer i tilstanden af søer over 100 m 2 , udpegede vandløb,heder, moser, og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og biologiskeoverdrev, når disse enkeltvis eller tilsammen er større end 2.500 m 2 .Figur 5-9 Naturværdi af de kortlagte naturområder omkring Svenstrup på en skala fra 1-5, hvor 1 er bedst (fra "Screening af overkørsler i Skørping, Ellidshøj og Svenstrup"fra d. 16. nov. 2010).G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 35/49I modsætning til det tidligere løsningsforslag 1 i screeningsrapporten, vil den nyeerstatningsvej skulle krydse et beskyttet sten- og jorddige langs østsiden af banen. Ihenhold til Museumslovens § 29a må der ikke ske tilstandsændringer af beskyttedesten og jorddiger.Der er ikke registreret biotoptypiske arter, orkideer, sjældne planter eller bilag IVpadder eller krybdyr i området for det nordlige løsningsforslag. I forhold til bilagIV arter, er der registreret stor aktivitet af både syd- og skimmelflagermus over allegræsmarker og enge i området. Herudover benyttes Guldbækken som transportvejfor vandflagermus, og enkelte individer jager også over den. Der blev ikke fundetkolonier af flagermus i nogen af de træer, der risikerer fældning i forbindelse medde fire første løsningsforslag, men dette vil skulle undersøges nærmere i forhold tilden nye erstatningsvej, for den del der ligger uden for det tidligere undersøgte område.Af hensyn til vandflagermus anbefales det at undgå endnu en vejføring henoverGuldbækken. Alternativt bør man benytte/udskifte den gamle bro, sådan at flagermusenefortsat kun skal passere under én bro. Bygges der en ny bro, skal afstandenmellem den gennemsnitlige vandspejlshøjde i åen og broens underside være mindst2 m for at sikre at færrest mulige dyr flyver over broen og dermed risikerer at bliveramt af biler.5.3.9 PlanforholdDer findes et større område med vejledende registreret § 3 eng, der krydses af/inddrages af løsningsforslaget. Herudover krydses Guldbækken, der også er beskyttetaf § 3 i naturbeskyttelsesloven. For at anlægge erstatningsvejen vil der skullesøges dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 for hhv. engarealerne og åen,samt fra vandløbsmyndighederne til at udskifte/anlægge en ny bro over Guldbækken.Linjeføring B og C vil krydse gennem et område med fredsskov beskyttet af § 8 iskovloven (LBK nr. 945 af 24/09/2009). I henhold til skovloven skal fredsskovpligtigearealer holdes bevokset med træer, der danner, eller som inden for et rimeligttidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer. Hvor der fældes træer ifredsskov, skal der rejses erstatningsskov på et areal, der svarer til 110-200 % afdet oprindelige areal.Omkring Guldbækken findes en å-beskyttelseslinje, som krydses. For at etablereerstatningsvejen i dette område skal der søges dispensation fra å-beskyttelseslinjen.Langs østsiden af banen findes et vejledende registreret § 29a (museumsloven)sten- og jorddige som krydses. Skal erstatningsvejen føres på en dæmning overdette dige, skal der søges om dispensation.Herudover krydser løsningsforslagene en overordnet rekreativ sti og en planlagtrekreativ sti, der skal forbinde de rekreative områder langs Guldbækken på tværs afbanen, se Figur 5-10.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


36/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARFigur 5-10Forslag til indsatser langs Hobrovej fra "Områdefornyelse i Svenstrup, Byfornyelsesprogram,Aalborg Kommune, Marts 2008"5.3.10 AnlægsoverslagDer er herunder angivet et anlægsoverslag for de tre bearbejdede forslag. Det skalbemærkes, at det er valgt at anvende et korrektionstillæg på kun 30 % af hensyn tilsammenligning med det fremlagte hovedforslag i høring (broløsningen), da detvurderes, at der er foretaget en tilstrækkelig detaljeret gennemgang af de tre forslagtil alternative linjeføringer, til at retfærdiggøre dette valg.Høringsudgave Forslag i høringssvar nr. 6Svenstrup - tunnel Svenstrup - bro Linjeføring A Linjeføring B Linjeføring CVej 9.500.000 13.500.000 14.500.000 16.700.000 16.300.000SporBro over banen 18.200.