12.07.2015 Views

BIOENERGI kort fortalt - LandbrugsInfo

BIOENERGI kort fortalt - LandbrugsInfo

BIOENERGI kort fortalt - LandbrugsInfo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MinikraftvarmeanlægEt minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det kosterfra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie.Maj 2007I forbindelse med investering skal opmærksomheden primært rettes mod ejendommensenergibehov i relation til anlæggets størrelse og de særlige skatteregler, der gælder påområdet. Det anbefales at søge uvildig rådgivning.OffentligtelnetMålerForbrugssted<strong>BIOENERGI</strong><strong>kort</strong> <strong>fortalt</strong>StrømMotor /generatorenhedStrøm Varme fra motor/generatorVarmudstødningDieseltankVarmelagertank23°VarmtvandAfkøletudstødningFiguren viser, hvordan et dieseldrevet minikraftvarmeanlæg principieltset er opbygget og installationstilsluttet.side 1


MinikraftvarmeanlægProces og teknikEt minikraftvarmeanlæg består af:• forbrændingsmotor• el-generator• varmeindvindingssystem• styring• evt. varmepatroner• evt. varmeakkumuleringstank(e)Motoren driver el-generatoren. Der dannes to typer af energi:• Elektricitet• VarmeSelve ”hjertet” i anlægget er motor-/generatorenheden, som producerer strøm ogvarme. Anlægget er normalt styret efter, at elproduktionen ikke overstiger det øjeblikkeligebehov på ejendommen. Styringen sikrer også, at ejendommen forsynesmed strøm fra det offentlige net, når anlægget ikke kører. Eksempelvis på grund afservicering, fejlmeldinger m.v. eller hvis det ikke kan producere nok strøm, typisk ispidslastsituationer, eller når store elmotorer starter.Den producerede el er af samme kvalitet som el fra nettet og kan anvendes tilalle formål på ejendommen. Varmen fås ved at indvinde (hovedparten af) varmenfra motor, generator og røggas (udstødning). Der vil uundgåeligt være et mindreenergispild, og virkningsgraden (udnyttelsen af brændstoffets energi) kan aldrigblive 100 %.Dimensionering og udrustning af anlægForholdet mellem produktion af el og varme er ofte 1:1½ - der produceres altså 50% mere varmeenergi end el-energi. Dette er vigtigt at huske ved valg af anlæggetsstørrelse – man skal kende forbruget af såvel el (kWh) som varme (liter fyringsolie,kg biobrændsel eller andet) på ejendommen.<strong>BIOENERGI</strong><strong>kort</strong> <strong>fortalt</strong>Billedet viser to dieseldrevne minikraftvarmeanlægfra EC Power. Anlæggene ertilsluttet den samme installation og kører ireglen på samme tid.Billedet viser et dieseldrevet minikraftvarmeanlægfra KVA Diesel med akkumuleringstankeni baggrunden.Ofte er der ikke tidsmæssigt sammenfald i forbruget af el og varme på en ejendom.På visse tider af dagen er der måske behov for meget el og kun lidt varme,på andre tider kan det være lige omvendt. Hvis varmeproduktionen er større endforbruget, kan den overskydende varme gemmes i en varmeakkumuleringstank.side 2


