Die Inselzeitung Mallorca August 2014

inselzeitung

Es ist soweit. Die Urlaubssaison auf Mallorca erreicht in den kommenden Tagen
ihren absoluten Höhepunkt. Motto: volles Haus von Palma bis Pollensa. In der
hiesigen Tourismusbranche herrscht angesichts der neuen Passagierrekorde an
Palmas Airport dennoch nicht überall Feierstimmung. Während die Hoteliers mit den
bisherigen Buchungszahlen durchaus zufrieden sind, jammern Gastronomen
und Geschäftsbetreiber über rückläufige Einnahmen.
Wir haben in dieser Ausgabe einmal versucht, die Ferienbranche auf der Insel etwas
genauer zu beleuchten. Unser Autor Marc Fischer sprach dafür mit verschiedenen
Branchenexperten, Urlaubern und Arbeitern vor Ort – und kam dabei nicht nur wegen
der hohen Temperaturen ganz schön ins Schwitzen.
Außerdem bieten wir unseren Lesern diesen Monat eine kleine Premiere.
Neben verbesserter Papierqualität und handlicherem Format findet sich auf den folgenden Seiten
auch erstmals ein themenbezogenes „Special“, das diesen Monat der Immobilienbranche
auf der Insel gewidmet ist. Wir werden ab sofort jeden Monat solche Extra-Seiten zu
branchenspezifischen Themen in die Zeitung integrieren, um sowohl Anzeigenkunden
als auch Lesern noch intensiver an die doch zum Teil erheblich unterschiedlichen
Service- und Dienstleistungsangebot auf Mallorca heranführen zu können.
Wir begrüßen an Bord der INSELZEITUNG zudem die mallorquinische Autorin Joana Font, die uns
in Zukunft sowohl leckere Rezepte als auch besondere Bräuche und Eigenheiten ihrer
Heimat verraten wird.
Dazu gibt es wie immer einen spannenden, unterhaltsamen und informativen Mix aus
Nachrichten, Hintergrundgeschichten, Interviews, Einkaufs- und Freizeit-Tipps sowie jede Men -
ge Veranstaltungshinweise.
Wir wünschen Ihnen jetzt schon einen kurzweiligen Hochsommer!
IHRE INSELZEITUNG

8 SEITEN VERANSTALTUNGEN

SENDEN SIE UNS IHREN EVENT AN:

VERANSTALTUNGEN@DIE-INSELZEITUNG.COM

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

ADVERTORIAL

aÉê=qê~ìã=îçã=ÉáÖÉåÉå=fåëÉäJaçãáòáä=

â~åå=ëÅÜåÉää=òìã=^äÄíê~ìã=ïÉêÇÉåK=

_~ìÜÉêêÉå=ëçääíÉå=ëáÅÜ=îçê=ÇÉã=ÉêëíÉå=

pé~íÉåëíáÅÜ=ÖêΩåÇäáÅÜ=áåÑçêãáÉêÉå=

çäÑÖ~åÖ=aêÉëëäÉê=â∏ååíÉ=_ΩÅÜÉê=ëÅÜêÉáÄÉåK báÖÉåÜÉáã=Ä~ìÉå=ä~ëëÉåK=sçå=ÇÉê=~ìëÖÉëìÅÜíÉå=cáêã~

_ΩÅÜÉê=ΩÄÉê=jÉåëÅÜÉåI=ÇáÉ=å~ÅÜ=j~ääçêÅ~ ÄÉâ~ãÉå=ëáÉ=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=Éáå=cÉëíéêÉáë~åÖÉÄçí=áå=e∏ÜÉ

âçããÉåI= ìã= ÜáÉê= áÜêÉå= ä~åÖ= ÖÉÜÉÖíÉå îçå=ÉáåÉê=jáääáçå=bìêçI=Ç~ë=ëáÉ=ÄäáåÇäáåÖë=ìåíÉêëÅÜêÉáJ

qê~ìã=îçã=ÉáÖÉåÉå=fåëÉäJaçãáòáä=òì=ÉêÑΩääÉåK=råÇ ÄÉå=ëçääíÉåK=få=ÇÉã=~ìÑ=ÉáåÉê=aáåJ^Q=pÉáíÉ=ÖÉëÅÜêáÉÄÉJ

ëí~ííÇÉëëÉå=~ÄÉê=áããÉê=ïáÉÇÉê=~ìÑ=Ü~äÄëÉáÇÉåÉ=ìåÇ åÉå=_ä~íí=ï~êÉå=âÉáåÉêäÉá=aÉí~áäë=òìê=_~ìJ=ìåÇ=iÉáë=J

ìåéêçÑÉëëáçåÉääÉ= _~ìÑ~ÅÜÑáêãÉå= ÜÉêÉáåÑ~ääÉåK=łbêëí íìåÖëÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=~ìÑÖÉÑΩÜêíK=báåÑ~ÅÜ=ìåÖä~ìÄäáÅÜappleI

îçê=ïÉåáÖÉå=tçÅÜÉå=Ü~ÄÉå=ïáê=ïáÉÇÉê=ÉáåÉå=hìåÇÉå ë~Öí= aêÉëëäÉêI= ÇÉê= ÇáÉ= hìåÇÉå= áã= äÉíòíÉå= jçãÉåí

âìêò=îçê=ÇÉê=h~í~ëíêçéÜÉ=ÄÉï~ÜêíappleI=Éêò®Üäí=aêÉëëäÉêI ìãëíáããÉå= âçååíÉI= Ç~ë= ^åÖÉÄçí= åáÅÜí= òì= ìåíÉêJ

ÇÉê=ãáí=ëÉáåÉã=råíÉêåÉÜãÉå=łaêÉëëäÉê=`çåëíêìÅÅáçJ ëÅÜêÉáÄÉåK=

åÉë= _~äÉ~êÉë= pKiKapple= ëÉáí= ΩÄÉê= OM= g~ÜêÉå= Ç~ë= ÖÉë~ãíÉ

péÉâíêìã=ÇÉë=_~ìÜ~åÇïÉêâë=Ó îçã=báåÑ~ãáäáÉåÜ~ìë

Äáë=Üáå=òìã=fåÇìëíêáÉÄ~ì=Ó ÉêÑçäÖêÉáÅÜ=~åÄáÉíÉíK=łaáÉ

iÉìíÉ=ïçääíÉå=~ìÑ=áÜêÉã=ÖÉâ~ìÑíÉå=dêìåÇëíΩÅâ=Éáå

ïÉáíÉê=~ìÑ=pÉáíÉ=RM

R_K_by_surya/pixelio.de

Neubau Energiesparhaus

schlüsselfertig in 3 Monaten

auf Mallorca

Mit einem innovativen Modulsystem werden Ihre

individuellen Wohnwünsche auf Mallorca preiswert und

• fundierte Beratung

• sämtliche Behördengänge

schnell realisiert – profitieren Sie von

über 30 Jahren deutscher Bauerfahrung

• mindestens Energieeffizienz-Klasse B

• Niedrigenergiestandard

• Sparsame Betriebskosten

• Qualitativ hochwertige Bauausführung

nach deutschem Standard

• 10 Jahre Garantie

• Einbau von hochwertigen Markenprodukten

• moderne Haustechnik

• sehr geringe Feuchtigkeit beim Bauen – dadurch ein

sehr gutes Raumklima von Anfang an

• Termintreue

• Festpreis für die vereinbarte Leistungen

• deutschsprachige Bauleitung durch

Handwerksmeister, Techniker und Ingenieure

• Erfahrener Baupartner

(wir bauen seit 30 Jahren, davon 20 Jahre auf Mallorca)

• Fotodokumentation aller Bauabschnitte

• Durchgängige Betreuung,

Festpreis + Fixtermin

Erfragen Sie unsere verschiedenen

Hausvarianten-Modelle.

Für jeden die passende Lösung!

Vom Baugrundstück – über Planung

– bis zur Bauausführung

vor, während und nach der Fertigstellung

Ihres Bauprojektes

Kontakt

CASA MEVA Mallorca

Eine eigenständige Marke von Dressler & Partner

C/ Sa Tanqueta, 16 / E-07210 Algaida / Baleares

Tel. +34 971 12 53 75 / Fax +34 971 12 51 07

www.casa-meva.com

DIE-INSELZEITUNG.COM AUSGABE 15 | AUGUST 2014

báåÄäáÅâ

INTERVIEW

bÇì~êÇç=

d~ãÉêç

áå=ÇáÉ=

ëÅÜ∏åëíÉ

WASSERSPORT

cçíçë=ìåíÉê

t~ëëÉê

wÉáí=ÇÉë=

g~ÜêÉë

PLACES TO BE

`áíóJeçíÉäë

ãáí=mççä

-Life

t~ë=qçìêáëíáâJbñéÉêíÉåI=

rêä~ìÄÉê=ìåÇ=^åÖÉëíÉääíÉ

ΩÄÉê=ÇáÉ=pçããÉêë~áëçå

~ìÑ=j~ääçêÅ~=ÇÉåâÉå=

-Special

IMMOBILIEN

AUGUST 2014

IZ-LIFE

bîÉåíë=áã=

§ÄÉêÄäáÅâ

Illustration/Collage: free vectors

t

sçêëáÅÜí=c~ääÉ

ÄÉáã=e~ìëÄ~ì

~ìÑ=j~ääçêÅ~>

fããçJpéÉÅá~äW

NM=pçåÇÉêëÉáíÉå=

êìåÇ=ìã=Ç~ë=qÜÉã~

e~ìë=C=tçÜåÉå

Schlüsselfertigbau

Neubau - Umbau - Sanierung

Normen Marks - Tel. 634 340 236

Giovanni Casulli - Tel. 608 236 069


Nr. 05/2014 |

Tauchen: So kommt man

auf der Insel unter Wasser

SENDEN SIE UNS IHREN EVENT AN: VERANSTALTUNGEN@DIE-INSELZEITUNG.COM

VERANSTALTUNGEN:

KULTUR | ME SEN | MUSIK SPORT FESTE | PARTYS | AUSSTE LUNGEN |

MA LORCAS WOCHENMÄRKTE | WICHTIGE RUFNUMMERN &

WEB-ADRESSEN | .

Ausflugtipp:

Die Hotspots der schönsten

Sonnenuntergänge

Interview:

Pop-Sängerin „Loona“

über Malle, Mütter und Medien

Astronomie:

Die Sternenjäger

aus Costitx

Wirtschaft:

Wo Deutsche, Briten und

Spanier auf der Insel

Urlaub machen

IZ-LIFE

GESUNDHEIT

WISSEN

GASTRONOMIE

12 SEITEN ZUM RAUSNEHMEN!

AUSGABE 01 | JUNI 2013

I lustration/Co lage: free vectors

Schlü selfertigbau

Neubau - Umbau - Sanierung

Normen Marks Tel. 634 340 236

Giova ni Casu li - Tel. 608 236 069

2

EDITORIAL

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

MEDIENHAUS MALLORCA S.L.

B57806846

Depósito Legal | DIE INSELZEITUNG

DL PM 411-2013

dbp`eûcqpc§eorkd

Roman Ebmeier

sboqofb_

Roman Ebmeier

Tel. 971 744 467 | Mob. 663 946 871

r.ebmeier@die-inselzeitung.com

Alexandra Rehagel

Tel. 971 744 467 | Mob. 609 641 681

a.rehagel@die-inselzeitung.com

dbp`eûcqppqbiib=p^kq^kvð=

Tel. 971 163 287

santanyi@die-inselzeitung.com

_§ol

Conchita del Aguila

C/. Marina 104 , 1°, local 7 | 07620 Llucmajor

Tel. 971 744 467 | Fax 971 001 312

Mob. 634 331 213

info@die-inselzeitung.com

hibfk^kwbfdbk

kleinanzeigen@die-inselzeitung.com

oba^hqflk

Andreas John, Marc Fischer

redaktion@die-inselzeitung.com

fragen@die-inselzeitung.com

do^cfh=| i^vlrq=| p^qw

Filine Bronckhorst

grafik@die-inselzeitung.com

hlirjkfpqbk

Andrea Nonn, Marichal Navarro

& Stefan Track/Rocking Son,

Ellen & Lothar Neuse,

Christian Osterkamp/Mallorca-Nights

j^ohbqfkd=C=tb_=

Manuela Rehagel

Tel. 971 744 467 | Mob. 663 946 869

m.rehagel@die-inselzeitung.com

DIE-INSELZEITUNG.COM

Titelbild: fotolia

b

ë= áëí= ëçïÉáíK= aáÉ= rêä~ìÄë=J

ë~áëçå=~ìÑ=j~ääçêÅ~=ÉêêÉáÅÜí

áå= ÇÉå= âçããÉåÇÉå= q~ÖÉå

áÜêÉå=~ÄëçäìíÉå=e∏ÜÉéìåâíK

jçííçW=îçääÉë=e~ìë=îçå=m~äã~=Äáë

mçääÉåë~K= få= ÇÉê= ÜáÉëáÖÉå=qçìêáëJ

ãìëÄê~åÅÜÉ= ÜÉêêëÅÜí= ~åÖÉëáÅÜíë

ÇÉê= åÉìÉå= m~ëë~ÖáÉêêÉâçêÇÉ= ~å

m~äã~ë= ^áêéçêí= ÇÉååçÅÜ= åáÅÜí

ΩÄÉê~ää=cÉáÉêëíáãìåÖK=t®ÜêÉåÇ=ÇáÉ

eçíÉäáÉêë= ãáí= ÇÉå= ÄáëÜÉêáÖÉå= _ìJ

ÅÜìåÖëò~ÜäÉå=ÇìêÅÜ~ìë=òìÑêáÉÇÉå

ëáåÇI=à~ããÉêå=d~ëíëí®ííÉåÄÉëáíòÉê

ìåÇ=dÉëÅÜ®ÑíëÄÉíêÉáÄÉê=ΩÄÉê=êΩÅâJ

ä®ìÑáÖÉ=báåå~ÜåãÉåK=

táê=Ü~ÄÉå=áå=ÇáÉëÉê=^ìëÖ~ÄÉ=ÉáåJ

ã~ä= îÉêëìÅÜíI= ÇáÉ= cÉêáÉåÄê~åÅÜÉ

~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä=Éíï~ë=ÖÉå~ìÉê=òì=ÄÉJ

äÉìÅÜíÉåK=råëÉê=^ìíçê=j~êÅ=cáëÅÜÉê

ëéê~ÅÜ= Ç~ÑΩê= ãáí= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå

_ê~åÅÜÉåÉñéÉêíÉåI=rêä~ìÄÉêå=ìåÇ

^êÄÉáíÉêå=îçê=lêí=Ó ìåÇ=â~ã=Ç~ÄÉá

åáÅÜí=åìê=ïÉÖÉå=ÇÉê=ÜçÜÉå=qÉãéÉJ

ê~íìêÉå=Ö~åò=ëÅÜ∏å=áåë=pÅÜïáíòÉåK

^ì≈ÉêÇÉã=ÄáÉíÉå=ïáê=ìåëÉêÉå=iÉJ

ëÉêå=ÇáÉëÉå=jçå~í=ÉáåÉ=âäÉáåÉ=mêÉJ

ãáÉêÉK=kÉÄÉå=îÉêÄÉëëÉêíÉê=m~éáÉêJ

èì~äáí®í=ìåÇ=Ü~åÇäáÅÜÉêÉã=cçêã~í

ÑáåÇÉí=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇÉå=ÑçäÖÉåÇÉå=pÉáíÉå

~ìÅÜ=Éêëíã~äë=Éáå=íÜÉãÉåÄÉòçÖÉJ

åÉë=łpéÉÅá~äappleI=Ç~ë=ÇáÉëÉå=jçå~í=ÇÉê

fããçÄáäáÉåÄê~åÅÜÉ=~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä

ÖÉïáÇãÉí=áëíK=táê=ïÉêÇÉå=~Ä=ëçÑçêí

àÉÇÉå=jçå~í=ëçäÅÜÉ==bñíê~JpÉáíÉå=òì

Äê~åÅÜÉåëéÉòáÑáëÅÜÉå=qÜÉãÉå=áå

ÇáÉ=wÉáíìåÖ=áåíÉÖêáÉêÉåI=ìã=ëçïçÜä

^åòÉáÖÉåâìåÇÉå= ~äë= ~ìÅÜ= iÉëÉêå

PRALLE SOMMERLIEBE

åçÅÜ=áåíÉåëáîÉê=~å=ÇáÉ=ÇçÅÜ=òìã

qÉáä= ÉêÜÉÄäáÅÜ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå

pÉêîáÅÉJ= ìåÇ= aáÉåëíäÉáëíìåÖë~å=J

ÖÉÄçí=~ìÑ=j~ääçêÅ~=ÜÉê~åÑΩÜêÉå=òì

â∏ååÉåK

táê=ÄÉÖêΩ≈Éå=~å=_çêÇ=ÇÉê=fkpbiJ

wbfqrkd=òìÇÉã=ÇáÉ=ã~ääçêèìá=J

åáëÅÜÉ=^ìíçêáå=gç~å~=cçåíI=ÇáÉ=ìåë

áå=wìâìåÑí=ëçïçÜä=äÉÅâÉêÉ=oÉòÉéíÉ

~äë= ~ìÅÜ= ÄÉëçåÇÉêÉ= _ê®ìÅÜÉ= ìåÇ

báÖÉåÜÉáíÉå=áÜêÉê=eÉáã~í=îÉêê~íÉå

ïáêÇK=

a~òì=ÖáÄí=Éë=ïáÉ=áããÉê=ÉáåÉå=ëé~åJ

åÉåÇÉåI= ìåíÉêÜ~äíë~J

ãÉå=ìåÇ=áåÑçêã~íáîÉå

jáñ= ~ìë= k~ÅÜêáÅÜíÉåI

eáåíÉêÖêìåÇÖÉëÅÜáÅÜíÉåI

fåíÉêîáÉïëI= báåâ~ìÑëJ= ìåÇ

cêÉáòÉáíJqáééë=ëçïáÉ=àÉÇÉ=jÉå=J

ÖÉ=sÉê~åëí~äíìåÖëÜáåïÉáëÉK=

táê= ïΩåëÅÜÉå= fÜåÉå= àÉíòí= ëÅÜçå

ÉáåÉå=âìêòïÉáäáÖÉå=eçÅÜëçããÉê>

feob=fkpbiwbfqrkd

Jens Schmitz/pixelio.de

dìíÉ=

sçêë®íòÉ

DIE-INSELZEITUNG.COM AUSGABE 08 | JANUAR 2014

táê=ëáåÇ

j~ääçêÅ~

INHALT

WASSERSPORT

bÄÄÉ=C=cäìí

~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä

qáééë=òìã

pÅÜäÉããÉå

áã=táåíÉê

-Life

bîÉåíë=áã=

§ÄÉêÄäáÅâ

ES TRENC

Ground Zero des Strandlebens

zum Rausnehmen!

Besuchen Sie uns im App Store

aáÉ=îáÉäÉå=c~ÅÉííÉå

ÇÉìíëÅÜÉê=oÉëáÇÉåíÉå

~ìÑ =appleáÜêÉêÒ=fåëÉä

Infos zu den

umfangreichen

Leistungen

der Medienhaus

Mallorca S.L.

finden Sie hier!

INSEL-INSIDER

Wie tickt der Hoteliersverband .....03

INSELBLICK

FOCUS

Was darf´s denn sein? Hotel,

Finca oder Ferienclub? ..........04-05

Arbeiten für Urlauber /

Tourismus in Zahlen ...............06-07

WIRTSCHAFT

Meldungen ....................................8

VERMISCHTES............................10

INTERVIEW

Eduardo Gamero, Präsident des

Fremdenverkehrsverbandes ....12-13

ROTER TEPPICH

Leute, Leute!

Sóller-Zug als Musical

& Prominews ...............................14

LIFESTYLE MALLORCA

GASTRO

Restaurant des Monats:

Innobar Emilio in Palma.........16-17

Rezepte..................................19-21

PLACES TO BE

City-Hotels mit Pool ..............22-23

REISEFÜHRER | Sommer-Special:

Palma – Teil II .........................24-25

FAMILIE & KIND

Reiseführer für Kids.......................26

TIERE

Tierschutzkolumne......................27

GOLF

Ortstermin im Golf Maioris......28-29

NAUTIK

Paparrazi unter Wasser..........30-31

SPORT

Nadal plant Tennis-Zentrum .......32

IZ-LIFE—8 SEITEN

ZUM RAUSNEHMEN

Events im Überblick...............33-40

LIFESTYLE MALLORCA

GESUND & SCHÖN

Fit durch den Sommer...........42-44

MODE

Make-up Tipps für den Abend.....45

MOTOR

Harley statt Mietwagen.........46-47

TECHNIK

Mallorca-Souvenirs......................48

HAUS & GRUND

IZ-SPECIAL:

IMMOBILIEN

10 Sonderseiten rund um das

Thema Bauen, Wohnen,

Garten, Versicherungen

und Haustechnik ....................49-58

INSELZEITUNG REGIONAL

Santanyí & Migjorn ................59-61

Nord/Ost................................62-63

GESUCHT & GEFUNDEN—

KLEINANZEIGEN............63-66

SPASS & SPIEL

mit Gewinnchance .................68-69

VERTEILERSTELLEN............70

ZUM SCHLUSS

Meinungen ..................................71


INSEL-INSIDER

AUSGABE 15 | AUGUST 2014 3

INTERVIEW

Würden Sie die Buchungsportale im

Internet als eine Gefahr ansehen?

táê=ÄáÉíÉå=Éáå=mêçÇìâí=~åI=Ç~ëë=éêÉáëJ

äáÅÜ=êÉÅÜí=ÑäÉñáÄÉä=áëíK=tÉåå=ÇáÉ=k~ÅÜJ

Ñê~ÖÉ= ëíáããíI= ÄÉëíÉÜí= âÉáåÉ= dÉÑ~ÜêI

ã~å=â~åå=ÑêÉá=ÖÉëí~äíÉå=ìåÇ=êÉ~ÖáÉêÉåK

aÉê=sçêíÉáä=~å=j~ääçêÅ~=áëíI=Ç~ëë=ÇáÉ

fåëÉä=áå=p~ÅÜÉå=råíÉêâΩåÑíÉ=Éáå=ΩÄÉêJ

~ìë=Ñ~ÅÉííÉåêÉáÅÜÉë=oÉáëÉòáÉä=Ç~êëíÉääíK

Der Sommer ist da!

Erzähl es Deinen

Freunden!

Marc Fischer

Viele Hotels sanieren, um mehr

Sterne zu bekommen. Wird Mallorca

immer teurer?

^ìÑ=j~ääçêÅ~=Ü~ÄÉå=ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜ

TM=mêçòÉåí=ÇÉê=eçíÉäë=òïÉá=çÇÉê=ÇêÉá

píÉêåÉK=dÉå~ì=ÇáÉ=â∏ååÉå=åìå=~ìÑ=îáÉê

çÇÉê=sáÉêJpíÉêåÉJmäìë=~ìÑÖÉïÉêíÉí=ïÉê=J

ÇÉåK=_Éá=îáÉäÉå=®äíÉêÉå=eçíÉäë==áëí=ÉáåÉ

p~åáÉêìåÖ=ΩÄÉêäÉÄÉåëïáÅÜíáÖK=k~íΩêJ

äáÅÜ=ÄÉÇÉìíÉí=Éáå=jÉÜê=~å=píÉêåÉå=~ìÅÜ

ÉáåÉ=~åÇÉêÉI=Éíï~ë=Ü∏ÜÉêÉ=mêÉáëâä~ëëÉK

báå=ÄÉëëÉêÉê=pÉêîáÅÉ=ÄÉÇáåÖí=åìå=ÉáåJ

ã~ä=Ü∏ÜÉêÉ=hçëíÉåK=j~ääçêÅ~=ïáêÇ=~ÄÉê

áããÉê=ÑΩê=àÉÇÉå=rêä~ìÄë~åëéêìÅÜ=ìåÇ

dÉäÇÄÉìíÉä=Ç~ë=m~ëëÉåÇÉ=ÄáÉíÉåK

Inmaculada Benito ist überzeugt, dass Mallorca weiterhin für jeden Geldbeutel das Passende bietet

k~ÅÜÑê~ÖÉ

êÉÖÉäí=^åÖÉÄçí

Interview mit Inmaculada Benito,

Vize-Präsidentin des Hoteliersverbandes

auf Mallorca, FEHM

Der Flughafen meldet Rekordzahlen,

doch es scheint, als ob sich die Hoteliers

nicht wirklich mitfreuen...

aáÉ=w~ÜäÉå=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå=ëáÅÜ=ÇÉìíäáÅÜ

îçåÉáå~åÇÉêK=aáÉ=~âíìÉääÉ=eçíÉä~ìëä~ëíìåÖ

äáÉÖí=ÄÉá=Éíï~ë=ãÉÜê=~äë=UM=mêçòÉåíI=Ç~ë=áëí

òìÑêáÉÇÉåëíÉääÉåÇI=~ÄÉê=ÉÄÉå=ïÉáí=ÉåíÑÉêåí

îçå=ÉáåÉã=oÉâçêÇK=kçêã~äÉêïÉáëÉ=ëáåÇ=Éë

SMB=ÇÉê=cäìÖÖ®ëíÉ=~ìÑ=pçå=p~åí=gç~åI=ÇáÉ

í~íë®ÅÜäáÅÜ=ÉáåÉå=eçíÉä=ìêä~ìÄ=~ìÑ=j~ääçêÅ~

ã~ÅÜÉåI=çÇÉê=ÖÉã~ÅÜí=Ü~ÄÉåK

Woran liegt das?

_ÉëçåÇÉêë=Öêç≈Éå=báåÑäìëë=Ü~í=ÇáÉ=Öêç≈É

jÉåÖÉ= ~å= íçìêáëíáëÅÜÉå= cÉêáÉå~é~êíJ

ãÉåíë=ìåÇ=mêáî~íìåíÉêâΩåÑíÉåI=ÇáÉ=~ìÑ

ÇÉã=j~êâí=ëáåÇ=ìåÇ=ÇáÉ=îçê=~ääÉã=ΩÄÉê

îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=fåíÉêåÉíéçêí~äÉ=~åÖÉÄçíÉå

ïÉêÇÉåK= aáÉëÉ= páíì~íáçå= áëí= åáÅÜí= åÉìI

~ÄÉê=ëáÉ=áëí=ÖÉê~ÇÉ=àÉíòí=ÇÉìíäáÅÜ=ëéΩêÄ~êK

sáÉäÉ= îÉêãáÉíÉå= áÜêÉ= e®ìëÉê= ~å= ëÉÅÜëI

åÉìå=çÇÉê=ëçÖ~ê=NR=mÉêëçåÉåI=çÄïçÜä=ÇÉê

í~íë®ÅÜäáÅÜÉ=mä~íò=çÇÉê=ÇáÉ=dÉåÉÜãáÖìåÖ

ÜáÉêÑΩê=åáÅÜí=ÖÉÖÉÄÉå=ëáåÇK=a~ë=~ääÉë=îÉêJ

òÉêêí=å~íΩêäáÅÜ=Ç~ë=í~íë®ÅÜäáÅÜÉ=_áäÇ=ìåÇ

ÄÉêÉáíÉí=ìåë=pçêÖÉåK=aáÉ=åÉìÉ=sÉêçêÇåìåÖI

ÇáÉ=ÇáÉëÉ=cÉêáÉåîÉêãáÉíìåÖÉå=êÉÖÉäíI=ï~ê

ìåÇ=áëí=ïáÅÜíáÖI=ìã=ÇÉå=j~êâí=ïáÉÇÉê=Éáå

píΩÅâ=ïÉáí=êÉ~äáí®íëå~ÜÉê=òì=ã~ÅÜÉåK=kìê

ëç= â~åå= ÇÉê=qçìêáëãìë= ~äë=táêíëÅÜ~Ñíë=J

ãçíçê=å~ÅÜÜ~äíáÖ=Ñìåâíáç=åáÉêÉåK

Jedes Jahr im Frühjahr überschlagen

sich die Hotelverbände mit erfreulichen

Prognosen, die dann nach unten korrigiert

werden. Verkennt man die Realität?

táê=ã~ÅÜÉå=ÇáÉ=sçê~ìëë~ÖÉå=Ä~ëáÉêÉåÇ

~ìÑ=ÇÉê=k~ÅÜÑê~ÖÉ=òìã=àÉïÉáäáÖÉå=wÉáíJ

éìåâíK=k~íΩêäáÅÜ=áëí=ÇáÉ=í~íë®ÅÜäáÅÜÉ=båíJ

ïáÅâäìåÖ= îçå= c~âíçêÉå= ~ÄÜ®åÖáÖI= ÇáÉ

ã~å=åáÅÜí=îçêÜÉêëÉÜÉå=â~ååK=aÉê=êìëëáJ

ëÅÜÉ=j~êâí=áëí=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ÜáåíÉê=ÇÉå

bêï~êíìåÖÉå=òìêΩÅâÖÉÄäáÉÄÉåI=ÉêÑêÉìäáÅÜ

ï~ê=ÜáåÖÉÖÉå=ÇáÉ=båíïáÅâäìåÖ=~ìÑ=ÇÉã

ÇÉìíëÅÜÉå=oÉáëÉã~êâíK=få=ÇáÉëÉã=g~Üê=ÉêJ

ï~êíÉå=ïáê=Q=jáçK=ÇÉìíëÅÜÉ=rêä~ìÄÉêI=Ç~ë

ÑêÉìí=ìåë=å~íΩêäáÅÜK=aÉê=ëé~åáëÅÜÉ=j~êâí

ÉêÜçäí=ëáÅÜ=ÖÉê~ÇÉK=

Haben die neuen Regeln zum

Bürgerverhalten schon erste,

positive Auswirkungen gezeigt?

fÅÜ=Öä~ìÄÉ=ëÅÜçåK=táê=Ü~ÄÉå=~ìÑ=ÇÉê

fåëÉä=íçìêáëíáëÅÜÉ=hÉêåÖÉÄáÉíÉI=ÇáÉ=áåJ

åÉêÜ~äÄ=ëÉÜê=âìêòÉê=wÉáí=îçå=ëÉÜê=îáÉJ

äÉå= rêä~ìÄÉêå= ÄÉëìÅÜí= ïÉêÇÉåK= aáÉ

kçêãÉå= ïÉáëÉå= ~ìÑ= Ö~åò= êÉÖìä®êÉë

sÉêÜ~äíÉå=ÜáåI=Ç~ë=~ìÅÜ=áã=eÉáã~íJ

ä~åÇ=ÇÉê=rêä~ìÄÉê=ëáÅÜÉê=åáÅÜíë=_ÉëçåJ

ÇÉêÉë=áëí=ìåÇ=òì=ÉáåÉã=åçêã~äÉå=jáíJ

Éáå~åÇÉê=ÖÉÜ∏êíI=Ö~åò=ÖäÉáÅÜI=çÄ=ã~å

rêä~ìÄ=Ü~íI=çÇÉê=åáÅÜíK

Wollen die Hotels mit ihrer

Qualitätsoffensive eigene Maßnahmen

ergreifen, um die Situation zu ändern

und möglicherweise ein anderes Zielpublikum

ansprechen?

g~I=ÇìêÅÜ~ìëK=tÉåå=Éáå=mêçÇìâí=îÉêJ

ÄÉëëÉêí=ïáêÇI=ëéêáÅÜí=ã~å=~ìíçã~íáëÅÜ

Éáå=~åÇÉêÉë=mìÄäáâìã=~å=Ó ïçÄÉá=ïáê

ìåë=Ç~ÄÉá=~å=ÇÉê=k~ÅÜÑê~ÖÉ=çêáÉåíáÉJ

êÉåK=táê=ÖÉÄÉå=åáÅÜí=îçêI=ï~ë=rêä~ìÄÉê

ÄìÅÜÉå=ëçääÉåI=ïáê=êÉ~ÖáÉêÉå=Ç~ê~ìÑI

ï~ë=rêä~ìÄÉê=ã∏ÅÜíÉåK=aáÉ=k~ÅÜÑê~ÖÉ

êÉÖÉäí= áå= ÇáÉëÉã= c~ää= Ç~ë= ^åÖÉÄçíI

åáÅÜí=ìãÖÉâÉÜêíK=

Hat man sich zu stark auf die Playa

de Palma konzentriert und Magaluf

vergessen?

kÉáåI=ïáê=ÄÉçÄ~ÅÜíÉå=ÇáÉ=båíïáÅâäìåÖ

ëÉáí=i~åÖÉãK=q~í~ÅÜÉ=áëíW=aáÉ=eçíÉäë

îÉêÇáÉåÉå=ÉáåÉå=çêÇÉåíäáÅÜÉå=ìåÇ=ÖÉJ

çêÇåÉíÉå=qçìêáëãìëI=ìã=~ìÅÜ=ïÉáíÉêJ

Üáå=~ííê~âíáîÉ=wáÉäÉ=ÑΩê=jÉåëÅÜÉå=òì

ëÉáåI=ÇáÉ=pçååÉ=ìåÇ=cêÉáòÉáí=ÖÉåáÉ≈Éå

ïçääÉåK=bë=áëí=ÇêáåÖÉåÇ=ÉêÑçêÇÉêäáÅÜI

ÇáÉëÉ=lêÇåìåÖ=òì=ÄÉï~ÜêÉåK=

j~êÅ=cáëÅÜÉê

Jetzt clever sein -

telefonieren Sie mit uns!

Kein Papierkram -

wir erledigen das für Sie!

Weltweit ab 1,6 Cent/Minute

Bis 90% billiger als Movistar

Auch als Flatrate verfügbar

Kostenlose Hotline und

deutsche Ansprechpartner

Gratis-Hotline: 900 83 42 42

Für Anrufe aus dem Ausland oder

vom Handy: (+34) 971 584 184

Jetzt kostenlos anmelden:

www.rufanundspar.com

Alle Preise zzgl. IVA/IGIC


4

INSELBLICK

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

f

ã=jçãÉåí=îÉêÖÉÜí=â~ìã

Éáå=tçÅÜÉåÉåÇÉI=~å=ÇÉã

cäìÖÜ~ÑÉåÄÉíêÉáÄÉê=^bk^

âÉáåÉ= åÉìÉå= oÉâçêÇò~ÜäÉå

îÉêãÉäÇÉå= â~ååK= q~ìëÉåÇÉ

îçå= rêä~ìÄÉêå= ëí~êíÉå= ìåÇ

ä~åÇÉå= ~ìÑ= m~äã~ë= ^áêéçêí

pçå=p~åí=gç~åI=eìåÇÉêíÉ=îçå

qçìêáëíÉåÄìëëÉå=ÄêáåÖÉå=í®ÖJ

äáÅÜ=ìåò®ÜäáÖÉI=ìêä~ìÄëÜìåÖJ

êáÖÉ=oÉáëÉåÇÉ=~å=Ç~ë=wáÉä=áÜêÉê

t~ÜäK= jáÉíï~ÖÉåÄÉíêÉáÄÉê

îÉêíÉáäÉå=pÅÜäΩëëÉä=áã=pÉâìåJ

ÇÉåí~âíI= ìåÇ= áå= ÇÉå= eçíÉäë

ÖÉÄÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= d®ëíÉ= ÄìÅÜJ

ëí®åÇäáÅÜ= ÇáÉ= häáåâÉ= áå= ÇáÉ

e~åÇK=

j~ääçêÅ~=ÉêäÉÄí=áå=ÇáÉëÉå=tçJ

ÅÜÉå=ÇÉå=Ö~åò=åçêã~äÉå=ìåÇ

ÉêÑêÉìäáÅÜÉå=t~Üåëáåå=ÉáåÉê

eçÅÜë~áëçåK= a~ë= rêä~ìÄë=J

ÑÉÉäáåÖ=áëí=~ääÉêçêíÉå=ëéΩêÄ~êK

dêìåÇ=ÖÉåìÖ=ÑΩê=ìåëI=ëáÅÜ=ÄÉá

cÉêáÉåÖ®ëíÉå= ìåÇ= eçíÉä=~å=J

ÖÉëíÉääíÉå=ã~ä=ìãòìÜ∏êÉåK

ëáåÇ=ìå~ÄÜ®åÖáÖ=îçå=bëëÉåJ

òÉáíÉå= ìåÇ= â∏ååÉå= ìåë= ~ìÑ

îáÉä=mä~íò=ÉåíÑ~äíÉåK=a~ë=ï®êÉ

ÄÉá=ÉáåÉã=eçíÉä=åáÅÜí=ã∏ÖJ

äáÅÜKapple=aáÉëÉê=^åëéêìÅÜ=áëí=ÄÉá

áåòïáëÅÜÉå= ëÉÅÜë= mÉêëçåÉå

å~ÅÜîçääòáÉÜÄ~êK=cΩê=ÇáÉ=c~J

ãáäáÉ=~ìë=ÇÉê=k®ÜÉ=îçå=hçJ

éÉåÜ~ÖÉå= áëí= Éáå= rêä~ìÄ= áå

ÉáåÉã= cÉêáÉåÜ~ìë= åáÅÜíë

kÉìÉëK=páÉ=ÄÉëáíòí=ÉáåÉ=âäÉáåÉ

eΩííÉ=áå=pÅÜïÉÇÉåI=ÇáÉ=ëáÉ=îçê

~ääÉã= ~å= tçÅÜÉåÉåÇÉå= ~äë

l~ëÉ=ÇÉê=båíëé~ååìåÖ=åìíòíK

a~ë=wáÉä=kçêÇïÉëíâΩëíÉI=ÑÉêå=J

~Ä= îçå= ΩÄäáÅÜÉåI= íçìêáëíáJ

ëÅÜÉå=wÉåíêÉåI=Ü~í=ÇáÉ=c~ãáäáÉ

ÄÉïìëëí=ÖÉï®ÜäíK=báå=cêÉìåÇ

ÄÉëáíòí=Éáå=^é~êíãÉåí=áå=pµäJ

äÉêI=Ü®ííÉ=ÇáÉëÉë=ÖÉêå=ÇÉå=oÉáJ

ëÉåÇÉå=~ìë=ÇÉã=kçêÇÉå=òìê

sÉêÑΩÖìåÖ= ÖÉëíÉääíK= iÉíòíäáÅÜ

ëÅÜÉáíÉêíÉ= Éë= ~ã= mä~íòK= ^äëç

ëìÅÜíÉå=ÇáÉ=eàçêíâ~Éêíë=å~ÅÜ

^äíÉêå~íáîÉå=Éåíä~åÖ=ÇÉê=qê~J

ãìåí~å~âΩëíÉ= ìåÇ= Ñ~åÇÉå

ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= Éáå= Öêç≈ÉëI= ÖÉJ

éÑäÉÖíÉë=e~ìë=ë~ãí=mççä=ìåÇ

jÉÉêÄäáÅâK

łtáê= äáÉÄÉå= ÇáÉ= k®ÜÉ= òìê

k~íìêappleI=ë~Öí=s~íÉê=g~âçÄK=báå

q~Ö= ~ã= háÉëÉäëíê~åÇ= ÖÉÜ∏êí

ÉÄÉåëç=Ç~òìI=ïáÉ=ÉáåÉ=t~åJ

ÇÉêìåÖ= áå= ÇÉå= _ÉêÖÉåK= aÉê

jáÉíï~ÖÉå=áëí=ÑÉëíÉê=_Éëí~åÇJ

íÉáä=ÇÉë=rêä~ìÄëK=łtáê=ã∏ÅÜJ

íÉå=j~ääçêÅ~=âÉååÉåäÉêåÉåappleI

îÉêëáÅÜÉêí= _áêÖáííÉI= ÉåíÑ~äíÉí

ÉáåÉ=i~åÇâ~êíÉ=ÇÉê=fåëÉä=ìåÇ

òÉáÖí=ÇáÉ=pí~íáçåÉåI=~å=ÇÉåÉå

ÇáÉ=c~ãáäáÉ=ÄÉêÉáíë=ï~êK=aÉå

qçêêÉåí= ÇÉ= m~êÉáë= ìåÇ= cçê=J

å~äìíñ=Ü~ÄÉå=ëáÉ=áå=ÇÉê=Éêë=J

íÉå=tçÅÜÉ= ÄÉëìÅÜíK= få= ÇÉå

å®ÅÜëíÉå=q~ÖÉå=ÖÉÜí=Éë=òìã

häçëíÉê=p~åí=p~äî~Ççê=ÄÉá=cÉJ

oben: fotolia

pÅÜ∏åÉ=cÉêáÉå>

Finca oder All inclusive,

Casa oder Club

– wie Mallorca-Urlauber

die beste Zeit

des Jahres verbringen

cáåÅ~ìêä~ìÄW=

^Ä=áå=ÇáÉ=_ÉêÖÉ

g~âçÄ= ìåÇ= _áêÖáííÉ= ìêä~ìÄÉå

òìã=ÇêáííÉå=j~ä=~ìÑ=j~ääçêÅ~K

dÉãÉáåë~ã= ãáí= áÜêÉå= òïÉá

p∏ÜåÉåI=ÇÉê=qçÅÜíÉê=ìåÇ=ÇÉ=J

êÉå=cêÉìåÇ=Ü~ÄÉå=ÇáÉ=a®åÉå

ÉáåÉ=cáåÅ~=áã=áÇóääáëÅÜÉå=mçêí

ÇÛÉë= `~åçåÖÉ= ~å= ÇÉê= kçêÇJ

ïÉëíâΩëíÉ=ÖÉãáÉíÉíK=a~ë=äÉíòíÉ

j~ä=ï~êÉå=ëáÉ=îçê=êìåÇ=NR=g~ÜJ

êÉå=~ìÑ=ÇÉê=fåëÉäI=ÉÄÉåÑ~ääë=áå

ÉáåÉã=éêáî~íÉå=e~ìë=ÄÉá=mçäJ

äÉå´~K

ła~ë=pÅÜ∏åÉ=~ã=cáåÅ~ìêä~ìÄ

ëáåÇ= ÑΩê= ìåë= cêÉáÜÉáí= ìåÇ

oìÜÉappleI=ëÅÜï®êãí=g~âçÄK=łtáê

Jakob und Birgitte verbringen ihre Ferien, gemeinsam mit ihren Kindern, an der urigen Nordwestküste

Marc Fischer

NEU: auf 3mm

gebürstetem Aluminium

– auch für den

Aussenbereich

PALMACalle␣Costa␣Brossa,␣307001␣Palma

Altstadt,␣an␣der␣Fußgängerzone

CALA␣RATJADAPaseo␣Colón,␣1307590␣Cala␣Ratjada

Tel.␣0034-619␣51␣52␣37www.galeria-frankkrueger.com


AUSGABE 15 | AUGUST 2014 5

INSELBLICK

Keine echten AI-Urlauber:

Alexander und Susanne mit ihren

Söhnen Max und Vincent

Marc Fischer

ä~åáíñI=å~ÅÜ=o~åÇ~=ìåÇ=òìã

pçååÉåìåíÉêÖ~åÖ= ~ìÑ= ÇÉå

e~ìëÄÉêÖ=îçå=fåÅ~K

^ää=áåÅäìëáîÉW=

^ääÉë=ÇêáåI=~ääÉë=Çê~å

łfã= dêìåÇÉ= ëáåÇ= ïáê= âÉáåÉ

ÉÅÜíÉå= ~ää= áåÅäìëáîÉ= rêä~ìJ

ÄÉêappleI= ä~ÅÜí=s~íÉê= ^äÉñ~åÇÉêK

ł^ääÉêÇáåÖë=äáÉÄÉå=ïáê=ÇáÉ=_ÉJ

èìÉãäáÅÜâÉáíI= ÇáÉ= Éáå= ^fJ

eçíÉä= ãáí= ëáÅÜ= ÄêáåÖíappleI= ÉêJ

Ö®åòí= ëÉáåÉ= cê~ì= pìë~ååÉK

dÉãÉáåë~ã= ãáí= áÜêÉå= ÄÉáJ

ÇÉå=p∏ÜåÉå=j~ñáãáäá~å=ENNF

ìåÇ=sáåÅÉåí=ETF=ëáåÇ=ëáÉ=òìã

îáÉêíÉå=j~ä=áã=~ääíçìêë=łlêáJ

Éåí=_É~ÅÜapple=áå=p~=`çã~K=

^ää=áåÅäìëáîÉ=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=c~ãáäáÉ

îçê=~ääÉã=Éåíëé~ååÉåÇI=ÇÉåå

háåÇÉê= Ü~ÄÉå= ÄÉâ~ååíäáÅÜ

îáÉäÉ= tΩåëÅÜÉI= îçê= ~ääÉã

łòïáëÅÜÉåÇìêÅÜappleK= aáÉ= â∏åJ

åÉå=áããÉê=ÖäÉáÅÜ=ìåÇ=î∏ääáÖ

ìåâçãéäáòáÉêí= ÉêÑΩääí= ïÉêJ

ÇÉåK=táÅÜíáÖ=áëí=ÑΩê=Ç~ë=m~~êI

ÇáÉ=fåëÉä=éÉê=jáÉíï~ÖÉå=òì

ÉêâìåÇÉåK=łtÉåå=ïáê=ìåíÉêJ

ïÉÖë=ëáåÇI=ïáêÇ=~ÄëÉáíë=ÇÉë

eçíÉäë=ÖÉÖÉëëÉåappleI=ë~Öí=^äÉñ=J

~åÇÉêK=łpç=â∏ååÉå=ÇáÉ=háÇë

~ìÅÜ= ã~ä= ÇáÉ= íê~ÇáíáçåÉääÉ

hΩÅÜÉ= j~ääçêÅ~ë= âÉååÉå=J

äÉêåÉå= ìåÇ= ÄÉâçããÉå

ÉåÖÉå=hçåí~âí=òì=i~åÇ=ìåÇ

iÉìíÉåKapple=

aÉê=~ää=áåÅäìëáîÉ=rêä~ìÄ=Ü~í

ÑΩê= ÇáÉ= c~ãáäáÉ= åçÅÜ= ÉáåÉå

~åÇÉêÉå= dêìåÇK=łtáê= ãΩëJ

ëÉå=ïÉåáÖÉê=éä~åÉå=ìåÇ=â∏åJ

åÉå= ìåë= Ö~åò= ~ìÑ= Ç~ë= dÉJ

ãÉáåë~ãÉ= âçåòÉåíêáÉêÉåKapple

pÅÜ∏å=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=îáÉê=~ìÅÜ=ÇáÉ

i~ÖÉ=ÇÉë=eçíÉäë=áå=ÇÉê=k®ÜÉ

ÇÉë=píê~åÇÉëK=aáÉ=háåÇÉê=Ü~=J

ÄÉå=^ÄïÉÅÜëäìåÖ=ãáí=däÉáÅÜ=J

~äíêáÖÉå=ìåÇ=â∏ååÉå=~å=ÄÉJ

ëçåÇÉêÉå=^âíáîáí®íÉå=íÉáäåÉÜJ

ãÉåK= łfå= ÇÉê= pÅÜïáããJ

ëÅÜìäÉ=Ü~ÄÉå=ëáÉ=ÄÉêÉáíë=áÜê

^ÄòÉáÅÜÉå= ÖÉã~ÅÜíappleI= ÉêáåJ

åÉêí=ëáÅÜ=pìë~ååÉK=káÅÜí=òìJ

äÉíòí=äçÄí=s~íÉê=^äÉñ~åÇÉê=ÇáÉ

^íãçëéÜ®êÉ=ÇÉë=eçíÉäëK=łtáê

ïÉêÇÉå=ãáí=çÑÑÉåÉå=^êãÉå

ÉãéÑ~åÖÉåK= aáÉ= cΩÜêìåÖëJ

ÉÄÉåÉ= áëí= éê®ëÉåí= ìåÇ= Ü~í

áããÉê= Éáå= çÑÑÉåÉë= lÜê= ÑΩê

cê~ÖÉåI= ^åêÉÖìåÖÉå= çÇÉê

hêáíáâKapple

iÉÄÉåI=ïáÉ=oçÄáåëçåW

táääâçããÉå=áã=`äìÄ

s~íÉê= o~áåÉê= ÉêïáëÅÜÉå= ïáê

ÖÉê~ÇÉ=ÄÉáã=cì≈Ä~ääíìêåáÉê

łdêç≈= ÖÉÖÉå= häÉáåappleK= báåÉë

îçå= îáÉäÉå= ^åÖÉÄçíÉåI= ÇáÉ

ÇÉê=oçÄáåëçå=`äìÄ=`~ä~=pÉJ

êÉå~=ÉáåÉå=d®ëíÉå=~åÄáÉíÉíK

łhäÉáåapple=ÑΩÜêí=ÜÉìíÉ=ãáí=ëáÉJ

ÄÉå=qçêÉåI=ìåÇ=ëç=Ü~í=m~é~

Éáå=ïÉåáÖ=wÉáíI=~ìë=ÇÉã=k®ÜJ

â®ëíÅÜÉå=òì=éä~ìÇÉêåK=łtáê

ëáåÇ= ÉÅÜíÉ= `äìÄìêä~ìÄÉêappleI

ÄÉëí®íáÖí=o~áåÉê=ìåÇ=ÉêáååÉêí

ëáÅÜ=~å=ãáííäÉêïÉáäÉ=NR=ÉåíJ

ëéêÉÅÜÉåÇÉ=cÉêáÉåK=

aáÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖ=ÑΩê=ÉáåÉå

`äìÄ=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=c~ãáäáÉI=ÄÉJ

ëíÉÜÉåÇ= ~ìë= jìííÉê= sáçä~

ìåÇ=ÇÉã=åÉìåà®ÜêáÖÉå=pçÜå

j~ííÉI= ëÉÜê= ÉáåÑ~ÅÜW= łråë

ïÉêÇÉå=ë®ãíäáÅÜÉ=j∏ÖäáÅÜJ

Rainer und Viola mit Sohn und Nachwuchs-Fußballstar Matteo und dem Trainer

âÉáíÉå= ÖÉÄçíÉåI= ìã= êìåÇ=J

ÜÉêìã= ìåíÉêÜ~äíë~ãÉI= ~ÄJ

ïÉÅÜëäìåÖëêÉáÅÜÉ=cÉêáÉå=òì

îÉêÄêáåÖÉå= ìåÇ= ~ìë= ÉáåÉê

sáÉäò~Üä= îçå= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå

òì=ï®ÜäÉåKapple

q~íë®ÅÜäáÅÜ=áëí=ÄÉá=oçÄáåëçå

îçã= ^ìëëÅÜä~ÑÉå= Äáë= òìã

sçääòÉáíéêçÖê~ãã=~ääÉë=ÇêáåK

gÉÇÉê= â~åå= ìåÇ= àÉÇÉê= Ç~êÑ

ã~ÅÜÉåI= ï~ë= Éê= ïáää= ìåÇ

ï~åå=Éê=ïáääK

báå=ÄÉëçåÇÉêÉë=eáÖÜäáÖÜí=áëí

Ç~ë=cì≈Ä~ääÅ~ãé=ÇÉë=`äìÄëK

s~íÉê=ìåÇ=pçÜå=ëáåÇ=åçÅÜ=áå

tjJpíáããìåÖ=ìåÇ=â∏ååÉå

ÇÉå=ÉáÖÉåÉå=_~ääâΩåëíÉå=ÄÉá

ò~ÜäêÉáÅÜÉå=qìêåáÉêÉå=ÑêÉáÉå

i~ìÑ=ä~ëëÉåK=łråë=ÖÉÑ®ääí=ÇáÉ

ÜÉêòäáÅÜÉ= ìåÇ= ìåâçãéäáJ

òáÉêíÉ=^íãçëéÜ®êÉ=áã=`äìÄK

j~å=áëí=ëçÑçêí=táääâçããÉåI

Ç~ë=qÉ~ã=áëí=ëíÉíë=~åëéêÉÅÜJ

Ä~êI=òìÇÉã=ÉåíïáÅâÉäå=ëáÅÜ

ëÅÜåÉää=hçåí~âíÉ=òì=~åÇÉêÉå

c~ãáäáÉåKapple=pç=ÉêäÉÄí=ÇáÉ=c~ãáJ

äáÉ= ~ìë= ÇÉã= oÜÉáåä~åÇ= Éáå

ÉÅÜíÉë=táêJdÉÑΩÜäI=åáÅÜí=òìJ

äÉíòí=ÖÉéê®Öí=îçå=ÇÉê=mÜáäç=J

ëçéÜáÉ=ÇÉê=oçÄáåëçå=`äìÄëK

kÉÄÉå=ÇÉã=pçÜåÉã~åå=ÖÉJ

Ü∏êÉå=åçÅÜ=ÇêÉá=ãáííäÉêïÉáäÉ

Éêï~ÅÜëÉåÉ=q∏ÅÜíÉê=òìê=c~J

ãáäáÉI= ÇáÉ= îçå= háåÇÜÉáí= ~å

`äìÄìêä~ìÄÉ= âÉååÉåÖÉäÉêåí

Ü~ÄÉåK=k~ÅÜ=j~ääçêÅ~=ÑçäÖÉå

åìå=Éáå=é~~ê=q~ÖÉ=hêÉí~K=açêí

íêáÑÑí=ã~å=ëáÅÜ=ãáí=ÇÉê=OM=à®ÜJ

êáÖÉå=qçÅÜíÉê=dá~åáå~K=k~íΩêJ

äáÅÜ=áã=`äìÄK j~êÅ=cáëÅÜÉê

privat

“Wir halten das, was

andere nur versprechen”

Serviceleistungen:

24h-Kundenservice

Transfer zum Flughafen

Autoschnellwäsche

Videoüberwachung

Erfrischungsgetränk

auf Wunsch Batterieservice

Reifendruckkontrolle

Vorstellung in einer Werkstatt

KfZ-Ummeldungen

und vieles mehr

Jahresverträge

(Jahresstellplätze) ab Euro 399,-

Gerne erfüllen wir Ihnen auch Sonderwünsche.

Mietwagenvermittlung auf Anfrage – Sprechen Sie uns an!

Ab 1,09 €

pro Tag

Shuttle Service & Valet Service

am Flughafen

Airport-Carparking-Mallorca S.L.

C/ Canal de San Jordi, 1-3

07610 Poligono Son Oms, (Can Pastilla)

24 Std. Service: 0034 - 971 126 954

info@airport-parking-mallorca.com - www.airport-parking-mallorca.com


6

INSELBLICK

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

fããÉê=

Ç~ë=êáÅÜíáÖÉ

mêçÖê~ãã

„Willkommen in meinem Hotel“: Roman kümert

sich als Programm Manager um das Wohl der Gäste

o

çã~å= häÉÅòâ~= ~ìë

_çííêçé= ëíÉääíÉ= ëáÅÜ

OMMO=~äë=péçêí~åáã~J

íÉìê= ÄÉá= ~ääíçìêë= îçêK= fåòïáJ

ëÅÜÉå=~êÄÉáíÉí=ÇÉê=PQJg®ÜêáÖÉ

áã=eçíÉä=łlêáÉåí=_É~ÅÜapple=áå=p~

`çã~= ~äë= ÉáåÉê= ÇÉê= ÉêëíÉå

łeçíÉä=mêçÖê~ãã=j~å~ÖÉêapple

ÑΩê= ÇáÉ= ~ääíçìêëÉáÖÉåÉ= hÉííÉ

~ääëìå= eçíÉäëK= fã= dÉëéê®ÅÜ

Éêâä®êí=Éê=ëÉáåÉå=^êÄÉáíë~ääí~ÖI

ÇÉê= ~ääÉë= ~åÇÉêÉI= ~äë= ä~åÖ=J

ïÉáäáÖ=áëíK

Herr Kleczka, zehn Jahre

Hotelarbeit, suchen Sie nicht

mal Abwechslung?

sçå=ïÉÖÉå>=fÅÜ=ëÉÜÉ=ãáÅÜ=~äë

qÉáä=ÉáåÉê=Öêç≈ÉåI=ï~ÅÜëÉåJ

ÇÉå=c~ãáäáÉK=j~å=ÄÉâçããí

ÜáÉê=îçääëíÉ=råíÉêëíΩíòìåÖ=ìåÇ

ïáêÇ= åáÅÜí= ~ääÉáå= ÖÉä~ëëÉåK

dÉå~ì=ÇáÉëÉë=dÉÑΩÜä=ÖÉÄÉå

ïáê= ~ìÅÜ= ~å= ìåëÉêÉ= d®ëíÉ

ïÉáíÉêK=pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=îÉêëìÅÜÉ

áÅÜI=ÇáÉ=ëÅÜ∏åëíÉ=wÉáí=ÇÉë=g~ÜJ

alltours

êÉë= ÑΩê= ÇÉå= rêä~ìÄÉê= åçÅÜ

ëÅÜ∏åÉê= òì= ÖÉëí~äíÉåK= a~ë

ã~ÅÜí= ãáÅÜ= ÖäΩÅâäáÅÜ= ìåÇ

ä®ëëí=ãáÅÜ=àÉÇÉå=q~Ö=ãçíáîáÉêí

~êÄÉáíÉåK=

Was muss man sich unter

einem Hotel Programm

Manager vorstellen?

fã= dêìåÇÉ= Äáå= áÅÜ= ^ÄíÉáJ

äìåÖëäÉáíÉêK=fÅÜ=îÉêëìÅÜÉI=ÇáÉ

wìÑêáÉÇÉåÜÉáí=ÇÉê=d®ëíÉ=åçÅÜ

ïÉáíÉê=òì=îÉêÄÉëëÉêå=ìåÇ=Ç~=J

ãáí=ÇáÉ=tÉáíÉêÉãéÑÉÜäìåÖëJ

èìçíÉå=òì=ëíÉáÖÉêåK

Und das bedeutet konkret?

fÅÜ=íêÉíÉ=áã=eçíÉä=~äë=d~ëíÖÉJ

ÄÉê=~ìÑK=táê=Ü~ÄÉå=ÇÉå=iÉáíJ

ëéêìÅÜ= łeÉêòäáÅÜ= táääâçãJ

ãÉå= áå= ãÉáåÉã= eçíÉäappleK= få

ãÉáåÉå=q®íáÖâÉáíëÄÉêÉáÅÜ=Ñ~äJ

äÉå=ëçïçÜä=ÇÉê=d®ëíÉâçåí~âí

ìåÇ=ÇáÉ=mêçÖê~ããÖÉëí~äíìåÖ

~äë= ~ìÅÜ= nì~äáí®íëâçåíêçääÉ

ìåÇ=mÉêëçå~äÑΩÜêìåÖK=fÅÜ=Äáå

Eintreten und Wohlfühlen

heißt das Motto von

Programm Manager Roman

ÇáêÉâí=ÇÉã=eçíÉäÇáêÉâíçê=ìåJ

íÉêëíÉääíI=ãáí=ÇÉã=áÅÜ=ÉåÖ=òìJ

ë~ããÉå~êÄÉáíÉK

Welche Vorteile hat das

für die Gäste?

fÅÜ= Äáå= ÇáêÉâíÉê= ^åëéêÉÅÜJ

é~êíåÉê=ÑΩê=~ääÉ=_Éä~åÖÉ=êìåÇ

ìã=Ç~ë=eçíÉäI=ÇáÉ=rêä~ìÄëJ

ìãÖÉÄìåÖ= ìåÇ= ^ìëÑäìÖëJ

ã∏ÖäáÅÜâÉáíÉåK=a~ÜÉê=áëí=ãáê

~ìÅÜ=ÇÉê=ÇáêÉâíÉ=hçåí~âí=òì

ÇÉå= d®ëíÉå= ëçïáÉ= ÇÉêÉå

jÉá=åìåÖ=òìã=eçíÉä=ìåÇ=ëÉáJ

åÉå=báåêáÅÜíìåÖÉå=ëÉÜê=ïáÅÜ=J

=íáÖK

Sie arbeiten im „Orient

Beach“ auf Mallorca.

Was macht das Hotel aus?

j~å=ë~Öí=áããÉêI=áå=ÇÉå=~ääJ

ëìå=eçíÉäë=ÜÉêêëÅÜí=ÉáåÉ=ÄÉJ

ëçåÇÉêÉ=tçÜäÑΩÜä~íãçëéÜ®=J

êÉK= a~ë= áëí= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ëçK

pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ëíÉÜÉå=Ççêí=båíJ

ëé~ååìåÖ=ìåÇ=oÉÖÉåÉê~íáçå

îçã= ^ääí~Ö= ~å= ÉêëíÉê= píÉääÉK

táê=ÄáÉíÉå=ÉáåÉå=ÄÉëçåÇÉêë

ÑêÉìåÇäáÅÜÉå=ìåÇ=òìîçêâçãJ

ãÉåÇÉå=pÉêîáÅÉI=ìåëÉêÉ=^ìëJ

ëí~ííìåÖ=áëí=èì~äáí~íáî=ÜçÅÜJ

ïÉêíáÖI=Éë=ÄÉëíÉÜí=Éáå=e∏ÅÜëíJ

ã~≈= ~å= hçãÑçêíI= ìåÇ= Ç~ë

bëëÉå=áëí=ïáêâäáÅÜ=ÖìíK=

Beschreiben Sie doch mal,

welche Charaktereigenschaften

Ihr Job unbedingt

verlangt?

sÉê~åíïçêíìåÖëÄÉïìëëíëÉáåI

Éáå= ÖìíÉë= lêÖ~åáë~íáçåëí~J

äÉåíI=^ìÑÖÉëÅÜäçëëÉåÜÉáí=ìåÇ

îçê=~ääÉã=pÉêîáÅÉçêáÉåíáÉêìåÖK

mçëáíáîÉë= aÉåâÉå= ìåÇ= fåíÉJ

êÉëëÉ=~å=~åÇÉêÉå=hìäíìêÉå=áëí

ÉÄÉåÑ~ääë=ïáÅÜíáÖK=^ì≈ÉêÇÉã

ãìëë=ã~å=áã=qÉ~ã=ÑìåâíáçJ

åáÉêÉåK=kÉÄÉå=aÉìíëÅÜ=ëáåÇ

~ìÅÜ=ïÉáíÉêÉ=cêÉãÇëéê~ÅÜÉå=J

âÉååíåáëëÉ=îçå=sçêíÉáäK

j~êÅ=cáëÅÜÉê

báå=łoçÄáåapple

å~ãÉåë=

oÉÖáå~

Der Club der guten Laune

p

Éáí=pÉéíÉãÄÉê=OMNP=~êJ

ÄÉáíÉí= oÉÖáå~= áã= _ÉJ

êÉáÅÜ= péçêíëí~áåãÉåí

áã=oçÄáåëçå=`äìÄ=îçå=`~ä~

pÉêÉå~K= a~ë= tçêí= ł^åáã~J

íÉìêapple=ÖÉÜ∏êí=ÄÉá=oçÄáåëçå=ÇÉê

sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí= ~åK= aáÉ= OPJ

g®ÜêáÖÉ=âçããí=~ìë=qêáÉê=ìåÇ

Ü~í=áÜê=_tiJpíìÇáìã=ÑΩê=Éáå

g~Üê=ìåíÉêÄêçÅÜÉåK=fã=`äìÄ

áëí=ëáÉ=ÉáåÉ=îçå=îáÉäÉå=ëóãé~J

íÜáëÅÜÉå=łoçÄáåëappleI=ÇáÉ=ÑΩê=ÇáÉ

råíÉêÜ~äíìåÖ=ìåÇ=Ç~ë=^âíá=J

îáí®íÉåéêçÖê~ãã=ÇÉê=d®ëíÉ

òìëí®åÇáÖ=ëáåÇK

Regina, was hat Dich

zu einem Robin gemacht?

fÅÜ= âÉååÉ= ÇáÉ= oçÄáåëçå

`äìÄë= ëÉáí= ãÉáåÉê= háåÇÜÉáíK

jáí=ãÉáåÉå=bäíÉêå=Ü~ÄÉ=áÅÜ

îáÉäÉ=rêä~ìÄÉ=áå=`äìÄ~åä~ÖÉå

îÉêÄê~ÅÜí= ìåÇ= ãáê= ëÅÜçå

áããÉê=ÖÉïΩåëÅÜíI=áêÖÉåÇJ

ï~åå=Éáåã~ä=qÉáä=ÇáÉëÉê=c~J

ãáäáÉ=òì=ïÉêÇÉåK

Was macht die Arbeit

bei Robinson aus?

d~åò=âä~ê=ÇÉê=wìë~ããÉåÜ~äí

áååÉêÜ~äÄ= ÇÉë=qÉ~ãëK= råÇ


AUSGABE 15 | AUGUST 2014 7

INSELBLICK

Marc Fischer

å~=íΩêäáÅÜ= ÇÉê= rãÖ~åÖ= ãáí

ÇÉå=d®ëíÉåK=aì=Ü~í=ÇáÉ=j∏ÖJ

äáÅÜâÉáíI=aáÅÜ=ÉáåòìÄêáåÖÉåI

ë~ããÉäëí= bêÑ~ÜêìåÖÉåI

äÉêåëí=ÇÉå=Ü∏ÑäáÅÜÉå=rãÖ~åÖ

ãáí=~åÇÉêÉå=ìåÇ=Ç~ë=dÉëéΩêI

~ìÑ=ÇáÉ=tΩåëÅÜÉ=~åÇÉêÉê=ÉáåJ

òìÖÉÜÉåK=a~ë=ëáåÇ=tÉêíÉI=ÇáÉ

~ìÅÜ=~ÄëÉáíë=ÇÉê=^åä~ÖÉ=ò®ÜJ

äÉå=ìåÇ=ïáÅÜíáÖ=ëáåÇK

Sportstainment ist ihr Ding: Regina arbeitet im Robinson Club Cala Serena

Was gehört zu

Deinen Aufgaben?

jÉáå= _ÉêÉáÅÜ= ìãÑ~ëëí= ~ääÉ

ëéçêíäáÅÜÉå= ^âíáîáí®íÉåI= ÇáÉ

~ÄëÉáíë=ÇÉê=e~ääÉ=ëí~ííÑáåÇÉåI

~äëç=_É~ÅÜîçääÉóÄ~ääI=t~ëëÉêJ

Ä~ää=~ÄÉê=~ìÅÜ=cì≈Ä~ääK=wì=J

ÇÉã=íêÉíÉ=áÅÜ=ÄÉá=ÇÉå=^ÄÉåÇJ

ëÜçïë=ÉåíïÉÇÉê=~äë=q®åòÉêáå

çÇÉê=áå=péêÉÅÜêçääÉå=~ìÑK

Animation stelle ich

mir schwierig vor.

