Nr. 3 Oktober 2012 Årgang 6 - Konservative Folkeparti

konservative.dk

Nr. 3 Oktober 2012 Årgang 6 - Konservative Folkeparti

Tegning: Birthe KnudsenNr. 3 Oktober 2012 Årgang 6


FormandNæstformandPoul-Erik ChortsenMichael PedersenParkvej 66, 5492 VissenbjergTeglværksvej 18, Skalbjerg, 5492 Vissenbjergtlf. 6447 1311, mobil 4247 1311 tlf. 6597 3277, mobil 2136 6378e-mail: Poul-erik@chortsen.dke-mail: mpkonservativ@gmail.comKassererSekretærAnette FløjborgErling G. KnudsenHjerupvej 3, Hjerup, 5560 AarupHesselbjergvej 6, Bohøj, 5620 Glamsbjergtlf. mobil 3118 1209 tlf. 6474 1959, mobil 5155 5919e-mail: anette@flojborg.dke-mail: gek@live.dkJørgen StrøjerPaul Erik ClausenVedstaarup TeglværkDegnegyden 3, Sønderby, 5631 EbberupBogyden 12, 5610 Assens Tlf. 6474 1982,tlf. 6479 1399, mobil 2049 3599 mobil 2449 6442e-mail: ks@vedstaarup.dke-mail: paulerik@clausen.mail.dkMichael StørzerSkolevej 115620 GlamsbjergTlf. 6080 0057e-mail: mstorzer@hotmail.comByrådsgruppen:Gruppeformand Truels SchultzOle MøllerBjørnemosevej 12, 5631 Ebberup.Akkerupvej 88, 5683 Haarby.tlf. 6474 1792, mobil 2043 1792 tlf. 6473 2121, mobil 4016 6631e-mail: trsch@assens.dke-mail: haarby@mail.dkUdgives af:DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI I ASSENS KOMMUNERedaktion: Michael Størzer, Hans-Peder Hauge og Erling G. Knudsen.Ansvarshavende redaktør: Michael StørzerDeadline for næste nummer er den 23. november 2012.Indlæg sendes til: mstorzer@hotmail.com - medsend gerne billeder!Indholdet i artikler bragt i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for foreningensholdninger, men står alene for den enkelte forfatters egen regning.Forsidetegning: Birthe Knudsen, Hårby2


Så er Cynspunkt atter på gaden. Redaktionsgruppen arbejderkontinuerligt på at tilpasse stil og layout til det elektroniske medie. Der erendnu et stykke vej, men vi håber at du allerede nu finder bladetinteressant og læsevenligt i både form og indhold. I dette nummer kan dubl.a. se partiets nye partiprogram og læse om De konservativebyrådsmedlemmers flotte fingeraftryk på Assens kommune budgetaftale.Der er også et tema om iværksætteri, et indlæg fra Britta Schall-Holberg,samt en anmeldelse af Kirsten Groves SOS portal.Af Michael StørzerIndholdsfortegnelse:1. Forside2. Kontaktposter Side 23. Redaktørens ord & Indholdsfortegnelse Side 34. Formanden har ordet Side 45. Det Konservative Folkepartis nye partiprogram Side 56. Budgetforlig i Assens kommune 2013 - 2016 Side 67. Artikel af Britta Schall-Holberg: Motortrafikvej på Vestfyn Side 78. Artikel af Lasse Krull: Vi skal satse på iværksætteri. Side 89. Artikel af Michael Størzer: Innovation og Assens kommune Side 910. Anmeldelse: SOS-portalen Side 1011. Artikel af Erling Knudsen: Ud at C…Frøbjerg Festspil Side 1212. Opstillingsliste regionsrådsvalg 2013 Side 133


