Stålsiloer til korn - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

Stålsiloer til korn - LandbrugsInfo

FarmTest - Bygninger nr. 6 - 2002Stålsiloer til korn


Stålsiloer til kornAflandskonsulent Jens Johnsen Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner


Titel: FarmTest - Bygninger nr. 6. Stålsiloer til kornForfatter: Jens Johnsen Høy, Landskontoret for Bygninger og MaskinerLayout: Gitte Bomholt, Landskontoret for Bygninger og MaskinerTryk: Landbrugets RådgivningscenterUdgave: 1. udgave 2002Oplag: 100 stk.Udgiver: Landbrugets RådgivningscenterLandskontoret for Bygninger og MaskinerUdkærsvej 15, Skejby8200 Århus NTlf. 8740 5000 • fax 8740 5010ISSN: 1601-6815


ForordDer er i de seneste år solgt et stort antal amerikanske stålsiloer til danske landmænd.Vi har derfor gennemført en FarmTest af disse stålsiloer for at undersøge, om sådanneanlæg kan være et godt alternativ til andre former for kornkonservering og kornopbevaring.Vi har i løbet af sommeren besøgt mange landmænd, som har forskellige typer og fabrikateraf siloer, og vi vil gerne takke dem for, at de ville bidrage med deres viden ogerfaringer.Endvidere en tak til de firmaer, som har stillet deres materialer og lister til vores rådighed.Tormod OverbyLandskontoret for Bygninger og MaskinerSkejby, august 2002Stålsiloer til korn 4


IndholdsfortegnelseSammendrag og konklusioner ................................................................................. 6Baggrund ................................................................................................................. 7Beskrivelse af siloer med forskelligt udstyr .............................................................. 8Resultater .............................................................................................................. 13Priser ..................................................................................................................... 16Stålsiloer til korn 5


Sammendrag og konklusionDen gennemførte FarmTest af stålsiloer viste, at sådanne anlæg kan være et godt alternativtil andre former for kornopbevaring. De ligger prismæssigt mellem lagertørringsanlægi bestående bygninger og opbevaring i gastætte siloer. De giver sammefrihedsgrader til lagring af korn, hvor spireevnen ønskes bevaret, som ved brug aflagertørringsanlæg. Der er minimal risiko for forurening af kornet med ekskrementerfra gnavere, katte og fugle. Arbejdsindsatsen ved fyldning og tømning er minimal.Stålsiloer til korn 6


Beskrivelse af siloer medforskelligt udstyrDe besøgte siloer kunne anvendes som:1. Forsilo for mobiltørringsanlæg.2 Almindelig lagertørring med kold eller let opvarmet luft.3 Tørring med høj temperatur og omrøring med lodrette snegle – stirring.4. Tørring med høj temperatur og kontinuerlig tømning af bundlag, som løbendefjernes.5. Almindelig lagring af tørt korn og beluftning.1. Forsilo for mobiltørringsanlægForsiloer er udstyret med ben og keglebund. De er selvtømmende, og på de besøgtebedrifter havde de et rumindhold svarende til 80 – 200 tons. De blev alle steder anvendtsom forsilo for et gennemløbstørringsanlæg – oftest et mobiltørringsanlæg. Forsiloenblev fyldt med en stor kornsnegl. De største forsiloer var forsynet med en bredkant ved overgangen mellem keglebund og silo, figur 3.Denne kant skal dækkes af med specielle plader, da der ellers kan ligge flere kilo kornpå denne ”hylde”, som er meget vanskelig af gøre rent mellem forskellige kornsorter.Figur 2.Silobatteri bestående af forsilo til mobilt tørreri og tolagersiloer med mulighed for køling.Stålsiloer til korn 8


