03.02.2023 Views

Skånes Dansteater - TRANSIT - program - 2023

Skånes Dansteaters föreställningsprogram för dansföreställningen TRANSIT av koreografen Tero Saarinen. Skånes Dansteater's performance program for the dance production TRANSIT by choreographer Tero Saarinen.

Skånes Dansteaters föreställningsprogram för dansföreställningen TRANSIT av koreografen Tero Saarinen.

Skånes Dansteater's performance program for the dance production TRANSIT by choreographer Tero Saarinen.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TRANSIT

TERO SAARINEN


TRANSIT

TERO SAARINEN

FÖRESTÄLLNINGSLÄNGD / PERFORMANCE DURATION

80 min, ingen paus / 80 mins, no interval

VÄRLDSPREMIÄR / WORLD PREMIERE

3 okt 2020, Malmö Opera, Malmö, Sverige / Sweden

NYPREMIÄR / PREMIERE 2023

2 feb 2023, Skånes Dansteater, Malmö, Sverige / Sweden

I samarbete med / In collaboration with

2 3TRANSIT

KOREOGRAFI / CHOREOGRAPHY

Tero Saarinen

MUSIK / MUSIC

Sebastian Fagerlund - Drifts, Stonework, Water Atlas

Inspelad av / Played by Hannu Lintu & Finnish Radio Symphony Orchestra

VIDEOKONST / VIDEO ART

IC-98: Visa Suonpää, Patrik Söderlund

LJUSDESIGN / LIGHTING DESIGN

Minna Tiikkainen

KOSTYMDESIGN / COSTUME DESIGN

Teemu Muurimäki

ELEKTRONISK MUSIK, LJUDDESIGN / ELECTRONIC MUSIC, SOUND DESIGN

Tuomas Norvio

TEKNISK PROJEKTLEDARE / TECHNICAL SUPERVISOR

Eero Keskinen

KOREOGRAFIASSISTENT / CHOREOGRAPHER’S ASSISTANT

Satu Halttunen, David Scarantino

DANSARE / DANCERS

Maria Pilar Abaurrea, Samuel Denton, Fabrizio Di Franco, Jure Gostinčar, Ange-Clémentine Hiroki,

Michael Marquez, Hanna Nussbaumer, Tiemen Stemerding, Emma Välimäki, Jing Yi Wang

DANSARPRAKTIKANTER / DANCE INTERNS

Berta Ramirez, Filippa Stennert, Szymon Walawender

REPETITIONSLEDARE / REHEARSAL DIRECTORS

Belinda Nusser

REPETITIONSLEDARASSISTENT / REHEARSAL DIRECTOR’S ASSISTANT

Marion Rastouil

MEDARBETARE SKÅNES DANSTEATER OCH TERO SAARINEN COMPANY

COWORKERS SKÅNES DANSTEATER AND TERO SAARINEN COMPANY

Vi är många på Skånes Dansteater och Tero Saarinen Company som har arbetat med TRANSIT.

Du hittar oss under Kontakt på skanesdansteater.se och terosaarinen.com

Följ oss på / Follow us on

Sebastian Fagerlunds musik används med tillstånd av C. F. PETERS Leipzig London New York.

Sebastian Fagerlund’s music is licensed by arrangement with C. F. PETERS Leipzig London New York.

There are numerous colleagues at Skånes Dansteater and Tero Saarinen Company

who have worked with producing TRANSIT. You will find us all under Contact on

skanesdansteater.se and terosaarinen.com

4 5MULTIKONSTVERK MED OMTANKE

Transit hade världspremiär på Malmö Operans stora scen på hösten 2020.

Teatrarna fick då öppna salongerna efter den omtumlande våren med pandemin.

Restriktionerna påverkade allt; publiken bestod av endast 50 personer, orkestern

spelade live i ett annat rum och dansarna fick egentligen inte ta på varandra så

mycket. Vi lyckades spela alla föreställningar, men jag kände ett stort behov att få

dela detta multikonstverk med publiken utan restriktioner och måsten.

Äntligen är Transit tillbaka och vi kan återigen njuta av musiken, rörelserna och

det starka visuella berättandet.