Bist Du wirklich jeden Tag

gut gelaunt?

k~íΩêäáÅÜ=Ü~í=àÉÇÉê=jÉåëÅÜ

e∏ÜÉå=ìåÇ=qáÉÑÉåI=Ç~=ÄáäÇÉ

áÅÜ= âÉáåÉ= ^ìëå~ÜãÉK= ^ÄÉê

àÉÇÉêI=ÇÉê=ÜáÉê=áã=`äìÄ=~êÄÉáJ

íÉíI= ÄêáåÖí= ÄÉêÉáíë= Éáå= ÉåíJ

ëéêÉÅÜÉåÇÉë=k~íìêÉää=ãáíI=áëí

îçå= ëÉáåÉê= mÉêë∏åäáÅÜâÉáí

ÜÉê= çÑÑÉå= ìåÇ= Ñê∏ÜäáÅÜK= fÅÜ

Ü~ÄÉ=pé~≈=~å=ÇÉê=^êÄÉáí=ìåÇ

ÖÉÜÉ=ãáí=ÉÄÉå=ÇáÉëÉê=píáãJ

ãìåÖ=áå=ÇÉå=q~ÖK=tÉåå=áÅÜ

Ç~ãáí=~åÇÉêÉ=ÄÉÖÉáëíÉêå=ìåÇ

ãáíêÉáëëÉå= â~ååI= áëí= Ç~ë

åçÅÜã~ä=ëç=ëÅÜ∏åK=táê=îÉêJ

ãáííÉäå=łrêä~ìÄëëíáããìåÖappleI

ìåÇ= ìåëÉêÉ= cêÉìåÇäáÅÜâÉáí

ΩÄÉêíê®Öí=ëáÅÜ=~ìíçã~íáëÅÜ

~ìÑ=ÇáÉ=d®ëíÉK=pç=ÖÉëÉÜÉå=áëí

Éë=Éáå=dÉÄÉå=ìåÇ=kÉÜãÉåK

Bedeutet Cluburlaub eine

Art Ganztagesbespaßung?

kÉáåI= ~ìÑ= âÉáåÉå= c~ääK=táê

Ü~ÄÉå=~äë=oçÄáåëçå=`äìÄ=^åJ

ÖÉÄçíÉ=òìã=jáíã~ÅÜÉåI=~ÄÉê

ïáê= òïáåÖÉå= å~íΩêäáÅÜ= åáÉJ

ã~åÇÉåK= aÉê= d~ëí= ëíÉÜí= áã

jáííÉäéìåâíI= áÜã= ïáêÇ= Éë

ΩÄÉêä~ëëÉåI= çÄ= ìåÇ= ïáÉ= Éê

~âíáî=ïÉêÇÉå=ã∏ÅÜíÉK=få=ÇÉê

^åä~ÖÉ= â~åå= ã~å= àÉÇÉêòÉáí

ìåÇ=ΩÄÉê~ìë=~åÖÉåÉÜã=ÉåíJ

ëé~ååÉå= ìåÇ= oìÜÉ= ÑáåÇÉåK

k~íΩêäáÅÜ=ÄìÅÜÉå=`äìÄìêä~ìJ

ÄÉê= ëÉÜê= ÖÉòáÉäí= ìåÇ= ïΩåJ

ëÅÜÉå=ëáÅÜ=ÉÅÜíÉë=`äìÄäÉÄÉåI

Ç~ë=ΩÄÉê~ìë=Ñ~ÅÉííÉåêÉáÅÜ=áëíK=

j~êÅ=cáëÅÜÉê

POL␣KAUKA

Der Maler des südlichen Lichtes

www.pol-kauka.de

qçìêáëãìë=áå=w~ÜäÉå

J&A Photos

rêä~ìÄÉê

få=ÇÉå=ÉêëíÉå=ëÉÅÜë=jçå~íÉå=ÇáÉëÉë

g~ÜêÉë=â~ãÉåI=ä~ìí=qçìêáëãìëãáåáëíÉJ

êáìã=áå=j~ÇêáÇI=ãÉÜê=~äë=QIO=jáçK=rêJ

ä~ìÄÉê=~ìÑ=ÇáÉ=_~äÉ~êÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=Ç~ãáí

~ìÑ=ÇÉã=ÇêáííÉå=mä~íòI=å~ÅÜ=h~í~äçåáÉå

ETIN=jáçKF=ìåÇ=ÇÉå=h~å~êÉå=ERIS=jáçKF

ÄÉÑáåÇÉåK=sÉêÖäáÅÜÉå=ãáí=ÇÉã=sçêà~ÜJ

êÉëòÉáíê~ìã=ÉåíëéêáÅÜí=Ç~ë=~ääÉêÇáåÖë

ÉáåÉã=äÉáÅÜíÉå=jáåìë=îçå=MISBK

fã=gìåá=â~ãÉå=ãÉÜê=~äë=NITQ=jáçK=rêJ

ä~ìÄÉê=~ìÑ=ÇáÉ=fåëÉäåI=OINB=ãÉÜê=~äë=áã

sçêà~ÜêÉëãçå~íK=e~ìéí~åíÉáä=Ü~ííÉå

rêä~ìÄÉê=~ìë=aÉìíëÅÜä~åÇ=ìåÇ=fí~äáÉåK

_ÉòçÖÉå=~ìÑ=Ö~åò=pé~åáÉå=ëíÉääíÉå=ÇáÉ

_êáíÉå= ãáí= SIR= jáçK= EH= RIUBF= ÇáÉ

ëí®êâëíÉ= dêìééÉI= ÖÉÑçäÖí= îçå= ÇÉå

aÉìíëÅÜÉå=ãáí=QIT=jáçK=EHUIUBF=ìåÇ

ÇÉå= cê~åòçëÉå= EH= NMIPBFK= aáÉ= w~Üä

êìëëáëÅÜÉê=rêäìÄÉêI=ÇáÉ=áå=ÇÉå=îÉêÖ~åJ

ÖÉåÉå= g~ÜêÉå= Éåçêã= ÖÉëíáÉÖÉå= ï~êI

ë~åâ=ìã=QIRB=~ìÑ=åìåãÉÜê=SMMKMMMK

eçíÉäÄÉäÉÖìåÖÉå

aáÉ=_ÉäÉÖìåÖ=ÇÉê=eçíÉäë=~ìÑ=j~ääçêÅ~

ä~Ö=áã=gìåá=OMNQI=ä~ìí=eçíÉäáÉêëîÉêÄ~åÇ

cbejI=ÄÉá=USBK=a~ë=ëáåÇ=OIRB=ïÉåáJ

ÖÉêI=~äë=áã=gìåá=ÇÉë=sçêà~ÜêÉëK=aáÉ=_ÉäÉJ

ÖìåÖëèìçíÉ=ÑΩê=gìäá=ëçääI=å~ÅÜ=ÉêëíÉå

pÅÜ®íòìåÖÉåI=ÄÉá=ΩÄÉê=UTB=äáÉÖÉåK=få

ÇÉå=å®ÅÜëíÉå=jçå~íÉå=ïÉêÇÉåI=ë~áJ

ëçåÄÉÇáåÖíI= âçåíáåìáÉêäáÅÜ= ïÉåáÖÉê

eçíÉäÄÉííÉå=~ìëÖÉä~ëíÉí=ëÉáåK=fã=^ìJ

Öìëí=êÉÅÜåÉí=cbej=ãáí=UOINBI=áã=pÉéJ

íÉãÄÉê=ãáí=TNB=ìåÇ=áã=lâíçÄÉê=ãáí

QQIQBK=råíÉê=ÇÉå=ÑΩÜêÉåÇÉå=oÉÖáçåÉå

ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉê=eçíÉä~ìëä~ëíìåÖ=ä~ÖÉå

áã=gìåá=`~ä~=j~óçê=EVSINBFI=`~ä~=ÇDlê

EVOIVBF= ìåÇ= ^åÇê~íñ= EVNIUBFK= aáÉ

pÅÜ®íòìåÖÉå=ÑΩê=gìäá=ëÉÜÉå=~ìÑ=ÇÉå=ÉêëJ

íÉå=ÇêÉá=mä®íòÉå=`~ä~=ÇDlê=EVSISBFI=^äJ

Å∫Çá~=EVNIQBF=ìåÇ=^åÇê~íñ=EVMIVBFK=fã

gìäá= OMNP= âçååíÉ= ëáÅÜ= j~ääçêÅ~= ΩÄÉê

ãÉÜê= ~äë= RIU= jáçK= §ÄÉêå~ÅÜíìåÖÉå

ÇÉìíëÅÜÉê=qçìêáëíÉå=ÑêÉìÉåK=_ÉòçÖÉå

~ìÑ=Ç~ë=ÖÉë~ãíÉ=g~Üê=ÄÉîçêòìÖíÉå=êìåÇ

TMB=ÇÉê=aÉìíëÅÜÉå=ÉáåÉå=eçíÉä~ìÑJ

ÉåíÜ~äíI=NNIPB=îÉêÄê~ÅÜíÉå=áÜêÉå=rêJ

ä~ìÄ=áå=ÉáåÉê=éêáî~í=~åÖÉãáÉíÉíÉå=råJ

íÉêâìåÑíI=VIRB=áã=ÉáÖÉåÉå=cÉêáÉåÜ~ìë

ìåÇ=QISB=ÄÉëìÅÜíÉå=cêÉìåÇÉ=çÇÉê=_ÉJ

â~ååíÉK=§ÄÉê=ÇáÉ=e®äÑíÉ=ÇÉê=aÉìíëÅÜÉå

ÄÉîçêòìÖíÉ= eçíÉäë= ãáí= îáÉê= píÉêåÉåI

âå~éé=PSB=ï®ÜäíÉå=Éáå=aêÉáJpíÉêåÉJ

eçíÉäK= cΩåÑJpíÉêåÉJrêä~ìÄÉê= Ü~ííÉå

OMNP=ÉáåÉå=^åíÉáä=îçå=QIPBI=ìåÇ=PINB

ëìÅÜíÉå= ëáÅÜ= ÉáåÉ= råíÉêâìåÑí= áå= ÇÉê

h~íÉÖçêáÉ= îçå= åìê= ÉáåÉã= çÇÉê= òïÉá

píÉêåÉåK

Wann trennt sich Spreu von Weizen?

bë=ëÅÜÉáåí=Éáå=m~ê~ÇçñçåW=qêçíò=êÉä~íáî=ÖìíÉê=^ìëä~ëíìåÖ=áå=ÇÉå=eçíÉäë=âä~ÖÉå

îáÉäÉ=içâ~äJ=ìåÇ=dÉëÅÜ®ÑíëÄÉëáíòÉê=~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä=ÇÉêòÉáí=ΩÄÉê=äÉÉêÉ=h~ëëÉåK=q~íJ

ë~ÅÜÉ=áëíI=Ç~ëë=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=m~ìëÅÜ~äìêä~ìÄÉê=ïÉåáÖÉê=dÉäÇ=ÑΩê=bëëÉåI=qêáåâÉå

ìåÇ=łpçìîÉåáêëapple=~ìëÖÉÄÉå=~äë=ÄáëÜÉêK=fåëÄÉëçåÇÉêÉ=ãÉÜêâ∏éÑáÖÉ=c~ãáäáÉå=ÄìJ

ÅÜÉå=äáÉÄÉê=^ääJáåÅäìëáîÉ=~äë=ëáÅÜ=áã=ìåÇìêÅÜëáÅÜíáÖÉå=aëÅÜìåÖÉä=ã~ääçêèìáJ

åáëÅÜÉê=hçãéäÉãÉåí®êJ^åÄáÉíÉê=òì=îÉêäáÉêÉåK=§ÄÉêòçÖÉåÉ=mêÉáëÉ=ìåÇ=ÉáåÉ=îáÉJ

äÉêçêíë=ã~åÖÉäåÇÉ=pÉêîáÅÉÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí=Ü~ÄÉå=ëÉáí=^ìëÄêìÅÜ=ÇÉê=hêáëÉ=Ç~òì=ÖÉJ

ÑΩÜêíI=Ç~ëë=qçìêáëíÉå=áÜê=mçêíÉãçåå~áÉ=~ÄëÉáíë=ÇÉê=eçíÉäéççäë=ëÉäíÉåÉê=òΩÅâÉåK

aÉååçÅÜW=tÉê=ëáÅÜ=~äë=råíÉêåÉÜãÉê=áå=ÇÉê=rêä~ìÄëÄê~åÅÜÉ=jΩÜÉ=ÖáÄí=ìåÇ

Éáå= íê~åëé~êÉåíÉë= mêÉáëJiÉáëíìåÖëîÉêÜ®äíåáë= ÄáÉíÉíI= ïáêÇ= ~ìÑ= a~ìÉê= bêÑçäÖ

Ü~ÄÉåK=bë=áëí=åìê=ÉáåÉ=cê~ÖÉ=ÇÉê=wÉáíI=Äáë=ëáÅÜ=ÇáÉ=péêÉì=îçã=tÉáòÉå=íêÉååíK==

POL␣KAUKA

EXCLUSIV AUF MALLORCA

in␣der

direkt␣in␣der␣Fußgängerzone␣Llucmajor

Mo.-Fr.␣10-13␣Uhr␣&␣18-21␣UhrSa.␣10-13␣Uhr

Tel.␣622␣02␣95␣58www.casacreativamallorca.com


8

INSELBLICK

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

Marketing-Experte

Markus Liebscher

Foto: Danyel André

Photography

îçå j~êâìë=iáÉÄëÅÜÉê

mêçÑá=çÇÉê=^ã~íÉìê\

páÉ=äÉÄÉå=ìåÇ=~êÄÉáíÉå=~ìÑ=j~ääçêÅ~\=

aáÉ=Ü~êíÉå=^åÑ~åÖëà~ÜêÉ=ëáåÇ=ΩÄÉêëí~åÇÉåK=^åëí~íí=

mä~ó~=ìåÇ=m~êíó=ãÉÜê=ëÅÜìÑíÉå=ÑΩê=ïÉåáÖÉê=dÉäÇK=

cΩêï~ÜêI=ÇáÉ=rÜêÉå=íáÅâÉå=ÜáÉê=~åÇÉêëK=råÇ=páÉ=ïáëëÉå=

ïáÉK=däΩÅâïìåëÅÜK=ûêÖÉêäáÅÜI=Ç~ëë=fÜêÉ=hìåÇÉå=åçÅÜ=

ëç=ÑìêÅÜíÄ~ê=ÇÉìíëÅÜ=ÇÉåâÉåK=

l

Ñíã~äë=êΩãéÑÉå=jáííÉäÉìêçé®Éê=ÇáÉ

k~ëÉI=ïÉåå=ÉáåÉ=cáêãÉåJbã~áä=~ìÑ

łÖã~áäapple=çÇÉê=łïÉÄKÇÉapple=ÉåÇÉíK=jçÄáäJ

åìããÉêå=ïÉêÇÉå=Éêëí=Ö~ê=åáÅÜí=~åÖÉêìÑÉåK

råÇ=ïÉåå=fÜêÉ=tÉÄëÉáíÉ=EÜ~ÄÉå=páÉ=ÉáåÉ\F=~å

ÇáÉ=^åÑ®åÖÉ=ÇÉë=fåíÉêåÉíë=ÉêáååÉêíI=â∏ååíÉ=Éë

ëÉáåI=Ç~ëë=fÜê=c~ÅÜïáëëÉå=ÖÉå~ìëç=łìéJíçJ

Ç~íÉapple=áëíK=báå=mçëíÑ~ÅÜ=çÇÉê=ÇáÉ=î∏ääáÖÉ=båí=J

ë~ÖìåÖ=ÉáåÉê=cáêãÉå~ÇêÉëëÉ=ÖäÉáÅÜí=ÇÉã=qçJ

ÇÉëëíçëëK=báåÉ=hìåÇÉåJ_ÉëéêÉÅÜìåÖ=~ìÑ=ÇÉã

ÜÉáãáëÅÜÉå=pçÑ~=ïáêâí=ÄÉëíÉåÑ~ääë=Ñ~ãáäá®êK

råÇ=ÉáåÉ=sáëáíÉåâ~êíÉ=~ìë=ÇÉã=qáåíÉåÇêìâJ

âÉê=ã~ÅÜí=ÉÄÉå=âÉáåÉå=báåJaêìÅâK

j~ÅÜÉå=páÉ=ëáÅÜ=åáÅÜí=âäÉáåI=ëÉäÄëí=ïÉåå=páÉ

Éë=ëáåÇK=hçãéÉíÉåò=ÄÉÖáååí=îçê=ÇÉã=^ìÑíê~ÖK

aÉìíëÅÜÉ=hìåÇÉå=ïΩåëÅÜÉå=ëáÅÜ=Éáå=ÖìíÉë

dÉÑΩÜäK=dÉÄÉå=páÉ=Éë=áÜåÉåK=bë=áëí=Ö~åò=ÉáåJ

Ñ~ÅÜK= aáÉ= rãäÉáíìåÖ= fÜêÉê= ~âíìÉääÉå= bã~áä

^ÇêÉëëÉ= ~ìÑ= ÉáåÉ= éêçÑÉëëáçåÉääÉ= råíÉêåÉÜJ

ãÉåëJbåÇìåÖ=áëí=ÑäìÖë=ÖÉã~ÅÜí=EÜáÉê=ïáêÇ

fÜåÉå=ÖÉÜçäÑÉåW=ïïïKéÅåÉíã~ääçêÅ~KÉëFK=báå

cáêãÉåäçÖç=ëÅÜ~ÑÑí=sÉêíê~ìÉå=ìåÇ=áëí=ÇÉê=òìJ

FRAGEN@DIE-INSELZEITUNG.COM

âΩåÑíáÖÉ=^åÑ~åÖ=ÉáåÉê=äçâ~äÉå=j~êâÉ=EqáééW

ïïïKéáñÉäÑáëÜKÉëFK=jáí=ïÉåáÖÉå=e~åÇÖêáÑÑÉå

â∏ååÉå=ÇáÉ=c~ÅÜäÉìíÉ=ê~ëÅÜ=ÉáåÉ=ÜΩÄëÅÜÉ=fåJ

íÉêåÉíéê®ëÉåò= ò~ìÄÉêåK= báå= ìãÖÉäÉáíÉíÉê

cÉëíåÉíò~åëÅÜäìëë= ïáêâí= áããÉê= åçÅÜ= ÉáåÉ

péìê=ëÉêá∏ëÉêI=~äë=ÇÉê=íçí~äÉ=sÉêòáÅÜíK=pÉäÄëí

Éáå=_Ωêç=â~åå=ÄÉò~ÜäÄ~ê=ëÉáåI=ïÉåå=ã~å=Éë

ëáÅÜ=íÉáäíK=

a~ë=~ääÉë=Ç~êÑ=ï~êíÉå\=aÉê=qÉêãáåâ~äÉåÇÉê

áëí=îçää=ìåÇ=ÇáÉ=h~ëëÉ=âäáåÖÉäí\=táê=ëáåÇ=~ìÑ

j~ääçêÅ~K=eáÉê=áëí=ëçï~ë=ÖÉëí~ííÉíK

j~Ö=ëÉáåI=Ç~ëë=ã~å=Ó=~ÄÖÉëíÉÅâí=~å=ÉáåÉê

ã~ääçêèìáåáëÅÜÉå= jÉëëä~ííÉ= Ó ÜáÉê= ìåÇ= Ç~

ÇìêÅÜëÅÜäΩéÑíK= kçÅÜ>= tÉêÇÉå= ÇÉìíëÅÜÉ

j~ëëëí®ÄÉ= ~åÖÉäÉÖíI

Ñ~ääÉå=páÉ=áå=ìåíÉêåÉÜJ

ãÉêáëÅÜÉå=_~ëáÅë=ÉáåJ

Ñ~ÅÜ= ÇìêÅÜK= a~ë= áëí

åáÅÜí= ÖÉï∏ÜåäáÅÜI

~ìÅÜ= åáÅÜí= ~ìëëÉê=J

ÖÉï∏ÜåäáÅÜI= ëçåÇÉêå

ëÅÜäáÅÜí=åìê=ìåèì~äáÑáJ

òáÉêíK=hä~ëëÉåòáÉä=îÉêJ

é~ëëíK= pÉíòÉå>= tÉáíÉê

ïìêëÅÜíÉäåK= eçÑÑÉåíJ

äáÅÜ= ÉêÖÉÜí= Éë= fÜåÉå

åáÅÜí=ëçI=ïáÉ=ã~åÅÜÉê=j~êâÉI=ÇáÉ=áã=í®ÖäáJ

ÅÜÉå=_ìëáåÉëë=mÑäáÅÜí~ìÑÖ~ÄÉå=ìåÖÉåΩÖÉåÇ

ÉêäÉÇáÖí=Ü~íK=bêáååÉêå=páÉ=ëáÅÜ=~å=hçÇ~â=EcçJ

íçé~éáÉêI=ãáííäÉêïÉáäÉ=áåëçäîÉåíF=çÇÉê=ÇÉã

ÉáåëíáÖÉå=tÉäíã~êâíÑΩÜêÉê=kçâá~I=ÇÉê=ÄáåJ

åÉå=âΩêòÉëíÉê=wÉáí=ìã=ëÉáåÉ=bñáëíÉåò=ÑΩêÅÜJ

íÉå=ãìëë\=e~ííÉå=ÇáÉ=~ìÅÜ=òì=îáÉä=^êÄÉáíI

Ç~ëë=ëáÉ=ëáÅÜ=åáÅÜí=ìã=Ç~ë=råíÉêåÉÜãÉåI

ÇáÉ=mçëáíáçåáÉêìåÖ=ìåÇ=ÇáÉ=mÉêëéÉâíáîÉ=ÖÉJ

âΩããÉêí=Ü~ÄÉå\=_áë=Éë=òì=ëé®í=ï~ê\

Nie zu spät ist ein Besuch bei

Business de Baleares.

Treffen Sie Qualitäts-Unternehmer

auf Mallorca. Anmeldung unter

barbora@business-baleares.com

aÉê=^ìíçê=áëí=mê®ëáÇÉåí=îçå=

_ìëáåÉëë=ÇÉ=_~äÉ~êÉë=ìåÇ=

ÖÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉåÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉê=

ÇÉê=pÅÜïÉáòÉê=m^j=mêçàÉâí=

^ãÄáÉåí=jÉÇá~=dãÄeK

oç~ãáåÖí~êáÑÉ=ëáåâÉå

dìíÉ=k~ÅÜêáÅÜí=ÑΩê=rêä~ìÄÉê=ãáí=ÇÉìíëÅÜÉã=e~åÇóîÉêíê~Ö=~ìÑ=j~ääçêÅ~K=pÉáí=ÇÉã=NK=gìäá=ëáåÇ

ÇáÉ=oç~ãáåÖÖÉÄΩÜêÉå=ÑΩêë=qÉäÉÑçåáÉêÉå=ìåÇ=pìêÑÉå=áã=^ìëä~åÇ=ÖÉëìåâÉåK=báåÉ=qÉäÉÑçåãáåìíÉ

áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=br=Ç~êÑ=åìê=åçÅÜ=NV=`Éåí=éêç=jáåìíÉ=éäìë=jÉÜêïÉêíëíÉìÉê=âçëíÉå=J=Äáëä~åÖ=ï~êÉå

Éë=OQ=`ÉåíK=aÉìíëÅÜÉ=sÉêÄê~ìÅÜÉê=ò~ÜäÉå=áåâäìëáîÉ=píÉìÉê=ã~ñáã~ä=OOIS=`Éåí=éêç=jáåìíÉK=báåÉ

pjpJk~ÅÜêáÅÜí=ëÅÜä®Öí=ÑΩê=ÇÉìíëÅÜÉ=hìåÇÉå=ÉáåëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=jÉÜêïÉêíëíÉìÉê=ãáí=Ü∏ÅÜëíÉåë=TIN

ëí~íí=ÄáëÜÉê=VIR=`Éåí=òì=_ìÅÜÉK

^ìÅÜ=ÑΩê=Ç~ë=^ÄêìÑÉå=îçå=bã~áäë=çÇÉê=ÇÉã=pìêÑÉå=áã=fåíÉêåÉí=Ü~í=ÇáÉ=br=åÉìÉ=e∏ÅÜëíéêÉáëÉ

ÑÉëíÖÉëÉíòíW=aÉìíëÅÜÉ=^åÄáÉíÉê=ÇΩêÑÉå=ëÉáí=NK=gìäá=Ç~ÑΩê=åìê=åçÅÜ=ã~ñáã~ä=OPIU=ëí~íí=RPIR=`Éåí=éêç

jÉÖ~ÄóíÉ=ÄÉêÉÅÜåÉåK=a~åÉÄÉå=ÇΩêÑÉå=ÇáÉ=mêçîáÇÉê=~ÄÉê=~ìÅÜ=ÉáÖÉåÉ=^ìëä~åÇëçéíáçåÉå=~å=J

ÄáÉíÉåK=råÇ=Éë=ÖáÄí=^åÄáÉíÉêI=ÇáÉ

ÄÉêÉáíë= ~ìÑ= oç~ãáåÖÖÉÄΩÜêÉå

îÉêòáÅÜíÉå=ìåÇ=Éìêçé~ïÉáí=ÇÉå

ÖäÉáÅÜÉå=mêÉáë=ÄÉêÉÅÜåÉå=ïáÉ=áå

aÉìíëÅÜä~åÇK=aáÉëÉë=wáÉä=éÉáäí=ÇáÉ

brJhçããáëëáçå= çÜåÉÜáå= ÑΩê

OMNR= ~åK= qáééW=^ã= ÖΩåëíáÖëíÉå

ëìêÑí= Éë= ëáÅÜ= ~ÄÉê= áããÉê= åçÅÜI

ïÉåå= ã~å= a~íÉåêç~ãáåÖ= ~ã

pã~êíéÜçåÉ= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉë= rêJ

ä~ìÄë= ~ÄëíÉääí= ìåÇ= eçíëéçíë= áå

eçíÉäë=çÇÉê=`~Ѩë=åìíòíK

J&A Photos

jáÉíéêÉáëÉ=òáÉÜÉå=âê®ÑíáÖ=~å

aáÉ=mêÉáëÉ=ÑΩê=jáÉíïçÜåìåÖÉå=~ìÑ=j~ääçêÅ~=ìåÇ=ÇÉå=êÉëíäáÅÜÉå=_~äÉ~êÉåJfåëÉäå=òáÉÜÉå=âê®ÑíáÖ

~åK=k~ÅÜ=ÉáåÉê=àΩåÖëíÉå=píìÇáÉ=ÇÉë=ëé~åáëÅÜÉå=låäáåÉJmçêí~äë=łéáëçëKÅçãapple=îÉêíÉìÉêíÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ

mêÉáëÉ=ÑΩê=jáÉíJfããçÄáäáÉå=áã=îÉêÖ~åÖÉåÉå=e~äÄà~Üê=ìã=âå~éé=QIR=mêçòÉåí=ÓÉáåÉ=ÇÉê=Ü∏ÅÜëíÉå

sÉêíÉìÉêìåÖëê~ëíÉå=áå=Ö~åò=pé~åáÉåK=få=ÇÉê=e~ìéíëí~Çí=m~äã~=ëíáÉÖÉå=ÇáÉ=mêÉáëÉ=ëçÖ~ê=ìã=êìåÇ

UIR= mêçòÉåí= áã= sÉêÖäÉáÅÜ= òìã

ÖäÉáÅÜÉå=sçêà~ÜêÉëòÉáíê~ìãK=

k~ÅÜ=pÅÜ®íòìåÖÉå=îçå=łéáëçëK

Åçãapple=äáÉÖí=ÇÉê=aìêëÅÜåáííëéêÉáë

ÑΩê=ÉáåÉ=êìåÇ=NNM=nì~Çê~íãÉíÉê

Öêç≈É= jáÉíïçÜåìåÖ= ~ìÑ= j~äJ

äçêÅ~=ÇÉêòÉáí=ÄÉá=êìåÇ=TUM=bìêç

éêç=jçå~íK=

^ìÅÜ=áå=~åÇÉêÉå=oÉÖáçåÉå=pé~J

åáÉåë=ïìêÇÉå=ÇáÉ=jáÉíÉå=íÉì=J

êÉêK=pç=ëíáÉÖÉå=ëáÉ=áå=h~ëíáäáÉå=J

i~=j~åÅÜ~=ìåÇ=áå=^ëíìêáÉå=ìã

OIP=mêçòÉåíI=áå=d~äáòáÉå=ìåÇ=^åJ

Ç~äìëáÉå=ìã=OIO=mêçòÉåíI=áå=h~J

í~äçåáÉå= ìåÇ= j~ÇêáÇ= ìã= OIN

mêçòÉåíK= dΩåëíáÖÉê= â~ãÉå= Ç~

^ê~Öçå=ãáí=NIV=mêçòÉåíI=jìêÅá~

J&A Photos

ãáí=NIU=mêçòÉåí=Ç~îçåK

Gepflegte Atmosphäre

Neueste Geräte

Kalte Getränke

Übertragung von Sportevents

Klimatisierte Räume

Mehrsprachiges Service-Team

5x

auf MALLORCA

HOHE

GEWINN

CHANCEN

CALA MILLOR · Cristófol Colom 7 | INCA · Gran Via Colon 141 | PAGUERA · Boulevard 31 | MANACOR · Bas esquina Ronda del Port | SANTA PONSA · Ramon De Moncada 17

www.fun-games-baleares.com


10

INSELBLICK

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

pçä~êé~êâW

w®ÜÉë=oáåÖÉå

aÉê=fåëÉäê~í=Ü~í=ëáÅÜ=ÄÉêÉáíë

áã=lâíçÄÉê=OMNP=ÖÉÖÉå=ÇÉå

pçä~êé~êâ= ÉáåÉë= ÇÉìíëÅÜÉå

fåîÉëíçêë=ÄÉá=j~å~Åçê=~ìë=J

ÖÉëéêçÅÜÉåK= ^ìÅÜ= ÇáÉ= dÉJ

ãÉáåÇÉ=ï~ê=áå=ÉáåÉã=ÉêëíÉå

dìí~ÅÜíÉå= ÖÉÖÉå= ÇÉå= _~ì

îçå=ORMKMMM=táåÇê®ÇÉêå=~ìÑ

VM= eÉâí~ê= i~åÇK= _Éã®åÖÉäí

ïìêÇÉåI=ìåíÉê=~åÇÉêÉãI=ÇáÉ

^ìëã~≈É=ìåÇ=Ç~ë=dÉåÉÜãáJ

ÖìåÖëîÉêÑ~ÜêÉåK= få= ÉáåÉã

òïÉáíÉå=dìí~ÅÜíÉå=Ü~í=ã~å

åìå= ÇáÉ= jÉáåìåÖ= ÖÉ®åÇÉêíK

aáÉ=sÉêï~äíìåÖ= ãΩëëÉ= ÇÉã

^ìëÄ~ì=åÉìÉê=båÉêÖáÉå=sçêJ

ê~åÖ=ÖÉï®ÜêÉåI=ÜÉá≈í=ÉëK=wìê

sÉêëÅÜ∏åÉêìåÖ= ÇÉë= i~åÇJ

ëÅÜ~ÑíëÄáäÇÉë= â∏ååíÉå= _ÉJ

éÑä~åòìåÖÉå= ìåÇ= qêçÅâÉåJ

ã~ìÉêå=ÄÉáíê~ÖÉåK=aáÉ=ÉåÇJ

ÖΩäíáÖÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖ=ΩÄÉê=ÇáÉ

cçíçîçäí~áâ~åä~ÖÉ= ~ìÑ= ÇÉê

cáåÅ~=p~åí~=`áêÖ~=ëíÉÜí=ïÉáíÉê

~ìëK

kÉìÉ=píÉêåÉ

ÑΩê=ÇáÉ=mä~ó~

aáÉ=pí~Çí=m~äã~=Ü~í=ÇáÉ=hçåòÉëëáçå=ÑΩê=ÇÉå=_~ì

ÉáåÉë=sáÉêJpíÉêåÉJmäìëJeçíÉäë=~å=ÇÉê=mä~ó~=ÇÉ

m~äã~=ÉêíÉáäíK=wìÇÉã=Ü~ÄÉ=ã~å=ÇáÉ=ÉêëíÉ=mä~J

åìåÖëéÜ~ëÉ=ÑΩê=Éáå=ïÉáíÉêÉë=cΩåÑJpíÉêåÉJeçíÉä=ÄÉJ

ÖçååÉåI=ë~ÖíÉ=qçìêáëãìë=pí~Çíê~í=žäî~êç=dáàµåK

fåëÖÉë~ãí=ëçääÉå=áå=ÇÉê=rêä~ìÄëÜçÅÜÄìêÖ=áå=ÇÉå

å®ÅÜëíÉå=g~ÜêÉå=ÑΩåÑ=åÉìÉ=eçíÉäë=Ó=òïÉá=ãáí=ÑΩåÑ

píÉêåÉå=ìåÇ=ÇêÉá=~äë=sáÉêJpíÉêåÉJmäìë=Ó=ÉåíëíÉÜÉåK

^ääÉ=ëçääÉå=ÉäÑ=jçå~íÉ=ÇÉë=g~ÜêÉë=ÖÉ∏ÑÑåÉí=ëÉáåK=aáÉ

mêçàÉâíÉ= ëáåÇ=qÉáä= ÇÉê= nì~äáí®íëçÑÑÉåëáîÉ= ~å= ÇÉê

mä~ó~=ÇÉ=m~äã~K

J&A Photos

j~Ö~äìÑ

â®ãéÑí=ìã

ëÉáå=fã~ÖÉ

j~Ö~äìÑ=ìåÇ=mìåí~=_~ääÉå~=âçãJ

ãÉå=åáÅÜí=~ìë=ÇÉå=pÅÜä~ÖòÉáäÉåK=fã

gìäá=ëíΩêòíÉå=áååÉêÜ~äÄ=îçå=åìê=ÉäÑ

q~ÖÉå=ëÉÅÜë=rêä~ìÄÉê=~ìë=eçíÉä=J

Éí~ÖÉå=ìåÇ=îçå=_~äâçåÉåK=cΩåÑ=ÇÉê

sÉêìåÖäΩÅâíÉå=ïìêÇÉå=íÉáäë=ëÅÜïÉê

îÉêäÉíòíI=Éáå=OM=g~ÜêÉ=~äíÉê=a®åÉ=â~ã

Ç~ÄÉá= ìãë= iÉÄÉåK= dêìåÇ= ï~ê= áå

~ääÉå=c®ääÉå=ΩÄÉêã®≈áÖÉê=^äâçÜçäJ

âçåëìãK=råíÉêÇÉëëÉå=Ü~ííÉ=ëáÅÜ

J&A Photos

ÜÉê~ìëÖÉëíÉääíI=Ç~ëë=ÇáÉ=fåëéÉâíçêÉå

ÇÉë=qçìêáëãìëãáåáëíÉêáìãëI=íêçíò=ò~ÜäêÉáÅÜÉê=^åòÉáÖÉå=îçå=^åïçÜåÉêåI=eçíÉäë=ìåÇ=råíÉêåÉÜãÉåI=ëÉáí

êìåÇ=òïÉá=g~ÜêÉå=âÉáåÉ=hçåíêçääÉå=áå=cÉêáÉå~åä~ÖÉåI=_~êë=ìåÇ=`äìÄë=ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí=Ü~ÄÉåK=fåëéÉâíáçåëJ

ÄÉêáÅÜíÉ=òÉáÖíÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=_É~ãíÉå=ëÉáí=OMNN=åìê=îáÉê=j~ä=áå=ÇÉê=qçìêáëíÉåÜçÅÜÄìêÖ=ìåíÉêïÉÖë=ï~êÉåK

aáÉ=dÉãÉáåÇÉ=`~äîá=Ü~í=ìãÖÉÜÉåÇ=êÉ~ÖáÉêí=ìåÇ=îçã=NK=gìåá=Äáë=ÜÉìíÉ=ΩÄÉê=RM=hçåíêçääÉå=áå=içâ~äÉå

îçå=j~Ö~äìÑ=ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíK=cΩåÑ=ÇÉê=ΩÄÉêéêΩÑíÉå=_ÉíêáÉÄÉ=ïìêÇÉå=ÖÉëÅÜäçëëÉå=çÇÉê=ãáí=_ì≈ÖÉäÇÉêå=ÄÉJ

äÉÖíI=Ç~=ëáÉ=ÖÉÖÉå=âçããìå~äÉ=^ìÑä~ÖÉå=îÉêëíç≈Éå=Ü~ííÉåK=få=ÇáÉëÉê=p~áëçå=ïìêÇÉ=ÇáÉ=içâ~äéçäáòÉá=áå=êìåÇ

NKQMM=c®ääÉå=í®íáÖI=ÄÉá=ÇÉåÉå=Éë=îçêåÉÜãäáÅÜ=ìã=^äâçÜçäI=aêçÖÉå=çÇÉê=ÇáÉ=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ=páÅÜÉêÜÉáí=ÖáåÖI

QP=mÉêëçåÉå=ïìêÇÉå=ÑÉëíÖÉåçããÉåK=mçäáíáâI=dÉïÉêÄÉíêÉáÄÉåÇÉ=ìåÇ=qçìêáëãìëÄê~åÅÜÉ=~ìë=j~ääçêÅ~

ìåÇ=dêç≈Äêáí~ååáÉå=Ü~ÄÉå=åìå=Ç~ãáí=ÄÉÖçååÉåI=ÖÉãÉáåë~ã=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=páíì~íáçå=áå=ÇÉê=ÄÉëçåÇÉêë=îçå

båÖä®åÇÉêå=ÄÉëìÅÜíÉå=rêä~ìÄëòçåÉ=îçêòìÖÉÜÉåK=


12

INSELBLICK

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

Eduardo Gamero,

Mallorquiner mit großem Herz für

den Tourismus und die Insel

INTERVIEW

nì~äáí®í=

ÄÉÇÉìíÉí

åáÅÜí=

iìñìë

Eduardo Gamero,

Präsident des

regionalen

Fremdenverkehrsverbandes

über die Zukunftschancen

der Urlaubsindustrie

auf Mallorca

Marc Fischer

f

ã=g~ÜêÉ=NVMR=ïìêÇÉ=ÇÉê

cçãÉåíç=ÇÉä=qìêáëãç=ÖÉJ

ÖêΩåÇÉíK=wáÉä=ï~ê=ÉëI=j~äJ

äçêÅ~=~äë=oÉáëÉòáÉä=áåíÉêÉëë~åí

òì= ã~ÅÜÉå= ìåÇ= òì= ÄÉïÉêJ

ÄÉåK= däÉáÅÜòÉáíáÖ= ëçääíÉ= ÇÉê

sÉêÄ~åÇ=Ç~ë=âìäíìêÉääÉ=bêÄÉ

ÇÉê=fåëÉä=ÄÉï~ÜêÉå=ìåÇ=Ñ∏êJ

ÇÉêå= ìåÇ= ~ìÑ= j~ääçêÅ~=sçêJ

~ìëëÉíòìåÖÉå= ëÅÜ~ÑÑÉåI= ÇáÉ

ÉáåÉå=cêÉãÇÉåîÉêâÉÜê=å~ÅÜJ

Ü~äíáÖ=ã∏ÖäáÅÜ=ã~ÅÜÉåK=jáí

ÇÉã= ^ìíçåçãáÉëí~íìë= ÇÉê

_~äÉ~êÉå= áã= g~ÜêÉ= NVUP= ®åJ

ÇÉêíÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=^ìÑÖ~ÄÉå=ÇÉë

sÉêÄ~åÇëK

Bezogen auf den

Tourismus ist das sicher

ein Sommer nach Ihrem

Geschmack...

a~ë=â~åå=ã~å=ë~ÖÉåK=aáÉ=bêJ

ï~êíìåÖÉå= ÜáåëáÅÜíäáÅÜ= ÇÉê

rêä~ìÄÉêò~ÜäÉå=ïìêÇÉå=ΩÄÉê=J

Ihre handgefertigten Stiefel, originell und exklusiv

• Neue Modelle

• Handgemachtes Produkt

• Alle Lederarten

• Gegründet im Jahre 1918

Store Hours

Montag␣bis␣Freitag␣von␣10h␣bis␣14h␣&␣15.30h␣bis␣19.30h

Samstag␣von␣10h␣bis␣14h

Karte

Fabrik und Geschäft

Carretera de Alaró, K.M. 4’9 | 07340 Alaró

Tel. 971 514 317

www.tonymoraboots.com


AUSGABE 15 | AUGUST 2014 13

INSELBLICK

íêçÑÑÉåK=_ÉëçåÇÉêë=ÉêÑêÉìäáÅÜ

áëíI=Ç~ëë=~ìÅÜ=ÇÉê=ëé~åáëÅÜÉ

oÉáëÉã~êâí=ÉêëíÉ=^åòÉáÅÜÉå

ÉáåÉê= bêÜçäìåÖ= òÉáÖíK= k~ÅÜ

aÉìíëÅÜÉå=ìåÇ=båÖä®åÇÉêå

appleeçÅÜïÉêíáÖÉêÉ=

rêä~ìÄëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå

ÑΩÜêÉå=òì=ÉáåÉê=~åÇÉêÉå

nì~äáí®í=

ÇÉê=k~ÅÜÑê~ÖÉKÒ

ÄáäÇÉå=ÇáÉ=pé~åáÉê=ÇáÉ=ÇêáííJ

ëí®êâëíÉ=dêìééÉ=îçå=qçìêáëJ

íÉåK

Welche Aufgaben verfolgt

der Fomento del Turismo?

^äë=ÉêëíÉë=ëáåÇ=ïáê=áåíÉêå~íáçJ

Eduardo Gamero vor einem

echten Miró. Das Gemälde bildet das

Logo des Tourismusverbands

å~äÉë=mêÉëëÉòÉåíêìãK=táê=ÜÉä=J

ÑÉå=ìåÇ=ìåíÉêëíΩíòÉå=gçìê=å~=J

äáëíÉå= ÄÉá= áÜêÉå= oÉéçêí~ÖÉå

ΩÄÉê=ÇáÉ=fåëÉäI=ÄÉÖäÉáíÉå=ëáÉ

~ìÑ=tìåëÅÜI=çÇÉê=ëìÅÜÉå=ÇáÉ

lêíÉ=~ìëI=ÇáÉ=ÑΩê=ÇáÉ=àÉïÉáäá=J

ÖÉ=_ÉêáÅÜíÉêëí~ííìåÖ=ïáÅÜíáÖ

ëáåÇK=

wïÉáíÉåë= ÑΩÜêí= ÇÉê= qçìêáëJ

ãìëîÉêÄ~åÇ= t~åÇÉêìåÖÉå

ÇìêÅÜK=fããÉê=ÇçååÉêëí~Öë

ìåÇ= ëçååí~Öë= ëí~êíÉå= îçå

éêçÑÉëëáçåÉääÉå=t~åÇÉêÑΩÜJ

êÉêå= ÄÉÖäÉáíÉíÉ= dêìééÉå= áå

ÇáÉ=qê~ãìåí~å~K=pç=ïÉêÇÉå

rêä~ìÄÉêå=ÇáÉ=k~íìê=ìåÇ=ÇáÉ

ÜÉêêäáÅÜÉ=i~åÇëÅÜ~Ñí=ÇÉê=få=J

ëÉä= å®ÜÉêÖÉÄê~ÅÜíK=táê= ëáåÇ

fåÑçêã~íáçåëÄΩêç=ÑΩê=rêä~ìJ

ÄÉêI= åáÅÜí= òìäÉíòí= ~ìÑÖêìåÇ

ìåëÉêÉê= òÉåíê~äÉå= i~ÖÉ= ~ã

_çêåÉK=eáÉê=ÖáÄí=Éë=_êçëÅÜΩJ

êÉåI=h~êíÉå=ìåÇ=cäóÉêK

Die stete Verbesserung

aktueller Situationen ist

immer noch ein großes

Anliegen?

k~íΩêäáÅÜK= ^ääÉ= ÇêÉá= jçå~íÉ

îÉê~åëí~äíÉå=ïáê=Éáå=çÑÑÉåÉë

aáëâìëëáçåëÑçêìã=ÑΩê=_ΩêÖÉêK

eáÉê=ïÉêÇÉå=mêçÄäÉãÉ=~åÖÉJ

ëéêçÅÜÉåI=ìåÇ=Éë=ïáêÇ=å~ÅÜ

i∏ëìåÖÉå=ÖÉëìÅÜíK=a~ë=~ääÉë

ΩÄêáÖÉåë= ÑêÉá= îçå= àÉÖäáÅÜÉê

éçäáíáëÅÜÉê= dÉëáååìåÖK= táê

ïçääÉå=é~êíÉáìå~ÄÜ®åÖáÖ=ÇáëJ

âìíáÉêÉå=ìåÇ=wáÉäÉ=ÉêêÉáÅÜÉåK

Wie finanziert sich der

Fomento del Turismo?

^ìë=ÑêÉáïáääáÖÉå=péÉåÇÉåI=ÇáÉ

îçå=ìåëÉêÉå=jáíÖäáÉÇÉêå=áã

o~ÜãÉå=îçå=g~ÜêÉëÄÉáíê®ÖÉå

ÉåíêáÅÜíÉí= ïÉêÇÉåK= fã= jçJ

ãÉåí=Ü~ÄÉå=ïáê=êìåÇ=SMM=~âJ

íáîÉ=jáíÖäáÉÇÉêK=bë=ï~êÉå=ã~ä

ìã=ÇáÉ=OKMMMI=~ÄÉê=ÇáÉ=táêíJ

ëÅÜ~ÑíëâêáëÉ=Ü~í=~ìÅÜ=îçê=ìåJ

ëÉêÉã= sÉêÄ~åÇ= äÉáÇÉê= åáÅÜí

e~äí=ÖÉã~ÅÜíK=

Bleiben wir einen Moment

bei den Krisen.

Wie ist Ihre Einschätzung zur

aktuellen Situation an der

Playa de Palma und speziell

in Magaluf?

aáÉ=páíì~íáçå=áëí=ÉáåÉ=äçÖáëÅÜÉ

hçåëÉèìÉåò=~ìë=ÇÉã=sÉêÜ~äJ

íÉå=ÉáåÉê=wáÉäÖêìééÉI=ÑΩê=ÇáÉ

Ç~ë=^åÖÉÄçí=áå=ÇÉå=dÉÖÉåJ

ÇÉå=ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå=ïìêÇÉK=j~äJ

äçêÅ~= áëí= ëÉáí= àÉÜÉê= Éáå= wÉåJ

íêìã=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜëíÉê=hìä=J

íìêÉå= ìåÇ= jÉåëÅÜÉå= îÉêJ

ëÅÜáÉÇÉåëíÉê=ëçòá~äÉê=pÅÜáÅÜJ

íÉåK=a~êΩÄÉê=ÑêÉìÉå=ïáê=ìåëK

a~ë= wìë~ããÉåäÉÄÉåI= Ç~ë

jáíÉáå~åÇÉêI= Ü~í= åçÅÜ= åáÉ

mêçÄäÉãÉ=ÄÉêÉáíÉíK=gÉÇÉê=ëçää

ìåÇ=â~åå=~ìÑ=j~ääçêÅ~=å~ÅÜ

ëÉáåÉê=c~Åçå=ÖäΩÅâäáÅÜ=ïÉêJ

Marc Fischer

ÇÉåK= bë= Ç~êÑ= åìê= åáÅÜí= ëÉáåI

Ç~ëë=ÉáåÉ=dêìééÉ=ÉáåÉ=~åÇÉêÉ

dêìééÉ=êÉëéÉâíäçë=ÄÉÜ~åÇÉäíK

Genau das ist nun

geschehen...

j~ääçêÅ~=~äë=rêä~ìÄëòáÉä=ÄáÉJ

íÉí=Éáå=mêçÇìâí=~åK=bë=áëí=~ÄÉêI

ïáÉ= ÄÉá= àÉÇÉã= rêä~ìÄI= âÉáå

mêçÇìâí= ãáí= d~ê~åíáÉK= j~å

â~åå=ÇÉå=rêä~ìÄ=åáÅÜí=ÉáåJ

Ñ~ÅÜ= åÉÜãÉåI= ïáÉ= ÉáåÉå

pí~ìÄë~ìÖÉêI=ìåÇ=ÄÉá=káÅÜíJ

ÖÉÑ~ääÉå= òìêΩÅâÖÉÄÉå= çÇÉê

ìãí~ìëÅÜÉåK=fÅÜ=âÉååÉ=îáÉäÉ

c~ãáäáÉå= ~ìë= Ö~åò= bìêçé~I

ÇáÉ=ÑΩê=áÜêÉå=rêä~ìÄ=~ìÑ=j~äJ

äçêÅ~=ëÉÜê=ä~åÖÉ=ëé~êÉåK=aÉê

rêä~ìÄ=áëí=ÑΩê=àÉÇÉå=Éáå=ÄÉJ

ÇÉìíÉåÇÉê= tÉêíI= ìåÇ= ïáê

ãΩëëÉå=~ääÉë=Ç~ÑΩê=íìåI=ÇáÉJ

ëÉå= áåÇáîáÇìÉääÉå= tÉêí= áã

páååÉ= ÉáåÉë= àÉÇÉå= òì= ÉêÜ~äJ

íÉåK=

Was kann man

konkret tun?

báåÉ= ûåÇÉêìåÖ= â~åå= åìê

ÇìêÅÜ= Ç~ë= jáíÉáå~åÇÉê= îçå

mçäáíáâ=ìåÇ=råíÉêåÉÜãÉå=ÉêJ

ÑçäÖÉåK=bêëíÉ=dÉëéê®ÅÜÉ=Ü~=J

ÄÉå= ÄÉêÉáíë= ëí~ííÖÉÑìåÇÉåK

jÉá=åÉ=jÉáåìåÖ=áëíW=bë=ãΩëJ

ëÉå= p~åáÉêìåÖÉå= áååÉêÜ~äÄ

ÇÉê= eçíÉäë= ìåÇ= áÜêÉê= ^åÖÉJ

ÄçíÉ=ÉêÑçäÖÉåI=ìã=ÇáÉ=nì~äáJ

í®í=ÇÉë=mêçÇìâíÉë=òì=îÉêÄÉëJ

ëÉêåK=eçÅÜïÉêíáÖÉêÉ=rêä~ìÄë=J

ã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=ÑΩÜêÉå=òì=Éá=J

åÉê= ~åÇÉêÉå= nì~äáí®í= ÇÉê

k~ÅÜÑê~ÖÉK

Haben diese Verbesserungen

grundsätzlich mit mehr

Hotel-Sternen und damit

höheren Preisen zu tun?

^ìÑ=âÉáåÉå=c~ääK=nì~äáí®í=ÜÉá≈í

åáÅÜí=iìñìëK=nì~äáí®í=ÜÉá≈íI

áããÉê=ÉáåÉå=éÉêÑÉâíÉå=pÉêJ

appled~åòà®ÜêáÖ=

ÜçÜÉ=qçìêáëíÉåò~ÜäÉå

~ìÑ=j~ääçêÅ~=

ëáåÇ=ÉáåÉ=ríçéáÉKÒ

îáÅÉ=~åòìÄáÉíÉåI=ÇÉê=ÇÉã=àÉJ

ïÉáäáÖÉå=mêÉáë=ìåÇ=ÇÉå=éÉêJ

ë∏åäáÅÜÉå= ^åëéêΩÅÜÉå= ~å

ÉáåÉå= ÉêÜçäë~ãÉå= rêä~ìÄ

ÖÉêÉÅÜí= ïáêÇK= j~ääçêÅ~= áëí

ÉáåÉ=fåëÉä=ÑΩê=c~ãáäáÉå=ìåÇ

páåÖäÉëI= ÑΩê= ÇÉå= ÉáåÑ~ÅÜÉå

^êÄÉáíÉê=ìåÇ=ÇÉå=ëíìÇáÉêíÉå

mêçÑÉëëçêK=táê=ïΩåëÅÜÉå=ìåëI

Ç~ëë= àÉÇÉê= ëÉáåÉå= qê~ìã=J

ìêä~ìÄ=òìÑêáÉÇÉå=ìåÇ=çÜåÉ

pí∏êìåÖÉå=îÉêÄêáåÖíK

Was kann Mallorca tun,

um als Ganzjahresreiseziel

attraktiv zu werden?

d~åòà®ÜêáÖ=ÜçÜÉ=qçìêáëíÉåJ

ò~ÜäÉå= ~ìÑ= j~ääçêÅ~= ëáåÇ

ÉáåÉ= ríçéáÉK= a~ë= äáÉÖí= îçê

~ääÉã=Ç~ê~åI=Ç~ëë=îáÉäÉ=eçJ

íÉäëI=ÄÉòçÖÉå=~ìÑ=áÜêÉ=fåÑê~J

ëíêìâíìêI=Ö~ê=åáÅÜí=ÑΩê=ÉáåÉå

táåíÉê= ~ìëÖÉêΩëíÉí= ëáåÇK

j~ä=äçêÅ~=ãìëë=ëáÅÜ=ÜáåëáÅÜíJ

äáÅÜ=ÇÉê=kÉÄÉåë~áëçå=~ìÑ=ÄÉJ

ëíáããíÉ= ^åÖÉÄçíÉ= âçåòÉåJ

íêáÉêÉåI= ïáÉ= òìã= _ÉáëéáÉä

dçäÑI= o~ÇÑ~ÜêÉå= çÇÉê= t~åJ

ÇÉêåK=^ìÅÜ=âìäíìêÉääÉ=sÉê~åJ

ëí~äíìåÖÉå=â∏ååÉå=j~ääçêÅ~

~äë=oÉáëÉòáÉä=~ÄëÉáíë=ÇÉë=pçãJ

ãÉêë=~ííê~âíáî=ã~ÅÜÉåK=a~ë

ëáåÇ=hÉêåâçãéÉíÉåòÉåI=ãáí

ÇÉåÉå= ÇáÉ= fåëÉä= éìåâíÉå

â~ååK

Sie sagen also

„weniger ist mehr“?

g~K= j~ääçêÅ~= ïáêÇ= åáÉã~äë

d~åòà~ÜêÉëòáÉä= ãáí= ëí®åÇáÖ

ÜçÜÉå=qçìêáëíÉåò~ÜäÉåK=táê

Ü~ÄÉå=~ÄÉê=ÇáÉ=`Ü~åÅÉI=ÇáÉ

ëí~êâÉ=p~áëçå=òì=îÉêä®åÖÉêåI

ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=~ìÑ=~ÅÜí=çÇÉê

åÉìå= jçå~íÉK= aáÉ= êÉëíäáÅÜÉ

wÉáí= ãìëë= ÇÉå= eçíÉäáÉêë= ~äë

m~ìëÉ= ÉáåÑ~ÅÜ= òìÖÉëí~åÇÉå

ïÉêÇÉåK= a~åå= â∏ååÉå= ÇáÉ

_É=ëáíòÉê= êÉåçîáÉêÉå= ìåÇ= ë~J

åáÉêÉåK

Wer muss, Ihrer Meinung

nach, damit beginnen,

dieses Ziel zu erreichen:

Hotels, die öffnen, oder

Airlines, die Gäste bringen?

tÉÇÉê= åçÅÜK= kçíïÉåÇáÖ= áëí

ÉáåÉ= ^êí= píêìâíìêé~âíI= ÇÉå

mçäáíáâI= råíÉêåÉÜãÉå= ìåÇ

sÉêÄ®åÇÉ=ëÅÜäáÉ≈ÉåI=ìã=ÖÉJ

ãÉáåë~ã= å~ÅÜ= `Ü~åÅÉå= òì

ëìÅÜÉåK= táê= Äê~ìÅÜÉå= ÇáÉ

ÉáåÉI=ÖÉåá~äÉ=fÇÉÉK=a~åå=ïÉêJ

ÇÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=^åÖÉÄçíÉ=~å=råJ

íÉêâΩåÑíÉåI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ÇáÉ

m~ëë~ÖáÉêò~ÜäÉåI= ~ìíçã~J

íáëÅÜ=ëíÉáÖÉêåK=råÇ=ÇáÉ=oÉÖáÉJ

êìåÖ=áëí=ÖÉÑçêÇÉêíI=dÉäÇÉê=ÑΩê

ÇáÉëÉë=máäçíéêçàÉâíI=ïÉåå=Éë

ÇÉåå=Ç~=áëíI=ÄÉêÉáíòìëíÉääÉåK=

Wie sehen Sie die Zukunft

Mallorcas?

fÅÜ=Äáå=j~ääçêèìáåÉê=ìåÇ=Ü~=J

ÄÉ=ÇáÉ=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=fåëÉä

ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜ=ìåÇ=íçìêáëíáëÅÜ

Ü~ìíå~Ü= ãáíÉêäÉÄíK= jÉáåÉ

applej~ääçêÅ~=ïáêÇ=

áå=ÇÉå=âçããÉåÇÉå=

g~ÜêÉå=ÉáåÉå=

båíïáÅâäìåÖëéêçòÉëë

ÇìêÅÜä~ìÑÉåI=ÇÉê=ãáí

ÇÉãàÉåáÖÉå=~å=

ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=

`∑íÉ=ÇÛ^òìêI=çÇÉê=

~å=ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=

oáîáÉê~=îÉêÖäÉáÅÜÄ~ê=áëíKÒ

dêç≈ÉäíÉêå= ëáåÇ= ~ìëÖÉï~åJ

ÇÉêíI=ïÉáä=j~ääçêÅ~=~êã=ï~êK

a~åâ=ÇÉë=qçìêáëãìë=Ü~í=ëáÅÜ

ÇáÉ= páíì~íáçå= ÖêìåÇäÉÖÉåÇ

ÖÉ®åÇÉêíK= a~ë= ÜÉìíáÖÉ= j~äJ

äçêÅ~=îÉêÉáåí=~ääÉ=aáåÖÉI=ïÉäJ

ÅÜÉ=ÇáÉ=fåëÉä=òìã=ëÅÜ∏åëíÉå

oÉáëÉòáÉä= ÇÉë= jáííÉäãÉÉêÉë

ã~ÅÜÉå= â∏ååÉåK= a~òì= ÄÉJ

Ç~êÑ=Éë=~ääÉêÇáåÖë=åçÅÜ=ÉáåáJ

ÖÉê=sÉêÄÉëëÉêìåÖÉåK=j~ääçêÅ~

ïáêÇ=áå=ÇÉå=âçããÉåÇÉå=g~ÜJ

êÉå=ÉáåÉå=båíïáÅâäìåÖëéêçJ

òÉëë= ÇìêÅÜä~ìÑÉåI= ÇÉê= ãáí

ÇÉãàÉåáÖÉå=~å=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáJ

ëÅÜÉå= `∑íÉ= ÇÛ^òìêI= çÇÉê= ~å

ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=oáîáÉê~=îÉêJ

ÖäÉáÅÜÄ~ê=áëíK=

j~êÅ=cáëÅÜÉê


14

INSELBLICK

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

GALERÍA DE CAS CONCOS

ART CONTEMPORANI | MALLORCA

LEUTE, LEUTE! – GESTERN & HEUTE

cΩê=^ìÑêÉÖìåÖ=Ü~í=båÇÉ=gìäá=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜJâ~í~ä~åáëÅÜÉ

pÅÜ~ìëéáÉäÉê=a~åáÉä=_êΩÜä ~ìÑ=ÇÉê=mä~ò~=îçå=iäìÅ=ã~àçê=ÖÉJ

ëçêÖíK=açêí=ÄÉëìÅÜíÉ=ÇÉê=PSJà®ÜêáÖÉ=áåíÉêå~íáçå~äÉ=cáäãëí~ê

EłdççÇ=ÄóÉI=iÉåáåappleI=łoìëÜappleF=áã=wìÖÉ=ëÉáåÉë=j~ääçêÅ~JrêJ

ä~ìÄÉë=Éáå=`~Ѩ=ìåÇ ïìêÇÉ=~ìÑ=^åÜáÉÄ=îçå=ãÉÜêÉêÉå=ÉáåJ

ÜÉáãáëÅÜÉå=_~êÖ®ëíÉå=Éêâ~ååíI=ÇáÉ=_êΩÜä=ëçÑçêí=ìã=Éáå

^ìíçÖê~ãã=Ä~íÉåK=aÉê=áå=_~êÅÉäçå~=ÖÉÄçêÉåÉ=pçÜå=ÇÉë

ÇÉìíëÅÜÉå= qsJoÉÖáëëÉìêë= e~ååç= _êΩÜä å~Üã= ÇÉå= ìå=J

Éêï~êíÉíÉå=ł^åëíìêãapple=ëÉáåÉê=ã~ääçêèìáåáëÅÜÉå=c~åë=àÉÇçÅÜ

ãáí=dÉä~ëëÉåÜÉáí=ìåÇ=éçëáÉêíÉ=ÑêÉìåÇäáÅÜ=ìåÇ=ÖÉÇìäÇáÖ=ÑΩê=ò~ÜäJ

êÉáÅÜÉ=pÉäÑáÉë=ìåÇ=dêìééÉå~ìÑå~ÜãÉåK==

Zeitgenössische Kunst auf dem Lande, in Cas Concos

liebevoll

DAS KUHDORF DES GUTEN GESCHMACKS

genannt

Lieben Sie moderne Kunst in altem Gemäuer?

Dann sind Sie in unserer Galerie im ältesten Haus im

Herzen von Cas Concos richtig. Andere gehen in die Stadt,

wir weg von der Hektik aufs Land.

Besuchen Sie unsere Galerie in Cas Concos.

j~ääçêÅ~ë=ïçÜä=ÄÉêΩÜãíÉëíÉê=fããçÄáäáÉåã~âäÉêI=j~ííÜá~ë=hΩÜåI=ïáää=ïáÉJ

ÇÉê=îçêë=pí~åÇÉë~ãíK=k~ÅÜ=_ÉêáÅÜíÉå=ÇÉë=ëé~åáëÅÜÉå=_çìäÉ=î~êÇã~Ö~òáåë

łeçä~apple=ëçääÉå=ëáÅÜ=ÇÉê=aÉìíëÅÜÉ=ìåÇ=ëÉáåÉ=cêÉìåÇáåI=ÇáÉ=ëé~åáëÅÜÉ

pÜçïâΩåëíäÉêáå=kçêã~=aìî~äI=åçÅÜ=ÇáÉëÉë=g~Üê=~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä=Ç~ë=g~ïçêí

ÖÉÄÉåK=cΩê=hΩÜåI=ÇÉê=ãáí=kçêã~=aìî~ä=ÄÉêÉáíë=ëÉáí=OMNM=çÑÑáòáÉää=òìJ

ë~ããÉåäÉÄíI=ï®êÉ=ÇáÉ=qê~ììåÖ=ÇÉê=òïÉáíÉ=bÜÉëÅÜäì≈K=råâä~ê=áëí=~ääÉêJ

ÇáåÖë=åçÅÜI=ïç=ÇáÉ=eçÅÜòÉáíëòÉêÉãçåáÉ=ëí~ííÑáåÇÉå=ïáêÇK=hΩÜå=ÄÉëáíòí

ÇáÉ=âäÉáåÉ=fåëÉä=q~Öçã~Öç=îçê=fÄáò~I=~ìÑ=ÇÉê=ÄÉêÉáíë=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=qsJ

i~Çó=p~ÄáåÉ=`Üêáëíá~åëÉå ÜÉáê~íÉíÉK=tÉÖÉå=ëÉáåÉå=mä®åÉå=òìã=_~ì

ÉáåÉë=_É~ÅÜÅäìÄë=~ìÑ=q~Öçã~Öç=ãìëë=ëáÅÜ=hΩÜå=àÉÇçÅÜ=ÇÉãå®ÅÜëí=Éêëí

Éáåã~ä=îçê=dÉêáÅÜí=îÉê~åíïçêíÉåK

aÉê=åÉìÉ=ëé~åáëÅÜÉ=h∏åáÖI=cÉäáéÉ=sK ïáää=òìë~ããÉå=ãáí=ëÉáåÉê=cê~ì=mêáåòÉëëáå=iÉíáòá~

åìå=ÇçÅÜ=Éáå=é~~ê=q~ÖÉ=rêä~ìÄ=~ìÑ=j~ääçêÅ~=ã~ÅÜÉåK=a~ë=ëé~åáëÅÜÉ=h∏åáÖëÜ~ìë=ÄÉëí®J

íáÖíÉ=ÇÉå=_ÉëìÅÜ=ÇÉê=oçó~äë=~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä=ÑΩê=^åÑ~åÖ=^ìÖìëíK=a~ãáí=Ü®äí=ëáÅÜ=ÇáÉ=qê~Çáíáçå

ÇÉê=â∏åáÖäáÅÜÉå=pçããÉê=ÑÉêáÉå=~ìÑ=j~ääçêÅ~=åìå=ÇçÅÜ=~ìÑêÉÅÜíK=k~ÅÜ=ÇÉã=oΩÅâíêáíí=îçå

cÉäáéÉë=s~íÉê=îçê=ïÉåáÖÉå=tçÅÜÉåI=bñJh∏åáÖ=gì~å=`~êäçë=fKI=ÇÉê=ãáí=ëÉáåÉê=cê~ì=pçÑá~

à~ÜêòÉÜåíÉä~åÖ=áã=j~=êáîÉåíJm~ä~ëí=îçå=m~äã~=ÇÉå=pçããÉêìêä~ìÄ=îÉêÄê~ÅÜíÉI=Ü~ííÉå

ëé~åáëÅÜÉ=jÉÇáÉå=ÄÉêáÅÜíÉíI=Ç~ëë=Ç~ë=åÉìÉ=ëé~åáëÅÜÉ=h∏åáÖëé~~ê=åáÅÜí=ãÉÜê=~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä

áÜêÉ=cÉêáÉå=îÉêÄêáåÖÉå=ïçääíÉK

Hier, im ältesten Haus von Cas Concos – zuvor 8 Jahre in

Palma – präsentiert die GALERÍA DE CAS CONCOS - ART

CONTEMPORANI seit März 2010 zeitgenössische abstrakte

Malerei. Die alten Strukturen des Ge bäudes bilden einen

spannenden Rahmen zur modernen Kunst. Auf 200 qm

werden Werke nationaler und inter nationaler Künstler im

großzügigen Entrée und 3 weiteren Räumen ausgestellt.

Im romantischen Patio finden Skulpturen für den Außenbereich

ihren Platz.

GALERÍA DE CAS CONCOS

C/. Metge Obrador 3

07208 Cas Concos

Tel: +34 971 842288

Fax: +34 971 839603

www.galeria-mallorca.eu

Öffnungszeiten:

Dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags

von 10 bis 14 Uhr, nachmittags von 18 bis 20 Uhr,

sonntags von 11 bis 14 Uhr

i~ÅÜÉåI=páåÖÉå=ìåÇ=

q~åòÉå=áã=wìÖ=å~ÅÜ=pµääÉê=

Berühmte Mallorca-Eisenbahn wird im

August als Musical in Palma aufgeführt

b

ë=ïáêÇ=Ç~ë=jìëáâJbîÉåí=ÇÉë=g~ÜJ

êÉë= ~ìÑ= j~ääçêÅ~= ïÉêÇÉåW= łbä

qêÉå= ÇÉ= pµääÉêappleI= ÇÉê= wìÖ= å~ÅÜ

pµääÉêI=ÑÉáÉêí=~ã=TK=^ìÖìëí=~äë=jìëáÅ~ä

ëÉáåÉ=mêÉãáÉêÉK=wìëÅÜ~ìÉê=ÇΩêÑÉå=ëáÅÜ

àÉíòí=ëÅÜçå=~ìÑ=ÉáåÉ=ìåíÉêÜ~äíë~ãÉ=jáJ

ëÅÜìåÖ= ~ìë= hçã∏ÇáÉI= içîÉJpíçêóI

jìëáâ=ìåÇ=q~åò=ÖÉÑ~ëëí=ã~ÅÜÉåK==łaÉê

wìÖ=å~ÅÜ=pµääÉêapple=ÄÉëÅÜêÉáÄí=ÇáÉ=oÉáëÉ

ÉáåÉê=àìåÖÉå=aÉìíëÅÜÉåI=ÇáÉ=~ìÑ=ÇÉê

pìÅÜÉ= å~ÅÜ= áÜêÉê= Öêç≈Éå= iáÉÄÉ= ÉáåÉ

~ÄÉåíÉìÉêäáÅÜÉ= c~Üêí= áã= wìÖ= å~ÅÜ

pµääÉê=ìåíÉêåáããíK=a~ë=jìëáÅ~äI=Ç~ë

~ìÑ=j~ääçêÅ~=áå=ÖäÉáÅÜ=ÇêÉá=péê~ÅÜÉå

EaÉìíëÅÜI=pé~åáëÅÜI=båÖäáëÅÜF=~ìÑÖÉJ

ÑΩÜêí=ïáêÇI=áëí=ÇáÉ=fÇÉÉ=ÇÉë=ëÉáí=OMMP=~ìÑ

j~ääçêÅ~=äÉÄÉåÇÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=ÉããóJ

åçãáåáÉêíÉå=hçã=éçåáëíÉå=hä~ìë=eáäJ

äÉÄêÉÅÜíK= pÉáåÉ= iáÉÄÉ= òìê= fåëÉä= ìåÇ

ëÉáå=Öêç≈Éë=fåíÉêÉëëÉ=~å=ÇÉå=ÜáÉê=äÉJ

ÄÉåÇÉå=jÉåëÅÜÉå=ìåÇ=ÇÉêÉå=hìäíìJ

êÉå=ìåÇ=péê~ÅÜÉå=áåëéáêáÉêíÉå=áÜå=òì

ÇáÉëÉê= ãáí= ò~ÜäêÉáÅÜÉå= jìëáâJ= ìåÇ

q~åòÉáåä~ÖÉå= ÖÉëéáÅâíÉå= iáÉÄÉåë=J

âçã∏ÇáÉK=a~ÄÉá=ÜÉê~ìë=â~ã=Éáå=ïáíòáJ

ÖÉëI= ëÅÜåÉääÉë= ìåÇ= ìåíÉêÜ~äíë~ãÉë

jì=ëáÅ~ä=ãáí=îáÉä=^ìÖÉåòïáåâÉêJ`Ü~ê=J

ãÉI= áå= ÇÉã= ëáÅÜ= ~ääÉ= j~ääçêÅ~JiáÉÄ=J

Ü~ÄÉê=ïáÉÇÉêÑáåÇÉå=Ó=ÉÖ~ä=çÄ=~äë=oÉ=J

ëáÇÉåíÉå=çÇÉê=_ÉëìÅÜÉêK

Das Musical „Der Zug nach Sóller“

wird vom 7. bis einschl. 30. August

im Kino „Sala Augusta“ an der Plaza

Espanya von Palma (in unmittelbarer

Nähe vom Bahnhof der Sóller-Zug -

verbindung) aufgeführt. Die Vorstellungen

finden je nach Sprache um

jeweils 18 oder 21 Uhr statt.

Preise: 35 Euro Erwachsene, Kinder

(bis 15 Jahren) 29 Euro. Genaue Infos

zu den Vorstellungszeiten im Internet

unter www.eltrendesoller.com.


KLEIN Praktisch und wirtschaftlich

LAND ROVER Evoque

VOLKSWAGEN Tiguan

FIAT 500

Ab 69

pro Tag

AUDI A1Sportback

Ab 59

pro Tag

PEUGEOT 207 cc

Ab 19

pro Tag

Ab 24

pro Tag

Ab 49

pro Tag

Profitieren Sie von dieser Aktion!

Geben Sie diesen Code auf unserer Webseite ein und Sie erhalten direkte und exklusive Rabatte! MEDIENOK

KLEIN Praktisch und wirtschaftlich

Renault Clio IV TCE

90 cv 5 p.

Expresion + Pack

GPS, Schlüsselkarte,

Klimaautomatik

10.700 *

CABRIOLETS Glamourös

Volkswagen Beetle Cabrio

1.6 TDI 105 cv

Design

Felgen 17 Zoll, Bluetooth

20.900 *

Peugeot 208 1.2

VTI 82 cv 5 p.

Active

Touchscreen, Bluetooth,

Tempomat

9.700 *

* Der Preis beinhaltet einen speziellen Rabatt bei einer Finanzierung mit OK Cars, mindestens 80% des Fahrzeugwertes. Finanzierungsquote errechnet bei einer Anzahlung von 20%. Unsere Fahrzeuge sind komplett geprüft und beinhalten die Herstellergarantie. Das Angebot ist gültig unter Vorbehalt typographischer

Fehler oder bei Ende des Lagerbestandes. Bilder nicht vertragsbindend. Wir bieten die größte Flotte der Balearen und sind ansässig auf Mallorca, Menorca und Ibiza.

ZENTRUM SON OMS

Camí Son Fangós S/N

Pol. Son Oms

07610 Palma de Mallorca

IM HAFEN VON PALMA

Gegenüber der Estación marítima

Nº 2 07015

Palma de Mallorca

Neue zentrum!

ZENTRUM LEVANTE

Cami fondo s/n

Poligono de Levante (Ikea)

07007 Palma de Mallorca


16

LIFESTYLE

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

DAS RESTAURANT DES MONATS

DIOS! – DIESER EMILIO

Leidenschaftliche Cross-over Küche mitten in Palmas Altstadt

Nìê= Éáå= é~~ê

pÅÜêáííÉ=îçå=ÇÉê

íìêÄìäÉåíÉå= báåâ~ìÑëãÉáäÉ

g~áãÉ=fff=ÉåíÑÉêåí=äáÉÖí=ÇáÉ=êìJ

ÜáÖÉ=`~ääÉ=`çåÅÉéÅáµåK=açêí

áã=e~ìë=kìããÉê=V=ÖáÄí=Éë=ëÉáí

òïÉáÉáåÜ~äÄ= g~ÜêÉå= Ç~ë= oÉJ

ëí~ìê~åí=îçå=bãáäáçI=òìêΩÅâJ

Ü~äíÉåÇ= ÉÇÉä= ÜáåíÉê= Öêç≈Éå

dä~ëëÅÜÉáÄÉåI= ãçÇÉêå= ìåÇ

ëíáäîçää= ÉáåÖÉêáÅÜíÉíK= bãáäáçI

ÇÉê= äÉáÇÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= hçÅÜ

ìåÇ= d~ëíÖÉÄÉê= Ó bãáäáçI= ÇÉê

ÖÉå~ìëç=äÉáÇÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜ=îçå

ëÉáåÉã= ÄáëÜÉêáÖÉåI= ëÉÜê= ÄÉJ

ïÉÖíÉå=iÉÄÉå=Éêò®Üäí=ÓbãáäáçI

ÇÉê=Éë=ÖÉëÅÜ~ÑÑí=Ü~íI=~ëá~íáëÅÜJ

ãÉñáâ~åáëÅÜJÄê~ëáäá~åáëÅÜÉë

`êçëëJçîÉê=å~ÅÜ=j~ääçêÅ~=òì

ÄêáåÖÉåK

dÉÄçêÉå=ïìêÇÉ=Éê=áå=jÉñáÅçK

báåÉå=cáëÅÜ=éÉêÑÉâí=òì=ëÅÜåÉáJ

ÇÉåI=Ü~í=Éê=áå=g~é~å=ÖÉäÉêåíK

a~å~ÅÜ=áå=^ãÉêáâ~=Ç~ë=ÉêëíÉ

j~ä= ~äë= hçÅÜ= ÖÉ~êÄÉáíÉíI= áå

mÜáä~ÇÉäéÜá~K= sçå= Ççêí= ~ìë

ÖáåÖ=Éë=ΩÄÉê=ÇÉå=Öêç≈Éå=qÉáÅÜ

å~ÅÜ= pé~åáÉåI= òìÉêëí= å~ÅÜ

j~ÇêáÇK=ł^ÄÉê= Ç~= Ü~í= Éë= ÖÉJ

ëíìåâÉåI=áÅÜ=ïçääíÉ=ìåÄÉÇáåÖí

~åë=jÉÉêKapple=Éêò®Üäí=bãáäáç=~ìë

ÇáÉëÉê= wÉáíK= §ÄÉê= _~êÅÉäçå~

ìåÇ= j~êÄÉää~= â~ã= Éê= Ç~åå

äÉíòíÉåÇäáÅÜ= å~ÅÜ= j~ääçêÅ~I

ïç= Éê= Ó= å~ÅÜ= ÉáåÉê= âäÉáåÉå

^ìëòÉáí= áå=qìåÉëáÉåI= ÇÉê= m~J

éáÉêÉ=ïÉÖÉå=Ó=ëÉëëÜ~Ñí=ÖÉïçêJ

ÇÉå=áëíK=

gang mit Bauch, Geschmack

und Nahrung pflegt, der beim

Essen das Beste auswählt,

unter Berücksichtigung der

Gesundheit und der Sittlichkeit

EïáâáéÉÇá~FK= aÉã= ëáÅÜ= ÇáÉ

cêÉìÇÉ=~å=ÑêáëÅÜÉê=t~êÉI=~ã

hçÅÜÉå= ìåÇ= ~å= ÇÉê=sÉêéÑäÉJ

ÖìåÖ=ëÉáåÉê=d®ëíÉ=áã=dÉëáÅÜí

ïáÇÉêëéáÉÖÉäíK= bãáäáç= ä~ÅÜí

ÖÉêåÉ=ìåÇ=îáÉäI=ìåÇ=ëÉáå=~ÄëçJ

äìíÉë=iáÉÄäáåÖëïçêí=áëí=Łaáçë>Ú=

ł^å=p~äò=ÄÉåìíòÉ=áÅÜ=åìê=Ç~ë

jÉÉêë~äò= Új~äÇçåÛ= îçå= ÇÉê

lëíâΩëíÉ=båÖä~åÇëK=aáçë>=t~ë

ÑΩê=Éáå=p~äò>apple=ë~Öí=bãáäáçI=łaáÉJ

ëÉë=p~äò=Ü~í=éÉêÑÉâíÉ=cäçÅâÉåKapple=

łaÉê=ÑêáëÅÜÉ=cáëÅÜ=ïáêÇ=ÄÉá=ìåë

áã=pçããÉê=ãçêÖÉåë=áå=báëJ

ï~ëëÉê= ÖÉëÅÜåáííÉåI= ïÉáä= Éë

í~ÖëΩÄÉê=ëÅÜçå=òì=ï~êã=áëíKapple

ë~Öí=bãáäáçI=łaáçë>=aÉê=Ñ~åí~ë=J

íáëÅÜÉ=cáëÅÜ=Ç~åâí=Éë=ìåë>apple

tÉääÉåÄÉïÉÖìåÖÉå=

ÇÉë=jÉÉêÉë

_Éá=áÜã=òì=d~ëí=òì=ëÉáå=ÜÉá≈í

~ìÅÜI=ëáÅÜ=~ìÑ=bãáäáç=Éáåòì=J

ä~ëëÉåK=bë=ÖáÄí=òï~ê=ÉáåÉ=âäÉáåÉ

h~êíÉI=~ìë=ÇÉê=ã~å=íÜÉçêÉíáëÅÜ

~ìëëìÅÜÉå= â∏ååíÉÁ~ÄÉê= àÉ=J

ÇÉê=áëí=Öìí=Ç~ãáí=ÄÉê~íÉåI=Ç~ë

^åÖÉÄçíI=Éê=ëÉäÄÉê=ï®ÜäÉ=ÖÉêåÉ

ÇáÉ=ÉáåòÉäåÉå=d®åÖÉ=~ìëI=~åJ

òìåÉÜãÉåK=k~ÅÜ=ÉáåÉê=âìêòÉå

^ÄÑê~ÖÉ=å~ÅÜ=ÉîÉåíìÉääÉå=^ÄJ

åÉáÖìåÖÉå= çÇÉê= ^ääÉêÖáÉå

â~åå= ã~å= ëáÅÜÉê= ëÉáåI= Ç~ëë

âäÉáåÉ= ìåÇ= â∏ëíäáÅÜÉ= hìåëíJ

ïÉêâÉ= îçå= ~Äëçäìí= ÑêáëÅÜÉê

nì~äáí®í=~ìÑ=ÇÉå=qáëÅÜ=âçãJ

ãÉåK=aÉê=i~ÅÜë=~ìÑ=ÇÉê=cáëÅÜJ

p~äò=~ìë=båÖä~åÇ=ìåÇ

cáëÅÜ=áå=báëï~ëëÉê

sáÉäÉ= ÉêáååÉêå= ëáÅÜ= åçÅÜ= ~å

ëÉáåÉ=^åÑ~åÖëòÉáí=îçê=NM=g~ÜJ

êÉå= áå= bë= jçäáå~êI= ïç= Éê= ~äë

hçÅÜ=ÄÉÖ~ååI=Ä~äÇ=~ÄÉê=ëÅÜçå

ãáí= ÉáåÉã= pí~êíâ~éáí~ä= îçå

PMMIJ= bìêç= Ç~ë= oÉëí~ìê~åí

ΩÄÉêå~ÜãI=ïÉáä=ÇáÉ=_ÉëáíòÉêáå

ÉáåÑ~ÅÜ= åáÅÜí= ãÉÜê= ~ìÑJ

í~ìÅÜíÉK=dçíí=ëÉá=a~åâ=Ö~Ä=Éë

ëÅÜçå=~ã=ÉêëíÉå=^ÄÉåÇ=ÉáåÉå

ëÉÜê=ÄÉëíÉääÑêÉìÇáÖÉå=d~ëíI=ÇÉê

áÜã=ÇáÉ=Ö~åòÉ=wÉáí=ΩÄÉê=ÉêÜ~äJ

íÉå=ÄäáÉÄ=ìåÇ=~ìÅÜ=ÜÉìíÉ=åçÅÜ

pí~ããâìåÇÉ=áå=ëÉáåÉê=ÚfååçJ

Ä~ê=bãáäáçÛ=áëíK=pç=å~Üã=bãáJ

äáçë=h~êêáÉêÉ=~äë=d~ëíêçåçã=~ìÑ

j~ääçêÅ~=ëÉáåÉå=i~ìÑK

eÉìíÉ= âÉååÉå= áÜå= îáÉäÉ= ÇÉê

~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä=~åë®ëëáÖÉå=dÉJ

åáÉ≈Éê= ìåÇ= cÉáåëÅÜãÉÅâÉêK

j~å= â∏ååíÉ= bãáäáç= ~äë= d~ë=J

íêçëçéÜÉå=ÄÉòÉáÅÜåÉåI=ÉáåÉåI

der einen lustbetonten Um-


LIFESTYLE

AUSGABE 15 | AUGUST 2014 17

Fisch-Carpaccio

Varation

Å~êé~ÅÅáçJs~êá~íáçå=ïáêÇ=òK_K

îçå=áÜã=äáÉÄÉîçää=ÇÉê=wÉáÅÜJ

åìåÖ=å~ÅÜ=~ìÑ=ÇÉå=qÉääÉê=ÖÉJ

äÉÖíI= ï~ë= ÇáÉ= tÉääÉåÄÉïÉJ

ÖìåÖ=ÇÉë=jÉÉêÉë=å~ÅÜ~ÜãíK

aáçë>= a~ë= ^ìÖÉ= áëëí= ÉÄÉå

~ìÅÜ= ãáíK= rãïÉêÑÉåÇ= ìåÇ

ëÉÜê=ÉãéÑÉÜäÉåëïÉêí=áëí=~ìÅÜ

ÇáÉ= `ÉîáÅÜÉ= ÇÉ= i~åÖçëíáåçI

Éáå=d~ìãÉåëÅÜã~ìëK=pç=ïáÉ

ÇÉê=âìêò=~åÖÉÄê~íÉåÉ=qÜìåJ

ÑáëÅÜI=ÇΩåå=ÖÉëÅÜåáííÉåI=ãáí

áå= ÖêçÄ= ÖÉã~ÜäÉåÉã= j~åJ

ÇÉäãÉÜä=ÖÉëÅÜïÉåâíÉå=wìÅJ

ÅÜáåáJkìÇÉäå= ~äë= _Éáä~ÖÉK

pÉÜê=ÑÉáåK

bãáäáç= Äê~ìÅÜí= âÉáåÉ= tÉêJ

ÄìåÖI= åìê= ÇìêÅÜ= jìåÇéêç=J

é~Ö~åÇ~=Ü~í=Éê=áããÉê=îçääÉë

e~ìëK=aÉëÜ~äÄ=ÑΩê=~ÄÉåÇë=ìåJ

ÄÉÇáåÖí=êÉëÉêîáÉêÉåK=jáíí~ÖëI

ÖÉê~ÇÉ=àÉíòí=áã=pçããÉêI=â~åå

ã~å=Éë=~ìÅÜ=çÜåÉ=îÉêëìÅÜÉåK

råÇ= ÉáåÉå= äÉáÅÜíÉåI= ~ÄÉê

ÉåÉêÖáÉëéÉåÇÉåÇÉå=iìåÅÜ=

ä~=`ÜÉÑ=ÖÉåáÉ≈ÉåK

Innobar Emilio

Calle Concepcion, 9

07012 Palma

Tel. 657 50 72 94

info@emilioinnobar.com

Sonntags Ruhetag

bääÉå=kÉìëÉ

Ceviche de Langostinos


Das Red Rubber Duck

ist die neue Kultadresse in Paguera,

es ist ein Mischkonzept zwischen einem

Restaurant und einer Cocktailbar.

