Ny praksis i folkeskolen

mosgaard
  • No tags were found...

Ny praksis i folkeskolen

Ny praksis i folkeskolen• Hvert fag har en fagtovholder i hver afdeling. Tovholderne for fagene mødes på tværs afafdelingerne en gang om måneden for at sikre, at læringsmålene er nået, før elevernegår videre til næste årgang.• Teamsamarbejdet er organiseret dels som årgangsteam/faseteam(to årgange) og delssom fagteam. Hver tredje uge er der ”fase-dag”, hvor der er afsat tid til møder, fællesplanlægning og ledelsesdeltagelse.• Ledelsen er tæt på, synlig og sætter retning i teamenes arbejde. Ledelsen har Team-Udviklings-Samtaler og én-til-én samtaler med medarbejderne i teamet én gang ommåneden. Til gengæld er der stort set ingen fælles møder for alle medarbejdere. Ledelsenarbejder teambaseret og har faste faglige fokussamtaler med de forskellige team.De faglige fokussamtaler tager afsæt i elevernes selvevaluering, nationale testresultaterog evt. kommunale test.• Skolens ledelse har udarbejdet ”Teamspættebogen – sammen er vi et hak bedre”.Teamspættebogen er en struktureret tekst om forventninger til teamsamarbejdet, teametsarbejdsområder samt skabeloner til møder mv. Formålet er at skabe et fælles afsætog et fælles sprog.• Teamene får større selvstændigt handlerum og kompetence. Fx står teamet selv for vikardækning.Også ved kompetenceudvikling. Der er i opgaveoversigten taget hensyntil vikaropgaver og koordinering.• Lærerne i teamet indgår i praksisnære forløb sammen med kollega i teamet som et elementi kompetenceudvikling efter modellen for CO-Teaching.• I teamsamarbejdet indgår samarbejde med skolens vejledere. Ledelsen har fra skoleåretsbegyndelse meldt ud, hvad der er vejledernes fokus i det pågældende år. Allelærere er forpligtiget til at have en vejleder tilknyttet mindst ét læringsforløb pr. år. Deter ledelsens opgave at skabe rum til vejlederne.• En gang årligt mødes alle fagteam med de faglige vejledere om de faglige resultater ogbehov for fremadrettede indsatser.• Teamet arbejder med udvikling af egen praksis. Konkret ved microteaching, hvor undervisningenhos et teammedlem ind imellem filmes og derefter drøftes i teamet. Udgangspunkteter det systematiske arbejde med læringsmål og feedback samt klasseledelseog inklusion.• Teamet af lærere og pædagoger drøfter hvert år, hvilke særlige kompetencer og interesser,de hver især har. Disse indarbejdes i den understøttende undervisning og fagligefordybelse. Målet er at bruge alles kompetencer bedst muligt.5.1.2 Nytænk mødestruktur og mødekultur• Skolens mødekultur er blevet nytænkt for at fremme effektive møder, hvor ingen spildertiden, og alle får noget ud af samarbejdet. Mødekulturen er præget af bevidst stillingtagentil deltagerkreds, dagsordenskabelon, mødestyring og mødeforberedelse. Mødeformenskal varieres efter formål. Fx er der faste korte (20 minutter) møder, hvordeltagerne står op rundt om skærm eller flipover. Disse møder er målrettet planlægningsmæssigeog praktiske afklaringer, mens længere møder med dagsorden er afsættil faglige læringsdrøftelser og opfølgning.18

More magazines by this user
Similar magazines