Det konservative Folkeparti i AssensEr Danmark på vej ud af krisen - mod bedre tider?Af Poul-Erik Chortsen, formand for Den Konservative Vælgerforening i Assens.Den globale krise er på sit højeste (håber at vi er vendt). Stort set allelande i Europa kæmper med arbejdsløshed og i de sydlige lande stårdet meget dårlig til. USA kæmper ligeledes for at få gang i hjulene. Vimå desværre anse det for sandsynligt, at krisen varer 3-5 år endnu.Lige nu har Danmark et par udfordringer og et par verdensrekorder at kæmpe med:- Skattetrykket i Danmark er verdens højeste- Den offentlige sektor er verdens største målt pr. indbygger- Afgifter og skatter på vore virksomheder er historisk høje- Over halvdelen af befolkningen er på overførselsindkomst- Det sidste år har vi mistet 10.000 arbejdspladser- Inden året er omme vil vi miste yderligere 7.500 arbejdspladserEr der da ikke positive tegn på at vi nok skal klare det alligevel?- Der er stor tillid til den danske valuta- Renten er historisk lav- EU med Tyskland i spidsen arbejder hårdt på at styrke euroen- USA viser små tegn på fremskridt- Danske varer er værdsat i udlandetKan Danmark forbedre vores konkurrenceevne og indtjeningsmuligheder?- Skattetrykket må ikke stige, men bør i stedet sænkes- Selskabsskatterne skal reduceres og forenkles- NOx-, fedt- og sukkerafgifter m.fl. skal helt fjernes- Det skal være nemmere at drive virksomhed med bl.a. mindre administration- Fradrag ved arbejde i udlandet skal fastholdes- Det skal kunne betale sig at arbejdeDanmark er en lille nation som generelt klarer siggodt, men det er på tide at vi står sammen ogsamarbejder os ud af den nuværende krise.Politikerne på Christiansborg må samarbejde påtværs af ”blokkene” og koncentrere sig om at føreden rette politik og ikke om hvem mansamarbejder med.Den konservative folketingsgruppe ønsker atsamarbejde med alle som vil føre en ansvarligpolitik. På det forestående Landsråd i Herninglægger partiet sin politik frem så vi alle kan sehvilken vej der skal arbejdes.Også vore to byrådsmedlemmer i Assens har vistat det nytter at samarbejde. Det har de sidst vistved et flot budgetforliget 2013-2016, hvor mangegode konservative grundværdier er indarbejdet.Herfra skal lyde en stor tak til og respekt for OleMøller og Truels Schultz – godt gået.Jo, der er mulighed for at arbejde os ud af krisen,men det kræver fornuft, vilje og mod.www.assens-konservative.dkformand@assens-konservative.dk4


Det Konservative Folkepartis partiprogram vedtaget 30. september 2012På landsrådet i Herning skulle medlemmerne vælge nyt partiprogram til afløsning af det nuforældede ’Fornuft og Fornyelse’ fra år 2000. En mere pragmatisk EU-politik er en væsentligændring fra det foregående. Præamblen indeholder følgende ordlyd:1. Familien er grundlaget for et velfungerende samfund.2. Vores fortid, historie og arv er vores styrke, kun med denne kan vi møde fremtidenstyrket. 1000 års kristne samhørighed har dannet samfundets værdigrundlag, derfor erDanmark et land med religionsfrihed og åbenhed overfor andre religioner.3. Det Danske Riges Grundlov sikrer, at fortidens erfaringer danner grundlag for voressameksistens med en folkekirke og et kongehus i et demokratisk samfund medejendomsret, ytrings- og forsamlingsfrihed i respekt for individet og mindretal.4. Danske borgere skal have fri og lige adgang til skoler og uddannelser der medkundskaber og færdigheder give borgerne mulighed for at udleve deres fuldepotentiale.5. Offentlige fælles forpligtelser skal sikres af borgernes skatte- og afgiftsbetaling, ikkemere eller mindre. Pengene har det bedst i borgernes lommer.6. De mest udsatte, dem der ikke kan klare sig selv, skal have hjælpen - flere skal klaresig selv. Borgerne skal have fri og lige adgang til sundhedsydelser og behandling.7. Fremmede er velkomne i det danske samfund, hvis de ønsker at bidrage til samfundetmed respekt for dansk lov, det danske sprog og indordne sig under dansk tradition ogkultur.8. Vi kæmper for et konsekvent og retfærdigt retssamfund, hvor hensynet til ofretsrettigheder vejer tungere end hensynet til den kriminelle.9. Virksomhederne er rygraden i det danske samfund, derfor skal de reguleres, beskattesog støttes mindst muligt. De skal have frihed til at skabe arbejdspladser, velstand ogvækst.10. De næste generationer skal overtage en bedre verden, derfor skal vi værne om miljøetog sikre, at Danmark har en ren og selvforsynende energi.11. Samarbejdet med andre europæiske lande er vigtigt, især i fht. sikkerhed og frihandel.Samarbejdet i EU skal ske i respekt for vores lands suverænitet. Dansk udenrigspolitikskal sikre rigsfællesskabets interesser i fht. til andre lande og rigsfællesskabetsborgeres interesser og sikkerhed i andre lande.12. Det danske forsvar skal stå styrket, hvilket skal sikres via et intensiveret samarbejde iNATO og deltagelse i internationale missioner med henblik på at sikre danskeinteresser.Det komplette 26-sider lange partiprogram kan downloades og læses på;http://www.konservative.dk/Politik/Partiprogram5