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000Bro over vej 4.800.000Bro over vandløb 4.600.000 2.700.000 2.700.000Tunnel under banen 33.600.000Cykel- og gangtunnelPerronarbejderCykelstiElevator 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000Nedlæggelse af overkørsel (sikringsanlæg) 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000Areal- og rettighedserhvervelse 325.000 325.000 11.000.000 11.600.000 11.300.000Konsulent (projektering/udbud/tilsyn) (12%) 5.529.000 4.161.000 5.586.000 5.118.000 5.034.000Korrektionstillæg (30%) 15.481.200 11.650.800 15.640.800 14.330.400 14.095.200Indeksregulering til prisniveau 2012 4.914.800 3.513.200 5.223.200 4.901.600 3.920.800TOTAL 72.000.000 54.000.000 73.000.000 67.000.000 65.000.000Figur 5-11Anlægsoverslag i mio. kr. inkl. 30 % korrektionstillæg5.3.11 Vurdering af fordele og ulemperI Tabel 5-5 ses konsekvenser for hver af de tre bearbejdede forslag, linjeføring A,B og C, i forhold til fremlagte hovedforslag i høring (broløsningen).Konsekvenser Broløsning A B CIndbliksgener X X - -Bro ved Dall Møllevej - X - -Afbrydelse af Dall Møllevej(sidevej)- - X X2 Broer over Guldbækken - X X -Total ekspropriation af syvboligejendomme- X - -Total ekspropriation af virksomhed- - X XG:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 37/49Længste erstatningsvej - - X -Korteste erstatningsvejXBilligste erstatningsanlæg X - - -Dyreste erstatningsanlæg - X - -Visuel påvirkning af landskabXXTracé gennem fredsskov - - X XNy vej gennem engareal X X - -Gennembrydning e.lign. afsten- og jorddige- X X XTabel 5-5Vurdering af konsekvenser ved linjeføring A, B og C set i forhold til hovedforslageti høring, broløsningen.5.3.12 KonklusionDet bearbejdede forslag, linjeføring A, fravælges, da det er den dyreste løsning afde tre bearbejdede forslag. Dette skyldes hovedsageligt, at løsningen vil betydeekspropriation af syv boliger langs Hobrovej. Løsningen har også de største konsekvenserfor naturen i området.Det bearbejdede forslag, linjeføring B fravælges primært på grund af, at løsningsforslageter dyrere end linjeføring C, har den længste erstatningsvej og omfatter enekstra bro over Guldbækken.Af de tre betragtede løsningsforslag nord for Dall Møllevej er linjeføring C denbedste løsning. Linjeføring C vurderes imidlertid at være i størrelsesordenen 11mio. kr. dyrere end ”Broløsningen".Det skal endvidere bemærkes, at løsning C forudsætter ekspropriation af erhvervsvirksomhedenPeis Maskinforretning, hvilket ikke er tilfældet ved "Broløsningen",hvor der ikke er behov for at ekspropriere hverken boliger eller erhverv.Fordelen ved linjeføring C i forhold til "Broløsningen", er den mindre højdeforskelfra tilslutningen af erstatningsvejen ved krydset Skipper Clements Vej/Hobrovej tilkrydsningen af banen. Da Hobrovej på dette sted ligger højere (ca. 1,5 m) end ved"Broløsningens" tilslutning længere syd på, kan længden af S-kurven, der er nødvendigfor at føre erstatningsvejen op i en tilstrækkelig højde, til at den kan krydsebanen, reduceres. Dette reducerer ligeledes arealet, der kræves til vej og dæmning.Linjeføring C giver imidlertid øget omvejskørsel, hvilket særligt kan være problematiskfor cyklister, der skal krydse banen.For "Broløsningen" skal risikoen for indblik til ejendomme på begge sider af Hobrovejhåndteres. En mulighed for at håndtere dette, er at sætte en skærm op på broenog ned af rampen, dette vil dog umiddelbart gøre bro og rampe, visuelt meremarkant i bybilledet.Tilslutningen til Hobrovej er mere optimal ved linjeføring C end ved "Broløsningen",da Hobrovej ikke ligger i kurve og tilslutning vil kunne ske i et eksisterendesignalreguleret kryds ved linjeføring C.Set i forhold til natur er der fordele og ulemper ved såvel linjeføring C som "Broløsningen".G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


