13.07.2015 Views

Pensionist - Greve Kommune

Pensionist - Greve Kommune

Pensionist - Greve Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Pensionist</strong>i <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> 2005<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>


FORORDPensions- og Hjemmeplejeafdelingen har lavet denne håndbog for at oplysedig om dine rettigheder og muligheder som pensionist i <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>.I håndbogen kan du finde svar på en række spørgsmål der opstår, når du skalsøge pension eller allerede får udbetalt pension.Vi har forsøgt at give så god en orientering som muligt, men måske vil deralligevel være noget, du ikke kan finde svar på. Der vil formentlig skeændringer i lovgivningen omkring pensionister, efter at bogen hér er trykt.Vi vil så forsøge at holde dig ajour via annoncering i Sydkysten, i pensionistbladet"Dialog på Tværs" og via <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>s hjemmeside:www.greve.dkDu er dog altid velkommen til at kontakte Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen,hvor medarbejderne kan give dig yderligere oplysninger.Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har nogle gode ideer, rettelsereller supplerende oplysninger til håndbogen.Med venlig hilsenPensions- og Hjemmeplejeafdelingen1


IndholdsfortegnelsePensions- ogHjemmeplejeafdelingen side 4• Telefontid• Særlige telefontider• Åbningstid• LedelseAktiviteter side 5• Biograf• Brugerstyrede væresteder• Edb-værksted• Foreninger• Frivilligt socialt arbejde• Handicaporganisationer• Idræt for ældre• Information• <strong>Pensionist</strong>haver• Teater for ældreØvrige oplysninger omaktivitetsmuligheder side 11• Aftenskole• Lokaler til aktiviteter• SvømmehalBiblioteker side 12• Hovedbibliotek• Karlslunde• Tune• Lydbøger• Lydavis• Bogen kommerBefordring side 13• Kørsel til læge og speciallæge• Kørsel til anden behandling• Kørsel til sygehus• Kørsel til fritidsaktiviteter• Netkort HUR• Handicapkørsel HUR• 65-billet• DSB senior rail• Pas og kørekort• InvalidebilForebyggendehjemmebesøg side 15Hjælpemidler side 15• Boligændringer• Hjælpemiddeldepotet• Reparation og service afhjælpemidler• Leje af hjælpemidler til privateHøringsorganer side 17• Rådgivende Handicapforum• ÆldrerådPension og forholdvedrørende pension side 18• Folkepension• Førtidspension• Tilkendelse af førtidspension2


• Beregning af pension - folkepension- førtidspension• Størrelsen af pensionerne• Udbetaling af pension• Pension til efterladt ægtefælle• Pension i udlandet• Udbetalingsdatoer• Personlig tillægsprocent• Helbredstillæg• Tilskud til tandproteser• Tilskud til briller• Personlige tillæg• Varmetilskud• Handicapkompenserende tillæg• Delpension• Boligstøtte• Indskudslån• Lån til betaling af ejendomsskatter• ATP , SAP og LD• Radio og TV• Medicintilskud/Kronikertilskud• Børnetilskud/-bidrag• Hjemmesygepleje• Dagtilbud på plejecentrene• Ergo- og fysioterapeuter• Ældre- og plejeboliger• Genoptræningsophold• Aflastningshold• Madudbringning• Ledsageordning• Nødkaldeanlæg• OmsorgstandplejePsykiatri side 35Løst og fast side 35• Begravelsestilskud• Efterlevelseshjælp• Forsikring• Internet information• ServiceCenter• Sygesikring• Tidsbestilling• Ventetid på svarOplysningspligt ogankemuligheder side 29• Aktindsigt• Retshjælp og fri procesPleje, omsorg, praktiskhjælp, dagtilbud m.v. side 30• Lokalområder• Personlig og praktisk hjælp• Hvem kan udføre hjælpen• Egen hjælper• Klageråd for personlig ogpraktisk hjælp☞3


Pensions- og hjemmeplejeafdelingenRådhusholmen 10, 2670 <strong>Greve</strong>Telefontid:Du kan ringe til os i telefontidenpå tlf. nr.: 43 97 97 97Mandag - onsdag, . kl. 8.00 - 14.00Torsdag, . . . . . . . . . kl. 8.00 - 18.30Fredag, . . . . . . . . . . kl. 8.00 - 13.00Obs – særlige telefontider:Visitationsafsnittet har telefontid alle hverdagemellem kl. 8.00 – 14.00. Tlf. 43 97 94 08.Åbningstid:Vi har åbent for personlige henvendelser:Mandag - torsdag . kl. 10.00 - 14.00Torsdag . . . . . . . . . kl. 10.00 - 18.30Fredag . . . . . . . . . . kl. 10.00 - 13.00Ledelse:AfdelingschefAfsnitsleder hjemmeplejenAfsnitsleder pension og hjælpemidler: Thomas Pedersen: Tina Jørgensen: Gitte Lind4


Aktiviteter<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> ønsker at fremme pensionisters interesse for selv atmedvirke ved planlægning og gennemførelse af de aktiviteter, der er ønske om.<strong>Kommune</strong>n stiller derfor både økonomiske og fysiske rammer til rådighed.Der er afsat et årligt beløb, som søges fordelt således, at udbuddet afaktivitetstilbud kan blive så varieret som muligt og der er gode lokaleforholdtil langt de fleste initiativer.Udvikling af eksisterende aktiviteterog igangsætning af nye kan ske isamarbejde med kommunens udviklingskonsulentJan Kristensen, telefon43 97 96 11.I det følgende finder du en kortbeskrivelse af de mange spændendeaktiviteter, der findes lige nu og somfungerer efter ovenstående principper:BiografSeniorbio i Portalen er et tilbud tilførtids-ogfolkepensionister samt borgereover 60 år i <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>.Der vises 7 film forår og efterår. Detkoster 40 kr. pr. film, inkl. kaffe ogbrød efter forevisningen.Program kan afhentes i Portalen,hvor også billetsalget foregår.Brugerstyrede værestederDet er hensigten, at værestederne kanbenyttes som et samlingssted, hvormennesker mødes, og nye idéer opstår.Der er 4 væresteder for pensionister,de er alle brugerstyrede og det dagligeansvar påhviler et valgt brugerråd.Det er meget forskelligt, hvad derforegår de 4 steder, da det er brugerneselv, der vælger aktiviteterne. Deter en god idé at kontakte de enkeltesteder for at få at vide, hvad der aktuelter på programmet.Lokalerne er gratis til rådighed forpensionistaktiviteter.Adresser og kontaktpersoner:Annas Hus,Hundige Bygade 49, 2670 <strong>Greve</strong>, tlf.43 90 18 17, kontaktperson KarenMarie Buus, tlf. 43 60 17 03.<strong>Greve</strong> <strong>Pensionist</strong>center,<strong>Greve</strong>ager 9, 2670 <strong>Greve</strong>,tlf. 43 90 14 72, brugerrådsformandOlga Johansen, tlf. 43 61 04 87.<strong>Pensionist</strong>haverne,Hundigevænget 6, 2670 <strong>Greve</strong>, tlf.43 90 89 84, brugerrådsformandKjeld Martinsen, tlf. 43 61 10 64 (sei øvrigt beskrivelse side 10)Tune <strong>Pensionist</strong>center,Nørregade 6, Tune, 4000 Roskilde,tlf. 46 13 96 79, brugerrådsformandKirsten Poulsen, tlf. 46 13 85 23.5


Edb-værkstedI Aktivhuset Olsbækken finder du etEdb-værksted for pensionister, hvordu kan få hjælp til at blive dus medcomputeren. Det er pensionister, derhjælper andre pensionister og detforegår i en afslappet og hyggeligatmosfære. Kontaktperson erMogens Andkjær, som træffes på tlf.43 90 13 14 tirsdag mellem 10 og14. Du kan også bare møde op påadressen Olsbæk Strandvej 43 isamme tidsrum.ForeningerDer er mange forskellige foreningerog klubber for pensionister i <strong>Greve</strong><strong>Kommune</strong>, som har mange forskelligeaktiviteter. Aktiviteterne er defleste steder sæsonpræget og det vilderfor være en god idé at kontakteforeningerne for at høre, hvad der eraktuelt lige nu.Adresser og kontaktpersoner:AktivklubbenBorgerhuset i <strong>Greve</strong>, kontaktpersonElo Jensen, tlf. 43 90 57 50.Annas Hus <strong>Pensionist</strong>klubAnnas Hus, Hundige Bygade 49,2670 <strong>Greve</strong>, kontaktpersonInger Hansen, tlf. 43 90 86 31.Askerød <strong>Pensionist</strong>klubFælleshuset i Askerød,kontaktperson Connie Skovbro-Rasmussen, tlf. 43 90 75 32FibrooptimisterneAktivhuset Olsbækken, kontaktpersonLillian Jensen, tlf. 46 15 16 47.Flere gode årKarlslundehuset, kontaktpersonRuth Jensen, tlf. 46 15 23 68.Gnisten AktivitetsgruppeAktivhuset Olsbækken, kontaktpersonJytte Simonsen, tlf. 43 90 47 48.Gersagerparkens<strong>Pensionist</strong>foreningMødested Gersagerparken 34-36,kontaktperson Jørgen Seide Petersen,tlf. 43 69 19 05<strong>Greve</strong> <strong>Pensionist</strong>forening<strong>Greve</strong> <strong>Pensionist</strong>center, <strong>Greve</strong>ager 9,2670 <strong>Greve</strong>, kontaktpersonBirthe Koch, tlf. 43 90 17 53Karlslunde <strong>Pensionist</strong>foreningMøllehøj, Møllehaven 2,2690 Karlslunde, kontaktpersonBjarne Jørgensen, tlf. 46 15 10 78.LO’ Faglige SeniorerOlsbækken, Olsbæk Strandvej 43,2670 <strong>Greve</strong>, kontaktperson RitaHansen-Schwartz, tlf. 43 90 43 04Mandagsklubben OlsbækkenOlsbæk Strandvej 43, 2670 <strong>Greve</strong>,kontaktperson Inge Hansen,tlf. 46 15 05 82 eller 43 90 13 85.Seniorklubben NALFælleshuset Løngården 2,2670 <strong>Greve</strong>, kontaktpersonFlemming Schjødt, tlf. 43 90 32 87SID pensionist- og efterlønsklubNotgangen, 2690 Karlslunde,kontaktperson Georg Pedersen,tlf. 46 13 86 076


