Danmarks hurtigste jernbane - Banedanmark

bane.dk

Danmarks hurtigste jernbane - Banedanmark

Danmarkshurtigste jernbaneDen nye bane København-Ringsted


Danmarks hurtigstejernbane færdig i 2018Flere togafgange,kortere rejsetidog færre forsinkelserI perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark en nydobbeltsporet, elektrificeret jernbane fra København overKøge til Ringsted. Banen bygges til hastigheder på op til250 km/t. for persontog og er Danmarks første jernbane,som kan betjene højhastighedstog.Hvorfor en ny jernbane?Den nuværende jernbane mellem København og Ringsted over Roskilde er en afde mest benyttede og vigtigste banestrækninger i Danmark. Banen bliver anvendtaf pendlere mellem København og det øvrige Sjælland samt til landsdækkende oginternational passager- og godstrafik.I dag er strækningen fuldt udnyttet og er blevet en trafikal flaskehals. Ved atbygge en ny bane mellem København og Ringsted over Køge bliver det muligt atfå en markant bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færreforsinkelser. Som Danmarks første højhastighedsbane skal den være med til atimødekomme fremtidens transportbehov.Rejsetidsbesparelser og nye trafikforbindelserMed den nye Køge Nord Station skabes der et centralt knudepunkt for skift tilog fra S-banen. Der bliver også mulighed for et parkér-og-rejs anlæg lige vedmotorvejen. Her fra kører togene til København, Vestsjælland, Fyn og Jylland samtvia Køge Station direkte til Næstved.> En rejse fra Køge Station til København H med S-tog varer i dag 38 minutter.Med regionaltog på den nye banestrækning via Køge Nord Station vil rejsenvare 24 minutter. Det svarer til en rejsetidsgevinst på 14 minutter. Uden stopKøge-København vil rejsetiden yderligere kunne bringes ned til 20 minutter.> Fra Haslev til København med regionaltog og skift til S-tog på Køge Stationtager det i dag 59 minutter. Med en direkte regionaltogsforbindelse på den nyebane tager rejsen 38 minutter. Det giver en rejsetidsbesparelse på 21 minutter.> En rejse fra Hårlev til København med Østbanen og med skift til S-toget påKøge Station varer i dag 61 minutter. Rejsen med Østbanen og skift i Køge tildet direkte regionaltog vil i fremtiden tage 45 minutter. Passagererne opnårdermed en tidsbesparelse på 16 minutter.Rejsemulighederne bliverforbedrede med den nye bane.> Rejsetidsbesparelser mellem København og andre byer er f.eks.:Odense 6 minutter og Næstved, Vordingborg og Nykøbing F 10 minutter.De fleste godstog flyttes fra den eksisterende bane til den nye bane. Detbetyder mulighed for forbedring af togbetjeningen på den eksisterende banevia Roskilde, Ringsted, Holbæk og Kalundborg.3


Den nye baneanlægges ud afKøbenhavn tæt påHolbækmotorvejen.Nederst i billedet sesHvidovre.Her skal banen liggeDen nye bane København-Ringsted går gennem kommunerne København, Hvidovre,Brøndby, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Ringsted. Denkommer blandt andet gennem tæt befolkede og trafikerede områder samt historiske,kulturelle og rekreative steder.Den nye jernbane følger hovedsageligt motorvejsnettet, men den tager hensyntil fysiske bindinger og pladsforhold. Det kan være vejanlæg, bygninger ogmiljøfølsomme områder samt krav til jernbanens kurver. Det betyder, at jernbanenshelt tætte beliggenhed ved motorvejen må afvige nogle steder. Flere steder skaljernbanen krydse motorvejen, tilstødende rampeanlæg og øvrige veje.Banens overordnede linjeføringBanens linjeføring begynder i Vigerslev ved Frugtmarkedet, hvor de to nye jernbanesporfletter ud fra den eksisterende bane. Banen føres i en stor bue ud af København,gennem Vigerslevparken og videre langs nordsiden af Holbækmotorvejen.Senere går den under og langs med sydsiden af motorvejen frem til VallensbækMose. Her krydser den over Motorring 4 og føres videre langs vestsiden af KøgeBugt Motorvejen til det store sving ved Skandinavisk Transport Center ved Køge.I Køge anlægger Banedanmark en ny station kaldet Køge Nord. Den får tilslutningtil S-banen, hvor der også bygges en ny station, og til Lille Syd banen i retningenKøge-Næstved. Der anlægges et ekstra spor fra Københavnsvej til Køge Station.Fra Køge Nord til Fjællebro anlægges de to nye jernbanespor nord for Vestmotorvejen.Fra Fjællebro til Ringsted Station anlægges sporene på sydsiden af deneksisterende bane.København HRoskildeNy EllebjergPå den nye banes hjemmesidewww.bane.dk/københavn-ringstedkan du se et kort over banen.Her kan du finde din adresse ogfølge, hvad der sker i dit nærområde.Vi opdaterer løbende kortet.RingstedKøge Nord StationKøgeDen nye baneEksisterende baneNy stationEksisterende station6 7