Wo man neben dem tollen Meerblick

die amerikanisch-mexikanische Küche

genießen und den Abend bei erfrischenden

Cocktails ausklingen lassen kann.

Melonenspritz – der neue Trendcocktail Mallorca´s

Zum Sommer 2014 hat der Geschäftsführer und Barprofi Sascha Thielen

etwas ganz besonders kreiert. Er wird jetzt schon als Kultcocktail in der Bar

gehandelt und löst den bekannten Hugo und Aperol Spritz ab.

Vegetarische Enchilada

Unser Küchenchef Michael Bitomsky legt großen Wert auf absolute Frische.

Nicht nur Fleischliebhaber, sondern auch Vegetarier kommen im Red Rubber Duck

auf ihre Kosten.

Frisches knackiges Gemüse kombiniert mit viel Liebe ergeben die perfekte Mischung.

Hickory Smoke Burger

Die Betreiber der kultigen Beachbar haben sich auch für alle Burgerfans etwas ganz Besonderes

einfallen lassen. Nicht nur das der Burger wie alle anderen aus 100 % frischem und reinstem

Rinder hack besteht, wird dieser als Besonderheit vor deinen Augen geräuchert. Neben dem

Flotten Dreier zählt der Hickory Smoke Burger zu den besonderen Burgern des Hauses.

Die hauseignen Gewürzmischungen verleihen allen Burgern den unverwechselbaren Geschmack.

Mehr Infos und aktuelle Veranstaltungen unter: www.redrubberduck-mallorca.com oder auf Facebook: Red Rubber Duck Mallorca – Like us!

Um Reservierung wird gebeten!

Red Rubber Duck Group S.L. | Geschäftsführer: Sascha Thielen | Carrer Ratoli 3 C | ES-07160 Paguera

Tel: +34 971 687 881 | Mobil: +34 627 548 553 | Email: info@redrubberduck-mallorca.com


AUSGABE 15 | AUGUST 2014 19

LIFESTYLE

KOCHEN WIE DIE MALLORQUINER

J&A Photos J&A Photos

ZUTATEN

Für 4 Personen

6 rote gebackene Paprika

4 Kartoffeln

1 Goldmakrele

in Scheiben geschnitten

(2 Scheiben pro Person)

1 Glas Weißwein

Olivenöl

Salz

Knoblauch und Petersilie

SUMMER ON THE ROCKS

Llampuga amb pebres

Regionale Köstlichkeiten & Spezialitäten

zubereitet von Joana Font

b

åÇÉ=^ìÖìëí=ÇçååÉêí

ìåÇ=Ääáíòí=Éë=îáÉäÉêJ

çêíë= ~ìÑ= j~ääçêÅ~K

cΩê=îáÉäÉ=^åÖäÉê=ìåÇ=cêÉáJ

òÉáíÑáëÅÜÉê= áëí= Ç~ë= Éáå= ìåJ

íêΩÖäáÅÜÉë=pí~êíòÉáÅÜÉå=ÑΩê

ÇáÉ= g~ÖÇ= å~ÅÜ= ÇÉê= łiä~ãJ

éìÖ~appleI=ÇÉê=dçäÇã~âêÉäÉK=páÉ

áëí= áã= sçäâëãìåÇ= ~ìÅÜ

ìåíÉê=ÇÉã=k~ãÉå=dÉïáíJ

íÉêÑáëÅÜ= ÄÉâ~ååíI= Ç~= ëáÉ

ãÉáëí=ÄÉá=ÄÉï∏äâíÉå=eáãJ

ãÉä=~ìë=ÇÉå=íáÉÑÉêÉå=bÅâÉå

ÇÉë= jÉÉêÉë= å~ÅÜ= çÄÉå

ëíÉáÖí= ìåÇ= Ç~åå= ÖÉ~åÖÉäí

ïÉêÇÉå=â~ååK==

Pomada

^

aáÉ=dçäÇã~âêÉäÉ=â~åå=~ìÑ

îáÉäÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= ^êíÉå

ëÉêîáÉêí=ïÉêÇÉåI=çÄ=ÑêáííáÉêíI

ã~êáåáÉêí= çÇÉê= ÖÉÄê~íÉåK

jÉáåÉ= äáÉÄëíÉ= iä~ãéìÖ~J

s~êá~åíÉ=áëí=òìë~ããÉå=ãáí

m~éêáâ~K

wìÄÉêÉáíìåÖ

wìÉêëí=ÇáÉ=h~êíçÑÑÉäå=ëÅÜ®J

äÉåI=áå=pÅÜÉáÄÉå=ëÅÜåÉáÇÉå

ìåÇ= áå= ÇÉê= mÑ~ååÉ= äÉáÅÜí

ÑêáííáÉêÉåK= få= ÉáåÉê= Öêç≈Éå

qçåëÅÜ~äÉ=Ç~åå=ÇáÉ=h~êíçÑJ

ÑÉäëÅÜÉáÄÉå= ~ìÑëÅÜáÅÜíÉåK

a~êΩÄÉê= ÇáÉ= dçäÇã~âêÉJ

äÉåJpÅÜÉáÄÉå= ÖÉÄÉå= ìåÇ

ãáí=p~äò=ïΩêòÉåK=^åëÅÜäáÉJ

≈ÉåÇ= ÇáÉ= òì= píêÉáÑÉå= ÖÉJ

ëÅÜåáííÉåÉå= áã= _~ÅâçÑÉå

ÖÉÖ~êíÉå=m~éêáâ~=äÉÖÉåK=a~ë

d~åòÉ= ãáí= tÉá≈ïÉáå= ìåÇ

läáîÉå∏ä= ΩÄÉêÖáÉ≈ÉåK= få

ÇÉå=îçêÖÉÜÉáòíÉå=lÑÉå=Éí=J

ï~= NRJOM= jáåìíÉå= Ö~êÉåK

hìêò=îçê=båÇÉ=ÇÉå=ÑÉáå=ÖÉJ

ëÅÜåáííÉåÉå=håçÄä~ìÅÜ=ìåÇ

ÇáÉ=mÉíÉêëáäáÉ=Ç~òìÖÉÄÉåK=

sáÉä=pé~≈=ÄÉáã

k~ÅÜâçÅÜÉå=

C=apple_çå=mêçÑáíÒI=

fÜêÉ=gç~å~=cçåí

Gin Tonic

aus Menorca

ìÑ=j~ääçêÅ~ë=pÅÜïÉëíÉêáåëÉä=jÉåçêÅ~=ÖÉÜí=Éë=áã=pçããÉê=ÜçÅÜ

ÜÉêK=w~ÜäêÉáÅÜÉ=cáÉëí~ë=áå=a∏êÑÉêå=ìåÇ=pí®ÇíÉå=ä~ÇÉå=báåÜÉáãáJ

ëÅÜÉ=ìåÇ=^ìëä®åÇÉê=òìã=cÉáÉêå=ÉáåK=báåÉ=Öêç≈É=oçääÉ=Ç~ÄÉá=ëéáÉäí

ÇáÉ=łmçã~Ç~appleK=a~ÄÉá=Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=ìã=ÉáåÉ=jáëÅÜìåÖ=~ìë=ãÉåçêèìåáJ

ëÅÜÉã=dáåI=ÖÉå~ååí=łuçêáÖìÉêapple=ìåÇ=wáíêçåÉåäáãçå~ÇÉK=

aáÉ=łmçã~Ç~apple=áëí=ÉáåÉ=bêÑáåÇìåÖ=~ìë=ÇÉê=wÉáí=~äë=jÉåçêÅ~=åçÅÜ=ÉåÖäáëÅÜÉ

hêçåâçäçåáÉ=ï~êK=aáÉ=_êáíÉå=Äê~ÅÜíÉå=ÇÉå=t~ÅÜçäÇÉê=~ìÑ=ÇáÉ=fåëÉäI=~ìë

ÇÉã=ÄÉâ~ååíäáÅÜ=ÇÉê=dáå=ÇÉëíáääáÉêí=ïáêÇK=

aÉê=łuçêáÖìÉêapple=áëí=~ìÑ=j~ääçêÅ~=áå=~ääÉå=pìéÉêã®êâíÉå=ÉêÜ®äíäáÅÜK=cΩê=ÇáÉ

łmçã~Ç~apple=ïáêÇ=Éê=áå=ÉáåÉã=dáåJdä~ë=ãáí=wáíêçåÉåÄê~ìëÉ=ÖÉãáëÅÜí=ìåÇ

ãáí=báëïΩêÑÉäå=~ìÑÖÉÑΩääíK=


MIRAMAR DE GIULIANO – Auf einer der schönsten

Terrassen an der Hafenpromenade von Port d’Andratx

verwöhnen wir Sie gerne mit fangfrischem Fisch,

Meeresfrüchten und anderen mediterranen Spezialitäten.

Eine Pause einlegen, das lebhafte Treiben an sich

vorbeiziehen lassen und den traumhaften Blick auf die

schönste Naturbucht im Südwesten der Insel genießen.

Dazu bietet das ‘Miramar de Giuliano’ ausgesuchte

Weine und den perfekten Service.

Guiliano,

Betreiber

aller drei Lokale

RUSTICO – Wählen Sie

Ihren Tisch entweder vor

dem Restaurant in der ruhigen

Fußgängerzone nahe der Kirche in

Port d’Andratx oder im blumenumrankten

Patio. Das Rustico ist spezialisiert auf eine

Vielzahl von köstlichen Tapas und qualitativ

hochwertige Fleischgerichte frisch vom Grill.

GIWINE – Der Hotspot

in Port d’Andratx. Sehen

und gesehen werden in

der angesagtesten Bar

des Hafens, direkt an der

Promenade. Egal ob Sie

einen Aperitif vor dem

Dinner oder den Cocktail

danach wünschen, das GIWINE

ist immer die richtige Adresse.

Am Wochenende mit Live-Musik.


AUSGABE 15 | AUGUST 2014 21

LIFESTYLE

Getränkte

Zitronen-Cupcakes

Diese getränkten Zitronen-Minikuchen

mit der Frische von Minze und frisch

gepresstem Zitronensaft werden sicherlich

ihre Fans finden.

ADVERTORIAL

STRANDBAR

FISCHBRÖTCHEN –

DAS ORIGINAL!

Bismarckhering,

zartes Matjesfilet mit Remoulade,

Räucherlachs mit Dijonsenfsauce,

Backfrischbrötchen, Shrimpsbrötchen

oder "fischfrei"mit gebackener Hühnerbrust

oder Frikadellen – immer direkt frisch

für Sie zubereitet. Außerdem bieten wir leckere

Salate, Pasta- und Fischgerichte.

Probieren Sie das Norddeutsche

2 Gänge Menü

Bismarck-Hering im

Brötchen mit

San Miguel 3,90 €

ZUTATEN

für 12 Stück

Zubereitung: 20 Minuten

Backen: 25 Minuten

Butter und Mehl

für die Form

250g weiche Butter

200g Zucker

5 Eier

2 große Bio-Zitronen

250g Mehl

2 gehäufte TL Backpulver

1 Prise Salz

120ml frisch gepresster

Zitronensaft

(ca. 3-4 Zitronen)

100g Puderzucker

350g Sahnejoghurt

(10% Fett)

etwas Schale von

einer Biozitrone

12 Minzeblätter

(für die Deko)

12er Muffins-Backform

STRANDBAR

Platja de Tora Peguera - Platja 3, Local 10-11

Tel. 625 298 287

ADVERTORIAL

Feinschmecker-Treffpunkt ES PATI

Genießen Sie die außergewöhnlichen

5-Gänge-Menüs bei Sarah & Felix Trappe

Geöffnet von Sonntag bis Donnerstag,

12.00 bis 21.00 / Freitag 12.00 bis 18.00 /

Samstag Ruhetag

aÉå= _~ÅâçÑÉå= ~ìÑ= NUM

dê~Ç=ErãäìÑí=NSM=dê~ÇF=îçêJ

ÜÉáòÉåK=aáÉ=_ìííÉê=ãáí=wìâJ

âÉê=ÅêÉãáÖ=êΩÜêÉåK=aáÉ=báÉê

å~ÅÜ=ìåÇ=å~ÅÜ=ìåíÉêêΩÜêÉåK

aáÉ=wáíêçåÉå=ÜÉá≈=ï~ëÅÜÉå

ìåÇ=~ÄíêçÅâåÉåI=ÇáÉ=pÅÜ~äÉ

ÑÉáå= ~ÄêÉáÄÉåK= jáí= jÉÜäI

_~ÅâéìäîÉê= ìåÇ= p~äò= ãáJ

ëÅÜÉåK=aáÉ=jáëÅÜìåÖ=òΩÖáÖ

ìåíÉê=ÇáÉ=báÉêã~ëëÉ=êΩÜêÉåK

aáÉ= jìäÇÉå= ÇÉë= jìÑÑáåJ

ÄäÉÅÜë= ÉáåÑÉííÉå= ìåÇ= ãáí

jÉÜä==ÄÉëí®ìÄÉåK=aÉå=qÉáÖ

ÉáåÑΩääÉåK=fã=lÑÉå=EjáííÉF=Å~K

OR=jáåìíÉå=Ä~ÅâÉåK=aÉå=wáJ

íêçåÉåë~Ñí=ãáí=mìÇÉêòìÅâÉê

îÉêêΩÜêÉåK=aáÉ=cçêã=ÜÉê~ìëJ

åÉÜãÉåI=ÇáÉ=åçÅÜ=ï~êãÉå

`~âÉë=Ç~ãáí=ÄÉéáåëÉäå=ìåÇ

âìêò=~ÄâΩÜäÉå=ä~ëëÉåK=aáÉ

`ìéÅ~âÉë= ~ìë= ÇÉê= cçêã

ä∏ëÉå= ìåÇ= ~ìÑ= ÉáåÉã= hìJ

ÅÜÉåÖáííÉê=~ìëâΩÜäÉå=ä~ëëÉåK

cΩê=Ç~ë=qçééáåÖ=ÇÉå=gçJ

ÖÜìêí= îÉêêΩÜêÉå= ìåÇ= ãáí

ÉáåÉã=bëëä∏ÑÑÉä=~ìÑ=ÇáÉ=`ìéJ

Å~âÉë=ÖÉÄÉåK=aáÉ=wáíêçåÉåJ

ëÅÜ~äÉ=áå=píêÉáÑÉå=ëÅÜåÉáÇÉåK

aáÉ=`ìéÅ~âÉë=ãáí=ÇÉå=píêÉáJ

ÑÉå=ìåÇ=ÇÉå=jáåòÉÄä®ííÉêå

ÇÉâçêáÉêÉåK

i~ëëÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ=jáåáJ

ëΩåÇÉ=Öìí=ëÅÜãÉÅâÉåKKK

fÜêÉ=pÅÜçâçäáå~=Ó=mÉÖìÉê~I

a~Öã~ê=eΩãÉê

Wir und unser Team sind für Sie da

Montag bis Samstag ab 19 Uhr geöffnet,

Sonntag Ruhetag

Calle de Soler 22, - Sant Llorenc des Cardassar, zwischen Manacor & Artà

Tel.: +34 971 838 014 - Reservierung wird empfohlen

www.es-pati.com

ADVERTORIAL

FRÜHSTÜCK - KAFFEE - TAPAS - ESSEN

COCKTAILS - UND MEHR...

Wir verbinden alles, was zu einer schönen Location gehört. Ein mallorquinischer Wein zu Tapas mit

Blick auf das Meer, ein köstliches Abendessen im Sonnenuntergang und der Cocktail zu später

Stunde mit Musik und Tanz an unserer außergewöhnlichen Bar. Cala Ratjada ist die Mischung aus

Sonne, Genuss und Party.

Eine Mischung, die stimmig

ist. Im Solo stimmt sie auch.

Genießen Sie einzigartige

Hafen atmosphäre!

fotolia

BAR - LOUNGE - RESTAURANT

Mo. bis So. 10:00 Uhr bis mindestens 0:00 Uhr

Tel. 0034 971 064 975 - www.restaurantesolo.com

Paseo Colón 10 - 07590 Cala Ratjada


22

LIFESTYLE

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

J&A Photos

b

ë=ãìëë=~ìÑ=j~ääçêÅ~=åáÅÜí=áã=ãÉê

Éáå= píê~åÇÜçíÉä= ãáí= êáÉëáÖÉã

d®ëíÉJpÅÜïáããÄ~Ç=ëÉáåK=däÉáÅÜ

îáÉê=âäÉáåÉI=~ÄÉê=ÑÉáåÉ=pí~ÇíÜçíÉäë=áã=wÉåJ

íêìã=îçå=m~äã~=ÄáÉíÉå=áÜêÉå=d®ëíÉå=áã

eçÅÜëçããÉê=ÉáåÉ=Ö~åò=ÄÉëçåÇÉêë=ê~Ñ=J

ÑáåáÉêíÉ= ^ÄâΩÜäìåÖW= jáí= ÇÉã= ÉáÖÉåÉå

a~ÅÜéççäK=

aáÉ= ëÅÜáÅâ= ÖÉëíóäíÉå= m~åçê~ã~ÄäáÅâJ

l~ëÉå=ÜçÅÜ=ΩÄÉê=ÇÉê=pí~Çí=ëáåÇ=ÇÉê=áÇÉ~äÉ

lêí=òìã=oÉä~ñÉå=ìåÇ=`ÜáääÉå=ÄÉîçê=ã~å

ëáÅÜ=áåë=ëÅÜáääÉêåÇÉ=k~ÅÜíäÉÄÉå=ëíΩêòíK=

_ÉëçåÇÉêÉê=`äçìW=aáÉ=a~ÅÜíÉêê~ëëÉå=ãáí

mççäÄ~ê=ìåÇ=ÖÉãΩíäáÅÜÉå=içìåÖÉJbÅâÉå

â∏ååÉå=òìã=qÉáä=~ìÅÜ=îçå=~ìëï®êíáÖÉå

d®ëíÉåI=ïáÉ=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=oÉëáÇÉåíÉåI=ÑΩê

éêáî~íÉ=bîÉåíë=ìåÇ=cÉáÉêå=ÖÉãáÉíÉí=ïÉêJ

ÇÉåK=tÉêÑÉå=páÉ=ÇçÅÜ=ÉáåÑ~ÅÜ=ã~ä=ÉáåÉå

_äáÅâ=îçå=çÄÉåK=bë=äçÜåí=ëáÅÜ>==

eçíÉä=appleqêÉëÒ

få=ÉáåÉã=ÉÜÉã~äáÖÉå=pí~Çíé~ä~ëí=~ìë=ÇÉã=

NSK=g~ÜêÜìåÇÉêí=ìåíÉêÖÉÄê~ÅÜíÉë=aÉëáÖåÉêJeçíÉäK

fåëÖÉë~ãí=QN=ãçÇÉêå=ÖÉëíóäíÉ=báåòÉäJ=ìåÇ=

açééÉäòáããÉêK====

mççäíÉêê~ëëÉW aáÉ=oççÑíçéJqÉêê~ëëÉ=áëí=ãáí=

eçäòÄçÇÉå=îÉêâäÉáÇÉíK=bë=ÖáÄí=ÉáåÉå=âäÉáåÉå

mä~åëÅÜéççä=áã=§ÄÉêä~ìÑJiççâ=ãáí=_äáÅâ=ΩÄÉê=ÇáÉ

a®ÅÜÉê=ÇÉê=^äíëí~ÇíK=sçå=ÇÉê=åÉÄÉå~åäáÉÖÉåÇÉå

içìåÖÉíÉêê~ëÉ=ÄäáÅâí=ã~å=ÇáêÉâí=~ìÑ=

m~äã~ë=h~íÜÉÇê~äÉ=ìåÇ=ÇáÉ=_ìÅÜíK

hìêáçëìãW a~ë=eçíÉä=îÉêÑΩÖí=ΩÄÉê=ÉáåÉ=òïÉáíÉ=

a~ÅÜíÉêê~ëëÉ=ãáí=ïÉáíÉêÉå=^ìëÄäáÅâÉå=~ìÑ=ÇáÉ=

^äíëí~ÇíI=ÇáÉ=àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=ãáíÉáå~åÇÉê=

îÉêÄìåÇÉå=ëáåÇK

mêÉáëÉW ~Ä=NSM=bìêç=éêç=açééÉäòáããÉê=

ãáí=cêΩÜëíΩÅâK

Calle Apuntadores, 3 - 07012 Palma

www.hoteltres.com

FAHRSTUHL ZUM POOL

Planschen über den Dächern von Palma: In gleich vier Hotels der Stadt

ist dieser extravagante Badespaß möglich

ADVERTORIAL

Ihr Mallorca – Wir bringen Ihnen

das Inselfeeling nach Hause

www.mallorca-weinshop.de

Wir liefern Ihnen

mallorquinische Weine,

Spirituosen, Konfitüren,

Honig, Oliven, Olivenöle,

Meeressalze, Keramik

und verschiedene

Delikatessen und Kosmetika

aus Mallorca ins Haus

www.mallorca-weinshop.de oder besuchen Sie

unseren Shop in Moers:

Mallorca-Wein-Shop - Neustraße 37 a - 47441 Moers

Tel.: +49 2841-9993775 - ambiente.mediteran@web.de

eçíÉä=appleej=_~ä~åÖìÉê~Ò

fã=ïÉá≈Éå=fÄáòÉåâçJpíáä=ÇÉëáÖåíÉë=ìåÇ=OMNO=Éê∏ÑÑåÉíÉë=_ìëáåÉëëJ=ìåÇ=pí~ÇíÜçíÉä=ÇÉê=

ejJeçíÉäÖêìééÉI=Éíï~=PMM=jÉíÉê=îçã=m~ëÉç=ÇÉ=j~ääçêÅ~=ÖÉäÉÖÉåK=

bë=ÄÉÜÉêÄÉêÖí=QM=báåòÉäJ=ìåÇ=açééÉäòáããÉê=ëçïáÉ=ÉáåÉ=gìåáçêJpìáíÉ=~ìÑ=R=bí~ÖÉåK==

mççäíÉêê~ëëÉW aáÉ=âäÉáåÉ=a~ÅÜíÉêê~ëëÉ=áëí=ãáí=qÉ~âÜçäòÄçÇÉå=îÉêâäÉáÇÉíK=sçã=ÜçÅÜÖÉã~ìÉêíÉå

mççäI=Éíï~=PñO=jÉíÉêI=ÄäáÅâí=ã~å=ΩÄÉê=ÇáÉ=tçÜåÜ®ìëÉê=ÇÉê=fååÉåëí~ÇíK=bë=ÖáÄí=òìÇÉã=

ÇêÉá=âäÉáåÉ=içìåÖÉJkáëÅÜÉå=òìã=páíòÉå=ãáí=pÅÜ~ííÉåîçêÜ~åÖ=ëçïáÉ=ãÉÜêÉêÉ=iáÉÖÉåK

hìêáçëìãWsçå=ÇÉê=qÉêê~ëëÉ=ÄäáÅâí=ã~å=~ìÑ=ÇÉê=kçêÇëÉáíÉ=~ìÑ=Ç~ë=~äíÉ=îÉêä~ëëÉåÉ=

cì≈Ä~ääëí~Çáçå=îçå=oÉ~ä=j~ääçêÅ~I=ÇÉã=bëí~Çáç=iìáë=páíà~êK

mêÉáëÉW ~Ä=NNM=bìêç=éêç=açééÉäòáããÉê=ãáí=cêΩÜëíΩÅâK

Calle Balanguera, 37 - 07011 Palma - www.hmbalanguera.com


AUSGABE 15 | AUGUST 2014 23

LIFESTYLE

applemìêç=eçíÉäÒ

jáåáã~äáëíáëÅÜJÖÉëíóäíÉë=aÉëáÖåÉê=eçíÉäI=ÉÄÉåÑ~ääë=ìåíÉêÖÉÄê~ÅÜí=áå=ÉáåÉã=ÉÜÉã~äáÖÉå=pí~Çíé~ä~ëí=áå=ÇÉê=k®ÜÉ=

ÇÉë=i~Jiçåà~JsáÉêíÉäK=OP=báåòÉäJ=ìåÇ=açééÉäòáããÉê=~ìÑ=îáÉê=bí~ÖÉå=îÉêíÉáäíK

mççäíÉêê~ëëÉW aáÉ=a~ÅÜíÉêê~ëëÉ=îÉêä®ìÑí=ΩÄÉê=ãÉÜêÉêÉ=bÄÉåÉåK=kÉÄÉå=ÉáåÉê=içìåÖÉJwçåÉ=òìã=pçååÉåÄ~ÇÉå=

ÖáÄí=Éë=ÉáåÉå=âäÉáåÉå=mä~åëÅÜéççä=ÑΩê=ÇáÉ=âìêòÉ=bêÑêáëÅÜìåÖK=sçå=ÇÉê=qÉêê~ëëÉ=ÖÉåáÉ≈í=ã~å=

ÉáåÉå=PSMJdê~ÇJm~åçê~ã~ÄäáÅâ=ΩÄÉê=ÇáÉ=^äíëí~ÇíK

hìêáçëìãW ^ìÑ=ÇÉê=ÖÉÖÉåΩÄÉêäáÉÖÉåÇÉå=pÉáíÉ=ÇÉë=eçíÉäë=ïìêÇÉ=îçê=òïÉá=g~ÜêÉå=Éáå=ëÉé~ê~íÉê=^é~êíãÉåíÄÉêÉáÅÜ=ÑΩê=âäÉáåÉêÉ

dêìééÉå=ìåÇ=bîÉåíë=ìåíÉê=ÇÉã=k~ãÉå=łmêáî~íÉ=táåÖapple=Éê∏ÑÑåÉíK=^ìÑ=ÇÉëëÉå=a~ÅÜíÉêê~ëëÉ=ÖáÄí=Éë=ÉáåÉå=g~ÅìòòáJmççäK

mêÉáëÉW ~Ä=TR=bìêç=éêç=k~ÅÜí=ìåÇ=mÉêëçåK

Calle Montenegro 12 - 07012 Palma - www.purohotel.com

eçíÉä=applep~ê~íçÖ~Ò

wÉåíê~ä=ÖÉäÉÖÉåÉë=pí~ÇíÜçíÉä=ãáí=îáÉê=píÉêåÉåK=oìåÇ=NMM=báåòÉäJI=açééÉäòáããÉê=ëçïáÉ=pìáíÉå=~ìÑ=áåëÖÉë~ãí=T=bí~ÖÉåK=

wìã=pÉêîáÅÉJ^åÖÉÄçí=ò®ÜäÉå=~ìÅÜ=hçåÑÉêÉåòë®äÉI=Éáå=Ü~ìëÉáÖÉåÉê=pé~I=oÉëí~ìê~åí=ìåÇ=_~ê=ãáí=ï∏ÅÜÉåíäáÅÜ=~ÄïÉÅÜëÉäåÇÉå

g~òòJI=oçÅâJ=ìåÇ=pçìäâçåòÉêíÉåK

mççäíÉêê~ëëÉW kÉÄÉå=ÉáåÉã=mççä=áã==fååÉåÜçÑ=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=Éáå=ïÉáíÉêÉë=cêÉáäáÅÜíJpÅÜïáããÄ~Ç=~ìÑ=ÇÉê=Öêç≈Éå=a~ÅÜíÉêê~ëëÉ

áã=UK=píçÅâK=aÉê=_äáÅâ=êÉáÅÜí=îçå=ÇÉê=_ìêÖ=_ÉääîÉê=ΩÄÉê=m~äã~ë=e~ÑÉå=Äáë=òìê=h~íÜÉÇê~äÉK=bë=ÖáÄí=ÜáÉê=~ìÅÜ=ÉáåÉå=ΩÄÉêÇ~ÅÜíÉå

içìåÖÉJ_ÉêÉáÅÜ=ãáí=pçååÉåäáÉÖÉå=ìåÇ=_~êëÉêîáÅÉK=cΩê=häÉáåâáåÇÉê=ÖáÄí=Éë=Éáå=ëÉé~ê~íÉë=káÅÜíëÅÜïáããÉêJ_ÉÅâÉåK

hìêáçëìãW §ÄÉê=ÉáåÉ=âäÉáåÉ=qêÉééÉ=ÖÉä~åÖí=ã~å=îçå=ÇÉê=mççäJqÉêê~ëëÉ=òìã=îÉêÖä~ëíÉå=cáíåÉëëJo~ìã=ãáí=m~åçê~ã~ÄäáÅâ

ΩÄÉê=ÇáÉ=pí~ÇíK

mêÉáëÉW ~Ä=NNM=bìêç=éêç=açééÉäòáããÉê=ãáí=cêΩÜëíΩÅâK

Paseo Mallorca, 6 - 07010 Palma - www.hotelsaratoga.es

J&A Photos


24

LIFESTYLE

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

alle Fotos: Ellen Neuse

Un poc de Palma Un poc de Palma

DáêÉâí= ÜáåíÉê

ÇÉã= m~ëÉç

j~ ê á í á =ã çI

ïÉëíäáÅÜ= ÇÉê

^äí=ëí~ÇíI= äáÉÖí

Ç~ë=sáÉêíÉä=p~åí~=`~í~äáå~K=^ìÑÖêìåÇ

ÇÉê=k®ÜÉ=òìã=jÉÉê=ï~ê=Éë=ÑêΩÜÉê

Ç~ë=Ł_~êêáç=ÇÉ=éÉëÅ~ÇçêÉëÚI=Ç~ë=sáÉêJ

íÉä=ÇÉê=cáëÅÜÉêI=ìåÇ=òÉáÖí=ëáÅÜ=ÜÉìíÉ

åçÅÜ= ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜ= ÑΩê= m~äã~ë

^êÅÜáíÉâíìê=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=tçÜåÜ®ìëÉê

ãáí= ÇÉå= íóéáëÅÜÉå= c~ëë~ÇÉå= ìåÇ

_~äâçåÉåI= ëÅÜ∏åÉå= fååÉåÜ∏ÑÉå

çÇÉê=âäÉáåÉå=d®êíÉåK=

a~ë= âìåíÉêÄìåíÉ= sáÉêíÉä= ÉêëíêÉÅâí

ëáÅÜ=êìåÇ=ìã=ÇÉå=ŁjÉêÅ~í=ÇÉ=p~åí~

`~í~äáå~ÚI= ÇáÉ= íê~ÇáíáçåÉääÉ= j~êâíJ

Ü~ääÉI= áå= ÇÉê= ÇáÉ= ÑêáëÅÜÉ= bêåíÉ= îçå

j~ääçêÅ~ë=cÉäÇÉêå=ìåÇ=~åÇÉêÉë=hìJ

äáå~êáëÅÜÉë= ~åÖÉÄçíÉå= ïÉêÇÉåK= pç

â~åå=ã~å=áã=Ł`~=ëÛlëíê~Ú=~ìÅÜ=ÑêáJ

ëÅÜÉ=^ìëíÉêå=ãáí=ÉáåÉã=dä~ë=`Ü~ãJ

é~ÖåÉê=ÖÉåáÉ≈ÉåK=råÇ=ÇáÉ=Ñ~êÄÉåJ

ÑêçÜÉå=^ìëä~ÖÉå=ÇÉê=ÉáåÜÉáãáëÅÜÉå

lÄëíJ= ìåÇ= dÉãΩëÉÜ®åÇäÉê= ëáåÇ

áããÉê=ïáÉÇÉê=ëÅÜ∏å=~åòìëÅÜ~ìÉåK

aáÉ= oÉëí~ìê~åíJI= _~êJ= ìåÇ= `~ѨJ

ÇáÅÜíÉ= p~åí~= `~í~äáå~ë= áëí= ÉñíêÉã

ÜçÅÜI=ãáí=ÉáåÉê=Ñ~ëòáåáÉêÉåÇÉå=k~J

íáçå~äáí®íÉåJ= ìåÇ= hΩÅÜÉåJsáÉäÑ~äíW

áí~äáÉåáëÅÜI=à~é~åáëÅÜI=ëé~åáëÅÜI=áåJ

ÇáëÅÜI=äáÄ~åÉëáëÅÜI=ã~êçââ~åáëÅÜI=áëJ

ê~ÉäáëÅÜI=~ãÉêáâ~åáëÅÜI=Ñê~åò∏ëáëÅÜ

Ó=m~ëí~I=máòò~I=pìëÜáI=q~é~ëI=m~Éää~I

_ìêÖÉêI=`êÉéÉëI=ìåÇ=îáÉäÉë=ãÉÜêK=

aáÉ=Éíï~=N=âã=ä~åÖÉI=ëÉáí=OMNM=~ìíçJ

STREIFZÜGE

DURCH DAS HERZ

DER INSEL

SOMMER-SPECIAL

Teil II: Barrio de Santa Catalina

Das kunterbunte Multi-Kulti-Viertel

ÑêÉáÉ=Ł`~ääÉ=ÇÉ=ä~=c~ÄêáÅ~Ú=áëí=ÇáÉ=ÄÉJ

â~ååíÉëíÉ=píê~≈É=ÇÉë=_~êêáçëK=pçòìJ

ë~ÖÉå=ÇáÉ=ã~ääçêèìáåáëÅÜÉ=^åíïçêí

~ìÑ=ÇáÉ=cê~åâÑìêíÉê=ŁcêÉëëÖ~ëëÚK=^åJ

Ñ~åÖ=ÇÉê=píê~≈É=äáåâÉê=e~åÇ=äáÉÖí=ÇáÉ

ŁeÉãáåÖï~óÚJ_~êI= ÑΩê= q~é~ë= ìåÇ

ÉñçíáëÅÜÉ=`çÅâí~áäë=~Äëçäìí=ÉãéÑÉÜJ

äÉåëïÉêíK=aÉê=éÉêÑÉâíÉ=pí~êí=ÑΩê=ÇÉå

píêÉáÑòìÖ=ÇìêÅÜ=Ç~ë=jìäíáJhìäíáJsáÉêJ

íÉäK=^ìÑ=ÇÉê=Łc~ÄêáÅ~Ú=êÉáÜí=ëáÅÜ=Ç~J

å~ÅÜ=äáåâë=ïáÉ=êÉÅÜíë=ÉáåÉ=oÉëí~ìJ

ê~åíJqÉêê~ëëÉ=~å=ÇáÉ=å®ÅÜëíÉI=ÖÉê~ÇÉ

àÉíòí=áã=pçããÉê=íÉáäïÉáëÉ=ΩÄÉêÑΩääíK

aáÉ=^ìëï~Üä=Ñ®ääí=Ç~=åáÅÜí=äÉáÅÜíK=

aáÉ=ëé~ååÉåÇÉ=

`~êêÉê=ÇÉ=p~åí=j~Öá

sáÉääÉáÅÜí=ÇçÅÜ=ÉÜÉê=Éáå=^ÄëíÉÅÜÉê=áå

ÇáÉ=pÉáíÉåÖ~ëëÉåK=açêí=ÑáåÇÉí=ã~å

ÇáÉ=Éíï~ë=ìåíçìêáëíáëÅÜÉêÉå=ìåÇ=~ìJ

≈ÉêÖÉï∏ÜåäáÅÜÉåI= íÉáäïÉáëÉ= ëçÖ~ê

ëâìêêáäÉå=içâ~äÉ=ìåÇ=dÉëÅÜ®ÑíÉK=pç

Ç~ë=oÉëí~ìê~åí=ŁqêÉåÚ=áå=ÇÉê=`~êêÉê

^ååáÄ~ä= ãáí= ~äíÉå= eçäòëáíòÉå= ~ìë

wìÖ~ÄíÉáäÉå= ìåÇ= âçãéäÉíí= ~ìÑÖÉJ

Ä~ìíÉå=jçÇÉääÉáëÉåÄ~ÜåÉåK=táíòáÖI

ïÉåå=ã~å=ãáí=háåÇÉêå=ìåíÉêïÉÖë

áëíK=fëê~ÉäáëÅÜÉ=q~é~ë=ÖáÄí=Éë=áã=ŁpáãJ

éäó=aÉäáÅáçìëÚI=mä~Å~=ÇÉ=ä~=k~îÉÖ~Åáµ

RK=c~ääë=páÉ=~ã=Łp~ä=ÇÉ=cêìí~ëÚ=îçê=J

ÄÉáâçããÉåI=ÖÉÜÉå=páÉ=ÄÉëëÉê=åáÅÜí

ÜáåÉáåI= ~ìÅÜ= ïÉåå= ÇÉê= k~ãÉ= ãáí

ÇÉã=wìë~íò=Ł`çé~ë=C=pé~Ú=åÉìÖáÉêáÖ

ã~ÅÜíK=bë=áëí=ÉáåÑ~ÅÜ=ÉáåÉ=ÑêìÅÜíáÖÉ

_ÉòÉáÅÜåìåÖ=ÑΩê=Éáå=_çêÇÉääK=

aáÉ=`~êêÉê=ÇÉ=p~åí=j~Öá=ÄáäÇÉí=ÇÉå

Bar & Restaurant 'Hemingway'

C./ de la Fabrica

^ÄëÅÜäìëë= ÇÉë=sáÉêíÉäëK= báåÉ= ëÉÜê

ëé~ååÉåÇÉ= píê~≈ÉI= ïç= ÇáÉ= jìäíáJ

hìäíáJ^íãçëéÜ®êÉ=áÜêÉå=e∏ÜÉéìåâí

ÑáåÇÉíK=^ìÑ=ÇÉã=çÄÉêÉå=píΩÅâ=äáÉÖí

Ç~ë=ŁqÉ~=áå=p~Ü~ê~ÚI=Éáå=âäÉáåÉëI=ã~J

êçââ~åáëÅÜÉë=oÉëí~ìê~åí=áå=ÄìåíÉã

lìíÑáíK= aêÉá= ïáåòáÖÉ= páíòÖÉäÉÖÉå=J

ÜÉáíÉå= ~ê~ÄáëÅÜÉå= píáäë= ëíÉÜÉå= ~ìÑ

ÇÉã= ëÅÜã~äÉå= _ΩêÖÉêëíÉáÖK= táê

ï~ÖíÉå= ÇÉå= pÉäÄëíîÉêëìÅÜ= ìåÇ

ŁÜçÅâíÉåÚ=ìåë=ÜáåK=råÇ=ïìêÇÉå=ëçJ

Ñçêí= ëÉÜê= ÑêÉìåÇäáÅÜ= ìãëçêÖíK= aÉê

sçêëéÉáëÉåãáñ=~ìë=eìããìë=EéΩêJ

êáÉêíÉ= háÅÜÉêÉêÄëÉå= ãáí= pÉë~ãJ

jìëFI=c~ä~ÑÉä=EïΩêòáÖÉI=ÑêáíáÉêíÉ=_®ääJ

ÅÜÉå= ~ìë= háÅÜÉêÉêÄëÉåFI= _~Ä~Ö~J

åìëÜ=EÖÉëÅÜãçêíÉ=^ìÄÉêÖáåÉåF=ìåÇ

q~ÄìäÉí=E`çìëÅçìëJp~ä~í=ãáí=m~éêáâ~

ìåÇ=mÉíÉêëáäáÉF=ï~ê=ïáêâäáÅÜ=äÉÅâÉêK

bêÑêáëÅÜÉåÇ=Ç~òì=ÇÉê=v~åó~ÄáäI=Éáå

aêáåâ=~ìë=t~ëëÉê=ãáí=jáåòÉI=fåÖïÉê

ìåÇ=iáãçåÉK=^ääÉë=áå=~ääÉã=äçÜåíÉ

ëáÅÜ=ÇÉê=âìêòÉ=^ÄëíÉÅÜÉê=å~ÅÜ=j~J

êçââçK=

oçÅâäÉÖÉåÇÉåI=_~ìÅÜí~åò=

ìåÇ=áåÇáëÅÜÉë=c~ëíÑççÇ

få= ÇÉê= k®ÜÉ= ÄÉÑáåÇÉí= ëáÅÜ= Łpâìåâ

pã~êí=C=dêçï=pÜçéÚI=ï~ë=ïáê=òìÉêëí

ΩÄÉêÜ~ìéí=åáÅÜí=òìçêÇåÉå=âçååíÉåI

Ç~åå=~ÄÉê=ÜÉê~ìëÑ~åÇÉåI=Ç~ëë=ã~å

Ççêí=~ääÉë=kçíïÉåÇáÖÉ=òìã=báÖÉå~åJ

Ä~ì=îçå=`~åå~Äáë=ÉêïÉêÄÉå=â~ååK

t~ë=Éë=~ääÉë=ÖáÄí>=bÅâÉ=Ł`~êêÉê=ÇÉ=`çJ

íçåÉêÚ=ëÅÜ~ìí=ã~å=~ìÑ=Éáå=ëÉÜÉåëJ

ïÉêíÉë=t~åÇÖÉã®äÇÉI=~ìÑ=ÇÉã=Ñ~ëí

~ääÉ=oçÅâJiÉÖÉåÇÉå=îÉêÉïáÖí=ëáåÇK

pÅÜê®Ö=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ïÉêÇÉå=à~é~åçJ

éÜáäÉ= _ÉÇΩêÑåáëëÉ= ÄÉÑêáÉÇáÖíI= ìåÇ

òï~ê= áã= Łt~ë~ÄáÚI= Ç~ë= â∏ëíäáÅÜÉë

pìëÜá=ìåÇ=ãÉÜê=ÄáÉíÉíK=a~êîáåI=Éáå

jáí~êÄÉáíÉêI=âΩããÉêí=ëáÅÜ=~ì≈ÉêçêJ

ÇÉåíäáÅÜ=åÉíí=ìã=ëÉáåÉ=d®ëíÉK=pç=Ü~í

Éê= ëÉáåÉ= hçääÉÖÉå= ΩÄÉêêÉÇÉíI= ìåë

å~ÅÜ=båÇÉ=ÇÉê=hΩÅÜÉåòÉáíÉå=ÇçÅÜ

åçÅÜ=Éáå=âäÉáåÉë=jÉåΩ=òìòìÄÉêÉáJ

íÉåK=a~åâÉI=a~êîáå>=^ìÑ=ÇÉê=~åÇÉêÉå

píê~≈ÉåëÉáíÉ=äáÉÖí=Ç~ë=Łoçí~å~ÚI=Éáå=äáJ

Ä~åÉëáëÅÜÉë= oÉëí~ìê~åíI= Ç~ë= ëÉáåÉ

d®ëíÉ=ãáí=_~ìÅÜí®åòÉêáååÉå=ìåíÉêJ

Ü®äíK=tÉáíÉê=ìåíÉå=oáÅÜíìåÖ=^îÉåáÇ~

^êÖÉåíáå~=íìããÉäå=ëáÅÜ=ÖÉê~ÇÉòì

_~êë= ìåÇ= håÉáéÉåI= ÇáÉ= ÖÉê~ÇÉ= ~ã

tçÅÜÉåÉåÇÉ=ëç=îçää=ëáåÇI=Ç~ëë=ÇáÉI


AUSGABE 15 | AUGUST 2014 25

LIFESTYLE

ãÉáëí= ëé~åáëÅÜÉå= d®ëíÉ= ãÉÜê= ~ìÑ

ÇÉê=píê~≈É=~äë=áã=içâ~ä=ëíÉÜÉåK=^ìÅÜ

ÄÉá=bëëÖÉäΩëíÉå=òì=ëé®íÉêÉê=píìåÇÉ

â~åå=^ÄÜáäÑÉ=ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå=ïÉêÇÉåW=få

ÇÉê= Łh~íÜá= oçää= c~ÅíçêóÚ= ÄÉâçããí

ã~å= c~ëíÑççÇ= ~ìÑ= áåÇáëÅÜÉ= ^êíI

ëÅÜê®Ö=ÖÉÖÉåΩÄÉê=òÉáÖÉå=ëáÅÜ=^ãÉJ

êáâ~= ãáí= ÇÉã= e~ãÄìêÖÉêJaáåÉê

ŁoçìíÉ=SSÚ=ìåÇ=g~é~å=ãáí=ÇÉê=pìëÜáJ

_~ê=Łf=äçîÉ=g~éçÚ==ÑêÉìåÇëÅÜ~ÑíäáÅÜ=qΩê

~å=qΩêK=

Mercado Municipal

de Santa Catalina

Plaza Navegación s/n

07013 Palma

www.mercatsantacatalina.com

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag

7 .00 - 14.00 Uhr

Das 'Wasabi'

D_~ê=`ìÄ~D=ãáí=åÉìÉê=pâó=_~ê

báå=äÉíòíÉê=aêáåâ=áå=ÇÉê=Ł_~ê=`ìÄ~Ú=~å

ÇÉê=bÅâÉ=áëí=Éáå=jìëëK=råíÉå=íçÄÉå

~ã=tçÅÜÉåÉåÇÉ= ÇáÉ=q~åòïΩíáÖÉå

Äáë= QKMM= rÜê= ãçêÖÉåë= òì= ÜÉá≈Éå

oÜóíÜãÉåK=råëÉê=qáéé=áëí=àÉÇçÅÜ=ÇáÉ

åÉìÉ=Łpâó=_~êÚ=~ìÑ=ÇÉã=a~ÅÜI=ãáí

~íÉãÄÉê~ìÄÉåÇÉã=_äáÅâ=ΩÄÉê=m~ä=J

ã~=ìåÇ=ÇÉå=e~ÑÉåK=^ÄÉê=sçêëáÅÜíI

ÇáÉëÉ=áëí=åìê=Äáë=OPKPM=rÜê=ÖÉ∏ÑÑåÉíI

~äëç=åáÅÜí=îÉêé~ëëÉå>

sáÉä= pé~≈= ~ìÑ= fÜêÉê= éÉêë∏åäáÅÜÉå

âäÉáåÉå=tÉäíêÉáëÉ=ãáííÉå=áå=m~äã~K

bääÉå=kÉìëÉ

'Tea in Sahara'

'Simply Delicious'

Restaurant 'Tren'

Infos über Restaurants & Bars

(spanisch/englisch) unter:

www.santacatalinamallorca.com

'Bar Cuba' mit neuer Sky Bar

'Route 66' und 'I love Japo'


26

LIFESTYLE

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

MIT KIND UND KEGEL

“ALLE NEUNE”

Autor Steve Keller und sein

Familien-Reiseführer für Mallorca

j

~ääçêÅ~=Ó=ÉáåÉ=fåëÉä=ãáí=îáÉJ

äÉå= dÉëáÅÜíÉêåI= ÑΩê= îáÉäÉ

dÉëáÅÜíÉêK=eáÉê=ÑáåÇÉí=àÉÇÉê

Ç~ë=m~ëëÉåÇÉ=ÑΩê=ÉáåÉå=êìåÇÜÉêìã

éÉêÑÉâíÉå= rêä~ìÄK= t~åÇÉêÑêÉìåÇÉ

òáÉÜí=Éë=áå=ÇáÉ=_ÉêÖÉI=pçååÉå~åÄÉíÉê

~å=ÇÉå=píê~åÇI=ìåÇ=c~ãáäáÉå=ãáí=háåJ

ÇÉêåKKKI=ÇáÉ=ï®ÜäÉå=ãÉáëíÉåë=ÇáÉ=`äìÄJ

~åä~ÖÉ=ãáí=ëç=ÖÉå~ååíÉê=łwïÉêÖÉåÄÉJ

äìëíáÖìåÖappleK=káÅÜí=ÖÉê~ÇÉ=ÇáÉ=âêÉ~íáîÉ

qçé~åíïçêí= ~ìÑ= ÇáÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉê

ëÅÜ∏åëíÉå=rêä~ìÄëáÇÉÉ=ÑΩê=dêç≈=ìåÇ

häÉáåK

ło~ìë=~ìë=ÇÉê=eçíÉä~åä~ÖÉI=ÜáåÉáå=áå

ÇáÉ=ÑêÉáÉ=táäÇÄ~ÜåappleI=ëç=ÇáÉ=mÜáäçëçJ

éÜáÉ=îçå=píÉîÉ=hÉääÉêI=^ìíçê=ÇÉë=oÉáëÉJ

ÑΩÜêÉêë=łj~ääçêÅ~==J=rêä~ìÄëëé~≈=ÑΩê

ÇáÉ=Ö~åòÉ=c~ãáäáÉappleK=aÉê=j~åå=ãìëë=Éë

ïáëëÉåI=äÉÄí=Éê=ÇçÅÜ=ëÉáí=îáÉäÉå=g~ÜêÉå

~ìÑ=ÇÉê=fåëÉäI=Ü~í=ëé~åáëÅÜÉ=cê~ì=ìåÇ

wïáääáåÖÉ= áã= ÄÉëíÉåI= âáåÇÖÉêÉÅÜíÉå

båíÇÉÅâìåÖë~äíÉêK=a~ë=_ìÅÜ=áëí=ÉáåÉ

^êí= bêÑ~ÜêìåÖëÄÉêáÅÜíI= ÖÉëÅÜêáÉÄÉå

îçå=c~ãáäáÉ=ÑΩê=c~ãáäáÉK=łfÅÜ=Ü~ÄÉ=ãáí

ãÉáåÉå=háåÇÉêå=ëÅÜçå=îáÉä=ëÉäÄëí=ìåJ

íÉêåçããÉåappleI=ÄÉêáÅÜíÉí=ÇÉê=ÖÉÄΩêíáÖÉ

_çååÉêI=ÇÉê=àÉíòí=áå=^ä~êµ=äÉÄíK=łwìÇÉã

ÑΩÜêÉ= áÅÜ= ÇêÉáJ= Äáë= îáÉêã~ä= áã= g~Üê

t~åÇÉêÖêìééÉå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=qê~ãìåJ

í~å~Kapple=pÉáåÉ=bêäÉÄåáëëÉ=ìåÇ=bêâÉååíJ

åáëëÉ=áå=p~ÅÜÉå=âáåÇÖÉêÉÅÜíÉê=c~ãáäáJ

Éå~âíáîáí®íÉå=Ü~í=hÉääÉê=~äë=oÉáëÉÑΩÜêÉê

òìë~ããÉåÖÉÑ~ëëíK=råíÉêÜ~äíë~ã=ìåÇ

áåíÉêÉëë~åíK

tÉê= åìå= Öä~ìÄíI= hÉääÉêë= qáééë= ÄÉJ

ëÅÜê®åâÉå=ëáÅÜ=~ìÑ=łj~êáåÉä~åÇapple=ìåÇ

ł^èì~é~êâappleI=ÇÉê=áêêí=ÖÉï~äíáÖK=łk~íΩêJ

äáÅÜ=Äáå=áÅÜ=ìã=ÇáÉ=hä~ëëáâÉê=åáÅÜí=ÜÉJ

êìãÖÉâçããÉåappleI=ÖáÄí=Éê=òìK=ł^ÄÉê=áÅÜ

Ü~ÄÉ=îÉêëìÅÜíI=ãáÅÜ=ÉÜÉê=áå=ÇáÉ=_ÉJ

ÇΩêÑåáëëÉ=îçå=c~ãáäáÉå=ÜáåÉáå=òì=îÉêJ

ëÉíòÉåKapple=dÉå~ì=Ç~ë=áëí=Ç~ë=_ÉëçåÇÉêÉ

ÇÉë=oÉáëÉÑΩÜêÉêëK=tÉê=ãáí=háåÇ=ìåÇ

hÉÖÉä=å~ÅÜ=j~ääçêÅ~=âçããíI=Ü~í=ëáJ

ÅÜÉêäáÅÜ=âÉáåÉ=iìëíI=áå=Öêç≈Éê=eáíòÉ=áåë

_ä~ìÉ=ÜáåÉáå=òì=ï~åÇÉêåI=çÇÉê=òì=Ñ~ÜJ

êÉåK=jÉáëí=ÄäÉáÄí=Ç~åå=åìê=ÇÉê=eçíÉäJ

éççäK

ł^ìë=ãÉáåÉê=páÅÜí=Ü~ÄÉå=c~ãáäáÉå=~ìÑ

j~ääçêÅ~=ÇáÉ=nì~ä=ÇÉê=t~ÜäappleI=ëÅÜï®êãí

píÉîÉ=hÉääÉê=îçå=łëÉáåÉêapple=fåëÉäK=łjÉáå

wáÉä=ï~êI=~ìë=ÇÉê=sáÉäÑ~äí=ÇÉê=^åÖÉÄçíÉ

ÑΩê=bäíÉêå=ãáí=háåÇÉêå=ÇáÉàÉåáÖÉå=ÜÉJ

ê~ìëòìÑáäíÉêåI=ÇáÉ=ãáê=ÖÉÑ~ääÉå=ìåÇ=ÇáÉ

áÅÜ=ëÉäÄëí=ëÅÜçå=ã~ä=ÉêéêçÄí=Ü~ÄÉKapple

pÅÜ∏å=áëíI=Ç~ëë=ÇÉê=^ìíçê=áå=ëÉáåÉå=h~J

éáíÉäå=~ìÅÜ=ÉáåÑ~ÅÜÉ=wáÉäÉ=îçêëíÉääíI=ÇáÉ

åáÅÜí=ãáí=êáÉëáÖÉã=^ìÑï~åÇ=îÉêÄìåJ

ÇÉå=ëáåÇI=âÉáå=dÉäÇ=âçëíÉå=ìåÇI=åáÅÜí

òìäÉíòíI=ëçïçÜä=ÑΩê=háåÇÉê=~äë=~ìÅÜ=bäJ

íÉêå=Éíï~ë=ÄáÉíÉåK

pç=ÄÉëÅÜêÉáÄí=Éê=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=?a~ë

ÇΩëíÉêÉ=dÉÜÉáãåáë=îçå=pçå=oÉ~ä?=ìåÇ

ÉåíÑΩÜêí=dêç≈=ìåÇ=häÉáå=áå=ÇáÉ=?qçíÉåJ

ëí~Çí=~ã=jÉÉê?K=a~ë=Ü~í=Éíï~ë=îçå

^ÄÉåíÉìÉê=ìåÇ=âäáåÖí=å~ÅÜ=ÇÉå=dÉJ

ëÅÜáÅÜíÉå= ÇÉê= ?cΩåÑ= cêÉìåÇÉ?= çÇÉê

ÇÉê=?aêÉá=cê~ÖÉòÉáÅÜÉå?K=t®ÜêÉåÇ=ÇáÉ

háåÇÉê=ÉåíÇÉÅâÉå=ìåÇ=ÑçêëÅÜÉåI=â∏åJ

åÉå=ëáÅÜ=j~ã~=ìåÇ=m~é~=~ã=jÉÉê

ÉêÜçäÉåK

^ìÑ=ÉáåÉê=~åÇÉêÉå=t~åÇÉêìåÖ=ÖÉÜí=Éë

òìã=pÛ^îÉåÅ=ÇÉ=pçå=mçìI=ÉáåÉê=łoÉáëÉ

òìã=jáííÉäéìåâí=ÇÉê=bêÇÉappleK=a~ë=âäáåÖí

~åÇÉêëI=~äë=łtáê=ëÅÜ~ìÉå=ìåë=ÜÉìíÉ

ÉáåÉ=e∏ÜäÉ=~åapple=ìåÇ=ä®ëëí=~ìë=ÇÉê=ÑΩê

háåÇÉê= ä~åÖïÉáäáÖ= âäáåÖÉåÇÉå= _ÉJ

òÉáÅÜåìåÖ=qêçéÑëíÉáå=ÉáåÉå=ÖÉê~ÇÉòì

ã~ÖáëÅÜÉå= jçãÉåí= ïÉêÇÉåK= pÉäÄëí

ÇáÉ=qê~ÇáíáçåÉå=ÇÉê=fåëÉä=ïÉêÇÉå=ÄÉá

píÉîÉ=hÉääÉê=òì=ÉáåÉã=~ÄïÉÅÜëäìåÖëJ

êÉáÅÜÉå=ìåÇ=äÉÄÉåÇáÖÉå=^ìëÑäìÖ=áå=ÇáÉ

dÉëÅÜáÅÜíÉK=aÉåå=ïÉê=ÇáÉ=cáåÅ~=pçå

j~ë=ÄÉëìÅÜíI=Ç~êÑ=?ëáÅÜ=Éáåã~ä=ïáÉ

Autor Steve Keller vor seinem Lieblingscafé in Alaró

Éáå= j~ääçêèìáåÉê= ÑΩÜäÉå?K

łfÅÜ=ïçääíÉ=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=~ìÑòÉáJ

ÖÉåI=ÇáÉ=ÉáåÉ=~Äëçäìí=ëáÅÜÉêÉ=p~ÅÜÉ=ÑΩê

c~ãáäáÉå= Ç~êëíÉääÉå= ìåÇ= dêç≈= ìåÇ

häÉáå=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=ÄÉÖÉáëíÉêåappleI=Ñ~ëëí

ÇÉê=^ìíçê=ëÉáå=^åäáÉÖÉå=òìë~ããÉåK

łfÅÜ=Öä~ìÄÉI=Ç~ëë=ÖÉê~ÇÉ=háåÇÉê=ÜáÉê

~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä=ëÉÜê=îáÉä=ÉåíÇÉÅâÉå=â∏ååÉåI

ÖÉê~ÇÉ=áå=ÇÉå=_ÉêÖÉåK=wìã=sÉêëí®åÇåáë

ÇÉê=fåëÉä=íê~ÖÉå=ÇáÉ=_ÉêÖÉ=ÖÉå~ì=ëçîáÉä

ÄÉáI=ïáÉ=jÉÉê=ìåÇ=píê®åÇÉKapple

dÉëÅÜêáÉÄÉå=áëí=Ç~ë=_ìÅÜ=ÑΩê=bäíÉêå

ãáí=háåÇÉêå=~Ä=ÇêÉá=g~ÜêÉåK=wì=àÉÇÉã

^ìëÑäìÖëíáéé=ÑáåÇÉí=ÇÉê=iÉëÉê=ïáÅÜíáÖÉ

fåÑçêã~íáçåÉå=áå=p~ÅÜÉå=^ìëêΩëíìåÖI

^åÑ~Üêí=ìåÇ=p~áëçåK=aÉåå=åáÅÜí=àÉÇÉë

wáÉä=áëí=òì=àÉÇÉê=g~ÜêÉëòÉáí=ÖÉÉáÖåÉíK

tÉê= ëáÅÜ= áã= íêçÅâÉåÉå= gìäá= ~ìÑ= ÇáÉ

pìÅÜÉ=å~ÅÜ=ÇÉå=ëéêìÇÉäåÇÉå=nìÉääÉå

îçå= rÑ~åÉë= ã~ÅÜíI= ïáêÇ= ëáÅÜÉêäáÅÜ

Éåíí®ìëÅÜí= ÜÉáãâÉÜêÉåK= bÅÜíÉ= dÉJ

ÜÉáãíáééë=ÖáÄí=Éë=ÑΩê=píÉîÉ=hÉääÉê=åáÅÜí

ãÉÜêK=ł^ääÉë=ïìêÇÉ=áêÖÉåÇï~åå=ëÅÜçå

Éáåã~ä=áå=áêÖÉåÇÉáåÉê=tÉáëÉ=ÇìêÅÜJ

äÉìÅÜíÉíappleI=ìêíÉáäí=ÉêK=ł^ÄÉê=ïÉê=Éíï~ë

ÉåíÇÉÅâíI=ÑΩê=ÇÉå=áëí=Éë=ÉÄÉå=Ç~ë=ÉêëíÉ

j~ä= ìåÇ= Éê= ïáêÇ= Éë= ~äë= ëçäÅÜÉë= ÖÉ=J

åáÉ≈ÉåKapple=====================================j~êÅ=cáëÅÜÉê

Die perfekte

Sandburg

Praktische Tipps und

Tricks zum „Bauen“

an Mallorcas Playas

r

ã= ÉáåÉ= p~åÇÄìêÖ

òì= Ä~ìÉåI= ëçääíÉí

fÜê= òìå®ÅÜëí= ÉáåJ

ã~ä=Éáå=dÉãáëÅÜ=~ìë=t~ëëÉê

ìåÇ=p~åÇ=îçêÄÉêÉáíÉåK=e~äJ

íÉí=bìÅÜ=Ç~ÄÉá=~å=Éáå=ìåÖÉJ

Ñ®ÜêÉë=jáëÅÜìåÖëîÉêÜ®äíåáë

îçå=Éíï~=NM=mêçòÉåí=t~ëëÉê

ìåÇ=VM=mêçòÉåí=p~åÇI=Ç~ãáí

ÇáÉ=p~åÇâ∏êåÉê=Öìí=òìë~ãJ

ãÉåâäÉÄÉå=ìåÇ=ÉáåÉå=ÑÉëJ

íÉå=e~äí=ÄÉâçããÉåK=

gÉ=łëÅÜãìíòáÖÉêapple=Ç~ë=t~ëëÉê

áëíI= ÇÉëíç= ÄÉëëÉê= Ü®äí= ÇáÉ

p~åÇÄìêÖ= ΩÄêáÖÉåëK= p~äò

ìåÇ= ^äÖÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= áã

jÉÉêï~ëëÉê= ÄÉÑáåÇÉåI= ÄáäJ

ÇÉå= ÄÉáã= qêçÅâåÉå= ÉáåÉ

hêìëíÉ= ìåÇ= îÉêâäÉÄÉå= ~ìÑ

ÇáÉëÉ=tÉáëÉ=ÇáÉ=p~åÇâ∏êåÉê

ãáíÉáå~åÇÉê=K^ÅÜíÉí=Ç~ê~ìÑI

Ç~ëë=fÜê=bìêÉ=p~åÇÄìêÖ=~ã

píê~åÇ= åáÅÜí= òì= å~Ü= ~ã

t~ëëÉê=Ä~ìíI=Ç~ãáí=ëáÉ=åáÅÜí

ãáí= ëíÉáÖÉåÇÉê= cäìí= çÇÉê

ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= Öê∏≈ÉêÉ= tÉääÉ

ïÉÖÖÉëéΩäí= ïáêÇK= rã= Éáå

ÑÉëíÉë=cìåÇ~ãÉåí=òì=ëÅÜ~ÑJ

ÑÉåI=ÑÉìÅÜíÉí=~ìÅÜ=ÇÉå=råJ

íÉêÖêìåÇ= ~å= ìåÇ= ëí~ãéÑí

áÜå= âê®ÑíáÖ= ãáí= ÇÉå= cΩ≈Éå

ÑÉëíK==

tÉåå= ÇÉê= ÑÉìÅÜíÉ= p~åÇ= áå

ÇÉê= pçååÉ= òì= íêçÅâåÉå

ÇêçÜíI= Ç~åå= â∏ååí= fÜê= áÜå

ãáí= ÉáåÉê= ãáí= t~ëëÉê= ÄÉ=J

ÑΩääíÉå=péêΩÜÑä~ëÅÜÉ=ÑÉìÅÜí

Ü~äíÉåK= mê~âíáëÅÜ= áëí= ÉëI

ïÉåå= fÜê= ÉáåÉå= pçååÉåJ

ëÅÜáêã=ΩÄÉê=ÇÉê=_ìêÖ=~ìÑJ

Ä~ìíI=ìã=ëáÉ=îçê=ÇÉã=^ìëJ

íêçÅâåÉå=òì=ÄÉï~ÜêÉåK=================================

oÉÇ~âíáçå

J&A Photos


AUSGABE 15 | AUGUST 2014 27

LIFESTYLE

fotolia

©Photo by Jan Kohlrusch

îçå vîçååÉ=j~ëëã~åå

“Struppi” auf der Rocking Son Finca

ALTER HUND – NA UND!