Transit är ett finländskt drömsamarbete. Tero Saarinen, Sebastian Fagerlund,

Tuomas Norvio, IC-98, Minna Tiikkainen och Teemu Muurimäki är alla internationellt

erkända konstnärer med ett gemensamt intresse för tematikens tunga

klang. Omsorgsfullt och med stort tålamod har de fokuserat på de otaliga detaljer

som har krävt deras uppmärksamhet under denna episka föreställnings mognadsprocess.

Ett möte med koreografen Tero Saarinen kan vara ett livsavgörande ögonblick

för en dansare och erbjuder möjligheter för personlig utveckling. Tero är känd för

att skapa upplevelser som berör på djupet och har en spänstig nerv. Det gör mig

extra stolt att Transit ger dansarna utsökta möjligheter att briljera i nuet.

Transit är också ett generöst gemensamt åtagande mellan Skånes Dansteater

och Tero Saarinen Company. Båda kompanierna har verket i sin repertoar och vi

delar även på scenografin, kostymerna och ibland även några av dansarna. Detta

ger våra investeringar en möjlighet att leva längre och minskar konsumtion.

De 17 globala målen i FN:s Agenda 2030 inspirerar oss att erbjuda relevanta

och hållbara scenkonstupplevelser i nära dialog med konsten, kulturen och

människorna i den värld vi alla delar. I Transit lyfter vi vår påverkan på jordens

sårbara ekosystem. Hoppas att du blir inspirerad och får kraft att genomföra

förändring på ditt sätt.

Välkommen till Skånes Dansteater och Transit!

Mira Helenius Martinsson

VD & Konstnärlig ledare

Skånes Dansteater

6 7MULTI-ART WORK THAT CARES

’Transit’ world premiered on Malmö Opera’s big stage in fall 2020. After a

tumultuous pandemic spring, the theaters were able to open their venues again.

The restrictions affected everything; in the auditorium were only 50 people, the

orchestra played live in another room and the dancers should avoid touching.

We managed to play all the shows, but I felt a great need to be able to share this

multi-art work with the audience without restrictions and obligations.

’Transit’ is finally back and we can once again enjoy the music, the movements

and the visual storytelling.

’Transit’ is a Finnish dream collaboration. Tero Saarinen, Sebastian Fagerlund,

Tuomas Norvio, IC-98, Minna Tiikkainen and Teemu Muurimäki are all internationally

renowned artists with a shared interest in the gravity of the theme. Carefully

and with great patience the team have focused on the countless details that have

required their attention during the evolving process of this epic performance.

An encounter with choreographer Tero Saarinen can be a life-changing moment

for a dancer and offers opportunities for personal development. Tero is known

for experiences that are deeply moving and have a vital nerve. It makes me extra

proud that ’Transit’ gives the dancers fine opportunities to excel in the present.

’Transit’ is also a generous collaborative commitment between Skånes Dansteater

and Tero Saarinen Company. Both companies will have ’Transit’ in our repertoire

and we also share the set design, costumes and sometime even a few of the dancers.

This enables our investments to live longer and reduces consumption.

The 17 global goals in the UN’s ’Agenda 2030’ inspire us to offer relevant and

sustainable experiences in close dialogue with the art, culture and people of the

world we all share. In ’Transit’, we highlight humanity’s impact on our vulnerable

ecosystem. We hope that you will be inspired and empowered to implement

change in your own way.

Welcome to Skånes Dansteater and ’Transit’!

Mira Helenius Martinsson

CEO & Artistic Director

Skånes Dansteater

8 910 11”NU ÄR TID FÖR ATT UPPTÄCKA OCH

ÅTERANKNYTA TILL NATUREN”

‘IT IS TIME TO REDISCOVER A CONNECTION

WITH NATURE’

”Mänskligheten förstör den naturliga mångfalden med sina handlingar, vanor och seder.

Och ändå är vi alla en del av floran och faunan, och djupt insnärjda i konsekvenserna av

våra handlingar. Våra kroppar är en del av naturen. För mig har dansare en förstärkt

känslighet, kraft och förmåga – till och med ett ansvar – att ta kontakt med och

kommunicera dessa grundläggande frekvenser.

‘Humankind is destroying natural diversity with its actions, habits and customs.

And yet, we are all part of the flora and fauna, and profoundly enmeshed in the

consequences of our actions. Our bodies are part of nature. I see dance artists as

having an amplified sensitivity, power and ability – even a responsibility – to make

contact and to communicate these elemental frequencies.

