TILINPÄÄTÖS 2011 - Kokkola

kokkola.fi

TILINPÄÄTÖS 2011 - Kokkola

TILINPÄÄTÖS 2011Kokkolan kaupunginvaltuusto 18.6.2012 § 53


SISÄLLYSLUETTELOTOIMINTAKERTOMUS1.1. KATSAUS VUOTEEN 2011 ...........................................................................................................11.2. Kokkolan kaupungin hallinto..........................................................................................................51.2.1. Kokkolan kaupunginvaltuusto ........................................................................................................51.2.2. Kokkolan kaupunginhallitus ...........................................................................................................51.2.3. Kokkolan kaupungin henkilöstö ....................................................................................................72. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS ..........................83. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN .........................................................................103.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ...............................................................................................103.2. Tuloslaskelman tuotot .................................................................................................................103.3. Kulut ............................................................................................................................................ 113.4. Toimintakate ................................................................................................................................ 113.5. Vuosikate .....................................................................................................................................123.6. Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä ...................................................................................................124. TOIMINNAN RAHOITUS ..................................................................................................134.1. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut ..........................................................................................134.2. Rahoituslaskelman analysointi ....................................................................................................135. TASE ...........................................................................................................................................155.1. Tase ja sen tunnusluvut ...............................................................................................................155.2. Taseen sisältö..............................................................................................................................176. KOKONAISTULOT JA MENOT ...................................................................................................187. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS .............................................................................198. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS ........................................................................................................329. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ ...................................................3610. OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA ...............................................3911. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ ...................40TALOUSARVION TOTEUTUMINEN .....................................................................................................411. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ................................432. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN .............................................................782.1. Toimialojen toimintakertomukset .................................................................................................782.2. Liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen .................................................................................... 1123. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN .................................................... 1173.1. Käyttötalouden ja tuloslaskelman toteutuminen ........................................................................ 1183.2. Investointien toteutuminen .......................................................................................................1213.3. Rahoitusosan toteutuminen.......................................................................................................1233.4. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta sitovuustasolla ...............................1243.5. Käyttötalouden ja investointien erittelyt .....................................................................................1293.6. Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase ilman liikelaitoksia .....................................................147TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ...............................................................................................................1531. TULOSLASKELMA....................................................................................................................1552. RAHOITUSLASKELMA .............................................................................................................1563. TASE .........................................................................................................................................1574. KONSERNILASKELMAT ...........................................................................................................159TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ......................................................................................................1671. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ....................................................1692. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT ..........................................................................................1703. TASEEN LIITETIEDOT .............................................................................................................1724. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT .......................................1755. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ..............................................................................1776. OSAKKEET JA OSUUDET .......................................................................................................1787. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ..........................................................................180ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET .........................................................................................................1871.1. Liikelaitokset ..............................................................................................................................1891.2. Yhteenveto liikelaitoksista .........................................................................................................277ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT .............................................................................................283TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT ..............................................................................287Kansilehden kuva: Joni Virtanen


TOIMINTAKERTOMUS


1.1. KATSAUS VUOTEEN 2011Vuosi 2011 jää Kokkolassa erityisesti mieliin heinä-elokuussa järjestetyistä asuntomessuista monineoheistilaisuuksineen. Asuntomessut kiinnostivat kävijöitä sekä mediaa odotetusti. Messuilla vieraililähes 130 000 kävijää. Palaute on ollut positiivista. Tapahtuma keräsi kaupunkiimme melkoisenmäärän osaamispääomaa, joka tulee jatkossa hyödyntää. Oheistilaisuuksista mainittakoon jo perinteeksimuodostunut Anders Chydenius -vapaakauppaseminaari, jossa aiheena oli Suomen jaEU:n talouden uusi suunta. Seminaarin puhujia olivat valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, SuomenPankin pääjohtaja Erkki Liikanen ja Pohjoismaiden investointipankin toimitusjohtaja Johnny Åkerholm.Kokkolan kaupunki palkittiin elävästä kaupunkikeskustasta. Huomionosoituksen takana olevanElävä kaupunkikeskusta ry:n perusteluissa tuotiin esiin mm. pitkäjänteinen ja sitoutunut kehittämistyö,jossa materiaaleihin on kiinnitetty paljon huomiota. Kadut, aukiot, tori ja historialliset rakennukseton sovitettu yhteen hienovaraisesti.VR valitsi Kokkolan vuoden asemaksi. Valintaan vaikuttivat asemien palvelumittaukset sekä myynninkehitys.Suomi Pyöräilee -yhteistyövaliokunta valitsi Kokkolan vuoden 2011 pyöräilykunnaksi. Perusteenanimitykselle ovat pitkäjänteinen pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen sekä erittäin aktiivinen kaupunkilaistenkannustaminen pyöräilyyn erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden avulla.TalousKuntatalous on kehittynyt ennakoitua heikommin vuonna 2011. Talouskehitys on hiipunut loppuvuodestaja se on vaikuttanut myös kuntiin. Tilinpäätöksistä saatujen ennakkotietojen mukaan kuntienvuosikate laski noin 15 % vuodesta 2010. Toimintatulot nousivat 3,4 %, toimintamenot 4,4 %, javerotulot 3,9 %. Kuntien tulot eivät riitä palveluiden ja investointien kattamiseen, vaan kunnat velkaantuvatedelleen.Kokkolassa verotulot kehittyivät kunnallisveron osalta arvioitua paremmin hyvän työllisyyden ansiosta.Verotulot olivat yhteensä 155,2 milj. euroa, joka ylitti talousarvion 2,3 milj. eurolla. Nousuvuodesta 2010 oli 4 %.Toimintatuotot nousivat 2,9 %, toimintakulut 5,5 % ja toimintakate 8 %. Vuosikate oli 13,0 milj.euroa, joka oli noin 1,2 milj. euroa parempi kuin alkuperäinen talousarvio, vaikka lisämäärärahojamyönnettiin yhteensä 14,7 milj, euroa ja tuloarvioita korotettiin 3,6 milj. euroa. Tilikauden alijäämä oli3,1 milj. euroa, joka oli noin 4,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Kokkolan Satamanerinomainen tulos vaikutti tähän merkittävällä osuudella.Investointien nettomenot olivat yhteensä 54,4 milj. euroa, josta kaupungin osuus oli 20,3 milj. euroaja liikelaitosten osuus 34,1 milj. euroa. Lainakanta oli ilman liikelaitoksia 153,8 milj. euroa eli 3,301e /asukas ja liikelaitosten kanssa 194,7 milj. euroa eli 4,180 e /asukas.VäestönkehitysAsukkaita Kokkolassa oli vuoden lopussa 46 585. Asukasluvultaan Kokkola on maamme 22. suurinkaupunki. Kokkola on kuulunut jo parin vuosikymmen ajan niiden kasvukeskusten joukkoon, joissaväestömäärä selvästi kasvaa. Vuonna 2011 kaupungin asukasmäärä lisääntyi 325:llä. Väestökasvuperustui suurelta osalta luonnolliseen väestönkasvuun eli syntyvyyden enemmyyteen. Syntyneitä oli631 ja syntyvyyden enemmyys 229, mikä verrattuna vastaavantyyppisiin kaupunkeihin on poikkeuksellisensuuri.Merkittävän maahanmuuton ansiosta myös muuttotase oli selvästi positiivinen, 91 asukasta. Kansainvälisyysnäkyy yhä enemmän katukuvassa. Kaupungissa asuu noin 900 ulkomaan kansalaistaedustaen yli 70 kansalaisuutta. Terve väestön ikärakenne, merkittävä luonnollinen väestön kasvuyhdessä positiivisen muuttoliikkeen kanssa luovat hyvää pohjaa väestönkasvulle myös tuleville vuosille.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki1


ElinkeinotEdellisen taantuman jälkeen vuonna 2010 alkanut ja vuoden 2011 alkupuolelle kestänyt nopeankasvun kausi näkyi Kokkolassa työttömyyden laskuna, uusien työpaikkojen syntymisenä, vilkkaanarakentamisena sekä yleisenä elinkeinoelämän myönteisyytenä. Keväällä maailman ja etenkinEuroopan epävarmuus lisääntyi. Syksyllä uuden taantuman mahdollisuus kasvoi. Näyttää kuitenkinsiltä, että Kokkola selvisi ”minitaantumasta” vähin vaikutuksin kuten parin vuoden takaisesta taantumastakin.Kokkolassa ei koettu merkittäviä lomautuksia tai irtisanomisia. Tilastot osoittavat, ettäKokkola poikkesi monessa suhteessa yleisistä alavireisistä trendeistä, mihin monipuolisella elinkeinorakenteellaon suuri ansio.Uskoa tulevaan loivat muutamat suuret kaupan rakennushankkeet, joita toteutettiin tai päätettiinkäynnistää lähiaikoina. Sataman toiminnassa suunnitelman mukainen kehittäminen jatkui. Loppuvuodestavalmistui Hopeakiven sataman laiturin jatko. Kokkolan Sataman kautta kulki tavaraaennätykselliset noin 7,9 milj. tonnia. Kokonaistavaraliikenne kasvoi 24,1 %. Satama oli maammeneljänneksi suurin yleissatama liikennetonneilla mitattuna sekä toiseksi suurin Venäjän transitoliikenteensatama. Kokkolan Veden suurin investointi oli noin 16 milj. euron jäteveden puhdistamonvalmistuminen.Rannan suurteollisuuden lippulaivat Boliden ja OMG tekivät tuotantoennätyksiä ja ilmoittivat vuodenvaihteessa merkittävistä tuotantoa laajentavista investoinneista, mitkä tuovat luottamusta toiminnankehittymiseen, työpaikkojen säilymiseen ja niiden kasvuun. Suurteollisuuden toimintaympäristö jainfra vahvistuivat kun sisääntuloväylän maamerkki PortTower -toimistotalo valmistui syksyllä.Elinkeinoelämän kilpailukyvyn yhtenä merkittävänä tekijänä globaalissa taloudessa on alueen saavutettavuus.Seinäjoki–Oulu -radan kunnostus ja kaksoisraiteen rakentaminen Kokkola-Ylivieskavälillä tulisi saada valmiiksi mahdollisimman nopean aikataulun mukaan. Lentovuorotarjonta on monipuolistunutlentojen alettua Skellefteån ja Kruunupyyn välillä. Päätökset tehtiin myös suorista lennoistaTukholmaan, jotka alkavat maaliskuussa 2012.Vuonna 2011 keskimääräinen työttömyysaste Kokkolassa oli 8,3 %, mikä on alle taantumaa edeltävänvuoden (2008) keskiarvon. Koko maan vastaava luku oli 9,1 %. Huolimatta kokonaistyöttömyydenselvästä laskusta on nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien määrä pysynyt suhteellisen korkeallaedellisvuoden tasolla.Työpaikkojen määrä on kasvanut viime vuosina useilla sadoilla vuosittain. Käytettävissä olevan viimeisimmänvirallisen tilaston mukaan työpaikkojen määrä laski hieman vuoden 2009 aikana. Työpaikkojaoli Kokkolassa vuoden 2009 lopussa kaikkiaan noin 19 800. Työttömyyden laskun ja työvoimanmäärän kasvun perusteella voidaan olettaa, että työpaikkojen määrä on kääntynyt nousuunvuosien 2010 ja 2011 aikana.Kaupungin strategiatyöValtuustokauden ensimmäisenä vuonna hyväksytyn kaupunkistrategian väliarviointi tehtiin syksyllä.Luottamushenkilöille ja virkamiehille suunnatun nettikyselyn ja valtuustoseminaarin pohjalta tiivistyivätne kriittiset menestystekijät, joihin on erityisesti tarvetta suunnata voimavaroja valtuuston loppukaudella.Näille määriteltiin myös kärkihankkeita ja keskeisiä toimenpiteitä.AluekehittäminenAluekehittämisen pääinstrumentteja ovat kansalliset erityisohjelmat Koheesio- ja kilpailukykyohjelma,osaamiskeskusohjelma ja EU-ohjelmista Pohjois-Suomen alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoiteohjelmasekä Manner-Suomen ESR -ohjelma ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.Kokkolan seudun Kemian osaamiskeskus on mukana nanoteknologian ja uusiutuvametsäteollisuus -klusterissa.Valtioneuvosto päätti loppuvuodesta, että KOKO- koheesio- ja kilpailukykyohjelma kansallisenaerityisohjelmana päättyy 31.12.2011. Toimintaa voidaan kuitenkin jatkaa vuoden 2011 rahoituksensallimissa puitteissa vuoden 2012 loppuun saakka. Loppuvuodesta aloitettiin selvitys, millä resurssillaja millä tavoin voidaan KOKO-tyyppisellä toimintamallilla toteutettua kehittämistoimintaa jatkaa.KOKO ja sen edeltäjä AKO (aluekehitysohjelma) ovat olleet merkittävässä roolissa koko seudunkärkitoimialojen kehittämisessä rajapintoja hyödyntäen. Ohjelmilla saavutettuja hyviä tuloksia ja toimintamallejatulee voida edelleen kehittää ja hyödyntää.2 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Koheesio- ja kilpailukykyohjelman puitteissa tehty Kokkolan ja Pietarsaaren seutujen kehitysvyöhykkeenesiselvitys valmistui keväällä. Siinä selvitettiin Kokkolan ja Pietarsaaren seutujen alueellista jatoiminnallista rakennetta ja resursseja. Työn tavoitteena oli tuoda esiin alueen yhteisiä vahvuuksia,selvittää perusteita jatkotyölle ja valinnoille sekä tuoda esille ne konkreettiset toimenpiteet, joihin jatkotyöntulisi keskittyä. Keväällä järjestettiin seutukuntien yhteinen kehittämisseminaari. Seminaarissaoli positiivinen ilmapiiri ja tahto seutukuntien yhteiselle kehittämistoiminnalle. Molempien seutujenkuntien kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet raportin ja siinä esitetyn toimenpideohjelman. Raportinpohjalta on käynnistymässä useita konkreettisia kehittämistoimenpiteitä. Konkreettisten hankkeidenkuten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen, strategisen aluerakennemallin laatiminensekä kehitysvyöhykkeen viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen on eri tahoille vastuutettu jajatkovalmistelu käynnistyi loppuvuonna.Korkeakoulu ja tutkimusKokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toiminnassa olleiden professuurien viisivuotiset jatkokaudetvarmistuivat tehdyillä sopimuksilla. Uutena aluevaltauksena saatiin aikaan sopimus Vaasan yliopistonkauppatieteen professuurin perustamisesta, joka käynnistyy vuoden 2012 aikana.Tapahtumia vuonna 2011Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin konsertit ja Kokkolan kaupunginteatterin näytännöt ovat vahvaperusta kaupungin kulttuurivuodelle. Niitä täydentävät monet muut toimijat kulttuurisesti ja musiikillisestirikkaan tarjonnan kaupungissa.Perinteisinä ja kehittyvinä tapahtumina lunastivat kannuksiaan edelleen Kokkolan X talviharmonikka,minkä suuri viihdekonsertti televisioitiin, Kokkolan talvitanssit, Mustakari Memories, West CoastKokkola Operan Oopperakesä, minkä kaikki Carmen-esitykset olivat loppuunmyydyt, Kokkolan kesäviikko,Kokkola Rock ja Kokkolan Venetsialaiset. Wentus Blues Band vietti 25-vuotisjuhlaansajuhlakonsertin merkeissä.Urheilupuolella merkittävin tapahtuma oli Suomen toiseksi suurin nuorten jalkapallotapahtuma KokkolaCup. Kokkolassa järjestettiin myös koripallon veteraaniturnaus/Pohjois-Suomen mestaruuskilpailut,tyttöjen jalkapallon Helmi Cup, Kokkolan Urheiluautoilijoiden 50-vuotisjuhlavuoden jääratasarjanSM-osakilpailu sekä Suomen Ampumahiihtoliiton Pohjoismaiden ampumahiihdon nuortenmaaottelun nuorisoleiri.Merkkivuottaan juhlivat mm. seuraavat Geologian tutkimuskeskus 125 vuotta Ykspihlajan Reima 90 vuotta Kokkolan Veikot 90 vuotta Kokkolan merimieskirkko 80 vuotta Kokkolan Karjalaseura 70vuotta Lions Club Karleby 50 vuotta Kokkolan Urheiluautoilijat 50 vuotta Gamlakarleby Åldringsvänner 50 vuottaSuurin tapahtuma Kokkolassa oli 15.7.–14.8. järjestetyt valtakunnalliset asuntomessut. Muita tapahtumiaja vierailuja olivat mm. Kristillisdemokraattien puoluekokous Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkoston Kanuuna-seminaari Old Tablers Suomi Finland ry hallitus Svenska Folktingetin istunto Suomen Laivameklariliiton vuosikokous Svenska Folkpartietin hallituksen kokous Svenska Pensionärsförbundet, österbottniska regionen kokous Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton seminaari Finlands svenska Marthaförbund r.f:s kevätkokous Ilmatorjuntaharjoitus Veteraanien rosvopaistitilaisuus Kansainvälinen koiranäyttely Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitusTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki3


Anders Chydenius -säätiön hallitus Anders Chydenius-vapaakauppaseminaari Euromance -leiri Perinnekonepäivät Nordic Baltic School of Social Work -tapahtuma Keskustakehittämisen päätapahtuma Satakieliseminaari Alueelliset vesihuoltopäivätKiitoksetParhaat kiitokset kaikille kaupungin ja koko alueen hyväksi tehdystä työstä, jonka tulosten pohjaltaon hyvä jatkaa eteenpäin.Antti Isotaluskaupunginjohtaja4 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


1.2. KOKKOLAN KAUPUNGIN HALLINTO1.2.1. KOKKOLAN KAUPUNGINVALTUUSTOKaupunginvaltuusto kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 117 pykälää vuonna 2011. Valtuustossa oli 51jäsentä, joista 39 edusti ei-sosialistisia ja 12 sosialistisia puolueita.Valtuuston kokoonpanoPuheenjohtaja Bjarne Kallis (KD)1. varapuheenjohtaja Riitta Kalliokoski (KESK)2. varapuheenjohtaja Raimo Harsunen (SDP)KESKAnias PenttiHarmaala MariHerlevi ReinoHuhtala JouniKalliokoski RiittaKarhumaa JuhoKippo-Kovasin LeaLaitila VeikkoLeskelä PerttiMaijala AimoMäkelä AnneNurmi PekkaOjala KaukoPalosaari AnneliPuumala TuomoPuutio SariRahkola RiittaVirolainen TimoSDPHarsunen RaimoKellosalo AnneLahti MauriMustasaari ErkkiRasi AnneSabel RoyTastula AnteroUrpilainen JuttaUrpilainen KariKDCandelin JohanHäli PirkkoKallis BjarneMehtälä AnjaNikkanen RistoPaananen JuhaPassoja TerttuSalo MauriRKPAnderson StefanBrandt MatsKouvo KajsaSnellman HansTimonen MarlénÅström BernhardKOKHaimakainen PenttiJukkola JanneKivistö MattiMarjamaa HelinäVASAhonen EilaPohjola VesaTastula SeppoPSPuolimatka PekkaYlitalo AlpoVIHREÄTTaarna Terho1.2.2. KOKKOLAN KAUPUNGINHALLITUSKaupunginhallitus kokoontui 36 kertaa ja käsitteli649 pykälää vuonna 2011.Kaupunginhallituksen kokoonpanoPuheenjohtaja Kauko Ojala (KESK)1. varapuheenjohtaja Kari Urpilainen (SDP)2. varapuheenjohtaja Pentti Haimakainen (KOK)Anderson Stefan(RKP)Haapalehto Seija (SDP)Harmaala Mari (KESK)Herlevi Reino (KESK)Häli Pirkko (KD)Kouvo Kajsa (RKP)Nevasaari Sirpa (KESK)Palosaari Anneli (KESK)Pohjola Vesa (VAS)Salo Mauri (KD)Muut kaupunginvaltuuston valitsemattoimielimetHenkilöstölautakuntaKeskusvaalilautakuntaKulttuuri- ja nuorisotoimen lautakuntaLiikuntalautakuntaMaaseutulautakuntaOpetus- ja kasvatuslautakuntaPelastuslautakuntaRakennus- ja ympäristölautakuntaSosiaali- ja terveyslautakuntaTarkastuslautakuntaTekninen lautakuntaValtuuston vaalilautakuntaYmpäristöterveyslautakuntaEnergiajohtokuntaSatamajohtokuntaTyöplussan johtokuntaVesilaitosjohtokuntaPoliisilaitoksen neuvottelukuntaKäräjäoikeuden lautamiehetUskotut miehetTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki5


KOKKOLAN KAUPUNKIKARLEBY STADSeutukuntavaltuustoAluetoimikuntaKaupunkisuunnitteluryhmäHenkilöstölautakuntaLiiketoimintaTekninen toimi jaympäristötoimiSatamajohtokuntaVesilaitosjohtokuntaTyöplussanjohtokuntaEnergiajohtokuntaTekninen lautakuntaTilapalvelutYhdyskuntateknisetpalvelutRakennus- jaympäristölautakuntaKaupunkiympäristöpalvelutKonserni- ja organisaatiorakenneKaupunginvaltuusto VaalielimetKaupunginhallitusTarkastustoimiTarkastuslautakuntaKuntayhtymätMuut sidosorganisaatiotTytäryhtiöt ja osakkuusyhtiötSäätiötKaupunginjohtajaKeskushallintoSosiaali- jaterveystoimiSosiaali- ja terveyslautakuntaRuotsinkielinenjaostoTerveyspalvelutVanhustyöSosiaali- javammaispalvelutHallintoSivistystoimiOpetus- ja kasvatuslautakuntaSuomenkielinen os.Ruotsinkielinen os.VarhaiskasvatusPerusopetusToisen asteenkoulutus / lukioVapaa sivistystyöKulttuuri- ja nuorisotoimenlautakuntaKulttuuripalvelutMuseotoimiKirjastotoimiNuorisopalvelutLiikuntalautakuntaLiikuntapalvelutPelastustoimiPelastuslautakuntaTilintarkastajaMaaseututoimiMaaseutulautakuntaYmpäristöterveydenhuoltoYmpäristöterveyslautakunta10.9.20106 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


1.2.3. KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖHenkilöstön määrässä ja rakenteessa ei vuoden 2011 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia verrattaessavuoden lopun tilanteita. Vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut 1,6 %, määräaikaisenhenkilöstön 7,4 % (1072 henkilöä). Henkilöstön sairauspäivät ovat vähentyneet 1,2 kalenteripäiväähenkilöä kohti, vuonna 2011 sairauspäiviä oli 15,9 kalenteripäivää/henkilö. Palkkaharmonisointi saatiinvalmiiksi kirjaston ja toimistohenkilöstön tehtävien osalta.Sosiaali- ja terveyspalvelujen alueella toteutettiin yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa Parempi Työyhteisö–henkilöstökysely, sama kysely tehtiin edellisen kerran vuonna 2009. Kyselyn vastausprosenttioli 58. Kyselyn tuloksia tarkastellaan avainlukujen avulla, jotka kuvaavat seuraavia osa-alueita: Työyhteisön kehittämisedellytykset Työyhteisön toimivuus Työn perusedellytykset Henkilöstön hyvinvointiVerrattaessa kyselyn avainlukuja (yhteensä 14,0) vastaaviin vuoden 2009 kyselyssä(13,6), voidaanhuomata tulosten parantuneen, tulokset ovat myös parempia kuin vastaavissa muissa yksiköissäSuomessa (13,8). Merkittävää on, että tulokset ovat parantuneet sosiaali- terveystoimen kaikillatoiminta-alueilla. Soten vahvuuksina nousivat esille seuraavat asiat: työyhteisön kehittämisaktiivisuussekä johdon panostaminen toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen, työyhteisöjen pelisäännöt ovatkunnossa ja työyhteisötaidot hyvät sekä työn ilo lisääntynyt.Kehittämiskohteiksi kyselyn tulosten perusteella nousevat henkilöstön näkemysten kuuleminen esim.muutostilanteissa, eri yksiköiden välinen tiedonkulku sekä työmäärä ja keskeytykset työssä.Henkilöstökyselyn tulokset käsitellään yksikössä koko henkilöstön kanssa ja tuloksia hyödynnetääntyöyhteisön kehittämiseksi.Vuosi 2011 oli Kokkolan kaupungin henkilöstön työyhteisötaitojen teemavuosi. Vuoden aikana työyhteisötaitojenmerkitystä ja niiden kehittämistä pidettiin esillä ja tuettiin koulutustilaisuuksilla, joita olisekä esimiehille että koko henkilöstölle. Aiheina olivat mm esimiehen asema kuntaorganisaatiossa,sairauspoissaolojen hallinta, häirintään puuttuminen, kehityskeskustelut ja vastuullinen vaikuttaminentyöyhteisössä. Henkilöstön tyhy-päiviin tuli sisällyttää työyhteisöteema, jota varten oli tilattavissavalmiita luentoja. Työyhteisötaitojen merkitystä haluttiin tuoda esille myös kilpailuilla, vuoden lopussapalkittiin Paras Pomo, Mukava Työkaveri ja Hyvä Työyhteisö.65 - 6960 - 6455 - 5950 - 5445 - 4940 - 4435 - 39Vakinaisen henkilökunnan ikäjakauma 201130 - 3425 - 2920 - 24miehetnaisetalle 200 100 200 300 400 500 600Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki7


Esimiesfoorumeiden lisäksi esimiestaitojen kehittämistä jatkettiin JET-valmennuksella (Johtamisenerikoisammattitutkinto). Vuoden aikana aloitti viides ryhmä, ensimmäisenä aloittanut sosiaali- ja terveystoimenryhmä sai todistukset joulukuussa.Henkilöstön määrä hallintokunnittain 2011Kokoaikaiset % Osa-aikaiset % Sivutoimiset YhteensäKeskushallinto 243 80,73 58 19,27 0 301Ympäristöterveydenhuolto 23 67,65 11 32,35 0 34Sosiaali- ja terveystoimi 1072 73,47 379 25,98 8 1459Sivistystoimi 1113 74,40 237 15,84 146 1496Tekninen toimi 412 85,48 68 14,11 2 482Liikelaitokset 181 86,60 17 8,13 11 209Aluepelastulaitos 117 23,73 1 0,20 375 493Yhteensä 3161 771 542 44742. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA OMAN TALOUSALUEENKEHITYSSuomen talouden näkymät heikentyivät kansainvälisen finanssikriisin uuden vaiheen myötä. Kansainvälisentalouden näkymien heikkenemisen taustalla on muutama vuosi sitten alkaneen fi nanssikriisinja sitä edeltäneen nousukauden jättämä perintö. Viime kuukausien kehitys on tehnyt selvemmäksi,että fi nanssikriisiä edeltänyt talouskehitys ei ollut kestävällä pohjalla ja että talouskasvu voi jäädävaimeaksi lähivuosina.Suomen talouden kasvu hidastui selvästi vuoden 2011 aikana. Kokonaistuotanto oli edelleen selkeästipienempi kuin ennen taantumaa, eikä vuoden 2008 tuotannon tasoa saavuteta ennen vuotta2013. Kokonaistuotanto kasvoi 2,7 % vuonna 2011, mutta vuonna 2012 kasvu jää vain 0,4 %:iin. Ensivuonna kasvun odotetaan vauhdittuvan 1,8 prosenttiin.Valtioiden velkaongelmat ja niihin kytkeytynyt epävarmuus rahoitusjärjestelmän tilasta etenkin Euroopassavaimensivat Suomen viennin näkymiä. Epävarmuuden lisääntyminen heikensi samanaikaisestimyös kotimaista investointi- ja kulutuskysyntää.Työllisyyden koheneminen on hidastunut ja työttömyysaste on pysynyt lähes muuttumattomana vuonna2011. Kokkolan keskimääräinen työttömyysprosentti oli 8,3, kun valtakunnallinen työttömyysprosenttioli hieman korkeampi eli 9,1 %. Teolliset työpaikat eivät juurikaan lisääntyneet viime vuonna, vaankasvua on ollut eniten koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.Infl aation ennustetaan kiihtyvän 3,4 prosenttiin vuonna 2011. Kuluttajahintojen nousua ovat vauhdittaneetenergian ja raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen kallistuminen sekä välillisten verojenmuutokset. Valmiste- ja arvonlisäverojen korotukset nostavat hintoja myös vuonna 2012.Kuntatalous jää lievästi alijäämäiseksi vuonna 2011. Kuntien verotulojen kasvu on hidastunut samallakun palkkamenojen kasvu on nopeutunut. Verotulojen kasvun hidastumisen taustalla ovat muunmuassa kunnallisveron kertymää vähentävät jako-osuuksien leikkaukset. Kuntien verotulot nousivatkeskimäärin 3,9 %. Kokkolassa verotuloja kertyi 2,3 M€ arvioitua enemmän, nousu oli 4 prosenttiavuodesta 2010. Vaikka kuntien menojen kasvu hidastuu ja kunnat myöhentävät investointien aloituksia,syvenee kuntatalouden alijäämä vuonna 2012.Kuntien toimintamenot kasvoivat 4,4 prosenttia ja toimintatulot lisääntyivät 3,4 prosentilla edelliseenvuoteen verrattuna. Kokkolassa nousuprosentti toimintatulojen osalta oli 2,9 ja toimintamenoissa 5,5%. Kuntien lainakanta jatkoi edelleen nousua. Kokkolan lainakanta ilman liikelaitoksia kasvoi 25,4M€:lla. Lainaa / asukas kaupungilla on 3301 euroa.8 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


%181614121086420TYÖTTÖMYYSASTEVUOSIKESKIARVOINAkoko maaKokkola2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Tunnuslukuja / Kokkola2011Asukasmäärä 31.12. 46 580Muuttovoitto/-tappio 91Asukasmäärän muutos 320Työttömyysasteprosentti (keskim.) 8,3Uusia asuntoja 402Veroprosentti 19,75Toimintatuotot * 1 000 € 117 577Toimintakulut * " 352 467Toimintakate * " -234 889Verotulot * " 155 226Valtionosuudet * " 68 263Vuosikate * " -5 765Tulos * " -13 992Vuosikate mukaan lukien liikelaitokset " 12 987Tulos mukaan lukien liikelaitokset " -3 954Ylijäämä/alijäämä " -3 059Investoinnit mukaan lukien liikelaitokset " 60 269Lainakannan nettomuutos " 35 707Lainakanta mukaan lukien liikelaitokset €/asukas 4 180* ilman liikelaitoksiaTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki9


3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN3.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUTKOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitoksetTULOSLASKELMA2011 20101000 eur 1000 eurToimintatuotot 132 916 132 196Valmistus omaan käyttöön 2 036 1 939Toimintakulut -343 413 -327 158Toimintakate -208 462 -193 023Verotulot 155 226 149 314Valtionosuudet 68 263 66 787Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 74 86Muut rahoitustuotot 1 792 890Korkokulut -3 754 -2 898Muut rahoituskulut -152 -16Vuosikate 12 987 21 141Poistot ja arvonalentumiset -16 942 -15 939Satunnaiset erät 0 0Tilikauden tulos -3 954 5 201Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -3 696 205Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 4 343 -4 006Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 248 163Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 059 1 563TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot/Toimintakulut, % 38,9 % 40,6 %Vuosikate/Poistot, % 76,7 % 132,6 %Vuosikate, €/asukas 279 457Asukasmäärä 46 580 46 260Tuloslaskelman sisältöTuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneidenkulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ns. ulkoiset erät eli tuotot, jotkaon saatu kaupungin ulkopuolelta ja kulut, jotka ovat syntyneet kaupungin ulkopuolelta suoritetuistahankinnoista.3.2. TULOSLASKELMAN TUOTOTKokkolan kaupungin tuloslaskelman tuotot olivat 2011 yhteensä 358,3 milj. euroa. Ne kasvoivat vuodesta2010 yhteensä 9,0 milj.euroa (2,6 %).ToimintatuototTuotot (1 000 €) Tp 2011 Osuus % Tp 2010 Muutos € Muutos %Toimintatuotot 132 916 37,1 132 196 720 0,5Verotulot 155 226 43,3 149 314 5 912 4,0Valtionosuudet 68 263 19,1 66 787 1 476 2,2Rahoitustulot 1 866 0,5 976 890 91,2Yhteensä 358 271 100,0 349 273 8 998 2,610 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Toimintatuotot olivat 132,9 milj. euroa ja ne kasvoivat 0,7 milj. euroa ( 0,5 %). Suurimmat erät olivatmyyntituotot 99,8 milj. euroa ja maksutuotot 13,4 milj. euroa.VerotulotVerotulot (1000 €) Tp 2011 Osuus % Tp 2010 Muutos € Muutos %Kunnallisvero 129 459 83,4 125 428 4 031 3,2Kiinteistövero 9 636 6,2 7 773 1 863 24,0Yhteisövero 16 131 10,4 16 114 17 0,1Yhteensä 155 226 100,0 149 314 5 912 4,0Verotulot olivat vuonna 2011 yhteensä 155,2 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 5,9 milj.euroa. Kunnallisvero kasvoi 4,0 milj. euroa eli noin 3,2 % ja kiinteistövero 1,9 milj. euroa eli 24,0 %.Yhteisöverotulo kasvoi 0,02 milj. euroa eli 0,1 %.Verotuloista oli kunnallisveron osuus 83,4 %, kiinteistöveron osuus 6,2 % ja yhteisöveron osuus 10,4 %.ValtionosuudetValtionosuudet (1000 €) Tp 2011 Tp 2010 Muutos € Muutos %Kunnan peruspalvelujenvaltionosuus76 319 73 652 2 666 3,6Verotuloihin perustuvavaltionosuuksien tasaus-1 284 - 281 - 1 003 356,6Järjestelmämuutoksentasaus194 194 0 0Opetus- ja kulttuuritoimi - 6 965 - 6 778 - 187 2,8Yhteensä 68 263 66 787 1 476 2,2Valtionosuudet olivat yhteensä 68,3 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 1,5 milj. euroa ja 2,2 %.3.3. KULUTKulut olivat yhteensä 347,3 milj. euroa. Nousu edellisestä vuodesta oli 17,3 milj. euroa eli 5,2 %.Kulut (1 000 €) Tp 2011 Osuus% Tp 2010 Muutos € Muutos %Henkilöstökulut 155 509 44,8 145 920 9 589 6,6Palvelujen ostot 119 439 34,4 111 007 8 432 7,6Aineet, tarvikkeet ja tavarat 47 219 13,6 49 742 -2 523 -5,1Avustukset 14 037 4,0 14 441 -404 -2,8Vuokrat 5 348 1,5 4 355 993 22,8Muut kulut 1 868 0,5 1 694 174 10,2Rahoituskulut 3 906 1,1 2 913 993 34,1Yhteensä 347 326 100,0 330 072 17 254 5,2Toimintakulut olivat 343,4 milj. euroa. Merkittävimmät kulut olivat henkilöstökulut 155,5 milj. euroa japalvelujen ostot 119,4 milj. euroa. Rahoituskulut olivat noin 3,9 milj. euroa.3.4. TOIMINTAKATEToimintatuottojen ja –kulujen erotuksena syntyvä toimintakate kertoo kuinka paljon käyttötaloudenkuluista jääkatettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2011 toimintakate oli –208,5 milj.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki11


euroa ja se heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 15,5 milj. euroa. Vuonna 2011 toimintatuotot kattoivat38,7 % toimintakuluista.3.5. VUOSIKATEVuosikate kuvaa kokonaistulorahoituksen riittävyyttä, jolloin toimintakatteen lisäksi on otettu huomioonverotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja – kulut. Vuoden 2011 vuosikate oli 13,0 milj. euroa,asukasta kohden laskettuna 279 euroa. Vuosikate heikkeni 8,2 milj. euroa vuodesta 2010.3.6. TILIKAUDEN TULOS JA YLI-/ALIJÄÄMÄTilikauden tulos kuvaa kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kuljen erotusta. Siinä on otettuhuomioon myös pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käyttöä kuvaava poisto sekä satunnaiset erät.Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsittelyeriä, joilla tietyin edellytyksin voidaanvaikuttaa tuloksen jakautumiseen eri tilikausien välille. Poistot olivat 16,9 milj. euroa.Vuoden 2011 tilikauden tulos oli - 4,0 milj. euroa alijäämäinen ja se 9,2 milj. euroa pienempi kuinvuonna 2010. Tuloksen käsittelyerien jälkeen alijäämäksi muodostui -3,1 milj. euroa, joka oli 4,6 milj.euroa pienempi kuin vuonna 2010.12 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


4. TOIMINNAN RAHOITUS4.1. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUTKOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitoksetTP 2011 TP 2010RAHOITUSLASKELMA 1 000 € 1 000 €Toiminnan ja investointien nettoTulorahoitusVuosikate 12 987 21 141Satunnaiset erät 0 0Tulorahoituksen korjauserät -1 535 -2 799InvestoinnitInvestointimenot -60 269 -37 174Rahoitusosuudet investointim 3 757 2 831Fuusioinvestointi 0 -78Pysyvien vastaavien myyntituotot 2 064 3 757Toiminnan ja investointien netto -42 995 -12 322RahoitustoimintaAntolainauksen muutoksetAntolainasaamisten vähennys 534 30Antolainasaamisten lisäys -96 -163Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 61 992 42 024Pitkäaikaisten lainojen vähennys -25 357 -27 371Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys -928 193Muut maksuvalmiuden muutoksetToimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 47 57Vaihto-omaisuuden muutokset 31 -112Saamisten muutokset -4 064 -956Korottomat lyhytaik. velat muutos 3 276 5 296Rahoitustoiminnan netto 35 436 19 000Rahavarojen muutos -7 560 6 678Rahavarojen muutos -7 560 6 678Rahavarat 31.12. 5 662 13 222Rahavarat 1.1. -13 222 -6 544RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % 23,0 % 61,4 %Pääomamenojen tulorahoitus, % 15,9 % 34,1 %Lainanhoitokate 0,6 0,8Kassan riittavyys, pv 5 12Asukasmäärä 46 580 46 260Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki kaupungin rahan lähteet ja käytöt. Rahoituslaskelma osoittaakunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella.4.2 Rahoituslaskelman analysointiToiminnan ja investointien rahavirtaVarsinaisen toiminnan rahavirta, tulorahoitus, kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujenvaikutusta rahavirtaan. Tulorahoituksen määrä oli vuonna 2011 11,5 milj. euroa, joka oli 6,9 milj. euroapienempi kuin vuonna 2010.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki13


Rahoituslaskelman investoinnit muodostuvat pysyvien vastaavien investointimenoista, rahoitusosuuksistasekä myyntituloista. Investointien määrä oli vuonna 2011 yhteensä 60,3 milj. euroa, jokaoli 23,1 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2010. Rahoitusosuuksia investointien kertyi 3,8 milj. euroasekä myyntituloja 2,0 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat 54,5 milj. euroa, joka oli 23,8 milj. euroaenemmän kuin vuonna 2010.Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta oli tilikaudella - 43,0 milj. euroa. Investointienomahankintamenoista 20,3 % on rahoitettu varsinaisen toiminnan tulorahoituksella.RahoitustoimintaRahoitustoiminnan nettorahavirta oli vuonna 2011 yhteensä 35,4 milj. euroa positiivinen. Pitkäaikaisialainoja nostettiin yhteensä 62,0 milj. euroa ja lyhennettiin yhteensä 25,4 milj. euroa. Lyhtyaikaistenlainojen muutos oli -0,9 milj. euroa.Rahavarojen muutosVarsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirroista muodostuva rahavarojenmuutos oli -7,6 milj. euro. Vuoden 2011 rahavirroilla olisi voitu kattaa 5 päivän kassasta maksut.14 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


5. TASE5.1. TASE JA SEN TUNNUSLUVUTKOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitoksetTASE JA SEN TUNNUSLUVUTV A S T A A V A A 31.12.2011 20101000 eur 1000 eurA PYSYVÄT VASTAAVATI AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1 814 1 6581. AINEETTOMAT OIKEUDET 432 1862. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1 382 1 472II AINEELLISET HYÖDYKKEET 324 440 286 2821. MAA- JA VESIALUEET 24 058 23 1552. RAKENNUKSET 114 201 102 4693. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 157 566 139 9504. KONEET JA KALUSTO 7 960 6 9815. MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 1 863 1 8636. ENNAKKOMAKSUT JA KESKENER. HANKINNAT 18 791 11 863III SIJOITUKSET 66 748 66 2511. OSAKKEET JA OSUUDET 63 035 62 1003. MUUT LAINASAAMISET 3 514 4 0484. MUUT SAAMISET 199 103PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 393 002 354 191B TOIMEKSIANTOJEN VARAT1. VALTION TOIMEKSIANNOT 222 3902. LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET 529 5283. MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 238 236TOIMEKSIANTOJEN VARAT yhteensä 989 1 154C VAIHTUVAT VASTAAVATI VAIHTO-OMAISUUS 1 500 1 5311. AINEET JA TARVIKKEET 1 490 1 4994. MUU VAIHTO-OMAISUUS 10 32II SAAMISET 26 899 22 834PITKÄAIKAISET SAAMISET 1 886 7561. MYYNTISAAMISET 0 02. LAINASAAMISET 405 1413. MUUT SAAMISET 1 481 615LYHYTAIKAISET SAAMISET 25 013 22 0781. MYYNTISAAMISET 18 130 15 3922. LAINASAAMISET 514 3653. MUUT SAAMISET 4 096 4 2544. SIIRTOSAAMISET 2 273 2 067IV RAHAT JA PANKKISAAMISET 5 662 13 222VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 34 061 37 587V A S T A A V A A YHTEENSÄ 428 052 392 932Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki15


V A S T A T T A V A A 31.12.2011 20101000 eur 1000 eurA OMA PÄÄOMAI PERUSPÄÄOMA 127 834 127 834II LIITTYMISMAKSURAHASTOIV MUUT OMAT RAHASTOT 5 417 5 665V EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 18 275 16 712VI TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 059 1 563OMA PÄÄOMA yhteensä 148 467 151 774B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET1. POISTOERO 9 571 5 8752. VAPAAEHTOISET VARAUKSET 6 276 10 619POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET yhteensä 15 847 16 494C PAKOLLISET VARAUKSET1. ELÄKEVARAUKSET 366 3262. MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 2 077 1 909PAKOLLISET VARAUKSET yhteensä 2 443 2 235D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT1. VALTION TOIMEKSIANNOT 220 3352. LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT 575 5693. MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 970 979TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT yhteensä 1 764 1 883E VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN 178 722 146 8002. LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILT 160 293 128 4943. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 973 1 2204. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 3 37. MUUT VELAT 17 454 17 083LYHYTAIKAINEN 80 808 73 7452. LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILT 33 259 29 0513. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 188 2404. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 0 05. SAADUT ENNAKOT 4 2276. OSTOVELAT 16 946 16 3027. MUUT VELAT 6 110 3 6128. SIIRTOVELAT 24 301 24 313VIERAS PÄÄOMA yhteensä 259 530 220 545V A S T A T T A V A A YHTEENSÄ 428 052 392 9320 0TASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste, % 38,4 % 42,8 %Rahoitusvarallisuus €/asukas -4 873 -3 983Suhteellinen velkaantuneisuus -% 72,8 % 63,3 %Lainat, €/asukas 4 180 3 437Lainakanta 31.12., 1000 € 194 715 159 008Lainasaamiset 31.12., 1000 € 3 514 4 048Asukasmäärä 46 580 46 26016 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


5.2 TASEEN SISÄLTÖTase sisältää kaupungin omaisuus- ja pääomaerät luonteensa mukaisesti ryhmiteltyinä tilikaudenlopussa.Taseen kokonaisuusTaseen loppusumma oli 428,1 milj. euroa.Taseen erätTaseen vastaavaa puolella merkittävin erä on pysyviin vastaaviin kuuluvat aineelliset hyödykkeet,jonka suuruus on 324,4 milj. euroa. Aineettomat hyödykkeet ovat 1,8 milj. euroa. Sijoitukset, johonkuuluvat osakkeet ja osuudet sekä muut lainasaamiset, ovat 66,7 milj. euroa. Vaihtuvat vastaavat elivaihto-omaisuus, saamiset sekä rahat ja pankkisaamiset ovat yhteensä 34,1 milj. euroa.Vastattavaa puolella on oman pääoman osuus 148,5 milj. euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä on18,3 milj. euroa ja tilikauden alijäämä 3,1 milj. euroa.Omaan pääomaan sisältyvien rahastojen pääomat olivat yhteensä 5,4 milj. euroa. Vapaaehtoisiavarauksia oli 6,3 milj. euroa ja pakollisia varauksia 2,4 milj. euroa.Taseen tunnusluvutOmavaraisuusaste mittaa vakavaraisuutta ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Vuonna2011 omavaraisuusaste oli 38,4 %.Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.Kokkolan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuonna 2011 72,8 %.Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Kokkolan lainakanta vuonna oli 194,7 milj.euroa eli 4 180 e/asukas.Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muidenyhteisöjen investointien rahoittamiseen. Kokkolan lainasaamiset olivat 3,5 milj. euroa.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki17


6. KOKONAISTULOT JA MENOTKOKKOLAN KAUPUNKI ** kaupunki ja liikelaitoksetKokonaistuotot ja menot 2011 2010Kunnan kokonaistulot- ja menotTULOT eur % eur %Varsinainen toimintaToimintatuotot 132 915 671,91 31,35 132 195 683,68 33,45Verotulot 155 226 113,32 36,61 149 314 337,61 37,78Valtionosuudet 68 263 085,00 16,10 66 787 388,04 16,90Korkotuotot 73 853,55 0,02 85 590,59 0,02Muut rahoitustuotot 1 791 768,66 0,42 890 097,71 0,23Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00Tulorahoituksen korjauserät- käyttöomaisuuden myyntivoitot -1 721 050,36 -0,41 -2 907 001,87 -0,74InvestoinnitRahoitusosuudet investointimenoihin 3 756 870,02 0,89 2 831 330,69 0,72Käyttöomaisuuden myyntitulot 2 042 440,85 0,48 3 757 044,39 0,95RahoitustoimintaAntolainasaamisten vähennykset 533 576,00 0,13 30 033,56 0,01Pitkäaikaisten lainojen lisäys 61 991 700,00 14,62 42 024 056,00 10,63Lyhytaikaisten lainojen lisäys -927 556,65 -0,22 192 911,11 0,05Oman pääoman lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00Kokonaistulot yhteensä 423 946 472,30 100,00 395 201 471,51 100,00MENOT eur % eur %Varsinainen toimintaToimintakulut 343 413 308,37 79,24 327 157 977,06 82,79- valmistus omaan käyttöön -2 035 918,40 ** -1 939 462,46 **Korkokulut 3 754 435,50 0,87 2 898 192,93 0,74Muut rahoituskulut 151 519,04 0,04 15 627,77 0,00Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00`+/- pakollisten varausten muutos -208 100,60 -0,05 -107 575,40 -0,03`- Käyttomaisuuden myyntitappiot 0,00 0,00 0,00 0,00Investoinnit 0,00 0,00Käyttöomaisuusinvestoinnit 60 268 871,64 13,99 37 173 518,70 9,46Fuusioinvestointi 0,00 0,00 78 231,74 0,02RahoitustoimintaAntolainasaamisten lisäykset 95 669,55 0,02 162 562,79 0,04Pitkäaikaisten lainojen vähennys 25 356 695,15 5,89 27 370 683,55 6,97Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 0,00 0,00Oman pääoman vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00Kokonaismenot yhteensä 430 796 480,25 100,00 392 809 756,68 100,00Kokonaistulot 423 946 472,30 395 201 471,51Kokonaismenot 430 796 480,25 392 809 756,68-6 850 007,95 2 391 714,83Muut maksuvalmiuden muutokset -709 878,19 4 285 569,17Kassavarojen muutos -7 559 886,14 6 677 284,006 850 007,95 -2 391 714,8318 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


7. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUSKonsernirakenne ja konsernin talousKonsernirakenneKokkolan kaupungin konserniin kuului vuoden 2011 lopussa 34 tytäryhteisöä, jotka kaikki yhdisteltiinkonsernitilinpäätökseen. Lisäksi konserniin yhdisteltiin 7 kuntayhtymää, joissa kaupunki on jäsenenä.Kaupungilla on omistuksessaan 20 osakkuusyhteisöä, joista on yhdistelty omistusosuutta vastaavamäärä osakkuusyhtiön voitosta/tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta.Kokkolan konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät merkittävimmät yhtiöt:Konserniyhtiöt liikevaihto liikevoitto tilikauden tulos(1000 €) (1000 €) (1000 €)2011 2010 2011 2010 2011 2010Kokkolan Matkailu Oy 1 143,8 1 011,4 58,6 -3,2 58,4 -3,7Nuorisokeskus Villa Elba Oy 610,2 549,8 1,9 -14,5 -0,4 -16,9Kokkolan Teollisuuskylä Oy 89,0 379,8 -63,3 -31,9 -43,5 -54,7Kälviän Yritystilat Oy 193,3 146,8 83,5 29,7 -22,8 -72,2Kokkolan Vuokra Asunnot Oy 7 600,2 7 230,0 1 485,8 1 780,8 0,0 0,0Kälviän Vuokra-asunnot Oy 459,7 447,1 122,1 134,2 0,0 0,0Kiinteistö Oy Tankkari 1 568,8 1 524,9 214,3 391,9 0,0 0,0Koivuhaan Palvelukeskus Oy 880,8 493,3 174,0 -156,9 36,2 -210,9KIP Infra Oy 1 857,8 2 003,6 642,8 602,5 415,6 560,5Kenet Oy 7 751,9 7 517,9 242,5 63,9 157,6 24,5Kokkola Power Oy 20 086,2 20 425,5 2 268,3 2 029,4 554,9 734,2Konsernin toiminnassa ja rakenteessa tapahtuneet muutoksetKokkolan kaupunki on vahvistanut omistustaan Teknologiakeskus Ketek Oy:ssä siten, että kaupunkiomistaa siitä 51 % ja se on siirtynyt tytäryhtiöksi. Kiinteistöyhtiö Kokkolan iPark on fuusioitu KokkolanTeollisuuskylä Oy:öön. Kokko Line Oy on fuusioitu Kokkolan Matkailu Oy:öön.Konsernin toiminnan ohjausKokkolan kaupunkikonsernia ohjaa ja valvoo kaupunginhallitus. Konsernijohdon muodostavat kaupunginhallitusja kaupunginjohtaja apunaan keskushallinnon johtavat virkamiehet, jotka toimivatyhteisökohtaisina konsernivastaavina kaupunginjohtajan päättämän työnjaon mukaisesti.Merkittävä konserniohjauksen muoto on kaupunginhallitusten jäsenten kuuluminen konserniyhteisöjenhallituksiin. Tässä ominaisuudessa kaupunginhallituksen jäsenet käyttävät konserniyhteisöissäkaupungin ohjausvaltaa omistajapoliittisissa linjauksissa ja muissa kaupungin kannalta merkittävissäasioissa. Tulos-, toimiala-, ja muut johtavat viranhaltijat kuuluvat eri konserniyhtiöiden hallituksiin.Näillä järjestelyillä konserniohjausta voidaan edelleen vahvistaa.Konserniohjeiden mukaan konsernijohto antaa yhtiökokous- ja vuosikokousedustajilleen ohjeet kaupunginkannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Konserniohjeet sisältävät myös ohjeet siitä, ettäkonserniyhteisöjen tulee toimittaa konsernivastaaville osavuosikatsaus, tilinpäätös sekä talousarvio.Yhteisöjen tulee myös raportoida olennaisista muutoksista toiminnassaan.Konsernivastaavat saavat konserniyhteisöjen hallituksen kokouksista esityslistat ja pöytäkirjat, jaheillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Lisäksi keskeisemmät konserniyhteisöt toimittavatkonsernivastaaville toimintavuoden aikana osavuosikatsauksensa. Konsernivastaavien vastuulla onraportoida osavuosikatsauksista kaupunginhallitukselle.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki19


Vuonna 2011 konserniyhteisöt ovat toimittaneet tuloslaskelman ja taseen 30.6.2011 tilanteesta keskushallintoon.Kaupungin kolmannesvuosittain laadittuihin osavuosikatsauksiin vuonna 2011 sisältyivät myös Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymän katsaus sekä Kokkolan energiakonsernintulos ja tulosennusteet vuodelle 2011.Kaupunginhallitusta on myös informoitu konserniyhteisöjen merkittävimmistä hankkeista. Kaupungintalouden kannalta keskeisten kuntayhtymien edustajat ovat käyneet informoimassa kaupunginhallitustatalousarviokäsittelyn yhteydessä ja muutoinkin toimikauden aikana taloustilanteesta ja olennaisistatapahtumista.Merkittävimpien konserniyhteisöjen tavoitteet on asetettu vuoden 2011 talousarviossa ja niiden toteutuminenesitetään tilinpäätöksen yhteydessä.20 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


KESKEISTEN YHTIÖIDEN TAVOITTEETKOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY; KOSEKToiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvausKOSEKin tehtävänä on kehittää yritysten jayhteisöjen toimintaedellytyksiä alueella, edistääkuntien ja talouselämän keskinäistä yhteistoimintaasekä valvoa seutukunnan etua ulkopuolisenrahoituksen ja resurssien hankinnassa sekäaluemarkkinoinnissa. KOSEK vastaa omistajakuntiensapuolesta yritysneuvonnasta sekäedesauttaa omistajakuntiensa elinkeinopolitiikanjalkauttamisesta käytäntöön. KOSEK myöntää jahallinnoi kuntarahoitusosuuksia elinkeinoelämänkehittämisprojekteissa. KOSEK toimii koordinoivanaasiantuntijana, edesauttaa yritysten kehittämishankkeisiinasiantuntijoiden sekä resurssienlöytämistä. KOSEK on myös aktiivisesti mukanakehittämässä alueen strategisesti tärkeitä toimialoja.Yleistavoitteet (kaupunkistrategian mukaiset)KOSEKille on kaupungin elinkeinostrategiassamääritelty useita vastuualueita, kaupunkistrategiassastrategiset päämäärät ja toimenpiteetliittyvät kohtaan elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu.Laajasti tarkasteltuna KOSEKinstrategisia painopisteitä, edellisessä kohdassamainittujen tehtävien lisäksi, ohjelmakaudenloppuajalla ovat valituilla strategisilla toimialoillayritysverkostojen ja toimintaympäristöjen kehittäminen,liiketoimintakonseptien kehittämisessätukeminen, alueen markkinointi, kansainvälistenkontaktien luominen sekä nykyisen ohjelmakaudenjälkeiseen aikaan valmistautuminen.TuottavuusKOSEKin toiminnalla edesautetaan alueenyritysten toimintaedellytysten kehittymistä sekäluodaan alueelle puitteita uusien yritysten syntymisellesekä sijoittumisille. KOSEKin toiminnanvaikutuksia voidaan arvioida alueen yritystenliikevaihdon kehittymisellä, työllisyystilanteellasekä yritysten kehittämishankkeiden määränkehittymisellä.TulostavoiteKOSEKin toiminta on voittoa tavoittelematonta.KOSEKin tulee pysyä osakassopimuksessamääritellyn budjettirahoituksen raameissa. Budjettirahoituksellakatetaan KOSEKin toimintasekä kuntarahoitusosuudet elinkeinoelämänkehittämisprojekteihin. Budjettirahoitukseksi onmääritelty 36€/asukas/vuosi.Vuonna 2011 KOSEK suoritti 825 yritystapaamista,jossa käsiteltiin yritysten kehittämishankkeita.Uusia yritysasiakkaita KOSEKilla oli 59ja Firmaxin yhteistyön kautta alueelle syntyi 72uutta yritystä.KOSEK oli vuoden aikana mukana rahoittamassa61 elinkeinoelämän kehittämisprojektia n 12 %rahoitusosuudella.KOSEK on vahvasti ollut mukana kehittämässälentoliikennettä uusien reittien muodossa.Kansainvälistä toimintaa on kehitetty erityisestiLuoteis-Venäjän alueelle, Kiinaan sekä Afrikkaan.Projektitoiminnan kautta KOSEK on ollutvahvasti mukana rakentamassa uusia kehittämisympäristöjä,mm elintarvikealan kehittämiselle.TEKES-rahoitusten hakua on aktivoitualueella ja yritysverkostoja on rakennettu mm.yhteisillä messuosastoilla.Vuonna 2011 KOSEK suoritti 825 yritystapaamista,jossa käsiteltiin yritysten kehittämishankkeita.Uusia yritysasiakkaita KOSEKilla oli 59ja Firmaxin yhteistyön kautta alueelle syntyi 72uutta yritystä. Merkittävin sijoittuminen alueelle oliDNA- palvelukeskuksen avaaminen. Investointienkannalta merkittävimpiä olivat OMG KokkolaChemicalsin ja Boliden Kokkolan investointipäätökset.Työllisyys on alueellamme kehittynytsuotuisasti vuoden 2011 aikana.KOSEKin toteutunut rahoitusosuus vuodelle2011 oli n 30€/asukas. KOSEK oli vuoden aikanamukana rahoittamassa 61 elinkeinoelämänkehittämisprojektia noin 12 % rahoitusosuudella.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki21


Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille2011–2013KOSEKin strategiaa ollaan päivittämässä syksyn2010 aikana. Uuden strategian perustaksion otettu omistajakuntien elinkeinostrategiat janiissä määritellyt toimenpiteet. Tavoitteena on kirkastaatoimintaa vastamaan näissä strategioissamääriteltyjä painopisteitä sekä tuoda toimintaanaito yrityslähtöisyys.RiskitMikäli nykyisiä resursseja ei turvata pidemmälleaikavälille, johtaa tämä niukkenevaan toimintaresurssiinmikä oleellisesti vaikeuttaa osaamisentason kehittämisen ja ylläpitämisen asiantuntijaorganisaatiossa.Mahdolliset omistuspohjanmuutokset ja epävarmuudet aiheuttavat muutoksiaKOSEKin toimintaan ja heikentävät tuloksellisuutta.KOSEKin toiminnan suurin ulkopuolinenriski on suhdannekehitys.KOSEKin strategia on päivitetty ja EFQM-laatutyöon myös käynnistetty toiminnan laadun varmistamiseksi.KOSEKin uusittu osakassopimusallekirjoitettiin myös alkuvuonna 2011.Omistuspohjan riskin muutos on pienentynytuuden osakassopimuksen myötä, mutta kuntientaloudellinen niukkuus tuo myös KOSEKintoiminnalle haasteita.22 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


KOKKOLAN TEOLLISUUSKYLÄ OYToiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvausKokkolan Teollisuuskylä Oy:n tarkoituksena onomistaa ja vuokraoikeuden nojalla hallita Kokkolankaupungin alueella olevia kiinteistöjä ja rakentaaniille teollisuus-, palvelu- ja koulutustilojayrittäjiä varten. Yhtiön oman omistamisen rinnallayhtiön tarkoituksena on rahoittaa ja hallinnoidatytäryhtiöiden toimintaa (holding).Yleistavoitteet (kaupunkistrategian mukaiset)Tarkoituksenmukaisten toimitilojen saatavuus.Teollisuuskylä rakentaa erillisillä päätöksillä yritystilojastrategian mukaisille painopistealoille.TuottavuusOlemassa olevan kiinteistömassan käyttöastepysyy yli 90 %. Tehokas kulujen hallinta.TulostavoiteTilikauden tuloksen saaminen positiiviseksi.Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille2011–2013Toiminta jatkuu aikaisemman mallin mukaisena.2011 vuoden keskeisenä tavoittena on PortTowerhankkeen vuokrausasteen varmistaminen.Innotower rakennushankkeen toteuttaminen v.2011-2012.RiskitVuokrankeskeytykset ja niistä aiheutuvat tulojenmenetykset.Toiminta on noudattanut toiminta-ajatusta.Suurimpana yksittäisenä kohteena vuonna 2011Teollisuuskylä toteutti PortTower-rakennuksen,joka toimii suurteollisuusalueen vastaanottopisteenäsekä tarjoaa toimitilat tällä hetkellä 16 eriyritykselle.Kiinteistöjen käyttöaste oli 94 %. Määräaikaishuoltojenseurantaa varten on kehitetty ja otettukäyttöön huoltokirja, joka on käytössä kuudessarakennuksessa.Tilikauden tulos oli positiivinen.PortTower-hankkeen vuokrausastetta on saatunostettua, vuokrausasteen kasvattamista jatketaanedelleen vuonna 2012. Innotower rakennushankkeentoteuttaminen v. 2012–2013 tilojenkysynnästä riippuen.Ei luottotappioita toimintavuoden aikana.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki23


KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖToiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvausKokkotyö-säätiön toiminta-ajatuksena on aktivoidavaikeassa työmarkkina-asemassa oleviapitkäaikaistyöttömiä, vajaatyökykyisiä henkilöitäsekä mielenterveyskuntoutujia.Työvalmennusta tuotetaan omissa tuotantoyksiköissä(pesula, puutyö, tekstiili ja ompelu,autokorjaamo, mainos- ja kaiverrus, palvelupaja,nuorten tuunauspaja, kierrätyskeskus, kuljetus,toimitus). Työvalmennukseen liittyy olennaisestiyksilövalmennus. Toiminta-alue on Kokkolan seutuja Pietarsaaren seutu, hankkeiden kautta toimintaamyös Kaustisen seutukunnassa. Säätiönpalveluksessa on 58 henkilöä ja valmentautujienlukumäärä n. 500/kuukausiTyövalmennusta tuottavia yksiköitä on kehitettyja modernisoitu, muutto uusiin tuotantotiloihinon toteutunut.Säätiön valmennustoiminnassa on ollut 632eri henkilöä. Henkilöstön määrä on noin 70.Kaustisen seudulla toiminta on loppunuthankkeen myötä. Järvi-Pohjanmaalle ja Nivalaanon tehty tarjoukset valmennustoiminnankäynnistämiseksi ja konsultoimiseksi.Yleistavoitteet (kaupunkistrategian mukaiset)– toimia ja kehittyä työ- ja yksilövalmennuksenja asiantuntijana kehittäen ja tuottaen työ- jayksilövalmennusta seudullisesti– luoda ns. välityömarkkinat vaikeassa työmarkkina-asemassaolevien aktivoimiseksi jatyöllistämiseksi– luoda uutta yritystoimintaa tuotannollisissayksiköissä ja uutta palvelutoimintaa– kehittää ja tuottaa uudenlaisia työssä oppimisenmenetelmiä yhteistyössä oppilaitostenkanssaTuottavuus– tuottaa mahdollisimman tehokkaasti palveluakuntien tarpeita vastaavasti– tuottaa mahdollisimman tehokasta valmennustoimintaajonka avulla asiakkaat sijoittuvattyöelämään tai muuhun aktivoivaantoimenpiteeseenTulostavoite– parantaa tuotannon toiminnan tuloksellisuuttakehittämällä liiketoimintaa– vakauttaa säätiön tilanne toiminnallisesti taloudellisesti– sopeuttaa säätiön toimintaa yleishyödyllisestäliiketoiminnaksiSäätiön toiminta välityömarkkinaorganisaationaon vakiintumassa ja toimintaa on kehitetty työllistäväänsuuntaan liiketoimintaa kehittämällä jayritysyhteistyötä tehostamalla. Mainos- ja kaiverrusyksikköäon laajennettu viestintäpajaksi.Kierrätyskeskuksen toimintaan on lisätty rakennusmateriaalinkierrätys ja kierrätysmyymälänyhteyteen on avattu kahvila. Säätiö tuottaa valmennuspalvelua(3 luotsia) ja työvalmennusohjelmanKokkolan TE-toimistolle ELY-keskuksenostopalveluna. Tuotantokoulu käynnistyi Kokkolanammattiopiston kanssa yhteistyönä.Siirryttiin suoriteperusteiseen laskutukseen jamääriteltiin suoritehinta kuntouttavalle työtoiminnalle,terapiatyölle, työssäoppimisjaksoille sekätuotantokoululle.Valmentautujien sijoittuminen edelleen työhön jauusiin toimenpiteisiin on erittäin hyvällä tasollaLiiketoiminnan kehittämisen ansiosta tulostavoitteetylittyivät. Taloudellinen tilanne on epävakaa,kuntarahoituspohjasta on neuvoteltu mutta eiole päästy tulokseen Kokkolassa. Säätiö anoilisämäärärahaa kh:lta/valtuustolta. Maksetutkorvaukset ja muutto uusiin tiloihin heikensivättulosta.24 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille2011–2013– muutto uusiin toimitiloihin ja Yrittäjäntie2:kiinteistön myynti– uusien toimintojen kehittäminen, vakiinnuttaminenja laajentaminen, mm. tuotantokoulu– liiketoiminnan kehittäminen ja uusien asiakassuhteidenluominen tuotannon yksiköissäRiskit– kiristyvä kilpailutilanne tuotannollisessa toiminnassa,ostopalveluissa ja hankepuolella– kiinteistön myynti ei realisoidu, toimitilakustannustennousu– oikeudenkäynneistä aiheutuva merkittävälisäkustannus– henkilöstön jaksaminen ja sitoutuminenMuutto Vasarakujalle toteutui, Yrittäjäntie 2 kiinteistönmyynnistä on neuvoteltu potentiaalisenostajan kanssa, teetetty remontin kustannusarvio.Tuotantokoulun laajennuksesta on neuvoteltu,toteutuu vuonna 2012.Uusia asiakkaita on saatu ja yhteistyösopimuksiasolmittu.Hankerahapäätöksiä ei ole saatu ELY-keskukseltatoivotusti, hankerahat ovat vähenemässä.Ostopalvelusopimukset ja tarjoukset ovat toteutuneetyli odotusten.Toimitilakustannukset nousivat jonkin verran,kiinteistön myynnistä neuvotellaan.Hovioikeuden päätös aiheutti korvausvelvoitteensäätiölle.Työhyvinvointiin on panostettu ja henkilöstö onmotivoitunut ja sitoutunut.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki25


KOKKOLAN MATKAILU OYToiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvausKokkolan Matkailu Oy toimii matkailu-, kongressijatapahtumapalvelujen kehittäjänä, tuottajana,markkinoijana, myyjänä ja välittäjänä.Vilkkaan toimintavuoden aikana on noudatettutoiminta-ajatusta.Yleistavoitteet (kaupunkistrategian mukaiset)Alueellisen vetovoimaisuuden lisääminen jamatkailuyhteistyön edistäminenAsuntomessuvuoden kesä sai aikaan todellisenmatkailijaryntäyksen Kokkolaan. Kokkolan VanhakaupunkiNeristan sai aivan erityistä huomiotaja tunnustusta. Messuvuosi opetti kokkolalaisetja keskipohjalaiset tekemään yhteistyötä.TuottavuusKokkolan välittömän ja välillisen matkailutulon jamatkailun kokonaishyödyn lisääminen.Messuvuodesta hyötyivät niin majoitus- jaruokailupalvelujen tarjoajat kuin tapahtumienja tilaisuuksien järjestäjätkin. Kauppa oli myössuuri voittaja.TulostavoiteKokkolan majoitusliikkeiden yöpymiset kasvavatvähintään 5 %.Kokouspalvelun liikevaihto ja kokousten määräkasvavat vähintään 10 %.Kokkolan majoitusliikkeiden yöpymiset kasvoivat3,1 % (kotimaiset yöpymiset +7,3 ja ulkomaalaisetyöpymiset -27,2 %).Kokouspalvelun liikevaihto kasvoi 12,49 %, jakokousten määrä kasvoi40 %.Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille2011–2013Markkinoinnin erityispanostus asuntomessuvuodelle2011.Markkinointiyhteistyön parantaminen ja toimivienverkostojen kehittäminen.Kaikessa vuoden 2011 markkinoinnissa pääpainoja punainen lanka oli asuntomessut.RiskitHenkilöstön vaihtuvuusKokkolan Matkailun henkilöstön vaihtuvuus jatkuisuurena.26 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


KOKKO LINE OYToiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvausKokko Line harjoittaa saaristoristeily- ja ravintolatoimintaaomistamallaan saaristoristeilyalusJennyllä ja Jaana-aluksella sekä ravintolatoimintaaTankar-majakkasaarella.Vilkkaan asuntomessuvuoden aikana noudatettiintoiminta-ajatusta.Yleistavoitteet (kaupunkistrategian mukaiset)Kokko Line tarjoaa kaupunkilaisille meriristeilyjäedulliseen hintaan taatakseen tyytyväisetasiakkaat.Saaristoristeilyt olivat erityisesti asuntomessujenvierasryhmien suosiossa.TuottavuusMatkailun kokonaishyödyn lisääminen.Risteilypalveluita tarjoavat yrittäjät sekä Tankarinsaaren majoitus- ja kahvilapalvelut saivatparhaan hyödyn asuntomessukesästä. Tankarinkahvila oli vuokrattuna yksityiselle liikkeenharjoittajalle.TulostavoiteTilausristeilyjen lisääminen vähintään 10 %.Majoitusvuorokausien lisääminen Tankarin saarellavähintään 10 %.Tilausristeilyt lisääntyivät 40 %.Majoitusvuorokaudet lisääntyivät Tankarin saarella16,7 %.Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille2011-2013Asuntomessuvuosi 2011 merkitsee lisäponnistelujaristeilyasiakkaiden palvelemisessa.Toimivien verkostojen kehittäminenAsuntomessukesänä yhtiön molemmat aluksetolivat liikenteessä, joten mm. henkilöstökulutolivat normaalivuotta suuremmat.Meripelastusharjoitus toimeenpantiin keväällä.RiskitAluksien koneviat – toiminnan keskeytysTuulisen kesän johdosta risteilyjen peruutuksiaoli kymmenen.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki27


KIP INFRA OYToiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvausKIP Infra Oy toimii maa-alueiden omistajana jayritystilojen tuottajana ja hallinnoijana eteläiselläsuurteollisuusalueella. Yhtiö osallistuu KIP:nalueen infrastruktuurin kehittämiseen sekäeteläisellä alueella lämpö-, viemäröinti-, kiinteistö-ja ympäristöpalvelujen tuottamiseen. KIPInfra tekee tiivistä yhteistyötä KIP Service Oy:nkanssa alueen palvelutuotannossa ja alueenmarkkinoinnissa.Yleistavoitteet (kaupunkistrategian mukaiset)Tarkoituksenmukaisten toimitilojen ja infrapalvelujensaatavuus Kokkolan suurteollisuusalueella.KIP Infra rakentaa alueella oleville ja sinne sijoittuvilleyrityksille niiden tarvitsemia toimitiloja.TuottavuusOlemassa olevan kiinteistömassan käyttöastepysyy yli 80 %. Kannattavasti tuotetut infrapalvelutTulostavoitePositiivinen tilikauden tulosKeskeiset toiminnalliset muutokset vuosille2011–2013Toiminta jatkuu aikaisemman mallin mukaisena.2011 vuoden keskeisenä tavoitteena on omaltaosaltaan varmistaa PortTower hankkeen vuokrausasteentoteutuminen. Varautuminen alueellesijoittuvan yritystoiminnan tilojen rakentamiseenja saneeraamiseenRiskitVuokrankeskeytykset ja niistä aiheutuvat tulojenmenetykset. Ympäristövastuut ja -velvoitteetjäähdytys- ja selkeytysaltaiden osalta. Palveluliiketoimintaanliittyvien tuotantovälineiden käyttökatkokset.Pienestä organisaatiosta johtuvahenkilöriski.Toiminta on noudattanut toiminta-ajatusta.Laboratoriorakennuksen peruskorjaus toteutettiin.Uusi kevytrakenteinen kylmävarastovalmistui.Kiinteistöjen käyttöaste oli 96 %.Tilikauden tulos oli positiivinen.PortTower hankkeen tiloja on markkinoitu suurteollisuusalueellasekä eri sidosryhmille. On osallistuttueri toimijoiden hankkeiden hankesuunnitteluunsekä tarjottu heille mahdollisuutta sijoittaatoimintansa yhtiön kiinteistöille. On varaudutturuokalarakennuksen korjaukseen sekä uusienpysäköintialueiden rakentamiseen alueelle.Vuokrankeskeytyksistä tai tuotantovälineidenkäyttökatkoksista johtuvia tulojen menetyksiä eiollut. Jäähdytys- ja selkeytysaltaiden osalta vastuukysymystenjakoa selventäviä neuvottelujajatketaan. Henkilöstöriskiä pyritään supistamaanvuoden 2012 aikana.28 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