38/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARLøsning C krydser åbeskyttelseslinjen ved Guldbækken og den medfører opbygningaf en ny bro over Guldbækken til erstatning for den eksisterende. Desuden villøsningen medføre fældning af fredsskov samt krydsning af et beskyttet sten- ogjorddige.Løsningsforslag C er til gengæld mere skånsom end ”broløsningen”, når det gælderpåvirkning af engarealer, idet den anlægges delvist på/ved eksisterende vejtracé(Dall Møllevej - sidevejen) gennem engarealerne, hvorfor påvirkningen af naturenmindskes."Broløsningen" er af <strong>Banedanmark</strong> vurderet som en nødvendig og tilstrækkeligerstatning for overkørslen. Realisering af løsning C vil funktionelt ligge på sammeniveau som de tidligere undersøgte hhv. bro- og tunnelløsninger syd for stationen,men løsning C vil ikke kunne rummes inden for projektets bevilgede anlægsbudgetog vil derfor kræve lokal medfinansiering, hvis det skal realiseres.5.4 Høringssvar nr. 7Grund- og husejere på Hobrovej og Cypresvej i Svenstrup peger på to alternativeløsningsforslag, hvor der ændres i <strong>Banedanmark</strong>s tidligere forslåede løsningsforslag1 og løsningsforslag 4 i screeningsrapporten.Som alternativ til løsningsforslag 1 foreslår de, at erstatningsvejen føres længeremod nord til tilslutning med Hobrovej ved Skipper Clement vej. Erstatningsvejenanlægges i traceet for Dall Møllevej (sidevejen) frem til nr. 15 hvorefter vejen føresgennem eng-/landbrugs- og skovarealer til en sløjfe under banen. Ændringsforslageter sammenligneligt med høringssvar nr. 6 med undtagelse af, at erstatningsvejenføres i en tunnel under banen, mens der i høringssvar nr. 6 er foreslået at erstatningsvejenføres på en bro over banen.Løsningsforslag 4 foreslår de ændret ved at "sløjfen" flyttes knap 100 m længeremod syd for at gøre det muligt at tilslutte erstatningsvejen til Hobrovej i krydsetved Lejrevej.De to forslag er vist i Figur 5-12, hvor løsningsforslag 1 ses med rød og løsningsforslag4 er vist med grøn.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 39/49Figur 5-12Bearbejdede forslag til linjeføringer for de to alternative løsningsforslag frahøringssvar 7. Løsningsforslag 1 og 4 er vist med hhv. rød og grøn.5.4.1 Løsningsforslag 1Mulige linjeføringer for løsningsforslag 1 er de samme linjeføringer som for debearbejdede linjeføringer til høringssvar nr. 6. Der er taget udgangspunkt i linjeføringC i input til høringssvar nr. 6, da denne er vurderet som den bedste løsning afde tre bearbejdede linjeføringer.Niveauforskellen mellem sporene og Hobrovej samt det lavtliggende terræn i Østerådalenvil betyde en længere rampe vest for banen og en kortere rampe øst for banenved en tunnelløsning.For beskrivelse af linjeføringen, trafikal-, areal-, plan og miljømæssge forhold henvisesder til beskrivelse af linjeføring C i særskilt notat vedr. høringssvar nr. 6. Nedenforer angivet på hvilken måde tunnelløsningen adskiller sig væsentligt herfra.For at opnå en tilstrækkelig frihøjde skal erstatningsvejen formentligt føres undergrundvandsniveauet og der vil derfor være behov for at etablere en tæt konstruktionbestående af lodrette spunsvægge på hver side af erstatningsvejen og en betonbundpladeunder vejen. Dette er fordyrende i forhold til en broløsning i samme linjeføring.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


