Oplæg Studieretningsprojekter matematik-dansk

math.au.dk

Oplæg Studieretningsprojekter matematik-dansk

Læreplan stx dansk2.2 Kernestofargumentationgrammatikog sprogrigtighedgennem en række epokale nedslag i de sidste1000 års litteratur læses et historisk bredt oggenremæssigt varieret udvalg af primærtskønlitterære teksterder arbejdes med forskellige udtryksformer isåvel trykte som elektroniske medier


EmneDanskkernefagligdelMatematikkernefagligdel


Forslag i vejledning forstudieretningsprojektet


Ræsonnement og bevisførelseArgumentation i dansk og matematik• Mulighed:– Dansk: at analysere tekster– Matematik: at analysere beviser– Teori fra hvert fag meget forskellig, menomdrejningspunktet er argumentation


Teoretisk materialeMatematik• Q.E.D. Platon & Euklid tegner og fortællerAf Claus Glunk, Hanne E. Strand, Chr. Marinus Taisbak og Chr. Torm Tortzen.Gyldendal 2006• Q.E.D. – en introduktion til matematisk bevisAf Jørgen Brandt og Knud Nissen. Forlaget Abacus 1996Dansk• Signe Hegelund: Akademisk argumentationSamfundslitteratur 2002• Barbara Illum: Argumenter i skriftligkommunikationDansklærerforeningen 2004


Materiale til analyseMatematik• Eksempler på matematiske beviserDansk• Argumenterende artikler – fx ledere ogdebatindlæg


Skabelon til opgave• Det teoretiske materiale– Samme i hver opgave• Analysematerialet– Udvælges fra opgave til opgave


Eksempel på formuleringRedegør for de videnskabsteoretiske principperfor argumentet og argumentationanvendt i danskfaget og matematik.Analysér, diskutér og vurdér argumenterog argumentation i følgende materiale:• …• …• …


Eksempler på analysemateriale imatematik1. Beviset for (sinx)’ = cosx1. Axelsen, Bøttcher og Schrøder: Matematik hf tilvalg. Gad1998 s.191-1932. Clausen, Printz og Schomacker: Differentialregning.Gyldendal 2000 s. 52-543. Kristensen & Rindung: Matematik 2.1. Gad 1973 s.38-412. Beviser for ligninger for keglesnit1. Carstensen & Frandsen: Matematik 3 for højt niveau,Systime 1990 s. 187-2202. Bohr & Mollerup: Lærebog i matematisk analyse. 19203. Beviser inden for talteori1. Kristensen & Rindung bind 1 (helst 1962-udgaven)2. Kristensen & Ringung bind 2.2 (kontinuerte funktioner)


Andet område: statistik• Matematik– Materiale helt afhængigt af hvad eleven hararbejdet med i matematikundervisningen– Dokumentation og statistiske metoder• Dansk– Avisartikler med formidling af statistik


Kilde: Berlingske Tidende 13.3.2007


Eksempel på emne:opinionsundersøgelserMateriale i matematik– Statistics in Action. Understanding a World ofData. Key Curriculum Press 2004– Statistics. Concepts and Controversies. W. H.Reeman and Company 2001– Jesper Blom-Hanssen: Statistik for praktikere.Ingeniøren/Bøger 2002


Forslag i vejledning forstudieretningsprojektet


Om lingvistik – sprogforskningfra WikipediaSprogforskning, også kaldet lingvistik eller sprogvidenskab,beskæftiger sig med studiet af menneskelige sprog.Sprogforskningen stiller sig spørgsmålet: hvad er det, dergør et sprog brugbart og forståeligt, og hvad betyder detfor samfundet? I den sammenhæng er det vigtigt at gøresig klart, at et sprog ikke kun er et sprog, når det er ophøjettil sproglig standard for en bestemt gruppe menneskereller en nation. Derfor er det videnskabens mål atudarbejde en model, som gælder for alle sprog, formaliseredesåvel som uformelle.Til det formål benytter sprogforskningen naturvidenskaberneserkendelser, og den er den mest naturvidenskabeligtprægede åndsvidenskab efter matematikken, som den harmange metoder fælles med.


MaterialeDansk• Innføring i sprogvidenskabAf Carl Hj. Borgstrom, Universitetsforlaget Oslo 1975Matematik• Ældre matematikbøger– Fx Kristensen & Rindung• Fremstilling af de komplekse tal


Opgave• At fremlægge tegn og symboler i det danskesprog i videnskabsteoretisk perspektiv• At redegøre for tegn og symboler iudvalgte dele af matematikken• At analysere konkrete tekster i dansk ogbeviser i matematik

More magazines by this user
Similar magazines