KOIVUHAAN PALVELUKESKUS OYToiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvausTarjota toimitilat eri alojen toimijoille, jotta voidaanturvata riittävät peruspalvelut Koivuhaanasukkaille.Palvelut ovat säilyneet ennallaan.Yleistavoitteet (kaupunkistrategian mukaiset)Säilyttää Koivuhaan asuntoalueen vetovoimaisuustarjoamalla toimitilat yrittäjille kilpailukykyiseenhintaan.Alueen asuntojen vuokrausaste on hyvä.TuottavuusYhtiön tuottavuustavoitteena on riittävän kassavirranturvin jatkaa ylläpitävän korjaustoiminnanavulla kiinteistön elinkaarta.Vuotuiset korjaukset on tehty toimintavuodenaikana kassarahoitteisesti.TulostavoiteYhtiön tulostavoitteena on hoitaa kaikki taloudellisetvelvoitteet itsenäisesti.Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille2011–2013Koivuhaan koulun peruskorjauksen ja uudenpäiväkodin valmistuminen syksyllä 2011, jonkajälkeen koulun kaikki tilat käytössä ja uusi päiväkotialoittaa toimintansa.Velvoitteet on hoidettu itsenäisesti.Koulun peruskorjaus valmistui heinäkuussa2011.RiskitKoivuhaan asuntoalueen vetovoimaisuudenehtyminen ja sen myötä palvelutarjoajien toimintaedellytystenheikkeneminen.Vetovoimaisuus on säilynyt hyvänä.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki29


KOKKOLAN VUOKRA ASUNNOT OYToiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvausRakentaa ja hallinnoida Kokkolan kaupunginalueella hyvätasoisia hyvillä paikoilla sijaitseviavuokrahuoneistoja asumiskäyttöönVuonna 2011 ei ole rakennettu uudiskohteita,koska ei ole ollut tarvetta.Yleistavoitteet (kaupunkistrategian mukaiset)Menestyä vuokrahuoneistotarjonnan kilpailukentässätarjoamalla laadukkaita asuntoja kilpailukykyisillävuokratasoilla.Vuokrausaste on säilynyt hyvänä ja vuokratasotkilpailukykyisinä.TuottavuusYhtiön kiinteistökannan hyvän teknisen tasonylläpitäminen tulorahoituksella.Ylläpitävä korjaustoiminta on hoidettu kassarahoitteisestiTulostavoiteYhtiön tavoite on hoitaa kaikki kiinteistöjen hallintaanja ylläpitämiseen liittyvät taloudellisetvelvoitteet itsenäisesti yhtiön kassavirralla.RiskitHallitsematon vuokra-asuntojen rakentaminensaattaa johtaa kyllästyneisiin markkinoihin, jostaseuraa vuokrausasteongelmia.Kassavirralla on hoidettu velvoitteet itsenäisesti.Markkinat ovat säilyneet kohtuullisina.30 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kokkolan kaupungin konserniorganisaatioKOKKOLAN KAUPUNKIKARLEBY STADKokkolan kaupunkiTytäryhteisöt(omistusosuus yli 50 %)%- Asunto Oy Humupekka 50,3- Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto 64,4- Asunto Oy Marinkaisten Hirvenmäki 100,0- Asunto Oy Ouluntie 56 52,0- Kenet Oy 100,0- Kiinteisto Oy Kokkolan Alu-Boat Park 60,0- Kiinteistö Oy Ampulli 68,7- Kiinteistö Oy Kokkolan AH Park 72,0- Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate 61,2- Kiinteistö Oy Kokkolan Marin Park 60,0- Kiinteistö Oy Kokkolan Steel Park 60,0- Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalo 91,3- Kiinteistö Oy Kälviän Yritystilat 100,0- Kiinteistö Oy PortTower 100,0- Kiinteistö Oy Tankkari 98,8- Kiinteistö Oy Tec Park 59,0- Kiinteistö Oy Trullevi 100,0- Kip Infra Oy 100,0- Koivuhaan Palvelukeskus Oy 100,0- Kokkola Power Oy 100,0- Kokkolan kaupunginteatterinkannatusyhdistys 100,0- Kokkolan Kehitysyhtiö Oy 100,0- Kokkolan Matkailu Oy 99,8- Kokkolan sotainvalidien palveluasuntosäätiö100,0- Kokkolan Talohoito Oy 100,0- Kokkolan Teollisuuskylä Oy 100,0- Kokkolan Urheilutalo Oy 99,8- Kokkolan Vuokra Asunnot Oy 100,0- Kokkolanseudun Kehitys Oy 82,3- Kurkipello Lämpö Oy 100,0- Kälviän Vuokra-asunnot Oy 100,0- Nuorisokeskus Villa Elba Oy 100,0- Teknologiakeskus Ketek Oy 51,0- Pohjoismainen Taidekoulusäätiö 100,0Osakkuusyhteisöt(omistusosuus 20 - 50)%- Asunto Oy Chydeniuksenkulma 50,0- Asunto Oy Kirkkosaarni 31,5- Asunto Oy Kirkkovainio 33,6- Asunto Oy Kumpulanpuisto 26,7- Asunto Oy Kälviän Mäntylä 22,2- Asunto Oy Lohtajan Kotokuja 38,6- Asunto Oy Ruotsalonhelmi 27,7- Asunto Oy Saha-Rati 37,1- Asunto Oy Taskula 26,1- Ekorosk Oy 35,9- Enerit Oy 32,7- Kiinteistö Oy Kokkolan Apteekkitalo 44,4- Kiinteistö Oy Kokkolan kampus 25,0- Kiinteistö Oy Kokkolan Palvelutalo 24,6- Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli 50,0- Kiinteistö Oy Port Handling 39,4- Kiinteistö Oy Sokojan kylätalo 30,0- Kokkotyö-säätiö 26,2- Kälviän Liiketalo Oy 32,9- Pohjanmaan Biokaasu Oy 33,0Kuntayhtymät%- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 52,09- Keski-Pohjanmaan liitto 62,3- Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirinkuntayhtymä 69,6- Kvarnen samkommun 19,1- Kårkulla samkommun 2,1- Optima samkommun 13,7- Svenska Österbottens förbund förutbildning och kultur 2,3Muita yhteisöjä, joiden toimintaa kaupunkimerkittävästi tukee, ovat Keski-Pohjanmaankonservatorion kannatusyhdistys, KokkolanOrkesteriyhdistys ry / Keski-Pohjanmaankamariorkesteri ja Suomen Yrittäjyysakatemia.Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistäYhdistely konsernitilinpäätökseen kplYhdistelty Yhdistelty omistusosuutta vast. määrä- voitosta/tappiosta- oman pääoman muutoksestaTytäryhteisöt- Yhtiöt- Kiinteistö ja asuntoyhtiöt 12- Muut yhtiöt 11- Näiden tytäryhtiöt 8- Yhdistykset 1- Säätiöt 2Kuntayhtymät 7Osakkuusyhteisöt 20Yhteensä 41 20Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki31


8. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS1. Yleistä ympäristötilinpäätöksestäYmpäristötilinpäätöksen muotoa, sisältöä ja määrittelyjä on kehitetty vuosina 2005–2007 EfekoOy:n vetämän Kunnan ympäristökustannukset ja –tunnusluvut (KUTU) –hankkeessa. Kokkolankaupunki osallistui hankkeeseen yhdessä eräiden muiden pilottikuntien kanssa. Hankkeessa onlaadittu koetilinpäätökset vuosille 2005 ja 2006, mutta varsinainen ensimmäinen ympäristötilinpäätösraporttijulkaistiin vuoden 2007 tietojen pohjalta ympäristöraportin osana. Tämä on neljäs Kokkolankaupungin ympäristötilinpäätös, joka liitetään osaksi kaupungin varsinaista tilinpäätöstä.Ympäristötilinpäätökseen on koottu Kokkolan kaupungin ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit,kokonaissummina. Ympäristötilinpäätös sisältää lisäksi suhteutettuja taloudellisia tunnuslukuja.Tunnusluvut ovat vuosilta 2005–2011. Vuosien 2009–2011 tiedoissa on huomioitava, että siinä onmukana laajentuneen Kokkolan luvut.1.1 Laskentaperiaatteet ja rajauksetYmpäristötilinpäätös on rajattu siten, että se kattaa Kokkolan kaupunkiorganisaatioon kuuluvathallintokunnat sekä kaupungin liikelaitokset eli Kokkolan Veden, Kokkolan Energian ja KokkolanSataman. Ympäristötilinpäätöksen aineisto koskee myös kaupunkiorganisaatioon kuuluvaa Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitosta. Tämä tulee huomioida eri kaupunkeja vertailtaessa.Ympäristötalouden tunnusluvut on määritelty ns. ensisijaisuuden periaatteella. Sen mukaanympäristökustannuksia aiheutuu toiminnoista, joiden ensisijainen tarkoitus onympäristönsuojelu.Ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit on kohdennettu ympäristönsuojelun eri osa-alueille eli ulkoilman-ja ilmastonsuojeluun, vesiensuojeluun ja jätevesien käsittelyyn, jätehuoltoon ja roskaantumiseen,maaperän ja pohjavedensuojeluun, melun ja tärinän torjuntaan, luonnonsuojeluun jamaisemansuojeluun, ympäristönsuojelun viranomaistehtäviin ja ympäristönsuojelun edistämiseen.2. Ympäristötoiminnan taloudelliset vaikutuksetYmpäristötoiminnan taloudelliset tunnusluvut kuvaavat tiivistetysti kaupungin kykyä toteuttaa sentoimintaan kuuluvaa ympäristönsuojelua talousnäkökulmasta tarkasteltuna.Kokkolan kaupungin ympäristötuotot, -kulut ja -investoinnit 2011 (1000eur)InvestoinnitTuotot 1000€ Kulut 1000€1000€Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 40 144 64Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 4 023 2 125 9 603Jätehuolto ja roskaantuminen 146 493 63Maaperän ja pohjaveden suojelu 0 130 139Melun ja tärinän torjunta 0 13 5Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu 40 82 0Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät 48 500 0Ympäristönsuojelun edistäminen 0 195 0Yhteensä 1000 € 4 297 3 682 9 87432 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut(1000 eur)b) Polttoainevero 23Yhteensä 1000 € 23YMPÄRISTÖTOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3705Ympäristönsuojelulaitteiden (investointien) poistot ja arvoalentumiset:a) Viemäriverkoston poistot 781b) Jäteveden puhdistaminen/ poistot 636c) kaupungille jääneet jätehuollon poistot 79Yhteensä 1000 € 1496Korkokulut (joko laskennalliset (esim. kunnan keskimääräinen korko%) tai kohdennetut todelliset korkokulut)a) Vesilaitoksen tuloutus, viemärilaitoksen osuus 247Yhteensä 1000 € 247Taseeseen tulevat tiedot:Pakolliset varaukset (budjetoitu):1. Kaatopaikan maisemointiin 168Yhteensä 1000 € 168Ympäristötilinpäätöksen tiedot on kerätty samalla tavoin vuosina 2005–2011. Suurin osa ympäristötilinpäätöksenluvuista on saatu kirjanpidosta ja osa perustuu arvioon. Menojen ja tulojen suuruusluokkaon oleellisinta ja siten myös luvut on esitetty tuhansina euroina.2.1 Ympäristötilinpäätöksestä johdettuja tunnuslukujaKOKKOLAN YMPÄRISTÖTALOUDELLISET TUNNUSLUVUT v. 2011 v. 2010 v. 2009* v. 2008 v. 2007 v. 2006 v. 20051. Ympäristötuotot/ kunnan kaikki toimintatuotot 3,2 2,9 3,2 4,6 4,0 4,0 4,0 %2. Ympäristötuotot/ asukas 92,2 85,5 82,1 95,7 81,0 82,4 74,3 eur3. Ympäristökulut + poistot/ kunnan kaikki toimintakulut ja poistot 1,4 1,2 1,2 1,4 1,5 1,5 1,7 %4. Ympäristökulut + poistot/ asukas 111,7 89,1 85,4 89,5 90,4 84,4 92,7 eur5. Ympäristöinvestoinnit/ kunnan kokonaisinvestoinnit 16,4 15,1 4,0 4,6 4,0 7,4 5,2 %6. Ympäristöinvestoinnit/asukas 212,0 121,5 35,7 29,7 30,5 42,4 30,3 eur* tarkennetut luvutTunnusluvuista voidaan havaita, että ympäristöinvestointien osuus kokonaisinvestoinneista onkasvanut 16,4 %:iin. Myös ympäristöinvestoinnit euroa/ asukas on noussut 212 euroon/ asukas.Tämän selittää Kokkolan Veden jätevedenpuhdistamon rakentaminen.2.2. YmpäristötuototYmpäristötuotot muodostuvat tilikaudelle jaksotetuista ympäristötuloista. Kunta voi saada ympäristömenojensavastineeksi ympäristötuloja. Ympäristötuloja ovat esimerkiksi jätevesi- ja jätehuoltomaksut,ympäristön pilaajilta perityt korvaukset johtuen kunnan suorittamista tai teettämistäkunnostustöistä ja siivouksista, öljynsuojarahastolta saadut avustukset koskien öljy-vahinkojenaiheuttamia korjaus- ja kunnostustöitä, torjuntakaluston hankintaan ja pilaantuneiden maiden kunnostukseensaadut avustukset, ympäristöinvestointien rahoitusosuudet ja -avustukset sekä muutvastaavat ympäristötulot.Kokkolan kaupungin ympäristötuotot olivat vuonna 2011 yhteensä noin 4,3 miljoonaa euroa, mikäon n. 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2010. Ympäristötuotot vastasivat 3,2 % kaupunginkaikista toimintatuotoista ja olivat 92,2 euroa asukasta kohden.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki33


Ympäristötuottojen jakautuminen 2011Jätehuolto jaroskaantuminen3,4 %Vesiensuojelu jajätevesien käsittely93,6 %Luonnon ja maisemansuojelu0,9 %Ympäristönsuojeluunliittyvät viranomaistehtävät1,1 %Ulkoilman-jailmastonsuojelu1,0 %2.3 YmpäristökulutYmpäristökulut ovat tilikaudelle jaksotettuja ympäristömenoja. Ympäristömenot aiheutuvat toiminnasta,jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjataympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävääkäyttöä. Tällaisia menoja muodostuu muun muassa jätteen käsittelyssä ja jätteen syntymisen ehkäisyssä,maaperän, pinta- ja pohjavesien, ulkoilman ja ilmaston suojelussa, melun torjunnassasekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Ympäristömenoja voi aiheutua joko kunnanomasta toiminnasta tai toiminnasta, jolla kunta pyrkii ennaltaehkäisemään, vähentämään tai poistamaanmuiden toimijoiden ympäristöön kohdistamaa rasitusta tai vahinkoa.Ympäristökulujen jakautuminen 2011Ympäristönsuojeluunliittyvätviranomaistehtävät13,6 %Luonnonsuojelu jamaisemansuojelu2,2 %Ympäristönsuojelunedistäminen5,3 %Ulkoilman-jailmastonsuojelu3,9 %Melun ja tärinan torjunta 0,4 %Maaperän ja pohjavedensuojelu 3,5 %Vesiensuojelu jajätevesien käsittely57,7 %Jätehuolto jaroskaantuminen13,4 %34 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Ympäristöperusteisia veroja ja veroluonteisia maksuja peritään tietystä luonnonvarojen käytöstä taihaitallisia ympäristövaikutuksia aiheuttavasta toiminnasta. Ympäristöveroja ovat jätevero, sähköveroja polttoainevero. Öljyjätemaksu on veroluonteinen maksu. Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteisetmaksut ovat taloudellisia ohjauskeinoja, joilla valtio kerää verotuloja ja pyrkii ohjaatoimijoita niin, että ne valitsevat ympäristölle vähemmän haitallisia tuotteita ja toimintatapoja.Kokkolan kaupungin ympäristökulut olivat vuonna 2011 yhteensä 3,7 miljoonaa euroa, mikä on n.0,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2010. Tähän summaan ei sisälly ympäristöperusteisiaveroja ja vero-luonteisia maksuja eikä poistoja ja korkoja. Ympäristötoimintakulut ja poistot olivat1,4 % kaupungin kaikista toimintakuluista ja poistoista. Kaupungin asukasmäärään suhteutettunaympäristötoimintakulut ja poistot olivat 111,7 euroa/asukas.2.4 YmpäristöinvestoinnitYmpäristöinvestointi on meno, joka aiheutuu ympäristönsuojelutarkoituksessa hankitusta hyödykkeestä.Tällaisella hyödykkeellä tuotetaan ympäristöhyötyjä, ennaltaehkäistään, vähennetään taikorjataan ympäristöhaittoja, parannetaan tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistetään luonnonvarojenkestävää käyttöä. Hankitun hyödykkeen odotetaan tuottavan tuloa tai se on tarkoitettu käytettäväksituotannontekijänä kunnan hyödyke- tai palvelutuotannossa jatkuvasti usean tilikaudenajan. Lisäksi hyödykkeen hankintamenon on ylitettävä poistosuunnitelman mukainen pienhankintaraja.Ympäristöinvestointeja ovat esimerkiksi ympäristönsuojelua varten hankitut koneet ja laitteet.Ne voivat olla myös infrastruktuuri-investointeja, jotka kohdistuvat eri ympäristönsuojelun osaalueille.Kokkolan kaupungin ympäristöinvestoinnit olivat hallintokuntien ilmoitusten perusteella tilikaudella2011 yhteensä 9,9 miljoonaa euroa, mikä on n. 4,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2010.Ympäristöinvestoinnit vastasivat 16,4 % kaupungin kokonaisinvestoinneista. Asukasta kohden laskettunaympäristöinvestoinnit olivat 212 euroa/asukas. Muutos aikaisempiin vuosiin johtuu KokkolanVeden jätevedenpuhdistamon rakentamisesta.Ympäristöinvestointien jakautuminen 2011Vesiensuojelu jajätevesien käsittely97,3 %Jätehuolto jaroskaantuminen0,6 %Maaperän ja pohjavedensuojelu 1,4 %Melun ja tärinan torjunta 0,1 %Ulkoilman ja ilmaston suojelu0,6 %Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki35


9. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄSisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että Kokkolankaupungin ja sen toimintayksikköjen toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Sisäisen valvonnan jariskienhallinnan avulla varmistetaan päätettyjen toiminnallisten ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen,päätösten perusteena olevan tiedon riittävyys ja luotettavuus ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeitaja toimielinten ja johdon päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo kaupungin ja sen toimintayksikköjen toimintaa. Kaupunginhallitus,kaupunginjohtaja ja muu konsernijohto vastaavat konsernitasolla hallinnon ja talouden sekä sisäisenvalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.Kokkolan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen mukaan sisäinen valvonta toteutuu toimivan johdonasettamien toiminta- ja tulostavoitteiden sekä viranhaltijan päätösvallan ja vastuun perusteella syntyväntoiminnan valvontana, seurantana ja raportointina.Säännöt, määräysten ja päätösten noudattaminenKaupunginhallituksen tiedossa ei ole lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisiatoimia, joista seuraisi merkittävä korvausvelvollisuus tai jokin muu oikeusseuraamus.Kaupunginhallitus hyväksyi konsernihallinnon ja keskushallintopalvelujen toimintasäännön.Sivistystoimen toimintasääntö on hyväksytty 16.12.2009, joten se vastaa voimassa olevaa kaupunginhallintosääntöä ja sivistystoimen organisaatiomuutosta, jonka jälkeen varhais-kasvatuksen tulosalue onkuulunut sivistystoimeen 1.1.2010 alkaen. Toimintasääntö ohjeistaa sivistyskeskuksen toimintaa hyvin.Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kokkolan kaupungin tietoturvapolitiikan, jossa kuvataan ne periaatteet,vastuut, toimintatavat sekä seurana ja valvonta, joita noudatetaan tietoturvan toteuttamisessaja kehittämisessä.Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2011 tietohallintostrategian, jolla pyritään turvaamaan kaupunginpalvelujen keskeytyksetön ja kehittyvä toiminta.Osa kaupungin toiminta- ja ohjesäännöistä on vanhoja ja niiden ajantasaistaminen on valmisteilla.Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinninpätevyys ja luotettavuusTavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta on esitetty muuallatoimintakertomuksessa. Keskeiset poikkeamat talousarvion toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiinon esitetty kriittisten menestystekijöiden arvioinnissa sekä toimialojen ja liikelaitosten kohdalla.Talouden toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti. Koko kaupunkia koskeva osavuosikatsaus laaditaankaksi kertaa vuodessa ja johdon talousraportti kuukausittain. Lauta- ja johtokunnat käsittelevättalousarvion toteutumista säännöllisesti.Vuoden 2011 talousarvion toimintatulot ylittyivät 6,0 milj. euroa, toimintamenot yhteensä 15,4 milj.euroa ja toimintakate 9,4 milj. euroa.Kaupunginhallitus on pääsääntöisesti saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Merkittävimmät poikkeamattalousarviosta olivat työterveyshuollon menot, jotka ylittyivät 0,3 milj. euroa ja tulot 0,4 milj. euroa.Lisäksi työllisyysmäärärahat toimintakate ylittyi 0,3 milj. euroa,Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintamenojen ylitys oli Kokkolan toiminnan osalta 13,5 milj. euroa(10%), josta erikoissairaanhoidon osuus oli 5,5 milj. euroa. Kaupunginhallitusta on informoitu sosiaalijaterveyslautakunnan tilanteesta säännöllisesti. Kaupunginhallituksen ja sosiaali- terveyslautakunnanyhteishankkeena konsultin avustuksella on laadittu ”Kokkolan ikääntyvien palvelut – nykytilastakonkreettiseksi toimenpiteiksi vuoteen 2020” – toimenpideohjelma ikääntyvien palveluita koskevanpäätöksenteon, johtamisen ja ohjauksen välineeksi.36 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tekninen palvelukeskus on saavuttanut pääosin sille asetetut tavoitteet. Poikkeuksellisen lumisentalven ja energian hinnan nousun johdosta jouduttiin hakemaan lisämäärärahaa 0,9 milj. euroaSivistystoimi on saavuttanut sille asetetut tavoitteet määrärahojen puitteissa. Määrärahaylitys varhaiskasvatuksenja opetustoimen ruokapalvelujen osalta johtui pääasiassa väliaikaisista tilajärjestelyistä.Uusi valtionosuusjärjestelmä on astunut voimaan 1.1.2010 lähtien. Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukseton tarkastettu, ja järjestelmästä on annettu ohjeistusta sivistystoimen yksiköille ja sosiaalitoimenvastuuhenkilöille.Riskien hallinnan järjestäminenKokkolan kaupunki on aloittanut projektin, jonka avulla riskienhallinnasta on tarkoitus tehdä systemaattinenja jatkuva osa kaupungin toimintaa ja suunnittelutyötä. Riskienhallinnan periaatteet onhyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012.Riskienhallinta järjestetään kokonaisvaltaisesti Kokkolan kaupungin tavoitteiden ja hyvän hallintotavanmukaisesti. Kokkolan kaupungin riskienhallintaa toteutetaan osana strategiaprosessia.Kokkolan kaupungin riskienhallinta on järjestelmällistä toimintaa missä riskit tunnistetaan, arvioidaanja niiden hallintakeinoja suunnitellaan, toteutetaan sekä seurataan.Kokonaisvastuu Kokkolan kaupungin riskienhallinnasta on kaupunginhallituksella, joka hyväksyyriskienhallinnan periaatteet ja valvoo riskienhallinnan toteuttamista. Kaupunginhallitus asettaa riskienhallintaprosessistavastaavan riskityöryhmän.Kaupungin riskityöryhmä laatii riskienhallinnan periaatteita vastaavat toimintatavat ja ohjeet. Kaupunginjohtoryhmä vastaa riskienhallintaperiaatteiden jalkauttamisesta ja päättää riskienhallintaanliittyvästä koordinoinnista.Eri toimialojen, liikelaitosten ja konserniyhteisöjen johto vastaa omien organisaatioiden riskienhallintaprosessintoteuttamisesta riskityöryhmän ohjeistuksella. Projekteissa noudatetaan kaupunginriskienhallinnan periaatteita. Tämän lisäksi jokainen kaupungin työntekijä vastaa omalta osaltaanriskienhallinnan ohjeistuksen noudattamisestaKaupunginhallitukselle esitetyssä sidosryhmäraportissa on kuvattu riskienhallinnan kehitysprojektinensimmäisessä vaiheessa tunnistetut Kokkolan kaupungin kaupunkitasoiset riskit, joiden vastuut onmääritelty alustavasti.Kaupunginhallitus on päättänyt, että riskienhallinnan toisessa vaiheessa määritetään riskiensietokykysosiaali- ja terveystoimen osalta ja laaditaan riskikäsikirja, jonka perusteella määritetään muidentoimialojen riskiensietokyky. Lisäksi kaupunginhallitus on nimennyt riskityöryhmän.Ympäristöriskien kartoituksen laadinta on käynnistetty.Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvontaOmaisuuden hankinnassa on noudatettu hankintalain mukaisia ohjeita ja kaupungin omia hankintaohjeitasekä luovutuksessa hallinto- ja toimintasäännöissä annettuja ohjeita sekä määräyksiä.Hankintaohjeet on päivitetty vuoden 2012 aikana vastaamaan hankintalakiin tehtyjä muutoksia.Kaupunginhallituksen hyväksymät ostajat päättävät seudullisista tai kaupunkikonsernin yhteishankinnoista.Lautakunnat valvovat omalta osaltaan alaistensa virkamiesten tekemiä hankintapäätöksiäerillishankinnoista, joiden osalta lautakunnat ovat määritelleet hankintarajat.Investointeja (ostot, myynnit ja romutukset) seurataan käyttöomaisuuskirjanpidossa ja kalustostapidetään kalustoluetteloa, joka tarkistetaan vuosittain.Omaisuuden vakuutustaso on määritelty.Kiinteistöjen, erityisesti koulukiinteistöjen sisäilmaongelmat aiheuttavat riskejä, joiden hallinta on ollutvaikeaa. Sisäilmaongelmat aiheuttivat vaikeasti hallittavia tilanteita ja toiminnallista haittaa. Vuokrattujenväliaikaisten koulutilojen käyttöä on jouduttu lisäämään koulurakennusten sisäilmaongelmien takia.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki37


Kokkolan Energian tuotantolaitosten ja siirtoverkostojen vaurioriskiä on hajautettu energian vaihtoehtoisillahankintalähteillä. Poikkeuksellisten olosuhteiden aiheuttamaan riskiin Kokkolan Energiavarautuu mm. valmiussuunnitelman avulla sekä ylläpitämällä henkilöstön varallaolojärjestelmää.Kokkolan Veden jätevedenpuhdistamon käytönaikaisia riskejä on arvioitu erillisessä riskikartoituksessa,laitoksen sisäisessä pelastussuunnitelmassa ja räjähdyssuojausasiakirjassa. Pohjaveteenkohdistuvia riskejä on arvioitu pohjaveden suojelusuunnitelmassa.SopimustoimintaSopimustoiminta perustuu lakeihin, yleisiin määräyksiin ja ohjeistukseen. Sopimuksen tekijä vastaasopimusehtojen mukaisesta valvonnasta ja sopimusseurannasta. Kaupunginlakimies avustaa merkittäviensopimusten laadinnassa.Sopimusrekisteri on otettu käyttöön.Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestäKokkolan kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen mukaan sisäinen tarkastus toteutuu toimivan johdonasettamien toiminta- ja tulostavoitteiden sekä viranhaltijan päätösvallan ja vastuun perusteella syntyväntoiminnan valvontana, seurantana ja raportointina. Toiminnan ohjaus ja siihen liittyvä valvonta jaseuranta tapahtuvat lainsäädännön, johtosääntöjen, hallintosäännön sekä sen perusteella annettujenohjeiden perusteella.Erillistä sisäistä tarkastustointa ei ole.Kehittämiskohteena on edelleen sisäisen tarkastuksen järjestelmällisyyden parantaminen.38 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


10. OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSALiikelaitos Työplus on ja Pietarsaaren seudun kunnallinen työterveyshuolto on yhdistynyt 1.1.2012alkaen. Liikelaitos Työplus tuottaa siten kunnallisen työterveyshuollon palvelut UudestakaarlepyystäKokkolaan.Korpelan Voima kuntayhtymän kanssa ei vuonna 2011 saatu sovituksi Kokkolan jäsenyyttä kuntayhtymässäeikä mahdollista korvausta liittyneiden kuntien osuuksista. Asiasta on vireillä oikeusprosessi.Kaupunginhallitus on hyväksynyt kauppakirjan Vingenkatu 18 kiinteistön (Snellmansali ja Snellmankampus) ostamisesta Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymältä. Kauppakirjan mukaan kauppahintamaksetaan alentamalla Kokkolan kaupungin peruspääomaosuutta Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymässä.Tämä järjestely suoritetaan 31.12.2012 tilanteessa, jolloin myös kiinteistön omistus- jahallintaoikeus siirtyy kaupungille. Kiinteistön omistajaksi ja kiinteistöä hallinnoimaan on tarkoitusperustaa erillinen kiinteistöyhtiö.Urheilutalon kiinteistö siirtyy kaupungin omistukseen vuoden 2012 aikana. Sen peruskorjauksensuunnittelua ja toteutusta varten on varattu yhteensä 9,7 milj. euroa taloussuunnitelmaan vuosille2012–2014.Kaupunginhallitus on päättänyt ostaa Kiinteistö Oy Kokkolan Pikkuruukin koko osakekannan kauppahintaan2 500 euroa. Yhtiöllä on 1 590 000 euron yhtiölaina, jonka kaupunki on ottanut vastattavakseen.Pikiruukin päiväkoti on aloittanut toimintansa Pikkuruukin tiloissa vuoden 2012 alussa.Isonkylän koulun ja Torkinmäen koulun sisäilmaongelmien vuoksi oppilaat on siirretty muihin tiloihin.Syksyllä joudutaan vuokraamaan lisää väistötiloja.Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut uuden suosituksen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelmanmukaisista poistoista. Kuntajaosto suosittelee aineellisten hyödykkeiden poistoaikojen alarajojenkäyttämistä, mikä vaikuttaisi merkittävästi kaupungin talouteen. Suositusta tulee noudattaa viimeistäänvuoden 2013 alusta.Vuoden 2011 valtuuston hyväksymien tuloarvioiden ja määrärahojen muutosten lisäksi alittuivat valtuustoonsitovat tuloarviot 488 825,46 euroa, määrärahat ylittyivät 2 080 633,74 euroa. Nettositovienyksiköiden toimintakatteet alittuivat -88 007,38 euroa, josta työllisyysrahastosta katetaan 39 235,23euroa.Olennaisimmat tuloarvioiden alitukset / määrärahojen ylitykset olivat kaupunginhallituksen alaisten toimintatuottojen (ilman nettositovia yksiköitä) alitus 143 428,59 euroa sosiaali- ja terveystoimen tuloarvioiden alitus Kokkolan toiminnan osalta 616 775,87 euroa jamäärärahojen ylitys 1 784 665,78 euroa, vaikutus toimintakatteeseen -2 401 441,65 euroa. Valtuustolle on esitetty tiedoksi 20.2.2012 että tulot alittuvat 300 000 euroa ja menot 1 850 000 e,vaikutus toimintakatteeseen 2 150 000 euroa.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki39


11. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSENKÄSITTELYSTÄKuntalain 70 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessätehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.Kaupungin tilikauden tulos -3 954 492,41 euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitus esittää tilikaudentuloksen käsittelystä seuraavaa: Työllisyysrahastoon kirjataan vähennystä 95 698,00 euroa toteutuneiden menojen katteeksi. Vahinkorahastoon kirjataan vähennystä 152 478,44 euroa toteutuneiden menojen katteeksi. Henkilöstön kehittämisvarauksesta tuloutetaan toteutuneiden menojen katteeksi 12 642,41 euroa. Tuloutetaan elinkeinotoiminnan osakkeiden hankintaan tehtyjä varauksia 250 000 euroa, jotka kohdistuvatKruunupyyn lentohalliyhtiön ja Teknologiakeskus Ketek Oy:n osakepääoman korotuksiin. Tehtyjä poistoeroja tuloutetaan poistosuunnitelman mukaan 133 018,22 euroa. Tuloutetaan Liikelaitos Kokkolan Sataman Hopeakiven sataman penkereisiin kohdistuva investointivaraus550 000 euroa ja kirjataan vastaava poistoerän lisäys 550 000 euroa. Tuloutetaan Liikelaitos Kokkolan Sataman tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 124 880,32euroa. Tuloutetaan Liikelaitos Kokkolan Veden Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamon rakentamiseenkohdistuva investointivaraus 3 450 000 euroa ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoeron kirjaus3 450 000 euroa, josta tuloutetaan suunnitelman mukaan 69 000 euroa. Tuloutetaan Liikelaitos Työplussan Pietarsaaren toimipisteen kalustohankintoihin tehtyä investointivarausta80 000 euroa. Tehdään kohteeseen liittyvä poistoeron kirjaus 32 172,87 euroa. Tuloutetaan Liikelaitos Työplussan poistoeroa suunnitelman mukaan 9 467,29 euroa. Tilikauden alijäämä -3 059 480,60 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan kohtaan edellistentilikausien yli- /alijäämä.Esitystä talouden tasapainottamiseen ei tilikauden tuloksen perusteella tarvita, koska taseessa onaikaisemmilta tilikausilta kertynyttä ylijäämää.40 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


TALOUSARVION TOTEUTUMINENTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki41


42 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite Toimenpiteet1. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINENKAUPUNGINHALLITUS JA KESKUSHALLINTOELINVOIMAINEN JA OPPIVAKAUPUNKISEUTUYrityksille houkuttelevatoimintaympäristöOsaava työvoima Osaavan työvoiman saannin turvaaminen Ammattiala ja yrityskohtaiset koulutus- ja rekrytointitoimetovat käynnissä. Prosessi jatkuuYritysläheinen elinkeinopolitiikka Hyväksytyn elinkeinostrategian täytäntöönpano Täytäntöönpano on keskeinen osa toiminnan suuntaamistaja päivittäistoimintaa.Strategian tunnetuksi tekeminen eri toimijatahoille Strategia on esitelty ja käsitelty eri konserniyhtiöissä. Strategiaon toimintaa suuntaava työväline.Seudun elinvoimaisuuden ja strategisten valintojen esilletuontiKokkola.fi -lehdessä, mediatiedotteissa ja kaupunginwww-sivuillaInnovatiivinen alueellinentoimintaympäristö yrityksilleKOKO –ohjelmalla edistetään painopistealojen tutkimustoiminnankäynnistymistäKoheesio- ja kilpailukykyohjelmaa on toteutettu vuonna 2011suunnitelman mukaisesti. Verkostomainen alueen tutkimus-,kehitys- ja koulutusorganisaatioiden yhteistoiminta hankekehittelyssäon tuonut hyviä tuloksia vipuvaikutuksineen, onsaatu alueen ulkopuolista rahoitusta merkittävästi. Alue onpystynyt hyvin hyödyntämään kansallisten teemaverkostojentarjoamia pilotteja, kehittäjäkoulutusta sekä hyviä käytänteitä.Valtioneuvosto päätti 15.12.2011, ettei KOKO:a jatketakansallisena erityisohjelmana vuonna 2012. Alueellisestitoimintaa voidaan jatkaa resurssin riittäessä vuoden 2012loppuun. Kevään aikana mietitään organisointi ja resurssi,jolla KOKO-tyyppisen kehittämisen toimintamallia jatketaan.Sopimusprofessuurien jatkorahoitus kaupungin jamuiden osapuolten toimestaProfessuurien jatkorahoituksista on tehty päätökset, uutenalääketieteen professuuri. Liiketaloustieteen tutkimuksen jaopetuksen kehittämisestä Vaasan yliopiston yhteistyönä onaiesopimus.Politiikan luominen vaihtoehtoisilleenergiateknologiamuodoilleKehittyvien energiateknologioiden ja litium-klusterinvalmistelun jatkaminenKIP-alueen tuulivoimalakaava on valmisteltu. Litium-klusterinpuitteissa KETEK:iin on valmistunut akkulaboratorio.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki43


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetAsema kansainvälisenä toimijana jakansainvälisyyden edistäjänäKIP-alueen kansainvälinen markkinointi Markkinointiprojektin kautta aluetta on tuotu esille eri kansainvälisissäyhteyksissä. ECSPP:n vuosikokous pidettiinmaaliskuussa Kokkolassa.Maahanmuuton aktiivinen edistäminen Maahanmuuttoa on tapahtunut lähinnä hakeutumisenakokkolalaisiin koulutuspaikkoihin, joiden vetovoima on ollutsuuri. Muu muutto on perustunut avoinna oleviin, sopiviintyötilaisuuksiin.Yritysten aktivoiminen vientimahdollisuuksien etsimiseenKOSEKin ja Viexpon yritysneuvonnan yhteydessä kannustetaanpotentiaalisia yrityksiä hakeutumaan vientimarkkinoille.Konkreettinen tulos oli mm. kokkolalaisen elintarvikealanyrityksen avaama tuotantolaitos Fushunissa, Kiinassa.Maaseutuelinkeinojen kehittäminen Maaseutuohjelman kehittämiskohteita käynnistetäänja rahoitetaanKansainvälisesti kilpailukykyinenlogistinen keskusTavara- ja matkustajaliikenteen kasvunturvaaminenEdistetään satamaväylän saantia mukaan väyläohjelmaanKampa II (Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisenja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla) on valmis,Kampa III on alkanut (sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmänkehittäminen).Satamaväylän syventämisestä on tehty esitys, ja tavoitteenaon sen saaminen seuraavaan liikennepoliittiseen ohjelmaan.Sataman tavaraliikenteen kasvu Sataman tavaraliikenne teki uuden ennätyksen, 7,89 tonnia.Pohjanmaan radan peruskorjauksen jatkuminen aikataulunmukaisestiValtion v 2012 talousarvion mukaan Seinäjoki-Oulun ratayhteydenperusparannus on valmis 2017, jolloin valmistuu myösKokkola-Ylivieska -välin kaksoisraide.Lentoaseman toiminnan turvaaminen Varaudutaan lentoasemien toimintaperiaatteidenmuuttuessa liikenteen turvaamiseen ja kehittymisenedistämiseenLentoliikenteessä merkittävää oli uuden yhteyden saaminenKokkola/Pietarsaari ja Skellefteån välille heinäkuussa.Vuodenvaihteessa julkaistiin suora, päivittäinen lentoyhteysTukholmaan. Reitti avataan maaliskuussa 2012.44 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetVahvistuva alue-/kasvukeskusKaupunkiyhteistyön kehittäminenKokkolanseudun ja Pietarsaaren seudun kehitysvyöhykkeenesiselvityksen valmistuminen ja jatkotoimenpiteetKokkolan seudun ja Pietarsaaren seudun kehitysvyöhykkeenesiselvitys valmistui keväällä. Seutujen yhteiseen kehittämisseminaariinosallistui yli sata virkamiestä ja luottamushenkilöä.Esiselvitys on hyväksytty suunnittelualueen valtuustoissa.Selvityksen pohjalta on käynnistynyt strategisen maankäytönrakennemallin laadinta. Alkuvuonna 2012 järjestettiin kehittämisseminaarisosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuudennäkymistä.Aseman vahvistuminen kaupunkiseutujen joukossa ja valtionhallinnonyhteistyön kehittyminenKehitetään yhteistyötä aktiivisesti uusien Ely-keskustenja Avi-virastojen kanssaValtakunnallinen näkyvyys asuntomessujen yhteydessäYhteydet AVi- viraston eri tahoihin ja Ely–keskusten eri vastuualeilleovat olleet vilkkaat.Asuntomessut keräsi Kokkolaan lähes 128.000 kävijää. Mediaosumiaoli 2500.Monipuolinen ja vetovoimainenkulttuuri- ja koulutuskeskusKoulutus- ja osaamisyksiköiden javerkostojen vahvistaminenOmalta osaltaan tuetaan alueen tutkimus- ja kehittämisyksiköidentutkimus- ja kehittämisrahoituksensaantia mm. yhteishankkeina, yhtenä keinona KOKO-ohjelmaKOKO–ohjelman resursseista käytetään suurin osa kehittämisyksiköidenyhteistyön kehittämiseen toimialarajat ylittäenja eri alojen osaamista hyödyntäen. Professuurien rahoituksenjatkosopimukset mahdollistavat osaamisyksiköiden vahvistumisenjatkumisen.Monikulttuurisuuden edistäminen jahyödyntäminenMuista kulttuureista tulevien työllistyminen paikkakunnalleKotouttamis-, koulutukselliset, työllistämis- ja aktivointitoimetovat käynnissä. Ulkomaalaisten aktivointiaste oli marraskuussa2011 Kokkolassa 72,7 % (TE-toimistot ja TYP:it).Prosessi jatkuu.Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijä Kansallisesti merkittävien tapahtumien hankkiminenja olosuhteiden rakentaminenVuoden merkittävin tapahtuma oli Asuntomessut. Erilaisiatilaisuuksia messujen aikana oli lähes 200.KESTÄVÄ TALOUSTerve ja vahva kuntatalousPalvelujen tuottavuuden parantaminen Tuottavuusohjelman toteuttaminen Tuottavuusohjelma 2011 hyväksyttiin vuoden 2011 alussakaupunginhallituksessa. Toteutumisesta on edellytetty raportointia.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki45


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetToimiva ja vaikuttava talousohjaus jatuloksellisuuden seurantaKuntakonsernin sopeuttamisohjelma tehty Kuntakonsernin sopeuttamisohjelmaa ei ole tehty. Taloudenepävarmuuden ja vaikean ennakoitavuuden vuoksi ei ole saatutulopohjan kehityksestä riittävän luotettavaa tietoa, jonkaperusteella sopeuttamisohjelma olisi voitu uskottavasti laatia.Sosiaali- ja terveystoimen menojen nousun hillitseminen eimyöskään ole onnistunut, joten menojenkaan kehityksenarviointi pitemmällä tähtäimellä ei ole ollut mahdollista.Talouden tasapaino Uuden raportointiohjelman käyttöönotto Raportointiohjelmisto hankittiin loppuvuodesta 2011 ohjelmanlopullinen käyttöönotto hallintokunta- ja kieliversioineentapahtuu keväällä 2012Talousarvion noudattaminen Vuoden 2011 talousarvioon on myönnetty lisämäärä-rahoja14,7 milj. e, josta sosiaali- ja terveyslautakunnan alaiseentoiminnan osuus oli 12,7 milj. e. Tuloarvioita korotettiin 3,6 milj.e lähinnä sosiaali- ja terveyslauta-kunnan osalta. Talousarviontoimintakate on 9,4 milj. euroa budjetoitua heikompi.Toimiva omistajapolitiikkaToimialojen ja liikelaitosten raportointi kuukausittainja osavuosikatsaus kolmannesvuosittainToimialojen ja liikelaitosten raportointi kuukausittain on toteutunut,ja osavuosikatsaus on laadittu 30.4. ja 31.8. tilanteenperusteella.Liikelaitosten ja yhtiöiden kannattavuus Kannattavuuden jatkuva seurantaTuottotavoitteiden määrittely Liikelaitosten tuottotavoitteet on määritelty talousarvion laadinnanyhteydessä.Omien toimialojen ja liikelaitosten sekäyhtiöiden, kuntayhtymien ja yhteisöjentoimiva ohjausToimintaohjeiden tarkistaminen Toimintaohjeet tarkistetaan omistajapoliittisen ohjelmanvalmistuttua.Raportointi vähintään puolivuosittain Yhtiöt toimittavat puolivuosiraportit konsernivastaaville. Yhtiöidenhankkeista informoidaan kaupunginhallitusta.Aktiivinen vuorovaikutus konserniyhteisöjen kanssa Merkittävimpien konserniyhtiöiden kanssa yhteydenpito onsäännöllistä ja kaikki olennaiset hankkeet käydään läpi. Lisäksiluottamusmiehet ovat mukana hankkeiden suunnittelu- jarakennustoimikunnissa.46 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetKonserni- ja omistajaohjauksen ohjeiden noudattaminesaja he saavat hallitusten esityslistat, joten konserniohjeidenKonsernivastaavilla on läsnäolo-oikeus hallitusten kokouksis-noudattamista voidaan valvoa.Omaisuusmassan kriittinen tarkastelu Toimenpideohjelman laatiminen ja sen mukaistentoimenpiteitten toteuttaminenKahden asunto-osakkeen hallintaan oikeuttavat osakkeetmyytiin, ja purettiin käytöstä poistettu rakennus.HYVINVOIVA ASIAKAS JAKUNTALAINENHyvä elämänlaatu ja terveysLaaja-alainen sidosryhmien kanssatoteutettava hyvinvointipolitiikka sekähyvinvointia edistävien palveluidenkehittäminenVarhainen puuttuminen jasyrjäytymisen ehkäisy hyvinvointiaedistävien sidosryhmien kanssaHyvinvointiportaalin käyttöönotto Hyvinvointiportaali on otettu käyttöön.Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen Osallistutaan 2011 KAPA –tutkimukseen, jonka pohjaltavoidaan arvioida toimenpiteitä kuntalaisaktiivisuudenkehittämiseenViihtyisä ja turvallinen elinympäristöKaupunginhallitus on tehnyt päätöksen osallistumisesta kaupunki-ja kuntapalvelututkimukseen, KAPA 2012. Ensimmäisiäkuntakohtaisia tuloksia on käytettävissä elokuussa 2012.Tutkimustuloksista saadaan eriteltyä liitoskuntien asukkaidennäkemykset palveluista ja niiden muutoksista.Monipuoliset asumismahdollisuudet Asuntomessujen monipuolinen hyödyntäminen Asuntomessut onnistuivat hyvin. Loppuseminaari on pidetty,kävijätutkimus ja loppuraportti on julkaistu. Asuntomessujenkautta Kokkola sai monenlaista näkyvyyttä. Kävijätutkimuksenmukaan vieraat jättivät messualueelle yhteensä 4,7 milj. jamessupaikkakunnalle 10,3 milj.euroa, yhteensä 15 milj. €.Kaupungin ja maaseudun elinvoimaa vahvistetaan Aluerakenneyleiskaavaan on laadittu kyläkortit eri osaalueidenelinvoimaisuudesta ja kehittämismahdollisuuksista.Leader-hankkeet: Rieska-Leader ry, Pirityiset ry, Aktion Österbottenry. Kylätoiminnan kehittämistä on tuettu.Kestävä kuntarakenne ja eläväkaupunkikeskus sekä kaavoituksenajantasaisuusKaupunkikeskuksen vetovoimaa lisäävät toimenpiteet Kokkolan ratapihan ja matkakeskuksen yleissuunnitelma onvalmistunut. Rautatientorin suunnittelu on tullut vireille.Rakenneyleiskaavan valmistuminen aikataulun mukaisestiAluerakenneyleiskaava on edennyt 3. seminaarivaiheeseen.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki47


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetKyläyleiskaavojen valmistuminen aikataulun mukaisestnenKokkolan kylävaiheyleiskaava on nähtävillä. Muiden laatimi-jatkuu pienelläviiveellä.Ympäristövastuullisuus jailmastostrategiaTyytyväiset kuntapalvelujenasiakkaatAsiakaskontaktin onnistuneisuus jatoimiva vuorovaikutteinen viestintäIlmastostrategian valmistuminen Keski-Pohjanmaan Ilmastostrategia on valmistunut.Energiatehokkuussopimuksen mukaisten toimenpiteidenvalmistelu ja käyttöönottoToimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille2008–2016 on laadittu ja kaupunginhallitus on hyväksynytsen 21.11.2011.Verkkoviestinnän ja verkkopalvelujen kehittäminen Palautetiedon hankinta kaupungin www-sivujen sisällöstä jatoimivuudesta online-kyselyn kautta syksyllä 2011Sivujen sisällön ja rakenteen ylläpito ja kehittäminenKysymystorin sisällön ja vastausten määrän ja laadun kehittäminenTarvelähtöinen ja resurssienmahdollistama palvelujen määrä jalaatuTOIMIVAT PALVELUJENJÄRJESTÄMISTAVATVahva ja dynaaminen kuntapalvelujen järjestäjänäUskottava ydinkunta palvelujenjärjestäjänä ja strategisenapäätöksentekijänäOsallistutaan 2011 KAPA –tutkimukseen Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen osallistumisesta kaupunki-ja kuntapalvelututkimukseen, KAPA 2012. Ensimmäisiäkuntakohtaisia tuloksia on käytettävissä elokuussa 2012.Tutkimustuloksista saadaan eriteltyä liitoskuntien asukkaidennäkemykset palveluista ja niiden muutoksista.Yhteistoiminta-alueen laadukkaitten ja kustannustehokkaittenpalvelujen kehittäminenYmpäristöterveydenhuollon laatujärjestelmän kehittäminenon aloitettu ja jatkuu edelleen. Terveysvalvonnan valvontasuunnitelmaja Eläinten terveys- ja hyvinvointiohjelma onluotu ja hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 8.12.2011.Terveysvalvonnan toiminta on keskitetty. Valvontaeläinlääkärion palkattu eläinsuojelu- ja eläintautilain mukaisten viranomaistehtävienturvaamiseksi yhteistoiminta-alueella.Kuntayhteistyön kehittäminen vahvan peruskunnanpohjaltaKataisen hallituksen hallitusohjelman kuntarakennetta jaterveydenhuollon järjestämistä ja rahoittamista koskevienlinjausten konkretisoitumista on seurattu tiiviisti vuoden 2011aikana.48 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetToimiva organisaatio- jajohtamisrakenneOsallistuminen Kuntaliiton uuden sukupolven organisaatio–verkostohankkeeseen ja sen tukemanajohtamisjärjestelmän kehittäminen valituilla kehittämisalueillauudelle valtuustokaudelleUSO–hanke (uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen)on edennyt aikataulun mukaan. Kokkolan suunnitelma kehittämiskohteistaja etenemisestä on hyväksytty kaupunginhallituksessatammikuussa 2011. Kaupunginhallitus nimesialkukesällä hanketta varten ohjausryhmän. Vuonna 2011pidettiin kaksi työpajaa ja perehdyttiin esimerkkeihin mm.ohjausryhmässä.Keskushallinnon sääntöjen valmistelu ja hallintosääntöKaupunginhallitus hyväksyi keskushallinnon toimintasäännönkesäkuussa 2011.Yhdistetyn sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollonjohtamisjärjestelmän yhteensovittaminen sekäyhteisten toimintakokonaisuuksien muodostamisenjatkaminenKaupungin liikelaitosten yhtiöittämisen valmistelukonserniyhtiöiksiPalvelujen tehokkaat järjestämisjatuotantotavat sekä toimivatpalveluprosessitPalvelun tuottavuuden parantaminen Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja toteuttamisenseuranta ja kehittäminenLainsäädännön valmistelu siirtyi keväälle 2012. Yhtiöittämisenvalmistelu jatkuu, kun lainsäädännön sisältö on tiedossa.Tuottavuusohjelma 2011 hyväksyttiin vuoden 2011 alussakaupunginhallituksessa. Toteutumisesta on edellytetty raportointia.Tuotteistaminen ja kustannuslaskennan kehittäminenuuden työryhmän ohjaamanaToimialat ovat jatkaneet joidenkin toimintojen tuotteistamista.Lisäksi palveluiden tuottamistapoja vertailtaessa on tehtyerilaisia selvityksiä, kustannuslaskelmia sekä kuntakohtaisiayksikkö-hintavertailuja päätöksenteon tueksi. Tuotteistamiseenperustettavan uuden työryhmän tehtävänä on selvittää,miten tuotteistaminen organisoidaan ja resurssoidaan. Lisäksitulee selvittää toimialakohtaisesti, mitkä palvelut tulee kustannustietoisuudenja vertailtavuuden lisäämiseksi ensisijaisestituotteistaa.Vertailutietojen hyödyntäminen Kuntien vertailutietoja mm. keskimääräisistä kustannuksistaon hyödynnetty erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa.Sisäisten tukipalveluiden organisointia selvitetään Hanke on käynnistynyt ja hankkeelle on nimetty vetäjä.Hankintatoimen organisointi ja vahvistaminen Hankintapäällikkö on aloittanut työnsä. Hankintaohjeen laadintaon aloitettu.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki49


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetTietoturvastrategian laatiminen ja käyttöönotto Tietohallinto- ja tietoturvastrategiat on hyväksytty kaupunginhallituksessa.Henkilöstö-, yleis- ja taloushallinnon arkistonmuodostussuunnitelmanlaadinta on aloitettu, osin myös teknisessätoimessa, ympäristöterveydenhuollossa ja sivistystoimessa.Terveydenhuollossa on päivitetty olemassa olevia arkistonmuodostussuunnitelmia.Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kehittäminen uudenorganisaation tarpeita vastaavaksi.Ikäihmisten/vanhustenpalvelujen kehittämisen toteuttamisohjelmaon laadittu sosiaali- ja terveystoimen sekä kaupunginhallituksenyhteistyönä. Se valmistui joulukuussa jalautakunta- ja kaupunginhallituskäsittelyt tapahtuvat vuoden2012 puolella.Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman mukaisenrakennemuutoksen ja toimintamallien toteuttaminenOikeiden tuotantotapojen valintapalvelujen järjestämisessä sekäpalveluketjujen saumattomuus jatyötapojen tehokkuusPalvelustrategian laatiminen Koko kaupunkia koskevan palvelustrategian laatiminen eiole käynnistynyt. On kuitenkin perehdytty vaihtoehtoisiin sisältömalleihin,jotta löydetään Kokkolaa parhaiten palvelevatarkastelunäkökulma.Keskeisten palveluprosessien määrittely Sosiaali- ja terveystoimessa on määritelty ja kuvattu toimintaprosesseja.USO -hankkeen yhteydessä on määriteltykaupungin ydinprosesseja, joiden pohjalta voidaan jatkaaavainprosessien ja käytännön toimintaprosessien määrittelyä.Sähköisen asioinnin ja palvelujen kehittäminen Sähköisen asioinnin kehittämistyöryhmä on selvittänyt prosesseja,joilla sähköistä asiointia voidaan pilotoida. Lisäksion vertailtu käytössä olevia järjestelmiä ja niiden sopivuuttakaupungin palveluprosessiin.Seudullisen IT-strategian laatiminen on siirtynyt mm. tukipalveluselvityksenvuoksi.Seudullisen IT-strategian laatiminen yhteistyössämuiden toimijoiden kanssa50 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetHENKILÖSTÖLAUTAKUNTAOSAAVA HENKILÖSTÖ JAUUDISTUMINENOsaamisen ja henkilöstön saanninturvaaminenTyönantajakuvan vetovoimaisuus Käyttöönotetaan rekrytointi- ja sijaishallintajärjestelmä KuntaRekryn käyttökoulutus pääkäyttäjille ja sijaishallintaanpilottiryhmille on pidetty. Rekrytointiohjelman pilotointi aloitettiinkeväällä ja sitä laajennetaan muille toimialoille seuraavanvuoden aikana.Hyödynnetään syksyllä 2010 tehdyn työhyvinvointikyselyntuloksiaEsimiehille ja henkilöstölle on pidetty infotilaisuudet, ja esimieheton valmennettu työhyvinvointipajojen toteuttamiseen.Ohjeistetaan ja kootaan toimialakohtainen henkilöstösuunnitelmaAlustava henkilöstösuunnittelumalli on laadittu toimialoittain.Laaditaan tasa-arvosuunnitelma, jonka tulee ollavalmis 30.4.2011.Tasa-arvosuunnitelma on laadittu ja hyväksytty.Henkilöstösuunnittelun ennakoitavuusja vaikuttavuus sekä osaamisenylläpito ja kehittyminenLoppuunsaatetaan työn vaativuuteen perustuva palkkojenharmonisointiTVA on saatettu loppuun ja pantu täytäntöön varhaiskasvatuksessa1.8.2010, sosiaali- ja terveystoimessa 1.10.2010,kirjastossa 1.10.2011 ja toimistohenkilöstölle 1.12.2011.Laaditaan varahenkilöjärjestelmä. Henkilöstöhallinto on tukenut varahenkilöjärjestelmän laatimistaLaaditaan koko kaupungin kattava henkilöstösuunnitelmaAlustava henkilöstösuunnittelumalli on laadittu koko kaupunkiakattavaksi ja eläkepoistumat on kartoitettu.Laaditaan perehdyttämismalli Perehdyttämismalli on intrassa. Henkilöstöhallinnossa onnimetty perehdyttämisen avainhenkilöt.Ohjeistetaan ja kootaan toimialakohtainen koulutussuunnitelmaTäydennyskoulutusta seurataan HRM –ohjelmistolla.Tuetaan omaehtoista osaamisen kehittämistä Omaehtoisen osaamisen tukemisen linjaukset on päivitettyvuoden 2011 aikanaTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki51


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetHyvinvoivat työyhteisöt jamotivoitunut henkilöstöJohtamis- ja esimiestaitojenkehittäminenValmennetaan ja annetaan ohjeita kehityskeskustelujenkäymiseen laadukkaasti ja tavoitteellisesti sekäniiden hyödyntämiseenKehityskeskustelulomake on uudistettu ja päivitetty ja otettukäyttöön sosiaali- ja terveystoimessa. Kehityskeskustelujenpeittävyys on kartoitettu Työsyke –henkilöstökyselyllä 2010,samoin SoTe:n toimialan Party –henkilöstökyselyllä syksyllä2011.Valmennetaan esimiehiä osallistavan johtamisenmenetelmien käyttöönKehityskeskusteluvalmennusta on annettu esimiesfoorumeissakeväällä 2011Työhön sitoutuminen ja vaikuttaminensekä työyhteisön toimivuusKoulutetaan työyhteistötaitoja Vuosi 2011 oli työyhteisötaitojen teemavuosi, joka toteutuisuunnitelman mukaisesti.Seurataan sairauspoissaoloja, tavoitteena on vähennys1 pv/hlö/vSairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 134 kalenteripäiväävuodesta 2010 (v. 2010 65011 kalenteripv, v. 2011 62877kalenteripv)HYVINVOIVA ASIAKAS JAKUNTALAINENHyvä elämänlaatu ja terveysLaaja-alainen sidosryhmien kanssatoteutettava hyvinvointipolitiikka sekähyvinvointia edistävien palveluidenkehittäminenTyytyväiset kuntapalvelujenasiakkaatAsiakaskontaktin onnistuneisuus jatoimiva vuorovaikutteinen viestintäSeurataan työtapaturmia, kehitetään toimia nollatoleranssinsaavuttamiseksiSeuranta- ja palautejärjestelmät / palveluprosessintoimivuus asiakaslähtöisestiOikea-aikaisen tiedon tuottaminen poliittisen päätöksenteontueksi – hiljaisen tiedon määrän vähentäminentyöllisyysasioissaSidosryhmäkyselyt, asiakaspalautteet työllisyysasioissaKehittämiskeskustelut, tavoitteellinen työnohjaustyöllisyysasioissaNollatoleranssin noudattaminen, käytännössä epäasialliseenkohteluun puuttumisen malli.Työllisyysasioiden valmistelua varten on perustettutyöryhmä, jossa kaikki osapuolet ovat edustettuina.52 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetKESTÄVÄ TALOUSYMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAPalvelujen tuottavuuden parantaminen Valvontasuunnitelman kehitys, hyväksyminen jatoteuttaminen. Vuosittainen arviointi. Eläinten terveys-ja hyvinvointiohjelma. Ulkopuolinen auditointikäynti(VAMU), auditointiraportti. Tuottavuusohjelmantoteutuminen.OSAAVA HENKILÖSTÖ JAUUDISTUMINENValvontasuunnitelma ja Eläinten terveys- ja hyvinvointiohjelmaon hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 8.12.2011.Auditointikäynti tehtiin 29.9.–17.11.2011. Tuottavuusohjelmantavoitteet 2011 toteutuivat pääosin.Johtamis- ja alaistaitojen kehittäminen Johtamis- ja työyhteisötaitojen kehittäminen/ koulutussuunnitelmat.Työhyvinvointikysely, suoritetutkoulutuspäivät.Linjaukset henkilöstön koulutuksesta on tehty. Koulutuksettoteutuivat pääosin linjauksen mukaisesti. Organisaatio tukeetyöntekijöiden opiskelua ja itsensä kehittämistä.Työhön sitoutuminen ja vaikuttaminensekä työyhteisön toimivuusTOIMIVAT PALVELUJENJÄRJESTÄMISTAVATKehityskeskustelut, sairauspoissaolojen laadunseuranta ja määrän lasku. Henkilöstö- ja perehdyttämisoppaantoteutuminen. Pidetyt säännöllisettyöpalaverit.Kehityskeskustelut ja sairauspoissaolojen laadun seuranta toteutuivat.Henkilöstön työpalavereja on pidetty säännöllisesti.Palvelun tuottavuuden parantaminen Suunnitelmallisen valvonnan toteuttaminen arvioidaanvuosittain. Laatujärjestelmän päivittäminentoimivan laatujärjestelmän saamiseksi, arviointi,asiakaspalaute, valvonnan tasopuolisuus koko alueella,laatujärjestelmän mukaiset tarkastukset. Tuottavuusohjelmantoteuttaminen ja seuranta, tehtyjentoimenpiteiden arviointi.Suunnitelmallisen valvonnan toteuttaminen arvioidaan lautakunnankokouksessa helmikuussa 2012. Työ laatujärjestelmänpäivittämiseksi jatkuu. Tuottavuusohjelman tavoitteet2011 toteutuivat pääosin.Oikeiden tuotantotapojen valintapalvelujen järjestämisessä sekäpalveluketjujen saumattomuus jatyötapojen tehokkuusHYVINVOIVA ASIAKAS JAKUNTALAINENKustannus–laatu-suhde verrokkikaupunkien tasolla,vertailu ja analyysi.Ympäristöterveydenhuollon kustannus–laatu-suhdetta onvertailtu verrokkiyhteistoiminta-alueiden kanssa. Terveysvalvonnankustannukset ovat keskimäärin matalammat jaeläinlääkintähuollon kustannukset keskimäärin korkeammat,mikä johtuu alueen elinkeinoelämän rakenteesta.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki53


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetAsiakaskontaktin onnistuneisuus jatoimiva vuorovaikutteinen viestintäNettisivujen kehittäminen, asiakaspalaute, ajantasainentieto ympäristöterveydenhuollon palveluista.Nettisivuja päivitetään jatkuvasti.ELINVOIMAINEN JA OPPIVAKAUPUNKISEUTUMaaseutuelinkeinojen kehittäminen Eläinlääkintäpalvelut turvataan koko yhteistoimintaalueella,oikea resursointi. Palveluiden kehittäminen,asianmukainen valvonta ja neuvonta.Valvontaeläinlääkäri on palkattu eläinsuojelu- ja eläintautilainmukaisien viranomaistehtävien turvaamiseksi yhteistoimintaalueella.54 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetHYVINVOIVA ASIAKAS JAKUNTALAINENLaaja-alainen sidosryhmien kanssatoteutettava hyvinvointipolitiikka sekähyvinvointia edistävien palveluidenkehittäminenSOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTALaaditaan ja toteutetaan kokonaisvaltainen terveydenja hyvinvoinnin suunnitelma poikkihallinnollisestiKokkolassa ja Kruunupyyssä, seurataan ja arvioidaansuunnitelmaa.Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian 2015 toteuttamisohjelmatavoitteli pysyvää hyvinvoinnin rakennetta työssäkäyntialueelle.Kokkolassa ja Kruunupyyssä osallistutaanhyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtääviin hankkeisiin.Terveyskeskuksessa toimii terveyden edistämisen työryhmä,ja soten edustajat ovat mukana Kokkolan kaupungin poikkihallinnollisessahyvinvointityöryhmässä.Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan päihde- jamielenterveysstrategia 2012–2016 on valmistunut loppuvuodesta2011. Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnanturvallisuussuunnitelma 2010–2015 on verkostoinut alueentoimijoita päihdehaittojen, väkivallan ja syrjäytymisen sekäelintasosairauksien ehkäisemiseksi.Varhainen puuttuminen jasyrjäytymisen ehkäisy hyvinvointiaedistävien sidosryhmien kanssaPainopiste siirretään varhaisen tuen antamiseen eriydinprosesseissa.Lastensuojelussa on palkattu neuvoloiden käyttöön perhetyöntekijä.Tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa on lisätty jakehitetty yhteistyössä Jytan kanssa. Sosiaaliohjaajia (myösKruunupyyssä) on palkattu lastensuojelun sosiaalityön tueksi.Varhaiskuntoutuksessa on käynnistetty vertaisperhetoimintaa.Nuppu-hankkeessa kehitettyä varhaisen tuen mallia onjalkautettu perustyöhön.Turvallisuuspoliittinen ohjelma laaditaan maakunnallisestija työstetään edelleen Kokkolan ja Kruunupyynolosuhteisiin.Terveyttä ja hyvinvointia edistävä näkökulma on huomioitumaakunnallisessa turvallisuussuunnitelmassa, jossa yhtenätavoitteena on terveellisten ruokailutottumusten ja elintapojenedistäminen elintasosairauksien ehkäisemiseksi.Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen Hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinta yhdessä asiakkaan/potilaankanssaVanhuspalveluissa hoito- ja palvelusuunnitelman lähtökohtanaon vanhuksen omat voimavarat ja niiden hyödyntäminen toimintakyvynylläpitämisessä ja kohentamisessa. Terveyskeskuksessahoitosuunnitelmat laaditaan vuodeosaston potilaille.Vastaanotolla on aloitettu hoitosuunnitelmien laatimiset pitkäaikaispotilailleja ns. palvelujen suurkuluttajille. Senioreidenterveyspiste Daalia on aloittanut toimintansa.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki55


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetAsiakaskontaktin onnistuneisuus ja toimiva vuorovaikutteinenviestintäKattavan asiakaspalautejärjestelmän rakentaminen Asiakastyytyväisyyskyselyiden suunnitelmallinen ja säännöllinen toteutusuusi palautejärjestelmä. Asiakastyytyväisyyttä seurataan jaSosiaali- ja terveystoimeen on laadittu vuoden 2011 aikanahyödynnetään systemaattisesti. Osana palautejärjestelmääon toteutettu henkilöstökysely. Lisäksi on hyödynnetty KeskisäännöllinenPohjanmaan kokemustutkijat ry:n näkemyksiä päihde- ja niihinliittyvien mielenterveyspalvelujen kehittämisessä.Kuntalaisen hoitoon/palveluun osallistumismahdollisuuksienparantaminen sähköistä asiointia lisäämälläEffi ca Omahoidon kattava käyttöönottoHyvinvointiportaalin rakentaminen tukemaan kuntalaistenomahoitoaEffi ca Omahoidon käyttöönotto on päätetty siirtää vuodelle2013. Vuoden 2011 aikana on rakennettu Oma Hyvinvointi-portaali, josta kuntalaisen on mahdollista löytää omaa hyvinvointiaja terveyttä tukevaa tietoa.Soten kotisivujen ajan tasalla pitäminen Soten www-sivuja on kehitetty ja päivitetty säännöllisesti.KAMPA-hankkeeseen osallistuminen On osallistuttu KAMPA- ja muihin hankkeisiin. Vanhuspalveluissaon tehty yhteistyötä liikuntatoimen kanssa Voimaavanhuuteen -hankkeessa. Alueelle on koulutettu hankkeenaikana ”vertaisvetureita” vuoden 2011 aikana. Honkaharjunpalvelukeskuksessa ja Kuusikummun palvelutalossa onsuunniteltu ko. hankkeiden aikana vapaaehtoistyön piirissätoimiville ryhmille tilojen käytön mahdollisuutta, minkä vastikkeeksine järjestävät toimintoja vanhuksille.Monipuoliset asumismahdollisuudet Ylläpidetään monipuolisesti erilaisia asumismuotojakuntalaisille.Kehitysvammaisille valmistui uusia palveluasuntoja hoitokotiPilventupaan ja ryhmäkoti Kissankellon saneerattuihin tiloihin.Kokkolan Vuokra Asunnot Oy valmisteli kehitysvammaistenrivitalohanketta.TOIMIVAT PALVELUJENJÄRJESTÄMISTAVATUskottava ydinkunta palvelujenjärjestäjänä ja strategisenapäätöksentekijänäLaaditaan palveluasumisen ja asumispalveluidenstrategia vanhuksille ja erityisryhmille.Laaditaan vanhuspalveluiden, terveyspalveluidensekä sosiaali- ja vammaispalveluiden strategiat hyväksyttäväksilautakunnassa alkuvuodesta 2011.Muiden erityisryhmien kuin kehitysvammaisten palveluasumisenstrategiaa ei ehditty valmistella.Vanhustenhuollon strategia on päivitetty ja laadittu toimenpideohjelma,jota on toteutettu vuoden 2011 alusta alkaen. RAImittaristontuloksia hyödyntäen on laadittu asumispalveluidensijoittamiskriteerit.Alkuvuodesta 2011 sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyipäivitetyt vanhus-, terveys- sekä sosiaali- ja vammaispalvelujenstrategiat.56 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetLaaditaan yksiköiden konkreettiset, aikataulutetut toimintasuunnitelmat strategian perusteella. Strategioiden perusteella on laadittu toimintasuunnitelmia.JET-valmennuksessa esimiehet ovat laatineet yksikkökohtaisiatoimintasuunnitelmia.Toimiva organisaatio- jajohtamisrakenneRakennetaan sosiaali- ja terveystoimeen laatujärjestelmäsekä talouden ja toimintojen seuranta- japalautejärjestelmä.Koko sosiaali- ja terveystoimen kattavan laatujärjestelmänrakentamista on jatkettu. Johdon katselmukset ja itsearvioinniton otettu käyttöön, yhteisiä toimintaohjeita ja -tapoja onlaadittu. Asiakirjapohjia on yhtenäistetty. Terveyspalvelujenulkoinen laadun auditointi suoritettiin kesäkuussa ja siitä saatupalaute oli erinomainen.Johdon tietojärjestelmän suunnittelemiseksi ja hankkimiseksion nimetty poikkihallinnollinen työryhmä. Vuoden lopulla tehtiinpäätös johdon raportointijärjestelmän hankinnasta.Toteutetaan ydinprosessiajattelun ja lainsäädäntömuutostenaiheuttamat mahdolliset muutokset organisaatiorakenteisiin.TEKESin hankerahoituksen avulla on kehitetty sosiaali- jaterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon yhteistyötä, hoidonporrastusta ja hoito- ja kuntoutusprosesseja. Päihde- jamielenterveystyön sekä hoito- ja kuntoutustyön prosesseja onkehitetty, ja ylimmälle johdolle on tilattu koulutusta.Palvelujen tuottavuuden parantaminen Ydinprosessit nimetään ja resurssit kohdennetaansystemaattisesti toimivien asiakaspalveluketjujenaikaansaamiseksi.Sosiaali- ja terveystoimen ydinprosessit on nimetty ja niidenympärille on nimetty työryhmät, jotka ovat aloittaneet työskentelynprosessien selkiinnyttämiseksi. On osallistuttu ns.USO-hankkeeseen ja vanhustenhuollon konsulttiselvitykseen,joiden tuloksena uudistetaan organisaatiorakenteita.Prosessien aukikirjaaminen– prosessi- ja prosessimallinnuskoulutuksen järjestäminen– vastuuhenkilöiden nimeäminen toimialoilta prosessienmallintamiseksiProsessien kehittämiseksi on koulutettu 10 prosessiohjaajaa,joiden tehtävä on tukea yksiköitä omien prosessiensa mallintamisessaja kehittämisessä. Prosessijohtamisen osaamistaon lisätty yhteistyössä Johtamistaidon opiston ja oppisopimustoimistonkanssa.Päihde- ja niihin liittyvien mielenterveyspalvelujen keskittämistäon valmisteltu.Sosiaali- ja terveyspalveluiden potilas-/ asiakastietojärjestelmänyhtenäistämisen suunnittelu 2011 jakäyttöönotto 2011–2012Sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmien uusien osioidenkäyttöönotto toteutuu vuoden 2012 aikana.Vammaispalvelujen asiakastietojärjestelmän vaihtoehtoihinon tutustuttu ja järjestelmän laajentamishanke on valmisteltukoko tulosyksikön kattavaksi vuonna 2012.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki57


