Sagsbehandling i funktionsevnemetoden – ved tildeling af ... - Social

servicestyrelsen.dk
  • No tags were found...

Sagsbehandling i funktionsevnemetoden – ved tildeling af ... - Social

FunktionsevnemetodensmålFunktionsevnemetodens mål er at sikre enprofessionel sagsbehandling ved vurderingaf en borgers behov for kompenserendeydelser ifølge serviceloven. derfor erden udarbejdet i overensstemmelse medretssikkerhedslovens og forvaltningslovensangivelser for sagsbehandling på detsociale område.Funktionsevnemetodens mål:at sikre, at der foretages en helhedsvurdering af den samlede livssituation for borgerenog dennes familie§at sikre, at borgeren oplever synlighed og gennemskuelighed i afgørelser og procedurerat sikre, at borgeren involveres og får indflydelse på egen sag gennem dialog med kommunen§at sikre, at afgørelser træffes efter en koordineret indsats i kommunen samt andre involveredeinstanserat sikre dokumentationsgrundlaget for vurderingen af borgerens funktionsevneat bidrage til at skabe en fælles faglig forståelse af de begreber og præmisser, der anvendesi vurderingen af borgerens funktionsevneat sikre et grundigt, hurtigt og smidigt sagsforløb både for borgeren og for kommunenat styrke borgerens retssikkerhed i overensstemmelse med god forvaltningsskik ogat sikre, at kommunen vurderer behovet for, at der bliver lavet en skriftlig handleplanfor den enkelte efter lovens § 141(§ 1 i Bekendtgørelse nr. 623 af 15.juni 2006 )Funktionsevnemetoden giver et ensartet samtaleskemaet og aftaleskemaets indgrundlagfor det kommunale arbejde medhold er fx udarbejdet ud fra undersøgelsertildeling af handicapkompenserende ydel-kendte måle- og registreringsredskaberser, og den sikrerfunktionsevne og livskvalitet.et aktivt samarbejde med borgernehar borgerens aktive deltagelse i propartshøringbaggrund i den forskningsmæssigehelhedsorientering i sagsbehandlingenom, hvad der skal til for at foran-Koordination på tværs af fagområdereller andre indsatser påog afdelinger.sociale og sundhedsmæssige områdeFunktionsevnemetodens mål er detaljeretbeskrevet i funktionsevnebekendtgørelsentil metoden. se tekstboks.procedure er la-§amtaleskemaet §af §for§ligele-§des §cessen §viden §dringsprocesser §det§virker. §Funktionsevnemetodens§vet så den kan bruges af alle de faggrup-§per, der arbejder med tildeling af handi-Funktionsevnemetodens redskaber og§capkompenserende ydelser uanset deresprocedurer er udarbejdet på baggrund af §faglige baggrund, som fx socialrådgivere,den bedst mulige viden og evidens, der er §ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplepåområdet.§jersker og social- og sundhedsassistenter.6

More magazines by this user
Similar magazines