Ny praksis i folkeskolen

mosgaard
  • No tags were found...

Ny praksis i folkeskolen

Ny praksis i folkeskolen• Ledelsen har inviteret til dialogmøder/informationsmøder for større grupper af forældre,hvor valg af metoder, strategiske prioriteringer og satsninger er forelagt og begrundet.Ledelsen har ligeledes inviteret til opfølgningsmøde efter 100 dage i det nye skoleår.• Ledelsen prioriterer tæt samarbejde med skolebestyrelsen og afdelingsråd om skolenstilgang til at realisere reformen. Skolebestyrelsen understøtter ejerskab hos alle forældreved at deltage i forældremøde og kommunikere om skolebestyrelsens arbejde medprincipper, der vedrører reformen.• Skolens ledelse har udbudt en række arbejdsgrupper, som forældre kan melde sig indi, og dermed bidrage med deres vinkler og ideer. Det kan fx være om understøttendeundervisning, faglig fordybelse, åben skole el.lign. Kommissoriet for arbejdsgruppenskal være tydeligt.• De halvårlige skole-hjem samtaler er afløst af fast træffetid en time om ugen hele året,hvor faglærerne på skift er til rådighed for forældresamtaler. Forældrene er bekendtmed, hvornår de enkelte lærere er til rådighed og kan planlægge efter det. Man bookeren tid via den digitale kommunikationsplatform.• Alle forældre får tilbudt to årlige samtaler pr. barn. Samtalerne bliver gennemført efterbehov og ligger inden kl. 15.30, og datoerne er kendt fra årets start. Forældre booker entid, der passer for dem. Lærerne planlægger med fagdage, så hovedlærerne kan tagesamtalerne i elevernes skoletid.• Samtalerne med forældrene er tematiserede. Det letter forberedelsen både for forældreog medarbejdere. Det kan fx være fagsamtaler, overgangssamtaler, trivselssamtaler mv.• Ved skole-hjem samtalen fremlægger eleven sin progression i faget ved at fortælle om,hvilke mål, der er nået, hvad der er de næste mål, og hvordan målene kan nås. Forberedelsentil samtalen er løbende dialog mellem lærer og elev om progression og læringsmål.Elev og forældre får dermed medansvar for samtalen.• Små filmklip, der fx illustrerer elevens læseudvikling kommunikeres til forældrene.• Skolen har åben forældrekaffe på et fast tidspunkt hvert år, hvor alle medarbejdere er tilstede, og forældrene kan komme og tale om stort og småt.• Den daglige dialog med forældre er fordelt mellem alle medarbejdere tilknyttet somkontaktperson. Det betyder, at den enkelte kontaktperson har dialog med et begrænsetantal elever og deres forældre.• I den åbne skole får forældrene medansvar for trivslen i klassen. I 0. klasse bliver derdannet trivselsgrupper af 4-5 forældre, som på skift har ansvaret for at planlægge ogafvikle forskellige trivselstiltag for børn og forældre. Hermed aflastes lærere og pædagoger,og forældrene involveres naturligt i skolens liv.6.1.2 Nytænk den skriftlige kommunikation mellem skole og forældre• Skolen har udarbejdet retningslinjer for træffetid, svarfrister, telefontid mv. og afstemtserviceniveau med skolebestyrelsen. Ledelsen og bestyrelsen melder tydeligt ud omkommunikationsveje og prioriteringer, så forældrene ved, hvorfor der sker ændringer,og hvem de skal kontakte.21

More magazines by this user
Similar magazines