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetVuodelle 2011 laaditun tuottavuusohjelman toteuttaminenTuottavuusohjelma vuodelle 2011 on laadittu ja siitä on ra-ja seurantaportoitu kaksi kertaakaupunginhallitukselle.Oikeiden tuotantotapojen valintapalvelujen järjestämisessä sekäpalveluketjujen saumattomuus jatyötapojen tehokkuusOmien ja ostopalveluiden rooli selkiytetään ydinprosesseissa.Ostopalveluita hyödynnetään ruuhkahuippujenja hoitoketjujen toimivuuden säätelyssä.Kiurun kanssa on perustettu yhteinen soten johtoryhmä,jonka tavoitteena on yhteisen suunnittelun avulla optimoidapalvelutaso. Työtä tehdään maakunnallisen järjestämissuunnitelmankautta.OSAAVA HENKILÖSTÖ JAUUDISTUMINENJohtamis-, esimies- ja alaistaitojenkehittäminenJärjestetään johtamis- ja esimieskoulutusta johdolleja esimiehille– Esimieskoulutus suunnitellaan vuoden 2011 aikanaja toteutetaan vuonna 2012.Vuoden 2011 aikana sotesta osallistui lähes 40 työntekijääJET-johtajuuskoulutukseen. Ensimmäiset 14 valmistuivat marraskuussa.Syksyllä käynnistyi lähiesimiesten JET-koulutus.Järjestetään työyhteisökoulutusta Soten työntekijät ovat osallistuneet aktiivisesti järjestettyynhenkilöstökoulutukseen.Laaditaan perehdyttämisoppaat ja –ohjelmat toimialoille.Henkilöstökyselyn 2009, 2011 ja 2013 tuloksia hyödynnetääntyöyksiköissä ja toimialoilla.Perehdyttämissuunnitelmien ja -materiaalin laadintaan onpanostettu esimerkiksi vanhustenhuollossa sekä sosiaali- javammaistyössä. Terveyskeskuksessa on panostettu erityisestilääkärien perehdyttämiseen ja tutor-toimintaan laatimallalääkärien perehdytyssuunnitelma..Vuonna 2011 toteutetun, koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstönkattaneen kyselyn tuloksia hyödynnetään yksiköissä,ja toimintaa kehitetään tulosten ja työpajojen kokemustenpohjalta.Työhön sitoutuminen ja vaikuttaminensekä työyhteisön toimivuusMahdollistetaan työkierto ja yksilöllinen urakehitys Henkilöstövalinnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota työkiertoonja sisäiseen urakehitykseen. Työkierrossa on tavoitteenamyös osaamisen laajentaminen ja syventäminen.Oppisopimuskoulutuksella koulutetaan parhaillaan noin 20kodinhoitajaa lähihoitajiksi.Käydään kerran vuodessa ryhmä- tai yksilökehityskeskustelu.Esimiehiä on ohjeistettu käymään vuosittain kehityskeskusteluthenkilöstön kanssa, ja tämä toteutuu suhteellisen hyvin.58 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetViestinnän tehostaminenLaaditaan ja toteutetaan soten viestintäsuunnitelma.Huomioidaan kaksikielisyys viestinnässä.Viestintäpäällikön johdolla laaditaan koko kaupungin viestintäsuunnitelma,jonka pohjalta laaditaan toimialojen omatviestintäsuunnitelmat. Viestinnän kaksikielisyyttä on pyrittykehittämään.Toteutetaan johdon katselmus vuosittain Johdon katselmukset on toteutettu vuosittain suunnitelmallisesti.Työyksiköittäin järjestetään yksi kehittämispäivä taikaksi kehittämisiltapäivää.Kehittämispäiviä on järjestetty työyksiköittäin.Sairauspoissaoloja seurataan ja varhaisen tuen malliotetaan toimialoilla käyttöön kattavasti.Sairauspoissaolojen seuranta ja varhaisen puuttumisenmalli on otettu käyttöön. Henkilöstöyksikön kanssa on tehtylaajaa yhteistyötä, tuloksena soten hallinnossa hallintokunnistapienin sairauspoissaolojen kasvu (alle 2 %/v. 2010).Vanhuspalveluissa esimiehet ovat ottaneet käyttöön Titaniatyövuoro-ohjelmasta sairauspoissaoloseurannan, mikänopeuttaa varhaisen tuen mallin käyttöä ja tuo jämäkkyyttälähiesimiehen työskentelyyn.Työnantajakuvan vetovoimaisuus Rekrytointia tehostetaan– Rekrytointisuunnitelman laadinta osana henkilöstösuunnitelmaa– Rekrytointiohjelman käyttöönottoRekrytointisuunnitelmien ja –menetelmien kehittämistä onjatkettu. Kuntarekry-ohjelma on otettu käyttöön. Erityisestilääkärien rekrytointia on tehostettu. Yhteistyötä on tehtyKiurun ja Työplussan kanssa. Tulevaisuuteen on varauduttuesim. varahenkilöjärjestelmän avulla.Henkilöstösuunnittelun ennakoivuus javaikuttavuus sekä osaamisen ylläpitoja kehittyminenHenkilöstösuunnittelua, -seurantaa ja –raportointiakehitetään. Soten henkilöstö-, rekrytointi- ja koulutussuunnitelmalaaditan kaupungin henkilöstöstrategianmukaisesti.– henkilöstöosion liittäminen seuranta- ja palautejärjestelmään– HRM -järjestelmän kattava käyttö– sote henkilöstökertomuksen laadinta osana toimintakertomustaKESTÄVÄ TALOUSTalouden tasapaino Talousarvion suunnittelun kehittäminen: kaupunginresurssien mukaiset realistiset talousarviotavoitteetsekä avoin ja toimiva budjettiprosessiEsimiesten johtamisopintojen osana tehdään useaan yksikköönosaamiskartoitus, jonka tuloksia hyödynnetäänhenkilöstösuunnittelussa. Kevään 2011 aikana on tehtymaakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöntarvekartoitus. HRM -järjestelmän käytön kehittämiseksi onlaadittu ohjeistus. Ensimmäinen sosiaali- ja terveystoimenyhteinen henkilöstökertomus laadittiin vuodelta 2010.Talousarviosuunnittelujärjestelmän kehittäminen on vireillä.Tarvitaan tietoa esim. yksikkökustannuksista ja henkilökunnanasiakastyön osuudesta.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki59


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetPalvelujen tuottavuuden parantaminen Vuodelle 2011 laaditun tuottavuusohjelman toteuttaminenja seurantaon seurattu ja siitä on raportoitu kaksi kertaa kaupunginhal-Tuottavuusohjelma vuodelle 2011 on laadittu, sen toteutumistalitukselle.Toimiva ja vaikuttava talousohjaus jatuloksellisuuden seurantaRakennetaan talouden sekä toimintojen seuranta- japalautejärjestelmä (johdon tietojärjestelmä).Johdon raportoinnin kehittämiseksi on hankittu talouden raportointijärjestelmä.Esimiehille järjestetään talouskoulutusta.Terveyspalvelujen esimiehet ovat saaneet talouskoulutusta.Myös JET-koulutukseen on sisältynyt talousosio.ELINVOIMAINEN JA OPPIVAKAUPUNKIYrityksille houkuttelevatoimintaympäristöOsaava työvoima Lääkärien rekrytointi / yliopistoyhteistyöhanke Lääkäreiden sijaisuudet on onnistuttu täyttämään. Yliopistoyhteistyöntuloksena on palkattu Kokkolan yliopistokeskusChydeniukseen professori, jonka tehtäviin kuuluu mm. kehittämistyötä.Asema kansainvälisenä toimijana jakansainvälisyyden edistäjänäEdistetään monikulttuurisuutta toimialoilla. ESN:n toimintaa on seurattu aktiivisesti ja osallistuttu Ruotsinsosiaalijohdon neuvottelupäiville.Vahvistuva aluekeskusKaupunkiseutuyhteistyön kehittyminenKartoitetaan sosiaali- ja terveystointa koskevia yhteistyömahdollisuuksiaPietarsaaren ja JYTA-alueenkanssaTerveyskeskuksen ja Kiurun yhteistyön laajentaminen ja syventäminenon mahdollistanut palvelujen lisääntyvän myynninPietarsaaren alueelle esim. kesän 2011 aikana. Kunta- japalvelurakenneuudistus pakottaa molempia osapuolia hyödyttäväänyhteistyöhön.Monikulttuurisuuden edistäminen jahyödyntäminenOtetaan huomioon monikulttuurisuus palvelujärjestelmässä,asiakasviestinnässä, henkilöstökoulutuksessasekä rekrytoinnissa.Palvelujärjestelmässä, asiakasviestinnässä, henkilöstökoulutuksessaja rekrytoinnissa on otettu huomioon monikulttuurisuus.60 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetELINVOIMAINEN JA OPPIVAKAUPUNKISEUTUMonipuolinen ja vetovoimainenkulttuuri- ja koulutuskeskusSIVISTYSKESKUS JA OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTASivistystoimen tulosalueiden kehittäminen eteneetulosalueiden strategioiden mukaisesti.Sivistystoimen kehittäminen on edennyt strategian mukaisestija erityisesti toimialan sisäinen yhteistyö on vahvistunut.Sivistyskeskuksen palvelukyky vastaa palvelutarvettaja uudistunutta organisaatiota. Sivistystoimen toimintaolosuhteetkehittyvät investointisuunnitelmien mukaanja ratkaisuissa tavoitellaan alan edelläkävijyyttä.Sivistyskeskuksen palvelukyky on pysynyt aikaisemmallatasolla. Investoinneista ovat toteutuneet Koivuhaan päiväkodinja koulun ja Villan koulun peruskorjaukset sekä Lohtajanmonitoimihallin ja Ruotsalon päiväkodin rakentaminen. Investointitarvekuitenkin kasaantui edelleen. Erityisesti päiväkotienja koulujen sisäilmaongelmat aiheuttivat toimenpiteitä.Perusopetuksen laatu ja saatavuus turvataan tasapuolisestikoko kaupungin alueella ja sitä arvioidaanlaatukriteerien mukaisesti. Lukiokoulutusta kehitetäänyhteistyössä maakunnan toisen asteen koulutuksenkanssa ja sen toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti.Perusopetuksen laadun kehittäminen eteni kehittämishankkeidenja opetussuunnitelman päivityksen myötä. Lukiokoulutuksenmaakunnallinen yhteistyösopimus uudistettiin jakoordinointi vakinaistui.Sivistystoimen monikulttuurisuussuunnitelma laaditaan.Sivistystoimen monikulttuurisuussuunnitelma on edelleenvalmistelussa.Koulutus- ja osaamisyksiköiden javerkostojen vahvistaminenHYVINVOIVA ASIAKAS JAKUNTALAINENTyytyväiset kuntapalvelujenasiakkaatAsiakaskontaktin onnistuneisuus jatoimiva vuorovaikutteinen viestintäVarhaiskasvatuspalvelut kuuluvat sivistystoimeenomana tulosalueenaan. Sitä arvioidaan vakiintuneidenlaadunarviointimenetelmien avulla. Päivähoito-oikeudentoteutuminen ja palvelun saatavuus toteutuvattasapuolisesti.Sivistyskeskuksen viestintäsuunnitelma päivitetään.Sähköisiä asiakas- ja hallintopalveluja kehitetään.Kuntalais- ja asiakaspalautetta kerätään tulosalueittainja –yksiköittäin ja sen perusteella kehitetääntoimintaa.Varhaiskasvatuksen asema sivistystoimessa vakiintui. Senlaatu ja saatavuus ovat lainsäädännön edellyttämällä tasolla,vaikka päivähoitopaikkojen tarjoaminen tarvetta vastaavastion ollut haasteellista.Sivistyskeskuksen viestintäsuunnitelma on valmistelussa.Sähköisten asiakas- ja hallintopalvelujen kehittäminen onedennyt hyvin.Palveluiden tuottamisessa otetaan huomion kieliryhmienja kaupunginosien erityistarpeet.Palvelut on voitu järjestää tasapuolisesti kieliryhmille kaupungineri alueilla kattavasti.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki61


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetHyvä elämänlaatu ja terveysVarhainen puuttuminenSyrjäytymisen ehkäisemistä ja yhteisöllisyyden tukemistaedistetään toimi- ja tulosalueiden välisenäyhteistyönä.Hyvinvoinnin edistämistyötä on tehty sekä sivistystoimensisällä että laajemmissa yhteistyöareenoissa. Sivistyksenhyvinvointivaikutuksia on syntynyt mm. lasten ja nuortenkulttuurin alueen yhteistyöprojekteissa.TOIMIVAT PALVELUJENJÄRJESTÄMISTAVATVahva ja dynaaminen kuntapalvelujen järjestäjänäToimiva organisaatio- jajohtamisrakenneOpetustoimessa parannetaan nivelvaiheyhteistyötä. Opetustoimen nivelvaiheyhteistyötä on jatkettu erityisestikehittämishankkeiden avulla.Toimialan sisäistä yhteistyötä lisätään ja resurssienyhteistä hyödyntämistä tehostetaan. Alueellista ja valtakunnallistayhteistyötä vahvistetaan tavoitteellisellaverkostoyhteistyöllä.Toimialan sisäinen yhteistyö lisääntyi mm. toimitilahankkeidensuunnittelussa. Alueellinen yhteistyö varsinkin opetustoimessavahvistui edelleen.OSAAVA HENKILÖSTÖ JAUUDISTUMINENOsaamisen ja henkilöstön saanninturvaaminenHenkilöstösuunnittelun ennakoivuus javaikuttavuus sekä osaamisen ylläpitoja kehittyminenToimialan henkilöstön rekrytointi on koordinoitua.Rekrytoinnissa käytetään monipuolisesti eri kanaviaja verkkopohjaisia järjestelmiä. Henkilöstön täydennyskoulutus,mentorointi ja osaamisen kehittäminenon suunnitelmallista ja tarvelähtöistä. Varhaiskasvatuksenhenkilöstön täydennyskoulutusvelvoitteettoteutuvat.Henkilöstön rekrytointi on siirretty pääasiassa KuntaRekryyn, joka on osoittautunut toimivaksi työvälineeksi.Henkilöstön täydennyskoulutuksen tavoitteet täyttyivät. Uusientyöntekijöiden mentorointi on laajentunut opetustoimestakoko sivistystoimeen. Opetustoimessa opettajat osallistuivatveso-koulutuksiin. Muuhun täydennyskoulutukseen osallistuin. 75% opettajista. Varhaiskasvatuksen täydennyskoulutusvelvoitteettäyttyivät.Hyvinvoivat työyhteisöt jamotivoitunut henkilöstöJohtamis-, esimies- ja alaistaitojenkehittäminenKESTÄVÄ TALOUSTerve ja vahva kuntatalousTalouden tasapainoOsallistavaa johtamista ja tiimityötä edistetään.Työhyvinvoinnin edistämiseksi käydään kehittämiskeskustelutjärjestelmällisesti. Työpaikkaselvityksiätehdään yhteistyössä Työplussan kanssa ja työnohjaustalisätään.Talousarvio ja käyttösuunnitelma laaditaan vastaamaanlaajentuneen kaupungin palvelutarvetta. Hankerahoituksenhakeminen on aktiivista ja kehittämistyössäkoordinoidaan eri rahoituslähteitä.Johtamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen ovatedenneet suunnitelmien mukaan. Kehittämiskeskustelujentoteutuminen on entistä paremmalla tasolla. Työnohjaustaon voitu järjestää tarpeen mukaan.Sivistystoimen talousarvio toteutui hyvin. Talousarvio ylittyisellaisten kulujen osalta, joihin ei voitu vaikuttaa, kuten väliaikaistenpäiväkoti- ja koulutilojen järjestämisestä aiheutuneetylimääräisetkulut.62 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetOikea-aikaiset investoinnit Tulosalueiden pitkän tähtäimen investointisuunnitelmienavulla taataan investointien toteutuminenoikea-aikaisesti.Sivistystoimen investointiohjelmat laadittiin myös opetustoimenja varhaiskasvatuksen tulosalueille.Toimiva ja vaikuttava talousohjaus jatuloksellisuuden seurantaToiminta suunnitellaan taloudellisesti, tuloksellisesti jatuottavuutta edistäväksi. Talouden seuranta on järjestelmällistä.Tuottavuusohjelman hankkeet toteutuvat.Sivistystoimen talousohjaus ja tuloksellisuuden seurantaonnistuivat odotusten mukaisesti.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki63


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetElinvoimainen ja oppivakaupunkiseutuMonipuolinen ja vetovoimainenkulttuuri- ja koulutuskeskus /KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LAUTAKUNTAKulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuripalvelut:Kulttuurilaitosten avustukset pidetään tasolla, jollavarmistetaan palvelutason säilyttäminen.Kulttuuritoimijoiden tukeminen ja kulttuuriyhteistyöjatkuvat kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksiensäilyttämiseksi koko kaupungin alueellaLaitosavustukset jaettiin talousarviosuunnitelman mukaisesti.Laitosten toiminnan mittarit: KPKO:lla esiintymisiä 71; kuulijoita20.321, radioituja konsertteja 2, ilmestyneitä levyjä 2,kantaesityksiä 5. Kokkolan kaupunginteatterin 200 eri esityksessäsekä 9 vierailuesityksessä yhteensä 26.024 katsojaa.K-P:n Konservatorion musiikin perusopetuksen opiskelijoidenmäärä 1279. Musiikin ammatillista toisen asteen koulutustaannettiin 50 opiskelijalle. Avustuksia jaettiin 95.300 euroa.Kirjastopalvelut:Järjestetään tapahtumia ja näyttelyitä kirjaston kaikissatoimipisteissä.Museotoimi:ETT toiminta ja mm. 3. sektorin yhteistyö jatkuuPaikallismuseotyötä edistetäänMuseo palvelee ajankohtaisilla, monipuolisilla tapahtumillaKirjaston toimipisteissä järjestettiin näyttelyitä, kirjailijavierailujaja muita tapahtumia. Lisäksi järjestettiin satutunteja jalukupiiritapaamisia eri toimipisteissä.ETT toiminta on jatkunut, ja ETT sai kaupungin kulttuuripalkinnonPaikallismuseotyötä on edistetty maakuntatoiminnan puitteissaMuseo on tuottanut lukuisia ajankohtaisiin teemoihin liittyviätapahtumiaNuorisopalvelut:Nuorille suunnatun tapahtumatoiminnan taso säilytetäänEstraditaiteenkoulu tarjoaa musiikinopetusta noin 100oppilaalleNuorisotyötä tekevien toimijoiden ja yhteisöjen toimintaatuetaan avustusten ja eri yhteistyömuotojenkeinoinNuorten kulttuurikahvila Akkunan toiminta päättyi syyskuussa,mutta tapahtumatoiminnan taso saatiin elvytettyä yhteistyössänuorisoyhdistysten ja Estraditaiteenkoulun kanssa.Estraditaiteenkoululla on ollut oppilaita tavoitteen mukaisestiAvustuksia myönnettiin 31 yhteisölle.64 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetTulosalueet:Kokkolan kulttuurivahvuuksiin perustuvia palveluja ja tuotteita tuotetaan Kokkolan Asuntomessujen aikaan Tulosalueet järjestivät omaan erikoisalaansa liittyviä palvelujaasuntomessujen aikana yhdessä kumppaneidensa kanssaKulttuurisen monimuotoisuuden huomioon ottaminenpalvelujen suunnittelussa ja tuottamisessaKulttuuripalvelut:Palvelujen suunnittelussa otetaan huomioon kaupungineri asukasryhmät ja heidän tarpeensa: esim. kaupunki/ maaseutu, suomenkielinen / ruotsinkielinen,suomalaiset / muista kulttuureista tulevat asukkaat,eri ikäryhmätLautakunta hyväksyi maaseutukulttuuriohjelman joulukuussaKirjastopalvelut:Asiakassegmentointihankkeen tuloksia hyödynnetäänkirjaston palvelutuotannossa ja suunnittelussaAsiakaskyselyn tulokset on otettu huomioon kirjaston asiakaspalvelunkehittämisessä: mm. verkkokirjaston uudistaminenja kokoelmatyön tehostaminen.Monikulttuurisuuden edistäminen jahyödyntäminenHyvinvoiva asiakas ja kuntalainenTyytyväiset kuntapalvelujen asiakkaat /Asiakaskontaktin onnistuneisuus jatoimiva vuorovaiktteinen viestintäNuorisopalvelut:Monikulttuurisuutta tuetaan omissa ja yhteistyötahojentoiminnoissa Kotina Kokkola -hankkeen myötäKulttuuripalvelut:Kehitetään verkkovuorovaikutuksen muotoja sekämuita toimintatapoja tulosalueen asiakkaiden ja muidenkuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksikulttuuripalvelujen kehittämisessäMonikulttuurisuutta tuettiin alkuvuodesta 2011 Kotina Kokkola–hankkeen sidosryhmäyhteistyön myötä ja loppuvuodestaKulttuurikahvila Hansan ja nuorisotiedotuksen toimesta.Verkkotoiminnassa kehitettiin läsnäoloa sosiaalisessa mediassa.Tulosalue jatkoi kyläkierrosperinnettään ja keskusteliasukkaiden kanssa maaseutukulttuurista.Kirjastopalvelut:Arviointia kehitetään niin, että asiakkaat voivat osallistuapalvelujen kehittämiseenToteutetaan henkilökunnan sosiaalisen median koulutushankeVerkkokirjaston sähköistä palautetoimintoa on kehitetty.Henkilökunnalle on järjestetty verkkokirjoittamisen kurssi sekäsosiaalisen median koulutuspäivä. Koulutuksiin osallistuimyös maakunnan kirjastojen henkilöstöä.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki65


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetMuseotoimi:Hyödynnetään museoiden asiakaspalautejärjestelmääMuseoiden markkinointia ja viestintää monipuolistetaan,vahvistetaan www-näkyvyyttä ja sosiaalisen median osuuttaAsiakaspalautejärjestelmä on toiminut mm. ETT:n kauttae-kirjeen käyttöönotolla ja facebooksivustolla, blogikirjoitteluMuseon markkinointia ja viestintää on monipuolistettu mm.on jatkunut läpi vuoden.Nuorisopalvelut:Nuorten osallisuutta palvelujen kehittämisessä tuetaanmm. nuorisovaltuuston, talotoimikuntien jasähköisten vaikuttamiskanavien kautta. Sosiaalistamediaa hyödynnetään nuorten tavoittamiseenNuorisovaltuustolla oli 11 varsinaista kokousta ja kaksi kehittämispäiväävuoden aikana. Talotoimikunnat toimivat neljällänuorisotilalla. Sosiaalista mediaa on hyödynnetty nuorisotilojenja Estraditaiteenkoulun tiedottamisessa.Hyvä elämänlaatu ja terveys /Laaja-alainen sidosryhmien kanssatoteutettava hyvinvointipolitiikkaAsiantuntija- ja toimijayhteistyön kehittäminen kulttuuristenhyvinvointipalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksiMuseotoimi:Osallistutaan hyvinvointiohjelmapolitiikan tekoonLisätään yhteistyötä hyvinvointityössä mm. ETT:n jaosallistavien ydinprosessien kauttaMuseo järjesti seminaarin ITE-taiteen ja hyvinvoinnin yhteisistämahdollisuuksista.ETT on toiminnallaan tukenut kaupunkilaisten elämän mielekkyydenkokemista.Toimivat palvelujen järjestämistavatVahva ja dynaaminen kunta palvelujenjärjestäjänä /Toimiva organisaatio- ja johtamisrakenneNuorisopalvelut:Tiivistetään yhteistyötä avustettavien yhteisöjenkanssa. Kehitetään entisestään poikkihallinnollistayhteistyötä kohdennetussa nuorisotyössäSivistystoimen tulosalueiden ja -yksiköiden yhteistoiminnansyventäminen palvelutuotannon kehittämiseksiSeutukunnallisten ja maakunnallisten palvelujenkehittäminen yhdessä lähikuntien ja muiden alueentoimijoiden kanssaAvustettavia yhteisöjä osallistettiin avustuspolitiikan arviointiinja yhteistyötä tehtiin eri tapahtumajärjestelyjen yhteydessä.NoPSa (nuorisotyö, poliisi ja sosiaalityö) yhteistyö voimistuivuoden 2011 aikana.Kulttuuripalvelut on kehittänyt yhteistyötään sivistystoimentulosalueiden ja -yksiköiden sekä ulkopuolisten kumppaneidensakanssa palvelu- ja tapahtumayhteistyön edistämiseksi(Asuntomessut, Kokkolan kesäviikot, Loistavaa!, Musiikkielämään)66 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetPalvelujen tehokkaat järjestämis- jatuotantotavat / Palvelun tuottavuudenparantaminenOsaava henkilöstö ja uudistuminenHyvinvoivat työyhteisöt ja motivoitunuthenkilöstö /Työyhteisötaitojen kehittäminenTulosalueet:Tehostetaan tapahtuma- ja palveluyhteistyötä kaupunkiorganisaationsisällä ja kaupungin hallinnonulkopuolisten toimijoiden kanssa tuottavuuden kehittämiseksiPerehdyttämisen ja työhyvinvointiin liittyvän toiminnantehostaminenKirjasto toimii maakuntakirjastona alueen kirjastoille, rahoitusopetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustuksella.Museo tuotti palveluja sekä sote- että opetussektorille jaosallistui palveluiden tuottamisyhteistyöhön mm. sivistyksenja matkailun kanssa. Museo osallistui myös asuntomessujenpalvelutarjontaan.Osaamisen ja henkilöstön saanninturvaaminen / henkilöstösuunnittelunennakoivuus ja vaikuttavuus sekäosamisen ylläpito ja kehittyminenKulttuuripalvelut:Laaditaan / päivitetään tulosalueen henkilöstön osaamiskartoitusja osaamisen kehittämissuunnitelmaKehitetään osaamista täydennyskoulutuksillaTulosalueelle on laadittu prosessikuvaus ja tehty sen pohjaltahenkilöstön osaamiskartoitusTyönantajakuvan vetovoimaisuus Rekrytoinnin tukeminen työnantajakuvaan liittyvälläkehittämistyölläKirjastopalvelut:Tehdään yhteistyötä kirjastoalan oppilaitosten kanssamm. tarjoamalla harjoittelupaikkoja ja tukemalla opinnäytetöidentekemistäKirjastossa on järjestetty täydennyskoulutuspäiviä ja kaksimaakuntakirjastokokousta. Kirjastossa on suoritettu vuodenaikana kaksi harjoittelujaksoa sekä yksi opinnäytetyö.Kestävä talousTerve ja vahva kuntatalous /Palvelujen tuottavuuden parantaminenPalvelutuotannon tehostaminen tuottavuuden parantamiseksiMuseotoimi:Public-private partnership / MSL, kehittäminen museotoimessaPalveluyhteistyö kumppaneiden kanssaPublic-private yhteistyö on jatkunut ja vahvistunut entisestäänsekä tuottanut taloudellisen hyödyn lisäksi yhteisen toimintastrategianITE-museolle.Nuorisopalvelut:Toimintojen tuottavuutta ja tehokkuutta tarkastellaanvaltakunnallisiin Kanuuna-verkoston tunnuslukuihinpeilaten nuorisotoimessaKanuunatunnusluvut ovat olleet käytössä ja on valmisteltusähköisen tunnuslukuohjelman käyttöönottamista.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki67


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetTalouden tasapaino Tulosalueet:Tulosalueiden talous sovitetaan kehyksen mukaiseksi seurannan ja johtamisen keinoin sekä toteutetaan vaikuttavuudeltaan tehokasta hanketoimintaaLautakunnan talousarvio toteutui suunnitelman mukaisesti.Hanketoiminta on ollut aktiivista; vuodelle 2011 kirjattiin hanketulojayhteensä n. 252 000 euroa.68 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetELINVOIMAINEN JA OPPIVAKAUPUNKISEUTUMonipuolinen ja vetovoimainenkulttuuri- ja koulutuskeskusMonikulttuurisuuden edistäminen jahyödyntäminenLIIKUNTALAUTAKUNTAVähennetään rasismia liikunnan keinoin ja parannetaanmaahanmuuttajien osallistumista liikuntatoimintaanKokkolassa.Maahanmuuttajille on järjestetty mm. ohjattua vesiliikuntaaja liikuntakerhotoimintaa. Suunniteltiin myös kehittämisavustuksenhakua maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnanavulla.HYVINVOIVA ASIAKAS JAKUNTALAINENTyytyväiset kuntapalvelujenasiakkaat /Asiakaskontaktin onnistuneisuus jatoimiva vuorovaikutteinen viestintäMahdollistetaan kuntalaisten osallistaminen palvelujenkehittämiseen. Toteutetaan säännöllisestiasiakastyytyväisyyskyselyt liikuntapaikoittain ja – palveluittain.Kehitetään verkkopalveluita painopisteillä:ajankohtaisuus, vuorovaikutus ja sosiaalisen medianhyödyntäminenAsiakastyytyväisyyskysely toteutettiin Uintikeskus VesiVeijarintiedotuksesta. Liikuntapalvelut on osallistunut hyvinvointiportaalinOma hyvinvointi suunnitteluun ja toteutukseen.Hyvä elämänlaatu ja terveys /Laaja-alainen sidosryhmien kanssatoteutettava hyvinvointipolitiikkaKehitetään hyvinvointipalveluja tiivistämällä ja vakiinnuttamallaasiantuntija- ja toimijaverkostojenyhteistyötä. Terveys- ja arkiliikunnan edellytyksiäkehitetään asukaslähtöisesti. Painopisteinä ovatterveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ja esteetönliikkumisympäristöTerveys- ja arkiliikunnan edellytyksiä on kehitetty määrätietoisestiVoimaa Vanhuuteen -hankkeen yhteydessä. Yhteistyöon tiivistynyt ja vakiintunut hallintokuntien ja eri järjestöjenkesken. Voimaa Vanhuuteen -hankkeen kohderyhminä ovat+75-vuotiaat tai toimintakyvyltään heikentyneet. Liikuntapalveluton myös osallistunut aktiivisesti ikäihmisten lähiliikuntapaikansuunnitteluun.TOIMIVAT PALVELUJENJÄRJESTÄMISTAVATVahva ja dynaaminen kuntapalvelujen järjestäjänä /Toimiva organisaatio- jajohtamisrakenneOSAAVA HENKILÖSTÖ JAUUDISTUMINENSyvennetään sivistystoimen tulosalueiden ja –yksiköidenyhteistoimintaa palvelutuotannon kehittämiseksi.Palveluyhteistyötä lisätään sekä toimialan sisällä ettäpoikkihallinnollisestiLiikuntapalvelut on osallistunut hyvinvointityöryhmään ja hyvinvointisuunnitelmanlaatimiseen. Kokkola valittiin vuodenpyöräilykaupungiksi.Lohtajan monitoimihallin suunnittelu- ja rakennusprosessi tiivistisivistystoimen sisäistä yhteistyötä ja yhteistyötä teknisenpalvelukeskuksen kanssa. Vuoden aikana valmistui myösyhteisiä lähiliikuntapaikkahankkeita (Koivuhaka, Chydenius)ja uusia kohteita suunniteltiin (Villa, Lohtaja).Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki69


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetHyvinvoivat työyhteisöt ja motivoitunuthenkilöstö /Työyhteisötaitojen kehittäminenHuomioidaan työhyvinvoinnin kehittäminen tulosalueenkaikessa toiminnassa. Kiinnitetään erityistä huomiotatoimivaan työnjakoon, sisäiseen viestintään jajohtamiseen. Jokainen työntekijä pyrkii omassa työssäänmyönteisen ja kannustavan ilmapiirin luomiseen.Työhyvinvointiohjelmat on laadittu ja toteutettu liikuntapalveluidenja Uintikeskus VesiVeijarin henkilöstön keskuudessa.Sivistyskeskuksen muutto ja siihen liittyvät järjestelyt rasittivattyöntekijöitä, mutta henki pysyi hyvänä ja palvelut toimivat.Osaamisen ja henkilöstön saanninturvaaminen /Henkilöstösuunnittelun ennakoivuus javaikuttavuus sekä osaamisen ylläpitoja kehittyminenTyönantajakuvan vetovoimaisuusKehitetään suunnitelmallisesti henkilöstön osaamista.Laaditaan tulosalueen henkilöstön osaamiskartoitusja mahdollistetaan täydennyskoulutukseen osallistuminenTarjotaan liikunta-alan opiskelijoille harjoittelupaikkojaja opinnäytetyöaiheita.Kehityskeskustelujen yhteydessä on kartoitettu osaamista.Täydennyskoulutukseen osallistumista on kannustettu jamahdollistettu.KESTÄVÄ TALOUSTerve ja vahva kuntatalous /Palvelujen tuottavuuden parantaminenTalouden tasapainoTehostetaan palvelutuotantoa tuottavuuden parantamiseksi.Määritellään selkeästi liikuntapaikkojenhoito laatimalla sekä määrää että laatua huomioivahoitoluokitusTyö käynnistettiin Sulka II -hankkeen yhteydessä ja on ulkoilureittienosalta selvä. Muiden ulkoliikuntapaikkojen osaltatyö vielä jatkuu.70 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetKESTÄVÄ TALOUSTEKNINEN LAUTAKUNTATerve ja vahva kuntatalousTalouden tasapaino Tarkistetaan taksat kustannustason muutosten mukaisesti.Taksojen tarkistus on toteutettu.Palvelujen tuottavuuden parantaminen Talousarvioon sitoutuminen ja sen noudattaminen Poikkeuksellisen lumisen talven 2010/2011 ja energian hinnannousun johdosta ei pysytty budjetissa.Investointien oikea-aikaisuus Hyväksytään sitova toimitilojen peruskorjaus- jarakentamisohjelma, joka perustuu käyttäjien tilatarpeisiinja kiinteistön teknisiin tarpeisiin.Tilastrategian laatiminen on käynnistynyt ja tavoitteena onsaada se valmiiksi vuoden 2012 aikana.Toimiva omistajapolitiikkaOmaisuusmassan kriittinen tarkastelu Luovutaan tarpeettomasta ja tuottamattomasta omaisuusmassasta.OSAAVA HENKILÖSTÖ JAUUDISTUMINENHyvinvoivat työyhteisöt jamotivoitunut henkilöstöKahden asunto-osakkeen hallintaan oikeuttavat osakkeetmyytiin, ja purettiin käytöstä poistettu rakennus.Työhön sitoutuminen ja vaikuttaminensekä työyhteisön toimivuusTyötapaturmien nollatoleranssi JET-koulutukseen osallistui kaksitoista henkilöä teknisestäpalvelukeskuksesta.Osaamisen ja henkilöstön saanninturvaaminenHenkilöstösuunnittelun ennakoitavuusja vaikuttavuus sekä osaamisenylläpito ja kehittyminenEläköityminen otetaan huomioon henkilöstösuunnittelussa,ja mentorointia lisätään hiljaisen tiedonsiirtämiseksi.Henkilöstösuunnitelma on tehty vuoteen 2015 asti.TOIMIVAT PALVELUJENJÄRJESTÄMISTAVATPalvelujen tehokkaat järjestämisjatuotantotavat sekä toimivatpalveluprosessitTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki71


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetPalvelun tuottavuuden parantaminen Tuottavuusohjelma toteutetaan. Tuottavuusohjelman neljä kehityskohdetta käynnistettiin(henkilöstösuunnittelu, tilastrategia, osoitejärjestelmänkehitys, sähköisten palveluiden kehitys) teknisessä palvelukeskuksessa.Oikeiden tuotantotapojen valintapalvelujen järjestämisessä sekäpalveluketjujen saumattomuus jatyötapojen tehokkuusTilaaja-tuottaja-ajattelua sovelletaan, ja kustannuslaskentaotetaan käyttöön keskeisimmille toiminnoille.Ylläpitoa ja kehityskohteita on toteutettu omilla resursseillaja alihankintapalveluilla. Tehtaankadun/Torikadun/Laajalahdentienkiertoliittymä kilpailutettiin ja teetettiin ulkopuolisellaurakoitsijalla.HYVINVOIVA ASIAKAS JAKUNTALAINENViihtyisä ja turvallinenelinympäristöMonipuoliset asumismahdollisuudet Ylläpidetään Tontti tiskiltä –tavoitetta. Laaditaan maa- ja asuntopoliittinen ohjelma (MAS- TO). Asuntotuotantotavoite on 250 asuntoa.Omakotitalo- ja teollisuustonttitarjonta vastasi kysyntää.MASTO-ohjelma aloitettiin 2011.Kunnallinen tonttitarjonta vastaa laadullisesti jamäärällisesti kysyntää kunnan eri osissa. Luodaanvalmius tarjota rakentamiseen 100 kunnallistekniikallavarustettua omakotitonttia.Omakotitalotonttitarjonta vastasi kysyntää.Liikenneväylät pidetään teknisen lautakunnan hyväksymientalvikunnossapidon standardien edellyttämässäkunnossa (lumenaurauksen lähtörajaajoradalla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm).Liikenneväylät ylläpidettiin aurausrajojen puitteissa.Liikenneonnettomuuskehityksessä Kokkolassa tavoitteenaon pienentää onnettomuuksien määrääsamassa suhteessa valtakunnan tavoitteen kanssa.Mopo-onnettomuudet kasvoivat vuoden 2011 aikana. Mopotsiirrettiin pois suurimmalta osalta kevyen liikenteen väyliäloppuvuonna 2011.Kestävä kaupunkirakenne ja eläväkaupunkikeskus sekä kaavoituksenajantaisuusKaupunkikeskuksen vetovoiman lisääminen (kävelykeskus,tori, Suntti)Rantakadun osuudella Pitkänsillankatu–Tehtaankatu kokeiltiinosa-aikaista kävelykatua.Ympäristövastuullisuus jailmastostrategiaToteutetaan Energiatehokkuusohjelma ensimmäisenävaiheena laaditaan toimintasuunnitelma.Toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi valmistui,ja kaupunginhallitus hyväksyi sen.72 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetTyytyväiset kuntapalvelujenasiakkaatTarvelähtöinen ja resurssienmahdollistama palvelujen määrä jalaatuToteutetaan asukastyytyväisyysmittauksia. Aloitteet on käsitelty ja asukkaiden kysymyksiin on vastattu.ELINVOIMAINEN JA OPPIVAKAUPUNKIYrityksille ylivertainentoimintaympäristöInnovatiivinen alueellinentoimintaympäristö yrityksilleLuodaan kunnallistekninen valmius luovuttaa työpaikkatonttiyhden kuukauden toimitusajalla rakentajalle.Työpaikkatonttitarjonta vastasi kysyntää.Kansainvälisesti kilpailukykyinenlogistinen keskusTavara- ja matkustajaliikenteenkasvun turvaaminenLuodaan omalta osin edellytykset ja vaikutetaanvaltakunnan tasolla Kokkola–Ylivieska kaksoisraiteenrakentumiseen vuosina 2011–2015.Tämänhetkinen toteutusaikataulu on 2012–2017. Osallistuttiinselvityksiin liikenneviraston kanssa.Laaditaan yleissuunnitelma yhteistyössä Liikennevirastonkanssa Ykspihlajan raiteen kapasiteetinturvaamiseksi.Suunnitelma on käynnistynyt ja se valmistuu keväällä 2012.Laaditaan yleissuunnitelma yhdistelmäkuljetustenterminaalille ja hankesuunnitelma matkakeskukselle.Yleissuunnitelma valmistui 2011 ja matkakeskukselle on tehtysijoitussuunnitelmia.Vt 8:n kehittäminen yhdessä tielaitoksen kanssa. ELY:n kanssa on keskusteltu kehityssuunnitelmista ja suunnitteluajatketaan 2012.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki73


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetRAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAKESTÄVÄ TALOUSTerve ja vahva kuntatalousPalvelujen tuottavuuden parantaminen Hallintoprosesseja yksinkertaistetaan ja selkeytetään.Päätösvaltaa delegoidaan byrokratian vähentämiseksi.Toimiva omistajapolitiikkaOmaisuusmassan kriittinen tarkasteluOSAAVA HENKILÖSTÖ JAUUDISTUMINENHyvinvoivat työyhteisöt jamotivoitunut henkilöstöTyöhön sitoutuminen ja vaikuttaminensekä työyhteisön toimivuusOsaamisen ja henkilöstön saanninturvaaminenHenkilöstösuunnittelun ennakoitavuusja vaikuttavuus sekä osaamisenylläpito ja kehittyminenYlläpidetään ja toteutetaan metsäsuunnitelmia javiheralueohjelmaa. Metsäomaisuuden vuotuisen arvokasvunhuomioiminen. Taloudellisesti, sosiaalisestija ekologisesti kestävä metsänhoito.Työtehtävien ohjelmoinnin, kehityskeskustelujensekä työpaikkakokousten kehittäminen osaksi rutiinitoimintoja.Laaditaan henkilöstön eläköitymis- ja rekrytointisuunnitelmavuosille 2011–2016. Henkilöstön työnjako,tehtäväkuvaukset ja -nimikkeet saatetaan ajan tasalle.Kaavoitusprosessien ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelynyksinkertaistamista on pohdittu ja työprosesseja on käyty läpitulosalueilla.Metsäsuunnitelmien maastotyöt Kokkolassa ovat valmistuneet.Viheralueiden hoitoluokitus on laadittu Kälviä-Lohtaja-Ullavaalueille. Kestävää metsänhoitoa on toteutettu kaupungin metsissä.Tulosalueet ovat käyneet läpi työprosessejaan niiden kehittämiseksi.Työpaikkakokoukset ovat säännöllisiä ja kehityskeskustelutkäytössä.Tulosyksiköiden henkilöstösuunnitelmia on laadittu niillä tulosalueilla,joissa eläköityminen on lähivuosina merkittävää.TOIMIVAT PALVELUJENJÄRJESTÄMISTAVATPalvelujen tehokkaatjärjestämistavat- ja tuotantotavatsekä toimivat palveluprosessitPalvelun tuottavuuden parantaminen Toteutetaan tuottavuusohjelma. Tuottavuusohjelman neljä kehityskohdetta käynnistettiin (henkilöstösuunnittelu,tilastrategia, osoitejärjestelmän kehitys, sähköistenpalveluiden kehitys) teknisessä palvelukeskuksessa.Oikeiden tuotantotapojen valintapalvelujen järjestämisessä sekäpalveluketjujen saumattomuus jatyötapojen tehokkuus.Työprosessien kehittämistä jatketaan; seurataan alankehitystä; sisäistä delegointia jatketaan: osaamistasoanostetaan sisäisellä koulutuksella ja opittua hyödynnetääntyötehtäviä laajentamalla.Henkilöstön omaehtoista lisäkoulutusta on tuettu ja uudenosaamisen myötä tehtäväkuvauksia on laajennettu.74 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetHYVINVOIVA ASIAKAS JAKUNTALAINENViihtyisä ja turvallinen elinympäristöMonipuoliset asumismahdollisuudet Laaditaan Kokkolan strategista aluerakenneyleiskaavaaja maa- ja asuntopoliittinen ohjelma (MASTO). tulossa luonnosvaiheeseen. Tämän jälkeen voidaan yleiskaa-Aluerakenneyleiskaavan seminaarit on pidetty ja yleiskaava onvaa tarkentaa MASTO-ohjelman laatimisella.Kestävä kaupunkirakenne ja eläväkaupunkikeskus sekä kaavoituksenajan taisuusAluerakenneyleiskaavatyön yhteydessä tutkitaan kaupunkirakenteenekologinen ja sosiaalinen kestävyys.Peltokorven, Ruotsalon ja Marinkaisen kyläyleiskaavojenluonnokset valmistuvat. Kaupunkikeskuksenkehittämistä jatketaan. Kaavoituksen ajantasaisuusturvataan riittävillä ostopalvelumäärärahoilla.Aluerakenneyleiskaavatyöhön liittyy kyläkorttien laatiminen,niissä kuvataan kaupungin eri osa-alueiden kehittämistarpeitaja - näkymiä. Rautatientorin ja matkakeskuksen kehittäminenon ohjelmoitu. Ostopalvelumäärärahat ovat kasvaneet.Ympäristövastuullisuus jailmastostrategiaYmpäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan kokokaupungin alueella. Kokkolan Ilmastostrategia valmistuuhallinnolliseen käsittelyyn.Tarkistetut Ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaankoko kaupungin alueella. Keski-Pohjanmaan ilmastostrategiaon valmistunut.Tyytyväiset kuntapalvelujenasiakkaatTarvelähtöinen ja resurssienmahdollistama palvelujen määrä jalaatuAluerakenneyleiskaavatyön yhteydessä tutkitaan väestönsijoittumisen kehitys kaupungin eri alueille sekäsen ja väestön ikärakenteen muutosten vaikutuksetpalvelujen kysyntään ja tarjontaan.Väestösuunnite eri vaihtoehtoineen on ollut laadittavana.Paikkatietoanalyyseihin perustuvan väestömuutosten seurantamallinlaatiminen on käynnistetty.ELINVOIMAINEN JA OPPIVAKAUPUNKIYrityksille ylivertainentoimintaympäristöInnovatiivinen alueellinentoimintaympäristö yrityksille.Tavanomaiseen työpaikkarakentamiseen kaupungillaon valmius luovuttaa tontti välittömästi ja erityistarkoitukseenpuolen vuoden valmisteluajalla. Suurteollisuusalueen(Kokkola Indistustrial Park) maankäytönkehittäminen jatkuu.Työpaikkatonttivaranto on hyvä. Suurteollisuusalueen kehittäminenon jatkunut uusien raiteistojen, ratapihojen, satamatoimintojensekä uuden sähköaseman sijainnin ja voimalinjojensuunnittelulla.Politiikan luominen vaihtoehtoisilleenergiateknologiamuodoilleLaaditaan Ykspihlajan tuulivoimayleiskaava. OsallistutaanMannertuulivomaselvityksen laatimiseen (EUhanke).Kaavoilla osoitetaan tontit ja sijoittumispaikateri hankkeille.Tuulivoimayleiskaava on valmistunut.Mannertuulivoimaselvitys on valmistunut.Kemirantien uudelle sähköasemalle on osoitettu tontti.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki75


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetKansainvälisesti kilpailukykyinenlogistinen keskusTavara- ja matkustajaliikenteen kasvunturvaaminenKokkola-Ylivieska kaksoisraiteen rakentamiselle jaKokkolan satamaraiteen kapasiteetin lisäämiselle onluotu edellytykset.Kokkola-Ylivieska kaksoisraiteen Kokkolan ratapihojen yleissuunnitelmaon valmistunut Liikenneviraston laatimana, tekninenpalvelukeskus on osallistunut laatimiseen.Suurteollisuusalueen uuden logistiikka-alueen toteuttaminenvoi alkaa.Asemakaava on vahvistunut.Kokkolan matkakeskushankkeen hankesuunnittelunvalmistelu jatkuu.Matkakeskuksen jatkosuunnittelua on valmisteltu ja hankesuunnitteluvoidaan käynnistää.Vt 8:n kehittäminen yhdessä tielaitoksen kanssa. Kehittämisestä on käyty neuvotteluja ELY-keskuksen uudenyleissuunnitelman käynnistämiseksi.76 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetPELASTUSLAUTAKUNTAEhkäistyt onnettomuudet Lakisääteisen palotarkastustoiminnan velvoite täytetään.Huolehditaan pelastusviranomaiselle kuuluvastaosuudesta yleiseen onnettomuuksien ehkäisyyn kuuluvissatehtävissä yhteistyössä muiden viranomaistenkanssa.Kansalaisille luodut omatoimisensuojelun valmiudetValistus- ja neuvontatoimintaa osoitetaan vähintään6:%:lle alueen väestöstä.Palotarkastustavoitteista saavutettiin 100 % koko laitoksentoimialueella. Pyydetyt lausunnot annettiin ja tarpeellisiinneuvotteluihin osallistuttiin yhteistyössä muiden viranomaistenkanssa.Pelastuslaitoksen alueella 6 prosentin tavoite saavutettiin.Tavoite ylitettiin myös jokaisessa toimialueen kunnassa.Pelastetut ihmisetPelastettu omaisuusYlläpidetään palvelutasopäätöksen mukaista hälytysvalmiuttaalueella. Hälytysvalmius toteutui palvelutasopäätöksen mukaisesti.Yhteiskunnan rakennekehitys näkyy päivälähtövahvuuksientuomina haasteina.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki77


2. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN2.1. TOIMIALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSETTARKASTUSLAUTAKUNTATarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston asettama lautakunta, jonka tehtävänä on kuntalain 9.luvun mukaisesti valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiatsekä arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.Tarkastuslautakunta antoi kaupunginvaltuustolle vuoden 2010 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen,jotka käsiteltiin valtuustossa 13.6.2011. Arviointikertomuksen johdosta annetut lausunnotkäsiteltiin valtuuston kokouksissa 24.10.2011 ja 30.1.2012.Tarkastuslautakunta piti yhdeksäntoista kokousta, joista kuudessa työstettiin yksinomaan arviointikertomusta.Toiminnan ja talouden arviointiin liittyen lautakunta teki syksyn aikana neljä arviointikäyntiäkaupungin yksiköihin sekä kuuli hallintokuntien ja liikelaitosten luottamus- ja virkamiesjohtoa asiantuntijoina.Lautakunnan jäsenet ja tarkastustoimen henkilökunta osallistuivat kiitettävästi tarkastuslautakunnillesuunnattuihin koulutustilaisuuksiin.Tilintarkastusyhteisönä vuonna 2011 toimi KPMG Julkishallinnon palvelut Oy vastuullisena tilintarkastajanaanJHTT Aatos Mäkelä. Tavoitteellinen tarkastuspäivien määrä oli 130, josta toteutui 104päivää. Tilintarkastaja raportoi lautakunnalle vuoden aikana neljä kertaa tarkastushavainnoistaan.Tarkastustoimen henkilöstöTarkastuslautakunnan alaisuudessa toimi yksi viranhaltija sekä ajalla 1.3.–31.8.2011 myös virassaavustava tarkastaja. Kyseisin järjestelyin valmistauduttiin pitkäaikaisen viranhaltijan eläköitymiseen1.9.2011 alkaen.TA 2011TA 2011+muutoksetTP 2011Toteuma%v. 2011Henkilöstökulut 76.560 91.560 106.324 116,1TARKASTUSLAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2011 Ta 2011Toimintatuotot 11 440 0 11 440 11 516 -76Toimintakulut -167 407 -15 000 -182 407 -179 170 -3 237Toimintakate -155 967 -15 000 -170 967 -167 654 -3 313KAUPUNGINHALLITUSVuosi 2011 oli nykyisen valtuustokauden ja myös laajentuneen Kokkolan kolmas vuosi. Kuntaliitoksen,sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sekä yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollonorganisaation käytännön sisäänajo jatkui.Valtuuston puheenjohtajisto vaihtui osittain vuoden alussa valtuustokauden toiselle puoliskolle. Myösvaltuustokauden loppupuolen työskentelevä kaupunginhallitus aloitti työnsä vuoden alussa.Uuden hallituksen ohjelmaan sisältyvä kuntarakenneuudistus aiheutti jo vuonna 2011 runsaasti pohdintaa,vaikka varsinaiset uudistuksen yksityiskohtaiset linjaukset olivat vielä auki. Vuoden aikanamyönteistä olivat elinkeinoelämän vireys ja työllisyystilanteen paraneminen.Kansantalouden kehityksen epävarmuus jatkui vuonna 2011. Julkisen talouden ja osana sitä kuntataloudenkestävyysvaje oli pitkin vuotta esillä ja mukana eduskuntavaalien jälkeen muodostetunhallituksen toimenpidelistalla.78 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kaupunginhallitus käytti runsaasti aikaa talouden seurantaan ja ohjaukseen. Kuten edellisenäkinvuonna poikkeuksellisen suuri sosiaali- ja terveydenhuollon lisämääräraha ja toimialan suurehko menojenkasvu vertailukuntiin nähden herätti keskustelua ja pohdintaa toimintamallien kehittämistarpeista.Tekniselle toimelle vuoden 2011 alun poikkeukselliset säät aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia jasiten lisämäärärahan tarpeen.Vaikka vuoden 2010 tilinpäätös oli hyvä, lähtökohdat vuodelle 2011 olivat vaativat. Kaupunginhallituksenhyväksymät talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012–2013 ohjeet olivat varsin tiukattaloustilanteen johdosta. Toimialat tekivät runsaasti työtä ja pääsivät pääosin annettujen ohjeidenmukaisiin esityksiin. Kaupunginhallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen 2012–2014valmistelussa päähuomio oli sosiaali- ja terveydenhuollossa ja investoinneissa.Useat vuonna 2010 käynnistyneet suuret rakennushankkeet valmistuivat vuoden 2011 aikana. Koivuhaankoulun ja päiväkodin saneeraus sekä Villan koulusaneeraus valmistuivat. Lohtajan monitoimitalovalmistui loppuvuonna ja kehitysvammaisten asuntola Pilventupa otettiin käyttöön. Vuoden 2011 aikanarunsaasti työtä ja kustannuksia aiheutui koulu- ja varhaiskasvatuskiinteistöjen sisäilmaongelmista.Jäteveden puhdistuslaitos valmistui vuonna 2011. Satama jatkoi investointiohjelmaansa. PortTowervalmistui vuoden lopulla.Työterveydenhuollon yhteistyöneuvottelut Pietarsaaren seudun kanssa jatkuivat ja sopimus yhteistyöstäsolmittiin vuoden loppupuolella.Kaupungin strategisen rakenneyleiskaavan valmistelu jatkui vuonna 2011. Peltokorven, Ruotsalon jaMarinkaisten vaiheyleiskaavojen valmistelu jatkui. Kokkolan suurteollisuusalueen tuulivoima-alueenvaiheyleiskaavan laatiminen jatkui. Ykspihlajan suurteollisuusalueen tavoitesuunnitelmalla tutkitaansataman ja suurteollisuusalueen kehittämistä ja sitä päivitetään jatkuvasti. Vilkkaan rakentamisenjohdosta kaava- ja maankäyttöasioita on käsitelty paljon kaupunginhallituksessa. Huvilatonttienmyynti- ja vuokrausasiat olivat esillä pitkin vuotta. Päätökset siirtyivät vuodelle 2012. Kaupunginilmastostrategia hyväksyttiin loppuvuonna.Kokkolan asuntomessujen valmistelu jatkui tiiviisti heinäkuun alkupuolelle saakka. Messut oheistapahtumineensaivat runsaasti kiitosta ja mielenkiintoa omalla alueella ja valtakunnallisesti. Valtakunnallinennäkyvyys oli runsas. Messujen valmistelu vuoden alkupuolella ja itse messut ja vierailuryhmienisännöinti veivät kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden aikaa ja energiaa runsaasti.Toisaalta Kokkolan tunnettavuus parani oleellisesti.KOKO-ohjelman resursseilla valmisteltu Kokkolan seudun ja Pietarsaaren seudun kehitysvyöhykkeenselvitys toimenpiteineen hyväksyttiin vuonna 2011. Valtuuston hyväksymän strategian väliarviointitoteutettiin syksyllä 2011 ja määriteltiin kriittiset menestystekijät, joihin loppukaudella tulee kiinnittääerityistä huomiota. Vanhusten huollon kehittämisohjelma 2020 valmistui vuoden 2011 lopulla.Tuottavuusohjelma 2012 hyväksyttiin vuoden alussa kaupunginhallituksessa. Uuden sukupolvenorganisaatio ja johtaminen USO -hankkeessa täsmennettiin uudistustarpeita ja perehdyttiin vertailukaupunkienuudistusmalleihin.Sopimuksia lahjoitusprofessuurien rahoittamisesta jatkettiin. Uusi sopimus koski terveydenhuollonprofessuuria. Vuonna 2011 valmisteltiin myös liiketaloustieteen professuurin saamista yliopistokeskukseen.Huolta aiheutti valtakunnallisesti ikäluokkien pienenemisen seurauksena suunnitellutammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen merkittävät vähennykset myös Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa.Teknologiakeskus Ketekin omistusosuuksia tarkistettiin, ja päätettiin jatkaa toiminnantukemista.Kaupungin ja erityisesti sataman kannalta merkittävien Seinäjoki–Oulu -radan peruskorjauksen jakaksoisraiteen Kokkola–Ylivieska rakentamisen kiirehtimiseen vaikutettiin. Sataman väylän ruoppaustakiirehdittiin.Kansainvälinen toiminta oli vilkasta Kokkolaan ja eri puolille maailmaa.KeskushallintoKeskushallinto muodostuu konsernihallinnosta ja keskushallintopalveluista. Keskushallinto toimiikaupunginhallituksen, kaupunginvaltuuston ja muiden luottamushenkilöelinten yleisenä valmistelu- jatoimeenpanoelimenä. Konsernihallinto ja keskushallinto toimivat kaupunginjohtajan johdollaTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki79


Keskushallinto koostuu kaupunginkansliasta, taloushallinto- ja it-palveluista sekä erillisyksikköinä elinkeino-ja kaupunkikehityksestä, suunnittelu- ja aluekehityspalveluista sekä yhdistymispalveluista, joihinkuuluvat aluetoimistot ja maaseututoimi. Kaupunginkansliaan kuuluu erillisenä yksikkönä ruokahuolto.Aluetoimistot toimivat Kälviän, Lohtajan ja Ullavan entisissä kunnantaloissa ja tarjoavat palveluitaentiseen tapaan keskitettyjä hallintopalveluja lukuun ottamatta. Aluetoimistojen toimintaa on kehitettyensimmäisten toimintavuosien kokemusten pohjalta. Kälviällä työskentelee vajaa 20 henkilöä, Lohtajallaseitsemän henkilöä ja Ullavassa kaksi henkilöä koko viikon ja yksi henkilö kolmena päivänäviikossa. Aluetoimistoissa myös tehdään kaikkiin Kälviän, Lohtajan ja Ullavan talouksiin 1-2 kertaa kuukaudessajaettavat aluetiedotteet. Aluetoimistot toimivat yhteispalvelupisteinä valtion eri toiminnoille.Vuonna 2011 käynnistettiin tukipalveluhanke yhteistyössä keskeisten kuntayhtymien kanssa. Hankettavetää päätoiminen projektipäällikkö.Henkilöstöhallinto vastaa kaupungin keskistetyistä henkilöstöhallinnosta ja -palveluista sekä työllisyysasioista.Taloushallintopalvelut puolestaan tuottaa taloushallinnon palvelut. Kaupungin it-palvelutja monistamo ovat osa taloushallinto- ja it-palveluja. Suunnittelu- ja aluekehitys huolehtii kaupunginstrategisesta suunnittelusta ja kehittämistehtävistä, aluekehityksestä EU-ohjelmineen sekä liikennejaseutuhallinnosta. Vuonna 2010 käynnistyneen KOKO-ohjelman johtaminen ja koordinointi jatkui.Kaupunginkanslian rooli on huolehtia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen työskentelyn valmistelustaja täytäntöönpanosta. Kanslia vastaa kaupungin viestinnästä, arkistonhoidosta, kansainvälisestä toiminnasta,lakiasioista, käännöstöistä, puhelinpalveluista, vaaleista sekä muista sisäisistä palveluista.Kanslian henkilöstömäärä on noin 40 henkilöä. Aluetoimistoissa on tarjolla keskushallinnon yleisöpalvelutja maaseutupalvelut. Kaupunginkanslian asiantuntijapalvelut vahvistuivat vuoden puolivälissä,kun viestintäpäällikkö ja hankintapäällikkö aloittivat työnsä kaupungin palveluksessa.Kaupunginkanslian erillisyksikkönä toimivassa ruokapalveluissa henkilökuntaa on yli 130.Keskushallinto hoitaa ystävyskuntatoimintaa ja mm. Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmaankuluvaa kehitysyhteistyötä Tansaniassa sijaitsevan Ilalan kaupungin kanssa.ElinkeinopalvelutVuonna 2011 Kokkolan seudun yritystoiminta ja elinkeinot kehittyivät suotuisasti. Tämä näkyi erityisestiKokkolan työttömyysasteessa, joka oli valtakunnan tason keskiarvoa parempi koko vuoden.Suurteollisuusalueella Kiinteistö Oy PortTower valmistui elokuussa, jolloin ensimmäiset vuokralaisetmuuttivat taloon. Sinne sijoittuivat suurteollisuusalueen neuvonta- ja turvallisuuspalvelut, koko aluettapalvelevat kokoustilat sekä alueelle palveluja tarjoavaa muuta palvelutuotantoa. Entisten tehdasporttienkautta tapahtuva liikenne on ilmoittautunut PortTowerissa marraskuusta alkaen.Yritystonttien kysyntä jatkuu edelleen, tosin hieman rauhoittuneena. Kaupungin tonttitarjonta onkunnossa. Palmajärvi ja Topparinmäki tarjoavat monipuolisia tonttivaihtoehtoja. Laajin käynnistynytrakennushanke oli Citymarketin rakentamisen aloittaminen marraskuussa Heinolan alueelle.Kansainvälinen ECSPP:n vuosikokous pidettiin Kokkolassa maaliskuussa. Tämän tapahtuman yhteydessäalueen kemianteollisuus sai merkittävää Euroopan laajuista huomiota.Kaupunki sai merkittävän huomionosoituksen maaliskuussa, kun kaupunki nimettiin valtakunnalliseksi”Vuoden kaupunkikeskustaksi”. Nimityksen antaa Elävä Kaupunkikeskusta ry. Nimityksenseurannaisena Kokkolassa järjestettiin elokuussa kaupunkikeskustapäivät, joille osallistui noin 150kaupunkikehittäjää eri puolilta maata.Asuntomessut järjestettiin heinä-elokuussa. Tämä tarjosi erinomaisen näkyvyyspaikan alueen elinkeinoelämälle,erityisesti taloteollisuudelle. Kosekin asuntomessuille järjestämä ”yritystori” sai erinomaisenvastaanoton ja palautteen sekä messuvierailta että osallistuneilta yrityksiltä.Liikenteellisesti uusi avaus tapahtui elokuussa, jolloin FinnCom aloitti säännöllisen lentoliikenteenKokkola/Pietarsaaren ja Skellefteån välillä neljänä päivänä viikossa. Tämä reitti helpottaa huomattavastiPohjanlahden yli tapahtuvaa kanssakäymistä.80 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kokkolan työpaikat 2008-2009 2008 2009Maa-, metsä- ja kalatalous 905 834Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto 286 292Teollisuus 3 399 3 031Rakentaminen 1 318 1 188Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta 4 610 4 440Informaatio ja viestintä 511 548Rahoitus- ja vakuutustoiminta 236 238Kiinteistöalan toiminta 141 115Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 639 1 727Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalv. 5 983 6 278Muut palvelut 875 921Toimiala tuntematon 151 181Toimialat yhteensä 20 054 19 793AsuntomessutNäkyvyyden kannalta toimintavuoden merkittävin tapahtuma oli Kokkolan Asuntomessut. SuomenAsuntomessut osuuskunta myönsi 15.5.2007 asuntomessujen järjestämisoikeuden Kokkolalle vuodelle2011. Kokkolan kaupunginvaltuusto päätti 28.5.2007 hyväksyä messujen järjestelyoikeuden.Messut olivat avoinna yleisölle 15.7.–14.8.2011. Tänä aikana messuilla vieraili kaikkiaan 127 546kävijää.Messualueelle valmistui 131 asuntoa. Näyttelykohteina olleista 41 asunnosta 30 oli omakotitaloa, 2rivitaloa, 7 kerrostaloasuntoa ja yksi paritalo. Asuntokohteiden koko vaihteli 42 m2 kerrostaloasunnosta300 m2 omakotitaloon. Messujen teeman ”Kaikenkokoisia koteja - kaikenikäisille” voi sanoatoteutuneen hyvin, varsinkin, kun osa asunnoista oli rakennettu ja sisustettu senioriasunnoiksi. Kiinnostavanaoheiskohteena oli Knapen talo Neristanissa.Asuntomessut tarjoavat erinomaisen paikan paikkakunnan näkymiseen koko vuosia kestävän messuprojektinajan. Media seuraa alueen ja talojen valmistumista koko rakentumisen ajan. Mielenkiinnonhuipennus ovat messujen avajaiset ja itse messukuukausi. Kokkolan messut saivat kaikkiaan noin2400 mediaosumaa.Kokkola panosti näkyvyyteen merkittävästi. Varsinainen paikkakuntamarkkinointi aloitettiin jo vuoden2009 Farmari-näyttelyssä. Kuopion asuntomessuilla vuonna 2010 Kokkolalla oli oma näyttelyosasto,samoin Helsingin Matkamessuilla tammikuussa 2011. Tämän lisäksi Kokkolan Matkailu markkinoiKokkolaa erilaisissa pienemmissä matkailutapahtumissa, ja oman normaalin vuosimarkkinoinninkärkituotteena oli luonnollisesti asuntomessut. Kokkola.fi lehden jakelu toteutettiin tavanomaistalaajempana käsittäen myös Vaasan, Seinäjoen ja Oulun alueet. Talouselämä-lehteen tuli liite, jossaesiteltiin Kokkolan elinkeinoelämää ja erityisesti tämän alueen talonrakennusteollisuutta.Jokaisilla asuntomessuilla tehdään kävijätutkimus. Kokkolan kävijätutkimuksen mukaan keskimääräinenkävijämäärä oli noin 4100 kävijää päivässä. Vilkkain päivä oli 13.8., jolloin alueella vieraili5641 ihmistä. Mukava on havaita, että kokkolalaiset ottivat messut omakseen, ja messututkimuksenmukaan 41 % kokkolalaisista vieraili messuilla.Kävijätutkimuksen mukaan messut olivat alueelle taloudellisesti merkittävät. Tutkimuksen mukaanmessuvieraat tekivät messualueella ja messupaikkakunnalla ostoksia yhteensä 15 miljoonan euronarvosta. Merkittävin rahankäyttö kohdistui ravintolapalveluihin, majoitukseen ja ruokaostoksiin.Kävijätutkimus antaa messuista Kokkolalle hyvän kokonaiskuvan. Itse messutapahtuma koettiin erittäinhyvänä: 95,1 % kävijöistä näki ja koki messut hyvänä tai erinomaisena. Tämä on asuntomessujensuurin luku vuosikausiin.Messut jakaantuvat taloudellisesti kolmeen osaan. Kaupunki investoi itse alueeseen, kaupunki vastaamessutoimiston ja paikkakuntamarkkinoinnin käyttökustannuksista ja koko talousalue kerää tuloamessuvieraiden käynnistä. Lisäksi on huomattava kokonaisinvestointi, joka rakentamisen kauttamessualueelle lyhyen ajan sisällä investoidaan.Kaupunki käytti messualueen ja messujen investointeihin kaikkiaan 3 520 000 euroa. Tästä messualueeninvestoinnit olivat 2 904 000 € ja pysäköintialueet ja muuta rakennelmat 616 000 €. MessualueenTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki81


tonttien myynnistä on tähän mennessä kertynyt 1 991 000 euroa. Alueen vielä luovuttamattomistatonteista kertyy 1 466 000 euroa, yhteensä 3 457 000 euroa.Käyttökustannuksia koko neljän vuoden messuprojektin aikana kertyi 1 245 000 €. Vastaavasti tuloinakaupunki sai osuutensa pääsylipputuloista sekä pysäköintimaksut. Kaikkiaan tuloja kaupungille kertyi523 000 euroa.Messuja päätettäessä kaupunginvaltuustossa 27.5.2007 arvioitiin, että kaupungin nettokustannusneljän vuoden messuprojektista olisi 684 000 euroa (budjettikorjattuna 2 %/v.), neljän vuoden toteutunutnettokustannus oli 722 000 €.Väestömäärän kehitys eräissä vertailukaupungeissa (vuoden lopussa)2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 muutos %Kajaani 38 089 38 132 38 211 38157 38 045 -44 -0,1 %Kokkola 45 348 45 644 45 896 46260 46 585 1 237 2,7 %Pietarsaari 19 569 19 667 19 627 19656 19 623 54 0,3 %Seinäjoki 55 356 56 211 57 024 57811 58 703 3 347 6,0 %Vaasa 57 998 58 597 59 175 59587 60 398 2 400 4,1 %Kuntayhtymät ja keskeiset sidosryhmätKaupunki on merkittävä toimija, rahoittaja, yhteistyökumppani ja omistaja alueen koulutus-, tutkimusjakehitysyksiköissä.Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, joka on osa Jyväskylän yliopistoa, on yksi Suomen kuudestayliopistokeskuksesta. Yliopistokeskuksessa toimii kolme eri yliopistoa. Jyväskylän yliopiston vastuullaovat kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden sekä tietotekniikan alat. Oulun yliopisto vastaa lääketiede- jaterveydenhoitoalasta sekä luonnontieteistä, joista kemiantutkimus ja -koulutus on merkittävää. Vaasanyliopiston alat ovat kauppa- ja hallintotieteet. Yliopistokeskuksen yliopistotasoinen koulutus keskittyyaikuiskoulutukseen opettajakoulutuksessa, sosiaalityössä, informaatioteknologiassa ja kemiassa.Yliopistokeskuksen katkolla olleiden professuurien jatko varmistui vuonna 2011.Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutus- ja aluekehitystehtäväänsä työelämälähtöisenopetuksen sekä tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteisvaikutuksella. Kokkolassavoi opiskella tekniikkaa, liiketaloutta, sosiaali- ja terveysalaa sekä kulttuurialaa. Centria tutkimus-.jakehitys- sekä täydennyskoulutusyksikkö toimii osana ammattikorkeakoulua. Kansainvälinen verkostoyhteistyö,erityisesti Kiina-suhteet, on laajaa. Yhteinen Kampus yliopistokeskuksen ja osaomistajansaKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kanssa on ollut merkittävä ratkaisu ja jatkossa myös toiminnankeskittäminen kaupungissa on järkevää. Ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen valtakunnallisenvähentämisen seurauksena esitetty suunnitelma poistaisi Keski-Pohjanmaan ammattikoreakoulustaopetusaloja, joilla olisi merkitystä kaupungin elinvoimaan. Tavoitteena on, että supistukset eivät toteudusuunnitelman mukaisesti. Ratkaisut jäivät vuoden 2012 puolelle.Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä järjestää ammatillista koulutusta kuudessa koulutusyksikössäKokkolassa ja muissa kunnissa. Eri koulutusohjelmissa ja kehittämishankkeissa opiskelee noin4000 vuosiopiskelijaa. Koulutusyhtymän laaja-alainen toiminta tarjoaa mahdollisuuden monipuolisenosaamisen ylläpitämiseen synergiaetuja hyväksi käyttäen. Koulutuksen ohella yhtymä osallistuu työelämänkehittämis- ja palvelutehtävään. Yhtymä edistää alueen yritysten kilpailukykyä, tuottavuutta,tuotekehitystä ja laadun hallintaa sekä aluekehitystä projektitoiminnan avulla. Yhtymän toiminta kaupungissakattaa ammattiopiston, kauppaopiston, sosiaali- ja terveysalan opiston sekä kulttuuriopistonkoulutuspalvelut, aikuisopistotoiminnan sekä oppisopimuspalvelut.Kokkola on jäsenenä Pietarsaaressa toimivassa Optima-kuntayhtymässä, mikä tarjoaa toisen asteenammatillista koulutusta. Kaupunki on jäsenenä Kruunupyyn kansanopistossa, jonka Kokkolassa ylläpitämääPohjoismaista taidekoulua kaupunki tukee.Keski-Pohjanmaan konservatorio, jonka omistajan kannatusyhdistyksen jäsen kaupunki on, tarjoaamusiikin peruskoulutusta ja ammatillista koulutusta. Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää koulutus-ja kurssitoimintaa.82 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Keski-Pohjanmaan liitto on ollut vuonna 2011 vaikuttamassa aluekehittämistehtäviin EU-ohjelmatyönkautta hallinnoimalla alueen osalta Työllisyys- ja kilpailukykyohjelmaa, olemalla mukana alueellisenInterreg Pohjoisen ja Merenkurkun ohjelmien toteuttamisessa. Maakuntakaavan 3-vaihe on ollutvahvistettavana – vahvistettiin vuoden 2012 alussa.Edunvalvonta alueellisissa hankkeissa on ollut aktiivista, merkittävänä mm. Seinäjoki-Kokkola-Oulupääratahanke. Verkostoyhteistyö alueellisesti ja valtakunnallisesti julkisten ja yksityisten toimijoidenkanssa on jatkunut vireänä.Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalveluyhtymä vastaa erikoissairaanhoitopalveluidentuottamisesta kaupungille. Rakennusten peruskorjausohjelma jatkui vuonna 2011.Teknologiakeskus Ketek Oy, jonka omistajia ovat Kokkolan kaupunki, ammattikorkeakoulu, koulutusyhtymäja Pietarsaaren kaupunki, on erikoistunut kemian-, laser- ja materiaalitekniikan, mekaniikan-ja konepajojen tuotantotekniikan ja venealan teollisiin sovelluksiin. Uusina osaamisaloina ovatympäristö- ja energiatekniikka, prosessikehitys ja nanoteknologian sovellukset. Vuonna 2011 tehtiinpäätökset, joilla Kokkolan kaupunki tuli enemmistöosakkaaksi. Ketek hallinnoi Kokkolan seudun kemianosaamiskeskusohjelmaa 2007–2013. Osaamiskeskuksessa ovat mukana Kokkolan seudun lisäksiKaustisen seutu ja Pietarsaaren seutu. Osaamiskeskus on osa osaamiskeskusten metsäklusteriaja nanoklusteria. Kaupunki tukee sitoumuksensa mukaisesti osaamiskeskusohjelman toteuttamista.Tampereen teknisellä yliopistolla on yhteistyösopimuksen pohjalta toimintaa Ketekissä. Alana on materiaalitekniikka,erityisesti lasertyöstötekniikat (pinnoitus, leikkaus ja hitsaus), sekä muovit ja komposiitit.HENKILÖSTÖLAUTAKUNTAHenkilöstölautakunnan toimialaan kuuluvat kaupungin henkilöstöhallinto, tasa-arvo, työsuojelu, yhdenvertaisuusasiatja työllisyysasiat. Henkilöstölautakunnan tehtävänä on edistää johtamiskulttuuriaja henkilöstön kehittämistä sekä ohjata ja kehittää työnantajan sekä henkilöstön välistä yhteistoimintaaja henkilöstöpalveluja.Henkilöstölautakunta seurasi henkilöstöstrategian toteutumista, jossa yhtenä keskeisenä asiana olipalkkojen harmonisointi työn vaativuuden arviointi (TVA) -menetelmällä. Kokkolan kaupungin, Kälviän,Lohtajan ja Ullavan yhteistoimintasopimus edellyttää palkkojen harmonisoinnin toteuttamista kolmenvuoden siirtymäkauden aikana, jonka viimeinen vuosi oli 2011. Vuoden 2011 aikana harmonisoitiinTVA:n mukaisesti kirjastohenkilöstön palkat 1.10.2011 lukien ja toimistohenkilöstön palkat 1.12.2011lukien. Teknisen sopimuksen palkkojen harmonisointi on osittain pantu täytäntöön 1.1.2011 alustalukien.Sairauspoissaolopäivien määrää oli tavoitteena saada vähenemään, mikä toteutui siten, että sairaspäivätlaskivat 2134 kpv (v. 2010: 65011 kpv, v. 2011: 62877 kpv).Siivous- ja ruokapalveluiden hyvinvointihanke aloitettiin toukokuussa 2011. Hankkeen tavoitteenaon henkilöstön hyvinvoinnin kartoittaminen sekä hyvinvointia tukevien toimenpiteiden suunnittelu jatoteutus. Lisäksi tavoitteena on, että hankkeen avulla löydetään toimenpiteitä sairauspoissaolojenvähentämiseen. Hanke on pilottihanke, jonka tulosten perusteella mallia voidaan jatkossa toteuttaamyös muualla Kokkolan kaupungin organisaatiossa. Hanke jatkuu vuoden 2012 loppuun saakka.Hankkeen tuloksellisuutta seurataan laadullisesti sekä tunnuslukuina.Nuorten kesätyöllistämisen koordinoinnin hoiti työllisyys- ja aktivointiyksikkö. Nuoria kesätyöntekijöitäpalkattaessa noudatettiin yhteisiä hyväksyttyjä periaatteita.Työllisyys ja aktivointiHenkilöstölautakunnalle asetettujen toimintaan liittyvien tavoitteita pohjalta on vuoden 2011 aikanaon kehitetty seurantajärjestelmiä, arviointia sekä lisätty työllistämisasioiden lautakuntakäsittelyä.Työllisyys- ja aktivointitoimien järjestäminen ja toiminnan kehittäminen sisältää palkkatuella työllistämisen,aktivointitoimenpiteiden järjestämisen, ostopalvelut, hankkeet, kesätyöllistämisen sekä siitäaiheutuvat hallinnolliset kustannukset.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki83


