TRZ 12-2

junkers.serwis24.pl

TRZ 12-2

TRZ 12-2

Slovensky

2 In‰talácia

2.1 MontáÏ

Nebezpeãenstvo:

Úraz elektrick˘m

prúdom!

y Pred in‰taláciou

preru‰iÈ napätie

(230 V AC).

y VybraÈ miesto montáÏe (Obr. 2).

y OdmontovaÈ vrchnú ãasÈ (a)

regulátora (Obr. 3).

y OdmontovaÈ ochrann˘ kryt

(Obr. 4).

y Podstavec (b) upevniÈ skrutkami

na stenu (Obr. 5).

y NasunúÈ vrchnú ãasÈ (a)

regulátora.

y TRZ 12-2 elektricky pripojiÈ

(pozri kapitolu 2.2).

y NasadiÈ ochrann˘ kryt (a1)

(Obr. 4).

y OdstrániÈ izolaãn˘ pásik (a2) v

priestore monoãlánkov (Obr. 4).

2.2 Elektrické pripojenie

Prepojenie TRZ 12-2 a kotla:

y PouÏiÈ elektrick˘ vodiã,

zodpovedajúci typu

H05 VV-... (NYM...).

TRZ 12-2 prepojiÈ podºa schémy

zapojenia:

Kotol

Kotol s Bosch

Eurotronic

elektrické

pripojenie

Obr. 6, Str. 70

KN/K..-8 E/EC Obr. 7, Str. 70

KN..-8 P/KP 1) Obr. 8, Str. 70

Kotol so riadiacou Obr. 9, Str. 71

skrinkou Z23

ZS/ZW 20... Obr. 10, Str. 71

EHR/EHRE 160...350 Obr. 11, Str. 71

NOx HR/HRC...

Cudzie kotly Obr. 12, Str. 71

1) OdstrániÈ mostík pre preru‰ovanú prevádzku

ãerpadla podºa in‰talaãného

návodu kotla KN..-8 KP.

16

6 720 610 668 (01.08)

More magazines by this user
Similar magazines