IW Nyt nr. 126 - Inner Wheel Denmark

innerwheel.dk
  • No tags were found...

IW Nyt nr. 126 - Inner Wheel Denmark

INNER WHEEL DANMARKNr. 126Sept.2011INNERWHEEL33.ÅrgangHjulet drejer og kæden skifter ejermand


2 3IndholdNationalrepræsentanten skriver............................................................................4Ebeltoft IW har 50 års jublæum.........................................................................14Kulturgruppen af 2011 D47................................................................................15De nye distriktsbestyrelser........................................................................... 16-17Dåseringekæreste................................................................................................23Loppemarkeder............................................................................................. 24-25Bladet udkommer 4 gange årligti 3.300 eksemplarer.Næste nummer udkommer december 2011Deadline til næste nummer er:Søndag den 30. oktober 2011Som sædvanlig indlæg og billeder (der ikke er komprimerede)hver for sig i vedhæftede filer.Produktion og tryk: www.lundstrom-partners.dkRedaktøren skriverSå er sommeren vedat være ovre, vejrethar været nogetblandet – jeg må sige,jeg mindes ikke, derhar været så megetregn, som her i sommer.Siden sidst har jeg været til en del kædeoverrækkelseri forskellige distrikter. Menstørst var nu nok den nationale kædeoverrækkelsei Sønderborg, hvor BenedicteHaubroe videregav kæden til AnnaliseLarsen.Det var et meget flot arrangement,som man kan læse om på Inner WheelDanmarks hjemmeside under ”Informationfra Rådet”.Traditionen tro, er der i dette nummer billederaf de forskellige distriktsbestyrelser.Enkelte personer mangler på nogle afbillederne, men de var ikke tilstede, dafotografen var der.Hjulene har drejet i alle klubber og forhåbentliger I alle godt i gang med klubarbejdet.Foran os ligger Landsmødet. Jeg håber, atse rigtig mange af Jer derovre.Jeg håber ligeledes, at alle vil få et fantastiskInner Wheel år.Kirsten JakobsenRedaktør IW-NytRådskassererBirthe HamannBavnen 174300 HolbækTlf.: 5946 2056e-mail: kasserer@innerwheel.dkÅrsindsamlingenBetaling til Nordea Bank:Reg.nr. 1726, konto nr. 6274976703Indbetalingen bedes mærket medklubnavnMedlemsregistratorTove Galmstrup ChristensenEngvej 28370 HadstenTlf.: 8698 0236 / 4017 2236e-mail: register@innerwheel.dkAnsvarshavende redaktørKirsten Jakobsen, Margrethe Allé 152690 KarlslundeTlf.: 3161 1266e-mail: kj@sepro.dkInner Wheel effekterhos Jydsk Emblem Fabrik A/SEmblemer, navneskilte, klubvimplerKøb online - www.jef.dkJydsk Emblem Fabrik A/S+45 7027 4111 · www.jef.dkScan koden... og indhent mere information!Scan koden... og indhent mere information!


4 5Nationalrepræsentanten skriverKære Inner Wheelmedlemmer.Fællesskab og samhørighed.Hjulet i Inner Wheelhar drejet igen. Jeghar nu overtaget dettillidsfulde erhvervsom nationalrepræsentant for Inner WheelDanmark. Jeg vil her takke alle, som hartænkt på mig og deltaget i nationalkædeoverrækkelsenden 18. juni 2011 i Sønderborg.Der skal ikke mindst være en stor tak tilSønderborg Inner Wheel klub for en fantastiskdag den 18. juni. Det var et meget flotog overvældende arrangement.Vi har de seneste år i IW haft fokus på medlemstilgangog samarbejdet med de nordiskeog europæiske lande. Desuden har derværet et stort arbejde i gang med at tilpasseog forny vore danske love. Der skal herlyde en tak til Benedicte Haubro for en storindsats i de 2 år som nationalrepræsentant.Disse emner skal der fortsat være fokuspå, ligesom at der kommer en Conventioni april 2012.Der vil også komme fokus på nye tiltag.Fremtiden i Inner Wheel er i en forandringsproces.Vi bliver sammenlignet medandre tilbud til kvinder, som vi gerne såsom medlemmer. Vi er på vej ind i et konkurrencesamfundset fra tilbuddenes verden.Vi skal vinde i konkurrencen, for atnye medlemmer siger ja til os. Så vi skalvære opmærksomme på, hvad vi kan tilbyde,som noget særligt. Hvordan bliver vikonkurrencedygtige?Fokuspunkterne for de næste 2 år vil blive”Fællesskab og Samhørighed”.Fællesskabet i klubberne er meget vigtigt,for at vi kan have plads og overskud til nyemedlemmer. Det drejer sig om at sætte fokuspå, hvorfor vi ser os selv som en attraktivorganisation for nye medlemmer. Jeghar en forestilling om, at vi ved at styrkefællesskabet i klubberne vil vi kunne fortællepositivt om klublivet i Inner Wheelog på den måde blive interessante og attraktiveat være en del af for andre kvinder.Der har i flere år været arbejdet ihærdigt påat få ændret optagelsen af medlemmer pådet internationale plan – at kunne optagemedlemmer uden nogen særlig tilknytningtil Rotary Family. Det vil der fortsat arbejdespå. Vi må også gøre en indsats heri landet. Vi skal markedsføre os. Med etstærkt fællesskab i klubberne kan vi ogsåmarkedsføre os på en overbevisende mådeudadtil.I Norge har der i denne sommer været storlandesorg. Noget af det, som gjorde Norgesbefolkning stærk i sorgen var at dyrkefællesskabet. Fællesskabet gør vi menneskerstærke og modstandsdygtige – her forståetsom handlingsdygtige i at erhvervenye medlemmer og udvikle Inner Wheel.Med mit andet fokuspunkt ”Samhørighed”vil jeg arbejde for at udvikle samarbejdetmed Rotary. Jeg har kaldt det samhørighedfrem for afhængighed af Rotary. Jeghar læst og hørt sidste års Rotary- guvernører omtale samarbejdet medInner Wheel, som et punkt, der liggerRotary på sinde. Jeg tror, der er vilje til atudvikle samhørigheden i begge lejre. Detbetyder ikke, at dette samarbejde kommeraf sig selv. Vi må gøre en indsats.For at tiltrække nye medlemmer, skal InnerWheel være noget særligt, da der er mangevalgmuligheder af klubber for kvinder iden alder, som vi gerne vil optage. Kunneman forestille sig, at det var Inner Wheelder fik et nyt medlem, og efterfølgendefik ægtefællen med som gæst hos Rotary?Tanken har strejfet mig og synes ikke heltuinteressant. Jeg kender ikke Rotarys holdning.Det kunne også være kvinder, somgerne vil have Rotarys klubform, men kunmødes en gang om måneden. Så er InnerWheel jo et alternativ – eller vi kan bliveet alternativ.Seneste nytVerdenspræsident Catherine Refabertfra Frankrig har sat fokus på kommunikationeni Inner Wheel. Catherine har sommotto:Think ahead and aim high. Tænk fremadog sigt højt/vær ambitiøs.Hun siger bl.a., at god kommunikation ervejen frem til at få større viden og indsigti Inner Wheel, samtidig med at vi får enmere åben og målrettet kommunikationud til omverdenen for at fortælle om voresformål, vore værdier og vores historie.Jeg ser frem til 2 spændende år og til samarbejdetmed hele Inner Wheel Danmark.Mange venlige hilsnerAnnalise LarsenNationalrepræsentant 2011-2013Korte noter v/ Nat. Rep. Annalise LarsenNye kandidater til vice-nationalrepræsentantDet er nu tiden for at finde nye kandidater til vicenationalrepræsentant for 2012-2013. Kandidaterne skal godkendes på distriktsmøderne den 1. oktober 2011 påNyborg Strand. De godkendte kandidater præsenterer sig på landsmødet den 2.oktober 2011.Convention i Tyrkiet.Der afholdes Convention (Verdenskongres) i Tyrkiet i april 2012. Følg informationernepå www.innerwheel.dk eller på www.innerwheel.com. Alle opfordrestil at deltage og få en god fælles international Inner Wheel-oplevelse over fleredage.Verdenspræsident Catherine Refabert meddeler.Der vil blive sat fokus på kommunikationen i Inner Wheel internationalt. Derbliver oprettet en ny webside. Følg med på international Inner Wheels hjemmesidewww.innerwheel.com og få de seneste nyheder.