Budgetaftale for Assens kommune 2013 - 2016 faldet på pladsAf Michael StørzerMed fokus på stram styring af økonomien og solidkassebeholdning satte Den konservative byrådsgruppe sigsent mandag den 10. september til forhandlingsbordet forsidste gang for at forhandle kommunens budget 2013 til2016 færdigt.Ligeledes var der forventninger til at Truels Schultz og Ole Møller skulle byde ind iforhandlingerne med en række konservative mærkesager, som kunne være ønskeligt at fåopfyldt.Og deres hårde arbejde bar frugt. Idet alle partier var i stand til at indgå i et konstruktivtsamarbejde, udmøntede aftenens sidste anstrengelser sig i et budgetforlig, hvilket især Dekonservative kan være godt tilfredse med.For udover at kommunens budget ser økonomisk fornuftigt ud, fik Ole og Truels forhandletsamtlige konservative ønsker igennem – og lidt til.Medlemskabet af Film Fyn har ikke været en konservativ mærkesag, men kan betragtes somen lille bonus, der helt sikkert indeholder konkrete muligheder i udviklingen af Assenskommune.Samlet drejer det sig om følgende punkter:Styrkelse af undervisningen i kommunens folkeskoler.Renovering af vestre læmole - uddybning af Assens Havn og sejlrenden ind til havnen.Opgradering af vejnettet i Assens Kommune – asfaltbelægninger.Vedligeholdelse af grønne områder.Et anlægstilskud til Vissenbjerg Terrarium.Helhedsplan for kommunens svømmehaller.Medlemskab af Film FynByrådsgruppen kan være tilfredse med sig selv for et godt resultat, og der skal påmedlemmernes vegne lyde et tak herfor.Du kan læse i nærmere detaljer hvad budgetaftalen indebærer på Assens kommunes webside:http://www.assens.dk/Presserum/Pressemeddelelser-2012/Vilje-til-vaekst-i-Assens-Kommunes-budgetaftale.aspx6