Spurven - en klub forførtidspensionister<strong>Greve</strong> <strong>Pensionist</strong>center, <strong>Greve</strong>ager 9,2670 <strong>Greve</strong>, kontaktpersonSvend Karlsen tlf. 46 15 25 98Sydkystens SlægstshistoriskeForeningMødested Gersagerparken 22-24,2670 <strong>Greve</strong>, kontaktpersonArne Jensen, tlf. 43 60 06 25Tune <strong>Pensionist</strong>foreningTune <strong>Pensionist</strong>center,Nørregade 6, Tune, 4000 Roskilde,kontaktperson Kirsten Poulsentlf. 46 13 85 23.Ældre SagenGersagerskolen, Gersager Allé,2670 <strong>Greve</strong>, kontaktpersonErling Rimborg tlf. 43 90 47 33.Hedebos Venner, HedeboDegnestræde 1, 2670 <strong>Greve</strong>v/Elo Knudsen, tlf. 43 90 07 58<strong>Greve</strong> Kirke og Johanneskirken(fælles), Skoleholmen 9, 2670 <strong>Greve</strong>,kontaktperson Birgit Lieberkind,tlf 43 90 68 91, åben 10 – 13.Karlslunde KirkeHovedgaden 20, 2690 Karlslunde,kontaktperson Kit Bro Bertelsen,tlf. 46 15 06 44, åben 9 – 12.Karlslunde StrandkirkeKarlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde,kontaktperson Lars Arberg,tlf. 45 15 01 78, åben 9.30 – 15.Kildebrønde Sogn(Hundige og Kildebrønde kirke),Eriksmindevej 20, 2670 <strong>Greve</strong>,kontaktperson Birgitte Kryger,tlf. 43 90 55 77, åben 9.30 – 13.Tune KirkeTune Center 17, 4000 Roskilde,kontaktperson Birgit Andersen, tlf.46 13 98 00, åben 9.30 – 13Mosede KirkeLilleholm 3, 2670 <strong>Greve</strong>,kontaktperson Ib Korning,tlf. 43 90 57 43, åben 10 - 14Frivilligt socialt arbejdeFrivilligt arbejde blandt ældre oghandicappede er også en måde atvære aktiv på i sin pensionisttilværelse.Har man interessen og nogle timertilovers, er det en god idé at melde sigsom frivillig hjælper fx i et af nedenståendetilbud:Netværkskontoret, Strandcentret,Frydenhøj Allé 100, 2670 <strong>Greve</strong>, tlf.43 60 00 93 ml. 10-12Netværkskontoret formidler frivillighjælp til ældre og andre med behovfor kontakt til andre mennesker. Detkan være som besøgsven, gåturven,ledsagelse til aktiviteter m.v. Netværkskontorettilbyder også tryghedsopkald,rådgivning og bisidderfunktion.Ældre hjælper Ældre, Annas Hus,Ældre hjælper Ældre har et indkøbskorps,de tilbyder at foretage dagligvareindkøbfor ældre mennesker, der7


har svært ved selv at få købt ind. Derydes dog ikke hjælp til ældre, der afkommunen er visiteret til indkøb. IÆldre hjælper Ældres telefontid erder kaffe på kanden, kig ind og få ensnak.Ældre hjælper Ældre tilbyder ogsåbisidderfunktion.Kildebrønde sogns besøgstjenestev/sognediakon Hanne Hummelshøj,tlf. 43 60 02 60 lok. 20Ring og hør nærmereRøde Korsv/ Britta Lundt, tlf. 43 69 01 31Ring og hør nærmereÆldre Sagens besøgstjenestev/Hanne Mazzarolli, tlf. 43 90 32 58Ring og hør nærmereHandicaporganisationer<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> har kontakt- ogyder støtte til følgende handicaporganisationeri Roskilde Amt:Dansk Blindesamfund,kontaktperson Palle Jacobsen,tlf. 46 15 01 65.Dansk Parkinsonforening,kontaktperson Jorry Højer,tlf. 56 87 01 83.HjerneSagen, kontaktpersonBirthe K. Nielsen tlf. 46 73 31 15PTU (landsforening for polio,trafik og ulykkesskadede)kontaktperson Børge Wisén,tlf. 46 15 33 78.PTU (landsforening for polio, trafikog ulykkesskadede) kontaktpersonBørge Wisén, tlf. 46 15 33 78.DSI – De SamvirkendeInvalideorganisationer i <strong>Greve</strong>kontaktperson Louis Krantz,e-mail: louis.krantz@mail.tele.dkIdræt for ældre<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> ønsker at styrkemulighederne for, at der kan dyrkesmotion specielt tilrettelagt for ældre.Derfor ydes der tilskud til dette formålog der er også kommet flere ogflere tilbud om forskellige former foridræt målrettet ældre. Der er udarbejdetet katalog med tilbud om idræt forældre, det kan rekvireres på Rådhuseteller findes på www.greve.dkEmner og kontaktpersonerBadmintonÆldrebadminton, Karlslunde-IF,kontaktperson Ulla Christensen,tlf. 46 15 15 96Ældrebadminton<strong>Greve</strong> Idræts Center, kontaktpersonJytte Grundahl, tlf. 43 90 87 51BillardMøllehøj Billardklub, Møllehaven 2,2690 Karlslunde, kontaktpersonLasse Andersen, tlf. 46 16 56 28BowlingBowlingklubben Trivsel 95,kontaktperson Inge Sørensen,tlf. 46 56 15 808


<strong>Greve</strong> Seniorbowlingkontaktperson Niels Pedersen,tlf. 43 69 61 87Dans<strong>Greve</strong> Seniorfolkedans, Strandcentret,Frydenhøj Allé 100, kontaktpersonBirthe Nielsen, tlf. 43 90 03 45Seniordans, Hedelyskolen, kontaktpersonJette Nielsen, tlf. 43 90 63 42Squaredans, Gersagerskolen,kontaktperson Anne-Grete Jensen,tlf. 43 90 07 09GymnastikI gang hvor du bor, Grønlykkeparken,kontakt FOF, tlf. 43 90 63 33<strong>Pensionist</strong>gymnastik<strong>Greve</strong> Gymnastikforening , kontaktpersonJette Nielsen tlf. 43 90 63 42<strong>Pensionist</strong>gymnastikKarlslunde-IFkontaktperson Jytte Stormtlf. 46 15 14 31<strong>Pensionist</strong>gymnastik Tune-IFkontaktperson Tina Skorstensgaard,tlf. 46 13 81 00Ældre Sagensgymnastikhold, GICkontaktperson Jørgen Møllertlf. 43 90 38 11MotionAskerød Motionsklub, lokaler bagStamhuset, kontaktpersonVicki Quist tlf. 43 90 12 41God motion for ældre, AktivhusetOlsbækken, kontaktpersonMarianne Mangodt, tlf. 43 60 02 99Hegnsgårdens Motions- ogafspændingsklub,kontaktperson Annitta Larsen,tlf. 43 90 17 48Svømning<strong>Greve</strong> <strong>Pensionist</strong>svømmere,Tjørnelybadet, kontaktpersonLissi Thomsen, tlf. 43 90 23 24PetanquePetanque for ældre, Banerne vedBoule Hedebo, Karlslunde, kontaktpersonInge Bentzen, tlf. 46 15 08 08.TennisTennisanlægget ved GIC, kontaktpersonJohn Rasmussen, tlf. 43 90 53 85Information<strong>Pensionist</strong>bladet Dialog på Tværsudkommer 4 gange om året.Bladet indeholder oplysninger frakommunen og indlæg fra læserne.Bladet omdeles til alle pensionisterog på lydbånd til blinde og svagtseende,desuden findes bladet på kommunenshjemmeside: www.greve.dkVil du vide mere, eller har du indlægtil bladet, kan du kontakte redaktionsmedlemBente Bentsen tlf. 43 9036 73 eller Carsten Weber NielsenPensions- og Hjemmeplejeafdelingenpå tlf. 43 97 92 61.9


<strong>Pensionist</strong>haverI Hundigevænget 6har kommunen 80havestykker, der kandyrkes som nytte-haver.<strong>Pensionist</strong>er har fortrinsret, menefterlønsmodtagere og andre borgereover 60 år kan komme i betragtningtil i alt max. 20 haver.Det koster 218 kr. i brugerbetaling iår.Yderligere oplysninger og ansøgningom have sker ved henvendelse til brugerrådsformandKjeld Martinsen, tlf.43 61 10 64.Teater for ældre"Mindeperlerne"En gruppe ældre <strong>Greve</strong>borgere har iomkring 6 år været samlet en gangom ugen for at lave teaterstykker overderes minder fra fx barndom og ungdom.De har optrådt på plejehjem, ipensionistforeninger m.v. De harogså en særlig forestilling for børn,hvor de optræder med gamle sanglegeog lign. Mindeperlerne har en professionelinstruktør til at sætte i scene,men ellers er de alle glade amatører,der aldrig havde stået på en scenefør. De søger hele tiden nye kræfter,så ring og hør nærmere.Kontaktperson erMogens Nielsen, tlf. 46 13 89 75<strong>Pensionist</strong>haverne.10


