Interview med Barfoeds gamle klassekammerater - Konservative ...

konservative.dk
  • No tags were found...

Interview med Barfoeds gamle klassekammerater - Konservative ...

MINISTERJULxINTERVIEWKnallerterne var skiftet ud medveteranbiler, da vennerne fejrede50 års fødselsdag i England.4 Politisk Horisont VALG 2011


TEKST lone vibe nielsenDe fempå fartenDe har holdt sammen gennem mere end 47 år. Faste traditioner,godt humør og et fælles værdisæt styrker venskabetmellem de fem gamle klassekammerater.Jens, Michael, Niels og Poul. Deførste navne på gæstelisten giver sigselv, når Lars Barfoed inviterer til fest ogfamiliebegivenheder. Sådan har detværet i mange år. De fem har været vennersiden 1. klasse på Hendriksholm Skole iRødovre, hvor kimen til et ganske særligtbånd mellem dem blev lagt. Først var detfodbold og anden leg på villavejene ikvarteret øst for skolen, der bandt demsammen. Siden blev venskabet stadig merefasttømret, og i dag er de fem mænd en vigtigdel af hinandenstilværelse.”Lars og de andre er endel af mit rodnet. Det godeved et rodnet er, at duved, hvor det er. Du kanbruge det, når du harbehov for det – og i taktmed at årene går, bliverrødderne stærkere ogstærkere. Vi er der for hinanden, og det ved vihver især. Vi kan vende alt med hinanden i100 procents tiltro til, at vi kun vil hinandendet bedste,” siger Jens Lauritzen.Mens venskabet i drengeårene var mere tilfældigt,blev fællesskabet, som det siden harformet sig, for alvor sat i system, da de femklassekammerater forlod folkeskolen i 1973og blev spredt på flere forskellige gymnasier.Løb i Logens tegnDet var jo noget skidt, at vi ikke længere såhinanden dagligt. Så engang, vistnok i foråret1974, mødtes vi på Lars´ værelse på Løgumvejog blev enige om at cementere venskabet iden lille klub ”Logen De Danske Drikkebrødre”– siden bare kaldt “Logen”, forklarer PoulHagemann.Som navnet antyder, var – og er – et afformålene at mødes i festligt lag – ikke mindstinspireret af forfatteren Gustav Wieds roman”Det unikke ved voresvenskab er, at vi ervokset op sammen ogblevet præget af desamme grundlæggendeværdier ”.Livsens Ondskab. Her samles byens spidser”ædedolkene” regelmæssigt om bugnendeborde til stor fortrydelse for tjeneren ”Tummelumsen”,der i de år blev landskendt i enpopulær tv-indspilning. Og ganske vist kunnede fem teenagere fra Rødovre som alle andreskeje ud og sætte megen mad og god drikke tillivs. Men samværet var og er det centrale, når”Logen” mødes. Og det har den gjort fastgennem alle årene. I en lang årrække hvertorsdag aften. Så stod den på løb – de godt trekilometer rundt om Damhussøen.”Bagefter mødtes vihjemme hos en af os, fiken øl og ordnede verdenssituationen.Den traditionholdt vi fast i rigtig mangeår – også efter vi flyttedehjemmefra, og et parstykker boede i udlandet.Var de i Danmark entorsdag, ja så mødtes vived Damhussøen. Her fik vi også vores vinmæssigeopdragelse. En af naboerne solgtevin og gav os det første indblik i vinenesverden,” fortæller Michael Laustsen.Traditioner og tunge drengeEfterhånden som de fem venner fik kærester ogsiden blev gift, udviklede samværet sig til ogsåat omfatte koner og børn – blandt andet har Larsstået fadder til Jens´ datter og han til Lars´ældste søn.”Det unikke ved vores venskab er, at vi ervokset op sammen og er blevet præget af desamme grundlæggende værdier. Uddannelsesogkarrieremæssigt har vi taget fem helt forskelligeveje. Men med udgangspunkt i desamme grundlæggende værdier supplerer ogkomplementerer vi hinanden, så ud over athave det sjovt sammen kan vi både privat ogprofessionelt sparre helt åbent med hinanden”,siger Jens Lauritzen.VALG 2011 Politisk Horisont 5