6 7Nyt spændende Inner Wheel år er i gangDistrikt 44Som ny tiltrådt DISOvil jeg først byde allevelkommen i bestyrelserneog specielttil alle ISO´erne fordem kommer jeg tilat arbejde sammenmed det næste årstid. Jeg har været rigtigglad for at åbne min mail de sidste parmåneder. Der er kommet en masse rapporterfra ISO´erne. Det er rigtig spændendelæsning og på Nyborg Stand vil I kommetil at høre meget mere om hvad der foregåri klubberne. Jeg skal bruge alle disse rapportertil at lave en samlet rapport til denledende DISO.Jeg har en udfordring til alle i Inner Wheel.Lav en aftale med dig selv eller nogen fraklubben. Aftalen skal gå ud på, at I skalbesøge en eller gerne flere klubber på enklubaften inden for det næste år, selvfølgeligtæller intercitymøder med, for vi skalhuske at bakke om det arbejde der foregårrundt om i klubberne. Hvorfor skal vinu det – vi skal blive ved med at udvikleos og det er en måde, hvorpå vi kan læreen masse og give hinanden gode ideer tilklubaftner.I Ebeltoft IW har de deres første møde ijuli og i år besøgte jeg klubben sammenmed 10 andre gæster, som kom fra flereforskellige klubber. Det var en rigtig dejligaften med foredrag af præst Betty Højgaard.Hun startede hendes foredrag medat sige ”Nej, min far var ikke præst” ”minfar var landmand” og derefter forsatte hunmed at fortælle om det at elske naturen ogvære en del af den. Friheden til at være sigselv og studere, det betød meget for hende.Hun gav en troen på at en gang imellemskal man springe ud i det for de fleste gangeskal det nok gå godt.Det bringer mig lige til en lille husker –Convention i Tyrkiet april 2012, se hjemmesiden.Det er nogle dejlige dage medoplevelser, samtidig møder man en massepiger fra hele verden. Det er rigtig sundt, athøre om hvordan det er at være IW rundtom i verden.Mange Inner Wheel hilsnerÅse BønløkkeDISO D 44Så er vi igen i gang med et nyt Inner Wheel år...Distrikt 45...ubegribeligt somtiden flyver afsted!Jeg tager fat på mitandet år som DISO,og glæder mig til deopgaver, der venter.I slutningen af junifik jeg en invitation fra Bulgarien til at deltagei ”The First Balkan Meeting” fra 7. til9.oktober i år. Som I ved, består Bulgarienkun af eet Inner Wheel distrikt, og jeg ermeget imponeret over, at de magter at løfteså stor en opgave, som en internationalkonference er. Jeg håber at kunne tage der-ned, og især håber jeg på at få følgeskabaf andre Inner Wheel piger fra distrikt 45.Invitationen er sendt ud til alle klubbernei distriktet.Det var jo en stor oplevelse for de 14 piger,som efterkom invitationen første gang debulgarske damer inviterede, og denne ganger der så endda mulighed for at møde damerfra de omliggende lande samt at se enanden del af det store land.På de mere hjemlige fronter glæder jegmig utroligt meget over at se vores medlemsskarevokse. I har virkelig været aktiverundt omkring i klubberne, flot! Jeghåber, I vil være lige så gode til at holde påde nye medlemmer og selvfølgelig helst fåendnu flere!!Som Inner Wheeler er der altid noget atglæde sig til: Det første, der står på programmetud over klubmøder, er jo vores... og der er kommetnye medlemmer påbestyrelsesposterne.Velkommen til et nytInner Wheel år og velkommenpå posternei de nye bestyrelser.golfturnering. Jeg håber, at se rigtig mangepå Myrtue banen i Esbjerg den 3. september!Invitationen er sendt ud til alle klubberi distriktet, men kan også (gen)findes iIW NYT nr. 125 juni 2011; så lad os mødesi Esbjerg!Til oktober bliver landsmødet ekstra spændendefor mange af pigerne i distrikt 45, dadet er vores distrikt og mere konkret BrandeIW, der står for mødet i år. Jeg ved, at dehar arbejdet energisk på sagen i Brande, ogjeg glæder mig rigtig meget til at se, hvadde har fundet på og til at være sammenmed jer alle igen!Lad os passe godt på det enestående venskab,vi har i Inner Wheel – hav et rigtiggodt nyt Inner Wheel år!Benedicte OvergaardDISO D45Inner Wheel hjulet har drejet endnu en omgangDistrikt 46En dejlig sommer erved at være slut. Jeg har tilbragt en dejlig feriepå tre uger i det skønne Nordjylland medkun få regnvejrsdage.Det er altid dejligt når man skal til det førstemøde i det nye Inner Wheel år. Der er udarbejdetet program med spændende foredragog virksomhedsbesøg. Man kan altid få nyviden på møderne.Det kommende år bliver for mig en stor udfordring.Uden tøven sagde jeg ja til at stilleop til distriktsbestyrelsen, og jeg glæder migmeget til at varetage fuktionen som DISO.Det er altid med spænding og med sommerfuglei maven når man starter i en ny post ien bestyrelse. Jeg har siddet i bestyrelsen iKolding Inner Wheel i 4 år. Dels et år somanden sekretær og 3 år i forbindelse med