Vuonna 2011 kaupunki työllisti palkkatuella keskimäärin 73 henkilöä/kuukausi, yhteensä 163 henkilöä.Näistä työllistämisvelvoitteessa oli yhteensä 21 henkilöä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 263eri henkilöä, ja toteutuneita työtoimintapäiviä oli yhteensä 26025 päivää. Alle 25-vuotiaita sijoittuneistaoli 36 henkilöä.Kesätyöhakemuksia saapui yhteensä 1799 kappaletta ja yhteensä 339 nuorta valittiin kesätyöhönkesätyöjärjestelmän kautta. Kaupungissa järjestettyjen asuntomessujen vuoksi, eri hallintokunnatrekrytoivat normaalia enemmän kesätyöntekijöitä. Työllisyys- ja aktivointiyksikkö työllisti omalla määrärahallaanyhteensä 33 nuorta sijoittaen heidät eri toimialoille.Kesätyöpaikkatukea yli 16-vuotiaiden nuorten työllistämiseen myönnettiin 50 työnantajalle yhteensä109 nuoresta (350 euroa/työllistettävä nuori). Lähes neljännes tuen saajista ilmoitti päätoimialakseenravintola- ja kahvilapalvelut tai jäätelönmyynti. Muut myönnetyt kesätyöpaikkatuet jakautuivat eritoimialoille, kuten kaupanalalle ja kiinteistönhoitotehtäviin.Valtuuston vuonna 2008 tekemän päätöksen perusteella jatkettiin erityisesti yli 500 pv työmarkkinatukeasaaneiden aktivointia. Aktivointiaste on edelleen noussut vuodesta 2010 (50,1 %) ja on maankorkein 52,9 % (10 /2011) kolmenkymmenen suurimman kaupungin joukossa.KAUPUNGINHALLITUSTa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2011 Ta 2011Toimintatuotot 19 585 196 30 000 19 615 196 20 407 009 -791 813Toimintakulut -37 940 395 -135 716 -38 076 111 -36 296 435 -1 779 676Toimintakate -18 355 199 -105 716 -18 460 915 -15 889 426 -2 571 489YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAKeski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto aloitti toimintansa 1.1.2010. Yhteistoiminta-alueenmuodostavat Kokkola, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Halsua, Kaustinen, Veteli ja Kruunupyy.Yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon vastuullisena toimielimenä toimii yhdeksänjäseninenylikunnallinen lautakunta, ympäristöterveyslautakunta. Lautakunta kokoontui vuonna 2011kahdeksan kertaa.Toiminnan yleisenä tavoitteena on huolehtia, että ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön velvoitteitanoudatetaan yhteistoiminta-alueella. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on edistää javalvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö.Eläinlääkintähuollossa tavoitteena on turvata eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja laatu sekä turvataeläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuus. Lisäksi tavoitteena on varmistaa eläinten terveydenja hyvinvoinnin valvonta.EläinlääkintähuoltoEläinlääkäripalvelujen myyntiä Himangan alueelle on jatkettu erillissopimuksella. Eläinlääkintähuollossaon hankittu yhteiset eläinlääkäriohjelmat kunnaneläinlääkäreille. Eläinten terveys- ja hyvinvointiohjelmavuosille 2012–2014 on laadittu ja hyväksytty ympäristöterveyslautakunnan kokouksessa 8.12.2011.Valvontaeläinlääkäri on palkattu.Eläinlääkintähuollon praktiikasta valtaosa (84 %) on käsittänyt hyötyeläinten hoitoa. Yhteensä onkirjattu 15 564 sairaskäyntiä tai pieneläinten vastaanottokäyntiä. Eläinsuojelutarkastuksia on tehtyyhteistoiminta-alueella 95.TerveysvalvontaVuoden 2011 aikana terveysvalvonnan suoritteita on kirjattu 2 271. Suoritteiden määrä verrattunavuoteen 2010 on lisääntynyt 44 prosentilla. Vuoden 2011 aikana on painostettu laatujärjestelmänkehittämiseen ja asiakaspalveluun.84 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto tuotti lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon palvelut75 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön piirissä olevista hakemuksista taiilmoituksista on tehty yhteensä 213 päätöstä vuoden aikana. Ympäristöterveydenhuollossa on yhteensä25,25 virkaa, joista 14,25 eläinlääkäreiden virkaa, yhdeksän terveystarkastajien virkaa, yksitoimistonhoitajan virka sekä terveysvalvonnan johtajan virka.YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2011 Ta 2011Toimintatuotot 1 215 298 0 1 215 298 1 191 327 23 971Toimintakulut -1 953 018 -4 000 -1 957 018 -1 921 139 -35 879Toimintakate -737 720 -4 000 -741 720 -729 812 -11 908SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUTAKUNTASosiaali- ja terveyslautakunta perustettiin vuoden 2009 alusta kuuden organisaation liittyessä yhteen.Kokkolan sekä Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntaliitoksen lisäksi Kokkola antaa isäntäkuntamallillasosiaali- ja terveydenhuollon palveluja myös Kruunupyylle.Sosiaali- ja terveystoimen painopisteinä olivat vuonna 2011 hoitoketjun toimivuuden parantaminen,asiakaslähtöisyyden ja asiakkaan valinnan mahdollisuuksien lisääminen ja laaja-alaiseen hyvinvointipolitiikkaansekä ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen.Sosiaali- ja terveydenhuollon eheys ja hyvä integraatio ovat mahdollistaneet perusterveydenhuoltoonpanostamisen. Sen suhteellista osuutta erikoissairaanhoitoon nähden ei kuitenkaan ole pystyttyriittävästi muuttamaan.Terveyskeskus on onnistunut lääkäreiden rekrytoinnissa ja tutortoiminnassa. Avopuolen lääkärinvirkojaon voitu täyttää niin, että ostopalvelusopimukset Lohtajan lääkäripalveluista voitiin purkaa kesäkuussaja pääterveysaseman yhden tiimin ostopalvelusopimus elokuun lopussa. Osastoilla on kaksilääkärinvirkaa, mikä on toiminnan vaativuuteen nähden vähän. Osastojen toiminta on muuttunut yhäakuutimmaksi. Palliatiivisen potilaan hoitoketjua on kehitetty yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa.Palliatiivinen poliklinikka aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa. Jytan ja Kiurun kanssa yhteistyössäon pilotoitu lokakuusta 2011 lähtien Kytke-hanketta, alueellista aivohalvauspotilaan kuntoutusmallia.Sairaanhoitajapulan vuoksi yksi terveyskeskuksen osastoista jouduttiin sulkemaan kesällä kolmenkuukauden ajaksi. Terveyskeskuksessa suoritettiin kesäkuussa laadun ylläpitoauditointi, josta saatiinuseita eritysmainintoja.Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön on panostettu. Terveydenedistämisen ohjelma on laadittu ja terveyshyöty otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa.Käynnissä on TerPS 2–hanke, jossa luodaan pohja uuden terveydenhuoltolain edellyttämälle hyvinvointikertomukselle.Asiakkaan valinnan mahdollisuuksia pyritään lisäämään mm. kehittämällä palvelusetelin käyttöä.Tavoitteena on hallinnollisesti yksinkertainen, asiakaslähtöinen ja taloudellinen palvelujärjestelmä,joka ottaa huomioon asiakkaan kuntoisuuden ja sosiaalisen näkökulman. Osallisuuden lisäämiseksion osallistuttu KAMPA-hankkeeseen.Vanhustenhuollossa hoidon porrastukseen ja hoitoketjun toimivuuteen panostettiin, ja yhteisestikeskushallinnon kanssa määriteltiin tavoite, jonka mukaan 91 % yli 75-vuotiaista asuisi omassakodissaan. Konkreettinen suunnitelma tehtiin vuoden 2011 lopussa ja vuonna 2012 suunnitelmanmukaiset toimenpiteet otetaan käyttöön. Resursseja siirretään raskaasta päästä avohoitoon ja sitentuetaan ikäihmisten mahdollisuutta asua omassa kodissaan.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki85


Sosiaalityössä panostettiin syrjäytymisen ehkäisyyn ja aktivointiin, minkä johdosta Kokkola on aktivointitilastonkärjessä. Järjestöjen ja muiden toimialojen kanssa on tehty laaja-alaista hyvinvointityötä,jossa on otettu käyttöön matalan kynnyksen toimintamuodot.NUPPU-hanke jatkoi uraauurtavaa työtä varhaisen puuttumisen edistämiseksi.Sosiaali- ja terveystoimen haasteet liittyivät vuonna 2011 palvelutarpeen kasvuun, joka oli seuraustaerityisesti väkimäärän kasvusta, ikärakenteen muutoksesta, hoitoisuuden ja hoitoketjun muutoksistasekä suuresta syntyvyydestä. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei pysynyt tarpeiden suuren lisääntymisenjohdosta talousarviossaan. Erityisesti ylitykset kohdistuivat ostopalveluihin, n. 10 milj. € (nettoylityksestänoin 75 %). Myös tulot kasvoivat huomattavasti, mutta niillä pystytään kattamaan vainnoin 20 % kuluista. Aivan loppuvuonna menojen kasvuvauhti kiihtyi, mikä vaikeuttaa vuoden 2012käyttösuunnitelman laadintaa. Menojen kehitys on saatava ensi vuonna valtakunnan keskiarvonalapuolelle, mikä edellyttää huomattavasti suurempaa taloudellisuuden korostamista.Sosiaali– ja vammaispalvelutKulunut vuosi oli lastensuojelussa haasteellinen. Lastensuojeluilmoituksia otettiin vastaan Kokkolassa1224 ja Kruunupyyssä 70. Lastensuojelun selvityksiä tehtiin Kokkolassa 325 ja Kruunupyyssä37. Varsinaisia huostaanottoja tehtiin Kokkolassa 14 (8 vuonna 2010). Avohuollon sijoituksia tehtiinKokkolassa 55 (44 vuonna 2010) ja Kruunupyyssä 1. Kiireellisiä sijoituksia tehtiin Kokkolassa 55 (43vuonna 2010) ja Kruunupyyssä 8. Lyhytkestoiset sijoitukset ovat lisääntyneet vuosi vuodelta.Tukihenkilö- ja tukitoiminnan hanke, joka tehtiin yhteistyössä Jytan kanssa, päättyi vuoden lopussa.Hankkeen aikana saatiin rekrytoitua lisää tukiperheitä ja -henkilöitä. Toiminta jatkuu hankkeen jälkeenomana toimintana.Poliisisosiaalityössä kehitettiin uusi toimintamalli yhteistyössä poliisin ja nuorisotoimen kanssa. Tarkoituksenaon estää nuorten syrjäytyminen. Laajennettu työryhmä sai nimen NoPSa.Vammaispalvelujen toiminnoissa on otettu käyttöön uudet toimitilat Keva-palvelukeskukselle. HoitokotiPilventuvalle Kälviällä ja Ryhmäkoti Kissankellolle Ullavassa on myös hankittu tai saneerattu uudettilat, joissa on yhteensä 20 asuntoa.Keskikaupungille valmisteltiin kehitysvammaisille kuuden asunnon rivitalohanke, ja 15 asunnon ryhmäkodinvalmistelu eteni.Lohtajan työ- ja päivätoiminnan sekä asumispalvelujen kehitysvammaiset asiakkaat siirtyivät ostopalveluistakaupungin omien palvelujen piiriin. Asumispalveluja hankittiin 93 asiakkaalle 15 eripalvelutuottajalta.Henkilökohtaisen avun järjestäminen laajeni lakimääräisesti (30h/kk). Vammaisten asunnonmuutostöidenmäärä lisääntyi huomattavasti edellisestä vuodesta. Kuljetuspalveluihin valmisteltiin uuttavalvontaohjelmaa ja asiakastietojärjestelmän käytön laajentamista kaikkiin toimintayksiköihin.Kruunupyyn ja Kokkolan sosiaalitoimen tietokoneohjelmat yhdenmukaistettiin vuoden aikana. UlkomaalaistoiminnassaKokkola vastaanotti pakolaisryhmän Irakista ja Kruunupyy Afganistanista.Toimeentulotuessa pysyttiin talousarvion määrärahojen puitteissa. Myös lakisääteiset käsittelyajatkyettiin pitämään. Työmarkkinatuen kuntaosuusmäärärahat alittuivat.Päihdehuollossa jatkettiin päihdekeskuksen suunnittelutyötä. Päihdehuollon laitoskuntoutuspalvelujaostettiin 12 kokkolalaiselleTäydennyskoulutusvelvoite täyttyi koko henkilöstön osalta. Myös kehittämispäivät, kehityskeskustelutja työnohjaus toteutuivat kattavasti.VanhuspalvelutVanhuspalveluissa tehtiin kuluneen vuoden aikana konsulttiselvitys FCG:n toimesta. Selvityksen tavoitteenaoli saada kartoitettua vanhuspalvelujen nykytila ja arvioitua tulevien vuosien palvelutarve. Nykytilaja väestön kehitykseen perustuva palvelutarve olivat pohjana toimenpideohjelman laatimisessa.86 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Ikäihmisten palveluja ja hoitoa on porrastettu siten, että SAS-työryhmä on tehnyt laitos- ja palveluasumiseensijoitukset RAI-arvion sekä hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Porrastuksen myötätavoitteena on ollut oikea ja asianmukainen hoito- ja palvelu koko ikäihmisten hoitoketjussa. Vuoden2011 lokakuussa aloitettiin 79-vuotiaiden ennakoivat kotikäynnit.Vuonna 2011 jatkettiin palveluiden piiriin pääsemiseksi laadittujen kriteerien tarkentamista. Konsulttiselvityksenvalmistuttua kriteerit tarkennetaan uudelleen vuoden 2012 alussa vastaamaan selvityksenmukaisesti vanhusten palveluiden tarpeita. Kriteerit koskevat sekä kaupungin omia palveluja ettäostopalveluja. Hoitoketju on toiminut vuoden 2011 aikana hyvin. Kotihoidon palvelujen jonotusaika onvuodeosastolla ollut päivästä viikkoon. Ostopalveluja ja palveluseteliä on käytetty tilanteissa, joissakaupungin omasta kotihoidosta ei ole voitu palvelua antaa.Mittavin hanke vanhuspalveluissa on ollut Honkaharjun palvelukeskuksen peruskorjaus, joka valmistuiloppuvuodesta 2011. Peruskorjauksen jälkeen Honkaharjussa on 130 asukaspaikkaa. VaihonAsumispalvelut (tehostettu asuminen, Kokkola)As.31.1265-74v75-84v.85v. jayliHoitopvtTervakartano (os. 2, 3 ja Kiila) 76 5 20 51 26 006Kuusikumpu 25 2 6 17 8 989Minnet 7 0 1 6 3 107Honkaharju (Artunpirtti+Adalmiina) 35 5 11 18 10 491Leporanta / Kälviä 46 4 14 46 15 003Lepolan palveluasunnot / Lohtaja 29 5 12 11 9 226Palvelutalo Hopijakumpu / Ullava 20 3 3 12 6 661Tervakartano, osasto 10 10 0 6 4 3 946Yhteensä 83 429Asumispalvelut (ei tehostettu, Kokkola)As. 65- 75- 85v. ja31.12 74v 84v. yliHoitopvtKurkikartanon toiminta / Lohtaja 17 1 9 7 5 250Asumispalvelut (tehostettu asuminen, Kokkola) /OstopalveluAs.31.1265-74v75-84v.85v. jayliHoitopvtPettersborg 9 0 3 6 12439Medone Oy 25 2 14 9 8 624Muut as.pal. (Majakka, Karelia) 31 6 12 13 11 855Emeliehemmet 15 0 2 13 2 538Marttilakoti / Kälviä 7 0 1 6 2 661Villa Maria / Lohtaja 15 0 8 7 5 315Yksit.palv.talot (Kotipolku/K-P:n hoitop.) 5 042Yhteensä 39 349Serviceboende för äldre KronobyAs. 65- 75- 85v. ja31.12 74v 84v. yliHoitopvtSylviahemmet / Kronoby 15 0 6 9 5 343Backebo / Demensboende / Kronoby 10 2 2 6 3 214Terjärv Gruppboende 4 0 1 3 1 697Tallgården / Kronoby 4 0 1 3 1 780Storågårdens serv.boende / Kronoby 20 1 8 11 5 542Pensionärhemmets hyresboende i Terjärv 7 0 2 5 3 231Yhteensä 20 807Laitoshoito, KokkolaAs. 65- 75- 85v. ja31.12 74v 84v. yliHoitopvtVentus (os. 1 ja 2) 42 2 14 25 15 009Vaiho 5 573Toivontupa 25 4 6 12 8 512Yhteensä 29 094Anstaltsvård för äldre, KronobyAs. 65- 75- 85v. ja31.12 74v 84v. yliHoitopvtSandbacka Vårdcenter / Kronoby 53 5 13 32 19 522Terjärv Vårdcenter / Kronoby 41 6 5 29 14 985Yhteensä 34 507Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki87


toiminta siirtyi vuoden 2012 alussa Honkaharjuun ja peruskorjatut yksiköt avataan asteittain vuoden2012 ja 2013 aikana.Henkilöstön täydennyskoulutusvelvoite toteutui lähes koko henkilöstön osalta. Henkilöstölle on järjestettytarpeen mukaan työnohjausta sekä kehittämis- ja virkistyspäivät. Sijaisten saatavuus pitkiinsijaisuuksiin ja vakituisiin työsuhteisiin on ollut hyvä, mutta äkillisiin ja lyhyisiin työsuhteisiin sijaistensaatavuus on ollut heikkoa.RAI:n johtajuushankkeen aikana on osallistuttu lähijohdon käsikirjan työstämiseen ja muistisairaanhoitotyön kehittämiseen. Näistä valmistuu käytännön työn kehittämiseen käsikirjat, tavoitteena hoidonlaadun parantaminen. Lisäksi vanhuspalvelut on ollut aktiivisesti mukana Honka-hankkeessa, Voimaavanhuuteen -hankkeessa ja Kampa-hankkeessa. Kokkolan kaupungin liikuntatoimi ja vanhuspalvelutsaivat kesäkuussa valtakunnallisen kunniamaininnan aktiivisuudestaan vie vanhus ulos -kampanjantoteutuksessa.Kokkolan kaupungin alueella kotihoidon käyntimäärä oli 180808 vuonna 2009, 223747 vuonna 2010ja 262675 vuonna 2011. Vuonna 2011 lisäys edellisen vuoden käyntimäärään oli 38928. Yöpartiontoiminta vakiintui vuoden 2011 aikana, käyntejä tehtiin 8842. Lisäksi yöpartio huolehti sotainvalidienpalvelutalon hoidon tarpeesta yöllä, vastasi turvapuhelinhälytyksiin ja toteutti sairaanhoidolliset tehtävätpalvelutaloissa.Kokkolassa hoitopäiviä oli laitospaikoilla 29 094 pv, tehostetussa palveluasumisessa 131 903 päivääja palveluasumisessa 5 250 päivää. Kruunupyyssä hoitopäiviä oli laitospaikoilla 34507ja tehostetussapalveluasumisessa 20 807 päivää. Omaishoidontukea sai Kokkolassa yli 65 vuotiaista 184 jaKruunupyyssä 81.TerveyspalvelutTerveyskeskuksen toiminnan suunnittelua ja toteutuksen arviointia on ohjannut terveyskeskuksenstrategia ja toiminnan kehittäminen perustuu kunkin yksikön toimintasuunnitelmiin. Lääkärien rekrytointion onnistunut hyvin. Hoidonsaatavuus on parantunut ja lääkärikäynnit ovat lisääntyneet noin 8000käynnillä edellisvuoteen verrattuna. Vastaanoton puheluihin on vastattu n. 80–90 %:sti ja takaisinsoitoistaon pystytty hoitamaan 100 % saman päivän aikana. Parantuneen lääkäritilanteen vuoksiLohtajan vastaanottopalvelut on voitu ottaa omaksi toiminnaksi 1.6.2011 alkaen. Pääterveysasemanyhden tiimin ostopalvelusopimus irtisanottiin 1.9.2011 lähtien. Loppuvuodesta terveyskeskuksessaoli kaksi täyttämätöntä lääkärin virkaa. Kälviän ja Kruunupyyn lääkäripalvelut hoidetaan edelleenostopalveluna. Kälviälle on sidottu 2,5 lääkärin virkaa. Kesän vuosilomien aikana lyhyitä sulkujatoteutettiin Lohtajalla, Kruunupyyssä ja Ullavassa.Uuden asetuksen mukainen neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten januorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma on tehty. Asetuksen mukaista toimintaaon kehitetty resurssien puitteissa.A-klinikka ja Nuotta ovat osallistuneet uuden päihdekeskuksen suunnitteluun. Puheterapian henkilöresurssitovat edelleen riittämättömät. Jonojen purkamiseksi palveluja on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta.Kiireelliseen hoitoon on päässyt hoitotakuulain määräämässä ajassa, kiireettömäänhoitoon jonot ovat tällä hetkellä noin 6–7 kk. Fysioterapiayksikössä on aloittanut lasten fysioterapeutti,joka on mahdollistanut lääkinnällisen kuntoutuksen tarvearvioita omana toimintana ja samalla se onvähentänyt lasten lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluita. Yhteistyö Kruunupyyn kuntoutuksenkanssa on tiivistynyt. Röntgentutkimusten määrä kasvoi noin 11,5 %. Röntgenpalveluja on myytyKruunupyylle ja Työplussalle.Terveyskeskussairaalan osastot ovat toimineet profiiliensa mukaisesti akuuttiluonteisesti yhteistyössäKiurun kanssa. Sairaanhoitajapulan vuoksi yksi osasto jouduttiin sulkemaan 6.6.–28.8.2011. Suurinosa potilaista on päässyt osastoille jatkohoitoon ilman viivettä, jonotuspäiviä erikoissairaanhoidostaon tullut 726. Osastoilla keskimääräinen kuormitusprosentti on ollut 102,4 ja hoitoaika on edelleenlyhentynyt ollen nyt keskimäärin 13 päivää. Kotisairaalan toiminta on jatkunut vilkkaana, käynnit ovatlisääntyneet edellisvuoteen verrattuna. Palliatiivisen poliklinikan toiminta on vakiintunut kokkolalaistensyöpäpotilaiden jatkohoitokäytännöksi oireenmukaiseen hoitovaiheeseen siirryttäessä. Päivystyskäynnittässä potilasryhmässä ovat vähentyneet ja potilaiden tyytyväisyys hoitoon sekä polikliinisessaettä vuodeosastovaiheessa on lisääntynyt. Kytke-hanke yhdessä kuntayhtymä Kiurun kanssa pilotoi88 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


alueellista AVH-potilaiden kuntoutusmallia. Hankkeen myötä yhteistyö keskussairaalan kanssa ontiivistynyt ja mahdollistanut neurologin ja fysiatrin konsultaatiot osastolle.Suun terveydenhuollossa on resursseja lisätty yhdellä työparilla ja kahdella uudella hoitohuoneellajonojen purkamiseksi ja hoitotakuussa pysymiseksi. Yli kuusi kuukautta jonottaneiden määrä on laskenutaiemmasta 400:sta noin sataan.Terveyspalveluiden kulujen kasvu nousi edelleen edellisvuoteen nähden. Vuoden aikana jouduttiinbudjetin ylityksen vuoksi anomaan lisäbudjettia, joka sekin ylittyi. Lakisääteisten toimintojen järjestäminenja akuuttihoidon kehittynyt yhteistyö keskussairaalan kanssa ovat merkittäviä kulujen tuottajia.Lääkäreiden rekrytoinnissa ei pysytty virkapohjaraamissa.Sairaupoissaolojen määrä laski edellisestä vuodesta 13 %.Terveyspalvelujohtajan/johtavan ylilääkärin virka on täytetty kevään aikana ja uusi terveyspalvelujohtajaaloitti 14.11.2011. Tehtävää on hoidettu tähän saakka sijaisjärjestelyin.SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2011 Ta 2011Toimintatuotot 33 560 887 3 600 000 37 160 887 36 840 109 320 778Toimintakulut -156 458 200 -12 847 897 -169 306 097 -171 386 761 2 080 664Toimintakate -122 897 313 -9 247 897 -132 145 210 -134 546 652 2 401 442SIVISTYSTOIMISivistystoimi järjestää laaja-alaiset varhaiskasvatuksen, opetuksen ja kulttuurin (nuoriso, kulttuuri,kirjasto, museo, liikunta) palvelut sekä luo niiden harjoittamiseen ja osallisuuteen elinikäisen perustan.Vuonna 2010 hyväksytyn strategian mukaisesti tavoitteena on, että kaksikielisen Kokkolankaupungin sivistystoimi edistää kuntalaisten hyvinvointia ja kaupungin menestystä tarjoamalla itseja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa alueen asukkaiden tarpeiden mukaisia, laadukkaita jamonipuolisia sivistyspalveluja.Valtakunnallisten sivistyspoliittisten linjauksien lisäksi toimialan kehittämistyössä painottui vuonna2011 erityisesti sivistystoimen ja tulosalueiden strategioiden toimeenpano ja varhaiskasvatuksentulosalueen toiminnan vakiinnuttaminen sivistystoimeen. Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksenja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (2011–2016) julkaistiin vuoden lopulla ja hallitusohjelman säästövaikutuksetalkoivat tuntua sivistystoimessa vuoden 2012 budjetin valmisteluvaiheessa.Sivistystoimen keskeiset painoalueetSivistystoimen organisaatiomuutos, joka toi varhaiskasvatuksen sivistystoimeen vuoden 2010 alusta,on todettu hyödylliseksi ja kokemukset kahdesta vuodesta ovat olleet myönteisiä sekä sivistystoimenettä varhaiskasvatuksen kannalta. Esimerkiksi varhaiskasvatuspalvelut oli jo toisen kerran mukanayhtenä toimijana sivistystoimen yhteisesti järjestämässä Loistavaa! –lasten ja nuorten kulttuuriviikkotapahtumassa,joka onnistui loistavasti.Opetustoimessa uudistettiin perusopetuksen opetussuunnitelma lakimuutoksen ja opetussuunnitelmanperusteiden edellyttämällä tavalla. Oppilaan tukea parannettiin ottamalla käyttöön oppimisenkolmiportaisen tuen malli, ja oppilashuoltotyön suunnitelmallisuutta ja ohjeistusta parannettiin. Opetustoimessakehitettiin sähköisiä palveluja, esimerkiksi tammikuussa 2011 toteutettiin 1. luokkienoppilaiden ilmoittautuminen ensimmäisen kerran sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Kevään 2011opettajien rekrytoinnissa otettiin käyttöön KuntaRekry-palvelun sähköinen rekrytointijärjestelmä.Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisia kehittämishankkeita on haettu aktiivisesti kaikilla seitsemällätulosalueella. Sivistyskeskus on koordinoinut hankehakemuksia, valvonut hankkeiden toteutumistaja raportointia.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki89


Maakunnallinen toisen asteen yhteistyö jatkui ja siihen liittyvään kehittämistyöhön on osallistuttulukiokoulutuksen näkökulmasta. Kokkolan lukiokoulutuksen kehittämisraportti valmistui alkuvuonna.Perusopetuksen kehittämisraporttia valmisteltiin ja se eteni lausunto- ja päätöksentekovaiheeseenvuoden lopulla.Yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen toiminta vahvistui ja Keski-Pohjanmaan YES-keskus täytti 10vuotta. Osallistuimme valtakunnallisen lukioiden yrittäjyyskasvatushankkeen valmisteluun.Kulttuuripoliittisessa kehittämistyössä painopisteenä oli maakuntakeskustasoisten palvelujen vaatimienolosuhteiden turvaaminen. Käytännössä se merkitsi ennen kaikkea palveluntuottajien taloudellistaavustamista ja resursointia. Taide- ja kulttuurilaitosten osalta tavoitteen saavuttaminen edellytti laitostentyöpaikkojen säilyttämistä turvaavaa avustustoimintaa varsinkin kun valtionrahoituksen ennakoitiinsupistuvan. Yleisavustusten sekä projekti- ja vuokra-avustusten jakamista järjestöille, vapailleryhmille sekä yksittäisille taiteilijoille jatkettiin avustusperiaatteiden mukaisesti. Kuntaliitoksen jälkeentulosalueen toisena painopisteenä on ollut kulttuuripalvelujen tuottaminen eri puolille laajentunuttakaupunkia. Tätä varten laadittu maaseutukulttuuriohjelma valmistui vuoden lopulla.Kokkolan kaupunginkirjasto–maakuntakirjasto on toiminut sekä tilana että verkkopalveluina. Kirjastollaon kuusi palvelupistettä ja kirjastoauto. Naapurikuntien kanssa ylläpidettiin yhteistä Andersverkkokirjastoa.Kirjastotoimen painopisteet olivat kirjastopalveluiden kehittäminen toiminnallisesti jaasiakkaiden osallistaminen sekä henkilökunnan täydennyskoulutus ja kirjaston yhteistyö eri toimijoidenkanssa. Toiminnan kehittämistä varten laadittiin valtuustokauden kattava kirjastostrategia.Liikuntapalvelut -tulosalueen strategian mukaisesti koko kaupungissa käytettiin yhtenäisiä avustusperiaatteitaurheiluseurojen ja liikuntaa järjestävien yhdistysten tukemisessa. Hollihaan liikuntahallinkäyttöaste oli edelleen korkea ja hallista saatiin hyvää palautetta. Lohtajan monitoimihalli valmistuivuoden lopulla ja toiminta käynnistyi vilkkaana. Uintikeskus VesiVeijarissa oli 215 000 kävijää Vesi-Veijarin monipuoliset kokouspalvelut olivat edelleen suosittuja.K.H. Renlundin museo–Keski-Pohjanmaan maakuntamuseossa jatkettiin yleisöä osallistavaa ETTtoimintaaja seminaarien järjestämistä. Näyttelytoiminta noudatti näyttelyohjelmaa. Toiminnan painopisteja tarjonta suuntautuivat yhä enemmän museopedagogiaan. Henkilöstön osaamisia vahvistettiinsekä ulkoisin että sisäisin koulutuksin. Maakuntamuseo hoiti viranomaistehtäväänsä ja teki yhteistyötäalueen kanssa.Nuorisopalvelujen nuorisotyön ja koulutyön yhteistyössä edistyttiin hyvin. Kehittämistyö eteni tulosalueenkehittämisstrategian mukaisesti. Opetustoimen kanssa yhteistyössä mallinnettu kouluyhteistyöasiakirjalinjasi toimintaa ja nuorten osallisuutta edistettiin monin tavoin.Luontokokoelma Kiepissä mineraalikokoelman kehittämistyö jatkui yhteistyössä GTK:n kanssa K.H.Renlundin säätiön apurahan turvin.SIVISTYSKESKUSSivistyskeskus valmistelee palvelujen järjestämistä koskevan päätöksenteon ja toimeenpanon toimielin-,tulosalue- ja tulosyksikkötasoilla: sivistystoimen tulosalueiden ja muiden organisaatioiden yhteistyö varhaiskasvatuspalvelut perusopetus ja toisen asteen yleissivistävä koulutus vapaa sivistystyö: Kokkolan seudun opiston suomenkielinen osasto, ruotsinkielinen osasto, lastenja nuorten kuvataidekoulu kulttuurin, kirjaston, nuorisotyön, museotoiminnan, liikunnan ja muun vapaa-ajan palvelut yhdistysten, järjestöjen ja seurojen toimintaedellytysten tukeminen.Palvelutiimeinä toimivat hallinto- ja toimistotiimi, opetustoimen kehittämistiimi sekä oppilashuoltotiimi.Johtoryhminä toimivat yhteinen sivistystoimen johtoryhmä, varhaiskasvatuksen johtoryhmä, opetustoimenjohtoryhmä ja erityisopetuksen johtoryhmä. Oppilashuollon henkilöstöllä on oppilashuollon tiimi.Koulujen rehtorit kokoontuvat noin kerran kuukaudessa rehtorikokouksiin ja perusopetusalueen tailukiokoulutuksen rehtoritiimeinä. Opetustoimen kehittämistiimiä johtaa kehittämispäällikkö.90 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Maakunnallisen opetustoimen arviointitoimikunnan lisäksi perustettiin kaupungin oma arviointitoimikuntaja kouluihin nimettiin arviointi- ja laatuvastaavat. Arviointitoimikunta linjaa toiminnan arvioinninsuuntaviivoja ja toiminta on liitetty osaksi perusopetuksen laatukriteerityötä.Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen kehittämiseksi Kokkolan opetustoimi on mukana maakunnallisissaOsaava-ohjelmissa. OSAAVA-ohjelmassa kehitetään opetushenkilöstön yksilöllisiä tietoja jataitoja ja samalla kiinnitetään huomiota myös työyhteisöjen kehittämiseen. Vuonna 2009 Opetushallitusmyönsi 60 000 euron valtionavustuksen opetushenkilöstön pitkäkestoisen täydennyskoulutusmallinpilotointiin. Koulutus on sisältänyt 18 lähiopetuspäivää ja koulutuskokonaisuudessa on ollut mukana30 opettajaa. Vuonna 2011 suomenkielisessä opetustoimessa on 436 henkilöä osallistunut koulutuksiinja niihin on käytetty 1548 henkilötyöpäivää.Koivuhaan Palvelukeskus Oy:n rakennuttamana valmistui Koivuhaan päiväkodin ja koulun peruskorjauskesällä 2011. Villan koulun peruskorjaus valmistui myös syksyllä 2011, ja hankkeeseen saatiinvaltionavustus elvytysmäärärahoista.Kokkolan seudun opiston peruskorjaushanke eteni tarjousvaiheeseen vuoden loppuun mennessä.Kaupunginhallitus nimesi Isokylän, Lucina Hagmanin, ja Torkinmäen koulujen peruskorjaushankkeisiinsuunnittelutoimikunnat, jotka aloittivat työnsä. Valtionosuuksia haettiin neljään koulurakentamisenkohteeseen. Väliaikaisten opetustilojen järjestäminen eri koulujen käyttöön on ollut edelleen haasteellistaja tuottanut lisäkustannuksia.OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAVarhaiskasvatuspalvelutVarhaiskasvatuksen tulosalueelle kuuluvat päivähoito perhepäivähoidossa ja päiväkodissa, esiopetus,tuet (kotihoidon tuki, Kokkola-tuki ja yksityisen hoidon tuki), keskitetyt palvelut sekä leikkikenttätoiminta.Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisessä haasteina olivat edelleen palvelujen kasvava kysyntä japäivähoidon tilaongelmat. Päivähoitopalveluja järjestettiin tarpeen mukaan molemmille kieliryhmilleja subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen pystyttiin vastaamaan koko kaupungin alueella.Kunnallisessa päivähoidossa oli joulukuun lopussa 1 801 lasta. Lapsista alle kolmivuotiaita oli 402ja heistä alle kaksivuotiaita 151. Vuoden 2011 aikana oli hoitosopimuksia enemmän kuin edellisinävuosina. Päivähoitosopimusten määrän lisääntyminen johtuu Kokkolan hyvästä syntyvyydestä (613syntynyttä v. 2011) ja työllisyystilanteesta.Varhaiserityiskasvatuksen tilanne oli koko 2011 vuoden ajan haasteellinen. Tehostettua tukea ja erityistätukea tarvitsevien lasten määrät jatkoivat kasvuaan. Tulliharjun päiväkodin erityisryhmät olivattäynnä koko vuoden. Tulliharjun lisäksi Tervanpolttajan päiväkodissa toimi kaksi ja Peurankadullayksi pienryhmä erityistä tukea tarvitseville lapsille. Kokkolan varhaiskasvatuksessa on erityislastentarhanopettajiaselkeästi valtakunnallisia suosituksia pienempi määrä.Kokkola-tuki (kuntalisä) säilyi yhtenä vaihtoehtona päivähoidolle. Kokkola-tuen saajia oli keskimäärinkuukaudessa 620 perhettä ja 674 lasta. Kotihoidon tukea saaneita perheitä oli keskimäärin vuoden2011 aikana 752 ja 1312 lasta. Yksityisen hoidon tukea maksettiin vuoden aikana keskimäärin 82lapsesta. Tukien saajien määrät ovat pienentyneet vuodesta 2010. Tämä näkyi vastaavasti päivähoitosopimustenlisääntymisenä.Nahkurin päiväkoti suljettiin ja toiminta siirrettiin 1.3.2011 alkaen vuokratiloihin. Nahkurin päiväkodinkuntokartoitus ja korjaussuunnitelmat on tehty. Vuoden 2011 aikana valmistuivat Koivuhaan ja Ruotsalonpäiväkotien tilat. Kun Pavunvarren päiväkoti muutti uusiin tiloihin, sen nimi muutettiin Koivuhaanpäiväkodiksi. Pikiruukin päiväkodin peruskorjatut otetaan käyttöön vuoden 2012 alussa. Villan koulunperuskorjaus valmistui ja esiopetusryhmä siirtyi koulun yhteyteen.Perhepäivähoidon erillisselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Sen mukaiset toimenpiteet otettiinkäyttöön 1.8.2011 alkaen. Perhepäivähoitajien työajan lyhenemisen vuoksi varahoitoa jouduttiinlisäämään päiväkoteihin.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki91


Alkuvuodesta tulosalueen toimintayksiköissä järjestettiin Työhyvinvointisyke-kyselyiden pohjalta työhyvinvoinninpajat, joissa päätettiin yhdessä työntekijöiden kanssa työhyvinvoinnin kannalta tärkeätkehittämiskohteet.Varhaiskasvatuksen arviointisuunnitelman (2009–2012) mukaisesti suoritettiin vuonna 2011 arviointejakoko varhaiskasvatukselle yhteisesti ja yksiköittäin kaksi kertaa. Varhaiskasvatuksessa on käytössäTAK-laadunarviontijärjestelmä, jolla arvioinnit toteutettiin internetin kautta.Varhaiskasvatuksessa valmisteltiin Esiopetuksen opetussuunnitelman 2011 Kokkolan osuutta. Opetussuunnitelmathyväksyttiin opetus- ja kasvatuslautakunnassa kesäkuussa ja otettiin käyttöön syksyllä.Esiopetusyksiköissä laaditaan vuosittain toimintakauden alussa yksikkökohtainen lukuvuosisuunnitelma,joka viedään hyväksyttäväksi opetus- ja kasvatuslautakuntaan. Vuonna 2011 lukuvuosisuunnitelmaanliitettiin varhaiskasvatuksen strategiakortit joihin merkittiin yksikkökohtaiset tavoitteet.Varhaiskasvatuksessa valmisteltiin jo vuoden 2011 lopussa sähköistä ilmoittautumista esiopetukseenverkkopalvelu Wilman kautta.Täydennyskoulutusta on järjestetty koulutusohjelman mukaisesti ja Jet- koulutus on jatkunut. Päivähoidonhenkilöstö osallistui tavoitteiden mukaisesti koulutuksiin, joiden järjestämisessä on tehty yhteistyötäopetustoimen ja meneillään olevien kehittämishankkeiden kanssa. Koulutukset ovat koskeneetmonipuolisesti varhaiskasvatustoimintaa. Lisäksi henkilöstö osallistui koko kaupungin henkilöstölletarkoitettuihin koulutuksiin. Varhaiskasvatuksessa käytettiin monipuolisesti kaupungin Hrm-ohjelmaakoulutuksien seurantaan ja ilmoittautumiseen.Leikkikenttätoimintaa järjestettiin viidellä kentällä. Varhaiskasvatuspalvelut oli mukana kulttuuritoimenjärjestämässä Loistavaa! –lasten ja nuorten kulttuuriviikkotapahtumassa.Varhaiskasvatuspalvelun tulosalue pysyi kokonaisuutena talousarviossa hyvin, vaikka palkka- ja vuokramenotylittyivätkin. Palkkojen ylityksen selittää päivähoitosopimusten määrän kasvu ja vuokrien ylityson seurausta väliaikaisista tiloista. Hoitosopimusten kasvu merkitsi myös päivähoitotulojen kasvua.Tukien osalta tuli myös säästöjä, kun tukien saajien määrä ei ollut edellisvuoden tasolla. Tulojenkasvu ja vain osittainen menojen kasvu on saattanut varhaiskasvatuksen talousarvion tasapainoon.Esi- ja alkuopetusVarhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen toiminnan yhteistyötä on tiivistetty edelleen ja koulukiinteistöjenkäytössä sekä suunnittelussa yhteistyö on onnistunut hyvin. Perusopetuksen opetussuunnitelmanpäivitys vahvisti edelleen yhteistyötä. Esiopetusryhmiä on niissä perusopetuksen koulukiinteistöissä,joissa on voitu järjestää toimivat tilat. Koululaisten iltapäivätoimintaa (pääasiassa esi-2 vuosiluokkalaisille)on jokaisella koululla. Koulujen kerhotoimintaa on perusopetuksessa lisätty Opetushallituksenhankkeen turvin ja kerhotoimintaa on lähes jokaisessa peruskoulussa.Perusopetus/yleisopetusPerusopetuksen oppilasmäärä pysyi vakaana ja oli yhteensä 5 100 oppilasta. Aluekohtainen oppilasmäärienvaihtelu oli haastavaa, mutta opetustuntien määrä pysyi aikaisemman vuoden tasolla.Opetusministeriön myöntämä 132 000 euron määräraha opetusryhmien pienentämiseen helpottitilannetta niissä kouluissa, joissa oli suuria opetusryhmiä.Keskimääräinen luokkakoko oli suomenkielisissä 1-6 vuosiluokkien kouluissa 18,5 oppilasta perusopetusryhmässäja ruotsinkielisissä 16,9 oppilasta. Ylemmillä vuosiluokilla keskimääräiset perusryhmäkootolivat 18,9 (s) ja 17,1 (r). Tuntikehyksen määräytyminen valmisteltiin tunnuslukupohjaisenaja perusopetusaluekohtaisena suunnitteluna.Koulunkäyntiavustajien määrää ja työtuntimäärää on optimoitu. Heitä oli palkattuna hieman yli 100koulun työaikana. Koska koulunkäyntiavustajat ovat osa-aikaisessa työajassa, on henkilötyövuosienmäärä noin. 75 htv. Vuosittain vakinaistetaan koulunkäyntiavustajien työsuhteita suunnitelmallisesti.Opetustoimen pitkäkestoinen investointiohjelma (peruskorjaus- ja lisärakentaminen) valmistui.Perusopetuksessa lisätilantarve on kiireellistä Isokylän, Jokilaakson, Rytimäen ja Torkinmäen suo-92 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


menkielisten koulujen alueilla. Villan ja Koivuhaan koulujen peruskorjauksien valmistuttua oppilaatpääsivät uudistettuihin tiloihin.Koulurakennusten kunto on ollut huolen aiheena ja useissa rakennuksissa on tehty tutkimuksia.Lucina Hagmanin, Isokylän ja Lohtajan koulujen tilojen käyttöä on jouduttu edelleen rajoittamaan jarakennuksien osia on ollut suljettuna. Väliaikaisista tiloista on syntynyt lisäkustannuksia ja toiminnallistahaittaa. Lisäksi perusopetuksen toimintaa ovat häirinneet useissa koulurakennuksissa ilmenneetsisäilmaongelmat ja niistä aiheutuneet korjaukset koulun toimintakauden aikana.Perusopetus/erityisopetusPerusopetuslain edellyttämä oppilaan kolmiportainen tuki otettiin käyttöön uuden opetussuunnitelmanmyötä 1.8.2011 alkaen. Kolmiportaisen tuen mukaiset käytänteet ja jo aiemmin opetustoimessatoteutetut tehostetun ja erityisen tuen kokeilut ovat myötävaikuttaneet siten, että erityisopetuksessaolevien oppilaiden määrä on tasaisesti laskenut. Erityisen tuen päätös oli syksyllä 2011 yhteensä 337oppilaalla, joka on 5,98 % perusopetuksen oppilasmäärästä. Erityisopetuksessa olevien oppilaidenmäärä oli laskenut edellisvuoteen verrattuna 10 % (38 oppilasta vähemmän). Käytössä olevat joustavatintegroivat ja inklusiiviset opetusjärjestelyt ovat uuden perusopetuslain mukaisia ja mahdollistavatoppimisen ja koulunkäynnin tuen toimenpiteiden kohdentamisen laajalle kohderyhmälle. Tämä onparantanut oppimisen tuen vaikuttavuutta ja tehokkuutta.Lukio ja muu toinen asteKuntaliitoksen myötä aloitettu lukioiden tilanteen arviointi jatkui edelleen kolmen kehittämisalueenosalta. Kokonaisuutena arvioiden lukiokoulutuksen vetovoima ja oppilasmäärä kasvoivat hieman.Syksyn tilastointipäivänä suomenkielisissä päivälukioissa oli 602 oppilasta ja ruotsinkielisessä 166.Edelliseen lukuvuoteen verrattuna suomenkielisissä lukioissa opiskelijamäärä kasvoi 18:lla ja ruotsinkielisessälukiossa opiskelijamäärä väheni kahdella. Aineopiskelijoita oli yhteensä 381.Koulutusyhtymän kanssa järjestetyt ammattilukio-opinnot ovat olleet edelleen suosittuja ja sinne onollut pyrkimässä oppilaita sisäänottoa enemmän. Opiskelijamäärä (305) oli sama kuin edellisenävuonna. Nelivuotisessa koulutuksessa saavutetaan ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto jasaadaan lukion päästötodistus. Aikuislukiossa opiskeli lähiopetuksessa 58 opiskelijaa, joiden lisäksiopiskelijoita oli myös etäopetuksessa.Kokkolan kaupungin lukio-opetuksen valtionosuusopiskelijoiden määrä 2000-luvulla.Lukiot 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011Karleby svenska gymnasium 265 240 199 204 171 151 168 166Kiviniityn lukio 340 311 295 277 246 243 239 222Kokkolan yhteislyseon lukio 406 396 346 314 290 303 297 332Lucina Hagmanin lukio (*sis.aineopiskelijoiden määrän)173 171 159 110 96 92* 66 66Kokkolan yhteislyseon lukionaikuislinja132 100 72 73 76 73 61 58Lukion valtionosuusopiskelijatyhteensä, ruotsinkielinen lukio265 240 199 204 171 151 168 166Lukion valtionosuusopiskelijatyhteensä, suomenkieliset lukiot919 878 800 701 632 638 602 620Päivälukion valtionosuusopiskelijatyhteensä, ilman aikuislinjaa1184 1118 999 905 803 789 770 786Kokkolan seudun opistoKokkolan seudun opisto järjesti vuonna 2011 807 kurssia yleissivistävää, harrastustavoitteista jaammatissa auttavaa koulutusta sekä kuvataiteen ja sanataiteen perusopetusta lapsille ja nuo rille.Opetuksen kokonaistuntimäärä, 23 564 tuntia, lisääntyi edellisvuodesta 1 330 oppituntia. Samoinopiskelijamäärä kasvoi 3,6 %.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki93


Valtionosuuteen oikeuttavan avoimen opetuksen määrä lisääntyi. Myyntipalveluna järjestettyä maahanmuuttajienkotoutumiskoulutusta ostettiin opistolta aikaisempien vuosien tapaan ja myyntipalveluopetuksenlisääntyi määrää edellisvuodesta merkittävästi.Opiston Vaasantielle peruskorjattavien tilojen suunnittelua jatkettiin kevätkaudella ja opiston edustajatosallistuivat rakennustoimikunnan kokouksiin.OppilashuoltoOppilashuollon tiimi vastaa perus- ja lukio-opetusta koskevasta oppilashuoltotyön kehittämisestä jakoordinoinnista. Tiimi huolehtii työyhteisöllisestä tuesta kouluilla käytännön oppilashuoltotyötä tekevillekuraattoreille ja koulupsykologeille.Oppilashuollon tiimissä työskenteli vuoden 2011 lopussa kuusi vakinaista koulukuraattoria. Koulupsykologinpalvelut hankittiin pääosin rekrytointiongelmien vuoksi ostopalveluna. Oppilashuollon tiiminpalveluja tarjotaan perusopetuksen ja lukion palvelutarpeeseen, mutta oppilasmäärät koulukuraattoreitakohden ovat edelleen suosituksia korkeammat.Kieli- ja kulttuuriryhmien opetusOpetustoimen monikulttuurisuusohjelma linjaa eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetusta sekä resursointia.Eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksessa ovat vakiintuneet toimintamallit, ja opetuksen tarve on ollutedelleen hieman kasvussa. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavia ryhmiä toimii kolmessaperuskoulussa, ja niissä on ollut yhteensä noin 20–30 oppilasta. Lisäksi perusopetukseen siirretytoppilaat ovat opiskelleet yksilöllisesti valmistavan opetuksen ryhmissä perusopetukseen siirtymisenjälkeen. Perusopetukseen siirtyneet oppilaat ovat tarpeen vaatiessa opiskelleet oman oppimissuunnitelmansamukaisesti. Kiviniityn koulussa on toiminut myös maahanmuuttajien joustavan perusopetuksenryhmä, jossa on opiskellut kahdeksan oppilasta. Vieraskielisten oppilaiden määrä esi- japerusopetuksessa on tällä hetkellä noin 180, ja heille on järjestetty mahdollisuuksien mukaan suomitoisena kielenä -opetusta. Oman äidinkielen opetusta on järjestetty kymmenessä eri kielessä, 26opetusryhmässä. Opetuksessa on käytetty hyväksi myös etäopetusta mm. kiinan ja burman kielissä.Kiinan opetuksen on rahoittanut Turun ja Raision etäopetuksen kehittämisprojekti. Kaupunki saa perusopetukseenvalmistavaan opetukseen sekä vieraskielisten perusopetuksen järjestämiseen erityistävaltionosuutta sekä valtionavustusta pidettyjen tuntien mukaan suomi toisena kielenä -opetuksesta,vieraskielisten tukiopetuksesta sekä oman äidinkielen opetuksesta. Maahanmuuttajataustaisten japääväestön yhteistoimintaa ja ymmärrystä tukee Opetushallituksen rahoittama ja koordinoima monikulttuurinenkerhotoimintahanke (SUMO) vuosina 2011–2012.KoulukirjastotoimintaKoulukirjastojen ajantasaistamistyö on edennyt koulurakennusten peruskorjausten yhteydessä.Uudistetuista koulukirjastoista on muodostunut koulujen pieniä mediakeskuksia, joissa perinteistenmateriaalien ohessa on tieto- ja viestintätekniikkaa tukemassa koulun ja oppilaiden tarvitsemaatiedonhankintaa. Tärkeää asiantuntija-apua hankinnoissa ja verkkopalveluissa on antanut kaupunginkirjasto,jonka yhteistyön piiriin koulukirjastojen toiminta on liitetty.Opetustoimen hankkeetOpetushallitus ja Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistävät kehittämishankkeita koulutuspoliittisestitärkeille kehittämisalueille. Ensisijaisena tavoitteena on tukea kehittämis-, kokeilu- ja pilottihankkeita,joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiintai rakenteellisiin muutoksiin.Aktiivinen hanketoiminta on sivistystoimen strateginen valinta, jolla suunnataan opetustoimen kehitystäja hankitaan resursseja kehittämistyöhön. Kokkolan opetustoimessa on tällä hetkellä käynnissä27 uutta tai jatkorahoituksen saanutta kehittämis-, oppimisympäristö- tai kansainvälisyyshanketta,joista 26 on perusopetuksessa ja yksi lukiossa. Hankkeita on haettu ja käynnistetty omina hankkeinatai yhteistyökumppaneiden kanssa seutukunnallisesti tai maakunnallisesti. Merkittävimmätvaltionavustusta vuonna 2011 saaneet kehittämishankkeet olivat Perusopetuksen opetusryhmienpienentäminen, kerhotoiminnan kehittäminen, opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisenkehittäminen (OSAAVA), tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen (KELPO) sekä perusopetuksenlaatukriteereiden käyttöönotto.94 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2011 Ta 2011Toimintatuotot 4 478 622 0 4 478 622 5 688 190 -1 209 568Toimintakulut -72 945 418 -313 320 -73 258 738 -73 901 329 642 591Toimintakate -68 466 796 -313 320 -68 780 116 -68 213 140 -566 976KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LAUTAKUNTAKulttuuripalvelutKulttuuripalvelut tulosalueen toimintaa vuonna 2011 väritti tiivis ja monimuotoinen tapahtumakesä.Tapahtumatyön rinnalla jatkettiin toimintaa myös muilla painoalueilla, joita olivat kulttuuripoliittinentyö sekä avustustoiminta.Tulosalue käytti vuonna 2011 tapahtumamäärärahojaan yhteensä 190 000 euroa erilaisten kulttuuritapahtumientoteuttamiseen Kokkolassa. Myös lautakunnan avustusmäärärahoista osa kiertyi järjestöjenja muiden toimijoiden tapahtumatyöhön. Tapahtumavuotta 2011 värittivät erityisesti KokkolanAsuntomessut oheisohjelmineen. Asuntomessujen rinnalla tulosalue toteutti normaalin vuosittaisentapahtumakalenterinsa mukaiset tapahtumat. Osassa tapahtumia tulosalue toimii pääjärjestäjänä jaosassa se toimii ulkopuolisen pääjärjestäjän yhteistyökumppanina.Kulttuuripalvelujen tulosalue jatkoi lautakunnan kehittämistyön koordinointia laatimalla toimintavuodenaikana kaupungin maaseutukulttuuriohjelman. Ohjelma liittyy aiemmin hyväksyttyihin sivistystoimen jakulttuuripalvelujen strategia-asiakirjoihin. Lisäksi tulosalueen henkilöstö jatkoi kuntaliitoksen jälkeistäkulttuuritoiminnan koordinointityötä järjestämällä keskustelutilaisuuksia liitoskuntien kulttuurijärjestöjenja muiden toimijoiden kanssa. Kansallisella tasolla tulosalue osallistui kuntien kulttuuritoiminnankustannusrakenteiden vertailututkimukseen Suomen Kuntaliiton hankkeessa.Kaupunki tuki tulosalueen talousarvion kautta itsenäisiä kulttuurilaitoksia (K-P:n konservatorio, K-P:nKamariorkesteri, Kokkolan Kaupunginteatteri sekä Karleby Ungdomsförening) yhteensä 2 488 000eurolla. Avustukset mitoitettiin siten, että laitosten toiminta säilyi aikaisempien vuosien tasolla. Kulttuurijärjestöjä,vapaita ryhmiä ja yksittäisiä henkilöitä tuettiin kulttuuritoimintaan liittyvillä vuosi-, projekti- javuokra-avustuksilla, yhteensä 168 000 eurolla.KirjastopalvelutKokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto oli kaupunkilaisten käytettävissä sekä tilana ettäverkkopalveluina. Kirjaston palvelupisteet ovat pääkirjasto, Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan, Ullavan jakeskussairaalan kirjastot sekä kirjastoauto. Kotipalvelua järjestettiin liikuntaesteisille. Naapurikuntienkanssa ylläpidettiin yhteistä Anders-verkkokirjastoa, johon Kokkolan lisäksi kuuluvat Halsua, Himanka(Kalajoki), Kannus, Kaustinen, Lestijärvi ja Toholampi. Uudistettu verkkokirjasto avattiin marraskuunlopulla.Kirjastosta lainattiin yli 827 784 nidettä kirjallisuutta, musiikkia, elokuvia, lehtiä ja erilaisia tallenteita.Lainausmäärä nousi 2 %. Kävijöitä kirjaston eri toimipisteissä oli 539 197, jossa oli laskua 1 %.Kirjasto järjesti vuoden aikana useita tapahtumia ja näyttelyitä. Henkilökunnalle järjestettiin koulutustaverkkokirjoittamisesta sekä sosiaalisesta mediasta. Koulutuksiin osallistui myös maakuntakirjastoalueenkuntien kirjastojen henkilökuntaa. Alueen kirjastoille järjestettiin kaksi maakuntakirjastokokousta.MuseotoimiYhteistyösopimus Kaustisen museoiden kanssa päättyi vuoden lopussa. Public-private-partnership– yhteistyö Maaseudun Sivistysliiton (MSL) kanssa on jatkunut sekä taloudellisesti että toiminnallisestikaupungille edullisena. Museo jätti OKM:n hakemuksen ITE-erikoismuseon nimeämisestäTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki95


valtakunnalliseksi erikoismuseoksi, jonka tueksi toteutettiin ITE-museon kehittämishanke OKM rahoituksentuella. Hanke mahdollisti benchmarkingmatkat useaan outsidertaiteen kohteeseen Euroopassa.Kokoelmatyössä keskityttiin kokoelmanhallinnan perustyöhön ja jatkettiin kokoelmanhallinnan siirtoaweb-pohjaiseksi, kohennettiin olosuhteita ja suoritettiin esinekonservointia. Kokoelmat karttuivatyhteensä 22 lahjoitus- tai hankintaerällä, jotka käsittivät yhteensä reilut sata (100) esinettä sekäseitsemän taideteosta. Göta ja Bertel Hakalaxin kotimuseon esineistön luettelointi aloitettiin. Kotiseutuarkistoontalletettiin tai lahjoitettiin arkistoja tai arkistojen täydennyksiä yhteensä 11 kertaa.Osallistuttiin kansalliseen TAKO-projektiin. Maakuntamuseotyötä on tehty Museoviraston kanssalaaditun sopimuksen edellyttämällä tavalla. Se on koostunut viranomaislausuntojen laatimisesta, neuvonnasta,maastokäynneistä, neuvotteluista ja opastuksesta. Museon tutkimustoiminnan tuloksenajulkaistiin kirjat Merkillinen meri asuntomessuille ja Historia Antiqua Karlabyensis. ETT-toiminta jatkuimuseon tietopalvelun osana ja sai Kokkolan kulttuuripalkinnon. Osallistuttiin museoiden kansalliseenjulkaisuvaihtoon. Museon edustajat esitelmöivät eri tilaisuuksissa ja kaksi esitelmöi kansainvälisissäakateemisissa konferensseissa.Näyttelyohjelma toteutui suunnitelman mukaan, 11 vaihtuvaa ja seitsemän pitkäaikaista näyttelyä.Lisäksi järjestettiin neljä muuta tapahtumaa. ARS11 näyttelyssä oltiin yhteistyössä KIASMAn kanssaja toteutettiin Täällä Afrikka -näyttely yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Museo sijoittitaideteoksia yhteistyökumppaneiden tiloihin eri puolilla kaupunkia. ITE-museo organisoi 2 seminaariaITE-taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksistä. Sen kansallinen ja kansainvälinen toiminta perustui yhteistyöhönMSL:n kanssa.Vuoden painopiste oli museopedagogiassa, jonka toimintaan osallistui 2659 henkeä. Yhteistyötätehtiin Kuperkeikka ja Projektori –hankkeiden kanssa sekä Kokkolan seurakuntayhtymän kanssa.Monipuoliseen koko perheen tapahtumaan Keskiaika Kaarlelassa 1511 osallistui n. 4500 henkeä.Museopedagogian puitteissa toteutettiin 20 pajaa tai tapahtumaa. Museokerhotoiminta ja Joustavat–kummiluokkatoiminta jatkui. Lisäksi toteutettiin ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä tapahtumia ja luentosarjakouluille sekä lapsi- ja aikuisryhmille yhteistyökumppanien kanssa. Museopaja toimi suolamakasiinissaja Forsnabban leipomossa.ITE-museon on toiminut aktiivisesti kansallisessa ja kansainvälisessä outsider- taiteen toimijaverkostossa.Museolta on lisäksi ostettu asiantuntijapalvelua useaan kansalliseen ja kansainväliseenhankkeeseen.Tiivis yhteistyö jatkui paikallisten kulttuuri- ja koulutuslaitosten ja mm. matkailuoppaiden ja ETT:n,Kokkolan Matkailu Oy:n sekä Taideleipomo/ Vohvelikahvilan kanssa. Kotiseutumuseon perinteisetkevät- ja syysmarkkinat toteutettiin. Museolla on ollut edustus myös liike-elämän toimijoihin Tervaporvariraadissa.Museon näkyvyys monipuolistui mm. sosiaalisen median keinoin. Lisäksi osallistuttiinKeski-Pohjanmaan liiton maakunnalliseen markkinointitapahtumaan. Kokonaiskävijämäärä oliyhteensä 38925.Luontokokoelma KieppiLuontokokoelma Kiepissä on kolme erillistä kokoelmaa: Veikko Salkion luontokokoelma Kieppi, ViljoNissisen mineraalikokoelma ja Armas Järvelän perhoskokoelma. Vuonna 2011 kävijämäärä oli 7005,ryhmiä 244.Kieppi on tehnyt yhteistyötä eri toimialojen, koulujen, laitosten sekä alan harrastajien ja tutkijoidenkanssa. Toiminnan painopisteenä on ollut kokoelmatyö ja luonto- ja ympäristökasvatus. Kiepissäjärjestettiin tapahtumia ja viisi näyttelyä, jotka mahdollistivat tapahtumien monitieteisen ja -taiteisenelävöittämisen. Yhteistyössä GTKn kanssa toteutettu kolmevuotinen projekti Viljo Nissisen mineraalikokoelmankehittämiseksi yleisöystävällisemmäksi tuli päätökseen. Yhdessä GTK:n kanssa järjestettiinmalmikivien tunnistuspäivä. Kokkolan Kivikerho on jatkanut toimintaansa, samoin Keski-Pohjanmaanlintutieteellisen yhdistyksen vetämä Nuorten lintukerho Viklo.Museoviraston tuella toteutettiin kokoelmien esittelyluettelo painokuntoon. Opetus- ja kulttuuriministeriöltäsaatiin valtionavustusta kulttuuriperinnön digitointiin. Varsinainen työ toteutetaan vuoden 2012alusta alkaen. Kieppi on osallistunut Museoliiton kävijätutkimukseen.96 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