MINISTERJULxLARS BARFOEDVenskabet blev sat i system,da de fem blev spredt påforskellige gymnasier.(Lars sidder nr. 4 fra venstre).I årevis har de fem venner haft mindst tre fasteårlige møder – to med koner (og børn i sin tid) ogét alene. Hver påske mødes de fem familier tilpåskefrokost, hvor de på skift er vært. Og engang om året arrangerer de en fælles familieweekend.Her er turene gennem årene gåetmed krebsefiskeri i Småland, Oslobåden ellerrundt om i landet med naturvejledere til udvalgtelokaliteter.Efterårets årlige herretur går traditionen trotil et sommerhus i Nordsjælland, hvor menuenmed Michaels ord er en kæmpe bøf, lidt grøntsagerog noget sindssyg god vin fra de femsrespektive vinkældre.”Det er den aften på året, hvor vi kommerrundt om tilværelsens store spørgsmål – ogikke mindst husker hinanden på, at vi blot erdrenge, der er blevet lidt tungere,” siger JensLauritzen.50 år i lækre gamle bilerDa ”drengene” fyldte 50 år, var planen først atholde en stor fælles fødselsdag, som de gjorde,da de fyldte 30 år. Dengang underholdt de femmed Frank Sinatra-hittet ”my way”. Selv synesde, det lød fremragende, indtil de opdagede, atselskabet lå hen over bordene. Flade af grinover logens manglende musikalske evner.I stedet endte 250 års fødselsdagen med enforlænget weekend i England med fruer, hvorde hyggede sig med god mad og vin og ikkemindst med at køre rundt i lækre gamle biler,som de havde lejet til lejligheden. Desuden harde flere gange fejret nytårsaften sammenligesom diverse fødselsdage og familiebegivenhederfejres i vennernes lag. Efterhåndener det dog sjældent, at de alle fem mødesspontant – dels på grund af geografisk afstanddels på grund tidskrævende job, ikke mindstLars´.”Men vi mødes jævnligt udover ”møderne”for eksempel til festlige arrangementer somfødselsdage og nytårsaftner – dem har derværet mange af - eller hvis en skulle have enhånd med under flytning eller lignende.Venskabet har varet så længe, at det er bleveten fastlimet del af vores tilværelser. Og selvom der kan gå måneder mellem vi talersammen, er vi omgående på bølgelængde. Sånår vi har holdt sammen i 47 år, er det dybestset nok fordi vi trives i hinandens selskab. Mendet har også været vigtigt, at vi har sørget forat pleje forbindelserne på en struktureretmåde, så vi har kunnet mødes på trods afafstande, familier og tidskrævende karrierer”,siger Poul Hagemann.Også den fælles baggrund fra nogenlundesamme middelklassekår med forældre, der haroplevet et økonomisk opsving i 1960erne,men stadig med besættelsen tæt på, har givetde fem et fælles værdisæt, har gjort det muligtat holde venskabet intakt gennem så mangeår, lyder vurderingen.“Logen” på stranden ved Røsnæs, hvorLars’ forældre havde sommerhusKnallerter og politikSom barn var Lars en frisk dreng, der læsteJan-bøger, var spejder og som de andre spilledefodbold i boldklubben Hellas på Damhus-engen.Senere var det i en periode knallerterne,der trak. Men Lars har aldrig været specieltteknisk interesseret eller praktisk anlagt – sådet stod tidligt klart, at hans livsbane skullevære noget med ord, er vennerne enige om.Selv om de må erkende, at Lars på sin megetklassiske Stafette-knallert kunne køre fra deandres mere moderne Puch’er. Det var ogsåstafetten, der i gymnasietiden bragte Lars til deførste møder i KU. Et nærliggende valg, da beggehans forældre var medlemmer af den lokalekonservative vælgerforening.”I mange år vidste Lars slet ikke, at derSelv synes de det lød fremragende, indtil de opdagede,at selskabet lå hen over bordene. Flade af grinover logens manglende musikalske evner.6 Politisk Horisont VALG 2011