Øvrige oplysninger om aktivitetsmulighederAftenskoleFørtids- og folkepensionister, dermodtager offentlig pension (ikke førtidstjenestemænd),efterlønsmodtagereog arbejdsløse kan få tilskud tilaftenskoleundervisning.Du kan få tilskud til maks. to kurserhvert kalenderår. Tilskuddet kanhøjest udgøre 650 kr. pr. hold og duskal selv betale 1/3 af udgiften pr.hold.Ordningen gælder kun for hold i <strong>Greve</strong>kommune.Priser for pensionister, der bor i<strong>Greve</strong>En billet.................................. 10 kr.Ti billetter...............................120 kr.Et månedskort .......................140 kr.Et årskort ...............................600 kr.du skal tage et pasfoto med, når dukøber kort.Du er altid velkommen til at kontaktesvømmehallens inspektør.Lokaler til aktiviteterAktivhuset Olsbækken, OlsbækStrandvej 43, 2670 <strong>Greve</strong> er stedet,hvor der kan lånes lokaler til selvkørendeaktiviteter, møder og kurser.Kontakt Helle Rasmussen, <strong>Greve</strong>Rådhus, tlf. 43 97 94 22.Er der andre spørgsmål vedrørendebrug af Olsbækken, kontakt da brugerrådsformandSøren Pirmo, tlf. 4369 55 60Svømmehal<strong>Greve</strong> svømmehal tlf. 43 97 95 27Åbentmandag-fredag .................6.30-20.30lørdag-søndag...................8.00-15.00Billetsalget lukker 1 time før<strong>Greve</strong> Svømmehal.11


BibliotekerÅbningstider:HovedbibliotekPortalen 22670 <strong>Greve</strong>tlf. 43 95 80 00Mandag - torsdag..............kl. 10 - 19Fredag...............................kl. 10 - 18Lørdag ..............................kl. 10 - 14Karlslunde Strand afdelingEgedalscentret2690 Karlslundetlf. 46 15 27 88Mandag og torsdag...........kl. 13 - 19Tirsdag og onsdag ............kl. 13 - 17Fredag...............................kl. 10 - 14Lørdag ..............................kl. 10 - 14Søndag ..............................kl. 11 - 15Tune afdelingTune Center 154000 Roskildetlf. 46 13 84 00Mandag, tirsdagog torsdag .........................kl. 13 - 19Onsdag og fredag .............kl. 10 - 15Lørdag ..............................kl. 10 - 13LydbøgerLydbøger er almindelige bøger, der erindtalt uforkortet på kassettebånd. Deer specielt beregnet til brug for personer,der har svært ved at læse tekster.Blinde og svagtseende som har brugfor en speciel båndoptager til aflytningaf lydbøger, kan låne denne iHjælpemiddelafsnittet.LydavisEn gang om ugen udkommer lydavisenmed lokalt stof. Lydavisen bliversendt gratis til syns- og læsehandicappede.Bogen kommerHvis du af den ene eller anden grundikke kan besøge biblioteket eller enaf filialerne, kan biblioteket tilbyde atbringe bøger, kassettebånd og lydbøgerhjem til dig.Du skal kontakte hovedbiblioteket,hvis du ønsker at få lydavisen ellerbøger mv. bragt hjem til dig selv.Biblioteket kommer med bogen på:• plejecentret Møllehøj onsdage ilige uger kl. 13.00 - 15.30• plejecentret Hedebo 1. mandag iulige måneder kl. 13.00 - 15.30• plejecentret Nældebjerg sidste torsdagi hver måned kl. 13.00 - 15.3012


BefordringKørsel til læge og speciallæge<strong>Pensionist</strong>er, der er sikret i gruppe1 isygesikringen, og som ikke kan benytteoffentlige transportmidler, kanfå godtgørelse af udgiften til kørsel tilog fra egen læge og nærmeste speciallæge.Inden lægebesøget skal kørslen søgesved henvendelse til SocialService-Center.Kørsel til anden behandling<strong>Pensionist</strong>er, der skal til behandlinghos fx fysioterapeut, tandlæge, kiropraktorog lignende og som ikke er istand til at befordre sig selv eller tageoffentlige transportmidler, kan søgepersonligt tillæg til udgiften, hvisman er i en vanskelig økonomisksituation.(Se afsnittet om personligetillæg)Kørsel til sygehusBestilling af kørsel til sygehus skalske hos kørselskontoret på sygehuset.Kørsel til fritidsaktiviteterBorgere, der ikke kan tage medoffentlig transport, kan få kørsel til 2fritidsaktiviteter om ugen eller kørseltil daghjem/dagcenter.Der er brugerbetaling for denne ydelseog betalingen udgør 121 kr. pr.måned.Pensions- og Hjemmeplejeafdelingenhar udgivet en pjece om kørselsordningerfor pensionister og handicappedei <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>. Pjecen kanrekvireres i SocialServiceCenter.Netkort HURFørtidspensionister og folkepensionisterder er fyldt 67 år kan købe rabatkorttil HUR-busserne og S-togene iRoskilde, København og Frederiksborgamt.Der gælder særlige regler for folkepensionisterfra 65 til 67 år, hvis dehar haft rabatkort da de fik førtidspensioneller efterløn.Kortet gælder for tre måneder ad gangen,og det kan gælde for hele områdeteller bare tre zoner.Kortet koster pr. 16. januar 2005; 440kr. for hele området og 330 kr. for trezoner. Undtaget er kørsel i myldretiden.Du kan købe kortet på S-togsstationer.Første gang skal du have et pasbilledemed samt din pensionsmed-13


delelse, der skal være nyere end 1 år.Ved fornyelse af kortet, skal du havedin nyeste pensionsmeddelelse med.Folkepensionister mellem 65 og 67 årskal kontakte SocialServiceCenter,såfremt de har modtaget førtidspensioninden overgang til folkepension,og deres A-kasse hvis de har modtagetefterløn inden overgang til folkepension.Handicapkørsel HURHUR har oprettet en kørselsordningfor handicappede personer, der ikkekan benytte offentlige transport-midler,og som ikke er bevilget støtte tilkøb af invalidebil.SocialServiceCenter har ansøgningsskemaerliggende, og skal påtegnedisse, inden de bliver sendt videre tilHUR Handicap Service, der afgøransøgningen.65-billetAlle, der modtager førtidspensioneller er fyldt 65 år, kan rejse ud oghjem med DSB til nedsat pris alledage hele året. Størrelsen af rabattenafhænger af, hvilke dage i ugen manrejser. For at rejse med 65-billet skaldu, som førtidspensionist, have etlegiti-mationskort, som du kan få påS-togsstationer.Du skal have et pasfoto med.Er du fyldt 65 år, skal du, ved forespørgsel,blot kunne dokumentere dinalder.DSB senior railAlle over 60 år kan købe et rabat-korttil 170 kr. i rejse-bureauerne, dergiver ret til at købe billetter til nedsatpris på togrejser i udlandet.Alle vesteuropæiske og nogle østeuropæiskelande deltager i ordningen.Pas og kørekortEr du fyldt 65 år koster et nyt pas 350kr., dog 67 år for personer født før 1.juli 1939. Er du fyldt 70 år og skalhave fornyet dit kørekort koster det30 kr. pr. gang. Er dit kørekort bortkommetkoster det 260 kr. at anskaffeet nyt.InvalidebilBorgere, der har en varig og væsentlignedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,og som ikke kan benytteoffentlige transportmidler, kan fåstøtte til køb af invalidebil.Det er dog en betingelse, at kørselsbehovetikke kan løses hensigtsmæssigtpå anden måde.Støtten bliver ydet som et rentefritlån, hvoraf en del skal betales tilbageover 6 år. Den del af lånet, der skalbetales tilbage, er afhængig af indtægtensstørrelse.Der kan også søges fritagelsefor/nedsættelse af betaling af afgiftefter brændstofforbrug (tidligerebenævnt vægtafgift), når de sammebetingelser er opfyldt.Derimod vil der ikke blive ydet tilskudtil drift og vedligeholdelse afbilen.Du kan få yderligere oplysninger hoshjælpemiddelrådgiveren i Hjælpemiddelafsnittet14


Forebyggende hjemmebesøg / HjælpemidlerForebyggende hjemmebesøg1. juli 1996 trådte ”Lov om forebyggendehjemmebesøg til ældre” i kraft.Loven pålægger kommunerne at tilbydehjemmebesøg til alle borgereover 75 år.Til at varetage besøgene har <strong>Greve</strong><strong>Kommune</strong> ansat en tværfaglig gruppepå 5 forebyggelseskonsulenter, somalle har en sundhedsfaglig uddannelse.Hensigten med besøgene er• at skabe tryghed og trivsel• at raske ældre forbliver raske• at små problemer ikke vokser sigstore• at orientere om aktiviteter og støttemulighederBesøget er frivilligt og foregår somen samtale i dit hjem• du modtager et brev, når aftalen omet besøg skal indgås• du behøver ikke at have konkreteproblemer for at tage i mod et besøg• samtalen kan dreje sig om forhold,der påvirker livssituationen. Det kanfor eksempel være boligforhold,familie, helbred, økonomi, humørog meget andet.Forebyggelseskonsulenterne træffespå telefon 43 97 84 62HjælpemidlerPersoner med nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne kan låne eller fåtilskud til hjælpemidler eller forbrugsgodernår:• der er tale om en varigt nedsatfysisk eller psykisk funktionsevne• hjælpemidlet eller forbrugsgodetafhjælper den nedsatte funktionsevneog derved i væsentlig gradletter den daglige tilværelse i hjemmeteller er nødvendigt for at personenkan udøve et erhverv• det ikke er at betragte som almindeligtindbo• det ikke er et behandlingsredskabEksempler på hjælpemidler er kørestole,rollatorer, toiletforhøjere, ortopædiskfodtøj, fodindlæg og inkontinenshjælpemidler.BoligændringerPersoner med nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne kan få hjælp tilboligændringer.Betingelserne for at få hjælp til boligændringerer:• at den fysiske eller psykiske nedsættelseaf funktionsevnen er varig• at boligændringen på kort eller længeresigt vil betyde, at personenvæsentligt bedre vil kunne klare sigselv i dagligdagen• at boligændringen ikke har karakteraf istandsættelse, almindelig vedligeholdelseeller modernisering.Eksempler på boligændringer eropsætning af gelænder og greb, rampeved døre og fjernelse af dørtrin.15


Hjælpemiddeldepotet<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> valgte 1. april 2004at indgå samarbejde med Falck Hjælpemidlerom drift af Hjælpemiddeldepoteti <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>Falck Hjælpemidler har depot i <strong>Greve</strong><strong>Kommune</strong> på adressen Agenavej29, 2670 <strong>Greve</strong> og telefonnummer 4360 02 84.Reparation og service afhjælpemidlerHos Falck Hjælpemidler kan du købehjælp til mindre reparationer og vedligeholdelseaf hjælpemidlet, som duselv er ansvarlig for. Det kan f.eks.være nye dæk og slanger inkl. monteringtil kørestole eller udendørs elkøretøjer.Du har også mulighed forat købe ekstra kurv og andet tilbehørtil hjælpemidler.Du kan kontakte Falck Hjælpemidler,hvis du ønsker at gøre brug af derestilbud.Leje af hjælpemidler til privateFalck Hjælpemidler tilbyder også privatemulighed for at leje hjælpemidler.Det kan f.eks. være at du har brugfor at låne en kørestol under enudflugt eller ferietur eller at du fårbesøg af familie eller bekendte, somunder opholdet midlertidigt har brugfor et hjælpemiddel.Olsbækken.16


Høringsorganere-mail: lih@greve.dkRådgivende Handicapforum<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> har indgået et formaliseretsamarbejde med repræsentanterfra De Samvirkende Invalideorganisationer(DSI). Der er oprettetet forum bestående af 5 repræsentanterudpeget af det lokale DSI og 3kommunale medarbejdere, somrepræsenterer 3 forvaltningsområder.Rådgivende Handicapforum er <strong>Greve</strong><strong>Kommune</strong>s kontaktorgan i spørgsmålom handicappedes vilkår og muligheder.Sager vedrørende specifikkehandicapspørgsmål bliver forelagtRådgivende Handicapforum, som harmulighed for at udtale sig inden,sagerne skal til politisk behandling.Alle borgere med et fysisk eller psykiskhandicap er repræsenteret vedRådgivende Handicapforums virke.I Rådgivende Handicapforum sidderrepræsentanter fra PTU, Hjernesagen,Dansk Blindesamfund, Gigtforeningenog Muskelsvindfonden. Isager der vedrører andre handicaps,vil der blive taget kontakt til den foreningeller organisation, der repræsentererdet pågældende handicap.Rådgivende Handicapforum kan kontaktesved henvendelse til DSIrepræsentantLouis Krantz på tlf.43 90 88 29,e-mail:louis.krantz@mail.tele.dkÆldrerådDet nuværende ældreråd tiltrådte imaj 2002 og er valgt for 4 år, næstevalg finder således sted i foråret2006. Alle borgere over 60 år eropstillings- og stemmeberettigede.Ældrerådet har 7 medlemmer.Ældrerådet skal medvirke til at øgemedindflydelsen hos og medansvaretfor kommunens ældre borgere.Det er Ældrerådets opgave at sikre engod dialog mellem de ældre og Byrådet.Ældrerådet skal rådgive Byrådet iældrepolitiske spørgsmål, og Byrådethar en forpligtelse til at høre Ældrerådetom alle forslag, der vedrørerældre.Denne høring skal finde sted i god tidinden, Byrådet træffer endeligebeslutninger.Ældrerådet kan kontaktes ved henvendelsetil formand Mogens Markertlf. 46 15 00 02, e-mail: MMMarker@mail.tele.dkeller sekretær forÆldrerådet Jan Kristensen,Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen,tlf. 43 97 96 11,e-mail: jkr@greve.dk17


Pension og forhold vedrørende pensionI december 1998 besluttede Folketingetat ændre folkepensionsalderen til65 år.Den nye pensionsalder gælder forpersoner, som fylder 60 år den 1. juli1999 eller senere.Førtidspensionister, som fylder 60 ården 1. juli 1999 eller senere, bliverogså folkepensionister som 65 årige,men hvis førtidspensionen er tilkendtfør 1. januar 2002 vil man som enovergangsordning bevare sit førtidsbeløb,invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløbsom 65- og66 årig, hvis man modtager dissebeløb umiddelbart inden overgang tilfolkepension.Hvilke beløb, der bevares, afhængeraf, hvilken type førtidspension, der ertilkendt.FolkepensionPersoner der fylder 65 år den 1. juli2004 og senere, kan få folkepension,når de fylder 65.Personer der er født før 1. juli 1939,kan få folkepension når de fylder 67år.Personer, der ikke i forvejen modtagerførtidspension, får automatisk tilsendtet skema til ansøgning om folkepensionnogle måneder inden defylder 65/67 år. Ansøgningen skalindgives til kommunen inden udgangenaf den måned, hvori man fylder65/67 år.Folkepensionen bliver tidligst udbetaltfra den første i måneden efter maner fyldt 65/67 år. Modtager man efterløn,bliver denne udbetalt til ud-gangenaf den måned, hvor man fylder 65/67år.Får man i forvejen udbetalt førtids-pension,overgår man automatisk til at fåudbetalt folkepension.Gammel førtidspension(sag om førtidspension begyndt inden1. januar 2003)Der er flere forskellige former for førtidspension,som blev tilkendt til personermellem 18 og 66 år.Højeste førtidspensionMan skulle stort set være helt ude afstand til at arbejde for at få pensionen.Mellemste førtidspensionMan måtte ikke have mere end ca. 1/3erhvervsevne i behold. Er man mellem60 og 66 år kunne man kun få mellemsteførtidspension, hvis man var heltude af stand til at arbejde.Forhøjet almindeligførtidspensionEvnen til at arbejde skulle være nedsatmed mere end halvdelen.Almindelig førtidspensionAlle mellem 60 og 66 år som er tilkendtalmindelig førtidspension.Også her skulle evnen til at arbejdevære nedsat med mere end halvdelen.18


Invaliditetsydelse:Hvis man opfyldte betingelserne formellemste og højeste førtidspensionog arbejder i et væsentligt omfang,kunne man i stedet for pension fåinvaliditetsydelse.Ny førtidspensionsreformpr. 1. januar 2003(sag om førtidspension rejst/søgtefter 1. januar 2003)Den 1. januar 2003 trådte den nyeførtidspensionsreform i kraft. Førtidspensiontilkendes personer mellem18 og 65 år hvis arbejdsevne ervarigt nedsat, således at der ikke kanopnås beskæftigelse på arbejdsmarkedet.Pensionens størrelseFørtidspension består af én ydelse.For enlige udgør pensionen 14.173kr. pr. måned.For gifte og samlevende udgør pensionen12.046 kr. pr. måned.Førtidspensionen bliver sat ned, nårpensionisten eller ægtefælle/samleverhar indkomster ud over førtidspensionog folkepension.Nedsættelsen er 30% af den del afindkomsten, der overstiger• 57.800 kr. om året for enlige• 91.800 kr. for gifte/samlevendeNedsættelsen er 15%, hvis din ægtefælle/samlevermodtager førtidsellerfolkepension.Førtidspensionen vil ligeledes blivenedsat hvis:• ægtefælles/samlevers indtægteroverstiger 144.552 kr.Nye førtidspensionister kan ikke fåboligydelse, men kan søge boligsikring.Der kan heller ikke ydes helbredstillæg,personlige tillæg ellervarmetillæg, men derimod hjælp tilenkeltydelser efter lov om aktiv socialpolitik.Det er muligt for de nye førtidspensionisterat få dækket merudgifter somfølge af et handicap.FørtidspensionFØR 1. januar 2003Det er vigtigt at understrege, at alleder har fået tilkendt førtidspensionfør 1. januar 2003 ikke bliver omfattetaf den nye reform.De ”gamle” førtidspensionister fortsætteruændret, ligesom fx boligydelse,helbredstillæg og personlige tillægfor denne gruppe pensionisterfortsætter som en overgangsordning.En eventuel forhøjelse af førtidspensionenefter de hidtidige regler, vilogså være muligt efter 1. januar 2003uden at man bliver omfattet af dennye førtidspensionsreform.Man kan ikke ”vælge” mellem dengamle og nye førtidspension.Job og førtidspensionEr du førtidspensionist, har du lov tilat udnytte den arbejdsevne, du eventuelthar tilbage.Du kan enten have et arbejde påalmindelige løn- og ansættelsesvilkår,eller du kan arbejde i et skånejob.Sidstnævnte ordning er for dig, hvisdu er førtidspensionist og din arbejdsevneer så nedsat, at du ikke kanvaretage et job på almindelige vilkår.Ordningen giver mulighed for atoprette en stilling specielt til dig.19


Uanset hvilken ordning du måttevælge, skal du være opmærksompå, at indtægten vil påvirke dinpension, hvis den overstiger ennærmere fastsat grænse, se afsnittetom beregning af pension.Er du interesseret i at vide mere ommulighederne, kan du rekvirerepjecer hos Center for ligebehandlingaf handicappede, tlf. 33 11 1044 eller du kan drøfte dine mulighedermed din pensionsrådgiver.Tilkendelse af førtidspension<strong>Greve</strong> kommune kan selv tilkendealle typer førtidspension.Alle ansøgninger om førtidspensionbliver behandlet i Social- ogSundhedsforvaltningens Arbejdsmarkedsafdeling.Ansøgninger om forhøjelse afnuværende førtidspension bliverbe-handlet i Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen.Beregning af pensionBeregningen af pensionen er ikkeens for førtidspension og folkepension,og den er også afhængig af,om man er gift/samlevende ellerenlig.Fra 1. marts 1999 medtages også eneventuel samlevers indtægter iberegningen, dog kun for nye pensionistereller pensionister der indgåri et samlivsforhold pr. 1. marts1999 eller senere.FolkepensionFolkepensionen består af et grundbeløbog pensionstillæg.Grundbeløbet kan kun blive sat ned,hvis pensionisten har en egenarbejdsindtægt på over 241.700 kr.om året.Grundbeløbet er helt væk nårarbejdsindtægten er større end431.300 kr. om året.Pensionstillægget bliver beregnetpå grundlag af egen og ægtefælle/-samlevers indtægter ud over pensionen,og bliver sat ned når indtægterneoverstiger 53.300 kr. om året.For gifte/samlevende pensionisterførst ved 107.100 kr.Pensionstillægget er helt væk, nårindtægterne er større end 244.200kr. om året for reelt enlige og142.400 kr. for andre enlige. Forgifte/samlevende pensionister196.200 kr., og 285.300 kr., hvisbegge er pensionister.Opsat folkepensionFra 1. juli 2004 er der mulighed forat få opsat sin folkepension når:• Du er fyldt 65/67 år og søger omfolkepension• Du fortsat arbejder mindst 1.500timer på et kalenderårDin folkepension bliver senere forhøjetmed en procentdel, afhængigaf hvor længe du opsætter den.Folkepensionen kan højest opsættesi 10 årKontakt din pensionsrådgiver, hvisdu vil høre nærmere om mulighedernefor opsat pension.20


Førtidspension før1. januar 2003Næsten de samme regler, som for folkepension,gælder for beregning afførtidspension.Grundbeløbet bliver sat ned, hvispensionisten har en eller flere indtægterpå over 241.700 kr. om året, forgifte 163.900 kr. Her er det altså ikkekun arbejdsindtægten, der kan nedsættegrundbeløbet, men alle indtægter,som pensionisten har.Grundbeløbet er helt væk, når indtægterneer større end 336.500 kr. omåret, for gifte 258.700 kr. om året.Pensionstillægget bliver beregnetsom i folkepensionen.Højeste førtidspensionbestår af grundbeløb, pensionstillæg,beløb for erhvervsudygtighed og etinvaliditetsbeløb.Mellemste førtidspensionbestår af grundbeløb, pensionstillægog invaliditetsbeløb.Forhøjet almindeligførtidspensionbestår af grundbeløb, pensionstillægog førtidsbeløb.Almindelig førtidspensionbestår af grundbeløb og pensionstillæg.Førtidspensionister kan få et bistands-eller plejetillæg, hvis de haret varigt behov for personlig bistandaf andre, eller hvis de er blinde ellerstærkt svagtseende.Størrelsen af pensionerneBeløbene udgør i hele 2005- (pr. måned):Grundbeløb ........4.741 kr. *Pensionstillæg ....2.228 kr. *Pensionstillægtil reelt enlige..... 4.773 kr. *Beløb for erhvervsudygtighed........3.183 kr. * 1)Invaliditetsbeløb.................. 2.306 kr. 1)Førtidsbeløb .......1.206 kr.Bistandstillæg ....2.409 kr.Plejetillæg ..........4.808 kr.Invaliditetsydelse 2.321 kr. 1)1) Hvis begge ægtefæller modtagerhøjeste eller mellemste førtidspensioneller invaliditetsydelse,gælder der dog lavere beløb.* Disse beløb er skattepligtige.Beløbene bliver pristalsregulerethver 1. januar.Udbetaling af pension<strong>Pensionist</strong>er der har fået tilkendt pensionfør 1. februar 1999, får pensionenudbetalt månedsvis forud. Alleder har fået tilkendt pension efter 1.februar 1999 får pensionen udbetaltmånedsvis bagud.Pensionen bliver altid udbetalt densidste dag i måneden, hvor bankernehar åbent.21


Pensionen bliver normalt udbetaltmed det samme beløb hver måned. Visender derfor kun brev til dig, omhvor meget der bliver udbetalt, nårudbetalingsbeløbet ændrer sig.Vi kan sætte pensionen ind i hvilkensom helst bank, sparekasse eller girokontoi Danmark.Hvis du ønsker at ændre udbetalingenaf pensionen til en anden konto, skaldu altid skrive til os og oplyse os omden nye konto. Vi skal have de nyeoplysninger senest den 10. i måneden,hvis ændringen gælder for denførst kommende pensionsudbetaling.Pension tilefterladt ægtefælleEfterlevelsespension kan ydes efterafdød ægtefælle/samlever, og udbetalestil den efterladte partner i 3 månederfra dagen efter dødsfaldet hvis• begge parter modtager social pensionog er samlevende på tidspunktetfor dødsfaldet.Personer der ikke er berettiget tilefterlevelsespension, kan søge omefterlevelseshjælp, der er indtægtsogformue bestemt. Se side xxKort tid efter dødsfaldet vil den efterladtemodtage et brev fra pensionsrådgiverenmed oplysning om fremtidigpensionsberegning.Man kan ikke både modtage efterlevelsespensionog efterlevelseshjælp.Pension i udlandetDu kan få udbetalt pensionen, selvom du flytter til udlandet. Der er forskelligeregler for hvor meget af pensionendu kan få udbetalt i de forskelligelande. Du kan få nærmereoplysning om mulighederne hos dinrådgiver.Pension i udlandet udbetales af: Densociale Sikringsstyrelse, Landemærket11, 1119 København KUdbetalingsdatoer i 2005Pensionerne bliver udbetaltdisse dage:31. januar28. februar31. marts29. april31. maj30. juni29. juli31. august30. september31. oktober30. november30. decemberPersonlig tillægsprocent( gælder ikke personer der modtagerny førtidspension)Når der udbetales folke- eller førtidspension,får du beregnet en personligtillægsprocent.Tillægsprocenten benyttes hvis duskal have varmetilskud (se side 25),helbredstillæg (se side 23) og nedsatlicens (se side 27).Den personlige tillægsprocent bliverberegnet på grundlag af egne ogeventuel ægtefælle/samlevers indtægterud over folke- og førtidspensionen.Tillægsprocenten kan væremellem 0 - 100%.22


Enlige pensionister vil have en tillægsprocentpå 100, når indtægterneer mindre en 15.400 kr. om året, og 0når indtægterne er større end 53.300kr. om året.For gifte/samlevende vil tillægsprocentenvære 100, når indtægterne ermindre end 30.500 kr. om året, og 0når indtægterne er større end 107.100kr..Tillægsprocenten står på pensionsmeddelelsen.Helbredstillæg(gælder ikke personer der modtagerny førtidspension)Helbredstillæg kan ydes til folke- ogførtidspensionister.For at kunne få helbredstillæg måpensionistens og eventuel ægtefælle/samleverssamlede likvide formueikke overstige 55.700 kr.Med helbredstillægget er der fasteregler for dækning af pensionistersudgifter til:• medicin• tandlæge• fysioterapi• kiropraktor• psykologbehandling• fodbehandlingHelbredstillægget kan kun ydes tilovenstående, hvis der samtidig ydestilskud i henhold til sygesikringsloven.Helbredstillægget ydes med 85% tilskudtil pensionistens egen andel afden sygesikringsberettigede udgift,og udbetales afhængig af den personligetillægsprocent. Hvis den personligetillægsprocent f.eks. er nedsat til50, udbetales tillægget med halvdelenaf de 85% af pensionistens egenudgift.Du skal søge om at få et helbredstillæg.Ansøgningsskema fås ved henvendelsetil SocialServiceCenter.Hvis du er berettiget til helbredstillægfår du et helbredskort, som gælderi et år ad gangen.Der gælder særlige regler for helbredstillægtil briller, tandproteser ogfodbehandling. Til de ydelser kan duikke bruge helbredskortet, og du skalderfor søge hver gang. Ansøgningsskemafås i SocialServiceCenter.Tillægget skal beregnes i forhold tilpriser på briller, tandproteser og fodbehandlingsom kommunen har indgåetaftaler om med leverandørerne.Tilskud til tandproteser(gælder ikke personer der modtagerny førtidspension)Overenskomsten er indgået med:Kliniske tandteknikerePeggy & Susan BerthelsenHundige Storcenter 3, butik 262670 <strong>Greve</strong>, tlf. 43 69 00 77Klinisk tandteknikerAnnette AndersenKøgevej 115,2630 Tåstrup, tlf. 43 99 41 7123


Ønsker du at få protesearbejdetudført hos ovennævnte tandteknikere,er det vigtigt, at du oplyser tandteknikerenom, at du vil søge <strong>Greve</strong><strong>Kommune</strong> om tilskud. Tandteknikerenvil som regel herefter sende etprisoverslag til SocialServiceCenter.Du vil dog altid selv modtage et svarpå din ansøgning.Der gælder særlige forhold omkringOmsorgstandpleje for plejehjemsbeboereog tilsvarende stillede hjemmeboende- se side 34.Tilskud til briller(gælder ikke personer der modtagerny førtidspension)Prisaftale på briller er indgåetmed paraplyorganisation”Dansk ErhvervsOptik”Følgende Optikere i <strong>Greve</strong> kommuneer tilsluttet prisaftalen:Pilborg OptikCenterholmen 8 E, 2670 <strong>Greve</strong>,tlf. 43 60 13 00F.A. Thiele A/SHundige Storcenter D6, B1,2670 <strong>Greve</strong>, tlf. 43 69 12 96Optikeren Annie VestergaardHundige Storcenter afs. 3,2670 <strong>Greve</strong>, tlf. 43 90 04 46Nærmere oplysninger kan fås vedhenvendelse til SocialServiceCenter.Personlige tillæg(gælder ikke personer der modtagerny førtidspension)Personlige tillæg bliver udbetalt tilpensionister, som er i en vanskeligøkonomisk situation.Der ydes ikke personlige tillæg tilbestemte formål, men typisk til enrimelig og nødvendig udgift, som detkan være svært at afholde inden forden almindelige pension. Det kanf.eks. være, den resterende egen betalingsom ikke dækkes af et helbredstillægeller noget helt andet.Et personligt tillæg ydes efter en konkretvurdering af pensionistens samledeøkonomiske forhold. Det betyder,at sammen med ansøgningenskal man oplyse hvilke faste udgifterog indtægter man har, og om manselv har midler i form af formue.<strong>Greve</strong> kommune har en vejledendeformuegrænse på 55.700 kr.Efter vurderingen gives der meddelelse,om der kan ydes helt eller delvisttilskud, eller om der gives afslag.Du kan frit vælge andre tandteknikere/-optikere,dog beregnes helbredstillæggetud fra den indgåede prisaftale/overenskomst.24