40/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARLøsningsforslagets trafikale, areal-, plan- og naturmæssige forhold er gennemgået,og for at vurdere forslaget ses fordele og ulemper listet i Tabel 5-6.FordeleBrug af eksist. vej på en del af strækningenIngen boliger berøres, hverken mht.ekspropriation eller indblikUlemperLang erstatningsvejTotalekspropriation af erhvervsejendomGennemskærer landbrugsareal (restarealkan ikke dyrkes)Lav hastighedUdskiftning/etablering af to broerLinjeføring igennem fredskovForventet tilstandsændring af beskyttetsten- og jorddigeDyr løsningTabel 5-6Fordele og ulemper for høringssvar 7 - nordlig rød løsning5.4.2 Løsningsforslag 4Løsningsforslag 4 foreslås ændret ved at "sløjfen" flyttes knap 100 m længere modsyd for at gøre det muligt at tilslutte erstatningsvejen til Hobrovej i krydset vedLejrevej. Denne ændring er minimal i forhold til løsningsforslaget i screeningsrapportenog der er derfor kun angivet herunder hvor det ændrede løsningsforslag adskillersig væsentligt i forhold til det oprindelige løsningsforslag 4 i screeningsrapporten.Tilsvarende løsningsforslag 1 ligger løsningen så langt fra overkørslen, at den ikkekan fungere som erstatning for den eksisterende overkørsel. Løsningen vil derfor ihøjere grad end de øvrige løsninger føles som en omvej eftersom "sløjfen" i detforeslåede ændrede løsningsforslag er blevet flyttet yderligere knap 100 m modsyd.Trafiksikkerhedsmæssigt etableres tilslutningen af den forlagte Dall Møllevej i detændrede forslag 4 i et signalreguleret kryds ved Lejrevej, på en strækning med godoversigt og få sideveje.I forhold til screeningsrapporten angivelse af er det en fordel trafiksikkerhedsmæssigtat erstatningsvejen tilsluttes i et signalreguleret kryds ved Lejrevej i det ændredeløsningsforslag 4. Ulempen forbundet hermed er en længere erstatningsvej ogdermed en længere omvej. Den længere erstatningsvej medfører en fordyrelse iforhold til det oprindelige løsningsforslag.5.5 Høringssvar nr. 16 (3 alternative forslag)Grund- og husejere på Svenstrup Banevej i Svenstrup peger i deres fælles høringssvarpå tre løsningsforslag som alternativ til <strong>Banedanmark</strong>s forslag, "Broløsningen".De tre forslag er vist i Figur 5-13, hvor løsningsforslag 1 ses med blå, løsningsforslag2 er vist med grøn og løsningsforslag 3 er vist med rød.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 41/49Figur 5-13Linjeføringer for de i høringssvar nr. 16 fremsatte tre alternative løsningsforslag.5.5.1 Løsningsforslag 1 (blå)Løsningsforslag 1 er identisk med "Tunnelløsningen" fremsat i offentlig høring.Samtidig foreslås det, at tilslutningen til Hobrovej laves som en højresvingsbane iforbindelse med et lysreguleret kryds. Kun de to sidstnævnte forhold om tilslutningentil Hobrovej er vurderet i det følgende, da fordele og ulemper mellem bro- ogtunnelløsningen kan hentes fra tidligere udarbejdede rapporter.Trafiksikkerhedsmæssigt tilsluttes den forlagte Dall Møllevej til Hobrovej på enstrækning med gode oversigtsforhold. Der er ydermere få sideveje, hvorfor denekstra sidevej, som erstatningsvejen bliver, ikke forringer trafiksikkerheden påstrækningen. Nedlæggelse af t-krydset ved den nuværende tilslutning kan forventesat forbedre trafiksikkerheden i det centrale Svenstrup.Umiddelbart vurderes det ikke at være nødvendigt med hverken signalreguleretkryds eller højresvingsbane til Hobrovej. Pladsen er trang i krydset Hobrovej/nyerstatningsvej med den forslåede løsning og en højresvingsbane vil betyde at vejenskal udvides med yderligere ca. 3,5 m i en strækning før krydset.5.5.2 Løsningsforslag 2 (grøn)Løsningsforslag 2 svarer i sin linjeføring til løsningsforslag 1, men er blot flyttetlængere mod nord således, at der etableres en tunnel under banen ved den nuværendeoverkørsel. Mellem banen og tilslutningen til Hobrovej foreslås det, at etablereen tilsvarende s-kurve som i tunnelløsningen på p-pladsen nord for stationen. Idenne forbindelse foreslås det, at etablere en mindre p-plads syd for stationen somerstatning herfor. Et identisk forslag har tidligere været fremsat af Svenstrup Samrådog fremsendt til Aalborg Kommune d. 17. december 2011. COWIs svar på detteforslag er indarbejdet og suppleret nedenfor.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