Naturens väldiga men sårbara krafter och alienation från omgivningen har även

tidigare varit utgångspunkter för mina verk. I en av mina tidigaste dansföreställningar,

Vajonneet (1993), längtade jag tillbaka till en djupare, mer lyhörd kontakt mellan

människa och natur. Inspirationen kom då från knölvalars sätt att kommunicera under

vattnet, med en slags sång. Samma tema återkom i mitt soloverk baserat på George

Crumbs komposition, Vox Balaenae (2011), där den sista resenären, alienerad från

naturen, drunknar i plast. Transit (2020) fortsätter att belysa det bräckliga förhållandet

mellan människa och natur.

The vast, but vulnerable forces of nature and alienation from the environment have

been starting points for my works before. In one of my earliest choreographies,

’Vajonneet’ (1993), I longed to get back to a deeper, more responsive contact

between humans and nature. The inspiration for the work was the way humpback

whales communicate underwater, a kind of singing. The same theme recurred in

my solo piece based on George Crumb’s composition ’Vox Balaenae’ (2011), in

which the last traveller alienated from nature drowns in plastic. ’Transit’ (2020)

carries on this treatment of the fragile relationship between humans and nature.

Jag har följt IC-98:s arbete i flera år, men deras stora utställning på Kunsthalle Helsinki

2018 fick mig att stanna upp. De långsamma poetiska, men ändå klarsynta, speglingarna

av konsekvenserna av förlusten av naturlig mångfald orsakad av mänskliga handlingar

berörde mig djupt. Verkens tematiska djup, skala och arkitektoniska egenskaper tillsammans

med den distinkta användningen av tidsrymder, fick mig att fundera på hur

det skulle vara att förflytta deras verk till scenen – och in i en dialog med dans.

I have been following IC-98’s work for years now, but the major exhibition at Kunsthalle

Helsinki in 2018 stopped me in my tracks. The slow-moving, poetic, yet incisive

mirrorings of the consequences of the loss of natural diversity caused by human

actions touched me deeply. The thematic depth, scale and architectonic quality of

the works, and the distinctive use of timespans prompted me to think about getting

their works onto the stage – and into a dialogue with dance.

Ungefär vid samma tid hade jag intresserat mig mycket för Sebastian Fagerlunds

produktion, och speciellt en komposition som precis hade haft premiär, Drifts. Till slut

hittade verket sin form med ytterligare två av Fagerlunds kompositioner, Tuomas Norvios

ljuddesign, Teemu Muurimäkis kostymdesign och Minna Tiikkainens ljusdesign.

Transit är en frenetiskt utförd ritual, en kamp för överlevnad och förändring. Även om

föreställningen är dystopisk ville jag att hoppet skulle ha en kraftfull närvaro. Jag tror

att en ny framtid kommer att resa sig ur askan – nu är tid för att upptäcka och åter-

anknyta till naturen.”

Tero Saarinen

Koreograf

Around that same time, I had developed a great interest in Sebastian Fagerlund’s

production, and especially in a composition that had just been premiered, ’Drifts’.

In the end, the entire piece was rounded off by two of Fagerlund’s other compositions,

Tuomas Norvio’s sound design, Teemu Muurimäki’s costume design and

Minna Tiikkainen’s lighting design.

’Transit’ is a frenzied ritual, a fight for survival in the face of great change. Even

though it is dystopian, I wanted hope to be a powerful presence. I believe that a

new prospect will rise out of the ashes – it is time to rediscover a connection with

nature.’

Tero Saarinen

Choreographer

12 13SYMFONISK MUSIK MÖTER ELEKTRONISKA

LJUDLANDSKAP

SYMPHONIC MUSIC MEETS ELETRONIC

SOUNDSCAPES

I Transit hörs kompositören Sebastian Fagerlunds orkestrala triologi inspirerad av

naturens storhet för första gången i samma föreställning.

In ’Transit’, composer Sebastian Fagerlund’s orchestral trilogy, inspired by the

volumes of nature, is heard for the first time in its entirety all in one evening.

Transit börjar med den mellersta delen i Fagerlunds trilogi, Drifts; ett inledningsvis

långsamt framglidande stycke som anspelar på formationer skapade av väder,

vind och vatten. Verket Stonework är inspirerat av stenformationer i naturen och

stenkonstruktioner som människan har rest världen över, vägvisande landmärken

eller rituella platser.