Die Tierschutzkolumne von Rocking Son,

geschrieben von Marichal Navarro

und Stefan Track – Musiker & Mitinhaber

Restaurant GOLI in Santanyí

b

ë= âçããí= ÇÉê= q~ÖI= ~å= ÇÉã= ïáê

ãÉêâÉåI= Ç~ëë= ìåëÉêÉ= íêÉìÉå= dÉ=J

Ñ®ÜêíÉå=åáÅÜí=ãÉÜê=Ö~åò=ëç=ëÅÜåÉää

~ã=cìííÉêéä~íò=ëáåÇI=åáÅÜí=ãÉÜê=~äë=bêëíÉë

łÄÉá=cì≈apple=ëíÉÜÉåI=ïÉåå=ÇáÉ=qΩíÉ=ãáí=ÇÉå

iÉÅâÉêäáÉë=ê~ëÅÜÉäí=ìåÇ=Ç~ë=ÖÉãÉáåë~ãÉ

jáíí~ÖëÅÜä®ÑÅÜÉå=îçå=áÜêÉê=pÉáíÉ=~ìë=êìÜáÖ

Éíï~ë=ä®åÖÉê=ëÉáå=ÇΩêÑíÉK

a~åå=ãΩëëÉå=ïáê=ÇÉê=q~íë~ÅÜÉ=áåë=^ìÖÉ

ëÉÜÉåI=Ç~ëë=ìåëÉêÉ=iáÉÄäáåÖÉI=ëç=ïáÉ=ïáê

~ìÅÜI=®äíÉê=ïÉêÇÉåK

aáÉëÉ=q~íë~ÅÜÉ=ëÅÜãÉêòí=ìåëI=ïÉáä=ìåë=âä~ê

ïáêÇI=Ç~ëë=ìåëÉêÉ=ÖÉãÉáåë~ãÉ=wÉáí=áêÖÉåÇJ

ï~åå=òì=båÇÉ=ÖÉÜíK

gÉÇçÅÜ=îÉêäáÉêÉå=ÇáÉëÉ=łläÇáÉëapple=ãáí=ÇÉê=wÉáí

âÉáå=ÄáëëÅÜÉå=îçå=áÜêÉã=`Ü~êãÉ=çÇÉê=Ü®íJ

íÉå=Éë=ïÉåáÖÉê=îÉêÇáÉåíI=ÖÉå~ì=ëç=ÖÉäáÉÄí=òì

ïÉêÇÉåI=ïáÉ=Éáå=àΩåÖÉêÉê=eìåÇK

iÉáÇÉê=ëáÉÜí=Éë=áå=ÇÉå=qáÉêÜÉáãÉå=ëç=~ìëI

Ç~ëë=ÇáÉëÉ=®äíÉêÉå=eìåÇÉ=â~ìã=_É~ÅÜíìåÖ

ÑáåÇÉå=ìåÇ=ãÉáëí=Äáë=òìã=båÇÉ=áÜêÉë=iÉJ

ÄÉåë=Ççêí=ÄäÉáÄÉå=ãΩëëÉåK=lÑí=áëí=ïçÜä=ÇÉê

dêìåÇI=Ç~ëë=ïáê=^åÖëí=Ç~îçê=Ü~ÄÉåI=Ç~ëë

ïáê=åáÅÜí=ãÉÜê=ëç=îáÉä=wÉáí=ãáíÉáå~åÇÉê=îÉêJ

ÄêáåÖÉå=â∏ååÉå=ìåÇ=ãáí=páÅÜÉêÜÉáí=Ç~ë=Éáå

çÇÉê=~åÇÉêÉ=tÉÜïÉÜÅÜÉå=ëáÅÜ=~åëÅÜäÉáÅÜí

ìåÇ= ÜçÜÉ= qáÉê~êòíâçëíÉå= ÉåíëíÉÜÉåI= ÇáÉ

Ç~åå=åáÅÜí=áããÉê=äÉáÅÜí=òì=ëíÉããÉå=ëáåÇK

táê= ëÉäÄÉê= âÉååÉå= Ç~ë= iÉÄÉå= ãáí= ~äíÉå

eìåÇÉåI=òìã=ÉáåÉå=Ü~ííÉå=ïáê=áå=ìåëÉêÉã

ÉêëíÉå=g~Üê=~ìÑ=j~ääçêÅ~=ÉáåÉ=~äíÉ=mçÇÉåÅç

a~ãÉ= å~ãÉåë= j~êáÉI= Ü~äÄíçí= ~ìë= ÇÉã

qáÉêÜÉáã=ÖÉÜçäí=ìåÇ=ÇìêÑíÉå=ãáí=áÜê=åçÅÜ

P=ëÅÜ∏åÉ=g~ÜêÉ=ÉêäÉÄÉåK=hÉáåÉå=q~Ö=ã∏ÅÜJ

íÉå=ïáê=Ç~îçå=ãáëëÉåK

tÉáíÉêÜáå=ÉêäÉÄÉå=ïáê=Ç~ë=^äíÉêå=ìåëÉêÉê

eìåÇÉI=ÇáÉ=îçå=âäÉáå=~ìÑ=ÄÉá=ìåë=ï~êÉå

ìåÇ=ãìëëíÉå=~ìÅÜ=ëÅÜçå=ÇÉå=q~Ö=ÇÉë=^ÄJ

ëÅÜáÉÇë=ÉêäÉÄÉåK

d~åò= ~âíìÉää= áëí= åìå=applepíêìééáÒ= áå= ìåëÉê

iÉÄÉå= ÖÉíêÉíÉåK= aÉê= âäÉáåÉ= j~åå= ãáí

håçéÑ~ìÖÉåI=Öê~ìÉê=pÅÜå~ìòÉ=ìåÇ=ìåÉåÇJ

äáÅÜÉã=`Ü~êãÉI=áëí=NO=g~ÜêÉ=~äíK=applepíêìééáÒ

âçååíÉ=ÇìêÅÜ=éêáî~íÉ=rãëí®åÇÉ=åáÅÜí=ãáí

ëÉáåÉå= _ÉëáíòÉêå= å~ÅÜ= aÉìíëÅÜä~åÇ

êΩÅâï~åÇÉêåK= bë= ãìëëíÉ= Éáå= mä~íò= ÖÉ=J

ÑìåÇÉå=ïÉêÇÉå=çÇÉê=Ç~ë=qáÉêÜÉáã=ëí~åÇ

òìê=aÉÄ~ííÉK=aáÉë=âçååíÉå=ïáê=åáÅÜí=òì=J

privat

ä~ëëÉåI=~äë=ìåë=ÇÉê=eáäÑÉêìÑ=ÉêêÉáÅÜíÉ>=táê

Ñ~åÇÉå=Éë=ìåÉêíê®ÖäáÅÜI=Ç~ëë=Éáå=eìåÇI=ÇÉê

Ç~ë= iÉÄÉå= áå= ÉáåÉê= c~ãáäáÉ= âÉååí= åìå

éä∏íòäáÅÜ=áå=ÇáÉëÉã=^äíÉê=áå=Éáå=qáÉêÜÉáã

ëçääI=áã=ëÅÜäáããëíÉå=c~ää=Äáë=~åë=båÇÉ=ëÉáJ

åÉê=q~ÖÉK

kìå=ïáêÄÉäí=applepíêìééáÒ=ÇìêÅÜ=ìåëÉê=iÉÄÉåI

Éê= Ü~í= ëáÅÜ= ëçÑçêí= ~ã= ÉêëíÉå=q~Ö= áå= ëÉáå

åÉìÉë=oìÇÉä=áåíÉÖêáÉêíK=bê=áëí=ïáÉ=Éáå=pÅÜ~íJ

íÉå=ìåÇ=ÄÉÖäÉáíÉí=ìåë=~ìÑ=pÅÜêáíí=ìåÇ=qêáííK

bê=äáÉÄí=h~íòÉå=ìåÇ=~ìÅÜ=ãáí=ìåëÉêÉå=eΩÜJ

åÉêåI=mÑ~ìÉå=ìåÇ=d®åëÉå=âçããí=Éê=ïìåJ

ÇÉêÄ~ê=òìêÉÅÜíK=hìêòìã=Éáå=qê~ìãÜìåÇ

ìåÇ=ÉáåÉ=_ÉêÉáÅÜÉêìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=appleoçÅâáåÖ

pçå=cáåÅ~ÒK=táê=ÜçÑÑÉåI=Ç~ëë=ïáê=ãáí=áÜã

åçÅÜ=Éáå=é~~ê=ëÅÜ∏åÉ=g~ÜêÉ=ÖÉãÉáåë~ã=ÉêJ

äÉÄÉå=ÇΩêÑÉåK

aáÉë=òÉáÖíI=Ç~ëë=Ç~ë=^äíÉê=åáÉã~äë=ÉáåÉ=oçääÉ

ëéáÉäÉå=â~ååI=ïÉåå=ïáê=ìåë=áå=Éáå=iÉÄÉ=J

ïÉëÉå= îÉêäáÉÄÉåK= k~íì̈êäáÅÜ= Ü~ÄÉå= ïáê

áããÉê=áã=eáåíÉêâçéÑI=Ç~ëë=ÇáÉ=wÉáíI=ÇáÉ=ìåë

ÄäÉáÄÉå=ïáêÇ=ÄÉÖêÉåòíÉê=áëíI=~ÄÉê=Ç~ë=ëçääíÉ

ìåë=åáÅÜí=Ç~ê~å=ÜáåÇÉêåI=àÉÇÉå=ÉáåòÉäåÉå

jçãÉåí=òì=ÖÉåáÉ≈Éå=ìåÇ=Ç~åâÄ~ê=Ç~ÑΩê

òì=ëÉáåK

^ìÅÜ=fÜêÉ=cê~ÖÉå=ìåÇ=^åêÉÖìåÖÉå=

ÇΩêÑÉå=páÉI=ïáÉ=áããÉê=ÇáêÉâí=~å=ìåë

ëÉåÇÉåK=_ÉëìÅÜÉå=páÉ=~ìÅÜ=ìåëÉêÉ=

åÉìÉ=qáÉêëÅÜìíòëÉáíÉ=ìåíÉêW=

ïïïKêçÅâáåÖJëçåKÅçãLíáÉêëÅÜìíò

_äÉáÄÉå=páÉ=ÖÉëìåÇI=Äáë=å®ÅÜëíÉå=jçå~íI

fÜêÉ=oçÅâáåÖ=pçåÛë

“Matcho”

e

ÉìíÉ=ÄÉêáÅÜíÉ=áÅÜ=fÜåÉå

îçå=j~íÅÜçI=ÇÉã

â~ëíêáÉêíÉå=bñJmä~íòJ

ÜáêëÅÜÉå=ÇÉê=cìííÉêëíÉääÉ=ÇÉê

píê~≈Éåâ~íòÉå=îçå=`~ë=`çåÅçëK

§ÄêáÖÉåëI=áÅÜ=ÑΩííÉêÉ=ÇáÉ=h~íòÉå=åáÅÜí=åìêI=ëçåÇÉêå=ä~ëëÉ

ëáÉ=~ìÅÜ==â~ëíêáÉêÉå=Ó ÇÉåå=ÇáÉë=áëí=Ç~ë=táÅÜíáÖëíÉI=Ç~ë

ÇáÉ=qáÉêÉ=ëáÅÜ=åáÅÜí=ìåâçåíêçääáÉêí=îÉêãÉÜêÉåK=^ìÅÜ

~ÅÜíÉ=áÅÜ=Ç~ê~ìÑI=Ç~ë=ëáÅÜ=âÉáåÉ=hê~åâÜÉáíÉå=

ÉáåëÅÜäÉáÅÜÉåI=ëçÄ~äÇ=Éíï~ë=~ìÑÑ®ääáÖ=áëí=âçããÉå=ÇáÉ=

cÉääå~ëÉå=òìã=qáÉê~êòíK=a~=áÅÜ=í®ÖäáÅÜ=ÑΩííÉêÉ=ìåÇ=ãáí

áÜåÉå=ëéêÉÅÜÉI=Ü~ÄÉå=ÇáÉ=h~íòÉå=sÉêíê~ìÉåI=ä~ëëÉå=ëáÅÜ

ÉáåÑ~åÖÉå=ìåÇ=íáÉê®êòíäáÅÜ=îÉêëçêÖÉåK=pÉäÄëí=å~ÅÜ=ÇÉã

qáÉê~êòíÄÉëìÅÜI=ÄÉá=ÇÉã=Éë=å~íΩêäáÅÜ=Éáå=appleiÉÅâÉêäáÒ=ÖáÄíI

ëáåÇ=ÇáÉ=h~íòÉå=ÅççäI=ÖÉÜÉå=~ìë=ÇÉê=_çñ=áå=áÜê=

ÖÉïçÜåíÉë=oÉîáÉêK=^ÄÉåÇë=ëáåÇ=ëáÉ=Öìí=ÖÉä~ìåí=ÄÉáã

^ÄÉåÇÄêçí=ìåÇ=ä~ëëÉå=Éë=ëáÅÜ=ëÅÜãÉÅâÉåK=

^äë=ïáê=îçêáÖÉë=g~Üê=áã=eÉêÄëí=~å=ÇÉê=cìííÉêëíÉääÉ=â~ëJ

íêáÉêíÉåI=ÖáåÖ=ìåë=j~íÅÜç=~äë=bêëíÉê=áå=ÇáÉ=c~ääÉK=bê=ï~êI

ïáÉ=ã~å=áå=ÇÉê=k~êâçëÉ=~å=îáÉäÉå=îÉêÜÉáäíÉå=k~êÄÉå=îçå

ÉÜÉã~äáÖÉå=oÉîáÉêâ®ãéÑÉå=ÑÉëíÉëíÉääÉå=âçååíÉI=~åJ

ëÅÜÉáåÉåÇ=ÇÉê=mä~íòÜáêëÅÜ=ÇÉë=oÉîáÉêëK=^ääÉ=qáÉêÉ=ÇáÉ=ïáê

â~ëíêáÉêÉå=ä~ëëÉåI=ïÉêÇÉå=ÉÄÉåëç=ÉåíïìêãíI=ÖÉÖÉå=råJ

ÖÉòáÉÑÉê=ÖÉëéêáíòíI=ÄÉâçããÉå=P=q~ÖÉ=^åíáÄáçíáâìã=ìåÇ

pÅÜãÉêòãáííÉäK=^äë=j~íÅÜçI=â~ëíêáÉêí=~å=appleëÉáåÉãÒ=oÉîáÉêI

~ìëÖÉëÉíòí=ïìêÇÉI=ê~ååíÉ=Éê=åáÅÜí=é~åáëÅÜ=ïÉÖI=ëçåÇÉêå

ëÅÜêáíí=ïΩêÇÉîçää=òì=ëÉáåÉå=råíÉêí~åÉåK=aáÉëÉê=Öêç≈É

äáÉÄÉåëïΩêÇáÖÉI=Öê~ìÖÉíáÖÉêíÉê=h~íÉê=ëíÉÜí=àÉÇÉå=jçêÖÉå

ìã=TKMM=rÜê=ïÉåå=áÅÜ=ÑΩííÉêÉ=Ó Ç~=Éë=ìã=ÇáÉëÉ=wÉáí=åçÅÜ

êìÜáÖ=áëí=ìåÇ=ÇáÉ=h~íòÉå=áå=oìÜÉ=ÑêÉëëÉå=â∏ååÉå=Ó ~äë

ÉêëíÉê=Ç~K=bê=ëÅÜ~ìí=ãáÅÜ=ãáí=ëÉáåÉå=ÖêΩåÉå=^ìÖÉå=~åI

ÇáÉ=ëáÅÜ=áå=ÉáåÉã=ïìåÇÉêëÅÜ∏åÉå=Öêç≈Éå=h~íÉêâçéÑ=ÄÉJ

ÑáåÇÉåK=k~ÅÜÇÉã=áÅÜ=ÑêáëÅÜÉë=t~ëëÉê=ÜáåÖÉëíÉääí=Ü~ÄÉ

ìåÇ=ÉáåÉå=Öêç≈Éå=_äìãÉåìåíÉêíÉääÉê=ãáí=Q=açëÉå=k~ëëJ

ÑìííÉêI=ìåíÉê=ïÉäÅÜÉë=ÄÉá=_ÉÇ~êÑ=jÉÇáâ~ãÉåíÉ=ÖÉãáëÅÜí

ïÉêÇÉåI=ëíÉÜÉå=~ääÉ=Ç~=ìã=òì=ÑêÉëëÉåK=j~íÅÜçI=ÇÉê=ò~ìJ

ÄÉêÜ~ÑíÉ=Öêç≈É=h~íòÉåã~åå=ÖÉÜí=òìê=pÉáíÉI=ä®≈í=~ääÉ=

~åÇÉêÉå=h~íòÉå=ÑêÉëëÉåI=Ç~åå=ëÉíòí=Éê=ëáÅÜ=áå=oìÜÉ=îçê

Ç~ë=k~ëëÑìííÉê=åáããí=ëáÅÜ=ÇáÉ=_ê∏ÅâÅÜÉå=ãáí=ÇÉå=mÑ∏íJ

ÅÜÉåI=ÑΩÜêí=ëáÉ=òìã=j~ìä=ìåÇ=ÖÉåáÉ≈í=ëÉáå=cìííÉêI=Ç~åå

íêáåâí=Éê=t~ëëÉê=ìåÇ=å~ëÅÜí=Éíï~ë=qêçÅâÉåÑìííÉêK=j~íÅÜç

éìíòí=ëáÅÜI=ëÅÜä®Ñí=ÉáåÉ=âìêòÉ=wÉáí=~ìÑ=ÇÉã=_ΩêÖÉêëíÉáÖ

ìåÇ=ÖÉÜí=ëÉáåÉë=tÉÖÉëKKK==fÅÜ=ïΩåëÅÜÉ=fÜåÉå=ÉáåÉå=ëÅÜ∏J

åÉå=jçå~íI=áå=ÇÉê=å®ÅÜëíÉå=cçäÖÉ=ïÉêÇÉ=áÅÜ=fÜåÉå=ëáÅÜÉê

åçÅÜ=ãÉÜê=îçå=appleãÉáåÉåÒ=h~íòÉå=ÄÉêáÅÜíÉå=â∏ååÉåK

fÜêÉ=vîçååÉ=j~ëëã~ååI=qÉäK=VTN=UQO=OUU=

FRAGEN@DIE-INSELZEITUNG.COM

applej~íÅÜçÒ


28

LIFESTYLE

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

aáÉ=å®ÅÜëíÉå=

dçäÑíìêåáÉêÉ

qêçéÜó=łmÉêä~ë=lêèìáǨ~apple

OK=^ìÖìëíI=dçäÑ=pçå=pÉêîÉê~

pí~ÄäÉÑçêÇI=∏ÑÑÉåíäáÅÜ

ïïïKÖçäÑëçåëÉêîÉê~KÅçã

VERZWEIFLUNG AN LOCH

k~ÅÜíJqìêåáÉê

UK=^ìÖìëíI=dçäÑ=pçå=^åíÉã

jÉÇ~ä=mä~ó=fåÇáîáÇì~äI=∏ÑÑÉåíäáÅÜ

^åãÉäÇìåÖ=qÉäKW=VTNKNOVOMM

mìä~=`ä~ëëáÅë

NRK=^ìÖìëíI=mìä~=dçäÑ

pí~ÄäÉÑçêÇI=∏ÑÑÉåíäáÅÜ

ïïïKéìä~ÖçäÑKÅçã

qêçéÜó=łj~Åá~=_~íäÉ=m~êÉà~ëapple

OPK=^ìÖìëíI=dçäÑ=pçå=pÉêîÉê~

pí~ÄäÉÑçêÇI=∏ÑÑÉåíäáÅÜ

ïïïKÖçäÑëçåëÉêîÉê~KÅçã

qêçéÜó=łdÉãÉáåÇÉ=cÉä~åáíñapple

PMK=^ìÖìëíI=s~ä=Ç…lê=dçäÑ

pí~ÄäÉÑçêÇI=∏ÑÑÉåíäáÅÜ

ïïïKî~ääÇçêÖçäÑKÅçã

M~ääçêÅ~ë= dçäÑéä®íòÉ= ÄÉÑáåÇÉå= ëáÅÜ

ïÉáíÖÉÜÉåÇ=áå=~ìëä®åÇáëÅÜÉê=e~åÇK

fåëÄÉëçåÇÉêÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=dêÉÉåÑÉÉJ

péáÉäÉê= ÄÉëíáããÉå= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê

eçÅÜë~áëçå= Ç~ë= dÉëÅÜÉÜÉå= ~ìÑ= ÇÉå= ãÉáëíÉå

fåëÉäJ`çìêëÉëK=açÅÜ=Éë=ÖáÄí=~ìÅÜ=eçÅÜÄìêÖÉå

ÉáåÜÉáãáëÅÜÉê=dçäÑÉêK=wì=áÜåÉå=ò®Üäí=òïÉáÑÉääçë

Schön, schnell und knifflig.

ÇÉê=dçäÑÅäìÄ=dçäÑ=j~áçêáë=áã=dÉãÉáåÇÉÖÉÄáÉí

îçå=iäìÅã~àçêK=_ÉëáíòÉê=áëí=ÇÉê=áå=m~äã~=äÉÄÉåÇÉI

ãáääáçåÉåëÅÜïÉêÉ=qçìêáëãìëJqóÅççå=gì~å=gçë¨

eáÇ~äÖçI=sçêëí~åÇëîçêëáíòÉåÇÉê=ÇÉê=råíÉêåÉÜJ

ãÉåëÖêìééÉ=däçÄ~äá~I=òì=ÇÉê=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=ÇáÉ

cäìÖÖÉëÉääëÅÜ~Ñí=^áê=bìêçé~=ëçïáÉ=ÇáÉ=oÉáëÉÄΩêçJ

hÉííÉ=e~äŵå=sá~àÉë=ÖÉÜ∏êíK=

Ortstermin auf dem Golfplatz

eáÇ~äÖç=Éê∏ÑÑåÉíÉ=áã=g~Üê=OMMS=ÇáÉ=NUJiçÅÜJ^åJ

ä~ÖÉ=ãáí=ÉáåÉã=áååçî~íáîÉå=^åíÉáäëâçåòÉéíW=pç

â∏ååÉå=áå=j~áçêáë=^âíáÉå=ÑΩê=NUKMMM=bìêç=ÉêïçêJ

ÄÉå=ïÉêÇÉåI=Ç~òì=âçããÉå=NKSMM=bìêç=g~ÜêÉëÄÉáJ

íê~ÖK=gÉÇÉ=ÇáÉëÉê=^âíáÉå=ÄÉêÉÅÜíáÖí=òì=áåëÖÉë~ãí

RM=âçëíÉåäçëÉå=péáÉäêìåÇÉå=éêç=g~Üê=ëçïáÉ=NMM

ïÉáíÉêÉå=òìã=Ü~äÄÉå=dêÉÉåÑÉÉ=îçå=QR=bìêçK=


AUSGABE 15 | AUGUST 2014 29

LIFESTYLE

13

von Golf Maioris

aáÉëÉë=~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä=Éáåã~äáÖÉ=^åíÉáäëJ

ãçÇÉää=Ñ~åÇ=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=ÄÉá=îáÉäÉå

råíÉêåÉÜãÉå= ^åâä~åÖI= ÇáÉ= ãáí= ÉáåÉê

dçäÑéä~íòêìåÇÉ=áå=j~áçêáë=ÖìíÉ=hìåÇÉå

ìåÇ= îÉêÇáÉåíÉ= jáí~êÄÉáíÉê= ÄÉäçÜåÉåK

^ìÅÜ=ÄÉå~ÅÜÄ~êíÉ=eçíÉäëI=ïáÉ=ÇáÉ=iìñìëJ

ÜÉêÄÉêÖÉ=łeáäíçåapple=çÇÉê=Ç~ë=m~ìëÅÜ~äÜçJ

íÉä=łaÉäí~appleI=ïìêÇÉå=áã=i~ìÑÉ=ÇÉê=wÉáí=òì

^åíÉáäëÉáÖåÉê=îçå=dçäÑ=j~áçêáëK=

a~ë= hçåòÉéí= îçå= j~áçêáë= áëí= ÄáëÜÉê

ÇìêÅÜ~ìë=ÉêÑçäÖêÉáÅÜW=pç=ïìêÇÉå=áå=ÇÉå

îÉêÖ~åÖÉåÉå=g~ÜêÉå=ãÉÜê=~äë=NKMMM=jáíJ

ÖäáÉÇëÅÜ~ÑíÉå=îÉêâ~ìÑíK=ûÜåäáÅÜ=ïáÉ=mìä~

dçäÑ=ò®Üäí=~ìÅÜ=j~áçêáë=åáÅÜí=ÖÉê~ÇÉ=òì

ÇÉå=~ííê~âíáîëíÉå=mä®íòÉå=j~ääçêÅ~ëI=ÇáÉ

_~ÜåÉå=îÉêä~ìÑÉå=ìã=Ç~ë=ëíÉêáäÉ=`äìÄJ

îçå aáêâ=ÇΩåâäÉê

dçäÑ=áëí=åáÅÜí=ìãëçåëí

d

çäÑ=ëéáÉäÉå=~ìÑ=j~ääçêÅ~=áëí=íÉìÉêK=aáÉëÉê=p~íò=áëí=ÄÉá

ã~åÅÜÉã=rêä~ìÄÉê=ìåÇ=_ê~åÅÜÉåÉñéÉêíÉå=Ü®ìÑáÖ=òì

Ü∏êÉåK=^ìÅÜ=áã=sÉêÖäÉáÅÜ=òì=hçåâìêêÉåòÇÉëíáå~íáçåÉå

ïáÉ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= _ÉäÉâ= áå= ÇÉê=qΩêâÉá= ëÅÜåÉáÇÉí= ÇáÉ= fåëÉä

ãáíìåíÉê= ëÅÜäÉÅÜí= ~ÄK= råÇ= áã= ÇáêÉâíÉå=sÉêÖäÉáÅÜ= ãáí= ÇÉã

ëé~åáëÅÜÉå=cÉëíä~åÇ=çÇÉê=ÇÉå=h~å~êÉå=ÖÉäíÉå=ÇáÉ=ÜáÉëáÖÉå

dêÉÉåÑÉÉë=ÉÄÉåÑ~ääë=~äë=ΩÄÉêíÉìÉêíK=

açÅÜ=Ö~åò=ëç=ëáãéÉä=áëí=ÇáÉ=oÉÅÜåìåÖ=åáÅÜíK=aÉê=_~ì=ìåÇ=ÇáÉ

J&A Photos

Ü~ìë=ÜÉêìãI=áåíÉêÉëë~åíÉ=^ìëÄäáÅâÉ=ÄáÉJ

íÉå=ëáÅÜ=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=oìåÇÉ=åìê=ïÉåáÖÉK

péçêíäáÅÜ=ÖÉëÉÜÉå=áëí=ÇÉê=mä~íò=àÉÇçÅÜ

ÉáåÉ=ÉÅÜíÉ=eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖK=sçå=qÉÉÄçñ

kêK=N=Äáë=içÅÜ=kêK=NU=ãΩëëÉå=ÜáÉê=ãÉÜê

~äë=ëÉÅÜë=háäçãÉíÉê=òìêΩÅâÖÉäÉÖí=ïÉêJ

ÇÉåI=~ìÑ=ÇÉå=ä~åÖÉå=_~ÜåÉå=âçããÉå

Ç~ÜÉê=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=içåÖÜáííÉê=~ìÑ=áÜêÉ

hçëíÉåK=

mÑäÉÖÉ=ÉáåÉë=dçäÑéä~íòÉë=~ìÑ=j~ääçêÅ~=áëí=~ìÑÖêìåÇ=ÇÉê=fåëÉää~ÖÉ

ïÉáí~ìë= âçëíÉåáåíÉåëáîÉê= ~äë= áå= ~åÇÉêÉå= Éìêçé®áëÅÜÉå= oÉ=J

ÖáçåÉåK=a~òì=âçããÉå=ÇáÉ=ÜçÜÉå=píÉìÉêë®íòÉ=~ìÑ=ÇÉå=_~äÉ~êÉå

ÑΩê=ÇáÉ=_ÉåìíòìåÖ=îçå=hä®êï~ëëÉê=òìê=_Éï®ëëÉêìåÖ=îçå=dêÉÉåë

ìåÇ=c~áêï~óëK=

j~ääçêÅ~=áëí=~ÄÉê=~ìÅÜ=~ÄëÉáíë=ÇÉê=c~áêï~óë=ÉáåÉ=Ö~åò=ÄÉëçåJ

ÇÉêÉ=aÉëíáå~íáçåI=ÇáÉ=îçå=ìåëÉêÉå=dçäÑÉêå=ÖÉå~ì=ÇÉëïÉÖÉå=ëç

ÖÉëÅÜ®íòí=ïáêÇK=få=â~ìã=ÉáåÉê=~åÇÉêÉå=cÉêáÉåêÉÖáçå=áå=bìêçé~

ÇΩêÑíÉ=Ç~ë=íçìêáëíáëÅÜÉ=^åÖÉÄçí=EeçíÉäëI=oÉëí~ìê~åíëI=içâ~äÉI

jáÉíï~ÖÉåI=^ííê~âíáçåÉåI=hìäíìêJbîÉåíëI=ÉíÅKF=ëç=îáÉäÑ®äíáÖ=ëÉáå

ïáÉ=~ìÑ=ÇáÉëÉê=fåëÉäK=råÇ=òï~ê=~ìÅÜ=áå=éêÉáëäáÅÜÉê=eáåëáÅÜíK=a~ë

ÖäÉáÅÜÉ=Öáäí=ÑΩê=ÇáÉ=dçäÑéä®íòÉK=hÉáåÉ=ÇÉê=êìåÇ=òïÉá=aìíòÉåÇ

dçäÑ~åä~ÖÉå=~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä=®ÜåÉäí=ëáÅÜK=bë=ÖáÄí=ÉñâäìëáîÉ=mä®íòÉI

ÑΩê=ÇáÉ=ã~å=ãÉÜê=ò~ÜäíK=råÇ=Éë=ÖáÄí=ïÉåáÖÉê=ÉñâäìëáîÉ=mä®íòÉI

ÑΩê=ÇáÉ=ã~å=ÉÄÉå=åáÅÜí=ëç=îáÉä=ò~ÜäíK=báÖÉåíäáÅÜ=Ö~åò=ÉáåÑ~ÅÜK

j~å=â~åå=ÇáÉ=páíì~íáçå=~ìÅÜ=Öìí=ãáí=ÇÉã

bêïÉêÄ=ÉáåÉë=kÉìï~ÖÉåë=îÉêÖäÉáÅÜÉåK=gÉ

å~ÅÜ=dÉäÇÄ∏êëÉ=ìåÇ=^åëéêìÅÜ=â~ìÑí=ã~å

ãÉÜê=çÇÉê=ïÉåáÖÉ=ëáåîçääÉ=bñíê~ë=Ç~òìK=pç

ÖáÄí=Éë=hìåÇÉåI=ÇáÉ=ÄÉêÉáí=ëáåÇI=ÑΩê=ÉáåÉ

iÉÇÉê~ìëëí~ííìåÖ=çÇÉê=Ç~ë=açäÄó=pìêêçìåÇ=póëíÉã=q~ìëÉåÇÉ

îçå=bìêçë=òìë®íòäáÅÜ=~ìëòìÖÉÄÉåK=råÇ=Éë=ÖáÄí=hìåÇÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ

ãáí= ÇÉê= ÉáåÑ~ÅÜÉå= pÉêáÉå~ìëëí~ííìåÖ= òìÑêáÉÇÉå= ÖÉÄÉåK= få

p~ÅÜÉå=dçäÑ=Ü~í=j~ääçêÅ~=ÄÉáÇÉå=hçåëìãÉåíÉåJqóéÉå=ÉáåÉ

îáÉäÑ®äíáÖÉ=^ìëï~Üä=òì=ÄáÉíÉåK=råÇ=Ç~ë=áëí=êáÅÜíáÖ=ëçK

aáêâ=aΩåâäÉê=áëí=jáí~êÄÉáíÉê=áã=_ÉêÉáÅÜ=_ìëáåÉëë=aÉîÉäçéãÉåí

ÄÉá=pé~åáÉåë=Öê∏≈íÉê=_ìÅÜìåÖë~ÖÉåíìê=ÑΩê=dêÉÉåÑÉÉë

J&A Photos

içÅÜ=Q=~äë=fåëÉäJdêÉÉå

^ìÑ=ÇÉå=ÉêëíÉå=ÇêÉá=i∏ÅÜÉêå=EòïÉá=m~êJQI

ìåÇ=Éáå=m~êJPF=ä®ëëí=Éë=ëáÅÜ=åçÅÜ=êÉä~íáî

êìÜáÖ=~åÖÉÜÉåK=pé~ååÉåÇ=ïáêÇ=Éë=àÉÇçÅÜ

ëé®íÉëíÉåë=~å=içÅÜ=kêK=QI=ÉáåÉã=m~êJR

ãáí=açÖäÉÖ=å~ÅÜ=äáåâëK=a~ë=dêÉÉå=áëí=ÉáåÉ

fåëÉäI=ïÉê=Ç~ê~ìÑ=ãáí=ÇÉã=ÇêáííÉå=pÅÜä~Ö

ä~åÇÉå=ïáääI=ëçääíÉ=jìí=òÉáÖÉå=ìåÇ=ΩÄÉê

Éáå=åáÉÇêáÖÉë=e~åÇáÅ~é=îÉêÑΩÖÉåK=tÉáíÉê

ÖÉÜí=Éë=îçå=ÜáÉê=~ìë=Ç~åå=ãáí=ÉáåÉã=ïÉáJ

íÉêÉå=m~êJRI=açÖäÉÖ=êÉÅÜíëK=a~ë=îçå=ãÉÜJ

êÉêÉå=_ìåâÉêå=îÉêíÉáÇáÖíÉ=dêÉÉå=áëí=ëç

ëí~êâ=çåÇìäáÉêíI=Ç~ëë=Éë=ÜáÉê=ëÉäÄëí=ä~åÖJ

à®ÜêáÖÉå=`äìÄãáíÖäáÉÇÉê=ÇáÉ=qê®åÉå=ÇÉê

sÉêòïÉáÑäìåÖ=áå=ÇáÉ=^ìÖÉå=íêÉáÄíK=§ÄÉêJ

Ü~ìéí=ëáåÇ=Ñ~ëí=~ääÉ=dêΩåë=êÉÅÜí

íΩÅâáëÅÜ=~åÖÉäÉÖíK=içÅÜ=kêK=NP=áëí

ÜáÉêÑΩê= Éáå= ÖìíÉë= _ÉáëéáÉäW=sçå

ÇÉê= qÉÉÄçñ= ÖÉÜí= Éë= NOM= jÉíÉê

Å~êêó=ΩÄÉêë=t~ëëÉêI=ïÉê=ÜáÉê=~å

ëÉáåÉã=^ÄëÅÜä~Ö=òïÉáÑÉäíI=â~åå

ÖäÉáÅÜ= ëÅÜçå= ã~ä= ÇÉå= òïÉáíÉå

_~ää=~ìë=ÇÉê=q~ëÅÜÉ=ÜçäÉåK=

hê∏åÉåÇÉå=^ÄëÅÜäìëë=ÄáäÇÉå=ÇáÉ

ÄÉáÇÉå=äÉíòÉå=i∏ÅÜÉêK=içÅÜ=kêK

NTK= ÑΩÜêí= ïÉáí= ÄÉêÖ~ÄI= Ç~ë= ~ã

båÇÉ= ~ìÑ= ÉáåÉã= mä~íÉ~ì= íÜêçJ

åÉåÇÉ==dêÉÉå=ïáêÇ=îçå=ÉáåÉã

ÄêÉáíÉå=t~ëëÉêÜáåÇÉêåáë=îÉêíÉáÇáÖíK=içÅÜ

kêK=NU=ÑΩÜêí=ãáí=äÉáÅÜíÉã=açÖäÉÖ=ΩÄÉê

PUM=jÉíÉê=ëíìê=ÄÉêÖ~ìÑK=tÉê=ÜáÉê=ãáí=îáÉê

pÅÜä®ÖÉå=m~ê=ëéáÉäíI=â~åå=ëáÅÜ=~åëÅÜäáÉJ

≈ÉåÇ=îÉêÇáÉåí=~ìÑ=ÇáÉ=pÅÜìäíÉê=âäçéÑÉå

ä~ëëÉåK

Andreas John

Wir

fitten

auch Ihre

Schläger


30

LIFESTYLE

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

FçíçÖê~ÑáÉêÉå= ìåíÉê

t~ë=ëÉê=â~åå=êáÅÜJ

íáÖ=ëíêÉëëáÖ=ëÉáåK=łfå

òïÉá=q~ìÅÜÖ®åÖÉå

îçå=àÉïÉáäë=VM=jáJ

åìíÉå=ÇΩêÑÉå=ïáê=ã~ñáã~ä=NMM

cçíçë= áå= âå~éé= ÉáåÉã= aìíJ

òÉåÇ=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê=jçíáîJ

â~íÉÖçêáÉå=ëÅÜáÉ≈ÉåappleI=Éêò®Üäí

mÉÇêç= sÉêÖÉêK= aÉê= áå= iäìÅ=J

ã~àçê= ~åë®ëëáÖÉ= cêáëÉìê

åáããí=áå=ëÉáåÉê=cêÉáòÉáí=òìJ

ë~ããÉå= ãáí= ïÉáíÉêÉå= jáíJ

ÖäáÉÇÉêå= ÇÉë= ^åÖÉäJ= ìåÇ

q~ìÅÜ=ëéçêí=îÉê=Éáåë= ł`~é= bë

oçáÖapple=áå=pÛbë=í~åóçä=êÉÖÉäã®J

≈áÖ=~å=å~=íáç=å~äÉå=ìåÇ=áåíÉêJ

å~íáçå~äÉå=råíÉê=ï~ëëÉê=ÑçíçJ

tÉíí=ÄÉïÉêÄÉå=íÉáäK=

_áäÇÖÉëí~äíìåÖ=ïáÅÜíáÖ

a~ÄÉá=ïÉêÇÉå=îçå=ÉáåÉê=gìêó

îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=jçíáîÉ=îçêÖÉÖÉJ

ÄÉåI= ÇáÉ= ~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ= ìå=íÉê

t~ëëÉê=ÉåíÇÉÅâí=ìåÇ=îÉêÉïáÖí

ïÉêÇÉå=ãΩëëÉåK=łtáÉ=ÄÉá=cçJ

íçïÉííÄÉïÉêÄÉå= ~å= i~åÇ

âçããí=Éë=~ìÅÜ=ìåíÉê=t~ëëÉê

~ìÑ= ^ìÑå~ÜãÉíÉÅÜåáâ= ìåÇ

_áäÇÖÉëí~äíìåÖ= ~åappleI= Éêâä®êí

sÉêÖÉêK=^ìÑ=ÇÉã=sçêÖ~ÄÉéä~å

ëíÉÜÉå= ëçïçÜä= j~âêçJ^ìÑ=J

å~ÜãÉå=îçå=cáëÅÜÉåI=m~åçJ

ê~ã~J_áäÇÉê= îçå= rå=íÉê=ï~ë=J

ëÉêä~åÇëÅÜ~ÑíÉå=~äë=~ìÅÜ=cç=J

íçë= ãáí= ÉáåÉã= łjç=ÇÉäappleI= Ç~ë

ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= åÉ=ÄÉå= ÉáåÉã

pÉÉéÑÉêÇÅÜÉå=çÇÉê=ÉáåÉã=hçJ

ê~ääÉåêáÑÑ= ~ÄÖÉäáÅÜíÉí= ïÉêÇÉå

ëçääK=

sÉêÖÉê= ÄÉåìíòí= ÄÉá= ëÉáåÉå

cçíçJq~ìÅÜÖ®åÖÉå=ãÉáëí=ÇáÖáJ

í~äÉ=péáÉÖÉäêÉÑäÉñJh~ãÉê~ëI=ÇáÉ

`áêÉêI=ÇÉê=ÄÉá=ÇÉå=ëé~åáëÅÜÉå

råíÉêï~ëëÉêÑçíçJjÉáëíÉêJ

ëÅÜ~ÑíÉå=~ìÑ=ÇÉå=h~å~êÉå=îçê

Éáå= é~~ê= g~ÜêÉå= ÇáÉ= páäÄÉê=J

ãÉÇ~áääÉ= ÖÉï~ååI= ÖÉÄÉå= ÑΩê

ëçäÅÜÉ= ^ìëêΩëíìåÖÉå= Äáë= òì

NRKMMM=bìêç=çÇÉê=ãÉÜê=~ìëK

açÅÜ=Éë=ÖÉÜí=~ìÅÜ=ÄáääáÖÉêK=łfå

ìåëÉêÉã= sÉêÉáå= ÄáÉíÉå= ïáê

cçíçJtçêâëÜçéë= ÑΩê= háåÇÉê

ìåÇ=bêï~ÅÜëÉåÉ=~åK=

pí~íí= ãáí= p~ìÉêëíçÑÑÑä~ëÅÜÉ

ïáêÇ=ÖÉëÅÜåçêÅÜÉäíI=ëí~íí=íÉìJ

êÉå= oÉÑäÉñJh~ãÉê~= âçããÉå

Éáå=Ñ~ÅÜÉêÉ=aáÖáí~äJ`~ãë=òìã

báåë~íòappleI=ëç=sÉêÖÉêK=m~ÅâÉåÇÉ

råíÉêï~ëëÉêÑçíçë= ëÉáÉå= ÄÉJ

êÉáíë= ~Ä= ÉáåÉê= qáÉÑÉ= îçå= Éáå

é~~ê= jÉíÉêå= ã∏ÖäáÅÜK=łj~äJ

äçêÅ~=ÄáÉíÉí=Éáå=ÄêÉáíÉë=péÉâJ

íêìã=~å=jçíáîÉåK=a~ë=êÉáÅÜí

îçå= áã= p~åÇ= ÉáåÖÉÖê~ÄÉåÉå

oçÅÜÉå= ~ã= Ñä~ÅÜÉå= píê~åÇ

îçå= bë=qêÉåÅ= Äáë= òì= îÉêëìå=J

âÉåÉå=pÅÜáÑÑëïê~Åâë=îçê=`~J

ÄêÉê~Kapple= iÉíòíÉåÇäáÅÜ= ëÉá= ~ääÉë

ÉáåÉ=cê~ÖÉ=ÇÉê=qáÉÑÉK

łcΩê=í~ìÅÜÉêéêçÄíÉ=cçíçJfåíÉJ

êÉëëáÉêíÉ= ëáåÇ= q~ìÅÜëÅÜìäÉå

~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä=ÇáÉ=ÄÉëíÉ=^åä~ìÑJ

ëíÉääÉK=açêí=ïÉá≈=ã~å=ÉáåÑ~ÅÜ

~ã= ÄÉëíÉåI= ïç= ëáÅÜ= ÇáÉ= ÖÉ=J

ÉáÖåÉíÉå=içÅ~íáçåë=ÄÉÑáåÇÉåKapple

^åÑ®åÖÉêå= ê®í= Éê= Ç~ÖÉÖÉåI

îáÉääÉáÅÜí=Éáåã~ä=ÉáåÉå=pìéÉêJ

ã~êâí=~ìÑòìëìÅÜÉåK=łjáí=ÇÉå

~å~äçÖÉå=tÉÖïÉêÑJråíÉêï~ëJ

ëÉêâ~ãÉê~ë=ä~ëëÉå=ëáÅÜ=ÄÉêÉáíë

ÉáåÇêìÅâëîçääÉ=cçíçë=~ìë=ÇÉê

pÅÜåçêÅÜÉäJmÉêëéÉâíáîÉ=ëÅÜáÉJ

≈ÉåappleI=ëç=sÉêÖÉêK=tÉê=~åëÅÜäáÉJ

≈ÉåÇ=_äìí=ÖÉäÉÅâí=Ü~ÄÉI=ãΩëëÉ

áêÖÉåÇï~åå=~ääÉêÇáåÖë=ÉáåÉå

PAPARRAZI IM WASSER

Ob Models, Makros oder Moränen: Die Unterwasser-Fotografie

ist vielschichtiger als man denkt. Aber für jedermann zugänglich.

áå=ÉáåÉã=ëéÉòáÉää=Ç~ÑΩê=îçêÖÉJ

ëÉÜÉåÉå=råíÉêï~ëëÉêJdÉÜ®ì=J

ëÉ= ëíÉÅâÉåK=łpçïçÜä= ^ìëêΩëJ

íìåÖ=~äë=~ìÅÜ=^ìÑå~ÜãÉíÉÅÜJ

åáâÉå=ÉåíëéêÉÅÜÉå=ÇÉê=íÉêêÉëJ

íêáëÅÜÉå=cçíçÖê~ÑáÉK=k~íΩêäáÅÜ

ãìëë=ìåíÉê=t~ëëÉê=~ääÉë=ï~ëJ

ëÉêJ=ìåÇ=ÇêìÅâÇáÅÜí=îÉêé~Åâí

ëÉáåK=gÉ=å~ÅÜ=h~ãÉê~JjçÇÉää

ìåÇ= _äáíòäáÅÜí= íêÉáÄí= Ç~ë= ÇáÉ

hçëíÉå=áå=ÇáÉ=e∏ÜÉappleI=ë~Öí=sÉêJ

ÖÉêK=mêçÑÉëëáçåÉääÉ=cçíçÖê~ÑÉå

ïáÉ=ëÉáå=`äìÄâçääÉÖÉ=^åíçåáç

q~ìÅÜëÅÜÉáå=ã~ÅÜÉåK=a~ë=ëÉá

ÑΩê=ÇáÉ=cç=íçà~ÖÇ=ìåíÉê=t~ëëÉê

ÉáåÉ=Ö~åò=äçÖáëÅÜÉ=dêìåÇîçêJ

ê~ìëëÉíòìåÖK

aÉê=^åÖÉäJ=ìåÇ=q~ìÅÜëéçêíJ

îÉêÉáå=applebë=`~é=oçáÖÒ=

áå=pÛbëí~åóçä=îÉê~åëí~äíÉí=áå

ìåêÉÖÉäã®≈áÖÉå=^Äëí®åÇÉå

^åÑ®åÖÉêâìêëÉ=ÑΩê

råíÉêï~ëëÉêJcçíçÖê~ÑáÉK

fåÑçë=ìåíÉê=

ïïïKÉëÅ~éêçáÖKÉë

A. Cirer


AUSGABE 15 | AUGUST 2014 31

LIFESTYLE

J&A Photos

òïÉá=g~ÜêÉ=ëé®íÉê=Äê~ÅÜ=ÇÉê=wïÉáíÉ=tÉäíâêáÉÖ

~ìë= ìåÇ= Ç~ë= áå= ł`êÉçäÉapple= ìãÖÉí~ìÑíÉ= pÅÜáÑÑ

ïìêÇÉ=âçåÑáëòáÉêí=ìåÇ=òìã=jáåÉåà®ÖÉê=ìãÖÉJ

êΩëíÉíK=jáí=Ö®åòäáÅÜ=~ÄÖÉëÅÜåáííÉåÉå=j~ëíÉå

ìåÇ= áå= ÉáåÉã= ÄÉâä~ÖÉåëïÉêíÉå= wìëí~åÇ

ïìêÇÉ=ÇáÉ=ł`êÉçäÉapple=ÇÉê=c~ãáäáÉ=ÇÉë=ãáííäÉêJ

ïÉáäÉ= îÉêëíçêÄÉåÉå= ^Çãáê~äë= NVQR= òìêΩÅâ=J

ÖÉÖÉÄÉåK

Mit einer Länge von über 65 Metern ist der Dreimaster die längste private Holz-Segelyacht der Welt. Ihr Liegeplatz: Palma de Mallorca

DER FLUCH DER

“CREOLE”

bêëí=pÉäÄëíãçêÇI=Ç~åå=jçêÇ=~å=_çêÇ

wïÉá=g~ÜêÉ=ëé®íÉê=Éêï~êÄ=ÇÉê=ÖêáÉÅÜáëÅÜÉ=oÉÉJ

ÇÉê=pí~îêçë=ká~êÅÜçë=ÇáÉ=v~ÅÜí=ìåÇ=äáÉ≈=ëáÉ=ÑΩê

îáÉä=dÉäÇ=ïáÉÇÉê=ÜÉêêáÅÜíÉåK=açÅÜ=~ìÅÜ=áÜå

ÉêÉáäíÉ=Éáå=ëÅÜïÉêÉê=pÅÜáÅâë~äëëÅÜä~ÖK=pç=îÉêJ

ΩÄíÉ=ëÉáåÉ=bÜÉÑê~ì=^åÑ~åÖ=ÇÉê=NVTMÉê=pÉäÄëíJ

ãçêÇ=~å=_çêÇ=ÇÉê=ł`êÉçäÉappleK=ká~ÅÜêçë=ÄÉíê~í=åáÉ

ïáÉÇÉê=Ç~ë=pÅÜáÑÑ=ìåÇ=ÇáÉ=v~ÅÜí=îÉêâ~ã=ÉêåÉìíK

NVUP= g~ÜêÉ= â~ìÑíÉ= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉ= jçÇÉò~ê

j~ìêáÅáç=dìÅÅá=Ç~ë=îçääÉåÇë=ÜÉêìåíÉêÖÉâçãJ

ãÉåÉ=pÅÜáÑÑ=ìåÇ=äáÉ≈=Éë=áå=m~äã~=áå=òÉÜåà®ÜêáJ

ÖÉê=^êÄÉáí=ìåÇ=ÑΩê=Éáå=sÉêã∏ÖÉå=ïáÉÇÉê=áå=ÇÉå

lêÖáå~äòìëí~åÇ=òìêΩÅâîÉêëÉíòÉåK=açÅÜ=~ìÅÜ

îçê=áÜã=ã~ÅÜíÉ=ÇÉê=cäìÅÜ=ÇÉê=ł`êÉçäÉapple=åáÅÜí

e~äíK=dìÅÅá=ïìêÇÉ=NVVR=îçå=ëÉáåÉê=cê~ì=ÉêãçêJ

ÇÉíK=pÉáíÇÉã=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=ÇáÉ=v~ÅÜí=áã=_Éëáíò

îçå=j~ìêáÅáçë=pÅÜïÉëíÉêåI=ÇáÉ=Ç~ë=pÅÜáÑÑ=ìåíÉê

~åÇÉêÉã=ÑΩê=ÇáÉ=qÉáäå~ÜãÉ=~å=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå

oÉÖ~ííÉåI=ïáÉ=ÇÉå=îçê=m~äã~=~ìëÖÉíê~ÖÉåÉå

łpìéÉêó~ÅÜí=`ìéapple=åìíòÉåK===============^åÇêÉ~ë=gçÜå

Der 1927 vom Stapel gelaufene Dreimaster

zählt zu den schönsten Klassikyachten in Palmas

Hafen. Seinen Eignern brachte er im Laufe der

vergangenen Jahrzehnte viel Unheil.

w

ì=îáÉä=`Ü~ãé~ÖåÉê=ëçêÖí=ãáíìåíÉê=ÑΩê

hçéÑëÅÜãÉêòÉåK=_Éá=ÉáåÉê=pÅÜáÑÑëí~ìÑÉ

â~åå=òì=ïÉåáÖ=îÉêëÅÜΩííÉíÉê=mÉêäïÉáå

~ÄÉê=åçÅÜ=îáÉä=Öê∏≈ÉêÉë=råÜÉáä=~åêáÅÜíÉåK=pç

ïáÉ=áã=c~ää=ÇÉë=NVOT=îçã=pí~éÉä=ÖÉä~ìÑÉåÉå

aêÉáã~ëíÉêë=ł`êÉçäÉappleI=ÇÉê=ëÉáí=ÉáåáÖÉê=wÉáí=áå

m~äã~ë=v~ÅÜíÜ~ÑÉå=`äìÄ=ÇÉ=j~ê=òì=ÄÉïìåJ

ÇÉêå=áëíK=

aáÉ=ãáí=ÉáåÉê=i®åÖÉ=îçå=ΩÄÉê=SR=jÉíÉêå=Öê∏≈íÉ

éêáî~íÉ=eçäòJpÉÖÉäó~ÅÜí=ÇÉê=tÉäí=Äê~ÅÜíÉ=áÜêÉå

báÖåÉêå=áã=i~ìÑÉ=ÇÉê=îÉêÖ~åÖÉåÉå=g~ÜêòÉÜåíÉ

åáÅÜí=áããÉê=åìê=däΩÅâK=_ÉêÉáíë=îçê=ÇÉã=_~ì

Éêâê~åâíÉ=áÜê=^ìÑíê~ÖÖÉÄÉêI=ÇÉê=àìåÖÉ=~ãÉêáâ~J

åáëÅÜÉ=råíÉêåÉÜãÉê=^äÉÅ=`çÅÜê~å=ìåÜÉáäÄ~ê

~å=qìÄÉêâìäçëÉK=_Éáã=pí~éÉää~ìÑ=ÇÉê=~åÑ~åÖë

~ìÑ=ÇÉå=k~ãÉå=łsáê~apple=ÖÉíê~ìÑíÉå=v~ÅÜí=ï~ê=Éê

îçå= ÇÉê= hê~åâÜÉáí= ëç= ÖÉëÅÜï®ÅÜíI= Ç~ëë= Éê

ÉáåÉå=cêÉìåÇ=Ä~íI=ÇáÉ=`Ü~ãé~ÖåÉêJwÉêÉãçJ

åáÉ=îçêòìåÉÜãÉåK=aêÉáã~ä=ëÅÜäìÖ=ÇáÉ=cä~ëÅÜÉ

ÖÉÖÉå=ÇÉå=oìãéÑ=çÜåÉ=òì=òÉêÄêÉÅÜÉå=Ó ÑΩê=ÇáÉ

jÉÜêò~Üä=ÇÉê=^ìÖÉåòÉìÖÉå=Éáå=ìåíêΩÖäáÅÜÉë

wÉáÅÜÉå=Ç~ÑΩêI=Ç~ëë=ÇÉã=pÅÜáÑÑ=âÉáåÉ=êçëáÖÉ

wÉáíÉå=ÄÉîçêëí~åÇÉåK=

råÇ=ëáÉ=ëçääíÉå=oÉÅÜí=ÄÉÜ~äíÉåK=kìê=ïÉåáÖÉ

tçÅÜÉå=å~ÅÜ=ÇÉã=pí~éÉää~ìÑ=äáÉ≈=ÇÉê=îçã=qçÇ

ÖÉòÉáÅÜåÉíÉ=`çÅÜê~å=~ìë=®ëíÉíÜáëÅÜÉå=dêΩåJ

ÇÉå=ÇáÉ=ΩÄÉê=RR=jÉíÉê=ÜçÜÉå=j~ëíÉå=âΩêòÉåI

ï~ë=Ç~òì=ÑΩÜêíÉI=Ç~ëë=Ç~ë=~ìë=ÇÉê=cÉÇÉê=ÇÉê=êÉJ

åçããáÉêíÉå= v~ÅÜí~êÅÜáíÉâíÉå= `~ãéÉêCkáJ

ÅÜçäëçå=ëí~ããÉåÇÉ=_ççí=ë®ãíäáÅÜÉ=mÉêÑçêJ

ã~åÅÉ= ÉáåÄΩ≈íÉ= ìåÇ= îçå= åìå= ~å= ïáÉ= ÉáåÉ

kìëëÅÜ~äÉ=ΩÄÉê=ÇáÉ=tÉääÉå=ëÅÜäáåÖÉêíÉK=bêëí

NVPT=äáÉ≈=ÇÉê=å®ÅÜëíÉ=báÖåÉêI=Éáå=ÉåÖ=äáëÅÜÉê

^Çãáê~äI=ÇáÉ=j~ëíÉå=ïáÉÇÉê=áå=ÇÉå=lêáÖáå~ä=J

òìëí~åÇ=îÉêëÉíòÉåK=

i~åÖÉ=cêÉìÇÉ=Ü~ííÉ=Éê=Ç~ê~å=~ÄÉê=åáÅÜíK=_ÉêÉáíë


32

LIFESTYLE

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

oÉ~ä=j~ääçêÅ~=ëí~êíÉí=ãáí

åÉìÉã=qê~áåÉê=áå=ÇáÉ=p~áëçå

jáí=ÉáåÉê=åÉìÉå=cΩÜêìåÖëêáÉÖÉ=ïáää=cì≈Ä~ääJwïÉáíäáÖáëí=oÉ~ä

j~ääçêÅ~=~ã=OQK=^ìÖìëí=áå=ÇáÉ=p~áëçå=ëí~êíÉåK=k~ÅÜ=ÇÉê=sÉêéÑäáÅÜJ

íìåÖ=îçå=jáÖìÉä=^åÖÉä=k~Ç~ä=~äë=péçêíÇáêÉâíçê=ïìêÇÉ=^åÑ~åÖ=gìäá

ÇÉê=ÉÜÉã~äáÖÉ=cì≈Ä~ääJmêçÑá=ìåÇ=ÄáëÜÉêáÖÉ=qê~áåÉê=ÇÉë=_Jh~ÇÉêëI

jáÖìÉä=pçäÉêI=~äë=åÉìÉê=qê~áåÉê=ÄÉëíáããíK=a~ë=ìãëíêáííÉåÉ=sçêJ

ëí~åÇëãáíÖäáÉÇ=iäçêÉåÅ=pÉêê~=cÉêêÉê=íê~í=òìÇÉã=îçå=ëÉáåÉã=mçëJ

íÉå=~äë=sÉêï~äíìåÖëê~íëãáíÖäáÉÇ=òìêΩÅâK=k~ÅÜ=wÉáíìåÖëãÉäÇìåJ

ÖÉå=ëíÉÜÉå=oÉ~äJqê~áåÉê=pçäÉê=ÑΩê=ÇáÉ=âçããÉåÇÉ=péáÉäë~áëçå

êìåÇ=òïÉá=jáääáçåÉå=bìêç=ÑΩê=kÉìîÉêéÑäáÅÜíìåÖÉå=ìåÇ=péáÉäÉêJ

ÖÉÜ®äíÉê=òìê=sÉêÑΩÖìåÖK=Redaktion

J&A Photos

pé~åáÉå=ïáää=bjJqáíÉä=

OMNS=îÉêíÉáÇáÖÉå

qêçíò=ÇÉë=ëâ~åÇ~ä∏ëÉå=sçêêìåÇÉåJ^ìë=ÄÉá=ÇÉê=òìÉåÇÉ=ÖÉÖ~åJ

ÖÉåÉå=cì≈Ä~ääïÉäíãÉáëíÉêëÅÜ~Ñí=áå=_ê~ëáäáÉå=îÉêÑçäÖí=ÇáÉ=ëé~åáJ

ëÅÜÉ=k~íáçå~äã~ååëÅÜ~Ñí=ïÉáíÉêÜáå=Öêç≈É=wáÉäÉK=`ç~ÅÜ=sáÅÉåíÉ

ÇÉä=_çëèìÉ=Éêâä®êíÉ=áå=ÉáåÉã=wÉáíìåÖëáåíÉêîáÉï=jáííÉ=gìäáI=Ç~ëë

ÇáÉ=łëÉäÉÅÅáµåapple=ÄÉá=ÇÉê=âçããÉåÇÉå=bìêçé~ãÉáëíÉêëÅÜ~Ñí=OMNS

áå=cê~åâêÉáÅÜ=áÜêÉå=qáíÉäÖÉïáåå=îçê=òïÉá=g~ÜêÉå=ÉáëÉêå=îÉêíÉáÇáJ

ÖÉå=ïÉêÇÉK=sçå=ÉáåÉê=hêáëÉ=áå=ÇÉê=j~ååëÅÜ~ÑíI=ÇáÉ=òïáëÅÜÉå=OMMU

ìåÇ=OMNO=òïÉá=bìêçé~ãÉáëíÉêëÅÜ~ÑíÉå=ëçïáÉ=ÉáåÉ=tÉäíãÉáëíÉêJ

ëÅÜ~Ñí=ÖÉïçååÉå=Ü~ííÉI=ëÉá=åáÅÜí=ÇáÉ=oÉÇÉI=Éêâä®êíÉ=ÇÉä=_çëèìÉK

qêçíò=ÇÉê=tjJ_ä~ã~ÖÉ=Ü~äíÉå=c~åë=ìåÇ=sÉêÄ~åÇëÑìåâíáçå®êÉ

~å=ÇÉã=SPJà®ÜêáÖÉå=qê~áåÉê=ÑÉëíK=Redaktion

EIN STÜCK NADAL

FÜR DIE EWIGKEIT

Mallorcas Tennisstar will sich mit eigenem Trainingszentrum in

seiner Heimatstadt Manacor ein Denkmal setzen

hÉáåÉ=cê~ÖÉK=o~Ñ~Éä=k~Ç~ä=áëí=áå

ÇÉê=mêçÑáJqÉååáëïÉäí=Éáå=Ö~åòI

Ö~åò=dêç≈ÉêK=a~ëë=ã~å=áÜã

áå= ëÉáåÉê= eÉáã~í= j~ääçêÅ~

åçÅÜ=âÉáå=aÉåâã~ä=ÖÉëÉíòí=Ü~ëíI=ÇΩêÑíÉ

Ç~ÜÉê=åìê=ãáí=ÇÉã=ÖáÖ~åíáëÅÜÉå=pÅÜìäJ

ÇÉåÄÉêÖ=ÇÉê=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=sÉêï~äíìåÖÉå

òì=Éêâä®êÉå=ëÉáåK=c~âí=áëíW=tÉÇÉê=ÇáÉ=Ä~J

äÉ~êáëÅÜÉ=i~åÇÉëêÉÖáÉêìåÖ=åçÅÜ=k~Ç~äë

eÉáã~íÖÉãÉáåÇÉ=j~å~Åçê=Ü~ÄÉå=ÄáëJ

ÜÉê=~ìÅÜ=åìê=ÉáåÉå=`Éåí=äçÅâÉê=ÖÉã~ÅÜíI

ìã=ÇÉå=ïçÜä=ÄÉêΩÜãíÉëíÉå=j~ääçêèìáJ

åÉê=~ääÉê=wÉáíÉå=ÖÉÄΩÜêÉåÇ=òì=ÉÜêÉåK

mä~íò=ÑΩê=NQM=pÅÜΩäÉê

açÅÜ=o~Ñ~Éä=k~Ç~äI=ïáê=âÉååÉå=Ç~ë=ÄÉJ

êÉáíë=òìê=dÉåΩÖÉ=~ìë=ÇÉå=`ÉåíÉê=`çìêíë

ÇáÉëÉê=tÉäíI=ÖáÄí=~ìÅÜ=íêçíò=ÉñíêÉãÉå=táJ

ÇÉêëí~åÇÉë=åáÅÜí=ÖÉêå=~ìÑK=fã=dÉÖÉåíÉáäK

jáí= eçÅÜÇêìÅâ= ëçää= ÇÉê= qÉååáëJtÉäíJ

ê~åÖäáëíÉåòïÉáíÉ=~å=ÉáåÉã=mêçàÉâí=~êÄÉáJ

íÉåI=Ç~ëë=áÜå=~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä=Éáå=âäÉáåÉë

píΩÅâ=råëíÉêÄäáÅÜâÉáí=îÉêäÉáÜÉå=ïΩêÇÉW

ÇÉå=_~ì=ÉáåÉë=łfåíÉêå~íáçå~äÉå=qÉååáëJ

wÉåíêìãë=o~Ñ~Éä=k~Ç~äapple=áå=j~å~ÅçêK=

açêí=ëçääÉå=å~ÅÜ=mä®åÉå=ÇÉë=OUJà®ÜêáÖÉå

péçêíJjáääáçå®êë=ëé®íÉëíÉåë=áå=ëÉÅÜë=g~ÜJ

êÉå=êìåÇ=NQM=bäáíÉJqÉååáëëÅÜΩäÉê=~ìë=ÇÉê

Ü~äÄÉå=tÉäí=ÇÉå=éÉêÑÉâíÉå=rãÖ~åÖ=ãáí

o~ÅâÉí=ìåÇ=cáäòÄ~ää=ΩÄÉåK=^ìÑ=ÇÉã=`çãJ

éìíÉêÄáäÇëÅÜáêã=ëÉáåÉë=^êÅÜáíÉâíÉå=áëí

ÇÉê= hçãéäÉñ= ÄÉêÉáíë= áå= ÇêÉá= dÉÄ®ìÇÉ

ÉáåÖÉíÉáäíK=aêìã=ÜÉêìã=ëçääÉå=NT=qÉåJ

åáëÑÉäÇÉê= ÉåíëíÉÜÉåW=Éáå= `ÉåíÉê= `çìêí

ëçïáÉ=îáÉê=kÉÄÉåéä®íòÉ=ãáí=p~åÇÄÉä~ÖI

òïÉá=dê~ëéä~íò~åä~åÖÉå=ìåÇ=åçÅÜ=ÉáåJ

ã~ä=òÉÜå=ïÉáíÉêÉ=e~êíéä®íòÉK=

rã=ÇáÉ=òìâΩåÑíáÖÉå=qÉååáëëÅÜΩäÉê=Ççêí

~ìÑ=áÜêÉ=ëé®íÉêÉ=mêçÑáëéçêíâ~êêáÉêÉ=éÉêJ

ÑÉâí=îçêÄÉêÉáíÉå=òì=â∏ååÉåI=ëáåÇ=òìÇÉã

Éáå= cì≈Ä~ääéä~íòI= ÉáåÉ= iÉáÅÜí~íÜäÉíáâJ

Ä~Üå=ëçïáÉ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=tÉääåÉëëJ=ìåÇ

cáíåÉëëê®ìãäáÅÜâÉáíÉå=îçêÖÉëÉÜÉåK=wìã

tçÜåÉå= ëíÉÜÉå= áå= ÇÉã= êìåÇ= NOKMMM

nì~Çê~íãÉíÉê= Öêç≈Éå= e~ìéíÖÉÄ®ìÇÉ

ΩÄÉê=Éáå=Ü~äÄÉë=aìíòÉåÇ=péçêíäÉêïçÜJ

åìåÖÉå= òìê= sÉêÑΩÖìåÖK= aáÉ= oÉëáÇÉåò

ÇáÉåí=~ìÅÜ=òìê=råíÉêÄêáåÖìåÖ=ÇÉê=açJ

òÉåíÉå=ìåÇ=ÄÉÜÉêÄÉêÖí=ãÉÜêÉêÉ=^ìäÉå

ìåÇ=iÉÜêë®äÉ=ÑΩê=ÇÉå=íÜÉçêÉíáëÅÜÉå=råJ

íÉêêáÅÜíK=

_ÉêÉáíë=ëÉÜÉå=ä~ëëÉå=â∏ååÉå=ëáÅÜ=~ìÅÜ

ÇáÉ= îçê~ìëëáÅÜíäáÅÜÉå= hçëíÉå= ÑΩê= Ç~ë

_~ìïÉêâ= ë~ãí= ëÉáåÉê= báåêáÅÜíìåÖÉåK

k~ÅÜ=_ÉêáÅÜíÉå=áå=ÇÉê=ã~ääçêèìáåáëÅÜÉå

q~ÖÉëéêÉëëÉ=ïáää=k~Ç~ä=êìåÇ=NQ=jáääáçJ

åÉå=bìêç=áå=ëÉáå=qê~áåáåÖëòÉåíêìã=áåîÉJ

ëíáÉêÉåK=i~åÇÉëêÉÖáÉêìåÖ=ìåÇ=dÉãÉáåJ

ÇÉîÉêï~äíìåÖ= ëçääÉå= å~íΩêäáÅÜ= ~ìÅÜ

ÉáåÉå=_Éáíê~Ö=äÉáëíÉåK=bêëíÉêÉ=ãáí=ÇÉå=ÉêJ

ÑçêÇÉêäáÅÜÉå= dÉåÉÜãáÖìåÖÉå= ÑΩê= ÇÉå

_~ì=ÇÉê=péçêíëí®ííÉI=iÉíòíÉêÉ=ãáí=ÉáåÉã

ÖÉÉáÖåÉíÉå=dêìåÇëíΩÅâK=k~=ëáÉÜëíÉI=o~Ñ~>

bë=ÖÉÜí=ÇçÅÜK=^ääÉêÇáåÖë=åìêI=ïÉåå=ã~å

ÇáÉ=p~ÅÜÉ=ëÉäÄëí=áå=ÇáÉ=e®åÇÉ=åáããíK

^åÇêÉ~ë=gçÜå


-Life

8 SEITEN VERANSTALTUNGEN

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

SENDEN SIE UNS IHREN EVENT AN:

VERANSTALTUNGEN@DIE-INSELZEITUNG.COM

Illustration/Collage: free vectors


IZ-LIFE

34 AUSGABE 15 | AUGUST 2014

IZ-LIFE

WICHTIGE RUFNUMMERN

NOTRUFE

Allgemeiner Notruf inselweit ........................112

Policia Local...................................................092

Policia Nacional .............................................091

Guardia Civil ..................................................062

Feuerwehr ............................085 (für Palma 080)

Ambulanz.......................................................061

Seenotruf.........................................900 202 202

ADAC Ambulance Service ...........+49 89767676

Krankenwagen Rotes Kreuz ............971 202 222

Strom (GESA) Palma........................971 274 000

Gas (GESA) Palma ...........................971 273 727

Wasser Palma ..................................971 465 353

KRANKENHÄUSER

Clinica Juaneda...............................971 73 16 47

Clinica Femenias.............................971 45 23 23

Deutsche Euroklinik........................971 44 21 21

Clinica Rotger.................................971 44 85 00

Hospital Manacor ...........................971 84 70 00

Son Espases....................................871 20 50 00

Policlinica Miramar .........................971 76 75 00

Hospital Son Llatzer .......................871 20 20 00

Clínica Palmaplanas........................971 91 80 00

BANKKARTEN-SPERRE

Dt. Karten: Zentrale Rufnummer ....+49 116116

Spanische Karten:

4B .............................................+34 902 114 400

Servired ....................................+34 902 192 100

Euro 6000.................................+34 902 20 6000

American Express ....................+34 902 375 637

Diners .......................................+34 902 401 112

Master Card .............................+34 900 971 231

Visa...........................................+34 900 991 124

KONSULATE

Deutschland: Palma ........................971 707 737

Österreich: Palma............................971 274 711

Schweiz: Palma................................971 768 836

TIERHILFE

Tierhilfe Mallorca.............................971 235 477

SOS-Animal .....................................971 606 467

Sonnenhunde e.V.............................678 678 058

Tierschutz Mallorca Ost...................618 890 010

Euro Tierklinik Arenal ......................971 441 213

Kleintierklinik Cala Ratjada..............971 565 076

Deutsche Tierklinik..........................971 677 606

TAXIS

Alcúdia.......................971 545 975, 679 442 695

Andratx......................971 235 544, 971 136 398

Arenal/Llucmajor .............................971 440 212

Artá..................................................971 836 202

Cala d'Or (Santanyí).........................971 657 058

Calvia ...............................................971 134 700

Inca ..................................................971 881 020

Llucmajor .........................................971 440 212

Palma ...............................................971 401 414

Pollença ...........................................649 919 332

2. AUGUST

LIFESTYLE

Palma – 02.-30.08.

21:30 h – "Cinema Fresca" im Parc del Mar

in Palma. Jeden Abend eine öffentliche

Filmvorführungen.

Das genaue Programm unter:

www.facebook.com/passionforpalmademallorca

MUSIK

Palma

21:00 h – Konzert, David Guetta

www.facebook.com/passionforpalmademallorca

Artà

18:00 h – Triatlon, XI Triatlo de Arta

www.elitechip.net

3. AUGUST

SPORT

Ses Salines

20:00 h

Lauf,

XXIII Carrera a peu

www.elitechip.net

Palma – 02.-09.08.

Copa del Rey

im Real Club

Nautico de Palma

www.regatacopa

delrey.com

MUSIK

Palma – 19:00 h – Bailes Populares en el Born

www.facebook.com/passionforpalmademallorca

SPORT

Can Picafort

09:30 h – Triatlon – www.elitechip.net

WICHTIGE WEB-ADRESSEN

Rathaus Palma...........................www.a-palma.es

Deutsches Konsulat.........www.spanien.diplo.de

Inselrat.....................www.conselldemallorca.cat

Arbeitsamt .....................................www.sepe.es

Sozialversicherung ......................www.ibsalut.es

Tourismus .............................www.illesbalears.es

Tourismusportal deutsch ...www.infomallorca.net

Mallorcas Gemeinden.....................www.felib.es

6. AUGUST

MUSIK

Open Air Konzert mit DANIYELLA & Band

im Fincahotel CAN ESTADES – Die charmante

Sängerin/Entertainerin DANIYELLA präsentiert mit ihrer

Band unter anderem ihr neues Album „SELECTED

SOUNDS“. Der Saxofonist Roger Machon, der Keyboarder

Sebastian Raimundo und der virtuose Gitarrist / Sänger

Carlos Lambertini unterstützen die Sängerin mit der

ausdrucksstarken Stimme live auf der Bühne.

Küchenchef Michael bereitet wieder sein beliebtes

Tapasbuffet zu und dazu gibt es köstliche Getränke.

Einlass/Empfang: 20:00 h

Konzertbeginn: 20:30 h

Tapasbuffet: ab 21:00h

Kosten pro Person: € 16,- nur Konzert / 23,50 € zusätzlich

für Tapasbuffet und Getränke. Anmeldung unbedingt rechtzeitig

erforderlich! (siehe auch S. 38)

MUSIK

Palma

21:30 h – Konzert im Castell Bellver:

Joventuts Musicals de Palma acompañarán

al pianista clásico Joaquín Achúcarro

www.facebook.com/passionforpalmademallorca

8. AUGUST

KULTUR

Palma, Auditorium

22:00 h – Augustin Jimenez – Antologia

www.auditoriumpalma.com

SPORT

Magaluf – 18:00 h – Lauf, II Milla Urbana

de Magalluf 2014 – www.elitechip.net

9. AUGUST

SPORT

Sa Rapita / Campos – 20:00 h – Lauf,

3ª Cursa Sa Ràpita/Campos – www.elitechip.net

12. AUGUST

FAMILIE

Palma, Auditorium

20:00 h – Eine Fantastische Reise für Groß und

Klein – Eine fantastische Tour von "Das Dschungelbuch",

"Der König der Löwen", "Peter Pan",

Umweltschutz.................www.gobmallorca.com

TÜV.......................................www.serviciositv.es

Busse Palma...........................www.emtpalma.es

Busse u. Bahnen inselweit .........www.tib.caib.es

Strände ...................www.platgesdebalears.com

Tierschutz ...................................www.baldea.de

Real Mallorca.......................www.rcdmallorca.es

Apotheken .....................................www.cofib.es


AUSGABE 15 | AUGUST 2014 35

IZ-LIFE

Alle Fotos: Veranstalter

"Die Schöne und das Biest" sind nur einige der

Geschichten die in "Show must go on" einfließen –

voll Leben und musikalisch geleitet von Daniel Mulet,

choreographierte und inszenierte Joaquín Bueno und

dirigiert von Jonathan Rodriguez.

"SHOW MUST GO ON”

Fantasie Must Go On – die Sommer-Show!

Eine musikalische Reise für die ganze Familie, die

Eltern und Kinder begeistern wird!

www.auditoriumpalma.com

15. AUGUST

SPORT

Sant Jordi

09:00 h – Lauf, III Cursa de Sant Jordi 2014

www.elitechip.net

Caimari

09:30 h – Lauf // Kinderlauf

II Cursa Popular Festes de La Mare de Deu 2014

MALLORCAS

WOCHENMÄRKTE

AUDITORIUM PALMA

SHOW MUST GO ON 2014:

vom 12.08. bis 24.08. jeweils um 20:00 h

- AUSGENOMMEN 24.08. um 18:00 h

- AUSGENOMMEN 18.08. keine Vorführung

Sa Rapita

18:00 h – Duatlon,

IX Duatló Popular de

Sa Coma 2014

www.elitechip.net

14. AUGUST

SPORT

Palma – 14.-17.08.

XX Regata Illes Balears Classics

www.clubdemar-mallorca.com

Montag: Cala Millor, Caimari, Calvià, Lloret de

Vista Alegre, Manacor, Montuiri, Sóller, Santanyí

Dienstag: Alcúdia, Alqueria Blanca,

Artà, Campanet, Llubí, Porreres, Paguera,

Santa Margalida, Sóller, Arenal

Mittwoch: Sineu, Andratx, Capdepera,

Colònia de Sant Jordi (nachmittags), Lluc major,

Petra, Port de Pollenca, Santanyí, Selva, Sencelles,

Sa Coma (abends), Cas Concos, Vilafranca de

Bonany, Sóller, Sa Cabana

navegara.es

KUNST-AUSSTELLUNGEN

Donnerstag: Arenal, Ariany, Campos,

Consell, Inca, Pòrtol, Sant Joan, Sant Llorenc,

Ses Salines, Sóller, S’illot (abends)

Freitag: Algaida, Arenal, Binissalem,

Sa Cabaneta, Ca`n Picafort, Llucmajor, Maria de

la Salut, Son Servera, Sóller, Son Carrió,

Pont d`Inca

MENSING

Auf nahezu 700 Quadratmetern bietet

die Galerie eine attraktive Auswahl zeitgenössischer

Kunst – von der Klassischen

Moderne über die gegen ständliche

Malerei bis zur Pop-Art.

Calle Colón, 8 - Palma

GALERIA FRANK KRÜGER

Mit der neuen Galerie in Palma setzt

Frank Krüger auf einen Ort für Künstler,

Kunstliebhaber – aber auch solche, die es

werden wollen. Neben seinem berühmten

Stier und vielen anderen ei genen

Werken, stellen weitere Künstler und

Handwerker Ihre Produkte aus.

Costa d’en Brossa, 3 - Palma

GALERIA HELLA MARIA HÖFER

Die Galeria HMH, mitten im Herzen von

Puerto Andratx, zeigt Ihnen Werke von

Heinrich, Lichtenscheid, Voss, Eckerle,

Kranz u.m. Malerei und Skulpturen.