MinikraftvarmeanlægAnvendelse af varmeakkumuleringstank øger imidlertid energitabet i processen.Akkumuleringstanke kan udrustes med el-patroner, hvorved el kan omdannes tilvarme.Man opnår den bedste virkningsgrad og totaløkonomi med anlæg, som kører forfuld kraft hele tiden - eller i det mindste størstedelen af året. Betingelsen for, at etminikraftvarmeanlæg kan arbejde ved fuld last noget nær hele året, er, at det kunmå kunne dække 50-70 % af behovet for el-energi på ejendommen. Den øvrige elenergimå købes på normal vis. For at sikre, at der altid er tilstrækkelig varme påejendommen, bør der være en supplerende varmekilde, eksempelvis oliefyr ellerstokerfyr.StøjMinikraftvarmeanlæg støjer – nogle mere end andre. Derfor er det væsentligt atplacere anlægget, så det generer mindst muligt, også af hensyn til naboer.Afgifter m.m.Afgiftsforholdene for minikraftvarmeanlæg er komplicerede. Energiafgifterne kanopdeles i to dele:1.2.Energiafgift på brændstofEnergiafgift på elektricitet (elafgift)Hertil kommer CO 2 -afgift.<strong>BIOENERGI</strong><strong>kort</strong> <strong>fortalt</strong>Afgifter (gældende pr. 1. januar 2007):• Energiafgift på dieselolie, planteolie og biodiesel (RME) er 185,7 øre/liter(fyringssats)• CO 2 -afgift på dieselolie er 24,3 øre/liter• Der er ikke CO 2 -afgift på planteolie eller RME• Energiafgift på naturgas er 204,2 øre/Nm 3 (fyringssats)• CO 2 -afgift på naturgas er 19,8 øre/Nm 3• Energiafgift på el er 57,6 øre/kWh• CO 2 -afgift på el er 9,0 øre/kWhSom bruger af et minikraftvarmeanlæg med en el-effekt mindre end 150 kW er detmuligt at blive registreret ved SKAT som elproducent. Følgen af registreringen er:• At forbruget af brændsel til fremstilling af elektricitet er fritaget for afgift• At den producerede elektricitet er afgiftspligtig efter elafgiftsloven og CO 2 -lovenEn uddybende beskrivelse af afgiftsreglerne findes i dokumentet ”Afgiftsforholdved dieseldrevne minikraftvarmeanlæg”. Dokumentet kan findes på www.lr.dk vedat søge på dokumenttitlen.Minikraftvarmeanlæg med en el-effekt større end 150 kW skal anmeldes til SKAT.PSO-tarifI henhold til elforsyningsloven skal der betales PSO-tarif af al forbrugt el-energi,herunder dén, der produceres på minikraftvarmeanlæg. I 2006 har PSO-tariffen forel fra minikraftvarmeanlæg været omkring 2,5 øre/kWh. Grundlaget for opkrævningaf PSO-tarif er en løbende registrering af el-produktionen. Elselskaberne varetagerdenne registrering, men anlægsejeren skal dække omkostningerne.side 3


MinikraftvarmeanlægRådighedsbetalingNogle elselskaber forlanger en såkaldt rådighedsbetaling af egenproducenter.Elselskabernes hovedargument for den forlangte rådighedsbetaling er, at de stilleren el-effekt til rådighed, som anlægsejeren til enhver tid kan benytte. Man kanslippe for rådighedsbetalingen ved at undlade at være tilkoblet elnettet (Ø-drift),men det er yderst sjældent forekommende og i øvrigt risikabelt.Etablering af minikraftvarmeanlæg skal anmeldes til det elselskab, hvor man normaltkøber sin strøm. Anmeldelsen varetages i reglen af elektrikeren, når anlæggetkobles til ejendommens el-installation.BeregningseksempelI tabel 1 ses et beregningseksempel på de økonomiske forhold ved et dieseldreventminikraftvarmeanlæg. Anlæggets nominelle el-effekt er 17 kW, og det er udrustetmed en 475 liters varmeakkumuleringstank. Men hvad koster det, hvis denproducerede energi alternativt skulle tilvejebringes på traditionel vis – altså hvisstrømmen skal købes af et elselskab og varmen genereres i et oliefyr? Også det erder regnet på, se tabel 2.Overskuddet er afhængig af prisen på henholdsvis el og olie til minikraftvarmeanlæg/oliefyr.I figuren under de to tabeller er overskuddet beregnet for seks forskelligepriser på el og olie. Som det ses, antager overskuddet såvel positive somnegative værdier.<strong>BIOENERGI</strong><strong>kort</strong> <strong>fortalt</strong>Minikraftvarmeanlæg – motor og generator er bygget sammenside 4