Den främsta inspirationskällan för den avslutande delen Water Atlas är den abstrakta

tanken på vatten som ett element; dess oändliga och uråldriga kretslopp,

avdunstning och regn. Ett kretslopp som nu ständigt hotas på grund av föroreningar

och klimatförändringar.

Tuomas Norvios ljuddesign står i ständig dialog med Fagerlunds verk. Med

inspiration från musiken, IC-98:s teckningar och andra fysiska element på scenen

böjer sig Norvios rumsliga ljuddesign ner i djupet av ett vidsträckt, ojämnt landskap.

Precis som Fagerlunds kompositioner och Saarinens koreografi leker med

det lilla och det storskaliga. Norvios elektroniska ljudlandskap vill framhäva en

människas inre, mentala och fysiska resa.

’Transit’ begins with the middle part of Fagerlund’s trilogy, ’Drifts’. Initially a slowly

evolving piece, it alludes to formations created by weather, wind and water. The

piece ’Stonework’ is inspired by rock formations in nature and stone constructions

erected by people around the world, guiding landmarks or ritual sites.

The main inspiration for the final part, ’Water Atlas’, is the abstract thought of

water as an element; its endless and ancient cycle of circulation, evaporation and

rain. A cycle currently under constant threat due to pollution and climate change.

Tuomas Norvio’s sound design is in constant dialogue with Fagerlund’s work.

Drawing inspiration from the music, IC-98’s sketches and other physical elements

on stage, Norvio’s spatial sound design bows to the profoundness of a vast,

rugged landscape. Together with Fagerlund’s compositions and Saarinen’s

choreography it plays with the micro and the macro. Norvio’s electronic soundscapes

aim to emphasise the human internal transit, mentally and physically.

14 1516 17KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM

KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM

TERO SAARINEN Koreografi / Choreography

SEBASTIAN FAGERLUND Musik / Music

Tero Saarinen har haft en framgångsrik internationell karriär både som

dansare och koreograf. Han har skapat mer än 40 verk för Tero Saarinen

Company och andra framstående danskompanier. Nederlands Dans

Theater (NDT1), Batsheva Dance Company (Israel), Ballet Gulbenkian

(Portugal), Lyon Opéra Ballet (Frankrike), GöteborgsOperans Danskompani

(Sverige), Ballet National de Marseille (Frankrike), Ballet de

Lorraine (Frankrike), National Dance Company of Korea samt Finlands

nationalopera och -balett har presenterat Tero Saarinens verk i sina

repertoarer. Han har tilldelats flera prestigefyllda utmärkelser både i Finland och internationellt.

Tero Saarinen är känd för sitt distinkta rörelsespråk och för verk som ofta sammanför det

klassiska och det nutida. Bland hans senaste produktioner finns Morphed (2014) med

Esa-Pekka Salonen, Jean Sibelius Kullervo (2015) i samarbete med Finlands nationalopera

och -balett, Zimmermann Trio (2018) med Susanna Mälkki och Los Angeles Philharmonic och

Third Practice (2019), ett verk baserat på Claudio Monteverdis musik framförd tillsammans

med Helsingfors Barockorkester.

Sebastian Fagerlund har etablerat sig som en av de mest framstående

europeiska kompositörerna i sin generation. Verk av Fagerlund har beställts

och framförts av flertalet stora orkestrar, väletablerade dirigenter

och musiker världen över. Hans produktion sträcker sig från opera till

kammar- och soloverk, mest utmärkande är hans operor och verk för

orkester. En virtuos orkesterkännedom och en påtaglig musikantisk

känsla präglar alla hans verk.

Sebastian Fagerlunds huvudsakliga verk inkluderar Clarinet Concerto (2006), startskottet på

hans karriär. 2011 tilldelades han Teosto-priset för Ignite för symfoniorkester (2010). 2016/17

var han Composer in Residence vid Royal Concertgebouw i Amsterdam, Holland. Hans

hyllade opera Höstsonaten hade premiär under Finlands nationaloperas säsong 2017/18 och

har även framförts på Malmö Opera. 2013–2019 var Fagerlund konstnärlig ledare för RUSK

Chamber Music Festival i Jakobstad, Finland. Hans musik ligger på skivbolaget BIS.

Läs mer på: www.terosaarinen.com

Tero Saarinen has made a prominent international career as both dancer and choreographer.