MINISTERJULxINTERVIEWVerdenifølge LeneLene Espersen har fra begyndelsen af sit liv i politik været helt sin egen. Som justitsministergennem over syv år blev hun blandt sine europæiske kolleger kendt for sin uformelle ogresultatorienterede stil. Lene Espersen var på fornavn med sine kolleger og gik til det internationalesamarbejde med en moderne facon, som brød barrierer ned og gjorde samarbejdetom tunge emner som terror og grænseoverskridende kriminalitet lettere og mere effektivt.Den stil har Lene Espersen båret med sig til Udenrigsministeriet.Den uformelle form, som åbner døre og sikrer, atDanmark sidder med ved bordet, når de store beslutningertræffes. Udenrigsministeren er en moderne politiker, dergriber telefonen og ringer til sin britiske kollega for at sikre,at Danmark er med i forreste række og forhindrer, at Gadaffi slagter siteget folk i Libyen. Lene Espersen bruger sin sunde sans til fordel fordet, hun tror på: At det er til gavn for alle, også for os selv, at vi hjælpermed at fremme stærke værdier som ytringsfrihed, menneskerettighederog demokrati over alt i verden. Lene er på sms med hele Europa – ogmed de demokratiske arabiske ledere, for den sags skyld.Missionen er klarLene Espersen har en klar mission: Det handler om at sikre danske interesserbedst muligt, både værdimæssigt og økonomisk. Lene Espersener en garvet politisk håndværker. Hun evner at få politiske modstanderetil at stå sammen, f.eks. i forbindelse med strategien for den danskeindsats i Afghanistan. Fordi det for udenrigsministeren er langtvigtigere, at et bredt flertal i Folketinget står samlet bag de danskesoldater, end det er at tage et billigt partipolitisk point. Hun griber gernetelefonen og ringer til sin politiske modstander fra Enhedslisten, hvisdet kan sikre, at et samlet folkestyre bakker op om, at Danmark går medi første række mod Gadaffi.Lene Espersen iAfghanistanEt godt billede af DanmarkLene Espersens indsats som udenrigsminister har indbragt bred anerkendelsefra hendes europæiske kolleger. ”Hun er en meget engageretog positiv person, som giver et godt billede af Danmark”, siger Sverigesudenrigsminister Carl Bildt til Politiken. Lene Espersen får også uforbeholdenanerkendelse fra USA: Hun varetager de udenrigsministerielleforpligtelser i en tid, hvor Danmark, ligesom USA, er vidne til en verdeni hastig forandring. ”Og jeg er en stor fan af Lene. Jeg synes, at hun re-8 Politisk Horisont VALG 2011


TEKST stig risdahlpræsenterer Danmark ualmindeligt godt”,siger den amerikanske udenrigsminister,Hillary Clinton. Selv hos sine politiske modstanderehøster Lene Espersen ros – fordi hunsom garvet forhandlingsleder har overblikover stoffet og evner at få enderne til at nåsammen. SF’s tidligere formand, nuværendeudenrigspolitiske ordfører, Holger K. Nielsen:”Der er ingen tvivl om, at Lene Espersen erblomstret meget som udenrigsminister. Huner en af de ministre, der gør det bedst fortiden”, siger han til DR.På fornavn med verdenDet er blevet Lene Espersens varemærke, athun fører en aktivistisk udenrigspolitik for atsikre dansk indflydelse og udbrede danskeværdier. Under sine mange rejser dyrker hunnetværk for at skaffe Danmark indflydelse – idag er det Hillary Clinton, USA, William Hague,UK, og EU’s udenrigsminister, Cathy Ashtonsamt mange, mange andre centrale internationaleaktører, hun er på fornavn med.Samtidig har hun et stærkt engagement foraktivt at præge ustabile stater, hvor udviklingendirekte truer Danmark. Derfor står LeneEspersen bag det stærke danske engagementfor at bekæmpe pirateri ud for Somalia, blandtDen svenskestatsministerFredrik Reinfeldt,den britiskeudenrigsministerWillian Hauge,USA’s præsidentBarack Obamaog DanmarksudenrigsministerLene EspersenNatos generalsekretærAndersFogh Rasmussen,udenrigsministerLene Espersen ogUS ambassadørLaurie S. Fultonandet med den danske militære deltagelse iNATOs operation Ocean Shield. Derfor gørdanske soldater en aktiv indsats for at kvæleterroren ved roden i Afghanistan. Og derforengagerer Danmark sig i at opbygge et politiskdemokrati i Libyen og Nordafrika – også for atdæmme op for en flygtningestrøm modEuropa.Lene Espersen har det samtidig som et af”... jeg er en stor fan af Lene. Jeg synes, at hunrepræsenterer Danmark ualmindeligt godt.”sine erklærede mål som udenrigsminister atfungere som vækstambassadør for forretningenDanmark. Hun vilskaffe danske virksomheder fodfæste i delande, hvor væksten kommer til at boome dekommende år. Derfor har hun gennemført enrække erhvervsfremstød i samarbejde meddanske virksomheder til de såkaldte BRIKlande(Brasilien, Rusland, Indien og Kina), fordidet er på de markeder, danske virksomhederkan vente at gøre rigtig gode forretninger dekommende år. Til gavn for danske virksomhederog til gavn for os alle i Danmark.VALG 2011 Politisk Horisont 9