NuorisopalvelutNuorisopalvelut tulosalueen talous toteutui kehyksen mukaisesti. Etsivän työn hankerahoituksenkaksinkertaistuttua lisääntyivät etsivän työn resurssit merkittävästi ja tulosalueen hanketulot ylittyivät.Nuorisoyhdistyksille tarkoitettuja avustusmäärärahaa korotettiin vuodelle 2011. Avustusta on myönnettytalousarvion kehyksen ja avustussäännön mukaisesti yhteensä 31 yhteisölle.Isojärven nuorisotalon peruskorjaus aloitettiin vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä ja Ullavan nuorisotilatvalmistuivat joulukuussa aluetoimiston yhteyteen. Nuorten tiedotuspiste Hubi avattiin uusissatoimitiloissa nuorten toimintakeskus Hansalla.Kansainvälistä yhteistyötä on toteutettu sekä Opetusministeriön tukeman Euromance leirin että CimonYouth in Action alaohjelmien kautta. Valtakunnallisessa vertailussa Kokkola sijoittuu erittäin hyvinnuorisovaihto-ohjelmien toteuttamisessa.Nuorisolain mukainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto perustettiin ja verkosto kokoontui neljä kertaavuoden aikana. Nuorisovaltuusto toimi aktiivisesti vuonna 2011 kokoontuen 11 kertaa.Estraditaiteenkoulun toimintaan osallistui runsas sata oppilasta sekä syys- että kevätlukukaudella.Toimintojen tehokkuutta ja tuottavuutta on tarkasteltu kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkostontunnuslukuja sekä auditointi- ja itsearviointimallia hyödyntäen.KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2011 Ta 2011Toimintatuotot 425 390 0 425 390 649 355 -223 965Toimintakulut -8 622 242 -56 828 -8 679 070 -8 831 856 152 786Toimintakate -8 196 852 -56 828 -8 253 680 -8 182 501 -71 179LIIKUNTALAUTAKUNTALiikuntalautakunta vastasi liikunnan edistämistyöstä kehittämällä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemallakansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioonmyös erityisryhmät. Tehtävät toteutettiin yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen, seurojen jajärjestöjen sekä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.Ikäinstituutin koordinoiman Voimaa Vanhuuteen -hankkeen (2011–2013) puitteissa kehitettiin ikäihmistenterveys- ja arkiliikunnan edellytyksiä määrätietoisesti. Hankkeen vetovastuu oli liikuntapalveluillayhteistyökumppaneinaan vanhuspalvelut, terveydenhuolto ja järjestösektori. Osallistuimme myösSuomen Ladun vetämään talviuintihankkeeseen ja pyöräilykuntien verkoston toimintaan. Kokkolavalittiin vuoden 2011 pyöräilykaupungiksi.Seurojen tuet pysyivät edellisen vuoden tasossa. Nuorten ohjaustoiminta-avustusta myönnettiin 32seuralle yhteensä 129 190 euroa. Karttamääräraha jaettiin kahden suunnistusseuran kesken. Seuroillemyönnettiin lisäksi 3 435 euroa kohdeavustusta ja 1 510 euroa koulutusavustusta.Liikuntapaikkarakentamiseen liittyvät tavoitteet toteutuivat. Lohtajan monitoimihalli valmistui syksyllä,ja käyttäjät kiittivät aktiivisella käytöllä. Varsinkin kuntosali tavoitti uusia kohderyhmiä, mutta myöslapsille ja nuorille syntyi uusia lajimahdollisuuksia. Kauan kaivattu lämmitetty jalkapallonurmi valmistuiSantahaan urheilualueelle ja jalkapallon talviharjoitteluolosuhteiden taso nousi huomattavasti. Kaupunginhallitushyväksyi Urheilutalon suunnittelutoimikunnan esittämät luonnossuunnitelmat peruskorjauksestaja laajennuksesta, ja valtuusto myönsi suunnittelu- ja rakentamismäärärahat seuraavillevuosille. Koivuhaan koulun yhteyteen rakennettiin uusi lähiliikuntapaikka, ja Chydeniuksen koulunTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki97


piha sai uuden miniareenan. Ulkoliikuntapaikkojen osalta painopiste oli muuten olemassa olevienpaikkojen ja välineiden korjaus- ja ylläpitotöissä.LIIKUNTALAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2011 Ta 2011Toimintatuotot 1 089 200 0 1 089 200 1 222 107 -132 907Toimintakulut -4 640 665 -11 000 -4 651 665 -4 564 704 -86 961Toimintakate -3 551 465 -11 000 -3 562 465 -3 342 597 -219 868TEKNINEN LAUTAKUNTAToiminta-ajatusTeknisen lautakunnan tehtävänä on järjestää kuntalaisille jokapäiväiseen elämään liittyvät, teknisetperuspalvelut. Tärkeimmät näistä ovat: yhdyskuntatekniikan rakentaminen ja ylläpito yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito kaupungin omien toimitilojen ylläpito ja kehittäminen asunto-olojen kehittäminen, sekä asuntotuotantolain ja -asetuksen sekä muiden erityislakienmukaiset tehtävätTavoiteLautakunnan tehtävänä on omalla toiminnallaan tukea koko kaupungin strategian toteutumista jakeskeisten tavoitteiden saavuttamista. Lautakunta pyrkii kaupungin viihtyisyyden ja vetovoimaisuudenlisäämisellä aikaansaamaan positiivisen kehityksen asumis- ja yritystoiminnassa sekä työllisyydessä.Tässä keskeisiä vaikuttamiskeinoja ovat asunto- ja yritystonttien hyvä saatavuus, yhdyskuntatekniikanja kaupunkikuvan korkea taso ja kaupunkilaisten yleinen turvallisuus.OrganisaatioTeknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtäviähoitaa tekninen palvelukeskus. Tekninen palvelukeskus jakaantuu tehtävien mukaan kolmeen vastuualueeseen: kaupunkiympäristön vastuualue, jonka tehtäviä ovat: kaavoitus-, rakennusvalvonta-, ympäristö-,kaupunkimittaus-, maapolitiikka- ja kartta-, paikkatieto- sekä puisto- ja vihersuunnittelupalvelut yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue, jonka tehtäviä ovat: yhdyskuntatekninen suunnitteluja rakentaminen, kunnossapito, keskusvarikko, puistot ja liikuntapaikat tilapalveluiden vastuualue, joka huolehtii kaupungin toimitiloista ja asuntoasioista.YleistäTekninen palvelukeskus on saavuttanut pääosin sille asetetut tavoitteet. Poikkeuksellisen lumisentalven ja energian hinnan nousun johdosta mm. lumen auraukseen, kiinteistöjen lämmitykseen jakonekeskuksen poltto- ja voiteluainekustannuksiin jouduttiin hakemaan lisämäärärahaa. Valtuustohyväksyi lisämäärärahat kyseisiin tarkoituksiin. Muilta osin on pysytty talousarviossa.Vuotta 2011 leimasivat asuntomessuihin valmistautuminen ja toteutus. Rakentaminen toteutui aikataulussaanja tapahtuma onnistui hyvin.Vuosia kasvanut korjausvelka kaupungin kiinteistöissä näkyi lisääntyvinä sisäilmaongelmina. Talorakennuspuolellakoko konsernin puitteissa oli runsaasti isoja hankkeita samanaikaisesti rakenteilla.98 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Ilmastostrategian laatimista jatkettiin ja se valmistui vuodenvaihteessa. Työ- ja elinkeinoministeriönkanssa on tehty energiatehokkuu ssopimus, joka ulottuu aina vuoteen 2016. Tähän liittyen on vuoden2011 aikana tehty toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi.Vuonna 2011 osallistuttiin Liikenneviraston käynnistämään yleissuunnitelman laatimiseen Kokkolanratapihojen ja teollisuusraiteiden kehittämiseksi. Kehitystarpeet johtuvat pääosin sataman kapasiteetinlisätarpeista.YhdyskuntatekniikkaSuunnitteluKokkolan vuonna 1997 valmistunut liikenneturvallisuussuunnitelma päivitettiin yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.Uuden Kokkolan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen jatkui.Pohjanmaan radan peruskorjauksen suunnittelu jatkui. Kokkolan satamaan laadittiin tie-, rata-, jakenttäsuunnitelmia. Keskustaan laadittiin kesäaikainen kävelykatusuunnitelma. Omakotialueidenuudisrakentamiseen laadittiin suunnitelmia Kuusimäen ja Kaanaanmaantien alueelle.Muita merkittäviä suunnittelukohteita vuoden aikana olivat: Vasikkasaarentie Kaskitie Pakkahuoneenkatu Pormestarinkatu Viherlaaksontie ja Kruunupyyntien kevyen liikenteen väyläRakentaminenVuosi 2011 oli rakentamispalvelujen osalta kiireistä aikaa, mihin osaltaan vaikuttivat valtakunnallisetasuntomessut. Messualue saatiin valmiiksi ennen messujen alkamista. Valmiiksi rakennettu jakorkeatasoinen alue sai paljon positiivista palautetta. Vanhansatamanlahden asuntomessualueellavieraili lähes 130 000 henkilöä.Uudisrakennusalueina toteutettiin Rytimäen asuntoalueella Sateenkaari ja Aarteenetsijänkuja jaalueen kokoojakatuna Puntuksentie os. Rytirinne–Borgintie sekä Isokylässä Backlundinpolku. Kunnallistekniikkaarakennettiin yhteensä 30 AO ja 12 AP tontille. Teollisuusrakentamisenkohteena oliLahdenperässä Rantavallinkaari os. Nuolipuro-Tarha-alue.Perusparannuskohteista suurimpia olivat Vanhan Veistämöntien rakentaminen os. Halkokarintie–Vasikkasaarentie,Kaskitie os. Kaustarintie–Sahrapolku sekä Viherlaaksontie os. Elisabetintie–Tarharannatie,joka rakennettiin yhteistyössä Rautaruukin kanssa kuonarakentamisen koekohteeksi. Kohdeon instrumentoitu ja siitä mitataan lämpötila-, kosteus- ja painumatietoja. Seuranta kestää useammanvuoden. Kestopäällystämisen suurimmat kohteet olivat asuntomessualue ja sen ympäristöön liittyvätkadut, Kaskitie ja Nuolipuron sekä Ykspihlajan alueen kadut. Päällysteitä levitettiin vuonna 2011yhteensä 22 409 tonnia.Palvelukeskuksen työohjelma ja muille hallintokunnille tehdyt lisätyöt toteutuivat. Vilkkaan rakentamisenjohdosta katupäällystyksen viive uudiskohteissa on tällä hetkellä noin neljä vuotta.JätehuoltoKaupunki vastaa alueellaan jätteiden kuljetuksen toimivuudesta, jätteen käsittelystä, hyötykäytöstäja kierrätyksestä sekä jätevalvonnasta. Jätehuoltoa Kokkolassa hoitaa kuntien yhteisesti omistamaAb Ekorosk Oy ja valvontaa samojen kuntien yhteisesti muodostama jätelautakunta.Liikenneväylien kunnossapitoTalvi 2010–2011 oli runsasluminen, minkä vuoksi lunta jouduttiin ajamaan noin kolminkertainenmäärä keskivertotalveen verrattuna. Aurauskertoja oli 22 eli lähes kaksinkertainen määrä. TästäTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki99


syystä jouduttiin tekemään 300 000 € lisämäärärahaesitys valtuustolle. Pitkän pakkastalven johdostahiekoitushiekkaa kului vähän.Kevätharjausten yhteydessä käytettiin keskustassa suolaliuosta pölyn sitomiseksi. Ympäristötoimistonseurannan mukaan ilmanlaatu pysyi hyvänä kevään aikana. Raja-arvojen ylityksiä tuli ainoastaan kaksi.Kanta-Kokkolan pääkatujen pinnoitteita uusitaan määrärahojen puitteissa. Kustannustaso päällystystöissänousi 2011 yleistä kustannustason nousua enemmän. Nykyiset panostukset eivät riitä katupinnoitteenlaatutason ylläpitämiseen.Yksityisteiden hoidon harmonisointi on käynnissä.Puistot ja liikuntapaikatAsuntomessuhanke työllisti puistopuolta alkuvuodesta elokuuhun saakka. Kaupunki sai valtakunnallisenElävä Kaupunkikeskusta ry:n palkinnon vuoden kaupunkikeskustana. Kriteereinä palkinnonmyöntämiselle olivat mm. kävelykeskustan onnistuneet kukkaistutukset sekä siisteys.Runsaan lumentulon ja pakkasten ansiosta talviurheilun suorituspaikat olivat kunnossa heti vuodenalussa. Syksy sen sijaan oli pitkä ja vetinen, ja tällöin talviurheilulajien suorituspaikat valmistuivatvasta vuodenvaihteessa 2011–2012.Asuntomessualueen viheralueiden lisäksi rakennettiin yksi uusi leikkipuisto. Vanhoista puistoistaperuskorjattiin Raahen-, Maakunnan- ja Ridanpuisto. Suurimmat kiinteistöjen piha-alueiden kunnostuksettehtiin Villan koululla ja Honkaharjun palvelutalolla. Uusi piha-alue rakennettiin Lohtajanmonitoimitalolle.Urheilualueiden rakentaminen keskittyi lähinnä Santahakaan, jonne valmistui lämmitettävä jalkapallonurmi.Tämän lisäksi toteutettiin uusi lähiliikuntapaikka Koivuhakaan ja pienpeliareena Chydeniuksenkoululle.KonekeskusKonekeskus tuottaa palveluita lähinnä sisäiseen toimintaan. Konekeskuksen palvelut kohdistuvatpääasiassa katujen ja teiden kunnossapitoon. Uudisrakennustyömaiden sekä puistojen ja liikuntapaikkojenosuus on noin viidennes. Konekeskuksella on lisäksi talvikunnossapitopäivystys.Suoritteiden määrä vuonna 2011 oli yhteensä 46 952 h, josta konekaluston osuus oli 40 394 h jamuun kaluston (lisälaitteet) käyttötunnit 6 558 h (2010: 37 202 + 6 912 = 44 114 h).KonekorjaamoKonekorjaamo korjaa ja huoltaa kaupungin laitosten ja toimipisteiden autoja, koneita ja laitteita. Konekorjaamopyrkii pääasiassa itse huoltamaan ja korjaamaan kaupungin oman kaluston, ainoastaanhuollon tai korjauksen vaatiessa erikoistyökaluja ja -laitteita kalusto huolletaan merkkikorjaamossatai erikoisliikkeissä.Aluepalveluiden tulosalueAluepalveluiden tulosalue huolehtii entisten Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntien alueilla talohuollonja yhdyskuntateknisten palveluiden rakentamis- ja kunnossapitotehtävistä.Aluepalveluilla oli vuonna 2011 hoidettavana noin 41 km kaavateitä ja 7 km pyöräteitä. Yksityisteidenhoidon ja avustamisen harmonisoinnin selvitystyötä jatkettiin vuoden 2011 aikana.Liikuntapaikkojen ja viheralueiden hoito Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueella tapahtui aluepalvelujenkautta. Viheralueita oli kiinteistöjen pihojen lisäksi hoidettavana noin 30 ha. Aluepalveluilla on hoidettavanaviisi pienvenesatamaa ja kolme kalankäsittelyhallia. Krunnin huonokuntoinen vierasvenelaituripoistettiin käytöstä.Aluepalvelut toteutti seuraavat merkittävimmät kunnallistekniset hankkeet: Maaherrankadun rakentaminen osuudella Oppipolku–Torpantie100 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kulmatien rakentaminen Marinkaisten uuden venelaiturin asennus Kälviän urheilukentän puiston rakentaminenUllavanjärven kunnostus valmistui vuoden 2011 aikana. Kokkolan kaupunki osallistui kunnostamiseenrahoitusosuudellaan, ja varsinaisista kunnostustöistä vastasi Ely-keskus. Alaviirteenlahden veneilyreitinruoppaustyöt alkoivat vuoden 2011 alussa ja keskittyivät pakkastalven ansiosta Alaviirteenlahdensaaristoon. Kaupunki osallistui hankkeeseen rahoitusosuudella, varsinaisista töistä vastasi Ely-keskus.Liitosalueella oli hoidettavana kiinteistöjä noin 51 000 krm2, joihin aluepalvelut tuotti kiinteistönhoitojakunnossapitopalveluja. Lisäksi hoidettavana oli kaupungin omistamia vuokra-asuntoja Kälviän,Lohtajan ja Ullavan alueella.KiinteistötTalohuoltoKiinteistöjen ylläpidon kustannusten nousu on jatkunut edelleen viime vuoden aikana. Tilastokeskuksenkiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi nousi 9,9 % vuoden 2011 kolmannella neljänneksellävuoden 2010 vastaavasta ajanjaksosta.Tilatarvesuunnittelua jatkettiin tilatyöryhmässä yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. Tilatarvesuunnitteluntavoitteena on saada kaupungin toimintojen edellyttämät tilatarpeet tyydytettyä optimaalisellatavalla sekä pyrkiä tilojen suhteen varautumaan ajoissa toiminnassa eteen tuleviin muutoksiin. Enitentilatarvesuunnittelua aiheuttivat sisäilmaongelmista johtuvat arvaamattomat tilajärjestelyt.Kiinteistöjen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuuden arvioinnissa ollaan toistaiseksi mukana jokatoinen vuosi valtakunnallisessa Vertti-järjestelmässä. Kaupungin tilapalvelut on mukana myös Kuntienkiinteistöjen tunnusluvut ja niiden vertailu -hankkeessa (KTI). Hankkeessa vertaillaan kiinteistöjenylläpitokustannuksia sekä tilankäyttöön ja käyttäjiin liittyviä tunnuslukuja. Tunnuslukujen perusteellaKokkolan tilat sijoittuvat keskiarvon tuntumaan.Kaupunki on solminut vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen (KETS) työ- ja elinkeinoministeriönkanssa. Sopimus kattaa mm. kaupungin hallinnassa olevien rakennusten energiankäytön. Sopimuksentavoitteena on ohjeellinen yhdeksän prosentin energiansäästö jaksolla 2008–2016. Vuoden2011 aikana laadittiin sopimuksen edellyttämä toimintasuunnitelma energiakäytön tehostamiseksi.Toimintasuunnitelman mukaiset energiaselvitykset aloitettiin.Kiinteistönhoidon päivystys- ja vuorotyötarpeiden tarkastelua jatkettiin. Siivoushenkilöstön koulutustasonnostamiseen on panostettu kuluvan vuoden aikana tavoitteen mukaisesti. Perustoiminnoton toteutettu omana työnä ja täydennetty soveltuvin osin ostopalveluilla. Kuntaliitoksessa tulleidensiivouskohteiden mitoitustyöt on käynnistetty ja toiminnallisia käytäntöjä on yhtenäistetty.Siivoojia ja ruokapalvelutyöntekijöitä koskeva laaja työhyvinvointihanke käynnistettiin. Hankkeen tarkoituksenaon parantaa koko henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista ja vaikuttaa sairauslomienvähenemiseen sekä ennenaikaiseen eläköitymiseen. Hankkeeseen osallistuu noin 330 henkilöä.Kaupungin tilaomaisuudesta tehdyt alustavat korjausvelkalaskelmat osoittavat, että tilaomaisuudenvuosikuluma on tällä hetkellä arviolta noin 7,0 milj. euroa/vuosi. Kiinteistöjen korjausvelka on edelleenkasvussa. Käytössä olevien vähäisten määrärahojen vuoksi asioita on jouduttu panemaan tärkeysjärjestykseen.Peruskorjausten painopiste on ollut lähinnä kiinteistöjen ilmanvaihdon tehostamisessa.Kaupungin oma tilaomaisuus vuoden 2011 lopussa oli 236 052 m2 (huoneistoala). Kaupungin eri toimintojenkäyttöön vuokrattiin lisäksi tiloja eri vuokranantajilta 28 366 m2. Pääosan siitä muodostavatKoivuhaan koulun ja päiväkodin vuokratilat sekä Kuusikummun palvelutalo ja IVG-Polarin vuokratilatHagströminkulmassa. Lisäksi sisäilmaongelmien johdosta on vuokrattu useita tiloja.RakentaminenMerkittävimmät valmistuneet rakennushankkeet olivat Lohtajan monitoimihallin uudisrakennuksenvalmistuminen syyskuussa ja Villan koulurakennuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen valmistuminenmarraskuun alussa. Honkaharjun palvelutalon II-vaiheen peruskorjauksen Artun pirtti valmistuijoulukuussa 2011 ja koko hanke otettiin vastaan tammikuun 2012 alussa.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki101


Opetustoimen hankkeita olivat mm. tilaelementtikoulun siirtäminen Koivuhaasta Lucina Hagmaninkoulun väliaikaistiloiksi, Hakalahden koulun paviljonki II-rakennuksen lisälämmöneristäminen ja julkisivuverhouksenuusiminen sekä pysäköintialueen rakentaminen, Sokojan koulun vesikattokorjauksetsekä jätevesiviemärin kunnostaminen ja Rödsön koulun kellarin kuivatuksen töiden aloittaminen.Varhaiskasvatuksen hankkeista tärkeimpiä olivat Ruotsalon siirtokelpoisen päiväkodin uudisrakennuksenvalmistuminen ja Kaustarin siirtokelpoisen päiväkodin rakentamisen käynnistyminen. Sisäilmaongelmienvaivaaman Kiviniityn päiväkodin ilmanvaihtojärjestelmä uusittiin ja Nahkurin päiväkodinsisäilmakorjaustyöt käynnistyivät syksyllä 2011. Hakalahden päiväkodin pihan ensimmäinen vaihekunnostettiin ja Keltaviirin päiväkodin pihan muotoilutyöt tehtiin.Sosiaalitoimen tärkeimpiä hankkeita olivat kehitysvammaisten hoitokoti ja itsenäistymisasunnot Pilventuvanvalmistuminen, palvelukeskus Hopijakummun kehitysvammaisten Kissankello-palveluasuntojenkorjaus- ja muutostöiden valmistuminen sekä Lepolan palvelukeskuksen ilmanvaihto- ja sprinkleröintitöidenkäynnistyminen. Lisäksi toteutettiin terveyskeskuksen hammashoitolan jäähdytyslaitetyöt, jaterveysasemien kiireellisiä korjaus- ja muutostöitä tehtiin useammassa kohteessa.Museorakennuksiin kuuluvan Roosintalon ikkunoiden konservointityö käynnistyi. Isojärven nuorisotilojenkunnostukseen saatiin 75.000 €:n avustusmääräraha ja korjaustyöt käynnistyivät syyskuussa.Ullavan kunnantaloon kunnostettiin nuorisotilat ja Ullavan urheilukentän huoltorakennuksen tilatsaneerattiin ns. Muksulan piharakennukseen. Kaupungintalolla tehtiin huonekohtaisia korjaustöitäsisäilman parantamiseksi. Kaupunginvarikolla siivoojien sosiaalitilojen ja keittiön korjaus- ja muutostyötsaatettiin loppuun ja rakennettiin viranomaisten vaatima jätekatos.Suunnittelutöistä merkittävimmät olivat Kokkolan seudun opiston suunnitelmien valmistuminen sekäLucina Hagmanin koulun luonnossuunnittelun käynnistyminen. Näiden kohteiden arkkitehtisuunnitteluon tehty omana työnä. Isokylän koulun hanke laajeni kaupunginhallituksen päätöksellä monitoimitaloksi,johon sijoitetaan koulu, päiväkoti, esiopetuksen, kehitysvammaisten erityisryhmien sekänuoriso- ja neuvolatoiminnan tiloja. Suunnittelun käynnistämiseksi kaupunginhallitus päätti käynnistäähankkeesta arkkitehtehtuurikutsukilpailun.Kokkolanseudun opiston urakat kilpailutettiin syksyllä 2011 ja urakoitsijat valittiin valtuuston investointipäätöstenjälkeen joulukuussa 2011. Urheilutalon hankesuunnittelussa tehtyjen vaihtoehtojenperusteella kaupunginhallitus valitsi vaihtoehdon jatkosuunnittelun pohjaksi.Talonrakennuksen investointeihin käytettiin vuoden 2011 aikana noin 13,8 miljoonaa euroa 59 erikohteeseen. Vuoden 2011 määrärahoja jää uudelleen budjetoitavaksi keskeneräisten kohteiden osaltanoin 3,2 miljoonaa euroa vuodelle 2012.900800700600500Asuntotuotanto/väestönkehityskorkotukilainoitetut vuokra-asunnotopiskelija-asunnotnormaalit vuokra-asunnotasuntotuotantotavoiteväestön muutosasuntotuotanto yhteensä4003002001000-100-20019751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012102 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


AsuntotuotantoTalousarviossa asuntotuotantotavoitteeksi asetettiin 250 asuntoa/vuosi (Kokkola 210 ja liitoskunnat 40).Vuonna 2011 asuntotuotanto toteutui seuraavasti: omakotitalot 180 asuntoa kerros- ja rivitalot 222 asuntoa yhteensä402 asuntoaAsunnoista 46 oli valtionlainoitettuja vuokra-asuntoja. Tavoitteiden ylitykseen vaikutti eniten asuntomessut;asuntomessualueella valmistui yhteensä 131 asuntoa. Valtionlainoitettujen vuokratalojenkäyttöaste on vuoden aikana ollut hyvä, 97,5 %.HenkilöstöTeknisen palvelukeskuksen henkilöstöresurssit olivat vuoden 2011 aikana henkilötyövuosiksi muutettunayhteensä 422 henkilötyövuotta. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta kaavoituspalveluissa, johonon palkattu kaksi määräaikaista henkilöä tulevia eläköitymisiä ajatellen.250Teknisenpalvelukeskuksenhenkilötyövuodetv.20092011Vuonna 2009 yht. 384,27Vuonna 2010 yht. 420,47 (terveyskeskus)Vuonna 2011 yht. 422,112002009 2010 2011150100500Hallintopalvelut Kaupunkiympäristöpalvelut YhdyskuntateknisetpalvelutTilapalvelutTEKNINEN LAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2011 Ta 2011Toimintatuotot 39 078 849 0 39 078 849 39 862 150 -783 301Toimintakulut -40 311 789 -1 199 894 -41 511 683 -42 255 482 743 799Toimintakate -1 232 940 -1 199 894 -2 432 834 -2 393 332 -39 502RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAToiminta-ajatusRakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on järjestää kuntalaisille yhdyskunnan rakentamiseenja ylläpitoon liittyvät palvelut, kuten huolehtia kaupungin ympäristön laadusta huolehtia kaupunkikuvasta ja viihtyisyydestä huolehtia kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta kaupunginhallituksen alaisuudessa.TavoiteLautakunnan tehtävänä on omalla toiminnallaan tukea koko kaupungin strategian toteuttamista jakeskeisten tavoitteiden saavuttamista. Lautakunta pyrkii kaupungin viihtyisyyden ja vetovoimaisuudenTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki103


lisäämisellä aikaansaamaan positiivisen kehityksen asumis- ja yritystoiminnassa sekä työllisyydessä.Tässä keskeisiä vaikuttamiskeinoja ovat kaupunkiympäristön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksenkorkea taso, tonttien hyvä saatavuus, kestävän kehityksen edistäminen, luonto- ja ympäristöarvojensäilyttäminen sekä viranomaistoimintojen tehokkuus ja joustavuus.OrganisaatioTeknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtäviähoitaa tekninen palvelukeskus. Tekninen palvelukeskus jakaantuu tehtävien mukaan kolmeen vastuualueeseen: kaupunkiympäristön vastuualue, jonka tehtäviä ovat: kaavoitus-, rakennusvalvonta-, ympäristö- ,kaupunkimittaus-, maapolitiikka- ja kartta-, paikkatieto- sekä puisto- ja vihersuunnittelupalvelut yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue, jonka tehtävinä ovat: yhdyskuntatekninen suunnitteluja rakentaminen, kunnossapito, keskusvarikko, puistot ja liikuntapaikat tilapalveluiden vastuualue, joka huolehtii kaupungin toimitiloista ja asuntoasioistaYleistäVuoden 2011 toiminnassa ulospäin merkittävin ja näkyvin tapahtuma oli Kokkolan asuntomessujenjärjestäminen. Asuntomessutapahtumasta saatu palaute oli kaupunkiympäristön vastuualueen tehtävienja palvelujen näkökulmasta erittäin myönteistä.Valtakunnallinen Elävä Kaupunkikeskusta ry palkitsi Kokkolan onnistuneesta ja kokonaisvaltaisestakeskustauudistuksesta. Palkintolautakunnan mukaan monipuolinen ja hieno kaupunkikeskusta on nytesimerkkinä Suomen kaupunkikeskustoille.Keski-Pohjanmaan Ilmastostrategia valmistui. Kaupunginvaltuusto hyväksyi laajentuneen Kokkolanalueelle ympäristönsuojelumääräykset.KaavoituspalvelutKaavoituspalvelujen tulosyksikkö jakautuu yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen toimintayksikköön.Kaupunginhallitus päättää kaikkien kaavojen laatimisesta ja vuosittaisesta kaavoituskatsauksesta,joka toimii kaavoituksen työohjelmana.Kaupunginhallitus hyväksyi 20.12.2010 vuoden 2011 kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman.Kaavoituspalvelujen työtehtävissä on näkynyt etenkin liittyneiden kuntien tuottamat yleiskaavoitustarpeet.Omakotitonttien voimakas kysyntä on pienentänyt asemakaavoitettua omakotitonttireserviä.Työpaikkarakentamisen alueita on asemakaavoitettu riittävästi ja tonttivaranto on hyvä.Henkilöstön eläköitymisen ja muun vaihtumisen vuoksi kaavoituspalveluissa on laadittu henkilöstösuunnitelmavuoteen 2017 asti sekä varauduttu työtehtävien uudelleen organisointiin.YleiskaavoitusYleiskaavoitusta koordinoi ja ohjaa yleiskaavan ohjausryhmäksi laajennettu kaupunkisuunnitteluryhmäja yleiskaava-asioita valmistelee viranhaltijatasolla kaupunginjohtajan nimeämä maankäyttöryhmä.Vuoden 2011 aikana oli vireillä eri vaiheissaan 12 yleiskaavatyötä.Trullevinniemen ja Harrinniemen huvila-asutusta käsittelevä rantayleiskaavatyötä on laadittu aiempiakaavasuunnitelmia tarkentaen. Kantakaupungin yleiskaava 2030:n laatiminen on jatkunut Kokkolanstrategisen aluerakenneyleiskaavan yhteydessä.Kokkolan kyläasutuksen vaiheyleiskaava on valmistunut ehdotus- ja lausuntovaiheeseen. Marinkaisten,Ruotsalon ja Peltokorven kylien kyläyleiskaavoille on laadittu perusselvitykset sekä tehty maanomistajakyselyt.Yleiskaavatöitä jatketaan vuonna 2012.Suurteollisuusalueen tavoitesuunnitelmaa on kehitetty yhdessä satamalaitoksen ja alueen yritystenkanssa ja sen pohjalta jatketaan asemakaavojen tarkistamista. Suurteollisuusalueen pohjoisosaanon laadittu tuulivoimayleiskaava.104 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kokkolan strategisen aluerakenneyleiskaavan laatimista jatkettiin. Työ jatkuu vuoden 2012 puolellaja on tulossa ehdotusvaiheeseen 2012.AsemakaavatyötAsemakaavatöitä valmistui vuoden aikana 13 (23 vuonna 2009 ja 15 vuonna 2010). Vuoden lopussa2011 oli valmisteilla eri vaiheissaan noin 50 asemakaavatyötä. Merkittävimpiä asemakaavatöitä ovatolleet kaksoisraiteen toteuttamiseen ja muut rautateiden kehittämiseen liittyvät asemakaavat, Prismanlaajennus, uudet Kuusimäen ja Kaanaamaantien pientaloalueet, Atomon korttelin kumoutunutasemakaavamuutos sekä Heinolan työpaikka-alueen lounaisosan asemakaavamuutos.Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeusluvatVireillä olevia kyläasutuksen yleiskaavoja on voitu käyttää perusteena lupia käsiteltäessä. Suunnittelutarve-ja poikkeamislupien viime vuosien kehitys on esitetty alla.Vuosi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011kpl 86 94 108 124 114 92 117 129 135Maapolitiikka- ja kaupunkimittauspalvelutMaapolitiikka- ja kaupunkimittauspalvelujen tulosyksikköjä ovat maapolitiikkapalvelut ja kaupunkimittauspalvelutMaapolitiikkapalvelutMaapolitiikka on yleiskaavoituksen ohella osa maankäyttöpolitiikkaa ja sillä tarkoitetaan kaupungintoimenpiteitä, jotka liittyvät alueiden hankintaan, luovutukseen ja hintaan sekä hallinta- ja omistussuhteidenkehittämiseen.Tontti tiskiltä -tavoitteeseen pysyttiin vastaamaan, kun vanhan tonttivarannon lisäksi tarjontaan saatiinKuusimäen uuden alueen 14, Kaanaanmaantien itäpuolen uuden alueen 25 ja Nuolipuron laajennusalueen23 tonttia. Lähes kaikki Kuusimäen ja Kaanaanmaantien tontit olivat vuoden lopussa varattuja.Kaikkiaan vuoden lopussa varaus oli voimassa yhteensä 53 tontista.Vuonna 2011 luovutettiin yhteensä 65 omakotitalotonttia, joista 43 myytiin ja 22 vuokrattiin. Luovutetuistatonteista liittyneiden kuntien alueella oli 11 (Kälviä 5, Lohtaja 3 ja Ullava 3). Muita tontteja kyettiinluovuttamaan lähes kysynnän mukaan. Kaupungin luovuttamat AP- ja A-tontit (5800 k-m2) olivatKuusimäessä ja Backlundinpellolla, uusia varauksia tonteista tehtiin erityisesti asuntomessualueella.Liike- ja teollisuustonttien luovutus (13000 k-m2) keskittyi Topparinmäelle.4 500 000Maanhankinnan ja luovutuksen talous 1992-20114 000 0003 500 000HANK.MENOTMYYNTITULOTVUOKRATULOTNETTOTULOT3 000 0002 500 0002 000 0001 500 0001 000 000500 000019921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki105


Maata hankittiin yht. 36,6 ha, josta kaava-aluetta oli 1,5 ha ja 30,4 ha raakamaata. Suuresta tonttikysynnästäja maanhankinnan vaikeudesta johtuen asuntorakentamiseen soveltuva raakamaavarantoon kanta-Kokkolassa kuitenkin pieni.KaupunkimittauspalvelutKaupunkimittauspalvelut huolehtii asemakaavan toteuttamisen edellyttämistä tonttijakojen laatimisistaja niistä aiheutuvista kiinteistötoimituksista sekä kiinteistörekisterin ylläpidosta vanhan Kokkolankaavoitetuilla alueilla. Lisäksi se huolehtii rakennusvalvonta-, kunnallisteknisistä- ja geoteknisistämittauksista, rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidosta kiinteistötietojen osalta sekä rakennuslupienliitteeksi vaadittavien kiinteistö- ja kaava-asiakirjojen tuottamisesta koko Kokkolan alueella.Lohkomisten lukumäärä nousi jonkin verran aikaisemmista vuosista. Yleisten alueiden lohkomis- jarasitetoimituksia tehtiin 2–3 kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Liittyneiden kuntien rakennus- jahuoneistorekisterin puutteiden korjaamista varten perustettu projekti on edennyt, mutta työtä jatketaanvielä vuonna 2012. Ajantasakaavan vieminen Xcityyn on aloitettu ja työ jatkuu myös vielä vuonna 2012.Maastomittauksen toimeksiantoja oli kertomusvuonna yhteensä 2146 kappaletta.Suoritteita: 2007 2008 2009 2010 2011Tonttijakoja 56 38 45 26 41Kiinteistötoimenpiteitä 150 84 78 51 68- tontin lohkomisia / tontteja 78/191 53/85 58/163 38/108 44/100- yleisen alueen lohkomisia 50 18 9 5 19- rasitetoimituksia 4 3 1 3 5- rakennuslupakarttoja 605 894Rakennuspaikan merk. 238 211 263 311 297Sijaintikatselmuksia 69 85 100 128 157Maaperäselvityksiä 355 599 114 126 126Täydennyskartoitusta ha 72 49 70 364 141PaikkatietopalvelutOsoiteasiatOsoiteasioiden valmistelua ja toimeenpanoa jatkettiin edellisvuosien tapaan. Tavoitteena on osoitteistamisenja osoitenumeroinnin ylläpitovaiheeseen pääseminen, jolloin perusosoitteisto on kokokaupungin alueelta kattava, luotettava ja ajan tasalla. Tämän jälkeen uusia osoitteita/osoitenumerointiatulee pääsääntöisesti vain rakentamisen tai kaavoituksen yhteydessä.KartastotyötUutta kaavan pohjakarttaa valmistettiin yhteistyössä kaupunkimittauksen kanssa n. 800 ha. Kartoitusalueetsisälsivät Kälviän ja Lohtajan keskusta-alueet sekä ns. Kasikulman alueet. Lisäksi kartoitustöitätehtiin mm. Storkohmon sekä Kälviän kaatopaikkojen alueilla.LaserkeilausLaserkeilausaineistoja hankittiin n. 18km2 alueelta aikaisemmin vuonna 2008 hankitun 35km2 alueeneteläpuolelta. Lisäksi kaavan pohjakartta-alueista hankittiin kartoitustyön yhteydessä keilausaineisto.Näitä sekä aikaisemmin hankittuja keilausaineistoja käytetään hyväksi vuoden 2012 aikana tehtävänEUREF-muunnoksen korkeusesityksen uudelleen määrittämisessä kaupungin paikkatietojärjestelmään.PaikkatietoanalyysitPaikkatietoanalyysien tilaukset ovat jatkaneet kasvuaan edellisistä vuosista. Merkittävimpiä tilaajiaovat olleet mm. Kokkolan terveyskeskus, Sivistyskeskus ja Varhaiskasvatuspalvelut. Teknisen palvelukeskuksensisällä suurin tilaaja on ollut kaavoituspalvelut.106 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


KopiolaitosValmistettiin mm. Melontaprojektiin Himangan ja Oravaisten välisen rannikon kattava yleiskartta jauusi paikallisliikenteen aikatauluvihko reittikarttoineen.MuutaEUREF-koordinaattijärjestelmään siirtymistä jatkettiin vuoden 2012 puolelle, koska mukaan otettiinmyös korkeusjärjestelmän muuttaminen NN ja N60 järjestelmistä N2000 järjestelmään. KunnanRakennetun Ympäristön Sähköiset Palvelut –hankkeen valtakunnallista etenemistä seurataan jaryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.RakennusvalvontaRakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaupungissa tapahtuvaa rakennustoimintaa yleisen edunkannalta. Tavoitteena on kaupunkikuvan sekä rakennetun ympäristön kehittäminen ja parantaminen.Muuna keskeisenä tavoitteena on järjestää rakentamisen tehokas ohjaus, neuvonta ja valvonta.Lupahakemuksia oli vuoden aikana 892 (vuonna 2010: 801). Myönnettyjä rakennuslupia oli 511 (570),uudis- ja lisärakennusten kerrosala oli 76343 k-am2 (110056 k-am2). Lupia myönnettiin yhteensä845 (801). Pientalorakennuslupia myönnettiin 117 (153), näissä oli asuntoja 136 (161). Pientalojavalmistui 158 (102), joissa asuntoja 179 (107). Rakennuslupiin liittyviä katselmuksia tehtiin vuodenaikana 2662 (2176). Keskeneräisiä rakennuslupakohteita oli vuoden lopussa 2020 (2358).Yleisvalvonnassa keskityttiin edelleen luvattomaan rakentamiseen. RYL käsitteli viisi tapausta japäätti jatkotoimista. Tarkastuspuolella jatkettiin sellaisten keskeneräisten kohteiden selvittämistä,tarkastuksia ja katselmuksia, joista ei ole tullut tarkastuspyyntöjä.Rakennusjärjestyksen uudistamistyö jatkui.SUORITTEET 2008 2009 2010 2011Rakennus- ja toimenpidelupia 491 691 711 813Purkulupia ja ilmoituksia 16 22 29 24Maisematyölupia - 2 - 8Rak.järj. mukaisia ilmoituksia 13 22 65 55Rakennusrasitteita - 5 12 8Työnjohtajienhyväksymispäätöksiä 579 730 602 650Hylättyjä lupapäätöksiä 1 - - 1Aloituskokouksia 178 210 280 226Rakennuslupiin liittyviäkatselmuksia ja tarkastuksia(ei koske toimenpidelupia) 1906 2005 2176 2422Vihersuunnittelu- ja metsäpalvelutTulosalue vastaa kaupungin viher- ja puistosuunnittelusta, viherrakentamisen ja kunnossapidonvalvonnasta, viheralueohjelman kehittämisestä sekä metsänhoidon suunnittelusta ja toteutuksestasekä metsätuotteiden myynnistä.ViheraluesuunnitteluVihersuunnitelmia laadittiin yhteensä 26. Kälviän, Lohtajan ja Ullavan puistojen sekä koulujen japäiväkotien pihojen tarkastamista jatkettiin yhdessä puistopalveluiden kanssa.Valmistuneet puisto- ja vihersuunnitelmat :Suunn. Puistot Pihat Katu yms. Maisemakpl 7 10 6 3Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki107


Kokkolan Viheralueohjelman 2019 karttaversio ja kunnossapito-ohjelma laadittiin Lohtajan-Kälviän-Ullavan alueelle.Kaupunkipuiden tarkkailussa on tullut esille tarve tehostaa puiden suojaamista kaikilla rakentamis- jakunnossapitokohteilla.MetsänhoitoMetsiä hoidetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla sekä metsäsuunnitelmiinja PEFC- sertifi kaattiin perustuen.Metsänhoitotöitä tehtiin n. 228 ha, kunnostusojitusta n. 1 950 m ja ojitussuunnittelua n. 18 000 m.Hakkuutöitä tehtiin n. 78 ha, josta uudistushakkuita n. 15 ha, kaava-alueiden erikoishakkuita n. 13ha ja kasvatus- ja energiapuuhakkuita n. 50 ha. Oman työn osuus metsänhoitotöistä oli noin 80 %,hakkuutöistä noin 30 %. Kunnostusojitus tehtiin 100 % ostopalveluna.Mittauksissa luovutettu puumäärä oli n. 5 825 m3, joka jakautui seuraavasti: tukkipuuta noin 1858 m3,kuitupuuta noin 3063 m3, energiapuuta noin 792 m3 ja polttopuuta noin 112 m3. Raivauksia, hakkuitaja puiden poistoa tehtiin sisäisenä palveluna mm. Kokkolan Energian linja- ja kaukolämpökohteilla,kunnallistekniikan rakentamiskohteilla sekä kiinteistöillä. Katu-, puisto- ja pihapuiden kuntokartoituksiaja puidenhoitotöitä tehtiin noin 15 katupuukohteella.Metsäsuunnitelmien maastotöitä jatkettiin Kotimetsien alueella. Metsänhoitoon liittyviä työ- ja asiantuntijapalveluitamyytiin joillekin yrityksille. Työlajien vuoden 2011 tavoitteet toteutuivat.YmpäristöpalvelutYleistäYmpäristöpalveluiden tulosyksikkö jakautuu ympäristölupa- sekä luonto- ja luonnonvarat toimintayksiköihin.Tehtävät koostuvat ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen käytön lupa- ja valvontatehtävistä(viranomaistoiminta) sekä ympäristönsuojelun edistämistehtävistä (mm. luonnonsuojelu, luonnonvirkistyskäyttö, maankäytön suunnittelu sekä ympäristötiedottaminen ja –kasvatus).Keski-Pohjanmaan Ilmastostrategia laadittiin ja hyväksyttiin. Suurteollisuusalueella oli vireillä tuulivoimahanke.Ympäristönsuojelumääräykset koko laajentuneen Kokkolan alueelle valmistuivat jahyväksyttiin. Ympäristöriskikartoitus käynnistettiin.Lupa-asiat ja valvontaLupa-, ilmoitus- ja lausuntoasioiden määrä oli suunnilleen edellisvuoden tasolla, joskin jätevesilupaasioidenmäärä pysyi korkeana ja useita maa-aines- ja ympäristölupia myönnettiin erityisesti kallionaineksenottoon.2008 2009 2010 2011Ympäristölupa 16 10 9 22Maa-aineslupa ei tilastoitu ei tilastoitu ei tilastoitu 18Lausunnot /vastineet,muistutukset8 35 39 28Lupapäätös (muut) 28 40 35 30Jätevesien johtamislupa 43 125 110 137Nitraattidirektiivinmukainen ilmoitus19 64 23 45Meluilmoitus 25 20 16 23Ruoppausilmoitus 12 42 48 51Ilmanlaadun tarkkailussa toteutettiin Kokkolan alueen ilmanlaadun tarkkailusuunnitelma vuosille2007–2011. Ilmanlaadun tarkkailusuunnitelma vuosille 2012–2016 laadittiin ja kaudelle solmittiintarkkailuosapuolten kanssa sopimukset.108 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Ilmanlaadun bioindikaattoritutkimuksen 2012 yhteistyösopimukset Pietarsaaren seudun ja Kaustisenkunnan sekä teollisuuden kanssa allekirjoitettiin ja tutkimus kilpailutettiin ja tilattiin. Hankkeenkoordinoi ympäristöpalvelut. Hankittiin Tekla X-City ympäristösovellus ja käynnistettiin perustietojensyöttö järjestelmään.YhteistyöhankkeetYmpäristöpalvelut osallistui aktiivisesti kaupungin työllistämishankkeisiin. Yhteistyössä ylläpidettiinympäristöauditointi- ja ulkoilureitti- sekä luontohanketoimintaa.Kansainvälisistä yhteistyöhankkeista jatkui ympäristönsuojelun yhteistyöhanke (jätehuolto, ympäristökasvatus,biomonitorointi) Ilalan kaupungin (Tansania) kanssa Ulkoministeriön North–South-ohjelmarahoituksella.Ympäristöpalvelut hallinnoi kolmevuotista EAKR-rahoitteista Perhonjoen alaosan happamuudenhallintahanketta. Pohjaveden suojeluasioiden merkittävimpiä vireillä olleita hankkeita olivat GTK:nlaatima Patamäen–Galgåsen-Saarikankaan virtausmalliselvitys. Uutena hankkeena käynnistettiinKarhinkankaan pohjavesialueen antoisuuden-/rakenteenselvitys yhteistyössä GTK:n kanssa. Pohjavesialueensuojelusuunnitelman (Possu) laadinta jatkui ja lisäksi käynnistettiin pohjavesialueensuojavyöhykkeiden rajauksia koskeva hanke.Kokkolan suurteollisuus (KIP) ry:n toiminnan puitteissa toteutettiin laajamittaista ympäristönsuojeluyhteistyötäsuurteollisuusalueella.Luonto ja virkistyskäyttöLaajimpina kaavoitushankkeiden luontoselvitystöinä ympäristöpalvelut ohjasi Ruotsalon, Marinkaistenja Peltokorven luontoselvitystöitä. Asemakaavojen luontoselvityksistä valmistuivat Trullevin lomakylänja Kaanaanmaantien itäpuolen selvitykset.Perinnebiotooppien hoitoa ja laidunnusta jatkettiin Rummelö-Harrbådan lintuvesialueella yhteishankkeenakarjankasvattajien kanssa maatalouden ympäristönhoitorahoituksella ja ELY-keskuksenuhanalaisten lajien hoitorahoituksella. Lisäksi toteutettiin pienempiä luonnonhoitokohteita.Isokarin virkistysalue, opastus, esteetön reitti, luontopolku ja lintutorni toteutettiin kaupungin ja Kokkolansataman yhteistyönä ympäristöpalveluiden ja Ympäristöpajan toimesta.Kokkolan saariston Natura 2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelma valmistui Länsi-Suomen ympäristökeskuksen,Metsähallituksen ja kaupungin yhteistyönä. Ympäristöpaja toteutti alueen opastuksen.Kunnallistekniikan yksikön kanssa toteutettiin EKTR-rahoitteinen Kokkolan kalasatamien varustuksenparantamishanke.Ympäristökasvatus ja ympäristötiedottaminenYmpäristöpalvelut osallistui edelleen Luontokoulu Villa Elban toiminnan tukemiseen; alueelle suunniteltiinuusi esteetön reitti, lintutorni ja opastusta. Kokkolan uusista ympäristönsuojelumääräyksistätiedotettiin aktiivisesti. Haja-asutuksen jätevesien käsittelystä laadittiin koulutusmateriaali ja asiastatiedotettiin laajasti kaupunkilaisia.RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2011 Ta 2011Toimintatuotot 2 575 686 0 2 575 686 2 917 450 -341 764Toimintakulut -4 130 150 -98 700 -4 228 850 -4 075 083 -153 767Toimintakate -1 554 464 -98 700 -1 653 164 -1 157 633 -495 531Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki109


MAASEUTULAUTAKUNTAVuonna 2011 Kokkolassa oli 510 maataloustukea hakenutta tilaa. Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisetkäsittelevät viljelijätukien hakemukset ja tekevät päätökset sekä neuvovat hakijoita tuenhaussa. Kokkolan maaseutuelinkeinoviranomaiset, maaseutuasiamiehet, työskentelevät neljässäeri toimipisteessä: Kokkolan kaupungintalolla sekä Kälviän, Lohtajan ja Ullavan aluetoimistoissa.Suurempi yksikkö mahdollistaa paremmin maataloushallinnolle tulleet vaatimukset maksaja- ja hallintoviranomaistehtävieneriyttämisestä.Maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävätMaaseutuasiamiehet hoitavat maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät. Tehtäviin kuuluvat EU- jakansallisten tukien ohjaus, lomakkeiden vastaanotto, tukien hyväksyminen ja päätöksenteko sekäneuvonnan ja koulutuksen järjestäminen viljelijöille. Maaseutuelinkeinoviranomainen hoitaa sato-, tulva-,ja hirvivahinkojen tarkastukset sekä antaa erilaisia lausuntoja ja arvioita mm. luopumistukiasioihinja pellonraivauksiin liittyen. Maaseutuasiamiesten palveluita on myyty toimintavuonna Toholammille.Maaseutulautakunnan ja viranhaltijoiden tehtäviin kuuluu myös maaseudun yleinen kehittäminen.Talousarviossa esitetyt seuraavat keskeiset tavoitteet ovat toteutuneet: lakisääteisten tehtävien suorittaminen virheettömästi ja ajallaan tasapuolisen ja hyvän neuvonnan tarjoaminen kaikille Kokkolan alueen viljelijöille järjestämälläkoulutuksia ja tiedottamalla ajankohtaisista asioista maaseudun kehittäminen kannustamalla viljelijöitä ja maaseudun asukkaita sekä kyläyhdistyksiäerilaisiin projekteihin ja investointeihin viranhaltijoiden ammattitaidon säilyttäminen ja parantaminen koulutuksiin osallistumalla myönteisen kuvan luominen maaseudusta ja maaseutuelinkeinoista yhteistyö eri sidosryhmien kanssaVuonna 2011 maksettiin maatiloille maatalouden tuotantotukea yhteensä 18,5 milj. €. Kokkolan maatilojenpeltopinta-ala on yhteensä 18 879 hehtaaria.Vuoteen 2013 mennessä kuntien maaseutuhallinto uudistuu. Uudistuksen tärkein syy on se, etteihallinto nykyisellään täytä EU:n maksajavirastovaatimuksia. Uudistuksen myötä maaseutuhallintokootaan alueiksi, joilla toimii vähintään 800 tukihakemuksen tehnyttä maatalousyrittäjää. Maaseutuhallinnontehtäviä tekee yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä,joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa yksikköä. Kunta voi poiketasäädetyistä vaatimuksista, jos poikkeaminen on tarpeen kunnan asukkaiden kielellisten oikeuksienturvaamiseksi. Kunnalle voidaan hakemuksesta antaa ennakkotieto siitä, voidaanko kunnan alueellatai yhteistoiminta-aluetta muodostettaessa soveltaa poikkeusmahdollisuutta. Maa- ja metsätalousministeriöon antanut Kokkolan kaupungille myönteisen ennakkotiedon 10.3.2011, jonka mukaanKokkolan kaupungissa voidaan soveltaa poikkeusmahdollisuutta.MAASEUTULAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2011 Ta 2011Toimintatuotot 12 000 0 12 000 13 352 -1 352Toimintakulut -296 177 0 -296 177 -267 724 -28 453Toimintakate -284 177 0 -284 177 -254 372 -29 805PELASTUSLAUTAKUNTAVuosi 2011 oli Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen kahdeksas toimintavuosialueellisena pelastuslaitoksena. Pelastuslaitos tuotti lakisääteiset pelastustoimen palvelut 11 kunnanalueelle 99 527 asukkaalle sekä sairaankuljetuspalvelut kolmelle pelastusalueen kunnalle sopimuspohjaisesti(terveydenhuollon järjestämisvastuulla).110 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Pelastuslaitos pysyi Kokkolan kaupunginvaltuuston päättämässä talousarviossa pelastustoimenkäyttömenojen ollessa yhteensä 6 633 925 € (6 174 190 €). Yhden pelastusalueen kunnan kustannuspaikkaylittyi ja kymmenen kunnan kustannuspaikat alittuivat.Alueen pelastustoimesta vastuussa olevana monijäsenisenä toimielimenä toimi yksitoistajäseninenylikunnallinen pelastuslautakunta, joka kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa.Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä, lakisääteisen tarkastusvelvollisuuden piiriin kuuluvia kerran vuodessatarkastettavia kohteita tarkastettiin 962 (100 % tavoitteesta) ja kerran viidessätoista vuodessatarkastettavia kohteita tarkastettiin 1 641 (100 % tavoitteesta). Turvallisuusviestintä tavoitti noin 9 000henkilöä, kun tavoite oli noin 6 000 henkilöä. Muut tarkastukset ja katselmukset kyettiin toimittamaanpalvelutasopäätöksen mukaisesti.Palo- ja pelastushälytyksiä oli 2 429 (2 628), jossa oli laskua 199 kpl (-7,6 %) edelliseen vuoteen verrattuna.Kiireellisissä tehtävissä kohteista saavutettiin 52 % alle 6 minuutissa hälytyksestä (edellisenvuonna 49 %), 83 % alle 10 minuutissa (81 %), 94 % alle 15 minuutissa (93 %) ja 97 % alle 20 minuutissa(97 %). Toimintavalmiusaikojen ylityksiä oli alle 1 % (1 %). Pelastuslaitoksen keskimääräinentoimintavalmiusaika oli kertomusvuonna 7 minuuttia 5 sekuntia (6 minuuttia 57 sekuntia).Päätoimisen henkilöstön koulutus tapahtui viikko- ja kuukausisuunnitelman mukaisesti, ja koulutuksentuntimäärä oli 3 000 henkilökoulutustuntia. Toimenpidepalkkaisen henkilöstön koulutus tapahtuiviikkoharjoitusten muodossa ja koulutuksen tuntimäärä oli 9 300 henkilökoulutustuntia.PELASTUSLAUTAKUNTATa Ta-muutos Muutettu Tp Ero2011 Ta 2011Toimintatuotot 9 427 571 0 9 427 571 8 708 134 719 437Toimintakulut -9 427 571 -18 000 -9 445 571 -8 708 134 -737 437Toimintakate 0 -18 000 -18 000 0 -18 000Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki111


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite Toimenpiteet2.2. LIIKELAITOSTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINENKOKKOLAN ENERGIAPeruspääoman tuotto ja lisätuloutus 4,7 milj.€, nettoinvestoinnit8,1 milj.€Peruspääoman tuotto 3,1 milj. €Ylimääräinen tuloutus 1,5 milj. €Nettoinvestoinnit 10,8 milj. €Talousarviossa esitetty liikevaihto saavutettiin ja tilikaudenvoitto ylittyi hieman.Liikelaitos Kokkolan Energia osana kaupunginenergialiiketoimintojen kokonaisuutta,huolehtii alueensa energiahuollostaja harjoittaa strategian mukaistaenergia-alan liiketoimintaa.Asiakastoiminnoissa sähkön kulutuksen mukaiseen laskutukseensiirtyminen alkoi vähentää laskutuksen yksityiskohtiinliittyvää asiakastyötä ja vapautti resursseja muuhun: asiakaslähtöisempäänpalveluun, saatavien perintään kohdistettiinenemmän resursseja ja kaukolämmön tarjonnan lisäämisenseurauksena uusien lämpöasiakkaiden lukumäärää kyettiinlisäämään huolimatta uudisrakentamisen hidastumisesta.Siirtoverkostoinvestoinnit etenivät ja budjetoidut hankkeetkäynnistettiin.Kokkolan Energia hankkii, siirtää ja myy energialuotettavasti, kannattavasti ja asiakasläheisesti. Talousarviovuodenaikana varaudutaan aloittamaanmerkittävät siirtoverkostoinvestoinnit, selkeytetäänasiakasrajapinnan toimintaa ja tehostetaan kaukolämmönmarkkinointia.112 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetKestävän kehityksen vaatimusten mukaisestihuolehtia toiminta-alueellaanhäiriöttömästä vedenhankinnasta, puhdistuksestaja jakelusta sekä viemäröinnistäja jäteveden käsittelystä.KOKKOLAN VESIKuluttajille jaettavan veden tulee täyttää sosiaali- jaterveysministeriön talousvesiasetuksen laatuvaatimukset.Puhdistetun jäteveden tulee täyttää lupaviranomaistenasettamat lupaehdot.Laatuvaatimukset ja –suositukset saavutettiin. Sataman alueellaoliajoittain lieviä ongelmia talousveden kohonneidenrautapitoisuuksien vuoksi, ongelmat hoidettiin verkostonhuuhtelulla.Jätevedenpuhdistuksessa lupaehdot ylittyivät BOD:n osaltaensimmäisellä vuosipuoliskolla sekä lähtevän veden pitoisuudenettä puhdistustehon osalta. Kiintoaineen osaltapuhdistusteho jäi saavuttamatta toisella vuosipuoliskolla jaCOD:n osalta ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Lupaehtojenylityksiin vaikuttivat kevään sulamisvesien suuri määrä ja jätevedenalhainen lämpötila. Fosforin osalta kaikki lupaehdotsaavutettiin molemmilla vuosipuoliskoilla. Liittyneiden kuntienpuhdistamoraportit valmistuvat keväällä 2012.Varaudutaan luovutettavien tonttien verkostojen rakentamiseen(tonttitakuu).Uudisrakennusalueina toteutettiin Isokylässä Backlundintie,Puntuksen alueella Puntuksentie osuudella Rytirinne-Borgintie, Sateenkaari ja Aarteenetsijänkuja. KoivuhaassaRantavallinkaari osuudella Nuolipuro-Tarha-alue. PikiruukissaRyövärikarintie. Lohtajalla Kulmatie.Uusia liittyjiä vuonna 2011: omakotitaloja 90, paritaloja 19,rivitaloja 6, kerrostaloja 6 ja halleja 5.Verkostojen toimintavarmuutta parannetaan korvausinvestoinneilla,joista osa toteutetaan yhteistyössäteknisen palvelukeskuksen kanssa.Vesijohtoja ja viemäreitä saneerattiin mm. Tehtaankadulla,Viherlaaksontiellä, Elisabetintiellä, Lahdentiellä, Pakkahuoneenkadullaosuudella K.A.-Katariinankatu, Pormestarinkadullaosuudella K.A.-Katariinankatu. Kaustarissa Kaskitielläosuudella Kaustarintie-Sahrapolku. Kälviällä Maaherrankatuja Puikon jvpumppaamon saneeraus.Omakustannusperiaatteella huomioidaan nykyiset jatulevat investointi- ja kehittämistarpeet.Käyttömaksuja korotettiin vuoden 2011 alussa, liittymis- japalvelumaksuihin tehtiin indeksikorjaukset.Liikeylijäämä on n. 1 445 270 euroa. Liikeylijäämäksi muodostui 1.304.511,54 euroa.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki113


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetJätevedenpuhdistamon rakennustyöt saatetaan loppuunv. 2011 aikana kuten voimassaoleva ympäris-tölupa edellyttää.2011 urakkasopimusten mukaisesti.Jätevedenpuhdistamo valmistui ja otettiin käyttöön syksylläKarhinkankaan pohjavesitutkimuksia jatketaan v.2011. Hankkeeseen on saatu EAKR-rahoitusta.Karhinkankaan pohjavesitutkimuksissa suoritettiin koepumppauksiavuoden loppuun saakka jatkuen osin tammikuulle2012. Loppuraportti pohjavesitutkimuksista valmistuu vuonna2012.Taksarakenteen uudistus toteutetaan. Vesilaitosjohtokunta on 27.9.2011 päättänyt ottaa 1.1.2012alkaen käyttöön perusmaksun, jolla kompensoidaan poikkeuksellisenpienestä kulutuksesta johtuvat suhteellisestisuuremmat yksikkökustannukset.114 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetLaadukas, tehokas, ennustettavaSatama voi kilpailukykyisin hinnoin huolehtiatehokkaasti ja laadukkaasti kotimaisenteollisuuden ja yritystoiminnansekä kauttakulkuliikenteen kuljetuksistaKOKKOLAN SATAMA– Liiketoiminnan tuotot 11,954 milj. €– Tilikauden tulos 1,203 milj. €– Tavaraliikenteen määrä 5,35 milj. tonniaTavoitteena on– kehittää Kokkolan satamaa kotimaisten lähinnäKeski- ja Pohjois-Suomen sekä venäläisten yritystenykkössatamavaihtoehdoksi– huomioida nykyisten satamanosien sekä uudensatamanosan kehittämisessä kuivan irtotavaran,kappaletavaran sekä muun säännöllistä liikenneyhteyttävaativan liikenteen tarpeet– säilyttää nykyisten asiakkaiden liikenne– saada uutta kappaletavara- sekä irtotavaraliikennettä.– Liiketoiminnan tuotot 19,770 milj.€– Tilikauden tulos, ylijäämä 7,854 milj. €– Tavaraliikenteen määrä 7,887 milj. tonniaVuoden 2011 kokonaistavaraliikennemäärä oli sataman historiansuurin. Paikallisen suurteollisuuden liikennemäärät olivat33 % ja Keski-Suomen liikennemäärät 30 % kokonaistavaraliikenteestä.Venäjän transitoliikenne kasvoi edelleen ja seoli 2,89 milj. tonnia eli noin 37 % kokonaistavaraliikenteestä.Kokkolan satama oli Suomen neljänneksi suurin yleissatama.AW- terminaalin kautta kulkeva säännöllinen konttiliikennelisääntyi 49 %.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki115


Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite ToimenpiteetAsiakasnäkökulma: Laadukkaidenpalveluiden riittävä saanti valitulla kumppanuustasollaTYÖPLUSAsiakastyytyväisyyskysely, asiakaspalautteet Työterveyslaitoksen suorittama asiakastyytyväisyyskyselyliittyen Botnia-Seitti hankkeeseen. Tulokset pääosin vertailuaineistonmukaiset tai hieman paremmat.Talousnäkökulma: KustannustehokkaattoiminnatTilinpäätös, talousarvio, kuukausiraportit, osavuosikatsaukset,tilastotHuhti-toukokuussa suoritettiin kustannuslaskenta työterveyshuolloneri toiminnoille talousarvion pohjaksi. Muut seurannattoteutuivat suunnitellusti viikoittain tai kuukausittain johtoryhmänja johtokunnan kokouksissa.Henkilöstönäkökulma: Hyvän työkyvynturvaaminenTyössä jaksamiskysely, esimiesalaiskeskustelut Henkilöstökysely tehtiin sekä Botnia-Seitti hankkeeseenliittyen että perinteisen QPS-Nordicin avulla. Vuonna 2011työterveysjohtaja ja palvelupäällikkö kävivät esimiesalaiskeskusteluttiimien kanssa tämän työmuodon sujumisenarvioimiseksi.Prosessinäkökulma: Toimivat ja laadukkaatkokonaisvaltaiset palvelutJonotusaikakyselyt Jonotusaikakyselyt toteutuivat entiseen tapaan, ja asetetuissaLiikevaihto yhteensä: 4,284 milj. €rajoissa pysyttiin.116 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


3. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINENValtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty sivulla 43.Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain on esitetty toimialojen toimintakertomuksissasivulta 78 alkaen.Käyttötalousosan toteutumavertailu talousarvion muutoksineen on esitetty valtuuston hyväksymälläsitovuustasolla sivulta 124 alkaen.Investointiosan toteutumavertailu on esitetty sivulta 126 alkaen.Tuloarvioiden alitukset, määrärahojen ja toimintakatteiden ylitykset, joita valtuusto ei ole käsitellyttalousarviovuoden aikana on esitetty sivulla 128.Rahoitusosa on esitetty sivulla 156.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki117


3.1. KÄYTTÖTALOUDEN JA TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINENToimintatuototToimintatuototilman liikelaitoksia(1 000 €)Ta 2011TamuutoksetMuutettuta2011Tp 2011EroMuutos€ tp11/10Muutos%Tp 2010Myyntituotot 60 025 2 341 62 366 62 960 -594 4 430 7,6 58 530Maksutuotot 12 378 1 030 13 408 14 127 -719 1 491 11,8 12 635Tuet ja avustukset 7 511 -61 7 450 8188 -738 381 4,9 7 807Vuokratuotot 26 191 20 26 211 26 844 -633 2 662 11,0 24 182Muut toimintatuotot3 409 290 3 699 3 499 200 -1 309 -27,2 4 809Yhteensä 109 514 3 620 113 134 115 618 -2 484 7 655 7,1 107 963Talousarvion mukaiset toimintatuotot olivat 109,5 milj. euroa. Vuoden aikana hyväksyttiin tuloarvionkorotuksia yhteensä 3 765 000 euroa ja pienentämisiä 135 000 euroa. Suurin muutos oli sosiaali- jaterveyslautakunnan tuloarvion korottaminen 3 600 000 eurolla.Vuoden 2011 toimintatuotot olivat yhteensä 115,6 milj. euroa ja tulojen ylitys muutettuun talousarvioonnähden oli 2,5 milj. euroa. Muihin toimintatuottoihin kuuluvaa käyttöomaisuuden myyntivoittoatuloutui lähinnä tonttien myynnistä noin 1,6 milj. euroa, joka oli 0,3 milj. euroa arvioitua vähemmän.ToimintakulutToimintakulut(1 000 €)Ta 2011TamuutoksetMuutettuta2011Tp 2011EroMuutos€ tp11/10Muutos%Tp 2010Henkilöstökulut 144 856 3 084 147 939 147 032 907 8 925 6,5 138 107Palvelujen ostot 132 423 11 131 143 554 145 517 -1 963 10 063 7,4 135 454Aineet, tarvikkeetja tavarat15 501 415 15 916 17 212 -1 296 1 009 6,3 16 203Avustukset 15 400 74 15 474 14 125 1 349 -397 -2,7 14 522Vuokrat 26 453 181 26 634 26 913 -280 3 433 14,6 23 480Muut kulut 2 364 -183 2 181 1 659 522 126 8,2 1 532Yhteensä 336 998 14 700 351 698 352 467 -768 23 168 7,0 329 299Toimintakuluihin oli varattu 337,0 milj. euroa ja ne olivat 352,5 milj. euroa.Valtuusto hyväksyi vuoden 2011 määrärahojen korotuksia yhteensä 14,7 milj. euroa. Tästä kaupunginhallituksenosuus oli 0,7 milj. euroa, sosiaali- ja terveyslautakunnan osuus 12,7 milj. euroa jaopetus- ja kasvatuslautakunnan osuus 0,3 milj. euroa. Teklalle myönnettiin 0,9 milj. euron toimintakatteenylitysoikeus.ToimintakateToimintakate(1 000 €)Ta 2011TamuutoksetMuutettuta2011Tp 2011EroMuutos€ tp11/10Muutos% Tp 2010Toimintakate -225 471 -11 070 -236 541 -234 889 -1 652 -15 361 7,0 -219 529Toimintakate oli alkuperäisen talousarvion mukaan -225,5 milj. euroa ja se toteutui -234,9 milj. eurona.118 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


VerotulotVerotulot(1 000 €)Ta 2011 Tp 2011 EroMuutos €tp 11/10Muutos % Tp 2010Kunnallisvero 125 600 129 459 -3 859 4 031 3,2 125 428Kiinteistövero 9 786 9 636 150 1 864 24,0 7 773Yhteisövero 17 578 16 131 1 447 17 0,1 16 114Yhteensä 152 964 155 226 -2 262 5 912 4,0 149 314Verotuloja oli budjetoitu kaikkiaan 153,0 milj. euroa. Niitä kertyi yhteensä 155,2 milj. euroa eli 2,3 milj.euroa enemmän kuin talousarviossa.Kunnallisveroja tilitettiin 129,5 milj. euroa, joka oli 3,9 milj. euroa arvioitua enemmän. Yhteisöverojakertyi 16,1 milj. euroa, joka oli 1,4 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Kiinteistöveroja tuloutettiinyhteensä 9,6 milj. euroa.ValtionosuudetValtionosuudet(1 000 €)Kunnan peruspalvelujenvaltionosuusVerotuloihinperustuva valtionosuuksientasausJärjestelmämuutoksentasausOpetus- jakulttuuritoimiTa 2011 Tp 2011 EroMuutos €tp 11/10Muutos % Tp 201076 021 76 319 -298 2 666 3,6 73 652-1 342 - 1 284 -57 -1 003 356,6 -281194 194 0 0 0 194-7 154 -6 965 -189 -187 2,8 -6 778Yhteensä 67 719 68 263 -544 1 476 2,2 66 787Valtionosuuksia saatiin yhteensä 68,3 milj. euroa, joka oli 0,5 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa.Muutos vuoteen 2010 oli 1,5 milj. euroa.Vuoden 2011 peruspalvelujen valtionosuuksiin sisältyy 0,4 milj. euron kertaluonteinen lisäys Tehy:nvuoden 2007 ratkaisuun liittyen. Vuoden 2011 valtionosuuksia korotettiin kunta-alan palkkaratkaisuntukemiseksi. Kokkolan osuus oli 0,5 milj. euroa, joka kirjataan vuodelle 2012, koska ko. palkanlisätmaksetaan vuonna 2012.Rahoitustuotot ja kulutRahoitustuotot jakulut (1 000 €)Ta 2011 Tp 2011 EroMuutos €tp 11/10Muutos % Tp 2010Korkotuotot 550 80 470 -76 -48,7 156Liikelaitostenperuspääoma5 519 5 967 -448 -124 -15,9 6 091Liikelaitosten ylimääräinentuloutus2 000 2 000 0 1 000 100 1 000Muut rahoitustuotot 648 1 063 -415 340 323,8 723Korkokulut -4 300 -3 327 -973 -595 21,8 -2 732Muut rahoituskulut -31 -148 117 -134 947,5 -14Yhteensä 4 386 5 635 -1 249 411 7,9 5 224Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki119


Korkotuottoja kertyi 80 000 euroa lähinnä liikelaitosten konttokuranttitilin tuottoina ja tytäryhteisöjenmaksamina korkoina. Muita rahoitustuottoja oli 1,1 milj. euroa, johon sisältyvät osingot, arvopapereidenmyyntituotot sekä takausprovisiot.Liikelaitosten maksama peruspääoman tuotto kaupungille oli 6,0 milj. euroa. Lisäksi Liikelaitos KokkolanEnergia maksoi ylimääräisenä tuloutuksena 1,5 milj. euroa ja Liikelaitos Kokkolan Satama 0,5milj. euroa eli yhteensä tuloutukset olivat 8,0 milj. euroa.Liikelaitos Kokkolan Energian tuloutus oli 4,7 milj. euroa, Kokkolan Sataman 2,8 milj. euroa, KokkolaVeden 0,5 milj. euroa ja Työplussan 10 000 euroa.Korkokulut olivat 3,3 milj. euroa ja ne alittivat muutetun talousarvion 1,0 milj. euroa. Korkotaso olihistoriallisen matala koko vuoden. Lainojen keskikorko oli n 2,2 % 31.12.2011.Vuosikate, tilikauden tulos ja ylijäämäMuutosVuosikate, tulos jaTa muutoksetta 2011%MuutettuMuutosTa 2011Tp 2011 Ero € tpylijäämä (1 000 €)11/10Tp 2010Vuosikate -401 -11 070 -11 472 -5 765 -5 706 -7 562 -420,9 1 796Poistot -8 296 0 -8 296 -8 227 -69 -187 2,3 -8 040Tilikauden tulos -8 698 -11 070 -19 768 -13 992 -5 776 -7 749 124,1 -6 243Poistoeronmuutos0 0 0 133 -133 -204 -60,5 337Varausten ja rahastojenmuutos0 0 0 511 -511 -1 303 71,8 -1 814Yhteensä -8 698 -11 070 -19 768 -13 348 -6 419 -5 628 72,9 -7 720Talousarviossa vuosikatteeksi oli arvioitu -0,4 milj. euroa. Talousarviomuutosten vaikutus vuosikatteeseenoli -11,1 milj. euroa, muutosten jälkeen vuosikate oli -11,5 milj. e. Toteutumaksi muodostui-5,8 milj. euroa. Käyttöomaisuuden poistot olivat 8,3 milj. euroa.Tilikauden tulos oli -14,0 milj. euroa, joka oli 5,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi.Tuloksen järjestelyerien eli varaus- ja rahastosiirtojen jälkeen tulos oli 13,3 milj. euroa alijäämäinen.120 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