He has created more than 40 works, for Tero Saarinen Company and other distinguished

dance companies. Nederlands Dans Theater (NDT1), Batsheva Dance Company (Israel),

Ballet Gullbenkian (Portugal), Lyon Opéra Ballet (France), GöteborgsOperans Danskompani

(Sweden), Ballet National de Marseille (France), Ballet de Lorraine (France), National Dance

Company of Korea and Finnish National Opera and Ballet among others have featured

Saarinen’s works in their repertoires. He has received numerous prestigious acknowledgements

as an artist both in Finland and abroad.

As a choreographer, Saarinen is known for his distinctive movement language and insightful

fusions of the classic and the contemporary. His choreographies have often been described

as total artworks. Recent productions include ’Morphed’ (2014) with Esa-Pekka Salonen,

Jean Sibelius’s ’Kullervo’ (2015) in collaboration with the Finnish National Opera and Ballet,

’Zimmermann Trio’ (2018) with Susanna Mälkki and the Los Angeles Philharmonic and ’Third

Practice’ (2019), a creation based on Claudio Monteverdi’s music performed together with

The Helsinki Baroque Orchestra.

Further information: www.terosaarinen.com

Sebastian Fagerlund has established himself as one of the most prominent European composers

of his generation. Works by Fagerlund have been commissioned and performed by

numerous major orchestras, outstanding conductors and musicians all over the world. His

output spans opera to chamber and solo works, the most significant pieces being his operas

and works for orchestra. A highly virtuosic instrumental feel and strong sense of musicianship

is noticeable in all of his works.

His principal works include ’Clarinet Concerto’ (2006), after which his career properly took

off. In 2011, he received the Teosto Prize for Ignite for symphony orchestra 2010). In 2016/17,

Fagerlund was Composer in Residence at the Royal Concertgebouw in Amsterdam, Holland.

His opera ’Höstsonaten’ (’Autumn Sonata’) premiered in the Finnish National Opera’s

2017/18 season to great critical acclaim, in Finland and abroad. During 2013–2019 Fagerlund

was the artistic director of the RUSK Chamber Music Festival in Jakobstad, Finland. Fagerlund’s

music is available on record label BIS.

Lyssna på: Stonework, Drifts, Water Atlas.

Listen to the music: ’Stonework’, ’Drifts’, ‘Water Atlas’.

18 19KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM

IC-98 Videokonst / Video art

IC-98 är en konstnärtsduo bestående av Patrik Söderlund och Visa

Suonpää. Deras projekt tar formen av installationer som sammanför

forskning, text, teckning och animationer. Internationellt är de framför allt

kända för sina animerade videoinstallationer som kombinerar klassisk

teckning med digital teknik. Installationerna visar ofta landskap formade

av naturkrafter och teknologi, navigering och exploatering, klimat och

migration. IC-98 representerade Finland vid Venedigbiennalen 2015. De

samarbetar ofta med andra konstformer som poesi, musik eller arkitektur

– och den här gången, dans. Läs mer på: www.vimeo.com/ic98

IC-98 is an artist duo consisting of Patrik Söderlund and Visa Suonpää. IC-98’s projects take

the form of installations combining research, text, drawing and animation. Internationally

they are best known for their animated film installations, which combine classical drawing

and digital effects, often depicting landscapes shaped by interlaced forces of nature and

technology, navigation and exploitation, climate and migration. IC-98 represented Finland

at the Venice Art Biennale 2015. They often collaborate with other art forms such as poetry,

music or architecture – and this time, dance. Further information: www.vimeo.com/ic98

MINNA TIIKKAINEN Ljusdesign / Lighting design

Minna Tiikkainen är ljusdesigner och scenograf som gjort en betydande

internationell karriär inom den europeiska scenkonsten. Hennes kraftfulla

men minimalistiska arbete är ofta av betydande vikt för hela föreställningen.

Förutom Tero Saarinen har hon nyligen arbetat med bland annat

Anne Teresa de Keersmaeker, Jefta van Dinther, Deborah Hay, Mette

Ingvartsen och Kate McIntosh. Minna Tiikkainen tog sin magisterexamen

i ljusdesign 2002 vid Finska teaterhögskolan och har tilldelats Säde-priset

av Finnish Association of Lighting Designers. Läs mer på: zonk.net/mt

KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM

TUOMAS NORVIO Ljuddesign, elektronisk musik / Sound design,

electronic music

Tuomas Norvio is a sound designer and sound artist. His background is in electronic music,

and nowadays he works between different art forms and genres. He is interested in rhythmical

and arrhythmical masses of sound, using acoustic and sampled sounds as a material of his

work, as well as immersive sound.