8 9varetagelsen af posten som præsident - dethar været utrolig spændende og lærerigt.Jeg glæder mig derfor meget til det kommendeår som Diso i distrikt 46 - et år med mangenye udfordringer, og jeg vil helt sikkert ogsåher lære meget nyt.Jeg har fået en rigtig god modtagelse af distriktsbestyrelsen,samt en god introduktiontil den nye post og jeg vil derfor gerne sigeBirgit Jelstrup tak, for det store arbejde hunhar gjort som DISO og for den gode introduktion.Den 31. maj blev der afholdt ISO-træf påSeverin i Middelfart, hvor jeg fik lejlighed tilat møde flere af de nye ISO´er. Det var enrigtig dejlig aften, hvor vi drøftede de punkter,som ISO skal være særligt opmærksompå i klubberne.Vedrørende ISO arbejdet vil jeg anbefalealle at se en ekstra gang i lovbogen, og deter vigtigt at ISO benytter sig af sin taletid påklubmøderne.Sommeren er slut...Distrikt 47...og jeg håber, at I allehar haft en rigtig godsommer trods periodermed dårligt vejr. NårInner Wheel Nyt udkommer,er vi alleredei arbejdstøjet. Et nytInner Wheel år er startet.Der er nye ISO´erog jeg vil gerne byde jer velkommen Jeg regnermed, at vi får et rigtig godt Inner Wheelår sammen - med ny inspiration og masser afnye ideer.Vi skal have ISO-træf og jeg håber at rigtigmange vil møde op og deltage. Det giver etSom ISO er man selv med til at bestemmeindholdet i jobbet og hvor spændende detskal være, og husk også at man som ISO kansende indlæg til Inner Wheel Nyt, idet ISO erdet internationale led i klubben.Vi havde også drøftelser omkring samarbejdetmed Rotary klubberne, og det er megettydeligt, at der er stor forskel på samarbejdefra klub til klub. Nogle klubber har intet samarbejde,og andre klubber bliver inviteret tilmange spændende arrangementer i Rotary.Der blev på ISO-træfmødet foreslået, at deri de enkelt klubber afholdes et fælles mødemellem Rotary og Inner Wheel hvert år, ogdet synes jeg er en rigtig god ide, som jegvarmt kan anbefale at man arbejder videremed.Jeg glæder mig til de nye udfordringer somDISO i Inner Wheel, og til samarbejdet medalle distriktes ISOer.Mange IW hilsnerAnne Marie Olsen, DISO D46godt samarbejde og vi får nogle hyggeligetimer sammen og lærer hinanden lidt bedreat kende.Jeg har sendt årsrapport til ledende DISO.Rapporten over klubbernes aktiviteter i sidsteInner Wheel år ligger på nettet. Årsrapportener lavet på baggrund af klubbernesindberetning, men desværre mangler der indberetningfra 2 klubber i distriktet.Jeg vil også her benytte lejligheden til atsende en varm hilsen til vore venner I Norge,tragedien deroppe har berørt os alle dybt.Anna Birthe KofodDISO distrikt 47Ja, nu er hjulet drejet endnu en gangDistrikt 48– nye bestyrelser erpå plads i klubbernelandet over. Alle erfriske og forventningsfulde– for nutager vi fat på et nytIW år, med nye opgaverog nye udfordringer.For mit vedkommende er startskuddet lydtfor et år som ny DISO i distrikt 48. Deter en rigtig spændende opgave, som jegser meget frem til, selvom det selvfølgeligogså er med en god portion nervøsitet ogydmyghed. At tage over efter Margit Jørgensenbliver ingen let opgave, men I kanvære sikre på, at jeg vil gøre alt for at udfyldepladsen på bedste vis.Alt er nyt for mig. For at kunne lykkes, erogså jeres indsats vigtig, og jeg er sikkerpå, at vi sammen vil få et rigtig godt IWår. Vi gør alle vort bedste – og så er det velheller ikke så tosset ☺Jeg glæder mig til at hilse på alle ISO`er idistriktet. Det årlige træf indkaldes der tilsnarest muligt. ISO-træf er hvor vi drøfterISO`s arbejde. Vi lærer af hinandens erfaringer,hører hvad der sker rundt omkring– og ikke mindst knyttes nye venskaber påtværs af klubberne - på bedste IW vis.Jeg har allerede været til mit første mødei Distriktsbestyrelsen og jeg er slet ikke itvivl om, at vi nok skal få et spændendeår. Det så ud til, at vi alle har let til smilog latter – så det er med stor forventningjeg starter arbejdet op sammen med alle dekompetente piger. Dejligt, når humor kankombineres med seriøst arbejde - alt glidermeget nemmere.Der mangler kun få rapporter fra klubberne.Jeg kan se, der har været afholdt mangespændende møder rundt omkring, nye venskabsklubberer fundet, kontakt til fadderbørnog ikke mindst er der doneret mangemidler til velgørende formål.I øjeblikket planlægges studentertræf 23.,24., og 25. september for udvekslingsstudenteri distriktet - i samarbejde medRotary. Det bliver helt sikkert en dejligweekend, hvor jeg i hvert fald glæder migtil at deltage en af dagene.I 2012 er der Convention i Istanbul. Jeghåber, mange rundt omkring i klubbernehar lyst til at deltage. Istanbul er jo ikkeså langt væk, og 65 - rejser har arrangereten flot tur. Det vil helt sikkert blive enoplevelse for livet. I kan læse meget mereom turen andet steds i dette nummer – menogså på hjemmesiden.Der arbejdes på at skaffe nye venskabsklubber,der indsamles dåseringe, frimærker,og meget andet. Husk poser med dåseringemå ikke afleveres på Nyborg Strandog vigtigt er det, at poserne skal være sorteret– de må IKKE indeholde magnetiskedåseringe og andet metal. Se venligst artikelsidste nummer af IW-Nyt.(nr. 125, juni2011).Tak til klubberne for de mange frimærker,der er samlet . Frimærkerne blev sejlet tilSvendborg og er altså afleveret.Den 28. maj var der distriktskædeoverrækkelsei distrikt 48.En dejlig solskinsdag i Nykøbing Falster.53 IW piger var mødt frem for at overværeoverrækkelse af den smukke kæde til AaseDamsø.På Hotel Falster blev vi budt velkommenaf 16 smilende Nykøbing piger, alle medden røde rose på blusen.Aase modtog en gave, der skulle hjælpehende med at fastholde det nødvendigeoverblik i hendes fremtidige arbejde i distriktet.Personligt tror jeg dog ikke, Aasebehøver hjælp til det. Hun er en gæv og


10 11frisk pige, der helt sikkert vil klare dettenye hverv til højeste karakter.Som ny Diso glæder jeg mig i hvert fald tildet samarbejde, vi skal have i distriktsbestyrelsendet kommende år.Benedikte Haubroe opfordrede i sit indlægtil, at medlemmerne brugte hjemmesidenså ofte som muligt. Der står her mangegode informationer.Vi blev alle glade over at høre, at kurvenmed antal af medlemmer nu er ved at vende.Trods lukning af enkelte klubber er derfremgang i medlemsantallet og det forventesat medlemstallet fastholdes. Dejligt!Efter kædeoverrækkelse og taler var derlækker italiensk buffet.Mens der blev serveret kaffe var der underholdningaf den ”syngende malermester”- Erik Barlund. Erik sang sammenmed operasanger Helle Løie. Vi nød alleden dejlige operettemusik – det var utroligtsmukt. Pludselig var dagen forbi – og allegik hver til sit, beriget med endnu en dejligoplevelse i IW regi – og en spændendegave fra Sukkerfabrikken Nykøbing.Jeg kørte i hvert fald hjem med mange gladetanker og forventninger til at blive megetmere Inner Wheeler det kommende år!Tak til Karin Langballe og alle de andreNykøbing piger for en utroligt dejlig dag i”Den glade by ved Guldborgsund”.Jeg håber det nye år vil betyde fremgang imedlemstallet i klubberne. Vi skal lytte tilde svar der blev sendt ind på spørgeskemaerne– og arbejde bevidst på hele tiden atblive bedre – blive mere tidssvarende. Derer rift om de få fritidstimer, de fleste har idag. Derfor skal et møde i IW regi have fokuspå det sociale, men så sandelig også pådet fagligt udviklende. Det er vigtigt at sikregode oplevelser i den sparsomme fritid.Husk: 01.-02.10.2011 Distrikts- ogLandsmøde, Nyborg StrandBirgitte Müthel, DISO D48En gang skal jo være den første gangDistrikt 44Nu er det vist min turtil at skrive noget tilIW Nyt. En gang skaljo være den førstegang.Endnu er der ikke såmeget nyt at skriveom. Kæden som distriktspræsidentfikjeg i juni måned under et flot arrangement,som min klub i Frederikshavn stod for. NationalrepræsentantenBenedicte Haubroefra Virum og pastnationalrepræsentantenAnnelise Andersen fra Brønderslev varblandt gæsterne og i alt var der over 100deltagere. Det var ret flot, når man tagerden geografiske beliggenhed i betragtning.Den 30. juni skulle jeg så til guvernørindsættelsei Rotary i Sæby, hvilket var mitførste officielle arrangement. Siden harder været sommerferie, men allerede indenferien afsluttes kommer de første møder,både med klubber, men også i distriktsbestyrelsenog i rådet. Sidstnævnte kenderjeg ikke noget til endnu, mens distriktsbestyrelsenjo har rigtig mange nye ansigter:Vicedistriktspræsident Vibeke Simonsenfra Hadsten, Distriktskasserer Else Godiksenfra Aars og Distriktssekretæren AaseChristensen fra Frederikshavn. Dermed eralle pladser skiftet ud og kun Lene Schade,nu pastdistriktspræsident, og jeg, er gengangerefra den tidligere bestyrelse. Doghar vi Aase Bønløkke med som DISO oghun var for 3 år siden jo selv distriktspræsident.Birte Holst Andersen tilhører ogsåden faste del, da hun altid er gæst på voremøder. IT kan vi jo ikke undvære. Men dennye bestyrelse gør det også rimeligt nemtfor mig at undgå ordene ”vi plejer” og detpasser mig ganske udmærket. Vi er nødttil at forny os, hvis vi vil videre og prøveInner Wheel hjulethar atter drejet enomgang og et nyt årer i gang. Nye bestyrelsesmedlemmerbåde i klubberne ogi distrikterne er trukketi arbejdstøjet, ogjeg glæder mig til atarbejde sammen med jer alle.Det er med stor ydmyghed, at jeg harmodtaget kæden og dermed jobbet som distriktspræsident.Tak for den tillid I har vistmig i distrikt 46. Jeg vil til hver en tid væretil rådighed for jer og vil efter bedste evnevære jer behjælpelige ved de spørgsmål,at gå nye veje. Vi skal se fremad og drejeIW hjulet forlæns og hverken stå stille ellerkøre baglæns. Jeg håber at klubbernevil hjælpe mig i disse bestræbelser, så atvi kan gå styrket og med ny energi (læs:nye, aktive medlemmer) ud af dette IW år.Jeg håber også at se alle klubber på NyborgStrand den 1. og 2. oktober og så igen den10. marts på forårsdistriktsmøde i Sæby.Min mail står altid åben for input.Med disse ord ønsker jeg alle et godt IWår 2011/2012.Vi ses snart ud i klubberne.Andrea WelzelDistriktspræsident D44Tak for den tillid I har vist mig i distrikt 46Distrikt 46der må komme hen ad vejen i det kommendeår.Tak til min klub Odense Sct. Knud InnerWheel, som den 7. juli var vært ved kædeoverrækkelsen,en eventyrlig aften som jegaldrig vil glemme. En aften som ikke blevmindre eventyrlig af, at min klub havde entreretmed selveste H.C. Andersen og hansParaden fra Odense, og at så mange af jerInner Wheel’ere fra det ganske distrikt vartil stede - det er ganske vist.Velkommen til de 3 nye distriktsbestyrelsesmedlemmer:VicedistriktspræsidentBirte Kenrad, Aabenraa, distriktskassererBirthe Hartmann, Haderslev og D.I.S.O.