3.2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINENINVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN1.1.2011-31.12.2011 Alkuper. Talousarvio- Talousarvio 2011 2010talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama ToteutumaKAUPUNGINHALLITUSMenot -2 727 000 -1 421 800 -4 148 800 -2 799 845,27 -1 348 954,73 -1 842 664,38Tulot 2 100 000 0 2 100 000 1 944 668,13 155 331,87 3 447 112,08Netto -627 000 -1 421 800 -2 048 800 -855 177,14 1 604 447,70YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAMenot -16 000 0 -16 000 -15 300,00 -700,00 0,00Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -16 000 0 -16 000 -15 300,00 0,00SOSIAALI- JA TERVEYSLTKMenot -580 000 -22 000 -602 000 -463 371,70 -138 628,30 -298 607,38Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -580 000 -22 000 -602 000 -463 371,70 -298 607,38OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAMenot -1 225 000 0 -1 225 000 -948 835,95 -276 164,05 -204 192,38Tulot 78 000 78 000 83 000,00 -5 000,00 0,00Netto -1 147 000 0 -1 147 000 -865 835,95 -204 192,38KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTKMenot -50 000 -50 000 -47 501,17 -2 498,83 -36 621,02Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -50 000 0 -50 000 -47 501,17 -36 621,02LIIKUNTALAUTAKUNTAMenot -765 000 0 -765 000 -709 201,10 -55 798,90 -282 597,65Tulot 165 000 165 000 240 000,00 -75 000,00 66 000,00Netto -600 000 0 -600 000 -469 201,10 -216 597,65TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensäMenot -18 080 000 -6 468 726 -24 548 726 -19 803 570,94 -4 745 155,06 -13 881 279,03Tulot 1 321 000 856 000 2 177 000 2 459 801,16 -282 801,16 1 848 347,37Netto -16 759 000 -5 612 726 -22 371 726 -17 343 769,78 -12 032 931,66RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTKMenot -35 000 -72 000 -107 000 -96 894,83 -10 105,17 -55 243,07Tulot 0 0 0 0,00 0,00 10 000,00Netto -35 000 -72 000 -107 000 -96 894,83 -45 243,07PELASTUSLAUTAKUNTAMenot -1 029 500 -246 850 -1 276 350 -653 511,17 -622 838,83 -811 882,57Tulot 730 500 229 000 959 500 472 774,70 486 725,30 723 625,42Netto -299 000 -17 850 -316 850 -180 736,47 -88 257,15INVESTOINNIT YHTEENSÄMenot -24 507 500 -8 231 376 -32 738 876 -25 538 032,13 -7 200 843,87 -17 413 087,48Tulot 4 394 500 1 085 000 5 479 500 5 200 243,99 279 256,01 6 095 084,87Netto -20 113 000 -7 146 376 -27 259 376 -20 337 788,14 -11 318 002,61Investointimäärärahojen toteutuminen kohteittain on esitetty sivulla 134.Vuonna 2011 investointeihin oli varattu yhteensä 24,5 milj. euroa, rahoitusosuuksiin 2,1 milj. euroaja käyttöomaisuuden myyntituottoihin 2,3 milj. euroa. Hankkeisiin, jotka olivat vuodenvaihteessakesken, myönnettiin lisämäärärahoja yhteensä 8,0 milj. euroa. Vuoden 2011 aikana myönnettiinlisämäärärahoja 250 000 euroa.Vuonna 2011 on käytetty investointeihin 25,5 milj. euroa, tuloja niihin on saatu 5,2 milj. euroa, nettomenotolivat 20,3 milj. euroa.Tulot muodostuivat käyttöomaisuuden myyntituotoista 2,0 milj. euroa, joista tonttien myynnistä kertyi1,7 milj. euroa sekä investointien rahoitusosuuksista valtiolta 2,6 milj. euroa ja kunnilta 0,3 milj. euroa.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki121


Maa-alueiden ostoon on käytetty 1,0 milj. euroa. Käyttöomaisuusarvopapereita hankittiin 0,9 milj.eurolla, josta 0,575 milj. euroa on käytetty Koivuhaan Palvelukeskus Oy:n osakepääoman korottamiseenkoulutilojen perusparannuksen ja päiväkodin rakentamisen vuoksi. Teknologiakeskus KetekOy:n osakepääoman korotukseen on käytetty 200 000 euroa ja Kruunupyyn lentohalliyhtiön osakepääomaan50 000 euroa. Lisäksi kaupunki meni osakkaaksi Kuntien Tiera Oy:öön 45 896 eurolla.Talonrakennushankkeisiin on käytetty 13,8 milj. euroa, tuloja niihin on saatu yhteensä 2,2 milj. euroa.Sosiaali- ja terveystoimen rakennuksiin on käytetty 4,6 milj. euroa, avustusta niihin on saatu 0,8 milj.euroa. Honkaharjun suunnitteluun ja peruskorjaukseen on käytetty 3,9 milj. euroa ja avustusta siihenon saatu 0,8 milj. euroa. Kehitysvammaisten hoitokoti ja itsenäistymisasunnot Pilventuvan rakentamiseenon käytetty 0,3 milj. euroa.Opetus- ja kasvatuslautatoimen rakennuksiin on käytetty yhteensä 5,7 milj. euroa ja avustuksia niihinon saatu 0,8 milj. euroa. Päiväkoteihin on käytetty 1,6 milj. euroa, josta 0,7 milj. euroa Ruotsalonpäiväkodin rakentamiseen, 0,4 milj. euroa Kaustarin päiväkodin rakentamiseen ja 0,3 milj. euroaKiviniityn päiväkodin IV-korjauksiin. Kouluihin on käytetty yhteensä 4,1 milj. euroa. Villan koulunperuskorjaukseen on käytetty 3,1 milj. euroa, avustusta siihen on saatu 0,8 milj. euroa. Sisäilma- jakosteusvaurioiden korjaamiseen on käytetty 0,4 milj. euroa.Kulttuuri- ja nuorisotoimen rakennuksiin on käytetty 0,3 milj. euroa, tuloja on saatu 74 000 euroa.Liikuntatoimen rakennuksiin on käytetty 2,6 milj. euroa, tuloja on saatu 0,5 milj. euroa. Suurin hankeoli Lohtajan monitoimitalon rakentaminen, johon on käytetty 2,55 milj. euroa ja saatu tuloja 0,5 milj.euroa.Teknisen toimen rakennuksiin on käytetty 0,6 milj. euroa. As Oy Siltatalon peruskorjaukseen onkäytetty 0,2 milj. euroa Kaupunginvarikon korjauksiin 0,1 milj. euroa. Ullavan nuorisotiloja korjattiin36 600 eurolla.Liikenneväyliin on käytetty yhteensä 3,4 milj. euroa, tuloja on saatu 0,1 milj. euroa.Asuntomessualueen rakentamiseen on käytetty yhteensä 1,2 milj. euroa, josta katujen, kiertoliittymänja pysäköintialueen rakentamiseen 0,9 milj. euroa, puistoihin 0,3 milj. euroa ja toriin 0,1 milj. euroa.Lisäksi käytettiin pysäköintialueen rakentamiseen Urheilutalon viereen 0,3 milj. euroa.Liikuntatoimen alueiden rakentamiseen on käytetty 0,6 milj. euroa. Siitä on käytetty Santahaan lämmitettävääntekonurmeen 0,4 milj. euroa, johon on saatu avustusta 0,2 milj. euroa.Puistojen rakentamiseen on käytetty 0,2 milj. euroa. Alaviirteen lahden veneilyreitin ruoppaukseen onkäytetty 86 700 euroa ja kalasatamiin 52 000 euroa, johon on saatu avustusta 36 400 euroa.Kuljetusvälineiden, koneiden ja kalustojen hankkimiseen on käytetty yhteensä 2,2 milj. euroa, tulojaniihin on saatu 0,6 milj. euroa.Vuoden 2011 investointimäärärahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2012 toteutumattajääneiden tai keskeneräisten kohteitten määrärahoja yhteensä 5, 8 milj. euroa, tuloja 0,08 milj. euroa,netto 5,8 milj. euroa.122 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


3.3. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINENRahoituslaskelma(1 000 €)Ta 2011Tamuut.Muutettuta2011Tp 2011PoikkeamaMuutos %Tp 2010Tulorahoitus - 2 301 -11 070 -13 372 -7 278 6 093 - 6 279 682,7 - 999Investoinnit - 20113 - 7 146 - 27 259 -20359 6 899 - 8 963 78,7 - 11 396Antolainojenmuutokset71 0 71 448 377 586 -423,7 -138Lainakannanmuutokset22 243 8 900 31 143 18 236 - 12 907 6 94461,511 292Muut maksuvalmiudenmuutokset0 0 0 1 565 1 565 1 101237,2464Yhteensä - 713 - 8 535 - 9 248 - 7 389 2 027 6 611 850,1 - 778Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta toteutui noin 5,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviotaheikompana. Toiminnan rahavirta alitti alkuperäisen talousarvion 5,0 milj. eurolla ja investointienrahavirta 0,2 milj. eurolla. Rahoitustoiminnan rahavirta toteutui 2,1 milj. euroa pienempänä.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki123


3.4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTASITOVUUSTASOLLAKÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINENAlkuper. Talousarvio- Talousarvio 2011talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma PoikkeamaTARKASTUSLAUTAKUNTAToimintatulot 11 440 11 440 11 516,00 -76Toimintamenot -167 407 -15 000 -182 407 -179 169,65 -3 237Toimintakate -155 967 -15 000 -170 967 -167 653,65 -3 313KESKUSVAALILAUTAKUNTAToimintatulot 67 300 67 300 66 652,00 648Toimintamenot -104 990 -104 990 -78 891,91 -26 098Toimintakate -37 690 0 -37 690 -12 239,91 -25 450KAUPUNGINHALLITUSToimintatulot 19 585 196 30 000 19 615 196 20 407 008,54 -791 813Asuntomessut 370 000 370 000 522 554,76 -152 555Elinkeinotoiminta 125 900 125 900 116 032,46 9 868Palkkavaraus 0 0 0,00 0Työllisyysvaraus 830 000 -135 000 695 000 821 560,66 -126 561It palvelut 3 101 539 0 3 101 539 3 339 442,36 -237 903Ruokahuolto 6 846 202 0 6 846 202 7 274 291,89 -428 090Toimintatulot 8 311 555 165 000 8 476 555 8 333 126,41 143 429Toimintamenot -37 940 395 -135 716 -38 076 111 -36 296 434,89 -1 779 676Asuntomessut -719 200 -719 200 -795 175,59 75 976Elinkeinotoiminta -3 576 939 -14 551 -3 591 490 -3 033 827,99 -557 662Palkkavaraus -1 705 240 82 940 -1 622 300 -1 053 049,92 -569 250Työllisyysvaraus -1 928 053 -187 398 -2 115 451 -2 281 247,04 165 796It palvelut -3 051 300 -10 730 -3 062 030 -3 348 705,51 286 676Ruokahuolto -6 853 026 -3 804 -6 856 830 -7 274 291,89 417 462Toimintamenot -20 106 637 -2 173 -20 108 810 -18 510 136,95 -1 598 673Toimintakate -18 355 199 -105 716 -18 460 915 -15 889 426,35 -2 571 489Asuntomessut -349 200 0 -349 200 -272 620,83 -76 579Elinkeinotoiminta -3 451 039 -14 551 -3 465 590 -2 917 795,53 -547 794Palkkavaraus -1 705 240 82 940 -1 622 300 -1 053 049,92 -569 250Työllisyysvaraus -1 098 053 -322 398 -1 420 451 -1 459 686,38 39 235It palvelut 50 239 -10 730 39 509 -9 263,15 48 772Ruokahuolto -6 824 -3 804 -10 628 0,00 -10 628Toimintakate -11 795 082 162 827 -11 632 255 -10 177 010,54 -1 455 244YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAToimintatulot 1 215 298 1 215 298 1 191 327,04 23 971Toimintamenot -1 953 018 -4 000 -1 957 018 -1 921 139,18 -35 879Toimintakate -737 720 -4 000 -741 720 -729 812,14 -11 908SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTAToimintatulot 33 560 887 3 600 000 37 160 887 36 840 109,09 320 778Toimeentulotuki 1 315 040 1 315 040 1 265 879,39 49 161Toimintatulot 32 245 847 3 600 000 35 845 847 35 574 229,70 271 617Toimintamenot -156 458 200 -12 847 897 -169 306 097 -171 386 760,74 2 080 664Toimeentulotuki -2 659 500 -2 659 500 -2 488 409,23 -171 091Työmarkkinatuki/kuntaosu -900 000 -900 000 -785 096,05 -114 904Toimintamenot -152 898 700 -12 847 897 -165 746 597 -168 113 255,46 2 366 658Toimintakate -122 897 313 -9 247 897 -132 145 210 -134 546 651,65 2 401 442Toimeentulotuki -1 344 460 0 -1 344 460 -1 222 529,84 -121 930Työmarkkinatuki/kuntaosu -900 000 0 -900 000 -785 096,05 -114 904Toimintakate -120 652 853 -9 247 897 -129 900 750 -132 539 025,76 2 638 276124 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINENAlkuper. Talousarvio- Talousarvio 2011talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma PoikkeamaOPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAToimintatulot 4 478 622 4 478 622 5 688 189,76 -1 209 568Kokkolan seudun opisto 405 140 405 140 554 026,84 -148 887Projektit 49 010 49 010 862 504,82 -813 495Toimintatulot 4 024 472 0 4 024 472 4 271 658,10 -247 186Toimintamenot -72 945 418 -313 320 -73 258 738 -73 901 329,30 642 591Kokkolan seudun opisto -1 776 676 -1 776 676 -1 862 077,13 85 401Projektit -57 500 -5 380 -62 880 -955 533,15 892 653Toimintamenot -71 111 242 -307 940 -71 419 182 -71 083 719,02 -335 463Toimintakate -68 466 796 -313 320 -68 780 116 -68 213 139,54 -566 976Kokkolan seudun opisto -1 371 536 -1 371 536 -1 308 050,29 -63 486Projektit -8 490 -5 380 -13 870 -93 028,33 79 158Toimintakate -67 086 770 -307 940 -67 394 710 -66 812 060,92 -582 649KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTKToimintatulot 425 390 425 390 649 355,30 -223 965Toimintamenot -8 622 242 -56 828 -8 679 070 -8 831 856,02 152 786Toimintakate -8 196 852 -56 828 -8 253 680 -8 182 500,72 -71 179LIIKUNTALAUTAKUNTAToimintatulot 1 089 200 1 089 200 1 222 106,88 -132 907Toimintamenot -4 640 665 -11 000 -4 651 665 -4 564 704,22 -86 961Toimintakate -3 551 465 -11 000 -3 562 465 -3 342 597,34 -219 868TEKNINEN LAUTAKUNTAToimintatulot 39 078 849 39 078 849 39 862 150,44 -783 301Toimintamenot -40 311 789 -1 199 894 -41 511 683 -42 255 481,96 743 799Toimintakate -1 232 940 -1 199 894 -2 432 834 -2 393 331,52 -39 502RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTKToimintatulot 2 575 686 2 575 686 2 917 449,56 -341 764Metsätilat 208 280 208 280 272 926,58 -64 647Toimintatulot 2 367 406 0 2 367 406 2 644 522,98 -277 117Toimintamenot -4 130 150 -98 700 -4 228 850 -4 075 083,05 -153 767Metsätilat -355 235 -5 500 -360 735 -328 455,99 -32 279Toimintamenot -3 774 915 -93 200 -3 868 115 -3 746 627,06 -121 488Toimintakate -1 554 464 -98 700 -1 653 164 -1 157 633,49 -495 531Metsätilat -146 955 -5 500 -152 455 -55 529,41 -96 926Toimintakate -1 407 509 -93 200 -1 500 709 -1 102 104,08 -398 605MAASEUTULAUTAKUNTAToimintatulot 12 000 12 000 13 351,94 -1 352Toimintamenot -296 177 -296 177 -267 724,09 -28 453Toimintakate -284 177 0 -284 177 -254 372,15 -29 805PELASTUSLAUTAKUNTAToimintatulot 9 427 571 9 427 571 8 708 134,39 719 437Toimintamenot -9 427 571 -18 000 -9 445 571 -8 708 134,39 -737 437Toimintakate 0 -18 000 -18 000 0,00 -18 000KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄToimintatulot 111 527 439 3 630 000 115 157 439 117 577 350,94 -2 419 912Nettositovat 63 272 121 -135 000 63 137 121 65 470 966,77 -2 333 846Toimintatulot ilman nettosit. 48 255 318 3 765 000 52 020 318 52 106 384,17 -86 066Toimintamenot -336 998 022 -14 700 355 -351 698 377 -352 466 709,40 768 332Nettositovat -86 584 936 -1 430 145 -88 015 081 -88 566 046,08 550 965Toimintamenot ilman nettosit -250 413 086 -16 130 500 -263 683 296 -263 900 663,32 217 367Toimintakate -225 470 583 -11 070 355 -236 540 938 -234 889 358,46 -1 651 580Nettositovat -23 312 815 -1 565 145 -24 877 960 -23 095 079,31 -1 782 881Toimintakate ilman nettosit. -202 157 768 -12 365 500 -211 662 978 -211 794 279,15 131 301Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki125


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN2011 Alkuper. Talousarvio- Talousarvio 2011 2010talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama ToteutumaKAUPUNGINHALLITUSMenot -2 727 000 -1 421 800 -4 148 800 -2 799 845,27 -1 348 954,73 -1 842 664,38Tulot 2 100 000 0 2 100 000 1 944 668,13 155 331,87 3 447 112,08Netto -627 000 -1 421 800 -2 048 800 -855 177,14 1 604 447,70YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAMenot -16 000 0 -16 000 -15 300,00 -700,00 0,00Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -16 000 0 -16 000 -15 300,00 0,00SOSIAALI- JA TERVEYSLTKMenot -580 000 -22 000 -602 000 -463 371,70 -138 628,30 -298 607,38Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -580 000 -22 000 -602 000 -463 371,70 -298 607,38OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAMenot -1 225 000 0 -1 225 000 -948 835,95 -276 164,05 -204 192,38Tulot 78 000 78 000 83 000,00 -5 000,00 0,00Netto -1 147 000 0 -1 147 000 -865 835,95 -204 192,38KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTKMenot -50 000 -50 000 -47 501,17 -2 498,83 -36 621,02Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -50 000 0 -50 000 -47 501,17 -36 621,02LIIKUNTALAUTAKUNTAMenot -765 000 0 -765 000 -709 201,10 -55 798,90 -282 597,65Tulot 165 000 165 000 240 000,00 -75 000,00 66 000,00Netto -600 000 0 -600 000 -469 201,10 -216 597,65TEKNINEN LAUTAKUNTAAsuinrakennuksetMenot 0 0 0,00 0,00 -23 488,39Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto 0 0 0 0,00 -23 488,39Sos.ja terv.toimen rakennuksetMenot -4 325 000 -1 583 600 -5 908 600 -4 643 445,67 -1 265 154,33 -2 661 054,64Tulot 510 000 336 000 846 000 840 639,00 5 361,00 614 047,00Netto -3 815 000 -1 247 600 -5 062 600 -3 802 806,67 -2 047 007,64Opetus- ja kasvatus rakennuksetMenot -6 600 000 -857 477 -7 457 477 -5 687 595,21 -1 769 881,79 -4 095 173,59Tulot 736 000 52 000 788 000 787 820,00 180,00 383 000,00Netto -5 864 000 -805 477 -6 669 477 -4 899 775,21 -3 712 173,59Kulttuuri ja nuoriso rakennuksetMenot -490 000 0 -490 000 -297 585,20 -192 414,80 -170 331,18Tulot 75 000 75 000 73 953,36 1 046,64 27 500,00Netto -415 000 0 -415 000 -223 631,84 -142 831,18Liikunta rakennuksetMenot -680 000 -2 322 630 -3 002 630 -2 601 504,05 -401 125,95 -943 019,68Tulot 0 468 000 468 000 518 000,00 -50 000,00 132 000,00Netto -680 000 -1 854 630 -2 534 630 -2 083 504,05 -811 019,68Tekninen rakennuksetMenot -910 000 38 481 -871 519 -545 130,91 -326 388,09 -901 760,36Tulot 0 0 12 539,00 -12 539,00 78 298,99Netto -910 000 38 481 -871 519 -532 591,91 -823 461,37Talonrakennus yhteensäMenot -13 005 000 -4 725 226 -17 730 226 -13 775 261,04 -3 954 964,96 -8 794 827,84Tulot 1 321 000 856 000 2 177 000 2 232 951,36 -55 951,36 1 234 845,99Netto -11 684 000 -3 869 226 -15 553 226 -11 542 309,68 -7 559 981,85126 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN2011 Alkuper. Talousarvio- Talousarvio 2011 2010talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama ToteutumaKiinteät rakenteet ja laitteetMenot -4 595 000 -1 743 500 -6 338 500 -5 557 375,67 -781 124,33 -4 684 137,11Tulot 0 0 0 172 648,95 -172 648,95 588 501,38Netto -4 595 000 -1 743 500 -6 338 500 -5 384 726,72 -4 095 635,73KuljetusvälineetMenot -470 000 0 -470 000 -470 934,23 934,23 -402 314,08Tulot 0 0 54 200,85 -54 200,85 25 000,00Netto -470 000 0 -470 000 -416 733,38 -377 314,08Muut koneet ja kalustoMenot -10 000 0 -10 000 0,00 -10 000,00 0,00Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -10 000 0 -10 000 0,00 0,00TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensäMenot -18 080 000 -6 468 726 -24 548 726 -19 803 570,94 -4 745 155,06 -13 881 279,03Tulot 1 321 000 856 000 2 177 000 2 459 801,16 -282 801,16 1 848 347,37Netto -16 759 000 -5 612 726 -22 371 726 -17 343 769,78 -12 032 931,66RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTKMenot -35 000 -72 000 -107 000 -96 894,83 -10 105,17 -55 243,07Tulot 0 0 0 0,00 0,00 10 000,00Netto -35 000 -72 000 -107 000 -96 894,83 -45 243,07PELASTUSLAUTAKUNTAMenot -1 029 500 -246 850 -1 276 350 -653 511,17 -622 838,83 -811 882,57Tulot 730 500 229 000 959 500 472 774,70 486 725,30 723 625,42Netto -299 000 -17 850 -316 850 -180 736,47 -88 257,15INVESTOINNIT YHTEENSÄMenot -24 507 500 -8 231 376 -32 738 876 -25 538 032,13 -7 200 843,87 -17 413 087,48Tulot 4 394 500 1 085 000 5 479 500 5 200 243,99 279 256,01 6 095 084,87Netto -20 113 000 -7 146 376 -27 259 376 -20 337 788,14 -11 318 002,61Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki127


TULOARVIOIDEN ALITUKSET, MÄÄRÄRAHOJEN JA TOIMINTAKATTEIDEN YLITYKSET, JOITA VALTUUSTOEI OLE KÄSITELLYT TALOUSARVIOVUODEN AIKANAValtuusto merkitsi 20.2.2012 § 16 tiedoksi sarakkeessa valtuusto esitetyt Sosten ylitykset.Lisäksi on esitetty rahastosta saatava kateKÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINENVuosi 2011 Alkuper. Talousarvio- Talousarvio 2011 Valtuusto 2011talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama tai rahastosiirtoKESKUSVAALILAUTAKUNTAToimintatulot 67 300,00 0,00 67 300,00 66 652,00 648,00KAUPUNGINHALLITUSToimintatulot 8 311 555,00 165 000,00 8 476 555,00 8 333 126,41 143 428,59ToimintakateTyöllisyysvaraus -1 098 053,00 -322 398,00 -1 420 451,00 -1 459 686,23 39 235,23 39 235,23It-palvelut 50 239,00 -10 730,00 39 509,00 -9 263,15 48 772,15YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAToimintatulot 1 215 298,00 1 215 298,00 1 191 327,04 23 970,96Toimintamenot -1 953 018,00 -4 000,00 -1 957 018,00 -1 921 139,18 -35 878,82Toimintakate -737 720,00 -4 000,00 -741 720,00 -729 812,14 -11 907,86SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTAToimintatulot 33 560 887,00 3 600 000,00 37 160 887,00 36 840 109,09 320 777,91Toimintamenot -156 458 200,00 -12 847 897,00 -169 306 097,00 -171 386 760,74 2 080 663,74 1 850 000,00Toimintakate -122 897 313,00 -9 247 897,00 -132 145 210,00 -134 546 651,65 2 401 441,65KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄToimintatulot ilman nettosit. 488 825,46Toimintamenot ilman nettosit. 2 080 663,74Toimintakate ilma nettositovia 2 569 489,20Toimintakate nettositovat 48 772,15128 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


3.5. KÄYTTÖTALOUDEN JA INVESTOINTIEN ERITTELYTTALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 - 31.12.2011TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2011 2011 %/ TA 2010TARKASTUSLAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 11 440 0 11 440 11 516,00 -76,00 100,7 10 688,00TOIMINTAKULUT -167 407 -15000 -182 407 -179 169,65 -3 237,35 98,2 -127 680,11TOIMINTAKATE -155 967 -15000 -170 967 -167 653,65 -3 313,35 98,1 -116 992,11VUOSIKATE -155 967 -15000 -170 967 -167 653,65 -3 313,35 98,1 -116 992,11TILIKAUDEN TULOS -155 967 -15000 -170 967 -167 653,65 -3 313,35 98,1 -116 992,11TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -155 967 -15000 -170 967 -167 653,65 -3 313,35 98,1 -116 992,11KESKUSVAALILAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 67 300 0 67 300 66 652,00 648,00 99,0 0,00TOIMINTAKULUT -104 990 0 -104 990 -78 891,91 -26 098,09 75,1 1 290,83TOIMINTAKATE -37 690 0 -37 690 -12 239,91 -25 450,09 32,5 1 290,83VUOSIKATE -37 690 0 -37 690 -12 239,91 -25 450,09 32,5 1 290,83TILIKAUDEN TULOS -37 690 0 -37 690 -12 239,91 -25 450,09 32,5 1 290,83TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -37 690 0 -37 690 -12 239,91 -25 450,09 32,5 1 290,83KAUPUNGIN JOHTAMINENTOIMINTATUOTOT 5 572 686 0 5 572 686 4 950 949,13 621 736,87 88,8 5 596 599,75TOIMINTAKULUT -5 868 556 -252 038 -6 120 594 -5 483 387,74 -637 206,26 89,6 -4 896 348,62TOIMINTAKATE -295 870 -252 038 -547 908 -532 438,61 -15 469,39 97,2 700 251,13VUOSIKATE -295 870 -252 038 -547 908 -532 438,61 -15 469,39 97,2 700 251,13TILIKAUDEN TULOS -325 785 -252 038 -577 823 -546 203,99 -31 619,01 94,5 689 135,77TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -325 785 -252 038 -577 823 -546 203,99 -31 619,01 94,5 689 135,77KAUPUNGIN KANSLIATOIMINTATUOTOT 7 950 943 0 7 950 943 8 351 124,99 -400 181,99 105,0 8 006 552,52TOIMINTAKULUT -10 156 696 -13 548 -10 170 244 -10 091 248,14 -78 995,86 99,2 -9 840 932,25TOIMINTAKATE -2 205 753 -13 548 -2 219 301 -1 740 123,15 -479 177,85 78,4 -1 834 379,73VUOSIKATE -2 205 753 -13 548 -2 219 301 -1 740 123,15 -479 177,85 78,4 -1 834 379,73TILIKAUDEN TULOS -2 205 753 -13 548 -2 219 301 -1 743 149,79 -476 151,21 78,5 -1 835 893,05TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 205 753 -13 548 -2 219 301 -1 743 149,79 -476 151,21 78,5 -1 835 893,05HENKILÖSTÖHALLINTOTOIMINTATUOTOT 671 974 860 000 1 531 974 1 888 237,05 -356 263,05 123,3 1 625 512,00TOIMINTAKULUT -3 420 976 -2 496 939 -5 917 915 -6 106 997,22 189 082,22 103,2 -5 561 453,34TOIMINTAKATE -2 749 002 -1 636 939 -4 385 941 -4 218 760,17 -167 180,83 96,2 -3 935 941,34VUOSIKATE -2 749 002 -1 636 939 -4 385 941 -4 218 760,17 -167 180,83 96,2 -3 935 941,44TILIKAUDEN TULOS -2 749 002 -1 636 939 -4 385 941 -4 218 760,17 -167 180,83 96,2 -3 940 482,97TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 749 002 -1 636 939 -4 385 941 -4 218 760,17 -167 180,83 96,2 -3 940 487,95TALOUSHALLINTO JA IT PALVELUTTOIMINTATUOTOT 4 123 693 0 4 123 693 4 410 550,08 -286 857,08 107,0 4 134 212,00TOIMINTAKULUT -5 839 076 -12 100 -5 851 176 -6 127 955,54 276 779,54 104,7 -5 935 999,00TOIMINTAKATE -1 715 383 -12 100 -1 727 483 -1 717 405,46 -10 077,54 99,4 -1 801 787,00VUOSIKATE -1 715 383 -12 100 -1 727 483 -1 717 405,46 -10 077,54 99,4 -1 801 787,11TILIKAUDEN TULOS -1 724 942 -12 100 -1 737 042 -1 769 388,42 32 346,42 101,9 -1 817 921,15TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 724 942 -12 100 -1 737 042 -1 769 388,42 32 346,42 101,9 -1 817 921,15ELINKEINOTTOIMINTATUOTOT 125 900 0 125 900 116 032,46 9 867,54 92,2 68 707,81TOIMINTAKULUT -3 576 939 -14 551 -3 591 490 -3 033 827,99 -557 662,01 84,5 -3 101 721,80TOIMINTAKATE -3 451 039 -14 551 -3 465 590 -2 917 795,53 -547 794,47 84,2 -3 033 013,99VUOSIKATE -3 451 039 -14 551 -3 465 590 -2 917 795,53 -547 794,47 84,2 -3 033 013,99TILIKAUDEN TULOS -3 497 323 -14 551 -3 511 874 -2 964 079,17 -547 794,83 84,4 -3 079 297,63TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 497 323 -14 551 -3 511 874 -2 964 079,17 -547 794,83 84,4 -3 079 297,63SUUNNITTELU JA ALUEKEHITYSTOIMINTATUOTOT 310 000 0 310 000 622 904,33 -312 904,33 200,9 492 613,56TOIMINTAKULUT -884 477 0 -884 477 -1 266 569,59 382 092,59 143,2 -1 067 192,00TOIMINTAKATE -574 477 0 -574 477 -643 665,26 69 188,26 112,0 -574 578,44VUOSIKATE -574 477 0 -574 477 -643 665,26 69 188,26 112,0 -574 578,44TILIKAUDEN TULOS -574 477 0 -574 477 -643 665,26 69 188,26 112,0 -574 578,44TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -574 477 0 -574 477 -643 665,26 69 188,26 112,0 -574 578,44KÄYTTÖVARAUSTOIMINTATUOTOT 830 000 -830 000 0 0 0,00 0,00TOIMINTAKULUT -4 464 340 2 653 460 -1 810 880 -1 053 049,92 -757 830,08 58,2 -1 484 134,52TOIMINTAKATE -3 634 340 1 823 460 -1 810 880 -1 053 049,92 -757 830,08 58,2 -1 484 134,52VUOSIKATE -3 634 340 1 823 460 -1 810 880 -1 053 049,92 -757 830,08 58,2 -1 484 134,52TILIKAUDEN TULOS -3 634 340 1 823 460 -1 810 880 -1 053 049,92 -757 830,08 58,2 -1 484 134,52TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 634 340 1 823 460 -1 810 880 -1 053 049,92 -757 830,08 58,2 -1 484 134,52Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki129


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 - 31.12.2011TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2011 2011 %/ TA 2010PELASTUSTOIMITOIMINTATUOTOT 0 0 0 67 210,50 -67 210,50 49 978,54TOIMINTAKULUT -3 729 335 0 -3 729 335 -3 133 398,75 -595 936,25 84,0 -3 021 831,00TOIMINTAKATE -3 729 335 0 -3 729 335 -3 066 188,25 -663 146,75 82,2 -2 971 852,46VUOSIKATE -3 729 335 0 -3 729 335 -3 066 188,25 -663 146,75 82,2 -2 971 852,46TILIKAUDEN TULOS -3 900 895 0 -3 900 895 -3 202 652,61 -698 242,39 82,1 -3 106 745,74TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 900 895 0 -3 900 895 -3 202 652,61 -698 242,39 82,1 -3 106 745,74KAUPUNGINHALLITUSTOIMINTATUOTOT 19 585 196 30 000 19 615 196 20 407 008,54 -791 812,54 104,0 19 974 175,97TOIMINTAKULUT -37 940 395 -135 716 -38 076 111 -36 296 434,89 -1 779 676,11 95,3 -34 909 612,53TOIMINTAKATE -18 355 199 -105 716 -18 460 915 -15 889 426,35 -2 571 488,65 86,1 -14 935 436,56VUOSIKATE -18 355 199 -105 716 -18 460 915 -15 889 426,35 -2 571 488,65 86,1 -14 935 436,56TILIKAUDEN TULOS -18 612 517 -105 716 -18 718 233 -16 140 949,33 -2 577 283,67 86,2 -15 149 917,73TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -18 612 517 -105 716 -18 718 233 -16 140 949,33 -2 577 283,67 86,2 -15 149 922,71YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 1 215 298 0 1 215 298 1 191 327,04 23 970,96 98,0 1 082 926,00TOIMINTAKULUT -1 953 018 -4 000 -1 957 018 -1 921 139,18 -35 878,82 98,2 -1 750 322,86TOIMINTAKATE -737 720 -4 000 -741 720 -729 812,14 -11 907,86 98,4 -667 396,86VUOSIKATE -737 720 -4 000 -741 720 -729 812,14 -11 907,86 98,4 -667 396,86TILIKAUDEN TULOS -747 244 -4 000 -751 244 -740 866,18 -10 377,82 98,6 -676 920,90TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -747 244 -4 000 -751 244 -740 866,18 -10 377,82 98,6 -676 920,90SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUSTOIMINTATUOTOT 10 253 636 295000 10 548 636 10 664 210,70 -115 574,70 101,1 9 638 514,64TOIMINTAKULUT -1 767 385 -15 548 -1 782 933 -2 097 576,20 314 643,20 117,6 -2 113 346,57TOIMINTAKATE 8 486 251 279 452 8 765 703 8 566 634,50 199 068,50 97,7 7 525 168,07VUOSIKATE 8 486 251 279 452 8 765 703 8 566 634,50 199 068,50 97,7 7 525 168,07TILIKAUDEN TULOS 8 486 251 279 452 8 765 703 8 566 145,98 199 557,02 97,7 7 524 923,81TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 8 486 251 279 452 8 765 703 8 566 145,98 199 557,02 97,7 7 524 923,81SOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUTTOIMINTATUOTOT 2 973 056 645 000 3 618 056 3 273 178,32 344 877,68 90,5 3 409 231,77TOIMINTAKULUT -28 362 529 -1 248 844 -29 611 373 -30 304 144,99 692 771,99 102,3 -26 717 825,45TOIMINTAKATE -25 389 473 -603 844 -25 993 317 -27 030 966,67 1 037 649,67 104,0 -23 308 593,68VUOSIKATE -25 389 473 -603 844 -25 993 317 -27 030 966,67 1 037 649,67 104,0 -23 308 593,68TILIKAUDEN TULOS -25 410 146 -603 844 -26 013 990 -27 048 781,39 1 034 791,39 104,0 -23 318 112,26TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -25 410 146 -603 844 -26 013 990 -27 048 781,36 1 034 791,36 104,0 -23 318 232,41VANHUSTYÖTOIMINTATUOTOT 7 907 740 1 290 000 9 197 740 9 123 852,13 73 887,87 99,2 8 027 594,93TOIMINTAKULUT -39 277 829 -2 655 740 -41 933 569 -41 856 413,38 -77 155,62 99,8 -39 086 361,89TOIMINTAKATE -31 370 089 -1 365 740 -32 735 829 -32 732 561,25 -3 267,75 100,0 -31 058 766,96VUOSIKATE -31 370 089 -1 365 740 -32 735 829 -32 732 561,25 -3 267,75 100,0 -31 058 766,96TILIKAUDEN TULOS -31 399 126 -1 365 740 -32 764 866 -32 761 598,51 -3 267,49 100,0 -31 089 332,35TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -31 399 126 -1 365 740 -32 764 866 -32 761 598,50 -3 267,50 100,0 -31 089 335,46TERVEYSPALVELUTTOIMINTATUOTOT 6 429 826 470 000 6 899 826 6 874 211,94 25 614,06 99,6 6 507 413,36TOIMINTAKULUT -31 995 775 -2 127 765 -34 123 540 -35 650 121,08 1 526 581,08 104,5 -33 304 810,50TOIMINTAKATE -25 565 949 -1 657 765 -27 223 714 -28 775 909,14 1 552 195,14 105,7 -26 797 397,14VUOSIKATE -25 565 949 -1 657 765 -27 223 714 -28 775 909,14 1 552 195,14 105,7 -26 797 397,14TILIKAUDEN TULOS -25 857 416 -1 657 765 -27 515 181 -29 037 576,29 1 522 395,29 105,5 -27 137 417,18TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -25 857 416 -1 657 765 -27 515 181 -29 037 576,29 1 522 395,29 105,5 -27 137 417,18ERIKOISSAIRAANHOITOTOIMINTATUOTOT 5 996 629 900 000 6 896 629 6 904 656,00 -8 027,00 100,1 6 593 182,00TOIMINTAKULUT -55 054 682 -6 800 000 -61 854 682 -61 478 505,09 -376 176,91 99,4 -56 988 654,21TOIMINTAKATE -49 058 053 -5 900 000 -54 958 053 -54 573 849,09 -384 203,91 99,3 -50 395 472,21VUOSIKATE -49 058 053 -5 900 000 -54 958 053 -54 573 849,09 -384 203,91 99,3 -50 395 472,21TILIKAUDEN TULOS -49 058 053 -5 900 000 -54 958 053 -54 573 849,09 -384 203,91 99,3 -50 395 472,21TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -49 058 053 -5 900 000 -54 958 053 -54 573 849,09 -384 203,91 99,3 -50 395 472,21SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 33 560 887 3 600 000 37 160 887 36 840 109,09 320 777,91 99,1 34 175 936,70TOIMINTAKULUT -156 458 200 -12 847 897 -169 306 097 -171 386 760,74 2 080 663,74 101,2 -158 210 998,62TOIMINTAKATE -122 897 313 -9 247 897 -132 145 210 -134 546 651,65 2 401 441,65 101,8 -124 035 061,92VUOSIKATE -122 897 313 -9 247 897 -132 145 210 -134 546 651,65 2 401 441,65 101,8 -124 035 061,92TILIKAUDEN TULOS -123 238 490 -9 247 897 -132 486 387 -134 855 659,30 2 369 272,30 101,8 -124 415 410,19TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -123 238 490 -9 247 897 -132 486 387 -134 855 659,26 2 369 272,26 101,8 -124 415 533,45130 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 - 31.12.2011TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2011 2011 %/ TA 2010SIVISTYSKESKUSTOIMINTATUOTOT 250 0 250 2080,84 -1 830,84 832,3 6 811,76TOIMINTAKULUT -799 593 -1 440 -801 033 -770 089,21 -30 943,79 96,1 -791 575,15TOIMINTAKATE -799 343 -1 440 -800 783 -768 008,37 -32 774,63 95,9 -784 763,39VUOSIKATE -799 343 -1 440 -800 783 -768 008,37 -32 774,63 95,9 -784 763,39TILIKAUDEN TULOS -805 518 -1 440 -806 958 -774 183,69 -32 774,31 95,9 -790 938,71TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -805 518 -1 440 -806 958 -774 183,69 -32 774,31 95,9 -790 938,71VARHAISKASVATUSTOIMINTATUOTOT 2 615 840 0 2 615 840 2 947 110,95 -331 270,95 112,7 2 686 651,61TOIMINTAKULUT -26 276 080 -89 295 -26 365 375 -26 127 277,23 -238 097,77 99,1 -24 488 506,88TOIMINTAKATE -23 660 240 -89 295 -23 749 535 -23 180 166,28 -569 368,72 97,6 -21 801 855,27VUOSIKATE -23 660 240 -89 295 -23 749 535 -23 180 166,28 -569 368,72 97,6 -21 801 855,27TILIKAUDEN TULOS -23 714 290 -89 295 -23 803 585 -23 239 398,08 -564 186,92 97,6 -21 852 673,99TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -23 714 290 -89 295 -23 803 585 -23 239 398,08 -564 186,92 97,6 -21 852 363,31PERUSOPETUSTOIMINTATUOTOT 727 542 0 727 542 1 402 809,70 -675 267,70 192,8 1 149 998,69TOIMINTAKULUT -33 536 275 -222 585 -33 758 860 -34 399 904,68 641 044,68 101,9 -32 422 277,85TOIMINTAKATE -32 808 733 -222 585 -33 031 318 -32 997 094,98 -34 223,02 99,9 -31 272 279,16VUOSIKATE -32 808 733 -222 585 -33 031 318 -32 997 094,98 -34 223,02 99,9 -31 272 279,16TILIKAUDEN TULOS -33 122 647 -222 585 -33 345 232 -33 316 871,13 -28 360,87 99,9 -31 598 385,65TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -33 122 647 -222 585 -33 345 232 -33 316 871,14 -28 360,86 99,9 -31 598 433,93ERITYISOPETUSTOIMINTATUOTOT 72 760 0 72 760 61 897,68 10 862,32 85,1 67 251,43TOIMINTAKULUT -4 592 261 0 -4 592 261 -4 658 591,86 66 330,86 101,4 -4 470 042,87TOIMINTAKATE -4 519 501 0 -4 519 501 -4 596 694,18 77 193,18 101,7 -4 402 791,44VUOSIKATE -4 519 501 0 -4 519 501 -4 596 694,18 77 193,18 101,7 -4 402 791,44TILIKAUDEN TULOS -4 519 501 0 -4 519 501 -4 596 694,18 77 193,18 101,7 -4 402 791,44TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -4 519 501 0 -4 519 501 -4 596 694,16 77 193,16 101,7 -4 402 923,90LUKIOTTOIMINTATUOTOT 657 090 0 657 090 720 263,75 -63 173,75 109,6 693 971,91TOIMINTAKULUT -5 964 533 0 -5 964 533 -6 083 389,19 118 856,19 102,0 -5 936 218,26TOIMINTAKATE -5 307 443 0 -5 307 443 -5 363 125,44 55 682,44 101,0 -5 242 246,35VUOSIKATE -5 307 443 0 -5 307 443 -5 363 125,44 55 682,44 101,0 -5 242 246,35TILIKAUDEN TULOS -5 311 317 0 -5 311 317 -5 366 998,78 55 681,78 101,0 -5 249 993,91TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -5 311 317 0 -5 311 317 -5 366 998,78 55 681,78 101,0 -5 249 994,23KOKKOLAN SEUDUN OPISTOTOIMINTATUOTOT 405 140 0 405 140 554 026,84 -148 886,84 136,7 468 350,30TOIMINTAKULUT -1 776 676 0 -1 776 676 -1 862 077,13 85 401,13 104,8 -1 754 002,36TOIMINTAKATE -1 371 536 0 -1 371 536 -1 308 050,29 -63 485,71 95,4 -1 285 652,06VUOSIKATE -1 371 536 0 -1 371 536 -1 308 050,29 -63 485,71 95,4 -1 285 652,06TILIKAUDEN TULOS -1 371 536 0 -1 371 536 -1 308 050,29 -63 485,71 95,4 -1 285 652,06TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 371 536 0 -1 371 536 -1 308 050,29 -63 485,71 95,4 -1 285 652,06OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 4 478 622 0 4 478 622 5 688 189,76 -1 209 567,76 127,0 5 073 035,70TOIMINTAKULUT -72 945 418 -313 320 -73 258 738 -73 901 329,30 642 591,30 100,9 -69 862 623,37TOIMINTAKATE -68 466 796 -313 320 -68 780 116 -68 213 139,54 -566 976,46 99,2 -64 789 587,67VUOSIKATE -68 466 796 -313 320 -68 780 116 -68 213 139,54 -566 976,46 99,2 -64 789 587,67TILIKAUDEN TULOS -68 844 809 -313 320 -69 158 129 -68 602 196,15 -555 932,85 99,2 -65 180 435,76TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -68 844 809 -313 320 -69 158 129 -68 602 196,14 -555 932,86 99,2 -65 180 306,14YHTEISET MENOT JA KANSLIATOIMINTATUOTOT 520 0 520 16 742,55 -16 222,55 3219,7 15 495,00TOIMINTAKULUT -274 523 -2000 -276 523 -289 891,35 13 368,35 104,8 -300 579,11TOIMINTAKATE -274 003 -2000 -276 003 -273 148,80 -2 854,20 99,0 -285 084,11VUOSIKATE -274 003 -2000 -276 003 -273 148,80 -2 854,20 99,0 -285 084,11TILIKAUDEN TULOS -274 698 -2000 -276 698 -273 843,72 -2 854,28 99,0 -285 779,03TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -274 698 -2000 -276 698 -273 843,72 -2 854,28 99,0 -285 779,03KULTTUURITOIMINTATUOTOT 15 000 0 15 000 11 342,57 3 657,43 75,6 7 542,23TOIMINTAKULUT -3 099 952 -20 228 -3 120 180 -3 104 228,99 -15 951,01 99,5 -2 985 035,90TOIMINTAKATE -3 084 952 -20 228 -3 105 180 -3 092 886,42 -12 293,58 99,6 -2 977 493,67VUOSIKATE -3 084 952 -20 228 -3 105 180 -3 092 886,42 -12 293,58 99,6 -2 977 493,67TILIKAUDEN TULOS -3 086 104 -20 228 -3 106 332 -3 094 038,06 -12 293,94 99,6 -2 978 645,31TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 086 104 -20 228 -3 106 332 -3 094 038,06 -12 293,94 99,6 -2 978 645,31Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki131


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 - 31.12.2011TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2011 2011 %/ TA 2010KIRJASTOTOIMINTATUOTOT 203 560 0 203 560 169 229,44 34 330,56 83,1 190 680,64TOIMINTAKULUT -2 901 578 -12 600 -2 914 178 -2 858 481,24 -55 696,76 98,1 -2 796 967,47TOIMINTAKATE -2 698 018 -12 600 -2 710 618 -2 689 251,80 -21 366,20 99,2 -2 606 286,83VUOSIKATE -2 698 018 -12 600 -2 710 618 -2 689 251,80 -21 366,20 99,2 -2 606 286,83TILIKAUDEN TULOS -2 710 358 -12 600 -2 722 958 -2 703 666,08 -19 291,92 99,3 -2 612 288,93TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 710 358 -12 600 -2 722 958 -2 703 666,08 -19 291,92 99,3 -2 612 288,93MUSEOTOIMITOIMINTATUOTOT 91 050 0 91 050 200 125,44 -109 075,44 219,8 74 051,79TOIMINTAKULUT -996 006 -11 000 -1 007 006 -1 124 534,01 117 528,01 111,7 -964 334,42TOIMINTAKATE -904 956 -11 000 -915 956 -924 408,57 8 452,57 100,9 -890 282,63VUOSIKATE -904 956 -11 000 -915 956 -924 408,57 8 452,57 100,9 -890 282,63TILIKAUDEN TULOS -904 956 -11 000 -915 956 -924 408,57 8 452,57 100,9 -890 282,63TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -904 956 -11 000 -915 956 -924 408,57 8 452,57 100,9 -890 282,63NUORISOTYÖTOIMINTATUOTOT 115 260 0 115 260 251 915,30 -136 655,30 218,6 232 256,20TOIMINTAKULUT -1 350 183 -11 000 -1 361 183 -1 454 720,43 93 537,43 106,9 -1 378 599,94TOIMINTAKATE -1 234 923 -11 000 -1 245 923 -1 202 805,13 -43 117,87 96,5 -1 146 343,74VUOSIKATE -1 234 923 -11 000 -1 245 923 -1 202 805,13 -43 117,87 96,5 -1 146 343,74TILIKAUDEN TULOS -1 236 035 -11 000 -1 247 035 -1 203 917,05 -43 117,95 96,5 -1 147 455,66TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 236 035 -11 000 -1 247 035 -1 203 917,05 -43 117,95 96,5 -1 147 455,66KULTTUURI- JA NUORISOTOMENLTKTOIMINTATUOTOT 425 390 0 425 390 649 355,30 -223 965,30 152,6 520 025,86TOIMINTAKULUT -8 622 242 -56 828 -8 679 070 -8 831 856,02 152 786,02 101,8 -8 425 516,84TOIMINTAKATE -8 196 852 -56 828 -8 253 680 -8 182 500,72 -71 179,28 99,1 -7 905 490,98VUOSIKATE -8 196 852 -56 828 -8 253 680 -8 182 500,72 -71 179,28 99,1 -7 905 490,98TILIKAUDEN TULOS -8 212 151 -56 828 -8 268 979 -8 199 873,48 -69 105,52 99,2 -7 914 451,56TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -8 212 151 -56 828 -8 268 979 -8 199 873,48 -69 105,52 99,2 -7 914 451,56LIIKUNTALAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 1 089 200 0 1 089 200 1 222 106,88 -132 906,88 112,2 1 149 323,05TOIMINTAKULUT -4 640 665 -11 000 -4 651 665 -4 564 704,22 -86 960,78 98,1 -4 396 541,40TOIMINTAKATE -3 551 465 -11 000 -3 562 465 -3 342 597,34 -219 867,66 93,8 -3 247 218,35VUOSIKATE -3 551 465 -11 000 -3 562 465 -3 342 597,34 -219 867,66 93,8 -3 247 218,35TILIKAUDEN TULOS -3 722 783 -11 000 -3 733 783 -3 526 902,16 -206 880,84 94,5 -3 415 563,76TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 722 783 -11 000 -3 733 783 -3 526 902,16 -206 880,84 94,5 -3 415 563,76HALLINTOPALVELUTTOIMINTATUOTOT 749 740 0 749 740 762 420,00 -12 680,00 101,7 721 392,03TOIMINTAKULUT -1 358 031 -1 770 -1 359 801 -1 260 169,22 -99 631,78 92,7 -1 256 196,54TOIMINTAKATE -608 291 -1 770 -610 061 -497 749,22 -112 311,78 81,6 -534 804,51VUOSIKATE -608 291 -1 770 -610 061 -497 749,22 -112 311,78 81,6 -534 804,51TILIKAUDEN TULOS -608 291 -1 770 -610 061 -497 749,22 -112 311,78 81,6 -534 804,51TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -608 291 -1 770 -610 061 -497 749,22 -112 311,78 81,6 -534 804,51YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUTTOIMINTATUOTOT 5 227 761 0 5 227 761 5 760 341,61 -532 580,61 110,2 5 319 473,67TOIMINTAKULUT -10 274 408 -467 370 -10 741 778 -11 075 489,15 333 711,15 103,1 -10 585 110,32TOIMINTAKATE -5 046 647 -467 370 -5 514 017 -5 315 147,54 -198 869,46 96,4 -5 265 636,65VUOSIKATE -5 046 647 -467 370 -5 514 017 -5 315 147,54 -198 869,46 96,4 -5 265 636,65TILIKAUDEN TULOS -8 251 347 -467 370 -8 718 717 -8 482 032,94 -236 684,06 97,3 -8 317 883,08TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -8 251 347 -467 370 -8 718 717 -8 482 032,94 -236 684,06 97,3 -8 317 883,08TILAPALVELUTOIMINTATUOTOT 33 101 348 0 33 101 348 33 339 388,83 -238 040,83 100,7 30 708 414,78TOIMINTAKULUT -28 679 350 -730 754 -29 410 104 -29 919 823,59 509 719,59 101,7 -27 474 510,46TOIMINTAKATE 4 421 998 -730 754 3 691 244 3 419 565,24 271 678,76 92,6 3 233 904,32VUOSIKATE 4 421 998 -730 754 3 691 244 3 419 565,24 271 678,76 92,6 3 233 904,32TILIKAUDEN TULOS 577 450 -730 754 -153 304 -411 548,77 258 244,77 268,5 -504 751,58TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 244 269 -730 754 -1 975 023 -2 292 218,82 317 195,82 116,1 -2 210 632,96TEKNINEN LAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 39 078 849 0 39 078 849 39 862 150,44 -783 301,44 102,0 36 749 280,48TOIMINTAKULUT -40 311 789 -1 199 894 -41 511 683 -42 255 481,96 743 798,96 101,8 -39 315 817,32TOIMINTAKATE -1 232 940 -1 199 894 -2 432 834 -2 393 331,52 -39 502,48 98,4 -2 566 536,84VUOSIKATE -1 232 940 -1 199 894 -2 432 834 -2 393 331,52 -39 502,48 98,4 -2 566 536,84TILIKAUDEN TULOS -8 282 188 -1 199 894 -9 482 082 -9 391 330,93 -90 751,07 99,0 -9 357 439,17TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -10 103 907 -1 199 894 -11 303 801 -11 272 000,98 -31 800,02 99,7 -11 063 320,55132 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 - 31.12.2011TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2011 2011 %/ TA 2010RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTKTOIMINTATUOTOT 2 575 686 0 2 575 686 2 917 449,56 -341 763,56 113,3 2 948 210,76TOIMINTAKULUT -4 130 150 -98 700 -4 228 850 -4 075 083,05 -153 766,95 96,4 -3 981 318,52TOIMINTAKATE -1 554 464 -98 700 -1 653 164 -1 157 633,49 -495 530,51 70,0 -1 033 107,76VUOSIKATE -1 554 464 -98 700 -1 653 164 -1 157 633,49 -495 530,51 70,0 -1 033 107,76TILIKAUDEN TULOS -1 628 699 -98 700 -1 727 399 -1 224 182,39 -503 216,61 70,9 -1 109 336,83TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 628 699 -98 700 -1 727 399 -1 224 182,39 -503 216,61 70,9 -1 109 336,83MAASEUTULAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 12 000 0 12 000 13 351,94 -1 351,94 111,3 14 436,37TOIMINTAKULUT -296 177 0 -296 177 -267 724,09 -28 452,91 90,4 -247 724,19TOIMINTAKATE -284 177 0 -284 177 -254 372,15 -29 804,85 89,5 -233 287,82VUOSIKATE -284 177 0 -284 177 -254 372,15 -29 804,85 89,5 -233 287,82TILIKAUDEN TULOS -284 177 0 -284 177 -254 372,15 -29 804,85 89,5 -233 287,82TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -284 177 0 -284 177 -254 372,15 -29 804,85 89,5 -233 287,82VIRANOMAISTOIMINTA JA HALLINTOTOIMINTATUOTOT 2 283 050 2 283 050 2 188 044,05 95 005,95 95,8 1 930 128,81TOIMINTAKULUT -2 283 050 -1500 -2 284 550 -2 188 044,05 -96 505,95 95,8 -1 930 128,81TOIMINTAKATE 0 -1500 -1 500 0,00 -1 500,00 0,00VUOSIKATE 0 -1500 -1 500 0 -1 500,00 0,00TILIKAUDEN TULOS 0 -1500 -1 500 0 -1 500,00 0,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 -1500 -1 500 0 -1 500,00 0,00PELASTUSTOIMINTATOIMINTATUOTOT 5 342 581 0 5 342 581 4 809 094,94 533 486,06 90,0 4 579 651,64TOIMINTAKULUT -5 342 581 -16500 -5 359 081 -4 809 094,94 -549 986,06 89,7 -4 579 651,64TOIMINTAKATE 0 -16500 -16 500 0,00 -16 500,00 0,00VUOSIKATE 0 -16500 -16 500 0 -16 500,00 0,00TILIKAUDEN TULOS 0 -16500 -16 500 0 -16 500,00 0,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 -16500 -16 500 0 -16 500,00 0,00SAIRAANKULJETUSTOIMINTATUOTOT 1 789 640 0 1 789 640 1 700 695,42 88 944,58 95,0 1 552 158,85TOIMINTAKULUT -1 789 640 0 -1 789 640 -1 700 695,42 -88 944,58 95,0 -1 552 158,85TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00VUOSIKATE 0 0 0 0,00TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0,00KUNTIEN YHTEISESTI OMISTAMAT TOIMITILATTOIMINTATUOTOT 12 300 12 300 10 299,98 2 000,02 83,7 9 700,00TOIMINTAKULUT -12 300 -12 300 -10 299,98 -2 000,02 83,7 -9 700,00TOIMINTAKATE 0 0 0 0,00 0,00VUOSIKATE 0 0 0 0,00TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0,00PELASTUSLAUTAKUNTATOIMINTATUOTOT 9 427 571 0 9 427 571 8 708 134,39 719 436,61 92,4 8 071 639,30TOIMINTAKULUT -9 427 571 -18 000 -9 445 571 -8 708 134,39 -737 436,61 92,2 -8 071 639,30TOIMINTAKATE 0 -18 000 -18 000 0,00 -18 000,00 0,00VUOSIKATE 0 -18 000 -18 000 0,00 -18 000,00 0,00TILIKAUDEN TULOS 0 -18 000 -18 000 0,00 -18 000,00 0,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 -18 000 -18 000 0,00 -18 000,00 0,00RAHOITUSTOIMINTAKATET U L O S L A S K E L M AVUOSIKATE 225 069 124 0 225 069 124 229 123 909,44 -4 054 785,44 101,8 221 325 293,39TILIKAUDEN TULOS 225 069 124 0 225 069 124 229 123 909,44 -4 054 785,44 101,8 221 325 293,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 225 069 124 0 225 069 124 231 648 416,51 -6 579 292,51 102,9 221 553 890,72KOKKOLA YHTEENSÄTOIMINTATUOTOT 111 527 439 3 630 000 115 157 439 117 577 350,94 -2 419 911,94 102,1 109 769 678,19TOIMINTAKULUT -336 998 022 -14 700 355 -351 698 377 -352 466 709,40 768 332,40 100,2 -329 298 504,23TOIMINTAKATE -225 470 583 -11 070 355 -236 540 938 -234 889 358,46 -1 651 579,54 99,3 -219 528 826,04VUOSIKATE -401 459 -11 070 355 -11 471 814 -5 765 449,02 -5 706 364,98 50,3 1 796 467,35TILIKAUDEN TULOS -8 697 591 -11 070 355 -19 767 946 -13 992 316,19 -5 775 629,81 70,8 -6 243 172,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -10 519 310 -11 070 355 -21 589 665 -13 348 479,12 -8 241 185,88 61,8 -7 720 454,28Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki133


KOKKOLAN KAUPUNKIINVESTOINTIOSAINVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011 - 31.12.2011TOIMIELINTULOSALUE TA 2011 TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMAKAUPUNGINHALLITUS90100 MAA- JA VESIALUEET OSTOMenot -1 325 000 -1 325 000 -1 028 020,10 -296 979,90Tulot 1 900 000 1 900 000 1 728 487,13 171 512,87Netto 575 000 0 575 000 700 467,03 -125 467,0390126 PUHELINKESKUSMenot -84 800 -84 800 -84 800,00Tulot 0 0 0,00Netto 0 -84 800 -84 800 0,00 -84 800,0090110 RAKENNUSTEN MYYNTIMenot 0 0 -644 000,00 644 000,00Tulot 200 000 200 000 51 181,00 148 819,00Netto 200 000 0 200 000 -592 819,00 792 819,0090130 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERITMenot -1 000 000 -1 337 000 -2 337 000 -870 879,44 -1 466 120,56Tulot 0 0 0 165 000,00 -165 000,00Netto -1 000 000 -1 337 000 -2 337 000 -705 879,44 -1 631 120,5690182 TOIMISTO-OHJELMATMenot -140 000 -140 000 -140 053,36 53,36Tulot 0 0 0,00Netto -140 000 0 -140 000 -140 053,36 53,3690180 KESKUSHALLINTO -KERTAKIRJAUSJÄRJESTELMÄMenot -65 000 -65 000 -65 000,00Tulot 0 0 0,00Netto -65 000 0 -65 000 0,00 -65 000,0090181 RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄMenot -100 000 -100 000 -26 500,00 -73 500,00Tulot 0 0 0,00Netto -100 000 0 -100 000 -26 500,00 -73 500,0090151 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUS KYMenot -76 000 -76 000 -76 854,63 854,63Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -76 000 0 -76 000 -76 854,63 854,6390152 OPTIMA SAMKOMMUNMenot 0 -1 316,07 1 316,07Tulot 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -1 316,07 1 316,0790153 SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUNDMenot -21 000 -21 000 -21 000,00Tulot 0 0 0,00Netto -21 000 0 -21 000 0,00 -21 000,0090154 KRUUNUPYYN KANSANOPISTOMenot 0 -12 221,67 12 221,67Tulot 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -12 221,67 12 221,67KAUPUNGINHALLITUSMenot -2 727 000 -1 421 800 -4 148 800 -2 799 845,27 -1 348 954,73Tulot 2 100 000 0 2 100 000 1 944 668,13 155 331,87Netto -627 000 -1 421 800 -2 048 800 -855 177,14 -1 193 622,86134 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011 - 31.12.2011TOIMIELINTULOSALUE TA 2011 TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMAYMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAAINEETTOMAT HYÖDYKKEET90190 ELÄINLÄÄKÄRIEN ERIKOISOHJELMAMenot -16 000 -16 000 -15 300,00 -700,00Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -16 000 0 -16 000 -15 300,00 -700,00YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAMenot -16 000 0 -16 000 -15 300,00 -700,00Tulot 0 0 0 0,00 0,00Netto -16 000 0 -16 000 -15 300,00 -700,00SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAMUUT KONEET JA KALUSTO90212 KEVA PALVELUKESKUS KALUSTUSMenot -25 000 -25 000 -23 569,92 -1 430,08Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -25 000 0 -25 000 -23 569,92 -1 430,0890221 TERVEYDENHUOLTOMenot -325 000 -325 000 -225 171,79 -99 828,21Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -325 000 0 -325 000 -225 171,79 -99 828,2190225 TERVEYDENHUOLTO ATK-OHJELMISTOTMenot -230 000 -230 000 -183 687,74 -46 312,26Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -230 000 0 -230 000 -183 687,74 -46 312,2690226 HOITOKOTI PILVENTUPA KALUSTAMINENPILVENTUPAMenot -22 000 -22 000 -30 942,25 8 942,25Tulot 0 0 0,00 0,00Netto 0 -22 000 -22 000 -30 942,25 8 942,25SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTAMenot -580 000 -22 000 -602 000 -463 371,70 -138 628,30Tulot 0 0 0 0,00 0,00Netto -580 000 -22 000 -602 000 -463 371,70 -138 628,30Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki135


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011 - 31.12.2011TOIMIELINTULOSALUE TA 2011 TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMAOPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAMUUT KONEET JA KALUSTOPÄIVÄKODIT90207 PÄIVÄKODIT PIHALEIKKIVÄLINEETMenot -30 000 -30 000 -25 577,71 -4 422,29Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -30 000 0 -30 000 -25 577,71 -4 422,2990331 PÄIVÄKOTIEN KALUSTUSMenot -310 000 -310 000 -91 244,35 -218 755,65Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -310 000 0 -310 000 -91 244,35 -218 755,65PÄIVÄKODITMenot -340 000 0 -340 000 -116 822,06 -223 177,94Tulot 0 0 0 0,00 0,00Netto -340 000 0 -340 000 -116 822,06 -223 177,94KOULUT90322 PIHALEIKKIVÄLINEETMenot -40 000 -40 000 -46 784,40 6 784,40Tulot 0 0 5 000,00 -5 000,00Netto -40 000 0 -40 000 -41 784,40 1 784,4090328 LOHTAJAN MONITOIMITALOLLEKOULUJEN LIIKUNTAVÄLINEETMenot -25 000 -25 000 -24 738,50 -261,50Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -25 000 0 -25 000 -24 738,50 -261,5090399 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA KALUSTON UUDISTAMINENMenot -80 000 -80 000 -83 907,48 3 907,48Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -80 000 0 -80 000 -83 907,48 3 907,4890325 VILLAN KOULUMenot -350 000 -350 000 -297 522,13 -52 477,87Tulot 78 000 78 000 78 000,00 0,00Netto -272 000 0 -272 000 -219 522,13 -52 477,8790320 KOIVUHAAN KOULUMenot -390 000 -390 000 -379 061,38 -10 938,62Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -390 000 0 -390 000 -379 061,38 -10 938,62KOULUTMenot -885 000 0 -885 000 -832 013,89 -52 986,11Tulot 78 000 0 78 000 83 000,00 -5 000,00Netto -807 000 0 -807 000 -749 013,89 -57 986,11OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAMenot -1 225 000 0 -1 225 000 -948 835,95 -276 164,05Tulot 78 000 0 78 000 83 000,00 -5 000,00Netto -1 147 000 0 -1 147 000 -865 835,95 -281 164,05136 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011 - 31.12.2011TOIMIELINTULOSALUE TA 2011 TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMAKULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LAUTAKUNTAMUUT KONEET JA KALUSTO90478 KIRJASTON TYÖTILOJEN KALUSTUSMenot -20 000 -20 000 -20 015,04 15,04Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -20 000 0 -20 000 -20 015,04 15,0490476 ANDERS KIRJASTOKIMPAN VERKKOPALVELUNJA KIRJASTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINENMenot -30 000 -30 000 -27 486,13 -2 513,87Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -30 000 0 -30 000 -27 486,13 -2 513,87KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LAUTAKUNTAMenot -50 000 0 -50 000 -47 501,17 -2 498,83Tulot 0 0 0 0,00 0,00Netto -50 000 0 -50 000 -47 501,17 -2 498,83LIIKUNTALAUTAKUNTAKIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET90400 LIIKUNTA-ALUEET90413 VARAUSMenot -80 000 -80 000 -71 335,29 -8 664,71Tulot 0 0 5 000,00 -5 000,00Netto -80 000 0 -80 000 -66 335,29 -13 664,7190415 LÄHILIIKUNTAPAIKATMenot -20 000 -20 000 -1 468,96 -18 531,04Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -20 000 0 -20 000 -1 468,96 -18 531,0490429 TEKONURMI SANTAHAKAANMenot -410 000 -410 000 -429 844,25 19 844,25Tulot 120 000 120 000 181 000,00 -61 000,00Netto -290 000 0 -290 000 -248 844,25 -41 155,7590432 KOIVUHAAN LÄHILIIKUNTAPAIKKAMenot -150 000 -150 000 -105 445,02 -44 554,98Tulot 45 000 45 000 54 000,00 -9 000,00Netto -105 000 0 -105 000 -51 445,02 -53 554,98MUUT KONEET JA KALUSTO90484 LOHTAJAN MONITOIMITALOMenot -105 000 -105 000 -101 107,58 -3 892,42Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -105 000 0 -105 000 -101 107,58 -3 892,42LIIKUNTALAUTAKUNTAMenot -765 000 0 -765 000 -709 201,10 -55 798,90Tulot 165 000 0 165 000 240 000,00 -75 000,00Netto -600 000 0 -600 000 -469 201,10 -130 798,90Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki137