Tuomas Norvio är ljuddesigner och ljudkonstnär. Han har sin bakgrund

inom elektronisk musik, och numera arbetar han mellan olika konst-

former och genrer. Han är intresserad av rytmiska och arytmiska

ljudmassor och arbetar med såväl akustiska och samplade ljud som

omslutande ljud.

Tuomas Norvio har skapat ljud och musik för samtida dans och cirkus,

installationer, dokumentärfilmer och olika artister. Han har arbetat med

ett brett spektrum av artister, bland annat Kimmo Pohjonen, Tapani Rinne, defunensemble,

Pekka Kuusisto, Circo Aereo, Johanna Nuutinen och Tero Saarinen Company. Han har

belönats för sitt arbete med Säde- och Teosto-priser. Läs mer på: tuomasnorvio.net

Norvio has made sound and music for contemporary dance and circus, installations,

documentary films and different artists. He has worked with a vast array of artists like

Kimmo Pohjonen, Tapani Rinne, defunensemble, Pekka Kuusisto, Circo Aereo, Johanna

Nuutinen and Tero Saarinen Company. He has been credited for his work with Säde and

Teosto prizes. Further information: tuomasnorvio.net

Lighting and set designer Minna Tiikkainen has made a significant international career in

performing arts in Europe. Her strong yet minimalistic work often has a substantial significance

for the totality of the performance. Besides Tero Saarinen, her recent collaborators

include names such as Anne Teresa de Keersmaeker, Jefta van Dinther, Deborah Hay,

Mette Ingvartsen and Kate McIntosh. Tiikkainen received her MA in Lighting Design in 2002

from Theater Academy of Finland and received the Säde award from the Finnish Association

of Lighting Designers. Further information: zonk.net/mt

20 21KONSTNÄRLIGT TEAM / CREATIVE TEAM

TEEMU MUURIMÄKI Kostymdesign / Costume Design

DAVID SCARANTINO Koreografiassistent / Choreographer’s Assistant

Teemu Muurimäki är mest känd för sin internationella karriär inom modedesign

i bland annat Paris, Milano och Sydney. Bland hans arbetsgivare

finns varumärken som Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta

och nu senast Finlands ikoniska designhus Marimekko och Turo.

I sitt frilansarbete fokuserar Teemu Muurimäki på skräddarsydda

klänningar för högprofilerade kändisevenemang och bröllop. Han stod

bakom kostymdesignen för Tero Saarinen Companys Morphed (2014)

och Breath (2018) och har dessutom arbetat med opera och musikteater. Läs mer på:

instagram.com/teemumuurimaki

Teemu Muurimäki is best known for his international fashion design career including Paris,

Milan and Sydney. His employers include brands like Giorgio Armani, Dolce & Gabbana,

Bottega Veneta and most recently, Finland’s iconic design houses Marimekko and Turo.

David Scarantino tog kandidatexamen i scenisk framställning och

koreografi vid Purchase College, State University of New York 2011.

Han påbörjade sina masterstudier i danspedagogik vid Konstuniversitetet

i Helsingfors 2018. Han har dansat med Brian Brooks Moving Company

i verk av bland annat Paul Taylor, Diane McIntyre, Shannon Gillen och

Pam Tanowitz. David Scarantino inledde sitt engagemang med Tero

Saarinen Company 2013 och har sedan dess dansat i danskompaniets

samtliga produktioner, bl.a. en av huvudrollerna i Kullervo på Finlands

nationalopera och -balett.

David Scarantino är TSC:s träningskoordinator och undervisar regelbundet i TERO-teknik,

både i Finland och utomlands. Han var också en av lärarna i kompaniets communityprojekt

med Apollo School 2015. Transit är hans första verk som koreografiassistent. Läs mer på:

www.terosaarinen.com

In his freelance work, he focuses on made-to-measure gowns for high profile celebrity

events and weddings. Muurimäki designed costumes for Tero Saarinen Company’s ’

Morphed’ (2014) and ’Breath’ (2018), and has worked also with opera and musical theatre.