42/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARDa afstanden til naboejendommene ved overkørslen er meget lille, vil det værenødvendigt at ekspropriere de nærmeste ejendomme og etablere lodrette spunsvæggepå hver side af erstatningsvejen.Trafikale forholdLøsningsforslag 2 er meget lig "Tunnelløsningen", som tidligere er fremsat i offentlighøring, med hensyn til trafiksikkerhed for selve vejforløbet. I forhold til"Broløsningen" vil det formentlig vise sig nødvendigt at gøre svinget ind underbanen endnu skarpere, hvilket kan afstedkomme krav om yderligere nedskiltning afhastigheden.To meget nærtliggende kryds er ikke hensigtsmæssigt. Der er i tidligere forslag fraSvenstrup Samråd fremsat et forslag om at imødegå dette ved at omlægge det nuværendekryds mellem Godthåbsvej og Hobrovej, hvilket vil kræve, at det signalreguleredekryds omlægges/flyttes og at minimum én ejendom totaleksproprieres.P-plads til nærstationen fjernes i forslaget. Forslaget angiver, at der kan etableresP-pladser syd for stationen til erstatning herfor.ArealforholdØst for banen vil løsningsforslaget betyde at 3 ejendomme skal totaleksproprieres.De 3 ejendomme hhv. matr.nr. 10o, 10b og 6aa m.fl. Sdr. Svenstrup By, Svenstrup(hhv. Dall Møllevej 2, 3 og 5) vil være beliggende for tæt på linjeføringen.Det bør undersøges nærmere om Dall Møllevej (sidevej) og Svenstrup Banevejstilslutning kan fastholdes eller om der skal eksproprieres noget areal til at disse kanændres. Derudover skal vejadgangen til ejendomme øst for den eksisterende overkørselændres.Vest for banen betyder løsningsforslaget at en del af de eksisterende parkeringspladserbeliggende på <strong>Banedanmark</strong> areal inddrages. På arealet er der noteret fredskov.Plan- og naturmæssige forholdForslaget har en mindre miljømæssig og visuel indgriben i Østerådalen. Dog erforslaget indenfor åbeskyttelseslinjen ift. Guldbækken nord for den eksisterendeoverkørsel.Ingen indbliksgener og reduceret støjpåvirkning ved en tunnelløsning frem for enbroløsning. - Det bynære område omkring stationen vil generes betydeligt af entunnel under banen med det foreslåede linjeføring.Parkeringspladsen, som inddrages til opkørsel af erstatningsvejen er registreret somfredsskov. I henhold til skovlovens (LBK nr. 945 af 24/09/2009) § 8 skal fredsskovpligtigearealer holdes bevokset med træer, der danner, eller som indenfor etrimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede træer.Hovedsageligt på vestsiden, men også på østsiden, af banen findes kommuneplanramme6.1.T2, der udlægger området til teknisk anlæg. På vestsiden af banen findeskommuneplanramme 6.1.C3, der udlægger området til centerområde, dette områdeberøres dog kun perifært.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 43/49Lokalplan 02-045 berøres af løsningsforslaget, området er udlagt til lokalbanen oger stort set sammenfaldende med kommuneplanramme 6.1.T2.Løsningsforslagets trafikale, areal-, plan- og naturmæssige forhold er gennemgået,og for at vurdere forslaget ses fordele og ulemper listet i Tabel 5-7.FordeleDer skal ikke anlægges en vej gennemet naturområde (parkeringspladsenundtaget).Meget kort omvej, tæt på den eksisterendeovergang.Området til opkørsel af erstatningsvejenpå vestsiden af banen er udlagt til tekniskeanlæg.Arealet vest for banen er ejet af <strong>Banedanmark</strong>Ingen indbliks- og støjgener ved entunnelløsning.UlemperDer skal måske rejses erstatningsskov,idet parkeringspladsen er registreretsom fredsskov.Total ekspropriation af 3 ejendomme.Nødvendigt at ændre tilslutning af eksisterendeveje øst for banen til erstatningsvejensamt vejadgang for ejendommetæt på den eksisterende overkørsel.To nærtliggende kryds ved tilslutningentil Hobrovej. Dette er fordyrendeKræver at P-plads inddrages og at derskal etableres erstatning herfor på arealsyd for stationen.Risiko for at det vil være nødvendigt atforetage yderligere hastighedsnedsættelser.Fordyrelse af projektetFlere driftsomkostningerTabel 5-7 Fordele og ulemper ved høringssvar nr. 16 -grøn, løsningsforslag 25.5.3 Løsningsforslag 3 (rød)For beskrivelse af linjeføringen 3, trafikal-, areal-, plan