C/. Isaac Peral, 52 - Port D’Andratx

GALERÍA DE CAS CONCOS

Hier, im ältesten Haus von Cas Concos,

präsentiert die GALERÍA DE CAS

CONCOS - ART CONTEMPORANI.

Auf 200 qm werden hier Werke nationaler

und internationaler Künstler ausgestellt.

C/. Metge Obrador, 3 - Cas Concos

Samstag: Alaró, Búger, Bunyola, Cala Ratjada,

Costitx, Lloseta, Palma, Santa Eugènia,

Santa Margalida, Santanyí, Sóller, Campos,

Bahia Gran, Esporles, Horta, Magaluf,

Portocolom, Santa Ponsa

Sonntag: Alcúdia, Inca, Felanitx, Llucmajor,

Muro, Pollença, Porto Cristo, Sa Pobla,

Santa María del Camí, Valldemossa, Binissalem,

Consell


36 AUSGABE 15 | AUGUST 2014

IZ-LIFE

KULTUR

Palma, Auditorium

21:00 h – Ballett

Das Moskauer Staatsballett

mit "Schwanensee"

www.auditoriumpalma.com

Alle Fotos: Veranstalter

Jeden Freitag

20 - 22.30 h House and soul music von DJ Diablo V auf der Terrasse

22.30 h Salsa Kurs (15,- inkl. Drink u. freier Eintritt f. Salsa Partynight im Anschluss)

Ab 00.00 h Salsa Partynight (8,- inkl. Drink)

Jeden Sonntagabend

13 - 17 h Live-Entertainment und Sonntags Lunch

Ab 18 h Titos Pre Party auf der Terrasse

23. AUGUST

KULTUR

Palma, Auditorium

19:00 h – Ballett

Das Moskauer Staatsballett

mit "Die Schöne und das Biest"

www.auditoriumpalma.com

Special-Angebot auf unseren Sonnenbetten:

Einen Tag auf dem Sonnenbett inkl. Frühstück, Lunch, Getränke, Benutzung von

Handtüchern und exklusive Nutzung von Pool 95 € p.P.

Mehr Infos zu unseren Events unter Facebook

16. AUGUST

LIFESTYLE

Cala Ratjada

15:00 h – der Deutsche Lebensmittelmarkt Mundi

Culinario feiert sein 10jähriges Bestehen

mit grosser Tombola und Grillen. Feiern Sie mit!

17. AUGUST

SPORT

Soller

10:30 h – Lauf,

XXXV CURSA

POPULAR CIUTAT

DE SÓLLER

www.elitechip.net

20. AUGUST

MUSIK

Open Air Konzert von Vincenzo Martinelli

aus den USA im Fincahotel CAN ESTADES

Der Virtuose auf der klassischen und spanischen

Gitarre kommt extra aus New York City für ein

Konzert auf die Insel. Er studierte das Instrument

von klein auf in Italien, Amerika und Australien

und tourt heute, neben Auftritten mit Showgrößen

wie Shirley Bassey, auf zahlreichen Luxus-Kreuzfahrtschiffen

auf den Weltmeeren.

Einlass/Empfang: 20:00 h

Konzertbeginn: 21:00 h

Kosten pro Person: 19,- €

für Konzert, Imbiss und Getränke.

Anmeldung unbedingt rechtzeitig erforderlich

22. AUGUST

SPORT & LIFESTYLE

Mallorca Western Day im Centro Equestre

Marion Hackner (siehe auch S. 38)

Einlass ab 16:00 h

Einschreibungsgebühr: 10,- €

Mit tollen Preisen und anschließendem BBQ

Carretera Algaida-Santa Eugenia, km 3.200,

Camí de Son Pujol

www.mallorca-westernday.com

Cala Ratjada

10:30 h – Triatlon,

VI Triatló

Pasta Pasta

Cala Agulla 2014

www.elitechip.net


AUSGABE 15 | AUGUST 2014 37

IZ-LIFE

INSELWEITE FIESTAS IM AUGUST

31.07.-03.08. Llucmajor - Santa

Cándida - Feste patronales del municipio

01.-03.08. Santa Margalida

FIRA ECOLÒGICA NOCTURNA

01.-03.08. Es Molinar (Palma)

VII FIRA RAN DE MAR

02.08. Santa Eugenia - Festes patronals

02.08. Llubi - Sant Feliu

02.08. Vilafranca de Bonany

Dilluns de la Beata

02.08. Pollenca - In Pollenca wird

die Schlacht zwischen den Mauren und

Christen nachgestellt.

02.08. Palma - 48 Km Marsch zum Kloster

Lluc "Marcha des Güell a Lluc a peu"

02.-03.08. Bunyola

Mare de Déu de les Neus

02.-03.08. Es Molinar - V Fira ran de mar

03.08.Portocolom

VI Triatló Popular 2014

08.08.Maria de la Salut - IX Fira Nocturna

d’Oficis tradicionals de la pagesia i

productes autoctons

08.-10.08. Artà

Stadt- und Patronatsfest Sant Salvador

09.08. Sant Elm

Mercado de la Palomera - Nachtmarkt

09.08.Sant Llorenç

XVIII Fira Nocturna a s’Estació

10.08.Lloret de Vista Alegre

Es Llombards - L'endemà de Sant Domingo

10.08.Sant Llorenç des Cardassar,

Escorca, Selva

Fest der aufgefundenen Muttergottes

10.08. Marratxi

Les nits d’estiu a s’Escorxador

14.08. Son Macià (Manacor)

XXIX Fira Nocturna

15.-17.08.Valldemossa

Festes de Sa Marina

15.08. Inselweit

Maria Himmelfahrt - "L'Assumpció"

16.08. Palma de Mallorca

XX Regata Illes Baleares Classics

16.08. Alaro, Porreres, Puigpunyent,

Galilea, Capdepera, Cala Ratjada

Sant Roc und Sant Bartomeu

16.08. S'Alqueria Blanca, Portopetro,

S’Alqueria Blanca - lokale Fiesta

16.08. Palma de Mallorca

Wallfahrt Sant Bernat

16.08. Llucmajor - Hierbas-Fest

21.08. Felanitx - Fira de Sant Agusti

22.08. Andratx - Konzert Orfeo Mayurca

22.08. Maria de la Salut - IX Fira Nocturna

d’Oficis Tradicionals de la Pagesia

23.08. Consell

FIRETA NOCTURNA DE CUINA D’ESTIU

23.08. S’Illot - VI Fira Nocturna

(im August erleben Sie auch in S’Illot

zum Abschluss der Festtage ein tolles

Feuerwerk – der Termin stand zum

Redaktionschluss leider noch nicht fest)

23.-25.08. Randa

Festes d' Estiu de Randa

24.08. Capdepera, Consell, Montuïri,

Muro, Sóller, Valldemossa - Sant Bartomeu

25.08. Ariany - Patronatsfest

Mare de Déu d’Atocha

25.08. Cala Ratjada - V Triatló

Pasta Pasta Cala Agulla

29.08. Ses Salines - XVII. Pferdefest

und Sant Bartomeu

29.08. S'Arracó, Felanitx, Portocolom

Dilluns de Sant Agustí

29.08. Sant Joan - Sant Joan Degollat

29.08. Cala Mandia

FIRA NOCTURNA DE CALA MANDIA

30.08. Estellencs

L’endemà de Sant Joan Baptista

CAN PICAFORT

(siehe zu Can Picafort auch S. 62)

03.08. 9.30 h - IV Triathlon

23.30 h - Corre Foc und Dimonis

Großes Spektakel

mit den traditionellen Dimonis

04.08. 18.00 h - Klettern auf eingeseiftem

Mast im Stadtzentrum

sehenswerte und lustige Tradition!

05.08. 10 bis 11 h - Bemalen von T-Shirts,

Kinder bis 7 Jahre

ab 12 h - Bemalen von T-Shirts,

ab 7 Jahren

20 h - Eröffnungs-Ausstellung

Fotografien und Zeichnungen

06.08. 18 h - Solidaritäts-Markt

Pza Cervantes

18.15 h - Tanzaufführungen

20.30 h - Wettbewerb von Sandia-Essen,

Pza Cervantes

07.08. ab 22.30 h Party,

Pza Cervantes

22.30 h - Schaumparty

08.08. 23 h - Tanz mit DJ

bis zum Morgengrauen

09.08. 10 h - Langstreckenschwimmen

(ab Hafenmole)

ab 12 h - XXIII Regatta Segelschiffe -

Sportboote, Hafen von Can Picafort

ab 15.30 h - Fahrrad-Rennen

versch. Kategorien

Start vor dem Gemeinde Gebäude

ab 18.30 h - Aufführung von

Mallorquinischer Musik, Pza Cervantes

20 h - Modeschau für gross und klein,

Pza Cervantes

21.30 h - Modeschau Herbst-Winter 2015,

Pza Cervantes

10.08. ab 12 h - Regatta kl. Segelboote

im Club Nautico Picafort

11.08. 9 h - Burgen- u. Schlösser-Bau

im Sand, am Ende der Fussgängerstrasse

Zentrum

17.30 h - Show von "flyboard"

für Wasser-Freude am Sporthafen

12.08. 22 h - Finale des 1. KARAOKE,

Pza Cervantes

13.08. 22 h - Abendessen unter freiem

Himmel (Sopar a la fresca) Voranmeldung

in der Gemeinde bis 11.08.!

14.08. 23.30 h - Grosse Flower Power

Party "Canpicafornia"

Musik der 60èr, 70èr und 80`er Jahre

bis zum Morgengrauen

15.08. 12 h - Beginn des innofiziellen

Enten-Fangs, natürlich mit Gummi-Enten!

20 h - Messe, gehalten durch Monsignore

Rafel Umbert i Sureda, Rektor aller Katholischen

Kirchen Sta. Margalida, Can Picafort

und Son Serra de Marina

Nicht verpassen:

23.59 h - Grosser Abschluß der Festtage!

Eines der größten Feuerwerke auf

ganz Mallorca dauert hier ca. 40 Minuten,

untermalt mit Musik.

Über 10.000 Menschen von der ganzen

Insel waren letztes Jahr dabei!

Der Besuch lohnt sich!

Das ist das GRÖSSTE

und eine der aufregendsten

Shows, die Sie je gesehen haben.

Eine fesselnde Dinner Show

voll gepackt mit Musik, Gesang,

Comedy, internationalem

Tänzem und dem weltbesten

Flamenco.


38 AUSGABE 15 | AUGUST 2014

IZ-LIFE

23. AUGUST

SPORT

Capdepera

18:00 h

Lauf,

XXXI Cursa

de Sant

Bartomeu

Capdepera 2014

www.elite

chip.net

28. AUGUST bis 06. SEPTEMBER 2014

Palma Arena

Dralion vom Cirque du Soleil

www.cirquedusoleil.com

vom 28.08. bis 06.09. jeweils um 22:00 h

- AUSGENOMMEN 31.08. um 18:00 h & 21.:30 h

- AUSGENOMMEN 01.09. keine Vorführung

- AUSGENOMMEN 06.09. um 18:30 h & 22:00 h

Alle Fotos: Veranstalter


AUSGABE 15 | AUGUST 2014 39

IZ-LIFE

_ WWW.MALLORCA-NIGHTS.COM _ WWW.MALLORCA-NIGHTS.COM _ WWW.MALLORCA-NIGHTS.COM _ WWW.MALLORCA-NIGHTS.COM _

NACHFOLGENDE VERANSTALTUNGEN PRÄSENTIERT VON


HOHE

GEWINN

CHANCEN

Gepflegte Atmosphäre

Neueste Geräte

Kalte Getränke

Übertragung von Sportevents

Klimatisierte Räume

Mehrsprachiges Service-Team

5x

auf MALLORCA

CALA MILLOR · Cristófol Colom 7 | INCA · Gran Via Colon 141 | PAGUERA · Boulevard 31

MANACOR · Bas esquina Ronda del Port | SANTA PONSA · Ramon De Moncada 17

www.fun-games-baleares.com


42

LIFESTYLE

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

îçå j~êíáå=_Éåà~ãáå=hêÉáíÉå

aÉê=pÅÜãÉêò=

ÜáåíÉê=ÇÉã=pÅÜãÉêò

^

ìë=oÉ~âíáçåÉå=îçå=_ÉíêçÑÑÉåÉåI=m~íáÉåíÉå=ìåÇ=iÉëÉêå

ã∏ÅÜíÉ=áÅÜ=Ç~ê~ìÑ=ÜáåïÉáëÉåI=Ç~ëë=çÑí=ÇáÉ=hê~åâÜÉáí

Éáå=tÉÖ=áëíI=ÇÉê=ÄÉÖäÉáíÉåÇ=ãáí=ÉáåÉã=ëÉÉäáëÅÜÉå

hçåÑäáâí=ÖÉÖ~åÖÉå=ïáêÇK=pç=âçååíÉ=áÅÜ=ãáí=häáÉåíÉå=ÉêäÉÄÉåI

ïáÉ=ëáÉ=ÇáÉëÉå=tÉÖ=ÄÉïìëëí=ÖáåÖÉå=ìåÇ=êΩÅâïáêâÉåÇ=ÑÉëíëíÉääJ

íÉåI=Ç~ëë=áÜê=§ÄÉêÖÉïáÅÜíI=eÉêòáåÑ~êâí=çÇÉê=ëçÖ~ê=áÜê=hêÉÄëJ

äÉáÇÉå=òìê=Öêç≈Éå=`Ü~åÅÉ=ÖÉïçêÇÉå=ï~êK=páÉ=äÉêåíÉåI=ÇáÉ

hê~åâÜÉáí=~åòìåÉÜãÉå=ìåÇ=Éêã∏ÖäáÅÜíÉå=ëçãáí=oÉÑäÉñáçå

ìåÇ=mêçàÉâíáçåK=bë=òÉáÖíÉå=ëáÅÜ=åÉìÉ=páÅÜíïÉáëÉå=ìåÇ=äÉíòíäáÅÜ

ÉáåÉ=sÉê®åÇÉêìåÖ=fÜêÉë=ÄáëÜÉêáÖÉå=a~ëÉáåëK=pí~íí=ëáÅÜ=ïáÉ=ΩÄJ

äáÅÜ=ÖÉÖÉå=póãéíçãÉ=òì=ëíÉääÉåI=ëçääíÉå=ïáê=ìåë=ÇáÉëÉê=åÉÖ~=J

íáîÉå=_ÉïÉêíìåÖ=ÄÉÑêÉáÉå=ìåÇ=ëáÉ=~äë=tÉÖïÉáëÉê=åÉÜãÉåK=

bêëÅÜêÉÅâÉåÇÉê=tÉáëÉ=áëí=âÉáå=jÉåëÅÜ=òì=NMMB=łÖÉëìåÇapple=Ó áå

àÉÇÉã=ëíÉÅâÉå=póãéíçãÉI=ÇáÉ=aá~ÖåçëíáâÉå=ÄÉäÉÖÉå=ÇáÉëK

_ÉáëéáÉäW=táêÄÉäë®ìäÉ

tÉåå=ÇÉáåÉ=tÉäí~ÅÜëÉ=~ìë=ÇÉã=içí=âçããíI=â~åå=~ìÑ=

â∏êéÉêäáÅÜÉê=bÄÉåÉ=Éáå=`Üáêçéê~âíáâÉê=ÜÉäÑÉåK=aÉê=m~íáÉåí

ãìëë=ëÉäÄëí=pçêÖÉ=íê~ÖÉåI=ëÉáåÉ=aáåÖÉ==~ìëJòìJäçíÉåK=

aÉê=oΩÅâÉå=áëí=áã=páååÉ=łhê~åâÜÉáí=~äë=póãÄçäapple=Ç~ë=bêÖÉÄåáë

ÇÉë=ÉáÖÉåÉå=iÉÄÉåëK=tÉê=ÇáÉ=pÅÜáÅâë~äëÖÉëÉíòÉ=ãáëë~ÅÜíÉíI

ïáêÇ=îçã=pÅÜ~ííÉåéêáåòáé=ÉáåÉë=ÄÉëëÉêÉå=ÄÉäÉÜêíK=_ÉíêáÑÑí=ÇáÉë

òÉåíê~äÉ=qÜÉãÉåI=ìã=ÇáÉ=ëáÅÜ=Ç~ë=iÉÄÉå=ÇêÉÜíI=ïáêÇ=ÇáÉ=

tÉäí~ÅÜëÉLtáêÄÉäë®ìäÉ=òìê=_ΩÜåÉI=~ìÑ=ÇÉê==Ç~ë=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ

iÉÜêëíΩÅâ=~ìÑÖÉÑΩÜêí==ïáêÇK

råëÉêÉ=táêÄÉäë®ìäÉ=áëí=Éáå=ÖÉÖÉåë®íòäáÅÜ=éçä~êáëáÉêÉåÇÉë

lêÖ~åK=aìêÅÜ=ÇáÉ=Ü~êíÉå=táêÄÉäâ∏êéÉê=ìåÇ=ÇÉå=~åé~ëëìåÖëJ

Ñ®ÜáÖÉå=ïÉáÅÜÉå=_~åÇëÅÜÉáÄÉåK=Epí~Äáäáí®í=[=_ÉïÉÖäáÅÜâÉáíF==Ó

îÉêÄáåÇÉí=ëáÉ=~ìÅÜ=táÇÉêëéêΩÅÜäáÅÜâÉáíK=aáÉ=^ãÄáî~äÉåò=áëí

ëÅÜçå=áã=k~ãÉåI=táêÄÉäJp®ìäÉK=aáÉ=í~åòÉåÇÉå=táêÄÉä=ìåÇ

ÇáÉ=íê~ÖÉåÇÉ=p®ìäÉI=ÇáÉ=åáÅÜí=åìê=ìåëÉêÉå=hçéÑ=ìåÇ=

lÄÉêâ∏êéÉêI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=łìåëÉêÉ=i~ëíapple=áã=ΩÄÉêíê~ÖÉåÇÉå

páååÉ=òì=íê~ÖÉå=Ü~íK

a~ë=wìë~ããÉåëéáÉä=~êÅÜÉíóéáëÅÜ=ïÉáÄäáÅÜÉê=hê®ÑíÉI=ÇáÉ=^åJ

é~ëëìåÖ=ìåÇ=_ÉïÉÖäáÅÜâÉáí=Ö~ê~åíáÉêÉå=ìåÇ=ÇáÉ=ã®ååäáÅÜÉåI

ÇáÉ=pí~åÇÑÉëíáÖâÉáí=ìåÇ=e®êíÉ=áåë=péáÉä=ÇÉë=iÉÄÉåë=ÄêáåÖÉåI

â~åå=ã~å=~å=ÇÉê=táêÄÉäë®ìäÉ=~ÄäÉëÉåK=få=ÇáÉëÉê=pé~ååìåÖI

íêÉíÉå=_~åÇëÅÜÉáÄÉåîçêÑ®ääÉ=~ìÑ=Á=ïÉåå=ïÉáÅÜÉë=tÉáÄäáÅÜÉë

òïáëÅÜÉå=òïÉá=Ü~êíÉå=ã®ååäáÅÜÉå=ł_~åÇ~ÖÉåapple=ÖÉê®íK=

a~ÜÉê=äÉÖÉ=áÅÜ=fÜåÉå=k~ÜÉW=

„Seien Sie wachsam und achtsam und lassen Sie es gar nicht so

weit kommen. Hören Sie auf Ihr Herz, denn dies belügt uns nie.

Passen Sie also auf sich auf, denn es gibt 1000-de Krankheiten –

aber nur EINE Gesundheit“K=

eÉêòäáÅÜëí=fÜê=

j~êíáå=_Éåà~ãáå=hêÉáíÉå

mê~ñáëW=`~ääÉ=NRI=dÉêã~åë=sÉê~=køVI=MTNRT=mçêí=^åÇê~íñ

ïïïKãÄâJãÉåí~äJÅç~ÅÜáåÖKÅçãL=

qÉäW===SPQ=PPQ=OQU=J=EMMQVF=NTO=OQO=MMTQ

b

áå= i®ÅÜÉäå= ë~Öí= ãÉÜê

~äë=í~ìëÉåÇ=tçêíÉK=aáÉJ

ëÉê= p~íò= ë~Öí= ëÉÜê= îáÉä

ΩÄÉê=ÇáÉ=^êÄÉáí=ÇÉë=qÉ~ãë=ÇÉê

åÉìÉå==Ö~åòÜÉáíäáÅÜÉå=w~ÜåJ

~êòíéê~ñáë= kçÄäÉÇÉåí= mäìë= áå

`~ãéçë=~ìëK=pÉáí=gìäá=OMNQ=Ü~í

ëáÅÜ=Ç~ë=Éí~ÄäáÉêíÉ=aÉåí~ää~Äçê

kçÄäÉÇÉåí= îçå= w~ÜåíÉÅÜåáJ

âÉêãÉáëíÉê= h~á= ^Ç~ãçïëâó

îÉêÖê∏≈Éêí= ìåÇ= îÉêÑçäÖí= Éáå

âä~êÉë=wáÉäW=ÇÉå=m~íáÉåíÉå=Éáå

ìåîÉêÖÉëëäáÅÜÉë= i®ÅÜÉäå= áåë

dÉëáÅÜí=òì=ò~ìÄÉêå>

t~ë=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí=páÉ=îçå=

~åÇÉêÉå=w~Üå~êòíéê~ñÉåI

eÉêê=^Ç~ãçïëâó\

„Ich wollte eine Praxis, in der

alle in einem Haus eng zusammenarbeiten

können. Die We -

ge bei auftretenden Problemen

sind somit kurz und Fragen

schnell mit Spezialisten besprochen.

Für sehr wichtig hal -

PELUQUERÍA

DAMEN- & HERRENFRISEUR . KOSMETIKSALON

Frisör & Kosmetik

in Llucmajor

NEU

Kathrins Peluqueria

c./ Ronda Ponent 11

07620 Llucmajor

Tel. +34 971 661 780

DIE BESTE ADRESSE

FÜR IHRE ZÄHNE

Ganzheitliche Zahnarztpraxis Nobledent Plus in Campos eröffnet

Wimpernlifting:

nur 59,- €

te ich, dass man dabei den

Menschen ganzheitlich betrachtet,

weil alles im Gleichgewicht

sein sollte, um langfristig

das gewünschte Ergebnis zu

erreichen. Als ganzheitliche

Zahnarztpraxis mit langjäh -

rigen Erfahrungen auf allen

Gebieten der Zahnmedizin,

Zahntechnik und Körperdiagnostik

sind wir genau der richtige

Ansprechpartner, wenn es

um Ihre Zähne und Ihren Körper

geht. Wir sind ein junges,

professionelles und hoch motiviertes

Team mit höchsten Ansprüchen

an Ästhetik, Funktionalität

und Qualität. Mit großer

Begeisterung für unsere Ar -

beit tun wir alles, damit Sie sich

mit Ihren Zähnen und Ihrer

Ausstrahlung rundum wohl

fühlen und sich Ihre Lebensqualität

entsprechend Ihren

Wünschen erhöhen kann.”

Öffnungszeiten

Di - Fr 9-14 & 15-19 Uhr

Sa 9-14 Uhr

Mo geschlossen

kathrin@frisoer-mallorca.com | www.frisoer-mallorca.com

^ääÉë=ìåíÉê=ÉáåÉã=a~ÅÜ

wìã=qÉ~ã=kçÄäÉÇÉåí=mäìë=ÖÉJ

Ü∏êÉå=ÇêÉá=w~Üå®êòíÉ=ÑΩê=ÇáÉ

c~ÅÜÄÉêÉáÅÜÉ= fãéä~åíçäçÖáÉI

hå~íÜçäçÖáÉI= mêçíÜÉíáâ= ìåÇ

háÉÑÉêçêíÜçé®ÇáÉI= w~ÜåíÉÅÜJ

åáâÉêãÉáëíÉê=ìåÇ=w~ÜåíÉÅÜåáJ

âÉêI=ìåíÉêëíΩíòí=ÇìêÅÜ=mÜóëáçJI

j~ëë~ÖÉJ= ìåÇ= _ÉïÉÖìåÖë=J

íÜÉê~éÉìíÉåK=aáÉëÉ=ëçêÖÉå=áå

ÇÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜëíÉå= _ÉJ

êÉáÅÜÉå=ÑΩê=ÉáåÉ=Ö~åòÜÉáíäáÅÜÉ

_ÉíêÉììåÖ=îçêI=ï®ÜêÉåÇ=ìåÇ

å~ÅÜ=ò~Üå®êòíäáÅÜÉê=_ÉÜ~åÇJ

äìåÖK= _ÉïÉÖìåÖëíÜÉê~éáÉI

jìë=âÉä~ìÑÄ~ìI= e~äíìåÖëíê~áJ

åáåÖ=ÇìêÅÜ=mÜóëáçíÜÉê~éÉìíÉå

ìåÇ= mÉêëçå~ä=qê~áåÉê= ëçêÖÉå

Ç~ÑΩêI=ÇáÉ=ÖÉëÅÜï®ÅÜíÉ=jìëJ

âÉä~íìê=ïáÉÇÉê=~ìÑòìÄ~ìÉåI=ìã

ÇÉå==h∏êéÉê=áåë=däÉáÅÜÖÉïáÅÜí

òìÄêáåÖÉå=çÇÉê=òì=Ü~äíÉåK

báå=ïÉáíÉêÉë=mäìë=áëí=ÇáÉ=sçêJ

ëçêÖÉ= ìåÇ= ^ìÑâä®êìåÖ= ëÅÜçå

áã=háåÇÉë~äíÉêK=råëÉêÉ=háÉÑÉêJ

çêíÜçé®Çáå= ÄáåÇÉí= Ç~ÄÉá= ÇáÉ

Ö~åòÉ=c~ãáäáÉ=ãáí=ÉáåI=ìã=Ç~ë

_ÉïìëëíëÉáå=ÑΩê=ÖÉëìåÇÉ=w®Ü=J

åÉ=îçå=âäÉáå=~å=òì=Ñ∏êÇÉêåK=

få= ìåëÉêÉã= tÉääåÉëë= mêçJ

Öê~ãã= ÄáÉíÉå= ïáê= îÉêëÅÜáÉJ

ÇÉåÉ=ã~≈ÖÉëÅÜåÉáÇÉêíÉ=łmäìë

m~âÉíÉapple=~åI=ïáÉ=òK_K=ła~ë=tÉÇJ

ÇáåÖ=m~âÉíappleI=Ç~ë=ÉáåÉ=éêçÑÉëJ

ëáçåÉääÉ= w~ÜåêÉáåáÖìåÖ= éäìë

Éáå=_äÉ~ÅÜáåÖ=éäìë=ÉáåÉ=j~ëJ

ë~ÖÉ= éäìë= Éáå= éêçÑÉëëáçåÉääÉë

j~âÉ=ré=ÄÉáåÜ~äíÉíK=

aáÉ=o®ìãäáÅÜâÉáíÉå=ÇÉê=åÉìÉå

w~Üåâäáåáâ=ìåÇ=ÇÉë=aÉåí~ää~J

Äçêë=ä~ÇÉå=òï~åÖëä®ìÑáÖ=òìã

tçÜäÑΩÜäÉå= ÉáåK= cΩê= ÇÉêÉå

^ìëëí~ííìåÖ=ìåÇ=dÉëí~äíìåÖ=áëí

h~á= ^Ç~ãçïëâó= îÉê~åíïçêíJ

äáÅÜK= pÉáåÉ= âêÉ~íáîÉ= båÉêÖáÉ

âçååíÉ= Éê= áå= ÇÉå= o®ìãÉå

ÉáåÉë=~äíÉå=pí~ÇíÜ~ìëÉë=çéíáJ

ã~ä=ìãëÉíòÉåK=

a~ë=ÄÉëí®íáÖÉå=~ìÅÜ=qÉáäåÉÜJ

ãÉê=~ìë=aÉìíëÅÜä~åÇI=£ëíÉêJ

Ambulante Fußpflege

bei Ihnen zu Hause!

FACHFUSSPFLEGE

MANIKURE

PEDIKURE

AUGENBRAUEN ZUPFEN

TERMINVEREINBARUNG UNTER

Tel. 0034 605 56 14 06

mail: lucynaburban@gmail.com


AUSGABE 15 | AUGUST 2014 43

LIFESTYLE

êÉáÅÜ=ìåÇ=ÇÉê=pÅÜïÉáòI=ÇáÉ=ÄÉJ

êÉáíë=~å=pÉãáå~êÉå=ÑΩê=w~ÜåJ

íÉÅÜåáâÉê= ìåÇ= w~Üå®êòíÉ= áå

ÇÉå=pÉãáå~êê®ìãÉå=îçå=kçJ

ÄäÉÇÉåí=mäìë=íÉáäå~ÜãÉåK==

aáÉ= åÉìÉ= hççéÉê~íáçå= îçå

w~Üå~êòíéê~ñáë=ìåÇ=aÉåí~ää~J

Äçê= ÄáÉíÉí= pÉãáå~êíÉáäåÉÜJ

ãÉêå= ÇáÉ= çéíáã~äÉ= ^ìëëí~íJ

íìåÖI= ìã= ÇáÉ= áååçî~íáîëíÉå

qÉÅÜåáâÉå=ìåÇ=åÉìÉëíÉå=j~J

íÉêá~äáÉå=~ìëòìéêçÄáÉêÉåK=råÇ

Ç~îçå=éêçÑáíáÉêÉå=~ìÅÜ=ìåëÉêÉ

jáí~êÄÉáíÉêK

jáí= ÇáÉëÉê= mêçÑÉëëáçå~äáí®í

ïçääÉå= h~á= ^Ç~ãçïëâó= ìåÇ

ëÉáå=qÉ~ã=àÉíòí=~ìÅÜ=Éáå=hçãJ

éäÉííé~âÉí=ÑΩê=qçìêáëíÉå=~åÄáÉJ

íÉåK=m~íáÉåíÉå=~ìë=ÇÉã=^ìëJ

ä~åÇ= åìíòÉå= ÖÉêå= áÜêÉå= rêJ

ä~ìÄI= ìã= ÉáåÉ= åçíïÉåÇáÖÉ

çÇÉê=®ëíÉíÜáëÅÜÉ=_ÉÜ~åÇäìåÖ

ÇìêÅÜÑΩÜêÉå=òì=ä~ëëÉåK=pçãáí

áëí=Éë=ïáÅÜíáÖI=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ

råíÉêâΩåÑíÉI=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=áå

ìãäáÉÖÉåÇÉå=cáåÅ~JeçíÉäë=òìê

sÉêÑΩÖìåÖ=òì=ëíÉääÉåK=_Éá=kçJ

ÄäÉÇÉåí=mäìë=Éêï~êíÉí=páÉ=ãÉÜê

~äë=ÇáÉ=_ÉÜ~åÇäìåÖ=fÜêÉê=w®Ü=J

åÉK==táê=ëáåÇ=Ç~ê~å=áåíÉêÉëëáÉêíI

Ç~ëë=páÉ=ÖÉêåÉ=ïáÉÇÉê=òì=ìåë

âçããÉåI=ïÉáä=páÉ=ëáÅÜ=ł~ìÑÖÉJ

ÜçÄÉåapple= ìåÇ= áåÇáîáÇìÉää= ÄÉJ

íêÉìí=ÑΩÜäÉåK=

råëÉêÉ= mÜáäçëçéÜáÉ= áëí= ÉëI

fÜåÉå=Éáå=ÖäΩÅâäáÅÜÉë=i®ÅÜÉäå

òì=ëÅÜÉåâÉåI=ÇÉåå=i~ÅÜÉå=áëí

ÇáÉ= ëÅÜ∏åëíÉ= ^êíI= w®ÜåÉ= òì

òÉáÖÉåK

a~ë=kçÄäÉÇÉåí=mäìë=qÉ~ãW

w~Üå®êòíÉW=gìäá~=j∏åáÅÜI=

aêK=_ÉêåÇ=^äíã~ååI=

bÇïáå=cêáÉÇ

aÉåí~ää~ÄçêW=

wqjK=h~á=^Ç~ãçïëâó

mÜóëáçíÜÉê~éÉìíW=

`Üêáëíá~å=píáäÄÉê

mÉêëçå~äíê~áåÉêL=j~ëë~ÖÉL

_ÉïÉÖìåÖëíÜÉê~éáÉW=

^ååÉíí=hΩêÄë

jçJcêK=VKPMJNVKMM=rÜê

`äáåáÅ~=aÉåí~ä

`~êêÉê=pìêÉÇ~I=PO

MTSPM=`~ãéçë

qÉäKW=UTN=URV=URV

plp=kçíÑ~ää=kìããÉêW=

SMN=ONR=RQR

ÅäáåáÅ~ÇÉåí~ä]åçÄäÉÇÉåíKÇÉ

îçå h~á=^Ç~ãçïëâó=

báåã~äáÖ=~ìÑ=j~ääçêÅ~=áëí=

Ç~ë=åÉìÉ=béáíÜÉíáâä~ÄçêK=

k

~ÅÜ=ÇÉê=Ñ~ëí=òïÉáà®ÜêáÖÉå=^ìëJ

ÄáäÇìåÖ= òìã= áåíÉêå~íáçå~ä

~åÉêâ~ååíÉå= béáíÜÉíáâÉê= áå

ÇÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=råáîÉêëáí®íëâäáåáâÉå

áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= ìåÇ= £ëíÉêêÉáÅÜ= Ü~í

w~ÜåíÉÅÜåáâÉêãÉáëíÉê=h~á=^Ç~ãçïëâó

Éáå=dÉÄáÉí=ÉêëÅÜäçëëÉåI=ìã=jÉåëÅÜÉåI

ÇáÉ=ÇìêÅÜ=cÉÜäÄáäÇìåÖÉåI=sÉêäìëí=ÇìêÅÜ

råÑ®ääÉåI= qìãçêÉêâê~åâìåÖÉå= çÇÉê

ÇìêÅÜ=káÅÜí~åä~ÖÉå=îçå=h∏êéÉêíÉáäÉå

ÉáåÉ= dÉëáÅÜíëJ= çÇÉê= h∏êéÉêéêçíÜÉëÉ

Äê~ìÅÜÉåK=tÉåå=ÅÜáêìêÖáëÅÜÉ=oÉâçåJ

ëíêìâíáçå=ãáí=â∏êéÉêÉáÖÉåÉã=dÉïÉÄÉ

åáÅÜí=ã∏ÖäáÅÜ=áëí=çÇÉê=âÉáåÉ=òìÑêáÉÇÉåJ

ëíÉääÉåÇÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ÄêáåÖÉå= ïΩêÇÉI

ïÉáä= ëáÅÜ= âçãéäÉñÉ= píêìâíìêÉå= ïáÉ

k~ëÉI=^ìÖÉåäáÇÉê=çÇÉê=Ç~ë=lÜê=ÅÜáêìêJ

ÖáëÅÜ= â~ìã= å~íìêÖÉíêÉì= å~ÅÜÄáäÇÉå

ä~ëëÉåI= ïÉêÇÉå= béÜáíÉëÉå= ÖÉÑÉêíáÖíK

^ÄÉê= ~ìÅÜ= òìê= ®ëíÜÉíáëÅÜÉå= oÉâçåJ

ëíêìâíáçå=ÇÉê=ïÉáÄäáÅÜÉå=_êìëí=çÇÉê=ÇÉê

cáåÖÉêâìééÉå

a~ë=iÉÄÉå=ïáÉÇÉê=Éíï~ë

äÉÄÉåëïÉêí=ã~ÅÜÉå

â∏ååÉå=béáíÜÉJ

ëÉå=îÉêïÉåÇÉí

ïÉêÇÉåI= ïÉåå

~åÇÉêÉ= sÉêÑ~ÜJ

êÉå=åáÅÜí=ã∏ÖäáÅÜ=ëáåÇ=çÇÉê=åáÅÜí=ÖÉJ

ïΩåëÅÜí=ïÉêÇÉåK=béáíÜÉëÉå=é~ëëÉå=ëáÅÜ

ÉåíïÉÇÉê=ÇìêÅÜ=áÜêÉ=cçêã=ÇÉã=h∏êéÉêJ

ÇÉÑÉâí=~å=ìåÇ=Ü~ÑíÉå=Ççêí=îçå=ëÉäÄëíI

ÇìêÅÜ=häÉÄÉê=çÇÉê=ëáÉ=ïÉêÇÉå=ãÉÅÜ~J

åáëÅÜ=ÇìêÅÜ=áå=ÇÉå=håçÅÜÉå=áãéä~åJ

íáÉêíÉ=jÉí~ääáãéä~åí~íÉ=îÉê~åâÉêíI=ÇáÉ

ïáÉ=âäÉáåÉ=mÑçëíÉå=~ìë=ÇÉê=e~ìí=ê~ÖÉåK

^å= ÇáÉëÉå= mÑçëíÉå= ïáêÇ= ÇáÉ= béáíÜÉëÉ

ΩÄÉê= aêìÅââå∏éÑÉI= píÉÖÉI= hä~ããÉêå

çÇÉê=~ìÅÜ=j~ÖåÉíÉ=ÄÉÑÉëíáÖíK=^ìÅÜ=ÉáåÉ

_êáääÉ=â~åå=~äë=_ÉÑÉëíáÖìåÖëÉäÉãÉåí=ÖÉJ

åìíòí=ïÉêÇÉåI=ìã=ÉáåÉ=^ìÖÉåÉéáíÜÉëÉ

Ç~ê~å=òì=ÄÉÑÉëíáÖÉåK==lÑí=áëí=ÄÉá=qìãçêJ

Éêâê~åâìåÖÉå=áã=dÉëáÅÜíëÄÉêÉáÅÜ=ãÉáJ

ëíÉåë=~ìÅÜ=ÇÉê=háÉÑÉê=áå=jáíäÉáÇÉåëÅÜ~Ñí

ÖÉòçÖÉåK=få=ÇáÉëÉã=c~ää=ãìëë=~ìÅÜ=ÇÉê

w~ÜåÉêë~íò=ãáíÖÉéä~åí=ìåÇ=~åÖÉÑÉêíáÖí

ïÉêÇÉåK=

_áëÜÉê=ãìëëíÉå=ÇáÉ=m~íáÉåíÉå=îçå=j~äJ

äçêÅ~=ÉáåÉå=ïÉáíÉå=tÉÖ=Äáë=òìã=cÉëíJ

ä~åÇ=~ìÑ=ëáÅÜ=åÉÜãÉåI=ìã=áÜêÉ=ëéÉòáÉää

ÑΩê=ëáÉ=~åÖÉÑÉêíáÖíÉ=béáíÜÉëÉ=òì=ÄÉâçãJ

ãÉåK= ^Ä= ëçÑçêí= Ü~ÄÉå= ëáÉ= ÉáåÉ= ^äíÉê=J

å~íáîÉ=ÜáÉê=~ìÑ=j~ääçêÅ~=áå=`~ãéçë=Ó

kçÄäÉÇÉåí=éäìëK=aáÉ=ÉåÖÉ=wìë~ããÉåJ

~êÄÉáí=ãáí=`ÜáêìêÖÉåI=w~Üå®êòíÉåI=m~J

íáÉåíÉå=ìåÇ=ÇÉã=qÉÅÜåáâÉê=ã~ÅÜí=Ç~ë

iÉ=ÄÉå=ÑΩê=ÇáÉëÉ=m~íáÉåíÉå=Éíï~ë=äÉÄÉåëJ

ïÉêíÉêK

w~ÜåíÉÅÜåáâÉêãÉáëíÉê=

h~á=^Ç~ãçïëâóI=

dÉëÅÜ®ÑíÑΩÜêÉê=

aÉåí~ää~Äçê=kçÄäÉÇÉåí=C=

`äáåáÅ~=aÉåí~ä=kçÄäÉÇÉåí=mäìëI=

`~ääÉ=g~áãÉ=fI=kêK=QTI=MTSPM=`~ãéçë

qÉäKW=VTN=SRN=SRNI=áåÑç]åçÄäÉÇÉåíKÇÉI=

ïïïKåçÄäÉÇÉåíKÇÉ


44

LIFESTYLE

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

îçå cê~åâ=pÅÜjfbabo

tìêòÉäÄÉÜ~åÇäìåÖ=

Ó=båíòΩåÇìåÖ=áã=

fååÉêÉå=ÇÉë=w~Üåë

b

åíòΩåÇìåÖÉå=áã=fååÉêÉå=ÇÉë=w~Üåë=â∏ååÉå

ÉñíêÉãÉ=pÅÜãÉêòÉå=îÉêìêë~ÅÜÉåI=áå=ÇáÉëÉå=c®ääÉå

áëí=ÉáåÉ=tìêòÉäÄÉÜ~åÇäìåÖ=òì=ÉãéÑÉÜäÉåK

bë=âçããí=îçêI=Ç~ëë=ëáÅÜ=Ç~ë=kÉêîÉåÖÉïÉÄÉ=áã=fååÉêÉå=ÇÉë

w~Üåë=ÇìêÅÜ=_~âíÉêáÉåI=~ìÑÖêìåÇ=îçå=h~êáÉë=çÇÉê=ÇÉÑÉâíÉå

w~ÜåÑΩääìåÖÉåI=ÉåíòΩåÇÉíK=a~ÄÉá=ëÅÜïáääí=Ç~ë=dÉïÉÄÉ=~å

ìåÇ=ÇêΩÅâí=~ìÑ=ÇÉå=kÉêî=áã=w~Üå=EmìäéáíáëFK=aáÉëÉ=~âìíÉ

båíòΩåÇìåÖ=ÇÉê=w~ÜååÉêîÉå=ã~ÅÜí=ëáÅÜ=ÇìêÅÜ

òìåÉÜãÉåÇÉI=éìäëáÉêÉåÇ=ÄçÜêÉåÇÉ=pÅÜãÉêòÉå=ÄÉãÉêâÄ~êK

pÉÜê=çÑí=áëí=~ìÅÜ=ÉáåÉ=ã~ëëáîÉ=aêìÅâÉãéÑáåÇäáÅÜâÉáíÉå

ÇÉë=w~ÜåÉë=~äë=_ÉÖäÉáíëóãéíçã=ÑÉëíëíÉääÄ~êK=

táêÇ=ÇáÉëÉë=åáÅÜí=ÄÉÜ~åÇÉäíI=â~åå=ÇáÉ=w~ÜåïìêòÉä=

îÉêÉáíÉêåI=_~âíÉêáÉå=ï~åÇÉêå=Äáë=áå=ÇÉå=háÉÑÉêâåçÅÜÉåK=

bë=ÇêçÜí=sÉêäìëí=îçå=håçÅÜÉå=ìåÇ=ÇÉê=w~Üå=ãìëë=

ÉåíÑÉêåí=ïÉêÇÉåK=

gÉÇÉê=w~Üå=Ü~í=ÉáåÉå=çÇÉê=ãÉÜêÉêÉ=h~å®äÉK=_Éá=ÇÉê=tìêòÉäJ

ÄÉÜ~åÇäìåÖ=ïáêÇ=ÇÉê=w~Üå=äçâ~ä=ÄÉí®ìÄí=ìåÇ=ÇáÉ=

ÉåíòΩåÇÉíÉå=kÉêîÉå=ïÉêÇÉå=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=ëéÉòáÉääÉ=_ÉÜ~åÇJ

äìåÖ=ÉåíÑÉêåíK=aÉê=h~å~ä=ïáêÇ=ãáí=Ä~âíÉêáÉåíçñáëÅÜÉå=

péΩäìåÖÉå=ìåÇ=ëéÉòáÉääÉå=cÉáäÉå=ã~ëÅÜáåÉää=ÖÉêÉáåáÖí=ìåÇ

ÇÉëáåÑáòáÉêíK=^åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=ïáêÇ=ÑΩê=ÉáåáÖÉ=q~ÖÉ=Éáå=

ÉåíòΩåÇìåÖëÜÉããÉåÇÉë=jÉÇáâ~ãÉåí=ÇáêÉâí=áå=ÇáÉ=h~å®äÉ

~ééäáòáÉêí=ìåÇ=ÇÉê=w~Üå=ãáí=ÉáåÉê=cΩääìåÖ=éêçîáëçêáëÅÜ=

îÉêëÅÜäçëëÉåK=aìêÅÜ=ÇáÉ=éêçîáëçêáëÅÜÉ=cΩääìåÖ=îÉêÜáåÇÉêí

ã~å=Éáå=ïÉáíÉêÉë=báåÇêáåÖÉå=îçå=_~âíÉêáÉå=áå=ÇÉå=w~ÜåK

aáÉ=tìêòÉäÄÉÜ~åÇäìåÖ=â~åå=ëáÅÜ=Ç~ÄÉá=ΩÄÉê=ÇêÉá=Äáë=

ëáÉÄÉå=páíòìåÖÉå=ÉêëíêÉÅâÉåI=áå=^ÄÜ®åÖáÖâÉáí=îçã=

îçêÜ~åÇÉåÉå=båíòΩåÇìåÖëÖê~ÇK=fëí=ÇÉê=w~Üå=åáÅÜí=ãÉÜê

ëÅÜãÉêòÜ~Ñí=ïáêÇ=ÇáÉ=ÇÉÑáåáíÉ=tìêòÉäâ~å~äÑΩääìåÖI=

ãÉáëí=áå=ÉáåÉê=ëÉé~ê~íÉå=páíòìåÖ=ãáí=ÉáåÉã=íÜÉêãçéä~ëJ

íáëÅÜÉå=j~íÉêá~ä=ìåÇ=ÉáåÉê=hìåëíëíçÑÑÑΩääìåÖ=Ä~âíÉêáÉåJ

ÇáÅÜí=îÉêëÅÜäçëëÉåK=mêáåòáéáÉää=ëçääíÉ=àÉÇÉê=ïìêòÉäâ~å~äJ

ÄÉÜ~åÇÉäíÉ=w~Üå=òïÉÅâë=pí~Äáäáë~íáçå=ìåÇ=páÅÜÉêìåÖ=ÇÉë

i~åÖòÉáíÉêÑçäÖë=å~ÅÜÑçäÖÉåÇ=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=w~ÜåâêçåÉ=

îÉêëçêÖí=ïÉêÇÉåK=kìê=ëç=áëí=ÉáåÉ=ã∏ÖäáÅÜÉ=ëé®íÉêÉ=

w~ÜåÑê~âíìê=ìåÇ=sÉêÑ®êÄìåÖ=îçêòìÄÉìÖÉåK=

aìêÅÜ=ÉáåÉ=çéíáã~äÉ=tìêòÉäÄÉÜ~åÇäìåÖ=ä~ëëÉå=ëáÅÜ=Éáå

ã∏ÖäáÅÜÉê=w~ÜåîÉêäìëí=ìåÇ=Ç~ãáí=ÉáåÉ=ìåíÉê=rãëí®åÇÉå

íÉìêÉå=~ìÑïÉåÇáÖÉå=qÜÉê~éáÉ=ÇìêÅÜ=w~ÜåÉêë~íò=

îÉêãÉáÇÉåK=oÉÖÉäã®≈áÖÉ=o∏åíÖÉåâçåíêçääÉå=ëáÅÜÉêå=ÇÉå

i~åÖòÉáíÉêÑçäÖ=ÉáåÉë=tìêòÉäâ~å~äë=ÄÉÜ~åÇÉäíÉå=w~ÜåÉëK=

báåÉ=tìêòÉäÄÉÜ~åÇäìåÖ=áëí=ÉáåÉ=ëÉÜê=òÉáí~ìÑïÉåÇáÖÉ=

ìåÇ=áåíÉåëáîÉ=w~ÜåÄÉÜ~åÇäìåÖI=ïÉäÅÜÉ==ãÉáëí=ÇáÉ=äÉíòíÉ

j∏ÖäáÅÜâÉáí=áëí=ÉáåÉå=w~Üå=òì=êÉííÉå=ìåÇ=òì=ÉêÜ~äíÉåI=

çÜåÉ=Ç~ëë=Éê=pÅÜãÉêòÉå=ÄÉêÉáíÉíK==

`äáåáÅ~=ÇÉåí~ä=pÅÜãáÉÇÉêI=^îÇK=_çå=qÉãéë=UI=`~ä~=jáääçêI=

qÉäK=VTN=RUT=QSV=C=SQS=QNQ=PQPI=áåÑç]ò~Üå~êòíéê~ñáëJã~ääçêÅ~KÉìI

ïïïKò~Üå~êòíéê~ñáëJã~ääçêÅ~KÉì

FIT DURCH DEN SOMMER

Strand, Sonne, Urlaub: Um die schönste Zeit des

Jahres richtig auskosten zu können, sollte man auf die

richtige Ernährung achten. Hier ein paar Tipps.

a

áÉ= ïáÅÜíáÖëíÉ= oÉÖÉä= ÜÉá≈íW

^ìëêÉáÅÜÉåÇ=íêáåâÉåK=jáåÇÉë=J

íÉåë= NIR= iáíÉê= cäΩëëáÖâÉáí

ëçääíÉ=ã~å=áå=cçêã=îçå=dÉíê®åâÉå=éêç

q~Ö= òì= ëáÅÜ= åÉÜãÉåK= tÉê= ëí~êâ

ëÅÜïáíòí=çÇÉê=péçêí=íêÉáÄíI=Äê~ìÅÜí=ÖÉJ

ê~ÇÉ= ÄÉá= Öêç≈Éê= eáíòÉ= ëçÖ~ê= åçÅÜ

ãÉÜêK=

dÉÑ®ÜêäáÅÜ=â~åå=ÉáåÉ=òì=ÖÉêáåÖÉ=cäΩëJ

ëáÖâÉáíëòìÑìÜê=îçê=~ääÉã=ÑΩê=háåÇÉê=ìåÇ

pÉåáçêÉå=ëÉáåK=fÜåÉå=ÇêçÜí=ëÅÜåÉää=ÉáåÉ

^ìëíêçÅâåìåÖK=^ÄÉê=~ìÅÜ=ÄÉá=ÖÉëìåÇÉå

bêï~ÅÜëÉåÉå=â~åå=òì=ïÉåáÖ=cäΩëëáÖJ

âÉáí=òì=hçåòÉåíê~íáçåëëí∏êìåÖÉåI=hçéÑJ

ëÅÜãÉêòÉå= ìåÇ= pÅÜïáåÇÉä= ÑΩÜêÉåK

a~ÄÉá= ÖáäíW= j∏ÖäáÅÜëí= ëÅÜçå= îçê= ÇÉã

aìêëí=íêáåâÉåI=ÇÉåå=ÇÉê=áëí=ÄÉêÉáíë=Éáå

ÉêëíÉë= ^åòÉáÅÜÉå= îçå= cäΩëëáÖâÉáíë=J

ã~åÖÉäK

sçêëáÅÜí=îçê=Éáëâ~äíÉå=dÉíê®åâÉå

~ìë=ÇÉã=hΩÜäëÅÜê~åâ>

_ÉëçåÇÉêë=ÖÉÉáÖåÉíÉ=dÉíê®åâÉ=ëáåÇ=jáJ

åÉê~äï~ëëÉêI=cêìÅÜíë~ÑíëÅÜçêäÉå=ëçïáÉ

hê®ìíÉêJ=ìåÇ=cêΩÅÜíÉíÉÉëK=tÉê=ëÉáåÉå

aìêëí=áã=pçããÉê=ãáí=iáãçå~ÇÉå=ëíáääíI

åáããí=ìåå∏íáÖ=äÉÉêÉ=h~äçêáÉå=~ìÑK=^ìÅÜ

Éáëâ~äíÉ=dÉíê®åâÉ=ÇáêÉâí=~ìë=ÇÉã=hΩÜäJ

ëÅÜê~åâ= ëáåÇ= åáÅÜí= ÖÉÉáÖåÉíI= ïÉáä= ëáÉ

äÉáÅÜí=~ìÑ=ÇÉå=j~ÖÉå=ëÅÜä~ÖÉå=â∏ååÉåK

^äâçÜçä=ëçääíÉ=ã~å=áã=pçããÉê=í~ÖëJ

ΩÄÉê=ïÉáíÖÉÜÉåÇ=îÉêãÉáÇÉåI=Ç~=Éê=ÇÉå

hêÉáëä~ìÑ= ÄÉä~ëíÉí= ìåÇ= ÇáÉ= t~ëëÉê=J

~ìëëÅÜÉáÇìåÖ=ÉêÜ∏ÜíK=^ÄÉåÇëI=ïÉåå=Éë

ëáÅÜ=Éíï~ë=~ÄÖÉâΩÜäí=Ü~íI=ëéêáÅÜí=åáÅÜíë

ÖÉÖÉå=Éáå=dä~ë=tÉáå=çÇÉê=_áÉêK

t~êãÉ=j~ÜäòÉáíÉå=

äáÉÄÉê=~ã=^ÄÉåÇ

^ìÅÜ= ÄÉá= ÇÉê= iÉÄÉåëãáííÉä~ìëï~Üä

ëçääíÉ=ã~å=ÇáÉ=pçããÉêíÉãéÉê~íìêÉå

ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖÉåW= h~äçêáÉå~êãÉ= dÉJ

êáÅÜíÉ=ïáÉ=p~ä~íÉ=ÄÉä~ëíÉå=ÇÉå=h∏êéÉê

ÄÉá=Öêç≈Éê=eáíòÉ=ïÉåáÖÉê=~äë=ëÅÜïÉê=îÉêJ

Ç~ìäáÅÜÉ=péÉáëÉåK=aáÉ=ï~êãÉ=j~ÜäòÉáí

ëçääíÉ=ã~å=Ç~ÜÉê=áã=pçããÉê=~ìÑ=ÇÉå

^ÄÉåÇ=îÉêëÅÜáÉÄÉå=ìåÇ=í~ÖëΩÄÉê=äáÉÄÉê

åìê=ÉáåÉ=häÉáåáÖâÉáí=ÉëëÉåK

wïáëÅÜÉåã~ÜäòÉáíÉå=ãáí=ï~ëëÉêÜ~äíáJ

ÖÉå=lÄëíJ=ìåÇ=dÉãΩëÉëçêíÉå=ïáÉ=jÉJ

äçåÉI=dìêâÉ=ìåÇ=qçã~íÉåI=îÉêÄÉëëÉêå

òìë®íòäáÅÜ=ÇáÉ=cäΩëëáÖâÉáíëÄáä~åòK=pìéJ

éÉå=ìåÇ=_êΩÜÉå=ÉåíÜ~äíÉå=îáÉäÉ=jáåÉJ

ê~äëíçÑÑÉI=ÇáÉ=ÄÉáã=pÅÜïáíòÉå=îÉêäçêÉå

ÖÉÜÉåI=ìåÇ=äáÉÑÉêå=òìë®íòäáÅÜÉ=cäΩëëáÖJ

âÉáíK

få=ÇÉê=dêáääë~áëçå=ÉëëÉå=îáÉäÉ=jÉåëÅÜÉå

Ü®ìÑáÖ=cäÉáëÅÜ=ìåÇ=åÉÜãÉå=Ç~ãáí=åáÅÜí

åìê=ò~ÜäêÉáÅÜÉ=h~äçêáÉåI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ

îáÉäÉ=ÖÉë®ííáÖíÉ=cÉííë®ìêÉå=òì=ëáÅÜI=ÇáÉ

J&A Photos

ÇáÉ=_äìíÑÉííïÉêíÉ=îÉêëÅÜäÉÅÜíÉêåK=tÉê

ëáÅÜ=ÖÉëìåÇ=Éêå®ÜêÉå=ïáääI=ëçääíÉ=ëí~íí

_ê~íïìêëí= ìåÇ= píÉ~â= äáÉÄÉê= ∏ÑíÉê= ã~ä

cáëÅÜ=ìåÇ=dÉãΩëÉ=EÉíï~=wìÅÅÜáåáF=~ìÑ

ÇÉå=dêáää=äÉÖÉå=ìåÇ=~äë=_Éáä~ÖÉ=â~äçêáÉåJ

~êãÉ=p~ä~íÉ=ëÉêîáÉêÉåK

^ìÑ=ÑêáëÅÜÉ=báÉêëéÉáëÉå=

Ö~åò=îÉêòáÅÜíÉå

jáí= ÇÉê= iÉÄÉåëãáííÉäÜóÖáÉåÉ= ãìëë

ã~å=Éë=áã=pçããÉê=Ö~åò=ÖÉå~ì=åÉÜJ

ãÉåI=ëçåëí=ÇêçÜÉå=ëÅÜåÉää=fåÑÉâíáçåÉåK

aÉåå=ÇáÉ=jáâêççêÖ~åáëãÉå=îÉêãÉÜêÉå

ëáÅÜ=ÄÉá=Ü∏ÜÉêÉå=qÉãéÉê~íìêÉå=ê~éáÇÉK

wì= ÇÉå= ÖÉÑ®ÜêäáÅÜëíÉå= hê~åâÜÉáíëÉê=J

êÉÖÉêåI=ÇáÉ=ΩÄÉê=iÉÄÉåëãáííÉä=ΩÄÉêíê~J

ÖÉå=ïÉêÇÉåI=ÖÉÜ∏êÉå=p~äãçåÉääÉåK=

páÉ=ä∏ëÉå=aìêÅÜÑ~ää=ìåÇ=bêÄêÉÅÜÉå=~ìëI

ï~ë=ÄÉëçåÇÉêë=ÄÉá=®äíÉêÉå=jÉåëÅÜÉåI

háåÇÉêå=ìåÇ=pÅÜï~åÖÉêÉå=òì=éçíÉåJ

íáÉää=äÉÄÉåëÄÉÇêçÜäáÅÜÉå=cäΩëëáÖâÉáíëJ

îÉêäìëíÉå= ÑΩÜêÉå= â~ååK= p~äãçåÉääÉå

ëáåÇ=ÄÉëçåÇÉêë=Ü®ìÑáÖ=áå=báÉêå=ìåÇ=dÉJ

ÑäΩÖÉäÑäÉáëÅÜ=ÉåíÜ~äíÉå=ìåÇ=ïÉêÇÉå=Éêëí

ÄÉá=qÉãéÉê~íìêÉå=ΩÄÉê=TM=dê~Ç=~ÄÖÉJ

í∏íÉíK= fã= pçããÉê= ëçääíÉ= ã~å= Ç~ÜÉê

cäÉáëÅÜ=ìåÄÉÇáåÖí=ÇìêÅÜÖ~êÉå=ìåÇ=~ìÑ

péÉáëÉå=ãáí=êçÜÉå=báÉêå=ïáÉ=qáê~ãáëì

ã∏ÖäáÅÜëí=îÉêòáÅÜíÉåK

oÉÇ~âíáçå


AUSGABE 15 | AUGUST 2014 45

LIFESTYLE

IN DER HITZE

DER NACHT

hêáëíáå=o~ëÅÜ

fåíÉêå~íáçå~ä=e~áêJ=C=

j~âÉ=réJ^êíáëí

ïïïKÄÉ~ìíóâáëëJâêKÅçã

Photo: Danyel André

Hair & make up: Kristin Rasch

Model: Cherly B.

Set: Julia Dambacher

Tipps und Tricks

für das perfekte

Make-Up in

heißen

Sommernächten

GÉåáÉ≈í= aì= ~ìÅÜ

ÇÉå=pçã=ãÉê\=bë

áëí= ëÅÜçå= Éáå

qê~ìãI= ÜáÉê= äÉ=J

ÄÉå=òì=ÇΩêÑÉå=çÇÉê=ÜáÉê=ëÉáJ

åÉå= rêä~ìÄ= îÉêÄêáåÖÉå= òì

â∏ååÉå\= ^ääÉêÇáåÖë= ÄêáåÖí

Ç~ë=~ìÅÜ=ÉáåÉ=~åÇÉêÉ=e~åÇJ

Ü~ÄÉ= áå= ìåëÉêÉã= j~âÉ= ré

sÉêÜ~äíÉå= ãáí= ëáÅÜK= k~I= ïÉê

â~åå=ëáÅÜë=ÇÉåâÉå\=dÉå~ìI

ÇáÉ= t®êãÉ= áëí= ìåìãÖ®åÖJ

äáÅÜK=a~ãáí=Ü~ÄÉ=áÅÜ=áããÉê

ïáÉÇÉê= ÄÉá= mÜçíçëÜççíáåÖë

ìåÇ= tÉêÄÉëéçíë= òì= íìåK

eÉìíÉ= Éêâä®êÉ= áÅÜI= ï~ë= ÄÉá

ÉáåÉã=íçääÉå=m~êíó=j~âÉ=ré

òì=ÄÉ~ÅÜíÉå=áëíK

hΩããÉêÉ= aáÅÜ= ìã= aÉáåÉ

e~ìíI=ÇÉåå=åìê=ÉáåÉ=Öìí=ÖÉJ

éÑäÉÖíÉ= e~ìí= â~åå= ~ìÅÜ

ëíê~ÜäÉåK=^Ä=ìåÇ=~å=Éáå=mÉÉJ

äáåÖI=êÉáÅÜäáÅÜ=cÉìÅÜíáÖâÉáíëJ

éÑäÉÖÉ=ìåÇ=ïÉåå=Éë=ÜÉá≈=áëí

ìåÇ=aì=ëÅÜïáíòíI=Ç~åå=íìéÑÉ

ÇÉå= pÅÜïÉá≈= ~Ä= ìåÇ= îÉêJ

ëÅÜäáÉ≈É=ÇáÉ=mçêÉå=ãáí=ÉáåÉã

âΩÜäÉåÇÉå=báëïΩêÑÉäK

bêëíÉääÉ=aÉáå=iáÉÄäáåÖë=j~âÉ

ré=å~ÅÜ=aÉáåÉå=sçêëíÉääìåJ

ÖÉåI=^_bo=ÄÉíçåÉ=áããÉê=åìê

ÉáåÉ=p~ÅÜÉ=ïáÉ=iáééÉå=çÇÉê

^ìÖÉåI= kfbj^ip= ÄÉáÇÉë

ÖäÉáÅÜ=ëí~êâK=qê~ÖÉ=êìÜáÖ=Éí=J

ï~ë=ãÉÜê=~ìÑI=Ç~=Ç~ë=^ÄÉåÇJ

äáÅÜí=áããÉê=ÇáÉ=c~êÄÉå=îÉêJ

ëÅÜäìÅâíK

olqb=k^pbk=Ó=ïÉê=âÉååí=Éë

åáÅÜí=Ó í~ÖëΩÄÉê=ëÅÜçå=ã~ä

ÉáåÉ= îÉêÄê~ååíÉ= k~ëÉ= ìåÇ

~ÄÉåÇë=ïáää=ã~å=äçëK=a~=ÜáäÑí

åìê= ÖìíÉë= báåÅêÉãÉå= ìåÇ

Ç~ë= báåòáÉÜÉå= ä~ëëÉå= ÇÉê

cçìåÇ~íáçåK= qê~ÖÉ= êìÜáÖ

Éíï~ë=ÇáÅâÉê=~ìÑI==ëç=Ç~ë=Éë

âçãé~âíÉê=áëíK=pÅÜäáÉêÉå=îçã

máåëÉä= îÉêëÅÜïáåÇÉå= å~ÅÜ

ÇÉã= báåòáÉÜÉåK= t`eqfd>

jáí=îáÉä=mìÇÉê=ÑáñáÉêÉåK=káãã

Ç~òì= ÉáåÉå= ÖêçëëÉå= mìÇÉêJ

éáåëÉäI= îáÉä= ÜÉääÉë= çÇÉê= ~ã

ÄÉëíÉå=íê~åëäìòÉåíÉë=mìÇÉêI

Éêëí= Ç~åå= Ü~ëí= aì= ÉáåÉ

`Ü~åÅÉI=Ç~ëë=Ç~ë=j~âÉ=ré=L

cçìåÇ~íáçå=åáÅÜí=ãÉÜê=îÉêJ

êìëÅÜíI=ÇÉåå=~ìÑ=êçíÉå=îÉêJ

Äê~ååíÉå=k~ëÉå=Ü®äí=åìê=ìåJ

ÖÉêå=Éíï~ëK

sÉêÖáëë=åáÅÜíI=ìåíÉêÜ~äÄ=ÇÉë

t~åÖÉåâåçÅÜÉåë=òì=ëÅÜ~íJ

íáÉêÉå>= a~ë= áëí= ÑΩê= ãáÅÜ= ~äë

mêçÑá=Ç~ë=^=ìåÇ=l=ìåÇ=åçÅÜ

ïáÅÜíáÖÉê=ïáÉ=oçìÖÜK=kÉÜãÉ

Ç~òì=ÉáåÉå=mìÇÉêéáåëÉäI=ÇêΩJ

ÅâÉ=áÜå=òì=ÉáåÉê=^êí=c®ÅÜÉê

~ìÑ=ìåÇ=íê~ÖÉ=ÇìåâäÉë=mìÇÉê

ìåíÉê=ÇÉã=t~åÖÉåâåçÅÜÉåI

áå=ÇÉê=sÉêíáÉÑìåÖ=áå=`JÑ∏êãáJ

ÖÉå=_ÉïÉÖìåÖÉå=~ìÑK

^ÄÉåÇë= Ç~êÑ= Éë= ~ìÅÜ= ÖÉêå

Éíï~ë=ãÉÜê=c~êÄÉ=ëÉáåI==îçê

~ääÉã=àÉíòí=áã=pçããÉêK=_ÉJ

íçåÉ=aÉáåÉ=^ìÖÉå=ãáí=Ñ~êÄáJ

ÖÉå=h~à~äë=çÄÉå=ìåÇ=ìåíÉå

çÇÉê=åìê=~äë=bóÉäáåÉê=ìåÇ=ÖáÄ

aáê=ÇÉå=å∏íáÖÉå=ãóëíáëÅÜÉå

iççâ=ãáí=Éíï~ë=ëÅÜï~êò=~ã

táãéÉêåê~åÇK=lÇÉê=åÉÜãÉ

ÖäçëëáÖÉ=ÑêìÅÜíáÖÉ=c~êÄÉå=ÑΩê

ÇáÉ=iáééÉåI=ïáÉ=ï®êÉ=Éë=ãáí

dê~éÉÑêìáí= C= o~ëÄÉêêó= pçêJ

ÄÉíKKK

jÉáå=mêçÑáíáéé=

qê~ÖÉ=qê~åëäìëÉåíJmìÇÉê=~ìÑ

Ç~ë=ÖÉë~ãíÉ=dÉëáÅÜí=~ìÑI=îçê

ÇÉã= ÉáÖÉåíäáÅÜÉå= aìåâäÉ=J

êÉåK= a~ë= âáääí= ÇÉå= pÅÜïÉá≈

~ìÅÜ=çÜåÉ=ÇìåâäÉ=cäÉÅâÉå=òì

ÜáåíÉêä~ëëÉå=ìåÇ=ÄÉá=ãÉÜêJ

ã~äáÖÉê=^åïÉåÇìåÖ=îÉêâäÉÄí

~ìÅÜ=åáÅÜíëK=

aÉáåÉ=hêáëíáå=o~ëÅÜI

_É~ìíóháëëÉë


46

LIFESTYLE

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

DER PERFEKTE

BIKER-URLAUB

Ob Harley- und BMW-Verleih,

Shuttle-Service, geführte Touren

oder die passende Unterkunft:

Mallorca Bikes“ bietet Rundum-Angebot

für Motorrad-Touristen,

die das Besondere suchen.

j

çíçêê~ÇJ=ìåÇ=e~êJ

äÉóîÉêäÉáÜÑáêãÉå

ÖáÄí= Éë= ~ìÑ= j~äJ

äçêÅ~= îáÉäÉK= báåÉ= ÉÅÜíÉ= ^ìëJ

å~ÜãÉ=ëíÉääí=łj~ääçêÅ~=_áâÉëapple

áå=m~äã~ë=fåÇìëíêáÉÖÉÄáÉí=pçå

lãë=Ç~êK=łtáê=ã∏ÅÜíÉå=jçJ

íçêê~ÇJrêä~ìÄÉêå=~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä

Ç~ë= ÄáÉíÉåI= ï~ë= îáÉäÉ= îçå

áÜåÉå=ëìÅÜÉåW=Éíï~ë=Ö~åò=_ÉJ

ëçåÇÉêÉëappleI=ë~Öí=g∏êÖ=léÇÉåJ

éä~íòI=ëÉáí=âìêòÉã=åÉìÉê=dÉJ

ëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê= ÇÉê= jçíçêê~ÇJ

îÉêäÉáÜÑáêã~K=

wìê=^ìëï~Üä=ëíÉÜÉå=Ççêí=ÇÉêJ

òÉáí=OO=jçíçêê®ÇÉê=ÇÉê=j~êJ

âÉå= e~êäÉó= a~îáÇëçå= ìåÇ

_jtI=ÇáÉ=í~ÖÉJ=çÇÉê=ïçÅÜÉåJ

ïÉáëÉ= îçå= báåòÉäéÉêëçåÉå

çÇÉê=Ö~åòÉå=dêìééÉå=ÖÉÄìÅÜí

ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK=kÉÄÉå=pÉJ

êáÉåJjçíçêê®ÇÉêå= ïáää= léJ

ÇÉåéä~íò=îçê=~ääÉã=~ìÅÜ=`ìëJ

íçãJ_ìáäÇJ_áâÉë=îÉêãáÉíÉåK

łj~ëÅÜáåÉå= ~äëçI= ÇáÉ= ã~å

ïçÜä= â~ìã= áêÖÉåÇïç= ëçåëí

~ìëäÉáÜÉå=â~ååappleK=

kÉÄÉå=ÇÉê=Öêç≈Éå=^ìëï~Üä=~å

òìã= qÉáä= Éáåã~äáÖÉå= _áâÉë

ÄáÉíÉí=ÇáÉ=cáêã~=Éáå=âçãéäÉíJ

íÉë=pÉêîáÅÉJ^åÖÉÄçí=ÑΩê=jçJ

íçêê~ÇJrêä~ìÄÉê=~ìÑ=j~ääçêÅ~

~åK= ^ã= cäìÖÜ~ÑÉå= ~åâçãJ

ãÉåÇÉ= hìåÇÉå= ïÉêÇÉå= ~ìÑ

tìåëÅÜ= ãáí= ÇÉã= Ü~ìëÉáÖÉJ

åÉå= pÜìííäÉJ_ìë= ~ÄÖÉÜçäíK

tÉê= ã∏ÅÜíÉI= â~åå= ëáÅÜ= ëÉáå

_áâÉ= ~ìÅÜ= ÇáêÉâí= áåë= eçíÉä

ÄêáåÖÉå=ä~ëëÉåK=

łj~ääçêÅ~= _áâÉëapple= ÄáÉíÉí= òì=J

ÇÉã=ÖÉÑΩÜêíÉ=qçìêÉå=ΩÄÉê=ÇáÉ

fåëÉä= ~åK= råÇ= Ç~ë= áëí= åçÅÜ

åáÅÜí= ~ääÉëW= léÇÉåéä~íò= ÄÉJ

íêÉáÄí=ëÉáí=g~ÜêÉå=ÉáåÉ=łe~êäÉóJ

cáåÅ~apple= áã= fåëÉäòÉåíêìãI= áå

ÇÉê=ëÉáåÉ=hìåÇÉå=ëíáäÉÅÜí=ìåJ

íÉêÖÉÄê~ÅÜí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK

báå=Öêç≈Éê=mççäI=_~ê=ìåÇ=ò~ÜäJ

êÉáÅÜÉ= ãáí= e~êäÉóJqÉáäÉå= ÖÉJ

ëÅÜãΩÅâíÉ= o®ìãäáÅÜâÉáíÉå

Ü~ÄÉå=Ççêí=ëÅÜçå=ëç=ã~åÅÜÉë

_áâÉêJeÉêò= Ü∏ÜÉê= ëÅÜä~ÖÉå

ä~ëëÉåK=

Mallorca Bikes“

Industriegebiet Son Oms

in Palma

(gleich neben dem Airport)

Tel. 666 617 327

www.mallorcabikes.es

Martin Jochaim

+34 603 714 701

info@rent356.com

rent356com Mallorca S.L.

www.rent356.com

Cami son Ferrer 271

07340 Alaró

rent356.com bietet Ihnen exclusive 356’er Porsche zur Miete auf Mallorca an! Buchen Sie jetzt Ihren Speedster und fahren Sie dem Sonnenuntergang entgegen!