Further information: instagram.com/teemumuurimaki

David Scarantino graduated with a BFA in performance and choreography from Purchase

College, State University of New York in 2011. He began MA studies in Dance pedagogy

at the University of the Arts Helsinki in 2018. He has been a member of the Brian Brooks

Moving Company, and performed in works by Paul Taylor, Diane McIntyre, Shannon Gillen

and Pam Tanowitz and others. Scarantino began his involvement with Tero Saarinen

Company in 2013 and has since then danced in all of the Company’s productions, including

one of the leading roles in Kullervo at the Finnish National Opera and Ballet.

Scarantino is TSC’s Training Activities Coordinator and teaches TERO technique regularly, in

Finland and abroad. He was also one of the teachers of the Company’s community outreach

project with Apollo School in 2015. Transit is his first creation as Choreographer’s Assistant.

Further information: www.terosaarinen.com

22 2324 25DANSARE / DANCERS

Dansarnas biografier hittar du på skanesdansteater.se

/ Read the dancers’ biographies on skanesdansteater.se

Dansarpraktikanter / Dance interns

MARIA PILAR

ABAURREA ZARDOYA

SAMUEL DENTON

FABRIZIO DI FRANCO

JURE GOSTINČAR

BERTA RAMIREZ

Anton Bruckner

University

FILIPPA STENNERT

Kungliga Svenska

balettskolan

SZYMON WALAWENDER

Codarts University

for the Arts

ANGE-CLÉMENTINE

HIROKI

MICHAEL MARQUEZ

HANNA NUSSBAUMER

TIEMEN STEMERDING

EMMA VÄLIMÄKI

JING YI WANG

26 27OM PRODUKTIONEN / ABOUT THE PRODUCTION

Transit är ett samarbete mellan Skånes Dansteater och Tero Saarinen Company.

Transit hade världspremiär på Malmö Opera den 3 oktober 2020 med Malmö

Operaorkester och den finska premiären var en del av Helsingfors festspel 2021.

Båda premiärerna genomfördes under covid-restriktioner.

Ansträngningar har gjorts för att använda hållbara, resurseffektiva tillvägagångssätt

i produktionen: kostymerna och uppsättningen delas mellan Skånes Dansteater

och Tero Saarinen Company. Målet är att Transit ska ha en lång livscykel

och fortsätta spelas under många år framöver.

Inte bara Skånes Dansteater har nypremiär på Transit på vår hemmascen 2023,

Tero Saarinen Company kommer att framföra verket i Tammerforshuset, Danshuset

Helsingfors och Åbo stadsteater.

’Transit’ is a collaboration between Skånes Dansteater and Tero Saarinen Company.

’Transit’ world premiered at Malmö Opera on 3 October 2020 with Malmö Opera

Orchestra, and the Finnish premiere was presented at Helsinki Festival 2021.

Both premieres were performed under covid restrictions.

Efforts have been made to use sustainable, resource-efficient approaches in the

production: the costumes and set are shared between the Skånes Dansteater and

Tero Saarinen Company, ’Transit’ aims to have a long lifecycle. It will continue to

be performed for years to come.

Not only Skånes Dansteater re-premieres ’Transit’ on our home stage this year,

Tero Saarinen Company will perform the creation at Tampere Hall, Dance House

Helsinki and Turku City Theatre.

OM TERO SAARINEN COMPANY

/ ABOUT TERO SAARINEN COMPANY

Tero Saarinen Company (grundat 1996) mission är att skapa, framföra, presentera

och lära ut kraftfull och engagerande samtida dans på högsta konstnärlig nivå

i Helsingfors, Finland och internationellt. De är flaggskeppet inom finsk dans

internationellt. Sedan starten 1996 har de visat sina verk på ledande festivaler och

spelplatser – som BAM och The Joyce (New York), Chaillot and Châtelet (Paris)

och Royal Festival Hall (London) – i 40 länder, på alla kontinenter. TSC:s kritiker-

rosade verk skapas ofta som internationella samproduktioner.

Vid sidan av skapandet av nya verk och turnerande arrangerar TSC tre säsonger

per år på hemmascenen Dance House Helsinki. Här visas nya verk av Saarinen

och andra koreografer tillsammans med internationella gästspel och kompaniets

egna klassiska verk. I kompaniets kärnverksamhet ingår även att sätta upp

Saarinens verk med andra framstående danskompanier, ett internationellt undervisningsprogram

i TERO Technique och att erbjuda koreografer residens i TSC

Studio i Helsingfors.