Der er brug for forbedrede jernbaneforbindelser, hvisjernbanen skal være en attraktiv valgmulighed for passagererog til godstransport i fremtidens transportbillede. En mereeffektiv togtrafik bidrager væsentligt til øget mobilitet ogsamfundsudvikling på et bæredygtigt grundlag.På tværs af landegrænserStrækningen København-Ringsted er af international betydning. Den indgår i dettranseuropæiske netværk som forbindelse mellem Skandinavien og det øvrigeEuropa. Det er ligeledes en vigtig strækning i godsbanekorridoren fra Nordsverigetil Norditalien.Mulighederne for at udvikle godstrafikken – og at give forbedrede forhold for deninternationale persontrafik – vil blive forøget med en fast Femern Bælt forbindelseog den tilhørende modernisering og udbygning af banen fra Ringsted til Rødby.I kontakt med borgerneBanedanmark er i tæt kontakt med borgerne og især de grundejere, der berøresdirekte af projektet. Det sker dels i forbindelse med midlertidige og permanenteekspropriationer, men også ved opmålings- og borearbejde, naturundersøgelser,arkæologiske udgravninger m.m. Det sker ved møder, telefonsamtaler og breve.Hjemmesiden anvender vi også til opdatering af aktiviteter i projektet, og deter bl.a. muligt at tilmelde sig som abonnent på nyheder om fremdriften. Nåranlægsarbejdet for alvor går i gang i 2013, vil vi med bl.a. skiltning vise omkørslerog vejomlægninger. I vores arbejde tager vi størst muligt hensyn til trafikanter ogbeboere langs banen.Parløb med motorvejsudbygningSamtidig med at Banedanmark anlægger den nye bane fra København over Køgetil Ringsted, udbygger Vejdirektoratet Køge Bugt Motorvejen fra seks til otte spormellem Greve Syd og Solrød Syd.Med to store anlægsprojekter i samme nabolag kommer begge myndigheder til atvære i tæt dialog med bl.a. borgere, virksomheder og kommuner i området. Derforsamarbejder Banedanmark løbende med Vejdirektoratet om både planlægning,ekspropriation, anlægsarbejde og kommunikation.Hensyn til natur og kultur langs banenVi tager hensyn til naturforhold og kulturarv langs banen. Vi forvalter museumslovenpå de steder, hvor vi skal anlægge banen, og samarbejder med Kulturarvsstyrelsen.Vi forvalter også naturbeskyttelsesloven på de arealer, der er nødvendigefor anlæg af banen. Det gør vi i samarbejde med Naturstyrelsen. Bemyndigelse tilat forvalte de to love har vi fået gennem anlægsloven og transportministeren.8 9


Tidsplan2011 2012 2013 20142015 2016 2017 2018> Jord- og grundvandsundersøgelser> Besigtigelse> Ekspropriation> Førstespadestik> Anlægsarbejde > Bygning af KøgeNord Station> Baneteknik > Baneteknik > Prøvekørsel> Støjafskærmning> Arkæologiske forundersøgelser> Broarbejdepilotprojekt> Indvielse> LedningsomlægningerMere informationPå hjemmesiden www.bane.dk/københavn-ringsted kan dufølge med i, hvad der aktuelt sker i projektet. Har du spørgsmål,kan du altid kontakte Banedanmark på 8234 0000 ellerkobenhavn-ringsted@bane.dkPå hjemmesiden kan du også tilmelde dig banens naboinformationsservice,så du løbende får nyheder på mail. Husk atsætte flueben ud for punktet København-Ringsted, når dutilmelder dig.Om BanedanmarkBanedanmark missionVi udvikler og leverer en sikker, pålideligog attraktiv jernbane, hvor vi løbendeforbedrer rettidighed, trafikinformationog effektivitet.Banedanmark visionFrem mod 2020 skaber vi fremtidensjernbane, som gør det muligt at fordoblepassager- og godstransporten.Banedanmarks opgaverDe cirka 2200 medarbejdere pålandsplan arbejder med at:> Planlægge, drive, fornyog vedligeholde statensjernbaneinfrastruktur> Styre og overvåge trafikkenpå jernbanenettet> Udarbejde de overordnedekøreplaner for det statsligejernbanenet> Tildele kapacitet til togoperatørerne> Fastsætte og opkræve afgifterfra operatørerne for at køre påjernbanenDen nye baneKøbenhavn-Ringsted missionVi bygger den nye jernbane mellemKøbenhavn og Ringsted som grundstenfor flere og hurtigere tog i og gennemDanmark.Den nye baneKøbenhavn-Ringsted visionVi anlægger Den nye bane København-Ringsted europæisk set best-in-classvia indkøb i et konkurrerende marked,udnyttelse af stordriftsfordele og deteknologiske muligheder.Med Den nye bane København-Ringsted opnås stort set en fordoblingaf banekapaciteten og mulighed forstørre udnyttelse af de tilstødendebaners kapacitet. Da der ikke i nyere tid iDanmark er anlagt jernbaner svarende tilden nye bane, lægger vi vægt på at læreaf sammenlignelige projekter i udlandet.Holland, Belgien og Frankrig er nogle afde lande, hvor vi får viden og erfaringom højhastighedsbaner. Det gælder både,når vi skal indkøbe materialer og hyremedarbejdere, og når vi vil udnytte stordriftsfordeleog teknologiske mulighederbedst muligt.Forsidefoto: Ny fransk bane. Fotos: RFF/Photolabservices, Getty Images og Peter Thornvig fotografi. Design: Punktum Design. Tryk: KLS Grafisk Hus. Oktober 20111011


Den nye bane København-RingstedI perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark en ny dobbeltsporet,elektrificeret jernbane fra København over Køge til Ringsted.Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t. for persontog oger Danmarks første jernbane, som kan betjene højhastighedstog.Folketinget vedtog anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted den 18.5.2010. Det samlede anlægsbudget er 10,4 mia. kr.BanedanmarkAmerika Plads 152100 København ØTelefon: 8234 0000Mail: kobenhavn-ringsted@bane.dkWeb: www.bane.dk/københavn-ringstedISBN nr. 978-87-7126-056-4

More magazines by this user
Similar magazines