MINISTERJULxBRIAN MIKKELSENJeg kæmperfor Sjælland nu ogfor fremtidenSiden Brian Mikkelsen i 1994 blev valgt til Folketinget i Region Sjælland, harhan brugt sin politiske indflydelse til at arbejde for borgerne i regionen. Det harhan gjort både som folketingsmedlem, kulturminister, justitsminister og nusenest som økonomi- og erhvervsminister. Og det vil han også gøre i fremtiden.Som minister er detvigtigt hele tiden at være idialog for at findeløsninger på fremtidensøkonomiske udfordringer.10 Politisk Horisont VALG 2011


TEKST helle pilemann”Økonomisk ansvarlighedog vækst i denprivate sektor er heltafgørende.”Der går ikke en dag i Brian Mikkelsenspolitiske liv, uden at tankernegår til Sjælland og de mennesker,der bor i regionen. Det er her,Brian Mikkelsen, siden han i 1994blev valgt som konservativt folketingsmedlem,har slået sine folder som landspolitiker.Og der har lige siden været en god relationmellem ham og regionen, som han sætter storpris på: ”Ofte er det her, jeg får indtryk af,hvilke politiske initiativer der virker, og hvadvi som politikere kan gøre bedre,” siger BrianMikkelsen.Han er også stolt over at være opstillet i etnaturskønt område med stærke historiskerødder:”Jeg ved ikke noget bedre end at se ud overIsefjorden, gå ture i de mange skove eller vedde flotte strande, betragte Storebæltsbroen,besøge Sorø Klosterkirke eller tage familienmed på Trelleborg.”Brian Mikkelsen påinspirationsbesøg.Små og mellemstorevirksomhederskal ifølgeøkonomi- ogerhvervsministerenhave optimalevækstbetingelser.Interessen for historie og kultur vil hangerne dele med hele Danmarks befolkning.Derfor indførte han i sin periode som kulturministerfri adgang til museer og lancerededen berømte kulturkanon: ”Økonomi må ikkevære en hindring for, at vi kan lære voresfælles historie at kende, og det skal ikke kunvære forbeholdt en lille elite at kende til godkunst og kultur,” siger Brian Mikkelsen.Fast hånd skaber tryghedBrian Mikkelsen er som minister kendt for sinemarkante og faste holdninger. Det fik rockere ogandre kriminelle at mærke, da han som justitsministerslog hårdt ned på lovovertrædelsermed højere straffe og en stærkere politiindsats.”Jeg vil ikke acceptere den utryghed, kriminelleskaber i befolkningen. Det kan fx ikkevære rigtigt, at borgerne i Slagelse skal værenervøse for at færdes i den nordlige del afbyen eller på banegården. Kriminalitet er etangreb på vores fællesskab, og det skalstraffes,” udtaler Brian Mikkelsen med fasthedi stemmen. I dag sidder Brian Mikkelsen somøkonomi-og erhvervsminister. En af detungeste poster i regeringen. Også når detgælder landets økonomi, står Brian Mikkelsenfast. Det handler om at skabe vækst i denprivate sektor og sikre økonomisk tryghed:”Økonomisk ansvarlighed og vækst i denprivate sektor er helt afgørende. For en sundog stærk økonomi er forudsætningen for, at vikan få et arbejde, at vi kan sende vores børn igode skoler, at vi kan få den rette behandling,hvis vi bliver syge, og vi har infrastrukturen tilat komme rundt. Derfor sætter jeg alle kræfterind på at sikre økonomisk vækst i Danmark.”Indtil videre har det blandt andet ført til en tilbagetrækningsreform,bedre udgiftsstyring samt en aftale omDanmark som vækstnation, der blandt andet skaber bedre vilkår forsmå og mellemstore virksomheder. Noget der er med til at sikre danskearbejdspladser. Også i Region Sjælland. Brian Mikkelsen fremhæver iden forbindelse også, at han fik gennemført sit forslag om at gøre detmuligt at trække udgifter til arbejdsløn til håndværkere for opgaver ihjemmet fra i skat og fortæller stolt, at det vil være med til at skabearbejde samtidig med, at vores huse bliver i en bedre stand.Fokus på SjællandSå også når det gælder økonomi er Sjælland i fokus hos BrianMikkelsen:”Vi skal sikre, at der fortsat er gode uddannelsesinstitutioner påSjælland, at mange får en uddannelse, at der fortsat er gode store arbejdspladsersom fx Novo og DONG i Kalundborg, flådestationen iKorsør, Antvorskov Kaserne i Slagelse samt et godt erhvervsklima formange små og mellemstore virksomheder, håndværkere, mekanikereosv. Derudover skal der være en god infrastruktur, så det er let attiltrække virksomheder og medarbejdere. Det er min mission sompolitiker hver dag at kæmpe for gode levevilkår for Sjælland – både nuog i fremtiden,” slutter han.VALG 2011 Politisk Horisont 11