AUSGABE 15 | AUGUST 2014 47

LIFESTYLE

LINEA DIRECTA INFORMIERT

Anmeldung

Ihres Wagens

in Spanien

Spanische Kennzeichen

und Fahrzeugpapiere

a

áÉ= ^åãÉäÇìåÖ= ÉáåÉë= åáÅÜí

ëé~åáëÅÜÉå= c~ÜêòÉìÖë= áå

pé~åáÉå= áëí= âçãéäÉñ= ìåÇ

òáÉãäáÅÜ=âçëíëéáÉäáÖK=páÉ=â∏ååÉå=àÉJ

ÇçÅÜ=~ìÅÜ=îçå=ÇÉê=ëé~åáëÅÜÉå=^åJ

ãÉäÇÉëíÉìÉê= ÄÉÑêÉáí= ëÉáåI= ïÉåå= páÉ

ÇáÉ=ëé~åáëÅÜÉå=hÉååòÉáÅÜÉå=áååÉêJ

Ü~äÄ= ÉáåÉë= jçå~íë= ~Ä= báåêÉáëÉ= áå

pé~åáÉå=Éêä~åÖÉåK=a~ÑΩê=ãΩëëÉå=páÉ

~ääÉêÇáåÖë= ïçÜå~åë®ëëáÖ= ïÉêÇÉåK

iáåÉ~= aáêÉÅí~= îÉêëáÅÜÉêí= ~ìëä®åÇáJ

ëÅÜÉ=c~ÜêÉê= áå= pé~åáÉå= ÄÉêÉáíë= ëÉáí

ãÉÜê=~äë=òÉÜå=g~ÜêÉå=ìåÇ=îÉêëíÉÜí

~ääÉ= Ç~ãáí= îÉêÄìåÇÉåÉå= pÅÜêáííÉK

k~ÅÜÑçäÖÉåÇ=ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=ïáê=ÇáÉëÉë

sÉêÑ~ÜêÉåK

pÅÜêáíí=NW=bêÜ~äí=ÉáåÉê=

hçãÑçêãáí®íëÄÉëÅÜÉáåáÖìåÖ

aáÉ=hçåÑçêãáí®íëÄÉëÅÜÉáåáÖìåÖ=ïáêÇ

îçã=eÉêëíÉääÉê=ÇÉë=c~ÜêòÉìÖë=~ìë=J

ÖÉëíÉääí= ìåÇ= ÄÉëÅÜÉáåáÖíI= Ç~ëë= ÇÉê

t~ÖÉå= ÇÉå= brJsçêëÅÜêáÑíÉå= ÉåíJ

ëéêáÅÜíK= páÉ= ÄÉå∏íáÖÉå= ÇáÉ= c~ÜêÖÉJ

ëíÉääåìããÉêI=ìã=ÇáÉëÉë=êÉÅÜí=Éáå=J

Ñ~ÅÜÉ= sÉêÑ~ÜêÉå= çåäáåÉ= áå= ïïïK

ÉìêçÅçÅKÉìLÉåLÅÉêíáÑáÅ~íÉ|çÑ|

ÅçåÑçêãáíó=ÇìêÅÜòìÑΩÜêÉåK=aáÉ=ÇáÉëJ

ÄÉòΩÖäáÅÜÉå=dÉÄΩÜêÉå=ëÅÜï~åâÉå=àÉ

å~ÅÜ=c~ÜêòÉìÖíóéI=j~êâÉ=ìåÇ=i~åÇ

ÇÉê=bêëíòìä~ëëìåÖK

pÅÜêáíí=OW=gÉíòíáÖÉê=c~ÜêòÉìÖJ

ÄêáÉÑ Ewìä~ëëìåÖëÄÉëÅÜÉáåáJ

ÖìåÖ=qÉáä=ffF

páÉ=Äê~ìÅÜÉå=ÇÉå=lêáÖáå~äÑ~ÜêòÉìÖJ

ÄêáÉÑ=Ewìä~ëëìåÖëÄÉëÅÜÉáåáÖìåÖ=qÉáä

ffFI=áå=ÇÉã=páÉ=å~ãÉåíäáÅÜ=~äë=c~ÜêJ

òÉìÖáåÜ~ÄÉêI=Ç~ë=^äíÉê=ÇÉë=c~ÜêòÉìÖë

ìåÇ= ÉáåÉ= ÖΩäíáÖÉ= ^åëÅÜêáÑí= áå

aÉìíëÅÜä~åÇ=~åÖÉÑΩÜêí=ëáåÇK==cÉêåÉê

ÄÉå∏íáÖÉå= páÉ= ÇáÉ= oÉÅÜåìåÖ= ΩÄÉê

ÇÉå=h~ìÑ=ÇÉë=t~ÖÉåëK

pÅÜêáíí=PW=tçÜåëáíò=áå=pé~åáÉå

aáÉ=ëé~åáëÅÜÉ=jÉäÇÉÄÉëÅÜÉáåáÖìåÖ

EÅÉêíáÑáÅ~Çç= ÇÉ= Éãé~Çêçå~ãáÉåíçF

áëí=fÜê=~ãíäáÅÜÉê=k~ÅÜïÉáë=ΩÄÉê=fÜêÉå

tçÜåëáíò=áå=pé~åáÉåK=páÉ=â∏ååÉå=páÉ

ÄÉá= ÇÉê= pí~ÇíîÉêï~äíìåÖ= ÉêÜ~äíÉåK

kÉÜãÉå= páÉ= Ç~ÑΩê= fÜêÉå= oÉáëÉé~ëë

ìåÇ=ÉáåÉå=k~ÅÜïÉáë=ÇÉê=ëé~åáëÅÜÉå

^åëÅÜêáÑí= EjáÉíîÉêíê~ÖI= h~ìÑîÉêíê~Ö

çÇÉê=báÖÉåíìãëìêâìåÇÉF=ãáíK

pÅÜêáíí=QW=bêÜ~äí=ÇÉê=ëé~åáëÅÜÉå=

q§sJmä~âÉííÉ

^ääÉ=c~ÜêòÉìÖÉI=ÇáÉ=®äíÉê=~äë=Q=g~ÜêÉ

ëáåÇI=ãΩëëÉå=~ìÑ=áÜêÉ=sÉêâÉÜêëí~ìÖJ

äáÅÜâÉáí= ÖÉéêΩÑí= ïÉêÇÉå= ìåÇ= ÉáåÉå

ëáÅÜíÄ~êÉå=^ìÑâäÉÄÉê=ÇÉê=ëé~åáëÅÜÉå

mêΩÑëíÉääÉ=EfqsF=íê~ÖÉåK==aáÉ=e~ìéíJ

ìåíÉêëìÅÜìåÖ=ãìëë=~å=òìÖÉä~ëëÉåÉå

fqsJpíÉääÉå=ÖÉå~ì=ïáÉ=ÄÉáã=q§s=áå

aÉìíëÅÜä~åÇ=ÉêÑçäÖÉåK==^ìÑ=ÇÉê=tÉÄJ

ëÉáíÉ= ÇÉê= ëé~åáëÅÜÉå= píê~≈ÉåîÉêJ

âÉÜêëÄÉÜ∏êÇÉ=EadqF=â∏ååÉå=páÉ=ÇáÉ

å®ÅÜëíÉ=fqsJpíÉääÉ=ÑáåÇÉåK=páÉ=â∏ååÉå

~ìÅÜ=fÜêÉ=∏êíäáÅÜÉ=fqsJpíÉääÉ=~åêì=ÑÉå

ìåÇ= ÉáåÉå= qÉêãáå= îÉêÉáåÄ~êÉåK

a~ãáí=ëé~êÉå=páÉ=îáÉä=wÉáí=I=îçê=~ääÉã

âìêò= îçê= ÇÉå= pçããÉêãçå~íÉåI

ïÉåå==Éë=îáÉä=_ÉíêáÉÄ=ÄÉá=ÇÉê=fqs=ÖáÄíK

aáÉ=hçëíÉå=ÇÉê=e~ìéíìåíÉêëìÅÜìåÖ

ëáåÇ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ= ìåÇ= ÄÉíê~ÖÉå

áã=^ääÖÉãÉáåÉå=Å~K=QM=bìêç=ÑΩê=_ÉåJ

òáåÉê= ìåÇ= RS= bìêç= ÑΩê= aáÉëÉäÑ~ÜêJ

òÉìÖÉK

pÅÜêáíí=RW bêÜ~äí=ÉáåÉë=

ëé~åáëÅÜÉå=c~ÜêòÉìÖëÅÜÉáåë=

Ewìä~ëëìåÖëÄÉëÅÜÉáåìåÖ=qÉáä=fF

aáÉ=ëé~åáëÅÜÉ=píÉìÉêÄÉÜ∏êÇÉ=â~åå

ÉáåÉå=ÖΩäíáÖÉå=ëé~åáëÅÜÉå=c~ÜêòÉìÖJ

ëÅÜÉáå= Ewìä~ëëìåÖëÄÉëÅÜÉáåáÖìåÖ

qÉáä= NF= ÑΩê= fÜê= c~ÜêòÉìÖ= ~ìëëíÉääÉåI

ÇÉå=páÉ=ÄÉá=kìíòìåÖ=ÇÉë=c~ÜêòÉìÖë

ãáí=ëáÅÜ=ÑΩÜêÉå=ãΩëëÉåK=cΩääÉå=páÉ

Ç~ë=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=låäáåÉJcçêãìä~ê

~ìë= ìåÇ= ò~ÜäÉå= páÉ= ÇáÉ= ÑΩê= fÜêÉå

t~ÖÉå=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=píÉìÉêK

^ääÉ=ÇáÉëÉ=pÅÜêáííÉ=â∏ååÉå=páÉ=ÉåíïÉJ

ÇÉê= ëÉäÄëí= ÇìêÅÜÑΩÜêÉå= çÇÉê= ΩÄÉê

ÉáåÉ=sÉêï~äíìåÖë~ÖÉåíìê= EÖÉëíçê∞~F

îçêåÉÜãÉå=ä~ëëÉåK

táê=ÜçÑÑÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=áå=ÇáÉëÉã=^êíáâÉä

ÉåíÜ~äíÉåÉ=^ìëâìåÑí=ÑΩê=páÉ=áåíÉêÉëJ

ë~åí=áëíK

tÉåå=páÉ=i∞åÉ~=aáêÉÅí~=

âçåí~âíáÉêÉå=ïçääÉåI=

êìÑÉå=páÉ=ìåë=~åW=VMO=NOP=VSPK

tÉáíÉêÉ=^ìëâìåÑí=ÄÉá=

i∞åÉ~=aáêÉÅí~=çåäáåÉ=ìåíÉê=

ïïïKäáåÉ~ÇáêÉÅí~KÅçã=


48

LIFESTYLE

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

dê~íáëJtä~å=

~å=ÇÉê=mä~ó~=

ÇÉ=m~äã~

j~áäë= ~ÄêìÑÉåI= ÇáÉ= åÉìëíÉå

k~ÅÜêáÅÜíÉå= ~ìë= ÇÉê= eÉáã~í

îÉêÑçäÖÉå= çÇÉê= ã~ä= ÉÄÉå= ãáí

cêÉìåÇÉå=ÅÜ~ííÉå=Ó=ëÉáí=ÇáÉëÉê

p~áëçå=áëí=ÇáÉë=~å=ÇÉê=mä~ó~=ÇÉ

m~äã~=âçëíÉåÑêÉá=ã∏ÖäáÅÜK=aáÉ

OV= Çê~ÜíäçëÉå= tä~åJwìÖ®åÖÉ

îÉêíÉáäÉå=ëáÅÜ=ΩÄÉê=ÉáåÉ=i®åÖÉ

îçå= ÑΩåÑ= háäçãÉíÉêå= ìåÇ= ÉêJ

ã∏ÖäáÅÜÉå= ãÉÜê= ~äë= NMMKMMM

í®ÖäáÅÜÉ=sÉêÄáåÇìåÖÉåK=

aáÉ=åçíïÉåÇáÖÉ=fåÑê~ëíêìâíìê

ïìê=ÇÉ=îçå=ÇÉê=pí~Çí=m~äã~=ÖÉJ

ëíÉääíI=ÇáÉ=hçëíÉå=ÑΩê=fåëí~ää~íáçå

ìåÇ= _ÉíêáÉÄ= íê®Öí= råíÉêåÉÜJ

ãÉå=j~ääçêÅ~=táÑáK=tç=~ìÑ=ÇÉê

fåëÉä=åçÅÜ=âçëíÉåÑêÉáÉë=pìêÑÉå

ã∏ÖäáÅÜ=áëíI=â~åå=ã~å=~ìÑ=ÇÉê

fåíÉêåÉíëÉáíÉ=ïïïKáëä~ïáÑáKÅçã

éêΩÑÉåK= wï~ê= ëáåÇ= åáÅÜí= ~ääÉ

eçíëéçíë=~ìÑÖÉÑΩÜêíI=ÇçÅÜ=ÑáåJ

ÇÉí=ëáÅÜ=ÜáÉê=ÖìíÉê=§ÄÉêÄäáÅâK=

Sandra Konopka

fotolia

DAS GEHT AUCH ANDERS!

Ä=ã~å=ÇÉå=iáÉÄÉå

Ç~ÜÉáã= ÉáåÉ= cêÉìÇÉ= ã~J

lÅÜÉå= çÇÉê= ÑΩê= ëáÅÜ= ëÉäÄÉê

Éáå= píΩÅâ= îçã= rêä~ìÄëÑÉÉäáåÖ= ãáí

å~ÅÜ=e~ìëÉ=åÉÜãÉå=ã∏ÅÜíÉ=Ó=pçìJ

îÉåáêë=ëáåÇ=âäÉáåÉ=^ìÑãÉêâë~ãâÉáJ

íÉå= ãáí= Öêç≈Éê=táêâìåÖK= j~ääçêÅ~

ÄáÉíÉí=ëÉáåÉå=d®ëíÉå=ÉáåÉ=Öêç≈É=^ìëJ

ï~ÜäI=çÄ=iÉÇÉêï~êÉå=~ìë=fåÅ~I=mÉêJ

äÉå= ~ìë= j~å~Åçê= çÇÉê= pÅÜãìÅâ=J

=ëíΩÅâÉ=îçå=ÉáåÉã=ÇÉê=ò~ÜäêÉáÅÜÉå

tçÅÜÉåã®êâíÉK==

tÉã=Ç~ë=òì=íê~ÇáíáçåÉää=áëíI=ÑáåÇÉí

ãáí= ÇÉã= j~ääçêÅ~Jrp_JpíáÅâ= Éáå

jáíÄêáåÖëÉä=ÇÉê=Éíï~ë=~åÇÉêÉå=^êíÁ

a~ë= péÉáÅÜÉêJ

ãÉÇáìã=áëí=Ç~ÄÉá=ïÉáí

ãÉÜê=~äë=åìê=Éáå=^åÇÉåâÉåK=få=fåëÉäJ

Ñçêã=ìåÇ=áå=k~íáçå~äÑ~êÄÉå=ÖÉëí~äJ

íÉíI= ïÉÅâí= Éë= bêáååÉêìåÖÉå= ~å= ÇáÉ

ëÅÜ∏åëíÉ=wÉáí=ÇÉë=g~ÜêÉë=ìåÇ=ÄáÉíÉí

ãáí=ëÉáåÉå=U=dáÖ~ÄóíÉ=ÉáåÉ=âçãÑçêJ

í~ÄäÉ=a~íÉåâ~é~òáí®íK=pç=â~åå=ã~å

~å=c~ãáäáÉ=ìåÇ=cêÉìåÇÉ=ÇáÉ=ëÅÜ∏åëJ

íÉå= rêä~ìÄëÄáäÇÉê= ÖäÉáÅÜ= ãáí= îÉêJ

ëÅÜÉåâÉå=Ó=çÇÉê=ëáÅÜ=ãáí=ÉáåÉã=éÉêJ

ë∏åäáÅÜÉå=rêä~ìÄëJjìëáâJjáñ=ïáÉJ

ÇÉê= áå= ÇÉå= oÜóíÜãìë= îçå= pçååÉI

píê~åÇ=ìåÇ=jÉÉê=òìêΩÅâîÉêëÉíòÉåK

pÉáí=båÇÉ=îÉêÖ~åÖÉåÉå=g~ÜêÉë=áëí=Ç~ë

MALLORCA 2.0

Vom USB-Stick in Inselform bis zur

Powerbank in Nationalfarben:

Multimedia-Souvenirs in Mallorca-Style

łpçìîÉåáê= OKMapple= áåëÉäïÉáí= áå= îÉê=J

ëÅÜáÉÇÉåÉå=sÉêâ~ìÑëëíÉääÉåI=eçíÉäë

ìåÇ=oÉëí~ìê~åíë=òì=ÉêïÉêÄÉåK=fÇÉJ

ÉåÖÉÄÉê=g∏êÖ=pçåë=ÑêÉìí=ëáÅÜ=ΩÄÉê=ÇáÉ

oÉëçå~åòW=łsçê=~ääÉã=àΩåÖÉêÉë=mìJ

Ääáâìã=áëí=ÄÉÖÉáëíÉêíI=~ìÑ=ÇáÉëÉ=Éíï~ë

~åÇÉêÉ=^êí=Éáå=píΩÅâ=j~ääçêÅ~=ãáí

å~ÅÜ=e~ìëÉ=òì=åÉÜãÉåappleK=

aÉê=tÉêÄÉãáííÉäÉñéÉêíÉ=~ìë=aÉìíëÅÜ=J

ä~åÇ= áëí= ~äë= dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê= îçå

łpÅÜ®êÑÉê=tÉêÄÉåapple=ëéÉòá~äáëáÉêí=~ìÑ

jìäíáãÉÇá~JmêçÇìâíÉ= Ó= ìåÇ= ä®ëëí

ëÉáåÉå=fÇÉÉå=ÑêÉáÉå=i~ìÑK=^äë=å®ÅÜëJ

íÉë= ÖÉéä~åí= ëáåÇ= _É~ÅÜÄ~Öë= ÑΩê

pã~êíéÜçåÉëI=ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ

~ìÅÜ=ÖÉëí~äíÉí=áã=píáä=ÇÉê=ëÅÜ∏åëíÉå

jáííÉäãÉÉêáåëÉäK=råÇ=ãáí=ëçä~êÄÉJ

íêáÉÄÉåÉå=mçïÉêÄ~åâë=ÖÉÜ∏êÉå=äÉÉ=J

êÉ= ^ââìë= îçå= e~åÇó= ìåÇ= q~ÄäÉí

ëÅÜçå= Ä~äÇ= ÇÉê=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí= ~åK

łdÉê~ÇÉ= ~å= ÉáåÉã= píê~åÇí~ÖI= ïç

ã~å= îáÉä= áã= fåíÉêåÉí= ëìêÑí= çÇÉê

jìëáâ=Ü∏êíI=áëí=ÇáÉ=båÉêÖáÉ=ëÅÜåÉää

îÉêÄê~ìÅÜíK= aáÉ= mçïÉêÄ~åâë= ~äë

éê~âíáëÅÜÉ= _ÉÖäÉáíÉê= ëáåÇ= ìåâçã=J

éäáòáÉêí=áå=ÇÉê=e~åÇÜ~ÄìåÖ=ìåÇ=ÑáåJ

ÇÉå=mä~íò=áå=àÉÇÉã=oìÅâë~ÅâappleI=ÉêJ

âä®êí=pçåëK==

Sandra Konopka

Restaurante Balance

Avda. Gabriel Roca, 35 (Paseo Maritimo),

07014 Palma de Mallorca

Telecom Shop Spain S.L.

C./ Galera 1, 07002 Palma de Mallorca

Can Pastilla

Pretty Laura

Carretera Arenal 15 / Galeria Cupido Lokal 5a,

07610 Can Pastilla

Bikeking

Carrer de la Goleta 5, 07610 Can Pastilla

Der Mallorca USB-Stick –

das etwas andere Souvenir

Santa Ponsa

Mundi Culinario

C/ de la Mar Mediterrania

Pol. Son Bugadelles, 07180 Santa Ponsa

Cala Ratjada

Mama Pizza

Avd. America 6, 07590 Cala Ratjada

Ob für Urlaubsbilder von

der Insel, für den persönlichen

Urlaubs-Musik-Mix,

als Andenken,

oder für Mallorca-Fans…

Nur im August:

Sonderpreis

9,99 Euro

Hier finden Sie den

Mallorca-USB Stick:

Palma

Can Gourmet

Calle Can Veri 10, 07001 Palma de Mallorca

Deutscher Friseur Modern Style

C./Trasimeno 19, zweite Meereslinie

Höhe Ballermann 3, 07600 Playa de Palma

Mundi Culinario

C/ Castellet 43, 07590 Cala Ratjada

Cala Millor

El Templo del Cabello

Thorsten Schmidt

Calle S’Estepar 23, 07560 Cala Millor

Santanyí

Santanyí Mobile Shop

Catherine Gautschi

C/Bisbe Verger 5, bajo,

07650 Santanyí

X-Life Mallorca, C./Rafalet 10,

07650 Santanyí

Mundi Culinario

C/ Na Ravandella 21-C, 07650 Santanyí

Pannu Sports

Carretera Numero 8, Local 97, Balneario 12,

07600 Playa de Palma, El Arenal

Paguera

Alarcon & Scholz Mandelbrennerei

Avenida de Paguera, 07160 Paguera


-Special

IMMOBILIEN

AUGUST 2014

Neubau Energiesparhaus

schlüsselfertig in 3 Monaten

auf Mallorca

t

ADVERTORIAL

sçêëáÅÜí=c~ääÉ

ÄÉáã=e~ìëÄ~ì

~ìÑ=j~ääçêÅ~>

çäÑÖ~åÖ=aêÉëëäÉê=â∏ååíÉ=_ΩÅÜÉê=ëÅÜêÉáÄÉåK

_ΩÅÜÉê=ΩÄÉê=jÉåëÅÜÉåI=ÇáÉ=å~ÅÜ=j~ääçêÅ~

âçããÉåI= ìã= ÜáÉê= áÜêÉå= ä~åÖ= ÖÉÜÉÖíÉå

qê~ìã=îçã=ÉáÖÉåÉå=fåëÉäJaçãáòáä=òì=ÉêÑΩääÉåK=råÇ

ëí~ííÇÉëëÉå=~ÄÉê=áããÉê=ïáÉÇÉê=~ìÑ=Ü~äÄëÉáÇÉåÉ=ìåÇ

ìåéêçÑÉëëáçåÉääÉ= _~ìÑ~ÅÜÑáêãÉå= ÜÉêÉáåÑ~ääÉåK=łbêëí

îçê=ïÉåáÖÉå=tçÅÜÉå=Ü~ÄÉå=ïáê=ïáÉÇÉê=ÉáåÉå=hìåÇÉå

âìêò=îçê=ÇÉê=h~í~ëíêçéÜÉ=ÄÉï~ÜêíappleI=Éêò®Üäí=aêÉëëäÉêI

ÇÉê=ãáí=ëÉáåÉã=råíÉêåÉÜãÉå=łaêÉëëäÉê=`çåëíêìÅÅáçJ

åÉë= _~äÉ~êÉë= pKiKapple= ëÉáí= ΩÄÉê= OM= g~ÜêÉå= Ç~ë= ÖÉë~ãíÉ

péÉâíêìã=ÇÉë=_~ìÜ~åÇïÉêâë=Ó îçã=báåÑ~ãáäáÉåÜ~ìë

Äáë=Üáå=òìã=fåÇìëíêáÉÄ~ì=Ó ÉêÑçäÖêÉáÅÜ=~åÄáÉíÉíK=łaáÉ

iÉìíÉ= ïçääíÉå= ~ìÑ= áÜêÉã= ÖÉâ~ìÑíÉå= dêìåÇëíΩÅâ= Éáå

aÉê=qê~ìã=îçã=ÉáÖÉåÉå=fåëÉäJaçãáòáä=

â~åå=ëÅÜåÉää=òìã=^äÄíê~ìã=ïÉêÇÉåK=

_~ìÜÉêêÉå=ëçääíÉå=ëáÅÜ=îçê=ÇÉã=ÉêëíÉå=

pé~íÉåëíáÅÜ=ÖêΩåÇäáÅÜ=áåÑçêãáÉêÉå=

báÖÉåÜÉáã=Ä~ìÉå=ä~ëëÉåK=sçå=ÇÉê=~ìëÖÉëìÅÜíÉå=cáêã~

ÄÉâ~ãÉå=ëáÉ=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=Éáå=cÉëíéêÉáë~åÖÉÄçí=áå=e∏ÜÉ

îçå=ÉáåÉê=jáääáçå=bìêçI=Ç~ë=ëáÉ=ÄäáåÇäáåÖë=ìåíÉêëÅÜêÉáJ

ÄÉå=ëçääíÉåK=få=ÇÉã=~ìÑ=ÉáåÉê=aáåJ^Q=pÉáíÉ=ÖÉëÅÜêáÉÄÉJ

åÉå=_ä~íí=ï~êÉå=âÉáåÉêäÉá=aÉí~áäë=òìê=_~ìJ=ìåÇ=iÉáë=J

íìåÖëÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ=~ìÑÖÉÑΩÜêíK=báåÑ~ÅÜ=ìåÖä~ìÄäáÅÜappleI

ë~Öí= aêÉëëäÉêI= ÇÉê= ÇáÉ= hìåÇÉå= áã= äÉíòíÉå= jçãÉåí

ìãëíáããÉå= âçååíÉI= Ç~ë= ^åÖÉÄçí= åáÅÜí= òì= ìåíÉêJ

ëÅÜêÉáÄÉåK=

ïÉáíÉê=~ìÑ=pÉáíÉ=RM

R_K_by_surya/pixelio.de

Festpreis + Fixtermin

Mit einem innovativen Modulsystem werden Ihre

individuellen Wohnwünsche auf Mallorca preiswert und

schnell realisiert – profitieren Sie von

über 30 Jahren deutscher Bauerfahrung

Erfragen Sie unsere verschiedenen

Hausvarianten-Modelle.

Für jeden die passende Lösung!

Vom Baugrundstück – über Planung

– bis zur Bauausführung

• fundierte Beratung

• sämtliche Behördengänge

• mindestens Energieeffizienz-Klasse B

• Niedrigenergiestandard

• Sparsame Betriebskosten

• Qualitativ hochwertige Bauausführung

nach deutschem Standard

• 10 Jahre Garantie

• Einbau von hochwertigen Markenprodukten

• moderne Haustechnik

• sehr geringe Feuchtigkeit beim Bauen – dadurch ein

sehr gutes Raumklima von Anfang an

• Termintreue

• Festpreis für die vereinbarte Leistungen

• deutschsprachige Bauleitung durch

Handwerksmeister, Techniker und Ingenieure

• Erfahrener Baupartner

(wir bauen seit 30 Jahren, davon 20 Jahre auf Mallorca)

• Fotodokumentation aller Bauabschnitte

• Durchgängige Betreuung,

vor, während und nach der Fertigstellung

Ihres Bauprojektes

Kontakt

CASA MEVA Mallorca

Eine eigenständige Marke von Dressler & Partner

C/ Sa Tanqueta, 16 / E-07210 Algaida / Baleares

Tel. +34 971 12 53 75 / Fax +34 971 12 51 07

www.casa-meva.com


-Special

IMMOBILIEN

50

08/2014

cçêíëÉíòìåÖ=îçå=pÉáíÉ=QV

hÉáå=báåòÉäÑ~ääK=łbë=áëí=ëÅÜçå=ïáêâäáÅÜ

ìåÖä~ìÄäáÅÜI=ãáí=ïÉäÅÜ=ÉáåÉê=k~áîáí®í

îáÉäÉ=^ìëä®åÇÉê=~å=ÉáåÉå=e~ìëÄ~ì=~ìÑ

j~ääçêÅ~=ÜÉê~åÖÉÜÉåappleI=ãÉáåí=aêÉëëJ

äÉêK= a~ë= Ñ~åÖÉ= ëÅÜçå= ÄÉá= ÇÉê= pìÅÜÉ

å~ÅÜ= ÉáåÉã= ÖÉÉáÖåÉíÉå= _~ìÖêìåÇJ

ëíΩÅâ=~åK=ła~ë=mêçÄäÉã=~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä

áëíI=Ç~ëë=Éë=âÉáåÉI=ïáÉ=áå=aÉìíëÅÜä~åÇ

ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉI=ÖÉëÅÜΩíòíÉå=_ÉêìÑëJ

ëé~êíÉå=ÖáÄíK=_äáåÇäáåÖë=ïáêÇ=çÑíã~äë

ÇÉê=ÉêëíÄÉëíÉ=fããçÄáäáÉåÜ®åÇäÉê=ÖÉJ

ï®ÜäíKappleI= ë~Öí= aêÉëëäÉêK= açÅÜ= ÖÉê~ÇÉ

ÇáÉëÉ=t~Üä=ÉåíëÅÜÉáÇÉí=çÑíã~äë=ëé®íÉê

ΩÄÉê=ÇÉå=bêÑçäÖ=ìåÇ=jáëëÉêÑçäÖ=ÉáåÉë

_~ìéêçàÉâíÉëK= łrã= Éáå= e~ìë= òì

Ä~ìÉåI=ÄÉÇ~êÑ=Éë=å~íΩêäáÅÜ=Éêëí=Éáåã~ä

ÉáåÉë=é~ëëÉåÇÉå=dêìåÇëíΩÅâëK=få=ÇÉê

oÉÖÉä=îçå=ÉáåÉã=j~âäÉêK=aÉê=ÉêÑ~ÜJ

êÉåÉ=j~âäÉê=ïáêÇ=îçê=h~ìÑ=ÇÉë=_~ìJ

ÖêìåÇëíΩÅâë=ÉáåÉå=^êÅÜáíÉâíÉå=ÉãéJ

ÑÉÜäÉå=ÇÉê=ÇáÉ=_ÉÄ~ììåÖ=å~ÅÜ=ÇÉå

sçêëíÉääìåÖÉå= ÇÉë= h®ìÑÉêë= ÄÉá= ÇÉê

_~ìÄÉÜ∏êÇÉ=ΩÄÉêéêΩÑíK=k~ÅÜ=báåÄäáÅâ

áå=Ç~ë=dêìåÇÄìÅÜ=ìåÇ=h~í~ëíÉê~ìëJ

òìÖ=áëí=ÇÉååçÅÜ=sçêëáÅÜí=ÖÉÄçíÉå=Eáã

^ìÖÉåÄäáÅâ=ïÉêÇÉå=áå=ò~ÜäêÉáÅÜÉå

dÉãÉáåÇÉå=ÇáÉ=jáåÇÉëíèì~Çê~íãÉJ

íÉê=ÉáåÉë=_~ìÖêìåÇëíΩÅâë=îçå=ÄáëÜÉê

NRKMMM=~ìÑ=PMKMMM=ÉêÜ∏ÜíFK=łqêçíò=ÇÉê

hêáëÉ= áëí= ÇáÉ= w~Üä= ~å= ëÅÜï~êòÉå

pÅÜ~ÑÉå=áå=ÇÉê=_ê~åÅÜÉ=áããÉê=åçÅÜ

ëÉÜê= ÜçÅÜK= dÉå~ìëç= ïáÉ= ÇáÉ=t~ÜêJ

ëÅÜÉáåäáÅÜâÉáíI=ÄÉáã=e~ìëÄ~ì=~ìÑ=ÇÉê

fåëÉä=ÉáåÉê=Ö®åòäáÅÜ=ìåèì~äáÑáòáÉêíÉå

_~ì=Ñáêã~=çÇÉê=_~ìë~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉå

ΩÄÉê=ÇÉå=tÉÖ=òì=ä~ìÑÉåappleK=

táÉ=ëÅÜΩíòí=ã~å=ëáÅÜ\

a~ë=ëÉáI=å~ÅÜ=jÉáåìåÖ=îçå=aêÉëëäÉêI

ÉáÖÉåíäáÅÜ=Ö~åò=ÉáåÑ~ÅÜK=łj~å=ëçääíÉ

ëáÅÜ= ã~ä= îçêëíÉääÉåI= ïáÉ= ã~å= áå

aÉìíëÅÜä~åÇ=~å=ÉáåÉå=e~ìëÄ~ì=ÜÉJ

ê~åÖÉÜíK= a~= ïΩêÇÉ= ã~å= ëáÅÜ= ÇçÅÜ

~ìÅÜ=Éêëí=Éáåã~ä=áã=cêÉìåÇÉëJ=çÇÉê

c~ãáäáÉåâêÉáë=ìãëÅÜ~ìÉå=ìåÇ=ìãJ

Ü∏êÉåI=çÄ=Éë=åáÅÜí=àÉã~åÇÉå=ÖáÄíI=ÇÉê

ëáÅÜ= áå= p~ÅÜÉå= e~ìëÄ~ì= Öìí= ~ìëJ

âÉååíK=aáÉ=ÉêëíÉ=cê~ÖÉ=òK_K=~å=ÉáåÉå

_~ììåíÉêåÉÜãÉê=áëíW=ïÉäÅÜÉê=_ÉêìÑ

èì~äáÑáòáÉêí=áÜå=òìê=^ìëΩÄìåÖ=ëÉáåÉê

q®íáÖâÉáí=Ó ã~å=ãìëë=ïáëëÉåI=Ç~ëë

ëáÅÜ=áå=pé~åáÉå=àÉÇÉê=i~áÉ=~äë=_~ììåJ

íÉêåÉÜãÉê=Éáåíê~ÖÉå=ä~ëëÉå=â~åå=ìåÇ

Ç~åå=~ìÅÜ=Ö~åò=äÉÖ~ä=e®ìëÉê=Ä~ìÉå

Ç~êÑK=tΩêÇÉå=páÉ=fÜê=e~ìë=áå=aÉìíëÅÜJ

ä~åÇ= îçã= cêáë∏ê= çÇÉê= _êáÉÑíê®ÖÉê

Ä~ìÉå=ä~ëëÉå\=a~ë=Öáäí=~ìÅÜ=ÑΩê=_~ìJ

íê®ÖÉê=ìåÇ=j~âäÉêK=_Éáã=^êÅÜáíÉâíÉå

ëçääíÉ=ã~å=ëáÅÜ=îÉêÖÉïáëëÉêåI=Ç~ë=Éê=áå

ÇÉê=^êÅÜáíÉâíÉåâ~ããÉê=ÉáåÖÉíê~ÖÉå

áëíK=fëí=ÇÉã=åáÅÜí=ëçI=ãÉêâí=ã~å=Éë=çÑí

Éêëí= Ç~ååI= ïÉåå= ÇáÉ= ÉáåÖÉêÉáÅÜíÉå

mä®åÉ= éä∏íòäáÅÜ= ÉáåÉå= ~åÇÉêÉå= ^ê=J

ÅÜáíÉâíÉå=~ìëïÉáëÉå=EãÉáëí=Éáå=ëé~=J

åáëÅÜÉê=applehçääÉÖÉÒ=Ó ÉáåÉ=ÇìêÅÜ~ìë

Ö®åÖáÖÉ=mê~âíáâFK

jÉáåÉ=bãéÑÉÜäìåÖ=áëí=ÑçäÖÉåÇÉW=ÇÉê

_~ìáåíÉêÉëëáÉêíÉ=ëçääíÉ=ëáÅÜ=Ñ~ÅÜäáÅÜÉ

råíÉêëíΩíòìåÖ= áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= ëìJ

ÅÜÉå= E_~ìÑ~ÅÜI= e~åÇïÉêâëãÉáëíÉêI

^êÅÜáíÉâíI=_~ìáåÖÉåáÉìêFK=aáÉëÉê

c~ÅÜã~åå=ïáêÇ=ÇìêÅÜ=ÖÉòáÉäíÉ=cê~=ÖÉå

òìê=_~ìéÜóëáâI=pí~íáâI=hçåëíêìâíáçå

~ìÅÜ=íÉäÉÑçåáëÅÜ=ëÅÜåÉää=e~äÄïáëëÉå

îçå= ÑìåÇáÉêíÉã= c~ÅÜïáëëÉå= ìåíÉêJ

ëÅÜÉáÇÉå=â∏ååÉåK=aÉê=hêÉáë=ÇÉê=áåJ

Ñê~ÖÉ=âçããÉåÇÉå=cáêãÉå=ïáêÇ=Ç~J

ÇìêÅÜ=êÉÅÜí=ΩÄÉêëÅÜ~ìÄ~êK=

d~åò=ïáÅÜíáÖ=ÄÉáã=bêïÉêÄ=ÉáåÉê=fãJ

ãçÄáäáÉW= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= ëçääíÉ= ÇáÉëÉ

îçå=ÉáåÉã=_~ìÑ~ÅÜã~åå=ÄÉÖìí~ÅÜJ

íÉí=ïÉêÇÉåK=bë=ÖÉåΩÖí=òìÉêëí=Éáåã~ä

ÇáÉ=~ìÖÉåëÅÜÉáåäáÅÜÉ=§ÄÉêéêΩÑìåÖ=Ó

ÄÉá=ÉáåÉã=báåÑ~ãáäáÉåÜ~ìë=äáÉÖÉå=ÇáÉ

hçëíÉå=áå=ÇÉê=oÉÖÉä=ÄÉá=Å~K=PRMIJ=bìêçK

aáÉ=bêÑ~ÜêìåÖ=òÉáÖíI=Ç~ëë=äÉáÇÉê=îáÉäÉ

e®ìëÉê=ÇáÉëÉê=çÄÉêÑä®ÅÜ=äáÅÜÉå=_ÉÖìíJ

~ÅÜíìåÖ=åáÅÜí=ëí~åÇÜ~äíÉå=ìåÇ=Ç~J

ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ~ìÑïÉåÇáÖÉ= ãÉëëíÉÅÜåáJ

ëÅÜÉ= §ÄÉêéêΩÑìåÖ

ΩÄÉêÑäΩëëáÖ=ã~ÅÜíK=

sáÉäÉ= _~ìÜÉêêÉå

ÄÉ=~ìÑíê~ÖÉå=råíÉêJ

åÉÜãÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ

ìã= ÇáÉ= ÖÉë~ãíÉ

^ÄïáÅâäìåÖ= âΩãJ

ãÉêåK=a~ë=Ü~í=îáÉäÉ

sçêíÉáäÉI=ÄáêÖí=~ÄÉê

~ìÅÜ= dÉÑ~ÜêÉåappleI

ï~êåí= aêÉëëäÉêK= pç

Ü®ííÉ= Éë= ÄÉêÉáíë

ò~ÜäêÉáÅÜÉ=c®ääÉ=ÖÉJ

ÖÉÄÉåI= áå= ÇÉåÉå

ÇÉìíëÅÜÉ= fåîÉëíçJ

êÉå= Éáå= ÇÉìíëÅÜÉë

_~ììåíÉêåÉÜãÉå

îçê= lêí= ÑΩê= ÇÉå

e~ìëÄ~ì= ~ìÑ= ÇÉê

fåëÉä=ÄÉ~ìÑíê~ÖíÉåI

ÇáÉëÉë=àÉÇçÅÜ=ïáÉJ

ÇÉêìã=ÄáääáÖÉ=EìåÇ

ëÅÜäÉÅÜíÉF= pìÄìåJ

íÉêåÉÜãÉå=ÑΩê=ÇáÉ

aìêÅÜÑΩÜêìåÖ= ÇÉê= ^êÄÉáíÉå= ÉåÖ~J

ÖáÉêíÉK= łpí~íí= ÉáåÉë= å~ÅÜ= ~åÖÉÄäáÅÜ

ÇÉìíëÅÜÉã=nì~äáí®íëí~åÇ~êÇ=ÖÉÄ~ìJ

íÉå=e~ìëÉë=Éåíëí~åÇ=~ã=båÇÉ=ÉáåÉ

îçääâçããÉå= îÉêéÑìíëÅÜíÉ= _áääáÖJ

tçÜåáããçÄáäáÉappleK

sçêëáÅÜí=ãáí=

ΩÄÉêÉáäíÉå=^åÖÉÄçíÉå>

aÉê=_~ì=ÉáåÉë=éêáî~íÉå=tçÜåÜ~ìëÉë

áëí=ÉáåÉ=ëÉÜê=âçãéäÉñÉ=^åÖÉäÉÖÉåÜÉáíK

kÉÄÉå= dêìåÇêá≈= ìåÇ= o~ìã~ìÑ=J

íÉáäìåÖ=ëéáÉäÉå=ÇáÉ=ÄÉáã=_~ì=îÉêïÉåJ

J&A Photos

Wolfgang Dressler


08/2014

-Special

IMMOBILIEN

Von der Firma Dressler

durchgeführter Hausbau

auf der Insel

pç=ÑáåÇÉå=páÉ

ÇÉå=êáÅÜíáÖÉå

j~âäÉê

51

báåÉ=`ÜÉÅâäáëíÉ=ÜáäÑíI=

âçãéÉíÉåíÉ=fããçÄáäáÉåîÉêâ®ìÑÉê

òì=ÉêãáííÉäå

ÇÉíÉå= j~íÉêá~äáÉå= ÉáåÉ= ëÉÜê= Öêç≈É

oçääÉK= łsáÉäÉ= råíÉêåÉÜãÉå= ÄáÉíÉå

cÉëíéêÉáë~åÖÉÄçíÉK=a~ÖÉÖÉå=ÖáÄí=Éë

åáÅÜíë=ÉáåòìïÉåÇÉåK=fã=dÉÖÉåíÉáäK

aÉê=hìåÇÉ=ÄäÉáÄí=ëçãáí=îçê=ã∏ÖäáJ

ÅÜÉå= hçëíÉåΩÄÉêê~ëÅÜìåÖÉå= îÉêJ

ëÅÜçåíK=^ääÉêÇáåÖë=ëçääíÉ=Éáå=cÉëíéêÉáëJ

~åÖÉÄçí=ÉáåÉ=ÇÉí~áääáÉêíÉ=ìåÇ=âçãJ

éäÉííÉ=iÉáëíìåÖëJ=ìåÇ=_~ìÄÉëÅÜêÉáJ

ÄìåÖ=ÄÉáåÜ~äíÉåK=qÉÅÜåáëÅÜÉ=^åÖ~J

ÄÉå=ïáÉ=òK_K=ΩÄÉê=ÇáÉ=häáã~~åä~ÖÉI

eÉêëíÉääÉêI=eÉáòìåÖëíóéI=cÉåëíÉê=ëç=J

ïáÉ=~ääÉê=~åÇÉêÉê=îÉêïÉåÇÉíÉê=_~ìJ

ã~íÉêá~äáÉå=ìåÇ=báåêáÅÜíìåÖëÖÉÖÉåJ

ëí®åÇÉ=ëçääíÉå=Ççêí=òì=ÑáåÇÉå=ëÉáåappleK=

dêìåÇë®íòäáÅÜ=ÖáäíW=łj~å=ëçääíÉ=~å=Ç~ë

mêçàÉâí= e~ìëÄ~ì= ~ìÑ= j~ääçêÅ~= ÉåíJ

ëé~ååí=~ÄÉê=ΩÄÉêäÉÖí=ÜÉê~åÖÉÜÉåappleI

ë~Öí=tçäÑÖ~åÖ=aêÉëëäÉêK=pçää=ÜÉá≈ÉåW

hÉáåÉ=îçêÉáäáÖÉå=båíëÅÜÉáÇìåÖÉå=Ñ®äJ

äÉåI= ÄÉâ~ååíÉ= _~ìJbñéÉêíÉå= áå= ÇÉê

eÉáã~í=îçê~Ä=âçå=ëìäíáÉêÉåI=j~âäÉêI

^êÅÜáíÉâíÉå=ìåÇ=p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉ=îçê

lêí=å~ÅÜ=áÜêÉå=ÄÉêìÑäáÅÜÉå=nì~äáí®J

íÉå=ìåÇ=bêÑ~ÜêìåÖÉå=~ìëï®ÜäÉåI=^åJ

ÖÉÄçíÉ=ÖÉå~ì=ëíìÇáÉêÉå=ìåÇ=îÉêÖäÉáJ

ÅÜÉåK=łe®äí=ã~å=ëáÅÜ=~å=ÇáÉëÉ=oÉÖÉäåI

Ç~åå=ïáêÇ=ÇÉê==qê~ìã=îçå=ÉáåÉã=ÉáJ

ÖÉåÉå=fåëÉäJaçãáòáä=çÜåÉ=^äÄíê~ìã

táêâäáÅÜâÉáíappleK

táÉ=Ä~ìí=ÇáÉ=cáêã~=aêÉëëäÉê\

^åëíÉääÉ= ÇÉê= ~ìÑ= j~ääçêÅ~= ΩÄäáÅÜÉå

pâÉäÉííÄ~ìïÉáëÉ= ìåÇ= _ÉíçåÇ~ÅÜ=J

âçåëíêìâíáçå=~êÄÉáíÉí=Ç~ë=NVUQ=áå

píìííÖ~êí=ÖÉÖêΩåÇÉíÉ=råíÉêåÉÜãÉå

ãáí=íê~ÖÉåÇÉã=j~ìÉêïÉêâI=ëáÅÜíÄ~J

êÉå= eçäòÇ~ÅÜëíΩÜäÉåI= Üçêáòçåí~äÉå

cÉìÅÜíáÖâÉáíëëéÉêêÉå=ìåÇ=îáÉäÉå=~åJ

ÇÉêÉã=ãÉÜêK

^ääÉ=^êÄÉáíÉå=ÉêÑçäÖÉå=áå=^åäÉÜåìåÖ

~å=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜÉ=łsÉêÇáåÖìåÖëçêÇJ

Dressler

åìåÖ=áã=_~ìÖÉïÉêÄÉapple=Esl_FK=aáÉ

mä~åìåÖ=ÇÉê=lÄàÉâíÉ=ÉêÑçäÖí=áå=ÉåÖÉê

wìë~ããÉå~êÄÉáí=ãáí=ëçïçÜä=ÇÉìíJ

ëÅÜÉå=~äë=~ìÅÜ=ÉáåÜÉáãáëÅÜÉå=e~åÇJ

ïÉêâÉêåK=^ääÉ=^êÄÉáíÉå=ïÉêÇÉå=~ÄÉê

îçå=ÇÉìíëÅÜÉå=e~åÇïÉêâëãÉáëíÉêå

ΩÄÉêï~ÅÜíI= ÇáÉ= ÄÉá= ÇÉê= cáêã~= ~å=J

ÖÉëíÉääí=ëáåÇK

Das Unternehmen

„Dressler&Partner“ ist mit

vier Büros auf Mallorca

(2x Algaida, Binissalem, Andratx)

vertreten. Es bietet die gesamte

Bandbreite des Bauhandwerkes

auf der Insel – von der

Architektur über den Bau bis

zur Fertigstellung.

tÉáíÉêÉ=fåÑçë=ìåíÉê=

ïïïKÄ~ìÉåã~ääçêÅ~KÉì

Marktkenntnis: mêçÑÉëëáçåÉääÉ

fããçÄáäáÉåã~âäÉê=âÉååÉå=áÜêÉå

j~êâí= ìåÇ= â∏ååÉå= ìãÑ~ëëÉåÇ

ΩÄÉê= mêÉáëÉI= jáÉíÉå= ìåÇ= j~êâíJ

ÉåíïáÅâäìåÖÉå=áåÑçêãáÉêÉåK==

Referenzen: hçãéÉíÉåíÉ=j~âäÉê

îÉêÑΩÖÉå= ΩÄÉê= ÉáåÉ= ìãÑ~ëëÉåÇÉ

^ìëÄáäÇìåÖ= ìåÇ= ãÉÜêà®ÜêáÖÉ

éê~âíáëÅÜÉ=bêÑ~ÜêìåÖK=

Beratung ohne Zeitdruck: báå

ëÉêá∏ëÉê=j~âäÉê=Éêã∏ÖäáÅÜí=ÇÉã

hìåÇÉå=ÉáåÉ=~ìëÑΩÜêäáÅÜÉ=mêΩÑìåÖ

ÇÉë=^åÖÉÄçíë=ìåÇ=~âòÉéíáÉêí=~ìÅÜ

ÉñíÉêåÉ= eáäÑÉI= Éíï~= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå

p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉåK=_Éîçê=Éê=ÉêëíÉ

sçêëÅÜä®ÖÉ= ã~ÅÜíI= ÄÉëéêáÅÜí= Éê

ãáí= ëÉáåÉå= hìåÇÉå= ëçïçÜä= éÉêJ

ë∏åäáÅÜÉ=tΩåëÅÜÉ=~äë=~ìÅÜ=ÇÉêÉå

ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=páíì~íáçåK==

^ä~êãëáÖå~äÉ=ëáåÇI=ïÉåå=ÇÉê=j~âJ

äÉê=~ìÑ=ÉáåÉå=ëÅÜåÉääÉå=sÉêíê~Öë=J

~ÄëÅÜäìëë=Çê®åÖí=çÇÉê=ÉáåÉ=fããçJ

ÄáäáÉ= çÜåÉ= _ÉëáÅÜíáÖìåÖëíÉêãáå

îÉêãáííÉäå=ã∏ÅÜíÉK

Realistische Beratung: pÉêá∏ëÉ

j~âäÉê= ÄÉï~ÜêÉå= áÜêÉ= hìåÇÉå

Ç~îçêI= e~ìë= çÇÉê= tçÜåìåÖ= òì

ÖΩåëíáÖ=çÇÉê=òì=íÉìÉê=~åòìÄáÉíÉåK

aÉåå= áëí= ÉáåÉ= fããçÄáäáÉ= ÇìêÅÜ

ÉáåÉ=§ÄÉêíÉìÉêìåÖ=ä~åÖÉ=~ìÑ=ÇÉå

j~êâíI=ïáêâí=ëáÅÜ=Ç~ë=åÉÖ~íáî=~ìÑ

ÇÉå=äÉíòíÉåÇäáÅÜÉå=h~ìÑéêÉáë=~ìëK

Problembewusstsein: báå=ëÉêá∏J

ëÉê=_Éê~íÉê=Ö~ìâÉäí=ëÉáåÉå=hìåÇÉå

åáÅÜí=îçêI=Éáå=h~ìÑJ=çÇÉê=sÉêâ~ìÑëJ

ïìåëÅÜ=ëÉá=ëÅÜåÉää=ìåÇ=ÉáåÑ~ÅÜ=òì

ÉêÑΩääÉåK=pí~ííÇÉëëÉå=ïÉáëí=Éê=~ìÅÜ

~ìÑ=ã∏ÖäáÅÜÉ=mêçÄäÉãÉ=ÄÉáã=báJ

ÖÉåíìãëÉêïÉêÄ= Üáå= Ó= ìåÇ= òÉáÖí

i∏ëìåÖÉå=~ìÑK

Planvolle Vorgehensweise: tÉê

ÉáåÉ= fããçÄáäáÉ= îÉêâ~ìÑÉå= çÇÉê

â~ìÑÉå=ïáääI=ëçääíÉ=ëáÅÜ=ÖÉå~ì=ÄÉJ

ëÅÜêÉáÄÉå=ä~ëëÉåI=ïáÉ=ÇÉê=j~âäÉê

îçêòìÖÉÜÉå=ÖÉÇÉåâí=ìåÇ=ïÉäÅÜÉ

^âíáîáí®íÉå=Éê=áã=aÉí~áä=éä~åíK

nìÉääÉW=fããçåÉíKÇÉ

SANDFLOW

torsten kunzmann

showroom

av. del sol 49B

el toro — port adriano

+ 34 634 351 961

+ 34 971 232 729

sandflow-pallets@live.com

facebook sandflow pallets mallorca

Hochwertige handgefertigte Möbel

aus Holzpaletten

und stylische Accessoires

fürs Heim


-Special

IMMOBILIEN

52

08/2014

eáíòÉÇ®ããìåÖ=

ãáí=å~íìêÜ~åÑ

J&A Photos

sáÉäÉ=_~ìëíçÑÑÉ=ÜÉáòÉå=ëáÅÜ=ìåíÉê=pçååÉåÉáåëíê~ÜäìåÖ

ëÅÜåÉää=~ìÑ=ìåÇ=äÉáíÉå=ÇáÉ=ìåÉêïΩåëÅÜíÉ=t®êãÉ=å~ÅÜ

áååÉåI=~åëí~íí=ëáÉ=~ÄòìÜ~äíÉå=Ó=Éáå=k~íìêÄ~ìëíçÑÑ=

ÉêêÉáÅÜí=ÄÉáã=ëçããÉêäáÅÜÉå=eáíòÉëÅÜìíò=_ÉëíåçíÉåK

a

áÉ=bêÇÉ=Éêï®êãí=ëáÅÜ=ãáí=òìJ

åÉÜãÉåÇÉê=fåíÉåëáí®íK=få=J

pΩÇÉìêçé~=ÉêÑ~ÜêÉå=ïáê=ÄÉJ

êÉáíë=àÉíòí=ÇáÉëÉ=båíïáÅâäìåÖ=áå=áããÉê

ÉñíêÉãÉêÉå=ëçããÉêäáÅÜÉå=qÉãéÉê~J

íìêÉåK= dÉê~ÇÉ= áå= ÇÉå= ÉáÖÉåÉå= îáÉê

t®åÇÉå= â~åå= Ç~åå= ìåÉêíê®ÖäáÅÜÉ

eáíòÉ=ÜÉêêëÅÜÉå=Ó=ëÉäÄëí=ÄÉá=í~ÖëΩÄÉê

ÖÉëÅÜäçëëÉåÉå=oçäää®ÇÉå=ìåÇ=cÉåë=J

íÉêåK=_ÉëçåÇÉêë=ÄÉíêçÑÑÉå=ëáåÇ=o®ì=J

ãÉ= ìåíÉê= ÇÉã= a~ÅÜK= aÉê= dêìåÇW

sáÉäÉ= _~ìëíçÑÑÉ= ÜÉáòÉå= ëáÅÜ= ëÅÜåÉää

~ìÑ=ìåÇ=äÉáíÉå=ÇáÉ=ÜÉá≈Éå=qÉãéÉê~íìJ

êÉå=ÉáåÑ~ÅÜ=å~ÅÜ=áååÉåI=~åëí~íí=ëáÉ

~ÄòìÜ~äíÉåK

aêÉá=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ=c~âíçêÉå

_~ìÄáçäçÖÉ=píÉÑ~å=h∏åáÖ=âÉååí=Ç~ë

mêçÄäÉãW=łoçäää®ÇÉå= ìåÇ= j~êâáëÉå

~ääÉáå=â∏ååÉå=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=pçååÉ=ïÉåáÖ

~ìëêáÅÜíÉåK=páÉ=ÄêÉååí=ëíìåÇÉåä~åÖ

~ìÑë= a~ÅÜK= qÉãéÉê~íìêÉå= îçå= UM

dê~Ç=`Éäëáìë=ìåÇ=ãÉÜê=~ìÑ=ÇÉê=^ìJ

≈ÉåÜ~ìí=ëáåÇ=áã=eçÅÜëçããÉê=âÉáåÉ

pÉäíÉåÜÉáíK=fëí=ÇáÉ=a®ããìåÖ=Ç~êìåJ

íÉê= ìåòìêÉáÅÜÉåÇI= ïÉêÇÉå= tçÜåJ

ìåÇ= pÅÜä~Ñê®ìãÉ= ÄáååÉå= ïÉåáÖÉê

píìåÇÉå=òìã=_~ÅâçÑÉåKapple

k~ÅÜ=^åÖ~ÄÉå=ÇÉë=cê~ìåÜçÑÉê=fåëíáJ

íìí=ÑΩê=_~ìéÜóëáâ=ëáåÇ=ÇêÉá=c~âíçêÉå

ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇI= Ç~ãáí= a®ããëíçÑÑÉ

ÉáåÉå= ÖìíÉå= ëçããÉêäáÅÜÉå= eáíòÉJ

ëÅÜìíò=äÉáëíÉå=â∏ååÉå=Ó=ÉáåÉ=åáÉÇêáÖÉ

t®êãÉäÉáíÑ®ÜáÖâÉáíI= Éáå= ÜçÜÉë= dÉJ

ïáÅÜí= ìåÇ= ÉáåÉ= ÜçÜÉ= t®êãÉëéÉáJ

ÅÜÉêâ~é~òáí®íK=łt~ë=îáÉäÉ=jÉåëÅÜÉå

åáÅÜí= ïáëëÉå= Ó= Ç~ë= k~íìêéêçÇìâí

qÜÉêãçJe~åÑ= ÉêêÉáÅÜí= _ÉëíåçíÉåappleI

ë~Öí= píÉÑ~å= h∏åáÖK= sçê= ~ääÉã= ÇáÉ

ΩÄÉêê~ÖÉåÇÉ= t®êãÉëéÉáÅÜÉêâ~=é~=J

òáí®í=îçå=qÜÉêãçJe~åÑ=ÄÉïáêâíI=Ç~ëë

ëáÅÜ=ÇáÉ=eáíòÉ=îçå=ÇÉê=a~ÅÜÑä®ÅÜÉ=òì

ÇÉå=fååÉåê®ìãÉå=åìê=ëÉÜê=ä~åÖë~ã

~ìëÄêÉáíÉí=ìåÇ=~ìÅÜ=ëí~êâ=ÖÉÇ®ãéÑí

~åâçããíK= báåÉ= råíÉêëìÅÜìåÖ= ÇÉë

mêΩÑáåëíáíìíë=jcm^=iÉáéòáÖ=ÄÉëÅÜÉáJ

åáÖí=ÇÉã=k~íìêÑ~ëÉêJa®ããëíçÑÑ=ÇáÉ

ÄÉëíÉ=ëéÉòáÑáëÅÜÉ=t®êãÉëéÉáÅÜÉêâ~J

é~òáí®í=îçå=OKPMM=gLâÖhK=aáÉ=ÇÉêòÉáí

~ã=ãÉáëíÉå=îÉêÄêÉáíÉíÉå=a®ããã~J

íÉêá~äáÉå=jáåÉê~äïçääÉ=ìåÇ=mçäóìêÉíJ

Ü~å=ÄòïK=mçäóëíóêçä=äáÉÖÉå=Ç~ÖÉÖÉå

ÄÉá=åìê=UMM=ÄòïK=NKRMM=gLâÖhK=aáÉ=táêJ

âìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=e~ìëÄÉïçÜåÉêW=gÉ=Ü∏ÜÉê

ÇÉê=tÉêíI=ÇÉëíç=ä®åÖÉê=ÄäÉáÄí=Éë=âΩÜä

ìåíÉêã=a~ÅÜK

oÉÇ~âíáçå


-Special

08/2014

IMMOBILIEN

53

ADVERTORIAL

Wir bauen

Ihr Traumhaus

oder machen

Ihr Haus zum Traum.

Festpreis-Garantie!

Unsere Stärken

• Schlüsselfertigbau

• Neubau & Umbau

• Sanierung

• Wärmedämmverbundsysteme

• Kieselbeschichtungen

• Haus-Verwaltung

• Laden-Neu- und -umbau

fotolia

^ãåÉëíáÉ=ÑΩê

áääÉÖ~äÉ=fåëÉäJÑáåÅ~ë

j~ääçêÅ~ë=fåëÉäê~í=îÉê~ÄëÅÜáÉÇÉí=dÉëÉíò=

òìê=å~ÅÜíê®ÖäáÅÜÉå=iÉÖ~äáëáÉêìåÖ=îçå=iáÉÖÉåëÅÜ~ÑíÉå

^

ã= OQK= gìäá= îÉê~ÄJ

ëÅÜáÉÇÉíÉ=ÇÉê=fåëÉäJ

ê~í=îçå=j~ääçêÅ~=ÇáÉ

oÉÖÉäìåÖI=ãáí=ÇÉê=ÇáÉ=òÉÜåíÉ

§ÄÉêÖ~åÖëÄÉëíáããìåÖ= ÇÉë

åÉìÉå= _çÇÉåÖÉëÉíòÉë= ÇÉê

_~äÉ~êÉå=ÉêÖ®åòí=ïáêÇK=^ìÅÜ

ïÉåå=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=å®ÅÜëíÉå

òïÉá=jçå~íÉ=åçÅÜ=báåï®åÇÉ

Ç~ÖÉÖÉå=îçêÖÉÄê~ÅÜí=ïÉêÇÉå

â∏ååÉåI=áëí=òì=Éêï~êíÉåI=Ç~ëë

ÇÉê=ÖÉÖÉåï®êíáÖÉ=dÉëÉíòÉëJ

íÉñí=ÄÉáÄÉÜ~äíÉå=ïáêÇK=

^Ä=ÇÉëëÉå=dΩäíáÖâÉáí=ãáí=ÇÉê

sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖ= áã= ^ãíëJ

Ää~íí= ÇÉê= _~äÉ~êÉå= â∏ååÉå

iáÉÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= äÉÖ~äáëáÉêí

ïÉêÇÉåI= ÄÉá= ÇÉåÉå= ÇÉê=sÉêJ

ëíç≈=ÖÉÖÉå=Ç~ë=_çÇÉåÖÉëÉíò

îÉêà®Üêí=áëí=ìåÇ=òï~ê=~ìÑ=ÖÉJ

ï∏ÜåäáÅÜÉã=ä®åÇäáÅÜÉã=_ç=J

ÇÉå= ìåÇ= ~ìÑ= ä®åÇäáÅÜÉã

_çÇÉåI= ÇÉê= ìåíÉê= k~íìêJ

ëÅÜìíò= ëíÉÜíI= ïÉåå= ÇáÉ= fåJ

Ñê~âíáçå=îçê=NVVN=îçêÖÉÑ~ääÉå

áëíK

^Ä= ÇÉê=sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖ= áã

^ãíëÄä~íí=ÄÉëíÉÜí=ÉáåÉ=cêáëí

îçå= ÇêÉá= g~ÜêÉå= ÑΩê= ~ääÉ= áå=J

íÉêÉëëáÉêíÉå=báÖÉåíΩãÉêI=ìã

ÇáÉ=j~≈å~ÜãÉå=òìê=iÉÖ~äáJ

ëáÉêìåÖ=ÉáåòìäÉáíÉåI=ÄÉá=ÇÉ=J

åÉå= ÇáÉ= fåíÉêîÉåíáçå= ÉáåÉë

oÉÅÜíë~åï~äíë=ìåÇ=^êÅÜáíÉâJ

íÉå=ìåìãÖ®åÖäáÅÜ=áëíK=fã=ÑçäJ

ÖÉåÇÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=ÉáåÉ=iáëíÉ

ÇÉê= åçíïÉåÇáÖÉå= e~åÇäìåJ

ÖÉåW=

1. Durchführung einer

Studie der Eignung und

Erstellung des Kostenvoranschlags

der Bauten.

2. Zahlung der Steuern und

Gebühren (ca. 4% des Werts

der Bauten) und notwendige

Genehmigungen der

Gemeinde für die

Ausführung der Arbeiten.

3. Zahlung der Geldstrafe

auf die tatsächlichen Kosten

des legalisierten Baus (diese

beträgt im ersten Jahr 15% ,

im zweiten Jahr 20% und im

dritten Jahr 25%).

4. Durchführung der

gesetzlich vorgeschriebenen

Anpassungs- und

Verbesserungsarbeiten, um

die Bewohnbarkeits.

bescheinigung zu erhalten

(zum Beispiel Klärgrube),

mit der Wasser, Kanalisation,

Strom und Gas beantragt

werden kann.

5. Vorbereitung der

Neubauerklärung.

6. Anpassung der

Katasterinformation und

Eintragung im

Grundbuchamt.

aìêÅÜ=ÇáÉëÉ=e~åÇäìåÖÉå=ÉêJ

Ü®äí= ÇÉê= báÖÉåíΩãÉê= éê~âJ

íáëÅÜ= ÇáÉëÉäÄÉå= oÉÅÜíÉ= ìåÇ

mÑäáÅÜíÉåI= ïáÉ= Éáå= báÖÉåíΩJ

ãÉêI= ÇÉê= ÇáÉ= _~ìíÉå= ÇáêÉâí

ãáí= ÉáåÉê= _~ìÖÉåÉÜãáÖìåÖ

ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí=Ü~íK

tÉåå=åìê=âäÉáåÉêÉ=^êÄÉáíÉå

åçíïÉåÇáÖ=ëáåÇI=áëí=ÉáåÉ=îçêJ

ÜÉêáÖÉ= jáííÉáäìåÖ= ~ìëêÉáJ

ÅÜÉåÇ=EëçÖ~ê=åìê=ÉáåÉå=q~Ö

áã=sçê~ìëFI=ìã=ãáí=ÇÉå=^êJ

ÄÉáíÉå=òì=ÄÉÖáååÉåK=

aáÉ=ã~ñáã~äÉ=cêáëí=òìê=cÉê=J

íáëíÉääìåÖ=ÄÉíê®Öí=òïÉá=g~ÜêÉ

ìåÇ=ëáÉ=â~åå=ìã=Éáå=ïÉáíÉêÉë

g~Üê=îÉêä®åÖÉêí=ïÉêÇÉåK

dìáääÉêãç=aÉòÅ~ää~êI

^åï~äí=

Weitere Informationen

zur Legalisierung von

Mallorca-Bauten

finden Sie im Internet

unter

www.illeslex.com

ADVERTORIAL

Firmenname: Raventanas S.L.

Branche: Fenster und Türen

Gründungsjahr: 2001

Geschäftsführung: Jutta und Jörg Antes

Das zeichnet uns aus:

Unser Sortiment umfasst: Fenster,

Normen Marks

Tel. +34 634 340 236 – marks@bauen-auf-mallorca.com

Giovanni Casulli

Tel. +34 608 236 069 – casulli@bauen-auf-mallorca.com

info@bauen-auf-mallorca.com

Haustüren und Persianas aus Holz, Kunststoff oder Aluminium, so wie Innentüren,

Insektenschutz, Markisen.

Alle Produkte sind "Made in Germany". Kunden zufriedenheit ist für uns das obers te

Gebot. Unter dem Motto: "Geht nicht – gibt’s nicht" konnte sich die Firma in den

letzten Jahren sehr gut positionieren. Qualität, Solidität und Seriosität sind garant

für unsere Firma.

Sie wollen Ihre Terrasse mit neuen Möbeln ausstatten?

Wir haben hochwertige Outdoor-Möbel von MAZUVO und Kircodan.

Ein Besuch lohnt sich. Auf unsere Ausstellung gewähren wir Ihnen

einen Preisnachlass von 35 %.

Kontakt: Ausstellungsräume in Manacor, Esquina Ronda Felanitx, c/Pilar 54

Tel. 971 845 501, Mobil: 666 590 238, Email: info@raventanas.com


-Special

IMMOBILIEN

54

08/2014

ADVERTORIAL

Ihr deutschsprachiger Versicherungspartner

in Spanien

Bei der Gebäude- und Hausratversicherung

bieten wir maßgeschneiderte Policen zur günstigen Prämie

inkl. Hundehalterhaftpflicht, Rechtschutz, Elementarschäden,

Sachschäden, Haftpflicht bis 1.200.000 € etc.

Optionale Zusatzleistungen:

VIP Rechtschutz, Erdrutsch,

Haftpflicht für Ferienvermietung etc.

îçå lifsbo=dfoe^ow

aÉê=íê~ìã=îçã=ÉáÖÉåÉå

Ü~ìë=~ìÑ=j~ääçêÅ~

Éê=íê®ìãí=åáÅÜí=Ç~îçåI=Éáå=ÉáÖÉåÉë=e~ìë=áã=ëçååáÖÉå=pΩÇÉå=òì=ÄÉëáíòÉå\

j~ääçêÅ~=Ü~í=~ääÉëI=ï~ë=ã~å=ëáÅÜ=Ç~ÑΩê=ïΩåëÅÜÉå=â~ååK=RM=oÉÖÉåí~ÖÉå

tëíÉÜÉå=Ñ~ëí=PMM=pçååÉåí~ÖÉ=ÖÉÖÉåΩÄÉêI=íê~ìãÜ~ÑíÉ=píê®åÇÉI=íçääÉ=t~åÇÉêJ

ìåÇ=o~ÇïÉÖÉK=t~ë=ïáää=ã~å=ãÉÜê\=j~å=âÉååí=ÇáÉ=fåëÉä=çÑíã~äë=~ìë=ìåò®ÜäáÖÉå

rêä~ìÄÉå=ãáí=ÇÉê=c~ãáäáÉI=ÇÉã=cêÉìåÇÉëâêÉáë=çÇÉê=ÇÉã=hÉÖÉäâäìÄK=rã=Éáå=e~ìë=~ìÑ

j~ääçêÅ~=â~ìÑÉå=çÇÉê=Ä~ìÉå=òì=â∏ååÉåI=Äê~ìÅÜí=ã~å=éêçÑÉëëáçåÉääÉ=eáäÑÉI=ëÅÜçå=~ääÉáåÉ

~ìÑÖêìåÇ=îçå=péê~ÅÜéêçÄäÉãÉåK=råÇ=Ç~=ÄáÉíÉí=Éë=ëáÅÜ=~åI=Ç~ëë=Éë=~ìÑ=j~ääçêÅ~

~åëÅÜÉáåÉåÇ=ìåò®ÜäáÖÉ=ÇÉìíëÅÜëéê~ÅÜáÖÉ=^êÅÜáíÉâíÉåI=_~ìÑáêãÉåI=j~âäÉê=çÇÉê=_Éê~íÉê

ÖáÄíK=iÉáÇÉê=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=ìåíÉê=ÇáÉëÉå=Ç~ë=Éáå=çÇÉê=~åÇÉêÉ=ëÅÜï~êòÉ=pÅÜ~ÑK=

pç=ëçääíÉ=ã~å=ëáÅÜ=åáÅÜí=åìê=ÉáåÉê=ÉáåòÉäåÉå=mÉêëçå=ÄÉá=ÉáåÉã=e~ìëâ~ìÑ=çÇÉê=ÓÄ~ì

îÉêíê~ìÉåI=ëçåÇÉêåI=ïÉåå=ã∏ÖäáÅÜI=Éáå=Ö~åòÉë=qÉ~ã=ìã=ëáÅÜ=ÄáäÇÉåK=a~ë=Ñ®åÖí=ÄÉáã

oÉÅÜíë~åï~äí=~åI=ÖÉÜí=ΩÄÉê=ÇÉå=píÉìÉêÄÉê~íÉêI=mêçàÉâíã~å~ÖÉê=çÇÉê=_~ìë~ÅÜîÉêJ

ëí®åÇáÖÉåI=^êÅÜáíÉâíÉå=Äáë=òìã=_~ììåíÉêåÉÜãÉêK=råÇ=òï~ê=ÖÉå~ì=áå=ÇáÉëÉê=^ÄÑçäÖÉK=

sçê=ÇÉã=h~ìÑ=ëçääíÉ=ÇÉê=oÉÅÜíë~åï~äí=ÇáÉ=êÉÅÜíäáÅÜÉå=bÅâéìåâíÉ=ΩÄÉêéêΩÑÉåK=

fëí=Ç~ë=lÄàÉâí=äÉÖ~ä\=e~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=ΩÄÉêÜ~ìéí=ìã=Éáå=ÄÉÄ~ìÄ~êÉë=dêìåÇëíΩÅâ\=

fëí=Ç~ë=lÄàÉâí=çÇÉê=dêìåÇëíΩÅâ=ÄÉä~ëíÉí\=aÉê=píÉìÉêÄÉê~íÉê=ëçääíÉ=éêΩÑÉåI=ïáÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ=

fåîÉëíáíáçå=ëíÉìÉêäáÅÜ=îÉêÜ®äí>=báå=åáÅÜí=òì=ìåíÉêëÅÜ®íòÉåÇÉê=mìåâíI=Ç~=ÇÉê=ëíÉìÉêäáÅÜÉ

^ëéÉâí=ÉáåÉå=îçêÜÉê=Öìí=â~äâìäáÉêíÉå=h~ìÑ=ëÅÜåÉää=òìê=hçëíÉåÉñéäçëáçå=ÑΩÜêÉå=â~åå>=

tçÜåÉå=páÉ=Ö~åòà®ÜêáÖ=ÜáÉê=çÇÉê=łÄ~ìÉå=páÉ=îçå=aÉìíëÅÜä~åÇ=~ìëapple\=pçääíÉå=páÉ=åìê=

ëéçê~ÇáëÅÜ=îçê=lêí=ëÉáåI=äçÜåí=ëáÅÜ=áå=àÉÇÉã=c~ää=Éáå=mêçàÉâíã~å~ÖÉêI=ÇÉê=îçê=lêí=fÜêÉ=

fåíÉêÉëëÉå=ï~Üêåáããí=ìåÇ=ëáÅÜ=ìã=ÇÉå=_~ì~Ää~ìÑ=âΩããÉêíK=aáÉ=t~Üä=ÇÉë=^êÅÜáíÉâíÉå

áëí=łdÉëÅÜã~Åâëë~ÅÜÉapple>=bê=ëçääíÉ=fÜêÉ=sçêëíÉääìåÖÉå=íÉáäÉå=ìåÇ=ìãëÉíòÉå=â∏ååÉåK=

aáÉ=t~Üä=ÇÉë=_~ììåíÉêåÉÜãÉêë=ëçääíÉ=åáÅÜí=åìê=~ìÑÖêìåÇ=îçå=póãé~íÜáÉå=ÉêÑçäÖÉåI

ëçåÇÉêå=îçê=~ääÉãI=çÄ=Éê=ÑΩê=ÇáÉ=^êí=ÇÉë=lÄàÉâíÉë=ÖÉÉáÖåÉí=áëíK=káÅÜí=àÉÇÉê=_~ììåíÉêJ

åÉÜãÉê=îÉêÑΩÖí=ΩÄÉê=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÖÉëÅÜìäíÉë=mÉêëçå~ä=ÑΩê=ÉáåÉå=kÉìÄ~ìI=

ÉáåÉ=p~åáÉêìåÖ=çÇÉê=jçÇÉêåáëáÉêìåÖK=

_ÉáëéáÉä=ÖÉÑ®ääáÖ\=báåÉê=ìåëÉêÉê=hìåÇÉå=Ü~ííÉ=ΩÄÉê=ÉáåÉå=êÉåçããáÉêíÉå=j~âäÉê=Éáå=

lÄàÉâí=áå=m~äã~=ÖÉÑìåÇÉå=ìåÇ=ëáÅÜ=êìÅâòìÅâ=áå=ÇáÉ=fããçÄáäáÉ=îÉêäáÉÄíK=k~íΩêäáÅÜ=â~ååíÉ

ÇÉê=j~âäÉê=~ìÅÜ=ÉáåÉå=_~ììåíÉêåÉÜãÉêI=ÇÉê=òìÑ®ääáÖÉêïÉáëÉ=~ìë=ÇÉê=sÉêï~åÇíëÅÜ~Ñí

ï~êK=cΩê=ÇáÉ=~åëíÉÜÉåÇÉ=p~åáÉêìåÖ=ïìêÇÉ=Ü∏ÅÜëíÉ=nì~äáí®í=îÉêëéêçÅÜÉåI=òìãáåÇÉëí

ïáÉëÉå=oÉÅÜåìåÖÉå=ÇÉë=_~ììåíÉêåÉÜãÉêë==áã=k~ÅÜÜáåÉáå=Ç~ê~ìÑ=ÜáåK=a~=ÇÉê=hìåÇÉ

åìê=ëéçê~ÇáëÅÜ=å~ÅÜ=j~ääçêÅ~=â~ãI=ïìêÇÉ=ÇÉã=_~ììåíÉêåÉÜãÉê=Ñ~ëí=ÄäáåÇ=îÉêíê~ìíK=

k~ÅÜÇÉã=ÇáÉ=hçëíÉå=áå=âΩêòÉëíÉê=wÉáí=~ääÉêÇáåÖë=ÉñéäçÇáÉêíÉåI=ÇÉê=fpqJwìëí~åÇ=ÇÉë=

lÄàÉâíÉë=åáÅÜí=ãáí=ÇÉå=oÉÅÜåìåÖÉå=ΩÄÉêÉáåëíáããíÉI=ïìêÇÉå=ïáê=ãáí=ÇÉê=§ÄÉêéêΩÑìåÖ

ÄÉ~ìÑíê~ÖíK=báåÉ=Ç~ã~äë=êÉáåÉ=páÅÜÉêÜÉáíëã~≈å~ÜãÉK=pÅÜäìëëÉåÇäáÅÜ=â~ã=ÄÉá=ÇÉê=

§ÄÉêéêΩÑìåÖ=~ÄÉê=ÜÉê~ìëI=Ç~ëë=ÇáÉ=îÉêïÉåÇÉíÉå=j~íÉêá~äáÉå=ÖÉå~ìëç=ã~åÖÉäÜ~Ñí

ï~êÉå=ïáÉ=ÇÉêÉå=sÉê~êÄÉáíìåÖI=âÉáåÉêäÉá=dÉåÉÜãáÖìåÖÉå=îçêä~ÖÉåI=ìåÇ=òì=~ääÉã=

§ÄÉêÑäìëë=ÇáÉ=^ÄêÉÅÜåìåÖÉå=î∏ääáÖ=ΩÄÉêÜ∏Üí=ï~êÉåK

páÉ=Öä~ìÄÉåI=Ç~ëë=ÇáÉë=åìê=ÉáåÉ=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ìåíÉê=îáÉäÉå=áëí\=dä~ìÄÉå=páÉ=ãáêI=ëç=Éíï~ë

é~ëëáÉêí=∏ÑíÉê=~äë=ìåë=äáÉÄ=áëí>

aÉê=^ìíçê=áëí=ÇÉê=dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê=ÇÉë=fåÖÉåáÉìêJ=ìåÇ=p~ÅÜîÉêëí®åÇáÖÉåÄΩêçë=

j~íêçä=pÉêîáÅáçë=ó=mÉêáí~àÉë=ãáí=páíò=áå=iäìÅã~àçêK=

qÉäK=VTN=NMQ=MORI=ïïïKã~íêçäKÉë

FRAGEN@DIE-INSELZEITUNG.COM

Wir beraten Sie gerne.