12 13Anne Marie Olsen, Kolding og tak til distriktssekretærLone Junker og pastdistriktspræsidentPia Legarth for at I forsætteri endnu et år. Jeg glæder mig til atarbejde sammen med jer, det er altid vældigspændende, når erfaring og fornyelsemødes.I maj måned holdt D46 først et træf forkommende klubpræsidenter og siden blevder afholdt træf for kasserer, sekretærerog I.S.O’er. I 2012 har vi planer om, at afholdetræf for alle kommende klubbestyrelsesmedlemmeri den sidste uge af maj.Jeg havde selv den glæde at tilbringe enlørdag formiddag med mange af de kommendeklubpræsidenter. Vi havde et uformeltmøde, hvor erfaringer, ideer, samarbejdemed Rotary m.m. blev drøftet. Etmeget givende møde i godt selskab. Tak tilalle, der havde mulighed for at deltage, detvar en dejlig formiddag. Træffet for kasserer,sekretærer og I.S.O.’er var også enstor succes med rigtig mange deltagere,som brugte et par timer en mandag aften,hvor formålet var at gennemgå Årets gangi D46 samt ikke mindst at lære hinandenat kende - og tilbagemeldingerne har væretmeget positive.Som hvert år holdt vi i juni et dejligt sommermødemed generalforsamling. Menekstra festlig blev dagen, da vi havde denglæde at kunne optage fire nye medlemmeri klubben. Præsident Kirsten Honorébød pigerne rigtig hjertelig velkommen ogoverrakte nåle og langstilkede roser.Lis Verner, Hammel IWEfter en juli måned med masser af vand fraoven er det nu alvor og jeg ser frem til atkomme på besøg i klubberne sammen meddistriktssekretær Lone Junker. Jeg glædermig til at høre nærmere om, hvad I foretagerjer i klubben og hvad der optager jer.Det at opleve jer i jeres egne omgivelserbliver til stor glæde og inspiration for mig.”Tradition og fornyelsen” vil forenes i ensymfoni.Jeg glæder mig også til at blive en del afDansk Inner Wheel Råd og i den forbindelseser jeg frem til Landsmødet den 1. og2. oktober 2011 på Nyborg Strand Hotel,hvor jeg igen skal træffe en del af jer, ogdet er mit håb at mange ud over delegeredevil deltage i en forrygende weekend,for det er her du har mulighed for at træffeandre fantastiske Inner Wheel’ere og harmulighed for at ytre dig, da alle har taleretunder møderne.Sæt allerede nu kryds i kalenderen den17. marts 2012 til Forårsdistriktsmødet iSvendborg.På gensynRuth Arnhem, Distriktspræsident D46Sommermøde med generalforsamlingHammel IWPå billedet ses fra venstre Jytte Andersen,Lene Skouborg, Else Møller Jensen, SonjaVestergaard og præsident Kirsten Honoré.Spejder for en aftenVordingborg Storstrømmen IW.Torsdag den 12 maj havde VordingborgInner Wheel klub en meget hyggelig ogsjov aften med pigespejderne fra Sjølundgruppen i Vordingborg.Vores klub uddelerhvert år et beløb, for at fejre Inner Wheelsfødselsdag, og i år gik beløbet til Spejdernei Sjølundgruppen. Spejderne stilledeop med lille løb rundt i Vordingborg, hvorvi blev udsat for forskellige opgaver, ensmage kimsleg, en samarbejdsopgave medat bygge tårn af spagetti, tape og sugerørog meget mere. Middagen bestod af bøfferog pølser stegt over bål samt gode salater,og det hele smagte himmelsk. Sange omkringbålet hører med til spejderliv. Spejdernevar utroligt hjælpsomme og vi nødat være sammen med dem og deres sødeledere, som havde sammensat en dejlig aftenog gav os et lille indblik i spejderlivet.Rønne IW støtter foreningen IKRønne IWSom tak for en dejlig og sjov aften fik spejderneoverrakt Inner Wheels fødselsdagsgave, en check på 1000,00 kr. som skalbruges til en kanotur på Suså´en.Venlig hilsenKaren MarkussenPræsident, Vordingborg IWRønne Inner Wheel har doneret et beløb på2500 kr. til Foreningen for InternationaleKontakter- via vores kontakt Karna Vedsegård,Nexø.Foreningen IK støtter projekter i Mali ogBurkina Faso.Karna Vedsegård har til et møde i RønneInner Wheel fortalt om deres projekter iMali.Man tog ud til en landsby i Mali og levedeher sammen med de lokale og prøvede atfå gang i forskellige projekter for de lokalekvinder. Syprojekt bl.a. med syningaf myggenet, undervisning i ernæring, isundhedslære og man fik oprettet en sundhedsklinikmed lokale hjælpere. Etableringaf fødselsstuer og fødselshjælp samt andreprojekter er blevet startet og man har senereværet påbesøg igen, forat se hvordan detgik og hjælpemere. Man erbegyndt opbygningenaf et kvindehus i landsbyen, hvor de kansy, få undervisning, snakke, holde møderm.m.Det vil vi hermed støtte med vores lilledonation. Også fordi man har fundet ud af,at når man støtter kvinderne i at få gang iøkonomien, så får børnene det også bedre,angivelig bedre end hvis det er mændene,som bliver støttet.Med venlig hilsenLene Holm AndersenPræsident for Rønne IW


14 15Ebeltoft Inner-Wheel´s 50 års jubilæumEbeltoft IWHele klubben foran Hotel Dagmar i RibeEbeltoft Inner-Wheel´s 50 års jubilæumd. 13. og 14. maj.Starten på vores jubilæumstur startede fredagd. 13. maj kl. 9.00 – hvor vi mødtesved Fregatten for at stige på en bus, somskulle køre os til Ribe, hvor målet var hotelDagmar. I bussen bød Lene Thorbjørn osvelkommen – og håbede vi ville få noglefestlige dage.Inden vi nåede til Ribe, var der et lille stoppå rastepladsen Ejer Bavnehøj, hvor jubilæumsudvalgethavde sørget for medbragtkaffe og rundstykker samt lidt mavemedicin,der pga. af vejret blev indtaget i bussen.med hjemmebagte småkager og Cognac.Under middagen var der flere festlige indslag.Det startede med at vores PræsidentLotte Larsen bød velkommen til festen, ogat hun lige som os andre havde glædet sigmeget til turen. Lotte havde også fået engave med til hvert medlem af klubben –fra Erling Rasmussen – et flot glasæble fraGlas museet, samt et sødt brev hvor hanønsker os tillykke med jubilæet, dog medlidt drilleri, over vi havde valgt at holde detuden påhæng.Inger Gotthardt fortalte om Ebeltoft InnerWheels historie gennem de 50 år der vargået, samt forskellen fra den gang og til nu,”omgangstonen var den gang mere ærbødig,nu er vi mere ligefremme. Vi er gåetfra De´s til du´s”Senere under middagen blev IngerGotthardt optaget som ærsmedlem, da hunhar været med fra klubbens start.godt og grundigt. Ja! inden vi så os om,var det tid for lidt natmad, inden vi kunnelægge vores hoved på puden, efter en begivenhedsrigdag, til en god nats søvn, alle osder havde værelse ud mod gården fik visten god nats søvn – der var lige dem derhavde værelser ud mod Ribes byliv, de fikvist ikke så meget søvn.Næste dag var der fælles morgenmad, samtder var mulighed for en lille bytur indtil kl.11.00, hvor der var guidet bytur i Ribe.Efter den guided bytur var det tid for en lillefrokost som også var afslutning på voresdejlige jubilæums weekend, inden vi skullemed bussen hjem til Ebeltoft, vi var alleenige om at jubilæumsudvalget havde gjortet stort stykke arbejde, de så helt trætte ud,da der blev råbt ekstra nummer, i det bussenkørte forbi byskiltet med Ebeltoft.En rigtig god tur, med rig mulighed for atfå talt, snakket og grinet sammen.Det eneste der var lidt ærgerligt, var at Rotarymændene gerne ville have budt på etglas champagne på hotel, for at sige til lykkemed jubilæet, det gik desværre i vaskenaf forskellige årsager, men mon ikke vi fårdet på et andet tidspunkt, det er jo altid rartat have noget til gode.Aase FriisEbeltoft Inner WheelKulturgruppen af 2011 D47Indbyder hermed til spændende og hyggelig rundvisning på:NORDISK FILM,Mosedalvej 14, ValbyTirsdag 20. september 2011 kl.11.00Rundvisningen tager ca. 1 time og 15 min., hvorefter vi vil gå til ennærliggende restaurant, for at nyde en dejlig frokost.Pris for hele arrangementet kr. 225,00 excl. drikkevarer.Klokken 12.30 landede vi i Ribe, hvor vihurtig fik vores værelser, så vi kunne kommevidere i vores program.Første punkt i programmet var frokostpå Ribe kunstmuseum, hvorefter der varrundvisning på museet.Efter besøget på museet havde vi en lilletime til at komme i festtøjet, inden der vargallamiddag på Hotel Dagmar. Her blevder serveret en velkomstdrik, 3 retters lækkermiddag med vin, efterfulgt af kaffeInger Gotthardt til venstre og Lotte BangLarsen til højre som overrækker diplom ogemblem, til Inger Gotthardt som udnævntsom æresmedlem til vores jubilæumUdvalget havde også sørget for underholdningsom bestod af to festlige herrer – denene stod for musikken – hvor den andenstod for sang og fortællinger på den sjovemåde – vi fik vist alle rørt lattermusklerneTilmeldingen vil være registreret når beløbet er indbetalttil bankkonto: Reg.nr. 3543 Kontonr. 3209034298Husk at skive navn ved indbetalingen.På gensyn til en dejlig fælles Inner Wheel turpå tværs af klubberneKirsten Dahl-SørensenLillian RyelundKirsten Kannkirstenkann@hotmail.com


16 17Nye distriksbestyrelserDistriksbestyrelsenD44DistriksbestyrelsenD47DistriksbestyrelsenD45DistriksbestyrelsenD48DistriksbestyrelsenD46


18 19STAFETTENGive IWSå drejede hjulet igen og jeg fik kæden påårets sidste møde. Det er med ærbødighed atjeg som forholdsvist nyt medlem i Give InnerWheel klub har påtaget mig hvervet sompræsident. Rotationsprincippet giver klubbernemulighed for at prøve noget nyt/andethvert år. Forskellige personer har forskelligeholdninger, ideer og interesser, og hvis viholder fast på det fulde rotationsprincip, børvi også være forandringsvillige. Dette kansikre vor organisations overlevelse. Selvfølgeligholder vi af trygge rammer, men det ernok ikke det, der tiltrækker nye medlemmermest. Specielt ikke hvis vi ikke forstår at informerenye medlemmer om, hvordan voresklub fungerer.Vor nye bestyrelse består af 4 novicer i bestyrelsesarbejdetsamt 4 noget mere garvede.Overordnet har vi valgt at årets tema skalvære kvinder. Dette betyder at vi erstatter dagensdigt med dagens kvinde. Indlægget kanvære om en kendt kvinde, ens bedstemor, ensdatter, en nulevende eller afdød, en dansk ellerudenlandsk, valget er frit. Vi har også fordet kommende år suspenderet månedsbrevsgennemgangen, så vi har mulighed for at findeud af om vi savner det, inden vi beslutterendeligt at fjerne det fra vores program.Af kvindeemner på programmet kan nævnes: besøg af tidligere narkoman og prostitueret,-kvinde kend din bil, -besøg hos 2 kvindeligekunstnere der er gift med hinanden,-kvinder i biblen, -min mand er væk besøg afpårørende til dement. Sammen med 4 andreklubber har vi arrangeret intercitymøde hvorvi får besøg af Anne Mette Fogh der sammenmed Thomas Evers skal lære os og vore ægtefællerat danse. Der er dog stadig plads tilflere emner, men dette er hvad der er planlagtindtil nu.Jeg ønsker alle et rigtigt godt nyt Inner Wheelår og lader stafetten går videre til Skagen InnerWheel klub.Kirsten MøllerGive Inner Wheel Klub.Tak for deltagelse af 5 års Rørvig Sommertræf!Charlottenlund IWI år var festen allerede i gang, da min mandog jeg ankom til Lodsoldermandsgården kl.11.30.De store fadøl stod skummende på de rødternededuge på terrassen ud mod havnen. Mangevar kommet tidligt for at nyde udsigten ogdet gode vejr, så det blev straks besluttet, atindkasseringen også kunne finde sted der.Grundet udfaldet af en færge, blev der ligeen halv time ekstra, til at drikke ud, før vi begavos om til vort partytelt i haven, hvor de9 borde til 6 personer var yndigt pyntet medrosa roser og efeu på de hvide duge. Stolenehavde ”kjoler” på, og det hele havde en festligog sommerlig atmosfære.blandt deltagerne var stemningen efterhåndenogså blevet noget ganske særligt.En I.W. landligger havde på eget initiativ fåettrykt 60 eksemplarer af Rørvigvalsen, der såblev sunget som 5. sang, efter vi havde givetOptimistvisen fuld gas.Der blev holdttaler og EvaHolskov fraFrederiksbergI.W. havdeudfærdiget et diplom med segl og silkebånd,som jeg højtideligt fik overrakt.42 års medlemskabFrederiksberg IWVi havde den glæde ved vores kædeoverrækkelseat vores ældste medlem Bodil Thaudeltog. Bodil Thau har efter 42 års medlemskabbesluttet at trække sig tilbage i en alderaf 95. Bodil har været et af de medlemmersom har været engageret i alt, hvad der rørtesig i IW og har været distriktspræsident i 2distrikter. I distrikt 44 i 1977-78 og i distrikt45 i 1986-87. Bodil har også deltaget i adskilligeconventions og har altid blandet sigi debatten. Bodil har altid fulgt med i IW’sudvikling og er en af dem som har gået indfor modernisering ikkekun af reglerne, menogså af hele den åndder i IW. Og som Bodil har sagt,samfundet forandrer sig og hvis ikke IWfølger med dør det hele. I Frederiksberg varBodil præsident i 1992 og derefter været enmeget stor støtte og rådgiver for os alle.Bodil er indbegrebet af IW og af den IWånd, som alle burde have.Grethe HansgaardFrederiksberg IW, ISOMusikkerne spillede deres wiener repertoire,og snart summede hele teltet af glad forventning.Efter en kort velkomsttale og den første sang,fik Susie Haxthausen ordet, og man skulleholde ørene stive, for at følge med i historierneom den brogede skare af kunstnere ogkendisser, der i de sidste 3-4 generationerhavde færdedes på Lodsoldermandsgården.Efter foredraget blev der i 3 omgange servereten overdådig buffet, med alt hvad hjertetkunne begære, inkl. en afsluttende kop kaffe.I løbet af de 5 år med de mange gengangereJo, der var virkelig liv og glade dage, såvelpå kroen som efterfølgende hjemme i vorhave til ”sluk efter”, hvor alle med deres tilstedeværelsegav deres bidrag.Tusind tak alle sammen! – Uden jeres opbakninghavde det ikke været sådan en succesalle 5 år.Alice Waldner, Charlottenlund Inner Wheel


20 21Medalje for særlig indsats på IT-området i distrikt 47v/pastdistriktspræsident Lis TopholmFor et stykke tid siden, læste jeg tre minutterfra Tåstrup Inner Wheel. Forfatteren hedBente Andersen. Det var en meget aktivdame, der havde skrevet, og jeg tænkte: ”Deter da sjovt, at der er to medlemmer i TåstrupInner Wheel, der hedder Bente Andersen.Det kan da ikke være vores Bente”. Men sålidt længere nede på siden stod der: ”Arbejdetsom IT-konsulent i IW har i den senere tidgivet en del arbejde”. Udover at jeg blev lidtflov, så fandt jeg jo så også ud af, at det varvores Bente – altså distriktets IT-konsulent.Kære BenteDu er simpelthen et unikum som IT-konsulent. Aldrig er der nej i din mund, altidhar du tid til at hjælpe. Du holder konsultationer via telefonen med den usikreklub webmaster, og du er ikke bleg for at køre ud til en klub og tegne og fortælle.Her i det nye IW-år er planlagt et møde for samtlige webmastere i klubberne. Jeghar jo sat fokus på IT, idet jeg mener, det er den moderne måde at kommunikerepå i et netværk. Det har ikke været så nemt at få drejet klubber og medlemmer idenne retning. Det er en udvikling, der vil vare ved mange år endnu. Men den sejevinder som bekendt til sidst. Så det skal nok lykkes på et eller andet tidspunkt.Du er ufattelig sej. Stille og rolig. Intet kan tilsyneladende ryste dig, når detgælder IT. Du var med i bilen, da vi havde forårsdistriktsmøde på Bornholm. Påbagsædet sad du sammen med Britt. Det var ikke kvindesnak i al almindelighed, Ihavde. Det føg om ørene med tekniske udtryk, tal og specifikationer for den IPAD,du havde på skødet, og som du demonstrerede ivrigt.Du er udover at være IT-konsulent for distriktet, IT-frivillig i ældresagen, herundermedlem af ”den hjælpende hånd”, der hjælper de ældre med deres computerproblemeri deres hjem. I ældresagens computerstue underviser du medlemmerne ibrug af internettets herligheder, således at de gamle f.eks. kan sende e-mails tilderes børnebørn. Dertil kommer, at du er webmaster for Veteransporten i Taastrup.Og ikke nok med det. Du får også tid til at motionere stort set dagligt. Man bliverhelt forpustet, og jeg mener nok, jeg er lovligt undskyldt, da jeg ikke troede på, atdet var dig, der havde ork til alt dette.Heldigvis fortsætter du som IT-konsulent i distriktet. Min fantasi rækker simpelthenheller ikke til, at du kan undværes. Så du er helt sikkert sikret varigbeskæftigelse.Det er som bekendt landets dronning, der uddeler medaljer til personer, der harydet en særlig indsats. Jeg er ikke landets dronning, men lidt endnu distriktspræsidentog dermed den, der har kompetencen til at give medaljer for en særligindsats for distriktet: Så: Bente Andersen modtag denne medalje for særlig indsatspå IT-området for distriktet. Både i privatlivet og i IW brænder du for IT. Udendig gik det slet ikke.Hædret med et PH-medlemskabKastrup IWMin klub har bedt mig fortælle følgende:På et Foundation Seminar afholdt d. 14.april i Glostrup Rotary distrikterne 48 og47, blev min mand, Allan Bäck og jeg (IdaBäck) hædret med et PH medlemskab. Minmand fik en PH med 2 safirer og jeg fiken PH. Motivationen var bl.a. meget andetvores tur rundt i Danmark i uge 8 med enPR-bil / bus, hvor vi gjorde reklame ogsamlede penge ind til End Polio Now. Vistartede i Ålborg i 16. graders kulde ogendte på Københavns Rådhusplads efter athave besøgt følgende andre byer: Aarhus,Vejle, Odense, Slagelse, Køge, Hillerød,Frederiksberg.I Ålborg var der interview til DR’s lokalradio,i Aarhus var vi i TV2 lokalnyhederne(senere lagt ud på Rotary Danmarks hjemmesideunder Aarhus –Polio Plus eller ogsåvar det distriktets hjemmeside. I Slagelsespillede pigegarden en hel time i bidendekulde. I flere af byerne var borgmestre ellerviceborgmestre kommet og holdt tale.Nogle steder doneredes et pænt beløb afborgmestre / viceborgmestre.Ved samtalerne med lokalbefolkningenkom vi til at fortælle mange unge, hvadpolio er. De vidste det ikke og hereftertømte de lommerne for småpenge.Helt nøjagtigt hvor mange penge der komind, er jeg ikke klar over. Kontakt evt.Rotary.Med venlig hilsenIda Bäck, Kastrup Inner WheelRåd til bedre markedsføringFå mere ud af dine reklamekroner!Fra første idé over stilsikker kreativitet til denfærdige kampagne:Vi inviterer dig til at teste vores kompetencer og samtidig fåen vurdering af, hvordan du optimerer dit markedsføringsbudget.Vi vil gerne være med til at udvikle din virksomhedKontakt os og kom videre!Grevetoften 3 . 2670 GreveTelefon 4341 0010info@lundstrom-partners.dkwww.lundstrom-partners.dk


22 23Nakskov IW deltog i ladywalkMin ”dåseringekæreste”16 fra Inner Whell deltog iLadywalk den 30. maj 2011med start fra Lienlund i Nakskov.Alle gennemførte den lange tur i godt humør.Mandag d. 30. maj var sjette gang, at der varLadywalk i Nakskov.For første gang var Nakskov IW repræsenteretved dette arrangement og vor ældste deltagervar ca. 84 år.Inden starten fik vi et lille glas hos Kirt, sombor meget tæt på Lienlund parken, som varstartstedet.Vi fik udleveret en turkisfarvet bluse ogrygsæk som indeholdt, vand, kiks, æble ogbolle m.m. samt et rutekort, hvor man kunnevælge mellem 7 eller 12 km. Vi valgte alle 7km. ruten. Prisen for at deltage var kr. 110.-pr. pers. Bluse og rygsæk var sponsoreret afforskellige firmaer.Kl. 18.30 startede et hav af kvinder – 2.791– iført de turkisfarvede bluser, det var et flotsyn i Nakskovs gader i den meget smukke aften.Undervejs fik vi udleveret en flaske juicefra et væskedepot, så der var en meget finservice. På alle hjørner og gadekryds stod derhjemmeværnsfolk, som dirigerede færdslen.Vi kom alle godt tilbage og var enige om, atvi havde haft en dejlig oplevelse og håber atoverskuddet bliver stort, da det går til kampenmod sclerose og hjertesygdomme.Og vi glæder os til næste år.Anne Marie MarcussenNakskov IWJeg har en dåseringekæreste. Han hedderHans Otto Hansen. Hans Otto har i de toår, jeg har kendt ham, afleveret ca. 350.000dåseringe til mig. Alle ringe er gået igennemmed en magnet, og i den plasticpose,jeg får dem i, ligger en seddel med en hilsenog med antallet i posen plus det totaleantal, han nu er kommet op på.Hans Otto stammer fra Allinge på Bornholm.Han er uddannet skibsbygningsingeniør.Han har 50 års jubilæum somskibsbygningsingeniør i år, så han er enmoden herre. Han bor i nærheden af mig,og han har om sommeren en særlig evnetil at komme forbi med dåseringe, når derlige er trukket en flaske op. Ikke nok med,at Hans Otto er en aktiv dåseringesamler.Sammen med sin kone holder han åbenthus i sit hjem ved juletid for venner og bekendte.Hjemmelavet gløgg og æbleskivertil alle i et julepyntet hus. Pynten kan købes– og den viser endnu en kreativ side afmin dåseringekæreste.Hans Otto læste engang om dåseringeneog om det gode formål, de blev brugt til.Som han selv fortæller, fik han gutterne iRungsted Havn, hvor han har en båd, ogmedlemmerne af Rungsted Kyst Sct. GeorgGilderne, som han er medlem af, til atsamle ringe sammen. Han har fået voresbrochure om ringene til uddeling, ligesomjeg fortæller ham nyt, når der er nytpå hjemmesiden. Jeg plejer at drille hammed, at de drikker for meget i Sct. Georggilderne. Selv fortæller han, at ideen harbredt sig ikke kun til medlemmerne, menogså til deres familier og et damegymnastikhold.Han kender f.eks. en ældre dame,der arbejder i en købmandsbutik. Når detomme dåser bliver afleveret holder hunøje med, om der er dåser, der stadig har ringensiddende fast – og en-to vupti river hunden af og gemmer den til senere aflevering.Også hans familie på Bornholm aflevererringe. I Rungsted havn ligger en båd, mankan sejle med for at komme på Øresund ogfiske. I styrehuset bliver ringene vrikket afefter dagens sejlads, inden de tomme dåserbliver returneret.For mig er det lidt fantastisk, at så mangefremmede mennesker bakker op om denneindsamling. For nylig fik jeg af Hans Ottokopi af en artikel fra et thailandsk hotel,hvor personalet også samler dåseringe.På billedet ser I mor her med den dåseringekæde,som en hjemmehjælper har lavet,og som Hans Otto har foræret mig. Måskeskulle jeg overveje at bruge den engangimellem ved særlige lejlighederLis TopholmPastdistriktspræsident D47