MinikraftvarmeanlægTabel 1. I tabellen er der opstillet et økonomisk beregningseksempel for et 17 kW dieseldrevetminikraftvarmeanlæg. Eksemplet viser, at med en udnyttelsestid på 98 % af årets timerbliver energiomkostningerne ca. 185.000 kr. Som nævnt tidligere må anlægget af hensyntil en god anlægsøkonomi ikke kunne dække mere end 50-70 % af ejendommens energibehov.Resten skal tilvejebringes på anden vis. De totale energiudgifter på ejendommen vilblive noget større end de anførte 185.000 kr.InvesteringAnlæg kr. 160.000Installation kr. 65.000Samlet investering kr. 225.000ForudsætningerRente % 6Afskrivning år 20Driftstid * timer pr. år 8.585Brændstofforbrug liter pr. time 4,8Brændstofpris kr. pr. liter 3,50El-virkningsgrad % 34Varmevirkningsgrad % 51PSO-tarif kr. pr. kWh 0,025El- og CO 2 -afgift ved registreret anlæg kr. pr. kWh 0,10ProduktionElproduktion kWh pr. år 140.104Varmeproduktion kWh pr. år 210.156ForbrugBrændstof liter pr. år 41.207<strong>BIOENERGI</strong><strong>kort</strong> <strong>fortalt</strong>OmkostningerForretning og afskrivning kr. pr. år 19.617Vedligeholdelse incl. service kr. pr. år 3.700Brændstof kr. pr. år 144.225PSO-afgift kr. pr. år 3.503El- og CO 2 -afgift ved registreret anlæg kr. pr. år 14.010Samlede omkostninger kr. pr. år 185.054*) Driftstiden er 98% af 8760 timer (et helt år)side 5


MinikraftvarmeanlægTabel 2. I tabellen er det beregnet, hvad energiomkostningerne bliver, hvis denenergi (elektricitet og varme), som minikraftvarmeanlægget i tabellen ovenforproducerer, skal tilvejebringes ved at strømmen købes fra elværket og varmengenereres i et oliefyr.ForudsætningerElektricitet som skal købes kWh pr. år 140.104Varme som skal genereres i oliefyr kWh pr. år 210.156Oliefyrets virkningsgrad % 85Energiindhold i fyringsolie kWh pr. liter 10Elpris kr. pr. kWh 0,68Oliepris kr. pr. liter 3,50ForbrugFyringsolie liter pr. år 24.724OmkostningerForretning og afskrivning af oliefyr kr. pr. år 10.000Elektricitet kr. pr. år 95.271Fyringsolie kr. pr. år 86.534Vedligeholdelse af oliefyr kr. pr. år 2.500Samlede omkostninger kr. pr. år 194.305Som tabel 1 og 2 viser, er der en forskel i de årlige energiomkostninger mellem deto situationer, og et overskud på ca. 9.200 kr. om året ved at anvende et dieseldrevetminikraftvarmeanlæg.Overskud fra minikraftvarmeanlæg<strong>BIOENERGI</strong><strong>kort</strong> <strong>fortalt</strong>Kr. pr. år40.00030.00020.00010.0000-10.000-20.000-30.0002,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00Oliepris, kr./liter0,770,740,71Elpris, kr./kWh0,680,650,62Overskud ved anvendelse af 17 kW dieseldrevet minikraftvarmeanlæg ved variation afolie- og elpris. Overskuddet er fremkommet ved at drage sammenligning til den situation,hvor strømmen købes af et elselskab og varmen genereres i et oliefyr. NB. Søjler med sorttopflade repræsenterer underskud.Hvis du vil vide mereDer findes gode hjemmesider, hvor man kan læse om minikraftvarmeanlæg:www.farmtest.dk (søg på dieseldrevne minikraftvarmeanlæg), www.ecpower.dk,www.kva-diesel.dkside 6Forfatter:Konsulent Jørgen PedersenAgroTech, JordbrugsteknologiTlf. 8743 8418Email: jrp@agrotech.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!