INTERVIEWxPER STIG MØLLERMange vælgerevil gerne tale medKonservativespopulære ministerPer Stig MøllerVærdier er vigtige– også i valgkampAllerede da Per Stig Møller var barn, var han optaget af, hvilke værdier vi skal værne om.Siden har han i sit politiske virke taget initiativer, der har handlet om værdier som fred ogfrihed samt kultur- og historiebevidsthed. Selv valgkampen er fyldt med aktiviteter, derhandler om værdier.Fokus på værdier er et gennemgåendetræk i Per Stig Møllers liv ogpolitiske karriere. Han har da ogsåvalgt ”Stærke værdier – i en nyverden” som sit valgslogan i dennevalgkamp.”Det 21. århundrede er karakteriseret vedhastige forandringer og nye udfordringer. Derforer det vigtigt for os som danskere at vide, hvemvi er, og hvad vi vil med Danmark. I en globalise-ret verden er dansk kultur under pres. Og ingenandre end os selv har interesse i at bevare ogudvikle kultur, vores sprog og kendskabet tilvores historie,” udtaler Per Stig Møller som forklaringpå, hvorfor fokus på værdier er vigtigtfor ham i sit politiske arbejde.”Selv da jeg var barn, var jeg optaget af, atnogle lande ikke var frie, fx de baltiske lande.Derfor er jeg også meget tilfreds med, at jeg sadi formandsstolen, da vi med EU-udvidelsen fikdem med i vores stuer igen,” fortsætter han.På spørgsmålet om der er særligt danskeværdier, vi kan fremhæve, svarer Per StigMøller:”Mange af vores værdier, som vi er stolte af,er kommet til os udefra, fx menneskerettigheder,kristendommen, retssamfund osv.,men måden hvorpå vi omsætter værdierne,kan være særlig dansk. Fordi der er demokratii et samfund, er det ikke en selvfølgelighed, at12 Politisk Horisont VALG 2011


TEKST helle pilemannKulturminister PerStig Møller fejrer sinfødselsdag medkageuddeling foranFrederiksberg Havemennesker behandles lige, ligesom vi gør iDanmark,” fortæller Per Stig Møller.Per Stig Møller har som minister tagetmange initiativer, der alle har handlet omværdier som fx fred og frihed samt kultur- oghistoriebevidsthed. Af dem vil han gernefremhæve, at han som udenrigsminister medvirkedetil ”Køreplanen for fred” i Mellemøsten,skabte ”Det arabiske initiativ” og formede etfredeligt samarbejde om Arktis. Som kulturministerfremhæver han et forlig, der sikrerbedre vilkår til danske film, en ny teateraftale,øget litteraturstøtte til danske forfattere, fleremidler til sportstalenter via Team Danmark ogud fra et ønske om mere mediepluralisme at fåoprettet en ny landsdækkende radiokanalmed navnet ”24/7”, i folkemunde kaldet ”RadioMøller.”Debat om konservatisme, indvielse afIstedløven og lagkage – en valgkamprummer det hele.Per Stig Møller er ligesom alle andre politikerei denne tid travlt optaget af at føre valgkamp.Han har flere aktiviteter i sin egen valgkreds iKøbenhavns Storkreds, men prioriterer ogsåat besøge andre byer i Danmark, der gerne vilmøde Konservatives populære minister. Detbliver under valgkampen bl.a. til besøg i Århus,Esbjerg og Sorø.Undervejs bliver der også tid til interviews ide landsdækkende medier, fx debat om krig iDeadline på DR2 med forfatteren CarstenJensen og en højaktuel debat, også i Deadline,med Søren Krarup fra Dansk Folkeparti omkonservatisme.Men selv om der er valgkamp, skal pligternesom kulturminister passes. Per Stig Møllerskal derfor også som planlagt deltage i indvielsenaf Istedløvens placering i Flensborg. Enbegivenhed han glæder sig meget til.Selv om værdier fylder en del hos Per StigMøller, så skal der også være tid til at fejre sinfødselsdag. Da det var midt i valgkampen, blevdet selvfølgelig fejret med vælgerne:”Min kreds på Frederiksberg havde hjulpetmig med at købe fødselsdagslagkage, som jegkunne dele ud til de fremmødte. Der var enrigtig god stemning, og mange kom hen ogønskede tillykke og bad om vores materialer,”slutter en glad Per Stig Møller.”Det 21. århundrede er karakteriseret ved hastigeforandringer og nye udfordringer. Derfor erdet vigtigt for os som danskere at vide, hvem vier, og hvad vi vil med Danmark.”VALG 2011 Politisk Horisont 13