Büro Santa Ponsa

Boulevard de Santa Ponsa

Gran Via Puig Es Castellet, blq. 3, local 1

07180 Santa Ponsa

Tel. 971 69 24 24

Büro Palma

Passeig Mallorca 36, bjs.

07012 Palma de Mallorca

Tel. 971 71 62 60

info@ankesevenster.com

www.ankesevenster.com

báåã~äÉáåë=ÇÉê

Ü~ìëîÉêëáÅÜÉêìåÖ

Haus- und Grundbesitzer

Haftpflichtversicherung

pÅÜΩíòí= îçê= pÅÜ~ÇÉåëÉêë~íòJ

~åëéêΩÅÜÉå=aêáííÉêI=ÇáÉ=ÇìêÅÜ

Ç~ë= e~ìë= çÇÉê= Ç~ë= dêìåÇJ

ëíΩÅâ=ÉáåÉå=pÅÜ~ÇÉå=ÉêäÉáÇÉåK

gÉ=å~ÅÜ=áåÇáîáÇìÉääÉã=c~ää=áëí

ÜáÉê=ÉáåÉ=^ÄëáÅÜÉêìåÖ=ÇìêÅÜ

ÉáåÉ=mêáî~íÜ~ÑíéÑäáÅÜíîÉêëá=ÅÜÉ=J

êìåÖ=çÇÉê=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=ëéÉòáÉääÉ

e~ìëJ= ìåÇ= dêìåÇÄÉëáíòÉêJ

Ü~ÑíéÑäáÅÜíîÉêëáÅÜÉêìåÖ= åçíJ

ïÉåÇáÖK

Wohngebäudeversicherung

pÅÜΩíòí=îçê=ÇÉå=Ñáå~åòáÉääÉå

eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖÉåI= ÇáÉ= áã

wìÖÉ=îçå=e~ìëÄÉëÅÜ®ÇáÖìåJ

ÖÉå=ÇìêÅÜ=cÉìÉêI=píìêãI=e~ÖÉä

ìåÇ=~åÇÉêÉ=oáëáâÉå=ÉåíëíÉÜÉå

â∏ååÉåK

Versicherung für

Elementarschäden

pÅÜΩíòí=îçê=pÅÜ®ÇÉåI=ÇáÉ=òìã

_ÉáëéáÉä=ÇìêÅÜ=k~íìêâ~í~ëíêçJ

éÜÉå=ÉåíëíÉÜÉåK=aáÉëÉ=Ü~ÄÉå

Ç~ë= ÖäÉáÅÜÉ= pÅÜ~ÇÉåëéçíÉåJ

òá~ä=ïáÉ=oáëáâÉåI=ÇáÉ=ÄÉêÉáíë=ãáí

ÉáåÉê= dÉÄ®ìÇÉîÉêëáÅÜÉêìåÖ

~ÄÖÉëáÅÜÉêí=ëáåÇK

Hausratsversicherung

tÉåå= páÉ= ÇÉå= tÉêí= fÜêÉë

e~ìëê~íÉë= fÜêÉå= ÉáÖÉåÉå= ÑáJ

å~åòáÉääÉå=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=ÖÉJ

J&A Photos

ÖÉåΩÄÉêëíÉääÉåI= ïÉêÇÉå= páÉ

^ìÑëÅÜäìëë=Ç~êΩÄÉê=Éêä~åÖÉåI

çÄ=ÉáåÉ=e~ìëê~íîÉêëáÅÜÉêìåÖ

ëáååîçää=áëíK=tÉê=ÇÉå=e~ìëê~í

åáÅÜí=çÜåÉ=tÉáíÉêÉë=ÉêëÉíòÉå

â∏ååíÉI= ëçääíÉ= ΩÄÉê= ÇÉå= ^ÄJ

ëÅÜäìëë= ÉáåÉê= e~ìëê~íîÉêëáJ

ÅÜÉêìåÖ=å~ÅÜÇÉåâÉåK

Sonderversicherungen

tÉáëí=fÜê=e~ìë=çÇÉê=fÜêÉ=báåJ

êáÅÜíìåÖ= ÄÉëçåÇÉêÉ= báÖÉåJ

ëÅÜ~ÑíÉå= ïáÉ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ

ÉáåÉå=ÜçÜÉå=^åíÉáä=~å=sÉêÖä~J

ëìåÖÉå=~ìÑI=ëçääíÉå=páÉ=éêΩÑÉåI

çÄ= bñíê~îÉêëáÅÜÉêìåÖÉå= ïáÉ

ÇáÉ=dä~ëîÉêëáÅÜÉêìåÖ=áåÑê~ÖÉ

âçããÉåK======Quelle: Agenturen


-Special

08/2014

IMMOBILIEN

55

Smart Finance

ADVERTORIAL

kçí~êíÉêãáåK

J=aáÉ=_~åâ=ΩÄÉêéêΩÑí=áã=sçêJ

ÑÉäÇ=ÇÉê=qê~åë~âíáçå=ÇáÉ=fãJ

ãçÄáäáÉ=~ìÑ=eÉêò=ìåÇ=káÉêÉåK

J=aáÉ=_~åâ=ëçêÖí=òì=NMMB=ÑΩê

ÉáåÉ=ä~ëíÉåÑêÉáÉ=§ÄÉêå~ÜãÉ

ÇÉê=fããçÄáäáÉK=

J= pçääíÉ= Ç~ë= tìåëÅÜçÄàÉâí

ÇÉå=^åÑçêÇÉêìåÖÉå=ÇÉê=_~åâ

åáÅÜí= ÖÉåΩÖÉåI= ëíÉáÖí= ÇáÉ

_~åâ=~ìëK=

J= báå= fããçÄáäáÉåâ~ìÑ= ãáí

ÉáåÉê=_~åâ=áëí=Éáå=h~ìÑ=ãáí

łwÉêíáÑáâ~íappleK=

§ÄÉê=ìåë

_Éá=ÇÉê=fããçÄáäáÉåÑáå~åòáÉJ

êìåÖ=Ü~ÄÉå=ïáê=ìåë=âçãéäÉíí

~ìÑ= ÇÉå= káÅÜíJoÉëáÇÉåíÉå

pÉâíçê=ëéÉòá~äáëáÉêíK=táê=ÄÉJ

íêÉìÉå=ïÉÇÉê=pé~åáÉê=åçÅÜ

ÜáÉê=~åë®ëëáÖÉ=^ìëä®åÇÉêK

Ihr persönliches Immobilienbüro

in und um Port Andratx,

sowie im Südwesten Mallorca.

fããçÄáäáÉåÑáå~åòáÉêìåÖ

~ìÑ=j~ääçêÅ~=äçÜåí=ëáÅÜ>

dìíÉ=j~êâíä~ÖÉI=ÖΩåëíáÖÉ=hêÉÇáíÉW=

káÅÜíJoÉëáÇÉåíÉåI=ÇáÉ=~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä=

áå=ÉáåÉ=iáÉÖÉåëÅÜ~Ñí=áåîÉëíáÉêÉå=ã∏ÅÜíÉåI=

Ü~ÄÉå=àÉíòí=ÉáåÉ=ÖìíÉ=dÉäÉÖÉåÜÉáíK

a

áÉ=sçê~ìëëÉíòìåÖÉå

ëáåÇ= ÖΩåëíáÖW= jáí

^ìëå~ÜãÉ=îçå=OMMU

ëíáÉÖ= ÇáÉ= w~Üä= ÇÉê= fããçÄáJ

äáÉåâ®ìÑÉ=îçå=åáÅÜíJêÉëáÇÉåJ

íÉå=^ìëä®åÇÉêå=~ìÑ=ÇÉå=_~J

äÉ~êÉå= áå= ÇÉå= îÉêÖ~åÖÉåÉå

ëÉÅÜë=g~ÜêÉå=âçåíáåìáÉêäáÅÜK=

aÉìíëÅÜÉ=äáÉÄÉå=j~ääçêÅ~

j~ääçêÅ~= ÄäÉáÄí= ÇÉë= aÉìíJ

ëÅÜÉå= iáÉÄäáåÖëáåëÉäK= a~ë

ëéáÉ=ÖÉäí=ëáÅÜ=~ìÅÜ=ÄÉá=fããçJ

ÄáäáÉåâ®ìÑÉå= ãáí= ~ìëä®åÇáJ

ëÅÜÉê=_ÉíÉáäáÖìåÖ=ïáÇÉêK=pÉåJ

ë~íáçåÉääÉ=PSINPB=ÇÉê=fããçJ

ÄáäáÉåâ®ìÑÉ= îçå= ^ìëä®åÇÉêå

ÑáÉäÉå=~ìÑ=ÇáÉ=aÉìíëÅÜÉåK=dÉJ

ÑçäÖí=îçå=_êáíÉå=NUINQB=ìåÇ

pÅÜïÉÇÉå=ãáí=RITOB=K

páíì~íáçå=ÇÉê=_~åâÉå

jáí=ÇÉê=fããçÄáäáÉåâêáëÉ=ìåÇ

ÇÉê= Ç~ãáí= ÉáåÜÉêÖÉÜÉåÇÉå

_~åâÉåâêáëÉ=òçÖÉå=ëáÅÜ=ëé~J

åáëÅÜÉ= _~åâÉå= îçã= ł^ìë=J

ä®åÇÉêÖÉëÅÜ®Ñíapple=ëéΩêÄ~ê=òìJ

êΩÅâK= pÉáí=^åÑ~åÖ=ÇÉë=g~ÜêÉë

OMNQ=ëáåÇ=ÇáÉ=_~åâÉå=E~ìÑJ

ÖêìåÇ=îçå=aê®åÖÉå=ÇÉê=bw_F

ïáÉÇÉê= ÖÉïáääíI= hêÉÇáíÉ= òì

ÖìíÉå= hçåÇáíáçåÉå= òì= ÖÉJ

ï®ÜêÉåK

dêìåÇë®íòäáÅÜ=ÖáäíW

J=TMB=ÇÉë=h~ìÑéêÉáëÉë=Ñáå~åJ

òáÉêÄ~êI UMB=ÄÉá=_É~ãíÉå

J=~Ä=OIQR=B=éK~K

J=pçåÇÉêò~ÜäìåÖÉå=

àÉÇÉêòÉáí=ã∏ÖäáÅÜ

sçêíÉáäÉ

J=iáèìáÇáí®íëÉêÜ~äíìåÖW=k~ÅÜ

ÇÉã=h~ìÑ=ÖáÄí=Éë=âÉáå=dÉäÇ

îçå=ÇÉê=_~åâI=Ç~=ÇÉê=ïçÜåJ

ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=^ëéÉâí=ÑÉÜäí

J= ëíêÉåÖÉ= äÉÖ~äÉ= §ÄÉêéêΩJ

ÑìåÖ ÇìêÅÜ=oÉÅÜíë~ÄíÉáäìåÖ

ÇÉê=_~åâK=aáÉë=ÑΩÜêí=ÖÉê~ÇÉ

áå=pé~åáÉå=òì=ÉáåÉê=ÉêÜ∏ÜíÉå=

ã~íÉêáÉääÉå=páÅÜÉêÜÉáíK

J=h~ìÑ=ìåÇ=eóéçíÜÉâÉåJ

qÉêãáå= áå= ÉáåÉã= ÉáåòáÖÉå

_ÉëëÉê=~äë=ÉáåÉ=_~åâ

ïÉáä=ïáê=

J= ãáí= ΩÄÉê= PM= _~åâÉå= ~ìë

pé~=åáÉåI= aÉìíëÅÜä~åÇI

pÅÜïÉáò=ìåÇ=pâ~åÇáå~åîáÉå

cáå~åòáÉêìåÖÉå= ~ã= ëé~åáJ

ëÅÜÉå= dêìåÇÄìÅÜ= Ñáå~å=J

òáÉêÉå

J= áããÉê= ÇáÉ= ÄÉëíÉå= hçåÇá=J

íáçåÉå=áå=pé~åáÉå=îçêÜ~äíÉå

â∏ååÉå

J=sáÉäÑ~äí=ÄáÉíÉåW=cÉëíòáåë=ãáí

ÇÉìíëÅÜÉå= qáäÖìåÖëãçÇÉäJ

äÉåI= pçåÇÉêò~ÜäìåÖ= áå= ÄÉ=J

äáÉÄáÖÉê=e∏ÜÉ=ã∏ÖäáÅÜK=aÉê

hìå=ÇÉ=ÉåíëÅÜÉáÇÉíK

J= ëÅÜåÉääÉê= ~äë= àÉÇÉ= _~åâ=J

Ñáäá~äÉ=~êÄÉáíÉå

J= ÇÉã= hìåÇÉå= ÉáåÉ= pçÑçêíJ

báåëÅÜ®íòìåÖÉå=ÖÉ=ÄÉå

J= ÇÉê= hìåÇÉ= âÉáåÉ= Ä∏ëÉå

§ÄÉêê~ëÅÜìåÖÉå=ÉêäÉÄí

J=ìåë=êìåÇ=ìã=ÇáÉ=rÜê=ìã

ÇáÉ=cáå~åòáÉêìåÖ=âΩããÉêåI

ÇKÜK=ïáê=îÉêäáÉêÉå=âÉáåÉ=wÉáí

ãáí= dÉäÇ~åä~ÖÉJmêçÇìâíÉå

ìåÇ=~åÇÉêÉå=wÉáíê®ìÄÉêåK

pã~êí=cáå~åÅÉ

ÄÉëëÉê=~äë=ÇáÉ=_~åâ

mä~ò~=iäçêÉå´=_áëÄ~ä=R

MTMMO=m~äã~=ÇÉ=j~ääçêÅ~

Çé]ëã~êíÑáå~åÅÉKÉë

qÉäK=HPQ=VTN=RTN=MRV

ïïïKëã~êíÑáå~åÅÉKÉë

PORT ANDRATX

Villa mit bestem Hafen- und Meerblick

4 SZ, 4 BZ, Pool, 360 m² Wfl.

€ 2.900.000

info@fineestatesmallorca.com

www.fineestatesmallorca.com

Ctra. des Port 118 Loc. 3

Port Andratx

Tel. 971 - 67 34 32

BALEAR BOAT SERVICE

Your personal Service since 1995!

www.balearboatservice.com

CHARTER – SERVICE

PFLEGE – LAGERUNG

WARTUNG – VERKAUF


-Special

IMMOBILIEN

56

08/2014

sçã=

áåëÉäJÇçãáòáä

òìã=

ÑÉêáÉåÜ~ìë

ADVERTORIAL

sÉêãáííäìåÖë~ÖÉåíìê=łqê~îÉäuáíÉapple=ÖáÄí=

qáééë=ìåÇ=eáåïÉáëÉIïáÉ=páÉ=fÜêÉ=

j~ääçêÅ~JfããçÄáäáÉ=~ã=ÉáåÑ~ÅÜëíÉå=~äë=

íçìêáëíáëÅÜÉ=råíÉêâìåÑí=îÉêãáÉíÉå=â∏ååÉå

b

áåÉ=fããçÄáäáÉ=â~ìÑÉå

ìåÇ=ëáÉ=~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ

ãáí= bêÑçäÖ= ~äë= cÉêáÉåJ

Ü~ìë=îÉêãáÉíÉåI=ìã=ÉáåÉ=oÉåJ

ÇáíÉ=òì=ÉêòáÉäÉå=Ó=ÇÉê=qê~ìã

îçå=îáÉäÉå=îçå=ìåëK==açÅÜ=Ç~ë

áëí=ÉáåÑ~ÅÜÉê=ÖÉë~Öí=~äë=ÖÉí~åK

táÉ=~äëç=ÖÉÜí=ã~å=ÇáÉ=p~ÅÜÉ

~ã=ÄÉëíÉå=~å\

wì= ~ääÉêÉêëí= ëçääíÉ= ã~å= ëáÅÜ

Ñê~ÖÉåI= çÄ= ã~å= ÇáÉ= cÉêáÉåJ

Ü~ìëîÉêãáÉíìåÖ=ëÉäÄÉê=áå=ÇáÉ

e~åÇ=åáããí=çÇÉê=äáÉÄÉê=ÉáåÉ

éêçÑÉëëáçåÉääÉ=sÉêãáÉí~ÖÉåíìê

Ç~ãáí=ÄÉ~ìÑíê~ÖíK=


-Special

08/2014

IMMOBILIEN

57

ÖÉå\= táÉ= ÑáåÇÉå= fÜêÉ= d®ëíÉ

òìã= e~ìë\= dáÄí= Éë= báåïÉáJ

ëìåÖÉå\=táÉ=ëÅÜåÉää=ïÉêÇÉå

mêçÄäÉãÉ=îçê=lêí=ÖÉä∏ëí\=aÉê

éÉêë∏åäáÅÜÉ=hçåí~âí=ãáí=ÇÉå

d®ëíÉå=ëéáÉäí=Ç~ÄÉá=ÉáåÉ=ÄÉJ

ÇÉìíÉåÇÉ=oçääÉK=aÉåå=d®ëíÉ

â∏ååÉå=ëáÅÜ=ÜÉìíòìí~ÖÉ=ΩÄÉê

Ç~ë= fåíÉêåÉí= ëÅÜåÉää= áåÑçêJ

ãáÉêÉå= ìåÇ= ãáí= ëÅÜäÉÅÜíÉå

_ÉïÉêíìåÖÉå= fÜê= dÉëÅÜ®Ñí

ÖÉå~ìëç=ëÅÜåÉää=êìáåáÉêÉåK

a~ë=ãΩëëÉå=páÉ=~äë=

cÉêáÉåÜ~ìëîÉêãáÉíÉê=

ÄÉ~ÅÜíÉå=W

ADVERTORIAL

Fahrzeugtransporte von/nach Mallorca

Wir fahren täglich für Sie Deutschland-Mallorca / Mallorca-Deutschland

Lebensmittel - Tiefkühl, Frische, Trockenware, Baumaterial, Beiladungen,

vom Paket bis zur Komplettladung. Lagermöglichkeit in Deutschland und Mallorca vorhanden.

Europaweite Transporte

Fahrzeug – Event - Sportlogistik

Übersee – Container – Verzollung

Lager- und Distributionsservice

jeglicher Art

J=^åãÉäÇìåÖ=òìê=báåíê~ÖìåÖ

ÇÉê=íçìêáëíáëÅÜÉå=sÉêãáÉíìåÖ

áã= oÉÖáëíÉê= EDRIAT: „Decla -

racion inicio actividad turisticaFK=

sáÉäÉ= ^ÖÉåíìêÉå= ìå=J

íÉêëíΩíòÉå=páÉ=ÄÉá=ÇáÉëÉê=^ìÑJ

Ö~ÄÉK

Rolf Benzinger Baleares S.L.

E-07620 Llucmajor - Pol Ind. Son Noguera - Avda. Son Noguera 14

Tel.: +34 971 66 98 17 - Fax: +34 971 66 47 42

e-mail: mallorca@benzinger-spedition.com

Hauptsitz : D- 71292 Friolzheim

TravelXite

fotolia

J=báåêáÅÜíìåÖ=ìåÇ=^ìëëí~íJ

íìåÖ=ÇÉë=e~ìëÉëX=îÉêëìÅÜÉå

páÉ=ëáÅÜ=áå=ÇÉå=d~ëí=ÜáåÉáå=J

òìîÉêëÉíòÉå= ìåÇ= Ñê~ÖÉå= páÉ

ëáÅÜI=ïáÉ=páÉ=ëÉäÄëí=fÜêÉå=cÉ=J

êáÉåÜ~ìëìêä~ìÄ= îÉêÄêáåÖÉå

ã∏ÅÜ=íÉåK

báåÉ=dêìåÇë~íòÑê~ÖÉI=ΩÄÉê

ÇáÉ=páÉ=ëáÅÜ=ÄÉêÉáíë=ÑêΩÜòÉáíáÖ

áã=hä~êÉå=ëÉáå=ëçääíÉå>

rã= fÜê= qê~ìãÜ~ìë= ÉêÑçäÖJ

êÉáÅÜ=òì=îÉêãáÉíÉå=ìåÇ=Éë=~äë

cÉêáÉåáããçÄáäáÉ=òì=îÉêã~êâJ

íÉåI=áëí=Éë=~ã=ÉáåÑ~ÅÜëíÉå=ìåÇ

ëáÅÜÉêëíÉåI=ÇáÉëÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=~å

ÉáåÉ=éêçÑÉëëáçåÉääÉ=sÉêãáÉí~J

ÖÉåíìê= îçê= lêí= ~ÄòìÖÉÄÉåK

råíÉêã=píêáÅÜ=ïáêÇ=ëáÅÜ=Ç~ë

ÑΩê=páÉ=áããÉê=ÄÉëëÉê=êÉÅÜJ

åÉå=~äë=ÇáÉëÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=ëÉäÄÉê

òì=ΩÄÉêåÉÜãÉåK=

bë=ïáêÇ=fÜåÉå=îáÉä=wÉáí=ëçïáÉ

píêÉëë=Éêëé~êÉåK=aÉåå=d®ëíÉ

ëáåÇ= åáÅÜí= áããÉê= ÉáåÑ~ÅÜI

ìåÇ= ãáí= páÅÜÉêÜÉáí= ïçääÉå

páÉI=Ç~ëë=fÜêÉ=d®ëíÉ=ÉáåÉ=íçääÉ

wÉáí=~ìÑ=j~ääçêÅ~=îÉêÄêáåÖÉåK

_Éá=ÇÉê=sÉêãáííäìåÖ=fÜêÉê=fãJ

ãçÄáäáÉ= ΩÄÉê= ÉáåÉ= ^ÖÉåíìê

éêçÑáíáÉêÉå=páÉ=îçå=ÇÉêÉå=ÄÉJ

êÉáíë= îçêÜ~åÇÉåÉå= fåÑê~J

ëíêìâíìê= ìåÇ= ÇÉã= hìåÇÉåJ

ëí~ããK= báåÉ= ^ÖÉåíìê= ΩÄÉêJ

åáããí=ÇáÉ=ÖÉë~ãíÉ=sÉêã~êâJ

íìåÖ=áåâäìëáîÉ=ÇÉë=âçãéäÉíJ

íÉå= _ìÅÜìåÖëéêçòÉëëÉë= ëç=J

ïáÉ= ÇÉê= _ÉíêÉììåÖ= ÇÉê= cÉ=J

êáÉåÖ®ëíÉ=îçê=lêíK

fåëÄÉëçåÇÉêÉ=ÇáÉ=_ÉïÉêÄìåÖ

ÇÉê= fããçÄáäáÉ= ~äë= cÉêáÉå=J

ìåíÉêâìåÑí= áëí= òÉáíJ= ìåÇ= ~êJ

ÄÉáíëáåíÉåëáîK= lÄ= fåíÉêåÉíJ

^ìÑíêáííI=qÉäÉÑçåã~êâÉíáåÖI

jìåÇéêçé~Ö~åÇ~=çÇÉê=h~í~J

äçÖÉK=^ÄÉê=~ìÅÜ=ÇáÉ=êÉÖÉäã®J

≈áÖÉ=mÑäÉÖÉ=ÇÉë=fåëÉê~íë=ìåÇ

ÇáÉ=ä~ìÑÉåÇÉå=^âíì~äáëáÉêìåÖ

ÇÉê= _ìÅÜìåÖëâ~äÉåÇÉê= ëáåÇ

^ìÑÖ~ÄÉåI=ÇáÉ=îçå=îáÉäÉå=mêáJ

î~íîÉêãáÉíÉêå=Ü®ìÑáÖ=ìåíÉêJ

ëÅÜ®íòí=ïáêÇK

tçê~ìÑ=âçããí=Éë=~å\=

fÜê= e~ìéí~ìÖÉåãÉêâ= ëçääíÉ

~ìÑ=ÇÉê=t~Üä=ÉáåÉê=ÖÉÉáÖåÉíÉå

^ÖÉåíìê=îçê=lêí=äáÉÖÉåK=i~ëJ

ëÉå= páÉ= ëáÅÜ= wÉáí= ÄÉá= ÇáÉëÉê

båíëÅÜÉáÇìåÖ=ìåÇ=éêΩÑÉå=páÉ

ÖÉå~ì>

wì= ÄÉ~ÅÜíÉå= áëí= Ç~ÄÉá= îçê

~ääÉãI= çÄ= ÇáÉ= ^ÖÉåíìê= ΩÄÉê

~ääÉ=åçíïÉåÇáÖÉå=ìåÇ=ÖÉëÉíòJ

äáÅÜ= îçêÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉÄ= sÉê=J

ëáÅÜÉêìåÖÉå=îÉêÑΩÖíK=råÇ=çÄ

ÇÉå= hìåÇÉå= Éáå= oÉáëÉëá=J

ÅÜÉêìåÖëëÅÜÉáå= å~ÅÜ= ¬= SRN

_d_â=~åÖÉÄçíÉå=ïáêÇK=táÅÜJ

íáÖ= áëí= ~ìÅÜ= òì= ïáëëÉåI= ~ìÑ

ïÉäÅÜÉå=tÉÖÉå=fÜê=e~ìë=îÉêJ

ã~êâíÉí=ïáêÇI=ìã=ÉáåÉ=ÜçÜÉ

^ìëä~ëíìåÖ=òì=ÖÉï®ÜêäÉáëíÉåK

råÇ=Ö~åò=ïáÅÜíáÖW=táÉ=ïáêÇ

ãáí=fÜêÉå=d®ëíÉå=ìãÖÉÖ~åJ

J= dêìåÇ~ìëëí~ííìåÖ= ÇÉë

e~ì=ëÉë=EÉäÉâíêáëÅÜÉ=dÉê®íÉ

ëç=ïáÉ=~ìÅÜ=_Éííï®ëÅÜÉ=ìåÇ

e~åÇíΩÅÜÉêF=~ÄÉê=~ìÅÜ=sÉêJ

Äê~ìÅÜëÖÉÖÉåëí®åÇÉ=EòKÄK

mÑÉÑ=ÑÉêI= p~äòI= £ä= ~ÄÉê= ~ìÅÜ

péΩäãáííÉä=çÇÉê=qçáäÉííÉåé~J

éáÉêFK

J=bñíê~ë=ïáÉ=fåíÉêåÉíI=bëéêÉë=J

=ëçã~ëÅÜáåÉ=çÇÉê=qáëÅÜíÉåJ

åáëéä~ííÉ= ëíÉääÉå= Éáå= ÖìíÉë

sÉêã~êâíìåÖë~êÖìãÉåí=Ç~êK

a~ãáí=ÜÉÄí=ã~å=ëáÅÜ=îçå=ÇÉê

sáÉäò~Üä=~åÇÉêÉê=^åÄáÉíÉê=~ÄK

J=^åëÅÜ~ìäáÅÜÉ=mê®ëÉåí~íáçå

ÇÉë=e~ìëÉëI=Ç~ãáí=ÇÉê=hìåÇÉ

ëÅÜçå=ÄÉáã=ÉêëíÉå=báåÇêìÅâ

Éáå=ÖìíÉë=dÉÑΩÜä=ÄÉâçããíK

cΩê=ïÉáíÉêÉ=

fåÑçêã~íáçåÉå=ÖÉÄÉå=ïáê

fÜåÉå=ÖÉêåÉ=^ìëâìåÑí

ìåíÉêW

qê~îÉäuáíÉ=

eçäáÇ~ó=eçãÉë=pKiKrK

dêÉãá=cìëíÉê=PP=

Esfm=^pfj^F

MTMMV=m~äã~=ÇÉ=j~ääçêÅ~

qÉäK=HPQ=VTN=TN=TP=TR

ïïïKíê~îÉäñáíÉKÇÉ

ïïïKíê~îÉäñáíÉJã~ääçêÅ~KÇÉ===========================================================================================================================================================


-Special

q~ÑÉäíê~ìÄÉå=~ìÑ=ÇáÉ

oÉáÑÉ=îçêÄÉêÉáíÉå

IMMOBILIEN

58

08/2014

NO=qáééë=ÑΩê=ÇÉå=Ö~êíÉå

áã=pçããÉê

rã=jáííÉ=^ìÖìëí=ÄÉÖáååíI=àÉ=å~ÅÜ=pçêíÉI=ÇáÉ=oÉáÑÉéÜ~ëÉ=ÇÉê

q~ÑÉäíê~ìÄÉå=áã=d~êíÉåK=rã=áÜåÉå=ÄÉëëÉêÉ=^ìëêÉáÑìåÖ=ìåÇ

Ç~ãáí=~ìÅÜ=ãÉÜê=^êçã~=~åÖÉÇÉáÜÉå=òì=ä~ëëÉåI=ëíÉääÉå=páÉ=ÇáÉ

qê~ìÄÉå=àÉíòí=ÑêÉáK=a~òì=Ö~åò=ÉáåÑ~ÅÜ=ÇáÉàÉåáÖÉå=_ä®ííÉê=ÉåíÑÉêJ

åÉåI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=_ÉÉêÉå=åçÅÜ=ëÅÜ~ííáÉêÉåK=^Ä=båÇÉ=^ìÖìëí=â∏åJ

åÉå=páÉ=òìë®íòäáÅÜ=ÇáÉ=i®åÖÉ=ÇÉê=cêìÅÜí=íê~ÖÉåÇÉå=oÉÄÉå=~ìÑ

ëáÉÄÉåI=~ÅÜí=_ä®ííÉê=ÉáåâΩêòÉåK=^åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=ÇáÉ=qê~ìÄÉå=Äáë

òìê=sçääêÉáÑÉ=Ü®åÖÉå=ä~ëëÉåK=^äë=pÅÜìíò=îçê=s∏ÖÉäåI=ÇáÉ=cêΩÅÜíÉ

ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉåÑ~ääë=ÉáååÉíòÉåK

J&A Photos

káÅÜí=åìê=Ç~ë=dáÉ≈ÉåI=ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=ÇáÉ=mÑäÉÖÉ=

åáããí=áå=ÇÉå=pçããÉêãçå~íÉå=îáÉä=wÉáí=áå=^åëéêìÅÜK=

eáÉê=Éáå=é~~ê==o~íëÅÜä®ÖÉI=ìã=fÜåÉå=ÇáÉ=^êÄÉáí=

áå=ÇÉå=âçããÉåÇÉå=tçÅÜÉå=òì=ÉêäÉáÅÜíÉêå

pç=ëé~êÉå=páÉ=wÉáí=

ÄÉáã=dáÉ≈Éå

Tipp 1W=pÉíòÉå=páÉ=åÉÄÉå=dÉJ

ãΩëÉ= ìåÇ= _äìãÉå= êÉÖÉä=J

ã®≈áÖ=îÉêíÉáäí=âäÉáåÉ=mÑä~åòJ

í∏éÑÉ=ãáí=i∏ÅÜÉêå=áã=_çÇÉå

áå=ÇáÉ=bêÇÉI=ìåÇ=ÄÉÑΩääÉå=páÉ

ÇáÉëÉ= ãáí= t~ëëÉêK= a~ë= ÉêJ

ëé~êí=Ç~ë=í®ÖäáÅÜÉ=dáÉ≈ÉåK

Tipp 2W= kìíòÉå= páÉ= mÑä~åòJ

ëíÉääÉå=ìåíÉêÜ~äÄ=îçå=_®ìJ

ãÉå= ìåÇ= píê®ìÅÜÉêåK= açêí

áëí= ãÉÜê= pÅÜ~ííÉå= ìåÇ= ÇáÉ

cÉìÅÜíáÖâÉáí=Ü®äí=ëáÅÜ=ä®åÖÉê

áã=bêÇêÉáÅÜI=ëçÇ~ëë=páÉ=~ìÅÜ

Ççêí= ïÉåáÖÉê= ÖáÉ≈Éå= ãΩëJ

ëÉåK

Tipp 3: pé~ååÉå=páÉ=ëÅÜê®Ö

å~ÅÜ= ÜáåíÉå= îÉêä~ìÑÉåÇÉ

mä~ëíáâÑçäáÉ= ΩÄÉê= ÇáÉ= _ÉÉíÉK

açêí= ë~ããÉäí= ëáÅÜ= ΩÄÉê

å~ÅÜ=t~ëëÉê=ìåíÉê=ÇÉê=mä~åÉI

ÇáÉ= áå= ÇÉå= jçêÖÉåëíìåÇÉå

~ìÑ= ÇÉå= _çÇÉå= íêçéÑí= ìåÇ

ÇáÉ=bêÇÉ=ÄÉÑÉìÅÜíÉíK

råâê~ìí=ÑÉêåÜ~äíÉå

Tipp 4: içÅâÉêå=páÉ=ÇáÉ=bêÇÉ

~ìÑI=ìåÇ=ÖÉÄÉå=páÉ=êÉáÅÜäáÅÜ

oáåÇÉåãìäÅÜ= ìåÇ= Éíï~ë

p~åÇ=Ç~ê~ìÑK=dìí=~åÖÉÑÉìÅÜJ

íÉí= ÄäÉáÄí= ÇÉê= _çÇÉå= ä®å=J

=ÖÉê=å~ëëI=ìåÇ=Ç~ë=råâê~ìí

âçããí=ä~åÖë~ãÉê=ÇìêÅÜK

Tipp 5: dáÉ≈Éå=páÉ=råâê~ìí=áå

ÇÉê=éê~ääÉå=pçååÉ=ãáí=p~äòJ

ï~ëëÉêK=a~ÇìêÅÜ=ïáêÇ=Éë=îÉêJ

ÄêÉååÉå=ìåÇ=â~åå=å~ÅÜ=òïÉá

í~ÖÉå= ÉáåÑ~ÅÜ= ~ÄÖÉë~ããÉäí

ïÉêÇÉåK

råÖÉòáÉÑÉê=

ÑÉêåÜ~äíÉå

Tipp 6W=píêÉìÉå=páÉ=h~ÑÑÉÉJ

ë~íò=ÇçêíÜáåI=ïç=ëáÅÜ=pÅÜåÉJ

ÅâÉå=~ìÑÜ~äíÉåK=aÉê=h~ÑÑÉÉJ

ë~íò= íêçÅâåÉí= ÇáÉ= qáÉêÉ= ~ìë

ìåÇ= ã~ÅÜí= áÜåÉå= Ç~ë= hêáÉJ

ÅÜÉå= ëÅÜïÉêI= ïçÇìêÅÜ= ëáÉ

ÇáÉëÉ=píÉääÉå=ãÉáÇÉå=ïÉêÇÉåK

Tipp 7W=^ãÉáëÉå=â∏ååÉå=páÉ

~ìë=ÇÉã=d~êíÉå=îÉêíêÉáÄÉåI

áåÇÉã= páÉ= ÇáÉ= píÉääÉå= ãáí

êÉáÅÜäáÅÜ= _~ÅâéìäîÉê= ÄÉJ

ëíêÉìÉåK

_ÉëëÉêÉë=

t~ÅÜëíìã

Tipp 8: iáÅÜíÉå= páÉ= _®ìãÉ

ìåÇ= píê®ìÅÜÉê= ÑêΩÜ= ÖÉåìÖ

~ìëK=^ã=ÄÉëíÉåI=ÄÉîçê=ÇáÉ=J

ëÉ= íêÉáÄÉåK= aìêÅÜ= Ç~ë= ÄÉJ

ëÅÜåÉáÇÉå= ÉåíëíÉÜí= åÉìÉê

mä~íò=òìã=t~ÅÜëÉåI=ìåÇ=ÇáÉ

mÑä~åòÉå= ÄÉâçããÉå= ãÉÜê

iáÅÜíK

Tipp 9: båíÑÉêåÉå= páÉ= ~ääÉ

ïÉäâÉå= _ä®ííÉê= ìåÇ= mÑä~åJ

òÉåíÉáäÉ= ~å= fÜêÉå= ÄäΩÜÉåJ

ÇÉå=mÑä~åòÉåK=pç=â~åå=ÇáÉ

mÑä~å=òÉ=~ääÉ=k®ÜêëíçÑÑÉ=îÉêJ

ïÉåÇÉåI=ìã=Öêç≈É=_äΩíÉå

òì= ÄáäÇÉåI= ìåÇ= Ñ~ìäÉ= qÉáäÉ

â∏ååÉå= áÜê= âÉáåÉ= ÇáÉëÉê

k®ÜêëíçÑÑÉ=ÉåíòáÉÜÉåK

jΩÅâÉå=ÑÉêåÜ~äíÉå

Tipp 10: tÉåå=páÉ=~ìÅÜ=áã

d~êíÉå=ëáíòÉåI=éÑä~åòÉå=páÉ

i~=îÉåÇÉä=ìåÇ=kÉäâÉ=~åK=_ÉáÇÉ

aΩÑíÉ=Ü~äíÉå=jΩÅâÉå=ÑÉêåK

Tipp 11:sáÉäÉ=ëí~êâ=êáÉÅÜÉåÇÉ

hê®ìíÉê=â∏ååÉå=~ìÅÜ=~åÇÉêÉ

cäìÖáåëÉâíÉå=ïáÉ=_áÉåÉå=çÇÉê

cäáÉÖÉå= ~ÄÜ~äíÉåI= ìåÇ= â∏åJ

åÉå=~ìÅÜ=òìã=hçÅÜÉå=îÉêJ

ïÉåÇÉí=ïÉêÇÉåK

råâê~ìí=~ìÑ=Öêç≈Éå=

cä®ÅÜÉå=ÉåíÑÉêåÉå

Tipp 12: e~ÄÉå=páÉ=ÉáåÉ=páíòJ

ÉÅâÉ=áã=d~êíÉåI=ÇáÉ=ãáí=mä~íJ

íÉå= çÇÉê= háÉëÉäå= ~ìëÖÉäÉÖí

áëíI=â∏ååÉå=páÉ=Ç~ë=råâê~ìí

ÜáÉê=Öêç≈Ñä®ÅÜáÖ=îÉêåáÅÜíÉåI

áåÇÉã=páÉ=ÇáÉ=cä®ÅÜÉ=òìÉêëí

ÖêΩåÇäáÅÜ=å~ëë=ã~ÅÜÉåI=ìåÇ

Ç~åå= ãáí= ÉáåÉê= mä~ëíáâÑçäáÉ

ÑΩê=òïÉá=q~ÖÉ=~ÄÇÉÅâÉåK

Quelle: Agenturen

J&A Photos


AUSGABE 15 | AUGUST 2014

INSELZEITUNG

59

Was in und

um Santanyí passiert,

erfahren Sie

auf unseren

IZ-Regionalseiten…

Für Sie vor Ort:

Sandra Konopka &

Marc Ziehbold

C/. Rafalet 10 | Santanyí

Tel. 971 163 287

santanyi@die-inselzeitung.com

bë=íìí=ëáÅÜ

ï~ëÁ

Social & Businessparty

in Portocolom

applek

ÉíEíFòïÉêâÉåÒ=ìåÇ=áåíÉêÉëë~åíÉ=jÉåëÅÜÉå=íêÉÑJ

ÑÉå=Ó=ìåíÉê=ÇáÉëÉã=jçííç=ä®Çí=ÇÉê=^ìëï~åÇÉêÉê

`äìÄ=j~ääçêÅ~=ÖÉãÉáåë~ã=ãáí=ÇÉê=fåëÉäòÉáíìåÖ

~ã=NRK=^ìÖìëí=å~ÅÜ=mçêíçÅçäçã=áå=ÇáÉ=bîÉåíÑáåÅ~=ÉáåK=bë=áëí

ÄÉêÉáíë=ÇáÉ=òïÉáíÉ=pçÅá~ä=C=_ìëáåÉëëé~êíó=áå=ÇÉê=oÉÖáçå=p~åJ

í~åóá=ìåÇ=jáÖàçêåI=ÄÉá=ÇÉê=dÉëÅÜ®ÑíëäÉìíÉ=~ìë=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáJ

ÅÜÉå=_ê~åÅÜÉå=ìåÇ=_ÉêìÑëòïÉáÖÉå=òìë~ããÉåâçããÉåK

cêÉìåÇÉ=ìåÇ=_Éâ~ååíÉ=íêÉÑÑÉå=ìåÇ=åÉìÉ=hçåí~âíÉ=âåΩéÑÉå=Ó

ìåÇ=Ç~ë=~ääÉë=áå=~ì≈ÉêÖÉï∏ÜåäáÅÜÉã=^ãÄáÉåíÉ=~ìëÖÉëìÅÜíÉê

içÅ~íáçåëK=aÉê=^ìëï~åÇÉêÉê=`äìÄ=j~ääçêÅ~=îÉêÄáåÇÉí=ÇÉå=ÄÉJ

êìÑäáÅÜÉå= ìåÇ= éêáî~íÉå= ^ìëí~ìëÅÜ= ìåÇ= Éêã∏ÖäáÅÜí= ëç

łkÉíEíFòïÉêâÉåapple=áå=ìåÖÉòïìåÖÉåÉê=^íãçëéÜ®êÉK=pÉáí=båÇÉ

äÉíòíÉå=g~ÜêÉë=ÑáåÇÉå=ÇáÉ=pçÅá~ä=C=_ìëáåÉëëé~êíóë=ëí~íí=J=áå=ÇÉê

oÉÖÉä=áå=ÇÉê=rãÖÉÄìåÖ=m~äã~ëK=açÅÜ=ÄÉïìëëí=ëçääÉå=ëáÉ=àÉíòí

~ìÅÜ=áã=pΩÇçëíÉå=ÇÉê=fåëÉä=Éí~ÄäáÉêí=ïÉêÇÉåK=

råíÉêåÉÜãÉå=îçê=lêí=ëí®êâÉê=îÉêåÉíòÉå

łtáê=ÑáåÇÉå=ÉáåÑ~ÅÜI=ÇáÉëÉ=oÉÖáçå=Ü~í=ëÉÜê=îáÉä=òì=ÄáÉíÉå=ìåÇ

áëí=ëí®åÇáÖ=áå=_ÉïÉÖìåÖ=Ó ìåÇ=Ç~ë=ã∏ÅÜíÉå=ïáê=ïÉáíÉê=ìåíÉêJ

ëíΩíòÉåappleI= Éêâä®êÉå= ÇáÉ= `äìÄã~å~ÖÉê= p~åÇê~= hçåçéâ~= ìåÇ

j~êÅ=wáÉÜÄçäÇK=łaçÅÜ=áã=åçêã~äÉå=_ÉêìÑë~ääí~Ö=ÄáÉíÉå=ëáÅÜ

åáÅÜí=áããÉê=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉåI=hçåí~âíÉ=òì=éÑäÉÖÉå=ìåÇ=åÉìÉ

jÉåëÅÜÉå=âÉååÉåòìäÉêåÉåKapple=jáí=ÇÉå=pçÅá~ä=C=_ìëáåÉëëé~êíóë

Ü~ÄÉå=råíÉêåÉÜãÉê=îçê=lêí=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíI=ëáÅÜ=ëí®êâÉê=òì

îÉêåÉíòÉå=ìåÇ=fåíÉêÉëëÉå=òì=ÄΩåÇÉäåK=^ìÅÜ=ÇÉê=^ìëí~ìëÅÜ

ãáí=dÉëÅÜ®ÑíëäÉìíÉå=~ìë=~åÇÉêÉå=oÉÖáçåÉå=ÇÉê=fåëÉä=ëíÉÜí=áã

cçâìëW=łaÉåå=ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ=áëí=ÉáåÉ=qÉáäå~ÜãÉ=åáÅÜí=~å

ÉáåÉå=tçÜåëáíò=áå=p~åí~åóá=L=jáÖàçêå=ÖÉÄìåÇÉåI=ëçåÇÉêå

ëíÉÜí=~ääÉå=jáíÖäáÉÇÉêå=ìåÇ=fåíÉêÉëëáÉêíÉå=çÑÑÉåappleI=Éêâä®êÉå=ÇáÉ

`äìÄã~å~ÖÉê=ãáí=ÉáåÉã=i®ÅÜÉäåK

jáí=ÇÉê=bîÉåíÑáåÅ~=âçååíÉ=ÉáåÉ=içÅ~íáçå=ÖÉÑìåÇÉå=ïÉêÇÉåI

ÇáÉ=ãáí=áÜêÉê=Öêç≈Éå=^ì≈ÉåíÉêê~ëëÉ=ìåÇ=ÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉê=fåJ

Ñê~ëíêìâíìê=ÇÉå=çéíáã~äÉå=o~ÜãÉå=ÄáÉíÉíI=ìã=ÇÉå=^ÄÉåÇ==ãáí

^ìëí~ìëÅÜ=ìåÇ=łkÉíEíFòïÉêâÉåapple=òì=ÄÉÖáååÉå=ìåÇ=áã=ëé®íÉêÉå

sÉêä~ìÑ=òì=ÑÉáÉêåK=råÇ=~ìÅÜ=~ìÑ=âìäáå~êáëÅÜÉ=bêäÉÄåáëëÉ=â∏åJ

åÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=qÉáäåÉÜãÉê=ÑêÉìÉåK=^äë=ÉêëíÉ=dêáää~â~ÇÉãáÉ=j~äJ

äçêÅ~ë=ä®ëëí=Éë=ëáÅÜ=ÇÉê=tÉÄÉêJdêáääãÉáëíÉê=å~íΩêäáÅÜ=åáÅÜí=åÉÜJ

ãÉåI=ÉáåÉå=âäÉáåÉå=^ìëòìÖ=ëÉáåÉë=h∏ååÉåë=~åòìÄáÉíÉåK====

tÉáíÉêÉ=åÑçêã~íáçåÉå=ìåíÉê

^ìëï~åÇÉêÉê=`äìÄ=j~ääçêÅ~

ïïïKÑ~ÅÉÄççâKÅçãI=qÉäK=VTN=NSP=OUT

Eventfinca Mallorca

Mallorca mal anders erleben

Ihr Ticketshop in Santanyí für

Sie haben individuelle Wünsche?

Sprechen Sie uns an – wir machen (fast) alles möglich

C./␣Rafalet␣10,␣07650␣Santanyí

Tel.␣+34␣971␣163␣287␣-␣Mov.␣+␣34␣664␣297␣887

info@xlife-mallorca.com␣-␣www.xlife-mallorca.com

Aqualand

Marineland

Westernpark

Palma Aquarium

Son Amar

Bootstouren & Yachtcharter

Action & Funtouren

Shows & Konzerte

Ausflüge & Touren

Events & Gruppenveranstaltungen


60 AUSGABE 15 | AUGUST 2014

INSELZEITUNG

ADVERTORIAL

Es Clos

Restaurant

tägl. 18 - 23 Uhr

C/. Convento, 17

S`Alqueria Blanca

Tel. 971 653 404

Neueröffnung

Nachdem das „Alchemy“ im Juni

auf den Marktplatz gezogen ist,

war es kurze Zeit ruhig in der C./

S’Aljub 10 in Santanyí. Doch seit

wenigen Tagen ziert ein neues

Schild das Ladenlokal. Das „Es

Celler“ bietet täglich eine große

Tapasauswahl und ausgewähl -

te Weine; Ausstattung und Dekoration

verleihen der Bodega

ihren besonderen Charme. Bei

den Speisen setzt Rafael Aguilar

Olarte dabei auf Qualität und Frische

– ein Konzept, dass der Inhaber

bereits seit drei Jahren im

Restaurant „Es Clos“ in S’Alqueria

Blanca erfolgreich umsetzt.

Es Celler

Bodega

C./S’Aljub 10, Santanyí

tägl. 12.00-22.00 Uhr

Tipp aus der Region

Kinder an die Macht

Die Stadt Santanyí strebt die

Auszeichnung „UNICEF.

Espanya com a una Ciutat

Amiga de la Infància“ an. In

einer Projektlaufzeit von drei

Jahren sollen dabei verschiedene

Maßnahmen entwickelt

und umgesetzt werden,

um die Rechte von Kindern

und Jugendlichen weiter

zu fördern und auszubauen

und ihnen eine

Stimme in der Gemeindepolitik

zu verleihen. Ein erster

wichtiger Meilenstein wurde

mit der Einrichtung von zwei

neuen Institutionen erreicht.

So halten ab sofort mehr als

40 Kinder und Jugendlichen

Plenarsitzungen ab, um Probleme

zu besprechen und

Ideen wie Lösungsvorschlä -

ge zu erarbeiten.

In einem zweiten Zusammenschluss

sitzen politische

Entscheidungsträger aus Regierung und Opposition mit Vertretern des lokalen Vereins

"Die Stimme der Kinder", Mitgliedern von UNICEF-Balearen, einem Lehrervertreter

der Schulen und einem Vertreter des Gesundheitszentrums an einem Tisch.

Sie diskutieren mit den „jungen Abgeordneten“ ihre Fragen und Anregungen und

entwickeln neue Instrumente, wie die Beteiligung nachhaltig etabliert werden kann.

Frisch auf den Grill

und in den Ofen –

entdecken Sie die

mallorquinische Küche

in romantischer

Atmosphäre unter

Olivenbäumen

auf einem ehemaligen

Landgut.

(Noch) nicht in jedem Reiseführer zu finden, ist

eine Bootstour mit einer „Lläut“ ein Ausflug für

die Sinne. Das mallorquinische Fischerboot mit

Platz für maximal sechs Personen stammt aus den

60er Jahren und liegt im Hafen von Porto Colom.

Dieser bietet viel zu entdecken und der Skipper

weiß manches zu erzählen. Am Leuchtturm vorbei

führt der Weg entlang der Küstenlinie – hinein in

eine Höhle und zu versteckten kleinen Buchten.

Hier findet sich Zeit für einen Badestopp – und anschließend

genießt man an Bord mallorquinische

Spezialitäten, mit frischen Produkten und leckeren

Weinen aus der Region.

Infos und Tickets

www.xlife-mallorca.com, Tel. 971 163 287

Mediterrane Küche anders erleben –

BIENVENIDO A LA TELEFON!A CON

SENT!DO COMÚN

Wir bringen Sie ins Netz… Deutschsprachige Beratung zur

Tarifwahl für Festnetz, Mobiltelefon und Internet, sowie Unterstützung

bei Anbieter- und Vertragswechsel & vieles mehr

Santanyí Mobile Shop

Catherine Gautschi

Mo. bis Fr. 10-14 und 17-20 Uhr • Sa. 10-14 Uhr • So. 11-14 Uhr

Calle Bisbe Verger 5 bajo • 07650 Santanyí

Tel. 971 65 31 42 • Móvil: 694 42 04 20

Bodega - Tapas - Café

Mo. bis Sa. 09 - 22 Uhr

Plaça Porta Murada, 2

Santanyí

Tel. 971 654 163

www.anoa-santanyi.com

Persönlich, mit viel Herz und noch mehr Leidenschaft

in der Küche: Saisonal, immer frisch und mit

vielen heimischen Kräutern abgeschmeckt er -

wartet Sie ein Streifzug durch die internationale

Küche mit überraschenden Menükreationen.

Für Spanier ein Stück Heimat, für Spanienfreunde

ein unvergesslicher Urlaubstag –

Genießen Sie eine erlesende Auswahl mallor -

quinischer und spanischer Weine in stimmungsvollem

Ambiente und entspannter Atmosphäre.

Monatliche wechselnde Weinkarte – besonderer

Service: Tapas „to go“.

Anoa Restaurant

Mo. Do. Fr. So. 18 - 23 Uhr

Mi. & Sa. 11 - 23 Uhr

(Markttage – Mittagsmenü)

C/. Aljub, 32 - Santanyí

Tel. 971 653 315

www.anoa-santanyi.com


AUSGABE 15 | AUGUST 2014

INSELZEITUNG

61

Lars Peikert und Tobi Wloch verantworten das „Why not“, in dem nicht nur die Taucher von Michael Peikert gut und gerne essen gehen. Und im Service

ist auch Bruno Barros Gomes immer mit einem Lächeln dabei – oder er mixt gerade einen seiner leckeren Cocktails für die Gäste. (v.l.n.r.)

içÅâÉêI=äÉáÅÜí=

ìåÇ=äÉÅâÉêÁ

Das “Why not” überzeugt als “Bistrorante”

p

ÅÜäáÅÜíÉë= jçÄáäá~ê= ìåÇ

ÇÉòÉåíÉ= aÉâçê~íáçåÁ

^äë= Éáå= _áëíêç= Ü~í= Ç~ë

łtÜó=åçíapple=~ã=MNK=gìåá=áå=`~ä~

pÉêÉå~=Éê∏ÑÑåÉíK=açÅÜ=Éáå=âìêJ

òÉê= _äáÅâ= áå= ÇáÉ= péÉáëÉâ~êíÉ

òÉáÖíW=a~ë=^åÖÉÄçí=áëí=ïÉáí=ÉåíJ

ÑÉêåí=îçã=âä~ëëáëÅÜÉå=fãÄáëëJ

píáäK=eáÉê=ïáêÇ=äçÅâÉêÉ=^íãçJ

ëéÜ®êÉ=âçãÄáåáÉêí=ãáí=ÑêáëÅÜÉê

hΩÅÜÉ= Ó= ÉÄÉå= Éáå=apple_áëíêçJ

ê~åíÉÒK

appletáê=ã~ÅÜÉå=âÉáå=cêáíÉìëÉåJ

bëëÉåÒI= ÄêáåÖí= Éë=qçÄá=täçÅÜ

~ìÑ=ÇÉå=mìåâíK=bê=Ü~í=~äë=hçÅÜ

ÇáÉ=sÉê~åíïçêíìåÖ=ΩÄÉê=^ìëJ

ï~Üä=ìåÇ=nì~äáí®í=ÇÉê=péÉáëÉå

Ó=ìåÇ=ÇáÉ=â∏ååÉå=ëáÅÜ=ëÉÜÉå

ä~ëëÉåK=

qÜ~á=`ìêêó=e®ÜåÅÜÉå=ÑáåÇÉí

ëáÅÜ= ÜáÉê= ÉÄÉåëç= ïáÉÇÉê= ïáÉ

Ñ~åÖÑêáëÅÜÉê= cáëÅÜ= ìåÇ= aêó

^ÖÉ= oç~ëíÄÉÉÑK= råÇ= ~ìÅÜ

ïÉåå=e~ãÄìêÖÉê=ìåÇ=appleoÉÉJ

éÉêÄ~ÜåäΩããÉäÒ=~å=âä~ëëáJ

ëÅÜÉ=c~ëíÑççÇJdÉêáÅÜíÉ=Éê=J

áååÉêå= Ó= ÇÉê= OSà®ÜêáÖÉ= ÖáÄí

áÜåÉå=Ç~ë=ÖÉïáëëÉ=bíï~ëK=j~å

ëÅÜãÉÅâí=ÇáÉ=iáÉÄÉ=òìã=aÉJ

í~áä= ìåÇ= Ç~ë= táëëÉå= ìã= ÇáÉ

îçå= ÇÉê= máâÉ= ~ìÑ= ÉêäÉêåíÉ

e~åÇïÉêâëâìåëíK=

cêáëÅÜÉ= hê®ì=íÉê= ìåÇ= ÑΩê= ÇÉå

d~ìãÉå=åÉìÉ=ïÉåå=åáÅÜí=ìåJ

ÖÉï∏ÜåäáÅÜÉ= dÉëÅÜã~ÅâëJ

âçãÄáå~íáçåÉå=ä~ëëÉå=ëç=~ìÅÜ

ÉáåÉ=`ìêêóïìêëí=òì=ÉáåÉã=bêJ

äÉÄåáë=ïÉêÇÉåK=a~ëë=Ç~ë=åáÅÜí

îçå=ìåÖÉÑ®Üê=âçããíI=òÉáÖí=Éáå

_äáÅâ= áå= ÇÉå= iÉÄÉåëä~ìÑ= îçå

täçÅÜK= dÉäÉêåí= áã= dçìê=J

ãÉíêÉëí~ìê~åí=ìåíÉê=ÇÉê=iÉáJ

íìåÖ=îçå=^î~åíÖ~êÇÉâçÅÜ=a~=J

îáÇ=háâáääìëI=Ü~í=Éê=~ìÅÜ=ëÅÜçå

ãáí= å~ãÜ~ÑíÉå= dê∏≈Éå= ïáÉ

qsJhçÅÜ=lä~Ñ=_~ìãÉáëíÉê=òìJ

ë~ããÉåÖÉ~êÄÉáíÉíK=^ìÑ=j~äJ

äçêÅ~=Ü~í=ÇÉê=êìÜáÖÉ=póãé~=J

íÜáâìë=ÄÉêÉáíë=ÇáÉ=d®ëíÉ=îçã

applepçä=v=sáÇ~Ò=ÑΩê=ëáÅÜ=ÄÉÖÉáëíÉêå

â∏ååÉåI=ÄÉîçê=Éë=áÜå=ÑΩê=ÉáåÉå

wïáëÅÜÉåëíçéé=~ìÑ=ÇáÉ=h~å~J

êÉå=îÉêëÅÜäìÖI=ïç=Éê=áå=ÉáåÉã

RJpíÉêåÉ= iìñìëJeçíÉä= áå= ÇÉê

hΩÅÜÉ= ò~ìÄÉêíÉK= a~åå= â~ã

ÇáÉ=wÉáí=ÑΩê=ÉáåÉå=tÉÅÜëÉäK=applefÅÜ

ïçääíÉ= ÉáÖÉåíäáÅÜ= Éáå= g~Üê

^ìëòÉáí=åÉÜãÉåI=ÇçÅÜ=Éë=â~ã

~åÇÉêëKapple=

råÄÉëÅÜïÉêí=

ÖÉåáÉ≈Éå

a~ê~å= åáÅÜí= ìåëÅÜìäÇáÖ= áëí

jáÅÜ~Éä=mÉáâÉêíK=bê=áëí=~äë=få=J

Ü~ÄÉê=ÇÉê=q~ìÅÜëÅÜìäÉ=jap

j~ääçêÅ~=ÓÇáêÉâí=åÉÄÉå=ÇÉã

apple_áëíêçÒ=~åë®ëëáÖK=sáÉäÉ=_ÉëáíJ

òÉêïÉÅÜëÉä=Ü~ííÉå=ÇÉå=d~ëíêçJ

åçãáÉÄÉíêáÉÄ=áå=ÇÉå=îÉêÖ~åJ

ÖÉåÉå=g~ÜêÉå=åáÅÜí=ìåÄÉÇáåÖí

òìê=bãéÑÉÜäìåÖ=ïÉêÇÉå=ä~ëJ

ëÉåK=^äë=åìå=ïáÉÇÉê=Éáå=åÉìÉê

m®ÅÜíÉê=ÖÉëìÅÜí=ïìêÇÉI=ëí~åÇ

ÑΩê=áÜå=ìåÇ=pçÜå=i~êë=ÇáÉ=båíJ

ëÅÜÉáÇìåÖ= ÑÉëíI= Ç~ë= içâ~ä

ëÉäÄëí= òì= ΩÄÉêåÉÜãÉåK= applefÅÜ

Ü~Ä= îçå= d~ëíêçåçãáÉ= âÉáåÉ

^ÜåìåÖÒI= ÖáÄí= mÉáâÉêí= ãáí

ÉáåÉã=i~ÅÜÉå=òìK=applefÅÜ=Ç~ÅÜíÉI

ïáê=ÄáÉíÉå=_~ÖìÉííÉë=ìåÇ=Éáå

ÄáëëÅÜÉå=ï~ë=eÉêòÜ~ÑíÉë=~åKÒ

aÉåå=ëÉáåÉ=q~ìÅÜÉê=Äê~ìÅÜÉå

å~ÅÜ=píìåÇÉå=áã=jÉÉê=Éíï~ë

lêÇÉåíäáÅÜÉë= ~ìÑ= ÇÉå= qÉääÉêK

a~ëë= ÇáÉë= ~ÄÉê= ÉÄÉå= ~ìÅÜ

Éíï~ë= ~åÇÉêë= ÖÉÜíI= ÄÉïÉáëí

täçÅÜK=råÖÉòïìåÖÉåÉ=^íãçJ

ëéÜ®êÉ= âçãÄáåáÉêí= ãáí= ÜÉê=J

îçêê~ÖÉåÇÉê=hΩÅÜÉ=ÄÉá=ÖìíÉã

mêÉáëJiÉáëíìåÖëîÉêÜ®äíåáë= Ó

åáÅÜí=åìê=ÇáÉ=q~ìÅÜÉê=ëáåÇ=ÄÉJ

ÖÉáëíÉêí= îçã= åÉìÉå= apple_áëíêçJ

ê~åíÉÒ= áå= ÇÉê= `~ä~= pÉêÉå~K

^ìÅÜ=îáÉäÉ=qçìêáëíÉå=ìåÇ=oÉ=J

ëáÇÉåíÉå= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= áå=J

òïáëÅÜÉå=áã=łtÜó=åçíapple=âìäá=J

å~êáëÅÜ=îÉêï∏ÜåÉåK

Why not

Avenida de s'Horta s/n

Cala Serena

why-not@mallorca.de

Tel. 971 643 715

Öffnungszeiten Di. bis So.:

12.30-22.00 Uhr

warme Küche

16.00-19.00 Uhr Kaffee und

hausgemachter Kuchen,

Mo. Ruhetag

p~åÇê~=hçåçéâ~

WHY NOT?

BAR BISTRO

Cala Serena

Locker, leicht und lecker

Mittwoch + Freitag

Frischer Fisch – direkt vom Meer

auf den Teller

Sonntags ab 19 Uhr

BBQ und Taucherstammtisch

für Grillgenießer und

Unterwasserfreunde

Jeden 2. Samstag

Fine Dining-Gourmetabend

(bitte tel. reservieren)

Öffnungszeiten

Dienstag bis Sonntag:

12.30-22.00 Uhr warme Küche

16.00-19.00 Uhr

Kaffee und hausgemachter Kuchen

Montag Ruhetag

Avenida de s'Horta s/n

Cala Serena

why-not@mallorca.de

Tel. 971 643 715

TERMINE IM AUGUST

3. August, Portocolom

VI Triatló Popular

www.elitechip.net

8. August, Es Llombards

Patronatsfest Santo Domingo

Mehrtägiges Programm mit Musik,

Ausstellungen und Festen

15. August, Cala d’Or

Patronatsfest Santa Maria del Mar

Feier mit Messe und Prozession

15. August, Portocolom

Social & Businessparty des

Auswanderer Clubs Mallorca

Infos: www.xlife-mallorca.com

16. August, Llucmajor

Hierbas-Fest

16. August, S’Alqueria Blanca

Patronatsfest Sant Roc

29. August, Ses Salines

Patronatsfest San Bartomeu

KURZNOTIZ

Design-Wettbewerb

Kreativität ist gefragt, wenn die

Vinyes Son Alegre SL in Zusammenarbeit

mit der Gemeinde Santanyí und

verschiedenen Kulturvereinen zum

Zeichnen aufruft…

Gestaltet werden sollen Etiketten

für Wein flaschen, der Gewinner kann

sich über bis zu 700 Euro freuen.

Die Teilnahmebedingungen sind

nachzulesen unter:

www.ajsantanyi.net


62 AUSGABE 15 | AUGUST 2014

INSELZEITUNG

CAN PICAFORT SANTA MARGALIDA SON SERRA DE MARINA

Vom 1. bis 15. August ist hier jeden Tag was los!

Diese Ortschaften feiern wie jedes Jahr eine Art “Geburtstag” um die Schutzheilige Margalida zu feiern! Am 15. August um 00.00 Uhr steigt ein außergewöhnliches Feuerwerk – ca. 40 Minuten

und mit musikalischer Unterstützung. Tausende von Besuchern strömen nach Can Picafort um dieses Ereignis zu geniessen. Alle Geschäfte, Lokale und Restaurants heissen im August

alle Besucher herzlich Willkommen... und der IZ-Aussendienstler Carlos Wolff schliesst sich dem natürlich an!

Mehr Infos zu den Veranstaltungen rund um das Fest-Programm in Can Picafort finden Sie im IZ-Life auf S. 37!

Carlos Wolff,

Aussendienstmitarbeiter der fwI=

òìëí®åÇáÖ=ÑΩê=ÇáÉ=oÉÖáçå=kçêÇLlëíK=

qÉäÉÑçåáëÅÜ=Éê=êÉáÅÜÉå=páÉ=

`~êäçë=tçäÑÑ=ìåíÉê=

VTN=URN=NMR=çÇÉê=SQS=QUV=URPK==


GESUCHT & GEFUNDEN

AUSGABE 15 | AUGUST 2014 63

WEITERHIN

FÜR SIE VOR ORT

IN DER REGION

NORD/OST

DIES & DAS

Mallorquinisches Keramikgeschirr 57

Teile mit Gebrauchsspuren, in Cala Millor.

Tel.: 681 179 965

Ihr Onlineshop für Tintenpatronen bestellen

bei: tintabalear punkt es Wir

führen alle gängigen Tintenpatronen

und Toner am Lager,überzeugen Sie

sich in unserem Shop Online. Tel.: 684

222795

Kühlbox mit Computersteuerung,

Kom pressor wie in Ihrem Kühlschrank

zu Hause nur hier viel kleiner, viele Anzeigen

für Kontrolle der Temperatur,

Temperatur bis gefrieren einstellbar,

Neupreis über 1000 Euro, nur 450

Euro, Cala Llombards. Tel.: 619 143240

Zisternen Reinigung

und Reparaturen.

Tel.: 971 287800

oder 616 640839

Umzugskartons, sehr stabil, verschiedene

Grössen, 1 x benutzt, guter Zustand,

Speditionsqualität, Stk. € 1,50,

bei Abnahme von min. 15 Stk. € 1,25

€. Tel.: 645 295615

Laptop-Tasche mit Reissverschluss und

div. Fächern, schwarz, Stoff, Schulterriemen

einstellbar, neu, sehr leichte

Ausführung, gepolstert, 15,- €. Tel.:

645 295615

2 gut erhaltene Poolliegen, Stoff blau.

Eine 60,- € zwei für 100,- €. Tel.: 971

645042

Wunderschöne handgemalte mallorquinische

Deckenlampe. Wie neu! Voll

funktionsfähig. 35,- €. Tel.: 971 645042

Ich biete gebrauchte Schuluniformen

für die Agora School für Kinder im alter

von 3 Jahren, 9 Jahren und 12 Jahren.

Tel.: 634 304123

Taschenuhr über 100 Jahre alt,

Schweizer Uhrwerk, vergoldet,

Schätz wert 4.000,- €. Tel.: 971 232 343

3 Gasflaschen, je 20,- €. Brotbackautomat

1 Kg neu für 50,- €, Infrarot-

Kochautomat neu für 50,- €. Hundehütte

gros 1 m x 1 m für 30,- €. Tel.:

693792754

EROTIK

Du hast unerfüllte sexuelle Träu me?

Junge Girls ab 18 warten auf Deinen

Anruf! 803 558 934 - Legen Sie nicht

auf, nach der spanischen Information

folgt eine deutsche Information.

Precio máximo de la llamada: 1,21 € desde

Red Fija, 1,57 € desde Red Móvil, IVA inclui -

do. Servicio exclusivo para mayores de 18

años prestado por Teleforte - Apdo. Correos

61010, CP. 28036, Madrid

Lust auf Entspannung am Telefon?

Reife, erfahrene Frauen le ben Ihre intimen

Wünsche mit Ihnen aus. 803

558778. Legen Sie nicht auf, nach der

spanischen Information folgt eine

deutsche Information.

Precio máximo de la llamada: 1,21 € desde

Red Fija, 1,57 € desde Red Móvil, IVA inclui -

do. Servicio exclusivo para mayores de 18

años prestado por Teleforte - Apdo. Correos

61010, CP. 28036, Madrid

Verbalerziehung am Telefon von

Lady Chantalle. Von zart bis hart! (Anfänger

willkommen) 803 552 262.

Legen Sie nicht auf, nach der spanischen

Information folgt eine deutsche

Information. Precio máximo de la llamada:

1,21 € desde Red Fija, 1,57 € desde Red

Móvil, IVA inclui do. Servicio exclusivo para

mayores de 18 años prestado por Teleforte -

Apdo. Correos 61010, CP. 28036, Madrid

Dom sucht Dev in Palma. Paare oder

einzelperson. Zuschrift mit Bild. Email:

peter.berger1@t-online.de

BEKANNTSCHAFTEN

Rainer Sturm/pixelio.de

Zeitschriften einfach clever lesen!

Wir bieten Ihnen topaktuelle Zeitschriften – Sie sparen 40%

• mieten oder kaufen

• auch für Sie privat zu Hause

• kostenloser Zustell- und Abholservice

• Preisvorteil bis zu 75%

Nette Leute gesucht die auch Lust

haben auf gemeinsame Unternehmungen

und div. Aktivitäten hier auf der

tollen Insel... Bin Neu-Residentin, w,

39, vielseitig interessiert und freue

mich auf Zuschriften. Email: malle@

public-files.de

HILFE, ich feiere bald meinen 60. Geburtstag

und such liebe Partymaus auf

meiner Yacht. Email: peter.berger1@tonline.de

Zärtliche Träume, kann ich auch als

Mann zärtliche Träume haben? Ich bin

60. 192, 100, wohlhabend, lebe auf

meiner Yacht bin aber gut erhalten, ich

träume von einer Frau, die auch zärtliche

Träume hat und das unkompliziert

ausleben möchte. Bist du bereit mit mr

gemeinsam kribbeln im Bauch zu spüren?

Du kannst auch gerne gebunden

sein, das ist für mich kein Problem. Ich

suche Dich zu verwöhnen. Du solltest

nicht zu jung sein und wissen was ich

meine. Ich freue mich auf Antwort

Email: peter.berger1@t-online.de

Zum Beispiel:

jede Woche frisch aus

der Druckerei im Paket

STERN · BUNTE · FOCUS ·

FRAU IM SPIEGEL · FREUNDIN oder FÜR SIE

(im Wechsel) · Monatshefte: Essen & Trinken, Flora,

PM und Vital im wöchentlichen Wechsel. Aktuelle Woche

inkl. Lieferung und Abholung 16,- (Ladenpreis 26,-)

Wöchentliche Lieferung

frei Haus! Keine Vertragsbindung

fordern Sie jetzt Ihre kostenlose

Leseprobe an (5 Zeitschriften)

Telefon: 971 67 28 08 · Mobil: 619 63 87 26

lesezirkel-mallorca@web.de · www.lesezirkel-mallorca.com

der der gleiche Ablauf ! Ist ja nicht so,

dass ich nicht genug Männer kennenlerne.