24 25København IW holder loppemarkedLoppemarked blev en stor succesSæby Inner Wheel klub nedsatte i vinter et ”projektudvalg med formål - at fremmestøtte til godgørende formål”, udvalget består af 6 medlemmer som planlagde - etoffentligt loppemarked en weekend i turistsæsonen.København Inner Wheel havde i år valgtat indholdet af de ”røde æsker” skulle gåtil Foreningen Cancerramte Børn, og da vived februarmødet havde hørt formandenJan Johnsen fortælle om foreningen ogdens arbejde, fandt vi, at de ”småpenge”ca. 24 medlemmer kunne bidrage med ikkebattede meget, og tanken om at holde etloppemarked opstod.I vor klub har vi en erfaren loppemarkedsholder,Sonja Grønne, som kunne ledeforetagendet, og hendes mand Ebbe Grønne,Langelinie Rotary, ydede en stor hjælpved at køre rundt og samle effekter til markedet,både fra vore egne medlemmer, fraKirsten Jakobsen, Karlslunde og fra vorevenner og bekendte. Anne-Lise Heidelberghavde sørget for skilte som reklameredefor Foreningen Cancerramte Børn.Lørdag den 7. maj var en strålende solskinsdag,og der var et hav af menneskerpå pladsen bag Frederiksberg Rådhus alleredefra kl. 8.00. Der kom endda et parInner Wheelere forbi.Salget gik strygende, og vi fik over Kr.7.705,50 i kassen. En meget positiv oplevelsevar, at når vi gjorde opmærksompå hvad pengene ubeskåret gik til, afholdtmange ,især unge, sig fra at ”prutte” omprisen, enkelte lagde endda lidt oveni, forsom de sagde: ”Den sag vil vi gerne støtte.”Vi der stod på standen havde en megetfornøjelig dag, og et par omsorgsfuldeklubkammerater kom med kaffe og sandwiches.Merete AmbakPræsidentLoppemarked projektudvalget er fra venstre: Margit Isaksen, Dorthe Olesen, Else Steen,Inger Neisig, Inge Andersen og Maj-Brit SørensenBudskabet blev kommunikeret i Gulog-Gratis, Den blå Avis, Sæby netavis, flyerblev omdelt og opsat i byen og på havnen,at Sæby Inner Wheel klub afholder loppemarkedlørdag den 9. og søndag den 10.juli i indkørslen til Algade 6 i Sæby. Formåletvar at skaffe penge til humanitæreformål i lokalsamfundet.Igennem 3 måneder havde klubben indsamletlopper hos medlemmerne, samthos venner og bekendte, og det viste sig atdisse lopper var mange penge værd,Samtidig blev der åben have med sponseretkage, kaffe, grill pølser, alt blev solgttil formålet. Med weekendens arrangementlykkedes det klubben - at lave et overskudpå 25.000,- kr.Loppemarkedet fortsatte uofficielt på sameadresse i 14 dage, det gav yderligere etpænt beløb, således at det samlede beløbkom på kr. 39.113,- men uden klubbensopbakning - havde det ikke været muligtmed et sådantresultat, ingen lopper- ingen penge!!.Man køber vel ikkelopper uden atprøve dem af, også får man oveni købet en kopkaffe til.


26 27Distrikt 45præsident Ellen Rauf Evert samt distriktspræsidentUlla Hassager. En særligvelkomst lød til vor NationalpræsidentBenedicte Haubro samt redaktør KirstenJakobsen. Vi var meget beærede over, at Itog turen herover. Desuden deltog mangedejlige Inner Wheelere fra distriktet – 88 ialt – Tak til alle, at I ville bruge aftenen påmig og være med til at gøre aftenen festlig.Under buffeen var der baggrundsmusik ved3 MGK-elever fra Holstebro Musikskole.Kædeoverrækkelsen torsdag d. 12.maj2011 blev for mig en meget stor og smukoplevelse, som jeg sent vil glemme, og jegvil gerne sige tak til Holstebro Vestre InnerWheel, fordi I viste energi og mod til at ståfor dette flotte arrangement.I denne gode stemning gik vi over til instruktionsmøderneog herefter selve kædeoverrækkelsen.Tak for gode ord, som jegvil gemme dybt inde i mig.Også stor tak til min nye distriktsbestyrelse,som så bedredvilligt har sagt ja tilbestyrelsesarbejdet i 2011/2012.det vigtigste – det mest positive ved IW ervenskabet. Ikke kun det venskab, der eksistereri ens egen klub, men i højere oghøjere grad på distrikt- og på landsplan ogsågar også på verdensplan. Jeg plejer atsige: Vi er glade for IW, men vi bliver ogsåglade af det, når vi møder op.Mine klubkammerater havde i Prismesalenv/Musikteatret i Holstebro arrangereten helt fantastisk aften, som startede medvelkomst på storskærmen ved Den sorteBox. Ved selve indgangen sang MarensVogtere, hvilket allerede fra starten gav engod stemning. Velkomstdrinken blev nydtmed udsigt over storåen.I Prismesalen var der velkomst ved klub-Det var som om, festlighederne ingen endeville tage, for efter middagen blev vi vistind i Teatersalen, hvor 90 af Balletskolenselever fra Danselinien optrådte og fremvisteen livsglæde, som var fuldstændigsmittende.Mit håb for det nye år må være, at der udei klubberne skabes grobund for et klubliv,som giver oplevelser og inspiration foralle. Et klubliv, hvor positiv tænkning erden bærende kraft for samhørighed, udviklingog godt humør. Vi er alle forskellige,og det er netop det, der gør IW så inspirerende,når vi hver især bidrager med det,vi kan.Jeg har været medlem af Inner Wheel siden1988, og stadig står det klarere for mig, atJeg glæder mig meget til at gå ind i arbejdetog her i efteråret komme rundt påklubbesøg, dels for at lære klubberne bedreat kende og dels for at se, hvad der rører sigrundt omkring.Jeg håber rigtig mange møder op på NyborgStrand d. 1. og 2. oktober, også selvom man ikke er delegeret. I år står distrikt45 som arrangerende distrikt og Brandesom arrangerende klub, så skulle vi ikkese, om rigtig mange kunne bakke op, så distriktetbliver rigt repræsenteret.Alle nye bestyrelser ønskes held og lykkemed arbejdet, og jeg vil gerne opfordre til,at I henvender Jer til distriktsbestyrelsen,hvis I har spørgsmål eller gode ideer.Til slut vil jeg ønske, at alle i Distrikt 45 vilfå et positivt og spændende Inner Wheel år.Gerda Byskov KjærDistriktspræsident D 45


28Natteravne i Inner WheelSkive IW havde besøg29Inner Wheel præsidenten Anette Mosgaard overrækker checken på de 2000 kroner til ViviHatfeldt fra NatteravneneFredage og lørdage aftener møder manNatteravnen Vivi Hatfeldt og hendes 30kolleger i deres gule trøjer og jakker pågaden i Holstebro´s summerende bymidte.De ca. 30 frivillige og ulønnede Natteravnei Holstebro bidrager til at vore unge kanfærdes trygt i byens natteliv. Natteravnenestilstedeværelse gør, at de unge har mulighedfor at få et godt råd eller en hjælpendehånd fra en voksen, så uheldige situationerikke så let opstår.Onsdag den 4. maj optrådte Vivi Hatfeldtimidlertid indendørs på Anlægspavillonen.Her leverede hun på levende vis et Natteravne-foredragfor Holstebro Inner WheelKlub. Inner Wheel kvitterede for Natteravnenesindsats ved at donere en check på2.000 kr til det fortsatte måneskinsarbejde.Holstebro Inner Wheel Klubben og søsterklubben”Holstebro Vestre” er de to lokaleklubber ud af 124 Inner Wheel Klubber iDanmark.Inner Wheel er en verdensomspændendekvindeorganisation repræsenteret i 103lande med i alt ca. 100.000 medlemmer.Formålet er at fremme sandt venskab,hjælpsomhed og medmenneskelig samt internationalforståelse.D. 7.- 10. maj havde vi inviteret vores 6venskabsklubber fra hhv. Arvika (S), Ashbourne(GB), Fairfield (NZ), Kalgoorlie(WA), Klaksvikar (FO) og Kongsvinger(N).Der kom repræsentanter fra Arvika, Ashbourneog Kongsvinger, som vi gennemførtevedhæftede program sammen med.Der var tale om privat indkvartering, og viafholdt alle udgifter til gæsterne - bortsetfra deres billetter og hvad, de købte af souveniers.Da de ankom til kaffe, hvor de blev afhentetaf værtinderne, fik de udleveret enpose med informationsmaterialer om Skiveegnenincl. kuglepen og nøglering samtIW-blok og en pakke af vore IW-servietter.Endvidere et par kosmetikprøver. (En lidtudvidet udgave af den pose, vi havde sammensattil forårsdistriktsmødet).Af programmet fremgår det desværre ikke,at vi havde en meget fin afslutning i forbindelsemed vores årlige udflugt, der altider henlagt til maj-mødet. Der er altid etsærligt udvalg, der tager sig af udflugten,hvorfor vi ikke har trykt det med i voresprogram.Men vi startede kl. 15.30 i bus fra Skive ogkørte over Mors og Thy til Doverodde, hvorvi besøgte den restaurerede købmandsgårddér, som har en spændende historie,og som man har ført tilbage til oprindeligstil for 20 mill. kr. Herefter fortsatte vi tilJegindø, hvor vores præsident i år - HelleJohansson - bor på et nedlagt landbrug,hvor en af længerne er lavet om til gildesal,der kan rumme 80 spisende gæster. Vi var40 personer, som hendes mand og ægtefællentil et af vore medlemmer havde laveten 3 retters menu til os: fiskeforret i folie,grillspid og citronfromage + kaffe medavec, lagkage og småkager. Vi var først tilbagei Skive ved midnatstide. Så sent harvi vist aldrig sluttet en udflugt.Gæsterne befandt sig godt, og medlemmeri den engelske klub spurgte Arvika ogKongsvinger, om de ville komme til Storbritanien,hvis de blev inviteret sammenmed Skive, hvilket de fik bekræftende svarpå. Vi er spændte på det videre forløb, dade 3 klubber ikke tidligere har haft nogetmed hinanden at gøre.MvhAnnalise RiisISOSkive IVHUSK!Deadlinetil næste nr. afInner Wheel Nyt er den30. oktober 2011www.innerwheel.dk


30 31Velkommen til nye medlemmerDistrikt 44 Bjerringbro Helle IsaksenHanne ReferBrønderslevInger PoulsenHadsundAlice Lund MunkholmHinnerupUlla FiltHjørring Vestre Tinne Damgaard KristensenRanders VestreAase RasmussenSkagenEbba BrostrømAalborghusAnette GrimmDistrikt 45 Brørup-Holsted Annelise BruunIngeborg PedersenJytte SørensenHammelJytte AndersenElse Møller JensenLene SkouborgSonja Brun VestergaardHolstebro Vestre Dorthe KoustrupInger Gregers NielsenMargit WintherLemvigBirthe KristensenRingkjøbingKirsten Fløe AndersenSkanderborgAarhus VestreAnne StobbeGunhild Aagaard JensenLone Krogh NielsenDistrikt 46 Assens Mariann StougaardKoldingAnne-Marie BirkelundRudkøbingHeidi Bagge RisbjergAabenraaMariann Bjeldbak MadsenDistrikt 47 Frederiksberg Aase LundinHelsingørMerete Berthel-BerthelsenUlla MathiesenHillerødSusanne MarkersenBirte Tove MøllerHillerød Christian IV Mona PløenRønneLis Bruhn-HansenBitten Marianne Ripa PiiTaastrupMette Galsgård DallGurli Bundgaard JensenDistrikt 48 Faxe Susanne Skjoldgaard PedersenHolbæk ØstreJette HansenKirsten Gotthjælp Nør-PedersenMariboBirthe Due PedersenNykøbing Falster Dianna LoseNykøbing Sjælland Lise Busk KofoedRoskildeKirsten Palle PetersenRoskilde 2000Pia Marianne JensenSlagelse-Antvorskov Karin Lund HansenStegeAstrid RosellVordingborgAnette LysterDødsfaldDistrikt 44 Nørresundby Birgit Hess ThaysenRanders VestreGudrun BiskjærDistrikt 45 Brædstrup-Ry Madeleine Louise MunksgaardHolstebro Vestre Ebba MeinicheDistrikt 46 Assens Ruth Graf JepsenVamdrupEsther SchmidtDistrikt 47 Helsingør Karen LafontaineVigtige datoer2. september 2011 D44 Golfmatch i Tange Sø Golfklubs bane, Rødkærsbro2. september 2011 D48 Golfmatch i Stege3. september 2011 D45 Golfmatch i Esbjerg20. september 2011 D47 Kulturgruppen / Nordisk Film21.-23. september 2011 Women for Europe / Finland10. marts 2012 D44 Forårsdistriktsmøde i Sæby IW24. marts 2012 D45 Forårsdistriktsmøde i Holstebro IW10. juni 2012 D48 Distriktskædeoverrækkelse i Karlslunde IW12. juni 2012 D44 Distriktskædeoverrækkelse i Hadsten IW12. juni 2012 D46 Distriktskædeoverrækkelse i Aabenraa IW


ID-nr. 46668Vigtige oplysningerFrimærker afleveres til:Hanne DahlBox 174Granvænget 205700 SvendborgUdenlandske abonnenter:kr. 150,00Bestilling til:Rådskasserer Birthe HamannSenest 30. juni 2012E-mail: kasserer@innerwheel.dkBetaling til:Nordea Bank 1726 - 0757825570Senest 30. august 2012IBAN nummer DK7720000757825570BIC-kode (Swift-adresse)NDEAKKKObs!Alle bankomkostninger skal betales afordregiverenReturblade sendes til:MedlemsregistretTove Galmstrup ChristensenEngvej 28370 HadstenNæste nummer udkommerdecember 2011Sidste frist for manuskripter til:Ansvarshavende redaktørSøndag den 30. oktober 2011

More magazines by this user
Similar magazines