POLITIFORLIGxTOM BEHNKETEKST SØREN MØLGÅRDKonservativ østjydeså det gør nogetFødt i Risskov, opvokset iLystrup og en stor del af sitliv har han boet i Egå.DDen konservative folketingskandidatTom Behnke er Århus-mandog østjyde, så det gør noget.Han har siddet i Folketingetgennem flere perioder, hvor haner formand for den konservative folketingsgruppe,og han er nu klar til at tage endnu enperiode for Østjylland og den konservativesag på Christiansborg. Her vil han kæmpe forat forbedre infrastrukturen og styrke forholdenefor erhvervslivet i Århus. Det nævnerhan selv, som de to vigtigste projekter forÅrhus, som han vil arbejde for i den kommendevalgperiode.”Infrastrukturen er helt afgørende forÅrhus og Østjylland, og derfor står en Kattegatbrohøjt på min ønskeseddel. Derudover erdet vigtigt for en uddannelsesby som Århus,at der er et godt samarbejde mellemuniversitetetog erhvervslivet, så vi sikrer innovationog vækst,” siger Tom Behnke.”De nye ideer og opfindelser skal ikke kuntænkes - de skal også afsættes. Det er enopgave, der primært skal løses lokalt, men viskal som lovgivere sikre, at der er gode mulighederog incitamenter for det,” siger han.Fra Christiansborg kender man bl.a. TomBehnke som en benhård retsordfører, der konsekventhar argumenteret for, at ofret har før-”Infrastrukturen erhelt afgørende forÅrhus og Østjylland,og derfor står en Kattegatbrohøjt på minønskeseddel.”steprioritet – og ikke gerningsmanden, somvenstrefløjen ofte forfalder til at mene. Derforhar Tom Behnke i sin tid på Borgen været medtil at gennemføre markante stramninger påretsområdet, hvilket betyder, at vold- og voldtægtsforbryderei dag straffes langt hårdere,end de blev det under den røde regering i1990’erne. Tom Behnke har desuden en langkarriere bag sig fra politiet, og ved siden afvirket som folketingspolitiker er han selvstændigmed firmaet Egå Træfældning.Han har derfor også føling med de udfordringer,som små erhvervsdrivende ståroverfor, og han vil arbejde for at sikre bedstmulige vilkår for erhvervslivet generelt.Det skal ske dels ved at mindske bureaukratietfor erhvervslivet og ikke mindst ved atsikre, at der er styr på de offentlige finanser,så Danmark ikke ender i samme situation somGrækenland eller Irland.Under valgkampen vil Tom Behnke forudentraditionelle valgplakater, brochurer, ballonerosv. satse på reklamer på busserne i Østjyllandog banner-reklamer på internettet.Desuden vil Facebook flittigt blive benyttet.”Og så kan vælgerne forvente, at vi kommerog ringer på deres dør og afleverer valgmateriale,så de er godt forberedt til valgdagen,”siger Tom Behnke.Tom Behnke møder vælgerne14 Politisk Horisont VALG 2011