Motortrafikvej til AssensAf Britta Schall-HolbergVi er mange, der gerne ser, eller, hvis vi har envirksomhed, ligefrem er afhængige af, attrafikforbindelserne til og fra Assens Kommuneer så gode som muligt.Det er de ikke.Assens By og Assens kommune ligger i et hjørneaf Fyn. Og desværre i et hjørne, som menneskerudenfor kommunen har alt for lidt kendskab til.Det er til skade for bosætningen her, men det erogså til skade for udviklingen i det hele taget.Begge dele er synd, fordi vi har så meget atbyde på - natur, dejlige boligområder, men ogsåvirksomheder, som har brug for dygtigemedarbejdere. Vi har også brug for kreativemennesker udefra. Men meget bremses af denringe infrastruktur.Mange, også daglige pendlere til og fra Fyn, haringen problemer med at tage toget eller bilen tilKøbenhavn eller et sted i det jyske fra entenMiddelfart eller Odense og retur. Det er turen tilog fra især Odense, der er problemet.Selv har jeg i årevis rejst flere gange om ugenfra Hagenskov til København med tog. Det erintet problem. Det er turen til og fra Odense derbesværliggør pendling. Man kan så tage bilen tilNyborg og stille den der. Turen mellem hjem ogmotorvej om morgenen og hjem omeftermiddagen foregår i sneglefart framotorvejen.Det er helt ubegribeligt, at Assens Kommunespolitikere ikke prioriterer en motortrafikvej iudviklingen af vores område. Vi har så mangevirksomheder, der er afhængige af, at de kankomme frem og tilbage med leverancer, menogså at deres medarbejdere kan komme frem ogtilbage – og ikke føler, vi bor ”langt ude”.Her på Hagenskov, hvor vi lejer boliger ogerhvervslokaler ud, hører vi ustandselig: Der eralt for langt til eller fra Odense.Hvis det føles som et dagligt problem kan vihave nok så mange gode lejemål og dejlignatur… det hjælper ingenting. Mange vil gerneflytte ud i smukke omgivelser, men afstanden ogden langsomme kø frem og tilbage er enhindring.Så kan man tage bussen.Ja, det har vi altid grinet af. Jeg synes det er endejlig bustur, der i øvrigt er rimelig billig, menjeg må jo indrømme, at den time den tager,kunne godt have været anvendt til andet endsightseeing på Fyn. Og for mange kræver det såi øvrigt tilmed en cykeltur. Igen: skal manvidere, så bliver det til en alt for lang rejse. Bilener en hurtigere løsning – men kun hvis vi harordentlige vejforbindelser til og fra.Derfor kære politikere: Var det ikke en god ideher op til kommunalvalget at få sat kraft underønsket om nogle bedre forbindelser til og fraAssens? Jeg er sikker på, borgerne ville finde, atdet var en rigtig, rigtig god ide.Ideen er hermed givet videre. Skal et sted væreattraktivt at slå sig ned, er det nødvendigt, atdet er let at komme til og fra. Vi trænger til atsagen bliver taget op, for ellers nytter mange afde andre tiltag der gøres ikke.7


Vi skal satse på iværksætteriDet er fint og flot – og det er uden tvivl etgodt politisk signal at iværksætteri kommerhøjere op på den politiske dagsorden.Af Lasse Krull, Regionsrådsmedlem,Udvalgsformand for Regional UdviklingFor nogen tid siden havde jeg fornøjelsen atdeltage og holde oplæg for en europæiskiværksætterkonference i Halmstad.Konferencen var arrangeret i regi af EnspireEU, et EU-projekt som har til hensigt atudbrede de gode idéer landene imellem,men også at få konkretiseret de ting dervirker. Sagt med andre ord: næsten allemennesker siger positive ting omiværksætteri, men hvad virker egentlig? oghvordan skaber vi mere iværksætteri? Iuddannelsessystemet? i virksomhederne?og kulturelt?Og er vi – groft sagt – ikke alt alt for godetil at lave uanede mængder af papirer,strategier og visioner. Alle er med garantier tænkt i en god mening, men der ermange som aldrig får effekt eller kommerud “i virkeligheden”?Udgangspunktet for mit oplæg varSyddanmarks udnævnelse tiliværksætterregion i 2013 og de prioritetersom vi bl.a. i den regionale udviklingsplanog i vækstforums erhvervshandlingsplanforfølger aktivt. Disse planer er grundpilleni den ansøgning som SyddanmarksBruxelles-kontor, Væksthuset, DanfossUniverse og regionen indsendte til EU – ogderfor vi blev udpeget som særligiværksætterregion.Men det er nu engang handlingerne dertæller. Vi skal gøre opmærksom på atrammevilkårene for iværksættere skal værebedre – der skal være færre administrativebyrder og færre omkostninger ved at starteop som selvstændig. Det skal være nemt ogenkelt. Vi skal geare det offentlige til bedreat kunne servicere en iværksætter, der medgaranti ikke er bedst til at udfylde skemaerog formularer, men derimod brænder forsin idé eller sit produkt.Vores mangeartede hjælpesystemer ogordninger (der er skabt i en god mening)skal gøres meget mere tilgængelige. Eniværksætter er jo fuldstændig ligeglad medom det er kommunen, erhvervsrådet,regionen, vækstforum, staten eller noglehelt andre der hjælper – bare man fårhjælp.Vi skal en gang for alle lave voresundervisning om (i alle fag) i folkeskoler,gymnasier og på de videregåendeuddannelser. Vi skal udfordre destuderende til at tænke anderledes ogdermed skabe en iværksætterkultur. Vi skalgive det status at blive selvstændig.En statistik viser at 85% af nye jobs skabesaf små og mellemstore virksomheder – såstrategien er uden tvivl rigtig.Tør vi for alvor satse på iværksætteri?Fremtidens industri og væksteventyrskabes måske i morgen.8