Varmetilskud(gælder ikke personer der modtagerny førtidspension)Du kan søge om hjælp til betaling afudgifterne til opvarmning af dinbolig.Der er ingen formuegrænse, men tilskuddetudbetales afhængigt af dintillægsprocent (se side 22)Varmetilskuddet fastsættes på grundlagaf gennemsnittet af de sidste 3 årsdokumenterede varmeudgifter, samthvor mange personer der er i boligen.Modtager du varmeforsyning fra:• Fjernvarmeværker• ElværkerBeregnes varmetillægget efter 90%af din varmeudgift. De sidste10 % afvarmeudgiften, dækker et fast fradragfor udgifter til drifts- og vedligeholdelse,hvortil der ikke kan ydes tilskud.Hvis du også får boligydelse, og der iberegningen af denne er et tillæg tilvarme, skal der også ske et fradrag idit varmetillæg, hvis tillægget i boligydelsenoverstiger værdien af detfaste 10% fradrag i varmeudgiften.Dette skal sikre, at pensionister ikkefår kompensation for varmeudgiftenbåde som varmetillæg og som boligstøtte.Der er faste egenbetalingsgrænser. Afvarmeudgiften skal enlige selv betalede første 3.700 kr. årligt, gifte /samlevende skal betale de første5.550 kr. årligt. Det årlige tilskud kanmaksimalt udgøre for enlige 7.425 kr.årligt, og for gifte / samlevende 6.038kr. årligt.Nærmere oplysninger om ansøgningog beregning af varmetilskud kan fåsved henvendelse til Pensionsafsnittet.Handicapkompenserendetillæg efter Serviceloven § 84Merudgifter som er nødvendige somfølge af den nedsatte funktionsevne,kan søges af personer mellem 18 og65 år, der har varigt nedsat fysiskeller psykisk funktionsevne, som følgeaf medfødt handicap eller senereopstået sygdom eller som følge afulykkesskader.(Førtidspensionister der modtagerførtidspension efter de før 1. januar2003 gældende regler er ikke berettiget,medmindre de tillige er bevilligetpersonlig hjælpeordning efter Servicelovens§ 77).DelpensionAlle der arbejder og er mellem 60 og66 år kan søge delpension. Personer,der fylder 60 år den 1. juli 1999 ellersenere kan dog ikke få delpension,hvis de på tilkendelsestidspunktet haropnået eller udnyttet retten til at fåudstedt et efterlønsbevis.Både lønmodtagere og selvstændigekan søge delpension.Betingelserne for at få delpension er,at man har haft tilknytning tilarbejds-markedet i en længere årrække,og nu går ned i arbejdstid.25


Størrelsen af delpension afhænger af,hvor meget man nedsætter arbejdstiden.Du kan få nærmere oplysning omdelpension i SocialServiceCenter.Delpensionister kan ikke samtidigmodtage førtidspension, og de kanheller ikke modtage boligydelse, varmetilskud,personlige tillæg og lignende.BoligstøtteFolkepension og førtidspensionisterfør 1. januar 2003Lejligheder<strong>Pensionist</strong>er kan søge boligydelse.Boligydelsen kan normalt højst blive2.841 kr. om måneden. Maksimumbeløbetgælder dog ikke for ældreboliger,Boligydelsen bliver beregnet pågrundlag af:- lejlighedens størrelse- huslejens størrelse- hvor mange der bor i lejligheden- hvor meget du har i indtægt og- hvor meget du har i formueAndelsboligerI andelsboliger kan kun 40% af boligydelsenblive udbetalt som tilskud.De resterende 60% bliver udbetaltsom lån, men man kan vælge ikke atfå lånedelen udbetalt.Ejerboliger<strong>Pensionist</strong>er, der bor i eget hus, kanogså søge boligydelse. Denne bliverberegnet noget anderledes end i lejerogandelsboliger, men kan også højstblive 2.841 kr. om måneden."Huslejen" i eget hus er terminsydelserne- ejendomsskatten, ejendomsværdiskatfra året før og et beløb tilvedligeholdelse.Boligydelsen til ejere bliver kun udbetaltsom lån.BoligsikringFørtidspensionister efter 1. januar2003Førtidspensionister kan søge boligsikring,beregningen er anderledesend boligydelse.Der kan søges til samme boligtypersom boligydelsen.Du kan få nærmere oplysning i pensionsafsnittet.IndskudslånAlle kan søge indskudslån til lejlighederi almennyttigt byggeri. Forpensionister, der ikke har indtægterudover pensionen, er der specieltlempelige regler for lånet. Du kan fånærmere oplysning om dette i ServiceCentret.26


Lån til betaling afejendomsskatterAlle pensionister med eget hus kansøge om lån til betaling af ejendomsskatter.Man kan dog ikke samtidigmodtage boligydelse til huset.Man kan også søge lån til betaling afejendomsskatter, når man er fyldt 65år, selv om man endnu ikke modtagerpension.Du kan få nærmere oplysning omdette i ServiceCentret.ATP , SAP & LDATPATP (arbejdsmarkedets tillægspension)bliver udbetalt til lønmodtagere,der er fyldt 65/67 år og som hararbejdet mere end 10 timer om ugen.ATP bliver udbetalt til den efterlevendeægtefælle med et engangsbeløb.Størrelsen af beløbet er afhængig af,hvor længe den afdøde ægtefælle harværet med i ATP-ordningen.Siden 1. januar 1997 har du, hvis dumodtager førtidspension eller delpension,haft mulighed for, frivilligt atindbetale ATP-bidrag.Fra 1. januar 2003 skal du selv betale1/3 af bidraget. De sidste 2/3 betalerkommunen.For førtidspensionister der modtagerførtidspension efter den nye førtidspensionsreformefter 1. januar 2003,er indbetaling til ATP obligatoriskDu kan få en tilmeldingsblanket iPensionsafsnittet.SAP (Frivillig indbetaling til DenSupplerende Arbejdsmarkedspension)Fra 1. januar 2003 kan alle der modtagerførtidspension indbetale bidragtil Den Supplerende Arbejdsmarkedspension.Skema udleveres automatiskved tilkendelse af førtidspension.<strong>Kommune</strong>n tilbageholder 1/3 afbidraget i førtidspensionen, og kommunenbetaler 2/3 af bidraget.LDLD (lønmodtagernes dyrtidsfond) administrererde dyrtidsportioner, derblev "indefrosset" i perioden september1977 til august 1979.Lønmodtagere, der var i arbejde i denperiode, kan få udbetalt det indefrosnebeløb, når de skal have udbetaltpension, efterløn eller blot fylder 60år.Pensionsafsnittet har ansøgningsskemaertil ATP , SAP og LD.Radio og TVNedsat licens (gælder ikke personerder modtager ny førtidspension)<strong>Pensionist</strong>er, der har en personlig tillægsprocentpå 100, kan søge om atfå nedsat licensen med halvdelen.Ansøgningsskema kan fås i Pensionsafsnittet.27


MedicintilskudHvis du lider af enkronisk sygdomLider du af en vedvarende eller kronisksygdom, og ser det ud til, at dinegenbetaling overstiger 3.805 kr. iløbet af et år, kan din læge søge om etsåkaldt kronikertilskud. Tilskuddetbetyder, at du kan få dækket den delaf din betaling til den tilskudsberettigedemedicin, der overstiger 3.805 kr.Normalt vil Lægemiddelstyrelsenbevilge et sådant tilskud, hvis der ertale om et varigt medicinbehov, somkan begrundes fagligt.Hvis din egenbetaling beløber sig til3.805 kr. på et år, svarer det til, at duhar købt tilskudsberettiget medicinfor 19.567 kr.Ønsker du at søge tilskud efter kronikerreglen,skal du kontakte din egenlæge.Børnetilskud/-bidragBørnetilskudNår begge forældre bor sammen medbarnet, kan familien få særligt børnetilskud,hvis en af forældrene modtagerfolkepension eller førtidspensiontilkendt før 1. januar 2003. Børnetilskuddetbliver udbetalt sammen medbørnefamilieydelsen.Hvis begge forældre modtager folkepensioneller førtidspension tilkendtfør 1. januar 2003 kan familien ogsåfå udbetalt ordinært børnetilskud.BørnebidragModtagere af folkepension eller førtidspensiontilkendt før 1. januar2003, der skal betale børnebidrag,kan få normalbidraget betalt af Social-og Sundhedsforvaltningen.Du kan få nærmere oplysning ombørnetilskud og -bidrag i Service-Centret.Datastuen på Nældebjerg.28


Oplysningspligt og ankemulighederOplysningspligtFormålet med <strong>Pensionist</strong>håndbogener først og fremmest at give oplysningom pensionisternes muligheder i<strong>Greve</strong> kommune.Det indebærer dog også nogle pligterat være pensionist.Du er blandt andet forpligtet til atgive os besked om ændringer i dinepersonlige eller økonomiske forhold,der har betydning for udbetalingen afpension, boligydelse og lignende.Det kan for eksempel være ændring idine eller din ægtefælle/samleversindtægter, køb og salg af fast ejendom,arv, bortgivelse og ændringer iantal medlemmer i husstanden.Det er ikke nok, kun at give besked tilskattevæsenet, folkeregisteret ellerandre. Du skal også give besked omændringerne til Pensionsafsnittet.AnkemulighederEr du ikke tilfreds med en afgørelse,som vi har truffet, kan du klage tilDet sociale nævn i Roskilde Statsamt.Du skal sende klagen inden 4 uger tilPensions- og Hjemmeplejeafdelingen,der sender klagen videre til Detsociale nævn sammen med sagensakter.Med hensyn til klage over afgørelservedrørende personlig og praktiskhjælp, henvises til afsnittet om Klagerådetfor personlig og praktiskhjælp side 32.AktindsigtAlle der har en sag under behandlinghos offentlige myndigheder, kan fåindsigt i sagen.Ønsker du at få aktindsigt i din sag iPensions- og Hjemmeplejeafdelingen,skal du kontakte den person iafdelingen, som behandler sagen.Hvis du ønsker at få at vide, hvad derstår i kommunens EDB-register omdig, skal du kontakte Service Centreti rådhusets forhal.Retshjælp og fri procesHar du brug for juridisk hjælp, menikke råd til selv at betale, kan du kontakteadvokater, der giver offentligretshjælp.Nærmere oplysning om, hvilke advokateri området, der er tilknyttet ordningenkan du få hos:Retten i RoskildeHelligkorsvej 74000 Roskildetlf. 46 36 50 00Retshjælp kan også ydes afAdvokatvagten i RoskildeBiblioteket, Dr. Margrethesvej 144000 Roskilde, telefon 46 35 63 00Træffetid: Onsdag 17.30 til 19.00.29