xKANDIDATOVERSIGTKonservativeFolketingskandidaterKøbenhavns StorkredsØsterbrokredsen (København)Sundbyvesterkredsen (København)Indre Bykredsen (København)Sundbyøsterkredsen (København)Nørrebrokredsen (København)Utterslevkredsen (København)Brønshøjkredsen (København)Valbykredsen (København)Vesterbrokredsen (København)Falkonerkredsen (Frederiksberg)Slotskredsen (Frederiksberg)Tårnbykredsen (Dragør, Tårnby)Københavns Omegns StorkredsGentoftekredsen (Gentofte)Lyngbykredsen (Lyngby-Tårbæk)Gladsaxekredsen (Gladsaxe)Rødovrekredsen (Herlev, Rødovre)Hvidovrekredsen (Hvidovre)Brøndbykredsen (Brøndby, Ishøj, Vallensbæk)Taastrupkredsen (Albertslund, Høje Taastrup)Ballerupkredsen (Ballerup, Glostrup)Nordsjællands StorkredsHelsingørkredsen (Helsingør)Fredensborgkredsen (Fredensborg, Hørsholm)Hillerødkredsen (Gribskov, Hillerød)Frederikssundkredsen(Frederikssund, Frederiksværk-Hundested)Egedalkredsen (Egedal, Furesø)Rudersdalkredsen (Allerød, Rudersdal)Bornholms StorkredsRønnekredsen (Bornholm)Aakirkebykredsen (Bornholm)Sjællands StorkredsLollandskredsen (Lolland)Guldborgsundkredsen (Guldborgsund)Vordingborgkredsen (Vordingborg)Næstvedkredsen (Næstved)Faxekredsen (Faxe, Stevns)Køgekredsen (Køge, Lejre)Grevekredsen (Greve, Solrød)Roskildekredsen (Roskilde)Holbækkredsen (Holbæk)Kalundborgkredsen (Kalundborg, Odsherred)Ringstedkredsen (Ringsted, Sorø)Slagelsekredsen (Slagelse)Fyns StorkredsOdense Østkredsen (Odense)Odense Vestkredsen (Odense)Odense Sydkredsen (Odense)Assenskredsen (Assens)Middelfartkredsen (Nordfyn, Middelfart)Nyborgkredsen (Kerteminde, Nyborg)Svendborgkredsen (Langeland, Svendborg)Faaborgkredsen (Faaborg-Midtfyn, Ærø)FolketingskandidatVAKANTPernille ØrstedRasmus JarlovJakob NæsagerHeidi WintherChanne Alison M. BjerringgaardMogens LønborgPer Junker ThiesgaardNikolaj BøghJette NøhrPer Stig MøllerHelle BonnesenBenedikte KiærCharlotte DyremoseHenrik SørensenNaser KhaderAnnette BirchSille Beck-HansenKurt ScheelsbeckKarsten Skawbo-JensenIsabella MeyerLars BarfoedCasper StrungeRasmus MahlerLars N. CarstensenMette AbildgaardKirstine van SabbenJens Rathmann HansenLinda SommerRune KristensenAnette Brix AndreasenHelle SjelleMikkel Lundemann JensenSamina ShahBrigitte Klintskov JerkelChr. Wedell-NeergaardBrian MikkelsenUlla Margrethe HansenKristian Egebæk MortensenHelena Louise Cilius VedholmAnders OrrisMark GrossmannVivi KierHenrik Ørum NissenFlemming HansenFranz Jul RohdeJørgen LundsgaardMai HenriksenSydjyllands StorkredsSønderborgkredsen (Sønderborg)Aabenraakredsen (Aabenraa)Tønderkredsen (Tønder)Esbjerg Bykredsen (Esbjerg, Fanø)Esbjerg Omegnskredsen (Esbjerg, Fanø)Vardekredsen (Varde)Vejenkredsen (Billund, Vejen)Vejle Nordkredsen (Vejle)Vejle Sydkredsen (Vejle)Fredericiakredsen (Fredericia)Kolding Nordkredsen (Kolding)Kolding Sydkredsen (Kolding)Haderslevkredsen (Haderslev)Østjyllands StorkredsÅrhus Sydkredsen (Århus)Århus Vestkredsen (Århus)Århus Nordkredsen (Århus)Århus Østkredsen (Århus)Djurskredsen (Norddjurs, Syddjurs)Randers Nordkredsen (Randers)Randers Sydkredsen (Randers)Favrskovkredsen (Favrskov)Skanderborgkredsen(Odder, Samsø, Skanderborg)Horsenskredsen (Horsens)Hedenstedkredsen (Hedensted)Vestjyllands StorkredsStruerkredsen (Lemvig, Struer)Skivekredsen (Skive)Viborg Vestkredsen (Viborg)Viborg Østkredsen (Viborg)Silkeborg Nordkredsen (Silkeborg)Silkeborg Sydkredsen (Silkeborg)Ikastkredsen (Ikast - Brande)Herning Sydkredsen (Herning)Herning Nordkredsen (Herning)Holstebrokredsen (Holstebro)Ringkøbingkredsen (Ringkøbing-Skjern)Nordjyllands StorkredsFrederikshavnkredsen (Frederikshavn, Læsø)Hjørringkredsen (Hjørring)Brønderslevkredsen (Brønderslev, Jammerbugt)Thistedkredsen (Thisted, Morsø)Himmerlandkredsen (Rebild, Vesthimmerland)Mariagerfjordkredsen (Mariagerfjord)Aalborg Østkredsen (Aalborg)Aalborg Vestkredsen (Aalborg)Aalborg Nordkredsen (Aalborg)Charlotte Sahl-MadsenJan Køpke ChristensenBo KragelundMike LegarthRasmus SømodTom ArntTommy Rachlitz NielsenMichael Nørtoft FrydensbjergCarina ChristensenStefan Schultz TiedemannMartin Holm KodahlJesper TermansenMorten GrønTom BehnkeJens Kobberø ThomsenNicolaj BangKarina BoldsenVAKANTPer BøjeVAKANTNiels Christian Selchau-MarkIda Holst KristensenPer LøkkenSøren VantingVAKANTAndreas BjerregaardEsben Salling LarsenAnna Margrethe EngbækCamilla Hertzum JohansenFrank Borch-OlsenVAKANTHelge Adam MøllerAnne HansenJohn ThorsøTove VidebækDaniel RugholmVAKANTLene EspersenTage LeegaardDorte JepsenKristian KlarskovJesper Togsverd LarsenThomas KrarupAnette Valentin16 Politisk Horisont VALG 2011


OPSLAGSTAVLENxVALGET I ORDOG BILLEDERMinisterholdet,anført af partiformandLars Barfoed,skyder under storpressebevågenhedvalgkampen i gangpå Højbro PladsValgkampen iord og billederDet konservative kandidathold havde allerede været klarlænge, da Lars Løkke Rasmussen trykkede på valgknappenfredag den 26. august, så fra første færd var ministre, folketingsmedlemmerog –kandidater på gaden for at kapre deførste vælgere. De blev blandt andet bakket op af Konservativesto eventteams, som under hele valgkampen kører landettyndt i deres kampagnebiler.Kandidaterne gårflittigt dør-til-dør ogmøder vælgerne påegen hjemmebane18 Politisk Horisont VALG 2011


TEKST søren mølgårdLars Barfoed,flankeret af socialministerBenedikteKiær og økonomi- ogerhvervsministerBrian Mikkelsen,præsentererKonservativesvalgprogramUdenrigsministerLene Espersen påhjemmebane iNordjyllandKonservativeseventteams er klartil at rulle ud pålandevejene for atbakke op om de lokalekampagnerLars Barfoed talermed publikum efteren paneldebat iAarhus50.000 valgpjecerankommer tilHovedkontoret. Degår som varmt brødlige fra begyndelsenKonservativeseventteams besøgerde 20 mest konservativekommunerunder valgkampen.Vælgerne er ikke itvivl: S og SF vilgældsætte DanmarkVALG 2011 Politisk Horisont 19


Varm luft ellerøkonomisk ansvarlighed?ID-nummer 42441S og SF’s økonomiskeDanmarks velstandKonservativeDanmark står over for alvorlige økonomiskeudfordringer. Derfor vil Konservative gennemførenødvendige og retfærdige reformer, så fleredanskere bliver i stand til at forsørge sig selv,og færre bliver afhængige af offentlige ydelser.En sund og stabil økonomi er forudsætningen for,at samfundet har råd til alt det, som alle medrimelighed kan forvente: Effektive sygehuse,gode skoler, ordentlig ældrepleje og omsorg forsamfundets udsatte. Men det kræver, at vi harråd. Er der ikke balance mellem indtægter ogudgifter, gældsætter vi vores børn og børnebørn.Det kan vi ikke være bekendt.Hvis S og SF kommer til magten, bliver der ingenreform af f.eks. efterlønnen – ingen ansvarligøkonomisk politik, ingen tryghed for fremtiden!S og SF har pustet ’12 minutter’ og andretvivlsomme beregninger ind i deres økonomiskevarmluftballon. Det er ikke et ansvarligt svar påde konkrete udfordringer, Danmark står overfor.Konservative vil:ydelserDerfor er det kommende valg afgørende for dinog Danmarks fremtid. For kun med en sundøkonomi har vi råd til en fortsat vel fungerendeoffentlig sektor. En stemme på Konservative eren stemme på stærke værdier og sund økonomi.Valget er dit.Stærke værdier – sund økonomi”En stemme på Konservativeer en stemme på økonomiskansvarlighed”Lars BarfoedStøt Konservative!– send en sms nu med teksten“C50” til 1414 og donér 50 kr.Det koster donationsbeløbet + almindeligsms-takst. Du kan højst støtte med150 kr. om dagen.Scan kodenog besøg osPå Konservative.dkkan du læse mereom vores politik.

More magazines by this user
Similar magazines