Functiebeschrijving

oosterzele.be
  • No tags were found...

functieomschrijving - Gemeente Oosterzele

Functiebeschrijving

Functietitel

Doel van de functie

Plaats in de organisatie

Taakomschrijving

Technisch Beambte - Zaalwachter

Toezicht houden in en onderhoud van de gemeentelijke sporthal

Sportdienst onder de rechtstreekse leiding van de

sportfunctionaris

Adviserende en beleidsondersteunende taken

- Vervangen van collega’s

- Volgen van nodige vormingen, studiedagen, …

Uitvoerende taken

- Toezicht in de sporthal en eventuele andere

sportaccommodaties

- Uitvoeren van een aantal specifieke en administratieve

taken zoals correct bijhouden van reservaties,

inschrijvingen sportpromotieactiviteiten, allerlei

verzendingen naar gebruikers, telefoonpermanentie,

enzovoort

- Ondersteuning van de sportfunctionaris en de

administratief medewerk(st)er(s)

- Onderhoud sporthal: controle en reinigen kleedkamers,

douches, sanitair, hall, …

- Melden van problemen (verwarming, verlichting,

vernieling, inbraak, …)plaatsen en opruimen van

toestellen, controle op schoenen, controle op het gebruik

van toestellen en respecteren van het tijdschema, e.d.m.

- Praktische hulp verlenen bij sport- en andere activiteiten,

ten einde bij te dragen tot een vlot verloop ervan

Communicatieve taken

- Informatie verstrekken aan de bezoekers ten einde het de

bezoekers zo comfortabel mogelijk te maken

- Intern werkoverleg met de sportfunctionaris en

medewerk(st)er(s) van de sportdienst

- Contacten onderhouden met sportverenigingen en –

beoefenaars, o.m. via informatieverstrekking

Controlerende taken

- Toezicht houden in de sporthal en omgeving

- Helpen onderhouden van de sportinfrastructuur, het

sanitair en de nabije omgeving

Leidinggevende en coachende taken

1


Diplomavereisten

Toelatings- en

aanwervingsvoorwaarden

Geen

Er zijn geen diplomavereisten.

Kandidaten moeten:

1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen

van de functie waarvoor ze solliciteren. Het passend gedrag

wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het

strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt,

mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting

voorleggen

2° de burgerlijke en politieke rechten genieten

3° medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

4° slagen voor de selectieprocedure

Competenties

Functiegerichte competenties

- Communicatie: correcte taal gebruiken en streven naar

helderheid in formulering en verstaanbaarheid, zowel

mondeling als schriftelijk. Goed luisteren wat collega's en

klanten precies nodig hebben en ervoor zorgen dat zij de juiste

informatie krijgen

- Samenwerken: in staat zijn om als volwaardig lid van een team

te functioneren en effectieve bijdragen te leveren aan een

gezamenlijk resultaat. Zonodig rekening houden met de

behoeften en wensen van de collega's en het eigenbelang of de

eigen ambitie volledig ondergeschikt kunnen maken aan het

belang van de groep

- Zelfstandigheid: als dat nodig is, kunnen werken zonder

coaching of leiding. Er geen problemen mee hebben zelfstandig

te werken en de opdrachten tot een goed einde brengen zonder

te veel te moeten rekenen op anderen. Aan de andere kant de

zelfstandigheid niet overdrijven, opdat samenwerking geen

probleem vormt.

- Initiatief: regelmatig kansen zien liggen om de functie beter in

te vullen en die opportuniteiten met beiden handen aannemen.

Liever uit zichzelf aan iets beginnen dan af te wachten. Uit eigen

beweging nieuwe ideeën en acties voorstellen.

- Flexibiliteit: zich vlot kunnen aanpassen aan een veranderende

omgeving, nieuwe taken en verantwoordelijkheden, of aan

nieuwe mensen. Gepast reageren op onverwachte

omstandigheden en het niet erg vinden als men zijn werkwijze

daardoor volledig moet aanpassen

- Verantwoordelijkheidsgevoel: steeds de nodige

verantwoordelijkheid nemen voor taken die worden

toegewezen. De gemaakte afspraken nakomen en principieel de

gevolgen aanvaarden van alles wat met beslist of doet.

Technische competenties

Vakkennis:

2


- Basiskennis van juist gebruik sporttoestellen

- Elementaire kennis van sporttakken, zaalvereisten

- Basiskennis van de organisatie en werking van het

gemeentebestuur van Oosterzele (organogram,

takenpakketten, verantwoordelijkheden, procedures, …)

en specifieke reglementering omtrent sport

- Correct taalgebruik

Technische vaardigheden:

- Opstellen van materiaal.

- Uitvoeren van herstellingen in de gemeentelijke sporthal

- Bedienen van de verlichting en de verwarming

Gebruik van uitrusting en/of materieel:

- Vaardig omgaan met computersystemen (Windows,

bestandsbeheer, printer, CEBAS, specifieke software...).

- Vlot kunnen typen.

- Correct kunnen opstellen/ opbergen van sporttoestellen.

- Correct kunnen gebruiken van onderhoudsmaterieel.

- Bijzondere aandacht voor orde en netheid in de

bergruimtes.

- Zorg dragen voor de sleutels

Selectieprocedure /

examenprogramma

De selectieprocedure voor vervangers is van toepassing.

De selectie zal plaatsvinden op maandag 25 november 2013.

De selectie gebeurt door een selectiecommissie die samengesteld

is uit ten minste 2 personen. De selectiecommissie maakt een

verslag op met betrekking tot de geschiktheid of ongeschiktheid

van elke kandidaat.

De selectieprocedure resulteert in een bindende rangschikking in

volgorde van de behaalde punten van de geschikt bevonden

kandidaten.

Niveau

Rang

Graad

Salarisschaal

Wervingsreserve

Proeftjd

Hoedanigheid

Niveau E

Technisch beambte

Ev

E1-E2-E3

Geen

14 kalenderdagen

Contractueel, vervangingstewerkstelling

3

More magazines by this user
Similar magazines