Pleje, omsorg, praktisk hjælp, dagtilbud m.v.På pleje- og omsorgsområdet er <strong>Greve</strong>kommune opdelt i fire områder -Hundige, <strong>Greve</strong> / Mosede, Karlslunde/ Tune og Kildebrønde / <strong>Greve</strong>LandsbyI hvert område ligger et pleje-/omsorgscenter som administrererområdets pleje- og ældreboliger.Centrene administrerer desudenplanlægningen og udførelsen af personligog praktisk hjælp (hjemmehjælp)hjemmesygepleje og træning.Hundigeområdet:StrandcentretFrydenhøj Allé 100, 2670 <strong>Greve</strong>Tlf.: 43 95 90 00Fax.: 43 95 90 95OmrådelederSusanne Gether SørensenAktivitetsleder Ritta Møller91 plejeboliger<strong>Greve</strong> / Mosede:NældebjergRådhusholmen 8, 2670 <strong>Greve</strong>Tlf. 43 97 86 00Fax: 43 97 86 89Aktivitetsleder Lotte From46 plejeboliger4 demens aflastningsboliger10 demens dagpladserKarlslunde/Tune:MøllehøjMøllehaven 2, 2690 KarlslundeTlf.: 46 16 56 00Fax.: 46 15 56 12OmrådelederElin HjorthAktivitetslederGrete Nielsen53 plejeboliger55 ældreboliger7 midlertidige boliger tilaflastning/genoptræningKildebrønde / <strong>Greve</strong> Landsby:HedeboDegnestræde 1, 2670 <strong>Greve</strong>Tlf.: 43 41 50 00Fax.: 43 41 50 50CenterlederGitte Hansen36 plejeboliger13 midlertidige boliger tilaflastning/genoptræning30


Personlig og praktisk hjælp(hjemmehjælp)Hvis du, på grund af sygdom ellerrekonvalescens, i en periode harbehov for hjælp til• personlig pleje og omsorg• praktisk hjælp og servicekan dette, efter forudgående vurdering,ydes som midlertidig hjælp.Midlertidig hjælp skal der betales for,afhængig af husstandens indtægterog formue.Hvis du på grund af et svækket helbredhar behov for hjælp til• personlig pleje og omsorg,• rengøring,• tøjvask,• bestilling af varm mad,• bestilling af dagligvarerkan dette ydes, efter en forudgåendevurdering som varig hjælpVarig hjælp skal der ikke betales for.Ønsker du midlertidig eller varighjælp, kan du kontakte visitatorerne iPensions- og Hjemmeplejeafdelingen.De træffes mellem kl. 8.00 -14.00 på telefon 43 97 94 08Senest 3 dage efter din henvendelsevil du blive kontaktet af en visitatorfor aftale om et besøg i dit hjem.I fællesskab finder du og visitatorenud af arten og omfanget af dit behovfor hjælp, som hjemmeplejen tilbyderat dække.I forbindelse med visitatorens besøg idit hjem, bliver der udarbejdet en”bevillingsskrivelse om hjælp i hjemmet".Af denne bevilling fremgår det hvilkeydelser du kan forvente hjælp til.Hjælpen vil blive revurderet efter enperiode, som bliver aftalt ved besøget.Hvem kan udføre hjælpenHjælpen kan udføres af <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>eller en af de private leverandører,kommunen har godkendt.I forbindelse med visitation til hjemmepleje,vil visitatorerne orienteredig om, hvilke leverandører der aktuelter godkendt og dermed hvilkeleverandører du kan vælge til atudføre den hjemmepleje, som du bevilges.Det er altid muligt at vælge ny leverandørmed meget kort varsel.Har du spørgsmål til valg af leverandøreller ønsker du at skifte leverandørskal du kontakte visitatorernei Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen.De træffes mellem kl. 8.00 -14.00 på telefon 43 97 94 08Egen hjælperHvis du har behov for praktisk hjælpog personlig pleje, kan du selv vælgeen person til at udføre disse opgaver.Den valgte person skal godkendes af<strong>Greve</strong> kommune, inden vedkommendeansættes af kommunen.31


Uanset hvilke af ovenstående mulighederdu vælger, er betingelserne ogvilkårene for tildeling af hjælpen ens.Der er udarbejdet en folder "Hjælp ihjemmet", som kort beskriver hvordanordningen om hjælp i hjemmetfungerer.Denne folder kan du rekvirere på detlokale plejecenter eller ved henvendelsetil visitationsafsnittet.Klagerådet for personligog praktisk hjælp(Hjemmehjælp)Du kan klage over tilbud om personligog praktisk hjælp m.v. til Klagerådetfor personlig og praktisk hjælp.Det gælder også, hvis du søger omudvidelse af den aktuelle hjælp.Klagerådet er rådgivende i forhold til<strong>Greve</strong> kommune og kan, udover atbehandle klager, også tage principiellespørgsmål op til vurdering.Klagerådet kan ikke omgøre kommunaleafgørelser, men kan udtale sigbåde generelt og i forhold til konkreteklagesager.Klagerådet består af seks medlemmer;to medlemmer fra Byrådet, tremedlemmer fra Ældrerådet og etmedlem fra De Samvirkende Invalideorganisationer.Når Klagerådet har behandlet sagen,og når kommunen efterfølgende hartaget stilling til klagen, på baggrundaf Klagerådets udtalelse, vil du modtageen afgørelse om revurderingenaf sagen.Klagerådet har tavshedspligt i forholdtil behandling af den enkelteklage.Hvis kommunen fastholder afgørelsen,kan du klage til Det sociale nævni Roskilde Statsamt (se side 29)Det sociale nævn har i modsætning tilKlagerådet, kompetence til at omgøreen kommunal afgørelse.Det sociale nævn behandler kun klagerover afgørelser og afgørelsersindhold. Det sociale nævn behandlersåledes ikke klager over det generelleserviceniveau i <strong>Greve</strong> kommune.Formand for Klagerådet er MogensMarker, tlf. 46 15 00 02.HjemmesygeplejeAlle personer som opholder sig i <strong>Greve</strong>kommune kan få gratis sygepleje.Sygeplejeopgaverne er bl.a.:• injektioner,• forbindsskiftning,• medvirke ved pleje og pasning afalvorligt syge og døende i egethjem,• rådgivning og vejledning om sundhed.Henvisningen til disse sygeplejeopgaversker gennem visitatorerne iPensions- og Hjemmeplejeafdelingen.De træffes mellem kl. 8.00 - kl.14.00 på telefon 43 97 94 08.I akutte tilfælde uden for tlf. tidenrettes henvendelse til plejecenteret idet område du bor.Dagtilbud på plejecentreneDagcenterAlle pensionister og efterlønsmodtagereer velkomne til at deltage i deforskellige aktiviteter. Det variererlidt fra sted til sted og fra årstid tilårstid, hvilke aktiviteter der er i gang.32


Der er dog næsten altid noget for enhversmag.Aktiviteterne tilrettelægges i samarbejdemed brugerne under hensyn tilde ønsker, der er givet udtryk for.Det koster ikke noget at komme påcentrene, men du skal betale for dematerialer, du bruger i aktiviteterne.DaghjemspladsDer er mulighed for en aktiv hverdagmed hjælp fra personalet. Det er enordning for pensionister med behovfor tilsyn og pleje, som ikke kangives i eget hjem i dagtimerne.Daghjemspladser skal du søge om ogbevilges af visitator.CafeteriaPå alle centrene kan du købe morgenmadog middagsmad. Der er somregel mulighed for at vælge mellemkoldt og varmt mad til middag. Derudoverkan du købe en madpakkemed hjem til om aftenen.Frisør og fodplejeDer er frisørsalon og fodplejeklinikpå alle centrene.Ved at kontakte det lokale center, kandu få oplyst, hvilke dage der er åbent,og hvad det koster.Tidsbestilling er nødvendig.Ergo- og fysioterapeuterDet er muligt gennem visitator atsøge om genoptræning på kommunensplejecentre.Der er i hvert område, ansat ergoterapeutog fysioterapeut, der har tilopgave at vurdere den enkelte brugersbehov for genoptræning, ogefterfølgende etablere den nødvendigetræning på lokalcentre.Ældre- og plejeboligerI hvert lokalområde er der et antalældre- og plejeboliger til udlejning.Indflytning i disse boliger sker altidefter en forudgående visitation.Grundlaget for visitationen er, udoveransøgerens ønske om boligskift, engenerel vurdering af ansøgerens helbredstilstandog omfanget af behovetfor hjælp.Du har mulighed for selv at deltage ivisitationsmødet under behandlingenaf din ansøgning. Du må også gernetage et familiemedlem eller en andenperson med til mødet.GenoptræningsogAflastningsopholdPå plejecentrene Møllehøj og Hedeboer der et antal lejligheder som benyttestil aflastningsophold- og genoptræningsophold.Ophold i disse boliger sker efter henvisningfra egen læge, sygehuseneeller hjemmeplejen og opholdet visiteresog bevilges gennem visitatorene.Henvendelse om ophold i genoptrænings-og aflastningsboliger skertil visitatorerne i Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen.De træffes mellem kl. 8.00 - 14.00 påtelefon 43 97 94 08MadudbringningHvis du ikke længere selv kan lavemad, kan du få leveret mad dagligt33


