19.04.2021 Views

Liftkatalog

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Stikordsregister<br />

Bomlifte, diesel ............................................. 9<br />

Bomlifte med bælter, diesel .......................... 9<br />

Bomlifte med knækarm, diesel ..................... 9<br />

Lastbil-lifte til kørekort B ..............................14<br />

Minikraner ....................................................14<br />

Mobil-lifte med knækarm til brug på fast<br />

underlag, el ..................................................10<br />

Rotationslæssere .........................................12<br />

Saxlifte til indendørs brug, el ........................ 7<br />

Saxlifte til udendørs brug, diesel .................. 7<br />

Special-bomlifte, diesel ................................ 9<br />

Special-lifte med hydrauliske støtteben ......14<br />

Special-saxlifte, el ......................................... 7<br />

Special-saxlifte til udendørs brug, diesel ..... 7<br />

Søjlelifte til indendørs brug, el .....................10<br />

Teleskoplæssere ..........................................12<br />

Tilbehør ........................................................14<br />

Tilbehør til teleskoplæssere .........................12<br />

Trucks ...........................................................12<br />

Vinduesmateriel / glasløftere .......................14<br />

Indhold<br />

Saxlifte 7<br />

Bomlifte 9<br />

Teleskoplæssere 12<br />

Special-lifte 14<br />

Lastbil-lifte 14<br />

Minikraner 14<br />

Vinduesløftere 14<br />

Tilbehør 14<br />

FORBEHOLD<br />

Priser: Alle priser er angivet i danske kroner eksklusive<br />

moms. CP ApS forbeholder sig ret til uden<br />

varsel at regulere de i herværende katalog angivne<br />

priser. De til enhver tid gældende priser kan findes<br />

i vores online-udgave af kataloget på www.cp.dk.<br />

Produktinformation: Alle produktfotos er vejledende.<br />

Fejl o.l.: CP ApS tager forbehold for og kan ikke<br />

holdes juridisk ansvarlig for eventuelle trykfejl, fejl<br />

eller manglende/forkert information i vores leverandørers<br />

datamateriale om de enkelte produkter<br />

mv.<br />

GENERELLE BETINGELSER OG FORSIKRING<br />

CP Aps’ generelle salgs-, leje- og leveringsbetingelser,<br />

herunder forsikringsforhold, kan læses på<br />

www.cp.dk.<br />

Arbejdshøjde = ståhøjde + 2 meter<br />

Ståhøjde<br />

2 meter<br />

CP APS | VIBY SJ. TLF. 46 14 06 00 | MIDDELFART TLF. 25 22 55 00 | GALTEN TLF. 75 14 06 00 |<br />

WWW.CP.DK | CP@CP.DK<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!