Figur 3.Forsilo, hvor det er vigtigt, at den indvendige kant mellemkeglebund og sider dækkes af med specielle plader.2. Almindelig lagertørring med kold eller let opvarmet luftI en enkelt af de besøgte siloer var der støbt et hævet betongulv inde i siloen. Betonendækkede ikke hele gulvarealet, idet 33% af gulvarealet midt i siloen var dækket af perforeredestålplader. Åbningen under pladerne var tilsluttet en blæser for tørring og køling.I de øvrige siloer var der fuldt perforeret bund med indlagt tømmesnegl og overliggende”fejesnegl”. Der var monteret blæser, som kunne blæse luft op gennem kornet.De fleste siloer var dog så høje, at det ikke vil være forsvarligt at basere konserveringenaf kornet alene på de almindelige lagertørringsprincipper, idet lagtykkelsen undertørring ikke bør overstige ca. 3 meter for at opnå en lufthastighed gennem kornet påmindst 0,1 meter pr. sekund.Stålsiloer til korn 9


KornsprederFejesneglBlæser ogvarmekildeTømmesneglPerforeretgulvFigur 4.Stålsilo med tørring og beluftning.3. Tørring med høj temperatur og omrøring med lodrette snegle – stirringHvis kornet skal tørres og lagres i samme silo, kan siloerne forsynes med omrøring -”stirring”. Omrøringen sker med to eller flere lodrette snegle, der hænger ned fra envandret roterende bjælke, som er placeret i højde med overkanten af siloens lodrettevæg. Sneglene trækker korn op fra bunden af siloen og lægger det af på toppen af laget.De bevæger sig i et mønster rundet i siloen, så hele siloens indhold med jævnemellemrum bevæges.Omrøringssystemet kan også anvendes til blanding af forskellige kornarter som for eksempelbyg og hvede til foderbrug.Ved at benytte dette omrøringssystem kan der også tørres korn i siloen. Ved tørringmed kraftig varmetilsætning vil det korn, som ligger nærmest bunden, hurtigt blive megettørt, men ved brug af de lodrette snegle, vil det tørrede korn hele tiden blive flyttetop til toppen af siloen. Samtidig vil fugtigt korn synke ned og blive tørret. Der vurderesheller ikke at være problemer med eventuel kondensdannelse, idet den blanding, dersker, vil forhindre dette.Stålsiloer til korn 10


KornsprederLag undertørring 1,5 -3 meterBlæserog varmekildeOmrøresnegleFigur 5.Stålsilo med tørring og omrøring, stirring.4. Tørring med høj temperatur og kontinuerlig tømning af bundlag, somløbende fjernesEn stålsilo med varmetilsætning og tørring kan også arbejde som et kontinuerligt tørringsanlæg.Det kan gøres ved at montere en åben fejesnegl i bunden af siloen, somskraber kornet ind til et hul i midten af siloen. Hullet fører ned til den underliggendetømmesnegl. Anlægget kan automatiseres ved at montere en kornfugtighedsføler vedudløbet, som automatisk stopper udmadningen, hvis kornet ikke er tørt nok. Fejesneglensvindinger skal være udformet på en sådan måde, at den tømmer jævnt fra helekornlaget.Denne type anlæg er meget enkelt at anvende, idet den samme silo både er buffersiloog tørrresilo.KornsprederLag undertørring 1,5 -3 meterBlæser ogvarmekildeKontinuerligfejesneglKornsnegl til varmt kornFigur 6.Perforeret gulvTømmesneglKøleblæserTørresiloKøle- og lagersiloAnlæg med kontinuerlig tørring i én silo og køling og lagring i en anden silo.Stålsiloer til korn 11


5. Almindelig lagring af tørt korn og beluftningDe fleste af de siloer, som blev undersøgt, blev anvendt som almindelige lagersiloermed beluftning. Beluftningen blev anvendt til køling af det korn, som enten kom fra etandet mobiltørringsanlæg, hvor der ikke var køling, eller fra bundudtaget af varmt kornfra en separat stålsilo, som nævnt under type 4. Blæserne blev også startet fleregange i løbet af efteråret og vinteren for at køle kornet så langt ned som muligt.Figur 7.Silobatteri med kontinuerlig tørring i den ene silo og kølingog lagring i de øvrige.Stålsiloer til korn 12