Aber entweder er will und ich

nicht, oder ich will und er nicht, oder

beide wollen etwas aber nicht das gleiche

(hast Du das auch schon erlebt?).

Ich, 23, 166, blondes Lockenköpfchen,

normale Figur, möchte mich

aber gerne wieder so richtig verknallen!

Viel lachen und gut küssen ist

wichtig und das Du zärtlich und ehrlich

bist. Also, wollen WIR es mal versuchen?

Dann melde Dich schnell.

Email: arjane@gmx.net

Suche für Privatyacht Partygirls. Gutes

Taschengeld. Email: peter. berger1@tonline.de

TIERE

Arjane sucht ihn - Es ist ja immer wie-

Tel. 971 84 61 64

Biete Schuluniformen für die BIC-

School für Kinder im Alter von 6 und

10 Jahren. Tel.: 634 304 123

Perserteppich (Gashgai), 150 x 120

cm, mit stilisierter Darstellung von

sechs Geparden, Nichtraucherhaushalt.

Tel.: 637 475710

Ölgemälde Norddeutsche Landschaft

mit Windmühle, signiert B.G., 47 x 57

cm, mit Rahmen 56 x 66 cm. Tel.: 637

475710

Mallorca-Corazon. Ich bin Residentin,

w, 39, 1.81 m gross, vielseitig interessiert,

lebensfroh und freue mich hier

mit Dir gemeinsam die schöne Insel zu

erkunden... Wenn auch Du Lust auf ein

Kennenlernen und bei "stimmender

Chemie" zum Aufbau einer Partnerschaft

ebenso interessiert bist, dann

freue ich mich auf eine Nachricht von

Dir... Melde Dich: corazon @ gmx-top

mail.de

Suche unternehmenslustige Sie. Er,

mit Yacht, sucht sie ohne Yacht für offene

Beziehnung. Palma. Email: peter.

berger1@t-online.de


64

GESUCHT & GEFUNDEN

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

Das Problem ist gleich tausendfach

quer durch die Bundesrepublik bekannt:

Fast täglich verenden Hunde,

weil Gift- oder Hundeköder in Leberwurst

verpackt irgendwo ausgelegt

haben. Ob Rattengift oder Rasierklingen,

den Kriminellen fällt bei ihren perversen

Spielchen immer etwas Neues

ein. Die wenigsten Hundemorde werden

wirklich ernsthaft verfolgt, geschweige

denn aufgeklärt. “Vorsicht

Hundemörder”, ein neues, umfangreiches,

erstklassiges eBook, gibt nun zusammengefasst

Hundehaltern nützliche

Tipps, wie sie sich wehren können und

im Ernstfall effektiv reagieren. Artikelart:

eBook Sprache: deutsch Seitenzahl:

114 plus zwei Seiten Anhänge zu erhalten

auf: http://www.e-bookstube.com/

Tel.: 616 386843

Hundeexperte José Arce besucht

seine Kunden zu Hause. Dort analysiert

er das Fehlverhaltendes Hundes oder

des Halters. Dann zeigt er, wie man

diese Probleme löst. Die Kunden erkennen

sofort die Änderung des Verhaltens

an ihrem Hund. Tel.: 971 520

603 - Email: john.palma@hotmail.es

FELIZ ANIMAL Sultan - charmanter

Pointer, eher von der ruhigen Sorte,

ganz besonders lieb und schmusig,

nicht mehr der Jüngste, will aber jeden

Wunsch erfüllen, um zu gefallen. Er ist

einsam und traurig, weil immer nur die

jungen Hunde adoptiert werden, und

er schon zulange im Tierheim warten

muss, doch auch ältere Hunde haben

grosse Sehnsucht nach einer liebevollen

Familie und einem friedlichen Zuhause.

Tel.: 676 366 814 (Mo.-Sa. 9-13h)

www.feliz- animal.com

FELIZ ANIMAL Für unsere zahlreichen

Hunde- und Katzen-Babys, die alle

ohne Mutter aufwachsen müssen,

bräuchten wir Milchpulver, Nassfutter

und Streu, aber auch für unsere schon

grösseren Tiere könnten wir jede

Menge Futterspenden gut gebrauchen

- bei unseren vielen Tieren geht nichts

verloren. Oder haben Sie zufällig Scalibor-Halsbänder

für Hunde, oder

Hunde- u. Katzenkäfige (Transportboxen),

Kratzbäume, auch kleine, die Sie

nicht mehr brauchen? Tel.: 676 366 814

(Mo.-Sa. 9-13h) www. feliz-animal.com

FELIZ ANIMAL Katzenbabys!

Plötz lich war unsere Mami weg und wir

wurden “entsorgt“. Nun wenden wir

uns an alle Katzenfreunde, die gerne

ein Kleinkätzchen haben möchten, für

immer, oder auch nur zu vorübergehender

Pflege, denn unsere Pflege-Mamis

sind total überlastet. Tel.: 690 937483

oder 676 366 814 (Mo.-Sa. 9-13h)

FELIZ ANIMAL Werden Sie aktiv für

den Tierschutz auf Mallorca! Mit 50€ im

Jahr sind Sie Mitglied bei uns und unterstützen

eine gute Sache! Auch eine

Futterspende ist immer willkommen.

Sie könnten aber auch eine Patenschaft

für ein bestimmtes Tier übernehmen,,

verbunden mit einem kleinen

Dauerauftrag, oder die Beteiligung an

unseren Tierarzt- und Futterkosten -

was immer Sie tun, wir und die Tiere

danken Ihnen von Herzen dafür. Tel.:

676 366 814 (Mo.-Sa. 9-13h) www.felizanimal.com

FELIZ ANIMAL Mein Name Budd ha sagt

doch schon einiges, eigentlich bin ich

ein friedlicher Kater, nur wenn mich ein

anderes Tier nervt, dann mache ich Krawall.

Obwohl ich FIV habe, bin ich vom

Aussehen und Verhalten genau wie alle

anderen Katzen und ich würde gerne

mit Ihnen ein neues Leben anfangen.

Ideal für mich wäre ein Dasein als Einzelkatze,

dann wäre sowieso alles kein

Thema. Tel.: 676 366814

FELIZ ANIMAL Viele Tiere können

nicht vermittelt werden aus verschiedenen

Gründen, jedoch gerade diese

Tiere brauchen unsere ganz besondere

Hilfe und liebevolle Fürsorge. Als erklärter

und bekennender Tierfreund möchten

Sie sicher gerade solchen Tieren

Gutes tun. Da wäre eine Patenschaft

die richtige Lösung. Mit einem kleinen

nomatlichen Beitrag Ihrer Wahl helfen

Sie, die laufenden Kosten für dieses

Tiere zu tragen. Tel.: 676 366814 (Mo.-

Sa. 9-13h) www.feliz-animal.com

FELIZ ANIMAL Wer sich noch nicht sicher

ist, ob er ein eigenes Tier haben

möchte, und welches, kann es auch

erstmal “ausprobieren“, indem er ein

Tier zeitweilig in Pfle ge nimmt. Erleben

Sie, wie schön die treue Gesellschaft

eines Hundes ist, oder wenn eine

schnurrende Katze Ihrem Haus Frieden

und Geborgenheit verleiht. Als Pflegestelle

sind Sie uns eine grosse Hilfe, und

Sie haben Sie vorübergehend alle Vorteile

und keinerlei Risiko, denn wir

holen das Tier in Kürze wieder ab.Tel.:

676 366814 (Mo.-Sa. 9-13h) www.felizanimal.com

OLYMPUS SP-550 UZ Bridgekamera

mit viel Zubehör: Ersatzakkus, Audio-

/Video-Kabel, Manual, Software-CD,

Speicherkarte, wetterfeste Kameratasche,

in OVP wegen Umstellung auf

Olympus-Spiegelreflexkamera zu verkaufen;

alles zusammen für 89,- €. Andratx.

Tel.: 661 360416

Neues Smartphone NOKIA LUMIA

620 aus Vertragsverlängerung von Vodafone

zu verkaufen. Lieferung in OVP

mit serienmässigem Zubehör u. Rechnung

(wegen Garantie); Preis 99,- €. anzusehen

und abzuholen in Andratx Tel.:

661 360416

Neuwertiger Monitor BENQ Modell

Senseye 222W in silber/schwarz, Bildschirmdiagonale

22 Zoll, Preis: 79,- €,

anzusehen und abzuholen in Andratx.

Tel.: 661360416

KINDER

Küchen & Möbel

zum

Einstiegspreis

Via Palma, 138

07500 Manacor

Tel. 971 84 61 64

Fax 971 82 33 52

info@nolte.es

Pfauen - 2 jährig, pro Paar 40,- €, weisse

Pfauen (Seltenheit) 2 Monate, Stk. 50,-

€.Tel.: 971 181229

KANARIENVÖGEL aus eigener Zucht

(m/w) umständehalber günstig abzugeben

- 17,- €/Stück. Tel.: 625 899 050

Maxi-Cosi, Autositz, sehr gut erhalten

Komplett, günstig. Tel.: 971 645042

TIERHEIM SOS-ANIMAL-CALVIA Sie

finden uns: Straße Palmanova-Calvia,

km 3 abbiegen und dann dem Verlauf

nach und Sie sind da. Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 10:00 bis 13:00,

nachmittags 16:00 bis 18:00 Uhr. Samstag,

Sonntag und an Feiertagen 10:00

bis 14:00 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren

Besuch. Tel.: 670 022 963

TIERHEIM SOS-ANIMAL-CALVIA Stetig

suchen wir Flugpaten, die ein vermitteltes

Tier mit nach Deutschland

nehmen. Rufen Sie uns an und teilen

uns Ihre Flugdaten mit, alles andere erledigen

wir. Tel.: 653 415 897 oder 622

645897

Kinderschlagzeug von Magnum 8-teilig

mit Drumsticks und Noten. Tel.: 634

630468

Gebrauchtes Kinderfahrrad mit 5-fach

Einhand-Schaltung, Farbe ro sa, einfach

zu fahren. Preis: 30,- €. Tel.: 634 630 468

GESUNDHEIT

TECHNIK

HABEN SIE FALTEN

im Gesicht oder Hals?

Sofortige Verbesserung,

bekannt durch RTL,

kostenlose Demostration

am „lebenden Objekt“

Tel.: 625 899 050

Verkaufe CANON 5D, Profi-Spiegelreflex,

(nur Gehäuse) inkl. Kabel-Fernauslöser

plus 2 CompactFlash-Speicherkarten.

Preis: 450,- €. Tel.: 628 621673

Ich biete Ihnen medizinische Fusspflege

und mehr direkt in der Inselmitte.

Für mehr Informationen rufen Sie

mich doch einfach an. Ihre Marion Kaiser-Schmidt.

Tel.: 691 599745

NOKIA LUMIA 520, neu, in Originalverpack.,

nur 85,- €. Tel.: 635 300 796

Suche günstiges, voll funktionsfähiges

Bandmassagegerät, Tel. 636 164875

Router Vodafone ADSL (spanisch), Originalhersteller

HUAWEI, in Original-

Verpackung mit Installations-CD und

Bedienungsanleitung, Anschlusskabel

vollständig für 19,- €. Tel.: 645 295615

SUCHE & GEBOTE

iPhone5/s „Nikki Beach Mallorca“ Skin

von Neonneid.com in hellblau oder

weiss, passend für iPhone 5 (Vor- Rückund

alle Seitenteile), NEU, ungeöffnet

19,- €. Tel.: 645 295 615


GESUCHT & GEFUNDEN

AUSGABE 15 | AUGUST 2014 65

Zuverlässiger und pünktlich er Gärtner

sucht im Umkreis von 10 km Arbeit.

Wohne in Cala Ratjada. Bitte melden

unter folgender. Tel.: 606 834918

Koch/Köchin. Aufgrund von Krankheit

suche ich für mein Restaurant qualifizierte

stresserprobte Kreative Koch/Köchin.

Tel.: 677 165715

Seit 20 Jahren bin ich als

autónomo auf der

ganzen Insel unterwegs.

Mein Hauptarbeitsfeld waren

der Verkauf und die Montage

von Klimageräten. Im Winter

befasse ich mich mit Zisternen,

Pools und Kaminkehrung sowie

der Pflege, Wartung und

Renovierung rund ums Haus.

Da ich mich verändern möchte,

suche ich eine Feststellung.

Tel.: 971 287800 oder

616 640839

Zuverlässiger und pünktlich er Gärtner

sucht im Umkreis von 10 km Arbeit.

Wohne in Cala Ratjada. Bitte melden

unter folgender. Tel.: 606 834918

Wir suchen Dich zur

Verstärkung unseres

Teams. Erfahrungen in

der Gastronomie sind

von Vorteil so wie

Sprachen,

Spanisch-Deutsch,

Spanisch-Englisch

oder dreisprachig.

Es erwarten Dich tolles

Ambiente, nette Gäste

und ein sicherer

Arbeitsplatz.

Bewerbungen bitte an

restaurantesnookercafe

@gmail.com

Koch/Köchin. Aufgrund von Krankheit

suche ich für mein Restaurant qualifizierte

stresserprobte Kreative Koch/Köchin.

Tel.: 677 165715

Servicekräfte - Suche für ein Restaurant

in Cala Dor Servicekräfte. Tel.: 677

165715

Suche Allrounder für Nachbesserungen

auf Baustelle in Santa Ponsa. Tel.: 634

304123

Suche Dachdecker mit dt. Ausbildung

für Arbeiten an Baustelle in Santa

Ponsa. Tel.: 634 304123

Suche Autónomo Installateur für Baustelle

in Santa Ponsa. Tel.: 634 304123

DIENSTLEISTUNG

Haus und Finca Betreuung. Sehr zuverlässige

deutsche Frau, 47 Jahre, betreut

verantwortungsvoll Ihr Anwesen während

Ihrer An- und Abwesenheit im

Großraum Llucmajor. Sie suchen jemanden,

der sich vertrauensvoll um Ihr Haus

oder Ihre Finca, um Ihren Garten und

Ihren Pool kümmert? Tel.: 634 784316

KARTENLEGEN -

DER BLICK

IN IHRE ZUKUNFT

Ihre Fragen in Liebe,

Partnerschaft, Beruf

und Finanzen, sehr hoher

Trefferquote!

Info Tel.: 625 899 050

Zisternen Reinigung

und Reparaturen.

Tel.: 971 287800

oder 616 640839

Softwareentwickler nimmt noch kleine

bis mittlere Projekte im Bereich der

Desktop/Datenbankentwicklung an.

Schwer punkt Delphi, C#, VB.NET, SQL.

Auch mobile-Entwicklung möglich. Angebot

auf Festpreis und Stundenbasis

möglich. Tel: +49 176 200 49 363 -

Email: jonas59075@t-online.de

Kaminkehrung,

Schornsteinreinigung.

Tel.: 971 287800

oder 616 640839

Ab 9,90 Euro versenden Sie mit

uns Ihre Pakete von Mallorca

nach Deutschland u. weltweit!

Abholung direkt bei Ihnen oder

Abgabe in einer unserer

inselweiten Annahmestellen.

www.pakete-guenstig.de

Tel. 694 86 17 15

Tel. 971 84 61 64

Übergepäck, Koffer und alle Ihre

Einkäufe versenden Sie schnell,

zuverlässig und günstig mit uns.

Wir senden Ihnen auch „im Hotel

vergessenes“ nach Deutschland

und packen es für Sie sicher ein.

www.pakete-guenstig.de

Tel. 694 86 17 15

KFZ

12V Autobatterie 90 (!) Ah, z.B. für

grosse Dieselfahrzeuge, 8 Monate alt,

59,- €. Tel.: 645 295 615

BMW 320 Diesel Kombi, E46, Automatic

mit Motorschaden/ Motor roto!

Jahrgang 05/2001, 136cv/PS,

165.000km, anthrazitmetallic, Stoff

schwarz, Alu, Dachreling, Anhängerkupplg.

abnehmbar, Xenon, Regensensor,

Multifunktionslenkrad-Leder, u.v.m.

Matricula alemania; deutsches Kennzeichen.

Standort Palma de Mallorca. €

2.200,- €. Tel.: 645 295615, aleman, ingles,

poco español!

Opel Astra Caravan, Bj. 97, TÜV

07/2015, 148000 KM, neue Reifen,

deutsches Kennzeichen, VB: 499,- €.

Tel.: 625 899 050

Für Liebhaber! VW Käfer Cabrio

Speedster schwarz, sehr guter Zustand,

originalteile, vieles neu, Motor ca. 25

tkm, deutsches Kennzeichen, Preis VB.

Tel.: 676 032928

MOTORRAD

MOTORRAD

Motor Roller Scooter in sehr gutem Zustand,

ITV bis 2016. Neue Batterie! Ich

spreche Deutsch, Englisch und ein bisschen

Spanisch. Ich verkaufe nur, weil ich

die Insel verlasse. Tel.: 695 664210. Sie

können diese Scooter mit Führerschein

"b" ohne probleme fahren!

NAUTIK

NAUTIK

Sunseeker 39 feet, 460hp, max. 8 Personen,

inklusive Mittagessen & Getränke,

600,- €/Tag. Tel.: 650 720569

Aufblasbarer 2er Kajak neuwertig,

200,- €. in praktischer Tragetasche 426

x 80 x 30 cm Gewicht 21kg.Tel.: 671

263192 (13:00 bis 18:00 Uhr)

Jetski Motor 2 Zyl. 2Takter 750 ccm, ca.

90 PS 3 Sitzer, Automatische Öleinspritzung

Laufbuchsen, Kurbelwelle, Zylinder,Kolbenringe,

Lager 2012 er neu -

ert,ca.30 Stunden gelaufen. Kardanwelle,

Dämpfer, Pumpengehäuse, Impeller

nicht Original, sondern Racing-

Impeller- beste Schub- u. Höchst geschwindigkeit,

2012 erneuert. Vergaser

alle Membranen und bewegliche Teile

2013 erneuert. Racing Einlaßgitter.

Rückwärtsgang. Elektrische Neigungswinkeleinstellung

mit Anzeige. Drehzahlmesser.

Jetloader (Anhänger) Lager

erneuert 2011 danach kein Wasserkontakt

Eingelagert über Winter professionell

mit Konservierung und Abdeckung

in Garage. Gepäckraum vorne groß

und hinten klein. 3 Sitzer Jetloader und

Strandloader (Transsporter für im Sand)

mit dabei. Tel.: 619 143240

RENT A YACHT

sunseeker 39 feet, 460hp,

max. 8 Personen,

inklusive Mittagessen &

Getränke, 600€/Tag,

Tel. 650 72 05 69

Verkaufe Segelboot Jeanneau Sun

Odyssey 28.1 von 1997 mit Motor Yanmar

18 hp, 8.70 x 2.90 x 1.50, in sehr

gutem Zustand, mit Vollausstattung,

Beiboot mit Motor, Bimini, Landstrom

usw. komplette Ausstattung für

26.000,- €. Tel.: 635 300796 oder per

Email: milema73@hotmail.com

MOTORYACHT MIT FLYBRIDGE Azimut

46, "Ilonka", ital. Design, Baujahr

1998, 2 Kabinen-Version mit großem

Salon und zusätzlich kleie Achterkajüte,

2x Caterpillar-Diesel je 325 KW

(440 PS) 650 Betriebsstd. Refit 2010,

weißes Leder, Teakdeck im Cockpit

und auf dem Badesteg, optisch (wie

neu) und technisch hervorragender Zustand,

Bimini-Top, Bug- und Heckschraube,

3. Steuerstand, 2 x Navigationsplotter,

Generator, Waschmaschine,

Trockner, Geschirrspüler, überkomplett,

urlaubsklar, Liegeplatz Arenal (kann

übernommen werden) nur 199.500,- €.

Tel.: 0049 171 3124714

UMS HAUS HERUM

Bauarbeiten,

Renovierungen,

An- Umnauten

komplett neu und alt.

Tel.: 971 50 95 45

oder 685 24 08 30

Mail: bau-tec-sl@hotmail.com

Solarbatterien mit guter Ladekapazität

(bis vor Kurzem noch installiert) wegen

Kapazitätsvergrößerung zu verk. Email:

Claus.Mallorca@gmail.com

Biete kleinere Mengen Fließenreste.

Tel.: 634 304 123

Weidmann Bodenschleifmaschine für

Parkett, Marmorpolierung etc. mit Zubehör,

Bürste, Schleifpad u. Reinigungsfilze.

Wenig gebraucht. NP:

1.400,- €.- FP: 600,- €. Tel.: 677 4303 32

Kaminkehrung,

Tel.: 971 287800

der 616 640839

IM HAUS

Bauarbeiten,

Renovierungen,

An- Umnauten

komplett neu und alt.

Tel.: 971 50 95 45

oder 685 24 08 30

Mail: bau-tec-sl@hotmail.com

2 Glasvitrinen, neuwertig 180 x 50 x 35,

165 x 40 x 35, je 40,- €. abzuholen Tel.:

971 692733 (13:00 -20:00 Uhr)

Klimagerät von Rowenta mit Abluftschlauch,Ablufttrichter

und Gebrauchsanweisung.

Kann auch als Umluft benutzt

werden. Farbe grau. 850 Watt.

Kann auch als Entfeuchter benutzt werden.B

49, H 69, T 39 cm.Tel.: 619

143240

Beistellboard Maße über alles, H 65

cm, B 108 cm, T 40 cm, Material aus

vollem Holz, sehr schwer, Farbe Mahagoni.

Die Zwei Schubfächer befinden

sich auf Rollen. 175,- €. Tel.: 619 143240

Verschiedene Stühle, direkt ab Lager,

direktimport. Verschiedene Modelle,

Metall und Abaca (Manilahanf), geflochten,

sehr robust, für den natürlich

mediterranen Touch in Ihrer Einrichtung

Tel.: 971 719 201

Deutsche Bioinnensilikat-Farbe weiß

12,5 l Eimer zu verkaufgen. Tel.: 0034

634 304123

GESUCHT

& GEFUNDEN

UNTER:

DIE-INSELZEITUNG.COM


66

GESUCHT & GEFUNDEN

AUSGABE 15 | AUGUST 2014

IMMOBILIEN

VERKAUF

Privatverkauf Sa Rapita

Sa Vinyola. Haus mit Grünblick,

Grundstück ca. 500 qm,

Dachterrasse ca. 34 qm,

VA-Wendeltreppe, Wfl. Paterre

+ 1. Etage ca. 80 qm, priv. Pool

4 x 8 (Steintreppe), Autostellplatz,

Porche 4,8 m x 5,9

massiv Eiche.

Klimaanlage Mitsubishi

im gesamten Obergeschoss.

Energieausweis: E.

Kaufpreis, VB: 328.000,- €.

Tel.: 664 6225078

Finca zu kaufen gesucht Sol ven tes

Ehepaar (privat) sucht kurzfristig geräumige

Finca in Meernähe zu kaufen.

Gerne auch renovierungsbedürftig.

Wünschenswert: Pool mind.

3 Schlafzimmer. Eingewachsener

Garten. Tel. 0049 6032 32847 oder

0049 160 94601720. Email: b.bert

schat@bertschat-hundertmark.de

Finca in Campos 7203 m2 eingezäunt

Haus, Bj. 2000 durch Mietnomaden

geschädigt, Reparaturen erforderlich

statt 375 TSD. nur

275TSD. Haus 150 m2, 75 m2 Ausbaureserve,

Solarstrom, eig. Brunnen.

Tel.: 971 181229

Verkaufe Holzhaus 12 qm groß,

doppeltür, 1 Fenster selbstabbau

1700,- €. Aufbau, Lieferung, Dacheindeckung

neu mit Papp- schindeln

2.500,- €. Tel.: 0049 176 661

42401 oder 679 122897

Son Ferrer, Haus am Wald/Golfplatz,

100 qm ausbaubar Grundstück,

Wohn-/Esszimmer mit Kamin,

Klimaanlage, Einbauküche, 2 Schlafzimmer,

Bad, Dachterrasse, fr. Keller

ausbaubar, Terrassen, von oprivat

jetzt nur 220.000,- €. Tel.: 693 792

754

Tel. 971 84 61 64

GEWERBE

Gastronomie Verkauf Mallorca

Mallorca-Südwestküste,

aus Altersgründen verkaufen wir

unser Bistro-Steakhause. Seit 16

Jahren in Familienbesitz. Das Bistro

kann mit 2 Personen geführt werden.

Gesamt 35 Sitzplätze, Komplet

eingerichtet, Vollküche, Wintergarten

(Terrasse). Alle spanischen

Lizenzen vorhanden.

Übernahme kosten 48.500,- €,

monatliche Miete 600,- €,

Tel.: 0034 971 6728 08

mschley08@yahoo.de

Geschäftsübernahme eines

Beauty-Salon in Top-Lage in der

Fussgängerzone

von Cala Millor.

Hotels und zahlreiche

Touristenattraktionen im direkten

Umfeld.

Aus gesundheitlichen

Gründen abzugeben,

beste Referenzen.

Seit mehr als 10 Jahren am Ort,

grosser Kundenstamm.

- Nagelstudio

- Gel-Nägel

- Maniküre

- Pediküre

- medizinische Fusspflege

- Friseursalon

- Massage

- Henna Tattoo

- u.v.m.

Komplett eingerichtet,

langfristiger Mietvertrag, Miete

bereits bezahlt

bis 05.2015.

Ganzjährig geöffnet,

2 qualifizierte Mitarbeiterinen

können übernommen werden.

Einmalige Gelegenheit auch für

Existenzgründer,

Preis von 42.000.,- €.

für die komplette

Einrichtung / Traspaso

info@mallorca-services.de

Tel.: +34 689 900.951

MIETE

Finca zur Langzeitmiete gesucht. Gesucht

wird für ab Oktober eine kleine

Finca, kleines Haus o. Wohnung mit

Terrasse u. kl. Garten zur Langzeitmiete.

2 SZ u. Wohnzimmer möglichst

mit Kaminofen wären schön. Wasser,

Strom, Telefon ein Muß. Bitte alles anbieten.

Tel: 0049-170-8072540 oder

per Email: Zauberquelle@gmx.de

SENDEN SIE UNS

IHRE

KLEINANZEIGE

GANZ EINFACH PER

SMS*

AN:

634 33 12 13

*EINSENDUNG NUR ALS TEXTNACHRICHT

Finca mit zwei separaten Wohneinheiten

zur Langzeitmiete gesucht. Wir

sind zwei beruflich selbständige und finanziell

unabhängige Frauen, die ihren

Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlagern

möchten. Aus diesem Grund

sind wir auf der Suche nach einer Finca

mit zwei getrennten Wohneinheiten:

Jeweils ein Wohnzimmer - möglichst

mit Kamin, einer Küche mit Sitzmöglichkeit

und 2 Schlafzimmern mit Bad.

Eventuell mit einem kleinen Gästehaus.

Wir lieben beide die Natur und

wünschen uns einen Garten, möglichst

mit einem Pool. Freundliche Angebote

mit bezahlbaren Preisvorstellungen

bitte unter: Mail: Zauberquelle@

gmx.de oder Tel.: 0049 170 8072540

Felanitx - Landhaus, gerade renoviert,

65 mq, möbliert, Wohn-/Esszimmer

mit Kamin, 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer

(eins davon in Suite) 30 qm überdachte

Terrasse und rundum mit Glastüren

(inteligentes Glas) zu verschliessen

und mit innere Sonnenschutzrollos,

Stromgenarator, Solarrellen, 12 V

u. 220V. Möglichkeit Heizung nach Absprache

zu Installieren. 6000 mq Pinienwald.

Preis 6.600,- €./Jahr als Vorauszahlung.

Tel.: 606 177726

Überwintern auf Mallorca Wohnung

mit 2 Schlafzimmer, komplett ausgestattet

mit Heizung und Waschmaschine

von November 2014 bis April

2015 zu vermieten. mtl. 600,- €. + 50,-

€. Strom Tel.: 0034 630 036149 oer

per Email: egger.erwin@yahoo.de

TOP möblierte gemütliche Altstadt

Wohnung im Herzen von Palma, ohne

Markler! Nachmieter gesucht - DIE

GELEGENHEIT ab 01.08.2014 Die gemütliche

Altstadt Wohnung liegt mitten

im Herzen von Palma in der Nähe

des Placa Major. 65 qm, 1 Wohnzimmer,

1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 2

x Klimaanlage und TV HD Fernseher -

Langzeitvermietung - Vorteile der

Wohnung: - ideal für ein Pärchen oder

für eine Person - sehr ruhig gelegen -

Einkaus Center 2 minuten Fussweg -

komplett TOP möbliert - 2 x Klimaanlage

- TV HD Fernseher - Waschmaschine

- Geschirrspüler - Kleiderschrank

- Backoffen mit Bosch Ceran Kochfeld

Tel. 971 84 61 64

- nicht weit zum Strand ca. 5 Minuten

mit dem Fahrrad - viele nette kleine

Restaurants direkt in der Nähe - Parkmöglichkeiten

vor der Haus Tür. Tel.:

664 508 757

Schöne Ferienwohnung

ERSTE Linie

in Colonia Sant Jordi.

www.colonia-sant-jordi.net

Gute Laune-Lampen verbreiten Stimmung – von Margit Panizza

Werkstatt ist in 07250 Vilafranca

margit.panizza@gmx.at / www.facebook.com/mallorcamargit

Erhältlich auch in der Casa Creativa in Llucmajor


ADVERTORIAL

Ref. 8953

Wunderschöne komplett renovierte Villa mit Blick auf den Galatzo in Es Capdella.

3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Grundstücksfläche 365 m², Wohnfläche 140 m².

580.000 Euro

Ref. 8970

Wunderschöne Villa in ruhiger Wohnanlage in Nova Santa Ponsa.

3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Grundstücksfläche 500 m², Wohnfläche 170 m².

635.000 Euro

Ref. 9069

Wunderschöne Finca mit großem Grundstück in Santa Ponsa.

3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Grundstücksfläche 1400 m², Wohnfläche 185 m².

950.000 Euro

Ref. 10264

Gemütliche Villa mit Privatpool in Costa de la Calma.

3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Wohnfläche 150 m².

550.000 Euro

Ref. 10323

Villa mit Charakter in einer ruhigen Gegendin der Nähe vom Hafen in Santa Ponsa.

4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Grundstücksfläche 1140 m², Wohnfläche 180 m².

550.000 Euro

Ref. 10466

Charmantes Haus mit Pool in Costa de la Calma.

2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Wohnfläche 150 m², sowie ein Gästeappartement.

650.000 Euro

YOUR PARTNERS IN MAKING YOUR DREAMS COME TRUE

SANTA PONSA | Avda. Rey Jaume I | 100, local 2 & Gran Via Puig Es Castellet | bloq. 3 | Local 3

T. 971 695 912 | M. 639 046 079 | M. 663 946 871 | info@sgi-mallorca.com | www.sgi-mallorca.com


68 AUSGABE 15 | AUGUST 2014

RÄTSEL

VIEL

GLÜCK!

GEWINNEN SIE 1 TAG HARLEY FAHREN von der Firma MALLORCA BIKES

Mehr Infos zum Gewinnspiel auf S. 69


AUSGABE 15 | AUGUST 2014

RÄTSEL 69

Mallorca Bikes“ sponsert

1 Tag Harley fahren!

Industriegebiet Son Oms, Palma

Tel. 666 617 327

www.mallorcabikes.es

Wir wünschen wieder viel Glück!

SUDOKU

SO GEHTS: Senden Sie uns das richtige Lösungswort des Kreuzworträtsels

von S. 60 dieser IZ-Ausgabe an: gewinnspiel@die-inselzeitung.com

o. per Post: Die Inselzeitung—C/. Marina 104 , 1° - local 7 | 07620 Llucmajor

Einsendeschluss ist der 20.08.,

der Gewinner werden hier bekannt gegeben.

Gewinner für 1 Tag

Porsche fahren,

gesponsert von

“rent356.com”

der Ausgabe 14 Juli:

Robert Oetzmann, Andratx

Richtiges Lösungswort 14:

Sant Joan

VectorArtBox.com

WIDDER

21.03.-20.04.

STIER

21.04.-21.05.

ZWILLING

22.05.-21.06.

KREBS

22.06.-22.07.

LÖWE

23.07.-23.08.

JUNGFRAU

24.08.-23.09.

Misstrauen und Eifersucht,

das sind

die beiden Feinde

einer guten und harmonischen Beziehung.

Der Widder muss im August

vorsichtig sein. Statt unnötiges Misstrauen

gegenüber dem Partner zuzu -

lassen, sollte mehr Zeit für klärende

Ge spräche sein. Und ein kleiner Flirt ist

kein Grund gleich mit Eifersucht zu reagieren.

Und wenn es dem Widder an

Zuneigung mangelt, kann ich ihm nur

raten, dass ihm ein bisschen mehr

Feingefühl und Verständnis für die ihm

Nahestehenden gut tun würde! Für

den Widder kommt es darauf an, sich

verstärkt um Harmonie zu bemühen.

Dazu gehört auch, Stress durch körperliche

Aktivität abzubauen.

Am Arbeitsplatz ist

im August Zurückhaltung

geboten.

Die Beteiligung an Klatsch und Tratsch

ist auf jeden Fall zu vermeiden! Nur

die Konzentration auf die eigenen

Auf gaben hilft dabei, unnötigen Ärger

zu vermeiden!

Ein bisschen mehr Rückzug ins Private

tut dem Stier im August sehr gut. Es

ist auch Zeit für eine Bestandsaufnahme

und Neuorientierung. Stress

und Unzufriedenheit beeinträchtigen

die Gesundheit. Kopf- und Rückenschmerzen

sowie hartnäckige Erkältungskrankheiten

können die Sym p tome

sein, mit denen das Innerste deutlich

macht, dass sich nach außen hin etwas

ändern muss!

Im August gewinnen

Familie und

Freundeskreis eine

besondere Bedeutung für die Zwillinge.

Dort finden sie den notwendigen

Ausgleich zum Berufsleben und

eine Kraftquelle, die gerade im August

nötig wird – dem Monat, in dem sonst

nicht alles so leicht von der Hand geht

wie gewohnt. Besonders wichtig werden

mehr Gemeinschaftsaktivitäten.

Dazu können auch ein paar Tage Urlaub

am Strand oder in den Bergen

gehören. Hauptsache ist, dass man

dem Alltagstrott entflieht! Am Arbeitsplatz

muss es in diesem Monat reichen,

wenn Sie sich auf das Not wendigste beschränken.

Dazu gehört aber natürlich

auch, Aufgaben zu delegiert!

Sie sind nicht gerade

zufrieden,

wenn Sie an Ihre

Einkommenssituation denken. Da wird

sich auch so schnell nichts ändern. Aber

es ist an der Zeit, Ihr langfristiges Weiterkommen

zu planen. Bis dahin gilt es

aber, den Gürtel enger zu schnallen!

Dass es im Moment nicht so gut läuft

wie gewohnt, liegt auch daran, dass Sie

in den vergangenen Monaten über Ihre

Verhältnisse gelebt haben. Wenn man

die Signale des eigenen Körpers überhört,

dann wird sich das über kurz oder

lang rächen. Und genau diese Erfahrung

müssen Sie jetzt machen! Ziehen

Sie die Notbremse, bevor es zu spät ist.

Achtung beim flirten in einer festen Beziehung,

das gefällt dem Partner nicht.

Wenn es im August

öfters zu Unstimmigkeiten

in Liebe

und Beziehung kommt, dann sind es in

erster Linie die kleinen Dinge, die unnötig

aufgebauscht werden. Die meis -

ten Angelegenheiten lassen sich durch

ein Gespräch klären. Mit ein bisschen

mehr Rücksichtnahme und Einfühlungsvermögen

fin den Sie schnell wieder

zu Harmonie und Glück.

Die Löwen sollten sich im August auf

die Erledigung Ihrer Aufgaben konzentrieren.

Man wird versuchen, Ihnen Arbeiten

unterzuschieben, die zu einer

außergewöhnlichen Belastung Ihrerseits

führen und dazu, dass das eigentlich

Aufgabengebiet vernachlässigt

würde.

Es kommen Veränderungen

auf Sie

zu, denen Sie am

Anfang erst mit einer großen Portion

Misstrauen gegenüberstehen. Dabei

sind die Sorgen im Wesentlichen unbegründet.

Denn die Umstellungen,

die von Ihnen verlangt werden, erweisen

sich in der Zukunft als echter Vorteil

für Sie. Im Kollegenkreis wird das

übrigens recht früh erkannt, und das

kann zu Eifersüchteleien führen, von

denen Sie sich nicht vom richtigen

Weg abbringen lassen dürfen.

Sie brauchen dringend Erholung. Die

Signale Ihres Körpers werden immer

deutlicher. Da helfen auch keine Wundermittel,

die ein größeres Leistungsvermögen

vorgaukeln.

WAAGE

24.09.-23.10.

SKORPION

24.10.-22.11.

SCHÜTZE

23.11.-21.12.

STEINBOCK

22.12.-20.01.

WASSERMANN

21.01.-19.02.

FISCHE

20.02.-20.03.

Die Waage hat

Ihren Fokus auf die

Erledigung der eigenen

Angelegenheiten zu richten.

Nur so kommt sie gut durch den August.

Und die Kollegen sollten in der

Lage sein, die eigenen Angelegenheiten

selbst zu lösen. Die Gefahr, dass

sich die Waage instrumentalisieren

lässt und dann zwischen mehreren

Stühlen sitzt, ist einfach zu groß.

In diesem Monat sollte die Waage

endlich etwas mehr für die eigene Gesundheit

tun. Dazu gehört auch der

obligatorische Gesundheitscheck.

In der Liebe sollten Sie diesen Monat

schon im vornherein Ungereimtheiten

und Unklarheiten aus dem Weg zu

schaffen.

Skorpione stehen

im August unter

besonders positivem

Einfluss der Sterne. Vor allen Dingen

was zwischenmenschliche Be -

ziehung angeht. Es wird Ihnen nicht

schwer fallen, die Aufmerksamkeit des

anderen Geschlechts zu erlangen. Außerdem

verfügen die Skorpione nicht

nur über eine starke erotische Ausstrahlung,

sondern wirken auch ausgesprochen

vertrauenerweckend. Dies

alles ist nicht nur hilfreich beim Knüpfen

neuer Kontakte. Auch in einer bestehenden

Beziehung ist der Skorpion

immer für eine positive Überraschung

gut!

Lebensqualität sollten die Skorpione

schon für sich in Anspruch nehmen!

Es läuft nicht alles

so, wie es sich der

Schütze wünscht.

Da wäre ein etwas gründlicherer Blick

auf die Lohnabrechnung und die Kontoauszüge

notwendig gewesen. Aber

so muss er jetzt feststellen, dass die

Einnahmen den gestiegenen Ansprüchen

nicht standhalten. Den Arbeitgeber

um eine Lohnerhöhung anzugehen

macht zurzeit keinen Sinn. Es geht einfach

nur um einen ausgeglichenen Privathaushalt.

Wichtig ist auch, dass die

Spendierhosen im Schrank bleiben!

Auch wenn es um die eigenen Kinder

geht.

Zurzeit zehren die Schützen von einer

immensen Willenskraft, die über die

Leistungsgrenzen hinweg gehen hilft.

Der Steinbock stößt

zurzeit in der Partnerschaft

nicht im -

mer auf Verständnis. Das bedeutet

aber nicht, dass er sich jetzt von seinen

Träumen verabschieden sollte. Es ist

einfach im Moment nicht die richtige

Zeit, um sich durchzusetzen. Es kommt

schon bald der richtige Zeitpunkt, um

den Partner zu überzeugen und auf die

eigene Seite zu ziehen!

Sie haben es sich nicht richtig getraut

in den letzten Monaten, aber jetzt sollten

Sie wirklich den Mut fassen und

nach einer Lohnerhöhung fragen. Sie

werden zwar nicht alle Ihre Wünsche

durchsetzen, aber man kommt Ihnen

deutlich entgegen. An einer Gerüchteküche

sollten Sie sich nicht beteiligen.

Das private Glück

rückt für den Wassermann

wieder verstärkt

in den Mittelpunkt. Denn so findet

er zur Quelle seiner spirituellen Kraft. Von

gelegentlichen Disharmonien lässt er

sich dabei nicht beeinträchtigen. Stattdessen

findet er zurück zur partnerschaftlichen

Zweisamkeit und lässt die

Blume der Liebe neu erblühen. Jetzt

stellt sich heraus, was miteinander dauerhaft

verbindet!

Es ist wichtig, im Beruf etwas Abstand zu

gewinnen. Unter Umständen eröffnen

sich neue Ziele. Dafür muss allerdings ein

Risiko in Kauf genommen werden. Die

routinemäßig anfallenden Aufgaben

sollten aber trotzdem konzentriert und

fehlerfrei erledigt werden.

Innerlich sind die Fische

in diesem Mo -

nat sehr unsicher.

Das ist genau der Grund, weshalb sie

im Moment schlecht mit Kritik umgehen

können. Es hat sich eine regelrechte

Angst vor Veränderungen entwickelt.

Deshalb entsteht nach außen

hin der Eindruck eines dickköpfigen

und unbelehrbaren Menschen. Auch

wenn es schwer fällt, lassen Sie Kritik

und Vorschläge an sich heran. Man

meint es wirklich gut mit Ihnen!

Wenn man Ihnen Hilfe anbietet, dann

sollten Sie sie dankbar annehmen. Es

ist ja wirklich so, dass nicht alles so rund

läuft wie gewohnt. Das liegt auch

daran, dass Sie recht ausgepowert sind

und dringend eine Auszeit brauchen.

Neugierig was die Zukunft bringt?! Unser erfahrenes Beraterteam hat die Antworten auf Ihre Fragen – 24h täglich. Sie erreichen uns telefonisch aus Spanien unter: 806 552 469

Precio máximo de la llamada: 1,21€ desde Red Fija, 1,57€ desde Red Móvil, IVA incluido. Servicio exclusivo para mayores de 18 años prestado por Teleforte, Apdo. correos 61010, CP. 28036, Madrid

Horoskope sponsored by www.kosmocall.es


AUSGABE 01 | JUNI 2013

SENDEN SIE UNS IHREN EVENT AN: VERANSTALTUNGEN@DIE-INSELZEITUNG.COM

VERANSTALTUNGEN:

KULTUR | ME SEN | MUSIK | SPORT | FESTE | PARTYS | AU STE LUNGEN |

MA LORCASWOCHENMÄRKTE | WICHTIGE RUFNU MERN &

WEB-ADRE SEN | .

12 SEITEN ZUM RAUSNEHMEN!

I lustration/Co lage: fr e vectors

SENDEN SIE UNS IHREN EVENT AN: VERANSTALTUNGEN@DIE-INSELZEITUNG.COM

VERANSTALTUNGEN:

KULTUR | ME SEN | MUSIK | SPORT | FESTE | PARTYS | AU STE LUNGEN |

MA LORCAS WOCHENMÄRKTE | WICHTIGE RUFNU MERN &

WEB-ADRE SEN | .

12 SEITEN ZUM RAUSNEHMEN!

AUSGABE 01 | JUNI 2013

I lustration/Co lage: fr e vectors

HIER FINDEN SIE DIE INSELZEITUNG

70 AUSGABE 15 | AUGUST 2014

INSELWEIT

ÜBER 150 MAL FÜR SIE

ALCUDIA

jΩääÉê=j~êâí

máåíìê~ë=OMMM

ANDRATX

bêçëâá=

eáéÉê=ÉÅçåçãáÅ

jìäíá=jÉÇá~=qêÉë=Ó ÖÉÖÉåΩÄÉê=jΩääÉê=

pìéÉêÇÉäá=

pìéÉêãÉêÅ~í=^=mêçé

sáîÉêçë=`çÅçë=

ARTA

_~ê=qçí~ä

aêK=lÅâÉê=

BENDINAT

bêçëâá

CALA D’OR

oÉëí~ìê~åí=táåÇêçëÉ=

CALA FIGUERA

bëí~åÅ

mìê~=sáÇ~=_É~ÅÜ=`äìÄ=

CALA MILLOR

báëÅ~ÑÉ=_Éêå~êÇáåá=

qÉãéäç=ÇÉä=`~ÄÉääç=

råáÅç=^äçÉ=sÉê~=

CALA RAJADA

d~äÉêá~=cê~åâ=hêΩÖÉê=

jìåÇá=`ìäáå~êáç

jΩääÉê=j~êâí

máëÅáå~=ó=g~êÇáå

CAMP DE MAR

`~ãéáåç=J=áã=dçäÑ=`~ãé=ÇÉ=j~ê

açêáåí=eçíÉä=

CAMPOS

aíK=pìéÉêã~êâí=aÉäá=

jΩääÉê=j~êâí

mìåíç=jÉÇáÅç

pÛÉëÅ~é~Ç~=c~Üêê®ÇÉê

pìéÉêãÉêÅ~Çç=eáéÉê=`Éåíêç=

CAN PICAFORT

e~Äáí~ÅäÉ

gçääóÛë=aáëÅçìåí

oÉëí~ìê~åíÉ=jçåíÉîáÇÉç

CAPDEPERA

oÉëí~ìê~åíÉ=_ìÑÑÉí=mçäáÖçå

oÉëí~ìê~åíÉ=i~=cê~Öì~

CAS CONCOS

d~äÉêá~=ÇÉ=`~ë=`çåÅçë

lîÉà~=åÉÖê~

INTERVIEW

aÉê=j~åå

ÜáåíÉê=applebáå

c~ää=ÑΩê=òïÉáÒ

TRADITION

lëíÉêå=

ïáêÇ=

éêçòÉëëáÉêí

GESCHICHTE

^äë=ÇáÉ

applejçëèìáíçëÒ

âå~ííÉêíÉå

IZ-LIFE

-Life

bîÉåíë=áã=

§ÄÉêÄäáÅâ

GESUCHT

& GEFUNDEN

UNTER:

DIE-INSELZEITUNG.COM

DIE-INSELZEITUNG.COM AUSGABE 1 | APRIL 2014

j~ääçêÅ~W=

píÉìÉêÄçêÇ=îçê~ìë>

IZ-LIFE

GESUNDHEIT

dìíÉ=

sçêë®íòÉ

DIE-INSELZEITUNG.COM AUSGABE 08 | JANUAR 2014

Boatshow 2014: Ende April verwandelt sich Palma in den maritimen

Catwalk der europäischen Wassersportbranche

WISSEN

bÄÄÉ=C=cäìí

~ìÑ=ÇÉê=fåëÉä

GASTRONOMIE

qáééë=òìã

pÅÜäÉããÉå

áã=táåíÉê

-Life

bîÉåíë=áã=

§ÄÉêÄäáÅâ

zum Rausnehmen!

Schlü selfertigbau

Neubau - Umbau - Sanierung

Normen Marks - Tel. 634 340 236

Giovanni Casu li - Tel. 608 236 069

Schlü selfertigbau

Neubau - Umbau - Sanierung

Normen Marks Tel. 634 340 236

Giovanni Casu li - Tel. 608 236 069

táê=ëáåÇ

j~ääçêÅ~

FINE ESTATE MALLORCA

Real Estate & Service

www.fineestatema lorca.com

971 - 67 34 32—609 - 20 67 60

BALEAR BOAT SERVICE

Your personal Service since 1995!

www.balearboatservice.com

aáÉ=îáÉäÉå=c~ÅÉííÉå

ÇÉìíëÅÜÉê=oÉëáÇÉåíÉå

~ìÑ==appleáÜêÉêÒ=fåëÉä

COSTA DE LA CALMA

káÅÉ=mêáÅÉ

EL PORTIXOL

`äìÄ=k•ìíáÅç

eçíÉä=mçêíáñçä=

k~ëë~ì=_É~ÅÜ=`äìÄ==

FELANITX

bêçëâá

pìéÉêãÉêÅ~Çç=eáéÉê=`Éåíêç

INCA

qÅÜáÄç=lìíäÉí

pÛÉëÅ~é~Ç~=c~Üêê®ÇÉê

pìéÉêãÉêÅ~Çç=eáéÉê=`Éåíêç

LLUCMAJOR

Å~ë~=ÅêÉ~íáî~

j~ääçêÅ~=`~êíÉÅ

jÉÇáÉåÜ~ìë=j~ääçêÅ~=pKiKE`LK=j~êáå~I=NMQF

pÉÖìåÇ~=j~åç=a~ÜçÑÑ

pìéÉêã~êâí=_fm

pìéÉêãÉêÅ~Çç=eáéÉê=`Éåíêç

MANACOR

jΩääÉê=j~êâí

pìéÉêãÉêÅ~Çç=eáéÉê=`Éåíêç

MONTUIRI

máòòÉêá~=bë=jçäá

MOSCARI

jçëÅ~êá=cáåÅ~ëÉêîáÅÉ=

PAGUERA

`ÉêîÉêÅÉêá~=içë=m~ëçë

cÉêêÉíÉêá~=m~ÖÉê~=

pÅÜçâçäáå~

pìéÉêãÉêÅ~Çç=mÉéÉ==

PALMA

^äçÉ=sÉê~=pÜçé

`C^

`~ëÜJmçáåí=m~ëÉç=j~êáíáãç

fhb^=_ìëáåÉëë

i~ìê~=j~ääçêÅ~=C=d~äÉêá~=cê~åâ=hêΩÖÉê

e~êÇ=oçÅâ=`~ÑÉ

jΩääÉê=j~êâí=J=åÉÄÉå=fhb^

m~êâ=C=cäó=~ã=cäìÖÜ~ÑÉå

oìÑ=~å=ìåÇ=ëé~ê==

PALMA “PORTO PI”

jΩääÉê=j~êâí

PALMA NOVA

^ã~Çáé=bëãÉåí

bêçëâá

jÉêÅ~Ççå~

qÉåáë=sáä~ë====

PLAYA DE PALMA

aíK=pìéÉêã~êâí=p^j

e~åÇáÅ~é

j~ê~îáää~ë=píìÄÉ

pçååÉåÄ®ÅâÉêÉá

PORT ADRIANO/El TORO

pìéÉêãÉêÅ~Çç=pé~ê===

PORTOCOLOM

_áëíêç=ÇÉä=j~ê

PORTALS NOUS

_~ê=cäáåíëíçåÉ

`~ÑÉíÉêá~=`Üáãáääáë

pìéÉêãÉêÅ~Çç=`áǵå===

PUERTO ANDRATX

`äìÄ=sÉä~=

bêçëâá=ìK=bêçëâá=m~êâáåÖ=

cáåÉëí=oÉ~ä=bëí~íÉ

fåíÉêã∏ÄÉä=

i~=`çåëáÖå~

m~å~ÇÉê∞~=m~å=ó=`çëÉë

oÉéëçä=d~ëçäáåÉê~

qÜìêã=`çåÅÉéí=

PUERTO PORTALS

`~ÑÉíÉê∞~=pìåÇçïåÛë

`äìÄ=k•ìíáÅç=

jççÇ=_É~ÅÜ=`äìÄ

oÉëí~ìê~åíÉ=tÉääáë

oáíòá=

péçêíáåÖ=qÉååáë=`äìÄ

SA COMA

bêçëâá

SA RAPITA

báëÅ~Ñ≠=`~êÇáåÉääá

SAN AUGUSTIN

_~ê=kÉÖêç=

aÉäá=_É~ÅÜ

dáã=bäáíÉ=

i~î~åÇÉêá~=m~äã~åçî~

SANTA PONSA

`äìÄ=k•ìíáÅç=`äìÄ=k•ìíáÅç

bêçëâá=p~åí~=mçåë~=f=C=p~åí~=mçåë~=ff=

jìåÇá=`ìäáå~êáç=====

pìéÉêÇÉäá==

póé

SANTANYÍ

`~å=dÉä~í

j~êâíïáêíëÅÜ~Ñí

jìåÇá=`ìäáå~êáç

mÉäìèìÉêá~=ÇÉã~

oÉëí~ìê~åíÉ=dçäá

uäáÑÉ=Ó dÉëÅÜ®ÑëíëíÉääÉ=fw

SINEU

_~ê=mìí=mìí

bä=oçéÉêç

bëí~åÅç=mä~ò~=cçëë~ê

STA. MARGALIDA

^äçÉ=sÉê~=c~êã=j~ääçêÅ~

SON FERRER

bêçëâá

SON SERRA DE MARINA

oÉëí~ìê~åíÉ=bä=pçä

...FÜR GOLFER

GOLF ALCANADA / GOLF DE ANDRATX /

GOLFPARK PUNTIRO / GOLF DE PONIENTE /

FIRST GOLF SHOP SANTA PONSA

...VERTEILUNG LESEZIRKEL

ARTÀ / CALA MILLOR / CALA RATJADA /

CAN PICAFORT / INCA / LLUCMAJOR /

MANACOR / PAGUERA / PORTO CRISTO /

PLAYA DE PALMA / SANTA PONSA / SON GUAL

...UND PAKETE GÜNSTIG

...UND NATÜRLICH

ONLINE!

Weitere

Verteiler

finden Sie

online

UNTER:

DIE-INSELZEITUNG.COM

HIPERMERCADO SA COMA


AUSGABE 15 | AUGUST 2014 71

ZUM SCHLUSS

ABER HALLO!

dÉëíÉêå=åçÅÜ=áäÉÖ~äI=

ÜÉìíÉ=ëÅÜÉKKKJÉÖ~ä>

råíÉê=ÇÉã=jçííç=applet~ë

ÖÉëíÉêå=åçÅÜ=ëíê®ÑäáÅÜI

áëí= ÜÉìíÉ= Éêä~ìÄíÒ= Ü~í

j~ääçêÅ~ë=fåëÉäê~í=ÉáåÉ=dÉåÉê~äJ^ãåÉëíáÉ=ÑΩê=fããçÄáäáÉåÄÉJ

ëáíòÉê=~ìÑ=ÇÉå=tÉÖ=ÖÉÄê~ÅÜíI=ÇÉêÉå=e®ìëÉê=ìåÇ=cáåÅ~ë=Éáåëí=áäJ

äÉÖ~äI=ëéêáÅÜ=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=ÄÉëíÉÜÉåÇÉå=_~ìîçêëÅÜêáÑíÉå=ÉêêáÅÜíÉí

ïçêÇÉå=ï~êÉåK=a~ë=^êÖìãÉåí=ÑΩê=ÇáÉëÉå=áå=ÇÉê=ã~ääçêèìáåáJ

ëÅÜÉå= gìëíáòÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ïçÜä= ÄÉáëéáÉääçëÉå= ìêÄ~åáëíáëÅÜÉå

píê~ÑÉêä~ëëW= ^ÄêÉá≈Éå= áëí= òì= íÉìÉê= ìåÇ=sÉêÑ~ääÉåJi~ëëÉå= òì

ìå~åëÉÜåäáÅÜK=^äëç=äÉÖ~äáëáÉêÉåI=ìã=ÇÉå=Ñáå~åòáÉää=~åÖÉëÅÜä~J

ÖÉåÉå=hçããìå~äîÉêï~äíìåÖÉå=ãáí=ÇÉå=ëç=łåÉìapple=ÖÉïçååÉJ

åÉå=píÉìÉêò~ÜäÉêå=ìåíÉê=ÇáÉ=^êãÉ=òì=ÖêÉáÑÉåK=açÅÜ=Ç~ë=îÉêJ

HOHN-SPIEGEL

tÉåå=ÇáÉ=

oÉåíÉå=~ìÑ=

ÇÉå=cÉäÇÉêå=

ÄäΩÜÉå

a

áÉ=táêíëÅÜ~ÑíëâêáëÉ=áå=pé~åáÉå

íêÉáÄí= ëÅÜçå= ëÉäíÉåÉ= _äΩíÉåK

dêΩåÉI=ëΩ≈äáÅÜ=ÄÉí∏êÉåÇÉ=_äΩJ

íÉåI=ÇáÉ=ëÉäÄëí=~åÖÉÜÉåÇÉ=oÉåíåÉê=òì

ÉÅÜíÉå=t~Üåëáååëí~íÉå=îÉê~åä~ëëÉåK=kìê

ëç=áëí=Éë=òì=îÉêëíÉÜÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=dì~êÇá~

`áîáä=jáííÉ=gìäá=ÉáåÉå=SNJà®ÜêáÖÉå=j~åå

~ìë=ÇÉã=âäÉáåÉå=lêí=`~ãéçë=îÉêÜ~ÑJ

íÉíÉI= å~ÅÜÇÉã= ÇáÉ= mçäáòÉá= ~ìÑ= ëÉáåÉã

dêìåÇëíΩÅâ=ÉáåÉ=j~êáÜì~å~Jmä~åí~ÖÉ

ÉåíÇÉÅâíÉK=káÅÜí=Éáå=é~~ê=e~åÑéÑä~åòÉåI

ÇáÉ=Éê=ÄÉáã=píêÉìÉå=îçå=sçÖÉäÑìííÉê=~ìë

sÉêëÉÜÉå=ÖÉéÑä~åòí=Ü®ííÉK=kÉáå>=d~åòÉ

NSN=`~åå~ÄáëJ_®ìãÅÜÉåI=ÇÉêÉå=bêåíÉJ

ÖÉïáÅÜí=îçå=ÇÉê=mçäáòÉá=~ìÑ=ΩÄÉê=NUM=háJ

KKKo~Ñ~Éä=k~ÇÉä=éêç=g~Üê=âå~éé=QQIR=jáääáçåÉå=bìêç=ãÉÜê=

îÉêÇáÉåí=~äë=ÇÉê=_~äÉ~êÉåJaìêÅÜëÅÜåáííëÄΩêÖÉê\

k

~íΩêäáÅÜK= páÉ= Ü~ÄÉå= oÉÅÜíK= o~Ñ~= k~Ç~ä= Ü~í= ëÉáåÉ

háåÇÜÉáí=ìåÇ=gìÖÉåÇ=ÖÉÖÉå=ÉáåÉå=ÖêΩåÉå=cáäòÄ~ää

îÉêâ~ìÑíK=báå=ÜçÜÉê=mêÉáëK=hÉáå=rãÜÉêíçääÉå=~ìÑ=ÇÉê

píê~≈É=ãáí=~åÇÉêÉå=háÇëI=âÉáåÉ=^äâçÜçäÉñòÉëëÉ=áã=m~êâI=âÉáå

EçÇÉê=åìê=â~ìãF=pÉñI=aêìÖë=C=oçÅâÛå=oçääK=a~ÑΩê=â~åå=Éê=àÉíòí

~ìÅÜ=ÇáÉ=e~åÇ=~ìÑÜ~äíÉåK=dÉëÅÜ®íòíÉ=QQIR=jáääáçåÉå=bìêç=ëçää

o~Ñ~=å~ÅÜ=^åÖ~ÄÉå=ÇÉë=táêíëÅÜ~Ñíëã~Ö~òáåë=applecçêÄÉëÒ=îÉêJ

äçÖê~ãã=ÖÉëÅÜ®íòí=ïìêÇÉK=rãëç=çääÉêI

ìãëç=ÇçääÉêI=ã∏ÅÜíÉå=ïáê=ÜáÉê=ã~ä=ÉáåJ

ïÉêÑÉåK=råÇ=ìåë=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=ÇáÉ=cê~ÖÉ

ëíÉääÉåI=ïáÉ=ëáÅÜ=ÇÉê=e~åÑJléá=Ç~=ïçÜä

~ìë=ÇÉê=p~ÅÜÉ=êÉÇÉå=ïáääK=rã=báÖÉåÄÉJ

Ç~êÑ= ~åòìãÉäÇÉåI= Ü®ííÉ= Éê= ãáí= ëÉáåÉê

mä~åí~ÖÉ=áã=ò~êíÉå=_~ÄóJ^äíÉê=~åÑ~åÖÉå

ãΩëëÉåK=^ÄÉê=îáÉääÉáÅÜí=ëíÉÅâÉå=à~=~ìÅÜ

ÉÜÉê=ÇÉê=ÉáÖÉåÉ=pçÜåÉã~åå=çÇÉê=~ÄÉê

ÉáåÉë=ÇÉê=âáÑÑÉåÇÉå=båâÉäâáåÇÉê=ÜáåíÉê

ÇÉã=j~êáÜì~å~JcÉäÇI=ÑΩê=ÇÉëëÉå=bêåíÉ

e®ííÉå=páÉ=ÖÉïìëëíI=Ç~ëë

ãÉáåíäáÅÜÉ=eìë~êÉåëíΩÅâ=ÇÉê=ã~ääçêèìáåáëÅÜÉå=mêçîáåòîÉêJ

ï~äíìåÖ=áëí=Éáå=péáÉä=ãáí=ÇÉã=cÉìÉêK=pÅÜçå=ëÉáí=îáÉäÉå=g~ÜêÉå

Öáäí=j~ääçêÅ~==~äë=àìêáëíáëÅÜÉ=máê~íÉåáåëÉäI=~ìÑ=ÇÉê=çÑíã~äë=ãáí

ÄΩêçâê~íáëÅÜÉê=táääâΩê=êÉÖáÉêí=ìåÇ=ÉåíëÅÜáÉÇÉå=ïáêÇK=báå=píê~ÑJ

Éêä~ëë=ÑΩê=áääÉÖ~äÉ=cáåÅ~J_ÉëáíòÉê=â∏ååíÉ=~ìÑ=òïÉáÉêäÉá=^êí=ÉáåÉå

áããÉåëÉå= hçä~íÉê~äëÅÜ~ÇÉå= å~ÅÜ= ëáÅÜ= òáÉÜÉåK= báåÉêëÉáíë

ÇΩêÑíÉå=îáÉäÉ=éçíÉåíáÉääÉ=fããçÄáäáÉåáåîÉëíçêÉå=áã=^ìëä~åÇ

Ç~êáå=ÉáåÉå=ïÉáíÉêÉå=_ÉïÉáë=ÑΩê=ÇáÉ=ëÅÜÉáåÄ~ê=òΩÖÉääçë=áå=ÇÉå

dÉãÉáåÇÉå= íçÄÉåÇÉ= oÉÅÜíëïáääâΩê= ÉêâÉååÉåK= ^ìÑ= ÇÉê= ~å=J

ÇÉêÉå=pÉáíÉ=ï®êÉ=Ç~ãáí=ÇÉê=tÉÖ=ÑΩê=ïÉáíÉêÉI=òìâΩåÑíáÖÉ=dÉ=J

ëÉíòÉëΩÄÉêëÅÜêÉáíìåÖÉå=áå=ÇÉê=fããçÄáäáÉåÄê~åÅÜÉ=ÖÉÉÄåÉíK

jçííçW=applefääÉÖ~ä=áëí=ëÅÜÉKKKJÉÖ~ä>ÒK=fw

áã= eÉêÄëí= ã~å= ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ= ÄÉáã

k~ÅÜÄ~êå= ÉáåÉ= j®Üã~ëÅÜáåÉ= Ü®ííÉ

~ìëäÉáÜÉå=ãΩëëÉåK=pÉá=ïáÉ=Éë=ëÉáK=aÉê

j~åå= ïáêÇ= ïÉÖÉå= ÖêçÄÉå= sÉêëíç≈Éë

ÖÉÖÉå= Ç~ë= _Éí®ìÄìåÖëãáííÉäÖÉëÉíò= áå

pé~åáÉå=êáÅÜíáÖ=J=ìåÇ=ïáê=ãÉáåÉå=ïáêâJ

äáÅÜ=êáÅÜíáÖ=J=ûêÖÉê=ÄÉâçããÉåK=báå=qêçëí

ÄäÉáÄíW=pçêÖÉå=Ç~êΩÄÉêI=çÄ=ëÉáåÉ=oÉåíÉ

êÉáÅÜíI=Äê~ìÅÜí=Éê=ëáÅÜ=ÜáåíÉê=dáííÉêå=ïÉJ

åáÖëíÉåë=åáÅÜí=òì=ã~ÅÜÉåK=

ÇáÉåÉåK=mêç=g~Üê=îÉêëíÉÜí=ëáÅÜK=aáÉëÉ=pìããÉ=âäáåÖí=ìãëç=~ÄJ

ëìêÇÉêI=ìåÖä~ìÄäáÅÜÉê=ìåÇ=îÉêêΩÅâíÉê=~åÖÉëáÅÜíë=ÇÉê=àΩåÖëíÉå

w~Üä=ÇÉë=ëé~åáëÅÜÉå=pí~íáëíáâ~ãíÉëK=aáÉ=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉ=îçê

âìêòÉã= Ç~ë= ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉ= g~ÜêÉëÖÉÜ~äí= ÉáåÉë= aìêÅÜJ

ëÅÜåáííëÄΩêÖÉêë=~ìÑ=ÇÉå=_~äÉ~êÉåK=aÉê=îÉêÇáÉåí=âå~éé=ONKMMM

bìêçK=^ÄÉê=ÖìíK=a~ÑΩê=Ü~í=lííçJkçêã~äJj~ääçêèìáåÉê=ëÉáåÉ

háåÇÜÉáí=ÖÉåçëëÉåK=táê=ïçääÉå=Éë=àÉÇÉåÑ~ääë=ÜçÑÑÉåK=fw

j~ääçêèìáåáëÅÜÉ=_ê®ìÅÜÉ=ìåÇ

báÖÉå~êíÉå=îçå gç~å~=cçåí

¡SI!

fip~éë=èì≠KKK\

t~êìã=Éë=áã=^ìÖìëí=å~ÅÜ=_~ëáäáâìã=êáÉÅÜí

apple^

äÛÉëíáì=íçí~=ÅìÅ~=îáìÒI=ÜÉá≈í=Éáå=~äíÉë=ã~ääçêèìáåáëÅÜÉ

péêáÅÜïçêíK=bë=ÄÉÇÉìíÉí=ëç=îáÉä=ïáÉI=Ç~ëë=áã=pçãJ

ãÉê=~ääÉë=äÉÄíK=lÇÉê=ÉáåÑ~ÅÜÉê=ÖÉë~ÖíW=i~åÖÉ=k®ÅÜíÉI

îáÉäÉ=cáÉëí~ëK=rã=ÇáÉ=k~ÅÜí=òìã=q~Ö=òì=ã~ÅÜÉåI=ÖáÄí=Éë=~ìÑ=ÇÉê

fåëÉä=áå=ÇÉå=âçããÉåÇÉå=tçÅÜÉå=àÉÇÉåÑ~ääë=ÉáåáÖÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáJ

íÉåK=^ã=OK=^ìÖìëí=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ÑáåÇÉå=ÇáÉ=m~íêçåëÑÉëíÉ=ÇÉê=

eÉáäáÖÉå=j~êá~=ÇÉ=äçë=^åÖÉäÉë=áå=mçääÉåë~=ëí~ííK=aáÉ=_ÉëìÅÜÉê=

â∏ååÉå=Ççêí=ÇáÉ=íê~ÇáíáçåÉääÉ=k~ÅÜëíÉääìåÖ=ÇÉê=pÅÜä~ÅÜí=òïáëÅÜÉå

j~ìêÉå=ìåÇ=`ÜêáëíÉå=ÄÉïìåÇÉêåK=råÇ=ÇÉå=ÖÉääÉåÇÉå=pÅÜêÉá=ÇÉë

ÉáåëíáÖÉå=içâ~äÜÉäÇÉå=gç~å=j~ë=Ü∏êÉåW=applejìííÉê=dçííÉë=ÇÉ=äçë=

^åÖÉäÉë>=píÉÜ=ìåë=ÄÉá>Ò=wïÉá=tçÅÜÉåÉåÇÉå=ëé®íÉêI=~ã=NRK=^ìÖìëíI

áëí=ÇÉê=q~Ö=Éáå=ïÉáíÉêÉå=gìåÖÑê~ìI=ÇÉê=łj~ÇêÉ=ÇÉ=aáçë=ÇÉ=^Öçëíçapple

çÇÉê=~ìÅÜ=ÇÉê=jìííÉê=dçííÉë=ÇÉë=_~ëáäáâìãëK=aáÉëÉ=hê®ìíÉê=

ëéáÉäÉå=áã=jçå~í=^ìÖìëí=~ìÑ=îáÉäÉå=açêÑÑÉëíÉå=ÉáåÉ=íê~ÇáíáçåÉääÉ

kÉÄÉåêçääÉK=få=ÇÉå=háêÅÜÉå=ïÉêÇÉå=ÇáÉ=gìåÖÑê~ìÉåëí~íìÉå=

ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ãáí=_~ëáäáâìã=ÖÉëÅÜãΩÅâíK=fåíÉêÉëë~åí=ëáåÇ=~ìÅÜ

ÇáÉ=m~íêçåëÑÉëíÉ=ÇÉê=dÉãÉáåÇÉ=jçåíìáêáI=~ã=OQK=^ìÖìëíK=^ìÑ=ÇÉå

píê~≈Éå=í~åòÉå=Ç~åå=ÇáÉ=ëçÖÉå~ååíÉå=apple`çëëáÉêëÒI=ÉáåÉ=sçäâëí~åòJ

ÖêìééÉI=áå=ÇÉêÉå=jáííÉäéìåâí=ÉáåÉ=a~ãÉ=ëíÉÜíI=ÇáÉ=ÖÉÖÉå=ÇÉå

qÉìÑÉä=~åí~åòÉå=ãìëëK=aÉê=pçããÉêêÉáÖÉå=~ìÑ=j~ääçêÅ~=ÉåÇÉí

ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=~ã=OUK=^ìÖìëí=ãáí=ÇÉã=m~íêçåëÑÉëí=òì=bÜêÉå=ÇÉë=eÉáäáJ

ÖÉå=^ìÖìëíáå=áå=cÉä~åáíñK=^ìÅÜ=ÜáÉê=í~åòí=ÉáåÉ=~äë=applemÑÉêÇÅÜÉåÒI=ëçJ

ÖÉå~ååíÉ=apple`~Ä~ääÉíëÒI=îÉêâäÉáÇÉíÉ=dêìééÉ=~ìÑ=ÇÉê=píê~≈ÉK=råÇ=~ìë

ÇÉå=cÉåëíÉêå=ïÉÜí=Éáå=e~ìÅÜ=îçåI=å~\=dÉå~ìK=_~ëáäáâìãK

j~í~ë=ëáíòí=Éáå

sáÉäÉ=Ü~ÄÉå=åáÅÜí=ãÉÜê=Ç~ê~å=ÖÉÖä~ìÄíI

ÇçÅÜ=àÉíòí=áëí=Éë=ï~ÜêW=ÇÉê=ïÉÖÉå=sÉííÉêåJ

ïáêíëÅÜ~Ñí= îÉêìêíÉáíÉäíÉ= ìåÇ= áå= ò~ÜäêÉáÅÜÉ

ïÉáíÉêÉ=hçêêìéíáçåë~ÑÑ®êÉå=îÉêïáÅâÉäíÉ=bñJ_~J

äÉ~êÉåéêÉãáÉê=g~ìãÉ=j~í~ë=ëáíòí=ëÉáí=båÇÉ=gìäá=ÜáåíÉê=dáííÉêåK

aÉã= Éáåëí= ã®ÅÜíáÖëíÉå= j~åå= ~ìÑ= ÇÉå= _~äÉ~êÉå= ïìêÇÉ= ÇáÉ

ÉáÖÉåÉ=e~ÄÖáÉê=òìã=píçäéÉêëíÉáåK=pÅÜ∏å=òì=ïáëëÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ

jΩÜäÉå=ÇÉê=gìëíáò=òï~ê=ä~åÖë~ã=~ÄÉê=êáÅÜíáÖ=ã~ÜäÉåK=

dÉé®ÅâJpíêÉáâ=~ã=^áêéçêí

bë= â∏ååíÉ= Éáå= êáÅÜíáÖÉê= ÜÉá≈Éê= ^ìÖìëí= áå= m~äã~ë= cäìÖÜ~ÑÉå

ïÉêÇÉåW=dêìåÇ=áëí=ÇáÉ=píêÉáâ~åâΩåÇáÖìåÖ=ÇÉê=êìåÇ=RM=ÑΩê=ÇáÉ

dÉé®ÅâÄÉÑ∏êÇÉêìåÖ=îÉê~åíïçêíäáÅÜÉå=^åÖÉëíÉääíÉåI=ÇáÉ=ëÉáí==tçJ

ÅÜÉå=ìã=ÉáåÉ=sÉêÄÉëëÉêìåÖ=áÜêÉê=^êÄÉáíëÄÉÇáåJ

ÖìåÖÉå=â®ãéÑÉåK=pçääíÉå=ëáÉ=ïáÉ=îçêÖÉëÉJ

ÜÉå=~å=áåÖÉë~ãí=åÉìå=q~ÖÉå=áååÉêÜ~äÄ

ÇÉê=ÉêëíÉå=òïÉá=jçå~íëïçÅÜÉå=ÇáÉ=^êÄÉáí

åáÉÇÉêäÉÖÉåI= â∏ååíÉ= Ç~ë= òì= ò~ÜäêÉáÅÜÉå

cäìÖîÉêëé®íìåÖÉå= ìåÇ= Éáå= ëÅÜïáåÇÉäÉê=J

êÉÖÉåÇÉå=w~Üä=~å=Éãé∏êíÉå=rêä~ìÄÉêå=ÑΩÜêÉåK=

¡NO!

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine