13.07.2015 Views

Flere levende lam - LandbrugsInfo

Flere levende lam - LandbrugsInfo

Flere levende lam - LandbrugsInfo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Flere</strong> <strong>levende</strong> <strong>lam</strong>Inga Stamphøj, dyrlæge


Muligheder for økonomiskeforbedringer i dansk<strong>lam</strong>meproduktion• Højere læmmeprocent• Bedre og hurtigere <strong>lam</strong>metilvækst• Bedre parasitter overvågning• Haltheder- klovsyge• <strong>Flere</strong> <strong>levende</strong> <strong>lam</strong>


Lammedødelighed• Svært at finde tal• De større besætninger ved det ikke!• Tab kan let beregnes ud fra scanning tilhvor mange øremærker der er sæt i.Senere hvor mange <strong>lam</strong> er solgt


Mål• Kastninger < 2%• Omkring fødsel 3% - her ses helt op til30%


Management – hvad er det typiskder går galt• Huldvurdering – fodringen idrægtighedsperioden er ikke optimal• Udsætning• Mangelfuld vaccination


Porcilis T-Brand VetVaccination modBløde nyrerTarmbrand/dysenteriStruckStivkrampe2 ml under huden på halsenPris ca. 4 kr. dyr (excl. moms)


Porcilis T-Brand vet (fortsat)Anvendelse af vaccinenIkke tidligere vaccinerede får:2 ml med 6 ugers mellemrumLam født af vaccinerede moderfår:2 ml 2-3 mdr efter fødsel og igen 4-6 ugersenereLam født af ikke vaccinerede moderfår2 ml inden for den første leveuge og igen4-6 uger senere


Årsager til aborter• Håndtering• Medicin• Fodring• Infektion


Infektiøse abortårsager• Toxoplasmose• Smitsom kastning Ch<strong>lam</strong>ydia psittaci/EAE• Campylobacter fetus• Yersinia pseudotuberkulose• Listeria• Salmonella• Coxiella (Q-fever)• Border Disease (BVD)


Toxoplasmose• Kræver en lille gnaver og en kat• Afhængig af smittetidspunktet om der erdødfødte/svagfødte <strong>lam</strong>• God efterfølgende immunitet både hos fårog kat• Fårene bliver normalt ikke klinisk syge• Zoonose gravide kvinder


Katten• En smittet kat kan udskille 1.000.000oocyster pr gram gødning• 200 oocyster kan smitte et får• Dvs 1 gram kattegødning kan smitte 5000får


Campylobakter• Ses i de sidste 6 uger af drægtigheden• 5-20% kastninger• Uvist hvor det kommer fra – fugle?• Zoonose


Generelt omk. kastninger• Få isoleret fåret fra de andre drægtige fårog få fjernet efterbyrd og fostre….- det erdet der står i bogen!• Overvejelser omkring gravide kvinder istalden


Sygdomme under drægtigheden• Drægtighedssyge, ketose, twin <strong>lam</strong>bdisease• Mælkefeber, kalkmangel,• Skedeprolaps, ’viser liv’


• Svensk undersøgelse: Døde <strong>lam</strong> fra 0-5mdr : 50% døde inden for det første døgn.• Skotsk undersøgelse: 80-90% af<strong>lam</strong>medødeligheden sker omkring fødsel


Vigtigheden af overvågning ilæmmesæsonen• Flokke, der ikke overvåges 100%• Dødfødte 8-10%• Døde indenfor de første 72 timer 10-12%• Flokke der overvåges 100%• Dødfødte 2-3%• Døde inden for de første 72 timer 1-2%


Årsager til <strong>lam</strong>medød omkringlæmning• Sygdom fødselsbesvær• Sult, mismothering, kulde• Manglende ernæring før fødsel• Stress omkring fødsel• Mangel på mælk efter fødsel


Ernæring før fødsel• Underernæring i midtdrægtighed giverdårlig moderkage – lav fødselsvægt• Underernæring i de sidste 6 uger så <strong>lam</strong>med lav blodsukker og dårlig yverudviklingog ringe råmælksproduktion• Overfodring af får med et <strong>lam</strong> sidst idrægtighed giver stort <strong>lam</strong> –fødselsbesvær.


Fødselsstress efter vanskeligfødsel• Efter vanskelig fødsel normalt reversibelt• Men dødsfald kan ske efterfølgende -leverskade• Sværere ved at finde patte og nedsatsutterefleks – hævet hoved/tunge


Lam v fødsel• Født med begrænset energireserve• Alm. <strong>lam</strong> på 5 kg kræver 1 liter råmælk detførste døgn


Moderfårerets ”ansvarlighed”• Nogle får og i særdeleshed bestemte racerudviser dårlige moderegenskaber• Unge får viser ofte dårligeremoderegenskaber• Mange <strong>lam</strong> - trillinger skal dele to patter


Lammets ”ansvarlighed”• Nogle racer føder mere livskraftige <strong>lam</strong>


Omgivelserne• Høj belægningsgrad• Forstyrrelse ved læmning• Menneskelig indblanding• Mangel på foder, der hvor der læmmes• Kulde/træk• Rovdyr


Colostrum• Energi, protein og vitaminer• Sætter maven i gang• ANTISTOFFER


Antistoffer• Lam fødes uden antistoffer• Kan kun optages de første 12-15 timer• Colostrums indhold af antistoffer er 6gange højere end blodets


Colostrum/råmælk• Det fødende moderfårs mælk• Andet får der har læmmet inden for 18timer• Råmælkserstatning• Råmælk fra ko 30% mere


Tjekliste efter hver fødselInden for de første 2 timer efter fødslen• Er <strong>lam</strong>met tørt• Navledyp• Fårets yver mærkes igennem og der udmalkes påbegge kirtler (propper)• Sondefodring efter et par timer hvis ikke <strong>lam</strong>met erfyldt med mælk 50 ml/kg 3xdgl• Tjek øjne for entropion


Dødsfald efter fødsel• Mangel på råmælk• Mangel på varme• Lav fødselsvægt


Colostrum optagelse i døde <strong>lam</strong>33% Ingen colostrum50% Lidt colostrum12% Tilstrækkelig mængde5% Rigeligt


Dødsfald efter fødsel• Ved fødsel: Fødselstraumer, medfødtelidelser, selen mangel• Timer efter fødsel: Kan ikke sutte, mismothering,kulde• 1.dag: E coli, kulde• 2. dag: Dysenteri, E coli, Rotavirus,ledbetændelser, navlebetændelser• 3. dag: Bylder i leveren• 4. dag: Bylder i ryggen• 7. dag: Orf• Senere Coccidiose


Watery mouth• Ses i de intensive større besætninger,derlæmmer mange får på kort tid• Ses i den 2. uge i læmmesæsonen• Trillinge<strong>lam</strong> rammes 3x oftere


E. coli• Ved fødsel er maveindholdets pH neutral• Tidlig råmælkstildeling hindrer bakterien iat formere sig• Problem hvis E. coli kommer ned i maveninden råmælken


Diagnose• Baseres på kliniske symptomer• Nedsæt temperatur, kolde i munden,benene er kolde• Savler, våde på hagen• Røde mørke øjenslimhinder


Behandling• Intravenøst NSAID ex. Finadyne• Væske oralt og intravenøst• Antibiotika Colinovina evt. injektion


Forebyggelse• 50 ml råmælk/kg indenfor den første time• Forebyggende oralt antibiotikabehandling -Colinovina - inden for de første 15 min• Evt antibiotika injektion


Klovsyge


• Tidligere en anmeldepligtig sygdom• Stort dyreværnsmæssig problem• Økonomisk problem• Vældig arbejdskrævende atbehandle/holde i ave


Klovsyge• Skyldes Dicleobacter nodosus• Meget smitsom• Besætninger smittes typisk ved indkøb af”raske” smittebærere


Diagnose• Svaber test fra klovspalten ved en ny PCRteknik• 330 kr på Veterinærinstituttet• Er man i tvivl evt ved indkøb – så få tageten prøve !!• På sigt et frivillig program i lighed medMaedi-Visna – ønsketænkning?


Behandlings former• Fodbade, klovbeskæring ogtetracyclinbehandlinger• Lette tilfælde - Cyclospray• Det er muligt at sanere, da bakterien ikkekan overleve i miljøet i mere end 5-7 dage


Zactran nyt præparat• Langtidsvirkende antibiotika Zactran(gamithromycin) fra Merial.• Hele besætningen behandles på én gang• MEN – 11kr/25 kg får• Stadig på forsøgsniveau…..• Afprøvet i 3 besætninger på Sjælland• Det er ikke registreret til får og må ikkebruges til malkefår• Registreret til lungelidelser hos kvæg


Zactran• Langtidsvirkende 2-4 uger• Evne til at opkoncentrere sig der hvorinfektionen er• Det er tilsyneladende ikke nødvendigt atskifte til rene folde/stalde, klovbade ellerklovbeskære i forbindelse med sanering• Er det for godt til at være sandt……?


Zactran*• Afprøvet i 3 besætninger med negativresultat på PCR test 1 måned efterbehandling• Alle dyrene er ved kontrollen blevet”vendt” – fuldstændig tørret op iklovspalten


Nogle dage er bedre ar være fåreavlers søn end andre dage


Tak fordi I lyttede

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!