og miljømæssge forholdhenvises der til beskrivelse af linjeføring C i særskilt notat vedr. høringssvar nr. 6,idet forslagene er sammenfaldende.5.6 Høringssvar 16 (Brug af bro ved Runesvinget)I høringssvar nr. 16 påpeges det, at viadukten på Runesvinget kan være glat omvinteren. Borgerens kommentar forstås på den måde, at der kan være risiko for atbroen ikke kan anvendes i vinterperioden pga. at broen kan være glat, hvorfor detkan være umuligt at komme op ad broens stejle ramper.Broen ved Runesvinget har en lav vægtbegrænsning og tillader derfor kun lettekøretøjer.Umiddelbart vurderes det at anlægsarbejdet vil blive henlagt til de "varme" måneder,dvs. marts - november. Risikoen for tidsmæssigt sammenfald af lukning afSvenstrup Banevej under anlægsarbejdet og vinterlig vurderes derfor at være lille.Derudover vil entreprenøren blive pålagt at sikre, at der kun er lukket for adgang tilSvenstrup Banevej for redningskøretøjer mv. i kortere perioder.G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


44/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR5.7 Vendeplads ifm. nedlæggelse af overkørselI Svenstrup medfører nedlæggelsen af den eksisterende overkørsel, at der udoveretablering af en ny erstatningsvej skal sikres vendemuligheder både øst og vest forden nedlagte overkørsel. Planen for Svenstrup, der er udarbejdet i forbindelse medhøringen, viser etablering af én vendeplads, se Figur 5-14.Figur 5-14Vendeplads ved eksisterende overkørsel i Svenstrup der nedlæggesVendepladsen etableres som et hammerhoved på den østlige side er banen således,at der sikres adgang for distributionsbiler mv. På den vestlige side af banen vurderesdet ikke nødvendigt med etablering af en vendeplads. Løsningen er afstemt medAalborg Forsyning Renovationsvæsen.5.8 Gangbro ifm. nedlæggelse af overkørselNedenfor er vist et ortofoto af Svenstrup station, hvor de kommende elevatortårneer skitseret i forhold til den eksisterende gangbro, der forbinder de to perroner, seFigur 5-15 og et billede fra Støvring station, hvor der netop er etableret elevatortårnei forbindelse med en gangbro over sporene, se Figur 5-16.Elevatortårnene forventes at blive 3,26 m x 2,66 m (ydre mål) og forbindes tilgangbroen på den smalle led/side. I terrænniveau vil der ligeledes blive døre på densmalle side af tårnet, under gangbroen. Selvom det er her, at broen er understøttet,G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 45/49er der stadig god plads til at vente, såvel som at komme ind og ud af elevatoren,som det kan ses af Figur 5-16.På Svenstrup station vil der blive inddraget en del af det bevoksede areal under oglangs bagsiden af gangbroen, for at kunne placere elevatortårnet, såvel som at laveen logisk og sikker adgang til elevatoren.Elevatortårnet forventes at blive ca. 3,5 m højere end gangbroen, i stil med elevatortårnenepå Støvring station.Figur 5-15Ortofoto af Svenstrup station med gangbro ( placering af elevatortårne er vistmed blå)G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


46/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARFigur 5-16Foto fra Støvring station af gangbro med elevatortårneG:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag tilhøringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 47/49Bilag AStøjniveauer for DoktorparkenG:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag til høringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


48/49 <strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVARG:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag til høringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endelig version.docx


<strong>INPUT</strong> <strong>TIL</strong> HØRINGSSVAR 49/49G:\35 Projektprogram\Opgradering Hobro-Aalborg\Slutdokumentation\Web\Høringsnotat\Bilag til høringsnotat\3_03_06_Teknisk_vurdering_af_forslag_fra_høringsperioden_endeligversion.docx

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!