19.04.2021 Views

Liftkatalog

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Stikordsregister

Bomlifte, diesel ............................................. 9

Bomlifte med bælter, diesel .......................... 9

Bomlifte med knækarm, diesel ..................... 9

Lastbil-lifte til kørekort B ..............................14

Minikraner ....................................................14

Mobil-lifte med knækarm til brug på fast

underlag, el ..................................................10

Rotationslæssere .........................................12

Saxlifte til indendørs brug, el ........................ 7

Saxlifte til udendørs brug, diesel .................. 7

Special-bomlifte, diesel ................................ 9

Special-lifte med hydrauliske støtteben ......14

Special-saxlifte, el ......................................... 7

Special-saxlifte til udendørs brug, diesel ..... 7

Søjlelifte til indendørs brug, el .....................10

Teleskoplæssere ..........................................12

Tilbehør ........................................................14

Tilbehør til teleskoplæssere .........................12

Trucks ...........................................................12

Vinduesmateriel / glasløftere .......................14

Indhold

Saxlifte 7

Bomlifte 9

Teleskoplæssere 12

Special-lifte 14

Lastbil-lifte 14

Minikraner 14

Vinduesløftere 14

Tilbehør 14

FORBEHOLD

Priser: Alle priser er angivet i danske kroner eksklusive

moms. CP ApS forbeholder sig ret til uden

varsel at regulere de i herværende katalog angivne

priser. De til enhver tid gældende priser kan findes

i vores online-udgave af kataloget på www.cp.dk.

Produktinformation: Alle produktfotos er vejledende.

Fejl o.l.: CP ApS tager forbehold for og kan ikke

holdes juridisk ansvarlig for eventuelle trykfejl, fejl

eller manglende/forkert information i vores leverandørers

datamateriale om de enkelte produkter

mv.

GENERELLE BETINGELSER OG FORSIKRING

CP Aps’ generelle salgs-, leje- og leveringsbetingelser,

herunder forsikringsforhold, kan læses på

www.cp.dk.

Arbejdshøjde = ståhøjde + 2 meter

Ståhøjde

2 meter

CP APS / ØST GRØNNINGEN 12, 4130 VIBY SJ., TLF. (+45) 46 14 06 00 / VEST MARKTOFTEN 7, 8464 GALTEN, TLF. (+45) 75 14 06 00 / CP@CP.DK

SIDE 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!