ResultaterFarmTesten blev gennemført som en spørgeundersøgelse, hvor der blev aflagt besøgpå en række ejendomme med forskellige fabrikater af siloer. I undersøgelsen blev derfokuseret på brugererfaringer på følgende områder:1. Placering af siloerne2. Fyldning af siloen – transportanlæg3. Vandindhold ved indlægning og udtagning4. Omrøring/stirring5. Tømning6. Rengøring.1. Placering af siloerneDa siloerne oftest ikke var højere end bestående bygninger, var det normalt let at findeet egnet sted, så de ikke kom til at skæmme arkitekturen omkring bygningerne.Hvor der var flere siloer, blev de ofte opstillet på en samlet betonplade. For at undgåregnvand omkring bunden af siloerne kan det anbefales at hæve siloen op på en ca. 5-10 cm rund forhøjning med samme diameter som siloen. Det vil sandsynligvis også forhindretidlige rustangreb på den nederste ring i siloen. Samling af siloerne kunne skemed enten almindelige varmgalvaniserede skruer eller specielle skruer med plastdækkedemøtrikker, som har til formål at undgå, at eventuelle rustangreb på skruerneskal skæmme farven på siloens overflade.2. Fyldning af siloen - transportanlægSom ved alle andre former for kornbehandling spiller transportanlægget en stor rollefor brugen af anlægget. Det gælder også ved brug af stålsiloer.I langt de fleste tilfælde blev siloerne fyldt med en stor mobil kornsnegl, som enten vareldrevet eller traktordrevet.Den traktordrevne snegl lagde beslag på en traktor i høstperioden, men til gengældhavde sneglen en meget høj kapacitet, der i mange tilfælde ikke krævede en egentligkorngrav. Det var dog ofte nødvendigt for den person, som kørte korn fra mejetærskeren,at stå ud af traktoren for at starte den traktor, som trak kornsneglen, før skoddetpå kornvognen kunne åbnes. Traktoren skulle også stoppes, før man igen kørte i marken.Ved at anvende eldreven snegl kunne anlægget lettere automatiseres. En brugerhavde konstrueret en stor modtagekasse, som bestod af to sammensvejsede kasserfra udrangerede ”Taarupvogne”. Kornet blev kørt fra mejetærskeren i en vogn med højtip.En fyldemelder i bunden af modtagekassen startede transportanlægget, og traktor-Stålsiloer til korn 13


føreren kunne straks køre i marken uden at skulle forlade traktorsædet. Fyldemelderenstandsede automatisk transportanlægget, når der ikke var mere korn i kornkassen.I siloer med stor diameter var der placeret en roterende kornfordeler i toppen, som kastedekornet ud til siderne. Udover en jævn fyldning af siloen forhindrede kornfordelerenogså, at der blev en samlet koncentration af støv og lignende i kornet.Ved udformningen af transportanlægget skal det også vurderes, om det skal være muligtat levere korn fra én silo samtidig med, at der fyldes en anden kornsort i en andensilo. Dette kan være et problem, hvis den samme kopelevator og overliggende redlerskal anvendes til både fyldning og tømning.Hvis der skal leveres korn i tilstrækkeligt stort tempo til fyldning af lastvogn, kan dermonteres selvstændigt tømning fra hver silo. Det kan blot være en transportabel snegl,som monteres på den vandrette snegl, som ligger under bunden af siloen.3. Vandindhold ved indlægning og udtagningSelv om det var en våd høst i 2001, havde alle de besøgte landmænd kunnet høstekorn med under 21% vand. Man angav delvis den store modtagekapacitet som årsagtil, at mejetærskeren kunne udnyttes optimalt. I alle anlæg med separat tørringsanlægvar der naturligvis ingen problemer med vådt korn i siloerne, idet siloerne kun blev benyttettil køling af kornet.Hos en landmand med kun én silo, hvor kornet blev tørret og omrørt i siloen, havdevandindholdet i høst varieret mellem 14 og 21%. Ved udtømningen til fodringsanlæggethavde hele kornpartiet et vandindhold på ca. 17%. Der var ingen problemer med kornetskvalitet, der ti måneder senere stadig lugtede helt friskt, som om det lige havdeforladt mejetærskeren. Kornet var blot tørret ned til 17% i høst og holdt koldt ved atbelufte kornet, når temperaturen i luften var ca. 4 o C under korntemperaturen.I ingen af de besøgte siloer med hævet og perforeret bund havde der været problemermed kondens eller fastsiddende korn i siloerne.4. Omrøring/stirringOmrøringssystemet havde fungeret fint, men da de lodrette snegle ikke kan nå heltned til gulvet, når der er monteret fejesnegl i siloen, figur 4, vil det nederste lag kornikke blive rørt med op. Der kan også samle sig støv i dette lag. For at undgå at dettestøv skal blive opfugtet og binde kernerne sammen, bør tømmesneglen lukkes til i længerestilstandsperioder. Det skyldes, at den fugtige yderluft i vinterperioden ellers harlet adgang til undersiden af gulvet.Omrøringssneglen kan heller ikke arbejde, hvis siloen fyldes op over den roterendebjælke. Det vil sige, at tørringen skal være afsluttet, før siloen fyldes helt op. Det børsikres, at sneglene ikke kan startes, før kornet igen er under væghøjden, da systemetellers kan ødelægges.Stålsiloer til korn 14