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011 - 31.12.2011TOIMIELINTULOSALUE TA 2011 TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMATEKNINEN LAUTAKUNTATALONRAKENNUSMUUT RAKENNUKSETSOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI90643 KORJAUSMÄÄRÄRAHATMenot -70 000 -70 000 -70 000,00Tulot 0 0 0,00Netto -70 000 0 -70 000 0,00 -70 000,0090636 HONKAHARJU II-VAIHEJA KORJAUSMenot -4 000 000 -856 100 -4 856 100 -3 903 969,18 -952 130,82Tulot 510 000 336 000 846 000 840 639,00 5 361,00Netto -3 490 000 -520 100 -4 010 100 -3 063 330,18 -946 769,8290507 KEHITYSVAMM. HOITOKOTIJA ITSEN. ASUNNOT PILVENTUPAMenot -415 600 -415 600 -305 866,56 -109 733,44Tulot 0 0 0,00 0,00Netto 0 -415 600 -415 600 -305 866,56 -109 733,4490508 PALVELUKESKUS LEPORANTAMenot -35 400 -35 400 -12 306,71 -23 093,29Tulot 0 0 0,00 0,00Netto 0 -35 400 -35 400 -12 306,71 -23 093,2990509 VANHUSTEN PALVELU-JA VUOKRAASUNNOT LEPORANTAMenot -25 000 -25 000 -12 065,04 -12 934,96Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -25 000 0 -25 000 -12 065,04 -12 934,9690510 LEPOLAMenot -256 600 -256 600 -153 590,81 -103 009,19Tulot 0 0 0,00 0,00Netto 0 -256 600 -256 600 -153 590,81 -103 009,1990520 HOPIJAKUMPUMenot -185 000 -19 900 -204 900 -182 935,18 -21 964,82Tulot 0 0 0 0,00 0,00Netto -185 000 -19 900 -204 900 -182 935,18 -21 964,8290524 ELINTARVIKELABORATORIOMenot -45 000 -45 000 -45 000,00Tulot 0 0 0,00Netto -45 000 0 -45 000 0,00 -45 000,0091201 HAMMASHOITOLAN JÄÄHDYTYS/HUONEKOHT.SÄÄMenot 0 -46 971,71 46 971,71Tulot 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -46 971,71 46 971,7191202 TERV.ASEMIEN KIIREELISET KORJAUS JA MUMenot 0 -25 740,48 25 740,48Tulot 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -25 740,48 25 740,48SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIMenot -4 325 000 -1 583 600 -5 908 600 -4 643 445,67 -1 265 154,33Tulot 510 000 336 000 846 000 840 639,00 5 361,00Netto -3 815 000 -1 247 600 -5 062 600 -3 802 806,67 -1 259 793,33138 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011 - 31.12.2011TOIMIELINTULOSALUE TA 2011 TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMAPÄIVÄKODIT90720 KELTAVIIRIN PÄIVÄKOTIMenot -80 000 -80 000 -38 109,67 -41 890,33Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -80 000 0 -80 000 -38 109,67 -41 890,3390629 NAHKURIN PÄIVÄKOTIMenot 0 -50 339,88 50 339,88Tulot 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -50 339,88 50 339,8890626 PÄIVÄKOTIEN PIHOJEN KUNNOSTAMINENMenot 0 -19 629,43 19 629,43Tulot 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -19 629,43 19 629,4390627 KIRKONMÄEN PÄIVÄKOTIMenot 0 -18 620,84 18 620,84Tulot 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -18 620,84 18 620,8490638 PÄIVÄKOTIEN AITOJEN UUSIMINENMenot 2 594 2 594 -21 929,96 24 523,96Tulot 0 0 0,00 0,00Netto 0 2 594 2 594 -21 929,96 24 523,9690611 KAUSTARIN PÄIVÄKOTIMenot -700 000 0 -700 000 -364 984,03 -335 015,97Tulot 0 0 0,00Netto -700 000 0 -700 000 -364 984,03 -335 015,9790606 KIVINIITYN PÄIVÄKOTIMenot -200 000 0 -200 000 -254 158,33 54 158,33Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -200 000 0 -200 000 -254 158,33 54 158,3390624 HAKALAHDEN PK PIHAN KORJATUSTYÖT(PROJEKTI-AVUSTUS)Menot -80 000 -80 000 -72 806,97 -7 193,03Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -80 000 0 -80 000 -72 806,97 -7 193,0390506 RUOTSALON PÄIVÄKOTIMenot -500 000 -276 500 -776 500 -720 701,59 -55 798,41Tulot 0 0 0 0,00 0,00Netto -500 000 -276 500 -776 500 -720 701,59 -55 798,4190722 PÄIVÄKODIT KORJAUSMÄÄRÄRAHATMenot -180 000 92 -179 908 -49 766,03 -130 141,97Tulot 0 0 0 0,00 0,00Netto -180 000 92 -179 908 -49 766,03 -130 141,97PÄIVÄKODITMenot -1 740 000 -273 814 -2 013 814 -1 611 046,73 -402 767,27Tulot 0 0 0 0,00 0,00Netto -1 740 000 -273 814 -2 013 814 -1 611 046,73 -402 767,27KOULUT90801 KORJAUSMÄÄRÄRAHAT- KOULUTMenot -300 000 -240 036 -540 036 -24 632,27 -515 403,73Tulot 0 0 0 0,00 0,00Netto -300 000 -240 036 -540 036 -24 632,27 -515 403,7390803 ISOKYLÄN KOULU MONITOIMITIL YHTMenot -70 000 -70 000 -55 044,17 -14 955,83Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -70 000 0 -70 000 -55 044,17 -14 955,8390807 TORKINMÄEN KOULUMenot -70 000 -70 000 -56 288,33 -13 711,67Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -70 000 0 -70 000 -56 288,33 -13 711,67Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki139


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011 - 31.12.2011TOIMIELINTULOSALUE TA 2011 TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA90813 HALKOKARIN KOULUMenot -50 000 0 -50 000 -40 847,62 -9 152,38Tulot 0 0,00 0,00Netto -50 000 0 -50 000 -40 847,62 -9 152,3890814 HAKALAHDEN KOULUMenot -180 000 -180 000 -188 679,78 8 679,78Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -180 000 0 -180 000 -188 679,78 8 679,7890823 VILLAN KOULUMenot -3 150 000 -164 300 -3 314 300 -3 067 668,31 -246 631,69Tulot 736 000 52 000 788 000 787 820,00 180,00Netto -2 414 000 -112 300 -2 526 300 -2 279 848,31 -246 451,6990830 RÖDSÖN KOULUMenot -50 000 -50 000 -13 267,96 -36 732,04Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -50 000 0 -50 000 -13 267,96 -36 732,0490833 SOKOJAN KOULUMenot -40 000 -40 000 -38 312,77 -1 687,23Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -40 000 0 -40 000 -38 312,77 -1 687,2390844 TEKNISTEN TÖIDEN LUOKKIEN TYÖSUOJELUPUUTTEIDEN KORJAUKSET -Menot - Utgifter 8 168 8 168 8 168,00Tulot - Inkomster 0 0 0,00Netto 0 8 168 8 168 0,00 8 168,0090845 KOULUJEN AITOJEN UUSIMINEN - FÖRNYANDE AV STAKET VID SKOLORNAMenot - Utgifter 11 872 11 872 11 872,00Tulot - Inkomster 0 0 0,00Netto 0 11 872 11 872 0,00 11 872,0090851 KOKKOLAN SEUDUN OPISTOMenot -900 000 -199 400 -1 099 400 -84 813,97 -1 014 586,03Tulot 0 0 0 0,00 0,00Netto -900 000 -199 400 -1 099 400 -84 813,97 -1 014 586,0390846 LUCINA HAGMANIN KOULU PK+LAAJENNUSMenot -50 000 -50 000 -6 825,81 -43 174,19Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -50 000 0 -50 000 -6 825,81 -43 174,1991221 SISÄILMA- JA KOSTEUSVAURIOKORJ/ PÄIVÄKODITMenot 33 33 33,00Tulot 0 0 0,00Netto 0 33 33 0,00 33,0091241 LUCINA HAGMAN KEITTIÖPARAKKI/ VUOKR/ KÄYTTKUNT. SAAMenot 0 -72 612,36 72 612,36Tulot 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -72 612,36 72 612,3691242 KOIVUHAAN KOULUN SIIRTOMenot 0 -53 056,25 53 056,25Tulot 0 0,00Netto 0 0 0 -53 056,25 53 056,2591244 SISÄILMA- JA KOSTEUSVAURIOKORJ/ KOULUTMenot 0 -374 498,88 374 498,88Tulot 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -374 498,88 374 498,88KOULUTMenot -4 860 000 -583 663 -5 443 663 -4 076 548,48 -1 367 114,52Tulot 736 000 52 000 788 000 787 820,00 180,00Netto -4 124 000 -531 663 -4 655 663 -3 288 728,48 -1 366 934,52OPETUS JA KASVATUSMenot -6 600 000 -857 477 -7 457 477 -5 687 595,21 -1 769 881,79Tulot 736 000 52 000 788 000 787 820,00 180,00Netto -5 864 000 -805 477 -6 669 477 -4 899 775,21 -1 769 701,79140 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011 - 31.12.2011TOIMIELINTULOSALUE TA 2011 TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMAKULTTUURI JA NUORISO90900 KORJAUSMÄÄRÄRAHATMenot -90 000 -90 000 -90 000,00Tulot 0 0 0,00Netto -90 000 0 -90 000 0,00 -90 000,0090869 ROOSINTALO - ROOSKA GÅRDENMenot - Utgifter 0 -19 182,10 19 182,10Tulot - Inkomster 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -19 182,10 19 182,1090872 ISOJÄRVEN NUORISOTALOMenot -250 000 -250 000 -102 917,35 -147 082,65Tulot 75 000 75 000 40 000,00 35 000,00Netto -175 000 0 -175 000 -62 917,35 -112 082,6590876 KALASTAJA- JA KOTISEUTUMUSEOMenot 0 -10 060,14 10 060,14Tulot 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -10 060,14 10 060,1490883 MUSEON UUDISRAKENNUSMenot -150 000 -150 000 -99 345,27 -50 654,73Tulot 0 0 0,00Netto -150 000 0 -150 000 -99 345,27 -50 654,7390905 HAKALAXIN KOTIMUSEON KUNNOSTUSMenot 0 -33 953,36 33 953,36Tulot 0 33 953,36 -33 953,36Netto 0 0 0 0,00 0,0091261 LOHTAJAN KOTISEUTUMUSEOMenot 0 -20 490,08 20 490,08Tulot 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -20 490,08 20 490,0891262 SISÄILMA- JA KOSTEUSVAURIOKORJ/ KULT JA NUORMenot 0 -11 636,90 11 636,90Tulot 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -11 636,90 11 636,90KULTTUURI JA NUORISOMenot -490 000 0 -490 000 -297 585,20 -192 414,80Tulot 75 000 0 75 000 73 953,36 1 046,64Netto -415 000 0 -415 000 -223 631,84 -191 368,16LIIKUNTA90892 LOHTAJAN MONITOIMITALOMenot -580 000 -2 070 250 -2 650 250 -2 555 893,56 -94 356,44Tulot 468 000 468 000 518 000,00 -50 000,00Netto -580 000 -1 602 250 -2 182 250 -2 037 893,56 -144 356,4490890 URHEILUTALOMenot -100 000 -252 380 -352 380 -14 047,36 -338 332,64Tulot 0 0,00 0,00Netto -100 000 -252 380 -352 380 -14 047,36 -338 332,6490893 ULLAVAN URHEILUKENTTÄMenot 0 -31 563,13 31 563,13Tulot 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -31 563,13 31 563,13LIIKUNTAMenot -680 000 -2 322 630 -3 002 630 -2 601 504,05 -401 125,95Tulot 0 468 000 468 000 518 000,00 -50 000,00Netto -680 000 -1 854 630 -2 534 630 -2 083 504,05 -451 125,95SIVISTYSMenot -7 770 000 -3 180 107 -10 950 107 -8 586 684,46 -2 363 422,54Tulot 811 000 520 000 1 331 000 1 379 773,36 -48 773,36Netto -6 959 000 -2 660 107 -9 619 107 -7 206 911,10 -2 412 195,90Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki141


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011 - 31.12.2011TOIMIELINTULOSALUE TA 2011 TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMATEKNINEN TOIMI90841 KEITTIÖLAITTEETMenot -60 000 14 353 -45 647 -25 082,00 -20 565,00Tulot 0 0 0 0,00 0,00Netto -60 000 14 353 -45 647 -25 082,00 -20 565,0091001 TOIMINNALLISET MUUTOKSETMenot 181 181 181,00Tulot 0 0 0,00Netto 0 181 181 0,00 181,0091002 KAUPUNGINTALOMenot -350 000 -350 000 -69 890,57 -280 109,43Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -350 000 0 -350 000 -69 890,57 -280 109,4391022 KORJAUSMÄÄRÄRAHATMenot -200 000 -200 000 -200 000,00Tulot 0 0 0,00Netto -200 000 0 -200 000 0,00 -200 000,0091012 LEIRINTÄALUE - CAMPINGOMRÅDEMenot 0 -31 378,25 31 378,25Tulot 0 0,00Netto 0 0 0 -31 378,25 31 378,2591015 VARTIOLINNAMenot 0 -18 406,40 18 406,40Tulot 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -18 406,40 18 406,4091102 ARVAAMATTOMAT PERUSKORJAUKSETMenot 22 768 22 768 -35 170,74 57 938,74Tulot 0 0 0,00 0,00Netto 0 22 768 22 768 -35 170,74 57 938,7491119 VARIKKOMenot -100 000 -100 000 -125 970,37 25 970,37Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -100 000 0 -100 000 -125 970,37 25 970,3791139 RAKENNUSTEN MAALAUSTYÖTMenot 17 779 17 779 17 779,00Tulot 0 0 0,00Netto 0 17 779 17 779 0,00 17 779,0091999 HAJA-ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIMenot -50 000 -50 000 -50 000,00Tulot 0 0 0,00Netto -50 000 0 -50 000 0,00 -50 000,0091148 LOHTAJAN PALOASEMAMenot 0 0,00Tulot 0 12 539,00 -12 539,00Netto 0 0 0 12 539,00 -12 539,0091157 AS OY SILTATALOMenot -150 000 -16 600 -166 600 -202 642,62 36 042,62Tulot 0 0 0 0,00 0,00Netto -150 000 -16 600 -166 600 -202 642,62 36 042,6291281 ULLAVAN KUNNANTALON NUORISOTILATMenot 0 -36 589,96 36 589,96Tulot 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -36 589,96 36 589,96TEKNINEN TOIMIMenot -910 000 38 481 -871 519 -545 130,91 -326 388,09Tulot 0 0 0 12 539,00 -12 539,00Netto -910 000 38 481 -871 519 -532 591,91 -338 927,09TALONRAKENNUSMenot -13 005 000 -4 725 226 -17 730 226 -13 775 261,04 -3 954 964,96Tulot 1 321 000 856 000 2 177 000 2 232 951,36 -55 951,36Netto -11 684 000 -3 869 226 -15 553 226 -11 542 309,68 -4 010 916,32142 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011 - 31.12.2011TOIMIELINTULOSALUE TA 2011 TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMATEKNINEN LAUTAKUNTAKIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET92001 LIIKENNEVÄYLÄTMenot -2 900 000 -553 000 -3 453 000 -3 392 399,03 -60 600,97Tulot 0 0 0 98 228,41 -98 228,41Netto -2 900 000 -553 000 -3 453 000 -3 294 170,62 -158 829,3892019 KIERTOLIITTYMÄ VT 8Menot -17 000 -17 000 -8 597,14 -8 402,86Tulot 0 0 0,00 0,00Netto 0 -17 000 -17 000 -8 597,14 -8 402,8694101 PUISTOT JA LEIKKIPAIKATMenot -210 000 -210 000 -209 795,43 -204,57Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -210 000 0 -210 000 -209 795,43 -204,5794303 JÄTEHUOLTOMenot -200 000 -650 000 -850 000 -204 239,01 -645 760,99Tulot 0 0 0 2 704,55 -2 704,55Netto -200 000 -650 000 -850 000 -201 534,46 -648 465,5494353 KÄVELYKESKUSTA92919 Menot 0 -18 280,33 18 280,33Tulot 0 35 251,59 -35 251,59Netto 0 0 0 16 971,26 -16 971,2694370 SUNTIMenot -50 000 -61 000 -111 000 -38 104,75 -72 895,25Tulot 0 0 0 0,00 0,00Netto -50 000 -61 000 -111 000 -38 104,75 -72 895,2594394 VENEVÄYLÄT JA LAITURITVÄYLÄMERKKIEN JA LINJATAULUJEN UUSIMINENMenot -20 000 -20 000 -15 185,08 -4 814,92Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -20 000 0 -20 000 -15 185,08 -4 814,9294361 OHTAKARIN JA MARINKAISEN KALASATAMATMenot -20 000 0 -20 000 -13 359,99 -6 640,01Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -20 000 0 -20 000 -13 359,99 -6 640,0194362 ALAVIIRTEEN LAHDEN VENEILYREITTIMenot -100 000 -100 000 -86 700,00 -13 300,00Tulot 0 0 0,00Netto -100 000 0 -100 000 -86 700,00 -13 300,0094366 ULLAVANJÄRVEN KUNNOSTUSMenot -40 000 0 -40 000 -36 787,25 -3 212,75Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -40 000 0 -40 000 -36 787,25 -3 212,7594369 ASUNTOMESS./VENESATAMAN/ VESIAIHEEN RAKMenot 0 -29 060,00 29 060,00Tulot 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -29 060,00 29 060,0094354 ASUNTOMESSUALUEMenot -462 500 -462 500 -9 914,97 -452 585,03Tulot 0 0 0,00 0,00Netto 0 -462 500 -462 500 -9 914,97 -452 585,0394373 ASUNTOMESSUALUEEN KATUJEN RAKENTAMINENMenot -340 000 -340 000 -515 405,29 175 405,29Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -340 000 0 -340 000 -515 405,29 175 405,2994375 ASUNTOMESSUALUEEN PUISTOTMenot -100 000 -100 000 -310 827,32 210 827,32Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -100 000 0 -100 000 -310 827,32 210 827,32Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki143


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011 - 31.12.2011TOIMIELINTULOSALUE TA 2011 TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA94378 TORIN RAKENTAMINEN/ ASUNTOMESSUTMenot -130 000 -130 000 -110 919,48 -19 080,52Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -130 000 0 -130 000 -110 919,48 -19 080,5294384 AS.MESSUJEN TILAPÄISRAK (PYS.ALUE YM)Menot -200 000 -200 000 -162 152,65 -37 847,35Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -200 000 0 -200 000 -162 152,65 -37 847,3594385 ASUNTOMESSUALUEEN KIERTOLIIT. RAKENTAMMenot 0 -66 426,55 66 426,55Tulot 0 0,00 0,00Netto 0 0 0 -66 426,55 66 426,5594392 PYSÄK.AL RAK/ A CYDENIUKSENK/ VAPAUDENTIEMenot -285 000 -285 000 -290 121,40 5 121,40Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -285 000 0 -285 000 -290 121,40 5 121,4094395 KALASATAMIEN VARUSTUKSEN PARANTAMINEN (EU)Menot 0 -39 100,00 39 100,00Tulot 0 36 464,40 -36 464,40Netto 0 0 0 -2 635,60 2 635,60KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEETMenot -4 595 000 -1 743 500 -6 338 500 -5 557 375,67 -781 124,33Tulot 0 0 0 172 648,95 -172 648,95Netto -4 595 000 -1 743 500 -6 338 500 -5 384 726,72 -953 773,28KULJETUSVÄLINEET94401 TEKNINEN PALVELUTOIMINTAMenot -70 000 -70 000 -70 208,33 208,33Tulot 0 0 2 600,85 -2 600,85Netto -70 000 0 -70 000 -67 607,48 -2 392,5294431 KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINENMenot -400 000 -400 000 -400 725,90 725,90Tulot 0 0 51 600,00 -51 600,00Netto -400 000 0 -400 000 -349 125,90 -50 874,10KULJETUSVÄLINEETMenot -470 000 0 -470 000 -470 934,23 934,23Tulot 0 0 0 54 200,85 -54 200,85Netto -470 000 0 -470 000 -416 733,38 -53 266,62MUUT KONEET JA KALUSTO94505 ATK-HANKINNATMenot -10 000 -10 000 0,00 -10 000,00Tulot 0 0 0,00Netto -10 000 0 -10 000 0,00 -10 000,00MUUT KONEET JA KALUSTOMenot -10 000 0 -10 000 0,00 -10 000,00Tulot 0 0 0 0,00 0,00Netto -10 000 0 -10 000 0,00 -10 000,00TEKNINEN LAUTAKUNTAMenot -18 080 000 -6 468 726 -24 548 726 -19 803 570,94 -4 745 155,06Tulot 1 321 000 856 000 2 177 000 2 459 801,16 -282 801,16Netto -16 759 000 -5 612 726 -22 371 726 -17 343 769,78 -5 027 956,22144 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011 - 31.12.2011TOIMIELINTULOSALUE TA 2011 TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMARAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAKULJETUSVÄLINEET94818 MITTAUSAUTOMenot -35 000 -35 000 -31 894,85 -3 105,15Tulot 0 0 0,00 0,00Netto -35 000 0 -35 000 -31 894,85 -3 105,15MUUT KONEET JA KALUSTO94817 RTK-GPS-LAITE/ MITTAUSTOIMINTAMenot -72 000 -72 000 -64 999,98 -7 000,02Tulot 0 0 0,00 0,00Netto 0 -72 000 -72 000 -64 999,98 -7 000,02RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAMenot -35 000 -72 000 -107 000 -96 894,83 -10 105,17Tulot 0 0 0 0,00 0,00Netto -35 000 -72 000 -107 000 -96 894,83 -10 105,17PELASTUSLAUTAKUNTAIRTAIN OMAISUUS94850 KANNUS94870 Menot -10 000 -10 000 -10 000,00Tulot 10 000 10 000 10 000,00Netto 0 0 0 0,00 0,0094855 KAUSTINEN94875 Menot -34 000 -34 000 -43 928,53 9 928,53Tulot 34 000 34 000 43 928,53 -9 928,53Netto 0 0 0 0,00 0,0094856 VETELI94876 Menot -43 000 -43 000 -37 707,32 -5 292,68Tulot 43 000 43 000 37 707,32 5 292,68Netto 0 0 0 0 094857 HALSUA - HALSO94877 Menot -39 000 -39 000 -36 789,94 -2 210,06Tulot 39 000 39 000 36 789,94 2 210,06Netto 0 0 0 0,00 0,0094858 LESTIJÄRVI94878 Menot -47 000 -47 000 -37 460,51 -9 539,49Tulot 47 000 47 000 37 460,51 9 539,49Netto 0 0 0 0,00 0,0094860 TOHOLAMPIMenot -40 000 -40 000 -36 089,59 -3 910,41Tulot 40 000 40 000 36 089,59 3 910,41Netto 0 0 0 0,00 0,0094861 KRUUNUPYY - KRONOBY94881 Menot -31 000 -31 000 -59 980,00 28 980,00Tulot 31 000 31 000 59 980,00 -28 980,00Netto 0 0 0 0,00 0,0094862 PIETARSAARI - JAKOBSTAD94882 Menot -411 500 -411 500 -67 506,31 -343 993,69Tulot 411 500 411 500 67 506,31 343 993,69Netto 0 0 0 0,00 0,00Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki145


INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011 - 31.12.2011TOIMIELINTULOSALUE TA 2011 TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA94879 PERHO94859 Menot -5 000 -5 000 -3 888,63 -1 111,37Tulot 5 000 5 000 3 888,63 1 111,37Netto 0 0 0 0,00 0,00MUUT KUNNATMenot -660 500 0 -660 500 -323 350,83 -337 149,17Tulot 660 500 0 660 500 323 350,83 337 149,17Netto 0 0 0 0,00 0,00KOKKOLA KULJETUSVÄLINEET94920 TARKASTUSAUTOMenot -56 000 -36 850 -92 850 -92 850,00Tulot 20 000 19 000 39 000 39 000,00Netto -36 000 -17 850 -53 850 0,00 -53 850,0094921 SÄILIÖAUTOMenot -189 000 -189 000 -189 000,00Tulot 50 000 50 000 50 000,00Netto -139 000 0 -139 000 0,00 -139 000,0094925 KULJETUSVÄLINEET KOKKOLA94937 Menot 0 -150 192,24 150 192,24Tulot 0 68 326,31 -68 326,31Netto 0 0 0 -81 866 81 86694930 SAIRAANKULJETUSMenot -99 000 -99 000 -104 968,10 5 968,10Tulot 0 0 6 097,56 -6 097,56Netto -99 000 0 -99 000 -98 870,54 -129,46KOKKOLA KONEET JA KALUSTO94940 PELASTUSLAITTEITAMenot -25 000 -25 000 -25 000,00Tulot 0 0 0,00Netto -25 000 0 -25 000 0,00 -25 000,0094867 ÖLJYNTORJUNTA-ALUS MS VANADISMenot 0 -75 000,00 75 000,00Tulot 0 75 000,00 -75 000,00Netto 0 0 0 0,00 0,0094961 MERIPUOMIKALUSTOMenot -210 000 -210 000 -210 000,00Tulot 210 000 210 000 210 000,00Netto 0 0 0 0,00 0,00KOKKOLA - KARLEBYMenot - Utgifter -369 000 -246 850 -615 850 -330 160,34 -285 689,66Tulot - Inkomster 70 000 229 000 299 000 149 423,87 149 576,13Netto -299 000 -17 850 -316 850 -180 736,47 -136 113,53PELASTUSTOIMI - RÄDDNINGSVÄSENDETMenot - Utgifter -1 029 500 -246 850 -1 276 350 -653 511,17 -622 838,83Tulot - Inkomster 730 500 229 000 959 500 472 774,70 486 725,30Netto -299 000 -17 850 -316 850 -180 736,47 -136 113,53INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDELMenot - Utgifter -24 507 500 -8 231 376 -32 738 876 -25 538 032,13 -7 200 843,87Tulot - Inkomster 4 394 500 1 085 000 5 479 500 5 200 243,99 279 256,01Netto -20 113 000 -7 146 376 -27 259 376 -20 337 788,14 -6 921 587,86146 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


3.6. TULOSLASKELMA, RAHOITUSLASKELMA JA TASE ILMAN LIIKELAITOKSIAKOKKOLAN KAUPUNKI *ilman liikelaitoksia2011 2011 2010TULOSLASKELMA Alkuper. Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot. % Tot.% Toteutuma Muutos %talousarvio muutokset muutosten jälk. vars. ta muu.ta 2010-2011TOIMINTATUOTOTMyyntituotot 60 025 248 2 340 720 62 365 968 62 959 951,76 -593 983,76 104,9% 101,0% 58 529 680 7,57 %Maksutuotot 12 377 584 1 030 000 13 407 584 14 126 920,57 -719 336,57 114,1% 105,4% 12 635 443 11,80 %Tuet ja avustukset 7 511 290 -60 999 7 450 291 8 188 001,79 -737 710,79 109,0% 109,9% 7 807 399 4,87 %Vuokratuotot 26 190 681 20 000 26 210 681 26 844 092,41 -633 411,41 102,5% 102,4% 24 182 356 11,01 %Muut toimintatuotot 3 409 206 290 279 3 699 485 3 499 390,85 200 094,15 102,6% 94,6% 4 808 530 -27,23 %TOIMINTATUOTOT yhteensä 109 514 009 3 620 000 113 134 009 115 618 357,38 -2 484 348,38 105,6% 102,2% 107 963 407 7,09 %VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 2 013 430 10 000 2 023 430 1 958 993,56 64 436,44 97,3% 96,8% 1 806 271 8,46 %TUOTOT yhteensä 111 527 439 3 630 000 115 157 439 117 577 350,94 -2 419 911,94 105,4% 102,1% 109 769 678 7,11 %TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot 111 682 787 2 497 306 114 180 093 114 586 725,64 -406 632,64 102,6% 100,4% 107 844 187 6,25 %HenkilösivukulutEläkekulut 24 980 651 381 124 25 361 775 25 668 996,86 -307 221,86 102,8% 101,2% 24 353 456 5,40 %Muut henkilösivukulut 8 192 371 205 157 8 397 528 6 776 569,36 1 620 958,64 82,7% 80,7% 5 909 852 14,67 %Henkilöstökulut yhteensä 144 855 809 3 083 587 147 939 396 147 032 291,86 907 104,14 101,5% 99,4% 138 107 495 6,46 %Palvelujen ostot 132 423 229 11 130 926 143 554 155 145 516 777,16 -1 962 622,16 109,9% 101,4% 135 453 573 7,43 %Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 501 341 414 777 15 916 118 17 220 424,47 -1 304 306,47 111,1% 108,2% 16 202 745 6,28 %Avustukset 15 400 325 73 867 15 474 192 14 125 232,68 1 348 959,32 91,7% 91,3% 14 522 226 -2,73 %Muut toimintakulut 28 817 318 -2 802 28 814 516 28 571 983,23 242 532,77 99,1% 99,2% 25 012 464 14,23 %TOIMINTAKULUT yhteensä 336 998 022 14 700 355 351 698 377 352 466 709,40 -768 332,40 104,6% 100,2% 329 298 504 7,04 %TOIMINTAKATE -225 470 583 -11 070 355 -236 540 938 -234 889 358,46 -1 651 579,54 104,2% 99,3% -219 528 826 7,00 %VEROTULOT 152 964 000 0 152 964 000 155 226 113,32 -2 262 113,32 101,5% 101,5% 149 314 338 3,96 %VALTIONOSUUDET 67 719 000 67 719 000 68 263 085,00 -544 085,00 100,8% 100,8% 66 787 388 2,21 %RAHOITUSTUOTOT JA -KULUTKorkotuotot 550 000 550 000 80 164,93 469 835,07 14,6% 14,6% 156 153 -48,66 %Korvaus peruspääomasta liikel. 5 519 124 5 519 124 5 967 166,87 -448 042,87 108,1% 108,1% 7 091 280 -15,85 %Muut rahoitustuotot 2 648 000 2 648 000 3 062 753,33 -414 753,33 115,7% 115,7% 722 626 323,84 %Korkokulut -4 300 000 0 -4 300 000 -3 327 485,64 -972 514,36 77,4% 77,4% -2 732 372 21,78 %Muut rahoituskulut -31 000 -31 000 -147 888,37 116 888,37 477,1% 477,1% -14 119 947,48 %VUOSIKATE -401 459 -11 070 355 -11 471 814 -5 765 449,02 -5 706 364,98 1436,1% 50,3% 1 796 468 -420,93 %POISTOT JA ARVONALENTUMISETSuunnitelman mukaiset poistot -8 296 132 -8 296 132 -8 200 395,52 -95 736,48 98,8% 98,8% -7 840 164 4,59 %Kertaluonteiset poistot 0 0 -26 471,65 26 471,65 -199 475SATUNNAISET ERÄTSatunnaiset tuotot 0,00 0TILIKAUDEN TULOS -8 697 591 -11 070 355 -19 767 946 -13 992 316,19 -5 775 629,81 160,9% 70,8% -6 243 171 124,12 %POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 133 018,22 -133 018,22 336 588VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 262 642,41 -262 642,41 -1 976 436RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 248 176,44 -248 176,44 162 565TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -8 697 591 -11 070 355 -19 767 946 -13 348 479,12 -6 419 466,88 153,5% 67,5% -7 720 454 72,90 %TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuotot/Toimintakulut % 33,0 % 33,0 %Vuosikate/Poistot, % -70,31 % 22,91 %Vuosikate, €/asukas -123,78 € 38,83 €Asukasmäärä 46 580 46 260Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki147


KOKKOLAN KAUPUNKI *ilman liikelaitoksia2011 2010VEROTULOJEN ERITTELY Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot.% Tot.% Toteutumatalousarvio muutokset muutosten jälk. vars.ta muu.taVerotulotKunnan tulovero 125 600 000 0 125 600 000 129 459 117,00 -3 859 117,00 103,1 % 103,1 % 125 428 027,42Osuus yhteisöveron tuotosta 17 578 000 0 17 578 000 16 130 757,96 1 447 242,04 91,8 % 91,8 % 16 113 636,59Kiinteistövero 9 786 000 0 9 786 000 9 636 238,36 149 761,64 98,5 % 98,5 % 7 772 673,60Muut verotulot 0 0 0,00 0,00 0,00Verotulot yhteensä 152 964 000 0 152 964 000 155 226 113,32 -2 262 113,32 101,5 % 101,5 % 149 314 337,61Tuloveroprosenttiv 2006 19,00v 2007 19,25v 2008 19,75v 2009 19,75v 2010 19,75v 2011 19,752011 2010VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot.% Tot.% Toteutumatalousarvio muutokset muutosten jälk. vars.ta muu.taValtionosuudetPeruspalveluiden valtionosuus 76 021 104 0 76 021 104 76 318 894,00 -297 790,00 100,4 % 100,4 % 73 652 485,04Verotuloihin per. vos:ien tasaus -1 342 000 0 -1 342 000 -1 284 456,00 -57 544,00 95,7 % 95,7 % -281 279,00Järjestelmämuutoksen tasaus 193 896 0 193 896 193 896,00 0,00 100,0 % 100,0 % 193 898,00Opetus- ja kultt.muut valtionos.* -7 154 000 0 -7 154 000 -6 965 249,00 -188 751,00 97,4 % 97,4 % -6 777 716,00Valtionosuudet yhteensä 67 719 000 0 67 719 000 68 263 085,00 -544 085,00 100,8 % 100,8 % 66 787 388,04* v 2011 tilityksiin sisältyy vuoden 2010 oikaisu 6 739 euroaLIIKELAITOSTEN 2011 2010PERUSPÄÄOMAN TUOTTO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot.% Tot.% Toteutumatalousarvio muutokset muutosten jälk. vars.ta muu.taLiikelaitosten peruspääoman tuotto* Kokkolan Energia 4 600 000 4 600 000 4 662 970,87 -62 970,87 101,4 % 101,4 % 4 515 882,62* Kokkolan Satama 2 419 654 2 419 654 2 804 144,00 -384 490,00 115,9 % 115,9 % 2 073 065,00Kokkola Vesi 489 470 489 470 490 052,00 -582,00 100,1 % 100,1 % 492 332,00Työplus 10 000 10 000 10 000,00 0,00 100,0 % 100,0 % 10 000,00Liikel. peruspääoman tuotto yhteensä 7 519 124 0 7 519 124 7 967 166,87 -448 042,87 106,0 % 106,0 % 7 091 279,62* Kokkolan Energian peruspääoman tuottoon sisältyy 1,5 milj. euron ja Kokkolan Sataman tuottoon 0,5 milj. euron ylimääräinen tuloutus148 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


KOKKOLA * TA 2011 TP 2011 TP 2010Talousarvio Ta-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama ToteutumaRAHOITUSLASKELMAToiminnan ja investointien nettoTulorahoitusVuosikate -401 459 -11 070 355 -11 471 814 -5 765 449,02 -5 706 365 1 796 467,35Satunnaiset erät 0 0,00 0,00Tulorahoituksen korjauserät -1 900 000 -1 900 000 -1 534 549,76 -365 450 -2 795 328,11Tulorahoitus -2 301 459 -11 070 355 -13 371 814 -7 299 998,78 -6 071 815 -998 860,76InvestoinnitInvestointimenot -24 507 500 -7 146 376 -31 653 876 -25 538 032,14 -6 115 844 -17 413 087,49Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 294 500 2 294 500 3 145 983,14 -851 483 2 572 817,06Fuusioinvestointi -78 231,74Pysyvien vastaavien myyntituotot 2 100 000 2 100 000 2 054 260,85 45 739 3 522 267,82Investoinnit -20 113 000 -7 146 376 -27 259 376 -20 337 788,15 -6 921 588 -11 396 234,35Toiminnan ja inv. netto -22 414 459 -18 216 731 -40 631 190 -27 637 786,93 -12 993 403 -12 395 095,11RahoitustoimintaAntolainauksen muutoksetAntolainasaamisten vähennys 71 059 71 059 533 576,00 -462 517 30 033,56Antolainasaamisten lisäys 0 -85 711,50 85 712 -168 404,69Antolainauksen muutokset 71 059 0 71 059 447 864,50 -376 806 -138 371,13Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 45 000 000 8 900 000 53 900 000 46 871 700,00 7 028 300 30 224 056,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys -22 757 000 -22 757 000 -20 597 376,07 -2 159 624 -23 352 165,92Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys 0 -8 038 806,95 8 038 807 4 419 697,27Lainakannan muutokset 22 243 000 8 900 000 31 143 000 18 235 516,98 12 907 483 11 291 587,35Muut maksuvalmiuden muutoksetToimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 46 502,83 -46 503 57 221,83Vaihto-omaisuuden muutokset 0 45 599,08 -45 599 -69 061,18Saamisten muutokset 0 -1 528 047,13 1 528 047 -1 206 551,34Korottomien velkojen muutos 0 3 000 481,71 -3 000 482 1 682 431,83Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 1 564 536,49 -1 564 536 464 041,14Rahoitustoiminnan netto 22 314 059 8 900 000 31 214 059 20 247 917,97 10 966 141 11 617 257,36Rahavarojen muutos -100 400 -9 316 731 -9 417 131 -7 389 868,96 -2 027 262 -777 837,750,00 0,00Rahavarojen muutos -7 389 868,96 -777 837,75Rahavarat 31.12. 1 764 459,22 9 154 328,18Rahavarat 1.1. -9 154 328,18 -9 932 165,93RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % -1,8 % -39,1 % -25,7 % 12,0 %Pääomamenojen tulorahoitus, % -0,9 % -22,0 % -13,6 % 4,7 %Lainanhoitokate 0,1 -0,3 -0,1 0,2Kassan riittavyys, pv 2 9Asukasmäärä 46 580 46 260Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki149


KOKKOLAN KAUPUNKI *kaupunki ilman liikelaitoksiaT A S EV A S T A A V A A 31.12.2011 31.12.2010A PYSYVÄT VASTAAVATI AINEETTOMAT HYÖDYKKEET1. AINEETTOMAT OIKEUDET 4 045,57 149 673,242. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 703 864,25 402 765,88707 909,82 552 439,12II AINEELLISET HYÖDYKKEET1. MAA- JA VESIALUEET 22 993 263,96 22 173 452,882. RAKENNUKSET 84 733 172,35 80 724 030,663. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 44 403 732,36 41 650 944,444. KONEET JA KALUSTO 5 323 139,42 4 528 394,535. MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 1 863 482,88 1 863 482,886. ENNAKKOM. JA KESKENER. HANK. 10 879 793,15 6 492 023,67170 196 584,12 157 432 329,06III SIJOITUKSET1. OSAKKEET JA OSUUDET 95 294 261,22 94 360 415,643. MUUT LAINASAAMISET 3 514 409,30 4 047 985,304. MUUT SAAMISET 320 586,78 234 875,28YHTEENSÄ 99 129 257,30 98 643 276,22PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 270 033 751,24 256 628 044,40B TOIMEKSIANTOJEN VARAT1. VALTION TOIMEKSIANNOT 221 874,44 389 594,102. LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET 529 127,94 528 050,843. MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 238 013,22 236 357,30YHTEENSÄ 989 015,60 1 154 002,24TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 989 015,60 1 154 002,24C VAIHTUVAT VASTAAVATI VAIHTO-OMAISUUS1. AINEET JA TARVIKKEET 674 656,55 698 233,004. MUU VAIHTO-OMAISUUS 10 016,25 32 038,88YHTEENSÄ 684 672,80 730 271,88II SAAMISETPITKÄAIKAISET SAAMISET1. MYYNTISAAMISET 0,00 0,002. LAINASAAMISET 405 319,46 140 655,813. MUUT SAAMISET 1 480 631,00 615 321,00YHTEENSÄ 1 885 950,46 755 976,81LYHYTAIKAISET SAAMISET1. MYYNTISAAMISET 6 869 816,20 6 543 941,892. LAINASAAMISET 513 510,00 365 107,003. MUUT SAAMISET 3 955 653,51 4 188 003,584. SIIRTOSAAMISET 1 037 964,55 881 818,31YHTEENSÄ 12 376 944,26 11 978 870,78III RAHOITUSARVOPAPERITOSAKKEET JA OSUUDET 0,00 0,00IV RAHAT JA PANKKISAAMISET 1 764 459,22 9 154 328,18YHTEENSÄ 1 764 459,22 9 154 328,18VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 16 712 026,74 22 619 447,65V A S T A A V A A YHTEENSÄ 287 734 793,58 280 401 494,29150 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


V A S T A T T A V A A 31.12.2011 31.12.2010A OMA PÄÄOMAI PERUSPÄÄOMA 127 834 202,07 127 834 202,07III MUUT OMAT RAHASTOT 5 416 860,10 5 665 036,54IV EDELLISTEN TILIKAUSIEN ALIJÄÄMÄ -38 750 254,86 -31 029 800,58V TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -13 348 478,83 -7 720 454,2881 152 328,48 94 748 983,75OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 81 152 328,48 94 748 983,75B POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET1. POISTOERO 3 306 532,89 3 439 551,112. VAPAAEHTOISET VARAUKSET 5 276 463,32 5 539 105,738 582 996,21 8 978 656,84POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR. YHTEENSÄ 8 582 996,21 8 978 656,84C PAKOLLISET VARAUKSET1. ELÄKEVARAUKSET 366 000,00 326 087,402. MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 2 077 446,61 1 909 258,612 443 446,61 2 235 346,01PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 2 443 446,61 2 235 346,01D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT1. VALTION TOIMEKSIANNOT 219 878,92 335 139,362. LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT 574 756,15 568 941,523. MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 969 632,80 978 670,801 764 267,87 1 882 751,68TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 1 764 267,87 1 882 751,68E VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN2. LAINAT RAH.- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 124 518 584,70 102 170 711,673. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 956 052,23 1 199 094,334. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 3 027,38 3 027,387. MUUT VELAT 9 009,17 9 009,17125 486 673,48 103 381 842,55LYHYTAIKAINEN2. LAINAT RAH.- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 28 096 270,32 24 819 723,803. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 183 072,03 217 682,204. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 0,00 0,005. SAADUT ENNAKOT 0,00 0,006. OSTOVELAT 9 724 354,54 7 850 130,177. MUUT VELAT 7 499 393,50 14 502 818,628. SIIRTOVELAT 22 801 990,54 21 783 558,6768 305 080,93 69 173 913,46VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 193 791 754,41 172 555 756,01V A S T A T T A V A A YHTEENSÄ 287 734 793,58 280 401 494,29TASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste, % 31,2 % 37,0 %Rahoitusvarallisuus €/asukas -3 816 -3 257Suhteellinen velkaantuneisuus -% 57,2 % 53,2 %Lainat, €/asukas 3 404 3 033Lainakanta 31.12., 1 000 eur 158 554 140 318Lainasaamiset 31.12., 1 000 eur 3 514 4 048Asukasmäärä 46 580 46 260Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki151


152 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


TILINPÄÄTÖSLASKELMATTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki153


154 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


1. TULOSLASKELMAKOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitoksetVIRALLINEN TULOSLASKELMA1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010TOIMINTATUOTOTMyyntituotot 99 778 679,24 100 786 045,60Maksutuotot 13 449 331,18 12 153 955,16Tuet ja avustukset 8 271 864,83 7 826 764,21Vuokratuotot 8 076 969,26 6 801 328,77Muut toimintatuotot 3 338 827,40 4 627 589,94TOIMINTATUOTOT yhteensä 132 915 671,91 132 195 683,68VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 2 035 918,40 1 939 462,46TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot 121 028 191,87 113 740 010,16HenkilösivukulutEläkekulut 27 322 338,61 25 923 044,34Muut henkilösivukulut 7 158 181,27 6 256 607,03Henkilöstökulut yhteensä 155 508 711,75 145 919 661,53Palvelujen ostot 119 439 096,88 111 006 701,75Aineet, tarvikkeet ja tavarat 47 213 086,65 49 741 866,05Avustukset 14 037 311,28 14 441 118,88Muut toimintakulut 7 215 101,81 6 048 628,85TOIMINTAKULUT yhteensä 343 413 308,37 327 157 977,06TOIMINTAKATE -208 461 718,06 -193 022 830,92VEROTULOT 155 226 113,32 149 314 337,61VALTIONOSUUDET 68 263 085,00 66 787 388,04RAHOITUSTUOTOT JA -KULUTKorkotuotot 73 853,55 85 590,59Muut rahoitustuotot 1 791 768,66 890 097,71Korkokulut -3 754 435,50 -2 898 192,93Muut rahoituskulut -151 519,04 -15 627,77VUOSIKATE 12 987 147,93 21 140 762,33POISTOT JA ARVONALENTUMISETSuunnitelman mukaiset poistot -16 915 168,69 -15 679 521,77Kertaluonteiset poistot -26 471,65 -259 927,71SATUNNAISET ERÄTSatunnaiset tuotot 0,00 0,00Satunnaiset kulut 0,00 0,00TILIKAUDEN TULOS -3 954 492,41 5 201 312,85POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) -3 695 807,04 205 427,05VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 4 342 642,41 -4 006 436,45RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 248 176,44 162 565,38TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 059 480,60 1 562 868,83Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki155


2. RAHOITUSLASKELMAKOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitoksetRAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010Toiminnan ja investointien nettoTulorahoitusVuosikate 12 987 147,93 21 140 762,33Satunnaiset erät 0,00 0,00Tulorahoituksen korjauserät -1 534 549,76 11 452 598,17 -2 799 426,47 18 341 335,86InvestoinnitInvestointimenot -60 268 871,64 -37 173 518,70Rahoitusosuudet investointim 3 756 870,02 2 831 330,69Fuusioinvestointi -78 231,74Pysyvien vastaavien myyntituotot 2 064 040,85 -54 447 960,77 3 757 044,39 -30 663 375,36Toiminnan ja investointien netto -42 995 362,60 -12 322 039,50RahoitustoimintaAntolainauksen muutoksetAntolainasaamisten vähennys 533 576,00 30 033,56Antolainasaamisten lisäys -95 669,55 437 906,45 -162 562,79 -132 529,23Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 61 991 700,00 42 024 056,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys -25 356 695,15 -27 370 683,55Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys -927 556,65 35 707 448,20 192 911,11 14 846 283,56Muut maksuvalmiuden muutoksetToimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 46 502,83 57 221,83Vaihto-omaisuuden muutokset 31 077,44 -111 886,18Saamisten muutokset -4 064 416,21 -955 831,51Korottomat lyhytaik. velat muutos 3 276 957,75 -709 878,19 5 296 065,03 4 285 569,17Rahoitustoiminnan netto 35 435 476,46 18 999 323,50Rahavarojen muutos -7 559 886,14 6 677 284,000,00 0,00Rahavarojen muutos -7 559 886,14 6 677 284,00Rahavarat 31.12. 5 661 624,68 13 221 510,82Rahavarat 1.1. -13 221 510,82 -6 544 226,82RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % 23,0 % 61,4 %Pääomamenojen tulorahoitus, % 15,9 % 34,1 %Lainanhoitokate 0,6 0,8Kassan riittavyys, pv 5 12Asukasmäärä 46 580 46 260156 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


3. TASEKOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitoksetT A S E 31.12.2011 31.12.2010V A S T A A V A AA PYSYVÄT VASTAAVATI AINEETTOMAT HYÖDYKKEET1. AINEETTOMAT OIKEUDET 432 143,13 185 808,322. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1 381 926,15 1 814 069,28 1 472 136,67 1 657 944,99II AINEELLISET HYÖDYKKEET1. MAA- JA VESIALUEET 24 058 179,46 23 155 469,552. RAKENNUKSET 114 200 811,63 102 468 684,523. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 157 565 532,94 139 950 401,104. KONEET JA KALUSTO 7 960 400,65 6 981 130,935. MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 1 863 482,88 1 863 482,886. ENNAKKOMAKSUT JA KESKENER. HANK. 18 791 135,95 324 439 543,51 11 863 116,31 286 282 285,29III SIJOITUKSET1. OSAKKEET JA OSUUDET 63 035 204,20 62 099 615,923. MUUT LAINASAAMISET 3 514 409,30 4 047 985,304. MUUT SAAMISET 198 626,82 66 748 240,32 102 957,27 66 250 558,49PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 393 001 853,11 354 190 788,77B TOIMEKSIANTOJEN VARAT1. VALTION TOIMEKSIANNOT 221 874,44 389 594,102. LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET 529 127,94 528 050,843. MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 238 013,22 989 015,60 236 357,30 1 154 002,24TOIMEKSIANTOJEN VARAT yhteensä 989 015,60 1 154 002,24C VAIHTUVAT VASTAAVATI VAIHTO-OMAISUUS1. AINEET JA TARVIKKEET 1 490 240,41 1 499 295,224. MUU VAIHTO-OMAISUUS 10 016,25 1 500 256,66 32 038,88 1 531 334,10II SAAMISETPITKÄAIKAISET SAAMISET1. MYYNTISAAMISET 0,00 0,002. LAINASAAMISET 405 319,46 140 655,813. MUUT SAAMISET 1 480 631,00 1 885 950,46 615 321,00 755 976,81LYHYTAIKAISET SAAMISET1. MYYNTISAAMISET 18 130 028,22 15 392 174,342. LAINASAAMISET 513 510,00 365 107,003. MUUT SAAMISET 4 096 100,13 4 254 099,574. SIIRTOSAAMISET 2 273 259,84 25 012 898,19 2 067 074,72 22 078 455,63RAHOITUSARVOPAPERITOSAKKEET JA OSUUDETIV RAHAT JA PANKKISAAMISET 5 661 624,68 5 661 624,68 13 221 510,82 13 221 510,82VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 34 060 729,99 37 587 277,36V A S T A A V A A YHTEENSÄ 428 051 598,70 392 932 068,37Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki157


S T A T T A V A AMA PÄÄOMAPERUSPÄÄOMA 127 834 202,07 127 834 202,07I LIITTYMAKSURAHASTOII MUUT OMAT RAHASTOT 5 416 860,10 5 665 036,54V EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 18 275 245,30 16 712 376,47V TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 059 480,60 148 466 826,87 1 562 868,83 151 774 483,91A PÄÄOMA yhteensä 148 466 826,87 151 774 483,91OISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET1. POISTOERO 9 570 724,21 5 874 917,172. VAPAAEHTOISET VARAUKSET 6 276 463,32 15 847 187,53 10 619 105,73 16 494 022,90STOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET yhteensä 15 847 187,53 16 494 022,90AKOLLISET VARAUKSET1. ELÄKEVARAUKSET 366 000,00 326 087,402. MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 2 077 446,61 2 443 446,61 1 909 258,61 2 235 346,01KOLLISET VARAUKSET yhteensä 2 443 446,61 2 235 346,01OIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT1. VALTION TOIMEKSIANNOT 219 878,92 335 139,362. LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT 574 756,15 568 941,523. MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 969 632,80 1 764 267,87 978 670,80 1 882 751,68MEKSIANTOJEN PÄÄOMAT yhteensä 1 764 267,87 1 882 751,68ERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN2. LAINAT RAH.- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 160 292 830,70 128 493 827,553. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 972 618,79 1 220 390,334. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 3 027,38 3 027,387. MUUT VELAT 17 453 848,55 178 722 325,42 17 082 734,70 146 799 979,96LYHYTAIKAINEN2. LAINAT RAH.- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 33 259 202,32 29 050 715,923. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 187 801,47 240 071,284. LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 0,00 0,005. SAADUT ENNAKOT 3 530,31 227 271,396. OSTOVELAT 16 945 971,45 16 302 332,857. MUUT VELAT 6 109 923,66 3 611 751,558. SIIRTOVELAT 24 301 115,19 80 807 544,40 24 313 340,92 73 745 483,91RAS PÄÄOMA yhteensä 259 529 869,82 220 545 463,87S T A T T A V A A YHTEENSÄ 428 051 598,70 392 932 068,370,00 0,00SEEN TUNNUSLUVUTavaraisuusaste, % 38,4 % 42,8 %oitusvarallisuus €/asukas -4 872,60 -3 983,19teellinen velkaantuneisuus -% 72,8 % 63,3 %nat, €/asukas 4 180,24 3 437,27nakanta 31.12., 1 000 € 194 715 159 008nasaamiset 31.12., 1 000 € 3 514,41 4 047,99kasmäärä 46 580 46 260158 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


4. KONSERNILASKELMATKAUPUNKI**KOKKOLAKONSERNI 2011 2011TULOSLASKELMA Kaupunki KonserniToimintatuotot 134951590,31 316527804,89Toimintakulut 343413308,37 507873310,98Osuusosakkuusyhteisöjenvoitosta(tappiosta) 26996,42TOIMINTAKATE 208461718,06 191318509,67Verotulot 155226113,32 155226113,32Valtionosuudet 68263085,00 68263085,00RahoitustuototjakulutKorkotuotot 73853,55 390189,49Muutrahoitustuotot 1791768,66 1569801,09Korkokulut 3754435,50 6928653,41Muutrahoituskulut 151519,04 180908,77Rahoitustuototjakulut 2040332,33 5149571,60VUOSIKATE 12987147,93 27021117,05PoistotjaarvonalentumisetSuunnitelmanmukaisetpoistot 16941640,34 27409423,53Tilikaudenylijaalipariarvot 26471,65 15071,96Arvonalentumiset1027,91Poistotjaarvonalentumiset 16941640,34 27395379,48Satunnaiseterät 0,00 32729,78TILIKAUDENTULOS 3954492,41 341532,65Tilinpäätössiirrot 895011,81 1262064,22Vähemmistöosuus 51595,32OsuuskuntayhtymientuloksestaTILIKAUDENYLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3059480,60 1552001,54Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki159


KAUPUNKI**KOKKOLAKONSERNI 2011 2011TASE Kaupunki KonserniVASTAAVAAPYSYVÄTVASTAAVATAineettomathyödykkeetAineettomatoikeudet 432143,13 1862197,75KonserniliikearvoMuutpitkävaikutteisetmenot 1381926,15 1787967,44EnnakkomaksutjakeskeneräisetaineettomathyödykkeetAineettomathyödykkeet 1814069,28 3650165,19AineellisethyödykkeetMaajavesialueet 24058179,46 28517673,17Rakennukset 114200811,63 259997373,08Kiinteätrakenteetjalaitteet 157565532,94 161868709,81Koneetjakalusto 7960400,65 37223976,85Muutaineellisethyödykkeet 1863482,88 4292009,64Ennakkomaksutjakeskeneräisethankinnat 18791135,95 21527382,93Aineellisethyödykkeet 324439543,51 513427125,48SijoituksetOsakkeetjaosuudettytäryhteisöissä21172773,00Kuntayhtymäosuudet 11246758,22 14603,10Osakkuusyhteisöosakkeetjaosuudet 2593287,15 3320892,39Muutosakkeetjaosuudetsekäosakkeidenarvonkorotu 28022385,83 29274358,35Muutlainasaamiset 3514409,30 157237,21Muutsaamiset 198626,82 585111,09Sijoitukset 66748240,32 33352202,15PYSYVÄTVASTAAVAT 393001853,11 550429492,82TOIMEKSIANTOJENVARAT 989015,60 1817299,13VAIHTUVATVASTAAVATVaihtoomaisuus 1500256,66 5262434,62SaamisetPitkäaikaisetsaamiset 1885950,46 1819665,51Lyhytaikaisetsaamiset 25012898,19 41274382,86Saamiset 26898848,65 43094048,37Rahoitusarvopaperit 0,00 1260692,15Rahatjapankkisaamiset 5661624,68 28893903,29VAIHTUVATVASTAAVAT 34060729,99 78511078,43VASTAAVAA 428051598,70 630757870,38160 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


KAUPUNKI**KOKKOLAKONSERNI 2011 2011TASE Kaupunki KonserniVASTATTAVAAOMAPÄÄOMAPeruspääoma 127834202,07 127834202,08Osuuskuntayhtymienomanpääomanlisäyksestä 42131,08Ylikurssirahasto2375854,77Arvonkorotusrahasto 506536,91Muutomatrahastot 5416860,10 11831357,70Edellistentilikausienylijäämä(alijäämä) 18275245,30 25170448,59Tilikaudenylijäämä(alijäämä) 3059480,60 1552001,56OMAPÄÄOMA 148466826,87 166208529,56VÄHEMMISTÖOSUUDET 0,00 2104945,04KONSERNIRESERVIPOISTOEROJAVAPAAEHTOISETVARAUKSETPoistoero 9570724,21 19110347,87Vapaaehtoisetvaraukset 6276463,32 8850975,34POISTOEROJAVAPAAEHTOISETVARAUKSET 15847187,53 27961323,21PAKOLLISETVARAUKSETEläkevaraukset 366000,00 366000,00Muutpakollisetvaraukset 2077446,61 4319451,02PAKOLLISETVARAUKSET 2443446,61 4685451,02TOIMEKSIANTOJENPÄÄOMAT 1764267,87 7198071,31VIERASPÄÄOMAPitkäaikainenkorollinenvieraspääoma 161268476,87 296664004,87Pitkäaikainenkorotonvieraspääoma 17453848,55 18287706,88Lyhytaikainenkorollinenvieraspääoma 33447003,79 35971216,27Lyhytaikainenkorotonvieraspääoma 47360540,61 71676622,23VIERASPÄÄOMA 259529869,82 422599550,24VASTATTAVAA 428051598,70 630757870,38Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki161


KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNITULOSLASKELMA 12/2011 12/2010Toimintatuotot 316527804,89 304433420,51Toimintakulut 507873310,98 478526404,57Osuusosakkuusyhteisöjenvoitosta(tappiosta) 26996,42 308596,31TOIMINTAKATE 191318509,67 173784387,75Verotulot 155226113,32 149314337,61Valtionosuudet 68263085,00 66787388,04RahoitustuototjakulutKorkotuotot 390189,49 334467,10Muutrahoitustuotot 1569801,09 1135194,15Korkokulut 6928653,41 5176347,66Muutrahoituskulut 180908,77 37746,14Rahoitustuototjakulut 5149571,60 3744432,55VUOSIKATE 27021117,05 38572905,35PoistotjaarvonalentumisetSuunnitelmanmukaisetpoistot 27409423,53 27845878,86Tilikaudenylijaalipariarvot 15071,96 26106,13Arvonalentumiset 1027,91 0,00Poistotjaarvonalentumiset 27395379,48 27871984,99Satunnaiseterät 32729,78 11963,71TILIKAUDENTULOS 341532,65 10688956,64Tilinpäätössiirrot 1262064,22 6964857,00Vähemmistöosuus 51595,32 73098,02OsuuskuntayhtymientuloksestaTILIKAUDENYLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1552001,54 3797197,66Toimintatuotot/Toimintakulut,% 62,3% 63,6%Vuosikate/Poistot,% 98,6% 138,4%162 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNITASE 12/2011 12/2010VASTAAVAAPYSYVÄTVASTAAVATAineettomathyödykkeetAineettomatoikeudet 1862197,75 1839739,35Muutpitkävaikutteisetmenot 1787967,44 1913617,19Aineettomathyödykkeet 3650165,19 3753356,54AineellisethyödykkeetMaajavesialueet 28517673,17 27510956,43Rakennukset 259997373,08 229730511,29Kiinteätrakenteetjalaitteet 161868709,81 144229798,78Koneetjakalusto 37223976,85 34964747,39Muutaineellisethyödykkeet 4292009,64 3687934,22Ennakkomaksutjakeskeneräisethankinnat 21527382,93 23376073,33Aineellisethyödykkeet 513427125,48 463500021,44SijoituksetKuntayhtymäosuudet 14603,10 14603,10Osakkuusyhteisöosakkeetjaosuudet 3320892,39 3896737,09Muutosakkeetjaosuudetsekäosakkeidenarvonkorotukset 29274358,35 28728184,25Muutlainasaamiset 157237,21 210651,00Muutsaamiset 585111,09 283968,41Sijoitukset 33352202,15 33134143,85PYSYVÄTVASTAAVAT 550429492,82 500387521,83TOIMEKSIANTOJENVARAT 1817299,13 1476888,53VAIHTUVATVASTAAVATVaihtoomaisuus 5262434,62 4942050,04SaamisetPitkäaikaisetsaamiset 1819665,51 777346,32Lyhytaikaisetsaamiset 41274382,86 38628213,60Saamiset 43094048,37 39405559,92Rahoitusarvopaperit 1260692,15 1598883,74Rahatjapankkisaamiset 28893903,29 34118208,46VAIHTUVATVASTAAVAT 78511078,43 80064702,16VASTAAVAA 630757870,38 581929112,51Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki163


KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNITASE 12/2011 12/2010VASTATTAVAAOMAPÄÄOMAPeruspääoma 127834202,08 127834202,08Osuuskuntayhtymienomanpääomanlisäyksestä 42131,08Ylikurssirahasto 2375854,77 2375854,77Arvonkorotusrahasto 506536,91 546888,26Muutomatrahastot 11831357,70 12369304,38Edellistentilikausienylijäämä(alijäämä) 25170448,59 21128560,94Tilikaudenylijäämä(alijäämä) 1552001,56 3797197,66OMAPÄÄOMA 166208529,56 168052008,09VÄHEMMISTÖOSUUDET 2104945,04 1846462,58KONSERNIRESERVIPOISTOEROJAVAPAAEHTOISETVARAUKSETPoistoero 19110347,87 12907240,81Vapaaehtoisetvaraukset 8850975,34 13300954,69POISTOEROJAVAPAAEHTOISETVARAUKSET 27961323,21 26208195,50PAKOLLISETVARAUKSETEläkevaraukset 366000,00 326087,40Muutpakollisetvaraukset 4319451,02 4285702,72PAKOLLISETVARAUKSET 4685451,02 4611790,12TOIMEKSIANTOJENPÄÄOMAT 7198071,31 7462030,63VIERASPÄÄOMAPitkäaikainenkorollinenvieraspääoma 296664004,87 256443448,57Pitkäaikainenkorotonvieraspääoma 18287706,88 17360278,28Lyhytaikainenkorollinenvieraspääoma 35971216,27 31956044,36Lyhytaikainenkorotonvieraspääoma 71676622,23 67988854,38VIERASPÄÄOMA 422599550,24 373748625,59VASTATTAVAA 630757870,38 581929112,510,00 0,00Investointientulorahoitus,% 31,4% 70,9%Pääomamenojentulorahoitus,% 20,9% 44,4%Lainanhoitokate 0,7 1,2Kassanriittävyys,pv 17 23Omavaraisuusaste,% 31,1% 33,8%Suhteellinenvelkaantuneisuus,% 78,2% 71,6%Lainakanta31.12.,1000eur 332678 288436164 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


KOKKOLANKAUPUNKI***konserniRAHOITUSLASKELMA 01.01.201131.12.2011 2010ToiminnanrahavirtaVuosikate 27021117,04 38572905,35Satunnaiseterät 32729,78 11963,71Tulorahoituksenkorjauserät 49610,48 409597,1627004236,3438151344,48InvestointienrahavirtaInvestointimenot 90007327,48 57281585,17Rahoitusosuudetinvestointimenoihin 4022936,32 3237257,00Pysyvienvastaavienhyödykkeidenluovutustulot 8840250,98 10438421,3977144140,1843605906,78Toiminnanjainvestointienrahavirta 50139903,84 5454562,30RahoituksenrahavirtaAntolainauksenmuutoksetAntolainasaamistenlisäykset 146654,32 133533,16Antolainasaamistenvähennykset 53413,7993240,53133533,16LainakannanmuutoksetPitkäaikaistenlainojenlisäys 83626170,12 45399424,73Pitkäaikaistenlainojenvähennys 43405613,82 32444908,30Lyhytaikaistenlainojenmuutos 4015171,91 196516,8544235728,2112757999,58OmanpääomanmuutoksetOmanpääomanmuutokset 212670,25 155013,79Muutoksetvähemmistönosuudessa 220295,66 1207,84432965,91 153805,95MuutmaksuvalmiudenmuutoksetToimeksiantojenvarojenjapääomienmuutokset 604369,94 2377710,19Vaihtoomaisuudenmuutos 320384,58 1732091,11Saamistenmuutos 3688488,44 1519254,89Korottomienvelkojenmuutos 4615196,45 5941074,311953,49 5067438,50Rahoituksenrahavirta 44577407,08 17538098,97Rahavarojenmuutos 5562496,76 12083536,67Rahavaratkaudenlopussa 30154595,44 35717092,20Rahavarat1.1. 35717092,20 23633555,53Rahavarojenmuutos 5562496,76 12083536,67Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki165


166 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOTTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki167


168 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOTKOKKOLAN KAUPUNKI * * kaupunki ja liikelaitoksetTILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOTArvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmätKäyttöomaisuuden arvostusKäyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisillapoistoilla, jotka on laskettu kaupunginhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitettytuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.Sijoitusten arvostusPysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon.Vaihto-omaisuuden arvostusVaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO periaatteen mukaisesti hankintamenon taisitä alemman todennäköisen hankintamenon määräisenä polttoaine- ,uimahallin-, lahjatavara- sekä K-P:n kuvateos varaston osalta.Muiden osalta vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen käyttäen hankintamenojen keskihintaa.Rahoitusomaisuuden arvostusSaamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseenluovutushintaan.Edellisten tilikausien vertailukelpoisuusHenkilöstökulujen erässä esitetty henkilöstökorvaukset sisältyy vuoden 2011 tiedoissa sekä vuoden 2010vertailutiedoissa ryhmään palkat ja palkkiot.Vertailuvuoden 2010 lukuihin taseessa kaupunki+liikelaitokset on tehty oikaisu tiliryhmissä saamiset sekämuut velat.Kaupungin liikelaitosten yhdystilien osalta esitystapaa muutettu siten, että aiemmin tilien saldot on esitettyryhmässä rahat ja pankkisaamiset. Tilikaudesta 2011 alkaen yhdystilien saldot esitetäänmuissa lyhytaikaisissa saamisissa tai veloissa.Liikelaitos Kokkolan Energian rahoituslaskelmassa on oikaistu vertailuvuoden 2010 lukuja lainakannan muutosten osalta.Valuuttamääräiset velatUlkomaan määräiset erät on muutettu Suomen rahaksi Suomen Pankin tilinpäätöspäivänänoteeraamaan keskikurssiin.IsäntäkuntamalliKokkolan kaupunki on hoitanut vuonna 2011 Kruunupyyn kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut isäntäkuntamallilla.Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut ja toimintatuotot olivat Kokkolan tilinpäätöksessä 21,98 milj. euroa.Toimintakatteeksi muodostui siis 0 euroa, Isäntäkuntalaskutus perustuu yhteistoimintasopimukseen, jossa määritellään,että Kruunupyy maksaa sosiaali- ja terveystoimensa hoitamisesta aiheutuneet nettokulut Kokkolalle sekä lisäksiasukasluvun perusteella määräytyvän osuuden Kokkolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnon sekäyleishallinnon kuluista.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki169


2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOTKOKKOLAN KAUPUNKI * * kaupunki ja liikelaitoksetTULOSLASKELMAN LIITETIEDOTTOIMINTATUOTOT2011 2010KAUPUNKITarkastuslautakunta 1 052 128Keskusvaalilautakunta 66 652 0Kaupunginhallitus 7 738 043 8 022 281Ympäristöterveyslautakunta 1 168 944 1 065 376Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 076 495 33 540 987Opetus- ja kasvatuslautakunta 5 588 384 5 006 726Kulttuuri- ja nuorisotoimen ltk 531 953 486 645Liikuntalautakunta 1 094 483 1 055 203Tekninen lautakunta 3 019 160 2 994 812Rakennus- ja ympäristölautakunta 2 802 733 2 804 983Maaseutulautakunta 13 352 14 436Pelastuslautakunta 5 219 624 4 877 682KAUPUNKI yhteensä 63 320 874 59 869 260LIIKELAITOKSETKokkolan Energia 41 121 451 48 275 607Liikevaihto 40 359 656 47 545 882Muut varsinaisen toiminnan tuotot 761 796 729 725Satama 19 769 705 15 022 303Liikevaihto 16 851 953 13 045 974Muut varsinaisen toiminnan tuotot 2 917 751 1 976 329Vesilaitos 6 260 425 6 778 049Liikevaihto 6 252 752 6 771 718Muut varsinaisen toiminnan tuotot 7 674 6 331Työplus 2 443 216 2 250 465Liikevaihto 2 358 120 2 237 827Muut varsinaisen toiminnan tuotot 85 096 12 638LIIKELAITOKSET yhteensä 69 594 798 72 326 424TOIMINTATUOTOT yhteensä 132 915 672 132 195 684SATUNNAISET ERÄTSATUNNAISET ERÄT yhteensä 0 0PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET2011 2010Eläkejärjestelmän eläkevastuu 1.1. 326 087 386 700Lisäykset tilikaudella 39 913 0Vähennykset tilikaudella -60 613Eläkevastuu 31.12. 366 000 326 087Kaatopaikan maisemointi 1.1. 1 909 259 1 741 071Lisäykset tilikaudella 168 188 168 188Vähennykset tilikaudellaKaatopaikan maisemointi 31.12 2 077 447 1 909 259170 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEETKäyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty vston 11.11.96 § 152hyväksymää poistosuunnitelmaa.Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:Aineettomat oikeudet 5 vuotta TasapoistoMuut pitkävaikutteiset menot 3-5 vuotta* TasapoistoMaa- ja vesialueetei poistoaRakennukset 18-40 vuotta TasapoistoKiinteät rakenteet ja laitteetKadut, tiet 25 vuotta TasapoistoKaukolämpöverkko ja sähköjohdot 30 vuotta TasapoistoVesi- ja viemäriverkosto 35 vuotta TasapoistoMuut kiinteät rakenteet ja laitteet 12-30 vuotta TasapoistoKoneet ja kalusto 5-15 vuotta TasapoistoMuut aineelliset hyödykkeet ei poistoa ei poistoa*) jollei tätä pitempää poistoaikaa, enintään 20 vuotta, voida erityisestä syystä pitää hyvänkirjanpitotavan mukaisena.Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 €, on kirjattu vuosikuluiksi.KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOTPoikkeavat 2011 2010Yhteensä 0 0TavanomaisetMuut toimintatuototMaa-alueet 1 520 278 2 691 521Rakennukset 4 945 29 906Maa- ja vesirakenteet 9 780Kuljetusvälineet ja kalusto 79 854 48 172Arvopaperit 137 574 0Yhteensä 1 752 430 2 769 600MyyntitappiotKuljetusvälineet ja kalusto -9 475 -60 452Käyttöomaisuuden romutusRakennukset 16 997 199 475POISTOJEN JA KESKIMÄÄRÄISTEN KORVAUSINVESTOINTIEN VASTAAVUUS2010 2011 2012 2013 2014 yht KAPoistonalaiset investoinnit 35 431 987 58 879 208 46 205 500 59 162 500 53 262 500 252 941 695 50 588 339Rahoitusosuudet -2 831 331 -2 294 500 -1 043 000 -1 288 000 -2 881 000 -10 337 831 -2 067 566Investointien omahankintamenot 32 600 657 56 584 708 45 162 500 57 874 500 50 381 500 242 603 865 48 520 773Suunnitelman mukaiset poistot 15 939 449 17 316 523 18 684 429 19 510 000 20 110 000 91 560 401 18 312 080ero 30 208 693Poikkeama %(Erotus/investoinnit-%) 62,26 %Keskimääräisten investointien ja poistotason erotus johtuu pääosin vertailukauden mittavista investoinneista vuosina 2010-2014.Suurimmat investointikohteet ovatInvestoinnit 2010 2011 2012 2013 2014 YhteensäUimahallin peruskorjaus 133 202 133 202Päiväkodit 368 186 1 727 869 1 675 000 2 010 000 1 510 000 7 291 055Koulut 3 931 180 4 825 562 6 045 000 9 585 000 5 515 000 29 901 743Pääterveysasema 11 405 0 200 000 1 000 000 1 211 405muu sosiaali- ja terveystoimi-investoinnit 2 649 650 4 643 446 605 000 590 000 650 000 9 138 096Urheilutalo 45 617 14 047 750 000 6 500 000 2 750 000 10 059 664Lohtajan monitoimihalli 750 245 2 555 894 3 306 138Pelastuslaitos 50 000 100 000 2 000 000 2 150 000Asuntomessualue 916 654 1 444 078 2 360 732Kokkolan Vesi - investoinnit 6 090 839 10 677 255 5 253 000 4 730 000 7 277 000 34 028 094Kokkolan Energia - investoinnit 3 624 099 8 534 293 11 250 000 9 250 000 8 750 000 41 408 392Kokkolan Satama - investoinnit 8 220 024 15 303 545 10 600 000 17 700 000 14 000 000 65 823 570Yhteensä 26 741 100 49 725 989 36 228 000 50 665 000 43 452 000 206 812 090Rahoitusosuudet 1 879 087 2 845 388 100 000 375 000 1 475 000 6 674 475Omahankintameno 24 862 013 46 880 602 36 128 000 50 290 000 41 977 000 200 137 615Keskiarvo 40 027 523Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki171