fra køkkenet på lokalcentret Møllehøj.Du skal visiteres til ordningen.Du kan få flere oplysninger om madordningenpå dit lokale plejecentereller hos din hjemmehjælper/hjemmesygeplejerske.Sommerhusbeboere kan også få leveretmad, hvis de er med i en lignendeordning i hjemkommunen.Priserne for maden er i 2005:Varm middag, inkl.dessert/forret.............................40 kr.Varm middag, ekskl.dessert/forret.............................31 kr.Madpakke.................................27 kr.Gæstemiddag............................89 kr.Levering af 3 portionerkølemad - pr. portion................37 kr.Bemærk, at der er rabat, hvis du fårleveret 3 portioner kølemad ad gangen,som du selv kan varme.Ledsageordning(Lov om social service § 78)Borgere under 67 år med betydelignedsat funktionsevne kan bestille enledsager til arrangementer udenforhjemmet. En visitator vurderer om duopfylder betingelserne og gør du det,har du ret til 15 timers ledsagelse ommåneden.<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> ansætter ledsagerneog koordinerer ordningen. Du skal iførste omgang henvende dig til SocialServiceCenter,som også kan fortællemere om, hvad ordningen gårud på.NødkaldeanlægHvis du har brug for at tilkalde hjælpog ikke kan benytte en almindeligtelefon, for eksempel fordi du falderofte og ikke kan rejse dig ved egenhjælp, kan du få et nødkaldeanlæg.Nødkaldeanlægget går til kommunensplejepersonale, og du kan kaldepå anlægget uden at skulle bruge telefonen.Har du brug for nødkald, skaldu kontakte visitationsafsnittet.Omsorgstandpleje /tandbehandling i eget i hjemDer gives tilbud om omsorgstandplejetil beboere på plejecentre samt tilhjemmeboende, der kan sidestilleshermed.Omsorgstandplejen hører under <strong>Greve</strong><strong>Kommune</strong>s Tandpleje, men behandlinghos privat tandlæge er ogsåen mulighed.Tilbuddet omfatter al tandbehandling,både af egne tænder og proteser.Visitation og tilmelding til omsorgstandplejeforetages af visitationsafsnittetPrisen er 31 kr. om måneden, uansethvad der skal laves.Efter tilmelding får du hurtigstmuligt besøg af en tandlæge, og derforetages undersøgelse og aftalesbehandlingsplan.Hvis du ikke ønsker at deltage iomsorgstandpleje, kan du fortsættetandlægebesøg med sygesikringstilskud.Henvendelse om omsorgstandplejekan rettes til personalet på plejecentreneeller til tandlæge Lene Kroghpå tlf. 43 90 77 70, dagligt kl. 8-15.34


Psykiatri"<strong>Greve</strong>rne"<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>s socialpsykiatrisketilbud er til borgere med sindslidelserog hvor tilbuddet består af etaktivitets- og værested og eller støttei borgerens eget hjem.Aktivitets- og værestedet tilbyderforskellige brugerønskede aktiviteter,herunder café og muligheden forat være sammen med andre.Værestedet er åbent:Mandag og fredag 09-15Tirdag, onsdag og torsdag 09-19Lørdag LukketSøndag 13-19<strong>Greve</strong>rne yder også hjemmevejledningi eget hjem, hvis der er behovfor det.Værestedets adresse er:GREVERNERådhusholmen 52670 <strong>Greve</strong>Tlf.43 97 22 50Løst og fastBegravelsestilskudVed dødsfald kan sygesikringen givetilskud til begravelsen/bisættelsen.Tilskuddet er afhængig af den afdødes/ægtefællensøkonomiske forhold.Begravelseshjælp efter personer, derer født før den 1. april 1957, udgørdog altid mindst 1.050 kr.Du kan få nærmere oplysning i ServiceCentret.EfterlevelseshjælpHvis din ægtefælle eller samleverdør, og du ikke er berettiget til efterlevelsespension,har du mulighed forat søge efterlevelseshjælp. Hjælpenkan ydes til alle borgere. Man skalhave boet på fælles bopæl i et ægteskabeller ægteskabslignende forholdi mindst 3 år før dødsfaldet.Hjælpen udbetales som et engangsbeløb,og ydes kun når den efterladtesårsindtægt er under 287.001 kr.En eventuel formue skal også indgå iberegningen.Nærmere oplysninger kan fås vedhenvendelse til Pensionsafsnittet.ForsikringNogle forsikringsselskaber giver pensionisterrabat på indboforsikringer.Du kan få nærmere oplysning hos ditforsikringsselskab eller hos Forsikringsoplysningen,tlf. 33 43 55 01eller deres hjemmeside www.forsikringsoplysningen.dk.Internet information<strong>Greve</strong> kommune er på Internettet ogtilbyder herved borgerne at væreajour med de nyeste informationer,der er også mulighed for at betjenesig selv på en række områder.35


ServiceCentretI rådhusets forhal finder du Servicecentret.Her bliver en stor del af dedaglige henvendelser til rådhuset ekspederet.ServiceCentret har åbent sådan:Mandag til onsdag . .kl 10.00-14.00torsdag . . . . . . . . . . .kl 10.00-18.30fredag . . . . . . . . . . . .kl 10.00-13.00Når du kommer ind i ServiceCentretpå Rådhuset, skal du trække et nummertil det område, du ønsker dig ekspederetaf. Hvis du er i tvivl, skal dublot spørge ved informationen.SocialServiceCenterSocialServiceCenter er en del af Servicecentreti Rådhuset stueetage.I Social ServiceCenter har vi samletde ydelser fra Pensions- og Hjemmeplejeafdelingensom pensionisternetypisk spørger om.Her kan du henvende dig uden atbestille tid om f.eks.• Helbredstillæg• Personlige tillæg• Bankkontoændring• Kropsbårne hjælpemidler• Kørselsordninger• Venteliste til ældreboligerHar du andre spørgsmål prøver viogså at hjælpe dig med dem, ellerguider dig videre til en anden i afdelingen.SocialServiceCenter har samme åbningstidersom ServiceCentret.SygesikringGruppe I og IIEr du sikret i gruppe I, skal du ikkebetale for behandling hos din egenlæge eller hos speciallæge, når du erhenvist til denne af din egen læge.Er du derimod sikret i gruppe II, kandu frit vælge at lade dig behandle aflæger og speciallæ-ger, der er tilknyttetsygesikringen.Til gengæld skal du selv betale en delaf lægens honorar.GruppeskiftDu kan skifte fra den ene gruppe tilden anden, når du har været i densamme gruppe i mindst et år.Gruppeskiftet kan ske den førstkommendeførste, hvis du søger indenden 15. i måneden før.LægeskiftDu kan skifte læge, når blot du harværet tilknyttet den samme læge i ethalvt år.Lægeskift kan ske den førstkommendeførste, hvis du søger indenden 15. i måneden før.Både gruppeskift og lægeskift koster150 kr., og du skal kontakte Service-Centret i rådhusets forhal.TidsbestillingNår du skal tale med en rådgiver, skaldu have aftalt tid, inden du kommer.Du kan ellers risikere at skulle ventepå at komme til.Ventetid på svarVi forsøger hele tiden at give et hurtigtsvar på ansøgninger og henvendelser- også de skriftlige. I nogle perioderhar vi mere travlt end sædvanligt,og det kan ske, at vi ikke får svaretså hurtigt, som vi gerne ville.Vores politik er dog, at henvendelserskal være besvaret indenfor en uge.36


Egne notater:37


StikordregisterA.Aflastningsophold .........................33Aftenskole .....................................11Aktindsigt......................................29Aktiviteter .......................................5Ankemuligheder............................29ATP ...............................................27B.Befordring .....................................13Begravelsestilskud.........................35Biblioteker.....................................12Biograf ............................................5Boligstøtte .....................................26Boligændring.................................15Briller ............................................24Buskort..........................................13Børnebidrag...................................28Børnetilskud..................................28Båndoptager ..................................12C.Cafeteria........................................33D.Dagcenter ......................................32Daghjem........................................33Delpension ....................................25Dialog på tværs ...............................9DSB...............................................14E.Efterlevelseshjælp .........................35Egen hjælper .................................31Ejendomsskatter, lån .....................27Ergoterapeuter...............................33F.65-billet .........................................14Fodpleje.........................................23Folkedans ........................................9Folkepension ............................18,20Forebyggende hjemmebesøg ........15Foreninger .......................................6Formuegrænse.............20, 21, 22, 23Forsikring......................................35Fri proces ......................................29Frisør .............................................33Frivilligt socialt arbejde ..................7Fysioterapi ...................................23Førtidspension..............18,19, 20, 21G.Genoptræning................................33Genoptræningsophold ...................33<strong>Greve</strong>rne........................................35H.Handicapforum .............................17Handicapkompenserende tillæg....25Handicapkørsel .............................14Helbredstillæg ...............................23Hjemmesygepleje..........................32Hjælpemidler.................................15HUR ........................................13, 14Høringsorganer..............................17I.Indefrosne dyrtidsportioner...........27Indskudslån ...................................26Internet ..........................................35Invalidebil......................................14Invaliditetsydelse...........................1938


StikordsregisterJ.Job og førtidspension....................19K.Klagemuligheder...........................29Klagerådet for personligog praktisk hjælp...........................32Kronikertilskud .............................28Kørsel............................................13Kørekort ........................................14L.Licens............................................27Lydavis ..........................................12Lydbøger .......................................12Lægeskift.......................................36Lønmodtagernesdyrtids-fond (LD)..........................27Lån til ejendomsskatter.................27M.Madudbringning............................33Meddelelsespligt ...........................29Medicintilskud ..............................28N.Netkort HUR.................................13Netværksarbejde .............................7Nødkaldeanlæg .............................34O.Omsorgstandpleje..........................34Olsbækken.....................................11Opsat folkepension........................20P.Pas .................................................14Pension i udlandet.........................22Pension til efterladte .....................22Pension, ansøgning .......................18Pension, beregning........................20Pension, udbetaling.......................21<strong>Pensionist</strong>blad .................................9<strong>Pensionist</strong>haver .........................5, 10Personlig og praktisk hjælp(hjemmehjælp) ..............................30Personlig tillægsprocent................22Personlige tillæg ...........................24Plejebolig ......................................33Plejecenter.....................................30Psykiatri ........................................35R.Radio/TV.......................................27Retshjælp.......................................29Rådgivende Handicapforum .........17Rådgivning..................................4, 6S.Seniorbio .........................................5Servicecenter.................................36SocialtServiceCenterSvømning ......................................11Sygepleje.......................................32Sygesikring ...................................36T.Tandbehandling se helbredstillæg.23Tidsbestilling.............................4, 36TV-licens.......................................27V.Varmetilskud .................................25Visitator...........................................4Væresteder ................................6, 35Æ.Ældreboliger .................................33Ældreidræt.......................................8Ældreråd........................................1739


Egne notater:40


Udgivet af:<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>Oplag: 7.500Januar 2005Idé/layout/Tryk:Formegon ApS 43 99 90 99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!