5. TømningTømningen sker i første omgang fra ydersiden af siloen ved at åbne et vandret skod inærheden af centrum af siloen, så kornet falder ned til tømmesneglen. Når der ikkekan løbe mere korn ud af dette hul, åbnes flere skodder over tømmesneglen. Når derheller ikke her kan løbe mere korn ud, kan døren ind til siloen åbnes, og der kan placeresen roterende fejesnegl med samme længde som radius i siloen. Denne snegl trækkerkornet ind til centrum af siloen, hvorfra det trækkes ud af siloen. Fejesneglen kanmonteres fast i hver silo eller flyttes. Det er vigtigt, at den placeres over tømmeskodderne,før der igen fyldes korn i siloen. Det gælder dog ikke de åbne snegle, derer placeret i tørresiloer med kontinuerlig tømning.Lufttransport er en mulighed, som blandt andet blev anvendt i forbindelse med et anlæg,hvor kornet kontinuerligt blev udtømt efterhånden, som det blev tørt. Lufttransporter meget fleksibelt. Det er dog vigtigt, at der anvendes stålrør i alle bøjninger i stedetfor kraftige gummislanger. Gummislanger slides meget hurtigt igennem, hvis de er placeret,hvor kornet ændrer retning. Kornblæseren er af samme type, som anvendes pålastvogne til korntransport. De har et højt støjniveau.6. RengøringDa siloerne alle var forsynet med fejesnegl, var der kun en lille ring af korn langs siloensperiferi. Det var dog let at fjerne dette korn, da det blot fejes ind i sneglens arbejdsområde.Det blev vurderet, at rengøring af en silo med en diameter på 15 meter kunneklares på under en time. Det blev også vurderet som let at holde et sådant anlæg fri forsnudebiller og andre skadedyr.I siloen med delvist perforeret bund havde man brugt den nederste siloring som ”støbeform”.Denne metode kan medføre, at betonen danner en svindrevne langs periferien.Hvis ikke revnen fuges omhyggeligt, før siloen tages i brug, falder der korn ned i revnen.Dette korn er vanskeligt at fjerne. Revnen kan så være gemmested for for eksempelkornsnudebiller mv.Kornet i stålsiloer kan let holdes fri for mus, rotter og ekskrementer fra katte og fugle.Stålsiloer til korn 15


PriserPrisen på opbevaring af korn i stålsiloer varierer med størrelsen og mængden af udstyr.Som eksempel kan nævnes en silo til 750 tons inkl. udstyr til tørring og omrøring.Tørringsudstyret består af et 115.000 kcal oliefyr og 20 kW centrifugalblæser. Prisenpr. ton inkl. fylde og tømmesnegle og fundament er ca. 480 kr.Et anlæg med flere siloer og tørring i kontinuerlig tørring i den ene samt lufttransport tillagersiloerne koster ca. 670 kr. pr. ton inkl. fundament og transportudstyr.Et anlæg med selvstændig mobiltørringsanlæg, forsilo og transportudstyr samt fundamentog stor betonplads koster ca. 780 kr. pr. ton.På LandbrugsInfo er der et it-værktøj, der kan beregne omkostninger for forskellige typeraf kornopbevaring – herunder også kornopbevaring i stålsiloer.Figur 8.Styreskab til styring af nedtørringen.Stålsiloer til korn 16

More magazines by this user
Similar magazines