3. TASEEN LIITETIEDOTKOKKOLAN KAUPUNKI * * kaupunki ja liikelaitokset 2011TASEEN LIITETIEDOTTASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOTKÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSETKäyttöomaisuusAineettomat hyödykkeetAineettomat Muut pitkävai- Yhteensäoikeudet kutteiset menotPoistamaton hankintameno 1. 185 808 1 472 137 1 657 945Lisäykset 396 927 602 136 999 063Rahoitusosuudet -241 947 -241 947Vähennykset 0Poistamaton hankintameno 31 582 736 1 832 326 2 415 061Tilikauden poisto -150 592 -450 400 -600 992Poistojen vähennys 0Kirjanpitoarvo 31.12. 432 143 1 381 926 1 814 069Aineelliset hyödykkeetMaa- ja Rakennukset Kiinteät rakenteetvesialueetja laitteetHankintameno 1.1. 23 155 470 102 468 685 139 950 401Lisäykset 1 110 919 17 253 655 27 887 298Rahoitusosuudet -530 539 -598 135Vähennykset -208 209 -46 236 -9 780Hankintameno 31.12. 24 058 179 119 145 564 167 229 784Tilikauden poisto -4 944 752 -9 664 252Kirjanpitoarvo 31.12. 24 058 179 114 200 812 157 565 533Aineelliset hyödykkeetKoneet ja Muut aineelliset Keskeneräiset Yhteensäkalusto hyödykkeet hankinnatHankintameno 1.1. 6 981 131 1 863 483 11 863 116 286 282 285Lisäykset 3 277 501 0 13 658 575 63 187 947Rahoitusosuudet -536 847 0 -1 849 402 -3 514 923Vähennykset -29 739 -4 881 153 -5 175 117Hankintameno 31.12. 9 692 045 1 863 483 18 791 136 340 780 192Tilikauden poisto -1 731 645 -16 340 649Kirjanpitoarvo 31.12. 7 960 401 1 863 483 18 791 136 324 439 543Pysyvien vastaavien sijoituksetOsakkeet ja osuudetOsakkeet Kuntayhtymä- Osakkeet Muut osakkeet Yhteensätytäryhteisöt osuudet osakkuus- ja ja osuudetmuut omistusyht.Hankintameno 1.1. 20 257 773 11 156 366 2 683 603 28 001 875 62 099 616Lisäykset 915 000 90 392 -90 000 47 622 963 015Rahoitusosuudet 0Vähennykset -315 -27 111 -27 426Kirjanpitoarvo 31.12. 21 172 773 11 246 758 2 593 287 28 022 386 63 035 204Saamiset Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensätytäryhteisöt kuntayhtymät osakkuus- ja muut yhteisötmuut omistusyht.Hankintameno 1.1. 3 698 659 0 349 326 102 957 4 150 942Lisäykset 0 95 670 95 670Vähennykset -533 576 -533 576Kirjanpitoarvo 31.12. 3 165 083 0 349 326 198 627 3 713 036172 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


SAAMISET 2011 2010Lyhytaikaiset saamisetSaamiset tytäryhteisöiltäMyyntisaamiset 1 466 707 537 066Lainasaamiset 10 000 30 000Yhteensä 1 476 707 567 066Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenäMyyntisaamiset 441 904 962 833Siirtosaamiset 38 639 35 505Yhteensä 480 543 998 338Saamiset muiltaMyyntisaamiset 16 221 417 13 892 276Lainasaamiset 503 510 335 107Muut saamiset 4 096 100 4 254 100Siirtosaamiset 2 234 621 2 031 570Yhteensä 23 055 648 20 513 052Myyntisaamiset yhteensä 18 130 028 15 392 174Lainasaamiset yhteensä 513 510 365 107Muut saamiset yhteensä 4 096 100 4 254 100Siirtosaamiset yhteensä 2 273 260 2 067 075Kuntaliitoksen johdosta kaupungille on syntynyt liittyvien kuntien osuudestaKORPELAN VOIMAN kuntayhtymään saatavaTASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOTOMA PÄÄOMAPeruspääoma 1.1. 127 834 202 127 834 202Peruspääoma 31.12. 127 834 202 127 834 202Muut omat rahastotVahinkorahaston pääoma 1.1. 1 700 000 1 700 000Siirrot rahastoon tilikaudella 224 401Siirrot rahastosta tilikaudella -152 478 -224 401Vahinkorahaston pääoma 31.12. 1 547 522 1 700 000Pysäköintirahaston pääoma 1.1. 2 426 807 2 282 623Siirrot rahastoon edell tilikausiltaSiirrot rahastoon tilikaudella 144 185Pysäköintirahaston pääoma 31.12 2 426 807 2 426 807Työllisyysrahaston pääoma 1.1. 644 258 651 008Siirrot rahastosta tilikaudella -95 698 -6 750Työllistämirahaston pääoma 31.12. 548 560 644 258Käyttörahasto Lohtajan pääoma 1.1. 193 971 193 971Käyttörahaston pääoma 31.12. 193 971 193 971Kehittämisrahaston pääoma 1.1. 700 000 1 000 000Siirrot rahastosta tilikaudella 0 -300 000Kehittämisrahaston pääoma 31.12. 700 000 700 000Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 18 275 245 16 712 376Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 18 275 245 16 712 376Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 562 869OMA PÄÄOMA yhteensä 151 526 307 151 774 484Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki173


VAPAAEHTOISET VARAUKSETInvestointivarauksetKokkolan Satama 1 000 000 1 550 000Kokkolan Vesi 3 450 000Työplus 80 000Muu toiminta 5 220 931 5 470 931Yhteensä 6 220 931 10 550 931Muut varauksetHlöstön kehittämisraha 55 533 68 175VAPAAEHTOISET VARAUKSET yhteensä 6 276 463 10 619 106PAKOLLISET VARAUKSETEläkevaraukset 366 000 326 087Muut pakolliset varauksetKaatopaikan maisemointi 2 077 447 1 909 259Yhteensä 2 443 447 2 235 346VIERAS PÄÄOMAPitkäaikainen vieras pääomaLainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 160 292 831 128 493 828Lainat julkisyhteisöiltä 972 619 1 220 390Lainat muilta luotonantajilta 3 027 3 027Yhteensä 161 268 476 129 717 245Joista erääntyy 1.1.2017 tai sen jälkeenLainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 62 511 863 46 845 698Lainat julkisyhteisöiltä 265 576 483 875Lainat muilta luotonantajilta 3 027 3 027Yhteensä 62 780 466 47 332 600Liittymismaksut 17 413 248 17 043 584Muut velat 40 601 39 151Yhteensä 17 453 849 17 082 735Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 178 722 325 146 799 980Lyhytaikainen vieras pääomaLainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 33 259 202 29 050 716Lainat julkisyhteisöiltä 187 801 240 071Saadut ennakot 3 530 227 271Yhteensä 33 450 534 29 518 059Velat tytäryhteisöilleOstovelat 1 480 984 973 504Muut velat 3 398 364 1 008 017Yhteensä 4 879 349 1 981 521Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenOstovelat 2 238 362 102 244Siirtovelat 3 257 0Yhteensä 2 241 619 102 244Velat muilleOstovelat 13 226 625 15 226 585Siirtovelat 24 297 858 24 313 341Muut velat 2 711 559 2 603 734Yhteensä 40 236 043 42 143 660Ostovelat yhteensä 16 945 971 16 302 333Siirtovelat yhteensä 24 301 115 24 313 341Muut velat yhteensä 6 109 924 3 611 752SIIRTOVELATOlennaiset erätPalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 21 192 501 19 494 054Korkojaksotukset 872 508 550 192Tulonsiirrot projekteista 768 242 853 480Kuntapalautukset 431 531 535 510Valtionosuusennakkopalautukset 585 007 388 595174 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


4. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOTVastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuistaKunnan osuustakauskeskuksen takausvastuista 31.12 151 113 789 133 503 252Kunnan osuus takauskeskuksenkattamattomista takausvastuista 31.12 0 0Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuustakauskeskuksen rahastosta 31.12 111 874 108 740LEASINGVASTUUTLeasingvastuiden yhteismäärä 1 696 261 2 406 033SOPIMUSVASTUUTMaankäyttösopimuksista aiheutuvat velvoitteetMaankäyttösopimus Pikiruukin II vaihe 0 44 000Kunta on sitoutunut rakentamaan alueelle kunnallistekniikan.Sopimus/ostopalvelusopimukset / SOTE 75 600 000 71 300 000Muut sitovat sopimukset 0 1 810 000Vuokravastuut 3 901 400 2 059 000Hankkeet 168 938 140 000Joukkoliikenteeseen sisältyvätsopimusvastuut 1 127 944EU/kansalliset hankkeet 709 130Kansalliset ohjelmat 360 000Sopimusvastuut yhteensä 81 867 412 75 353 000MUUT VASTUUTOmasta velastaKiinnitykset 302 436 0Tytäryhteisöjen velastaKiinnityksetTakaukset 77 093 049 63 218 086Osakkuusyhteisöjen velastaKiinnitykset 0 0Takaukset 4 393 498 1 921 569Muiden velastaKiinnityksetTakaukset 3 728 381 2 598 849Muut vastuutMuut vastuut 293 964 292 208Ei velan vakuutenaKiinnitykset 0 0Kiinnitykset 302 436 0Takaukset 85 214 928 67 738 504Muut vastuut 293 964 292 208MUUT VASTUUT yhteensä 85 811 327 68 030 712Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki175


ALV-LAIN §33 MUKAISET VASTUUTArvonlisäveron palautusvastuu kiinteistöistäTilikaudella 2011 2 914 768Tilikaudelta 2010 1 759 461Tilikaudelta 2009 1 676 189Tilikaudelta 2008 1 032 311Tilikaudelta 2007 885 024Tilikaudelta 2006 672 623yhteensä 8 940 376Ympäristövastuu sitoumusLänsi-Suomen ympäristökeskus 700 000 700 000SähköjohdannaisetOstosopimukset GWh 61 61Käypä nettoarvo € -215 058 801 894Päästöoikeudet tC02 tC02Kokkolan Energian päästöoikeudetEdellisen vuoden yli(+) / ali(-) jäämä 389 170Päästömäärät -899 -622Päästöoikeuksien ostotEUA 20 000 30 000CER 20 000 17 000Päästöoikeuksien myynnitEUA -20 000 -30 000CER -20 000 -17 000Vastikkeetta saadut päästöoikeudet 841 841Vuoden yli(+) / ali(-) jäämä 331 389Liittymismaksu vakuusKenet Oy 4 000 000 4 000 000- josta käytetty 1 806 381 1 373 541Vastuut rakennuskustannuksistaKokkolan Sataman vastuu Kiinteistö Oy Porthandling:lle 355 469 379 639HUOLLETTAVIEN VARATHuollettavien varat ja pääomat 362 620 351 657VAKUUSTALLETUKSETVakuustalletukset 4 634 814 3 585 132176 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


5. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOTKOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitoksetHENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOTHENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 2011 2010Koko- ja osa-aikaiset työssäolevatYleishallinto 335 299Sosiaali- ja terveystoimi 1 451 1 394Sivistystoimi 1 350 1 317Tekninen ja alueellinen pelastustoimi 598 587Liiketoiminta 198 179HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ yhteensä 3 932 3 776HENKILÖSTÖKULUT 2011 2010HenkilöstökulutPalkat ja palkkiot 121 028 192 113 740 010Henkilösivukulut 34 480 520 32 179 651Eläkekulut 27 322 339 25 923 044Muut henkilösivukulut 7 158 181 6 256 607Yhteensä tuloslaskelman mukaan 155 508 712 145 919 662Aktivoitu käyttöomaisuuteen 1 841 054 1 306 852HENKILÖSTÖKULUT yhteensä 157 349 766 147 226 514Luontoisetujen raha-arvo 495 454 465 907Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki177


6. OSAKKEET JA OSUUDETKOKKOLAN KAUPUNKI* *kaupunki ja liikelaitoksetOSAKKEET JA OSUUDETTYTÄRYHTEISÖOSAKKEET JA -OSUUDETOsake Muutos Osake (kpl) 31.12.2010 Lisäys 31.12.2011 Rahastokpl31.12.2011 Vähennys osuusAsunto Oy Ouluntie 56 5 202 5 202 47 933,56 47 933,56Kiinteistö Oy Tankkari 4 609 4 609 777 026,94 777 026,94Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate 1 512 1 512 1 512 000,00 1 512 000,00Kiinteistö Oy Ampulli 21 997 21 997 36 996,28 36 996,28Kokkolan Vuokra Asunnot Oy 2 131 314 2 131 314 6 355 780,76 6 355 780,76 1 161 028,84Kokkolan Teollisuuskylä Oy 20 563 20 563 3 297 257,65 3 297 257,65Koivuhaan Palvelukeskus Oy 14 975 14 975 1 477 934,59 575 000,00 2 052 934,59Kokkolan Talohoito Oy 500 500 8 163,62 8 163,62Kokkolan Kehitysyhtiö Oy 350 350 0,00Kokkolanseudun Kehitys Oy 4 115 4 115 411 500,00 411 500,00Kokkolan Matkailu Oy 1 459 1 459 252 284,27 252 284,27Kokkolan Urheilutalo Oy 29 199 29 199 581 450,60 581 450,60Nuorisokeskus Villa Elba Oy 43 270 43 270 641 100,00 641 100,00 100 000,00Kiinteistö Oy Trullevi 350 350 302 093,27 302 093,27Pohjoismainen Taidekoulusäätiö 0 0,00 0,00Klan Sotainvalidien palveluasuntosäätiö 0 0,00 0,00Asunto Oy Humupekka 503 503 1 268,98 1 268,98As Marinkaisten Hirvenmäki 1 000 1 000 318 367,07 318 367,07Asunto Oy Lohtajan Hakapuisto 2 005 2 005 95 093,45 95 093,45Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalo 2 738 2 738 520 498,56 520 498,56Kiinteistö Oy Kälviän Yritystilat 100 100 100 000,00 100 000,00Kälviän Vuokra-asunnot Oy 12 614 12 614 12 614,00 12 614,00Kurkipellon Lämpö 1 000 1 000 8 409,40 8 409,40Teknologiakeskus KETEK Oy 140 200 340 0,00 340 000,00 340 000,00Kenet Oy 1 000 1 000 500 000,00 500 000,00Kokkolan Power Oy 3 000 000 3 000 000 3 000 000,00 3 000 000,0020 257 773,00 915 000,00 21 172 773,00 1 261 028,84OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET JA -OSUUDETOsake Muutos Osake (kpl) 31.12.2010 Lisäys 31.12.2011 Rahastokpl31.12.2011 Vähennys osuusAsunto Oy Heinäsirkankatu 375 -125 250 946,05 -315,35 630,70Kiinteistö Oy Klan Palvelutalo 363 363 773 276,62 773 276,62 1 680 961,63Kiinteistö Oy Sokoja kylätalo-Fastighet Ab Såka byagård 30 30 176 597,33 176 597,33 352 437,80Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli 170 170 170 000,00 50 000,00 220 000,00Fastighet Ab Kronoby flyghangar 0,00Ekorosk Oy 484 484 407 014,78 407 014,78Enerit Oy 17 17 3 431,03 3 431,03Suomen Yrittäjyysakatemia Säätiö 0 0,00 0,00Teknologiakeskus KETEK Oy/siirto ty 140 140 140 000,00 -140 000,00 0,00Kiinteistö Oy Port Handling 630 630 132 300,00 132 300,00Kiinteistö Oy Kokkolan Kampus 300 300 300 000,00 300 000,00Kokkotyö säätiö 0 0,00 0,00Pohjanmaan Biokaasu Oy 680 680 68 000,00 68 000,00Kälviän Liiketalo Oy 10943 10 943 29 425,99 29 425,99As Oy Ruotsalonhelmi 283 283 40 457,61 40 457,61As Oy Kälviän Kumpulanpuisto 468 468 80 259,28 80 259,28As Oy Taskulanaho 2607 2 607 65 214,20 65 214,20As Oy Kälviän Mäntylä 177 177 66 757,49 66 757,49As Oy Lohtajan Kotokuja 182 182 77 511,90 77 511,90As Oy Saharati H2 108 108 75 211,96 75 211,96As Oy Kirkkovainio H4 120 120 77 198,26 77 198,262 683 602,50 -90 315,35 2 593 287,15 2 033 399,43178 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


MUUT OSAKKEET JA OSUUDETOsake Muutos Osake (kpl) 31.12.2010 Lisäys 31.12.2011 Rahastokpl31.12.2011 Vähennys osuusAsunto Oy Aurinkomäentie II 400 400 27 562,55 27 562,55Asunto Oy Haavanhalko 465 465 29 475,94 29 475,94Asunto Oy Hakalaxgatan 83 160 160 17 483,12 17 483,12Asunto Oy Iso- ja Pikkuveli 616 616 23 581,29 23 581,29Asunto Oy Katariinank 36-50Bostads Ab Katarineg 36-50 283 283 1 449,04 1 449,04Asunto Oy KirkkosaarniBostads Ab Kyrkasken 12 198 12 198 159 778,52 159 778,52Asunto Oy Kokkolan Antinkulma 4 770 4 770 8 022,56 8 022,56Asunto Oy Pajuntorni 1 495 1 495 34 175,79 34 175,79Asunto Oy Sanna-Sofia 628 628 32 148,82 32 148,82Asunto Oy Siltatalo 13 015 13 015 258 890,46 258 890,46Asunto Oy Vallihaka 2 546 2 546 8 770,02 8 770,02As Oy Chydeniuskulma 232 232 65 593,30 65 593,30Kiinteistö Oy Koivumehiläinen 0 0 0,00 0,00Kiinteistö Oy Klan Isokatu 5 80 80 40 891,87 40 891,87Kiinteistö Oy Rukapörssi 93 93 153 555,57 153 555,57Kokkolan Linja-autoasemakiinteistö Oy -Gamlakarleby Linjebilstationsfastighe 229 229 49 422,69 49 422,69Novo Group Oyj 0 0 0,00 0,00WM Data Ab 0 0 0,00 0,00LogigaCMG 7 638 7 638 8 577,93 8 577,93Finn-Nolia Oy 200 200 16 818,79 16 818,79Pohjanmaan Sato Oy 1 1 408,49 408,49Kokkolan Puhelin Oy -Gamlakarleby Telefon Ab osuutta 0 0 0,00 0,00Kokkolan Puhelin Oy - 420,47 420,47Gamlakarleby Telefon Ab 0 0 0,00 0,00Kuntarahoitus Oyj * *) 172 325 172 325 260 650,48 260 650,48OK Keskikaista 120,00 120,00Pikespo Oy 100 100 1 681,88 1 681,88Lakea Oy 12 12 30 435,30 30 435,30Ab Det Finlanssvenska kompetenscentretinom det sociala området 5 5 400,00 400,00Metal Fund ky/Oy ISI Industry Software Ab 0,01 0,01Teknoventure Oy 11 500 11 500 25 228,19 25 228,19Barentskeskus Finland Oy 1 940 1 940 1 940,00 1 940,00Öjanjärven vesistön säännöstely-yhtiö - 0Regleringsbolaget för Öjasjöns vattendrag 132 868,46 132 868,46Osuuskunta Viexpo 3 3 420,46 420,46Osuusmaksu Metsäliitto 38 967,77 38 967,77Wedeco Seed Fund Ky 900 900 169 771,52 169 771,52Kuntien palvelukeskus KPK ICT Oy 0 45 896 45 896 0,00 45 896,00 45 896,00Kälviän vesiosuuskunta 0 6 912,54 103,44 7 015,98Keski-Pohjanmaan Komposti Oy 300 300 84 093,97 84 093,97M-Real Oyj 0 664,34 664,34Neomarka Oyj 0 336,38 336,38Kälviän Seudun Sanomat Oy 100 100 840,94 840,94As oy Jokirauhala 589 589 13 433,35 13 433,35Kerroskälviä 11 11 24 699,48 24 699,48Niemivainio 1 477 1 477 32 120,69 32 120,69Rantakumpula 589 589 13 663,92 13 663,92Ridantie 79 79 15 963,05 15 963,05Rivikälviä 432 432 18 164,30 18 164,30Sltavoudintie 716 716 16 280,60 16 280,60As Oy Luppi 80 -80 0 27 110,88 -27 110,88 0,00Lohtajan vesihuolto Oy 16 16 168,19 168,19Vestia Oy 0 8745,77 8 745,77Metsäserla 0 100,91 100,91Nivalan ravirata 0 84,09 84,09Pohjanmaan puhelinosuuskunta 83 83 10 937,88 -120,00 10 817,88Vesiyhtymä Haapala-Korpi 0 1 513,69 1 513,69Ullavan vesiosuukunta 0 600,00 600,00Kokkolanseudun matkailuyhd 0 672,76 672,76Fastighets Ab Karleby Apotekhus 353 353 209 372,94 209 372,94Kälviän kunta kaukolämpöliittymä 1 1 6 862,56 6 862,56Pohjolan Voima Oy 754 355 754 355 20 878 429,77 20 878 429,77Pohjolan Voima Oy 87 299 87 299 2 058 463,75 2 058 463,75Pohjolan Voima Oy 3 789 3 789 212 184,00 212 184,00Pohjolan Voima Oy 6 963 6 963 389 928,00 389 928,00Pohjolan Voima Oy 46 428 46 428 2 161 685,99 2 161 685,99Fincopower Oy 25 25 4 423,34 4 423,34Pohjolan Voima Oy 2 955 2 955 48 188,97 48 188,97Pohjolan Voima Oy 56 56 12 460,23 12 460,23Pohjolan Voima Oy 0,00 1 742,70 1 742,70Power Deriva Oy 150 150 143 256,00 143 256,0028 001 874,57 20 511,26 28 022 385,83 0,00OSAKKEET JA OSUUDET yhteensä 50 943 250,07 845 195,91 51 788 445,98 3 294 428,2721 330 498,99 Kaupunki 22 173 952,20* *) Sulautuneen Kuntien Asuntoluotto Oyj:n 29 412 451,08 Klan Energia 29 414 193,78osakkeet vaihdettu Kuntarahoitus Oyj:n 132 300,00 Klan Satama 132 300,00osakkeisiin 68 000,00 Klan Vesi 68 000,00Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki179


7. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOTKONSERNINRAKENNEJASISÄLTÖKunnan Konsernin Ääni Konsernin Konsernin Konserninomistus omistus vallan osuusomasta osuus osuusosuus osuus osuus pääomasta vieraasta tilikaudenNimi Kotipaikka % % % pääomasta(€) tuloksestaTytäryhteisötOsakeyhtiötAsuntoOy:Ouluntie56 Kokkola 52 52 52 48087,43 234217,79 63,34Humupekka Kokkola 50,3 50,3 50,3 10385,00 71026,23 170,90LohtajanHakapuisto Kokkola 64,4 64,4 64,4 173934,69 200,89 187,45MarinkaistenHirvenmäki Kokkola 100 100 100 334628,74 8793,18 0,00KiinteistöOy:Tankkari Kokkola 98,82 98,82 98,82 1057219,26 8340982,37 0,00KälviänVirastotalo Kokkola 91,27 91,27 91,27 463225,40 1458781,27 33588,12KälviänYritystilat Kokkola 100 100 100 110141,24 3590809,01 22888,45KokkolanVuokraAsunnotOy Kokkola 100 100 100 5996385,02 41200409,24 5147,22KälviänVuokraasunnotOy Kokkola 100 100 100 135024,82 2366389,09 0,00KokkolanTeollisuuskyläkonserniKokkolanTeollisuuskyläOy Kokkola 100 100 100 2577625,72 7001495,95 74519,66KlanTeollisuuskyläOytyttäretKiinteistöOyTecPark Kokkola 59 59 59 38256,40 240303,52 459,62KiinteistöOyKlaniPark Kokkola 0,00 0,00 11047,14KiinteistöOyKlanSteelPark Kokkola 60 60 60 100912,76 191926,86 0,00KiinteistöOyKlanMarinPark Kokkola 60 60 60 81344,61 1852070,53 68372,33KiinteistöOyKlanAluBoatPark Kokkola 60 60 60 132000,00 457302,34 0,00KiinteistöOyKlanAHPark Kokkola 72 72 0 276999,80 825369,52 0,00KiinteistöOyKlanPortTower Kokkola 100 100 100 564826,38 7636812,41 146899,51KiinteistöOyKlanInnogate Kokkola 61,2 61,2 61,2 1501499,27 1363757,74 12236,39KiinteistöOyAmpulli Kokkola 68,74 68,74 68,74 35840,73 461805,08 0,00KiinteistöOyTrullevi Kokkola 100 100 100 375902,10 14452,77 72692,07MuutOy:tKoivuhaanPalvelukeskusOy Kokkola 100 100 100 2697003,44 8103169,25 36245,95KokkolanTalohoito Kokkola 100 100 100 8500,00 338589,66 0,00KokkolanKehitysyhtiökonserniKokkolanKehitysyhtiöOy Kokkola 100 100 100 78989,56 12926,58 7966,92KlanKehitysyhtiöOy:ntyttäretKipInfraOy Kokkola 100 100 100 3721038,12 2958125,65 415645,22KokkolanUrheilutaloOy Kokkola 99,83 99,83 99,83 1389704,22 48813,31 39747,98KokkolanMatkailuOy Kokkola 99,8 99,8 99,8 227144,43 222411,21 42724,06KokkoLineOy Kokkola 0,00 0,00 1977,27NuorisokeskusVillaElbaOy Kokkola 100 100 100 468170,25 429893,78 497,33KokkolanseudunKehitysOy Kokkola 82,3 82,3 82,3 413553,22 923637,72 738,91KenetOy Kokkola 100 100 100 1187980,25 6287560,40 157614,40KurkipellonLämpöOy Kokkola 100 100 100 0,00 0,00 0,00KokkolaPowerOy Kokkola 100 100 100 4227962,71 26949226,58 554968,60TeknologiakeskusKetekOy Kokkola 51 51 51 346329,11 980598,50 4942,24SäätiötPohjoismainentaidekoulusäätiö Kokkola 100 100 100 27977,75 24298,99 6284,76KlanSotainvalidienpalveluas.säätiö Kokkola 100 100 100 322391,58 493114,43 170884,48YhdistyksetKlankaupungiteatterinkannatusyhdisKokkola 100 100 100 147921,48 164823,21 90953,84180 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


KuntayhtymätTytäryhtiöasemassaolevat:KPerikoissairaanhoitojaperuspalv. Kokkola 69,569 69,569 8745162,90 33587433,42 152078,13KeskiPohjanmaankoulutusyhtymä Kokkola 52,052 52,052 11186983,45 10494229,23 118583,63KeskiPohjanmaanliitto Kokkola 62,326 62,326 618300,32 222252,37 3682,66Muut:SvenskaÖsterbottensförbundförutbVaasa 2,25 2,25 911058,40 158056,36 0,00Kvarnensamkommun Kruunupyy 19,048 19,048 246310,44 66204,66 1033,73Optimasamkommun Pietarsaari 13,64 13,64 1804182,18 959152,27 80413,99Kårkullasamkommun Kirjala 2,086 2,086 207438,07 284756,11 15999,52Osakkuusyhteisöt:KiinteistöOyKlanpalvelutalo Kokkola 24,6 24,6KiinteistöOySokojankylätalo Kokkola 30 30EkoroskOy Pietarsaari 35,9 35,9KiinteistöOyPorthandling Kokkola 39,4 39,4EneritOy Vaasa 32,7 32,7KiinteistöOyKokkolanKampus Kokkola 25 25KiinteistöOyKruunupyynlentohalli Kruunupyy 50 50Kokkotyösäätiö Kokkola 26,22 26,22 25AsuntoOyChydeniuksenkulma Kokkola 50 50AsuntoOyKirkkosaarni Kokkola 31,5 31,5AsuntoOyKälviänKumpulanpuisto Kokkola 26,71 26,71AsuntoOyKälviänMäntylä Kokkola 22,21 22,21AsuntoOyLohtajanKotokuja Kokkola 38,6 38,6AsuntoOyRuotsalonhelmi Kokkola 27,69 27,69AsOySahaRahti Kokkola 37,11 37,11AsOyTaskulanaho Kokkola 26,07 26,07KiinteistöOyKokkolanApteekkitalo Kokkola 44,4 44,4KälviänLiiketaloOy Kokkola 32,92 32,92PohjanmaanBiokaasuOy Kokkola 33,33 33,33 33,33AsuntoOyKirkkovainio Kokkola 33,63 33,63 33,63Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki181


KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNITILINPÄÄTÖKSENLAADINTAPERIAATTEETKonsernitilinpäätöksenmenetelmätKuntayhtymätonyhdisteltyriviriviltätilinpäätöshetkelläolevanperuspääomaosuudenmukaanjatytäryhteisötnimelliselipariarvomenetelmänmukaan.Osakkuusyhteisötonyhdisteltysovellettuapääomaosuusmenetelmääkäyttäen.Voitostajatappiostasekäomanpääomanmuutoksestaonyhdisteltykonserniyhteisöjenomistusosuuttavastaavamäärä.KonsernitilinpäätöksenlaajuusjakonsernirakenteenmuutoksetOsakkuusyhteisöistäonjätettyyhdistelemättäyhteisöt,joidenmerkitysomaanpääomaanonvähäinensekäneosakkuusyhteisötjoidentilinpäätöstäeioletoimitettukonsernikirjanpidonlaatijalle19.3.2012mennessä.KuntayhtymäKorpelanVoimaaeioleyhdisteltykonsernintilinpäätöksessä.TilikaudenaikanatapahtuikaksifuusiotakunKokkoLineOyliitettiinKokkolanMatkailuOy:nsekäKiinteistöOyiParkliitettiinKokkolanTeollisuuskyläOy:n.KuntaonostanuttilikaudenaikanaTeknologiakeskusKetekOy:nosakkeita,minkäjohdostaaiempiosakkuusyhteisöonmuuttunuttytäryhtiöksi.KuntayhtymäKronobyFolkhögskolassatapahtunutnimenmuutos,uusinimionKvarnensamkommun.KeskinäisenomistuksenelminointiKaupunginjasentytäryhteisöjenkeskinäisenomistukseneliminointiontehtynimelliselipariarvomenetelmällä.SisäisetliiketapahtumatKonserniyhteisöjenkeskinäisetsaamisetjavelatonvähennettysekäkonserniyhteisöjenjakaupunginomistamienkuntayhtymientaseisiinmerkitytolennaisetkeskinäisetsaamisetjavelatonvähennettyvähäisiäliiketapahtumialukuunottamatta.Konserniyhtiöidenmaksamiakiinteistöverojaeioleeliminoitu.VähemmistöosuudetVähemmistöosuudetonerotettukonserninomastapääomasta.EdellisentilikaudentietojenvertailukelpoisuusTytäryhtiöidentilinpäätöksissäontehtymuutoksiavuoden2010konsernitilinpäätöksenlaadinnanjälkeen,jostasyystävertailuluvutvuodelta2010ovatmuuttuneet.Kuntayhtymienkauttatulevaavälillistäomistamistaeihuomioida.Liittymismaksujensisäiseteliminoinnitonhuomioitu.Ns.negatiivinenvähemmistöosuusonoikaistuvuodesta2001alkaennegatiivisuudenaiheuttaneeseenerään.182 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


KOKKOLAkonserni***TASEENLIITETIEDOT 2011 2010SIIRTOSAAMISIINSISÄLTYVÄTOLENNAISETERÄTVerosaamiset 202192,02 2795,10Jaksotetuthenkilöstökulut 58263,88 362699,92Vuokrasaamiset 152532,96 268817,49Korkosiirtosaamiset 9469,54 75666,07Vakuutuskorvaukset 23583,77 111,54Alvpalautus 194816,16 48708,35OMANPÄÄOMANERIENMUUTOKSETPeruspääomaPeruspääoma1.1. 127834202,08 127834202,08Peruspääomavähennykset 0,01Peruspääoma 127834202,07 127834202,08Säätiöidenjayhdistystenperuspääoma 42131,08 0,00YlikurssirahastoYlikurssirahasto1.1. 2375854,77 353368,77Ylikurssirahastolisäykset2022486,00Ylikurssirahasto 2375854,77 2375854,77ArvonkorotusrahastoArvonkorotusrahasto1.1. 546888,26 592475,96Arvonkorotusrahastolisäykset 13,16Arvonkorotusrahastovähennykset 40351,35 45600,86ArvonkorotusrahastosiirroterienvälilläArvonkorotusrahasto 506536,91 546888,26VararahastoVararahasto1.1. 704231,18 703188,18Vararahastolisäykset 730,10 1043,00Vararahasto 704961,28 704231,18RahastopääomatRahastopääomat1.1. 11569078,30 11388720,31Rahastopääomatkuntayhtymäos.lisäykset 3312,70Rahastopääomatlisäykset 507405,10 592569,42Rahastopääomatvähennykset 1135496,65 415524,13Rahastopääomatsiirroterienvälillä 7529,13 0,00Rahastopääomat 10948515,87 11569078,30Rahastopääomat,as.koht.2yhteensäRahastopääomat,as.koht.2,1.1. 95994,90 51405,18Rahastopääomat,as.koht.2,lisäykset 81885,64 44589,72Rahastopääomat,as.koht.2,vähennyksetRahastopääomat,as.koht.2yhteensä 177880,54 95994,90Muutomatrahastot 11831357,70 12369304,38AikaisempiintkliittyvätkorjauksetEdellistentilikausienylijäämä(alijäämä)1.1. 24925758,60 21267771,02Yritysostot 29841,96 7206,93Aikaisempiintkliittyvätkorjaukset 67932,74 146417,01Yritysmyynnit 12427,35 0,00Edellistentilikausienylijäämä(alijäämä) 222112,99 0,00Siirrot27941,12Edellistentilikausienylijäämä(alijäämä) 25170448,59 21128560,94Tilikaudenylijäämä(alijäämä) 1552001,56 3797197,66OMAPÄÄOMA 166208529,56 168052008,09VELAT,JOTKAERÄÄNTYVÄTMYÖH.KUIN5V.KULUTTUAJoukkovelkakirjalainat 6972664,00 7219610,00Lainatrahoitusjavakuutuslaitoksilta 131799211,20 95102588,08Lainatjulkisyhteisöiltä 11336439,55 877426,75Lainatmuiltaluotonantajilta 3027,38 3027,38Muutpitkäaikaisetvelat 7731160,56 8374000,12Velat,jotkaerääntyvätmyöh.kuin5v.kuluttua 157842502,69 111576652,33Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki183


KOKKOLAkonserni***TASEENLIITETIEDOT 2011 2010ERITTELYOLENNAISISTAPAKOLLISIINVARAUKSIINMERKITYISTÄERISTÄEläkevaraus 366000,00 326087,40Eläkevaraukset 366000,00 326087,40MuutpakollisetvarauksetYmpäristövelvotteistajohtuvavaraus 2513136,22 2364104,85Potilasvahinkovastuuvaraus 1806314,81 1835274,99Muutpakollisetvaraukset 0,00 86322,88Muutpakollisetvaraukset 4319451,03 4285702,72PAKOLLISETVARAUKSET 4685451,03 4611790,12SIIRTOVELKOIHINSISÄLTYVÄTOLENNAISETERÄTVerovelat 1285666,36 735649,31Jaksotetuthenkilöstökulut 1364421,40 920282,21Lomapalkkajaksotukset 31774482,03 30588820,59Korkojaksotukset 13003365,44 192500,05Vuokravakuudet 1060,27 4981,91Vuokraennakot 23049,95 4967,00Potilasvahinkovastuumaksut 662491,67 687174,75Kuntapalautukset 728620,57 1138699,10Alvvelat 996614,02 329842,25VELATJAANNETUTVAKUUDETVelat,joidenvakuudeksionannettukiinnityksiäLainatrahoitusjavakuutuslaitoksilta 57835701,17 51276702,35Vakuudeksiannetutkiinteistökiinnitykset,1 75424381,42 67053005,46Vakuudeksiannetutkiinteistökiinnitykset,2 60713,00 60713,00Vakuudeksiannetutkiinteistökiinnitykset,3 854881,92 0,00Vakuudeksiannetutkiinnitykset,kiinteistöt 76339976,34 67113718,46MuutomastapuolestaannetutvakuudetKiinteistökiinnitykset 1053,26 17847,42Tytär&muidenkons.yht.puolestaannetutvakuudetTakaukset 85059085,20 70856762,20OmistusyhteysyritystenpuolestaannetutvakuudetTakaukset 4393498,00 1921569,00MuidenpuolestaannetutvakuudetTakaukset 3728381,00 2598849,00LEASINGJAVUOKRAVASTUUTLeasingvastuutAllevuodensisälläerääntyvätleasingvastuut 117841,01 120991,2715vuodensisälläerääntyvätleasingvastuut 1836603,14 2543164,72Leasingvastuut 1954444,15 2664155,99SOPIMUSVASTUUTMaankäyttösopimuksistaaiheutuvatvelvoitteetMaankäyttösopimusPikiruukinIIvaihe 0,00 44000,00KuntaonsitoutunutrakentamaanalueellekunnallistekniikanSopimus/ostopalvelusopimukset/SOTE 75600000,00 71300000,00Muutsitovatsopimukset 0,00 1810000,00Vuokravastuut 3901400,00 2059000,00Hankkeet 168938,00 140000,00Joukkoliikenteeseensisältyvätsopimusvastuut1127944,00EU/kansallisethankkeet 709130,00Kansallisetohjelmat 360000,00Sopimusvastuutyhteensä 81867412,00 75353000,00184 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


KOKKOLAkonserni***TASEENLIITETIEDOT 2011 2010SähköjohdannaisetOstosopimukset/GWh 61 61Käypänettoarvo 215058 801894VASTUUSITOUMUKSETSAMAANKONSERNIINKUULUVIENYHTEISÖJENPUOLESTATytär&muidenkonserniyhteisöjenpuolestaannetutvakuudetAlkuperäinenpääoma 4568336,00 3110880,00Jäljelläolevapääoma 3502193,68 2343020,61OmistusyhteysyhteisöjenpuolestaannetutvakuudetAlkuperäinenpääoma 5967620,00 4666320,00Jäljelläolevapääoma 3248115,59 2463806,84MUUTVASTUUSITOUMUKSETVastuukuntientakauskeskuksentakausvastuistaKunnanosuustakauskeskuksentakausvastuista31.12. 151113789,00 133503252,00Kunnanosuustakauskeskuksenkattamattomistatakausvastuista31.12.Kunnanmahdollistavastuutakattavaosuustakauskeskuksenrahastosta31 111874,00 108740,00MUUTTALOUDELLISETVASTUUTMuuttaloudellisetvastuutKunnanantamattäytetakauksetasuntolainoistaSopimusvastuut 81869896,45 712376,07Muuttaloudellisetvastuut 81869896,45 712376,07YmpäristövastuusitoumusLänsiSuomenympäristökeskus 700000,00 700000,00VAKUUSTALLETUKSETVakuustalletukset 4634814,00 3585132,00ALVLAIN§33MUKAISETVASTUUTArvonlisäveronpalautusvastuukiinteistöistäyhteensä 8940376,00 6550771,00SähköjohdannaisetOstosopimuksetGWh 61 61Käypänettoarvo€ 215058,00 801894,00Päästöoikeudet tC02 tC02KokkolanEnergianpäästöoikeudetEdellisenvuodenpäästäoikeudet 389 170Päästömäärät 899 622PäästöoikeuksienostotEUA 20000 30000CER 20000 17000PäästöoikeuksienmyynnitEUA 20000 30000CER 20000 17000Vastikkeettasaadutpäästöoikeudet 841 841saldo31.12. 331 389LiittymismaksuvakuusKenetOy 4000000,00 4000000,00jostakäytetty 1806381,00 1373541,00VastuutrakennuskustannuksistaKokkolanSatamanvastuuKiinteistöOyPorthandling:lle 355469,00 379639,00Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki185


186 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSETTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki187


188 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


1.1. LIIKELAITOKSETTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki189


190 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki191


192 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki193


194 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki195


196 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki197


198 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki199


200 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki201


202 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki203


204 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki205


206 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki207


208 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki209


210 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki211


212 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki213


214 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki215


216 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki217


218 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki219


220 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki221


222 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki223


224 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki225


226 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki227


228 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki229


230 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki231


232 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki233


234 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki235


236 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki237


238 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki239


240 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki241


242 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki243


244 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki245


246 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki247


248 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki249


250 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki251


252 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki253


254 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki255


256 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki257


258 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki259


260 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki261


262 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki263


264 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki265


266 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki267


268 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki269


270 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki271


272 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki273


274 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki275


276 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


1.2. YHTEENVETO LIIKELAITOKSISTALIIKELAITOKSET YHTEENSÄT U L O S L A S K E L M A1.1. - 31.12.2011TA TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2011 2011 % 2010LIIKEVAIHTO 65 210 198 70 962 964,92 -5 752 766,92 108,8 74 405 698,24VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 66 740 76 924,84 -10 184,84 115,3 134 454,97LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 2 157 700 3 824 841,90 -1 580 073,76 177,3 2 740 122,59MATERIAALIT JA PALVELUTAINEET,TARVIKKEET JA TAVAROSTOT TILIKAUDEN AIKANA -32 538 250 -33 197 824,43 659 574,43 102,0 -36 620 945,79VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNY 0 14 521,64 -14 521,64 42 825,00AINEET,TARVIKKEET JA TAVAR -32 538 250 -33 183 302,79 645 052,79 102,0 -36 578 120,79PALVELUJEN OSTOT -5 092 518 -6 189 707,25 1 097 189,25 121,5 -5 772 898,57MATERIAALIT JA PALVELUT -37 630 768 -39 373 010,04 1 742 242,04 104,6 -42 351 019,36HENKILÖSTÖKULUTPALKAT JA PALKKIOT -6 886 766 -6 441 466,23 -445 299,77 93,5 -5 895 822,48HENKILÖSIVUKULUTELÄKEKULUT -1 283 614 -1 653 341,75 369 727,75 128,8 -1 569 588,24MUUT HENKILÖSIVUKULUT -320 543 -381 611,91 -87 117,09 119,1 -346 755,26HENKILÖSTÖKULUT -8 639 109 -8 476 420 -162 689 98,1 -7 812 166POISTOT JA ARVONALENTUMISETSUUNNITELMAN MUKAISET POIS -9 020 391 -8 714 773,17 -305 617,83 96,6 -7 899 810,52POISTOT JA ARVONALENTUMISET -9 020 391 -8 714 773,17 -305 617,83 96,6 -7 899 810,52LIIKETOIMINNAN MUUT KULUTAVUSTUKSET YHTEISÖILLE -5 500 -19 622,60 14 122,60 -15 628,88VUOKRAT -285 800 -332 809,37 47 009,37 116,4 -419 477,24MUUT LIIKETOIMINTAKULUT -259 600 -235 229,36 -24 370,64 90,6 -175 989,17LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -550 900 -587 661,33 36 761,33 106,7 -611 095,29TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -55 841 168 -57 151 864,43 1 310 696,43 102,3 -58 674 091,15LIIKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ) 11 593 470 17 712 867,23 -6 119 397 152,8 18 606 184,65RAHOITUSTUOTOT JA -KULUTKORKOTUOTOT 130 000 293 671,00 -163 671,00 225,9 247 869,00MUUT RAHOITUSTUOTOT 206 000 729 015,33 -523 015,33 353,9 167 472,09KUNNALLE MAKSETUT KORKOKUL -120 000 -6 311,38 -113 688,62 -70 562,00MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT -924 900 -720 620,86 -204 279,14 77,9 -413 690,37KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -5 519 124 -5 967 166,87 448 042,87 108,1 -7 091 279,62MUUT RAHOITUSKULUT -2 200 000 -2 003 630,67 -196 369,33 91,1 -1 509,24RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -8 428 024 -7 675 043,45 -752 980,55 91,1 -7 161 700,14YLI-/ALIJÄÄMÄ ENN. SATUNNAISIA 3 165 446 10 037 823,78 -6 872 378 317,1 11 444 484,51SATUNNAISET ERÄTSATUNNAISET TUOTOT 0 0,00 0,00 0,00SATUNNAISET KULUT 0 0,00 0,00 0,00SATUNNAISET ERÄT 0 0,00 0,00 0,00YLI-/ALIJÄÄMÄ ENN. VARAUKSIA 3 165 446 10 037 823,78 -6 872 378 317,1 11 444 484,51POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 115 712 -3 828 825,26 3 944 537,26 -3 308,9 -131 161,35VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS 0 4 080 000,00 -4 080 000,00 -2 030 000,00TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 281 158 10 288 998,52 -7 007 841 313,6 9 283 323,16Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki277


LIIKELAITOKSET TA2011 TP2011 TP 2010YHTEENVETORAHOITUSLASKELMAToiminnan rahavirtaTulorahoitusLiikeylijäämä (-alijäämä) 11 593 470 17 712 867,23 18 606 184,93Poistot ja arvonalentumiset 9 020 391 8 714 773,17 7 899 810,78Rahoitustuotot ja kulut -8 428 024 -7 675 043,45 -7 161 700,73Satunnaiset erät 0 0,00 0,00Tulorahoituksen korjauserät 0 0,00 -4 098,3612 185 837 18 752 596,95 19 340 196,62Investointien rahavirtaInvestointimenot -36 361 000 -34 731 101,24 -19 760 431,21Rahoitusosuudet investointim 0 620 928,62 493 290,20Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot 0 0,00 0,00-36 361 000 -34 110 172,62 -19 267 141,01Toiminnan ja investointien rahavirta -24 175 163 -15 357 575,67 73 055,61Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutoksetAntolainasaamisten lisäykset- 0,00 0,00 0,00Antolainasaamisten vähennykset+ 0,00 0,00 0,00Lainakannan muutokset 0,00 0,00 0,00Pitkäaikaisten lainojen lis.kunnalta + 0,00 0,00 0,00Pitkäaikaisten lainojen lis.muilta + 26 620 000,00 15 120 000,00 11 621 340,00Pitkäaikaisten lainojen väh.kunnalta - 0,00 0,00 0,00Pitkäaikaisten lainojen väh.muilta - -4 603 884,00 -4 759 319,08 -3 946 523,63Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta 0,00 470 001,15 0,00Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta 0,00 0,00 106 666,00Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00Peruspääoman muutos 0,00 0,00 0,00Muut maksuvalmiuden muutokset 0,00 0,00 0,00Liittymismaksujen muutos 400 000,00 0,00 0,00Vaihto-omaisuuden muutokset 0,00 -14 521,64 -42 825,00Pitkä- ja Lyhytaik. saam. muutokset kunnalta 0,00 7 111 250,30 -4 218 090,36Pitkä- ja Lyhytaik. saam. muutokset muilta 0,00 -2 576 827,13 224 061,83Korott.pitkä- ja lyhytaik.velk. muutos 0,00 306 976,04 -3 169 811,49Rahoituksen rahavirta 22 416 116 15 657 559,64 574 817,35Rahavarojen muutos -1 759 047 299 983,97 647 872,960,00 0,00Rahavarojen muutos 299 983,97 647 872,96Rahavarat 31.12. 4 367 166,61 4 067 182,64Rahavarat 1.1. -4 067 182,64 -3 419 309,68Yhdystilien saldoSaldo 31.12. 5 348 204,49 11 899 084,54Saldo 1.1. -11 899 084,54 -7 680 994,18RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % 33,5 % 55,0 % 100,4 %Pääomamenojen tulorahoitus, % 29,7 % 48,2 % 83,3 %Lainanhoitokate 2,43 3,07 4,90Kassan riittavyys, pv 0 36,73 71,14Asukasmäärä 46 260 46 580 46 260278 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


LIIKELAITOKSET YHTEENSÄT A S E 31.12.2011 31.12.2010V A S T A A V A AA PYSYVÄT VASTAAVATI AINEETTOMAT HYÖDYKKEET1. AINEETTOMAT OIKEUDET 8 723,49 36 135,082. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1 097 435,97 1 069 370,79AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 1 106 159,46 1 105 505,87II AINEELLISET HYÖDYKKEET1. MAA- JA VESIALUEET 1 064 915,50 982 016,672. RAKENNUKSET 29 467 639,28 21 744 653,863. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 113 161 800,58 98 299 456,664. KONEET JA KALUSTO 2 637 261,23 2 452 736,406. ENNAKKOMAKSUT JA KESKENER. HANKINNAT 7 911 342,80 5 371 092,64AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 154 242 959,39 128 849 956,23III SIJOITUKSET1. OSAKKEET JA OSUUDET 29 614 493,78 29 612 751,084. MUUT SAAMISET 111 290,25 70 832,20SIJOITUKSET yhteensä 29 725 784,03 29 683 583,28PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 185 074 902,88 159 639 045,38B VAIHTUVAT VASTAAVATI VAIHTO-OMAISUUS1. AINEET JA TARVIKKEET 815 583,86 801 062,22VAIHTO-OMAISUUS yhteensä 815 583,86 801 062,22II SAAMISETLYHYTAIKAISET SAAMISET1. MYYNTISAAMISET 11 260 212,02 8 848 232,452. LAINASAAMISET 0,00 0,003. SAAMISET KUNNALTA 4 787 834,24 11 899 084,544. MUUT SAAMISET 140 446,62 66 095,995. SIIRTOSAAMISET 1 235 295,29 1 185 256,41SAAMISET yhteensä 17 423 788,17 21 998 669,39IV RAHAT JA PANKKISAAMISET 4 367 166,61 4 067 182,64RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä 4 367 166,61 4 067 182,64VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 22 606 538,64 26 866 914,25V A S T A A V A A 207 681 441,52 186 505 959,63V A S T A T T A V A AA OMA PÄÄOMAI PERUSPÄÄOMA 61 873 550,80 61 873 550,80II LIITTYMISMAKSURAHASTO 0,00 0,00IV EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 57 025 500,16 47 742 177,05V TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 10 288 998,52 9 283 323,11OMA PÄÄOMA yhteensä 129 188 049,48 118 899 050,96B POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET1. POISTOERO 6 264 191,32 2 435 366,062. VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 000 000,00 5 080 000,00POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR. yhteensä 7 264 191,32 7 515 366,06D VIERAS PÄÄOMAI PITKÄAIKAINEN2. LAINAT RAH.- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 35 774 246,00 26 323 115,884. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 16 566,56 21 296,009. MUUT VELAT 17 678 089,59 17 276 475,74PITKÄAIKAINEN yhteensä 53 468 902,15 43 620 887,62II LYHYTAIKAINEN2. LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 5 162 932,00 4 230 992,123. LAINAT KUNNALTA 470 001,15 0,004. LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 4 729,44 22 389,086 SAADUT ENNAKOT 3 530,31 227 271,397. OSTOVELAT 7 221 616,62 8 452 202,689. MUUT VELAT 3 398 364,40 1 008 017,4710. SIIRTOVELAT 1 499 124,65 2 529 782,25LYHYTAIKAINEN yhteensä 17 760 298,57 16 470 654,99VIERAS PÄÄOMA yhteensä 71 229 200,72 60 091 542,61V A S T A T T A V A A 207 681 441,52 186 505 959,630,00 0,00TASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste, % 62,2 % 63,8 %Rahoitusvarallisuus eur/asukas -1 061 -736Suhteellinen velkaantuneisuus % 95,1 % 77,8 %Lainat, €/asukas 889 666Lainakanta 31.12., 1 000 € 41 432 30 825Lainasaamiset 31.12., 1 000 € 0 0Asukasmäärä 46 580 46 260Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki279


LIIKELAITOKSETINVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN1.1. - 31.12.2011TA TA-MUUTOS TA-YHT TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2011 2011 % 2010KOKKOLAN ENERGIAMENOT -11 200 000 -11 200 000 -8 534 292,97 -2 665 707,03 76,2 % -3 624 098,97TULOT 0 0,00 4 098,36NETTO -11 200 000 0 -11 200 000 -8 534 292,97 -2 665 707,03 76,2 % -3 620 000,61VESILAITOSMENOT -12 431 000 0 -12 431 000 -10 677 254,58 -1 753 745,42 85,9 % -6 090 839,05TULOT 0 242 208,51 -242 208,51 192 417,64NETTO -12 431 000 0 -12 431 000 -10 435 046,07 -1 995 953,93 83,9 % -5 898 421,41SATAMAMENOT -12 630 000 -12 630 000 -15 303 545,49 2 673 545,49 121,2 % -8 220 024,42TULOT 0 378 720,11 -378 720,11 296 774,20NETTO -12 630 000 0 -12 630 000 -14 924 825,38 2 294 825,38 118,2 % -7 923 250,22TYÖPLUSMENOT -100 000 -100 000 -216 008,20 116 008,20 216,0 % -1 825 468,77TULOT 0 0,00 0,00 0,00NETTO -100 000 0 -100 000 -216 008,20 116 008,20 216,0 % -1 825 468,77KLAN KAUPUNKI LIIKEL/INVESTOINNITMENOT -36 361 000 0 -36 361 000 -34 731 101,24 -1 629 898,76 95,5 % -19 760 431,21TULOT 0 0 0 620 928,62 -620 928,62 493 290,20NETTO -36 361 000 0 -36 361 000 -34 110 172,62 -2 250 827,38 93,8 % -19 267 141,01280 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TILIKAUDEN TULOKSEENSitovuustarkastelu Eliminoinnit KokonaistarkasteluTalousarvion toteutuminenKaupunki Liikelaitokset Kaupunki Liikelaitokset Liikelaitoksetsisäiset ulkoinen+sisäinen sisäiset sisäiset ulkoinenTOIMINTATUOTOTMyyntituotot 29 004 773,03 70 978 233,85 -29 004 773,03 -5 154 733,34 65 823 500,51Maksutuotot 677 589,39 0,00 -677 589,39 0,00 0,00Tuet ja avustukset 6 000,00 89 863,04 -6 000,00 0,00 89 863,04Vuokratuotot 21 822 806,80 3 081 447,58 -21 822 806,80 -25 763,93 3 055 683,65Muut toimintatuotot 786 313,80 638 262,35 -786 313,80 -12 512,00 625 750,35TOIMINTATUOTOT yhteensä 52 297 483,02 74 787 806,82 -52 297 483,02 -5 193 009,27 69 594 797,55VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0,00 76 924,84 76 924,84TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot 6 441 466,23 6 441 466,23HenkilösivukulutEläkekulut 1 653 341,75 1 653 341,75Muut henkilösivukulut 381 611,91 381 611,91Henkilöstökulut yhteensä 0,00 8 476 419,89 0,00 0,00 8 476 419,89Palvelujen ostot 31 216 253,42 6 189 707,25 -31 216 253,42 -1 051 134,11 5 138 573,14Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 618 446,95 33 183 302,79 -2 618 446,95 -572 193,66 32 611 109,13Avustukset 101 544,00 19 622,60 -101 544,00 -6 000,00 13 622,60Muut toimintakulut 21 730 516,51 568 038,73 -21 730 516,51 -194 403,64 373 635,09TOIMINTAKULUT yhteensä 55 666 760,88 48 437 091,26 -55 666 760,88 -1 823 731,41 46 613 359,85TOIMINTAKATE -3 369 277,86 26 427 640,40 3 369 277,86 -3 369 277,86 23 058 362,54VEROTULOTVALTIONOSUUDETRAHOITUSTUOTOT JA -KULUTKorkotuotot 6 311,38 293 671,00 -6 311,38 -293 671,00 0,00Korvaus peruspääomasta liikel. 5 967 166,87 -5 967 166,87 -5 967 166,87 5 967 166,87 0,00Muut rahoitustuotot 2 000 000,00 729 015,33 -2 000 000,00 0,00 729 015,33Korkokulut -293 671,00 -726 932,24 293 671,00 6 311,38 -720 620,86Muut rahoituskulut -2 003 630,67 2 000 000,00 -3 630,67VUOSIKATE 4 310 529,39 18 752 596,95 -4 310 529,39 4 310 529,39 23 063 126,34POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0,00Suunnitelman mukaiset poistot -8 714 773,17 -8 714 773,17Kertaluonteiset poistot 0,00 0,00SATUNNAISET ERÄT 0,00Satunnaiset tuotot 0,00 0,00Satunnaiset kulut 0,00 0,00TILIKAUDEN TULOS 4 310 529,39 10 037 823,78 -4 310 529,39 4 310 529,39 14 348 353,17POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) -3 828 825,26 -3 828 825,26VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 4 080 000,00 4 080 000,00RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 0,00 0,00TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 4 310 529,39 10 288 998,52 -4 310 529,39 4 310 529,39 14 599 527,91Liikelaitosten osuuskaupungin virallisessatuloslaskelmassaTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki281


LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TOIMINNAN RAHOITUKSEENSitovuustarkastelu Eliminoinnit KokonaistarkasteluTalousarvion toteutuminenKaupunki Liikelaitokset Kaupunki Liikelaitokset Liikelaitoksetsisäiset sisäiset sisäiset ulkoinenRAHOITUSLASKELMAToiminnan ja investointien nettoTulorahoitusVuosikate 4 310 529,39 18 752 596,95 -4 310 529,39 4 310 529,39 23 063 126,34Satunnaiset erät 0,00 0,00Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00Investointien rahavirta 0,00Investointimenot -34 731 101,24 -34 731 101,24Rahoitusosuudet investointimenoihin 620 928,62 620 928,62Pysyvien vastaavien myyntituotot 0,00 0,00Toiminnan ja investointien rahavirta 4 310 529,39 -15 357 575,67 -4 310 529,39 4 310 529,39 -11 047 046,28RahoitustoimintaAntolainauksen muutokset 0,00Antolainasaamisten vähennys 0,00Antolainasaamisten lisäys -30 500,00 0,00 30 500,00 0,00Lainakannan muutokset 0,00Pitkäaikaisten lainojen lisäys 15 120 000,00 15 120 000,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 759 319,08 -4 759 319,08Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys -7 111 250,30 470 001,15 7 111 250,30 -470 001,15 0,00Muut maksuvalmiuden muutoksetLiittymismaksujen muutokset 0,00 0,00Vaihto-omaisuuden muutokset -14 521,64 -14 521,64Saamisten muutokset kunnalta 7 111 250,30 -7 111 250,30 0,00Saamisten muutokset muilta -2 576 827,13 -2 576 827,13Korottomien velkojen muutos 306 976,04 -30 500,00 276 476,04Rahoituksen rahavirta -7 141 750,30 15 657 559,64 7 141 750,30 -7 611 751,45 8 045 808,19Vaikutus maksuvalmiuteen -2 831 220,91 299 983,97 2 831 220,91 -3 301 222,06 -3 001 238,09liikelaitosten osuuskaupungin virallisessarahoituslaskelmassa282 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄTTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki283


284 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki285


286 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJATTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki287


288 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTAJA SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTYKSESTÄTasekirjaPäiväkirjaPääkirjapysyvästi, sidottuna10 vuotta, atk-tulosteena10 vuotta, atk-tulosteenaElektronisella ostolaskujen käsittelyjärjestelmällä tallennetut laskutsäilytetään koneellisella tietovälineellä.LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA01 Kassatositteet 760 Varikko ja Puutarha inv.02 Pankkitositteet Op Kyrönmaa 761 Palolaitos sis.03 Pankkitositteet Nordea 762 Tekpa hallinto sis.04 Pankkitositteet OP 763 Tekpa inv. Hallinto05 Pankkitositteet Sampo 764 Tekpa työkaluvuokrat06 Pankkitositteet Aktia 765 Tekpa korjaamo sis.07 Pankkitositteet Handelsbanken 766 Tekpa kuljetus sis.08 Pankkitositteet Valuutta 767 Puutyöpaja kiint.korj.09 Pankkitositteet Perhehuolto 768 Kopiolaitos sis.10 OR/suoritukset 769 Liikennemerkkipaja sisäinen101 Palvelukassa talousyksikkö 770 Kiinteistö- ja mittausosasto102 Palvelukassa Klan Energia 771 Tiemestari sis.103 Palvelukassa tekpa 775 Tekpa korjaamo inv.sis.11 MR/suoritukset 776 Tekpa kuljetus inv.sis.12 MR/viitesuoritukset 777 Puutyöpaja inv.sis.13 Hansa kahvio 778 Kopiolaitos inv.sis.14 Alkavan taseen saldomuutokset 779 Liikennemerkkipaja inv sisäinen15 Elatusturva 78 Ullava pankkitos. Sampo21 OR/Talousyksikkö 780 Puutarha sis.22 OR/Perusturva 781 Vesilaitos sis.24 OR/Sivistystoimen palvelukeskus 79 Kälviä pankkitos. Sampo25 OR/Tekpa/investoinnit 790 Käyttöomaisuuskirjaukset26 OR/Tekpa/käyttötalous 80 Tk pankkitos. Nordea27 OR/Tekpa/tilapalvelu 803 Yleislaskutus 0328 OR/Vesihuolto 804 Yleislaskutus 0429 OR/Satama 805 Yleislaskutus 05200 Energia kassatositteet 806 Sivistyskeskus/Iltapäiväkerholaskut201 Energia pankkitos. Nordea 807 Alueellinen pelastustoimi kuntalaskut202 Energia pankkitos. HB 809 Yleislaskutus 09203 Energia pankkitos. Aktia 81 TK pankkitos. Op204 Energia pankkitos. Kyrönmaa OP 810 Rakennusvalvonta/X-City205 Energia pankkitos. OP 815 Vuokratalolaskutus206 Energia pankkitos. Sampo 816 Yleislaskutus 16207 Energia pankkitos. Nordea/Euro tili 817 Koulutoimisto/koulutilat208 Energia työlaskutili 818 Liikuntatsto/Vapaa-aika30 OR/Ruokahuolto 819 Sivistystoimi/Työväenopisto31 OR/Tienesti 82 TK pankkitos. Sampo32 OR/Kokkolan Energia 820 Yleislaskutus 20321 Visio/Energialaitos 821 Yleislaskutus 2133 Satama/ AWT 822 Yleislaskutus 2241 EU/Hallintoyksikkö 823 Yleislaskutus 2342 EU/Perusturva 824 Yleislaskutus 2443 EU/Kouluvirasto 825 Yleislaskutus 2544 EU/Vapaa-aikavirasto 826 Yleislaskutus 2645 EU/Tekpa 827 Yleislaskutus 2746 EU/Ruokahuolto 828 Yleislaskutus 2847 EU/Tienesti 829 Tekninen virasto toistuvaislaskutus48 EU/Vesihuolto 83 Kälviä pankkitos. Op49 EU/Satama 830 Kotipalvelu 3050 Rondo 831 Päivähoito 31501 Hammashoitomaksut 833 Tukipalvelu 33502 Vuodeosastomaksut 834 Leikkikentät 34Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki289


503 Sairaankuljetus 835 Vanhainkoti Honkaharju 36504 Terveysolojen valvonta 836 Vanhainkoti Ventus 36505 Kotisairaalamaksut 838 Yleislaskutus 38506 Terveyskeskusmaksut 839 Vuokralaskutus/Perusturva507 TK laskutus yhteisöiltä 84 Kälviä pankkitos. Sampo51 Perhehuolto Kruunupyy 840 Kotisairaanhoito 40510 Vakuutusyhtiömaksut TK 841 Yleislaskutus/Perusturva 4156 Rondo Työplus 842 Työterveys/ Työplus57 Rondo Satama 843 Työplus käyntimaksut58 Rondo Vesilaitos 85 Kälviä pankkitos. POP59 Rondo Kruunupyy 851 Jätehuolto 5160 Palkkatositteet 852 Tekninen virasto/Ympäristöosasto601 Lääkärin vastaanottomaksut Kruunupyy 86 Lohtajan pankkitos. OP602 Suun terv.huolto Kruunupyy 860 Tontinvuokrat 60603 Työterveyshuolto Kruunupyy 861 Venepaikat 61604 Kotipalvelu Kruunupyy 862 Vuokralaskutus605 Vanhustenhuolto Kruunupyy 863 Tontinvaraus 63606 Fysioterapia Kruunupyy 864 Liikennemerkkiverstaan laskutus607 Asumispalvelu Kruunupyy 865 Tekninen virasto korjaamo ulkoinen laskutus608 Sekalaiset Kruunupyy 866 Tekninen virasto kuljetus ulkoinen laskutus609 Vuokratuotot Kruunupyy 867 Tekninen virasto puutyöpaja/kiint. Korj.61 Perhehuolto suorasiirrot 868 Kopiolaitos Tekpa62 Jaksotukset 869 Satama ulk.63 Matkalaskutositteet 87 Lohtaja pankkitos. Sampo64 Tilinpäätösviennit 870 Vesilaskutus/sisäiset65 Muistiot/Talousyksikkö 872 Vesilaskutus 7266 Muistiot/Perusturva 88 Ullava pankkitos. OP67 Muistiot/Sivistystoimen palvelukeskus 880 Koiraverot 8068 Muistiot/Tekpa 881 Sataman valuuttamääräiset69 Muistiot/Klan Energia 882 Perusturva yl830-1,83470 Muistiot/Eu projektit 883 Talousyksikkö yl 88071 Muistiot/Terveyskeskus 884 Satama yl 824, 881711 Keskusvirasto/Puhelinkulut 885 Tekpa yl 851,860,862712 Keskusvirasto/Postikulut 889 Vanha varasto715 Keskushallinto/laskennalliset sis. 89 Ullava pankkitos. Sampo718 Liikuntatoimisto/vapaa-aika 890 Varastovalvonta72 Muistiot/ Työplus 891 Klan energia720 Sisäinen laskutus/kerta 892 Murskevarasto722 Työplus sisäinen laskutus 893 Keskushallinnon varasto723 Ympäristöterv.huolto sisäinen laskutus 894 Terveyskeskus varasto725 Kruunupyyn sisäinen 92 Rondo/Ellarex laskut730 Kouluvirasto/sis. 93 Rondo/Proeconomica sisäiset laskut740 Perusturva/sis. 95 Työplus pankkitos. Sampo741 Perusturva/investoinnit sis.75 Muistiot/ Rondo750 Yl/Tilapalvelu sis.751 Tilapalvelu/Siivoustoimisto752 Tilapalvelu/Tekninen isännöinti753 Tilapalvelu/Talonmieskeskus755 Isännöinti/vuokralaskutus759 Pelastustoimi sisäinen laskutus290 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT2011 2010TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT / KaupunkiToimintatuottojen %-osuus toimintakuluista 33,0 33,0Vuosikate % poistoista -70,3 22,9Vuosikate, €/asukas -124 39TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT / Kaupunki ja liikelaitoksetToimintatuottojen %-osuus toimintakuluista 38,9 40,6Vuosikate % poistoista 76,7 132,6Vuosikate, €/asukas 279 457RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT / KaupunkiInvestointien tulorahoitus-% -25,7 12,0Pääomamenojen tulorahoitus % -13,6 4,7Lainanhoitokate -0,1 0,2Kassan riittävyys (pv) 2 9RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT / Kaupunki ja liikelaitoksetInvestointien tulorahoitus-% 23 61,4Pääomamenojen tulorahoitus % 16,0 34,0Lainanhoitokate 0,6 0,8Kassan riittävyys (pv) 5 12TASEEN TUNNUSLUVUT / KaupunkiOmavaraisuus-% 31,2 37,0Rahoitusvarallisuus €/asukas -3 816 -3 257Suhteellinen velkaantuneisuus-% 57,2 53,2Lainakanta 31.12. 1 000 eur 158 554 140 318Lainat 31.12. €/asukas 3 404 3 033Lainasaamiset 31.12. 1 000 eur 3 514 4 048TASEEN TUNNUSLUVUT / Kaupunki ja liikelaitoksetOmavaraisuus-% 38,4 42,8Rahoitusvarallisuus €/asukas -4 873 -3 983Suhteellinen velkaantuneisuus-% 72,8 63,3Lainakanta 31.12., 1000 € 194 715 159 008Lainat 31.12. €/asukas 4 180 3 437Lainasaamiset 31.12., 1000 € 3 514 4 048KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuus-% 31,1 33,8Lainakanta 31.12. 1000 €, 332 678 288 501Lainat 31.12. €/asukas 7 142 6 237Lainasaamiset 31.12., 1000 € 157 211Asukasluku 31.12. 46 580 46 260Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki291


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVATTULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToimintatuottojen %-osuus toimintakuluista:= 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön)Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- jamaksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Saatu prosenttiosuus vähennettynäsadasta osoittaa taas, paljonko toimintakuluista rahoitetaan verotuloina ja valtionosuuksina.Kokkolassa rahoitetaan veroilla ja valtionosuuksilla % toimintakuluista.Vuosikate % poistoista:= 100 x Vuosikate / PoistotVuosikate €/asukas:Asukasmääränä tunnusluvussa käytetään väestölaskennan mukaista asukaslukua tilikaudenlopussa.LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUTVoitto %:= 100 x (Yli/alijäämä ennen varauksia/liikevaihto)Sijoitetun pääoman tuotto %:= 100 x (Yli/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut +Muille maksetut korkokulut + korvaus peruspääomasta)/(Oma pääoma + Sijoitettu korollinenvieras pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset). Tunnusluku mittaa liikelaitoksen suhteellistakannattavuutta ottaen huomioon sekä oman että vieraan pääoman ehtoisen sijoitetun pääoman.Kunnan sijoitetun pääoman tuotto %:= 100 x (Yli/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut ++ korvaus peruspääomasta)/(Oma pääoma + Lainat kunnalta/kuntayhtymältä + Poistoero javapaaehtoiset varaukset). Tunnusluku mittaa liikelaitoksen kannattavuutta kunnan sijoittamanpääoman suhteen.RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, %:= 100 x Vuosikate / Investointien omahankintamenoInvestointien tulorahoitus- tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenoista(käyttöomaisuusinvestoinnit – investointien rahoitusosuudet) on rahoitettu tulorahoituksella.Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksipääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määräävähentämällä.Pääomamenojen tulorahoitus, %:= 100 x Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys +Lainanlyhennykset)Tunnusluku joka osoittaa, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettutulorahoituksella.Lainanhoitokate:= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen jalyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 taisuurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaanlisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja.Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 jaheikko kun arvo jää alle yhden.Kassavarat 31.12.:= (Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset)292 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki


Kassan riittävyys (pv):= 365 pv x Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudellaKassan riittävyys kuvaa kunnan maksuvalmiutta päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivänkassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla.TASEEN TUNNUSLUVUTOmavaraisuusaste, %:= 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyäsitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntataloudenkeskimääräistä 70%:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitseekuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.Rahoitusvarallisuus €/asukas:= ((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) – (Vieras pääoma – Saadutennakot)) / AsukasmääräTunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun, eli kattavatkorahoitusomaisuus ja pitkäaikaiset sijoitukset vieraan pääoman.Suhteellinen velkaantuneisuus, %.:= 100 x (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot (Sisältää sis.tulot)Suhteellinen velkaantuneisuus- % kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraanpääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitäparemmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla keskimäärin noin 30%.Lainakanta 31.12.= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)Lainat €/asukas= Lainakanta 31.12. / Asukasmäärä 31.12.Lainasaamiset 31.12.= Sijoituksiin merkityt jvk –lainasaamiset ja muut lainasaamisetKONSERNITASEEN TUNNUSLUVUTKonsernin omavaraisuus (%):= 100 x (Oma pääoma + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma– Saadut ennakot)Konsernin lainakanta 31.12.:= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)Konsernin lainat €/asukas= Konsernin lainakanta 31.12. / Asukasmäärä 31.12.Lainasaamiset 31.12.= Sijoituksiin merkityt jvk –lainasaamiset ja muut lainasaamisetTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki293

More magazines by this user
Similar magazines