Tero Saarinen Company’s (est. 1996) mission is to create, perform, present and

teach powerful and engaging contemporary dance at the highest level of artistic

excellence in Helsinki, Finland, and internationally. It is the flagship company of

Finnish dance abroad; Since its foundation in 1996, it has performed at leading

festivals and venues – such as BAM and The Joyce (New York), Chaillot and Châtelet

(Paris) and Royal Festival Hall (London) – in 40 countries on all continents. TSC’s

critically acclaimed works are often created as international co-productions.

Alongside creations and touring, TSC hosts three yearly home seasons at Dance

House Helsinki, featuring new works by Saarinen and other choreographers along

with international guest performances and the group’s own classics. The company’s

core activities also include staging Saarinen’s creations for other prominent dance

groups, an international teaching program of TERO Technique, and hosting

residencies at TSC Studio in Helsinki.

28 2930 31OM SKÅNES DANSTEATER

/ ABOUT SKÅNES DANSTEATER

EN INSTITUTION I RÖRELSE

Genom att erbjuda dig en mångfald av relevanta och utvecklande upplevelser bidrar

vi till ett hållbart socialt samhälle. Vi arbetar i nära dialog med konsten, kulturen och

människorna i den värld vi alla delar för att fler ska upptäcka kraften i den samtida

dansen.

Dansen ger dig möjlighet att utmanas, beröras, lära, pröva och ompröva. Förutom

dansföreställningar hittar du dansworkshoppar, intressanta föreläsningar, spännande

seminarium, samtal och studiebesök hos oss.

Skånes Dansteater är Sveriges enda fristående dansinstitution. Vi ägs av Region Skåne.

A COMPANY IN MOTION

By offering you a variety of relevant and developing experiences, we contribute to a

sustainable society. We work in close dialogue with the art, culture and people in the

world we all share so that more people can discover the power of contemporary dance.

BEVARA RÖRELSE är ett forsknings- och

insamlingsprojekt som dokumenterar människors

upplevelse av dans.

Låter det intressant? Bidra med din upplevelse!

Läs mer om projektet på vår hemsida

eller anmäl dig till Celine Orman,

celine.orman@skanesdansteater.se

BEVARA RÖRELSE is a research project that

collects and documents people‘s experience of

dance.

Sound interesting? Contribute with your

experience! Read more about the project on our

website or enrol via e-mail: Celine Orman,

celine.orman@skanesdansteater.se

Finansierat av Kulturrådet.

/ Funded by Swedish Arts Council.

Celine Orman

Arkivarie och projektkoordinator för Bevara rörelse

/ Archivist and project coordinator

Dance offers you a chance to be challenged, be moved, learn, discover and rediscover.

In addition to dance performances you will find dance workshops, interesting lectures,

exciting seminars, talks and study visits at Skånes Dansteater.

Skånes Dansteater is Sweden’s only independent dance company. We are funded by

the Municipality of Skåne.

En pod av och med Skånes Dansteater.

I varje avsnitt möter du människorna som skapar

dans, utforskar rörelse och dyker djupare in i vår

kreativa process.

Dockan är

hemma för oss.

Här har vi vårt eget huvudkontor och i ett av våra hus

växer Skånes Dansteaters föreställningar fram. Här finns

ytterligare 200 företag som är med och skapar det

kreativa området Dockan. Välkommen hit du också!

Podden ges på engelska och finns tillgänglig där

du lyssnar på poddar.

A podcast brought to you by yours truly,

Sweden’s only independent dance institution.

Your chance to hear from dance artists, engage

with movement, and delve deeper into our

creative process.

The pod is in English and is available wherever you

listen to pods.

32PROGRAM

FÖRESTÄLLNINGSFOTO / PERFORMANCE PHOTO

Bengt Wanselius

PORTRÄTTFOTO DANSARE / DANCERS’ PORTRAITS

Johan Sundell

PORTRÄTTFOTO KREATIVT TEAM / CREATIVE TEAM PORTRAITS

David Thibel

in:finite

Världspremiär 11 maj | Spelar till 9 juli | På Skånes Dansteater

34

Läs mer på skanesdansteater.se

Biljetter: skanesdansteater.seskanesdansteater.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!