Innovation og Assens kommuneAf Michael Størzer, GlamsbjergStore erhvervsparker med kantiner ogparkeringspladser er i de senere år skudt op ienhver kommune for at facilitere kommendeerhvervseventyr.Alt sammen meget udmærket.Men en rapport fra Københavns Universitetsafdeling for Skov og Landskab af Hanne Wittorffviser at ildsjæle og iværksætteri ofte slet ikkeholder til i erhvervsparkernes dyre lejelokaler.Derimod skal man ud i landdistrikterne hvorgårde og små landsteder huser opfindertyperder sysler med morgendagens innovationer.Dette er godt nyt for Assens kommune, somnetop er beriget med begavede ildsjæle, der påsigt kan skabe arbejdspladser og indtægter tilVestfyn.Men hvad kan vi gøre for disse, når de nu ikketiltrækkes af lune og lyse kontorlokaler eller enlækker frokostbuffé?At holde kontakt med sit netværk ogsamarbejdspartnere er særdeles vigtigt. Hertænkes ikke på det netværk man spiser frokostsammen med i erhvervsparkerne, men påsamarbejdspartneren i Kina eller producenten iBrasilien. Derfor bør Assens kommune satse påen god elektronisk infrastruktur der rækker heltud på Helnæs.Iværksættere kan ikke opretholde en godtimeløn. Men det er heldigvis heller ikkeafgørende, for mange kan alligevel slet ikke ladevære med at arbejde med deres idéer. Derimodkunne de godt bruge en hjælpende hånd nårtiden er knap. Hvis Assens kommune kunnestille en arbejdsløs medborger med rette fagligekompetencer til rådighed for iværksætteren villedet være en hjælp. Her ligger en opgave tilUdviklingsrådet og jobcenter i forening.Økonomi er endnu et problem. Skønt bankerneblev reddet af skatteyderne, vægrer de sig nufor at hjælpe deres egne redningsmænd.Iværksætteren søger i stedet for privateinvestorer og fonde som ved hvad innovationdrejer sig om, og undgår dermed bankerneshåbløse betingelser. En bankrådgiver krævermånedlige budgetter og opfølgningsmøder somblot spilder iværksætterens tid. Hvis Assenskommune kunne formidle kontakt mellemvirksomhed og kapital er et stort problem løst.Men nu kommer den bedste nyhed. Ifølge DI’sundersøgelse af det lokale erhvervsklima iDanmark er Assens rangeret midt i feltet blandtlandets 98 kommuner. Men de parametre dertrækker ned er; lang sagsbehandlingstid, dårligtimage, samt dårlig kommunikation oginfrastruktur – Alt sammen noget kommunen erså heldig at kunne gøre noget ved!Så hermed en række konkrete forslag tilforbedring af erhvervsklimaet i kommunen.Kilder:Skov & Landskab: Nyt brug af land – nye landbrugere– integrerende iværksætteri i landdistrikter.DI: http://di.dk/le12/Pages/forsiden.aspx9


SOS – Portalen. En anmeldelseBorgerne skal være selvhjulpne og alkommunikation med det offentlig foregårherefter pr. mail.Af Kirsten Grove, SøllestedLandsrådet har talt.Lars Barfods flotte peptalk sidder endnu i ørene.Vi skal nytænke, vi skal igangsætte, vi skal tageansvar, for os selv, hinanden og samfundet. Kortsagt - der skal reformer til.Ja forandringens vinde blæser over os. Så erdet, at nogle bygger vindmøller og andrelæhegn, som kineserne siger.Det er konservativ politik at bygge vindmøller ogindrette sig under forhold vi kun kan justeremen ikke ændre eller fjerne.Den største og mest udefinerede reform i vortsamfund er IT reformen. På forholdsvis få år harcomputerteknikken ændret vores tilværelse påen måde vi ikke helt har rede på. Det er alt frarumfartøjer til elkedler. Det gammelkendte skaltilrettes, og nytænkning og borgeransvar skalind.Man kan få svar på spørgsmål. Menkommunerne har ingen generel oplysningspligt.Det bliver som at gå fra den lille købmand derfandt de varer man bad om på hylderne, oginformerede kunden om bedre alternativer hvisde fandtes, til et supermarked hvor man selv måfinde hvad der skal bruges.Det er næsten umuligt med mindst 30.000 hitsnår man googler.Der er allerede brug for at vi tager ansvar for osselv, hinanden og samfundet.Når sygdom, ulykke eller en social begivenhed,der involverer flere instanser, pludselig ramlerned over folk og samfundet skal systemerne ståderes prøve. Men mange borgere oplever atderes tid i krise bliver unødig lang pga. ITsystemer der ikke kan tale sammen ogventetider på behandlere. Eller i det hele tagetat finde den rigtige behandling. Det er megetdyrt for samfundet. Her kan borgeren igen gøreen forskel.Det er derfor vi har stiftet:WWW.SOS-PORTALEN.DKDet kan give alvorlige problemer i vort samfundnår man af sparer og af rationaliseringshensynsammenlægger f.eks. sygehuse og deres datasystemer som ikke kan tale sammen. Her måborger/patient være aktiv og tage ansvar ved atholde styr på egne data.Datoen 1.1 2015 blinker i neon. Så er ITreformen gennemført og alle skal til tasterne.10


SOS var telegrafsystemets nødsignal og betødubetinget hjælp. Portal betyder port - altsåporten til gratis og ubetinget hjælp.Ingen mennesker har ret til at se nedpå andre mennesker, fordi de harfået dårligere livsvilkår end dig selvSigrid BuchHer var virkelig brug for nytænkning,iværksætteri og personligt ansvar. Det er detsamfundssind Barfod beder om, og det erheldigvis godt i gang. Over 300 private firmaersammensluttet i Vinsa -Virksomhedsnetværk forSocialt Ansvar - viser social ansvarlighed ved ideres personalepolitik at åbne for fleksjobbereog handicappede.SOS-portalen er gratis at benytte og hjælperborgerne med at finde deres nye samfundsrollesom aktiv medspiller og tovholder på egensituation.På WWW.SOS-PORTALEN.DK går man ind på sitproblem og får henvisning til konkret fakta, samten hurtig genvej til den nye viden det ernødvendig at tilegne sig når livet slår knuder.Dertil gode råd fra andre der har prøvet det.Finder man ikke hvad man søger står frivillige,der alle har lægmandserfaring, klar med et rådpå: sos-portalen@sos-portalen.dkDet er nemlig vigtigt at få viden så man kan fåden optimale hjælp hurtigst mulig, til gavn forbåde borger og samfund.Mange tusinde har allerede fundet SOS-portalen,men da den helst skulle være paratviden,ligesom alarm 112, kan man hjælpe enmedborger ved at ’synes godt om’ på Facebook,og bede dem gøre ligeså.Har man selv en historie eller viden andre kanhave glæde af at kende, eller har lyst til at væremed til at hjælpe i arbejdet, hører vi gerne fradig på tlf. 64 79 16 61PåSOS-portalenkan du finde støtte i den førsteforvirrede tid, indtil du igen finderfodfæste og forstår din nye situation,finde en relevant patientforening ellerheldigvis bliver rask igenSOS-portalener et forum, hvor du kan findeoplysninger i en overskuelig form. Sådet undgås, at der er tilfældigheder,der bliver afgørende for, om du fården rette behandlingDu kan påSOS-portalenfinde oplysninger og artikler. De kanbruges til at få overblik, så du kanfølge og forstå dit eget forløbgennem systemerne.Du kan forstå din læge ellersagsbehandler, så i sammen når fremtil det bedst mulige resultatDu kan finde informationer, så dukan sige fra, hvis du føler atbehandleren er på en helt forkert vejVi er alle mennesker der kan begåfejl, men de kan blive færre, hvis vi iet samlet forum kan trække påhinandens erfaringer11


De Konservative klar til regionsrådsvalg 2013Af Lasse Krull (redigeret af red.)Det konservative Folkeparti i RegionSyddanmark er nu som de første klar med enliste over kandidater til Regionsrådsvalget,som finder sted samtidigt medkommunalvalget til november næste år.På et opstillingsmøde den 4. september iVejle blev den nuværende gruppeformandLasse Krull, Odense, genvalgt somspidskandidat. Lasse Krull, som er 33 år ogfilialchef i Totalbanken, Odense, er dermedpartiets bud på en regionsrådsformand.Truels Schultz er opstillet som nr. 6 på denslagkraftige liste med i alt 24 navne påkonservative kandidater hentet fra helestorkredsen, heriblandt adskillige kendtenavne fra især den kommunalpolitiskeverden.Det konservative Folkeparti har i dag firemedlemmer af regionsrådet, og det erambitionen som minimum at kunne fastholdedette antal efter valget til næste år. Deriblandtfra vores synspunkt at få Truels Schultz valgtmed sin mangeårige politiske erfaring.Den konservative liste ser i sin helhed således ud:1.) Lasse Krull, Odense, Regionsrådsmedlem2.) John Lohff, Sønderborg, Regionsrådsmedlem3.) Kim Jensby, Nordfyn, Byrådsmedlem4.) Niels Christiansen, Varde, Byrådsmedlem5.) Poul Sækmose, Ærø, Regionsrådsmedlem6.) Truels Schultz, Assens, Byrådsmedlem7.) Anne Pedersen, Haderslev8.) Henrik Vallø, Esbjerg, Byrådsmedlem9.) Henning Schmidt, Tønder, Byrådsmedlem10.) Jonas Christensen, Esbjerg, Konservativ Ungdom11.) Tommy Rachlitz Nielsen, Vejen, Byrådsmedlem12.) Inger Nielsen, Fredericia, Byrådsmedlem13.) Knud Erik Langhoff, Kolding, Byrådsmedlem14.) Rasmus Sømod, Esbjerg15.) Kim Gosvig, Billund, Byrådsmedlem16.) Niels Steenfeldt, Kerteminde17.) Karsten Overgaard Hansen, Vejle18.) Peder Eduard, Faaborg-Midtfyn19.) Marianne Fasterkjær, Kolding20.) Christian Jørgensen, Middelfart21.) Kirsten Birkelund, Faaborg-Midtfyn22.) Inge Drost, Svendborg23.) Mads Lindqvist, Fanø24.) Jørgen Nielsen, Langeland13

More magazines by this user
Similar magazines